MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 296/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 296         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 6 mai 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

11. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

12. - Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

            7. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 223 din 9 martie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

42. - Ordonantă de urgentă pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare referitoare la executarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2010

 

390. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si concesionate Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti „Metrorex" - S.A., în vederea scoaterii din functiune si casării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

77. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti de explorare, Runda nr. 71/2010

 

104. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine

 

403. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 348/2010 de stabilire a atributiilor Directiei generale pescuit - Autoritatea de management pentru Programul Operational pentru Pescuit

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURÂRI DE SĂNĂTATE

 

428. - Ordin pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitătii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tară, fără regim special

 

449. - Ordin pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 759/2008 privind aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiilor de experti care functionează pe lângă Casa Natională de Asigurări de Sănătate pentru implementarea unor programe/ subprograme nationale de sănătate din cadrul Programului national de sănătate cu scop curativ

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2009, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 40 alin. (4) si al art. 42 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 23 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat loan Damian, apartinând Grupului parlamentar al PSD+PC, trece de la Comisia pentru muncă si protectie socială la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii, în calitate de membru.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 mai 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 3 mai 2010.

Nr. 11.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de deputat

 

În temeiul art. 48 alin. (16) si (17) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 si art. 4 alin. (1) si (2) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicată, precum si al art. 10 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare, si având în vedere raportul Comisiei de validare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează mandatul de deputat al doamnei Teodora-Virginia Trandafir, candidat din partea Partidului Democrat Liberal, aleasă în Circumscriptia electorală nr. 42 Municipiul Bucuresti, Colegiul uninominal nr. 19, la alegerile parlamentare partiale din data de 25 aprilie 2010.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 5 mai 2010.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 5 mai 2010.

Nr. 12.


HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) si ale art. 67 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 20 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la anexa nr. XI „Componenta Comisiei pentru cultură, artă si mijloace de informare în masă", doamna senator Vasilescu Lia Olguta - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat + Partidul Conservator - se include în componenta comisiei, în locul doamnei senator Andronescu Ecaterina - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat + Partidul Conservator.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 mai 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 3 mai 2010.

Nr. 7.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 223

din 9 martie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu – procuror

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Gheorghe Flutur în Dosarul nr. 2.605/314/2009 al Judecătoriei Suceava.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei, având în vedere că, prin Decizia nr. 538/2007, Curtea Constitutională a mai solutionat o exceptie de neconstitutionalitate asemănătoare.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 2 iulie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 2.605/314/2009, Judecătoria Suceava a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.


Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Gheorghe Flutur într-o cauză având ca obiect solutionarea unei plângeri contraventionale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 a fost adoptată fără a fi respectate conditiile impuse de Constitutie în ceea ce priveste adoptarea ordonantelor de urgentă, si anume existenta situatiei extraordinare si motivarea urgentei în cuprinsul acesteia. Mentionează că, indiferent dacă la emiterea ordonantei de urgentă s-a uzat sau nu de instrumentul notei de fundamentare, prin care sunt prezentate motivele de urgentă ce justifică respectiva reglementare, dispozitiile art. 115 alin. (4) din Constitutie au caracter imperativ, deci motivarea urgentei trebuie să rezulte din însăsi continutul acesteia.

Judecătoria Suceava apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece motivele de urgentă ce justifică adoptarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 sunt cuprinse în nota sa de fundamentare, care face corp comun cu aceasta. Totodată, controlul de constitutionalitate nu priveste analiza oportunitătii urgentei, ci doar constitutionalitatea unor măsuri adoptate.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă. Astfel, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 este un act normativ adoptat anterior revizuirii Constitutiei, prilej cu care a fost introdus textul art. 115 alin. (4). Or, art. 114 alin. (4) din Constitutia în redactarea anterioară revizuirii nu obliga Guvernul să motiveze urgenta în cuprinsul ordonantei de urgentă.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările si completările ulterioare.

În opinia autorului exceptiei, actul normativ criticat contravine prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutie, potrivit cărora „Guvernul poate adopta ordonante de urgentă numai în situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligatia de a motiva urgenta în cuprinsul acestora."

