MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 303/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 303         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 10 mai 2010

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 342 din 25 martie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 si art. 27 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 343 din 25 martie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 700 alin. 1 din Codul civil

 

Decizia nr. 354 din 25 martie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 378 din 13 aprilie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 329 alin. 1 din Codul penal

 

Decizia nr. 379 din 13 aprilie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 145 si 292 din Codul penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

260. - Hotărâre privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" din proprietatea publică în proprietatea privată a statului si pentru modificarea unor acte normative

 

400. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 944/2009 privind unele măsuri de utilizare a Fondului elvetian de contrapartidă, constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat ia Bucuresti la 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2001, pentru Spitalul General CF Ploiesti

 

401. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea uniformei, a însemnelor distinctive, a insignei si documentului de legitimare pentru personalul militar din Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului Administratiei si Internelor

 

432. - Hotărâre privind initierea si dezvoltarea schemelor de investitii verzi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

41. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind calificarea exploatatiilor de bovine în raport cu bruceloza bovină

 

294. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru cereri de ajutor de stat si ajutor de minimis „Angajati mai multi, mai competenti, mai sănătosi - 3 propuneri în sprijinul angajatilor tăi: Bani pentru completarea echipei; Bani pentru formare profesională; Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor" necesar implementării Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 342

din 25 martie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 si art. 27 din Codul de procedură civilă

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 si art. 27 din Codul de procedură civilă, exceptie invocată de Măria Igiescu în Dosarul nr. 712/3/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din11 iunie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 712/3/2002, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 si art. 27 din Codul de procedură civilă, exceptie invocată deMăria Igiescu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că textul de lege criticat este neconstitutional, întrucât, desi stabileste că judecătorul poate fi recuzat dacă este vrăjmăsie între el si una dintre părti, nu prevede nicio sanctiune împotriva judecătorului recuzabil care nu se abtine sau împotriva judecătorilor care resping cererea de recuzare si amendează petentul, încurajând astfel abuzurile. Chiar dacă, în fond, s-ar ajunge la tragerea la răspundere penală sau disciplinară a judecătorilor, dreptul părtilor la un proces echitabil, solutionat într-un termen rezonabil, ar fi negat. Existenta oricărui impediment administrativ, care nu are o justificare obiectivă sau ratională si care ar putea să nege dreptul la un tratament egal în procesele civile, încalcă în mod flagrant prevederile art. 16 alin. (2) din Constitutie.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale apreciază că exceptia este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 25 si art. 27 din Codul de procedură civilă, care au următorul continut:

- Art. 25: „Judecătorul care stie că există un motiv de recuzare în privinta sa este dator să înstiinteze pe seful lui si să se abtină de la judecarea pricinii.";

- Art. 27: „Judecătorul poate fi recuzat:

1. când el, sotul său, ascendentii ori descendentii lor au vreun interes în judecarea pricinii sau când este sot, rudă sau afin, până la al patrulea grad inclusiv, cu vreuna din părti;

2. când el este sot, rudă sau afin în linie directă ori în linie colaterală, până la al patrulea grad inclusiv, cu avocatul sau mandatarul unei părti sau dacă este căsătorit cu fratele ori sora sotului uneia din aceste persoane;

3. când sotul în viată si nedespărtit este rudă sau afin a uneia din părti până la al patrulea grad inclusiv, sau dacă, fiind încetat din viată ori despărtit, au rămas copii;

4. dacă el, sotul sau rudele lor până la al patrulea grad inclusiv au o pricină asemănătoare cu aceea care se judecă sau dacă au o judecată la instanta unde una din părti este judecător;

5. dacă între aceleasi persoane si una din părti a fost o judecată penală în timp de 5 ani înaintea recuzării;

6. dacă este tutore sau curator al uneia dintre părti;

7. dacă si-a spus părerea cu privire la pricina ce se judecă;

8. dacă a primit de la una din părti daruri sau făgăduieli de daruri ori altfel de îndatoriri;

9. dacă este vrăjmăsie între el, sotul sau una din rudele sale până la al patrulea grad inclusiv si una din părti, sotii sau rudele acestora până la gradul al treilea inclusiv."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 referitoare la egalitatea cetătenilor în drepturi, ale art. 21 privind accesul liber la justitie, precum si celor ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si ale art. 10 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că reglementările ce fac obiectul acesteia sunt criticate din perspectiva unor omisiuni legislative, autorul exceptiei fiind nemultumit de faptul că legea nu instituie sanctiuni împotriva judecătorului recuzabil care nu se abtine si a judecătorilor care resping cererea de recuzare si amendează partea din proces care a făcut o astfel de cerere. Astfel fiind si având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, potrivit cărora „Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului", exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă.

În acelasi sens, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 353 din 17 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 9 aprilie 2009, cu prilejul examinării constitutionalitătii acelorasi prevederi legale, în raport de aceleasi critici, formulate de acelasi autor în cadrul unei cereri de recuzare.


Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 si art. 27 din Codul de procedură civilă, exceptie invocată de Măria Igiescu în Dosarul nr. 712/3/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 martie 2010.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent-sef,

Marieta Safta

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 343

din 25 martie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 700 alin. 1 din Codul civil

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 700 alin. 1 din Codul civil, ale Decretului nr. 73/1954 privind modificarea art. 680 si art. 700 din Codul civil, precum si celor ale Decretului nr. 88/1951 pentru modificarea si completarea Legii nr. 6/1949 pentru taxele si impozitele de timbru, exceptie ridicată de Mihai Titu Boier în Dosarul nr. 6.961/299/2007 ai Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie, precum si de către Ecaterina C. Bercea în Dosarul nr. 15.095/299/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă, si care formează obiectul dosarelor nr. 5.317D/2009 si nr. 5.418D/2009 ale Curtii Constitutionale.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie problema conexării dosarelor nr. 5.317D/2009 si nr. 5.418D/2009, având în vedere identitatea partială de obiect al acestora.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea acestor cauze.

