MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 315/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 315         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 13 mai 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

            13. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            347. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Sălaj, precum si al municipiului Zalău, oraselor si comunelor din judetul Sălaj

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            M. 54. - Ordin al ministrului apărării nationale privind organizarea si atributiile Secretariatului tehnic permanent al Comisiei interministeriale pentru legătura cu fortele armate străine

 

            111. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind aprobarea cifrei anuale de scolarizare, a numărului comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor, a componentei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăsurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2010, precum si a modalitătilor privind plata taxei de participare la program

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 40 alin. (4) si al art. 42 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 23 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- doamna deputat Gorghiu Alina-Stefania, apartinând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii la Comisia juridică, de disciplină si imunităti, în calitate de membru;

- domnul Zoicas Gheorghe, deputat independent, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din data de 12 mai 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 12 mai 2010.

Nr. 13.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Sălaj, precum si al municipiului Zalău, oraselor si comunelor din judetul Sălaj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Sălaj, precum si al municipiului Zalău, oraselor si comunelor din judetul Sălaj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 si 681 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Sălaj" se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile" - „Constructiile si terenurile aferente", pozitiile nr. 6, 8 si 36 se abrogă;

b) la sectiunea II „Bunuri mobile", pozitia nr. 239 se abrogă;

c) la sectiunea I „Bunuri imobile" - „Constructiile si terenurile aferente", la pozitia nr. 12 rândul 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Municipiul Zalău, Str. Salcâmilor nr. 1, Suprafata: 18.571 mp, Vecini: N: domeniul public al municipiului Zalău - Str. Salcâmilor; E: proprietate privată - Dosza Miklos; S: domeniul public al statului - statia de transformare a energiei electrice 110 Kvolti; V: domeniul public al municipiului Zalău", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judetului, în baza O.U.G. nr. 206/2000, H.C.J. nr. 15/2009";

d) la sectiunea I „Bunuri imobile" - „Alimentări cu apă", pozitia nr. 235 rândul 6, în coloana 3, rândul 4 va avea următorul cuprins: „Lungime 9,5 km", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judetului, în baza H.C.J. nr. 19/30.06.1998, H.C.J. nr. 33/17.03.2009";

e) la sectiunea I „Bunuri imobile" - „Constructiile si terenurile aferente", se introduc optsprezece noi pozitii, pozitiile nr. 366-3623, conform anexei nr. 1.

2. Anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Zalău" se modifică si se completează după cum urmează:

a) la capitolul I „Constructii si terenuri aferente", litera A „Terenurile si clădirile în care îsi desfăsoară activitatea Consiliul Local, Primăria, precum si alte institutii publice de interes local", se abrogă pozitiile nr. 6, 15, 22, 23 si60;

b) la capitolul III „Sisteme de alimentare cu apă", litera A „Sisteme de alimentare cu apă, cu terenuri aferente" se modifică după cum urmează:

- la pozitia nr. 264, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cartierul Dumbrava Nord, Dealu Morii, 2 buc. x 5000 mc, tablou comandă, 2 bazine subterane, WC, cabină poartă, statie clorinare, teren: 9295 mp, din care: suprafată construită: 1355 mp, suprafată teren: 7940 mp, Vecini: E - teren privat, drum acces, zonă blocuri si garaje; V - drum; S - teren privat; N - teren privat", coloana 5 va avea următorul cuprins: „129937,74", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public municipal, potrivit H.C.L. nr. 10/2009";

- la pozitia nr. 265, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Brădet, Str. Cetinei, 1 buc. x 5000 mc, statie clorinare, casă pompe, sediu administrativ, teren: 6950 mp, din care: suprafată construită: 736 mp, suprafată teren: 6214 mp, Vecini: E - pădure, teren privat; V - pădure; S - Str. Cetinei; N - pădure", coloana 5 va avea următorul cuprins: „369784,45", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public municipal, potrivit H.C.L. nr. 10/2009";

- la pozitia nr. 266, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ortelec, str. Porolissum, 1 buc. x 5000 mc; 2 buc. x 2500 mc, casă pompe, statie clorinare, cabină poartă, teren 13035 mp, din care: suprafata construită: 2188 mp, suprafată teren: 10847 mp, vecini: E - teren privat, V - teren privat, S - drum, teren privat, N - str. Porolissum", coloana 5 va avea următorul cuprins: „327920,84", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public municipal, potrivit H.C.L. nr. 10/2009";

- la pozitia nr. 268, coloana 3 va avea următorul cuprins: „str. Corneliu Coposu, casă pompe, bazin apă, teren: 513 mp, din care: suprafată construită: 167 mp, suprafată teren: 346 mp, vecini: E - SNIF SA, V - Directia agricolă, S - str. Corneliu Coposu, N - Directia agricolă", coloana 5 va avea următorul cuprins: „100,18", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public municipal, potrivit H.C.L. nr. 10/2009";

c) la capitolul IV „Sisteme de colectare a apelor uzate (Statie epurare, retele canalizare)", la pozitia nr. 465, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Statia de epurare Panic", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafata teren si constructii 73628 mp, Vecini: E - drum, gospodărie anexă, V - valea Panic, S - zonă C.F.R., N - Valea Zalăului", coloana 5 va avea următorul cuprins: „689,91", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public municipal, potrivit H.C.L. nr. 10/2009";

d) la capitolul I „Constructii si terenuri aferente", litera A „Terenurile si clădirile în care îsi desfăsoară activitatea Consiliul Local, Primăria, precum si alte institutii publice de interes local", se introduc cinci noi pozitii, pozitiile nr. 527-5211, conform anexei nr. 2;

e) la capitolul II „Terenuri neocupate de constructii", litera C „Zone de agrement, parcuri si spatii verzi din cartiere", se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 1822, conform anexei nr. 2;

f) la capitolul III „Sisteme de alimentare cu apă", litera A „Sisteme de alimentare cu apă, cu terenuri aferente", se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 4641, conform anexei nr. 2.

3. Anexa nr. 6 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Agrij" se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera A „Constructii si terenuri aferente", următoarele pozitii se modifică după cum urmează:

- la pozitia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Satul Agrij nr. 60, suprafată construită: 46 mp, vecinătăti: N - Gârdan Vasile, E - SC Agromec, S - DJ 108A, V - Gârdan Vasile", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 18/1999, Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 25/2009";

- la pozitia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Satul Agrij nr. 60, suprafată: 1221 mp, vecinătăti: N - Gârdan Vasile, E - SC Agromec, S - DJ 108A, V - Gârdan Vasile", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 18/1999, Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 25/2009";

- la pozitia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Satul Răstoltu Desert nr. 90, suprafată construită - 250 mp; vecinătăti: N - Galis Ana, E - punctul sanitar, S - str. Groapa Huiti, V - scoală", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 16/25.08.1999, H.C.L. nr. 25/2009";

- la pozitia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Satul Răstoltu Desert nr. 90, suprafată - 350 mp, vecinătăti: N - Galis Ana; E - punctul sanitar, S - str. Groapa Huitii; V- Scoală", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 16/25.08.1999, H.C.L. nr. 25/2009";

- la pozitia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Satul Răstoltu Desert nr. 89, suprafată construită - 116 mp, vecinătăti: N - Galis Ana, E - Podu Jâdovului; S - str. Groapa Huitii, V - Cămin cultural", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 16/25.08.1999, H.C.L. nr. 25/28.09.2009";

- la pozitia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Satul Răstoltu Desert nr. 89, suprafată: 280 mp, vecinătăti: N - Galis Ana, E - Podu Jâdovului, S - str. Groapa Huitii, V - Cămin cultural", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 16/25.08.1999, H.C.L. nr. 25/28.09.2009";

