MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 347/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 347         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 26 mai 2010

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 591 din 4 mai 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 614 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 595 din 4 mai 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 304 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 607 din 6 mai 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (5) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

441. - Hotărâre privind aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate laBucuresti la 14 mai 2009, 26 mai 2009, 15 octombrie 2009 si 20 octombrie 2009, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnatla Bucuresti la 6 iulie 2001

 

457. - Hotărâre privind scoaterea definitivă din fondul forestier national a terenului în suprafată de 8,0483 ha, proprietate publică a orasului Borsec, administrat de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva prin Directia Silvică Harghita, Ocolul Silvic Borsec, în vederea realizării obiectivului „Amenajare pârtie de schi Speranta"

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

84. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier

 

783. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Programului executiv al Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind colaborarea în domeniile culturii, stiintei, învătământului si sportului, pentru anii 2010-20^3, semnat la Hanofla 8 aprilie 2010

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

            338. - Decizie privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 591

din 4 mai 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 614 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin – procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 614 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Toma Iancu în Dosarul nr. 9.076/231/2009 al Judecătoriei Focsani.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 27 octombrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 9.076/231/2009, Judecătoria Focsani a sesizat Curtea Constitutională cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 614 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Toma Iancu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul arată că dispozitiile legale criticate încalcă dreptul la un proces echitabil si dreptul la apărare prevăzute de art. 21 alin. (3) din Constitutie, sustinând, în argumentarea criticilor sale, că pârâtul nu se află în niciuna dintre situatiile reglementate de art. 614 din Codul de procedură civilă, astfel că nu poate fi reprezentat de avocat la judecata divortului.

Judecătoria Focsani consideră neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 614 din Codul de procedură civilă, text de lege care are următorul continut: „în fata instantelor de fond, părtile se vor înfătisa în persoană, afară numai dacă unul dintre soti execută o pedeapsă privativă de libertate, este împiedicat de o boală gravă, este pus sub interdictie sau are resedinta în străinătate; în aceste cazuri, părtile se vor putea înfătisa prin mandatar."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 21 alin. (3), precum si în art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile de lege criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 744 din 13 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 2 noiembrie 2007, Curtea a statuat că procesul de divort, în întregul său, are caracter strict personal, deoarece obiectul său implică antamarea de către instantă a unor aspecte tinând de viata intimă si familială a părtilor în litigiu.

Asa fiind, reglementarea criticată, instituind, cu titlu de exceptie de la dreptul comun în materie, obligativitatea prezentei personale a părtilor în fata instantei de fond, nu face decât să dea expresie acestei particularităti esentiale a domeniului supus incidentei sale, respectiv procesul de divort.

Curtea a constatat că exigenta astfel justificată nu aduce atingere dreptului la apărare al părtilor, în conditiile în care, pentru valorificarea sa, art. 24 alin. (2) din Constitutie le recunoaste acestora dreptul de a fi asistate de un avocat ales, si nici dispozitiilor art. 16 din Constitutie, întrucât părtile unui proces de divort se află într-o situatie juridică diferită de a părtilor în procese cu alte obiecte, determinată de caracterul strict personal al divortului.

Dincolo de ratiunile expuse, analizând motivele invocate de autorul exceptiei de neconstitutionalitate în sustinerea criticii sale, Curtea observă că acestea nu reprezintă veritabile argumente de neconstitutionalitate, ci vizează modul de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 614 din Codul de procedură civilă de către instanta judecătorească. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, aceasta se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului, astfel încât exceptia de neconstitutionalitate urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 614 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Toma Iancu în Dosarul nr. 9.076/231/2009 al Judecătoriei Focsani.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 4 mai 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 595

din 4 mai 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 304 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 304 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Irina Pricopi în Dosarul nr. 2.406/193/2007 al Curtii de Apel Suceava - Sectia civilă si pentru cauze cu minori si de familie.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, deoarece critica autorului vizează modificarea dispozitiilor legale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 11 noiembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 2.406/193/2007, Curtea de Apel Suceava - Sectia civilă si pentru cauze cu minori si de familie a sesizat Curtea Constitutională cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 304 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Irina Pricopi.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul consideră că, potrivit dispozitiilor art. 304 din Codul de procedură civilă, instanta de recurs nu poate să îsi exercite controlul asupra netemeiniciei hotărârilor pronuntate în baza probelor administrate pentru prima oară în instanta de apel, probe care rămân în afara oricărui control judecătoresc, împrejurare de natură a aduce atingere liberului acces la justitie

reglementat de art. 21 din Constitutie. Pe de altă parte, textul de lege criticat instituie un tratament juridic discriminator între persoanele în procesele cărora se aplică gresit legea, care au la îndemână calea recursului pentru motive de nelegalitate, si ceilalti cetăteni în procesele cărora instanta apreciază eronat probele si care nu au la îndemână nicio cale de atac pentru motive de netemeinicie.

Curtea de Apel Suceava - Sectia civilă si pentru cauze cu minori si de familie apreciază că exceptia este neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 304 din Codul de procedură civilă, text de lege care are următorul continut: „Modificarea sau casarea unor hotărâri se poate cere în următoarele situatii, numai pentru motive de neegalitate:

1. când instanta nu a fost alcătuită potrivit dispozitiilor legale;

2. când hotărârea s-a dat de alti judecători decât cei care au luat parte la dezbaterea în fond a pricinii;

3. când hotărârea s-a dat cu încălcarea competentei altei instante;

4. când instanta a depăsit atributiile puterii judecătoresti;


5. când, prin hotărârea dată, instanta a încălcat formele de procedură prevăzute sub sanctiunea nulitătii de art. 105 alin. 2;

6. dacă instanta a acordat mai mult decât s-a cerut, ori ceea ce nu s-a cerut;

7. când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină sau când cuprinde motive contradictorii ori străine de natura pricinii;

8. când instanta, interpretând gresit actul juridic dedus judecătii, a schimbat natura ori întelesul lămurit si vădit neîndoielnic al acestuia;

9. când hotărârea pronuntată este lipsită de temei legal ori a fost dată cu încălcarea sau aplicarea gresită a legii."

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1) si art. 21 alin. (1), (2) si (3), precum si în art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că textul de lege criticat cuprinde norme de procedură, ce au fost adoptate de legiuitor în cadrul competentei sale constitutionale, astfel cum este consacrată prin art. 126 alin. (2) din Constitutie. Solutia legislativă adoptată de legiuitor nu relevă niciun fine de neconstitutionalitate, reglementarea criticată constituind tocmai temeiul de drept al controlului judiciar exercitat pe calea recursului.

De altfel, ceea ce se solicită, în realitate, este modificarea normelor ce fac obiectul exceptiei, autorul criticând limitarea aplicabilitătii art. 304 din Codul de procedură civilă doar la motive de nelegalitate. Prin urmare, având în vedere dispozitiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, care nu permit Curtii Constitutionale să modifice sau să completeze textul de lege supus controlului ori să se pronunte asupra modului de aplicare a legii, exceptia de neconstitutionalitate urmează să fie respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 304 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Irina Pricopiîn Dosarul nr. 2.406/193/2007 al Curtii de Apel Suceava - Sectia civilă si pentru cauze cu minori si de familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 4 mai 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 607

din 6 mai 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (5) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (5) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, exceptie invocată de Miron Vasile în Dosarul nr. 2.887/245/2009 al Judecătoriei lasi - Sectia penală.

La apelul nominal lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că textul de lege criticat nu încalcă prevederile constitutionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 13 august 2009, pronuntată în Dosarul nr. 2.887/245/2009, Judecătoria lasi - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (5) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, exceptie invocată de Miron Vasile.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că textul de lege criticat încalcă dreptul la apărare, deoarece condamnatul, fiind lipsit de instruire juridică, „nu va avea posibilitatea de a-si gestiona cauza si interesele procesuale în scopul atingerii intereselor intrinseci, personale, intime". Astfel, „dreptul la apărare al petentului se exercită prin mijlocirea structurii adverse din punct de vedere procesual, întinderea acestui drept fundamental fiind strict dependentă de bunăvointa si impartialitatea membrilor din conducerea penitenciarului, persoane care formează comisiile competente să stabilească evolutia principală a regimului în care petentul condamnat îsi va ispăsi pedeapsa privativă de libertate." Aceste împrejurări „echivalează cu însăsi lipsa totală a apărării în prezenta cauză".

Judecătoria Iasi - Sectia penală apreciază că exceptia invocată este neîntemeiată. Face referire si la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că dispozitiile criticate nu contravin normelor constitutionale invocate. Se face referire si la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 26 alin. (5) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 20 iulie 2006.

Textul de lege criticat are următorul cuprins:

- Art. 26 (Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate) alin. (5): „(5) Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate dispune prin încheiere motivată, cu privire la schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, numai după ascultarea persoanei condamnate, la locul de detinere, în termen de 15 zile de la primirea cererii sau sesizării."

În sustinerea exceptiei se invocă dispozitiile constitutionale ale art. 24, precum si dispozitiile art. 6 paragraful 3 pct. b) si c) din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la apărare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că dispozitiile art. 26 din Legea nr. 275/2006 au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional prin raportare la aceleasi prevederi din Legea fundamentală si din actele internationale invocate si în prezenta cauză. În acest sens este, de exemplu, Decizia nr. 827 din 2 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 25 octombrie 2007, prin care Curtea a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a acestor dispozitii legale. Cu acel prilej, Curtea a retinut că prevederile contestate de autor nu suprimă dreptul la apărare, „întrucât nimic nu îl opreste pe condamnat să îsi angajeze un avocat pe tot cursul procesului ce vizează aspecte referitoare la executarea pedepsei. Împrejurarea că acesta este privat de libertate, ca urmare a unei condamnări definitive, nu este de natură a atrage aplicabilitatea dispozitiilor legale referitoare la asistenta juridică obligatorie." Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, solutia si considerentele deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză, în care este criticat, din aceeasi perspectivă, alin. (5) al art. 26 din Legea nr. 275/2006.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (5) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, exceptie invocată de Miron Vasile în Dosarul nr. 2.887/245/2009 al Judecătoriei lasi-Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 mai 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Marieta Safta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 14 mai 2009, 26 mai 2009, 15 octombrie 2009 si 20 octombrie 2009, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 6 iîilie 2001

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 6 iulie 2001, aprobată prin Legea nr. 582/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucuresti la 14 mai 2009, 26 mai 2009, 15 octombrie 2009 si 20 octombrie 2009, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 6 iulie 2001, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2001, aprobată prin Legea nr. 582/2001, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

 

Bucuresti, 28 aprilie 2010.

