MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 299/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 299         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 7 mai 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

379. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

380. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov

 

427. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor

 

428. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2010 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

 

429. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, precum si a Listei programelor finantate din Fondul pentru mediu în anul 2010

 

450. - Hotărâre privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Scripăt Constantin din functia publică de inspector guvernamental în functia publică de subprefect al judetului Bacău

 

451. - Hotărâre privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Satu Mare de către domnul Dan Alin Claudiu

 

452. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Satu Mare de către domnul Tântas Samuel

 

453. - Hotărâre pentru aprobarea Programului manifestărilor dedicate Zilei Eroilor- 13 mai 2010

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 alin. (1) si al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Valoarea de inventar a imobilelor bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul apartinând domeniului public al statului, înregistrate la pozitiile M.F.P. nr. 97499, 97709, 97674, 98026, 98105, 98106, 98107, 98108, 98109, 98110, 98111, 98112, 98267, 98534, 98752, 99042 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a reevaluării, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 aprilie 2010.

Nr. 379.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale - unitătile teritoriale subordonate, a căror valoare de inventar se majorează ca urmare a reevaluării

 

Nr. de inventar M.F.P. si codul de clasificare

Denumirea si adresa

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

Situatia juridică

Tipul bunului

Baza legală a majorării valorii de inventar

În administrare/concesiune

MF 97499 8.29.18

Constructie, 140/87, Judetul Buzău

1.065.650

Proces-verbal nr. 2.254/28.10.2009

Administrare

Imobil

MF 97709 8.29.18

Teren, 150/73, Judetul Dâmbovita

5.539.110

Proces-verbal nr. 777/25.05.2009

Administrare

Imobil

MF 97674 8.29.18

Constructie, 150/38, Judetul Dâmbovita

6.961.835

Proces-verbal nr. 1.858/22.12.2009

Administrare

Imobil

MF 98026 8.29.18

Teren, 315/116, Judetul Botosani

52.869

Proces-verbal nr. 1.518/11.12.2009

Administrare

Imobil

MF 98105 8.29.18

Teren, 315/108, Judetul Botosani

38.938

Proces-verbal nr. 1.518/11.12.2009

Administrare

Imobil

MF 98106 8.29.18

Teren, 315/109, Judetul Botosani

1.243.720

Proces-verbal nr. 1.518/11.12.2009

Administrare

Imobil

MF 98107 8.29.18

Teren, 315/110, Judetul Botosani

1.051.409

Proces-verbal nr. 1.518/11.12.2009

Administrare

Imobil

MF 98108 8.29.18

Teren, 315/111, Judetul Botosani

8.874

Proces-verbal nr. 1.518/11.12.2009

Administrare

Imobil

MF 98109 8.29.18

Teren, 315/112, Judetul Botosani

186.561

Proces-verbal nr. 1.518/11.12.2009

Administrare

Imobil

MF 98110 8.29.18

Teren, 315/113, Judetul Botosani

35.495

Proces-verbal nr. 1.518/11.12.2009

Administrare

Imobil

MF 98111 8.29.18

Teren, 315/114, Judetul Botosani

24.775

Proces-verbal nr. 1.518/11.12.2009

Administrare

Imobil

MF 98112 8.29.18

Teren, 315/115, Judetul Botosani

261.845

Proces-verbal nr. 1.518/11.12.2009

Administrare

Imobil

MF 98267 8.29.18

Constructie, 325/46, Judetul Bacău

436.501

Proces-verbal nr. 2.022/27.11.2009

Administrare

Imobil

MF 98534 8.29.18

Constructie, 335/164, Judetul Bacău

356.922

Proces-verbal nr. 550/17.06.2009

Administrare

Imobil

MF 98752 8.29.18

Constructie, 360/5, Judetul Arges

856.961

Proces-verbal nr. 1.102/20.10.2009

Administrare

Imobil

MF 99042 8.29.18

Constructie, 430/80, Judetul Brasov

1.312.755

Proces-verbal nr. 957/26.06.2009

Administrare

Imobil

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 si 697 bis din 24 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 36 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Părău", sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 53 se introduc douăzeci si unu de noi pozitii, pozitiile nr. 54-74, conform anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 48 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ucea", sectiunea I „Bunuri imobile" după pozitia nr. 69 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 70, conform anexei nr. 2.

