MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 310/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 310         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 12 mai 2010

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 204 din 4 martie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

430. - Hotărâre privind unele măsuri de utilizare a Fondului elvetian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2001

 

431. - Hotărâre privind desfiintarea Centrului de sănătate din subordinea Ministerului Apărării Nationale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

344. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea si completarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire si perfectionare, precum si conditiile de obtinere a certificatelor internationale de conducător de ambarcatiune de agrement, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 534/2007

 

843. - Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 387/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis denumite "Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor si SPIN-OFF-urilor inovative", aferentă Programului operational sectorial "Cresterea competitivitătii economice", axa prioritară 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică si inovare", domeniul major de interventie 2.3 "Accesul întreprinderilor la activităti de cercetare-dezvoltare si inovare", operatiunea 2.3.1 "Sprijin pentru START-UP-urile si SPIN-OFF-urile inovative"

 

3.743. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind sesiunea specială de bacalaureat 2010 pentru absolventii de liceu participanti la loturile nationale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele si concursurile internationale

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 204

din 4 martie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială "Valmet Production" - S.R.L. din Hunedoara în Dosarul nr. 1.919/202/2009 al Judecătoriei Călărasi.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, cu referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 18 august 2009, pronuntată în Dosarul nr. 1.919/202/2009, Judecătoria Călărasi a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială "Valmet Production" - S.R.L. din Hunedoara într-o cauză având ca obiect solutionarea unei contestatii la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale, deoarece instituie posibilitatea formulării unei contestatii împotriva executării silite, ceea ce este de natură să anuleze efectele unei hotărâri judecătoresti si să împiedice realizarea de către creditor a dreptului său.

Judecătoria Călărasi si-a exprimat opinia în sensul netemeiniciei exceptiei de neconstitutionalitate.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 399 din Codul de procedură civilă, având următorul cuprins:

"Împotriva executării silite, precum si împotriva oricărui act de executare se poate face contestatie de către cei interesati sau vătămati prin executare. De asemenea, dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută de art. 2811, se poate face contestatie si în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la întelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum si în cazul în care organul de executare refuză să înceapă executarea silită ori să îndeplinească un act de executare în conditiile prevăzute de lege.

Nerespectarea dispozitiilor privitoare la executarea silită însăsi sau la efectuarea oricărui act de executare atrage sanctiunea anulării actului nelegal.

De asemenea, după ce a început executarea silită, cei interesati sau vătămati pot cere, pe calea contestatiei la executare, si anularea încheierii prin care s-a dispus învestirea cu formula executorie, dată fără îndeplinirea conditiilor legale.

În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instantă judecătorească, se pot invoca în contestatia la executare apărări de fond împotriva titlului executoriu, dacă legea nu prevede în acest scop o altă cale de atac."

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate consideră că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în fata legii, ale art. 21 privind accesul liber la justitie si ale art. 57 privind exercitarea cu bună-credintă a drepturilor si libertătilor constitutionale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că s-a pronuntat prin numeroase decizii asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 399 din Codul de procedură civilă.

Astfel, prin Decizia nr. 816 din 19 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 6 august 2009, Curtea a retinut, în esentă, că procedura contestatiei la executare este destinată să înlăture neregularitătile comise cu prilejul urmăririi silite sau să expliciteze titlul executoriu ce urmează a fi valorificat. În cadrul solutionării contestatiei, instanta nu poate examina împrejurări care vizează fondul cauzei si care sunt de natură să repună în discutie hotărâri care emană de la organe cu activitate jurisdictională în fata cărora au avut loc dezbateri contradictorii, părtile având posibilitatea, cu acel prilej, de a invoca apărările de fond necesare. O solutie contrară sub acest aspect ar nesocoti principiul autoritătii de lucru judecat, ceea ce este inadmisibil.

De altfel, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, stabilirea competentei instantelor si a procedurii de judecată constituie atributul exclusiv al legiuitorului, acesta fiind tinut, desigur, ca în procesul de legiferare să se circumscrie cadrului constitutional. Or, Curtea a constatat că reglementarea dedusă controlului satisface exigenta impusă de norma constitutională, fiind în deplină concordantă cu prevederile art. 21 din Legea fundamentală.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, atât considerentele, cât si solutia deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

În final, Curtea constată, pe de-o parte, că dispozitiile de lege criticate nu instituie discriminări de natură a contraveni prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, iar, pe de altă parte, observă că prevederile art. 57 din Legea fundamentală, referitoare la exercitarea cu bună-credintă a drepturilor si libertătilor constitutionale, nu au relevantă în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială "Valmet Production" - S.R.L. din Hunedoara în Dosarul nr. 1.919/202/2009 al Judecătoriei Călărasi.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 4 martie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri de utilizare a Fondului elvetian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2001

 

Având în vedere prevederile art. 5 si 6 din Hotărârea Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de contrapartidă, cu modificările ulterioare, ale art. 3 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992, precum si ale schimbului de scrisori pentru prelungirea valabilitătii acordului pentru perioada 1995-1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 532/1996, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2001, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992, ratificat prin Legea nr. 369/2002, precum si Minuta întâlnirii Comitetului mixt româno-elvetian pentru aprobarea proiectelor finantate din Fondul de contrapartidă, semnată la Bucuresti la data de 13 iulie 2009,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă alocarea sumei de 2.043.405 lei din Fondul de contrapartidă constituit din contravaloarea în monedă natională a ajutoarelor acordate Guvernului României de Guvernul Confederatiei Elvetiene, pentru efectuarea investitiei constând în "Sistem de producere a energiei termice prin utilizarea surselor de energie regenerabilă la Colegiul National de fete «Buna Vestire» - Grădinari, judetul Olt".

(2) Arhiepiscopia Craiovei - Mitropolia Olteniei asigură suma de 749.087 lei, reprezentând cofinantarea proiectului prevăzut la alin. (1), din bugetul propriu de venituri si cheltuieli.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice, în calitate de administrator al Fondului de contrapartidă, transferă Arhiepiscopiei Craiovei - Mitropolia Olteniei, în calitate de beneficiar al proiectului, suma stabilită conform art. 1 alin. (1), pe baza unei conventii de finantare privind transferul, utilizarea si controlul sumelor alocate.