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a mai fost examinată în cadrul controlului de constitutionalitate sub aceleasi aspecte relevate de autorul prezentei exceptii. În acest sens, Curtea a pronuntat mai multe decizii, printre care, de pildă, Decizia nr. 538 din 31 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 25 iunie 2007, Decizia nr. 575 din 19 septembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 1 noiembrie 2006, si Decizia nr. 245 din 10 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 14 iulie 2005, prin care exceptia de neconstitutionalitate a fost respinsă. În esentă, s-a retinut că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 este un act normativ adoptat sub regimul Constitutiei în redactarea anterioară revizuirii din anul 2003. Or, dispozitiile art. 114 alin. (4) din aceasta, la care se raportează controlul de constitutionalitate, nu impuneau conditia motivării urgentei în cuprinsul ordonantei, asa cum o cer în prezent prevederile art. 115 din Constitutia României, republicată. În ceea ce priveste existenta cazului exceptional, aceasta se desprinde din precizările făcute de Guvern în documentul mai sus amintit. În concluzie, rezultă că dubla conditie a existentei cazului exceptional si a urgentei a fost îndeplinită conform cerintelor constitutionale pentru adoptarea ordonantei de urgentă criticate, prevăzute de art. 114 alin. (4) din Constitutia nerevizuită.

Întrucât, fată de cele examinate de Curtea Constitutională, nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei la care s-a făcut referire, cele statuate prin deciziile mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Gheorghe Flutur în Dosarul nr. 2.605/314/2009 al Judecătoriei Suceava.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 martie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare referitoare la executarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2010

 

Având în vedere:

- analiza executiei bugetare a Ministerului Administratiei si Internelor derulată pe parcursul primelor 3 luni ale anului 2010;

- imposibilitatea asigurării fondurilor necesare finantării cheltuielilor de personal pentru institutiile din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, reorganizate conform prevederilor Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, cu completările ulterioare;

- necesitatea asigurării fondurilor pentru desfăsurarea activitătii normale a institutiilor Ministerului Administratiei si Internelor reorganizate potrivit prevederilor Legii nr. 329/2009, cu completările ulterioare, respectiv a fondurilor pentru cheltuielile de întretinere si functionare,

tinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinte negative următoarele:

- imposibilitatea acordării drepturilor de personal pentru institutiile reorganizate din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor;

- derularea necorespunzătoare a activitătilor prestate de institutiile reorganizate din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor;

- cresterea gradului de nemultumire a personalului din institutiile reorganizate din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, precum si a cetătenilor beneficiari ai serviciilor prestate de institutiile reorganizate din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor,

având în vedere că toate aceste aspecte constituie o situatie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (7) si art. 48 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 9 alin. (2) si art. 15 alin. (2) din Legea responsabilitătii fiscal-bugetare nr. 69/2010, se autorizează Ministerul Administratiei si Internelor să efectueze virări de credite bugetare, începând cu trimestrul al II-leaal anului bugetar 2010, între articolele si alineatele titlului 10 „Cheltuieli de personal" si titlului 20 „Bunuri si servicii", la capitolul 51.01 „Autorităti publice si actiuni externe" si capitolul 80.01 „Actiuni generale, economice si de muncă", pentru desfăsurarea activitătilor institutiilor reorganizate potrivit prevederilor Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, cu completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 aprilie 2010.

Nr. 42.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si concesionate Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti „Metrorex" - S.A., în vederea scoaterii din functiune si casării

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-

teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, si al art. 10 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si concesionate Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti „Metrorex" - SA, denumită în continuare S.C. „Metrorex"- S.A., identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Contractul de concesiune având ca obiect aceste bunuri se modifică în mod corespunzător, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat a bunurilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si casării acestora, în conditiile legii.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si casarea bunurilor prevăzute la art. 1, S.C. „Metrorex" - S.A. Îsi va actualiza corespunzător evidentele contabile aferente, inclusiv inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 aprilie 2010.

Nr. 390.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si concesionate Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti „Metrorex" - S.A., care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si casării

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul

de

clasificare

Denumirea instalatiilor propuse pentru

trecerea din domeniul public în domeniul

privat al statului

An P.I.F.

An expirare

Caracteristicile tehnice ale bunurilor

Locul unde sunt situate

bunurile

Valoarea de inventar

(lei)

1.

