MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 301/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 301         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 10 mai 2010

 

SUMAR

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

445. - Ordin privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea

 

452. - Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea conditiilor si documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relatii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate


 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SÂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Serviciului medical al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. DGE/SM/464 din 22 aprilie 2010;

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 70 alin. (1) lit. a) si b) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2010;

- Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea si raportarea statistică a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă si spitalizare de zi, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din titlul VIII al Legii nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finantării cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă în anul 2010 se aprobă Regulile de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă si Metodologia de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea continuă (SMDPC), aferent pacientilor externati, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea si raportarea statistică a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă si spitalizare de zi, cu modificările si completările ulterioare, până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

(2) Trimestrial, în perioada 15-19 a lunii următoare trimestrului încheiat, spitalele vor transmite în format electronic cazurile invalidate pentru care se solicită revalidarea, precum si cazurile neraportate din lunile anterioare. În perioada 10-14 decembrie 2010, spitalele vor transmite în format electronic cazurile invalidate pentru care se solicită revalidarea, precum si cazurile neraportate până la data de 30 noiembrie 2010. Cazurile invalidate pentru care se solicită revalidarea, precum si cele neraportate până la sfârsitul anului pot fi raportate în perioada 15-19 ianuarie a anului următor.

(3) Lunar, până la data de 15, spitalele vor primi de la Scoala Natională de Sănătate Publică, Management si Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, denumită în continuare SNSPMPDSB, în format electronic si tipărit, rapoartele de validare a activitătii aferente lunii precedente, în conformitate cu formularul 1.1 prevăzut în anexa 3-a si cu formularele prevăzute în anexele 3-c si 3-e la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitătii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tară, fără regim special.

(4) Trimestrial, până la data de 23 a lunii următoare trimestrului încheiat, iar pentru trimestrul IV până la data de 18 decembrie 2010, respectiv până la data de 23 ianuarie 2011, spitalele vor primi de la SNSPMPDSB, în format electronic si tipărit (fax), rapoartele de validare a activitătii de la începutul anului până la sfârsitul trimestrului respectiv, în conformitate cu formularul 1.2 prevăzut în anexa 3-a si cu formularele prevăzute în anexele 3-c si 3-e la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 428/2010.

(5) Lunar, respectiv trimestrial, SNSPMPDSB va transmite spitalelor rapoarte cu detalierea cauzelor de invalidare pentru fiecare caz, conform regulilor de validare prevăzute în anexa nr. 1.

(6) Pentru decontarea activitătii lunare, spitalele vor utiliza, după caz, desfăsurătoarele 2.1 si 2.2 prevăzute în anexa 3-b, desfăsurătoarele 1.1-1.3 prevăzute în anexa 3-d si desfăsurătoarele 1.1 si 1.2 prevăzute în anexa 3-f la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 428/2010.

(7) Pentru decontarea activitătii trimestriale, spitalele vor utiliza, după caz, desfăsurătorul prevăzut în anexa 3-b bis, desfăsurătorul 1.3 prevăzut în anexa 3-d, desfăsurătorul prevăzut în anexa 3-d bis si desfăsurătorul prevăzut în anexa 3-g la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 428/2010.

(8) Regulile de validare prevăzute în anexa nr. 1 se aplică pentru cazurile care se externează începând cu data de 1 aprilie 2010.

Art. 3. - Pentru cazurile care fac obiectul internării prin spitalizare de zi si au fost rezolvate prin spitalizare continuă la solicitarea asiguratului în conditiile art. 70 alin. (2) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2010, se va întocmi si se va raporta doar fisa de spitalizare de zi, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, spitalele, precum si SNSPMPDSB vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 649/2009 privind aprobarea Regulilor

de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 17 iunie 2009.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae Lucian Dută

 

Bucuresti, 28 aprilie 2010.

Nr. 445.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULI DE VALIDARE

a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă

 

Sunt invalidate următoarele cazuri:

A01 Cazuri ale căror date încalcă specificatiile tehnice ale setului minim de date la nivel de pacient

Motiv: Aceste cazuri nu pot fi colectate în baza de date natională din cauza existentei unor erori (de exemplu, lipsa unor date obligatorii sau neconcordanta cu nomenclatoarele în vigoare). Sub incidenta acestei reguli intră si foile care nu respectă criteriul de număr unic de foaie pe spital si an, deoarece numărul unic de foaie pe spital si an face parte din specificatiile setului minim de date la nivel de pacient (Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea si raportarea statistică a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă si spitalizare de zi, cu modificările si completările ulterioare).

A02 Cazuri raportate pe sectii în care nu se întocmeste foaia de observatie clinică generală, denumită în continuare FOCG (de exemplu, cazurile care sunt raportate pe sectiile ATI, sectii paraclinice, structuri de urgentă etc.)

Motiv: Conform reglementărilor în vigoare, FOCG se întocmeste doar pentru pacientii spitalizati în sectii clinice: medicale sau chirurgicale (cu exceptia sectiilor ATI).

A03 Cazuri cu data interventiei chirurgicale principale în afara intervalului de spitalizare

Motiv: Cel putin una dintre următoarele date este eronată: data internării, data externării, data interventiei chirurgicale principale.

A04 Cazuri decedate, pentru care nu există concordantă între tipul externării si starea la externare

Motiv: Pentru cazurile decedate, informatia privind decesul este cuprinsă atât în rubrica „Tip externare", cât si în rubrica „Stare la externare". În situatia în care cele două informatii nu concordă, este vorba de o eroare în cel putin una dintre rubrici.

A05 Cazuri cu vârsta negativă

Motiv: Cel putin una dintre următoarele date este eronată: data nasterii, data internării.

A06 Cazuri cu durata de spitalizare negativă

Motiv: Cel putin una dintre următoarele date este eronată: data internării, data externării.

A07 Cazuri concomitente

Motiv: Aceste cazuri reprezintă episoade de spitalizare pentru acelasi pacient, care se suprapun în timp.

A08 Cazuri neclasificabile

Motiv: Aceste cazuri au erori pe datele care influentează clasificarea lor.

A09 Cazuri pentru care nu s-au înregistrat complet datele privind tipul de asigurare CNAS a pacientului

Explicatii: Sunt invalidate cazurile în care statutul de asigurat al pacientului - asigurat CNAS, asigurat CNAS si asigurare voluntară - impune completarea tipului de asigurare. De asemenea, sunt invalidate cazurile în care nu a fost completată informatia privind casa de asigurări de sănătate, desi tipul de asigurare - „Obligatorie CAS", „Facultativă CAS" - o impune.

Motiv: Informatia privind tipul asigurării de sănătate a pacientului este inclusă în setul minim de date la nivel de pacient, a cărui raportare este obligatorie.

A10 Cazuri pentru care nu s-au înregistrat datele privind categoria de asigurat a pacientului

Explicatii: Sunt invalidate cazurile pentru care categoria de asigurat a pacientului nu a fost completată, desi tipul de asigurare „Obligatorie CAS" o impune.

Motiv: Informatia privind categoria de asigurat a pacientului este inclusă în setul minim de date la nivel de pacient, a cărui raportare este obligatorie.

A11 Cazurile internate la cerere, inclusiv pentru serviciile solicitate în vederea expertizei capacitătii de muncă, a încadrării si reevaluării gradului de handicap

Motiv: Conform legislatiei în vigoare, serviciile spitalicesti efectuate la cerere, precum si serviciile solicitate în vederea expertizei capacitătii de muncă, a încadrării si reevaluării gradului de handicap nu sunt suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate.

A12 Cazurile care nu îndeplinesc conditiile finantării din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate din punctul de vedere al asigurării de sănătate si al criteriului de internare

Motiv: Serviciile spitalicesti suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate furnizate pacientilor neasigurati, respectiv pacientilor cu asigurare facultativă CAS sunt cele prevăzute la cap. II si III din anexa 16 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2010, cu modificările si completările ulterioare.

A13 Cazuri pentru care nu s-a înregistrat criteriul de internare a pacientului

Explicatii: Se aplică tuturor asiguratilor CNAS (cu sau fără asigurare voluntară).

Motiv: Conform reglementărilor în vigoare, informatia privind criteriul de internare a pacientului este inclusă în setul minim de date la nivel de pacient, a cărui raportare este obligatorie.

A14 Cazuri de transplant de organe si tesuturi, cu exceptia grefelor prevăzute în Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010, cu modificările si completările ulterioare, a serviciilor medicale aferente stării posttransplant si a cazurilor prevăzute în hotărârea Guvernului pentru aprobarea programelor nationale de sănătate pentru anul 2010


Motiv: Conform legislatiei în vigoare, transplanturile sunt finantate de către Ministerul Sănătătii, cu exceptia grefelor si a serviciilor medicale aferente stării posttransplant. De asemenea, nu sunt finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate procedurile de prelevare de organe de la donatori decedati.

A15 Cazuri pentru care nu s-au înregistrat corespunzător informatiile cu privire la interventia chirurgicală principală

Exceptii: Cazurile fără interventie chirurgicală principală

Motiv: Conform reglementărilor în vigoare, informatiile privind interventia chirurgicală principală - data interventiei chirurgicale principale si codul de parafă al medicului operator - sunt incluse în setul minim de date la nivel de pacient, a cărui raportare este obligatorie.