Curtea, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 5.418D/2009 la Dosarul nr. 5.317D/2009, care este primul înregistrat.

Magistratul-asistent referă asupra faptului că doamna Ecaterina C. Bercea, autor al exceptiei de neconstitutionalitate formulate în Dosarul nr. 5.418D/2009, a depus note scrise prin care solicită admiterea acesteia.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierea din 18 iunie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 6.961/299/2007 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie, si încheierea din 11 mai 2009, pronuntată în Dosarul nr. 15.095/299/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă, Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 700 alin. 1 din Codul civil, ale Decretului nr. 73/1954 privind modificarea art. 680 si art. 700 din Codul civil, precum si celor ale Decretului nr. 88/1951 pentru modificarea si completarea Legii nr. 6/1949 pentru taxele si impozitele de timbru.

Exceptia a fost ridicată de recurentii - reclamanti Mihai Titu Boier si Ecaterina C. Bercea, cu ocazia solutionării unor cauze având ca obiect „succesiune".

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia consideră că prin instituirea unui termen de acceptare a succesiunii excesiv de scurt, prin comparatie cu alte termene de prescriptie, se realizează un profund dezechilibru, de care statul este avantajat, blocându-se astfel transmiterea proprietătii către mostenitorii legali. Prin aceasta se ajunge la o situatie discriminatorie între stat si cetătean, iar presupusul drept de a utiliza repunerea în termen nu este viabil, urmărindu-se „abolirea" proprietătii private si nicidecum salvgardarea acesteia pe calea mostenirii. Totodată, se arată că „dreptul la mostenire este un drept fundamental la care nici beneficiarul acestuia nu poate renunta, fiind inseparabil de persoana sa, astfel încât acesta nu poate fi conditionat sau prescris, cu atât mai mult cu cât la succesiune vin rezervatarii de prim-grad ai defunctului".

De asemenea, autorii exceptiei sustin că, la data adoptării modificărilor aduse art. 700 alin. 1 din Codul civil, prin Decretul nr. 73/1954, singurul organ legislativ era Marea Adunare Natională, astfel încât dispozitiile luate prin acest decret sunt neconstitutionale.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie opinează în sensul că invocarea neconstitutionalitătii textelor de lege criticate este dedusă partial din modul de aplicare a prevederilor legale privind prescriptia extinctivă în cauza aflată pe rolul instantei. Totodată, instanta apreciază că prevederile criticate nu sunt de natură să îngrădească dreptul de proprietate privată, astfel că exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 700 alin. 1 din Codul civil este neîntemeiată.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 700 alin. 1 din Codul civil este neîntemeiată, având în vedere că legiuitorul a vrut să limiteze la o perioadă cât mai scurtă de timp incertitudinea cu privire la titularul drepturilor succesorale si să permită, în acelasi timp, oricărui succesibil exercitarea dreptului de optiune succesorală.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit prevederilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, potrivit încheierilor de sesizare a Curtii Constitutionale, îl constituie prevederile art. 700 alin. 1 din Codul civil, ale Decretului nr. 73/1954 privind modificarea art. 680 si art. 700 din Codul civil, publicat în Buletinul Oficial nr. 14 din 19 martie 1954, precum si cele ale Decretului nr. 88/1951 pentru modificarea si completarea Legii nr. 6/1949 pentru taxele si impozitele de timbru, publicat în Buletinul Oficial nr. 69 din 21 iunie 1951. (Legea nr. 6/1949, publicată în Monitorul Oficial nr. 1 din 1 ianuarie 1949, a fost abrogată expres prin art. 14 din Decretul nr. 199 din 20 mai 1955 asupra taxelor de timbru).

În realitate, Curtea constată că, asa cum rezultă din motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, sunt criticate numai prevederile art. 700 alin. 1 din Codul civil, cu modificările si completările ulterioare. Prin urmare, Curtea, potrivit jurisprudentei sale, se va pronunta numai asupra acestui text de lege, care are următorul cuprins: „Dreptul de a accepta succesiunea se prescrie printr-un termen de 6 luni socotit de la deschiderea succesiunii."

Normele constitutionale pretins încălcate sunt cele ale art. 4 referitoare la unitatea poporului si egalitatea între cetăteni, art. 6 privind dreptul la identitate, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 44 alin. (2) referitoare la dreptul de proprietate privată si celor ale art. 46 referitoare la dreptul la mostenire.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii normei legale criticate, prin raportare la aceleasi dispozitii constitutionale ca cele invocate în prezenta cauză si având motivări similare.

Astfel, prin Decizia nr. 1.394 din 29 octombrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 7 decembrie 2009, Curtea Constitutională a statuat că art. 700 alin. 1 din Codul civil nu contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 4 referitoare la unitatea poporului si egalitatea între cetăteni, art. 6 privind dreptul la identitate, art. 16 privind egalitatea în drepturi si celor ale art. 44 alin. (2) referitoare la dreptul de proprietate privată. Curtea a constatat că prin instituirea unui termen mai scurt legiuitorul a urmărit să asigure celeritatea procedurilor referitoare la cauzele succesorale si să înlăture echivocul care s-ar mentine un timp îndelungat în ceea ce priveste drepturile cuvenite mostenitorilor. Prin aceasta, legiuitorul nu a creat însă niciun cadru discriminator între stat si succesibil, persoana îndreptătită la mostenire putând solicita repunerea în termen, în situatia în care, din motive temeinice, nu a putut exercita dreptul de optiune succesorală în termenul legal de 6 luni.