Nr. 441.*) Traducere

 

BIROUL BĂNCII MONDIALE, ROMÂNIA

BANCA INTERNATIONALĂ

PENTRU RECONSTRUCTIE

Sl DEZVOLTARE

Asociatia de Dezvoltare Internatională

Str. Armand Călinescu nr. 2-4

Bucuresti, sectorul 2

România

Tel.: (4021)201-0311

Fax:(4021)318-2807

 

14 mai 2009

 

Excelentei Sale,

Gheorghe Pogea,

ministrul finantelor publice

Bucuresti, România

 

Stimate domnule ministru,

 

Referitor la România: Proiectul privind dezvoltarea sectorului social (împrumutul nr. 4616-RO)

Aviz privind anularea si închiderea contului împrumutului

 

Ne referim la Contractul de împrumut dintre România (Beneficiar) si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), pentru proiectul mai sus mentionat, datat 6 iulie 2001, cu amendamente.

După cum cunoasteti, data-limită de tragere a împrumutului era data de 31 decembrie 2008, ultima operatiune a fost înregistrată pe 20 aprilie 2009, si perioada de gratie convenită s-a încheiat pe data de 30 aprilie 2009. Prin urmare, în conformitate cu sectiunea 6.03 a Conditiilor generale, Banca anulează prin prezenta, începând cu data de 30 aprilie 2009, suma de 1.983.552,98 dolari SUA echivalent din contul împrumutului. Dorim să vă informăm că odată cu această anulare contul împrumutului mai sus mentionat a fost închis.

Situatia finală a tragerilor pe categorii este anexată, iar graficul de amortizare revizuit vă va fi transmis în scurt timp

 

 

Categoria

Suma alocată

Suma trasă

(1) (a) Bunuri si servicii pentru partea B.2 a Proiectului

1.350.000,00

285.224,32

(b) Bunuri si servicii pentru alte părti ale Proiectului

22.540.000,00

22.474.778,66

(2) Servicii de consultantă si instruire, inclusiv servicii de administrare a microcreditelor

8.700.000,00

 8.236.920,13

(3) Servicii de redistribuire a fortei de muncă

3.750.000,00

3.558.498,05

(4) Microcredite

 7.000.000,00

7.000.000,00

(5) Servicii sociale

2.320.000,00

 2.157.209,96

(6) Costuri operationale

1.340.000,00

1.303.815,90

TOTAL:

47.000.000,00

45.016.447,02

 

            V-am fi recunoscători dacă ati putea confirma primirea acestei scrisori.

 

Al dumneavoastră,

Benoît Blarel,

director de tară

Biroul Băncii Mondiale în România

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

 

Str. Apolodor nr. 17

Sectorul 5, Bucuresti

Tel.: 021 319 97 59/2430

Fax: 021 312 67 92

 

26 mai 2009

 

Către: Dl. Benoît Blarel,

director de tară

Reprezentanta Băncii Mondiale în România

 

Referitor la: Proiectul privind dezvoltarea sectorului social -împrumutul nr. 4616-RO

 

Ne face plăcere să confirmăm primirea scrisorii dumneavoastră din data de 14 mai 2009, referitoare la încheierea împrumutului mai sus mentionat si la anularea sumei de 1.983.552,98 dolari SUA.

Multumindu-vă încă o dată pentru cooperarea dumneavoastră, asteptăm primirea graficului de amortizare revizuit.

 

Cu stimă,

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

 

BIROUL BĂNCII MONDIALE, ROMÂNIA

BANCA INTERNATIONALĂ

PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

Asociatia de dezvoltare internatională

Bd. Tipografilor nr. 11-15

S-Park, Clădirea A2, et. 2, Bucuresti, sectorul 1

Cod postal 013714

România

 

 

Tel.: (4021)201-0311

Fax:(4021)318-2807

 

15 octombrie 2009

 

Excelentei Sale,

Gheorghe Pogea,

ministrul finantelor publice

            Bucuresti, România

Stimate domnule ministru,

Referitor la România: Proiectul privind dezvoltarea sectorului social (împrumutul nr. 4616-RO)

Graficul de amortizare revizuit

 

Anexăm prezentei un grafic de plăti revizuit ce cuprinde datele si sumele ce vor fi plătite în cadrul Acordului de împrumut pentru împrumutul nr. 4616-RO dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare din data de 6 iulie 2001. Acest grafic prevalează fată de sumele continute în anexa nr. 3 la Acordul de împrumut si reflectă anularea sumei de 1.983.552,98 dolari SUA echivalent ce va fost confirmată prin scrisoarea noastră din data de 14 mai 2009.


În conformitate cu prevederile aplicabile ale sectiunii 6.05 din Conditiile generale, suma anulată a fost aplicată pe bază de pro rata transelor de capital ale acestui împrumut cu scadenta ulterioară datei anulării. V-am fi recunoscători dacă ati putea confirma primirea graficului revizuit.

 

Arntraud Hartmann,

director de tară în exercitiu

Biroul Reprezentantei Băncii Mondiale în România

 

Anexa: Graficul de amortizare revizuit

 

ANEXĂ

 

            BIRD 46160 -ROMÂNIA DEZVOLTAREA SECTORULUI SOCIAL

 

GRAFIC DE AMORTIZARE REVIZUIT

(reflectă anularea a 1.983.552,98 USD din 30 aprilie 2009)

 

Valuta

Data scadentei

Rate de capital revizuite

Rate de capital (initiale)

Suma anulată

USD

15 octombrie 2005

1.295.000,00

1.295.000,00

 

USD

15 aprilie 2006

1.335.000,00

1.335.000,00

 

USD

15 octombrie 2006

1.375.000,00

1.375.000,00

 

USD

15 aprilie 2007

1.415.000,00

1.415.000,00

 

USD

15 octombrie 2007

1.460.000,00

1.460.000,00

 

USD

15 aprilie 2008

1.505.000,00

1.505.000,00

 

USD

15 octombrie 2008

1.550.000,00

1.550.000,00

 

USD

15 aprilie 2009

1.475.569,08

1.595.000,00

-119.430,92

USD

15 octombrie 2009

1.437.007,26

1.645.000,00

-207.992,74

USD

15 aprilie 2010

1.476.317,48

1.690.000,00

-213.682,52

USD

15 octombrie 2010

1.524.363,33

1.745.000,00

-220.636,67

USD

15 aprilie 2011

1.568.041,35

1.795.000,00

-226.958,65

USD

15 octombrie 2011

1.616.087,19

1.850.000,00

-233.912,81

USD

15 aprilie 2012

1.664.133,03

1.905.000,00

-240.866,97

USD

15 octombrie 2012

1.712.178,86

1.960.000,00

-247.821,14

USD

15 aprilie 2013

1.764.592,50

2.020.000,00

-255.407,50

USD

15 octombrie 2013

1.817.006,14

2.080.000,00

-262.993,86

USD

15 aprilie 2014

1.873.787,58

2.145.000,00

-271.212,42

USD

15 octombrie 2014

1.930.569,02

2.210.000,00

-279.430,98

USD

15 aprilie 2015

1.987.350,47

2.275.000,00

-287.649,53

USD

15 octombrie 2015

2.044.131,90

2.340.000,00

-295.868,10

USD

15 aprilie 2016

2.109.648,95

2.415.000,00

-305.351,05

USD

15 octombrie 2016

2.170.798,20

2.485.000,00

-314.201,80

USD

15 aprilie 2017

2.236.315,24

2.560.000,00

-323.684,76

USD

15 octombrie 2017

2.301.832,30

2.635.000,00

-333.167,70

USD

15 aprilie 2018

2.371.717,14

2.715.000,00

-343.282,86

USD

Total:

45.016.447,02

50.000.000,00

-4.983.552,98

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

Cabinet secretar de stat

Str. Apolodor nr. 17 Sectorul 5,

Bucuresti

Tel.: 021 319 97 59/2430

Fax: 021 312 67 92

 

20 octombrie 2009

 

Către: Dna Arntraud Hartmann,

director de tară în exercitiu

Reprezentanta Băncii Mondiale în România

 

Referitor la: Priectul privind dezvoltarea sectorului social -împrumutul nr. 4616-RO

Ne face plăcere să confirmăm primirea scrisorii dumneavoastră din data de 15 octombrie 2009, referitoare la graficul de amortizare revizuit ce reflectă anularea sumei de 1.983.552,98 dolari SUAdin valoarea acestui împrumut.

 

Cu stimă,

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind scoaterea definitivă din fondul forestier national a terenului în suprafată de 8,0483 ha, proprietate publică a orasului Borsec, administrat de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva prin Directia Silvică Harghita, Ocolul Silvic Borsec, în vederea realizării obiectivului „Amenajare pârtie de schi Speranta"

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (5) din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului „Schi în România", cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Se aprobă scoaterea definitivă din fondul forestier national, cu compensare, de către Primăria Orasului Borsec, a terenului forestier în suprafată de 8,0483 ha, în vederea realizării obiectivului „Amenajare pârtie de schi Speranta".

            (2) Beneficiarul scoaterii definitive a terenului prevăzut la alin. (1) este Primăria Orasului Borsec.

            (3) Terenul prevăzut la alin. (1) face parte din fondul forestier national, este proprietate publică a orasului Borsec, este administrat de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, prin Directia Silvică Harghita, Ocolul Silvic Borsec.

            (4) Terenul prevăzut la alin. (1) este localizat în U.B. I Borsec u.a. 30A% = 0,5620 ha, u.a. 30C % = 0,4742 ha, u.a. 36B % = 0,1478 ha, u.a. 41A% = 2,7003 ha, u.a. 41B % = 2,2113 ha, u.a. 41C % = 0,5744 ha, u.a. 41D % = 1,1340 ha si u.a. 41E % = 0,2443 ha.

            (5) Scoaterea definitivă din fondul forestier national a terenului se face cu defrisarea vegetatiei forestiere pe suprafata de 8,0483 ha, astfel: u.a. 30A % = 0,5620 ha, u.a. 30C % = 0,4742 ha, u.a. 36B% = 0,1478 ha, u.a. 41A% = 2,7003 ha, u.a. 41B % = 2,2113 ha, u.a. 41C % = 0,5744 ha, u.a. 41D % = 1,1340 ha si u.a. 41E % = 0,2443 ha.

            Art. 2. - Primăria Orasului Borsec compensează cu terenul în suprafată de 50,2931 ha, aflat în proprietatea privată a orasului Borsec, conform tabelului validat prin Hotărârea

nr. 12/1991 a Comisiei judetene pentru reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate conform Legii fondului funciar, prevăzut în anexa nr. 16 la aceasta, în trupul de păsune Hanzker terenul în suprafată de 32,23 ha, CF. 2494 nr. top. 17546 si nr. top. 17555, si trupul de păsune Tinoave terenul în suprafată de 18,0631 ha, CF. 2817 nr. top. 17603 si nr. top. 17763, limitrof fondului forestier national.

