MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 333/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 333         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 19 mai 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

448. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

467. - Hotărâre privind instituirea Zilei rezervistului militar

 

470. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 760/2003 privind organizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989

 

471. - Hotărâre privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptătite, în conditiile legii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

42. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protectia găinilor ouătoare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 136/2006

 

45. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind conditiile sanitar-veterinare de functionare a târgurilor de animale vii

 

46. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 5/2010 privind informarea consumatorilor în legătură cu produsele si serviciile supuse controlului sanitar-veterinarsi pentru siguranta alimentelor care sunt puse la dispozitia acestora de către persoanele fizice si juridice

 

160. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 498/2009 privind aprobarea organizării actiunii de voluntariat în domeniul protectiei consumatorilor

 

363. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.323/2009 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestatiilor de servicii în domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

            476. - Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 814/2008 privind aprobarea regulamentelor de organizare si functionare ale comisiilor de experti de la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru anumite boli cronice, respectiv anumite DCI-uri prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 5 mai 2010.

Nr. 448.

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Compania Natională „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. - Constanta Incinta Port nr. 1, Constanta

Cod unic de înregistrare: 11062831

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

 

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010 Propuneri

0

1

2

3

4

A.

 

 

VENITURI SI SURSE DE FINANTARE TOTAL, (I+II) din care:

1

251.834,00

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+13+18)

2

230.500,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

3

228.850,00

 

 

a)

din productia vândută

4

208.051,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

5

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

6

1.398,00

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

7

1.398,00

 

 

 

 

transferuri, cf prevederilor legale în vigoare

8

 

 

 

d)

productia de imobilizări

9

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

10

19.401,00

 

 

 

 

-venituri din exploatare

11

4.564,00

 

 

 

 

-aite venituri din exploatare

12

14.837,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

13

1.650,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

14

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

15

 

 

 

c)

din dobânzi

16

850,00

 

 

d)

alte venituri financiare

17

800,00

 

3

 

Venituri extraordinare

18

 

II.

 

 

SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:

19

21.334,00

 

 

 

a) Transferuri-contributii la programe realizate cu finantare internatională

20

 

 

 

 

b) Alocatii de la buget pentru rambursări rate, plăti dobânzi si comisioane, credite externe, din care :

21

21.334,00

 

 

 

- rambursări de credite externe

22

14.340,00

 

 

 

- plăti de dobânzi si comisioane

23

6.994,00

B

 

 

TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III+IV)

24

237.446,00

III.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.26+59+62)

25

216.112,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

26

210.082,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

27

6.460,00


 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

28

22.191,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

29

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

30

61.797,00

 

 

 

d1

ch. cu salariile

31

46.760,00

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

32

13.046,00

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

33

9.452,00

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

34

234,00

 

 

 

 

eh privind contributia la asigurări sociale de sănătate

35

2.431,00

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

36

929,00

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul.din care:

37

1.991,00

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

38

584,00

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

39

66,00

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

40

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

41

1.407,00

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

42

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

43

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

44

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

45

37.031,00

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe-total, din care:

46

74.328,00

 

 

 

 

-reparatii executate de terti

47

26.000,00

 

 

 

 

-prestări de servicii externe

48

24.189,00

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

49

8.275,00

 

 

 

i1) contract de mandat

50

80,30

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

51

234,00

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

52

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

53

165,00


 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

54

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

55

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

56

435,00

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

57

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

58

3.200,00

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

59

6.030,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

60

3.792,00

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

61

2.238,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

62

 

IV.

 

 

UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:

63

21.334,00

 

 

 

a) transferuri contributii la programe realizate cu finantare internatională

64

 

 

 

 

b) rate, plati dobânzi si comisioane, din care :

65

21 334,00

 

 

 

- rambursări de credite externe

66

14 340,00

 

 

 

- plăti de dobânzi si comisioane

67

6.994,00

V.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

68

14.388,00

VI.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

69

2.187,00

VII.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPÂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

70

12.201,00

 

1

 

Rezerve legale

71

719,00

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

72

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

73

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

74

4.000,00


 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

75

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.71, 72, 73, 74 si 75.