Referitor la critica de neconstitutionalitate raportată la art. 44 din Constitutie, Curtea a constatat că prevederile de lege criticate nu contravin principiului garantării dreptului de proprietate ale cărui continut si limite sunt stabilite de lege, iar în ceea ce priveste invocarea principiilor si normelor constitutionale prevăzute de art. 4 si art. 6, s-a retinut că aceste critici nu sunt relevante pentru solutionarea exceptiei, neavând incidentă cu obiectul acesteia.

De asemenea, prin Decizia nr. 374 din 19 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 10 iunie 2009, Curtea a retinut că „dispozitiile art. 700 alin. 1 din Codul civil au ca obiect dreptul subiectiv de optiune succesorală, iar nu însusi dreptul la mostenire, care este garantat prin art. 46 din Constitutie".

Deoarece în cauza de fată nu sunt relevate aspecte noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei în materie a Curtii, atât solutia pronuntată prin deciziile mentionate, cât si considerentele care le-au fundamentat îsi păstrează valabilitatea si în acest dosar.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 700 alin. 1 din Codul civil, exceptie ridicată de Mihai Titu Boier în Dosarul nr. 6.961/299/2007 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie, precum si de către Ecaterina C. Bercea în Dosarul nr. 15.095/299/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 martie 2010.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA Nr. 354

din 25 martie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Ion Predescu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală, exceptie invocată de Alin-Narcis Ghiga-Chiujdea în Dosarul nr. 513/787/2009 al Judecătoriei Avrig, si care formează obiectul Dosarului nr. 6.129 D/2009 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 8.036D/ 2009, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de Florian Brândusei Teodorescu în Dosarulnr. 8.656/306/2008 al Judecătoriei Sibiu.

La apelul nominal este prezent autorul exceptiei, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Având în vedere identitatea de obiect a exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 6.129 D/2009 si nr. 8.036 D/2009, presedintele pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Florian Brândusei Teodorescu se opune conexării celor două dosare.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite conditiile conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea Dosarului nr. 8.036 D/2009 la Dosarul nr. 6.129 D/2009, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul autorului exceptiei Florian Brândusei Teodorescu, care solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin Decizia penală nr. 162 din 6 iulie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 2.172/85/2009, Tribunalul Sibiu - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală, exceptie invocată de Alin-Narcis Ghiga-Chiujdea în Dosarul nr. 513/787/2009 al Judecătoriei Avrig. Prin încheierea din 1 iulie 2009, Judecătoria Avrig a respins ca nefondată cererea de sesizare a Curtii Constitutionale. Împotriva acestei încheieri, autorul exceptiei a formulat recurs, admis de Tribunalul Sibiu - Sectia penală, care, prin aceeasi decizie, a sesizat Curtea Constitutională.

Prin încheierea din 21 octombrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 8.656/306/2008, Judecătoria Sibiu a sesizat Curtea

Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală, exceptie invocată de Florian Brândusei Teodorescu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate formulată de Alin-Narcis Ghiga-Chiujdea se sustine, în esentă, că textul de lege criticat este neconstitutional, deoarece legiuitorul, prin sintagma folosită „inculpatul a săvârsit o infractiune", si nu aceea de „suspectat că a săvârsit o infractiune" îl consideră pe inculpat vinovat. Autorul exceptiei Florian Brândusei Teodorescu prezintă, în motivarea acesteia, o serie de aspecte privind cauza concretă dedusă judecătii, apreciind că au fost încălcate prevederile Constitutiei care garantează posibilitatea „de a beneficia de o anchetă corectă si un proces echitabil" si „au fost încălcate dispozitiile art. 6 paragrafele 1 si 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale."

Tribunalul Sibiu - Sectia penală consideră că dispozitiile art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală sunt neconstitutionale, fiind în contradictie cu art. 23 alin. (11) din Constitutie, care consacră prezumtia de nevinovătie.

Judecătoria Sibiu consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, referindu-se si la jurisprudenta Curtii Constitutionale în această materie.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, sustinerile părtii prezente, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală: „Măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată dacă sunt întrunite conditiile prevăzute în art. 143 si există vreunul dintre următoarele cazuri: [...]f) inculpatul a săvârsit o infractiune pentru care legea prevede pedeapsa detentiunii pe viată sau pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani si există probe că lăsarea sa în libertate prezintă un pericol concret pentru ordinea publică."

Dispozitiile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 23 alin. (11) care consacră prezumtia de nevinovătie, cu raportare la art. 6 paragrafele 1 si 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că din interpretarea dispozitiilor legale criticate nu rezultă că inculpatului i se impută săvârsirea unei infractiuni, fapt care nu poate fi stabilit decât prin hotărâre judecătorească de condamnare rămasă definitivă. De asemenea, folosirea de către legiuitor a termenului „infractiune" are o semnificatie pur tehnică, acesta desemnând încadrarea faptei cu privire la care există probe sau indicii temeinice că a fost săvârsită de inculpat, într-un anumit text de lege, care prevede fapta ca infractiune si o sanctionează cu o pedeapsă de o anumită gravitate. Asa fiind, contrar sustinerilor autorului exceptiei, dispozitiile legale examinate nu încalcă prezumtia de nevinovătie.