            Art. 3. - Primăria Orasului Borsec a achitat taxa de scoatere definitivă din fondul forestier national, în valoare de 82.380,81 lei, pentru terenul în suprafată de 0,7683 ha, localizat în u.a. 41 D% aferent centrului de servicii turistice, lac si statie de pompe, parcare si racord drum care fac parte din obiectivul „Amenajare pârtie de schi Speranta", în fondul de ameliorare a fondului funciar aflat în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

            Art. 4. - Scoaterea definitivă din fondul forestier national a terenului prevăzut la art. 1 alin. (1), cu exceptia terenului prevăzut la art. 3, se face cu scutirea de la plata obligatiilor bănesti, conform art. 4 alin. (1) si (2) din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului „Schi în România", cu modificările si completările ulterioare.

            Art. 5. - Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare Brasov, Directia Silvică Harghita si Primăria Orasului Borsec răspund de aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

 

Bucuresti, 5 mai 2010.

Nr. 457.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier

 

            Având în vedere Referatul privind aprobarea tarifelor de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier practicate de Societatea Comercială „Oii Terminal" - S.A. Constanta nr. 402.037 din 17 mai 2010 al Directiei generale inspectie si supraveghere teritorială a activitătilor miniere si a operatiunilor petroliere,

            în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, ale art. 5.4, 6.2 si 14.1 din Acordul petrolier de concesiune a activitătii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si produselor petroliere, a instalatiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente acestora, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „Oii Terminal" - S.A. Constanta, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2002,

            presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

            Art. 1. - Se aprobă tarifele de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 21/2010 privind aprobarea tarifelor de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 22 ianuarie 2010.

            Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

 

Bucuresti, 18 mai 2010.

Nr. 84.

 

ANEXA Nr. 1

TARIFE

pentru derularea operatiunilor de transport prin terminalul petrolier

 

MOTORINĂ SI BIODIESEL

 

Tipul prestatiei

Cantitatea

Tariful (lei/tonă)

Descărcare din cisterne de cale ferată în rezervor si încărcare la navă

Cantităti mai mici de 30.000 tone/lună

12,42

între 30.000 si 50.000 tone/lună

11,73

Peste 50.000 tone/lună

11,04

Descărcat din cisterne de cale ferată/autocisterne în rezervor si transfer la rezervorul de livrare

Indiferent de cantitate

12,40

Descărcat din cisterne de cale ferată în rezervoarele din Depozitul Castrai

Indiferent de cantitate

5,24

Descărcat din navă în rezervoarele din Depozitul Sud

Indiferent de cantitate

7,00

Descărcat din navă în rezervoarele din Depozitul Nord

Indiferent de cantitate

9,14

Descărcat din navă în rezervoarele din Depozitul Castrai

Indiferent de cantitate

5,24

Descărcat din navă în rezervoarele din Depozit Port

Indiferent de cantitate

8,59

Descărcat prin transhipment din navă în navă/barje

Indiferent de cantitate

5,36

încărcat din rezervor în cisterne de cale ferată/autocisterne

Indiferent de cantitate

16,00

încărcat din rezervoarele Depozitului Castrai în autocisterne

Indiferent de cantitate

10,90

încărcat motorină din import din rezervor în navă/barje

Indiferent de cantitate

12,02


Tipul prestatiei

Cantitatea

Tariful (lei/tonă)

încărcat din rezervoarele Depozitului Castrai în navă

Indiferent de cantitate

9,83

încărcat din rezervor în tank bunkeraj > 100 tone/lot

Indiferent de cantitate

13,80

Tarif în tank transfer

Indiferent de cantitate

2,48

Descărcare de biodiesel din cisterne de cale ferată/autocisterne în rezervorul de conditionare

Indiferent de cantitate

9,72

Conditionare motorină prin amestec cu biodiesel

Indiferent de cantitate

6,91

Tipul prestatiei

Cantitatea

Tariful (lei/lot)

încărcat din rezervor în tank bunkeraj < 100 tone/lot

Indiferent de cantitate

1.380,31

 

BENZINĂ

 

Tipul prestatiei

Cantitatea

Tariful (lei/tonă)

Descărcare din cisterne de cale ferată în rezervor si încărcare la navă

Cantităti mai mici de 30.000 tone/lună

11,04

între 30.000 si 50.000 tone/lună

10,70

Peste 50.000 tone/lună

9,66

Descărcat din cisterne de cale ferată în rezervor si transfer la rezervorul de livrare

Indiferent de cantitate

11,05

Descărcat din navă în rezervor

Indiferent de cantitate

7,21

Descărcat din barje în rezervor

Indiferent de cantitate

8,09

încărcat din rezervor în cisterne de cale ferată

Indiferent de cantitate

12,40

încărcat din rezervor în navă/barje

Indiferent de cantitate

10,68

încărcat din barje în navă prin transbord direct

Indiferent de cantitate

7,72

Tarif în tank transfer

Indiferent de cantitate

2,48

Descărcat prin transhipment din navă în navă/barje

Indiferent de cantitate

5,36

 

TITEI

 

Tipul prestatiei

Cantitatea

Tariful (lei/tonă)

Descărcare din navă si predare la Societatea Comercială CONPET - S.A.

Cantităti mai mici de 100.000 tone/lună

11,92

între 100.000 si 190.000 tone/lună

11,55

între 190.000 si 230.000 tone/lună

9,20

Peste 230.000 tone/lună

8,80

Descărcare din cisterne de cale ferată în rezervor

Indiferent de cantitate

12,56

încărcare din rezervor la navă

Indiferent de cantitate

10,03

Tarif în tank transfer

Indiferent de cantitate

2,48

Descărcat din navă în rezervor si pompare din rezervor la navă

Indiferent de cantitate

17,40

Descărcat prin transhipment între două nave

Indiferent de cantitate

4,62

 

NOTA:

Tarifele nu includ consumurile tehnologice si TVA.

 

ANEXA Nr. 2

 

TARIFE

pentru derularea operatiunilor de depozitare prin terminalul petrolier

 

BENZINĂ, MOTORINĂ, TITEI

 

Intervalul de depozitare

Tariful (lei/tonă/zi)

de la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 5-a zi

0,00

începând cu a 6-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 15-a zi

0,11

începând cu a 16-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 30-a zi

0,16

începând cu a 31-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport

0,28

 

NOTĂ:

1. Tarifele nu includ TVA.

2. Data terminării descărcării mijlocului de transport este ziua „zero".

3. Depozitarea se calculează până în ziua anterioară (inclusiv) datei înscrise în documentele de livrare.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Programului executiv al Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind colaborarea în domeniile culturii, stiintei, învătământului si sportului, pentru anii 2010-2013, semnat la Hanoi la 8 aprilie 2010

 

În temeiul art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

în baza art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere că tratatul de mai jos a intrat în vigoare la data semnării, în conformitate cu prevederile sale,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Programul executiv al Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind colaborarea în domeniile culturii, stiintei, învătământului si sportului, pentru anii 2010-2013, semnat la Hanoi la 8 aprilie 2010, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 6 mai 2010.

Nr. 783.

 

ANEXĂ

 

PROGRAM EXECUTIV

al Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind colaborarea în domeniile culturii, stiintei, învătământului si sportului, pentru anii 2010-2013

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam, denumite în continuare părti,

dorind să dezvolte si să întărească relatiile de prietenie si cooperare, în conformitate cu prevederile Acordului dintre

Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind colaborarea în domeniile culturii, stiintei, învătământului si sportului, semnat la Hanoi la 8 iulie 1995,


au convenit următorul Program executiv al Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind colaborarea în domeniile culturii, stiintei, învătământului si sportului, pentru anii 2010-2013:

 

CAPITOLUL I

Cultură

 

SECTIUNEA I

Literatură, biblioteci, edituri

 

ARTICOLUL 1

 

            Părtile fac schimb de oficiali si specialisti din cadrul uniunilor si asociatiilor literare, artistice si din centrele de creatie, pentru documentare si schimb de experientă, si sprijină schimbul de cărti, fotografii, diapozitive, filme, reviste si alte materiale.

 

ARTICOLUL 2

 

            Părtile sprijină schimburile dintre biblioteci si institute de studii, încurajând schimbul de cărti, periodice si alte materiale audiovizuale.

 

ARTICOLUL 3

 

            Părtile încurajează schimbul de cărti, traducerea lucrărilor de specialitate si a operelor literare, tinând cont de preferintele si de autorizatia asupra drepturilor de autor acordată de fiecare parte, în conformitate cu legislatia în vigoare din acest domeniu, si fac schimb de traducători, editori, specialisti în restaurare de carte.

 

ARTICOLUL 4

 

            Părtile participă la târgurile internationale de carte organizate în statele lor si creează conditii preferentiale pe bază de reciprocitate.

 

SECTIUNEA a II-a

Manifestări artistice

 

ARTICOLUL 5

 

            Părtile se informează reciproc asupra manifestărilor internationale în domeniile filmului, teatrului, muzicii, artei populare, dansului clasic si modern, artelor plastice si îsi sprijină reciproc participarea.

 

ARTICOLUL 6

 

            Părtile îsi sustin reciproc participarea la concursuri, festivaluri, tabere de muzică sau arte plastice organizate pe teritoriul statelor lor.

 

ARTICOLUL 7

 

            Pe durata valabilitătii prezentului program, partea română organizează două manifestări cultural-artistice în Vietnam, iar partea vietnameză organizează două manifestări cultural-artistice în România.

 

SECTIUNEA a III-a

Expozitii

 

ARTICOLUL 8

 

            Părtile sprijină schimbul de expozitii itinerante de artă populară traditională, de pictură si fotografie.

 

SECTIUNEA a IV-a

Patrimoniu cultural, arhitectură si arheologie

 

ARTICOLUL 9

 

            Părtile încurajează schimbul de publicatii referitoare la legislatia, cercetarea, păstrarea si restaurarea monumentelor istorice si culturale, tehnologiilor si materialelor de constructii, precum si la arhitectură, se informează reciproc si sprijină implicarea echipelor de arhitecti din ambele state la concursuri deschise de arhitectură, organizate de fiecare parte.

 

ARTICOLUL 10

 

            Părtile fac schimb de specialisti în păstrarea lemnului si pietrei policrome din structura monumentelor, precum si din domeniul istoriei artelor si arhitecturii din cele două state.

 

ARTICOLUL 11

 

            Părtile fac schimb de informatii privind administrarea siturilor istorice, inclusiv a listelor Patrimoniului mondial.