- la pozitia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Satul Agrij nr. 346, suprafată 1021 mp, vecinătăti: N - Valea Mesesului, E - Breban Danii, S - DJ 108 A, V - Puscas Dan", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 16/25.08.1999, H.C.L. nr. 25/28.09.2009";

- la pozitia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Satul Agrij nr. 46, suprafată construită: 985 mp, suprafată construită: 102 mp, suprafată: 2615 mp, vecinătăti: N - Negrean Romolina, E - DC 72, S - Suciu Cornel, V - Negrean Romolina", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 9/25.05.2000, H.C.L. nr. 25/28.09.2009";

- la pozitia nr. 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Satul Răstoltu Desert nr. 91, suprafată construită: 332 mp, suprafată construită: 32 mp, suprafată: 2901 mp, vecinătăti: N - Valea Răstoltului, S - DC 72, E - Cămin cultural si Galis Ana, V - Sălăjan Liviu", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 9/25.05.2000, H.C.L. nr. 25/28.09.2009";

b) la sectiunea I „Bunuri Imobile", litera B „Terenuri neocupate de constructii", următoarele pozitii se modifică după cum urmează:

- la pozitia nr. 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Satul Agrij, tarlaua La Topilă, suprafată: 1600 mp, vecinătăti: N - Valea Agrijului, E - Crestin Stefan, S - DV Sub Cehal, V - Gârdan Viorel", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 16/28.08.1999, H.C.L. nr. 25/28.09.2009";

- la pozitia nr. 23, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Satul Răstoltu Desert; tarlaua La Podu Răstoltului, suprafată - 15800 mp, vecinătăti: N - Lazar Dani, E - Biserica, S - Valea Răstoltului, V - limită hotar satul Răstoltu Mare", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 16/28.08.1999, H.C.L. nr. 25/28.09.2009";

c) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera H „Baze sportive", la pozitia nr. 139, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Satul Agrij, suprafată: 7583 mp, vecinătăti: N - DJ 108, E - SurVeronica, S - Iepure Pantelimon, V - Pop Gafia", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 9/25.05.2000, H.C.L. nr. 25/28.09.2009";

d) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera E „Străzi", se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 861 si 862, conform anexei nr. 3;

e) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera F „Poduri", se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 1121 si 1122, conform anexei nr. 3;

f) la sectiunea I „Bunuri imobile" se introduce o nouă literă, litera I „Constructii pentru alimentări cu apă", cuprinzând pozitiile nr. 140 si 141, conform anexei nr. 3.

4. Anexa nr. 9 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bălan" se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera A „Constructii si terenuri aferente" pozitia nr. 14, la coloana 2, rândul 2 va avea următorul cuprins: „Centru de zi pentru copii, de tip «after school»", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public comunal, potrivit H.C.L. nr. 23/2009";

b) la sectiunea I „Bunuri imobile" - „Târguri si oboare", la pozitia nr. 447, coloana 3 va avea următorul cuprins: „în suprafată de 3 ha, în tarlaua «Cheturi», Vecini: E - Prodan Reghina, V - pădure, S - păsune, N - pădure," iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public comunal, potrivit H.C.L. nr. 18/1999, H.C.L. nr. 53/2008";

c) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera B „Terenuri neocupate de constructii", se introduc patru noi pozitii, pozitiile nr. 252-255, conform anexei nr. 4.

5. La anexa nr. 10 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bănisor", sectiunea I „Bunuri imobile", la litera B „Terenuri neocupate de constructii", se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 181-183, conform anexei nr. 5.

6. Anexa nr. 11 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Benesat" se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera B „Terenuri neocupate de constructii", pozitiile nr. 11, 13 si 15 se abrogă;

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera A „Constructii si terenuri aferente", următoarele pozitii se modifică după cum urmează:

- la pozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Satul Benesat nr. 113, suprafată construită: 236,73 mp, suprafată: 500 mp, vecini: N - Scoala generală, S - drum judetean 196, E - drum judetean 196", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 38/2009";

- la pozitia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biusa nr. 139, suprafată construită: 40 mp, suprafată: 3.700 mp, Vecini: N - drum comunal 11, S - vale, V - drum comunal 11", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 38/2009";

- la pozitia nr. 101, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Satul Alunis nr. 138A, suprafată construită: 289 mp, suprafată teren: 670 mp, Vecini: N: Rat Reghina; Blaga Vioara; S: Scoala gimnazială; E: Leschian Viorica; V: Suciu Gheorghe", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008", coloana 5 va avea următorul cuprins: „162352", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 38/2006, H.C.L. nr. 36/2008";

c) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera B „Terenuri neocupate de constructii", la pozitia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Alunis, tarlaua Caba, suprafata: 24500 mp; Vecini: N: D.V. Caba; S: Cozma Pompei; E: Pintea Rozalia; V: Botis loan", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 43/2008";

d) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera C „Drumuri comunale", următoarele pozitii se modifică după cum urmează:

- la pozitia nr. 16, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drumul scolii", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 38/2009";


- la pozitia nr. 18, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Berec I", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 38/2009";

- la pozitia nr. 21, coloana 2 va avea următorul cuprins: „La cimitirul unguresc", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 38/2009";

- la pozitia nr. 22, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ceret", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 38/2009";

- la pozitia nr. 23, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Hlube", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 38/2009";

e) la sectiunea I „Bunuri imobile"- „Drumuri vicinale", următoarele pozitii se modifică după cum urmează:

- la pozitia nr. 31, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Statia de sortare", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 38/2009";

- la pozitia nr. 38, coloana 2 va avea următorul cuprins: „La cimitirul nou", coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 108A - Delu Fitigău, lungimea 1,00 km", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 38/2009";

- la pozitia nr. 45, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DV Cheudului - limită tău, lungimea 1,142 km", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 38/2009";

- la pozitia nr. 51, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ciuhă", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 38/2009";

- la pozitia nr. 71, coloana 2 va avea următorul cuprins: „La Fântâna de Piatră", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 38/2009";

- la pozitia nr. 78, coloana 2 va avea următorul cuprins: „La poli", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 38/2009";

- la pozitia nr. 79, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cimitirului de la Biserică", coloana 3 va avea următorul cuprins: „DC 282 - Cimitir Ortodox, lungimea 0,330 km", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 38/2009";

- la pozitia nr. 80, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pe deal", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din Str. Scolii - Joampe, lungimea 0,210 km", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 38/2009";

- la pozitia nr. 81, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Bisericii", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din DC 282 - DJ 108, lungimea 0,321 km", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 38/2009";

- la pozitia nr. 83, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pe zonă", coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 108 A - Pintea Gheorghe, lungimea 0,300 km", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 38/2009";

- la pozitia nr. 84, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Gării", coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 108 A- DV Cheudului, lungimea 0,200 km", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 38/2009";

- la pozitia nr. 85, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 108 A- GrigoreTraian, lungimea 0,300 km", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 38/2009";

- la pozitia nr. 86, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 108 A- La curte, lungimea 0,480 km", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 38/2009";

- la pozitia nr. 87, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 108 A-calea ferată, lungimea 0,350 km", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 38/2009";

- la pozitia nr. 89, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DC 11 km 0+600 -DC 11 km 0+500, lungimea 1,200 km", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 38/2009";

- la pozitia nr. 91, coloana 2 va avea următorul cuprins: „La Cimitirul Românesc", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Bereg I - Cimitir ortodox, lungimea 0,500 km", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 38/2009";

- la pozitia nr. 93, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Capăt Sat", coloana 3 va avea următorul cuprins: „DC 11 km 2+100 - DV Nove, lungimea 0,200 km", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 38/2009";

f) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera B „Terenuri neocupate de constructii", se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 151 si 152, conform anexei nr. 6;

g) la sectiunea I „Bunuri imobile" - „Drumuri vicinale" se introduc cinci noi pozitii, pozitiile nr. 382-386, conform anexei nr. 6;

h) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera E „Străzi", se introduc cinci noi pozitii, pozitiile nr. 811-814si 931, conform anexei nr. 6.

