MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 307/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 307         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 11 mai 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

76. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

462. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

78. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României în străinătate

 

464. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României în străinătate

 

503. - Decret privind înaintarea unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război, în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, din Ministerul Administratiei si Internelor

 

504. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Administratiei si Internelor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

433. - Hotărâre pentru înscrierea Ansamblului monumental „Memorialul Holocaustului" în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea în administrarea Institutului National pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel"

 

454. - Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din România si Fondul ONU pentru Populatie pentru anii 2010-2011, semnat la Bucuresti la 9 februarie 2010

 

Protocol de colaborare între Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din România si Fondul ONU pentru Populatie pentru anii 2010-2011

 

455. - Hotărâre privind constituirea Comisiei de negociere în vederea negocierii încheierii unui act aditional la Contractul de vânzare-cumpărare de actiuni încheiat între Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si Ford Motor Company la data de 12 septembrie 2007

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.52. - Ordin al ministrului apărării nationale pentru modificarea Ordinului ministrului apărării nationale nr. M. 129/2009 privind conducerea unitătilor sanitare cu paturi din reteaua sanitară a Ministerului Apărării Nationale

 

297. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea modelelor de contracte de finantare aferente Ghidului solicitantului pentru cereri de ajutor de stat si ajutor de minimis „Angajati mai multi, mai competenti, mai sănătosi - 3 Propuneri în sprijinul angajatilor tăi: Bani pentru completarea echipei; Bani pentru formare profesională; Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor", necesar implementării Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"

 

300. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea modelului de contract de finantare necesar implementării Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

            317. - Decizie privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de la Societatea Comercială „OTP Garancia Asigurări" - S.A., în calitate de asigurător cedent, la Societatea Comercială „GROUPAMA Asigurări" - S.A., în calitate de asigurător cesionar

 

            Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile române din municipiul Oradea cărora li s-au alocat subventii de la bugetul local în anul 2010, precum si cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitatejuridică, care fnfiintează si administrează unităti de asistentă socială, si ale Hotărârii Guvernului hr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă social

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 13 octombrie 2009, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 111, cu următorul cuprins:

„111. La articolul 11, partea introductivă a alineatului (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

«(2) În cadrul unei tranzactii între persoane române si persoane nerezidente afiliate, precum si între persoane române afiliate, autoritătile fiscale pot ajusta suma venitului sau a cheltuielii oricăreia dintre persoane, după cum este necesar, pentru a reflecta pretul de piată al bunurilor sau al serviciilor furnizate în cadrul tranzactiei. La stabilirea pretului de piată al tranzactiilor între persoane afiliate se foloseste cea mai adecvată dintre următoarele metode:»."

2. La articolul I, după punctul 13 se introduc două noi puncte, punctele 131 si 132, cu următorul cuprins:

„131. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

«(4) Prevederile alin. (2) si (3) sunt aplicabile si persoanelor juridice care sunt constituite si functionează potrivit Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare.»

132. La articolul 18, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

«(7) Nu sunt obligati la plata impozitului minim potrivit prevederilor alin. (2)-(4) contribuabilii care se află în următoarele situatii:

a) se află în procedura insolventei, de la data deschiderii acestei proceduri, potrivit legii;

b) se află în dizolvare, de la data înregistrării acestei mentiuni în registrul comertului sau la instantele judecătoresti, potrivit legii.

Pentru contribuabilii care se dizolvă de plin drept ca urmare a expirării duratei de existentă prevăzute în actul constitutiv sau, după caz, în actul modificator, scutirea de la plata impozitului minim operează de la data dizolvării prevăzute în aceste acte. Nu intră sub incidenta acestor prevederi contribuabilii care se află în dizolvare fără lichidare.»"

3. La articolul I, după punctul 53 se introduce un nou punct, punctul 531, cu următorul cuprins:

„531. La articolul 55 alineatul (4), litera ki) se modifică si va avea următorul cuprins:

«k1) veniturile din salarii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat;»."

4. La articolul I, după punctul 62 se introduce un nou punct, punctul 621, cu următorul cuprins:

„621. După articolul 68 se introduce un nou articol, articolul 681, cu următorul cuprins: «Art. 681. -Venituri neimpozabile

Nu sunt venituri impozabile veniturile din pensii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat.»"

5. La articolul I, după punctul 63 se introduce un nou punct, punctul 631, cu următorul cuprins:

„631. La articolul 71, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

«d) valorificarea produselor agricole obtinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităti specializate pentru colectare, unităti de procesare industrială sau către alte unităti, pentru utilizare ca atare.»"

6. La articolul I, după punctul 65 se introduce un nou punct, punctul 651, cu următorul cuprins:

„651. La articolul 771, alineatul (7) se modifică si va avea următorul cuprins:

«(7) Impozitul stabilit în conditiile alin. (1) si (3) se distribuie astfel:

a) o cotă de 50% se face venit la bugetul consolidat;

b) o cotă de 50% se face venit la bugetul unitătilor administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află bunurile imobile ce au făcut obiectul înstrăinării.»"