 

CAPITOLUL II

Educatie

 

ARTICOLUL 12

 

(1) În perioada de valabilitate a prezentului program, părtile fac schimb de informatii privind prezentarea istoriei, geografiei, culturii, economiei si politicii statelor lor.

(2) Părtile sprijină schimbul a 2 (doi) specialisti, fiecare, pentru perioade de până la 4 (patru) zile, pentru a se familiariza cu sistemul de educatie din cele două state, precum si pentru a face schimb de experientă în diverse domenii de interes comun.

 

ARTICOLUL 13

 

            Părtile încurajează schimbul de invitatii pentru participarea specialistilor din cele două state la seminare si conferinte internationale.

 

ARTICOLUL 14

 

            Părtile continuă cooperarea dintre cele două state prin negocierea si semnarea unui nou document interministerial.


 

CAPITOLUL III

Tineret si sport

 

ARTICOLUL 15

 

            Părtile stimulează si sprijină relatiile de cooperare dintre institutiile de tineret din cele două state si planificarea unor activităti comune în domeniul tineretului.

 

ARTICOLUL 16

 

            Părtile sprijină stabilirea relatiilor dintre organizatiile sportive din cele două state, bazate pe acorduri directe care să cuprindă toate aspectele, inclusiv cele financiare.

 

CAPITOLUL IV

Mass-media

 

ARTICOLUL 17

 

            Părtile încurajează relatiile directe dintre Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune si Agentia Vietnameză de Radio si agentiile de televiziune.

 

CAPITOLUL V

Arhive

 

ARTICOLUL 18

 

            Arhivele Nationale ale României si Arhivele Nationale ale Republicii Socialiste Vietnam încurajează schimbul de experientă si informatii în domeniul teoriei si practicii arhivistice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în cele două state.

 

CAPITOLUL VI

Prevederi generale

 

ARTICOLUL 19

 

            Pentru schimbul de persoane, partea trimitătoare transmite părtii primitoare, cu cel putin două luni înaintea datei propuse, informatiile referitoare la organizarea programului delegatiilor.

 

ARTICOLUL 20

 

            Pentru schimbul de persoane mentionate la art.12, partea trimitătoare va acoperi costurile transportului international dus-întors, inclusiv asigurarea, iar partea primitoare asigură cazarea, masa, transportul intern, în conformitate cu programul vizitei, si asistentă medicală în caz de urgente medicale si chirurgicale si de boli cu potential endemo-epidemic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în statul părtii primitoare.

 

ARTICOLUL 21

 

Costurile pentru schimbul de expozitii sunt asigurate după cum urmează:

a) partea trimitătoare acoperă transportul international dus-întors până la si de la capitala statului primitor, precum si asigurarea exponatelor;

b) partea primitoare acoperă toate cheltuielile legate de organizarea expozitiilor, închirierea sălii de expozitie, publicitatea, transportul intern si asigură conditiile pentru efectuarea formalitătilor vamale, în conformitate cu legile si reglementările din statul părtii primitoare;

c) în caz de deteriorare, distrugere sau pierdere a exponatelor, partea primitoare are obligatia să ofere părtii trimitătoare documentatia privind cauzele pagubei care a avut loc pe teritoriul statului-gazdă, pentru a facilita recuperarea de către partea trimitătoare a compensatiilor de la compania de asigurare.

 

ARTICOLUL 22

 

Pentru schimbul de ansambluri

Partea trimitătoare acoperă transportul international dus-întors al ansamblurilor si al posesiunilor acestora, inclusiv al decorurilor si al instrumentelor muzicale.

Partea primitoare acoperă cazarea, masa, transportul intern si organizarea spectacolelor.

 

ARTICOLUL 23

 

            Pentru schimbul de documentatie si materiale Costul schimburilor mentionate în prezentul program - partituri muzicale, piese de teatru, manuale, materiale audiovizuale, microfilme, fotografii etc. - si al transportului lor este acoperit de partea trimitătoare.

 

ARTICOLUL 24

 

            Prezentul program nu exclude posibilitatea realizării altor activităti de schimburi convenite de părti pe canale diplomatice.

 

ARTICOLUL 25

 

            Prezentul program intră în vigoare la data semnării, iar valabilitatea sa încetează la 31 decembrie 2013.

            Semnat la Hanoi la 8 aprilie 2010, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, vietnameză si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergentă de interpretare, prevalează textul în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Dumitru Olaru,

ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Vietnam

Pentru Guvernul Republicii Socialiste Vietnam,

Tran Chien Thang,

adjunct al ministrului culturii, sportului si turismului


ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice

 

            În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 1, art. 11 alin. (1)si art. 12 alin. (1)si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, ale art. 4 alin. (3) si ale art. 5 alin. (1), (2) si (3) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

 

CAPITOLUL I

Obiectul deciziei

 

            Art. 1. - (1) Prezenta decizie stabileste procedura de autorizare generală a persoanelor care intentionează să furnizeze retele sau servicii de comunicatii electronice, precum si conditiile în care furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice beneficiază de regimul de autorizare generală.

            (2) Autorizatia generală pentru furnizarea retelelor si serviciilor de comunicatiielectronice cuprinde normele juridice specifice, aplicabile activitătilor de furnizare a retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice, si este prevăzută în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL II

Obligatia de a transmite notificarea

 

Art. 2. - (1) Orice persoană care intentionează să furnizeze retele publice de comunicatii electronice sau servicii de comunicatii electronice destinate publicului, denumită în continuare solicitant, are obligatia să transmită Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, denumită în continuare ANCOM, o notificare cu privire la această intentie, în conformitate cu prevederile prezentei decizii, cel mai târziu în ziua începerii activitătii.

(2) Notificarea se va realiza în mod obligatoriu prin completarea si transmiterea către ANCOM a formularului-tip prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Retelele si serviciile de comunicatii electronice prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse cu titlu exemplificativ în fisa de descriere a retelelor si serviciilor, prevăzută în anexa nr. 3.

(4) Prezenta decizie nu se aplică prestatorilor de servicii care desfăsoară activităti de proiectare, execută lucrări de constructie si întretinere a retelelor de comunicatii electronice, precum si lucrări de instalare, întretinere sau conectare a echipamentelor de comunicatii electronice.

(5) Prezenta decizie nu se aplică persoanelor care prestează servicii constând exclusiv în furnizarea continutului informatiei transmise prin intermediul retelelor sau serviciilor de comunicatii electronice ori prin care se exercită controlul editorial asupra acestui continut sau care permit stocarea si accesarea ulterioară a continutului informatiei transmise.

Art. 3. - (1) Nu au obligatia de a transmite notificarea prevăzută la art. 2 alin. (1) persoanele care intentionează să furnizeze retele de comunicatii electronice prin intermediul frecventelor fadio alocate în scopul unor transmisii cu caracter experimental sau ocazional.

(2) Nu au obligatia de a transmite notificarea prevăzută la art. 2 alin. (1) persoanele străine cu sediul principal în alte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European care intentionează să furnizeze servicii de comunicatii electronice mobile la bordul navelor si aeronavelor înmatriculate în aceste state.

(3) Persoanelor prevăzute la alin. (1) si (2) li se aplică în mod corespunzător drepturile si obligatiile specifice prevăzute de autorizatia generală.

Art. 4. - (1) Persoanele care furnizează exclusiv pentru nevoi proprii retele sau servicii de comunicatii electronice nu au obligatia transmiterii notificării prevăzute la art. 2 alin. (1).

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt considerate furnizori de retele si servicii private de comunicatii electronice si dobândesc drepturile si obligatiile specifice prevăzute de autorizatia generală de la data începerii furnizării efective a retelelor si serviciilor private de comunicatii electronice.

(3) Prevederile referitoare la încetarea, retragerea sau suspendarea dreptului de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice se aplică în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL III

Documentele anexate la formularul-tip al notificării

 

Art. 5. - (1) Solicitantul persoană română care are calitatea de comerciant va anexa la formularul-tip al notificării următoarele documente, care fac parte integrantă din aceasta:

a) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului al persoanei juridice sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al întreprinderii individuale ori al întreprinderii familiale, în copie;

b) actul constitutiv, cu toate modificările si completările ulterioare, însotit de certificate de înscriere mentiuni, în copie, sau un certificat constatator eliberat în acest scop de către oficiul registrului comertului cu cel mult 15 zile înainte de transmiterea notificării;

c) dovada calitătii de reprezentant legal al solicitantului a persoanei mentionate în formularul-tip al notificării, în copie;

d) actul de identitate al solicitantului persoană fizică autorizată, în copie;

e) fisa de descriere a retelelor si serviciilor.

(2) Solicitantul persoană juridică română care nu are calitatea de comerciant va anexa la formularul-tip al notificării următoarele documente, care fac parte integrantă din aceasta:

a) certificatul de înregistrare fiscală, în copie, precum si certificatul de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor sau în Registrul federatiilor, după caz, în copie;

b) actul de înfiintare, cu toate modificările si completările ulterioare, în copie;

c) dovada calitătii de reprezentant legal al solicitantului a persoanei mentionate în formularul-tip al notificării, în copie;

d) fisa de descriere a retelelor si serviciilor.

(3) Solicitantii persoane străine cu sediul principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European care intentionează să furnizeze retele ori servicii de comunicatii electronice în România, în conditiile dreptului de stabilire, precum si solicitantii persoane străine cu sediul principal într-un stat tert vor anexa la formularul-tip al notificării documentele prevăzute la alin. (1) sau (2), după caz. Atunci când intentionează să furnizeze retele sau servicii de comunicatii electronice în România prin intermediul unui sediu secundar fără personalitate juridică, în mod suplimentar fată de


documentele prevăzute la alin. (1) sau (2), după caz, solicitantii vor transmite si documentele aferente sediului principal al persoanei străine, în copie si, respectiv, în traducere autorizată.

(4) În cazurile prevăzute la alin. (1)-(3), dacă este cazul, solicitantii pot depune dovada calitătii de reprezentant al solicitantului a persoanei împuternicite să reprezinte solicitantul în relatia cuANCOM.

(5) Solicitantii persoane străine cu sediul principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European care intentionează să furnizeze retele ori servicii de comunicatii electronice în România, cu caracter temporar, în conditiile libertătii de a furniza servicii, vor anexa la formularul-tip următoarele:

a) documentele echivalente celor prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) sau la alin. (2) lit. a) si b), după caz;

b) desemnarea adresei de contact de pe teritoriul României pentru desfăsurarea partială sau integrală a activitătii de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice pe teritoriul României, unde se transmite corespondenta legată de această activitate, inclusiv în relatia cu ANCOM;

c) desemnarea unei persoane împuternicite să angajeze răspunderea solicitantului în relatia cu ANCOM si adresa de contact aleasă a acesteia de pe teritoriul României;

d) actul de identitate sau certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului al persoanei juridice sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al întreprinderii individuale ori al întreprinderii familiale, al persoanei prevăzute la lit. c) ori documente echivalente, în copie;

e) fisa de descriere a retelelor si serviciilor;

f) un document din care să rezulte perioada pentru care se intentionează furnizarea de retele sau servicii de comunicatii electronice pe teritoriul României.

