MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 316/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 316         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 13 mai 2010

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 516 din 27 aprilie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5802 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 517 din 27 aprilie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERKlULUI ROMÂNIEI

 

            43. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizatii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009

 

            466. - Hotărâre privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Vâlcea de către domnul Burlănescu Marius- Adrian

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            361. - Ordin al inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat privind transmiterea on-line la Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat a rapoartelor de monitorizarea ascensoarelor


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 516

din 27 aprilie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5802 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5802 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Elena Călin în Dosarul nr. 11.297/215/2008 al Tribunalului Dolj - Sectia civilă.

La apelul nominal se prezintă personal autorul exceptiei Elena Călin si se constată lipsa celorlalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul autorului exceptiei, care depune concluzii scrise prin care solicită admiterea acesteia.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca nefondată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 10 iunie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 11.297/215/2008, Tribunalul Dolj - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5802 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Elena Călin în dosarul de mai sus.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că procedura reglementată de art. 5802 din Codul de procedură civilă contravine dreptului la un proces echitabil, deoarece nu prevede posibilitatea exercitării unei căi de atac împotriva încheierilor prin care se încuviintează executarea unui titlu de către creditorul obligatiei, lipsindu-l astfel pe debitor de posibilitatea exercitării unei căi de atac si punându-l într-o pozitie de inegalitate fată de creditor.

Tribunalul Dolj - Sectia civilă arată că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată, sens în care face trimitere la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 5802 din Codul de procedură civilă, care au următorul continut:

„Dacă debitorul refuză să îndeplinească o obligatie de a face cuprinsă într-un titlu executoriu, în termen de 10 zile de la primirea somatiei, creditorul poate fi autorizat de instanta de executare, prin încheiere irevocabilă, dată cu citarea părtilor, să o îndeplinească el însusi sau prin alte persoane, pe cheltuiala debitorului.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 21 alin. (1)-(3) referitoare la accesul liber la justitie si la solutionarea cauzei într-un termen rezonabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 5802 din Codul de procedură civilă, Curtea s-a pronuntat în repetate rânduri. De exemplu prin Decizia nr. 884 din 30 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 19 ianuarie 2007, Curtea a constatat că, în esentă, se critica lipsa de reglementare a posibilitătii de exercitare a unei căi de atac împotriva încheierilor prin care se dispune autorizarea creditorului de a îndeplini obligatia de a face, pe cheltuiala debitorului. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

Ca atare, tinând seama de criticile avansate, Curtea a respins ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5802 din Codul de procedură civilă.

Pe de altă parte, instanta nu face altceva decât să autorizeze creditorul să îndeplinească el însusi obligatia ce îi incumbă debitorului, în situatia în care acesta refuză să o îndeplinească, dat fiind caracterul definitiv si irevocabil al titlului executoriu.

Dacă s-ar admite că, împotriva unui titlu executoriu (cu caracter definitiv si irevocabil), debitorul obligat la o anumită prestatie ar mai avea deschisă si altă cale în justitie, s-ar pune sub semnul incertitudinii însusi caracterul definitiv si irevocabil al titlului executoriu, ceea ce apare ca inadmisibil.

Întrucât nu au apărut împrejurări noi care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în această materie, solutia adoptată în precedent, precum si considerentele pe care aceasta se întemeiază îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.


Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5802 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Elena Călin în Dosarul nr. 11.297/215/2008 al Tribunalului Dolj - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 aprilie 2010.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 517

din 27 aprilie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

            Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Celuloză si Otel” - S.R.L. în Dosarul nr. 10.162.1/325/2008 al Tribunalului Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca nefondată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 15 iulie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 10.162.1/325/2008, Tribunalul Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie

ridicată de Societatea Comercială „Celuloză si Otel” - S.R.L. În dosarul de mai sus.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prin acordarea posibilitătii debitorului de a formula apărări de fond în cadrul contestatiei la executare, desi nu s-a prevalat de calea de atac prevăzută de art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, se aduce atingere gravă principiilorfundamentale consacrate de art. 16 alin. (1) si art. 21 alin. (3) din Constitutie.

Tribunalul Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ arată că, întrucât autorul a invocat în sustinerea exceptiei apărări de fond, nu îsi poate exprima un punct de vedere fără a se antepronunta.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 295/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002, astfel cum au fost modificate acestea prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 5 noiembrie 2002, aprobată la rândul ei prin Legea nr. 5/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 20 ianuarie 2003. Astfel, art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 are următorul cuprins:

„(2) Prin contestatia la executare debitorul poate invoca apărări de fond împotriva titlului executoriu, cu exceptia cazului în care a formulat, potrivit art. 8, cerere în anulare împotriva ordonantei de admitere a cererii creditorului.”

Articolul 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 la care face trimitere textul legal criticat are următorul continut:

„(1) Împotriva ordonantei prevăzute la art. 6 alin. (2) debitorul poate formula cererea în anulare, în termen de 10 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia.

(2) Cererea în anulare se solutionează de către instanta competentă pentru judecarea fondului cauzei în prima instantă.

(3) abrogat de art. I pct. 12 din Legea 195/2004

(4) Dacă instanta învestită admite cererea în anulare, aceasta va anula ordonanta, pronuntând o hotărâre irevocabilă. Prevederile art. 7 se aplică în mod corespunzător.