7. La articolul I, după punctul 79 se introduce un nou punct, punctul 791, cu următorul cuprins:

791. Titlul IV «Impozitul pe venitul microîntreprinderilor» cuprinzând articolele 103-112, se abrogă."

8. La articolul I, după punctul 139 se introduce un nou punct, punctul 1391, cu următorul cuprins:

„1391. La articolul 1561, alineatul (61) se modifică si va avea următorul cuprins:

«(61) Prin exceptie de la prevederile alin. (2)-(6), pentru persoana impozabilă care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală si care efectuează o achizitie intracomunitară de bunuri taxabilă în România, perioada fiscală devine luna calendaristică începând cu:

a) prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de bunuri intervine în această primă lună a respectivului trimestru;

b) a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de bunuri intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă va avea obligatia depunerii unui decont de taxă conform art. 1562 alin. (1);

c) prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de bunuri intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.»"

9. La articolul I punctul 148, punctul 8 al articolului 2063 se modifică si va avea următorul cuprins:

„8. teritorii terte înseamnă teritoriile prevăzute la art. 2064 alin. (1) si (2);".

10. La articolul I punctul 148, litera b) a alineatului (3) al articolului 20621 se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) vinurile linistite realizate de micii producători care obtin în medie mai putin de 1.000 hl de vin pe an;".


11. La articolul I punctul 148, alineatul (1) al articolului 20622 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 20622. - (1) Un antrepozit fiscal poate functiona numai pe baza autorizatiei valabile, emisă de autoritatea competentă prin Comisia instituită la nivelul Ministerului Finantelor Publice pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate."

12. La articolul I punctul 148, alineatul (3) al articolului 20630 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) lit. a) pct. 1 si 2 si lit. b) si cu exceptia situatiei prevăzute la art. 20629 alin. (4), produsele accizabile pot fi deplasate în regim suspensiv de accize către un loc de livrare directă situat pe teritoriul României, în cazul în care locul respectiv a fost indicat de antrepozitarul autorizat din România sau de destinatarul înregistrat, în conditiile stabilite prin normele metodologice."

13. La articolul I punctul 148, alineatul (3) al articolului 20664 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Solicitarea marcajelor se face prin depunerea unei cereri la autoritatea competentă, în conditiile prevăzute în normele metodologice."

14. La articolul I, după punctul 151 se introduc trei noi puncte, punctele 1511-1513, cu următorul cuprins:

„1511. La articolul 249, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

«(3) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosintă, după caz, persoanelor juridice, altele decât cele de drept public, se stabileste taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosintă, după caz, în conditii similare impozitului pe clădiri.»

1512. La articolul 250 alineatul (1), punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

«1. clădirile proprietate a statului, a unitătilor administrativ-teritoriale sau a oricăror institutii publice, cu exceptia încăperilor care sunt folosite pentru activităti economice, altele decât cele desfăsurate în relatie cu persoane juridice de drept public;».

1513. La articolul 250 alineatul (1), punctul 19 se modifică si va avea următorul cuprins:

«19. clădirile utilizate pentru activităti social-umanitare de către asociatii, fundatii si culte, potrivit hotărârii consiliului local.»"

15. La articolul III, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 162-1754 si art. 178-206 din cap. I si prevederile art. 221 si 2212 din cap. V al titlului VII «Accize si alte taxe speciale» si prevederile art. 222-237, 239-242, art. 244 si 2441 din titlul VIII «Măsuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile» din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare."

Art. II. - Prevederile art. 18 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum au fost completate prin prezenta lege, se aplică si contribuabililor care se află în procedurile mentionate la alin. (7) lit. a) si b) la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. III. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 22/2010 pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 4 martie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 6 mai 2010.

Nr. 76.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 mai 2010.

Nr. 462.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României în străinătate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 7. - (1) Pentru serviciile prestate în regim de urgentă se percepe o taxă de 15 euro sau contravaloarea în dolari SUA ori în moneda tării de resedintă, după caz, cu exceptia serviciilor nesupuse perceperii de taxe consulare."

2. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Statul român este scutit de taxe consulare pentru actele si serviciile ce i se prestează în străinătate când actionează în nume propriu pentru dobândirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale."

3. La articolul 15, partea introductivă si literele a) si b) ale alineatului (1) vor avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Ministerul Afacerilor Externe va putea utiliza în totalitate taxele de urgentă aferente serviciilor prestate pentru:

a) plata cheltuielilor de transport al cetătenilor români aflati în situatii deosebite si fără resurse financiare si al copiilor fără tutelă, inclusiv plata pentru cheltuielile de transport, cazare si diurnă pentru persoanele însotitoare, în cazul în care se impune repatrierea asistată;

b) plata cheltuielilor de repatriere a cetătenilor români, decedati pe teritoriul statelor de resedintă, pentru care familia nu poate suporta costurile de repatriere si nu există posibilitatea înhumării sau incinerării în statul în care a survenit decesul;".

4. La articolul 15, alineatele (2)-(4) vor avea următorul cuprins:

„(2) Angajarea temporară a persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. c) se va face la propunerea misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare, cu aprobarea ordonatorului principal de credite al Ministerului Afacerilor Externe si cu respectarea dispozitiilor legale în materie, fără afectarea numărului de personal aprobat acestui minister pentru serviciul exterior.

(3) Pentru munca prestată, persoanele din cadrul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare prevăzute la alin. (1) lit. c) primesc o indemnizatie în valută stabilită în cuantum net până la limita salariului prevăzut pentru functionarul consular principal. Pe perioada în care persoanele în cauză încasează această indemnizatie, acestea nu mai beneficiază de indemnizatia în valută prevăzută de reglementările în vigoare pentru sotul/sotia nesalariat/nesalariată.