76

7.482,00

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

77

748,00

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

78

3.741,00

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

79

2.993,00

VIII.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

80

88.687,00

 

1

 

Surse proprii

81

25.187,00

 

2

 

Alocatii de la buget-total, din care:

82

63.500,00

 

 

 

- investitii

83

500,00

 

 

 

- Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile-programe FEDR

84

63.000,00

 

3

 

Credite bancare

85

 

 

 

a)

- interne

86

 

 

 

b)

- externe

87

 

 

4

 

Alte surse

88

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

89

88.687,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

90

69.599,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii total, din care:

91

19.088,00

 

 

a)

interne: BRD

92

3.360,00

 

 

b)

externe total, din care:

93

15.728,00

 

 

 

-BEI

94

4.528,00

 

 

 

-BERD

95

11.200,00


X.

 

 

REZERVE, din care:

96

719,00

 

1

 

Rezerve legale

97

719,00

 

2

 

Rezerve statutare

98

 

 

3

 

Alte rezerve

99

 

XI.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

100

 

 

1

 

Venituri totale

101

230,500,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

102

216.112,00

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

103

1.072

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

104

1,072

 

5

 

Fond de salarii, din care:

105

46.760,00

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

106

46.653,00

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

107

107,00

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

108

3.626,63

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)(rd.101/104)

109

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)(rd.101/104 x ICP)

110

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

111

17,86

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x1000 = (rd.25/rd.2)x1000

112

937,58

 

11

 

Plăti restante

113

 

 

 

a)

preturi curente

114

 

 

 

b)

preturi comparabile

115

 

 

12

 

Creante restante

116

11.520,00

 

 

a)

preturi curente

117

11.520,00

 

 

b)

preturi comparabile

118

11.520,00

 

Indicator fizic = întretinere infrastructură portuară


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind instituirea Zilei rezervistului militar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se instituie Ziua rezervistului militar, care se sărbătoreste în fiecare an la data de 31 mai.

Art. 2. - Institutiile publice din cadrul sistemului de apărare, ordine publică si sigurantă natională pot sprijini, în conditiile legii, manifestările prilejuite de acest eveniment.

Art. 3. - Potrivit prezentei hotărâri, prin rezervist militar se întelege orice persoană care detine grad militar în rezervă sau în retragere.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Directorul Serviciului Român

de Informatii,

George-Cristian Maior

Directorul Serviciului de Informatii

Externe,

Mihai-Răzvan Ungureanu

Directorul Serviciului

de Telecomunicatii Speciale,

Marcel Opris

Directorul Serviciului de Protectie

si Pază,

Lucian-Silvan Pahontu

 

Bucuresti, 12 mai 2010.

Nr. 467.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 760/2003 privind organizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 760/2003 privind organizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492, din 8 iulie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989,

Adrian Viorel Nicolaescu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 12 mai 2010.

Nr. 470.

 

ANEXĂ*)

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 760/2003)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989

 

Numărul maxim de posturi: 34, exclusiv demnitarul si posturile aferente cabinetului demnitarului

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptătite, în conditiile legii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului înregistrat la pozitia cu nr. M.F.P. 97016 si a unei părti dintr-un imobil înregistrat la pozitia cu nr. M.F.P. 97048 din anexa nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptătite, în conditiile legii.


Art. 2. - Imobilele au datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Serviciul de Informatii Externe si Ministerul Finantelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Mihai-Răzvan Ungureanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 12 mai 2010.

Nr. 471.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptătite, în conditiile legii

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se scoate imobilul

Caracteristicile imobilului

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Municipiul Bucuresti, sectorul 3

Serviciul de Informatii Externe

Clădire: D+P+1E

Suprafata construită = 44,64 m2

Suprafata desfăsurată = 133,92 m2

97016

Municipiul Bucuresti, sectorul 3

Serviciul de Informatii Externe

Teren Suprafata = 55 m2

97048 (partial)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protectia găinilor ouătoare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 136/2006

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 314 din 11 februarie 2010, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

tinând cont de prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 3 lit. A alin. (1) pct. 3 si art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - La articolul 4 din Norma sanitară veterinară privind standardele minime pentru protectia găinilor ouătoare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 136/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 si 617 bis din 18 iulie 2006, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Densitatea la cazare nu trebuie să depăsească 9 găini ouătoare/m2 de zonă utilizabilă. Cu toate acestea, când zona utilizabilă corespunde cu suprafata disponibilă a pardoselii, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate, până la data de 31 decembrie 2011, să autorizeze o densitate de cazare de 12 găini/m2 de zonă disponibilă, pentru acele exploatatii care aplică respectivul sistem la data de 3 august 1999.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Zlotea

 

Bucuresti, 12 mai 2010.