A16 Cazuri pentru care nu s-au înregistrat complet datele despre cetătenia pacientului

Explicatii: Se aplică exclusiv cazurilor cu cetătenie străină sau dublă (română si străină), pentru care nu s-a înregistrat si tara.

Motiv: Informatia privind cetătenia pacientului este inclusă în setul minim de date la nivel de pacient, a cărui raportare este obligatorie.

B01 Cazuri cu vârsta peste 124 de ani

Motiv: în cele mai multe situatii de acest fel este vorba de o eroare în cel putin una dintre următoarele rubrici: data nasterii, data internării.

B02 Cazuri cu durata de spitalizare peste 365 de zile

Motiv: în cele mai multe situatii de acest fel este vorba de o eroare în cel putin una dintre următoarele rubrici: data internării, data externării.

B03 Pacientii pentru care nu a fost înregistrat codul numeric personal (CNP)

Exceptii: Fac exceptie de la această regulă cazurile de nou-născuti (cu vârsta între 0 si 28 de zile) si cazurile de cetăteni străini.

Motiv: Conform prevederilor legale, furnizorii de servicii medicale trebuie să înregistreze codul numeric personal al asiguratilor.

B04 Transferuri intraspitalicesti si reinternări în aceeasi zi sau la un interval de o zi în acelasi tip de îngrijiri

Motiv: Aceste cazuri sunt considerate ca un episod de spitalizare unic.

Exceptii: Fac exceptie cazurile care sunt transferate/reinternate în acelasi spital, dar între/în sectii cu tip de îngrijiri diferit (din sectii cu îngrijiri de tip acut în sectii cu îngrijiri de tip cronic/de recuperare sau invers).

Explicatii: Specificarea sectiilor unde se întocmesc FOCG pentru îngrijiri de tip cronic, reglementată de Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, cu modificările si completările ulterioare.

B05 Cazuri pentru care niciuna dintre interventiile chirurgicale efectuate nu este în concordantă cu diagnosticul principal

Motiv: în cele mai multe situatii de acest fel, cel putin una dintre următoarele informatii este eronată: diagnosticul principal, procedurile efectuate.

B06 Cazuri cu diagnostic principal inacceptabil

Motiv: Diagnosticul principal contravine regulilor de codificare.

Algoritm: Se invalidează cazurile clasificate în DRG 961Z (diagnostice principale inacceptabile).

B07 Cazuri cu diagnostic neonatal neconcordant cu vârsta/greutatea

Motiv: Diagnosticul principal contravine regulilor de codificare.

Algoritm: Se invalidează cazurile clasificate în DRG 963Z (diagnostice neonatale neconcordante cu vârsta/greutatea).

B08 Cazuri internate si externate în aceeasi zi

Motiv: în cele mai multe situatii de acest fel este vorba de o eroare de înregistrare a datei de internare si/sau de externare ori de un caz cu posibilitate de rezolvare în spitalizare de zi.

Exceptii: De la această regulă fac exceptie cazurile decedate si cazurile care sunt clasificate în grupurile de diagnostice specifice spitalizării de zi.

B09 Cazuri clasificate în DRG B40Z Plasmafereza cu boli neurologice

Motiv: în majoritatea situatiilor, cazurile respective se clasifică în DRG B40Z Plasmafereza cu boli neurologice datorită codificării unei proceduri de rutină 13839-00 Prelevarea de sânge în scop diagnostic.

Exceptii: De la această regulă fac exceptie cazurile pentru care clasificarea în DRG B40Z s-a făcut datorită altei proceduri decât 13839-00.

B10 Cazuri cu diagnostic principal de tipul agent infectios (B95_-B97J

Motiv: Conform listei tabelare a diagnosticelor, aceste coduri sunt utilizate ca diagnostice secundare, pentru precizare, drept coduri aditionale pentru un alt diagnostic principal.

B11 Cazuri cu diagnostic principal de tipul sechelă de AVC (I69J

Motiv: Conform standardelor de codificare, aceste coduri sunt utilizate ca diagnostice secundare, pentru diagnostice principale ce definesc concret tipul de sechelă a AVC.

B12 Cazuri clasificate în DRG A41Asi A41B, care au avut o interventie chirurgicală asociată cu o procedură de anestezie generală împreună cu o procedură de intubatie.

Motiv: Conform standardelor de codificare, anestezia generală include si procedura de intubatie.

B13 Cazuri cu diagnostic principal de deshidratare si unul dintre diagnosticele secundare de tipul gastroenterită

Motiv: Conform standardelor de codificare, gastroenterită ar trebui codificată întotdeauna ca diagnostic principal, înaintea celui de deshidratare. Rehidratarea, care se efectuează oricum pentru tratamentul acestui tip de afectiuni, nu permite alocarea codului de deshidratare, acesta din urmă codificându-se numai când există documentare clinică si este mentionat în mod expres de medicul curant.

B14 Cazuri clasificate într-un DRG de tipul „cu complicatii/comorbidităti", care au codificat ca diagnostic secundar Z71.3.

Motiv: Conform listei tabelare a diagnosticelor, codurile de tipul Z71_se alocă pentru persoane care recurg la serviciile de sănătate pentru consiliere, inclusiv medicală, neclasificată altundeva.

Exceptii: De la această regulă fac exceptie cazurile care au diagnosticul principal sau unul dintre celelalte diagnostice secundare de tipul: colită, diabet, alergii, gastrită, obezitate, hipercolesterolemie, malnutritie.

B15 Cazuri care au un diagnostic (principal sau secundar) de tipul neoplasm secundar, fără a avea codificat si neoplasmul primar.

Motiv: Conform standardelor de codificare, în momentul în care se codifică un neoplasm secundar este obligatorie si codificarea celui primar. În cazul în care neoplasmul primar nu a fost identificat, se va utiliza codul C80.

B16 Cazuri aferente corectiilor estetice efectuate persoanelor cu vârsta peste 18 ani

Motiv: Aceste servicii nu sunt decontate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, conform Hotărârii Guvernului nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010.


B17 Cazuri aferente serviciilor de fertilizare in vitro Motiv: Aceste servicii nu sunt decontate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, conform Hotărârii

Guvernului nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010.

 

ANEXA Nr. 2

 

METODOLOGIE

de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea

 

Evaluarea cazurilor invalidate de către SNSPMPDSB, pentru care se solicită revalidarea, cât si a cazurilor pentru care casele de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, denumite în continuare case de asigurări de sănătate, au constatat nereguli privind corectitudinea datelor înregistrate se realizează în cadrul unei comisii de analiză. Comisia de analiză este formată din reprezentanti ai casei de asigurări de sănătate si reprezentanti ai spitalului, cu exceptia medicului curant al cazului respectiv. Membrii comisiei de analiză vor fi desemnati în scris de către cele două institutii.

Spitalul este obligat să pună în aplicare deciziile comisiei de analiză.

1. Descrierea generală a procesului

Înregistrările electronice transmise de spitale către SNSPMPDSB sunt supuse procesului de validare în conformitate cu regulile de validare prevăzute în anexa nr. 1. Înregistrările sunt returnate spitalelor, împreună cu rezultatul validării (validat sau invalidat).

Pentru cazurile invalidate se specifică si motivul invalidării. Pentru cazurile invalidate spitalele vor revedea datele care au determinat invalidarea si vor putea revalida cazurile respective prin retransmiterea lor către SNSPMPDSB, după ce le corectează si/sau cer aviz de revalidare din partea comisiei de analiză.

Avizul de revalidare se poate obtine numai după evaluarea cazurilor respective de către comisia de analiză.

Retransmiterea cazurilor pentru revalidare se face doar cu ocazia regularizărilor trimestriale.

Trimestrial, SNSPMPDSB va informa casele de asigurări de sănătate cu privire la cazurile revalidate, prin aviz de revalidare, precizând pentru fiecare caz următoarele: numărul FOCG, data internării, data externării, sectia. Pe baza acestor informări, casele de asigurări de sănătate au obligatia de a verifica dacă datele puse la dispozitie de SNSPMPDSB coincid cu informatiile din deciziile de validare ale Comisiei de analiză. În cazul constatării unor neconcordante între cele două documente, casele de asigurări de sănătate vor anunta spitalul pentru ca acesta din urmă să modifice înregistrările respective în conformitate cu deciziile comisiei de analiză.

Nerespectarea reglementărilor privind datele clinice la nivel de pacient (neconcordanta dintre datele colectate electronic si datele din FOCG, neconcordanta dintre datele înscrise în FOCG si serviciile efectuate în realitate, codificări care nu respectă reglementările în vigoare si orice alte situatii de acest fel), constatate în urma controalelor efectuate la spital de către casele de asigurări de sănătate, pot fi contestate de spital si se solutionează prin intermediul comisiei de analiză, convocată la initiativa spitalului.

2. Aspecte tehnice

2.1. Clasificarea regulilor de validare

Regulile de validare sunt clasificate în două grupe, în functie de posibilitatea supunerii datelor respective spre evaluare de către comisia de analiză:

- grupa A- reguli pentru care datele respective nu pot fi supuse evaluării;

- grupa B - reguli pentru care datele respective pot fi supuse evaluării.