(5) Hotărârea prin care a fost respinsă cererea în anulare este irevocabilă.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea în drepturi a cetătenilor si ale art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai făcut obiectul controlului său prin raportare la critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntării Deciziei nr. 361 din 12 decembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 19 martie 2003, Curtea a considerat ca fiind neîntemeiată critica potrivit căreia prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 ar încălca dispozitiile constitutionale referitoare la accesul liber la justitie. În acest sens, Curtea a retinut că, potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, împotriva ordonantei cu somatia de plată persoana interesată poate face contestatie la executare în conditiile prevăzute de Codul de procedură civilă. Teza întâi a art. 10 alin. (2) permite debitorului invocarea, prin contestatia la executare, si a unor apărări de fond împotriva titlului executoriu, iar teza a doua a aceluiasi alineat exceptează de la exercitiul acestui drept debitorul care a formulat o cerere în anulare împotriva ordonantei de admitere a cererii creditorului. Conform prevederilor art. 8 din aceeasi ordonantă, împotriva ordonantei cu somatia de plată, emisă de judecător, debitorul poate formula cerere în anulare la instanta competentă pentru judecarea cauzei în primă instantă, care va putea anula ordonanta, situatie în care, la cererea creditorului, se va proceda la judecarea în fond a cauzei, în conditiile dreptului comun. Din continutul acestor dispozitii legale nu rezultă nicio îngrădire a accesului liber la justitie pentru niciuna dintre părtile litigante. Debitorul nemultumit de ordonanta cu somatia de plată poate formula o cerere în anulare, care se solutionează de către instanta competentă pentru judecarea fondului.

Or, tocmai în cadrul acestei proceduri, debitorul poate invoca apărări de fond, ceea ce face de prisos ca acesta să mai poată invoca astfel de apărări si în cadrul contestatiei la executare.

Prin urmare, legiuitorul a oferit posibilitatea debitorului de a invoca apărări de fond, neavând relevantă dacă acesta Ie-a invocat sau nu în cadrul actiunii în anulare.

Exceptia prevăzută în art. 10 alin. (2) teza a doua din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 este justificată, întrucât aceasta are în vedere situatia în care, în lipsa cererii în anulare, debitorul nu a putut invoca apărările de fond.

Întrucât nu au apărut împrejurări noi care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în această materie, solutia adoptată în precedent, precum si considerentele pe care aceasta se întemeiază îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d)si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Celuloză si Otel” - S.R.L. În Dosarul nr. 10.162.1/325/2008 al Tribunalului Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 aprilie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizatii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009

 

Având în vedere Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009, si a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de împrumutat, Banca Natională a României, în calitate de agent al împrumutatului, si Comunitatea Europeană, în calitate de împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 si la Bucuresti la 18 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 364/2009, cu completările ulterioare,

luând în considerare necesitatea respectării angajamentelor asumate de Guvernul României cu privire la progresul în implementarea simplificării administrative privind autorizatiile si permisele, prevăzute în anexa nr. 1 la Memorandumul de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, la capitolul „Reformă structurală”,

tinând seama că neîndeplinirea măsurilor prevăzute de Memorandumul de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România poate atrage blocarea transei a III-a din împrumut, în valoare de până la 1,15 miliarde euro, cu termen în aprilie 2010,

deoarece în caz contrar este pusă în pericol derularea Memorandumului de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România în conformitate cu calendarul stabilit în anexa nr. 1, existând riscul blocării sumelor aferente următoarelor transe,

în contextul recesiunii economice severe care pune în pericol stabilitatea economică a României si pentru asigurarea eliberării la timp a sumelor aferente împrumutului prevăzut de Memorandumul de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, elemente care vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. I. - Legea energiei electrice nr. 13/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 11 alineatul (2), litera t) se abrogă.

2. La articolul 15 alineatul (1), punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. autorizatii de înfiintare pentru realizarea de noi capacităti energetice de producere a energiei electrice, inclusiv de capacităti de producere a energiei electrice si termice în cogenerare, sau retehnologizarea acestora, dacă puterea electrică instalată a capacitătilor respective depăseste 1 MW;”.

3. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Activitatea unei persoane de revânzare a energiei electrice către utilizatorii retelelor electrice aflate în exploatarea sa se desfăsoară fără licenta de furnizare prevăzută la alin. (1) pct. 2 lit. f), în conditiile respectării reglementărilor specifice, aprobate de autoritatea competentă.”

Art. II. - Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 24, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Toate interventiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, altele decât cele de schimbare a functiunii sau a destinatiei, de întretinere sau de reparatii curente, indiferent de sursa lor de finantare si de regimul de proprietate a imobilului, se fac cu specialisti si experti atestati si sub inspectia si controlul propriu ale Ministerului Culturii si Patrimoniului National, respectiv ale serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Patrimoniului National, în conditiile legii.”

2. La articolul 26 alineatul (1), punctul 16 va avea următorul cuprins:

„16. instituie, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Registrul specialistilor, Registrul expertilor si verificatorilor tehnici;”.

3. La articolul 26 alineatul (1), punctul 18 se abrogă.

4. La articolul 28 alineatul (3), litera j) se abrogă.

5. La articolul 33 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:

,,e) propune criteriile de atestare a specialistilor si expertilor din domeniul protejării monumentelor istorice;”.

Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacitătii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 18 septembrie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:


1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Al. 31. - (1) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor administrează sistemul informatic national privind evidenta si simplificarea plătii drepturilor de autor si a drepturilor conexe de către utilizatori si a repartitiei remuneratiilor colectate de organismele de gestiune colectivă în cadrul proiectului e-guvernare.

(2) Normele metodologice privind crearea si functionarea evidentei nationale prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Costurile de realizare a acestei evidente nationale sunt suportate de organismele de gestiune colectivă beneficiare ale remuneratiilor datorate de utilizatori.”

2. La articolul 6 alineatul (1) punctul 1, litera d) se abrogă.

3. La articolul 6 alineatul (2), litera d) se abrogă.

4. La articolul 9, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În vederea înscrierii fonogramelor, persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care produc fonograme pe teritoriul României depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere-tip pentru fiecare fonogramă.”

5. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Cererea-tip prevăzută la alin. (2) este completată de solicitanti, în mod obligatoriu, cu date si informatii, pe propria răspundere, privind:

a) titlul fonogramei si lista operelor continute;

b) titularii drepturilor de autor si ai drepturilor conexe pentru fiecare operă si procentul din drepturile patrimoniale cuvenit fiecărui titular, în cazul gestiunii colective extinse;

c) contractele de cesiune încheiate cu titularii dreptului de autor (direct de compozitor, textier, editor etc. sau prin organismele de gestiune colectivă) si cu titularii de drepturi conexe (artisti interpreti, executanti, producători de fonograme etc);

d) numele cedentilor, drepturile patrimoniale cesionate, felul, durata si teritoriul cesiunii;

e) anul, tara si data primei fixări a fonogramei;

f) anul primei publicări sau a primei radiodifuzări a fonogramei.”