Nr. 42.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind conditiile sanitar-veterinare de functionare a târgurilor de animale vii

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 792 din 11 mai 2010, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitar-veterinară privind conditiile sanitar-veterinare de functionare a târgurilor de animale vii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiva municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor controlează modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Zlotea

 

Bucuresti, 17 mai 2010.

Nr. 45.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITAR-VETERINARĂ

privind conditiile sanitar-veterinare de functionare a târgurilor de animale vii

 

Art. 1. - Prezenta normă sanitar-veterinară se aplică persoanelor fizice si persoanelor juridice prevăzute la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) În sensul prezentului ordin, prin târg de animale vii se întelege un loc special amenajat la nivelul unei unităti administrativ-teritoriale, destinat vânzării directe de animale vii.

(2) Se pot comercializa numai animale din următoarele specii: ecvidee, bovine, ovine, caprine si păsări vii, provenite din exploatatii nonprofesionale.

(3) Comercializarea porcinelor în târgurile de animale vii este interzisă.

Art. 3. - (1) Pentru a functiona, un târg de animale vii trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie autorizat sanitar-veterinar;

b) să fie supus controalelor sanitar-veterinare oficiale si să detină spatiile si dotările necesare exercitării atributiilor de către medicul veterinar oficial;

c) să fie asigurate certificarea, controlul certificării, precum si asistenta medical-veterinară prin contract încheiat de administratorul târgului de animale vii cu un medic veterinar de liberă practică organizat conform legii;

d) să fie asigurate spatii corespunzătoare pentru izolarea animalelor bolnave si păstrarea animalelor moarte, până la preluarea acestora de către o unitate de neutralizare, în conditiile legii;

e) să functioneze după un program avizat de către autoritatea sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor competentă teritorial;

f) să fie împrejmuit, pentru a împiedica intrarea/iesirea persoanelor si/sau a animalelor prin alt loc decât cel destinat acestui scop;

g) pentru instituirea urgentă a unor măsuri de control în cazul constatării unor suspiciuni de boli la animale, să fie prevăzut cu utilităti pentru dezinfectie sau să detină contract cu unităti specializate;

h) să detină o singură poartă de acces pentru mijloacele de transport animale, la nivelul căreia se amplasează rampa de descărcare/încărcare pentru animale, construită din materiale care trebuie să nu pună în pericol asigurarea conditiilor de bunăstare si protectie a animalelor;

i) să asigure facilităti si solutii dezinfectante pentru executarea dezinfectiei mijloacelor de transport si a încăltămintei persoanelor la intrarea si iesirea din târgul de animale vii, în caz de necesitate.

(2) În târgul de animale vii trebuie asigurat un spatiu destinat controlului sanitar-veterinar, pentru:

a) controlul documentelor însotitoare: formularul de miscare, certificatul sanitar-veterinar de sănătate pentru speciile la care se impune certificarea internă, corelat cu asigurarea identificării si înregistrării corecte a animalelor din speciile supuse acestor activităti si a statusului de sănătate a acestora, precizat la origine;

b) certificarea suplimentară;

c) redactarea documentelor de miscare pentru animalele supuse activitătii de identificare si înregistrare, care îsi schimbă destinatia si destinatarul în urma vânzării;

d) completarea registrului de miscare a animalelor vii;

e) întocmirea notei de însotire pentru probele recoltate de la animalele suspecte de boală, care se expediază urgent pentru investigatii, la cel mai apropiat laborator sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor;

f) aplicarea măsurilor imediate de încetare a activitătii târgului de animale vii în cazul suspicionării unor boli transmisibile ale animalelor si notificarea acestora la autoritatea sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor competentă teritorial.