33564

(partial)

8.11

Instalatii electrice

1980

1998

Execută comenzi si primesc semnalizări de pozitii si avarii către si de la instalatii electroenergetice

Magistrala I

18.870

2.

33565

(partial)

8.11

Instalatii de automatizare

1980

2000

Efectuează comenzi si primesc control de la instalatiile aflate la distantă

Magistrala I

5.273.166

3

33566

(partial)

8.11

Instalatii de telecomunicatii

1985

2005

Asigură suportul pentru retelele de transmisii de date aferente tuturor instalatiilor de metrou

Magistrala I

1.076.392

4.

33567

(partial)

8.11

Instalatii generale

1980

2008

Instalatii de ventilatie, sanitare, termice

Magistrala I

140.183

5.

33571

(partial)

8.11

Constructii de protectie

1988

2003

Porti ALA; instalatii de protectie civilă

Magistrala II

8.370

6.

33574

(partial)

8.11

Instalatii de telecomunicatii

1986

2006

Asigură suportul pentru retelele de transmisii de date aferente tuturor instalatiilor de metrou

Magistrala II

911.501

7.

33575

(partial)

8.11

Instalatii de automatizare

1986

2006

Efectuează comenzi si primesc control de la instalatiile aflate la distantă

Magistrala II

7.014.157

8.

33576

(partial)

8.11

Instalatii generale

1987

2015

Instalatii de ventilatie, sanitare, termice

Magistrala II

17.048

9.

33583

(partial)

8.11

Instalatii de automatizare

1980

2000

Efectuează comenzi si primesc control de la instalatiile aflate la distantă

Magistrala III

4.015.013

10.

33584

(partial)

8.11

Instalatii de telecomunicatii

1987

2007

Asigură suportul pentru retelele de transmisii de date aferente tuturor instalatiilor de metrou

Magistrala III

1.281.037

11.

33585

(partial)

8.11

Instalatii generale

1991

2019

Instalatii de ventilatie, sanitare, termice

Magistrala III

2.486


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti de explorare, Runda nr. 71/2010

 

În temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, si al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, organizează concurs public de oferte pentru concesionarea de activităti miniere de explorare în perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin.

Art. 2. - Perimetrele în cuprinsul cărora urmează a fi concesionate activităti de explorare, inclusiv coordonatele topogeodezice si resursa minerală, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Ofertele redactate în limba română vor fi depuse, în original si în copie, potrivit legii, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale din municipiul Bucuresti, str.l. D. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.

(2) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a celei de-a 35-a zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 4. - Ofertele persoanelor juridice române sau străine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor art. 42-45 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, următoarele documente si informatii:

I. plic exterior:

A. În cazul persoanelor juridice române:

a) declaratie de participare, semnată si stampilată de ofertant, fără stersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a mentine valabilitatea ofertei, mentionarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, pozitia din anexa la prezentul ordin potrivit art. 2 si coordonatele topogeodezice, asa cum au fost publicate, precum si asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor si declaratiilor din ofertă.

Mentionarea în cuprinsul declaratiei de participare a altor coordonate topogeodezice decât cele publicate în conformitate cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior;

b) declaratie cuprinzând date si informatii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociatii/actionarii, precum si numele, functia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant cu care se vor face comunicările;

c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv si certificatul de înregistrare ale ofertantului;

d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul registrului comertului, în termen de valabilitate, în original sau în copie legalizată;

e) lista cuprinzând mentionarea datelor si informatiilor incluse în Fondul geologic national si/sau în Fondul national de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei; în cazul utilizării de date si informatii publice referitoare la resurse minerale, se va indica sursa din care provin acestea;

f) dovada privind detinerea legală a datelor si informatiilor incluse în Fondul geologic national si/sau în Fondul national de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de Agentia Natională pentru Resurse Minerale si ordinul de plată sau chitanta corespunzătoare, precum si acordul de confidentialitate pentru utilizarea datelor si informatiilor geologice încheiat între ofertant si Agentia Natională pentru Resurse Minerale;

g) scrisoare de bonitate, în original sau în copie legalizată, cuprinzând următorii indicatori economici exprimati în procente: lichiditate globală, solvabilitate patrimonială, rata profitului brut si rentabilitate financiară. Lipsa oricărui indicator economic solicitat atrage depunctarea ofertei. Prezentarea oricărui alt indicator decât cei mentionati nu se ia în considerare;

h) certificate constatatoare/adeverinte, în original sau în copie legalizată, emise de autoritătile/institutiile publice care administrează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale, precum si bugetele locale;

i) certificat de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentatiilor si/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică si memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertantilor specializati si atestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale; sau