6. La articolul 9, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care importă fonograme, respectiv desfăsoară activităti de comert intracomunitar, cererea-tip este completată de solicitanti, în mod obligatoriu, cu date si informatii, pe propria răspundere, privind drepturile de autor si drepturile conexe, factura externă si declaratia vamală de import, după caz. Cererea-tip este însotită de copia înscrisului doveditor al acordului titularului de drepturi privind importul, distribuirea si comercializarea de fonograme pe teritoriul României, în traducere autorizată în limba română.”

7. La articolul 9, alineatele (4), (5) si (6) se abrogă.

8. Articolul 10 modifică si va avea următorul cuprins: Art. 10. - (1) După verificarea îndeplinirii conditiilor

prevăzute la art. 9, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor eliberează solicitantilor adeverinte de înscriere a fonogramelor în Registrul national al fonogramelor, astfel:

a) pentru cererile completate on-line în aplicatia informatică a Oficiului, anterior depunerii si înregistrării la Oficiu, în termen de 4 zile lucrătoare de la data înregistrării;

b) pentru cererile depuse si înregistrate direct la Oficiu, în termen de 6 zile lucrătoare de la data înregistrării;

c) pentru cazurile în care se solicită eliberarea în regim de urgentă, în termen de două zile lucrătoare de la data înregistrării.

(2) Persoanele fizice sau juridice care produc pe teritoriul României fonograme cu opere din repertoriul international, national sau cele cărora Ie-a fost cesionat de către producătorii români dreptul de reproducere si distribuire de fonograme în România sunt obligate să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor un exemplar al fonogramei pe fiecare tip de suport, în forma în care acesta a fost introdus în circuitul comercial, în termen de 30 de zile de la data emiterii adeverintei de înscriere a fonogramelor în Registrul national al fonogramelor.

(3) Persoanele prevăzute la art. 9 alin. (1) pot depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor elemente detaliate privind identificarea fonogramelor originale. Aceste elemente au caracter confidential, urmând a fi comunicate, la cerere, numai organelor de supraveghere si control al aplicării legislatiei privind dreptul de autor si drepturile conexe.”

9. La articolul 17 alineatul (1) punctul 1, literele a) si e) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) producere de programe pentru calculator destinate comercializării prin magazine;

...................................................................................................................................

e) comercializare de programe pentru calculator prin magazine specializate în vânzarea de programe pentru calculator si echipamente IT;”.

10. La articolul 23, alineatele (2) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) În vederea înscrierii videogramelor în Registrul national al videogramelor, persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice prevăzute la alin. (1) depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere-tip.

...................................................................................................................................

(5) Pentru persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care importă videograme, respectiv desfăsoară activităti de comert intracomunitar, cererea-tip este completată de solicitanti, în mod obligatoriu, cu date si informatii, pe propria răspundere, privind drepturile de autor si drepturile conexe, factura externă si declaratia vamală de import, după caz. Cererea-tip este însotită de copia înscrisului doveditor al acordului titularului de drepturi privind importul, distribuirea si comercializarea de videograme pe teritoriul României, în traducere autorizată în limba română.”

11. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Cererea-tip prevăzută la alin. (2) este completată de solicitanti, în mod obligatoriu, cu date si informatii, pe propria răspundere, privind următoarele:

a) titlul operei;

b) contractele de cesiune a drepturilor de autor si a drepturilor conexe, numele cedentilor, drepturile patrimoniale cesionate, felul, durata si teritoriul cesiunii;

c) titularii drepturilor de autor si ai drepturilor conexe;

d) data primei fixări si a primei publicări sau radiodifuzări a videog ramei.”

12. La articolul 23, alineatul (4) se abrogă.

13. La articolul 23, alineatele (6), (7) si (8) se abrogă.


14. Articolul 24 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) După verificarea îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 23, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor eliberează solicitantilor adeverinte de înscriere a videogramelor în Registrul national al videogramelor, astfel:

a) pentru cererile completate on-line în aplicatia informatică a Oficiului, anterior depunerii si înregistrării la Oficiu, în termen de 4 zile lucrătoare de la data înregistrării;

b) pentru cererile depuse si înregistrate direct la Oficiu, în termen de 6 zile lucrătoare de la data înregistrării;

c) pentru cazurile în care se solicită eliberarea în regim de urgentă, în termen de două zile lucrătoare de la data înregistrării.

(2) Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care au produs videograme pe teritoriul României au obligatia să depună un exemplar al videogramei în forma în care se introduce în circuitul comercial. În situatia în care exemplarul nu este depus în termen de 30 de zile de la data eliberării adeverintei, înscrierea se anulează.”

15. Articolul 35 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 35. -înregistrarea persoanelor fizice autorizate si a persoanelor juridice în registrele nationale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor se efectuează în baza cererilor-tip specifice, însotite de copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comertului. Datele si informatiile nereale declarate în cererea-tip atrag răspunderea solicitantului, potrivit legii.”

16. La articolul 36, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - (1) După verificarea documentelor prevăzute la art. 35, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor eliberează certificatul corespunzător solicitantilor, astfel:

a) pentru cererile completate on-line în aplicatia informatică a Oficiului, anterior depunerii si înregistrării la Oficiu, în termen de 4 zile lucrătoare de la data înregistrării;

b) pentru cererile depuse si înregistrate direct la Oficiu, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării;

c) pentru cazurile în care se solicită eliberarea în regim de urgentă, în termen de două zile lucrătoare de la data înregistrării.”

17. La articolul 43 alineatul (1), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) comercializarea sau detinerea în vederea comercializării de fonograme ori videograme fără marcaje holografice, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei si confiscarea acestora.”