3. Anexa nr. 52 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Voila" se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I „ Bunuri imobile" se abrogă pozitia nr. 104;

b) la sectiunea I „ Bunuri imobile" se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia 14, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Sat Cincsor nr. 206, constructie din cărămidă + beton + lemn si teren nr. top. 339, 340/1, suprafata 0,1757 ha";

- la pozitia 101, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Sat Cincsor, lungime 892 m; podete - două";

- la pozitia 102, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Sat Cincsor, lungime 878 m";

- la pozitia 103, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Sat Cincsor, lungime 524 m";

c) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 104 se introduc patru noi pozitii, pozitiile nr. 105-108, conform anexei nr. 3.

Art. II. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 21 aprilie 2010.

Nr. 380.

 

ANEXA Nr. 1

 

Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Părău

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

54

1.3.7.1

Strada cu trotuare aferente Părău - Strada Bisericii

285,0 m

-

53.939

Domeniul public al comunei Părău, potrivit HCL nr. 2/2010

55

1.3.7.1

Strada cu trotuare aferente Părău - Strada Pe Vale

595,0 m

-

112.609

Domeniul public al comunei Părău, potrivit HCL nr. 2/2010

56

1.3.7.1

Strada cu trotuare aferente Părău - Strada Pădurii

996,0 m

-

188.502

Domeniul public al comunei Părău, potrivit HCL nr. 2/2010

57

1.3.7.1

Strada cu trotuare aferente Părău - Strada La Mal

819,0 m

-

155.013

Domeniul public al comunei Părău, potrivit HCL nr. 2/2010

58

1.3.7.1

Strada cu trotuare aferente Venetia de Jos - Strada Bădilestilor

268,0 m

-

47.817

Domeniul public al comunei Părău, potrivit HCL nr. 2/2010

59

1.3.7.1

Strada cu trotuare aferente Venetia de Jos - Strada Bisericii

247,0 m

-

44.079

Domeniul public al comunei Părău, potrivit HCL nr. 2/2010

60

1.3.7.1

Strada cu trotuare aferente Venetia de Jos - Strada Mare

1.171,0 m

-

208.930

Domeniul public al comunei Părău, potrivit HCL nr. 2/2010

61

1.3.7.1

Strada cu trotuare aferente Venetia de Jos - Strada Batestilor

131,0m

-

23.381

Domeniul public al comunei Părău, potrivit HCL nr. 2/2010

62

1.3.7.1

Strada cu trotuare aferente Venetia de Jos - Strada Pe Vale

1.448,0 m

-

258.352

Domeniul public al comunei Părău, potrivit HCL nr. 2/2010

63

1.3.7.1

Strada cu trotuare aferente Venetia de Jos - Strada Morii

326,0 m

-

58.165

Domeniul public al comunei Părău, potrivit HCL nr. 2/2010

64

1.3.7.1

Strada cu trotuare aferente Venetia de Jos - Strada Târgului

160,0 m

-

28.547

Domeniul public al comunei Părău, potrivit HCL nr. 2/2010

65

1.3.7.1

Strada cu trotuare aferente Venetia de Jos - Strada Cotonului

565,0 m

-

100.807

Domeniul public al comunei Părău, potrivit HCL nr. 2/2010

66

1.3.7.1

Strada cu trotuare aferente Venetia de Jos - Strada Vracestiilor

364,0 m

-

64.945

Domeniul public al comunei Părău, potrivit HCL nr. 2/2010

67

1.3.7.1

Strada cu trotuare aferente Venetia de Jos - Strada din Jos

420,0 m

-

74.936

Domeniul public al comunei Părău, potrivit HCL nr. 2/2010

68

1.3.7.2

Strada cu trotuare aferente Venetia de Jos - Strada Oltului

425,0 m

-

75.829

Domeniul public al comunei Părău, potrivit HCL nr. 2/2010

69

1.3.7.1

Strada cu trotuare aferente Venetia de Jos - Strada Gura Huditii

352,0 m

-

44.962

Domeniul public al comunei Părău, potrivit HCL nr. 2/2010

70

1.3.7.1

Strada cu trotuare aferente Venetia de Sus - Strada Broastelor

460,0 m

-

79.865

Domeniul public al comunei Părău, potrivit HCL nr. 2/2010

71

1.3.7.1

Strada cu trotuare aferente Venetia de Sus - Strada Venecioarei

620,0 m

-

107.620

Domeniul public al comunei Părău, potrivit HCL nr. 2/2010

72

1.3.7.1

Strada cu trotuare aferente Venetia de Sus - Strada Prundului

795,0 m

-

137.993

Domeniul public al comunei Părău, potrivit HCL nr. 2/2010

73

1.3.7.1

Strada cu trotuare aferente Venetia de Sus - Strada Pădurii

300,0 m

-

52.074

Domeniul public al comunei Părău, potrivit HCL nr. 2/2010

74

1.3.7.1

Strada cu trotuare aferente Venetia de Sus - Strada Mică

100,0 m

-

17.350

Domeniul public al comunei Părău, potrivit HCL nr. 2/2010

ANEXA Nr. 2

 

Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ucea

 

SECTIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

70.