(3) În perioada functionării târgului de animale vii, localitatea pe teritoriul căreia este organizat nu trebuie să fie supusă unor restrictii sanitar-veterinare datorate evolutiei sau combaterii unor boli notificabile ale animalelor.

(4) Animalele nu trebuie să provină din localităti ori exploatatii de animale în care se derulează programe de eradicare sau sunt supuse unor restrictii sanitare veterinare impuse ca urmare a evolutiei unor boli transmisibile ale animalelor.

(5) Administratorul târgului de animale vii autorizat este obligat să se asigure de sprijinul primăriei pentru asigurarea fortelor de ordine necesare desfăsurării în bune conditii a activitătii.

Art. 4. - (1) Proprietarul târgului de animale vii, în calitate de administrator al acestuia, este responsabil pentru asigurarea conditiilor de functionare necesare obtinerii autorizării sanitar-veterinare.

(2) Târgul de animale vii functionează la date/perioade precise, conform programului cu o frecventă săptămânală, lunară sau trimestrială, în functie de optiunile proprietarului târgului de animale vii.

(3) Programul privind functionarea târgului de animale vii se aduce la cunostinta detinătorilor de animale prin mijloace de informare locale si se afisează la loc vizibil, potrivit legii, inclusiv la intrarea în incinta acestuia.

Art. 5. - în târgul de animale vii pot avea acces numai animale vii identificate si înregistrate potrivit legii, însotite de documentele sanitar-veterinare legale, emise de către persoanele abilitate.

Art. 6. - Pentru buna functionare a târgurilor de animale vii, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti au următoarele atributii si responsabilităti:

a) realizează controalele oficiale;

b) solicită, prin intermediul medicului veterinar oficial, sprijinul institutiilor teritoriale apartinând Ministerului Administratiei si Internelor, atunci când situatia impune această măsură;

c) notifică imediat orice suspiciune de boală transmisibilă a animalelor, apărută pe perioada functionării târgului de animale vii, si impun măsurile specifice;

d) asigură prelevarea de probe de la animale, necesare investigatiilor de laborator, atunci când situatia o impune;

e) dispun, în conditiile legii, măsuri corective imediate sau cu termene clare ori, după caz, încetarea functionării târgului de animale vii, atunci când se constată neconformităti grave în privinta respectării conditiilor de functionare sau în cazul suspiciunii ori confirmării unor boli transmisibile ale animalelor, atunci când târgul de animale vii este amplasat în zona de protectie sau de supraveghere a unui focar de boală;

f) dispun măsuri pentru ridicarea restrictiilor odată cu solutionarea neconformitătilor sau finalizarea măsurilor de combatere a bolilor.

 

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 5/2010 privind informarea consumatorilor în legătură cu produsele si serviciile supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor care sunt puse la dispozitia acestora de către persoanele fizice si juridice

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 20.154 din 17 mai 2010, întocmit de către directiile de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 20 din Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, republicată,

tinând cont de prevederile art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 5/2010 privind informarea consumatorilor în legătură cu produsele si serviciile supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor care sunt puse la dispozitia acestora de către persoanele fizice si juridice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 9 februarie 2010, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 1. - (1) Persoanele fizice si juridice care pun la dispozitia consumatorilor produse si servicii care sunt supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor sunt obligate să afiseze la loc vizibil, respectiv la intrarea si iesirea din unitate, precum si lângă casele de marcat în spatiul de comercializare sau, după caz, de prestare a serviciilor un anunt cu numărul de telefon TEL VERDE: 0800.826.787 - linie telefonică cu apelare gratuită, în vederea formulării de sesizări/reclamatii în domeniul sigurantei alimentelor, precum si de sesizări cu privire la faptele de coruptie din domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor.”

2. La articolul 1, alineatul (3) se abrogă.

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

Art. 2. - (1) Placheta prevăzută la art. 1 alin. (2) va fi realizată prin grija persoanei fizice sau juridice care pune la dispozitia consumatorilor produse si servicii care sunt supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Modelul plachetei prevăzut în anexa la prezentul ordin este afisat, în format electronic, color, pe site-ul oficial al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.”