7. Anexa nr. 17 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Chiesd" se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera B „Terenuri neocupate de constructii", pozitia nr. 16 se abrogă;

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera A „Constructii si terenuri aferente", se introduc patru noi pozitii, pozitiile nr. 141-144, conform anexei nr. 7;

c) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera D „Străzile cu trotuarele aferente, podurile, podetele", se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 851-853, conform anexei nr. 7;

d) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera F „Drumuri agricole", se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 1281, conform anexei nr. 7;

e) la sectiunea I „Bunuri imobile" se introduce o nouă literă, litera K „Sistem de alimentare cu apă si canalizare", cuprinzând pozitiile nr. 196-199, conform anexei nr. 7.

8. Anexa nr. 18 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cizer" se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera A „Constructii si terenuri aferente", pozitia nr. 5 se abrogă;

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera A „Constructii si terenuri aferente", se introduc patru noi pozitii, pozitiile nr. 141-144, conform anexei nr. 8;

c) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera E „Străzi", se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 1001,1002 si 1021, conform anexei nr. 8.

9. Anexa nr. 20 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Crasna" se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile" - „Terenuri neocupate de constructii" se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 265 si 266, conform anexei nr. 9;

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera C „Drumuri comunale", pozitia nr. 265 se renumerotează si devine pozitia nr. 267.

10. În anexa nr. 24 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cuzăplac", sectiunea I „Bunuri imobile", la „Alimentări cu apă", se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 3441, conform anexei nr. 10.

11. Anexa nr. 25 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dobrin" se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera A „Constructii si terenuri aferente", pozitia nr. 7 se abrogă;


b) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera A „Constructii si terenuri aferente", se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 171, conform anexei nr. 11.

12. Anexa nr. 27 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Fildu de Jos" se modifică si se completează după cum urmează:

a) sectiunea I „Bunuri imobile", litera A „Constructii si terenuri aferente", se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 261 si 262, conform anexei nr. 12;

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera B „Drumuri comunale", pozitia nr. 261 se renumerotează si devine pozitia nr. 263;

c) la sectiunea I „Bunuri imobile" - „Păduri", pozitiile nr. 149-153 se abrogă;

d) la sectiunea I „Bunuri imobile" se abrogă titlul „Păsuni comunale", cuprinzând pozitiile nr. 155-168;

13. Anexa nr. 29 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gârbou" se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera A „Constructii si terenuri aferente", la pozitia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Satul Călacea nr. 28, suprafată construită: 265 mp, suprafată: 963 mp, Vecini: E - DC 45, V - Lolos Cornel, S - Cooperativa de consum, N - Mosut Augustin", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 50/2008";

b) la sectiunea D „Străzi", următoarele pozitii se modifică după cum urmează:

Satul Gârbou:

- la pozitia nr. 134, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 108 B - Farcas loan, lungime 1,055 km", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 12/1999, H.C.L. nr. 34/2008";

- la pozitia nr. 137, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DC 45 - Petrean Alexandru, lungime 0,586 km", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 12/1999, H.C.L. nr. 34/2008";

- la pozitia nr. 141, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 108 B - DC 45, lungime 0,667 km", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 12/1999, H.C.L. nr. 34/2008";

- la pozitia nr. 142, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DC 45 - Poarta HaIIer, lungime 0,116 km", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 12/1999, H.C.L. nr. 35/2009";

- la pozitia nr. 146, coloana 3 va avea următorul cuprins:" DJ 108 B - Lazăr Nicolae, lungime 0,079 km", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 12/1999, H.C.L. nr. 34/2008";

Satul Popteleac:

- la pozitia nr. 170, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DC 45 - Podul Usunoatinului, lungime 1,837 km", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 12/1999, H.C.L. nr. 34/2008";

Satul Solomon:

- la pozitia nr. 196, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Valea Nucului - Horvat Alexandru, lungime 0,247 km", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 12/1999, H.C.L. nr. 34/2008";

c) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera A „Constructii si terenuri aferente", se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 191, conform anexei nr. 13;

d) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera D „Străzi", se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 2001, conform anexei nr. 13;

e) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera G „Monumente", se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 3741, conform anexei nr. 13;

f) la sectiunea I „Bunuri imobile" se introduce o nouă literă, litera K „Terenuri", cuprinzând pozitia nr. 386 conform anexei nr. 13. _

14. În anexa nr. 31 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Hereclean", sectiunea I „Bunuri imobile", la litera E „Străzi", se introduc sapte noi pozitii, pozitiile nr. 1221-1227, conform anexei nr. 14.

15. Anexa nr. 33 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului publicai comunei Horoatu Crasnei" se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera D „Drumuri vicinale", rândul 1 de la pozitia nr. 5 si pozitiile nr. 75, 84, 94 si 96 se abrogă;

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera E „Străzi", pozitiile nr. 136, 139, 145, 146, 148, 151, 152 si 153 se abrogă;

c) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera A „Constructii si terenuri aferente", următoarele pozitii se modifică după cum urmează:

- la pozitia nr. 2 rândul 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Horoatu Crasnei nr. 276, suprafată construită 352 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: „176.249", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public comunal, potrivit H.C.L. nr. 8/2009";

- la pozitia nr. 2, rândul 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafată 1500 mp, Vecini: N - Grădinită, E - Peter loan, S - Scoală, V - Maxim Grigore";

- la pozitia nr. 3, rândul 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Horoatu Crasnei nr. 284, suprafată construită 277 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: „95.857", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public comunal, potrivit H.C.L. nr. 8/2009";

- la pozitia nr. 3 rândul 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: „40 mp, teren aferent 3.100 mp, vecini: N - Pop Ileana, E - Valea Crasnei, S - Pop Victor, V - str. Săliste";

- la pozitia nr. 5 rândul 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: „200 mp, vecini: E - Chira Ioan, V - Marincas loan, S -vale, N -DC 79";

- la pozitia nr. 7 rândul 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stârciu nr. 415, suprafată construită 458,90 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: „32.820", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public comunal, potrivit H.C.L. nr. 8/2009";

- la pozitia nr. 7 rândul 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren aferent 2.400 mp; vecini: V - Copceag Gheorghe, S - DC 79, N - Pintea Daniel";

- la pozitia nr. 8 coloana 2, rândul 1 va avea următorul cuprins: „Sediu Consiliu Stârciu", rândul 2 va avea următorul cuprins: „Anexe gospodăresti 1", iar rândul 3 va avea următorul cuprins: „Anexe gospodăresti 2";

- la pozitia nr. 8 coloana 3, rândul 1 va avea următorul cuprins: „Stârciu nr. 408, suprafată construită 141 mp, teren aferent 2839 mp, vecini: N - Biserica Ortodoxă, E - Băican Nicolae, S - Casă locuit, V - DC 79", rândul 2 va avea următorul cuprins: „Suprafată construită: 109 mp", iar rândul 3 va avea următorul cuprins: „Suprafată construită: 128 mp";

- la pozitia nr. 8 coloana 4, rândul 1 va avea următorul cuprins: „1950", rândul 2 va avea următorul cuprins: „1970", iar rândul 3 va avea următorul cuprins: „1940";

- la pozitia nr. 8 coloana 5, rândul 1 va avea următorul cuprins: „389.174", rândul 2 va avea următorul cuprins: „55.170", iar rândul 3 va avea următorul cuprins: „55.170";