1.3.7.1.

DP 3 :drum de utilitate privată - forestier, deschis circulatiei publice

DJ105 (Orasul Victoria HC 2150, în lungime de 3,29 km)

2009

23.594

Domeniul public al comunei Ucea, potrivit HCL nr. 20/2010


ANEXA Nr. 3

 

Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Voila

 

SECTIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

105

1.3.7.1

Strada Coloniei

Satul Cincsor, L = 340 m

-

-

Domeniul public al comunei Voila, potrivit H.C.L. nr. 48/2009

106

1.3.7.1

Strada Cimitirului

Satul Cincsor, L = 314m

-

-

Domeniul public al comunei Voila, potrivit H.C.L. nr. 48/2009

107

1.3.7.1

Strada Bisericii

Satul Cincsor, L = 342 m

-

-

Domeniul public al comunei Voila, potrivit H.C.L. nr. 48/2009

108

1.3.7.1

Strada Târgului

Satul Cincsor, L = 182 m

-

-

Domeniul public al comunei Voila, potrivit H.C.L. nr. 48/2009

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 6 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.

2. Articolului 51 se abrogă.

3. La articolul 8, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Actul de reglementare se emite numai în cazul în care din documentatia prezentată în acest scop reiese că tehnicile propuse pentru măsurarea emisiilor în aer si în apă îndeplinesc cerintele prevăzute în anexa nr. 5."

4. La articolul 8, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) si (6), cu următorul cuprins:

„(5) Autoritatea competentă pentru protectia mediului revizuieste periodic si, dacă este necesar, actualizează conditiile prevăzute în actul de reglementare potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările ulterioare.

(6) în cazul în care operatorul unei instalatii de incinerare sau coincinerare de deseuri nepericuloase are în vedere o modificare a exploatării care presupune incinerarea ori coincinerarea de deseuri periculoase, această modificare este considerată substantială în sensul art. 2 alin. (1) lit. m) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările ulterioare, si se aplică prevederile art. 27 din acelasi act normativ."

5. La articolul 9, alineatul (2) se abrogă.

6. Articolele 10 si 13 se abrogă.

7. Articolul 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - Solicitările de acte de reglementare pentru instalatiile noi sunt puse la dispozitia publicului cu suficient timp înainte, în unul sau mai multe locuri publice, cum ar fi sediile autoritătilor locale, pentru ca publicul să poată face observatii înainte ca autoritatea competentă să ia o decizie, fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu modificările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările ulterioare. Această decizie, însotită de cel putin un exemplar al actului de reglementare emis si al fiecărei actualizări ulterioare, se pune de asemenea la dispozitia publicului."

8. Articolul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Raportul anual al operatorului către autoritatea competentă pentru protectia mediului asupra functionării si monitorizării instalatiilor de incinerare sau coincinerare cu o capacitate nominală de două tone pe oră ori mai mare se pune în mod obligatoriu la dispozitia publicului. Raportul trebuie să contină cel putin descrierea procesului tehnologic si valoarea emisiilor în aer si în apă, comparativ cu valorile standard de emisie prevăzute atât în prezenta hotărâre, cât si în actul de reglementare emis."

9. La articolul 18, punctul 1 se abrogă.


10. În anexa nr. 1, punctul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„7.instalatie de coincinerare - orice instalatie fixă sau mobilă al cărei scop principal este generarea energiei sau a unor produse materiale, care foloseste deseuri drept combustibil uzual ori suplimentar sau în care deseurile sunt tratate termic pentru eliminare. În cazul în care coincinerarea are loc astfel încât scopul principal al instalatiei nu este generarea de energie sau producerea de produse materiale, ci tratarea termică a deseurilor, instalatia este considerată instalatie de incinerare, conform definitiei prevăzute la pct. 8. Această definitie include amplasamentul si ansamblul instalatiei incluzând toate liniile de coincinerare, instalatiile de receptie, de stocare, de pretratare a deseurilor pe amplasament, sistemele de alimentare cu deseuri, combustibil si aer, cazanul, instalatiile de tratare a gazelor de ardere, instalatiile pentru tratarea sau stocarea reziduurilor si a apelor uzate de pe amplasament, cosul de fum, aparatele si sistemele de control al operatiilor de incinerare si de înregistrare si monitorizare a conditiilor de incinerare;".