Art. 3. - Arhiepiscopia Craiovei - Mitropolia Olteniei prezintă Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Afacerilor Externe si Biroului Elvetian de Cooperare/Ambasadei Elvetiei la Bucuresti raportări trimestriale privind stadiul realizării proiectului prevăzut la art. 1 alin. (1).

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Secretarul de stat pentru culte,

Nicolae Adrian Lemeni

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 28 aprilie 2010.

Nr. 430.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind desfiintarea Centrului de sănătate din subordinea Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se desfiintează Centrul de sănătate din subordinea Ministerului Apărării Nationale, institutie publică, unitate sanitară cu personalitate juridică, înfiintat prin reorganizarea Centrului de refacere si recuperare a capacitătii de luptă a personalului, din subordinea aceluiasi minister.

Art. 2. - (1) Patrimoniul Centrului de sănătate din subordinea Ministerului Apărării Nationale, stabilit pe baza ultimelor situatii financiare întocmite, se preia de către o structură proprie din minister, desemnată de ministrul apărării nationale, pe baza protocoalelor de predare-preluare si a bilantului contabil de închidere la data predării-preluării, însotit de celelalte anexe întocmite potrivit metodologiei existente, încheiate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Disponibilitătile din venituri proprii existente în soldul contului Centrului de sănătate din subordinea Ministerului Apărării Nationale la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se virează integral la bugetul de stat.

Art. 3. - Hotărârea Guvernului nr. 1.509/2008 privind înfiintarea Centrului de sănătate în subordinea Ministerului Apărării, prin reorganizarea Centrului de refacere si recuperare a capacitătii de luptă a personalului, din subordinea aceluiasi minister, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 11 decembrie 2008, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 aprilie 2010.

Nr. 431.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire si perfectionare, precum si conditiile de obtinere a certificatelor internationale de conducător de ambarcatiune de agrement, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 534/2007

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul privind criteriile minime de pregătire si perfectionare, precum si conditiile de obtinere a certificatelor internationale de conducător de ambarcatiune de agrement, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 534/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 17 iulie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (4) se abrogă.

2. La articolul 4, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) si (42), cu următorul cuprins:

"(41) Posesorii de certificate internationale de conducător de ambarcatiune de agrement clasele C si D care navighează în afara căilor navigabile interioare ale României trebuie să detină un certificat de absolvire a cursului «Certificat de operator de radiocomunicatii GMDSS - SRC - Global Maritime Distress and Safety System - Short Range Certificate.»

(42) Certificatele internationale de conducător de ambarcatiune de agrement, precum si certificatele de atestare a cursurilor prevăzute în prezentul regulament trebuie să se afle în original la bordul navei atunci când se navighează în afara apelor nationale navigabile ale României."

3. În anexa nr. 2 "Cursuri de pregătire necesare obtinerii certificatelor internationale de conducător de ambarcatiune de agrement", la punctul 1 "Clasa A", litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) Certificat de operator de radiocomunicatii GMDSS - LRC - Global Maritime Distress and Safety System - Long Range Certificate."

4. În anexa nr. 2, la punctul 2 "Clasa B", litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) Certificat de operator de radiocomunicatii GMDSS - LRC - Global Maritime Distress and Safety System - Long Range Certificate."

Art. II. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 29 aprilie 2010.

Nr. 344.

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 387/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis denumite "Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilorsi SPIN-OFF-urilor inovative", aferentă Programului operational sectorial "Cresterea competitivitătii economice", axa prioritară 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică si inovare", domeniul major de interventie 2.3 "Accesul întreprinderilor la activităti de cercetare-dezvoltare si inovare", operatiunea 2.3.1 "Sprijin pentru START-UP-urile si SPIN-OFF-urile inovative"

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. I. -Anexa la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 387/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis denumite "Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor si SPIN-OFF-urilor inovative", aferentă Programului operational sectorial "Cresterea competitivitătii economice", axa prioritară 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică si inovare", domeniul major de interventie 2.3 "Accesul întreprinderilor la activităti de cercetare-dezvoltare si inovare", operatiunea 2.3.1 "Sprijin pentru START-UP-urile si SPIN-OFF-urile inovative", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 28 februarie 2008, se modifică după cum urmează:

- La articolul 14, al treilea marcator se modifică si va avea următorul cuprins:

"- cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar:

- echipamente ITsi pentru comunicatii;

- utilaje si echipamente pentru introducerea rezultatelor cercetării în productie;".

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

 

Bucuresti, 4 mai 2010.

Nr. 843.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind sesiunea specială de bacalaureat 2010 pentru absolventii de liceu participanti la loturile nationale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele si concursurile internationale

 

În baza Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă calendarul sesiunii speciale de bacalaureat 2010 pentru absolventii de liceu participanti la loturile nationale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele si concursurile internationale. Calendarul este cuprins în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Sesiunea specială de bacalaureat pentru elevii participanti la loturile de pregătire pentru olimpiadele si concursurile internationale se va desfăsura la Colegiul National Vocational "Nicolae Titulescu" din Slatina, judetul Olt.

Art. 3. - Lista nominală a candidatilor care pot participa la examenul de bacalaureat, sesiunea specială 2010, este cuprinsă în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Comisia pentru examenul de bacalaureat 2010, sesiunea specială mentionată la art. 1, se numeste de către Inspectoratul Scolar al Judetului Olt. Se numeste ca presedinte al acestei comisii profesor universitar doctor Marin Ionică de la Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea din Pitesti.

Art. 5. - Examenul se desfăsoară pe baza Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat 2010, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, nr. 5.507/2009 privind aprobarea Calendarului examenului de bacalaureat - 2010, a Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat - 2010, precum si a Atributiilor membrilor comisiilor de bacalaureat. Disciplinele la care se sustine examenul de bacalaureat si programele de examen sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, nr. 5.508/2009 privind disciplinele si programele pentru examenul de bacalaureat - 2010.

Art. 6. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, relatia cu Parlamentul si sindicatele, Directia generală economic, finante, Centrul National de Evaluare si Examinare, Inspectoratul Scolar al Judetului Olt, conducerea Colegiului National Vocational "Nicolae Titulescu" duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 30 aprilie 2010.