- la pozitia nr. 8 coloana 6, rândul 1 va avea următorul cuprins: „Domeniul public comunal, potrivit H.C.L. nr. 8/2009, CF 227, top 317,319", rândul 2 va avea următorul cuprins: „Domeniul public comunal, potrivit H.C.L. nr. 8/2009.", iar rândul 3 va avea următorul cuprins: „Domeniul public comunal, potrivit H.C.L. nr. 8/2009";


- la pozitia nr. 9 rândul 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Seredei nr. 195, suprafată construită 303,35 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: „196.000", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public comunal, potrivit H.C.L. nr. 8/2009";

- la pozitia nr. 9 rândul 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren aferent 750 mp; Vecini: E - Str. Tulicului, V - Biserica Ortodoxă, S - Monta Petru, N - DC 77";

- la pozitia nr. 11 rândul 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Horoatu Crasnei nr. 515, suprafată construită 628 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: „752.870", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public comunal, potrivit H.C.L. nr. 8/2009";

- la pozitia nr. 11 rândul 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafată construită 233 mp, teren aferent 5.635 mp, vecini: E - post politie, V - bloc locuinte, N - Gudea Mie, S - DC 77";

- la pozitia nr. 12 rândul 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Horoatu Crasnei nr. 256, suprafată construită 317 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: „176.249", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public comunal, potrivit H.C.L. nr. 8/2009";

- la pozitia nr. 12 rândul 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafată construită 32 mp, teren aferent (curte) 1.500 mp; vecini: N - str. Săliste, E - Peter loan, S - Căminul Cultural, V - Maxim Grigore";

d) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera B „Terenuri neocupate de constructii", la pozitia nr. 14, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Berbeci - fânate", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Horoatu Crasnei, Suprafata 750 mp, Vecini: N - DJ 108G, E- Coste Avram, S - DJ 108G, V - DJ 108G", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1989", coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.500", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public comunal, potrivit H.C.L. nr. 8/2009";

e) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera D „Drumuri vicinale", următoarele pozitii se modifică după cum urmează:

- la pozitia nr. 76, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Onăsestilor se termină în tarlaua Obârsiei, are lungimea de 0,45 km, este din pământ.", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1989", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public comunal, potrivit H.C.L. nr. 8/2009";

- la pozitia nr. 81, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinal Dealu Bohii", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1989", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public comunal, potrivit H.C.L. nr. 8/2009";

- la pozitia nr. 82, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinal Tufoi", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1989", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public comunal, potrivit H.C.L. nr. 8/2009";

- la pozitia nr. 83, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum vicinal Blidireasa", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1989", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public comunal, potrivit H.C.L. nr. 8/2009";

f) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera E „Străzi", la pozitia nr. 138, coloana 3 va avea următorul cuprins: „începe din DC 79, se termină în str. Bulevard, lungimea 0,750 km, pietruit", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1989", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public comunal, potrivit H.C.L. nr. 8/2009";

g) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera A „Constructii si terenuri aferente", se introduc cinci noi pozitii, pozitiile nr. 31, 32 si 81-83, conform anexei nr. 15;

h) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera B „Terenuri neocupate de constructii", se introduc treizeci si sapte de noi pozitii, pozitiile nr. 141-1437, conform anexei nr. 15;

i) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera D „Drumuri vicinale", se introduc patruzeci si două de noi pozitii, pozitiile nr. 531-537, 731-736, 961-9623 si 1181-1186, conform anexei nr. 15;

j) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera E „Străzi", se introduc douăzeci si sapte de noi pozitii, pozitiile nr. 1261, 1262, 1311, 1541-15418si 1611-1616, conform anexei nr. 15;

k) la sectiunea I „Bunuri imobile", se introduce o nouă literă, litera G „Statui si monumente", cuprinzând pozitiile nr. 180-184, conform anexei nr. 15;

l) la sectiunea 1 „Bunuri imobile", se introduce o nouă literă, litera H „Cimitire", cuprinzând pozitiile nr. 185-192, conform anexei nr. 15.

16. În anexa nr. 34 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei IIeanda", la sectiunea I „Bunuri imobile" - „Alimentări cu apă", se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 461, conform anexei nr. 16.

17. Anexa nr. 38 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Marca" se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera A „Constructii si terenuri aferente", la pozitia nr. 13, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centru de asistentă după programul scolar, tip After School", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Marca nr. 321/a, Suprafata construită: 320 mp, Suprafata totală: 680 mp, Vecini: N - Neaga loan, S - drum comunal, E - Grădină Neaga, V - Scoala corp 2", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 15/2009";

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera A „Constructii si terenuri aferente", se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 381 si 382, conform anexei nr. 17.

18. Anexa nr. 41 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mirsid" se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera A „Constructii si terenuri aferente", pozitia nr. 5 se abrogă;

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera A „Constructii si terenuri aferente", se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 131, conform anexei nr. 18;

c) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera B „Teren intravilan neocupat de constructii", se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 171, conform anexei nr. 18;

d) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera D „Drumuri vicinale", se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 841 si 842, conform anexei nr. 18;

e) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera I „Aductiune apă", se introduc sase noi pozitii, pozitiile nr. 3531-3536, conform anexei nr. 18.

19. În anexa nr. 42 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Năpradea", sectiunea I „Bunuri imobile", litera B „Terenuri neocupate de constructii":

- la pozitia nr. 22, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Năpradea, suprafată: 5.200 mp vecini: E: drum de acces, V: Pop Victor, S: Str. Brigăzii, N: proprietate privată", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „CF 1 si CF 628, domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 33/2008".

20. Anexa nr. 45 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Plopis" se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera E „Străzi", pozitia nr. 41 se abrogă;

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera A „Constructii si terenuri aferente", la pozitia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: „laz nr. 144, suprafată construită: 360 mp, suprafată construită anexe: 78 mp, suprafată totală: 0,482 ha, vecini: E - drum vicinal; V - Centrul Cultural; S - spatiu verde neamenajat; N - Biserica Ortodoxă laz si casă de tip familial


laz", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 19/2000, H.C.L. nr. 31/2009";

c) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera E „Străzi", următoarele pozitii se modifică după cum urmează:

- la pozitia nr. 37, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DC 85-DJ 110 E, lungimea - 0,865 km", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 15/1999, H.C.L. nr. 29/2009";

- la pozitia nr. 56, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DC 85 - Valea lazului, lungimea - 0,535 km", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 15/1999, H.C.L. nr. 29/2009";

d) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera B „Drumuri comunale", se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 153, conform anexei nr. 19;

e) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera D „Drumuri vicinale - satul laz", se introduce o nouă pozitie, pozitia 341, conform anexei nr. 19;

f) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera D „Drumuri vicinale - satul Făgetu", se introduc nouă noi pozitii, pozitiile nr. 342-3410, conform anexei nr. 19;

g) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera E „Străzi - satul Plopis", se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 551 si 552, conform anexei nr. 19;

h) la sectiunea I „Bunuri imobile" - „Străzi - satul Făgetu" se introduc treisprezece noi pozitii, pozitiile nr. 791-7913, conform anexei nr. 19;

i) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera F „Poduri - satul Plopis", se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 811, conform anexei nr. 19;

j) la sectiunea I „Bunuri imobile" - „Poduri - satul laz" se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 86, conform anexei nr. 19;

k) la sectiunea I „Bunuri imobile", după litera F „Poduri" se introduce o nouă literă, litera G „Terenuri neocupate de constructii", cuprinzând pozitiile nr. 87-89, conform anexei nr. 19.

21. În anexa nr. 46 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Poiana Blenchii", sectiunea I „Bunuri imobile", la litera A „Constructii si terenuri aferente", pozitia nr. 3 se abrogă.

22. În anexa nr. 51 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sânmihaiu Almasului", sectiunea I „Bunuri imobile", la litera B „Terenuri neocupate de constructii", se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 171, conform anexei nr. 20.