De exemplu:

- un caz cu vârsta negativă va fi invalidat pe regula A05, dar datele care au determinat invalidarea (data nasterii si data internării) nu pot fi supuse evaluării de către comisia de analiză, ci ele trebuie verificate si corectate de spital;

- un caz pentru care nu a fost înregistrat CNP va fi invalidat pe regula B03, dar cauza invalidării (lipsa CNP) poate fi supusă evaluării de către comisia de analiză si, în situatia în care spitalul prezintă o justificare pertinentă pentru lipsa acestuia, comisia de analiză poate aviza cazul pe regula respectivă;

- un caz invalidat pe regula B12 poate fi supus evaluării de către comisia de analiză si, în situatia în care se constată că procedura de intubatie s-a realizat anterior sau ulterior interventiei chirurgicale (nu este asociată anesteziei generale), pentru alte complicatii ale cazului, comisia de analiză poate aviza cazul pe regula respectivă.

Observatie: Avizul de revalidare se referă la caz si nu la regulile de validare, ceea ce înseamnă că avizul de revalidare nu se poate da decât atunci când cazul este avizat pe toate regulile de tip B. Concret, dacă un caz este invalidat pe mai multe reguli de tip B, iar pe cel putin una dintre aceste reguli cazul nu primeste un aviz favorabil, acesta nu va fi avizat pentru revalidare si, implicit, el nu va mai fi retransmis către SNSPMPDSB.

2.2. Proceduri

Spitalul poate actiona după cum urmează:

a) Pentru cazurile invalidate la SNSPMPDSB Interventia spitalului asupra datelor cazurilor invalidate trebuie să tină cont de următoarele reguli:

- datele care vor fi corectate sunt cele care au încălcat regulile din grupa A;

- datele pentru care se poate cere avizul casei de asigurări de sănătate în vederea revalidării sunt cele care au încălcat regulile din grupa B. Cererea avizului de revalidare presupune ca datele respective să nu fie modificate.

Deoarece un caz invalidat poate avea date incorecte care trebuie corectate si/sau date corecte pentru care se va cere avizul de revalidare, înseamnă că există 3 situatii:

1. Cazul invalidat are exclusiv date incorecte.

În această situatie se corectează datele respective si se retransmite cazul cu corecturile efectuate la SNSPMPDSB.

2. Cazul invalidat are exclusiv date corecte.


In această situatie nu se fac niciun fel de modificări si se cere avizul de revalidare.

Dacă avizul este nefavorabil, cazul nu se va mai retransmite la SNSPMPDSB.

Dacă avizul este favorabil, cazul se va retransmite ca „Cerere de validare" la SNSPMPDSB.

3. Cazul invalidat are atât date incorecte, cât si date corecte.

            În această situatie se corectează datele incorecte si se cere avizul de revalidare pentru datele corecte (fără a se face niciun fel de modificări pe acestea).

Dacă avizul este nefavorabil, cazul nu se va mai retransmite la SNSPMPDSB.

Dacă avizul este favorabil, cazul se va retransmite ca „Cerere de validare" la SNSPMPDSB.

Observatii:

- Retransmiterea unui caz cu modificări efectuate nu asigură validarea lui decât dacă modificările au corectat eroarea. De exemplu, dacă se modifică un cod de diagnostic eronat cu alt cod de diagnostic tot eronat, cazul va fi din nou invalidat.

- Retransmiterea unui caz cu date corectate nu asigură validarea lui decât pe regulile corespunzătoare acelor date. De exemplu, dacă pentru un caz invalidat pe regulile A03 si A05 se corectează eroarea referitoare la data interventiei chirurgicale principale, dar nu si eroarea referitoare la vârstă (sau invers), cazul va fi din nou invalidat.

-„Cererea de validare" are efect doar pe regulile din grupa B. Dacă invalidarea cazului s-a produs si pe alte reguli, retransmiterea ca „Cerere de validare" fără corectarea celorlalte cauze de invalidare se va solda tot cu invalidarea cazului.

b) Pentru cazurile invalidate la solicitarea casei de asigurări de sănătate

În situatia în care în urma evaluării cazurilor respective de către casa de asigurări de sănătate/comisia de analiză se decide modificarea/anularea acestora, spitalul le va retransmite la SNSPMPDSB astfel: cazurile care trebuie anulate se vor transmite ca „Anulat", iar cazurile care trebuie modificate se vor retransmite ca „Anulat si retransmis".

Spitalele trebuie să transmită înregistrările electronice modificate ale acestor cazuri la SNSPMPDSB cu ocazia următoarei regularizări trimestriale pentru anul în curs. Pentru cazurile aferente anului precedent, spitalele trebuie să transmită înregistrările electronice modificate ale acestor cazuri la SNSPMPDSB, la termenele prevăzute în prezentul ordin.

SNSPMPDSB va genera către spital si casa de asigurări de sănătate un raport cu clasificarea grupelor de diagnostic a acestor cazuri.

3. Obtinerea avizului de revalidare prin comisia de analiză a cazurilor invalidate la SNSPMPDSB

Primul pas în obtinerea avizului de revalidare îl constituie sesizarea de către spital a medicului-sef din cadrul caselor de asigurări de sănătate, pe baza modelului prezentat mai jos:

 

Spitalul.........................................................................................

 

Către: medicul-sef al Casei de Asigurări de Sănătate.....................................................

Lista cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea prin Comisia de analiză, conform Ordinului presedintelui Casei

Nationale de Asigurări de Sănătate nr............................................

Nr. crt.................................................................................

Cod spital..........................................................................

Sectia................................................................................

Nr. FOCG..........................................................................

Data externării pacientului................................................

Reguli pentru care se solicită validarea*).........................

Motivul pentru care se solicită validarea...........................

 

Data..................

 

Director general,

...................................

(semnătura si stampila)

 

*) Se va nota în câte un rând separat fiecare regulă pentru care se solicită revalidarea.

 

Medicul-sef din cadrul casei de asigurări de sănătate are obligatia de a organiza o întâlnire a comisiei de analiză în termen de maximum 10 zile de la primirea înstiintării de la spital. Modalitatea practică de evaluare a cazurilor externate este decisă de comisia de analiză si va consta, după caz, în:

- evaluarea dosarelor medicale originale, prin vizitarea spitalelor vizate;

- evaluarea cazurilor pe baza dosarelor trimise de spitale (copie de pe dosarul medical al pacientilor invalidati).

Informatiile urmărite în evaluare de către comisia de analiză includ:

- motivul internării;

- diagnosticele principale si secundare, acordându-se atentie relatiei dintre acestea atât din punct de vedere medical, cât si din punctul de vedere al cronologiei acestora;

- sectia/sectiile în care a fost îngrijit si din care a fost externat pacientul;

- motivul externării;

- interventiile chirurgicale - tipul acestora, eventualele complicatii;

- alte informatii pe care comisia de analiză le consideră utile.

Analiza fiecărui caz se încheie cu un raport scris al comisiei de analiză, în care sunt mentionate argumentele care au condus la avizarea sau neavizarea cazului, raport semnat de toti membrii comisiei care au participat la evaluarea cazului respectiv. Raportul va fi elaborat în două exemplare, pentru spital si, respectiv, pentru casa de asigurări de sănătate, si va contine în mod explicit decizia de avizare sau neavizare pentru revalidare a fiecărui caz.

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea conditiilor si documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relatii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. RN./789/J.A./2.893 din 29 aprilie 2010 al Directiei programe nationale si al Directiei juridic, contencios si acorduri internationale;

- art. 246 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor nationale de sănătate pentru anul 2010;

- Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2010, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 967/2009 pentru aprobarea Normelor privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câstigători ai licitatiei nationale pentru centrele-pilot, si alti furnizori privati de servicii de dializă, autorizati si evaluati în conditiile legii;

- Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.718/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de dializă publice si private, cu modificările ulterioare;

în temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea conditiilor si documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relatii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 10 iulie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. Anexa nr. 2 se modifică si se înlocuieste conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, precum si furnizorii de servicii medicale de dializă care intră în contract cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae Lucian Dută

 

Bucuresti, 29 aprilie 2010.

Nr. 452.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 438/2008)

 

ADEZIUNEA PACIENTULUI

 

Subsemnatul(a), .........................................., pacient(ă) al(a) Centrului de Dializă ......................................., tratat(ă) prin:

- hemodializă conventională;

- hemodiafiltrare intermitentă on-line*;

- dializă peritoneală continuă;

- dializă peritoneală automată*, posesor (posesoare) al(a) CI. seria .......nr. ............., eliberată de .................................................... la data de ........................,

CNP........................., domiciliat(ă) în .............................................................., dializat(ă) cronic din data de ................., solicit efectuarea sedintelor de dializă în Centrul de Dializă ..............................................................., începând cu data de ....................

 

Data

……………………….

Semnătura pacientului

…………………………………..

 

* În această situatie adeziunea va fi însotită de referatul medical elaborat de medicul sef al centrului de dializă, din care să rezulte că sunt întrunite criteriile medicale aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2010, cu modificările si completările ulterioare, cu mentionarea expresă a acestor criterii de includere. Referatul medical poate fi întocmit pentru maximum 7% din totalul bolnavilor tratati în centru si inclusi în contract cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate.