18. La articolul 44, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Contraventiile prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. a), c), e), g), n) si o) se pot constata si sanctiona si de către personalul Jandarmeriei Române.”

Art. IV. - Articolul 260 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 260. - (1) Lichidarea societătii trebuie terminată în cel mult un an de la data dizolvării. Pentru motive temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu perioade de câte 6 luni, dar nu cu mai mult de 24 de luni cumulat.

(2) Lichidarea nu liberează pe asociati si nu împiedică deschiderea procedurii de faliment a societătii.

(3) În termen de 30 de zile de la dizolvare vor fi numiti lichidatorii, în conditiile art. 262, respectiv art. 264.

(4) În termen de 60 de zile de la numire, lichidatorul trebuie să depună la oficiul registrului comertului, pentru mentionare în registrul comertului, un raport privind situatia economică a societătii. Dacă, potrivit raportului, debitorul îndeplineste conditiile pentru deschiderea procedurii simplificate de insolventă, lichidatorul are obligatia de a solicita deschiderea acestei proceduri în termen de 15 zile de la data depunerii raportului.

(5) La împlinirea unui termen de 6 luni de la numire, lichidatorul trebuie să depună la oficiul registrului comertului un raport privind stadiul operatiunilor de lichidare. La împlinirea termenului de un an prevăzut la alin. (1) lichidatorul trebuie să depună la oficiul registrului comertului un nou raport, însotit, dacă este cazul, si de hotărârea instantei de prelungire a termenului de lichidare, pentru mentionare în registrul comertului.

(6) Pentru fiecare prelungire a termenului de lichidare, lichidatorul are obligatia de a depune la oficiul registrului comertului hotărârea instantei, precum si raportul privind stadiul operatiunilor de lichidare.

(7) Nerespectarea obligatiei de depunere a rapoartelor prevăzute la alin. (4)-(6) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 50 lei la 100 lei. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizează, din oficiu sau în urma sesizării oricărei părti interesate, de către directorul oficiului registrului comertului si/sau de persoana sau persoanele desemnate de către directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului, potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comertului.

(8) În termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii vor depune la registrul comertului cererea de radiere a societătii din registrul comertului, sub sanctiunea unei amenzi judiciare de 200 lei pentru fiecare zi de întârziere, care va fi aplicată de tribunalul în circumscriptia căruia îsi are sediul comerciantul, în urma sesizării oricărei părti interesate. Încheierea judecătorului prin care se dispune amendarea lichidatorului este executorie si poate fi atacată cu recurs.

(9) Sanctiunea prevăzută la alin. (7) se aplică si lichidatorului care nu introduce cererea de deschidere a procedurii insolventei în termenul prevăzut la alin. (4).

(10) Dacă în termen de 3 luni de la expirarea termenului mentionat la alin. (1), prelungit de tribunal după caz, oficiul registrului comertului nu a fost sesizat cu nicio cerere de radiere sau cu nicio cerere de numire a lichidatorului, societatea este radiată din oficiu din registrul comertului. Radierea se dispune prin sentintă a tribunalului comercial sau a sectiei comerciale a tribunalului în a cărui circumscriptie se află sediul societătii, pronuntată la cererea Oficiului National al Registrului Comertului, cu citarea societătii si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si a directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz. Procedura prevăzută de art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2009 se aplică în mod corespunzător.

(11) Hotărârea judecătorească de radiere se comunică societătii la sediul social, Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, si oficiului registrului comertului unde este înregistrată, se înregistrează în registrul comertului si se afisează pe pagina de internet a Oficiului National al Registrului Comertului si la sediul oficiului registrului comertului de pe lângă tribunalul în a cărui circumscriptie s-a aflat sediul social al societătii.

(12) Bunurile rămase din patrimoniul societătii radiate din registrul comertului revin actionarilor, care răspund în limita valorii acestora pentru acoperirea creantelor, conform prevederilor Codului de procedură civilă.”

Art. V. - Prevederile articolului 260 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonantă de urgentă, se aplică în mod corespunzător tuturor categoriilor de persoane juridice înregistrate în registrul comertului.

Art. VI. - (1) Prevederile art. 260 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonantă de urgentă, se aplică în mod corespunzător si procedurilor de dizolvare sau lichidare voluntară aflate în derulare la data intrării în vigoare a acesteia, data de la care curg termenele prevăzute la art. 260 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, fiind data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), societătile comerciale care la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se află în dizolvare sau lichidare voluntară de mai mult de 3 ani sunt radiate din oficiu din registrul comertului. Radierea se dispune prin sentintă a tribunalului comercial sau a sectiei comerciale a tribunalului în a cărui circumscriptie se află sediul societătii, la cererea Oficiului National al Registrului Comertului. Solutionarea cererii se face cu citarea societătii si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si a directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz. Procedura prevăzută de art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comertului se aplică în mod corespunzător.

(3) Dispozitiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător si societătilor care se află în lichidare voluntară de mai mult de 5 ani, în urma prelungirii termenului de 3 ani, dispusă de tribunal, potrivit legii.

(4) Pentru actiunile formulate în temeiul prezentului articol, Oficiul National al Registrului Comertului este scutit de taxe judiciare de timbru si timbru judiciar.

Art. VII. - Legea viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 14 septembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) În arealele viticole sau în extravilanul localitătilor din afara arealelor viticole, înfiintarea de plantatii de vită-de-vie pe o suprafată de peste 0,1 ha de operator economic sau de familie si extinderea peste această limită a celor existente se pot face numai în baza unui drept de plantare/replantare, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Plantarea/replantarea vitei-de-vie se face în baza unui drept de plantare sau de replantare ori de plantare pe o rezervă. Crearea rezervei regionale (judetene) si/sau nationale a drepturilor de plantare a vitei-de-vie are scopul de a permite administratiei publice locale si centrale atribuirea dreptului de plantare a vitei-de-vie acelor persoane fizice/juridice care, pe baza unor criterii obiective, vor justifica necesitatea obtinerii acestor drepturi.