23. Anexa nr. 54 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Samsud" se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera A „Constructii si terenuri aferente", următoarele pozitii se modifică după cum urmează:

- la pozitia nr. 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centru de informare turistică, teren aferent", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900", coloana 5 va avea următorul cuprins: „25.900", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public comunal, potrivit H.C.L. nr. 39/2009";

- la pozitia nr. 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cămin cultural, teren aferent", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1910", coloana 5 va avea următorul cuprins: „40.000", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public comunal, potrivit H.C.L. nr. 22/2009";

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera G „Baze sportive", la pozitia nr. 278, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafată 5000 mp, Vecini: N - Părău, S - teren pentru constructii sociale, E - Părău, V - parcela Csetefar", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 18/1999, H.C.L. nr. 51/2008";

c) la sectiunea I „Bunuri imobile" se introduce o nouă literă, litera J „Terenuri neocupate de constructii", cuprinzând pozitiile nr. 281-284, conform anexei nr. 21.

24. Anexa nr. 55 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sărmăsag" se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera C „Drumuri comunale" se abrogă;

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera A „Constructii si terenuri aferente", următoarele pozitii se modifică după cum urmează:

- la pozitia nr. 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Scoala generală nr. 1 Sărmăsag, Clădire centru After School si birouri", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sărmăsag, Str. Primăverii, constructie cărămidă, suprafata construită 240 mp; Vecini: N - Str. Primăverii, S - „piata agroalimentară, E - CONSUMCOOP, V - Str. Morii"; „Sărmăsag, Str. Primăverii nr. 15, constructie din cărămidă, suprafata totală construită: 492 mp, din care centru After School - 264,05 mp si birouri - 227,95 mp", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public comunal, potrivit H.C.L. nr. 30/2000, H.C.L. nr. 93/2009";

- la pozitia nr. 112, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sărmăsag, Str. Teilor, suprafată construită: 599,85 mp, regim de înăltime: S+P, zidărie din cărămidă, Suprafata: 1.000 mp, vecini: E - baia comunală, V - Forgacs losif, N - Str. Pomilor, S - Str. Teilor";

c) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera D „Drumuri vicinale", următoarele pozitii se modifică după cum urmează:

- la pozitia nr. 53, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Viilor - Str. Liliacului; L - 0,440 km", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public comunal, potrivit H.C.L. nr. 45/1999, H.C.L. nr. 93/2009";

- la pozitia nr. 54, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Teilor- DJ 108 F; L - 0,291 km", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public comunal, potrivit H.C.L. nr. 45/1999, H.C.L. nr. 93/2009";

- la pozitia nr. 63, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Teilor - Str. Pomilor; L - 0,206 km", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public comunal, potrivit H.C.L. nr. 45/1999, H.C.L. nr. 93/2009";

- la pozitia nr. 77, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Satul Lompirt - DC 104 - păsune Laz; L - 0,835 km", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public comunal, potrivit H.C.L. nr. 45/1999, H.C.L. nr. 93/2009";

- la pozitia nr. 81, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Satul Lompirt - Str. Mare - DC 104; L - 0,863 km", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public comunal, potrivit H.C.L. nr. 45/1999, H.C.L. nr. 93/2009";

- la pozitia nr. 82, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Satul Lompirt - DC 104 - păsune; L - 0,366 km", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public comunal, potrivit H.C.L. nr. 45/1999, H.C.L. nr. 93/2009";

- la pozitia nr. 83, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Satul Lompirt - str. Szeldomb; L - 0,726 km", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public comunal, potrivit H.C.L. nr. 45/1999, H.C.L. nr. 93/2009";

d) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera A „Constructii si terenuri aferente", se introduc nouă noi pozitii, pozitiile nr. 118-1116, conform anexei nr. 22;

e) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera B „Terenuri neocupate de constructii", se introduc nouă noi pozitii, pozitiile nr. 122-1210, conform anexei nr. 22;

f) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera D „Drumuri vicinale", se introduc unsprezece noi pozitii, pozitiile nr. 911-9111, conform anexei nr. 22.


25. Anexa nr. 57„lnventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Valcău de Jos" se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera A „Constructii si terenuri aferente", pozitiile nr. 14, 15, 16 si 17 se abrogă;

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera B „Terenuri neocupate de constructii", pozitia nr. 31 se abrogă;

c) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera B „Terenuri neocupate de constructii", se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 321 si 322, conform anexei nr. 23;

d) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera S „Străzi", se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 1631, conform anexei nr. 23;

e) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera F „Poduri si podete", se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 1932, 1933 si 2141, conform anexei nr. 23;

f) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera G „Cimitire", se introduc cinci noi pozitii, pozitiile nr. 2481, 2491 -2494, conform anexei nr. 23;

g) la sectiunea I „Bunuri imobile" se introduce o nouă literă, litera J „Sistem de alimentare cu apă", cuprinzând pozitiile nr. 253 si 254, conform anexei nr. 23;

h) la sectiunea I „Bunuri imobile" se introduce o nouă literă, litera K „Drumuri forestiere de utilitate publică", cuprinzând pozitia nr. 255, conform anexei nr. 23.

26. Anexa nr. 58 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vârsolt" se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera A „Constructii si terenuri aferente", la pozitia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Recea nr. 220, suprafată construită: 342 mp, suprafată teren: 466 mp, vecinătăti: N - DC 102, E - Drum, S - Drum, V - Scoala Generală", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 22/1999, H.C.L. nr. 33/2009";

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera A „Constructii si terenuri aferente", se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 101 si 102, conform anexei nr. 24.

27. Anexa nr. 60 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Zimbor" se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera H „Baze sportive", pozitia nr. 283 se abrogă;

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera I „Târguri si oboare", la pozitia nr. 285, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren destinat centrului After School", coloana 3 va avea următorul cuprins: „în Grădina Cucoanii, Vecini: N - Grădina Cucoanii, E - Str. Fântâna Paschii, S - Ferma Zoopastorală, V - Valea Almasului, în suprafată de 8.997 mp", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public comunal, potrivit H.C.L. nr. 29/2009";

c) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera B „Terenuri neocupate de constructii", se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 241 si 242, conform anexei nr. 25;

d) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera D „Drumuri vicinale toate din pământ", se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 601, conform anexei nr. 25.

28. Anexa nr. 61 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Boghis" se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera A „Constructii si terenuri aferente", la pozitia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sediu Primărie - anexe (depozit combustibil + garaje + birouri), teren aferent", coloana 4 va avea următorul cuprins: „Str. Kisutca, suprafată construită: 453,16 mp, suprafată construită: 127,18 mp, suprafată totală: 3.729 mp; vecini: E: Vincze Andras; V: str. Kisutca; N: Nagy Zoltan; S: S.C. Signal S.R.L.", coloana 6 va avea următorul cuprins: „217083,39", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 28/2007 si H.C.L. nr. 60/2008";

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera F „Străzi", următoarele pozitii se modifică după cum urmează:

Satul Boghis:

- la pozitia nr. 125, coloana 4 va avea următorul cuprins: „DJ 191D-Valea Barcăului, 0,200 km, pietruit, trotuar pe stânga L=200 m, I = 1 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2005", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 28/2007, H.C.L. nr. 44/2008, H.C.L. nr. 42/2009";

- la pozitia nr. 126, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Str. Kisutca - cimitir evreiesc, 0,571 km, din pământ, trotuar pe stânga L= 130 m, 1=1 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2005", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 28/2007, H.C.L. nr. 44/2008, H.C.L. nr. 42/2009";

- la pozitia nr. 128, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Str. Romilor - (drum închis), 0,175 km, din pământ, trotuar pe stânga L = 175 m, I = 1m si pe dreapta L = 175 m, I = 1 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2005", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 28/2007, H.C.L. nr. 44/2008, H.C.L. nr. 42/2009";