11. În anexa nr. 2, la capitolul 7 punctul 7.14, literele c) si d) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,c) măsurători efectuate cel putin o dată pe lună pe o probă reprezentativă, proportională cu debitul deversărilor într-o perioadă de 24 de ore, pentru substantele poluante prevăzute la pct. 4.3, cu respectarea prevederilor pct. 2-10 din anexa nr. 6.

d) măsurători efectuate cel putin o dată la 6 luni pentru dioxine si furani; în primele 12 luni de exploatare a instalatiei se efectuează obligatoriu măsurători cel putin o dată la 3 luni. Autoritatea competentă pentru protectia mediului poate fixa perioade de măsurare dacă a stabilit valori-limită de emisie pentru hidrocarburi policiclice aromatice sau alti poluanti."

12. În anexa nr. 2, la capitolul 8, punctele 8.1, 8.3 si 8.4 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„8.1. Autoritatea competentă pentru protectia mediului stabileste în actul de reglementare perioada maximă admisă pentru orice opriri, defectiuni sau întreruperi inevitabile din punct de vedere tehnic ale echipamentelor de purificare sau ale echipamentelor de măsurare, timp în care concentratiile din emisiile în aer si apa uzată epurată, referitoare la substantele reglementate, pot depăsi valorile-limită admise.

8.3. Fără a prejudicia prevederile cap. 2, pct. 2.3 lit. c), în situatia în care sunt depăsite valorile-limită de emisie, instalatia de incinerare sau coincinerare ori linia de incinerare nu continuă în niciun caz să incinereze deseuri, fără întrerupere, pe o perioadă mai mare de 4 ore. Durata cumulativă de functionare în asemenea conditii, pe timp de un an, trebuie să fie sub 60 de ore. Durata de 60 de ore se aplică acelor linii din instalatie care sunt conectate la un dispozitiv unic de epurare a gazelor de ardere.

8.4. Continutul de pulberi totale al emisiilor în aer de la o instalatie de incinerare nu trebuie să depăsească în niciun caz valoarea de 150 mg/m3, exprimată ca medie la jumătate de oră; mai mult decât atât, valorile-limită ale emisiilor în aer pentru CO si COT nu trebuie depăsite. Toate celelalte conditii mentionate la cap. 2 trebuie respectate."

13. În anexa nr. 4, la punctul 11.2.1, tabelul „Cproc pentru combustibili solizi, exprimat în mg/Nm3 (continut O2 6%)" se modifică si va avea următorul cuprins:

"Cproc pentru combustibili solizi, exprimat în mg/Nm3 (continut 02 6%):

 

Poluanti

< 50 MWth

50-100 MWth

100-300 MWth

> 300 MWth

S02

 

 

 

 

Caz general

 

850

850-200 (descrestere liniară de la 100 la 300 MWth)

200

Combustibili indigeni

 

sau o rată de desulfurare 90%

sau o rată de desulfurare 92%

sau o rată de desulfurare 95%

NOx

 

400

300

200

Pulberi

50

50

30

30"

 

14. Anexa nr. 9 se abrogă.

Art. II. - În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor, cu modificările si completările ulterioare, termenii si sintagmele „aviz", „acord/acord integrat" si „autorizatie/autorizatie integrată" se înlocuiesc cu sintagma „acte de reglementare", astfel cum este definită la art. 2 pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Dan Cârlan,

secretar de stat

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 28 aprilie 2010.

Nr. 427.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2010 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2010, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, cu suma de 2.710 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică si sigurantă natională", subcapitolul 03 „Ordine publică", titlul XII „Active nefinanciare", articolul 71.01.01 „Constructii", litera A „Lucrări în continuare", pentru finalizarea unor proiecte de investitii aflate în derulare la Inspectoratul Judetean de Politie Cluj, după cum urmează:

a) „Extindere si modernizare imobil COLINA" (Complex de pregătire si cazare, Sectia 4 de politie) din municipiul Cluj-Napoca;

b) „Extindere si modernizare imobil str. Albac nr. 15" (Sectia 3 de politie, Serviciul rutier si Serviciul de ordine publică) din municipiul Cluj-Napoca.