 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 438/2008)

 

CONTRACT

pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu între Casa Natională de Asigurări de Sănătate (CNAS) si ...........................

 

Părtile contractante:

Casa Natională de Asigurări de Sănătate (CNAS), cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Călărasilor nr. 248, sectorul 3, cont nr. RO02TREZ70027660520XXXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, cod fiscal nr. 11697800, reprezentată legal prin presedinte

..................................................................................................

si

.......................................................... (Furnizorul), cu sediul în  ............................................, cont nr. ....................., deschis la ...................., cod unic de înregistrare nr. ........................., reprezentată legal prin ......................

Având în vedere:

- art. 246 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor nationale de sănătate pentru anul 2010;

- Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2010;

- Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea conditiilor si documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relatii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 967/2009 pentru aprobarea Normelor privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câstigători ai licitatiei nationale pentru centrele-pilot, si alti furnizori privati de servicii de dializă, autorizati si evaluati în conditiile legii;

- Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.718/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de dializă publice si private, cu modificările ulterioare, CNAS si Furnizorul au încheiat prezentul contract pentru furnizarea serviciilor în următorii termeni si conditii:

Contractul este format din:

- partea 1 - Volumul estimat de servicii;

- partea 2 - Prevederi operationale;

- anexe: - anexa A- Conditii suspensive;

- anexa B - Descrierea centrului. Fiecare parte si anexă la prezentul contract fac parte integrantă din prezentul contract.

 

PARTEA 1

Volumul estimat de servicii

 

I. Bolnavi beneficiari ai „Programului national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică" contractati

Tabelul de mai jos prezintă volumul estimat de servicii corespunzător perioadei contractate (astfel cum este definit în partea a 2-a a prezentului contract).

 

Serviciul

Volumul contractat estimat

Valoarea contractată estimată - lei -

Nr. bolnavi pentru hemodializă conventională

 

 

Nr. sedinte de hemodializă conventională

 

 

Nr. bolnavi pentru hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

 

Nr. sedinte de hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

 

Nr. bolnavi pentru dializă peritoneală continuă

 

 

Nr. bolnavi pentru dializă peritoneală automată

 

 

 

Valoarea totală a contractului pentru perioada ............... este de ......................... lei, calculată la tarifele prevăzute la clauzele 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 si 6.1.4, respectiv 472 lei/sedinta de hemodializă conventională, 536 lei/sedinta de hemodiafiltrare intermitentă on-line, 50.800 lei pentru dializa peritoneală continuă - tarif/pacient/an si 63.500 lei pentru dializa peritoneală automată - tarif/pacient/an.

II. Modificări ale volumului estimat

A. Furnizorul trebuie să aibă o capacitate suficientă pentru furnizarea volumului estimat de servicii pentru pacientii asigurati în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

B. Volumul efectiv al serviciilor furnizate conform prezentului contract depinde de numărul de servicii solicitate Furnizorului

pentru pacientii asigurati în sistemul de asigurări sociale de sănătate, sub conditia plafonului de plăti, conform clauzei 6.4.

C. 1. În cazul în care pe durata executării contractului există situatia în care un bolnav constant a întrerupt tratamentul (transplant renal, deces sau alte cauze de iesire din program), Furnizorul va notifica CNAS despre această situatie în primele 10 zile de la întreruperea tratamentului.

2. În cazul în care pe durata executării contractului Furnizorul primeste noi adeziuni de la bolnavii inclusi în Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică, pentru efectuarea dializei în centru, Furnizorul va notifica CNAS despre aceste solicitări, va preciza că este un bolnav nou-introdus pe un post vacantat prin iesirea din


Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică (transplant renal, deces sau alte cauze de iesire din program), îl va raporta ca bolnav nou-tratat în centru, cu încadrarea în numărul total de bolnavi aprobat pentru anul 2010 prin ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui CNAS, si va informa CNAS dacă poate sau nu să onoreze această cerere.

3. În situatii justificate, părtile pot conveni să majoreze serviciile furnizate în baza acestui contract prin încheierea unui act aditional, cu încadrarea în limita numărului de pacienti cuprinsi în Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică si a fondurilor aprobate cu această destinatie prin buget, în anul în curs. Furnizorul este obligat să notifice CNAS despre aceste situatii justificate. Actul aditional pentru aceste situatii se încheie în urma analizei de la nivelul CNAS privind încadrarea în limita numărului de pacienti cuprinsi în Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică si a fondurilor aprobate cu această destinatie.

4. Până la întocmirea actului aditional prevăzut la pct. 3, Furnizorul nu va raporta bolnavii nou-inclusi, iar CNAS nu va deconta serviciile prestate de Furnizor pentru pacientii existenti în Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică de la care a primit noi adeziuni.

D. Furnizorul acceptă riscul ca cererea de servicii să fie mai mică decât volumul estimat, situatie în care CNAS va deconta serviciile ce fac obiectul prezentului contract la nivelul realizat. CNAS va plăti Furnizorului tariful contractual, stabilit potrivit clauzelor 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 si 6.1.4, pentru toate serviciile furnizate până la plafonul prevăzut în clauza 6.4 - partea a 2-a, dar nu îsi asumă nicio obligatie de a garanta că volumul serviciilor solicitate va atinge întotdeauna volumul estimat.

 

PARTEA a 2-a

Prevederi operationale

 

1. Definitii

1.1. În scopul interpretării prezentului contract:

Caz de fortă majoră înseamnă orice eveniment independent de vointa părtilor, exceptional si imprevizibil si în afara puterii de control al părtii care îl invocă, al cărui efect nu a putut fi evitat si care afectează substantial executarea obligatiilor părtii conform prezentului contract. Cazurile de fortă majoră includ, fără a se limita la, următoarele: a) cutremure; b) explozii, incendii sau inundatii (cu exceptia celor cauzate de Furnizor); c) contaminare nucleară, chimică sau biologică (cu exceptia celor cauzate de Furnizor); d) bombe neexplodate sau alte munitii ori descoperirea unor vestigii arheologice sau antice; e) război sau război civil (fie declarat sau nedeclarat) ori conflicte armate, invazii, blocade si embargouri; f) revoltă civilă sau tulburare ori rebeliune; g) orice act terorist sau amenintare credibilă privind un act terorist asupra Furnizorului ori a unitătilor sale; sau h) greve ori alte actiuni industriale la nivel national.

Data intrării în vigoare este data prevăzută în clauza 3 la care prezentul contract intră în vigoare.

Data încetării are întelesul prevăzut în clauza 2.

Data semnării este data la care prezentul contract este semnat de ambele părti.

Garantia de bună executie înseamnă o garantie constituită de către Furnizor în favoarea CNAS pentru îndeplinirea serviciilor conform prezentului contract, sub formă de:

(i) depozit în numerar într-un cont în lei în favoarea CNAS, la o bancă comercială română sau o bancă comercială internatională având o sucursală în România, acceptabilă pentru CNAS;

(ii) scrisoare de garantie bancară neconditionată, irevocabilă, independentă si plătibilă la prima cerere, fără beneficiul de discutiune si diviziune, într-o formă rezonabil acceptabilă pentru CNAS, emisă de o bancă comercială înregistrată în România sau de o bancă comercială internatională având o sucursală în România, acceptabilă pentru CNAS; sau

(iii) orice modalitate care să îmbine cele prezentate mai sus, valabilă pe durata contractului si reînnoită pentru orice modificare apărută în derularea acestuia si pe o durată de 30 de zile de la data încetării prezentului contract, în cuantum de 5% din valoarea estimată a serviciilor de dializă pentru perioada respectivă, în valoare de.....................lei.

Furnizorul înseamnă prestatorul de servicii definit potrivit prezentului contract.

Legile includ toate actele normative ale Parlamentului României, acte ale Guvernului României, precum si toate reglementările si hotărârile de Guvern mai jos amintite si reglementările cu caracter juridic ale autoritătilor publice, municipale si ale altor autorităti competente, care afectează în orice mod sau sunt aplicabile serviciilor, astfel cum acestea ar putea fi modificate, completate, înlocuite si/sau republicate din când în când.

Materiale înseamnă toate materialele si documentatia furnizată de către Furnizor pentru îndeplinirea serviciilor.

Norme de dializă înseamnă regulamentul de organizare si functionare al unitătilor de dializă, cu anexele aferente, precum si Ghidul de bună practică, astfel cum acestea sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătătii.