(4) Pentru prestarea de servicii de către persoane din afara misiunilor diplomatice si oficiilor consulare prevăzute la alin. (1) lit. c), se acordă o indemnizatie în valută stabilită până la limita salariului prevăzut pentru functionarul consular principal, în care sunt incluse taxele si impozitele care cad în sarcina angajatorului, potrivit reglementărilor în materie ale statului de resedintă."

5. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Misiunile diplomatice si oficiile consulare pot solicita, prin intermediul administratiei centrale a Ministerului Afacerilor Externe, transferarea sumelor necesare pentru îndeplinirea prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a)-d) de la alte misiuni diplomatice si oficii consulare care dispun de fonduri realizate potrivit dispozitiilor art. 7."

6. Anexa va avea următorul cuprins:

 

"ANEXA

 

SERVICIILE CONSULARE

pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României în străinătate

 

Nr. crt.

Denumirea serviciilor

Taxa în euro

 

A. Documente de călătorie

 

1.

Eliberarea unui pasaport sau a oricărui document de călătorie

40

2.

Blancheta pasaport electronic (simplu, de serviciu, diplomatic)

56

3.

Blancheta titlu de călătorie

5

4.

Blancheta pasaport simplu temporar

20

 

B. Vize

 

1.

Viza de tranzit aeroportuar

60

2.

Viza de tranzit

60

3.

Viza de scurtă sedere

60

4.

Viza de lungă sedere

120

5.

Viza colectivă

60 + 1 de persoană

 

C. Servicii notariale

 

1.

Redactarea, autentificarea si revocarea unui înscris, indiferent de natura acestuia:

 

- un exemplar

- pentru fiecare exemplar în plus

40

10

2.

Legalizarea semnăturii traducătorului

40

3.

Legalizarea sigiliului si semnăturii Ministerului Afacerilor Externe de pe actele eliberate de autoritătile române, inclusiv de pe declaratiile de chemare, darea de dată certă, pentru fiecare act

30

4.

Legalizarea unei copii de pe înscrisuri

10

5.

Legalizarea sigiliilor si semnăturilor de pe actele eliberate de autoritătile străine, care urmează să producă efecte juridice în România

30

6.

Legalizarea sigiliului si semnăturii autoritătilor competente străine de pe certificatele de origine a mărfurilor, facturile comerciale si de pe orice documente cerute la exportul mărfurilor din si în România, în functie de valoarea mărfurilor, de fiecare exemplar:

 

- pentru valori de până la 50.000 euro

- pentru valori între 50.001-100.000 euro

- pentru valori între 100.001-500.000 euro

- pentru valori între 500.001-1.000.000 euro

- pentru valori peste 1. 000.000 euro

300

600

900

1.500

3.500+0,1% din valoare

7.

Eliberarea unei copii sau unui extras de pe actele aflate în arhivele misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, de fiecare pagină

10

8.

Efectuarea unei traduceri din sau în limba română, de fiecare pagină

30

9.

Certificarea conformitătii cu originalul în limba din care s-a efectuat traducerea

20

10.

Certificarea unor fapte constatate personal de functionarul consular

20

11.

Eliberarea unui certificat de cutumă

30

12.

Certificarea modificărilor survenite în rolul de echipaj al navelor, inclusiv schimbarea comandantului de navă

30

13.

Prelungirea valabilitătii actelor de conventie ale navelor

30

14.

Înregistrarea si vizarea protestului de mare, a jurnalului de bord si a jurnalului de masini

30

15.

Eliberarea permisului provizoriu de nationalitate, pentru navele construite în străinătate, achizitionate sau cărora li se schimbă clasa

300

 

D. Servicii acte de stare civilă

 

1.

Înregistrarea nasterii copilului român născut în străinătate

gratuit

2.

Încheierea căsătoriei la misiunile diplomatice si oficiile consulare între cetăteni români

90

3.

Încheierea căsătoriei la misiunile diplomatice si oficiile consulare între un cetătean român si un cetătean străin

135

4.

înscrierea certificatelor de nastere si de căsătorie eliberate de autoritătile străine în registrele de stare civilă românesti, în termen de până la 6 luni

135

5.

înscrierea certificatelor de deces emise de autoritătile străine în registrele de stare civilă românesti

gratuit

6.

înscrierea certificatelor de nastere si de căsătorie eliberate de autoritătile străine în registrele de stare civilă românesti, în termen de peste 6 luni

200

7.

Înregistrarea cererii pentru eliberarea unui duplicat după certificatele de stare civilă românesti

45

8.

Înregistrarea cererii pentru apostilarea certificatelor de stare civilă românesti

30

9.

Eliberarea extraselor de stare civilă

30

 

E. Servicii diverse

 

1.

Înregistrarea cererii pentru redobândirea cetăteniei române

60

2.

Înregistrarea cererii privind renuntarea la cetătenia română

600

3.

Eliberarea dovezii de cetătenie

10

4.

Înregistrarea cererii pentru identificarea unei persoane în România

gratuit

5.

Procurarea oricăror acte judiciare si extrajudiciare din tară sau din străinătate, la cererea persoanelor fizice sau juridice

30

6.

Primirea în depozit a înscrisurilor si a documentelor prezentate de părti

30

7.

Înregistrarea cererii pentru verificarea autenticitătii permisului de conducere românesc

30

8.