(3) Procedura si conditiile de acordare a drepturilor prevăzute la alin. (2), precum si perioada de valabilitate a acestor drepturi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.

(4) În arealele viticole sau în extravilanul localitătilor din afara arealelor viticole, înfiintarea de plantatii de vită-de-vie pe o suprafată de peste 0,1 ha se face cu soiuri admise în cultură si în baza Cererii de plantare/replantare a vitei-de-vie si de înscriere în Registrul plantatiilor viticole, depusă la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană, respectiva municipiului Bucuresti.

(5) Modelul de Cerere de plantare/replantare a vitei-de-vie si de înscriere în Registrul plantatiilor viticole se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.

(6) În vederea înfiintării de plantatii viticole pe suprafete mai mari de 3 ha este necesară prezentarea de către solicitant a unui proiect de înfiintare a plantatiei viticole, avizat de unitatea de cercetări vitivinicole din zonă.”

2. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Defrisarea plantatiilor de vită-de-vie în suprafată mai mare de 0,1 ha se face de către persoane fizice/juridice, pe baza Declaratiei de defrisare a plantatiilor de vită-de-vie si cererii pentru eliminarea parcelei/parcelelor defrisate din Registrul plantatiilor viticole, depusă la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz.

(2) Modelul de Declaratie de defrisare a vitei de vie si cerere pentru eliminarea parcelei/parcelelor defrisate din Registrul plantatiilor viticole se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.

(3) Persoanele care defrisează plantatii de vită-de-vie înscrise în Registrul plantatiilor viticole beneficiază de un drept de replantare în suprafată echivalentă de cultură pură cu cea defrisată sau propusă pentru defrisare. Dreptul individual de replantare poate fi exercitat în termen de 8 ani de la data acordării acestuia.

(4) Prin cultură pură se întelege suprafata efectiv ocupată cu butucii de vită-de-vie, delimitată de perimetrul extern al butucilor, la care se adaugă o zonă-tampon a cărei lătime corespunde jumătătii distantei dintre rânduri.”

3. La articolul 51, literele a) si n) vor avea următorul cuprins:

,,a) înfiintarea de plantatii viticole în suprafată de peste 0,1 ha de persoană fizică sau juridică ori extinderea peste această limită a celor existente, fără un drept corespunzător de plantare/replantare, potrivit prevederilor art. 11;

...................................................................................................................................

n) defrisarea vitei-de-vie din soiuri nobile admise în cultură, în suprafată mai mare de 0,1 ha, fără declaratie de defrisare potrivit prevederilor art. 15 alin. (1).”

Art. VIII. - Normele metodologice de aplicare a Legii viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 4 noiembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 9, alineatele (7), (8) si (9) se abrogă.

2. La articolul 10, alineatele (1) si (2) se abrogă.

3. Articolele 17,18 si 19 se abrogă.

Art. IX. - Legea nr. 17/2000 privind asistenta socială a persoanelor vârstnice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 6 martie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:


1. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Al. 13. - (1) Pentru asigurarea îngrijirii la domiciliu a persoanei vârstnice aflate în situatia de dependentă sociomedicală, stabilită conform grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, consiliile locale pot angaja personal de îngrijire prin plata cu ora, fractiuni de normă sau normă întreagă, în functie de perioada de îngrijire necesară a se acorda si cu respectarea criteriilor prevăzute de standardele de calitate aplicabile în domeniu, conform legislatiei în vigoare.”

2. La articolul 13, alineatul (3) se abrogă.

Art. X. - Alineatul (1) al articolului 43 din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piată, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 43. - (1) Regulamentul si/sau orice alt document în baza căruia urmează să se desfăsoare loteria publicitară trebuie să fie autentificat(e) de un notar public înainte de începerea operatiunii.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 5 mai 2010.

Nr. 43.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Vâlcea de către domnul Burlănescu Marius- Adrian

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea temporară a functiei publice de subprefect al judetului Vâlcea de către domnul Burlănescu Marius- Adrian.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 12 mai 2010.

Nr. 466.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT

 

ORDIN

privind transmiterea on-line la Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat a rapoartelor de monitorizare a ascensoarelor

 

Tinând cont de prevederile Legii nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea preîntâmpinării accidentelor la ascensoarele vechi aflate în exploatare, tinând cont de gradul înalt de uzură, fiind necesare interventii frecvente ale personalului de specialitate,

ca urmare a implementării în cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat a unei solutii informatice (S.I.G.I. - Sistem integrat de gestiune ISCIR) capabile să gestioneze si să centralizeze informatiile necesare urmăririi detaliilor tehnice ale instalatiilor aflate în evidentele ISCIR, cât si pentru o mai bună monitorizare a reparatiilor, operatiilor de întretinere si a reviziilor efectuate ascensoarelor de către societătile autorizate ISCIR,

inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat emite prezentul ordin.

Art. 1. - Toate societătile autorizate de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) pentru reparatie, întretinere si revizii conform Prescriptiei tehnice R6 vor transmite on-line inspectiilor teritoriale ISCIR datele din anexa nr. 1.

Art. 2. - Pentru respectarea prevederilor art. 1, societătile autorizate vor folosi solutii tehnice compatibile cu sistemele software ISCIR care să permită transmiterea rapoartelor de monitorizare, ce vor fi centralizate atât la nivelul inspectiilor teritoriale, cât si la nivelul ISCIR.

Art. 3. - Orice schimbare, modificare, interventie sau control periodic de supraveghere la ascensoare va fi raportată electronic, în formatul adecvat, către inspectiile teritoriale, într-un termen de maximum 24 de ore de la finalizare.

Art. 4. - Personalul de specialitate care efectuează periodic controale de supraveghere a ascensoarelor, conform cerintelor Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 528/2006 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 577/2002 privind aprobarea Prescriptiei tehnice R6-2002, editia 1, „Cerinte tehnice privind montarea, punerea în functiune, exploatarea, repararea si verificarea tehnică a ascensoarelor electrice si hidraulice de persoane si/sau de materiale”, va avea responsabilitătile din anexa nr. 2.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

Mircea Vasile Zegrean

 

Bucuresti, 26 aprilie 2010.