Art. 2. - Ministerul Administratiei si Internelor răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2010.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 aprilie 2010.

Nr. 428.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, precum si a Listei programelor finantate din Fondul pentru mediu în anul 2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexele nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, precum si a Listei programelor finantate din Fondul pentru mediu în anul 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 9 februarie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 aprilie 2010.

Nr. 429.


*) Anexele 1 si 2 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010)

 

            ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pentru anul 2010 al Administratiei Fondului pentru Mediu

 

 

 

mii lei

Denumire indicator

Cod

BVC 2010

A

B

C

TOTAL VENITURI

 

59.321

I. VENITURI CURENTE

 

59.321

A. VENITURI FISCALE

 

56,321

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.04

51.294

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăsurarea de activităti

16.10

51.294

Taxa pe poluare pentru autovehicule

16.10.09

51.294

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE

18.10

5.027

Alte impozite si taxe

18.10.50

5.027

o contributie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deseurilor metalice feroase si neferoase, precum si a bunurilor destinate dezmembrării, obtinute de către detinătorul deseurilor, respectiv detinătorul bunurilor, persoane fizice si/sau juridice

18.10.50.01

1 800

taxe încasate pentru emisiile de poluanti în atmosferă, datorate de operatorii economici detinători de surse stationare a căror utilizare afectează factorii de mediu

18.10.50.02

1.050

taxe încasate de la operatori economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deseurilor valorificabile

18.10.50.03

0

o contributie de 2 lei/kg. datorată de operatorii economici responsabili, pentru diferenta dintre obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje prevăzute în legislatia în vigoare

18.10.50.04

1 200

o contributie de 2% din valoarea substantelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piată de către producători si importatori, cu exceptia celor utilizate la producerea medicamentelor

18.10.50.05

105

în cazul vânzării de către proprietarul sau administratorul pădurii, după caz, a masei lemnoase pe picior sau a sortimentelor de lemn brut obtinute în urma exploatării, contributia la Fondul pentru Mediu se stabileste prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de vânzare

1810.5006

240

o taxă de 1 leu/kg anvelopă, încasată de la producătorii si importatorii care introduc pe piată anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizării

18.10,50.07

6

o contributie de 3% din suma care se plăteste anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare

18 10.5008

8

0,2 lei taxă, denumită în continuare ecotaxâ, în valoare de 0,2 lei/bucată pentru pungile de tip sacosă - banană, cu mâner aplicat, sau maieu - din materiale care nu sunt biodegradabile

18 10.5009

600

taxe pentru emiterea avizelor, acordurilor si a autorizatiilor de mediu

18.10.50.10

9

taxe si contributii conform Legii nr, 73/2000, republicată cu modificările si completările ulterioare (abrogată)

18.10.50.11

9

100 lei/tonă datorată de unitătile administrativ-teritohale începând cu data de 1 iulie 2010, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantitătilor de deseuri municipale si asimilabile, colectate si încredintate spre eliminare finală, plata făcându-se pentru diferenta dintre obiectivul anual de diminuare si obiectivul efectiv realizat

18 10.50 12

0

C. VENITURI NEFISCALE

 

3.000

C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE

 

3.000

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.10

3.000

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

3000

TOTAL CHELTUIELI

 

87.473

CHELTUIELI CURENTE

01

16.246

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

12.063

BUNURI SI SERVICII

20

4.183

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

71.227

ACTIVE NEFINANCIARE

71

71.227

CAPITOLUL Protectia mediului

74.10

87.473

Administratie centrala

74.10.03

87.473

CAPITOLUL Protectia mediului

74.10

87.473

CHELTUIELI CURENTE

01

16.246

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

12.063

Cheltuieli salariate în bani

10. 01

9.192

Salariu de bază

10.01.01

4.966

Alte sporuri

10.01.06

571

Fond de premii

10.01.08

873

Prima de vacantă

1001.09

414

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

1001.12

176


 