Nr. 3.743.

 

ANEXA Nr. 1

 

CALENDARUL

sesiunii speciale a examenului de bacalaureat 2010 pentru elevii participanti la loturile olimpice

 

6-7 iunie 2010

- înscrierea candidatilor

8 iunie 2010

- limba si literatura română - proba E) a) - probă scrisă

9 iunie 2010

- proba obligatorie a profilului - proba E) c) - probă scrisă

10 iunie 2010

- proba la alegere a profilului si specializării - proba E) d) - probă scrisă

11 iunie 2010

- limba si literatura maternă - proba E) b) - probă scrisă; afisarea rezultatelor si depunerea contestatiilor (după ora 18,00)

12 iunie 2010

- rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale

ANEXA Nr. 2

 

TABEL

cu elevii componenti ai loturilor nationale lărgite, ce pot sustine examenul de bacalaureat - sesiune specială, 6-12 iunie 2010, Slatina

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Clasa

Unitatea de învătământ/localitatea

Judetul

Olimpiada/ Concursul

1.

DUTĂ E. RALUCA

XII

Colegiul National "Dr. Ioan Mesota"/Brasov

Brasov

BIOLOGIE

2.

ENACHE I. PAULA

XII

Colegiul National "Ion C. Brătianu"/Pitesti

Arges

BIOLOGIE

3.

ACONSTANTINESEI V. DRAGOS

XII

Colegiul National "Gri. Vrânceanu"/Bacău

Bacău

BIOLOGIE

4.

GEORGESCU D. R. MIHAELA

XII

Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza"/Bucuresti

Bucuresti

BIOLOGIE

5.

PASCUR EMILIA GEORGIANA

XII

Colegiul National "Carol I"/Craiova

Dolj

BIOLOGIE

6.

POPESCU TIBERIU

XII

Colegiul National "Mircea cel Bătrân"/Constanta

Constanta

BIOLOGIE

7.

SĂCĂRESCU ALINA

XII

Colegiul National "E. Racovită"/ Iasi

Iasi

BIOLOGIE

8.

IORDACHE V.TIBERIU-PAUL

XII

Colegiul National "Mihai Viteazul"/Ploiesti

Prahova

BIOLOGIE

9.

ISTRĂTOAIE I. BOGDAN IOAN

XII

Colegiul National "C. Brediceanu"/Lugoj

Timis

BIOLOGIE

10.

LEUCĂ O ANDREI

XII

Colegiul National "M. Eminescu"/Botosani

Botosani

BIOLOGIE

11.

BURAT. VLAD

XII

Colegiul National "M. Eminescu"/Satu Mare

Satu Mare

BIOLOGIE

12.

DRĂGHICI M. OANA-ROXANA

XII

Colegiul National "Tudor Vladimirescu"/Târgu Jiu

Gorj

BIOLOGIE

13.

MIRON D. MARIA ALEXANDRA

XII

Colegiul National "Mihai Viteazul"/Bucuresti

Bucuresti

BIOLOGIE

14.

GIURGIU O CONSTANTIN

XII

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"/Cluj-Napoca

Cluj

CHIMIE

15.

MOGA D. IOANA

XII

Colegiul National "E. Gojdu"/Oradea

Bihor

CHIMIE

16.

CĂLDĂRARU F. OCTAV

XII

Colegiul National de Informatică "Tudor Vianu"/ Bucuresti

Bucuresti

CHIMIE

17.

CRAINIC V. NICOLAE

XII

Colegiul National/Iasi

Iasi

CHIMIE

18.

BUCIU C. PETRE

XII

Colegiul National de Informatică "Tudor Vianu"/ Bucuresti

Bucuresti

CHIMIE

19.

MOCANUG.V. FELIX COSMIN

XII

Colegiul National "Sfântu Sava"/Bucuresti

Bucuresti

CHIMIE

20.

LESNICS.F.ANCA

XII

Colegiul National "Ion Minulescu"/Slatina

Olt

CHIMIE

21.

RADU V. CLAUDIU

XII

Colegiul National "B.P Hasdeu"/Buzău

Buzău

CHIMIE

22.

BARBUION ALEXANDRU

XII

Colegiul National "Ion Minulescu"/SIatina

Olt

GEOGRAFIE

23.

POP BOGDAN ANDREI

XII

Colegiul National "Silvania"/Zalău

Sălaj

ENGLEZĂ

24.

ANDRÂS ORSOLYA

XII

Liceul Teoretic "Bâthory Istvân"/Cluj-Napoca

Cluj

LIMBASI LITERATURA MAGHIARĂ

25.

BRÂZDILIK ZSUZSA

XII

Liceul Teoretic "Bolyai Farkas"/Târgu Mures

Mures

LIMBASI LITERATURA MAGHIARĂ

26.

POHOATA COSMIN

XII

Colegiul National de Informatică "Tudor Vianu"/ Bucuresti

Bucuresti

MATEMATICĂ

27.

CIUPAN ANDREI

XII

Colegiul National de Informatică "Tudor Vianu"/ Bucuresti

Bucuresti

MATEMATICĂ

28.

PĂDUREANU VICTOR

XII

Colegiul National "Carol I"/Craiova

Dolj

MATEMATICĂ

29.

TURCAS GEORGE-CĂTĂLIN

XII

Colegiul National "Simion BărnutiuVSimleu Silvaniei

Sălaj

MATEMATICĂ

30.

MOLDOVAN DORIN VASILE

XII

Colegiul National "Andrei Muresanu"/Dej

Cluj

MATEMATICĂ

31.

CRÎNGUREANUN. ANDREI DANIEL

XII

Liceul International de Informatică/Bucuresti

Bucuresti

MATEMATICĂ

32.

ANGHEL CRISTINA

XII

Colegiul National de Informatică "Tudor Vianu"/ Bucuresti

Bucuresti

MATEMATICĂ

33.

TATAROIU BOGDAN-CRISTIAN

XII

Liceul International de Informatică/Bucuresti

Bucuresti

INFORMATICĂ

34.