Servicii înseamnă pachetul complet de servicii de dializă, incluse în pachetul de bază, cuprins în normele de dializă, care include servicii de hemodializă: hemodializă conventională sau hemodiafiltrare intermitentă on-line si servicii de dializă peritoneală: continuă sau automată, precum si furnizarea medicamentelor si materialelor sanitare specifice, ce urmează a fi efectuate de către Furnizor în regim ambulatoriu pentru pacientii asigurati în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, inclusiv transportul nemedicalizat al pacientilor hemodializati prin hemodializă conventională sau hemodiafiltrare intermitentă on-line de la si la domiciliul pacientilor si transportul lunar al medicamentelor si materialelor sanitare specifice dializei peritoneale continue sau automate la domiciliul pacientilor. Serviciile de dializă cuprind:

a) serviciul de hemodializă conventională si hemodiafiltrarea intermitentă on-line: medicamente si materiale sanitare specifice, investigatii de laborator, toate cheltuielile necesare realizării serviciului medical de hemodializă si transportului nemedicalizat al bolnavilor de la domiciliul bolnavilor la unitatea sanitară si retur, exceptie făcând copiii cu vârsta cuprinsă între 0 si 18 ani si persoanele cu vârsta de peste 18 ani cu nanism, care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulti, în vederea efectuării dializei în unitătile sanitare situate în alt judet decât cel de domiciliu al persoanei respective, pentru care transportul se suportă din fondul alocat asistentei medicale de urgentă si transport sanitar, în conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010;

b) serviciul de dializă peritoneală, continuă si automată: medicamente si materiale sanitare specifice, investigatii de laborator si transportul lunar al medicamentelor si materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacientilor.

Tariful contractual înseamnă tariful plătibil de către CNAS Furnizorului pentru serviciile furnizate, conform clauzei 6 - partea a 2-a.


Volumul estimat înseamnă volumul estimat al serviciilor ce urmează să fie furnizate de către Furnizor în conditiile prezentului contract.

Zi lucrătoare înseamnă o zi (dar nu sâmbăta sau duminica, în conditiile în care prin acte normative nu se stabileste altfel) în care băncile sunt deschise în mod normal pentru activitatea bancară în România.

1.2. Titlurile articolelor din prezentul contract au doar scopul de a înlesni citirea si nu vor afecta interpretarea acestuia.

1.3. În cazul unor neconcordante în ceea ce priveste termenii prezentului contract, acestea vor fi solutionate tinându-se cont de următoarea ordine:

a) prezentele clauze, incluse în această parte a 2-a;

b) toate celelalte părti, în ordinea numerotării.

2. Durata contractului

2.1. Sub rezerva clauzei 3, obligatiile Furnizorului în baza prezentului contract se vor naste la data intrării în vigoare.

2.2. Durata prezentului contract este de la data intrării în vigoare si până la ......... si poate fi prelungită prin acte aditionale, în limita creditelor aprobate prin buget pentru anul respectiv, în conditiile respectării dispozitiilor legale în vigoare.

3. Conditii suspensive

3.1. Data intrării în vigoare a prezentului contract este data la care CNAS confirmă primirea, într-o formă si continut acceptabile, a tuturor documentelor si dovezilor care atestă îndeplinirea de către Furnizor a tuturor conditiilor suspensive prevăzute în anexa A. Data intrării în vigoare nu poate fi mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data semnării, dacă părtile nu convin altfel.

3.2. Nedepunerea tuturor documentelor si dovezilor care atestă îndeplinirea de către Furnizor a tuturor conditiilor suspensive prevăzute în anexa A, în termenul prevăzut la clauza 3.1, atrage rezilierea de drept a prezentului contract.

4. Locatia serviciilor

4.1. Furnizorului i se solicită să furnizeze servicii în Centrul ......................................, cu sediul în...................................

5. Obligatiile părtilor

5.1. Furnizorul:

a) va depune toată diligentele si va actiona pe toată durata prezentului contract în conformitate cu cele mai înalte principii si standarde profesionale;

b) va respecta si se va conforma tuturor legilor aplicabile;

c) va furniza serviciile în conformitate cu toate normele, incluzând, fără a se limita la normele de dializă, standardele, legile si reglementările privind evaluarea, certificarea sau licentierea medicală a furnizorilor de servicii medicale privind operarea centrelor de dializă ori furnizarea serviciilor si va utiliza numai medicamente si materiale sanitare, aparatură si echipament aferent autorizate pentru a fi utilizate în România; pentru a evita orice îndoială, orice norme de evaluare, certificare sau licentiere medicală ulterioare datei prezentului contract vor fi aplicabile Furnizorului;

d) va furniza serviciile pacientilor asigurati cuprinsi în Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică, care optează pentru efectuarea tratamentului în prezentul centru, fără niciun fel de discriminare, folosind metodele cele mai eficiente de tratament, în limita valorii de contract;

e) va furniza serviciile pacientilor titulari ai cârdului european de asigurări de sănătate, ai certificatului provizoriu de înlocuire a acestuia, emise în aplicarea regulamentelor (CEE) nr. 1.408/71/CEE al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariati si cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunitătii si nr. 574/72/CEE al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariatii si cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunitătii de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, în perioada de valabilitate a cârdului si în aceleasi conditii ca pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, urmând a evidentia si raporta distinct caselor de asigurări sociale de sănătate serviciile medicale acordate acestei categorii de persoane;

f) va solicita documente care să ateste că pacientii sunt asigurati în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

g) va pregăti si va depune la autoritătile relevante rapoartele cerute de normele de dializă si de alte legi aplicabile;

h) va angaja personalul de specialitate în proportie cu cerintele minimale de personal prevăzute în normele de dializă si va asigura instruirea tehnică corespunzătoare a acestuia pentru utilizarea echipamentelor din dotare;

i) va respecta atât criteriile medicale de calitate prevăzute în normele de dializă, cât si criteriile de calitate a serviciilor de dializă, în conformitate cu art. 238 si 239 din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare;

j) va crea, va implementa, va documenta si va mentine un sistem de control intern al calitătii;

k) va oferi relatii asiguratilor despre serviciile acordate, precum si despre modul în care vor fi furnizate acestea si va acorda consilierea în scopul prevenirii îmbolnăvirilor si al păstrării sănătătii;

l) va respecta confidentialitatea prestatiei medicale;

m) va respecta normele de raportare a bolilor, conform prevederilor legale în vigoare;

n) va stabili programul de activitate si îl va afisa la loc vizibil si va stabili programul de activitate si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;

o) va anunta CNAS despre orice modificare a datelor privind Furnizorul asa cum au fost trimise către CNAS;

p) va informa pacientii cu privire la pachetul de servicii de bază si la obligatiile sale în relatie contractuală cu CNAS, precum si la obligatiile pacientilor referitoare la actul medical;

q) va permite personalului CNAS si caselor de asigurări de sănătate verificarea scriptică si faptică a modului de îndeplinire a obligatiilor contractuale asumate de acesta în baza prezentului contract;

r) va răspunde de efectuarea si de calitatea transportului nemedical al pacientilor pentru hemodializă (hemodializă conventională sau hemodiafiltrare intermitentă on-line), cuprinsi în prezentul contract, precum si de transportul lunar al medicamentelor si materialelor sanitare pentru pacientii cu dializă peritoneală (continuă sau automată), cuprinsi în prezentul contract;

s) va organiza evidenta indicatorilor de performantă ai tratamentului elaborati de comisia de specialitate a Ministerului Sănătătii si va raporta datele on-line la Registrul renal român în formatul cerut de acesta;

t) va transmite CNAS raportări lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) si anuale privind indicatorii realizati, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea;

u) va respecta prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale legislatiei subsecvente în acest domeniu;

v) va anunta în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, centrul de dializă de la care a plecat pacientul.


5.2. Furnizorul privat de servicii de dializă nu are obligatia de a furniza servicii de dializă în sistem de internare.

Includerea de pacienti noi în cadrul programului pentru tratament specific va fi realizată conform prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de dializă publice si private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.718/2004, cu modificările ulterioare, cu avizul medicului coordonator al judetului  ............ si cu aprobarea CNAS.

5.3. CNAS, prin reprezentantii săi, respectiv casele de asigurări de sănătate:

a) va monitoriza activitatea si calitatea serviciilor efectuate de Furnizor, incluzând, dar fără a se limita la monitorizarea sistemului de control intern al calitătii si evidentele Furnizorului;

b) va urmări derularea prezentului contract si modul de îndeplinire a obligatiilor asumate de Furnizor;

c) va deconta Furnizorului serviciile contractate si prestate, pe baza facturii însotite de desfăsurătoarele privind activitatea realizată, în urma verificării si validării acestora de către casa de asigurări de sănătate;

d) va monitoriza numărul serviciilor medicale furnizate de Furnizor; trimestrial se reevaluează volumul serviciilor, tinându-se cont de serviciile furnizate în trimestrul respectiv, proportional cu perioada de contract rămasă de executat;

e) va verifica scriptic si faptic modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale asumate de Furnizor în baza prezentului contract.

6. Plata

6.1. Plata serviciilor

6.1.1. Pentru bolnavii care sunt supusi tratamentului de hemodializă conventională, CNAS decontează serviciile medicale prin tarif/sedintă de hemodializă conventională de 472 lei, în functie de numărul de sedinte de hemodializă efectuate (tariful hemodializei conventionale) si în limita maximului de sedinte stabilit prin ordin al presedintelui CNAS.