Nr. 361.

 

ANEXA Nr. 1

 

            Tabel 1 - Evidenta ascensoarelor pe întretinători

 

Nr. crt.

Denumire societate

Nr. autorizatie

ISCIR

Valabilitate autorizatie societate

Ascensoare în întretinere

Observatii

Termen

de verificare

Tip constructiv ascensor

 

 

 

 

Nr.

autorizatie

ISCIR

 

Detinător

 

 

Electric

Hidraulic

An fabricatie

Asociatie

locatari/

proprietari

Adresă

Clădire publică

(guvern, ministere, hotel,

spital, magazine,

facultăti)

Localitate

Str.

Nr.

Scară

Sector/ judet

 


            Tabel 2 - Evidenta respectării Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 528/2006 de către întretinători

 

Ascensoare în întretinere

Evidenta respectării Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 528/2006

Nr. autorizatie ISCIR

Detinător

Anul 2010

Anul 2011

Asociatie

locatari/

proprietari

Adresă

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clădire publică

(guvern, ministere,

hotel, spital, magazine, facultăti)

Localitate

Str.

Nr.

Scară

Sector/ judet

 

 

Exemplu:

 

Anul 2010

VI

Data controlului

Nume, prenume persoană

desemnată

Decizie

Data remedierii

Cauza opririi

Nume, prenume echipa care a efectuat interventia

 

 

Admis

Respins

*)

 

 

 

*) În cazul remedierii, termenul de 14 zile se calculează de la data repunerii în functiune (data remedierii).

 

            Tabel 3 - Evidenta componentelor si pieselor de schimb pentru ascensoare electrice/hidraulice

 

Componente de securitate ascensor

Componente mecanice ascensor

Componente electrice/ electronice ascensor

Cabină ascensor

Usi ascensor

Trolii/ Grupuri de pompare ascensor

1. Dispozitive de zăvorâre a usilor de palier

2. Paracăzătoare

3. Limitatoare de viteză

4. Tampoane:

a) tampoane cu mmagazmarea energiei:

- neliniare;

- cu amortizarea miscării de revenire;

b) tampoane cu disiparea energiei.

5. Dispozitive de securitate montate pe circuitele hidraulice pentru împiedicarea căderii cabinei la ascensoarele hidraulice (valve de ruptură)

6. Contacte electrice de securitate.

1. Roti de frictiune

2. Roti de deviere

3. Cabluri de tractiune

4. Glisiere

5. Console

6. Selector:

- roată selector;

- lant selector;

- contacte Ω.

7. Limitatoare cu rolă pentru contact sfârsit

cursă (finit)

1. Cutie de comandă palier

2. Cutie de legături electrice cu borne

3. Cabluri flexibile, sir de cleme cu conectare rapidă (tip mufă)

4. Afisor/display pozitie palier

5. Traductori de pozitie:

- monostabil;

- bistabil.

6. Întrerupător put

7. Buton de oprire urgentă put

8. Aparat electric panou de comandă:

- întrerupătoare tripolare;

- relee;

- contactoare;

- transformatoare;

- punti redresoare;

- bobine;

- rezistoare;

- sigurante fuzibile;

- bloc relee termice.

9. Plăci de comandă electronice cu μ-procesor

10. Invertoarede frecventă pentru comanda troliu ascensor

1. Cutie de comandă cabină

2. Cutie de revizie

3. Cântar pod mobil/cântar electronic

4. Barieră cu fotocelule

5. Afisor/display pozitie cabină

6. Sonerie alarmă

7. Echipament de comunicatie bidirectional

8. Montanti cabină

9. Tiranti cu arc (suspensie cabină)

10. Patine

11. Ungătoare

1. Usi manuale de palier/cabină:

- batante;

- pliabile;

- culisante;

- tip grilă.

2. Usi semiautomate de palier/cabină

3. Usi automate de palier/cabină:

- cu deschidere centrală/laterală;

- cu un canat/cu mai multe canate.

……………………………

4. Amortizoare usi palier manuale/ semiautomate

5. Came mobile pentru usi manuale/ semiautomate

6. Operator usi automate cabină:

- motor usi cabină;

- mecanism deschidere usi cabină;

- invertor usi cabină.

7. Mecanism deschidere usi automate palier

Trolii:

- cu o viteză;

- cu două viteze;

- cu viteză variabilă (VWF).

1. Motoare electrice

2. Frâne (saboti de frână, electromagneti de frână)

3. Reductoare.

…………………..

1. Grupuri de pompare (centraline):

- rezervor (tanc) ulei;

- pompă hidraulică;

- electrovalve.

2. Pistoane hidraulice

3. Racorduri/furtunuri flexibile


            Tabel 4 - Evidenta verificărilor tehnice efectuate de către personalul tehnic de specialitate responsabil cu verificarea tehnică a ascensoarelor (RVTA) pe fiecare întretinător

 

Nr. crt.

Descrierea operatiilor efectuate

Dacă este îndeplinită cerinta

Metode de control aplicate

RVTA

Da

Nu

N/A

Vizual

Testat

Măsurat

Numele

Prenumele

Data efectuării controlului

1.

Identificarea ascensorului

 

 

 

 

1.1.

 

 

 

 

 

- Verificarea plăcii de timbru si existenta marcajelor CE:

Denumirea producătorului:................

Model: .................... Tip: ..........................

Serie de fabricatie:....................

An fabricatie:....................

Qnom. (sarcina nominală) =......................kg

Nr. persoane:..................

Nr. statii =...................

Nr. accese =..................

cu 1 viteză:

V nom. =..........m/s; cu două viteze:

V nom./redusă =.........../........m/s;

cu viteză variabilă

 

 

 

1.2.

Verificarea inscriptionărilor de avertizare/salvare

 

 

 

2.