- documentatie privind dotarea tehnică a ofertantului, care va cuprinde cel putin informatii privind instalatiile si utilajele specifice activitătilor miniere de cercetare geologică detinute de ofertant si titlul detinerii acestora, precum si personalul ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific activitătilor miniere, si un memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertantilor cu dotare tehnică proprie, neatestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale; sau

- copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentatiilor si/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică a persoanei juridice cu care urmează să fie executate activitătile miniere, semnată si stampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum si actul juridic prin care s-a convenit obligatia fermă de executare a activitătilor miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertantilor fără capacitate tehnică proprie.

Pentru capacitatea tehnică se vor depune documente numai pentru unul dintre cele 3 cazuri prezentate anterior.

În situatia în care un operator economic depune oferte pentru mai multe perimetre din lista aprobată prin prezentul ordin, originalele prevăzute la lit. d), g) si h) vor fi prezentate în oferta aflată pe pozitia superioară din listă. Pentru celelalte oferte se prezintă copii certificate în conformitate cu originalul, cu specificarea expresă în care dintre oferte se găsesc originalele.

Documentele prevăzute la lit. d), g) si h) se vor prezenta în termen de valabilitate la data depunerii ofertei;

B. În cazul persoanelor juridice străine, plicul exterior va cuprinde documentele si informatiile prevăzute la lit. A. a), b), e), f) si i), precum si următoarele:

a) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuti la art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;

b) raportul anual auditat.

Documentele cuprinse în plicul exterior se vor prezenta îndosariate, cu paginile numerotate si filă finală;

II. plic interior, care, atât în cazul persoanelor juridice române, cât si străine, contine oferta propriu-zisă, respectiv:

a) programul de explorare propus;

b) proiectul tehnic de refacere a mediului.

Programul de explorare propus si proiectul tehnic de refacere a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrări, defalcate pe ani contractuali, si valorile estimative corespunzătoare acestora.

Art. 5. - (1) În conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, lipsa oricărui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.

(2) Lipsa oricărui document din plicul interior atrage descalificarea ofertei, conform art. 72 alin. (6) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - (1) În vederea formulării ofertelor, Agentia Natională pentru Resurse Minerale pune la dispozitia persoanelor juridice interesate date si informatii geologice existente în Fondul geologic national si/sau în Fondul national de resurse/rezerve minerale.

(2) Accesul la datele si informatiile geologice se face, conform art. 11 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, în baza solicitării scrise, cu respectarea conditiilor impuse de legislatia privind informatiile clasificate, a acordului de confidentialitate si în conditiile achitării de către solicitant a tarifelor pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din Fondul geologic national referitoare la resurse minerale, altele decât petrolul, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 131/2009 privind aprobarea tarifelor în domeniul minier si a taxelor în domeniul petrolier, percepute pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din fondul geologic national referitoare la resurse minerale.

Art. 7. - Ofertele vor fi deschise la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, la ora 10,00 a celei de a 3-a zile lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3.

Art. 8. - (1) Organizarea si desfăsurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităti de explorare se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare.

(2) Modalitatea de evaluare a capacitătii financiare, capacitătii tehnice, programului de explorare si a proiectului tehnic de refacere a mediului, precum si datele-limită ale evaluării ofertelor si cea a declarării câstigătorului pot fi obtinute gratuit de participantii la concursul public de ofertă de la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

(3) Relatii suplimentare pot fi obtinute la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale sau la telefon: 021.317.00.96, 021.317.00.18, 021.317.00.94 sau 021.317.00.95/interior 132.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

 

Bucuresti, 4 mai 2010.

Nr. 77.

 

ANEXA

 

LISTA

perimetrelor pentru concesionarea de activităti de explorare privind concursul public de ofertă Runda nr. 71/2010

 

Nr. crt.