6.1.2. Pentru bolnavii care sunt supusi tratamentului de hemodiafiltrare intermitentă on-line, CNAS decontează serviciile medicale prin tarif/sedintă de hemodiafiltrare intermitentă on-line de 536 lei, în functie de numărul de sedinte de hemodializă efectuate (tariful hemodiafiltrării intermitente on-line) si în limita maximului de sedinte stabilit prin ordin al presedintelui CNAS. Hemodiafiltrarea intermitentă on-line este indicată următoarelor categorii de bolnavi (maximum 7% din totalul bolnavilor hemodializati):

a) bolnavi la care tintele de eficientă a dializei (eKt/V >/= 1,4 sau fosfatemie < 5,5 mg/dl) nu pot fi atinse 3 luni consecutive;

b) bolnavi tineri cu sanse mari de supravietuire prin dializă, dar cu sanse mici de transplant renal;

c) bolnavi cu polineuropatie „uremică"în ciuda tratamentului eficient prin hemodializă conventională;

d) bolnavi cu comorbidităti cardiovasculare sau cu diabet zaharat.

6.1.3. Pentru bolnavii care sunt supusi tratamentului de dializă peritoneală continuă, CNAS va deconta o sumă în functie de numărul de bolnavi cu dializă peritoneală si tariful/bolnav cu dializă peritoneală continuă de 50.800 lei (tariful dializei peritoneale continue), în limita valorii de contract.

6.1.4. Pentru bolnavii care sunt supusi tratamentului de dializă peritoneală automată, CNAS va deconta o sumă în functie de numărul de bolnavi cu dializă peritoneală si tariful/bolnav cu dializă peritoneală automată de 63.500 lei (tariful dializei peritoneale automate), în limita valorii de contract. Dializa peritoneală automată este indicată următoarelor categorii de bolnavi dializati peritoneal (maximum 7% din totalul bolnavilor dializati peritoneal):

a) bolnavi la care tintele de eficientă a dializei peritoneale continue ambulatorii (Kt/Vuree < 1,7; clearance creatinină 60 l/săptămână sau ultrafiltrat < 1.000 ml/24 de ore ori absent sau negativ după un schimb de 4 ore cu dextroză 4,25%) nu pot fi atinse 3 luni consecutive;

b) copii prescolari la care hemodializă si dializa peritoneală continuă ambulatorie sunt dificil de aplicat din punct de vedere tehnic si cu multiple posibile accidente si complicatii;

c) bolnavi cu hernii sau eventratii abdominale care nu suportă presiunea intraabdominală crescută din DPCA;

d) bolnavi dializati care pot si vor să urmeze studiile scolare si universitare;

e) bolnavi dializati care pot si vor să presteze activitate profesională;

f) bolnavi cu dizabilităti care nu îsi pot efectua schimburile manuale de dializă peritoneală continuă ambulatorie si la care familia sau asistenta la domiciliu poate efectua conectarea si deconectarea de la aparatul de dializă peritoneală automată.

6.1.5. Furnizorul ia la cunostintă si consimte că fiecare tarif acoperă toate costurile suportate de Furnizor în legătură cu prestarea serviciilor, incluzând, dar fără a se limita la echipament, personal, consumabile medicale, produse farmaceutice (inclusiv EPO atunci când este prescris medical), întretinere, utilităti si orice transport necesar pentru personalul medical si/sau echipament de la/la domiciliul pacientilor dializati peritoneal (continuu sau automat), respectiv transportul nemedicalizat al pacientilor hemodializati (hemodializă conventională sau hemodiafiltrare intermitentă on-line) de la/la domiciliul asiguratului, si nicio altă plată suplimentară nu va fi făcută de către CNAS.

6.1.6. CNAS va plăti tariful contractual pentru serviciile furnizate bolnavilor asigurati în sistemul de asigurări sociale de sănătate si cuprinsi în Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică. Tariful pentru hemodializă include toate cheltuielile aferente acestui serviciu, inclusiv cheltuielile pentru medicamente [agenti stimulatori ai eritropoiezei (epoetin, darbepoetin), preparate de fier, heparine fractionate sau nefractionate, chelatori ai fosfatilor (sevelamer), agonisti ai receptorilor vitaminei D (alfa calcidol, calcitriol, paricalcitol), calcimimetice (cinacalcet) ], investigatii de laborator, materiale sanitare specifice, precum si transportul dializatilor de la domiciliul acestora până la centrul de dializă si retur, cu exceptia cheltuielilor aferente serviciilor de transport al copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani si al persoanelor cu vârsta de peste 18 ani cu nanism, care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulti, în vederea efectuării dializei în unitătile sanitare situate în alt judet decât cel de domiciliu al persoanei respective, pentru care transportul se suportă din fondul alocat asistentei medicale de urgentă si transport sanitar, în conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2010. Tariful pentru dializa peritoneală include cheltuielile aferente medicamentelor specifice [agenti stimulatori ai eritropoiezei (epoetin, darbepoetin), preparate de fier, heparine fractionate sau nefractionate, chelatori ai fosfatilor (sevelamer), agonisti ai receptorilor vitaminei D (alfa calcidol, calcitriol, paricalcitol), calcimimetice (cinacalcet)], investigatiilor de laborator, materialelor sanitare specifice, precum si transportului lunar al medicamentelor si al materialelor sanitare la domiciliul pacientilor.

6.1.7. Fondurile contractate pe tip de servicii de dializă (hemodializă conventională si dializă peritoneală continuă) nu se pot utiliza pentru alt tip de servicii de dializă.


6.1.8. Serviciile de dializă se decontează numai în limita fondurilor contractate pe fiecare tip de terapie.

6.1.9.1. La regularizarea trimestrială, tariful pentru bolnavul cu dializă peritoneală continuă se poate modifica, în functie de ponderea relativă a acestei metode de tratament, în limita bugetului aprobat, după cum urmează:

a) dacă raportul: numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă/(numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă + numărul de bolnavi cu hemodializă conventională) este < 20%, tariful pentru dializă peritoneală continuă/an este de 50.800 lei;

b) dacă raportul: numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă/(numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă + numărul de bolnavi cu hemodializă conventională) este 20% - 24,9%, tariful pentru dializă peritoneală continuă/an este de 54.000 lei;

c) dacă raportul: numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă/(numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă + numărul de bolnavi cu hemodializă conventională) este > 25%, tariful pentru dializă peritoneală continuă/an este de 56.400 lei.

6.1.9.2. Dacă pe durata derulării prezentului contract ponderea numărului de bolnavi cu dializă peritoneală scade sub 20%, respectiv 25%, tariful pentru bolnavii cu dializă peritoneală continuă se va ajusta lunar corespunzător serviciilor realizate.

6.1.9.3. Includerea bolnavilor noi în program se realizează numai cu respectarea unui procent minim de dializă peritoneală conventională de 20% din numărul bolnavilor nou-inclusi în program, cu încadrarea în numărul de bolnavi prevăzut si în bugetul aprobat pentru Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică.

6.2. Modalitătile de plată

6.2.1. Furnizorul va depune la casele de asigurări de sănătate declaratii de servicii lunare, în formatul prevăzut prin ordin al presedintelui CNAS, care vor include tipul si volumul serviciilor furnizate bolnavilor asigurati în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru luna anterioară, incluzând numărul bolnavilor dializati pe tipuri de dializă si prevăzând suma ce urmează a fi plătită de către CNAS. Această sumă va fi în functie de: (i) numărul sedintelor de hemodializă conventională înmultite cu tariful hemodializei conventionale; (ii) numărul sedintelor de hemodiafiltrare intermitentă on-line înmultite cu tariful hemodiafiltrării intermitente on-line; (iii) numărul bolnavilor supusi dializei peritoneale continue tratati multiplicat cu 1/12 (o douăsprezecime) din tariful dializei peritoneale continue; si (iiii) numărul bolnavilor supusi dializei peritoneale automate tratati multiplicat cu 1/12 (o douăsprezecime) din tariful dializei peritoneale automate, cu următoarele exceptii:

6.2.1.1. bolnavul tratat prin ambele proceduri (hemodializă si dializă peritoneală), la care numărul de zile în care s-au efectuat sedinte de hemodializă (plătite la tarif/sedintă) se scad din numărul de zile din lună cu dializă peritoneală (tariful dializei peritoneale pe an/365 x nr. de zile cu dializă peritoneală);

6.2.1.2. bolnavul care începe tratamentul de dializă peritoneală în altă zi decât data de întâi a lunii, pentru care tariful dializei peritoneale devine tarif pe bolnav pe zi si se calculează astfel: tariful dializei peritoneale împărtit la 365 de zile x numărul de zile în care s-a efectuat dializa peritoneală (tariful dializei peritoneale pe an/365 x nr. de zile cu dializă peritoneală);

6.2.1.3. bolnavul cu dializă peritoneală continuă sau automată care decedează în decursul lunii de tratament, pentru care calculul se face pentru numărul de zile în care a efectuat dializă peritoneală;

6.2.1.4. bolnavul cu hemodializă care schimbă modalitatea de tratament în cursul lunii va fi decontat prin tariful/sedintă aferent tipului de hemodializă efectuat, cu încadrarea în numărul lunar de sedinte de hemodializă.