Alte servicii care nu sunt incluse în prezenta listă

30

 

NOTE:

1. Taxa pentru eliberarea unui pasaport sau a oricărui document de călătorie include toate serviciile de legalizare sau certificare prevăzute de lege.

2. Taxa pentru înregistrarea certificatelor de stare civilă în registrele de stare civilă românesti include toate serviciile de autentificare, legalizare sau certificare prevăzute de lege.

3. Misiunile diplomatice si oficiile consulare vor aplica taxele pentru procesarea vizelor stabilite prin acordurile bilaterale dintre Uniunea Europeană si state terte, care pot fi diferite de cele prevăzute de prezenta lege.

4. Contravaloarea colantelor de viză si a taxei de urgentă, dacă este cazul, sunt incluse în taxa percepută potrivit lit. B din tabel sau în situatiile prevăzute la pct. 3.

5. Pentru succesiunile lichidate prin intermediul misiunilor diplomatice si al oficiilor consulare, fără angajarea de avocat, valorificarea de bunuri sau valori, se percepe o taxă de 10% din sumele efectiv realizate.

6. Sumele în valută reprezentând cheltuielile de deplasare a functionarilor consulari legate de realizarea atributiilor prevăzute la pct. 5, comunicările telefonice, telex, fax, corespondentă prin postă, precum si orice cheltuieli ocazionate de prestarea serviciilor consulare se încasează separat de taxele consulare stabilite potrivit legii, iar cu contravaloarea acestora se reîntregesc fondurile în valută alocate prin bugetul de stat misiunilor diplomatice si oficiilor consulare unde s-au încasat.

7. Taxa stabilită la pct. 3 al lit. B din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1993, cu modificările si completările ulterioare, privind prelungirea dreptului de sedere temporară a cetătenilor străini, inclusiv în cazul prelungirii dreptului de sedere temporară a fiecărei persoane incluse în pasaportul titularului, se percepe în acelasi cuantum cu cel prevăzut pentru taxa de la pct. 4 al lit. B din tabel, echivalentul în lei, raportat la cursul oficial al Băncii Nationale a României la data efectuării plătii, fără a se percepe nicio altă taxă suplimentară.

8. De la data la care România va adera la Spatiul Schengen, se va aplica integral Codul comunitar de vize, dispozitiile prevăzute la pct. 2 si 5 ale lit. B din tabel devenind inaplicabile."

Art. II. - Normele metodologice privind încasarea taxelor consulare si controlul încasărilor rezultate se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. III. - Prezenta lege intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

            Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 6 mai 2010.

Nr. 78.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României în străinătate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României în străinătate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 mai 2010.

Nr. 464.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război, în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, din Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 50/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război, Romanciuc Nicolae Ioan se înaintează în gradul de general-maior cu două stele, în retragere.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 7 mai 2010.

Nr. 503.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 50/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel, în retragere, veteran de război, Cuculici IIie Ion i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea, în retragere.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 7 mai 2010.

Nr. 504.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru înscrierea Ansamblului monumental „Memorialul Holocaustului" în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul publicai statului si transmiterea în administrarea Institutului National pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1)si (2) si al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea Ansamblului monumental „Memorialul Holocaustului", având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea bunului prevăzut la art. 1, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National în administrarea Institutului National pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel".

Art. 3. - Predarea-preluarea bunului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se completează corespunzător anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

Viceprim-ministru,

Marko Bela

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 aprilie 2010.

Nr. 433.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunului Ansamblul monumental „Memorialul Holocaustului" care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

 

Denumirea bunului

Valoarea de inventar

- lei -

Caracteristici

Tipul bunului

 

Codul de clasificare

Anul dobândirii/ dării în folosintă

Adresa

Ansamblul monumental „Memorialul Holocaustului"

17.018.154

- incinta memorială centrală: 16 x 10 x 6,50 m (beton, granit, sticlă, metal)

- compozitie grafică (prenume): 30 x 0,60 m (metal)

- compozitie grafică (texte gravate): 1,72 x 0,85 m (metal)

- „Coloana memorială": 17 x 1,55 x1,50 m (fontă turnată)

- „Via Dolorosa": 36 x 1,60 x 0,02 m (relief granit)

- „Roata Romilor": 3 x 0,30 m (fontă turnată)

- „Steaua lui David": 3,50 x 5 x 2 m (fier masiv)

- instalatie cu pietre de mormânt din cimitirul din Odessa: 2,5 x 2,5 x 2,30 m (granit)

- instalatie cu pietre de mormânt din cimitirul din Bucuresti: 2,5 x 2,5 x 2,30 m (piatră)

Imobil

8.28

2009

Bucuresti, sectorul 5 – intersectia străzilor Lipscani, Anghel Saligny, Mihai Vodă si Ion Brezoianu


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din România si Fondul ONU pentru Populatie pentru anii 2010-2011, semnat la Bucuresti la 9 februarie 2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din România si Fondul ONU pentru Populatie pentru anii 2010-2011, semnat la Bucuresti la 9 februarie 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 5 mai 2010.

Nr. 454.

 

PROTOCOL DE COLABORARE

între Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din România si Fondul ONU pentru Populatie pentru anii 2010-2011

 

Prezentul protocol de colaborare (Protocol) este semnat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din România, pe de o parte, si Fondul ONU pentru Populatie, organ subsidiar al Natiunilor Unite, o organizatie interguvernamentală constituită de statele membre (denumită în continuare UNFPA), pe de altă parte, denumite în mod individual parte si în mod colectiv părti.