Denumirea perimetrului

Coordonatele

Suprafata

Judetul

Substanta

X

Y

kmp

1

Găiseni Nord

338000

336000

334501

334171

334250

334800

335250

336000

336000

549000

551000

550999

549993

549700

549450

549400

549000

548000

5,767

Giurgiu

Nisip si pietris

2

Balotesti

346000

346500

346250

344540

344540

585210

587000

588620

588620

585190

6,048

Ilfov

Ape geotermale

3

Cernabora

469485

469360

468790

468020

468169

468630

468870

468910

467840

467900

468290

468865

255590

255995

257285

256850

256110

256200

256122

256060

255844

255565

255315

255410

1,837

Timis

Argilă comună, nisip si pietris

4

Vama

708272

708223

707723

707772

377700

378698

378674

377675

0,500

Satu Mare

Ape geotermale

5

Dorolt-Coral

706358

706459

706343

706239

336771

336879

336980

336874

0,023

Satu Mare

Ape geotermale

6

Crângu lui Neagu

334515

335010

333305

332051

557357

558402

559450

558281

3,170

Giurgiu

Nisip si pietris

7

Vest Satu Mare

701850

700980

700690

700520

700520

338185

339810

340910

340860

338130

1,833

Satu Mare

Ape geotermale

8

Cubic Satu Mare

704180

703820

702570

702750

341926

342103

341460

341110

0,550

Satu Mare

Ape geotermale

9

Ciolpani

358500

358500

355500

355500

586000

589000

589000

586000

9,000

Ilfov

Ape geotermale

10

Săcuieu

589111

589320

587693

588108

588617

339286

340395

340894

339388

339185

1,764

Cluj

Andezit

11

Răsinari

464851

464725

463417

463180

424842

425702

426175

425329

1,297

Sibiu

Gnais

12

Nord-Vest Satu Mare

705541

705605

705682

705704

705785

705696

705619

705556

705451

705420

342259

342279

342313

342337

342435

342417

342420

342352

342322

342260

0,029

Satu Mare

Ape geotermale

13

Călătele

583107

583076

582338

581432

350462

351916

351746

350829

1,473

Cluj

Granit

14

Valea Podului

504324

504921

505288

504956

281716

281689

282268

282469

0,366

Arad

Bazalt

15

Poiana

341825

342450

340625

340625

340725

341337

341420

341587,5

341500

550450

551750

552525

551575

550800

550612,5

550900

550850

550550

2,352

Dâmbovita

Nisip si pietris

16

Balta Albă

424357

424302

423334

422744

422718

423466

682808

684274

684910

684411

683327

682541

2,912

Buzău

Nămoluri terapeutice

17

Banpotoc Deva

491800

491800

491000

491000

345200

345900

345900

345200

0,560

Hunedoara

Apă minerală naturală

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Procesul-verbal nr. 45/2010 cu agentia autorizată de clasificare a carcaselor propusă de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, precum si Referatul de aprobare al Directiei pentru organizări comune de piată si politici în sectorul zootehnic nr. 77.327 din 22 aprilie 2010,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si porcine, bovine si ovine, publicat în Monitorul Oficial al dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei României, Partea I, nr. 214 din 14 martie 2005, cu completările cuprinzând agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de ulterioare, se completează după cum urmează:

- După pozitia 49 se introduce o nouă pozitie, pozitia 50, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea persoanei juridice

C.U.I.

Sediul social

„50.

Societatea Comercială «AGENTIE CLASIFICARE CARCASĂ» - S.R.L.

RO 26544235

Municipiul Oltenita, Bd. Republicii, bl. Republicii, se. C, et. P, camera 1, judetul Călărasi"

 

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

 

Bucuresti, 4 mai 2010.

Nr. 104.

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 348/2010 de stabilire a atributiilor Directiei generale pescuit - Autoritatea de management pentru Programul Operational pentru Pescuit

 

Având în vedere Referatul de aprobare al DGP - AM POP nr. 211.566 din 21 aprilie 2010, în baza prevederilor:

- Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit;

- Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit;

- Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitătilor Europene, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitătilor Europene, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 7 alin. (5) si (6) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 348/2010 de stabilire a atributiilor Directiei generale pescuit - Autoritatea de management pentru Programul Operational pentru Pescuit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 31 martie 2010, se modifică după cum urmează:

- La articolul 1, litera ce) va avea următorul cuprins: ,,cc) autorizează plătile către beneficiar în urma verificărilor efectuate, în conformitate cu prevederile art. 59 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului si ale art. 39 din Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei, elaborează si transmite Autoritătii de certificare cereri de rambursare si/sau declaratii de cheltuieli validate;".