(6) Solicitantul poate indica, în cuprinsul formularului-tip al notificării, data estimativă a începerii furnizării fiecărui tip de retele sau servicii de comunicatii electronice. Data estimativă reprezintă data de la care solicitantul dobândeste, cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 7 alin. (1), drepturile si obligatiile prevăzute de regimul de autorizare generală pentru fiecare tip de retele sau servicii de comunicatii electronice.

(7) În cazul în care solicitantul nu a indicat nicio dată estimativă ori a indicat o dată estimativă anterioară datei realizării notificării, acesta dobândeste drepturile si obligatiile prevăzute de regimul de autorizare generală pentru tipurile de retele sau de servicii de comunicatii electronice indicate în notificare, de la data realizării notificării în conditiile art. 7 alin. (1).

(8) Toate documentele într-o limbă străină transmise ANCOM de către un solicitant trebuie însotite si de o traducere autorizată în limba română.

 

CAPITOLUL IV

Completarea fisei de descriere a retelelor si serviciilor

 

            Art. 6. - Solicitantul are obligatia de a completa si de a transmite ANCOM, ca anexă la notificare, sectiunile relevante din fisa de descriere a retelelor si serviciilor, în functie de tipurile de retele sau de servicii de comunicatii electronice pe care intentionează să le furnizeze.

 

CAPITOLUL V

Cerinte privind notificarea

 

Art. 7. - (1) Notificarea este considerată realizată numai în conditiile în care au fost îndeplinite toate cerintele legale privind transmiterea, forma si continutul notificării. Până la realizarea notificării solicitantul nu are dreptul de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice.

(2) În cazul neîndeplinirii cerintelor prevăzute la alin. (1), ANCOM, în termen de 7 zile de la data transmiterii notificării, cere în scris solicitantului îndeplinirea acestora.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), notificarea este considerată realizată la data transmiterii către ANCOM a documentelor care

atestă îndeplinirea respectivelor cerinte, prevederile art. 5 alin. (6) si (7) aplicându-se în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL VI

Efectele realizării notificării

 

Art. 8. - (1) Solicitantul care a realizat notificarea în termenul si în conditiile prevăzute de prezenta decizie este considerat furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice pentru tipurile de retele ori de servicii de comunicatii electronice indicate în notificare, denumit în continuare furnizor, si dobândeste drepturile si obligatiile specifice prevăzute de autorizatia generală pentru tipurile de retele sau de servicii de comunicatii electronice indicate în notificare, de la data prevăzută la art. 5 alin. (6) sau (7), după caz.

(2) Obtinerea dreptului de a furniza un anumit tip de retea de comunicatii electronice nu conferă dreptul de a furniza un alt tip de retea de comunicatii electronice si nici dreptul de a furniza servicii de comunicatii electronice.

(3) Obtinerea dreptului de a furniza un anumit tip de serviciu de comunicatii electronice nu conferă dreptul de a furniza un alt tip de serviciu de comunicatii electronice si nici dreptul de a furniza retele de comunicatii electronice.

(4) Obtinerea dreptului de a furniza retele de comunicatii electronice si/sau servicii de comunicatii electronice pe baza regimului de autorizare generală nu conferă dreptul de a utiliza frecvente radio, resurse de numerotatie sau resurse tehnice, atunci când acestea sunt necesare pentru furnizarea retelelor sau serviciilor, decât în conditiile parcurgerii procedurilor de obtinere a dreptului de a utiliza astfel de resurse, în conformitate cu legislatia specială.

(5) Neînceperea furnizării efective a retelelor de comunicatii electronice sau a serviciilor de comunicatii electronice nu amână nasterea drepturilor si obligatiilor prevăzute în autorizatia generală.

(6) Drepturile prevăzute de autorizatia generală nu pot fi transmise cu titlu particular către terti.

 

CAPITOLUL VII

Certificatul-tip

 

            Art. 9. - În termen de 7 zile de la data realizării notificării în conditiile prevăzute la art. 7, ANCOM eliberează si transmite solicitantului un certificat-tip care atestă că acesta a realizat notificarea prevăzută de prezenta decizie si că beneficiază, de la data prevăzută, după caz, la art. 5 alin. (6) sau (7), de dreptul de a furniza tipurile de retele sau de servicii de comunicatii electronice indicate în notificare si în care se prezintă conditiile în care solicitantul beneficiază de dreptul de acces pe proprietăti si de dreptul de a negocia acorduri de acces sau de interconectare.

 

CAPITOLUL VIII

Obligatia de comunicare a modificărilor

 

Art. 10. - (1) Orice modificare a datelor cuprinse în formularul-tip al notificării se comunică ANCOM în termen de 10 zile de la data aparitiei, respectiv de la data înregistrării la institutiile abilitate, după caz, prin transmiterea unei informări însotite, acolo unde este cazul, de actele doveditoare, în copie.

(2) În cazul în care modificarea priveste furnizarea altor tipuri de retele sau de servicii de comunicatii electronice, suplimentare fată de cele indicate în notificarea anterioară, ori data estimativă a începerii furnizării, este necesară realizarea unei noi notificări, în conditiile art. 2.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), precum si în cazul în care modificarea priveste renuntarea la dreptul de a furniza un anumit tip de retea sau un anumit tip de serviciu de comunicatii electronice, respectiv datele de identificare a solicitantului sau furnizorului, cuprinse în certificatul-tip, ANCOM emite un nou certificat-tip continând aceste modificări.

(4) Modificarea datelor cuprinse în fisa de descriere a retelelor si serviciilor se comunică ANCOM în termen de 10 zile de la data aparitiei, prin transmiterea unei informări.


(5) Persoanele care dobândesc dreptul de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice în calitate de succesori universali ori cu titlu universal ai unui furnizor de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului care îsi încetează astfel existenta, prin fuziune ori prin orice alt mod, au obligatia de a transmite ANCOM o informare, în conditiile alin. (1).

 

CAPITOLUL IX

Încetarea dreptului de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice

 

Art. 11. - (1) Dreptul de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice, precum si celelalte drepturi si obligatiile prevăzute în autorizatia generală încetează în următoarele cazuri:

a) la cererea furnizorului;

b) de la data intrării în faliment în conditiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările si completările ulterioare;

c) în cazul aplicării sanctiunii retragerii acestui drept;

d) la data înregistrării hotărârii de dizolvare la registrul comertului ori a încetării, în orice alt mod, a existentei furnizorului;

e) dacă în mod repetat nu este posibilă comunicarea documentelor de către ANCOM la adresa indicată de furnizor în notificare. Reprezentantul ANCOM va afisa documentul ce trebuie comunicat, cu exceptia actelor administrative fiscale, la adresa indicată de furnizor în notificare, încheind proces-verbal privind imposibilitatea comunicării documentelor respective.

(2) Renuntarea la dreptul de a furniza toate tipurile de retele ori de servicii de comunicatii electronice se realizează prin transmiterea cererii-tip prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Cererea prevăzută la alin. (2) îsi produce efectele de la data transmiterii către ANCOM sau de la o dată ulterioară, prevăzută în cuprinsul acesteia, iar ANCOM va confirma în scris furnizorului încetarea dreptului de a furniza toate tipurile de retele sau servicii de comunicatii electronice.

(4) Încetarea dreptului de a furniza retele si servicii de comunicatii electronice în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. e) se dispune prin decizie a presedintelui ANCOM, care stabileste si data de la care încetează dreptul. Decizia se publică pe pagina de internet a ANCOM.

(5) Dreptul de a utiliza resursele de numerotatie, frecventele radio si resursele tehnice se stinge la data încetării dreptului de a furniza tipurile de retele sau de servicii de comunicatii electronice pentru care au fost acordate, inclusiv, acolo unde este cazul, în cazul furnizării pentru nevoi proprii de retele sau servicii de comunicatii electronice.

(6) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a), furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice desemnati ca furnizori de serviciu universal nu pot renunta, pe perioada desemnării, la dreptul de a furniza serviciile pentru care au fost desemnati furnizori de serviciu universal.

 

CAPITOLUL X

Suspendarea dreptului de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice

 

Art. 12. - (1) Dreptul de a furniza toate sau anumite tipuri de retele ori de servicii de comunicatii electronice se suspendă în următoarele cazuri:

a) în caz de inactivitate temporară, constatată de către ANCOM sau la cererea furnizorului, însotită de o copie a documentelor relevante emise de Oficiul National al Registrului Comertului sau a hotărârii judecătoresti irevocabile, după caz;

b) în cazul aplicării sanctiunii suspendării acestui drept, prin decizie a presedintelui ANCOM, care se comunică furnizorului si se publică pe pagina de internet a ANCOM.

(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice potrivit alin. (1) lit. a) se suspendă toate drepturile si obligatiile furnizorului în relatia cu ANCOM, precum si cu alte persoane fizice sau juridice, legate de activitatea de furnizare de retele si servicii de comunicatii electronice, cu exceptia drepturilor de a utiliza resurse de numerotatie, frecvente radio si resurse tehnice, drepturi care se sting de la data suspendării.

(3) Încetarea inactivitătii temporare a furnizorului produce renasterea drepturilor si a obligatiilor prevăzute de regimul de autorizare generală, cu exceptia drepturilor de utilizare a resurselor de numerotatie, frecventelor radio si a resurselor tehnice, în urma transmiterii către ANCOM a unei copii a documentelor relevante emise de Oficiul National al Registrului Comertului sau a hotărârii judecătoresti irevocabile, după caz, privind reluarea activitătii furnizorului.

(4) Sanctiunea suspendării dreptului de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice se dispune de către ANCOM pentru o perioadă de cel mult 6 luni.

(5) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice potrivit alin. (1) lit. b), furnizorul de retele sau de servicii de comunicatii electronice are în relatia cu ANCOM obligatiile prevăzute de autorizatia generala si de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de retele sau de servicii de comunicatii electronice.

(6) Încetarea sanctiunii suspendării dreptului de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice produce renasterea drepturilor prevăzute de regimul de autorizare generală. Dacă, după expirarea perioadei de suspendare, furnizorul de retele sau de servicii de comunicatii electronice nu elimină cauzele care au determinat luarea acestei măsuri, ANCOM poate dispune retragerea dreptului de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice.