TUTUNARU MIHAI-COSMIN

XII

Colegiul National "Traian"/Drobeta-Turnu Severin

Mehedinti

INFORMATICĂ

35.

PARVU ANDREI-BOGDAN

XII

Colegiul National de Informatică "Tudor Vianu"/ Bucuresti

Bucuresti

INFORMATICĂ


36.

HEVELE ISTVAN

XII

Liceul Teoretic "Orbân Balâzs"/Cristuru Secuiesc

Harghita

INFORMATICĂ

37.

MISARCA ANDREI

XII

Colegiul National "Andrei Saguna"/Brasov

Brasov

INFORMATICĂ

38.

MARCU FLORIAN

XII

Colegiul National "Roman Vodă"/Roman

Neamt

INFORMATICĂ

39.

BLESNEAG IONUT

XII

Colegiul National "Petru Rares"/Suceava

Suceava

ASTRONOMIE SI ASTROFIZICA SI FIZICĂ

40.

CIOCÎRLAN DANIEL

XII

Colegiul National "Al. Vlahută"/Râmnicu Sărat

Buzău

FIZICĂ

41.

CÎRSTOIU CRISTINA

XII

Colegiul National "Vlaicu Vodă"/Curtea de Arges

Arges

ASTRONOMIE SI ASTROFIZICA

42.

CONSTANTIN MARIUS

XII

Liceul International de Informatică/Bucuresti

Bucuresti

ASTRONOMIE SI ASTROFIZICA SI FIZICĂ

43.

CONSTANTINESCU GABRIEL CRISTIAN

XII

Colegiul National "Emil Racovită"/Iasi

Iasi

FIZICĂ

44.

KRUKSANDOR-IOZSEF

XII

Colegiul National "Vasile Lucaciu"/Baia Mare

Maramures

ASTRONOMIE SI ASTROFIZICA

45.

MĂRGARINTVLAD DUMITRU

XII

Colegiul National "Gheorghe Rosea Codreanu"/Bârlad

Vaslui

ASTRONOMIE SI ASTROFIZICA SI FIZICĂ

46.

TURCUTUDOR CRISTIAN

XII

Liceul de Informatică "Tiberiu Popoviciu"/Cluj-Napoca

Cluj

ASTRONOMIE SI ASTROFIZICA

47.

ZELKO IOANA

XII

Liceul International de Informatică/Bucuresti

Bucuresti

ASTRONOMIE SI ASTROFIZICA SI FIZICĂ

48.

POPAV. IANA- ALEXANDRA

XII

Liceul cu Program Sportiv/Pitesti

Arges

NATATIESI PENTATLON MODERN

49.

MATEI M. MIHAI FLORIN

XII

Liceul cu Program Sportiv/Pitesti

Arges

NATATIESI PENTATLON MODERN

50.

SANDU M. IRINA

XII

Colegiul National "Emil Racovită"/Bucuresti

Bucuresti

NATATIESI PENTATLON MODERN

51.

MANEA D. BOGDAN

XII

Colegiul National "Emil Racovită"/Bucuresti

Bucuresti

NATATIESI PENTATLON MODERN

52.

NEAGU OLIVIA

XII

Liceul "Traian Vuia"/Resita

Caras-Severin

LUPTE

53.

OANCEA BEATRICE

XII

Liceul "Mircea Eliade"/Bucuresti

Bucuresti

LUPTE

54.

MUNTEANU MIHAELA

XIII

Grupul Scolar "Constantin Brâncusi"/Sfântu Gheorghe

Covasna

LUPTE

55.

BOGASIERU ELENA NICOLETA

XII

Liceul Pedagogic "Stefan Odobleja"/Drobeta-Turnu Severin

Mehedinti

LUPTE

56.

PREDOI CORNELIA MĂDĂLINA

XII

Liceul Economic "Teodor Costescu"/Drobeta-Turnu Severin

Mehedinti

LUPTE

57.

CIUHUREZU ANA NICOLETA

XII

Liceul "Traian Vuia"/Resita

Caras-Severin

LUPTE

58.

PETREA ANCA MĂDĂLINA

XII

Liceul cu Program Sportiv/Roman

Neamt

LUPTE

59.

CRÎSMARUL AURALILIANA

XII

Liceul cu Program Sportiv/Roman

Neamt

LUPTE

60.

TĂTAR OTILIA MAGDALENA

XIII

Grupul Scolar "Constantin Brâncusi"/Sfântu Gheorghe

Covasna

LUPTE

61.

UVEGES CSABA

XIII

Grupul Scolar "Constantin Brâncusi"/Sfântu Gheorghe

Covasna

LUPTE

62.

BUCSA BUCUR

XIII

Grupul Scolar "Constantin Brâncusi"/Sfântu Gheorghe

Covasna

LUPTE

63.

MATEFI ARPAD NORBERT

XIII

Grupul Scolar de Turism si Alimentatie Publică/ Brasov

Brasov

LUPTE

64.

ENEA GHEORGHE

XII

Grupul Scolar "Kos Karoly"/Sfântu Gheorghe

Covasna

LUPTE

65.

ONOFREI SERGIU

XII

Colegiul Tehnic "Matei Corvin"/Hunedoara

Hunedoara

LUPTE


66.

ROMAN RAZVAN

XII

Liceul Economic/Mangalia

Constanta

LUPTE

67.

MASNITA EMANUEL

XII

Liceul "Traian Vuia"/Resita

Caras-Severin

LUPTE

68.

CHIRCU LAURENTIU

XII

Liceul "Traian Vuia"/Resita

Caras-Severin

LUPTE

69.

ASAN ALEXANDRU

XII

Liceul "Mircea Eliade"/Bucuresti

Bucuresti

LUPTE

70.

FONCSOLI SZOLT

XII

Liceul "Banyoi"/Odorheiu Secuiesc

Harghita

LUPTE

71.

MACAREI STOROS LAURENTIU

XII

Liceul cu Program Sportiv/Pitesti

Arges

LUPTE

72.

MOCANU FLORIN

XII

Liceul "Mircea Eliade"/Bucuresti

Bucuresti

LUPTE

73.

IOSCA CONSTANTIN OVIDIU

XII

Liceul cu Program Sportiv/Slatina

Olt

LUPTE

74.