- la pozitia nr. 129, coloana 4 va avea următorul cuprins: „DJ 191D - str. Alsohegyoldal 1,422 km, din pământ, trotuar pe stânga L = 522 m, I = 1 m si pe dreapta L = 900 m, I = 1 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2005", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 28/2007, H.C.L. nr. 44/2008, H.C.L. nr. 42/2009";

- la pozitia nr. 131, coloana 4 va avea următorul cuprins: „DJ 191D - DC 91, 1,162 km, pietruit, trotuar pe stânga L = 1.162 m, I = 1 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2005", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 28/2007, H.C.L. nr. 44/2008, H.C.L. nr. 42/2009";

- la pozitia nr. 132, coloana 4 va avea următorul cuprins: „DJ 191D - str. Felsohegyoldal, 0,350 km, din pământ, trotuar pe stânga L=200 m, 1=1 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2005", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 28/2007, H.C.L. nr. 44/2008, H.C.L. nr. 42/2009";

- la pozitia nr. 133, coloana 4 va avea următorul cuprins: „DJ 191D - str. Kisutca, 0,130 km, pietruit, trotuar pe stânga L = 130 m, 1=1 m si pe dreapta L=80 m, 1=1 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2005", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 28/2007, H.C.L. nr. 44/2008, H.C.L. nr. 42/2009";

- la pozitia nr. 134, coloana 4 va avea următorul cuprins: „DJ 191D - drumul Kenderesarok, 0,661 km, pietruit, trotuar pe stânga L=660 m, 1=1 m si pe dreapta L=560 m, 1=1 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2005" iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 28/2007, H.C.L. nr. 44/2008, H.C.L. nr. 42/2009";

- la pozitia nr. 136, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Str. Fuszor - Csardaspatak, 0,475 km, pietruit, trotuar pe stânga L=165 m, 1=1 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2005", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 28/2007, H.C.L. nr. 44/2008, H.C.L. nr. 42/2009";

- la pozitia nr. 137, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Str. Fuszor- Matei Anna, 0,130 km, din pământ, trotuar pe dreapta L=130 m, l= 1 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2005", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 28/2007, H.C.L. nr. 44/2008, H.C.L. nr. 42/2009";

- la pozitia nr. 138, coloana 4 va avea următorul cuprins: „DC 84 - Bordas Bârna, 0,216 km, pietruit, trotuar pe stânga


L=216 m, 1=1 m si pe dreapta L=216 m, 1=1 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2005", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 28/2007, H.C.L. nr. 44/2008, H.C.L. nr. 42/2009";

- la pozitia nr. 139, coloana 4 va avea următorul cuprins: „DJ 191D - râul Barcău, 0,250 km, pietruit, trotuar pe dreapta L= 250 m, l= 1 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2005", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 28/2007, H.C.L. nr. 44/2008, H.C.L. nr. 42/2009";

- la pozitia nr. 140, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Drumul Csordaut - Cimitirul evreiesc, 0,305 km, din pământ, trotuar pe dreapta L=100 m; I = 1 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2005", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 28/2007, H.C.L. nr. 44/2008, H.C.L. nr. 42/2009";

- la pozitia nr. 141, coloana 4 va avea următorul cuprins: „DJ 191D - râul Barcău, 0,300 km, pietruit, trotuar pe stânga L=300 m, 1=1 m si pe dreapta L=300 m, 1=1 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2005", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 28/2007, H.C.L. nr. 44/2008, H.C.L. nr. 42/2009";

- la pozitia nr. 142, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Str. Domb - Gecsealja, 0,310 km, din pământ, trotuar pe dreapta L=310 m, 1=1 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2005", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 28/2007, H.C.L. nr. 44/2008, H.C.L. nr. 42/2009";

- la pozitia nr. 143, coloana 4 va avea următorul cuprins: „DJ 191D - Piacter, 0,145 km, din pământ, trotuar pe stânga L=145 m, 1=1 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2005", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 28/2007, H.C.L. nr. 44/2008, H.C.L. nr. 42/2009";

- la pozitia nr. 145, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Str. Fuszor- Pap Lajos, 1,138 km, pietruit, trotuar pe dreapta L=1.138 m, 1=1 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2005", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 28/2007, H.C.L. nr. 44/2008, H.C.L. nr. 42/2009".

Satul Bozies:

- la pozitia nr. 146, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Str. Nagyutca - drumul Ugariut, 0,401 km, pietruit, trotuar pe stânga L=400 m, l= 1 si pe dreapta L=400 m, 1=1 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2005", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 28/2007, H.C.L. nr. 44/2008, H.C.L. nr. 42/2009";

- la pozitia nr. 147, coloana 4 va avea următorul cuprins: „DC 91 - Dragos losif, 0,141 km, din pământ, trotuar pe stânga

L=31 m, 1=1 m si pe dreapta L=110 m, 1=1 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2005", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 28/2007, H.C.L. nr. 44/2008, H.C.L. nr. 42/2009";

- la pozitia nr. 148, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Str. Kulvaros - Hatdulo, 0,168 km, din pământ, trotuar pe stânga L=168m, 1=1 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2005", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 28/2007, H.C.L. nr. 44/2008, H.C.L. nr. 42/2009";

- la pozitia nr. 150, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Str. Nagyutca - Kakasutca, 0,550 km, pietruit, trotuar pe stânga L= 540m, 1=1 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2005", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 28/2007, H.C.L. nr. 44/2008, H.C.L. nr. 42/2009";

- la pozitia nr. 151, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Str. Kisutca - drumul Toltes, 0,478 km, pietruit, trotuar pe stânga L=250m, 1=1 m si pe dreapta L=228m, l= 1m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2005", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 28/2007, H.C.L. nr. 44/2008, H.C.L. nr. 42/2009";

- la pozitia nr. 152, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Str. Nagyutca - str. Sikator, 0,089 km, din pământ, trotuar pe stânga L=89 m, 1=1 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2005", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 28/2007, H.C.L. nr. 44/2008, H.C.L. nr. 42/2009";

- la pozitia nr. 153, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Kakasutca - str. Alszeg, 0,632 km, pietruit, trotuar pe stânga L=630 m, 1=1 m si pe dreapta L=465 m, 1=1 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2005", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniu public comunal, potrivit H.C.L. nr. 28/2007, H.C.L. nr. 44/2008, H.C.L. nr. 42/2009";

c) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera A „Constructii si terenuri aferente" - satul Boghis, se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 71, conform anexei nr. 26;

d) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera B „Terenuri neocupate de constructii" - satul Boghis, se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 101, 102 si 103, conform anexei nr. 26;

e) după litera C „Drumuri comunale" se introduce o nouă literă, litera C1 „Trotuare" - satul Boghis, cuprinzând pozitia 131, conform anexei nr. 26;

f) după litera G „Fântâni" se introduce o nouă literă, litera H „Sistem de alimentare cu apă", cuprinzând pozitiile nr. 271 si 272, conform anexei nr. 26 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Anexele nr. 1-26*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 14 aprilie 2010.

Nr. 347.


*) Anexele nr. 1-26 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

privind organizarea si atributiile Secretariatului tehnic permanent al Comisiei interministeriale pentru legătura cu fortele armate străine

 

Pentru aplicarea dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 806/2009 privind organizarea si functionarea Comisiei interministeriale pentru legătura cu fortele armate străine si ale art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.498/2008 privind formatul si conditiile de eliberare a cărtilor de identitate speciale pentru membrii fortelor armate străine stationate pe teritoriul României,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

 

CAPITOLUL I

Organizarea si functionarea Secretariatului tehnic permanent al Comisiei interministeriale pentru legătura cu fortele armate străine

 

Art. 1. - Secretariatul tehnic permanent al Comisiei interministeriale pentru legătura cu fortele armate străine, denumit în continuare Secretariat, se asigură de către Sectia pentru legătura cu fortele armate străine din subordinea Departamentului pentru politica de apărare si planificare, care se constituie prin reorganizarea Centrului de coordonare si monitorizare a implementării Acordului de acces.