Având în vedere că UNFPA sprijină guvernele si societatea civilă, la solicitarea acestora, să formuleze politici si strategii, inclusiv să dezvolte capacitatea institutională de implementare eficientă în domeniile sănătătii reproducerii, populatiei si dezvoltării si egalitătii de gen,

având în vedere că UNFPA colaborează cu Guvernul României în baza Legii nr. 424/2004 si a Hotărârii Guvernului nr. 113/1991,

având în vedere că părtile împărtăsesc misiuni similare si doresc să coopereze în domenii de interes reciproc în ceea ce priveste populatia si dezvoltarea, egalitatea de sanse si emanciparea femeii, îmbătrânirea populatiei si analiza de date folosite în strategiile de dezvoltare,

având în vedere că România îsi propune să îsi dezvolte profilul de donator international, prin exprimarea disponibilitătii si implicarea sa financiară, umană sau tehnică în asistarea statelor partenere, cu scopul de a contribui la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului nu numai din perspectivă natională, dar si la nivel regional si global, împărtăsind altor tări din experienta si bunele sale practici,

având în vedere că parteneriatul între UNFPA si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale se concentrează asupra integrării factorilor demografici în planificarea strategiilor de dezvoltare privind populatia, precum si asupra analizei consecintelor socio-economice ale fenomenului de îmbătrânire si respectării principiilor egalitătii de gen, părtile sunt de acord să coopereze după cum urmează:

1.Scop

1.1. Prezentul protocol oferă un cadru de cooperare si facilitează colaborarea nonexclusivă dintre UNFPA si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale în scopul abordării politicilor publice si programelor nationale din domeniul protectiei sociale, din perspectiva evolutiilor demografice.

2. Domeniul de cooperare

2.1. Părtile sunt de acord să coopereze cu privire la domeniile selectate dintre următoarele priorităti (numite în continuare proiecte) în perioada 2010-2011:

a) formularea si implementarea unor politici, planuri de actiune sau strategii nationale privind evolutia demografică si îmbătrânirea populatiei, sprijinirea activitătii integrate a Comisiei Nationale de Populatie si Dezvoltare - coordonată de ministrul muncii, familiei si protectiei sociale si a Subcomisiei de populatie si dezvoltare din cadrul Senatului României;

b) dezvoltarea politicilor si programelor destinate combaterii violentei domestice si promovării egalitătii de gen;

c) dezvoltarea capacitătii nationale privind colectarea, analiza si utilizarea de date demografice în formularea de politici si programe de dezvoltare, luându-se în considerare datele demografice dezagregate pe gen, inclusiv cele obtinute din cel de-al doilea val al anchetei Generatii si Gen din 2010;


d) promovarea aspectelor de ordin demografic cu care se confruntă România în vederea cresterii nivelului de informare si constientizare a populatiei, precum si în scopul considerării factorilor demografici si de gen în planificarea strategiilor de dezvoltare la nivel national si local;

e) facilitarea împărtăsirii experientei si bunelor practici înregistrate de România în domeniul populatiei si dezvoltării, inclusiv al egalitătii de gen, altor tări din regiune si nu numai.

2.2. În vederea implementării proiectelor, părtile vor mobiliza resurse financiare, din surse proprii sau din alte surse, asa cum se va conveni si detalia separat pentru fiecare proiect.

3. Implementarea si finantarea Protocolului

3.1. Activitătile proiectelor vor fi implementate de către UNFPA, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, partenerii de implementare si/sau persoanele care prestează servicii, în conformitate cu reglementările, regulile si directivele UNFPA si cu legislatia română în vigoare, precum si în baza documentelor de proiect si a planurilor de lucru agreate de către părti.

3.2. Pentru implementarea fiecăruia dintre proiecte, părtile vor agrea o modalitate de cofinantare, precizată în documentul de proiect respectiv, care va specifica costurile sau cheltuielile legate de activităti si modul cum urmează să fie suportate de fiecare dintre părti.

3.3. Niciuna dintre părti nu va fi agent, reprezentant sau partener asociat al celeilalte părti. Niciuna dintre părti nu va încheia vreun contract sau angajament în numele celeilalte părti. Fiecare parte va fi singura responsabilă de toate plătile în numele său, asa cum este prevăzut în baza prezentului protocol si în baza întelegerilor de cofinantare încheiate în continuare.

4. Consultarea si schimbul de informatii

4.1. Părtile se vor informa periodic si se vor consulta în probleme de interes comun, ceea ce va conduce la îmbunătătirea colaborării reciproce.

4.2. Consultarea si schimbul de informatii si documente în baza acestui articol nu vor aduce atingere reglementărilor referitoare la protejarea caracterului confidential si restrictiv al anumitor informatii si documente. Astfel de reglementări vor continua să fie valabile după încheierea prezentului protocol si a oricăror altor întelegeri semnate de părti în scopul acestei colaborări.

4.3. La intervale socotite potrivite, părtile convin asupra întâlnirilor pentru analizarea evolutiei activitătilor care sunt realizate în baza prezentului protocol si planificarea activitătilor viitoare.

4.4. Părtile se pot invita reciproc să trimită reprezentanti sau observatori la întâlnirile sau conferintele convenite de ele sau cu aprobarea lor, la care, în opinia fiecărei părti, cealaltă ar putea avea un interes. Invitatiile vor fi supuse procedurilor aplicabile unor astfel de întâlniri sau conferinte.