TAMAS ATTILA

XII

Liceul cu Program Sportiv "Bihorul"/Oradea

Bihor

LUPTE

75.

CĂLIN COSMIN

XIII

Colegiul National Agricol "Carol I"/Slatina

Olt

LUPTE

76.

CĂSARU CĂTĂLIN

XII

Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru"/ Constanta

Constanta

LUPTE

77.

BURLICAION

XII

Liceul cu Program Sportiv/Suceava

Suceava

LUPTE

78.

CRETU ROBERT PAUL

XII

Liceul cu Program Sportiv/Bacău

Bacău

LUPTE

79.

NEMES SAMUEL ANDREI

XII

Colegiul Tehnic Transporturi "Transilvania"/Cluj-Napoca

Cluj

LUPTE

80.

KALLAI GABRIEL ALIN

XIII

Grupul Scolar Tehnofrig/Cluj-Napoca

Cluj

LUPTE

81.

DRĂGUSIND. TEODORA MELINDÂ

XII

Liceul Teoretic "Ion Neculce"/Bucuresti

Bucuresti

VOLEI

82.

NEDELCUI.VLAD CRISTIAN

XII

Grupul Scolar "Voievodu Mircea"/Târgoviste

Dâmbovita

JUDO

83.

TIBRNĂGH. BOGDAN

XII

Liceul Teoretic "Ioan Petrus"/Otopeni

Ilfov

BASCHET

84.

IOAN C. DAN -MIHAI

XII

Liceul Teoretic "Nicolae Iorga"/Bucuresti

Bucuresti

BASCHET

85.

STAVARACHE M. EMIL- ANDREI

XII

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"/Bucuresti

Bucuresti

BASCHET

86.

ILINCANU L- A. CLAUDIU-GEORGE

XII

Colegiul National "Vasile Alecsandri"/Galati

Galati

BASCHET

87.

MILENCOVICI B. ZORAN REMUS

XII

Colegiul National "Constantin Diaconovici"/Timisoara

Timis

BASCHET

88.

CORNEANU C. CRISTIAN-FLORIN

XII

Liceul cu Program Sportiv "Petrache Triscu"/Craiova

Dolj

BASCHET

89.

POP I. SERGIU-PAVEL

XII

Liceul cu Program Sportiv "Bihorul"/Oradea

Bihor

BASCHET

90.

PINTEAC-T TUDOR

XII

Colegiul National "George Baritiu"/Cluj-Napoca

Cluj

BASCHET

91.

STOIEDINI. ADINA

XII

Liceul cu Program Sportiv "Banatul"/Timisoara

Timis

BASCHET

92.

GRAMAG. CRISTINA

XII

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"/Bucuresti

Bucuresti

BASCHET

93.

LOVASZA A. ADINA DANIELA

XII

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"/Bucuresti

Bucuresti

BASCHET

94.

FODOR I-A. MARTA

XII

Liceul Teoretic "Brassai Samuel"/Cluj-Napoca

Cluj

BASCHET

95.

PĂTRUTA. ROXANA

XII

Colegiul National "George Cosbuc"/Cluj-Napoca

Cluj

BASCHET

96.

MARINACHE M. ROXANA MIHAELA

XII

Colegiul National "George Baritiu"/Cluj-Napoca

Cluj

BASCHET

97.

ULICĂM. LOREDANA ROXANA

XII

Liceul cu Program Sportiv "Bihorul"/Oradea

Bihor

BASCHET

98.

CURSARU M V. GABRIELA MĂRIA

XII

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"/Bucuresti

Bucuresti

BASCHET

99.

MUNTEANU N. GABRIELA

XII

Grupul Scolar Industrial "Sf. Pantelimon"/Călărasi

Călărasi

BASCHET

100.

MUSCĂ E-I. ANDA CRISTINA

XII

Liceul cu Program Sportiv "Bihorul"/Oradea

Bihor

BASCHET

101.

VLAICUD.G. ALEXANDRA GABRIELA

XII

Liceul cu Program Sportiv "Bihorul"/Oradea

Bihor

BASCHET

102.

ARMEANUN. ANA-MĂRIA CRISTINA

XII

Colegiul Economic "Virgil Madgearu"/Bucuresti

Bucuresti

VOLEI


103.

VÎLCUN. ADRIANA

XII

Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru"/ Constanta

Constanta

VOLEI

104.

JUDEAL I. FLAVIAMĂRIA

XII

Colegiul National "Iulia Hasdeu"/Bucuresti

Bucuresti

VOLEI

105.

KISG.GABRIEL CĂTĂLIN

XII

Colegiul Tehnic "Alexandru Papiu Ilarian"/Zalău

Sălaj

VOLEI

106.

GEORGESCUI. ANDREI NICUSOR

XII

Colegiul National "Nicolae Titulescu"/Craiova

Dolj

VOLEI

107.

TĂNASEI. DANIEL ALIN

XII

Colegiul National "Emil Racovită"/Bucuresti

Bucuresti

NATATIESI PENTATLON MODERN

108.

TUDOSEI. DENISA MIHAELA

XII

Colegiul National "Emil Racovită"/Bucuresti

Bucuresti

NATATIESI PENTATLON MODERN

109.

BRUNEANU G. CRISTIAN

XII

Colegiul National "Emil Racovită"/Bucuresti

Bucuresti

NATATIESI PENTATLON MODERN

110.

PARASCHIVOIU MARIUS

XII

Grupul Scolar Transporturi/Ploiesti

Prahova

PATINAJ

111.

ILASCU GABRIELA

XII

Colegiul National "Vasile Alecsandri"/Galati

Galati

PATINAJ

112.

RADU CRISTINA

XII

Liceul "Jean Monnet"/Ploiesti

Prahova

PATINAJ

113.

OLTEAN ANA MĂRIA

XII

Grupul Scolar "Kos Karoly"/Sfântu Gheorghe

Covasna

LUPTE

114.

LUCA VALENTIN OVIDIU

XII

Liceul "Traian Vuia"/Resita

Caras-Severin

LUPTE

115.

NEGHINĂ OANANICOLETA

XII

Colegiul National "Costache Negri"/Galati

Galati

POPICE-BOWLING

116.