În acelasi sens Curtea s-a mai pronuntat, de exemplu, prin Decizia nr. 76 din 8 februarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 22 februarie 2005, prin Decizia nr. 245 din 9 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 30 martie 2006, si prin Decizia nr. 1.142 din 4 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 7 ianuarie 2008. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, solutia adoptată si argumentele ce au stat la baza acestor decizii se mentin si în cauza de fată.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, alart. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală, exceptie invocată de Alin-Narcis Ghiga-Chiujdea în Dosarul nr. 513/787/2009 al Judecătoriei Avrig si de Florian Brândusei Teodorescu în Dosarul nr. 8.656/306/2008 al Judecătoriei Sibiu.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 martie 2010.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent-sef,

Marieta Safta

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 378

din 13 aprilie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 329 alin. 1 din Codul penal

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 329 din Codul penal, exceptie ridicată de Costin-Adrian Culea în Dosarul nr. 13.375./301/2007 (număr în format vechi 898/2009) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a II-a penală si pentru cauze cu minori si de familie.

La apelul nominal lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 17 iunie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 13.375./301/2007 (număr în format vechi 898/2009), Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a II-a penală si pentru cauze cu minori si de familie a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 329 din Codul penal. Exceptia a fost ridicată de Costin- Adrian Culea cu ocazia solutionării unei cauze penale privind trimiterea în judecată pentru săvârsirea infractiunii de proxenetism prevăzută de art. 329 alin. (1) din Codul penal.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că art. 329 alin. 1 din Codul penal încalcă prezumtia de nevinovătie si dispozitiile constitutionale referitoare la instantele judecătoresti, întrucât nu prevede conditia ca infractiunea de prostitutie, prin raportare la care este definit proxenetismul, să fie constatată printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a II-a penală si pentru cauze cu minori si de familie apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale, deoarece nu contravin prevederilor


din Legea fundamentală invocate de autorul exceptiei. Face trimitere, în acest sens, la Decizia Curtii Constitutionale nr. 893/2007.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Potrivit încheierii de sesizare, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 329 din Codul penal. Din notele scrise ale autorului exceptiei reiese, însă, că acesta critică doar prevederile art. 329 alin. 1 din Codul penal, modificate prin Legea nr. 169/2002 privind modificarea si completarea Codului penal, a Codului de procedură penală si a unor legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 18 aprilie 2002, având următorul cuprins: „îndemnul ori înlesnirea practicării prostitutiei sau tragerea de foloase de pe urma practicării prostitutiei de către o persoană se pedepseste cu închisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi."

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 23 alin. (11) referitoare la prezumtia de nevinovătie si ale art. 126 alin. (1) privind instantele judecătoresti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul exceptiei solicită, în realitate, completarea textului de lege criticat, în sensul de a reglementa conditia ca infractiunea de prostitutie, prin raportare la care este definit proxenetismul, să fie constatată printr-o hotărâre judecătorească definitivă. O asemenea solicitare nu intră, însă, în competenta de solutionare a Curtii Constitutionale, care, conform art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 329 alin. 1 din Codul penal, exceptie ridicată de Costin- Adrian Culea în Dosarul nr. 13.375./301/2007 (număr în format vechi 898/2009) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a II-a penală si pentru cauze cu minori si de familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 aprilie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 379

din 13 aprilie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 145 si 292 din Codul penal

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 145 si 292 din Codul penal, exceptie ridicată de Ioana Sfârâială în Dosarul nr. 758/2/2009 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală.

La apelul nominal se prezintă personal părtile Camelia Melinte, Gheorghe Dinu si Mariana Dinu, lipsind autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Părtile Camelia Melinte, Gheorghe Dinu si Mariana Dinu solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă.


CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 6 iulie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 758/2/2009, Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 145 si 292 din Codul penal. Exceptia a fost ridicată de Ioana Sfârâială cu ocazia solutionării recursului împotriva unei sentinte penale prin care a fost respinsă plângerea împotriva unei rezolutii de neîncepere a urmăririi penale sub aspectul săvârsirii infractiunilor prevăzute de art. 215 si 292 din Codul penal.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că art. 145 si 292 din Codul penal încalcă egalitatea în drepturi, precum si dispozitiile constitutionale referitoare la înfăptuirea justitiei si la rolul Ministerului Public, în măsura în care instantele judecătoresti sunt excluse din rândul autoritătilor si institutiilor publice prevăzute de art. 145 din Codul penal, respectiv plângerile adresate instantei nu fac parte din declaratiile la care se referă art. 292 din Codul penal.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, motivarea acesteia privind, în realitate, interpretarea dispozitiilor de lege criticate.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 145 si 292 din Codul penal sunt constitutionale, invocând în acest sens deciziile Curtii Constitutionale nr. 276/2002 si nr. 692/2007. Arată că, în realitate, criticile vizează interpretarea textelor de lege atacate, ceea ce nu poate constitui însă obiect al controlului de constitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, sustinerile părtilor prezente, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 145 si 292 din Codul penal, având următorul cuprins:

- Art. 145: „Prin termenul «public» se întelege tot ce priveste autoritătile publice, institutiile publice, institutiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publică, serviciile de interes public, precum si bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public.";

- Art. 292: „Declararea necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ sau institutii de stat ori unei alte unităti dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaratia făcută serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea în drepturi, ale art. 124 alin. (1) si (2) referitoare la înfăptuirea justitiei si ale art. 131 privind rolul Ministerului Public.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul exceptiei critică, în realitate, modul de aplicare a legii de către instanta de judecată. Eventualele greseli de aplicare a legii, la care face referire în motivarea exceptiei si care constituie cauza nemultumirii autorului acesteia, nu pot constitui însă motive de neconstitutionalitate a dispozitiilor de lege criticate si, prin urmare, nu pot fi cenzurate de instanta de contencios constitutional, fiind de competenta instantei de judecată învestite cu solutionarea litigiului.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d)si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 145 si 292 din Codul penal, exceptie ridicată de Ioana Sfârâială în Dosarul nr. 758/2/2009 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 aprilie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" din proprietatea publică în proprietatea privată a statului si pentru modificarea unor acte normative

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (2), al art. 10 alin. (2) si art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Se aprobă trecerea imobilului, aflat în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică în proprietatea privată a statului.