Art. 2. - Atributiile Secretariatului sunt următoarele:

a) asigură sprijinul logistic al desfăsurării sedintelor Comisiei interministeriale pentru legătura cu fortele armate străine, denumită în continuare Comisie;

b) asigură convocarea membrilor Comisiei la solicitarea presedintelui acesteia sau a reprezentatului desemnat de acesta;

c) pregăteste materialele pentru sedinte si asigură prezentarea acestora presedintelui Comisiei;

d) elaborează proiectul initial al ordinii de zi pentru sedintele Comisiei si îl supune analizei presedintelui acesteia;

e) asigură tehnoredactarea minutelor si deciziilor adoptate în sedintele Comisiei si le prezintă spre aprobare presedintelui Comisiei;

f) asigură transmiterea documentelor emise de Comisie la institutiile guvernamentale si la alte autorităti cu responsabilităti în domeniu;

g) asigură legătura dintre membrii Comisiei, schimburile de informatii si documentele necesare pentru îndeplinirea obiectivelor propuse;

h) elaborează proiectele comunicatelor de presă ale Comisiei si colaborează în acest sens cu structurile de profil din Ministerul Apărării Nationale sau din cadrul altor institutii guvernamentale cu responsabilităti în domeniu;

i) primeste solicitările pentru despăgubiri în conditiile dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, stationarea, desfăsurarea de operatiuni sau tranzitul fortelor armate străine pe teritoriul României si propune ministrului apărării nationale constituirea, după caz, a unui grup de daune pentru analizarea prejudiciilor cauzate tertilor, în componenta căruia intră specialisti din domeniile interesate;

j) asigură confectionarea, eliberarea si evidenta cărtilor de identitate speciale pentru membrii fortelor armate străine care stationează în România pe o perioadă mai mare de 60 de zile;

k) asigură, la solicitarea presedintelui Comisiei, transmiterea propunerilor pentru initierea unor acte normative în domeniu;

l) realizează interfata cu punctele de contact nationale din cadrul Ministerului Apărării Nationale si alte institutii publice abilitate, în vederea gestionării legăturii cu fortele armate străine, la solicitarea Comisiei.

 

CAPITOLUL II

Modul de organizare si de evidentă a cărtilor de identitate speciale

 

Art. 3. - (1) Cartea de identitate specială este documentul prin care se face dovada calitătii de membru al unei forte armate străine care stationează pe teritoriul României o perioadă mai mare de 60 de zile.

(2) Cartea de identitate specială se compune dintr-o filă tipărită fată-verso, în limba română, respectiv engleză.

(3) Cartea de identitate specială cuprinde datele necesare identificării membrului fortei armate străine în conformitate cu prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.498/2008 privind formatul si conditiile de eliberare a cărtilor de identitate speciale pentru membrii fortelor armate străine stationate pe teritoriul României.

(4) Forma cărtii de identitate speciale este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 4. - (1) Confectionarea si distrugerea cărtilor de identitate speciale se realizează de către Centrul tehnico-editorial al armatei, la solicitarea Secretariatului.

(2) Cheltuielile determinate de confectionarea si distrugerea cărtilor de identitate speciale se asigură din bugetul aprobat Ministerului Apărării Nationale, prin programul major Administratie centrală si pensii.

Art. 5. - Cărtile de identitate speciale se eliberează în baza unei solicitări transmise Secretariatului de către structurile Ministerului Apărării Nationale organizatoare ale activitătilor de cooperare cu fortele armate străine, denumite în continuare structuri organizatoare, în termen de două zile de la sosirea fortelor armate străine în România. La solicitare se anexează un tabel nominal cu datele personalului militar si civil propus să i se elibereze carte de identitate specială, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 6. - (1) La confectionarea cărtilor de identitate speciale se au în vedere următoarele:

a) datele se înscriu pe baza tabelelor comunicate de către structurile organizatoare, în care nu sunt admise stersături, corecturi sau adăugări;

b) fotografierea personalului se face în pozitia din fată, bust, descoperit. Personalul militar este fotografiat în tinută militară.

(2) Cărtile de identitate speciale completate gresit se anulează.

Art. 7. - (1) Membrii fortelor armate străine semnează pentru primirea cărtilor de identitate speciale, la structurile organizatoare, în tabele nominale, înregistrate la compartimentele de documente clasificate.


(2) Secretariatul organizează evidenta cărtilor de identitate speciale prin înscrierea acestora într-un registru. Modelul registrului este prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Secretariatul comunică Oficiului Român pentru Imigrări, pe bază de tabel nominal, datele personale ale membrilor fortei armate străine pentru care se eliberează cărti de identitate speciale, precum si perioada de valabilitate a acestora. Modelul tabelului nominal este prevăzut în anexa nr. 4.

(4) Se exceptează de la prevederile alin. (3) situatiile în care cărtile de identitate speciale se eliberează membrilor fortelor care sunt scutiti de la aplicarea reglementărilor referitoare la înregistrarea si controlul străinilor, în baza unor tratate internationale la care România este parte.

Art. 8. - (1) Eliberarea unei noi cărti de identitate speciale se face în următoarele situatii:

a) la schimbarea documentelor nationale de evidentă militară sau civilă ale titularului;

b) când fotografia nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

c) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii;

d) în cazul deteriorării.

(2) În termen de 3 zile de la producerea uneia dintre situatiile prevăzute la alin. (1), structura organizatoare solicită Secretariatului eliberarea unei noi cărti de identitate speciale.

(3) Cartea de identitate specială declarată pierdută sau furată, care a fost ulterior găsită, trebuie predată structurii organizatoare.

(4) Cheltuielile determinate de eliberarea unei noi cărti de identitate speciale, ca urmare a pierderii, deteriorării sau distrugerii, se suportă de către membrii fortei armate străine.

Art. 9. - Cartea de identitate specială se prezintă, împreună cu actul personal de identitate, organelor de control militare sau civile, când este necesar a fi dovedită calitatea de membru al fortelor armate străine.

Art. 10. - Cartea de identitate specială nu poate fi utilizată drept garantie pentru prestarea unor servicii, pentru încredintarea unor bunuri si valori, pentru plata datoriilor sau în alte scopuri în afara celor prevăzute în prezentul ordin.

Art. 11. - (1) Titularii cărtilor de identitate speciale sunt obligati să ia măsuri pentru a evita deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul acestora.

(2) Pierderea, distrugerea sau furtul cărtii de identitate specială trebuie declarată/declarat de către titulari la structura organizatoare, în cel mai scurt timp de la constatare. Structura organizatoare reclamă pierderea sau furtul cărtii de identitate specială la unitatea de politie pe raza căreia s-a produs.

(3) Cărtile de identitate speciale declarate pierdute, distruse sau furate sunt nule de drept.

Art. 12. - Orice modificare, adăugare sau mentiune pe cărtile de identitate speciale atrage nulitatea acestora.

Art. 13. - (1) Cărtile de identitate speciale se retrag de la titulari, prin grija structurii organizatoare, la terminarea perioadei pentru care au fost eliberate.

(2) Cărtile de identitate speciale retrase se înaintează trimestrial Secretariatului, pe bază de tabel nominal, în vederea anulării sau distrugerii acestora.

Art. 14. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 15. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 10 mai 2010.