6.2.2. Furnizorul are obligatia ca în termen de 3 zile lucrătoare ale lunii următoare să depună declaratia de servicii privind serviciile furnizate în timpul lunii anterioare la casele de asigurări de sănătate, care o vor transmite CNAS în 4 zile lucrătoare. CNAS va notifica în scris observatiile sale în 5 zile lucrătoare de la primirea în original si validarea declaratiei de servicii lunare de la casele de asigurări de sănătate. Furnizorul va emite o factură în lei pentru suma prevăzută în notificarea transmisă de CNAS. În termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii, CNAS va efectua plata în contul deschis de Furnizor la Trezoreria Statului, potrivit indicatiilor de pe factura emisă de acesta.

6.2.3. Pentru nerespectarea termenelor de plată, CNAS va plăti majorări de întârziere pentru fiecare zi de întârziere, egale cu majorările ce se aplică pentru întârzierea plătii impozitelor către stat.

6.2.4. În conditiile în care Furnizorul nu îndeplineste obligatiile prevăzute la clauza 5.1 lit. i), valoarea de contract se diminuează corespunzător în functie de numărul de servicii care nu au respectat aceste criterii.

6.3. Finantare

6.3.1. Plătile de la CNAS pentru serviciile furnizate conform prezentului contract sunt sub conditia aprobării bugetului anual al CNAS.

6.3.2. În cazul în care: a) bugetul anual al CNAS nu este aprobat în termen de 90 de zile lucrătoare de la începutul anului calendaristic; sau b) CNAS stabileste că este o alocatie bugetară insuficientă în bugetul său anual pentru a finanta serviciile, conform prezentului contract, orice parte poate înceta prezentul contract în conformitate cu clauza 10 sau părtile pot conveni un volum mai mic de servicii.

6.4. Plafonul aplicabil plătilor făcute de către CNAS

6.4.1. Plata totală ce poate fi făcută de către CNAS este de ............ lei, calculată ca suma dintre volumul estimat total al sedintelor de hemodializă conventională înmultit cu tariful hemodializei conventionale, respectiv .............. lei, volumul estimat total al sedintelor de hemodiafiltrare intermitentă on-line înmultit cu tariful hemodiafiltrării intermitente on-line, respectiv ............ lei, volumul estimat total al pacientilor dializati peritoneal continuu înmultit cu tariful dializei peritoneale continue, respectiv ........... lei, si volumul estimat total al pacientilor dializati peritoneal automat înmultit cu tariful dializei peritoneale automate, respectiv ............  lei.

6.4.2. Plata totală maximă efectuată de către CNAS poate creste în cazul în care părtile convin să majoreze volumul estimat, astfel cum este prevăzut în partea 1.

6.4.3. În situatia în care cererea de servicii este mai mică decât volumul estimat, CNAS va deconta serviciile ce fac obiectul prezentului contract la nivelul realizat.

6.5. Interzicerea plătilor neoficiale

Furnizorului nu îi este permis să solicite sau să accepte orice plăti neoficiale de la pacientii asigurati în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

7. Garantia de bună executie

Pe durata prezentului contract, precum si pentru o perioadă de 30 de zile calendaristice după data încetării contractului, Furnizorul va mentine în vigoare si pentru întreaga sumă garantia de bună executie, indiferent dacă CNAS a înaintat sau nu cereri de plată în baza acestei garantii de bună executie. CNAS poate înainta cereri de plată în baza acestei garantii de bună executie pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale de către Furnizor. CNAS va notifica Furnizorului în scris, cu 5 zile înainte de emiterea cererii de plată, Furnizorul având la dispozitie 30 de zile calendaristice pentru a remedia încălcarea.

8. Despăgubiri

8.1. Furnizorul despăgubeste CNAS, precum si directorii, angajatii, si asiguratii CNAS împotriva oricărei pretentii rezultând din toate actiunile, procedurile, litigiile, reclamatiile si cererile, de orice natură, incluzând, dar fără a se limita la orice pretentie, obligatie, pierdere sau prejudiciu cu privire la:

a) rănirea sau moartea oricărei persoane; si

b) pierderea sau prejudicierea oricărei proprietăti, rezultând în orice mod din încălcarea de către Furnizor a obligatiilor sale din prezentul contract, ca urmare a unei actiuni sau omisiuni cu intentie ori din neglijentă sau a oricărei actiuni contrare legii a Furnizorului ori a oricărui membru al personalului salarizat sau contractat de către Furnizor în cursul furnizării serviciilor.

8.2. Despăgubirile prevăzute în prezenta clauză 8 nu sunt prevăzute cu scopul de a înlocui sau de a limita orice drept al CNAS, angajatilor acestuia sau al pacientilor de a cere orice despăgubire sau contributie.

8.3. Despăgubirile prevăzute în prezenta clauză 8 au caracter permanent si sunt separate si independente de celelalte obligatii ale părtilor si, de asemenea, subzistă încetării prezentului contract.

8.4. Furnizorul trebuie să îndeplinească si să respecte toate obligatiile si cerintele legale în legătură cu statutul său si cu angajatii săi, incluzând, dar fără a se limita la plata tuturor taxelor, salariilor si îndatoririlor, precum si obtinerea si mentinerea în vigoare a tuturor asigurărilor necesare.

9. Asigurare

9.1. De la data intrării în vigoare, Furnizorul va încheia o polită de asigurare de răspundere civilă pentru o sumă asigurată de cel putin ............ euro pe an (sau pentru orice altă valoare aprobată prin ordin al presedintelui CNAS pentru furnizorii de servicii către CNAS), pentru astfel de riscuri si în astfel de termeni si conditii, cu un asigurător autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Polita de asigurare va fi în vigoare pentru o perioadă de 6 luni după data încetării.

9.2. Furnizorul va plăti primele de asigurare, în mod prompt, si va îndeplini toate cerintele necesare pentru a mentine în vigoare toate asigurările prevăzute în clauza 9.1.

9.3. Furnizorul se va asigura că toti membrii personalului său medical si farmaceutic îndeplinesc cerintele de asigurare de răspundere civilă aplicabile lor.

9.4. Furnizorul nu va actiona si nu va omite să actioneze în niciun fel care ar putea determina anularea, anulabilitatea sau imposibilitatea de executare a oricărei asigurări solicitate conform prezentei clauze 9.

10. Încetarea si forta majoră Denuntare unilaterală

10.1. CNAS poate înceta prezentul contract în orice moment si la discretia sa prin trimiterea către Furnizor a unei notificări scrise cu saizeci (60) de zile calendaristice înainte de încetarea prezentului contract, contractul fiind desfiintat de drept fără a mai fi necesară punerea în întârziere si fără îndeplinirea vreunei alte formalităti prealabile.

Încetarea de către CNAS

10.2. CNAS poate înceta imediat, prin notificare către Furnizor, prezentul contract, dacă Furnizorul încalcă una dintre obligatiile sale conform prezentului contract, iar o astfel de încălcare nu este remediată în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii unei notificări de la CNAS arătând obligatia încălcată, contractul fiind desfiintat de drept fără a mai fi necesară punerea în întârziere si fără îndeplinirea vreunei alte formalităti prealabile. Pe perioada de la încălcarea oricărei obligatii până la remediere sau încetare, CNAS are dreptul să deducă din sumele datorate Furnizorului pentru servicii penalităti pe zi egale cu majorările ce se aplică pentru întârzierea plătii impozitelor către stat.

10.3. CNAS poate înceta prezentul contract, în orice moment, prin notificare către Furnizor, fără a afecta orice alte drepturi, în cazul în care: (i) Furnizorul este în stare de insolventă si/sau în orice formă de faliment, lichidare fără faliment, insolvabilitate sau procedura dizolvării este initiată în legătură cu Furnizorul ori de către Furnizorul însusi; sau (ii) organele în drept ridică autorizatia sanitară de functionare, valabilitatea acesteia expiră sau evaluarea Furnizorului încetează, prezentul contract fiind desfiintat de drept fără a mai fi necesară punerea în întârziere si fără îndeplinirea vreunei alte formalităti prealabile.

Drepturile prevăzute în prezenta clauză 10.3 sunt suplimentare fată de orice alte drepturi si pot fi exercitate chiar dacă nu a avut loc nicio încălcare a prezentului contract.

Încetarea de către Furnizor

10.4. Furnizorul poate înceta prezentul contract prin notificare către CNAS dacă:

a) CNAS nu a efectuat plata, prin încălcarea clauzei 6, în termen de 60 de zile calendaristice de la data la care factura a fost emisă de către Furnizor; si

b) încălcarea prevăzută la lit. a) nu este remediată în termen de 60 de zile calendaristice de la data primirii notificării de la Furnizor, contractul fiind desfiintat de drept fără a mai fi necesară punerea în întârziere si fără îndeplinirea vreunei alte formalităti prealabile. Obligatiile Furnizorului la încetarea contractului

10.5. Imediat, odată cu încetarea prezentului contract, Furnizorul:

a) va lua toate măsurile pentru a diminua orice pierdere rezultată din încetare; si

b) va livra către CNAS orice documentatie pusă la dispozitia Furnizorului de către CNAS sau întocmită de către Furnizor în baza prezentului contract, fie că această documentatie este în curs de a fi întocmită în baza prezentului contract, fie că este finalizată de către Furnizor la data încetării si nu a fost pusă la dispozitia CNAS, si va asigura că este în măsură să actioneze, în acelasi mod, în privinta oricărei astfel de documentatii pregătite de orice furnizor subcontractat de către Furnizor. O astfel de documentatie poate include documente medicale, administrative si orice alte documente prevăzute si permise de către lege.