4. Articolul 5 se abrogă.

5. Anexa nr. 1 se abrogă.

6. Anexa nr. 2 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Zlotea

 

Bucuresti, 17 mai 2010.

Nr. 46.

 

ANEXĂ1)

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 5/2010)

 

MODEL PLACHETĂ*)

 

 

Dimensiunea minimă: 20 cm x 20 cm


1) Anexa este reprodusă în facsimil.

*) Placheta se afisează în mod obligatoriu în format color.


 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 498/2009 privind aprobarea organizării actiunii de voluntariat în domeniul protectiei consumatorilor

 

În temeiul dispozitiilor art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 284/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite prezentul ordin.

Articol unic. - La data publicării prezentului ordin în Monitorul privind aprobarea organizării actiunii de voluntariat în domeniul Oficial al României, Partea I, se abrogă Ordinul presedintelui protectiei consumatorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 498/2009 Partea I, nr. 667 din 6 octombrie 2009.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

 

Bucuresti, 12 mai 2010.

Nr. 160.

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.323/2009 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestatiilor de servicii în domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii

 

Având în vedere:

- prevederile art. 7 din Legea nr. 108/1999 pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicată;

- prevederile art. 4 din Regulamentul de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, precum si pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, cu modificările ulterioare;

- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor si adeverintelor de către autoritătile publice centrale si locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002;

- Nota inspectorului general de stat nr. 939/CM din 10 mai 2010,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei si înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul protectiei sociale nr. 1.323/2009 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestatiilor de servicii in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 3 iunie 2009, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de munca vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

 

Bucuresti, 11 mai 2010.

Nr. 363.

 


ANEXA

(Anexa la Ordinul nr. 1.323/2009)

 

NORMATIV

cu tarifele pentru plata prestatiilor de servicii în domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii

 

Art. 1. - (1) Inspectia Muncii efectuează, prin personalul propriu, analize, expertize tehnice si acordă asistentă de specialitate si consultantă în domeniul relatiilor de muncă si al securitătii si sănătătii în muncă, denumite în continuare prestatii de servicii, la cererea persoanelor fizice, juridice, persoanelor fizice autorizate si a altor entităti constituite în conditiile legii.

(2) Contravaloarea prestatiilor de servicii efectuate în conditiile prevăzute de prezentul normativ se suportă de către beneficiarii acestora si se virează în contul de trezorerie sau la casieria inspectoratului teritorial de muncă care efectuează prestatia.

Art. 2. - (1) Prestatiile de servicii prevăzute în prezentul normativ se efectuează numai după confirmarea achitării tarifului.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în conditiile în care prin lege se precizează că prestatiile de servicii trebuie efectuate de îndată ce au fost solicitate de beneficiarii legali, achitarea tarifului poate fi ulterioară realizării acestora.

Art. 3. - În functie de categoria de servicii prestate, tarifele care se percep de la persoane fizice, juridice, persoane fizice autorizate si de la alte entităti constituite în conditiile legii sunt următoarele:

a) Eliberarea de certificate/adeverinte în baza documentelor existente în arhivele inspectoratelor teritoriale de muncă, la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricăror entităti care au dreptul legal de a solicita si de a obtine aceste informatii, conform Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare, si Ordonantei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor si adeverintelor de către autoritătile publice centrale si locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002.

Tarif: 40 lei/document.

b) Eliberarea de certificate cu informatii extrase din baza de date organizată la nivelul Inspectiei Muncii cu registrele generale de evidentă a salariatilor depuse de angajatori, conform Hotărârii Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea si completarea registrului general de evidentă a salariatilor, cu modificările si completările ulterioare si Ordonantei Guvernului nr. 33/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002.

Tarif: 10 lei/persoană.

c) Furnizarea datelor din Registrul general de evidentă a salariatilor pentru refacerea continutului său la angajator, prin preluarea informatiilor din baza de date organizată la nivelul Inspectiei Muncii conform Hotărârii Guvernului nr. 161/2006, cu modificările ulterioare.