Indemnizatii ele delegare

10.01.13

330

Alte drepturi salariale

10.01.30

1.862

Cheltuieli salariale in natură

10.02

381

Tichete de masă

10.02.01

381

Contributii

10.03

2.490

Contributii de asigurări sociale de stat

10.0301

1.844

Contributii pentru asigurările de somaj

10.03 02

44

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

10.03.03

461

Contributii pentru asigurările de accidente de muncă si boli profesionale

10.0304

44

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

75

Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

10.03,07

22

BUNURI SI SERVICII

20

4.183

Bunuri si servicii

20.01

1.841

Furnituri de birou

20.01.01

200

Materiale pentru curătenie

20.01.02

19

încălzit, iluminat si fortă motrică

20.01.03

296

Apă, canal si salubritate

20.01.04

32

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

100

Piese de schimb

20.01.06

30

Transport

20.01.07

50

Postă, telecomunicatii, radio, tv., internet

20.01.08

300

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

20.01.09

62

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

752

Reparatii curente

20.02

100

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

180

Alte obiecte de inventar

20.05.30

180

Deplasări, detasări, transferări

20.06

600

Deplasări interne, detasări, transferări

20.06.01

500

Deplasări în străinătate

20.06.02

100

Cărti, publicatii si materiale documentare

20.11

45

Consultantă si expertiză

20.12

500

Pregătire profesională

20.13

100

Potectia muncii

20.14

30

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

20.25

100

Alte cheltuieli

20.30

687

Reclame si publicitate

20.30.01

100

Protocol si reprezentare

20.30.02

50

Prime de asigurare non-viată

20.30.03

17

Chirii

20.30.04

200

Fondul conducătorilor institutiilor publice

20.30.07

30

Executarea silită a creantelor bugetare

20.30.09

90

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30.02

200

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

71.227

ACTIVE NEFINANCIARE

71

71.227

Active fixe

71.01

71.127

Constructii

71.01.01

70.000

Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

450

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

71.01.03

577

Alte active f xe

71.01.30

100

Reparatii capitale aferente activelor fixe

71.03

100

DEFICIT/EXCEDENT *

-

-28.152

 

Disponibil anii precedenti

58.407

Total venituri 2010

59.321

Total cheltuieli 2010

87.473


* Cheltuielile se vor acoperi din veniturile încasate în cursul anului 2010, iar în cazul nerealizării acestora în procent de 100%, diferenta se va suporta din excedentul înregistrat în anii precedenti


 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010)

 

            ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

LISTA

programelor finantate în anul 2010 din Fondul pentru mediu

 

 

 

mii lei

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

BVC 2010

A

B

2

TOTAL CHELTUIELI

 

55.10.01

 

 

I. Credite de angajament

 

3.056.434,00

II.Credite bugetare

 

1.889.884.00

finantate din:

venituri proprii

55.10.01

 

 

I. Credite de angajament

 

3.056 434,00

II. Credite bugetare

 

1.889 884,00

a) Programul Prevenirea poluării finantat din;

 

55.10 01 01

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

0,00

II. Credite bugetare

 

39.619,00

b) Programul Reducerea impactului asupra atmosferei, apei, solului finantat din:

 

55.10.01.02

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

15.000,00

II. Credite bugetare

 

18.300,00

c) Programul Reducerea nivelurilor de zgomot finantat din:

 

55.10.01.03

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

0,00

II.Credite bugetare

 

0,00

d) Programul Utilizarea de tehnologii curate finantat din:

 

55.10.01.04

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

0,00

II.Credite bugetare

 

0,00

e) Programul Gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase si închiderea depozitelor de deseuri finantat din:

 

55.10.01.05

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

240.000,00

II.Credite bugetare

 

153.000,00

f) Programul Protectia resurselor de apă, statiile de tratare, statiile de epurare pentru comunităti locale finantat din;

 

55.10 01 06

 

- venituri proprii

 

 

I Credite de angajament

 

301 250,00

II Credite bugetare

 

105.927,00

g) Programul Gospodărirea integrată a zonei costiere finantat din:

 

55.10 01 07

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

0,00

II Credite bugetare

 

0,00

li) Programul Conservarea biodiversitătii finantat din:

 

55.10.01 08

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

0,00

II. Credite bugetare

 

3.000,00

i) Programul Administrarea ariilor naturale protejate finantat din:

 

55.10 01 09

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

0,00

II. Credite bugetare

 

2.350,00

j) Programul Educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului finantat din:

 

55.10.01.10

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

6.500,00

II.Credite bugetare

 

9.853,00

 

k) Programul Cresterea productiei de energie din surse regenerabile finantat din:

 

55.1001 .11

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

710.334,00

II. Credite bugetare

 

150 000,00

l) Programul Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră finantat din:

 

55.1001.12

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

0,00

II.Credite bugetare

 

0,00

m) Programul Reconstructia si gospodărirea durabilă a pădurilor finantat din:

 

55.1001 13

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

600,00

II Credite bugetare

 