Inspectia tehnică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

- cartea tehnică a ascensorului

 

 

 

- dacă este asigurată mentenanta de un întretinător autorizat de IT ISCIR

 

 

 

- dacă personalul de manevrare este instruit

 

 

 

- modul de pregătire al ascensorului pentru inspectia tehnică

 

 

 

2.2.

Efectuarea inspectiei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.

- Verificarea componentelor de securitate (identificare):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dispozitive de zăvorâre a usilor de palier - ......buc.

 

 

 

- paracăzătoare -......buc.

 

 

 

- limitatoare de viteză -......buc.

 

 

 

- limitatoare de sfârsit de cursă -......buc.

 

 

 

- tampoane hidraulice - buc.

 

 

 

- valve de ruptură (supape de retinere a fluidului)- buc.

 

 

 

- contacte electrice de securitate (întreruptor de securitate)......buc.

 

 

 

2.2.2.

- Verificări functionale

Ascensoare noi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- verificarea dispozitivelor de zăvorâre a usilor de palier

 

 

 

- verificarea dispozitivelor electrice de securitate (contacti, întreruptori etc.)

 

 

 

- încercarea dispozitivelor (limitatoarelor) de securitate de sfârsit de cursă

 

 

 

- verificarea aderentei

 

 

 

- verificarea limitatorului de viteză

 

 

 

- încercarea paracăzătoarelor contragreutătii

 

 

 

- verificarea dispozitivului de alarmare

 

 

 

- verificarea sistemului de iluminare de urgentă

 

 

 

- verificarea limitării cursei pistonului

 

 

 

- verificarea presiunii la sarcina maximă

 

 

 

- verificarea reductorului de debit sau a clapetei de frânare

 

 

 


 

- verificarea etanseitătii

 

 

 

- verificarea limitatorului de timp al mentinerii sub tensiune a motorului electri

 

 

 

- verificarea dispozitivului electric de detectare a temperaturii fluidului de lucru

 

 

 

Ascensoare existente (vechi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- nivelarea si oprirea cu precizie

 

 

 

- împrejmuirea neperforată a putului

 

 

 

- împrejmuirea partială a putului

 

 

 

- dispozitivele de zăvorâre pentru usile de acces la put si la fundătură

 

 

 

- opririle cabinei când usa de acces a putului sau fundăturii este deschisă

 

 

 

- protectia oricăror spatii accesibile de sub cabină, de sub contragreutate sau de sub masa de echilibrare

 

 

 

- separarea fundăturii ascensoarelor aflate în acelasi put

 

 

 

- separarea părtilor aflate în miscare ale ascensoarelor montate în acelasi put

 

 

 

- spatiile de securitate superioare si în fundătura putului

 

 

 

- accesul în sigurantă la fundătura putului

 

 

 

- dispozitivul de oprire în fundătură si în camera rolelor

 

 

 

- iluminarea adecvată a putului

 

 

 

- accesul în sigurantă în camera troliului si în camera rolelor

 

 

 

- spatiile de sigurantă în camera troliului

 

 

 

- iluminarea adecvată în camera troliului si în camera rolelor

 

 

 

- suportii metalici sau cârligele pentru scule de mână în camera troliului si în put

 

 

 

- dispozitivele de zăvorâre a usii de palier

 

 

 

- neaccesibilitatea asupra dispozitivelor de zăvorâre a usii de palier, din afara putului, de către persoane neautorizate

 

 

 

- închiderea automată a usilor de palier culisante orizontal

 

 

 

- usile culisante cu mai multe canaturi

 

 

 

- miscarea usilor de cabină cu usile de palier deschise

 

 

 

- existenta sortului cabinei

 

 

 

- zăvorârea trapei de urgentă a cabinei

 

 

 

- iluminarea corespunzătoare în cabină

 

 

 

- iluminatul de urgentă în cabină

 

 

 

- protectia în cazul avariei rotii de frictiune, rolelor si rotilor de lant

 

 

 

- protectia împotriva căderii cablurilor/lanturilor de pe role/roti de lant

 

 

 

- existenta paracăzătoarelor actionate de un limitator de viteză compatibil la ascensoare electrice

 

 

 

- functionarea corectă a sistemului paracăzător si limitator de viteză compatibil pentru ascensoare electrice

 

 

 

- dispozitivul electric de securitate la sistemul de întindere al cablului limitatorului de viteză - protectia împotriva depăsirii vitezei cabinei la urcare (ascensoare electrice)

 

 

 


 

- protectia ascensoarelor hidraulice la căderea liberă, coborârea cu viteză excesivă si alunecarea cabinei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- întoarcerea automată a cabinei la nivelul cel mai de jos când un sistem electric antialunecare este uzat

 

 

 

- sistemul de ghidare pentru contragreutate sau masa de echilibrare

 

 

 

- tampoane adecvate sau mijloace alternative

 

 

 

- existenta limitatoarelor (finiturilor) de cursă

 

 

 

- distanta orizontală dintre suprafata interioară a putului si a pragului, a cadrului usii cabinei sau a marginii usii culisante a cabinei

 

 

 

- sistemul de operare de urgentă pentru ascensoarele electrice

 

 

 

- sistemul de operare de urgentă pentru ascensoarele hidraulice

 

 

 

- valva de închidere (de ruptură)

 

 

 

- dispozitivul pentru cablu/lant moale

 

 

 

- limitatorul pentru durata mentinerii motorului sub tensiune

 

 

 

- dispozitivul pentru presiune scăzută în cilindru la ascensoarele hidraulice cu actionare indirectă

 

 

 

- dispozitivul pentru presiune scăzută în cilindru la ascensoarele hidraulice cu actionare directă la care cilindrul nu este fixat rigid de cabină

 

 

 

- protectia împotriva socurilor electrice (IP2X)

 

 

 

- protectia si marcarea echipamentului electric

 

 

 

- protectia motorului de la troliul ascensorului

 

 

 

- existenta întreruptorului principal în camera troliului

 

 

 

- functionarea în sigurantă a ascensorului în

 

 

 

- comutatorul de revizie pentru operatia de inspectie pe put

 

 

 

- dispozitivul de oprire de pe cabina ascensorului (butonul stop de urgentă)

 

 

 

- dispozitivul de alarmă în caz de urgentă

 

 

 

- comunicarea directă între cabină si camera troliului

 

 

 

- existenta dispozitivului de control al sarcinii (cântar)

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.