Tarif: 50 lei/registru de cel mult 1 MB, plus 10 lei pentru fiecare MB suplimentar.

Art. 4. - Prin exceptie de la prevederile art. 2, nu se percep tarife pentru prestarea de servicii către:

a) institutiile care functionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale. Informatiile furnizate se utilizează numai în scopul mentionat în mod expres în solicitarea adresată de către aceste institutii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare;

b) instantele de judecată, organele de cercetare penală, organele de urmărire penală, organele fiscale, precum si oricare alte institutii pentru care actele normative prevăd scutirea de taxe, tarife si comisioane;

c) institutiile cu care Inspectia Muncii a încheiat protocoale de colaborare privind efectuarea de prestatii cu titlu gratuit, necesare realizării atributiilor acestora, potrivit legii

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 814/2008 privind aprobarea regulamentelor de organizare si functionare ale comisiilor de experti de la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru anumite boli cronice, respectiv anumite DCI-uri prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Directiei generale evaluare/serviciul medical nr. DGE/SM/543 din 4 mai 2010;

- art. 268 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 5 alin. (1) pct. 25 si art. 8 din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor:

- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 814/2008 privind aprobarea regulamentelor de organizare si functionare ale comisiilor de experti de la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru anumite boli cronice, respectiv anumite DCI-uri prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 5 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae Lucian Dută

 

Bucuresti, 12 mai 2010.

Nr. 476.

 

ANEXA

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 814/2008)

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

a Comisiei de experti a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru monitorizarea activă a terapiilor specifice oncologice în endocrinologie

 

1. Comisia de experti de la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru monitorizarea activă a terapiilor specifice oncologice în endocrinologie, denumită în continuare CMATSOE, îsi desfăsoară activitatea specifică în conformitate cu Protocolul terapeutic în acromegalie si Protocolul terapeutic în tumorile neuroendocrine, aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările ulterioare.

2. CMATSOE solicită fiecărei case de asigurări de sănătate trimiterea dosarelor pacientilor diagnosticati cu tumori cu expansiune supraselară si tumori neuroendocrine.

3. Casele de asigurăride sănătate vor transmite dosarele de initiere, respectiv de continuare a tratamentului doar în situatia în care există fonduri aprobate pentru initierea, respectiv continuarea tratamentului cu Lanreotidum, Octretidum sau Pegvisomantum.

4. Pentru încadrarea în fondul alocat cu această destinatie, casele de asigurări de sănătate vor alcătui liste de prioritate pentru fiecare afectiune, care vor fi transmise lunar secretarului CMATSOE.

5. Pentru elaborarea unitară a listelor de prioritate pentru fiecare afectiune în parte si pentru încadrarea în fondul alocat cu această destinatie, CMATSOE poate elabora criterii de prioritate în colaborare cu comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii.

6. CMATSOE avizează/nu avizează schemele terapeutice, în conformitate cu protocoalele terapeutice si în conditii de eficientă economică (buget aprobat).

7. CMATSOE emite decizii de includere/neincludere în tratament, a căror valabilitate începe de la data emiterii deciziei si se termină la sfârsitul intervalului înscris pe decizie. Nu se emit decizii cu valabilitate retroactivă.

8. CMATSOE elaborează un raport semestrial care cuprinde numărul pacientilor intrati în tratament, numărul pacientilor aflati în tratament, numărul pacientilor care au iesit din tratament si numărul pacientilor aflati pe listele de prioritate.

9. CMATSOE întocmeste răspunsurile potrivit deciziei luate pentru fiecare pacient în parte si le transmite caselor de asigurări de sănătate. Deciziile pot fi: includere în tratament, neincludere în tratament (se specifică motivele neincluderii în tratament), completarea dosarului (cu mentionarea datelor sau a documentelor incomplete/inexistente care trebuie transmise).

10. CMATSOE elaborează documentele în baza cărora se fac initierea si monitorizarea tratamentului (fise de initiere/de monitorizare, decizii) si stabileste documentele care alcătuiesc dosarul si circuitul acestora.

11. CMATSOE are stampilă proprie, iar actele sale oficiale sunt semnate numai de presedintele comisiei si de membrii acesteia.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.