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

 

Bucuresti, 3 mai 2010.

Nr. 403.


 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SÂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitătii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tară, fără regim special

 

Având în vedere:

- Referatul Directiei generale relatii cu furnizorii nr. DGF/376 din 16 aprilie 2010;

- art. 140 din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2010;

- Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe tară, fără regim special, care includ desfăsurătoarele necesare raportării activitătii medicilor din asistenta medicală primară, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 1 a-1 j.

(2) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii medicilor din asistenta medicală ambulatorie de specialitate, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 2 a-2 I.

(3) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii medicilor din unitătile sanitare cu paturi, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 3 a-3 i.

(4) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale de urgentă si transport sanitar, în vederea decontării lunare si trimestriale de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 4 a-4 d.

(5) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 5 a si 5 b.

(6) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii medicilor din asistenta medicală de recuperare-reabilitare a sănătătii, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 6 a si 6 b.

(7) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării listei persoanelor cu afectiuni cronice pentru care se organizează evidentă distinctă la nivelul medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriu, conform anexelor nr. 7a si 7b.

(8) Formularele mentionate la alin. (1) - (7) se utilizează împreună cu formularele tipizate „Factură" fără TVA, întocmite conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - (1) Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Formularele cuprinse în prezentul ordin constituie modele-tip.

Art. 3. - Furnizorii de servicii medicale vor raporta serviciile medicale efectuate conform contractelor de furnizare de servicii medicale în vederea decontării acestora de către casele de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, potrivit documentelor justificative aprobate prin prezentul ordin.

Art. 4. - (1) Desfăsurătoarele cuprinse în prezentul ordin se vor completa separat pentru asigurati, pentru cazurile ce reprezintă accidente de muncă si boli profesionale, pentru cazurile prezentate ca urmare a situatiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătătii de către alte persoane, pentru persoanele titulare ale cârdului european de asigurări sociale de sănătate ori beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului (CEE) nr. 1.408 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariati si cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunitătii si pentru cetătenii statelor cu care România a încheiat acorduri, întelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi în domeniul sănătătii, care beneficiază de servicii medicale pe teritoriul României de la furnizori aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

(2) La formularele mentionate la alin. (1) se vor atasa, după caz:

a) lista cuprinzând distinct pentru fiecare cod numeric personal (CNP) specificarea serviciilor medicale efectuate în cazul persoanelor cărora li s-a acordat asistentă medicală pentru accidente de muncă si boli profesionale;

b) lista cuprinzând distinct pentru fiecare cod numeric personal (CNP) specificarea serviciilor medicale acordate cazurilor prezentate ca urmare a situatiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătătii de către alte persoane;

c) lista cuprinzând distinct pentru fiecare cod de identificare a persoanei beneficiare serviciile medicale acordate, cu specificarea următoarelor informatii: tara - membră a Uniunii Europene/Spatiului Economic European, numele si prenumele, data nasterii, numărul de identificare a institutiei care a emis cârdul european de asigurări sociale de sănătate/formularul european emis în baza Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, numărul de identificare a cârdului european de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor titulare ale cârdului european de asigurări de sănătate;

d) lista cuprinzând distinct pentru fiecare cod de identificare a persoanei beneficiare serviciile medicale acordate, cu specificarea următoarelor informatii: tara, numele si prenumele, data nasterii în cazul cetătenilor statelor cu care România a încheiat acorduri, întelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi în domeniul sănătătii.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 563/2009 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 346 si 346 bis din 25 mai 2009, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Casele de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae Lucian Dută

 

Bucuresti, 16 aprilie 2010.

Nr. 428.