SAMSON CRISTINA (BIDILICĂ)

XII

Grupul Scolar Energetic/Ploiesti

Prahova

POPICE-BOWLING

117.

MARAS.VANGELA

XII

Liceul cu Program Sportiv/Cluj-Napoca

Cluj

JUDO

118.

KOVACS V. M. DIANA

XII

Liceul cu Program Sportiv/Cluj-Napoca

Cluj

JUDO

119.

VLĂDOIUC. ADRIANA ELENA

XII

Grupul Scolar Industrial/Ploiesti

Prahova

JUDO

120.

BĂJANG. LAURA MIHAELA

XII

Colegiul National "Al. Odobescu"/Pitesti

Arges

JUDO

121.

JOITAI. GABRIELA MADALINA

XII

Liceul cu Program Sportiv/Pitesti

Arges

JUDO

122.

TIMIS F. FLORIN

XII

Liceul cu Program Sportiv/Arad

Arad

JUDO

123.

LUCAI. COSTIN IONUT

XII

Grupul Scolar Agricol/Bărcănesti

Prahova

JUDO

124.

SMEU D. FLAVIU MIRCEA CONSTANTIN

XII

Colegiul National Sportiv "Cetatea Deva"/Deva

Hunedoara

JUDO

125.

LAZEAA AMADO CLAUDIU

XII

Liceul cu Program Sportiv/Arad

Arad

JUDO

126.

LAZEAA REMUS MIRCEA

XII

Liceul cu Program Sportiv/Arad

Arad

JUDO

127.

DRUNAC.COSTEL

XII

Liceul cu Program Sportiv/Pitesti

Arges

JUDO

128.

MITRACHE M.CODRUT ALEXANDRU

XII

Liceul cu Program Sportiv/Pitesti

Arges

JUDO

129.

VAIDAC. BOGDAN VALENTIN

XII

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"/Bucuresti

Bucuresti

JUDO

130.

MERISANURA ALEXANDRU MARIUS

XII

Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"/Sibiu

Sibiu

JUDO

131.

NEAMTU N. NICOLAE MARIAN

XII

Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"/Sibiu

Sibiu

JUDO

132.

CIOBANU ALEXANDRU

XII

Grupul Scolar "Doamna Chiajna"/Chiajna

Ilfov

JUDO

133.

TOLEAM. ALEXANDRU DRAGOS

XIII

Liceul Agricol/Mărăcineni

Arges

KAIAC-CANOE

134.

GHITULESCU M. GEORGE ROBERT

XIII

Liceul Agricol/Mărăcineni

Arges

KAIAC-CANOE

135.

STANISTEANU E. MARIAN DORIN

XIII

Liceul Agricol/Mărăcineni

Arges

KAIAC-CANOE

136.

MIHAI G. VASILE CRISTIAN

XII

Liceul cu Program Sportiv/Pitesti

Arges

KAIAC-CANOE

137.

MARINESCU V ROBERT CONSTANTIN

XII

Liceul cu Program Sportiv/Pitesti

Arges

KAIAC-CANOE

138.

TOLEAA NICOLAE GABRIELA

XII

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov

Ilfov

KAIAC-CANOE


139.

POIANAV. MIHAELA

XII

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov

Ilfov

KAIAC-CANOE

140.

VIDINEI M. PAUL

XII

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov

Ilfov

KAIAC-CANOE

141.

ONULESCU M. MIHAI

XII

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov

Ilfov

KAIAC-CANOE

142.

TUDOSE A. ADRIAN

XII

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov

Ilfov

KAIAC-CANOE

143.

GHITAA RAZVAN

XII

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov

Ilfov

KAIAC-CANOE

144.

MATEI D. CRISTIAN

XII

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov

Ilfov

KAIAC-CANOE

145.

SOARE I. MIHAI CĂTĂLIN

XII

Grupul Scolar Agricol "Cezar Nicolau"/Brănesti

Ilfov

KAIAC-CANOE

146.

GHEBAN. BOGDAN

XII

Liceul Agricol/Mărăcineni

Arges

KAIAC-CANOE

147.

BURIC M. ALEXANDRU

XII

Grupul Scolar "Anghel Saligny"/Tulcea

Tulcea

KAIAC-CANOE

148.

MATEI D. CRISTIAN

XII

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov

Ilfov

KAIAC-CANOE

149.

GROZUTA D.ADIAURELIAN

XII

Liceul Teoretic "Traian Lalescu"/Orsova

Mehedinti

KAIAC-CANOE

150.

BARBU C. IULIAN CRISTIAN

XII

Grupul Scolar "Nicolae BălcescuWoluntari

Ilfov

KAIAC-CANOE

151.

TERTIS N. NICOLETA

XIII

Colegiul "Brad Segal"/Tulcea

Tulcea

KAIAC-CANOE

152.

BERCHIUT NICOLETACRISTINA

XII

Liceul Teoretic "Traian Lalescu"/Orsova

Mehedinti

KAIAC-CANOE

153.

PESCA S.BIANCA SORINA

XII

Liceul Agricol "Cezar Nicolau"/Brănesti

Ilfov

KAIAC-CANOE

154.

CIOBANU D. OANAALEXANDRA

XII

Liceul Agricol "Cezar Nicolau"/Brănesti

Ilfov

KAIAC-CANOE

155.

DINU ANDREI

XII

Grupul Scolar Agricol "Cezar Nicolau"/Brănesti

Ilfov

TIR

156.

BLEI IONUT

XII

Liceul de Metrologie "Traian Vuia"/Bucuresti

Bucuresti

TIR

157.

FENESAN RAZVAN

XII

Colegiul National "George Baritiu"/Cluj-Napoca

Cluj

FOTBAL

158.

SOVAILA NICOLAE RADU

XII

Grupul Scolar "Simion Stolnicu"/Comarnic

Prahova

BOB-SANIE

159.

BARBU GABRIEL

XII

Colegiul "Ernest"/Petrosani

Hunedoara

BOB-SANIE

160.

CODARCEA ALEXANDRU

XII

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"/Petrosani

Hunedoara

BOB-SANIE

161.