 

CAPITOLUL XI

Retragerea dreptului de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice

 

Art. 13. - (1) Persoana căreia i s-a aplicat sanctiunea retragerii dreptului de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice nu mai poate dobândidreptul de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice pe o perioadă de 3 ani de la retragerea dreptului.

(2) Retragerea dreptului de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice se dispune prin decizie a presedintelui ANCOM, în conditiile legii, se comunică furnizorului de retele sau de servicii de comunicatii electronice si se publică pe pagina de internet a ANCOM.

 

CAPITOLUL XII

Registrul public al furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice

 

Art. 14. - (1) În scopul realizării unei evidente oficiale a furnizorilor, ANCOM întocmeste si actualizează Registrul public al furnizorilor de retele sau deservicii de comunicatii electronice, disponibil pe pagina de internet a ANCOM.

(2) În registrul prevăzut la alin. (1) sunt înscrise următoarele date privind fiecare furnizor:

a) datele de identificare;

b) tipurile de retele sau de servicii de comunicatii electronice pe care are dreptul să le furnizeze;

c) data nasterii dreptului de a furniza fiecare tip de retea sau de serviciu de comunicatii electronice;

d) mentiuni privind suspendarea sau încetarea dreptului de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice.

 

CAPITOLUL XIII

Moduri de transmitere a documentelor

 

Art. 15. - (1) În cazurile în care prezenta decizie impune solicitantului/furnizorului obligatia transmiterii unor documente către ANCOM, acestea trebuie să fie stampilate si semnate de reprezentantul acestuia, iar transmiterea se poate efectua către sediul central din municipiul Bucuresti sau către structura teritorială a ANCOM în a cărei rază teritorială se situează sediul ori domiciliul solicitantului/furnizorului numai în unul dintre următoarele moduri:


a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al solicitantului ori al furnizorului, sub luare de semnătură;

b) printr-un serviciu postal;

c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv si generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.

(2) Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul general de intrare-iesire a corespondentei al ANCOM, data confirmării primirii documentelor la sediul central al ANCOM printr-un serviciu postal cu confirmare de primire sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică.

(3) În cazurile în care prezenta decizie impune solicitantului/furnizorului obligatia transmiterii în copie a unor documente către ANCOM, transmiterea acestora se poate efectua către sediul central sau către structura teritorială a ANCOM în a cărei rază teritorială se situează sediul ori domiciliul solicitantului/furnizorului, în modurile prevăzute la alin. (1), ori prin postă electronică sau fax.

(4) Formularele documentelor prevăzute la art. 2 alin. (2) si (3) si la art. 11 alin. (2) pot fi obtinute de la sediul central, de la orice structură teritorială sau de pe pagina de internet a ANCOM.

 

CAPITOLUL XIV

Dispozitii tranzitorii

 

Art. 16. - (1) Până la data de 31 decembrie 2010, toti furnizorii de retele sau/si de servicii de comunicatii electronice, înscrisi în Registrul public al furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice, au obligatia de a completa si de a transmite formularul-tip al notificării (anexa nr. 2), însotit de fisa de descriere a retelelor si serviciilor (anexa nr. 3), precum si, dacă este cazul, de documentele care să ateste modificarea datelor de identificare a furnizorului sau a datelor reprezentantului legal.

(2) Nerealizarea notificării în termenul si în conditiile prevăzute la alin. (1) determină încetarea dreptului de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice.

 

CAPITOLUL XV

Dispozitii finale

 

Art. 17. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 18. - (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 3 zile de la publicare.

(2) Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.333/EN/2003 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 noiembrie 2003, cu completările ulterioare, si Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 57/EN/2005 privind publicarea Listei standardelor si specificatiilor tehnice pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice, precum si pentru infrastructura si serviciile asociate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 30 martie 2005, se abrogă.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii,

Marius Cătălin Marinescu

 

Bucuresti, 4 mai 2010.

Nr. 338.

 

ANEXA Nr. 1

 

AUTORIZATIE GENERALĂ

pentru furnizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice

 

1. Prevederi generale

1.1. Obiectul autorizatiei generale

Prezenta autorizatie generală stabileste conditiile în care se poate realiza furnizarea de retele si servicii de comunicatii electronice.

1.2. Definitii

1.2.1. Refea privată de comunicatii electronice este o retea de comunicatii electronice care îndeplineste cel putin una dintre următoarele conditii:

a) este furnizată exclusiv pentru nevoile proprii ale furnizorului, respectiv pentru realizarea comunicatiilor exclusiv între prepusii furnizorului;

b) este furnizată exclusiv pentru realizarea comunicatiilor necesare desfăsurării activitătii acestuia, furnizarea retelei având caracter accesoriu fată de respectiva activitate;

1.2.2. Furnizarea unei retele de comunicatii electronice reprezintă instalarea, operarea, controlul sau punerea la dispozitie a unei retele de comunicatii electronice:

- instalarea unei retele de comunicatii electronice - realizarea în mod direct sau utilizând serviciile unui tert a unei retele de comunicatii electronice până în momentul aducerii acesteia în stare de functionare, în scopul operării, controlului sau punerii la dispozitie a acesteia;

- operarea unei retele de comunicatii electronice - configurarea echipamentelor retelei, precum si monitorizarea

functionării, diagnosticarea si întretinerea unei retele de comunicatii electronice;

- controlul unei retele de comunicatii electronice - monitorizarea, supravegherea sau verificarea accesului fizic la retea si al comunicatiilor în retea, precum si managementul informatiilor transmise în retea;

- punerea la dispozitie a unei retele de comunicatii electronice - acordarea către un tert a accesului neexclusiv la retea, în scopul furnizării de servicii de comunicatii electronice prin intermediul acesteia.

1.2.3. Serviciul de comunicatii electronice destinat publicului este un serviciu de comunicatii electronice furnizat, de regulă, cu titlu oneros, exclusiv sau în principal, unor terte persoane.

1.2.4. Serviciul de linii închiriate este un serviciu de comunicatii electronice destinat publicului, care oferă o capacitate de transmisie transparentă si permanentă între două puncte ale retelelor si care nu permite comutarea la cererea utilizatorilor.

1.2.5. În cuprinsul prezentei anexe:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, va fi denumită Ordonanta-cadru;

- Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările


si completările ulterioare, va fi denumită Ordonanta privind accesul;

- Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, republicată, va fi denumită Legea serviciului universal;

- Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, cu modificările si completările ulterioare, va fi denumită Legea privind datele personale.

1.2.6. În cuprinsul prezentei autorizatii generale sunt, de asemenea, aplicabile definitiile prevăzute în Ordonanta-cadru, în Ordonanta privind accesul si în Legea serviciului universal.

2. Drepturile furnizorului

2.1. Furnizarea retelelor de comunicatii electronice

2.1.1. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice are dreptul să pună reteaua la dispozitia numai unui tert care are dreptul de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice ori a unui tert autorizat conform legislatiei din domeniul audiovizualului.

2.1.2. Furnizorul de retele private de comunicatii electronice are dreptul de a se conecta ca utilizator final la o retea publică de comunicatii electronice, printr-o formă de realizare a conectării stabilită de comun acord cu furnizorul retelei publice de comunicatii electronice.

2.2. Furnizarea serviciilor de comunicatii electronice

Furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului poate utiliza în acest scop o retea apartinând unui tert furnizor de retele publice de comunicatii electronice, cu acordul acestuia, în cazul în care reteaua respectivă permite din punct de vedere tehnic furnizarea serviciului de comunicatii electronice.

2.3. Dreptul de acces pe proprietăti

Furnizorul de retele de comunicatii electronice poate să instaleze, să întretină, să înlocuiască sau să mute orice elemente ale retelei, inclusiv suporturile si celelalte facilităti necesare pentru sustinerea acestora, precum si punctele terminale utilizate pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice pe, deasupra, în sau sub imobile aflate în proprietate publică ori privată, după caz, în conformitate cu prevederile legale care reglementează dreptul de acces pe proprietăti.

2.4. Acces si interconectare

Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului poate negocia si încheia acorduri de acces sau de interconectare în conditiile stabilite de Ordonanta privind accesul.

2.5. Desemnarea ca furnizor de serviciu universal

Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are dreptul de a fi desemnat pentru furnizarea unor componente ale serviciului universal pe întregul teritoriu national sau în zone ale acestuia, în conditiile prevederilor cap. II din Legea serviciului universal.

2.6. Drepturi conexe

2.6.1. Furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are dreptul de a publica registre ale abonatilor continând datele de identificare si numerele de telefon ale acestora, în formă scrisă, electronică sau în orice altă formă, cu respectarea prevederilor cuprinse în Legea privind datele personale.

2.6.2. Furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are dreptul să furnizeze serviciul de informatii privind abonatii si serviciul de relatii cu clientii.

3. Obligatiile furnizorului

3.1. Contributia pentru sustinerea serviciului universal

3.1.1. ANCOM poate impune furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice plata unei contributii financiare pentru sustinerea serviciului universal, în conditiile prevederilor Legii serviciului universal.

3.1.2. Furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice beneficiază de dreptul de a opta pentru luarea în considerare a cifrei de afaceri ori a veniturilor obtinute exclusiv din activităti de furnizare de retele sau de servicii de comunicatii electronice, în vederea determinării existentei obligatiei de plată a contributiei pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, precum si a determinării cuantumului acesteia.

3.2. Tariful de monitorizare anual

3.2.1. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a transmite ANCOM un exemplar al situatiilor financiare anuale în termen de 5 zile de la expirarea termenului legal de depunere a acestora la organele competente la care se înregistrează, potrivit legislatiei în vigoare.

3.2.2. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului care înregistrează o cifră de afaceri ce depăseste echivalentul în lei a 100.000 de euro are obligatia de a plăti către ANCOM un tarif de monitorizare anual, în cuantumul si în conditiile prevăzute de Ordonanta-cadru.

3.2.3. Furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului beneficiază de dreptul de a opta pentru determinarea tarifului de monitorizare anual pe baza cifrei de afaceri ori a veniturilor obtinute exclusiv din activităti de furnizare de retele sau de servicii de comunicatii electronice.

3.2.4. În vederea determinării obligatiilor financiare către ANCOM, persoanele străine cu sediul principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European care furnizează retele sau servicii de comunicatii electronice în România, cu caracter temporar, în conditiile libertătii de a furniza servicii, au obligatia de a tine evidenta contabilă separată pentru activitătile comerciale desfăsurate în România, respectiv pentru activitătile de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice în România, în functie de baza de calcul pentru care au optat.