454,00

n) Programul împădurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare în păduri, stabilite în conditiile legii, a terenurilor din fondul forestier national afectate de calamităti naturale finantat din:

 

55.1001 14

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

201 500,00

II. Credite bugetare

 

102 279,00

o) Programul închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier finantat din:

 

55.10.01.15

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

100 000,00

II. Credite bugetare

 

20 000,00

p) Programul Lucrări destinate prevenirii, înlăturării si/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului finantat din:

 

55.10.01.16

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

400 000,00

II Credite bugetare

 

130 000,00

q) Programul de stimulare a înnoirii parcului auto national finantat din:

 

55.10.01.17

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

0,00

II. Credite bugetare

 

608.000,00

r) Programul national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti finantat din:

 

55.10.01.18

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

300.000,00

II Credite bugetare

 

178 000,00

s) Proiecte de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară, energia geotermală si energia eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului finantat din:

 

55.10.01.19

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

300.000,00

II Credite bugetare

 

215.000,00

s) Proiecte privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, solară, biomasă, hidro finantat din:

 

55.10 01 20

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

365 000,00

II. Credite bugetare

 

50.000,00

t) Proiecte de renaturare a terenurilor scoase din patrimoniul natural finantat din:

 

55 10.01.21

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

1 000,00

II Credite bugetare

 

0,00

t) Proiecte de realizare a pistelor pentru biciclisti finantat din:

 

55.10 01.22

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

24250,00

II Credite bugetare

 

0,00

u) Programul de stimulare a înnoirii parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate finantat din:

 

55 1001 23

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

0,00

II. Credite bugetare

 

50.000,00

v) Proiecte privind refacerea siturilor contaminate istoric, cu exceptia celor reglementate prin legi speciale finantat din:

 

55 10 01 24

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

1 000,00

II. Credite bugetare

 

4.102,00

x) Proiecte privind reducerea riscului la fenomene hidro meteorologice periculoase, lucrări pentru eleborarea hărtilor de risc pentru bazine sau subazine hidrografice finantat din:

 

55.1001 25

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

60 000,00

II.Credite bugetare

 

40 000,00

y) Proiecte privind înlocuirea acoperisurilor din azbest finantat din:

 

55.10.01.26

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

30.000,00

II. Credite bugetare

 

10.000,00


La previziunea creditelor de angajament s-a avut în vedere disponibilul înregistrat în anii precedenti, în valoare de 1.946.894 lei precum si veniturile estimate a se încasa pe durata derulării programelor multianuale

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Scripăt Constantin din functia publică de inspector guvernamental în functia publică de subprefect al judetului Bacău

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Scripăt Constantin i se aplică mobilitatea din functia publică de inspector guvernamental în functia publică de subprefect al judetului Bacău.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 5 mai 2010.

Nr. 450.


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Satu Mare de către domnul Dan Alin Claudiu

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea temporară a functiei publice de subprefect al judetului Satu Mare de către domnul Dan Alin Claudiu.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 5 mai 2010.

Nr. 451.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Satu Mare de către domnul Tântas Samuel

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Tântas Samuel exercită, cu caracter temporar, în conditiile legii, functia publică de subprefect al judetului Satu Mare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 5 mai 2010.

Nr. 452.


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului manifestărilor dedicate Zilei Eroilor - 13 mai 2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 26 lit. k) din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de război, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Programul manifestărilor dedicate Zilei Eroilor - 13 mai 2010, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 5 mai 2010.

Nr. 453.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL

manifestărilor dedicate Zilei Eroilor- 13 mai 2010

 

I. Măsuri administrativ-organizatorice

1. Manifestările comemorative se desfăsoară la mormintele si operele comemorative de război românesti, precum si la mormintele militarilor sau civililor, cetăteni români, care au murit în timp de pace îndeplinind un serviciu comandat în domeniile apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale.

2. Ministerul Afacerilor Externe emite o circulară către reprezentantele diplomatice ale României în străinătate pentru stabilirea monumentelor sau locurilor de înhumare ale eroilor români unde se vor desfăsura ceremonii de depunere de coroane de flori.

3. Proprietarii si titularii drepturilor de administrare a cimitirelor de război si a monumentelor comemorative dedicate eroilor vor asigura curătenia acestora si îmbunătătirea stării mormintelor, însemnelor de căpătâi, împrejmuirilor, spatiilor verzi si a zonelor de protectie.