- Încercări în gol (fără sarcină)

Ascensoare existente (vechi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- functionarea corespunzătoare a componentelor de securitate ale ascensorului

 

 

 

- functionarea corespunzătoare a frânei

 

 

 

- functionarea corespunzătoare a troliului, urmărindu-se, printre altele, producerea de încălziri, pierderi de fluid, vibratii etc.

 

 

 

- functionarea corespunzătoare a tabloului electric principal etc. din camera masinii (placă electronică, contactoare, relee, selectoare etc.)

 

 

 

- oprirea cabinei în statii, tinându-se seama de abaterile admise

 

 

 

- componentele electrice de protectie, sub aspectul respectării timpului de declansare prevăzut de producător

 

 

 


 

- functionarea circuitelor electrice de fortă, comandă si semnalizare, conform schemelor  electrice din documentatia tehnică de însotire

 

 

 

- elementele cinematice si statice ale ascensorului (glisiere, elemente de suspendare, cabină etc.)

 

 

 

2.2.4.

Încercări în sarcină

Ascensoare noi

- Verificări si încercări cu cabina încărcată cu sarcina nominală la ascensoare electrice si ascensoare hidraulice cu tractiune indirectă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- QCP, RC = Qnom. =...............kg

- încercarea paracăzătoarelor cabinei (paracăzătoare cu priză instantanee)

 

 

 

- încercarea tampoanelor la ascensoarele electrice si ascensoarele hidraulice cu tractiune indirectă

 

 

 

- Verificări si încercări cu cabina încărcată cu 125% din sarcina nominală la ascensoarele electrice

 

 

 

- QCP, RC= 1,25 x Qnom. =...............kg

- verificarea si încercarea statică a elementelor suspensiei si a sistemelor de fixare

 

 

 

- verificarea sistemului de frânare

 

 

 

- verificarea aderentei

 

 

 

- încercarea paracăzătoarelor cabinei (paracăzătoare cu frânare progresivă)

 

 

 

Ascensoare vechi

- încercarea statică (cu cabina la statia cea mai de jos, timp = 10 minute)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- QCP, RC = 1,5 x Qnom. = ............... kg (la ascensoarele cu tambur si la ascensoarele pentru mărfuri exclusiv cu roată de frictiune)

 

 

 

- QCP, RC = 2 x Qnom. = ............... kg (la toate tipurile de ascensoare cu roată de frictiune cu care circulă persoane)

 

 

 

- QCP, RC= 1,5 x Qnom. =...............kg,

timp = 10 minute, P încercare = 0 bar (distribuitorul electrohidraulic pe pozitia „zero”, cabina situată în pozitia limită superioară), coborârea AH adm. < 100 mm - încercarea de etanseitate

 

 

 

- verificarea alunecării cablurilor de tractiune în canalele rotii de frictiune

 

 

 

- verificarea rezistentei troliului

 

 

 

- verificarea rezistentei jugului cabinei si a vsuspensiei aferente

 

 

 

- verificarea frânei - încercarea dinamică

 

 

 

- QCP, RC= 1,1 xQnom. =...............kg

 

 

 

- verificarea functionării troliului

 

 

 

- verificarea functionării motorului de actionare

 

 

 

- verificarea functionării frânei

 

 

 

- verificarea functionării elementelor de comandă

 

 

 

- verificarea functionării dispozitivelor de oprire a cabinei în statii

 

 

 

- verificarea functionării dispozitivelor de zăvorâre mecanică si electrică a usilor de palier

 

 

 

 

- verificarea functionării contactelor de securitate

 

 

 

- verificarea functionării sistemelor de semnalizare optică si acustică

 

 

 

- verificarea functionării limitatorului de viteză

 

 

 

- verificarea functionării paracăzătoarelor

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Lista minimă a verificărilor care trebuie efectuate de către personalul tehnic de specialitate din cadrul echipei de întretinere

 

a) verificarea completării cu ulei a băii troliului si a tuturor lagărelor;

b) verificarea stării de uzură a lagărelor si a bunei functionări a sistemelor de ungere;

c) verificarea umplerii cu unsoare consistentă a ungătoarelor;

d) verificarea îmbinărilor cu suruburi de la troliu;

e) verificarea gradului de uzură a sabotilor frânei, verificarea functionării frânei si reglarea acesteia;

f) verificarea si reglarea inelelor colectoare si a periilor electromotorului, precum si verificarea bunei stări a elementelor din cauciuc de la cuplajul elastic al troliului;

g) verificarea si reglarea strângerii rulmentului axial al reductorului melcat;

h) verificarea gradului de uzură a cablurilor de tractiune a cabinei si contragreutătii, a cablului limitatorului de viteză, a cablului si lantului de la selector;

i) verificarea gresării pieselor supuse frecării (balamale, dispozitive de închidere a usilor cabinei eto);

j) verificarea functionării normale a sistemului electric de fortă, comandă si semnalizare;

k) verificarea sigurantelor fuzibile;

l) verificarea functionării componentelor de securitate în conditiile stabilite de producător;

m) verificarea si reglarea sistemului de demaraj;

n) verificarea si reglarea opririi cabinei în statii;

o) verificarea uniformitătii întinderii cablurilor de tractiune si egalizarea acestora;

p) verificarea uzurii ghidajelor (patine, role etc.) cabinei si contragreutătii;

q) verificarea gresării glisierelor cabinei si contragreutătii. Spălarea glisierelor se va face cel putin o dată la 3 luni;

r) verificarea sistemului de semnalizare optică si acustică;

s) verificarea lezenei;

t) verificarea stării butonierelor de cabină si palier (înlocuirea butoanelor arse, deformate, blocate mecanic).


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.