5. Vizibilitatea

5.1. Părtile recunosc că aranjamentele de cooperare pot fi făcute publice si, prin urmare, sunt de acord să asigure si să reflecte rolul si contributia fiecărei organizatii în toate documentele de informare publică privind aspectele acestei cooperări, în conformitate cu politicile curente ale fiecărei organizatii si pe baza acordului scris prealabil al fiecărei părti.

6. Durata, încetarea, modificarea

6.1. Prezentul protocol este valabil până în 31 decembrie 2011. Părtile pot cădea de acord să extindă ulterior prezentul protocol.

6.2. Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale va lua măsurile necesare pentru asigurarea sustenabilitătii rezultatelor proiectelor după încetarea acestora.

6.3. Cooperarea propusă în baza prezentului protocol poate fi încetată de către una dintre părti mai devreme de termenul mentionat la pct. 6.1, cu un preaviz scris de 90 de zile către cealaltă parte.

6.4. În cazul încetării Protocolului, orice întelegeri de cofinantare sau cooperare pe proiecte si orice documente de proiect încheiate ca urmare a prezentului protocol pot fi, de asemenea, încetate cu conditia să aibă aceeasi dată de încetare. Altfel, la expirarea prezentului protocol, părtile vor lua măsurile necesare pentru a garanta că toate activitătile deja finantate în baza Protocolului, întelegerile de cofinantare si documentele de proiect sunt finalizate prompt si ordonat în conformitate cu Planurile de lucru, cât mai curând posibil.

6.5. Prezentul protocol poate fi modificat numai prin acordul scris al părtilor. Modificările vor intra în vigoare prin aceeasi procedură prevăzută la paragraful 9.2.

7. Notificări si adrese

7.1. Orice notificare sau cerere solicitată sau admisă pentru emitere sau făcută în baza prezentului protocol va fi făcută în scris. O astfel de notificare sau cerere va fi considerată că a fost emisă sau făcută dacă va fi remisă printr-o persoană, prin scrisoare recomandată, curier, fax, e-mail părtii căreia trebuie să îi fie dată sau făcută, la adresa specificată mai jos sau la adrese care vor fi specificate ulterior.

 

Pentru Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale,

Mihai Constantin Seitan,

ministru

Str. Dem Dobrescu nr. 2

Sectorul 1

Bucuresti 010026

Fax: 0040 21 312.27.68

E-mail: cabinet@mmuncii.ro

Pentru UNFPA, Francois M. Farah,

reprezentant

Bd. Primăverii nr. 48A

Sectorul 1

Bucuresti 011975

Fax: 0040 21 201.78.40

E-mail: office@unfpa.ro

 

8. Diverse

8.1. Prezentul protocol si orice întelegeri de cofinantare si documente de proiect legate de acesta cuprind întelegerea completă a părtilor cu privire la proiecte si înlocuiesc toate protocolurile anterioare legate de acelasi subiect.

9. Intrarea în vigoare

9.1. Prezentul protocol este semnat în două exemplare originale, în limbile română si engleză, fiecare text fiind egal autentic.

9.2. Prezentul protocol intră în vigoare la data când partea română va notifica în scris UNFPA că au fost îndeplinite procedurile legale interne pentru intrarea în vigoare a acestuia.

Drept pentru care, reprezentantii autorizati ai părtilor au semnat prezentul protocol.

 

Pentru Ministerul muncii, familiei si protectiei sociale ,

Mihai Constantin Seitan,

ministru

Locul semnării: Bucuresti

Data semnării: 9 februarie 2010

Pentru UNFPA,

Francois M. Farah,

reprezentant

Locul semnării: Bucuresti

Data semnării: 9 februarie 2010


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei de negociere în vederea negocierii încheierii unui act aditional la Contractul de vânzare-cumpărare de actiuni încheiat între Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si Ford Motor Company la data de 12 septembrie 2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) În vederea negocierii încheierii unui act aditional la Contractul de vânzare-cumpărare de actiuni încheiat între Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si Ford Motor Company la data de 12 septembrie 2007, se constituie Comisia de negociere, formată din 6 membri, în următoarea componentă:

a) presedinte, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - presedinte;

b) vicepresedinte, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - membru;

c) secretar de stat, Ministerul Finantelor Publice - membru;

d) secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - membru;

e) consilier de stat, Aparatul propriu de lucru al primului-ministru - membru;

f) director general, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri - membru.

(2) Componenta nominală este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Proiectul actului aditional la contractul prevăzut la art. 1 este supus aprobării Guvernului.

Art. 3. - Activitatea Comisiei de negociere nu este remunerată.

Art. 4. - (1) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului va asigura secretariatul Comisiei de negociere.

(2) Prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului se stabilesc componenta secretariatului Comisiei de negociere, precum si atributiile acestuia.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Aurelian Popa

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 5 mai 2010.

Nr. 455.

 

ANEXA

 

Componenta Comisiei de negociere constituite în vederea negocierii încheierii unui act aditional la Contractul de vânzare-cumpărare de actiuni încheiat între Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si Ford Motor Company la data de 12 septembrie 2007

 

Nr. crt.

Numele reprezentantului în Comisia de negociere

Denumirea institutiei

Functia în institutie a reprezentantului în Comisia de negociere

Calitatea reprezentantului în Comisia de negociere

1.