ANDREI F. ALEXANDRU

XII

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"/Bucuresti

Bucuresti

POLO

162.

OPREA C. BOGDAN LAURENTIU

XII

Colegiul Tehnic Feroviar/Bucuresti

Bucuresti

POLO

163.

NICULAE V. CRISTIAN

XII

Colegiul Tehnic "Petru Maior"/Bucuresti

Bucuresti

POLO

164.

FLOREA MARIUS IONUT

XII

Liceul Bilingv Miguel de Cervantes/Bucuresti

Bucuresti

POLO

165.

NECULA MIRCEA

XII

Grupul Scolar Industrial de Marină/Galati

Galati

HOCHEI-GHEATĂ

166.

IFTENE FLORIN

XII

Liceul Teoretic "Emil Racovită"/Galati

Galati

HOCHEI-GHEATĂ

167.

JUSTINIAN CLARA

XII

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"/Bucuresti

Bucuresti

HOCHEI-GHEATĂ

168.

ALEXE ALEXANDRA

XII

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"/Bucuresti

Bucuresti

HOCHEI-GHEATĂ

169.

TAPU CIPRIAN

XII

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"/Bucuresti

Bucuresti

HOCHEI-GHEATĂ

170.

MIHAILESCU CLAUDIU

XII

Liceul Teoretic "Benjamin Franklin"/Bucuresti

Bucuresti

HOCHEI-GHEATĂ

171.

PASCARU LEONARD

XII

Colegiul Economic "Viilor"/Bucuresti

Bucuresti

HOCHEI-GHEATĂ

172.

HRISTACHE CIPRIAN

XII

Liceul cu Program Sportiv/Galati

Galati

HOCHEI-GHEATĂ

173.

SIMA NICULINA

XIII

Grupul Scolar/Ostrov

Constanta

HOCHEI-GHEATĂ

174.

DABIAJA ELORA

XII

Liceul "Mircea Eliade"/Bucuresti

Bucuresti

TENIS

175.

RADU ALICE ANDRADA

XII

Liceul cu Program Sportiv "Petrache Triscu"/Craiova

Dolj

TENIS

176.

DAMASCHIN ALEXANDRA

XII

Liceul Sportiv "Petrache Triscu"/Craiova

Dolj

TENIS

177.

GAVRILA LAURENTIU

XII

Liceul cu Program Sportiv/Pitesti

Arges

TENIS

178.

POPESCU VALENTIN

XII

Colegiul National "Emil Racovită"/Bucuresti

Bucuresti

TENIS

179.

HALEP SIMONA

XII

Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru"/ Constanta

Constanta

TENIS

180.

NEDELESCU CĂTĂLIN

XII

Liceul cu Program Sportiv/Pitesti

Arges

TENIS

181.

STEFAN VLAD

XII

Liceul de Artă "Ionel Perlea"/SIobozia

Ialomita

TENIS


182.

MARCU DIANA

XII

Colegiul National "Emil Racovită"/Bucuresti

Bucuresti

TENIS

183.

FARCAS AXELL DANIEL

XII

Liceul cu Program Sportiv/Cluj-Napoca

Cluj

TENIS

184.

HRISTEA CAMELA

XII

Liceul Teoretic/Bals

Olt

TENIS

185.

ROATES STEFAN CONSTANTIN

XII

Liceul Teoretic "Traian Lalescu"/Oradea

Bihor

TENIS

186.

SAVULESCU ANDREI

XII

Colegiul National "Emil Racovită"/Bucuresti

Bucuresti

TENIS

187.

DUMITRESCU GEANINA

XII

Liceul "Mircea Eliade"/Bucuresti

Bucuresti

TENIS

188.

MITU ANDREEA

XII

Colegiul National "Emil Racovită"/Bucuresti

Bucuresti

TENIS

189.

CONSTANTIN ALIN MIHAI

XII

Liceul de Arte si Meserii "Aurel Vijoli"/Făgăras

Brasov

TENIS

190.

HINTEUAR TANIA OANA

XII

Liceul cu Program Sportiv/Cluj-Napoca

Cluj

KARATE

191.

LACATUS OCTAVIAN

XII

Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"/Cluj-Napoca

Cluj

KARATE

192.

CRET SONIA DENISA

XII

Liceul Teoretic "Victor Babes"/Cluj-Napoca

Cluj

KARATE

193.

KERTESZ ROBERT LEVENTE

XII

Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"/Cluj-Napoca

Cluj

KARATE

194.

TIBREA MIHAI ALEXANDRU

XII

Liceul Teoretic "Avram Iancu"/Cluj-Napoca

Cluj

KARATE

195.

FELECAN RÂUL

XII

Colegiul Tehnic de Comunicatii "Augustin Maior"/ Cluj-Napoca

Cluj

KARATE

196.

CRISTEAN PAUL

XII

Liceul Teoretic "Avram Iancu"/Cluj-Napoca

Cluj

KARATE

197.

DANCESCU DRAGOS

XII

Colegiul de Stiinte "Grigore Antipa"/Brasov

Brasov

KARATE

198.

SURDU ANCA

XII

Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru"/ Constanta

Constanta

GIMNASTICĂ

199.

GHEORGHE IULIAN

XII

Grupul Scolar Constructii "Anghel Saligny"/Bucuresti

Bucuresti

GIMNASTICĂ

200.

BĂLĂSOIU CRISTIAN GEORGE

XII

Liceul Teoretic "Benjamin Franklin"/Bucuresti

Bucuresti

TENIS DE MASĂ

201.

DĂESCU M. COSMIN

XII

Colegiul National "Octav Onicescu"/Bucuresti

Bucuresti

TENIS DE MASĂ

202.

SOARE IULIAN

XII

Liceul cu Program Sportiv/Buzău

Buzău

TENIS DE MASĂ

203.

SEBEANAMARIA

XII

Liceul cu Program Sportiv/Constanta

Constanta

TENIS DE MASĂ

204.

ENE ROMINA

XII

Liceul cu Program Sportiv/Slatina

Olt

TENIS DE MASĂ

205.

BÎNTĂ CLAUDIA

XII

Liceul cu Program Sportiv/Slatina

Olt

TENIS DE MASĂ

206.