3.3. Acces si interconectare

3.3.1. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice are obligatia, la cererea unui tert furnizor de retele publice de comunicatii electronice, de a negocia un acord de interconectare cu solicitantul în cauză, în vederea furnizării de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, inclusiv a serviciilor de comunicatii electronice accesibile utilizatorilor prin intermediul unei alte retele publice de comunicatii electronice interconectate cu reteaua oricăreia dintre părti.

3.3.2. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a respecta toate măsurile luate de ANCOM pentru a încuraja si, acolo unde este cazul, pentru a asigura accesul si interconectarea în conditii adecvate, precum si interoperabilitatea serviciilor, cu respectarea principiilor eficientei economice, promovării concurentei si maximizării beneficiului utilizatorului final, în conformitate cu prevederile Ordonantei privind accesul.

3.3.3. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului care intentionează să termine apeluri într-o retea publică de comunicatii electronice are obligatia de a încheia, după caz,


acorduri de acces sau de interconectare cu furnizorul retelei în cauză, în conditiile stabilite de Ordonanta privind accesul.

3.3.4. În cazul interconectării retelelor publice de comunicatii electronice, furnizorii acestora au obligatia de a transmite, la interfata retelelor implicate, identitatea liniei apelante, fără a o altera, modifica sau sterge.

3.4. Utilizarea partajată a facilitătilor

ANCOM poate impune furnizorului de retele de comunicatii electronice obligatia de a permite unui tert furnizor de retele de comunicatii electronice să utilizeze suporturile si celelalte facilităti destinate sustinerii elementelor retelelor, instalate, construite sau amenajate de furnizor, în vederea instalării, întretinerii, înlocuirii sau mutării oricăror elemente ale retelei acelui tert. În cazul în care impune această obligatie, ANCOM stabileste si conditiile în care se realizează utilizarea partajată a facilitătilor.

3.5. Protectia mediului, planurile de urbanism si amenajare a teritoriului

3.5.1. Furnizorul de retele de comunicatii electronice are obligatia de a obtine toate documentele de autorizare necesare stabilite de legislatia din domeniul protectiei mediului, calitătii în constructii, autorizării lucrărilor de constructii, precum si de alte prevederi legale aplicabile. Calitatea de furnizor de retele de comunicatii electronice nu înlocuieste niciunul dintre aceste documente.

3.5.2. Furnizorul de retele de comunicatii electronice are obligatia de a solicita ANCOM eliberarea avizului necesar obtinerii autorizatiei de construire a pilonilor si clădirilor care pot afecta functionarea sistemelor de monitorizare ale ANCOM. Lista localitătilor în cazul cărora pentru obtinerea autorizatiei de construire a pilonilor si clădirilor este necesar acest aviz se publică pe pagina de internet a ANCOM.

3.5.3. Furnizorul de retele de comunicatii electronice este obligat să respecte, pe întreaga durată de desfăsurare a activitătii sale, planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului.

3.6. Prelucrarea datelor cu caracter personal

3.6.1. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului este obligat să respecte prevederile privind modul de efectuare a prelucrării datelor cu caracter personal, cuprinse în Legea privind datele personale.

3.6.2. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a nu schimba identitatea apelantului, precum si de a nu ascunde si de a nu prezenta utilizatorului apelat identitatea apelantului fără acordul acestuia din urmă.

3.6.3. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a contribui la identificarea retelelor de comunicatii electronice din care au fost initiate sau prin intermediul cărora au fost transmise apelurile, precum si la identificarea originii apelului, la solicitarea autoritătilor competente, în conditiile legii.

3.7. Securitatea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice

3.7.1. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a lua măsurile tehnice si de organizare adecvate garantării securitătii serviciului si a retelei împotriva accesului neautorizat sau împotriva oricăror alte actiuni fără drept îndreptate către acestea, inclusiv măsuri privind asigurarea inviolabilitătii secretului corespondentei, respectiv pentru garantarea confidentialitătii comunicărilor transmise prin intermediul retelelor publice de comunicatii electronice si al serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului.

3.7.2. Furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a informa abonatii, precum si ANCOM în situatia în care ia cunostintă de aparitia unui risc de încălcare a securitătii retelei prin intermediul căreia se furnizează serviciul. Informarea va face referire si la posibilele remedii, precum si la costurile estimative de aplicare a acestora.

3.8. Interceptarea comunicatiilor

3.8.1. Furnizorul de retele sau de servicii de comunicatii electronice are obligatia de a permite, inclusiv din punct de vedere tehnic, autoritătilor publice competente să intercepteze comunicatiile efectuate, precum si obligatia de a suporta costurile aferente interfetei pentru interceptare, în conditiile legii.

3.8.2. Furnizorul de retele sau de servicii de comunicatii electronice are obligatia de a asigura confidentialitatea operatiunilor de interceptare printr-un sistem propriu de măsuri organizatorice, tehnice si procedurale acreditat în conditiile legislatiei speciale din domeniul protectiei informatiilor clasificate.

3.8.3. Furnizorul de retele sau de servicii de comunicatii electronice va pune la dispozitia autoritătilor publice competente toate datele tehnice referitoare la operatiunile de interceptare, în formatul stabilit de acestea, având în vedere stadiul tehnologic în domeniu.

3.8.4. Furnizorul de retele sau de servicii de comunicatii electronice va pune la dispozitia autoritătii nationale în materia interceptării comunicatiilor, desemnată potrivit reglementărilor legale în vigoare, serverele de management al interceptării si consolele de administrare si operare pe care le detine, în vederea asigurării functiei de interceptare legală a comunicatiilor.

3.8.5. Furnizorul de retele sau de servicii de comunicatii electronice are obligatia de a acorda sprijin tehnic autoritătii nationale în materia interceptării comunicatiilor, în vederea realizării atributiilor ce îi revin în domeniu, si va coopera cu această autoritate pentru punerea în aplicare a criteriilor de securizare si auditare a sistemului national de interceptare a comunicatiilor, elaborate de aceasta.

3.8.6. Furnizorul de retele sau de servicii de comunicatii electronice are obligatia de a lua toate măsurile tehnice necesare în vederea punerii de îndată în executare a autorizatiilor sau mandatelor de interceptare a comunicatiilor emise potrivit legii.

3.9. Furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice în situatii deosebite

3.9.1. Pe durata situatiilor generate de producerea unei calamităti naturale, a unui dezastru ori a unui sinistru deosebit de grav, furnizorul de retele publice de telefonie are obligatia de a lua toate măsurile pentru asigurarea integritătii retelelor si a continuitătii furnizării serviciilor de comunicatii electronice, precum si pentru a permite realizarea comunicatiilor dintre autoritătile publice cărora le revine responsabilitatea privind organizarea apărării împotriva dezastrelor, în conditiile legislatiei aplicabile în domeniu.

3.9.2. Furnizorii de retele publice de telefonie si furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au obligatia să asigure primirea si retransmiterea apelurilor de urgentă de la orice echipament pe care îl operează, indiferent de tehnologia utilizată, în conditiile privind realizarea comunicatiilor către Sistemul national unic pentru apeluri de urgentă, denumit în continuare SNUAU, stabilite de ANCOM.

3.9.3. Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au obligatia de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura în mod neîntrerupt posibilitatea efectuării de apeluri către serviciul de urgentă 112.

3.9.4. Furnizorul de retele publice de telefonie are obligatia de a pune la dispozitia SNUAU informatii privind localizarea


apelantului pentru toate categoriile de apeluri către serviciul de urgentă 112, în conditiile stabilite de ANCOM privind realizarea comunicatiilor către SNUAU.

3.9.5. Furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au obligatia de a asigura cu prioritate legăturile cu centrele si dispeceratele SNUAU, în situatii de urgentă care afectează sau pot afecta infrastructura sau/si serviciile acestor categorii de furnizori.

3.10. Utilizarea frecventelor radio

3.10.1. În cazul în care pentru transportul semnalelor prin retele sunt folosite canale radio, furnizorul de retele sau de servicii de comunicatii electronice are dreptul de a utiliza frecventele radio supuse regimului de licentiere prevăzut de Ordonanta-cadru numai după obtinerea licentei de utilizare a frecventelor radio.

3.10.2. În cazul utilizării frecventelor radio supuse regimului de licentiere, furnizorul de retele sau de servicii de comunicatii electronice are următoarele obligatii:

a) exercitarea drepturilor ce decurg din licentă numai în conditii care să asigure utilizarea efectivă, ratională si eficientă a frecventelor radio alocate/asignate;

b) asigurarea exercitării tuturor drepturilor si respectarea în întregime a obligatiilor impuse prin licenta de utilizare a frecventelor radio, precum si a conditiilor tehnice si/sau operationale de utilizare a frecventelor radio impuse de ANCOM, inclusiv cele referitoare la conditiile tehnice prevăzute în specificatiile interfetelor radio reglementate de ANCOM, în conformitate cu legislatia în vigoare, în scopul evitării sau eliminării perturbatiilor prejudiciabile, ori a oricăror alte cerinte de interes public.

3.10.3. În cazul în care pentru transportul semnalelor prin retele sunt folosite canale radio în benzi de frecvente a căror utilizare este supusă doar regimului de autorizare generală, în conformitate cu prevederile Ordonantei-cadru, furnizorul de retele de comunicatii electronice are obligatia de a utiliza aceste frecvente radio fără a produce perturbatii prejudiciabile asupra altor retele de comunicatii electronice existente si cu respectarea conditiilor tehnice prevăzute în specificatiile interfetelor radio reglementate de ANCOM în conformitate cu legislatia în vigoare.

3.10.4. Furnizorii de retele de comunicatii electronice care utilizează frecvente radio supuse doar regimului de autorizare generală nu beneficiază de protectie radio, indiferent dacă interferentele sunt produse de utilizatori similari sau de statii de radiocomunicatii ce utilizează frecvente radio pentru care este necesară obtinerea unei licente de utilizare a frecventelor radio si, dacă este cazul, vor lua toate măsurile necesare sau impuse de ANCOM în vederea eliminării perturbatiilor prejudiciabile produse.

3.10.5. În alegerea amplasamentelor statiilor de radiocomunicatii, furnizorul va studia compatibilitatea cu sistemele de radiocomunicatii existente în acel amplasament sau într-o vecinătate care tine cont de caracteristicile acestor statii si va adopta acele solutii tehnice care se impun în vederea mentinerii stării de compatibilitate existente. În cazul în care starea de incompatibilitate nu poate fi prevăzută a priori si după punerea în functiune a unei statii de radiocomunicatii se constată perturbarea uneia sau mai multor statii de radiocomunicatii existente ori degradarea serviciului furnizat, furnizorul care a provocat incompatibilitatea va suporta costul aferent tuturor măsurilor tehnice care se impun pentru a se reveni la situatia initială.