Aurelian Popa

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

presedinte

presedinte

2.

Mircea loan Pavelescu

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

vicepresedinte

membru

3.

Bogdan Alexandru Drăgoi

Ministerul Finantelor Publice

secretar de stat

membru

4.

Dumitru-Nicu Cornoiu

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

secretar de stat

membru

5.

Dan-Tudor Lazăr

Aparatul propriu de lucru al primului-ministru

consilier de stat

membru

6.

Petru lanc

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

director general

membru


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului apărării nationale nr. M.129/2009 privind conducerea unitătilor sanitare cu paturi din reteaua sanitară a Ministerului Apărării Nationale

 

Având în vedere Avizul Ministerului Sănătătii nr. 30.098 din 7 mai 2010,

pentru aplicarea prevederilor cap. III „Conducerea spitalelor" al titlului VII „Spitalele" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului apărării nationale nr. M. 129/2009 privind conducerea unitătilor sanitare cu paturi din reteaua sanitară a Ministerului Apărării Nationale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 5 ianuarie 2010, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (3), literele c), d), f) si g) vor avea următorul cuprins:

,,c) să fie absolvent al cursului postuniversitar de conducere în domeniul sanitar pentru functiile prevăzute cu gradul de colonel, iar pentru functiile prevăzute cu gradul de general să fie absolvent al Colegiului National de Apărare sau al cursului postuniversitar de conducere strategică ori să detină titlul stiintific de doctor;

d) să fie absolvent al unor cursuri de perfectionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătătii si stabilite prin ordin al ministrului sănătătii;

f) să detină dovada/adeverinta din care să rezulte că în ultimii 5 ani nu a fost sanctionat de către Colegiul Medicilor din România;

g) pentru spitalele clinice, universitare sau de urgentă, comandantul trebuie să fie cadru universitar - conferentiar sau profesor - ori medic primar si să fie absolvent al unor cursuri de perfectionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătătii si stabilite prin ordin al ministrului sănătătii."

2. La articolul 6 alineatul (2), litera b) se abrogă.

3. Articolul 8 se abrogă.

4. La articolul 27, alineatele (8) si (9) vor avea următorul cuprins:

„(8) Contractul de administrare poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, în principal, în cazul neîndeplinirii indicatorilor specifici de performantă.

(9) La încetarea contractului de administrare, la propunerea comandantului unitătii sanitare cu paturi, seful Directiei medicale împuterniceste/deleagă, după caz, prin ordin o persoană care să exercite atributiile de sef de sectie/laborator/serviciu medical, pe o perioadă de cel mult 6 luni, conform reglementărilor din domeniul resurselor umane din Ministerul Apărării Nationale."

5. În anexa nr. 1, la punctul I, subpunctele 13-15 si 22 vor avea următorul cuprins:

„13. Concursul/examenul pentru încadrarea functiei de comandant se organizează de către o comisie de concurs/examen numită de ministrul apărării nationale, la propunerea sefului Directiei medicale, cu avizul sefului Directiei management resurse umane.

14. Comisia de concurs/examen pentru ocuparea functiilor de comandant prevăzute cu grad de general este formată din: reprezentanti propusi de seful Directiei medicale, seful Directiei financiar-contabile, seful Directiei management resurse umane, seful Directiei pentru relatia cu Parlamentul si asistentă juridică, precum si 2 medici specialisti din afara structurilor Directiei medicale, desemnati la solicitarea acestei directii.

15. Comisia de concurs/examen pentru ocuparea functiilor de comandant prevăzute cu grad de cel mult colonel, inclusiv, este formată din membri desemnati din structurile subordonate Directiei medicale.

22. Comisia de solutionare a contestatiilor se numeste de către ministrul apărării nationale la propunerea sefului Directiei medicale, cu avizul sefului Directiei management resurse umane, cu cel putin 10 zile înainte de data începerii concursului/examenului, simultan cu numirea comisiei de concurs/examen si este formată din presedinte si 2 membri, altii decât cei care au făcut parte din comisia de concurs/examen."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 10 mai 2010.

Nr. M.52.

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea modelelor de contracte de finantare aferente Ghidului solicitantului pentru cereri de ajutor de stat si ajutor de minimis „Angajati mai multi, mai competenti, mai sănătosi - 3 Propuneri în sprijinul angajatilor tăi: Bani pentru completarea echipei; Bani pentru formare profesională; Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor", necesar implementării Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"

 

Având în vedere:

- Decizia CE nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operational de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul „Convergentă" în România;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului economiei si finantelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/1991 privind aprobarea Normelor de organizare si exercitare a controlului financiar elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;

- Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" între Autoritatea de Management pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" si organismele intermediare, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 308/2009 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru ocuparea fortei de muncă „Bani pentru completarea echipei";

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 309/2009 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru formare profesională generală si specifică „Bani pentru formare profesională";

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 310/2009 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor";

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 294/2010 pentru aprobarea Ghidului solicitantului pentru cereri de ajutor de stat si ajutor de minimis „Angajati mai multi, mai competenti, mai sănătosi - 3 Propuneri în sprijinul angajatilor tăi: Bani pentru completarea echipei; Bani pentru formare profesională; Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor" necesar implementării Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013",