Art. II. - Pozitia nr. 11 din anexa „Baza materială destinată activitătii de reprezentare si protocol" la Hotărârea Guvernului nr. 126/2002 pentru stabilirea bazei materiale destinate activitătii de reprezentare si protocol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 20 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Imobilul

Subunitatea

„13.

Complex Palat Snagov compus din palat, anexe, poartă si terenul aferent în suprafată de 253.580,00 m2 din Snagov, judetul Ilfov

Sucursala Agrosilvică si de Agrement Scrovistea"

 

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 3 „Lista bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat»", pozitia nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea imobilului si adresa

Teren - m2 -

„3.

Complex Palat Snagov compus din palat, anexe, poartă si terenul aferent din Snagov, judetul Ilfov

253.580,00"

 

            2. La anexa nr. 4 „Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat», după pozitia nr. 6 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 61, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea imobilului si adresa

Teren - m2 -

Temei legal

„61.

Centrul de conferinte din Snagov, compus din hotel si sală de conferinte

 

H.G. nr. 567/1993"

 

            Art. IV. - Anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul publicai statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 martie 2010.

Nr. 260.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", care trece în proprietatea privată a statului

 

Locul unde este situat imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Snagov, judetul Ilfov

Cod 8.29.02

Nr. MF 20359 - partial

S+P+2E

Hotel si sală de conferinte

Suprafată construită: 2.529 m2


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 944/2009 privind unele măsuri de utilizare a Fondului elvetian de contrapartidă, constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2001, pentru Spitalul General CF Ploiesti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 944/2009 privind unele măsuri de utilizare a Fondului elvetian de contrapartidă, constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2001, pentru Spitalul General CF Ploiesti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 15 septembrie 2009, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Cofinantarea proiectului prevăzut la alin. (1) se face de la bugetul de stat, din prevederile bugetare aprobate pe anul 2010 Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, si este în valoare de 412.500 lei."

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

Art. 3. - Spitalul General CF Ploiesti prezintă Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si Biroului Elvetian de Cooperare/Ambasadei Confederatiei Elvetiene la Bucuresti raportări trimestriale privind stadiul realizării investitiei prevăzute la art. 1 alin. (1)."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 aprilie 2010.

Nr. 400.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea uniformei, a însemnelor distinctive, a insignei si documentului de legitimare pentru personalul militar din Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea uniformei, a însemnelor distinctive, a insignei si documentului de legitimare pentru personalul militar din Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului Administratiei si Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 28 ianuarie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, capitolul I, sectiunea a 3-a va avea următorul cuprins:

„SECTIUNEA a 3-a

Maistri militari

1. Personalul aeronautic

Însemnul de grad militar, umăr si mânecă, pentru uniformele de reprezentare si de serviciu se confectionează pe suport textil

de culoare bleumarin, pe care se brodează galoanele din fir metalizat de culoare alb-argintiu, cu lătimea de 8 mm, astfel:

a) maistru militar clasa a IV-a - un galon drept si un galon în formă de unghi;

b) maistru militar clasa a III-a - două galoane drepte si un galon în formă de unghi;

c) maistru militar clasa a II-a - trei galoane drepte si un galon în formă de unghi;

d) maistru militar clasa I - patru galoane drepte si un galon în formă de unghi;

e) maistru militar principal - cinci galoane drepte si un galon în formă de unghi.


2. Alte categorii de personal

Însemnul de grad militar pentru uniformele de reprezentare si de serviciu se confectionează pe suport textil de culoare bleumarin, pe care se brodează galoane de fir metalizat de culoare alb-argintiu, cu lătimea de 8 mm, astfel:

a) maistru militar clasa a IV-a - un galon drept si un galon în formă de unghi;

b) maistru militar clasa a III-a - două galoane drepte si un galon în formă de unghi;

c) maistru militar clasa a II-a - trei galoane drepte si un galon în formă de unghi;

d) maistru militar clasa I - patru galoane drepte si un galon în formă de unghi;

e) maistru militar principal - cinci galoane drepte si un galon în formă de unghi."

2. În tot cuprinsul anexei nr. 2, sintagma „personal navigant" se înlocuieste cu sintagma „personal aeronautic".

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 aprilie 2010.

Nr. 401.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind initierea si dezvoltarea schemelor de investitii verzi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unităti ale cantitătii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre stabileste cadrul legal si institutional pentru initierea si dezvoltarea schemelor de investitii verzi.

(2) Scopul prezentei hotărâri este valorificarea eficientă a surplusului de unităti ale cantitătii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto, denumite în continuare AAU-uri.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) investitii verzi - investitii prin care se finantează proiecte care generează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

b) tehnologii curate - tehnologii care conduc la reducerea intensitătii carbonului, exprimată în tone de C02 echivalent pe unitatea de produs.