MARIN ALEXANDRA LAURA

XII

Liceul "Mircea Eliade"/Bucuresti

Bucuresti

SCRIMĂ

207.

BIRSAN ANDREI SEBASTIAN

XII

Liceul "Mircea Eliade"/Bucuresti

Bucuresti

SCRIMĂ

208.

ROSU ADRIANA LIDIA

XII

Liceul "Mircea Eliade"/Bucuresti

Bucuresti

SCRIMĂ

209.

CRISTIAN CRISTINA MIHAELA

XII

Liceul "Mircea Eliade"/Bucuresti

Bucuresti

SCRIMĂ

210.

PREDUTOIU IOANA

XII

Liceul Teoretic "Nicolae Iorga"/Bucuresti

Bucuresti

SCRIMĂ

211.

COSTIN CIPRIAN

XII

Liceul cu Program Sportiv/Iasi

Iasi

SCRIMĂ

212.

POPESCU ANA MĂRIA

XII

Liceul Teoretic "Stefan Odobleja"/Bucuresti

Bucuresti

SCRIMĂ

213.

TUDOR ALICE FLORIANA

XII

Liceul cu Program Sportiv "Petrache Triscu"/Craiova

Dolj

SCRIMĂ

214.

TUDOSE D. CONSTANTIN

XII

Liceul "1 Mai"/Ploiesti

Prahova

NATATIE

215.

PREDA C. CĂTĂLIN PETRU

XII

Colegiul National "Emil Racovită"/Bucuresti

Bucuresti

NATATIE

216.

DOBRICA I. DANIEL

XII

Colegiul Bilingv "George Cosbuc"/Bucuresti

Bucuresti

NATATIE

217.

MEXI C.C. ALEXANDRU

XII

Colegiul Bilingv "George Cosbuc"/Bucuresti

Bucuresti

NATATIE

218.

TĂTAR GH. GHEORGHE CRISTIAN

XII

Colegiul National "Emil Racovită"/Bucuresti

Bucuresti

NATATIE

219.

ISTRATEV. CONSTANTIN

XII

Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru"/ Constanta

Constanta

RUGBY

220.

ARITON M. IONUT

XII

Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru"/ Constanta

Constanta

RUGBY

221.

CURCAG.CLAUDIU NICU

XII

Liceul cu Program Sportiv/Cluj-Napoca

Cluj

RUGBY


222.

LAZĂRV. DORIN

XII

Liceul cu Program Sportiv/Iasi

Iasi

RUGBY

223.

TARAGAN C. CRISTIAN CONSTANTIN

XII

Liceul cu Program Sportiv/Iasi

Iasi

RUGBY

224.

BĂLTATU I. MADALIN IONUT

XIII

Liceul "Henri Coandă"/Arad

Arad

RUGBY

225.

IFTODES. EUGEN ANDREI

XIII

Liceul "Henri Coandă"/Arad

Arad

RUGBY

226.

MOTOTOLEAC.VALI CĂTĂLIN

XIII

Colegiul Tehnic "Tomis"/Constanta

Constanta

RUGBY

227.

CONACHE V. GABRIEL

XII

Liceul cu Program Sportiv/Suceava

Suceava

RUGBY

228.

CITEA F. REMUS FLORIN

XII

Liceul cu Program Sportiv/Focsani

Vrancea

RUGBY

229.

GAITĂ D. ANDREI

XII

Liceul cu Program Sportiv/Focsani

Vrancea

RUGBY

230.

ALEXEI. ALIN MARIAN

XII

Liceul cu Program Sportiv/Focsani

Vrancea

RUGBY

231.

PANAITI. EMANUEL BOGDAN IULIUS

XII

Colegiul National "Aurel Vlaicu"/Bucuresti

Bucuresti

RUGBY

232.

NEACSU F. BOGDAN EMANUEL

XII

Liceul Teoretic "Benjamin Franklin"/Bucuresti

Bucuresti

RUGBY

233.

PĂTRASCU P. STEFAN

XIII

Liceul de Constructii Căi Ferate/Bucuresti

Bucuresti

RUGBY

234.

CRISTEAC. ANDREI BOGDAN

XII

Colegiul National "Aurel Vlaicu"/Bucuresti

Bucuresti

RUGBY

235.

CANTONIERU I. EDUARD ALEXANDRU

XII

Colegiul National "Aurel Vlaicu"/Bucuresti

Bucuresti

RUGBY

236.

MUNTEANU L. MARIUS LUCIAN

XII

Liceul Pedagogic "Alexandru Vlahută"/Bârlad

Vaslui

RUGBY

237.

BRATU M. TUDOREL GEORGIAN

XII

Grupul Scolar "Cezar Nicolau"/Brănesti

Ilfov

RUGBY

238.

TAMBAC. PETRU

XIII

Liceul de Constructii Căi Ferate/Bucuresti

Bucuresti

RUGBY

239.

LEMNARUT MADALIN VLAD

XII

Liceul cu Program Sportiv/Arad

Arad

RUGBY

240.

TUTUNEA ALEXANDRU ALBERTO

XII

Grupul Scolar Agricol "Cezar Nicolau"/Brănesti

Ilfov

RUGBY

241.

DIACONU V. BRATU GEORGE

XII

Liceul cu Program Sportiv/Focsani

Vrancea

RUGBY

242.

MUSATA CRISTIAN FLORIN

XII

Grupul Scolar Agricol "Cezar Nicolau"/Brănesti

Ilfov

RUGBY

243.

ION M. EUGEN

XII

Grupul Scolar Agricol "Cezar Nicolau"/Brănesti

Ilfov

RUGBY

244.

ASAND. AU ALEXANDRU

XIII

Colegiul Tehnic de Material Rulant si Transport Feroviar

Bucuresti

RUGBY

245.

VLAD I. IONUT

XIII

Liceul Comercial "Carol I"/Constanta

Constanta

RUGBY

246.

VASILE N. DRAGOS ALEXANDRU

XIII

Grupul Scolar Agricol "Cezar Nicolau"/Brănesti

Ilfov

RUGBY

247.

BĂRDASU S. VASILE FLORIN

XII

Liceul cu Program Sportiv/Baia Mare

Maramures

RUGBY