4. De Ziua Eroilor, ia ora 12,00, în toate lăcasurile de cult se trag clopotele, iar în institutiile publice si în unitătile de învătământ se păstrează un moment de reculegere. Festivitătile de comemorare a eroilor încep după oficierea Sfintei Liturghii a înăltării Domnului.

5. Institutiile de apărare si ordine publică asigură gărzi de onoare si muzici militare sau trompeti pentru ceremoniile oficiale organizate în Capitală, în municipiile resedintă de judet si la alte cimitire de război reprezentative din tară. Gărzile la monumente se instalează la ora 11,00 si se ridică la ora 18,00.

6. Ministerul Administratiei si Internelor initiază programe speciale pentru sărbătorirea Zilei Eroilor, organizează ceremoniale militare si religioase si asigură ordinea publică la locul de desfăsurare a activitătilor comemorative.

7. Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului organizează participarea tinerilor la ceremoniile oficiale desfăsurate în Capitală si în tară cu prilejul Zilei Eroilor.

8. Măsurile adoptate pentru sărbătorirea Zilei Eroilor vor fi incluse pe agenda primei videoconferinte săptămânale cu prefectii si presedintii consiliilor judetene.

II. Manifestări comemorative

A. În Capitală

1. Ministerul Apărării Nationale organizează ceremonii la Mormântul Ostasului Necunoscut, Cimitirul „Eroii Revolutiei", Cimitirul Militar Ghencea, Cimitirul Israelit „Filantropia" si Monumentul Eroilor Patriei.

Pe timpul desfăsurării activitătilor, la verticala Mormântului Ostasului Necunoscut se va executa survolul spatiului aerian cu formatii de elicoptere IAR 330 SOCAT si avioane MIG 21 Lancer.

2. Ministerul Administratiei si Internelor organizează ceremonii la Parcela de onoare din Cimitirul „Reînvierea", Parcela eroilor de pe DN1, Monumentul Ultimului Străjer al Capitalei, Monumentul Eroilor Jandarmi din Parcul Cismigiu si Monumentul Pompierilor din curtea Bisericii „Sfântul Gheorghe - Plevna".


B. În tară

1. Autoritătile administratiei publice locale:

- organizează în ziua de 13 mai 2010, cu sprijinul si participarea reprezentantilor unitătilor scolare, cultelor religioase, asociatiilor de veterani si ai altor organizatii neguvernamentale, ceremonii de depunere de coroane si jerbe de flori, precum si programe proprii de comemorare a eroilor României, în functie de specificul local, în principal la marile mausolee ale eroilor, la cimitirele si parcelele de onoare;

- stabilesc măsuri pentru aplicarea strictă a Normelor tehnice privind înfiintarea si protejarea mormintelor si operelor comemorative de război, prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National pentru Cultul Eroilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 635/2004, cu modificările si completările ulterioare;

- initiază, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, o sustinută campanie pentru întretinerea si îngrijirea parcelelor/cimitirelor de eroi români si străini.

2. Manifestări de comemorare a eroilor, cu caracter neoficial, pot avea loc în toate localitătile din tară în care sunt cimitire/parcele de onoare sau monumente ale eroilor români.

C. Pe plan extern

1. Reprezentantele diplomatice ale României în străinătate vor organiza activităti specifice pentru comemorarea eroilor români căzuti pe teritoriul altor state - depuneri de coroane si, în unele locatii, ceremonii religioase.

2. Tările unde vor avea loc manifestări comemorative sunt: Austria (localitătile TuIIn an der Donau si Zwentendorf), Bulgaria (localitătile Sofia, Plevna, Grivita, Pordim, Opanet, Smârdan, Oreahovo-Rahova, Saraievo, HârletsiArcear), Cehia (localitătile Brno si Kromeriz), Franta (localitătile Soultzmatt si Haguenau), Slovacia (localitatea Zvolen), Slovenia (localitatea Ljubljana), Rusia (localitătile Talitî si Oranki - dezvelire de plăci comemorative), Ucraina (localitatea Odesa), Ungaria (localitătile Budapesta, Miskolc, Debrecen, Nyiregyhâza, Hajduboszormeny, Szeged, Prugy, Megyaszo si Ostffyasszonyfa).

Totodată, vor avea loc ceremonii la mormintele si operele comemorative de război din Republica Moldova, recent reabilitate sau construite prin contributia Oficiului National pentru Cultul Eroilor.

Prin grija Ministerului Administratiei si Internelor, prezentul program va fi difuzat către prefecturi si consiliile judetene.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.