(2) Definitiile expresiilor prevăzute la alin. (1) se completează, după caz, cu cele prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unităti ale cantitătii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 13 aprilie 2010.

Art. 3. - (1) Schemele de investitii verzi cuprind două etape:

a) comercializarea surplusului de AAU-uri, în baza contractului de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri;

b) finantarea de investitii verzi, finantarea timpurie, campanii de informare si constientizare, precum si studii de cercetare în domeniul schimbărilor climatice.

(2) Comercializarea surplusului de AAU-uri se face de către Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în colaborare cu Ministerul Mediului si Pădurilor, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe si alte autorităti ale administratiei publice centrale, după caz.

(3) Entitătile prevăzute la alin. (2) actionează în calitate de autorităti publice potrivit prevederilor art. 127 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, nefiind considerate persoane impozabile pentru comercializarea surplusului de AAU-uri în conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/2010.

Art. 4. - (1) Pentru prima perioadă de angajament a Protocolului de la Kyoto 2008-2012, surplusul de AAU-uri care se comercializează este de maximum 300.000.000 de AAU-uri.

(2) Comercializarea surplusului de AAU-uri se face de regulă în transe de cel putin 1.000.000 de AAU-uri.

Art. 5. - Cumpărătorii de AAU-uri pot fi:

a) statele prevăzute în anexa B la Protocolul de la Kyoto, reprezentate de guvernele acestora;

b) entităti autorizate de statele prevăzute în anexa B la Protocolul de la Kyoto.

Art. 6. - (1) Pentru aprobarea negocierii unui contract de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri, Ministerul Economiei, Cornetului si Mediului de Afaceri împreună cu Ministerul Mediului si Pădurilor initiază un memorandum, care este avizat de Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe si alte autorităti ale administratiei publice, după caz, si care este înaintat spre aprobare Guvernului.

(2) Memorandumul pentru aprobarea negocierii unui contract de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri contine referiri la elementele concrete de mandat ale părtii române si propuneri privind componenta delegatiei de negociatori.

(3) Memorandumul pentru aprobarea negocierii unui contract de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri are întotdeauna anexată propunerea de text de la care se va porni în negociere, atât în limba română, cât si în limba străină în care se încheie contractul.

(4) Propunerea de text a părtii române se redactează cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2010 si a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7. - (1) Negocierile se desfăsoară prin întâlnirea directă a delegatiilor de negociatori sau prin corespondentă, cu respectarea strictă a elementelor mandatului.

(2) În situatia în care textul rezultat în urma negocierilor corespunde cu elementele mandatului aprobate prin memorandum, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2), se redactează un memorandum pentru aprobarea încheierii unui contract de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri, care este initiat si avizat de aceleasi autorităti publice implicate în promovarea memorandumului pentru aprobarea negocierii contractului de stat, si care se înaintează spre aprobare Guvernului.

(3) În situatia în care textul rezultat în urma negocierilor diferă substantial de elementele mandatului de la care s-a pornit în negociere, se redactează un nou memorandum, care este initiat si avizat de aceleasi autorităti publice implicate în promovarea memorandumului pentru aprobarea negocierii contractului de stat, si care se înaintează spre aprobare Guvernului.

(4) Memorandumul prevăzut la alin. (3) cuprinde sintetic relatarea desfăsurării negocierilor cu prezentarea pozitiei partenerului, evaluarea posibilelor evolutii ale procesului de negocieri, precum si propuneri vizând, dacă este cazul, modificarea mandatului de negociere sau încetarea negocierilor.

Art. 8. - (1) Administratia Fondului pentru Mediu deschide un cont analitic la contul în valută al Ministerului Finantelor Publice deschis la Banca Natională a României, în vederea încasării sumelor în valută rezultate din comercializarea surplusului de AAU-uri, scop în care se încheie o conventie tripartită.

(2) În termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data creditării contului mentionat la alin. (1) cu sumele rezultate din comercializarea surplusului de AAU-uri, Administratia Fondului pentru Mediu efectuează operatiunea de schimb valutar si virează echivalentul în lei al valutei încasate în contul de venituri al Fondului pentru Mediu.

(3) În termenul prevăzut la alin. (2), Administratia Fondului pentru Mediu virează sumele cuvenite bugetului de stat, potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/2010.

(4) Reflectarea în contabilitatea Administratiei Fondului pentru Mediu se efectuează potrivit prevederilor Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 9. - Sumele rezultate din comercializarea surplusului de AAU-uri se constituie în sursă de finantare pentru investitii verzi, finantarea timpurie, campanii de informare si constientizare, precum si pentru studii de cercetare în domeniul schimbărilor climatice.

Art. 10. - (1) Sumele prevăzute la art. 9, cu exceptia sumelor prevăzute la art. 10 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/2010, se utilizează după cum urmează:

a) 98% pentru investitii verzi;

b) 2% pentru campanii de informare si constientizare, precum si pentru studii de cercetare în domeniul schimbărilor climatice.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) pentru investitii verzi se utilizează pentru următoarele categorii de proiecte:

a) tehnologii curate, incluzând gazeificarea cărbunelui si cogenerare de înaltă eficientă, fără a se limita la acestea;

b) modernizarea si reabilitatea grupurilor energetice;

c) cresterea productiei de energie din surse regenerabile;

d) îmbunătătirea utilizării eficiente a energiei în clădiri;

e) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură;

f) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin stimularea utilizării autovehiculelor hibrid si a celor electrice;

g) împădurirea unor suprafete de terenuri, inclusiv a terenurilor agricole degradate;

h) managementul deseurilor cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Art. 11. - Finantarea proiectelor prevăzute la art. 10 alin. (2) se face cu respectarea legislatiei privind ajutorul de stat.