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul de contract de finantare aferent Ghidului solicitantului pentru cereri de ajutor de stat si ajutor de minimis „Angajati mai multi, mai competenti, mai sănătosi - 3 Propuneri în sprijinul angajatilor tăi: Bani pentru completarea echipei", prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul de contract de finantare aferent Ghidului solicitantului pentru cereri de ajutor de stat si ajutor de minimis „Angajati mai multi, mai competenti, mai sănătosi - 3 Propuneri în sprijinul angajatilor tăi: Bani pentru formare profesională", prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă modelul de contract de finantare aferent Ghidului solicitantului pentru cereri de ajutor de stat si ajutor de minimis „Angajati mai multi, mai competenti, mai sănătosi - 3 Propuneri în sprijinul angajatilor tăi: Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor", prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Directia generală Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane", precum si organismele intermediare responsabile cu implementarea POSDRU vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

 

Bucuresti, 14 aprilie 2010.

Nr. 297.

 

*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea modelului de contract de finantare necesar implementării Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"

 

Având în vedere:

- Decizia CE nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operational de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul „Convergentă" în România;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului economiei si finantelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/1991 privind aprobarea Normelor de organizare si exercitare a controlului financiar elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;

- Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" si organismele intermediare,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul de contract de finantare pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Directia generală Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane", precum si organismele intermediare responsabile cu implementarea POSDRU vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

 

Bucuresti, 15 aprilie 2010.

Nr. 300.

 

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de la Societatea Comercială „OTP Garancia Asigurări" - S.A., în calitate de asigurător cedent, la Societatea Comercială „GROUPAMA Asigurări" - S.A., în calitate de asigurător cesionar

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 13 aprilie 2010, prin care s-a aprobat transferul de portofoliu de asigurări de la Societatea Comercială „OTP Garancia Asigurări" - S.A., în calitate de asigurător cedent, la Societatea Comercială „GROUPAMA Asigurări" - S.A., în calitate de asigurător cesionar,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Se aprobă transferul portofoliului de asigurări de la Societatea Comercială „OTP Garancia Asigurări" - S.A., în calitate de asigurător cedent, la Societatea Comercială „GROUPAMA Asigurări" - S.A., în calitate de asigurător cesionar, aferent claselor:

A. Asigurări de viată Clasele de asigurări de viată:

I. Asigurări de viată, anuităti si asigurări de viată suplimentare, prevăzute la lit. A.a), b) si c), cu exceptia celor prevăzute la pct. II si III din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

B. Asigurări generale Clasele de asigurări generale:

1. Asigurări de accidente (inclusiv accidentele de muncă si bolile profesionale);

3. Asigurări de mijloace de transport terestru (altele decât feroviare);

7. Asigurări de bunuri în tranzit;

8. Asigurări de incendiu si alte calamităti naturale;

9. Alte asigurări de bunuri;

10. Asigurări de răspundere civilă pentru autovehicule;

13. Asigurări de răspundere civilă generală;

14. Asigurări de credite;

15. Asigurări de garantii;

16. Asigurări de pierderi financiare;

18. Asigurări de asistentă a persoanelor aflate în dificultate în cursul deplasărilor sau absentelor de la domiciliu, respectiv totalitatea contractelor de asigurare de viată si generale emise de Societatea Comercială „OTP Garancia Asigurări" - S.A. până la data de 31 august 2009 inclusiv si care au fost în vigoare la data încheierii procesului-verbal de predare-primire încheiat la data de 28 februarie 2010, respectiv 232 de contracte de asigurări de viată si 17.749 de contracte de asigurări generale, inclusiv contracte de asigurare a căror valabilitate a încetat, dar care produc efecte în prezent sau ar putea produce efecte în viitor.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 21 aprilie 2010.

Nr. 317.

 

LISTA

cuprinzând asociatiile si fundatiile române din municipiul Oradea cărora li s-au alocat subventii de la bugetul local în anul 2010, precum si cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

Nr. crt.

Denumirea asociatiei/fundatiei

Cuantumul subventiei aprobate

1.

Asociatia Caritas Catolică Oradea

40.400 lei/110 beneficiari

2.

Fundatia „Ruhama"

39.300 lei/125 de beneficiari

3.

Fundatia „Consistoria Efrem Beniamin"

28.000 lei/35 de beneficiari

4.

Fundatia „People to People"

25.400 lei/55 de beneficiari

5.

Fundatia de Scleroză Multiplă MS Oradea

25.200 lei/50 de beneficiari

6.

Fundatia „El Sadai"

22.300 lei/26 de beneficiari

7.

Fundatia „Hospice Emanuel"

19.900 lei/40 de beneficiari

8.

Fundatia „Casa Minunată"

18.000 lei/30 de beneficiari

9.

Asociatia „Pro Christo et Ecclesia"

15.900 lei/29 de beneficiari

10.

Fundatia „Copiii Făgăduintei"

15.000 lei/25 de beneficiari

11.

Asociatia „Down" Oradea

12.000 lei/20 de beneficiari

12.

Asociatia „Ramiluck"

10.200 lei/25 de beneficiari

13.

Fundatia „Theranova"

9.100 lei/40 de beneficiari

14.

Asociatia „Caritas Eparhial"

7.100 lei/30 de beneficiari

15.

Asociatia pentru Interventie Timpurie „Thysia"

6.100 lei/30 de beneficiari

16.

Asociatia Deficientilor Locomotori Bihor Oradea

5.100 lei/50 de beneficiari

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.