Nr. M.54.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

- Model -

 

FORMA CĂRTII DE IDENTITATE SPECIALE

 

- fată –

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

- verso -

 

 

notă: Seria este compusă din două litere, astfel:

- FO (Foreign Officer) - pentru ofiteri;

- FW (Foreign Warrant Officer) - pentru subofiteri;

- FC (Foreign Civilian) - pentru personalul civil. Numărul este compus din sase cifre.

 

ANEXA Nr. 2

 

- Model –

 

ROMÂNIA

MINISTERULAPĂRÂRII NATIONALE

- denumirea structurii organizatoare -

Clasa/Nivelul de clasificare

Exemplarul nr.........

 

TABEL NOMINAL

cu datele personalului militar si civil propus a i se elibera carte de identitate specială

 

Nr. crt.

Numele

Prenumele

Data si locul nasterii

Cetătenia

Gradul

Functia îndeplinită pe timpul stationării în România

Comandamentul/ Structura

Perioada de valabilitate

solicitată

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:

Tabelul se întocmeste în ordinea gradelor, personalul militar cu acelasi grad, în ordine alfabetică, apoi se trece personalul civil în ordine alfabetică.

La tabelul nominal se anexează fotografiile personalului solicitant, în conformitate cu art. 6 alin (1) lit. b).


ANEXA Nr. 3

 

- Model -

 

REGISTRU

pentru evidenta cărtilor de identitate speciale

 

Nr. crt.

Numele

Prenumele

Gradul

Functia

Comandamentul/ Structura

Seria CIS*

Nr. CIS

Perioada de valabilitate

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Înscrierea în registru se va face conform tabelelor trimise de către structurile organizatoare ale activitătilor de cooperare cu fortele armate străine.


* CIS - carte de identitate specială.

 

ANEXA Nr. 4

 

- Model -

 

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

Departamentul pentru politica de apărare si planificare

Secretariatul tehnic permanent al Comisiei interministeriale pentru legătura cu fortele armate străine

Clasa/Nivelul de clasificare

Exemplarul nr...................

 

TABEL NOMINAL

cu datele personalului militar si civil căruia i s-a eliberat carte de identitate specială si care se comunică Oficiului Român pentru Imigrări

 

Nr. crt.

Numele

Prenumele

Data si locul nasterii

Cetătenia

Gradul

Perioada de valabilitate

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind aprobarea cifrei anuale de scolarizare, a numărului comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor, a componentei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăsurare a concursului  national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2010, precum si a modalitătilor privind plata taxei de participare la program

 

Având în vedere prevederile:

- art. 51 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu modificările si completările ulterioare;


- art. 2 din Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă un număr de 200 de locuri, reprezentând cifra anuală de scolarizare pentru anul 2010 în cadrul Programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici.

Art. 2. - Se aprobă constituirea a 3 comisii de concurs si a unei comisii de solutionare a contestatiilor. Componenta nominală a membrilor titulari si a membrilor supleanti din cadrul comisiilor este cuprinsă în anexa nr. 1.

Art. 3. - Se aprobă tematica pentru concursul national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2010, potrivit anexei nr. 2.

Art. 4. - Se aprobă calendarul de desfăsurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2010, potrivit anexei nr. 3.

Art. 5. - (1) Plata taxei de participare la program se va face la casieria Agentiei Nationale a Functionarilor Publici sau prin cont, ce va fi publicat pe pagina de internet a acestei institutii.

(2) Taxa de înscriere la concurs se plăteste de către persoanele care doresc să participe la concurs, anterior depunerii dosarului.

(3) Taxa de scolarizare se plăteste în termen de 10 zile lucrătoare de la data admiterii în program.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 12 mai 2010.

Nr. 111.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2010

 

1. Comisia de concurs este constituită din reprezentanti desemnati de:

- Ministerul Administratiei si Internelor - M.A.I. - Agentia Natională a Functionarilor Publici - A.N.F.P.

- Secretariatul General al Guvernului - S.G.G.

 

Comisia de concurs nr. 1 - membri titulari:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Institutia

Calitatea

1.

Marian Niculescu

A.N.F.P.

presedinte

2.

Marin Constantin

M.A.I.

membru

3.

Dragos Condrea

S.G.G.

membru

 

Comisia de concurs nr. 2 - membri titulari:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Institutia

Calitatea

1.

Paula Ghitescu-Cocea

A.N.F.P.

presedinte

2.

Elena Ciocan

M.A.I.

membru

3.

Stefan Găti

S.G.G.

membru

 

Comisia de concurs nr. 3 - membri titulari:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Institutia

Calitatea

1.

Dragos Drăgulănescu

A.N.F.P.

presedinte

2.

Adriana Miron

M.A.I.

membru

3.

Mihaela Toader

S.G.G.

membru


Comisia de concurs nr. 1 - membri supleanti:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Institutia

Calitatea

1.

Milena Oana Stancu

A.N.F.P.

presedinte

2.

Florica Brîndusescu

M.A.I.

membru

3.

Ana Savu

S.G.G.

membru

 

Comisia de concurs nr. 2 - membri supleanti:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Institutia

Calitatea

1.

Lavinia Nemes

A.N.F.P.

presedinte

2.

Georgeta Chira

M.A.I.

membru

3.

Cătălina Irimescu

S.G.G.

membru

 

Comisia de concurs nr. 3 - membri supleanti:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Institutia

Calitatea

1.

Ana Enescu

A.N.F.P.

presedinte

2.

Dalina Bucurescu

M.A.I.

membru

3.

Oana Brâncoveanu

S.G.G.

membru

 

2. Comisia de solutionare a contestatiilor este constituită din reprezentanti desemnati de:

- Ministerul Administratiei si Internelor - M.A.I.

- Agentia Natională a Functionarilor Publici - A.N.F.P.

- Secretariatul General al Guvernului - S.G.G.

 

Comisia de solutionare a contestatiilor- membri titulari:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Institutia

Calitatea

1.

Dan Sachelarescu

A.N.F.P.

presedinte

2.

Mihaela Prundeanu

M.A.I.

membru

3.

Cosmin Tănasie

S.G.G.

membru

 

Comisia de solutionare a contestatiilor - membri supleanti:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Institutia

Calitatea

1.

Mihaela Luminita Baciu

A.N.F.P.

presedinte

2.

Emilian Baboi

M.A.I.

membru

3.

Viorica Petrescu

S.G.G.

membru

ANEXA Nr. 2

 

TEMATICA

pentru concursul national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2010

 

- Constitutia României, republicată

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare

- Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare

- Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare

- Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare

- Legea nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, republicată, cu modificările si completările ulterioare

- Tratatul de instituire a Comunitătii Economice Europene (Tratatul de la Roma)

- Tratatul de instituire a unei Constitutii pentru Europa

- Tratatul de la Lisabona.


ANEXA Nr. 3

 

CALENDARUL

de desfăsurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2010

 

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăsurare

1.

Înscrierea candidatilor

14-18 iunie 2010

2.

Prima probă a concursului - selectarea dosarelor de concurs

19-20 iunie 2010

3.

Afisarea rezultatelor

21 iunie 2010

4.

Contestarea rezultatelor

22 iunie 2010

5.

Afisarea:

- rezultatelor contestatiilor

- listelor nominale ale candidatilor admisi

- programului desfăsurării interviului

23 iunie 2010

6.

A doua probă a concursului - interviul

24-27 iunie 2010

7.

Afisarea rezultatelor

28 iunie 2010

8.

Contestarea rezultatelor

29 iunie 2010

9.

Afisarea:

- rezultatelor contestatiilor

- rezultatelor finale ale concursului

30 iunie 2010

10.

Candidatii declarati admisi îsi completează dosarul si achită taxa de scolarizare.

1-14 iulie 2010

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.