*) Anexele nr. 1-7 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 759/2008 privind aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiilor de experti care functionează pe lângă Casa Natională de Asigurări de Sănătate pentru implementarea unor programe/subprograme nationale de sănătate din cadrul Programului national de sănătate cu scop curativ

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Directiei generale evaluare/Serviciul medical nr. D.G.E./S.M./518 din 28 aprilie 2010,

- art. 52 si art. 268 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 5 alin. (1) pct. 25 si art. 8 din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor nationale de sănătate pentru anul 2010;

- Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2010, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 409/2009 privind aprobarea comisiilor de experti la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea unor programe nationale, respectiv subprograme de sănătate, cu scop curativ, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, precum si pentru anumite boli cronice, respectiv anumite DCI-uri, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 759/2008 privind aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiilor de experti care functionează pe lângă Casa Natională de Asigurări de Sănătate pentru implementarea unor programe/subprograme nationale de sănătate din cadrul Programului national de sănătate cu scop curativ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 31 octombrie 2008, se modifică si se înlocuieste conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae Lucian Dută

 

Bucuresti, 28 aprilie 2010.

Nr. 449.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 759/2008)

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a comisiilor de experti ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea Programului national de oncologie

 

A. Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice

1. Comisia de experti a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea Programului national de oncologie, denumită în continuare Comisie, are următoarele atributii:

a) aprobă initierea si/sau continuarea tratamentelor cu medicamente care se eliberează cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate (CNAS), cu respectarea protocoalelor nationale, adaptate la cele europene. Comisia nu emite aprobări de terapie retroactive;

b) întocmeste dosar pentru fiecare bolnav pentru care a primit prin fax sau postă referat de necesitate în vederea aprobării initierii ori continuării tratamentului;

c) elaborează criterii de eligibilitate, de excludere si de prioritizare a pacientilor eligibili în vederea includerii în tratament, precum si planul de monitorizare;

d) elaborează, pe bază de dovezi, protocoale terapeutice si scheme terapeutice, care vor fi utilizate în vederea decontării. Protocoalele vor avea la bază ghidurile Societătii Europene de Oncologie Medicală - ESMO;

e) aprobă si modifică schemele terapeutice pentru medicamentele specifice, în conditii de eficientă economică (buget aprobat);

f) evaluează sistematic tehnologiile medicale în vederea sustinerii deciziilor privind proceduri diagnostice si terapeutice, medicamente;

g) evaluează necesarul si costurile terapeutice la nivel national pentru fiecare judet;

h) elaborează un raport semestrial care contine numărul pacientilor intrati în tratament, numărul pacientilor aflati în tratament, numărul estimat al pacientilor care termină tratamentul în următorul semestru, pe scheme terapeutice si diagnostic;

i) informează casele de asigurări de sănătate si directiile CNAS implicate în derularea programului asupra deciziilor emise în vederea asigurării finantării;

j) elaborează circuitul documentelor care să asigure functionarea adecvată a Comisiei;

k) face propuneri pentru procedurile de raportare lunară, în vederea monitorizării cantitativ-valorice a medicamentelor prescrise;

l) analizează impactul asupra bugetului alocat programului în urma introducerii unor medicamente noi si/sau a unor indicatii terapeutice noi.

2. În vederea îndeplinirii atributiilor sale, Comisia va avea întâlniri lunare la sediul CNAS si, după caz, întâlniri extraordinare la convocarea presedintelui Comisiei sau a presedintelui CNAS.

3. Actele oficiale ale Comisiei sunt semnate numai de membrii acesteia.

4. Comisia elaborează formularul-tip al deciziilor de aprobare pentru tratament.

5. Fiecare membru al Comisiei are drept de vot, dar nu si de veto.

6. Circuitul documentelor:

a) casele de asigurări de sănătate au obligatia si responsabilitatea să transmită la CNAS referatele completate ale pacientilor, în vederea aprobării initierii si/sau continuării tratamentului solicitat;

b) referatele vor fi transmise de casele de asigurări de sănătate la CNAS prin postă sau prin fax, în timp util, având număr de înregistrare si antetul casei de asigurări de sănătate respective, astfel încât toti pacientii să fie luati în evidentă atât în teritoriu, cât si la CNAS;

c) dosarele pacientilor, întocmite la nivelul Comisiei, pentru initierea tratamentului trebuie să contină referatul de justificare, parafat si semnat de medicul curant, validat de medicul coordonator, investigatiile care sustin diagnosticul si evolutia bolii;

d) pentru dosarele incomplete, întreaga responsabilitate pentru lipsa de acoperire a retetei revine în exclusivitate medicului curant si caselor de asigurări de sănătate în evidenta cărora se află pacientii.