Plata la încetarea contractului

10.6. Dacă CNAS încetează prezentul contract conform clauzei 10.1 sau Furnizorul încetează prezentul contract conform clauzei 10.4, CNAS va fi răspunzătoare doar pentru plata serviciilor prestate până la data încetării.

10.7. Dacă CNAS încetează prezentul contract conform clauzei 10.2 sau clauzei 10.3, CNAS va fi răspunzătoare doar pentru plata serviciilor prestate până la data încetării. Pentru costurile suportate de către CNAS în legătură cu încetarea prezentului contract, CNAS va executa garantia de bună executie.

Conditii suspensive aplicabile plătii la încetarea contractului

10.8. Este o conditie suspensivă la orice plată către Furnizor a oricărei sume datorate la data încetării ca Furnizorul să îndeplinească obligatiile sale conform clauzei 10.5.

10.9. Încetarea prezentului contract nu va prejudicia sau afecta drepturile dobândite, pretentiile cu privire la răspunderea oricărei părti potrivit prezentului contract.


Forta majoră

10.10. Un caz de fortă majoră exonerează de răspundere partea care îl invocă, cu conditia ca cealaltă parte să fie informată în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care un astfel de eveniment a apărut. Fiecare parte are dreptul să solicite părtii care invocă un caz de fortă majoră să prezinte un certificat emis de Camera de Comert si Industrie a României si/sau de orice altă autoritate competentă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării de la Furnizor cu privire la cazul de fortă majoră. În cazul în care Furnizorul sesizează existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea serviciilor, va notifica de îndată acest fapt CNAS, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru continuitatea serviciilor.

10.11. În cazul aparitiei unui caz de fortă majoră, obligatiile părtii care îl invocă se suspendă pe o perioadă de până la 90 de zile calendaristice. Dacă evenimentul de fortă majoră subzistă pe o perioadă mai mare de 90 de zile calendaristice, fiecare dintre părti poate înceta prezentul contract prin notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice înainte de data încetării prezentului contract, către cealaltă parte.

Continuitatea serviciilor

10.12. La încetarea prezentului contract din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forta majoră, Furnizorul este obligat să asigure continuitatea prestării serviciilor, în conditiile stipulate în prezentul contract, până la preluarea acestora de către un alt furnizor selectat sau, numit, în conditiile legii.

11. Confidentialitate

11.1. Părtile convin să mentină confidentiale tot timpul după data încheierii prezentului contract si pe o perioadă de 2 ani după încetarea acestuia, indiferent de cauză, si să nu dezvăluie, să nu raporteze, să nu facă publice, direct sau indirect, să nu transfere, să nu folosească în scopuri personale ori ale tertilor informatiile confidentiale în conditiile legii, primite sau obtinute ca rezultat al încheierii sau executării prezentului contract ori furnizate de către sau în numele unei părti în negocierile care au dus la încheierea prezentului contract si care se referă la:

(i) obiectul si/sau prevederile prezentului contract;

(ii) părti si/sau activitătile comerciale ale acestora.

11.2. Fiecare parte este răspunzătoare de respectarea prevederilor clauzei 11.1 de către oricare dintre reprezentantii săi sau dintre tertele persoane cărora le-au fost dezvăluite informatii confidentiale în scopul prezentului contract.

11.3. Obligatiile stipulate în clauzele 11.1 si 11.2 nu se aplică în cazul unei informatii care:

(i) face parte din informatiile publice la data încheierii prezentului contract;

(ii) devine informatie publică ulterior, altfel decât ca rezultat al încălcării prezentului contract;

(iii) este cerută a fi dezvăluită de către o autoritate publică competentă.

12. Notificări

12.1. Orice notificare către o parte la prezentul contract va fi transmisă după cum urmează:

a) va fi înmânată persoanelor de contact, prevăzute pe pagina de semnături, ale părtii căreia îi este adresată comunicarea; sau

b) prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa părtii, pentru persoanele prevăzute pe pagina de semnături, sau la o astfel de adresă notificată de către partea în cauză în scris; sau

c) prin fax trimis la numerele de fax sau la un număr de fax notificat de către partea în cauză, pentru persoanele prevăzute pe pagina de semnături, în scris.

12.2. Fiecare parte trebuie să notifice celeilalte părti cu privire la orice modificare a datelor sale în termen de 5 zile lucrătoare de la data aparitiei acestor modificări.

13. Integralitatea contractului

13.1. Prezentul contract reprezintă întreaga vointă si singura întelegere între părti si înlocuieste toate reprezentările, contractele, declaratiile si întelegerile anterioare ale părtilor.

14. Cesiunea sau subcontractarea

14.1. Furnizorul nu are dreptul să cesioneze, în tot sau în parte, drepturile sale în baza prezentului contract ori să transfere, în tot sau în parte, obligatiile sale în baza prezentului contract ori să contracteze în întregime sau orice parte a lucrărilor ori sarcinilor legate de prestarea serviciilor, fără acordul scris prealabil al CNAS, cu exceptia contractelor mentionate în anexa A.

14.2. Sub rezerva acordului scris prealabil al CNAS, cesionarul trebuie să îndeplinească toate conditiile asumate de către Furnizor.

14.3. Furnizorul va fi tinut răspunzător în continuare fată de CNAS, în mod solidar cu cesionarul, pentru îndeplinirea obligatiilor de către acesta, cu drept de regres împotriva cesionarului.

15. Obiectul sau durata serviciilor

În cazul în care una dintre părti are cunostintă despre orice aspect care ar putea modifica volumul de muncă sau durata necesară pentru finalizarea serviciilor, va trimite o notificare scrisă cu privire la acest aspect către cealaltă parte, cât de repede posibil, în mod rezonabil, tinând cont de circumstante.

16. Renuntări

Nicio renuntare de către o parte, expresă sau implicită, de a invoca orice încălcare a oricărui termen, oricărei conditii, obligatii de către cealaltă parte nu se va interpreta ca fiind o renuntare la invocarea unei încălcări ulterioare, de natură similară sau diferită, a acelui termen, acelei conditii sau obligatii din contract.

17. Modificarea contractului

17.1. Prezentul contract poate fi modificat prin acordul scris al părtilor, sub rezerva notificării scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare, cu cel putin 15 zile lucrătoare înaintea datei de la care se doreste modificarea.

17.2. Dacă pe parcursul derulării prezentului contract apar acte normative noi în materie, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa în mod corespunzător.

18. Legea aplicabilă

18.1. Prezentul contract este guvernat si va fi interpretat în conformitate cu legile si reglementările din România.

19. Solutionarea litigiilor

19.1. Fiecare dintre părti va depune toate eforturile pentru a solutiona pe cale amiabilă orice litigiu.

19.2. În cazul aparitiei unei litigiu, partea reclamantă trebuie să notifice în scris, iar litigiul va fi supus spre solutionare directorului general al Furnizorului si presedintelui CNAS.

19.3. În urma notificării trimise în conformitate cu clauza 19.2, nicio parte nu va începe nicio procedură litigioasă cu privire la orice dispută, până când părtile nu vor fi depus toate eforturile pentru solutionarea disputei, iar aceasta nu a fost solutionată în termen de 15 zile calendaristice (sau alt interval de timp convenit de părti).

19.4. În cazul în care nu se ajunge la un acord astfel cum este prevăzut mai sus, disputa va fi solutionată de către Comisia de arbitraj. Hotărârile Comisiei de arbitraj pot fi atacate la instantele judecătoresti competente, cu actiune în anulare.

19.5. Până la solutionarea disputei, părtile vor continua să îndeplinească obligatiile prevăzute în prezentul contract.


20. Dispozitii finale

20.1. În cadrul Furnizorului, pe baza mecanismului stabilit de comun acord de părti - definit ulterior prin act aditional, care va face parte integrantă din prezentul contract, pot fi acceptati la tratament si bolnavi tratati temporar, potrivit normelor legale în vigoare.

20.2. Trimestrial, prin acte aditionale, se poate realiza regularizarea care se aplică perioadei de la începutul derulării contractului până la sfârsitul trimestrului respectiv sau perioadei de la ultima regularizare până la sfârsitul trimestrului respectiv, inclusiv pentru pacientii transferati temporar, cu încadrarea în bugetul alocat programului.

 

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ...................., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Presedinte,

……………………………………………..

Director general,

……………………………………………..

Directia generală relatii cu furnizorii

Director general adjunct,

……………………………………………..

Directia generală evaluare

Director general adjunct - medic-sef,

……………………………………………..

Directia programe nationale

Director,

……………………………………………..

Directia evaluare furnizori

Director,

……………………………………………..

Aviz de legalitate

Directia juridic, contencios si acorduri internationale

Director,

……………………………………………..

FURNIZOR

……………………………………………..

Reprezentant legal,

……………………………………………..

 

 

 

ANEXA A

 

Conditii suspensive

 

ANEXA B

 

Descrierea centrului

[a se introduce planul centrului]


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.