Art. 12. - (1) Beneficiarii proiectelor prevăzute la art. 10 alin. (2) pot fi:

a) operatori economici;

b) autorităti ale administratiei publice centrale si locale.

(2) Beneficiarii fondurilor pentru campaniile de informare, constientizare si studii de cercetare în domeniul schimbărilor climatice, prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b), pot fi:

a) autoritătile administratiei publice centrale si locale;

b) organizatii neguvernamentale;

c) unităti ale sistemului national de cercetare, dezvoltare si inovare.

Art. 13. - Procedura de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru proiectele prevăzute la art. 10 alin. (2), după finalizarea acestora, se aprobă prin ordin al ministrului mediului si pădurilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul mediului si pădurilor,

Borbély László

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 aprilie 2010.

Nr. 432.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind calificarea exploatatii lor de bovine în raport cu bruceloza bovină

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 952 din 16 aprilie 2010, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2009 pentru aprobarea continuării actiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, a altor actiuni prevăzute în alte programe nationale, pe care Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să le pună în aplicare, precum si a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2010,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Exploatatiile de bovine se consideră oficial libere de bruceloza bovină dacă îndeplinesc toate conditiile prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Exploatatiile de bovine calificate ca exploatatii oficial libere de bruceloza bovină vor primi atestatul de indemnitate prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Statusul de exploatatie oficial liberă de bruceloza bovină se mentine/se suspendă în situatiile prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4. - Exploatatii lor de bovine care pierd statusul de oficial libere de bruceloza bovină li se va elibera un act de suspendare a statusului de exploatatie indemnă de bruceloza bovină prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 5. - Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiva municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Zlotea

 

Bucuresti, 30 aprilie 2010.

Nr. 41.

 

ANEXA Nr. 1

 

CONDITII

privind calificarea exploatatiilor de bovine în raport cu bruceloza bovină

 

Art. 1. - În sensul prezentului ordin, bovine înseamnă toate animalele din specia bovine, cu exceptia masculilor pentru îngrăsat, cu conditia ca acestia să provină din exploatatii oficial indemne de bruceloza, iar autoritatea sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor competentă să garanteze că masculii pentru îngrăsat nu vor fi folositi pentru reproducere si vor fi trimisi direct la locul de sacrificare.

Art. 2. - O exploatatie de bovine este oficial indemnă de bruceloza în cazul în care îndeplineste următoarele conditii:

a) în exploatatie nu există bovine vaccinate împotriva brucelozei;

b) nicio bovină nu a prezentat semne clinice de bruceloza de cel putin 6 luni;

c) toate bovinele cu vârsta mai mare de 12 luni au fost supuse unuia dintre următoarele regimuri de testare si au prezentat reactii negative, în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comertul intracomunitar cu animale din speciile bovine si suine, cu modificările si completările ulterioare:

1. două teste serologice, la intervale de minimum 3 luni si maximum 12 luni;

2. 3 teste ale probelor de lapte la intervale de 3 luni, urmate după minimum 6 săptămâni de un test serologic;

d) orice bovină care intră în exploatatie provine din exploatatii oficial indemne de bruceloza si, în cazul bovinelor cu vârsta mai mare de 12 luni, a prezentat un titru brucelic mai mic de 30 de unităti internationale (UI) de aglutinare/ml la testul de seroaglutinare, în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările si completările ulterioare, sau a reactionat negativ la oricare dintre testele agreate în intervalul de 30 de zile anterior sau ulterior datei la care sunt introduse în exploatatie: în cazul în care testarea are loc ulterior introducerii în exploatatie, animalul/animalele trebuie izolat/izolate fizic de celelalte animale din exploatatie, pentru a se evita contactul direct sau indirect cu acestea până ce reactia se dovedeste negativă.

Art. 3. - Statusul oficial indemn de bruceloză al unei exploatatii de bovine se mentine în cazul în care:

a) unul dintre următoarele regimuri de testare se desfăsoară anual, cu rezultate negative, în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările si completările ulterioare:

1. 3 teste inelare efectuate pe probe de lapte, la intervale de cel putin 3 luni;

2. 3 teste ELISA efectuate pe probe de lapte, la intervale de cel putin 3 luni;

3. două teste inelare efectuate pe probe de lapte, la un interval de cel putin 3 luni, urmate de un test serologic efectuat după minimum 6 săptămâni, în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările si completările ulterioare;

4. două teste ELISA efectuate pe probe de lapte, la un interval de cel putin 3 luni, urmate de un test serologic efectuat după minimum 6 săptămâni, în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările si completările ulterioare;

5. două teste serologice efectuate la un interval de minimum 3 luni si maximum 12 luni;

b) toate bovinele care intră în exploatatie provin exclusiv din exploatatii cu status oficial indemn de bruceloză si, în cazul bovinelor cu vârsta mai mare de 12 luni, au prezentat un titru brucelic mai mic de 30 de unităti internationale (UI) de aglutinare/ml la un test de seroaglutinare, în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările si completările ulterioare, sau au reactionat negativ la oricare dintre testele agreate în intervalul de 30 de zile anterior sau ulterior datei la care au fost introduse în exploatatie; în cazul în care testul este efectuat ulterior introducerii în exploatatie, animalul/animalele trebuie izolat/izolate fizic de celelalte animale, pentru a se evita contactul direct sau indirect cu acestea până ce reactia se dovedeste negativă.