B. Monitorizarea activă a terapiilor specifice oncologice

1. Comisia de experti a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea Subprogramului de monitorizare activă a terapiilor specifice oncologice, denumită în continuare Comisie, are următoarele atributii:

a) analizează dosarul fiecărui bolnav, primit prin e-mail, fax sau postă, cu documentele necesare, în vederea aprobării efectuării examinării PET/CT (Positron Emission Tomography/ Computed Tomography);

b) emite decizii de aprobare/respingere a efectuării examinării PET/CT, a căror valabilitate începe la data emiterii acestora. Nu se emit decizii cu valabilitate retroactivă;

c) evaluează necesarul si costurile la nivel national pentru fiecare judet;

d) elaborează un raport trimestrial care contine numărul pacientilor examinati si numărul estimat al pacientilor care necesită examinare în trimestrul următor, numărul de rezultate transmise de furnizor si o evaluare calitativă a impactului acestor examinări;

e) informează casele de asigurări de sănătate si directiile CNAS implicate în derularea subprogramului asupra deciziilor emise în vederea asigurării finantării;

f) elaborează circuitul documentelor care să asigure functionarea adecvată a Comisiei;

g) face propuneri pentru procedurile de raportare lunară, în vederea monitorizării cantitativ-valorice a examinărilor PET/CT aprobate.

2. În vederea îndeplinirii atributiilor sale, Comisia va avea întâlniri periodice (cel putin lunare) la sediul CNAS si, după caz, întâlniri extraordinare la convocarea presedintelui Comisiei sau a presedintelui CNAS. Comisia poate stabili, de comun acord, si întâlniri trimestriale la sediul CNAS.

3. Actele oficiale ale Comisiei pentru examinare PET/CT sunt semnate numai de membrii acesteia. Documentele se îndosariază si se arhivează la sediul CNAS.

4. Fiecare membru al Comisiei are drept de vot, dar nu si de veto.

5. Circuitul documentelor:

a) documentul principal îl reprezintă referatul de justificare, completat de medicul curant oncolog/hematolog si avizat de coordonatorul de program de la nivelul judetului respectiv sau din centrul universitar, după caz;

b) dosarele pacientilor pentru aprobarea efectuării examinării PET/CT trebuie să contină copia actului de identitate, consimtământul pacientului, referatul de justificare, investigatiile care sustin diagnosticul si evolutia bolii, precum si rezultatul examinării anterioare, dacă este cazul;

c) dosarele se depun la casele de asigurări de sănătate, care le transmit lunar la CNAS, în prima săptămână a fiecărei luni, cu adresă de înaintare si având număr de înregistrare al casei respective;

d) pentru dosarele incomplete, întreaga responsabilitate revine în exclusivitate medicului curant si caselor de asigurări de sănătate în evidenta cărora se află pacientii si sunt respinse de drept;

e) Comisia analizează în sesiuni ordinare sau extraordinare dosarele depuse si emite decizii de aprobare/respingere a efectuării explorării;

f) decizia este comunicată pacientului de către casa de asigurări de sănătate după primirea unei copii a acesteia de la Comisie;

g) pacientul se programează la furnizor si efectuează examinarea, după care prezintă rezultatul, în original si în copie, medicului oncolog/hematolog care a întocmit referatul;

h) furnizorul este obligat să transmită periodic, cel putin o dată pe lună, la CNAS, în format electronic, o copie a rezultatelor examinărilor realizate (concluziile), pentru a fi atasată la dosarul pacientului.

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2009, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale Partidul „Pentru Patrie"

 

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizatii: 9.835,23 lei.

2. Cuantumul total al donatiilor: 8.507,56 lei.

3. Nu există membri de partid care au plătit într-un an cotizatii a căror valoare însumată să depăsească 10 salarii minime brute pe tară.

4. Nu există persoane fizice si juridice care au făcut în ultimul an fiscal donatii a căror valoare cumulată să depăsească 10 salarii de bază minime brute pe tară.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.