Art. 4. - (1) Statusul oficial indemn de bruceloză al unei exploatatii se suspendă în cazul în care:

a) conditiile prevăzute art. 2 si 3 nu mai sunt îndeplinite; sau

b) în urma testelor de laborator sau din motive clinice, una sau mai multe bovine sunt suspecte de bruceloză si animalele suspecte au fost sacrificate sau izolate pentru a se evita contactul direct sau indirect cu celelalte animale.

(2) În cazul în care animalul a fost sacrificat si nu mai poate fi testat, suspendarea poate fi ridicată în cazul în care două teste de seroaglutinare efectuate în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările si completările ulterioare, la toate bovinele din exploatatie cu vârsta mai mare de 12 luni, indică un titru mai mic de 30 de unităti internationale (UI) de aglutinare/ml; primul test este efectuat la cel putin 30 de zile după îndepărtarea animalului, iar al doilea la cel putin 60 de zile după primul test.

(3) În cazul în care animalul a fost izolat de animalele din exploatatie, acesta poate fi reintrodus în exploatatie si statusul exploatatiei poate fi revizuit:

a) după efectuarea unui test de seroaglutinare care a indicat un titru mai mic de 30 de unităti internationale (UI) de aglutinare/ml si a unei reactii de fixare a complementului cu rezultat negativ; sau

b) după obtinerea unui rezultat negativ la orice altă combinatie de teste agreate în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Statusul oficial indemn de bruceloză al unei exploatatii se retrage în cazul în care, în urma testelor de laborator sau a investigatiilor epidemiologice, s-a confirmat infectarea exploatatiei cu BruceIIa.

(2) Statusul exploatatiei este revizuit în cazul în care animalele din specia bovină prezente în exploatatie în momentul declansării focarului au fost sacrificate sau în cazul în care exploatatia a fost supusă testării de control si toate animalele cu vârsta mai mare de 12 luni au prezentat rezultate negative la două teste consecutive efectuate la intervale de 60 de zile, primul fiind efectuat la cel putin 30 de zile după îndepărtarea animalului (animalelor) care a (au) prezentat o reactie pozitivă.

(3) În cazul femelelor bovine gestante în momentul declansării focarului, controlul final trebuie să aibă loc la cel putin 21 de zile după ce ultima femelă gestantă în momentul declansării focarului a fătat.

ANEXA Nr. 2

            AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

DIRECTIA SANITAR-VETERINARÂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR .................

 

ATESTAT DE INDEMNITATE

Seria CJ nr. 000001

 

Data.................

 

Se atestă că exploatatia de bovine cu codul ..............................., din localitatea ...................., judetul ..............., detinută de ................., CNP/CUI ............................, a fost declarată oficial indemnă de bruceloză bovină ca urmare a:

a) îndeplinirii conditiilor prevăzute de Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 41/2010 privind calificarea exploatatiilorde bovine în raport cu bruceloză bovină;

b) testării serologice cu rezultate negative din data de ............... si din data de ..................;

c) rezultatului Buletinului de analiză nr. ......

Prezentul atestat rămâne valabil sau poate fi suspendat în conditiile prevăzute de Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 41/2010 si se eliberează de către medicul veterinar zonal în 3 exemplare originale, unul pentru proprietar, unul pentru medic si unul pentru primărie.

 

Director executiv DSVSA,

…………………………

Proprietar exploatatie,

…………………………


ANEXA Nr. 3

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

DIRECTIA SANITAR-VETERINARÂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR .................

 

ACT DE SUSPENDARE

a statusului de exploatatie oficial indemnă de bruceloza bovină

Seria CJ nr. 000001

 

Data.................

 

Exploatatiei cu codul ......................, din localitatea ......... Judetul .........., detinută de .............., CNP/CUI ..................., i se suspendă statusul de exploatatie oficial indemnă de bruceloza bovină, în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 41/2010 privind calificarea exploatatiilor de bovine în raport cu bruceloza bovină.

Suspendarea se ridică în urma îndeplinirii conditiilor prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 41/2010.

Prezentul act de suspendare a statusului de exploatatie oficial indemnă de bruceloza bovină se eliberează de către medicul veterinar zonal în 3 exemplare originale, unul pentru proprietar, unul pentru medic si unul pentru primărie.

 

Director executiv DSVSA,

…………………………

Proprietar exploatatie,

…………………………

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru cereri de ajutor de stat si ajutor de minimis „Angajati mai multi, mai competenti, mai sănătosi - 3 propuneri în sprijinul angajatilor tăi: Bani pentru completarea echipei; Bani pentru formare profesională; Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor" necesar implementării Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"

 

Având în vedere:

- Decizia CE nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operational de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul „Convergentă" în România;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului economiei si finantelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/1991 privind aprobarea Normelor de organizare si exercitare a controlului financiar elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;

- Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 308/2009 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru ocuparea fortei de muncă „Bani pentru completarea echipei";

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 309/2009 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru formare profesională generală si specifică „Bani pentru formare profesională";

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 310/2009 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor",

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Ghidul solicitantului pentru cereri de ajutor de stat si ajutor de minimis „Angajati mai multi, mai competenti, mai sănătosi - 3 propuneri în sprijinul angajatilor tăi: Bani pentru completarea echipei; Bani pentru formare profesională; Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor" necesar implementării Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.


Art. 2. - Toate procedurile efectuate în temeiul ghidului solicitantului prevăzut la art. 1 rămân valabile.

Art. 3. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Directia generală Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane", precum si organismele intermediare responsabile cu implementarea POSDRU vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

 

Bucuresti, 13 aprilie 2010.

Nr. 294.

 

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.