3.10.6. Furnizorul de retele sau de servicii de comunicatii electronice va lua, dacă este cazul, măsurile necesare, pe propria cheltuială, pentru eliminarea perturbatiilor prejudiciabile care îi sunt datorate sau care i se pot imputa, incluzând, dar

nelimitându-se la reparatii, insertia unor filtre suplimentare, corectarea erorilor datorate instalării neadecvate sau defectuoase a retelei ori operării necorespunzătoare a echipamentelor din cadrul propriei retele.

3.10.7. În situatia incompatibilitătii statiilor de radiocomunicatii dintr-un amplasament, pentru care fie nu există solutii tehnice care să restabilească situatia initială fără degradarea calitătii serviciului, fie solutiile tehnice care se impun au un cost care nu este asumat de către furnizorul care a provocat incompatibilitatea, acestuia din urmă i se va aplica regula „ultimul sosit în amplasament - primul plecat din amplasamentul respectiv".

3.11. Utilizarea resurselor de numerotatie

3.11.1. În cazul în care pentru furnizarea serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului sunt necesare resurse de numerotatie, furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului nu are dreptul de a utiliza aceste resurse decât după obtinerea licentei de utilizare a resurselor de numerotatie.

3.11.2. Pentru a obtine licenta de utilizare a resurselor de numerotatie, furnizorii de servicii de comunicatii electronice trebuie să îndeplinească conditii suplimentare, stabilite prin reglementările speciale adoptate de ANCOM.

3.11.3. Furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului au obligatia de a asigura respectarea conditiilor de utilizare pentru fiecare categorie de resurse de numerotatie, în conformitate cu reglementările emise de ANCOM în domeniul resurselor de numerotatie si cu Planul national de numerotatie.

3.11.4. Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului, titulari de licente de utilizare a resurselor de numerotatie, au obligatia de a oferi abonatilor lor, la cerere, portabilitatea numerelor geografice sau nongeografice, după caz, conform reglementărilor ANCOM privind portabilitatea numerelor. Furnizorul are obligatia de a nu schimba, în urma portarii, destinatia numărului prevăzută în Planul national de numerotatie.

3.12. Protectia consumatorului si calitatea serviciilor

3.12.1. Furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului este obligat să respecte în activitatea sa prevederile legislatiei privind protectia consumatorului, precum si ale legislatiei speciale privind drepturile utilizatorilor serviciilor de comunicatii electronice.

3.12.2. Furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului este obligat să încheie contracte cu utilizatorii finali, în scris sau, după caz, prin mijloace electronice, cu respectarea conditiilor cerute de lege pentru validitatea acestora, cu exceptia situatiei în care serviciile sunt furnizate prin intermediul cartelelor preplătite sau al altor mijloace de plată asimilate, în conditiile prevederilor cap. IV din Legea serviciului universal.

3.12.3. Pentru a creste interoperabilitatea serviciilor si pentru a îmbunătăti posibilitătile de alegere pentru utilizatori, ANCOM recomandă furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice să respecte standardele si specificatiile pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice, precum si pentru infrastructura si serviciile asociate, armonizate, stabilite prin decizii ale Comisiei Europene si publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Lista de standarde si/sau specificatii pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice, precum si pentru infrastructură si serviciile asociate se publică si pe pagina de internet a ANCOM.

3.13. Asigurarea accesului nediscriminatoriu

Furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, în cazul în care a lansat o ofertă publică si a stabilit conditii standard de încheiere a contractului de furnizare de


servicii de comunicatii electronice, are obligatia de a asigura în mod nediscriminatoriu accesul utilizatorilor finali la serviciul respectiv. Furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului nu poate refuza accesul utilizatorilor finali la serviciul de comunicatii electronice decât din motive temeinic justificate.

3.14. Facturarea serviciului

3.14.1. Furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a oferi gratuit fiecărui abonat, pe baza măsurătorilor de trafic efectuate de furnizor cu echipamente proprii, a căror conformitate a fost certificată potrivit prevederilor legale, o factură nedetaliată care să permită abonatului să verifice corespondenta dintre obligatia sa de plată si serviciile efectiv furnizate.

3.14.2. Furnizorul de servicii de telefonie destinate publicului are obligatia de a elibera facturi detaliate, la cererea oricărui abonat, indiferent de calitatea de persoană fizică sau juridică a abonatului, cu respectarea categoriilor minime de informatii stabilite prin reglementările ANCOM privind informarea utilizatorilor finali.

3.15. Obligatii de informare a ANCOM

3.15.1. Furnizorul de retele sau de servicii de comunicatii electronice are următoarele obligatii de informare a ANCOM:

a) de a transmite ANCOM o copie a contractului privind dreptul de acces pe proprietăti, încheiat cu titularul dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilelor proprietate publică, în termen de 30 de zile de la data încheierii acestui contract; în cazul pronuntării unei hotărâri judecătoresti care tine loc de contract, furnizorul va transmite o copie a hotărârii în termen de 30 de zile de la data la care i-a fost comunicată;

b) de a transmite ANCOM o copie de pe fiecare dintre acordurile de acces si de interconectare pe care Ie-a încheiat, în termen de 10 zile de la data încheierii acestora; de asemenea, furnizorul va transmite ANCOM toate informatiile referitoare la modificarea sau la încetarea acestor acorduri, însotite de actele doveditoare, după caz, în termen de 10 zile de la data la care a survenit modificarea sau încetarea;

c) de a transmite ANCOM o copie de pe fiecare dintre acordurile de acces la segmentul spatial încheiate cu operatorii satelitilor respectivi, în termen de 30 de zile de la încheierea acestora;

d) de a transmite periodic ANCOM datele statistice necesare elaborării de rapoarte, studii, analize si alte asemenea documente în domeniul comunicatiilor electronice, în conditiile stabilite de reglementările în vigoare;

e) de a transmite ANCOM orice informatie solicitată, în conditiile legii.

3.15.2. Furnizorul de retele publice terestre la punct fix pe suport fizic (perechi metalice torsadate, cablu coaxial, cablu UTP/FTP sau fibră optică) are obligatia de a raporta semestrial, în mod corect si complet, către ANCOM localitătile în care furnizează în mod efectiv retele publice terestre, astfel:

a) până la data de 10 august, localitătile în care a furnizat servicii în perioada cuprinsă între 1 ianuarie si 30 iunie;

b) până la data de 10 februarie, localitătile în care a furnizat servicii în perioada cuprinsă între 1 iulie si 31 decembrie.

3.15.3. Informatiile prevăzute la pct. 3.15.2 vor fi transmise ANCOM prin completarea tabelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta autorizatie generală, care face parte integrantă din aceasta, inclusiv prin utilizarea unei aplicatii disponibile pe pagina de internet a ANCOM.

3.15.4. Dacă furnizorul de retele sau de servicii de comunicatii electronice consideră că informatiile transmise ANCOM au caracter confidential, atunci are obligatia de a motiva caracterul confidential al informatiilor transmise si de a

transmite o versiune neconfidentială a acestor informatii, atunci când este posibil.

3.15.5. ANCOM poate decide, în urma analizării informatiilor prevăzute la pct. 3.15.4, că informatiile transmise nu au caracter confidential, putându-le pune la dispozitia tertilor după expirarea unui termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea către respectivul furnizor a intentiei sale si a motivelor ce au stat la baza acesteia, în scopul exercitării atributiilor legale.

3.16. Obligatii de informare a publicului

3.16.1. Furnizorul de servicii de comunicatii electronice are obligatia de a pune la dispozitia publicului informatii detaliate, clare si actualizate privind preturile si tarifele aplicabile, precum si conditiile standard de conectare si utilizare a serviciilor oferite, pentru a asigura posibilitatea utilizatorilor finali de a alege în cunostintă de cauză, în conformitate cu reglementările adoptate de ANCOM.

3.16.2. Furnizorul de servicii de comunicatii electronice are obligatia de a redacta si prezenta informatiile prevăzute la pct. 3.16.1 într-o manieră care să permită utilizatorilor parcurgerea cu usurintă a acestora. Conditiile sau termenele care afectează anumite oferte vor fi prezentate în acelasi format si cu aceleasi caractere grafice folosite pentru redactarea ofertelor.

3.16.3. Furnizorul de servicii de telefonie destinate publicului are obligatia de a informa periodic abonatii care utilizează servicii independente de locatie cu privire la limitările transmiterii informatiilor de localizare primară către Sistemul national unic pentru apeluri de urgentă, în cazul apelurilor de urgentă, în conditiile stabilite de ANCOM.

3.17. Conectare, tranzit si rutare

3.17.1. Furnizorul de retele private de comunicatii electronice are obligatia de a nu-si conecta reteaua la o altă retea privată de comunicatii electronice, direct sau prin intermediul unei alte retele private de comunicatii electronice.

3.17.2. Furnizorul de retele private de comunicatii electronice are obligatia de a nu realiza transportul prin retea al traficului generat de o retea publică de comunicatii electronice către o altă retea publică sau privată de comunicatii electronice, nici transportul prin retea al traficului generat de o retea privată de comunicatii electronice către o retea publică de comunicatii electronice.

3.17.3. Furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului care originează apeluri au obligatia de a asigura rutarea apelurilor către numerele portate.

3.18. Obligatii specifice

3.18.1. Furnizorul de retele sau de servicii de comunicatii electronice desemnat ca având putere semnificativă pe piată va avea obligatiile specifice impuse de ANCOM în conditiile prevederilor Ordonantei privind accesul ori ale Legii serviciului universal.

3.18.2. Furnizorul de retele sau de servicii de comunicatii electronice desemnat ca furnizor de serviciu universal va avea obligatiile specifice stabilite de ANCOM în conformitate cu Legea serviciului universal.

3.19. Conditiile tehnice ale furnizării retelelor

3.19.1. În cazul primirii unor solicitări justificate, furnizorul de retele publice de comunicatii electronice are obligatia de a comunica persoanelor interesate standardele tehnice, adoptate la nivelul Uniunii Europene sau de către organismele de standardizare europene ori internationale, pe care le utilizează pentru operarea retelelor, si de a comunica toate tipurile de interfete folosite pentru interconectare sau pentru accesul la retea al utilizatorilor finali, precum si de a respecta standardele declarate obligatorii conform legii.

3.19.2. Furnizorul de retele si de servicii de comunicatii electronice care utilizează reteaua de comunicatii electronice pentru retransmisia serviciilor de programe audiovizuale si/sau


pentru servicii de transmisiuni de date si acces la internet are obligatia respectării conditiilor tehnice si de compatibilitate electromagnetică prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta autorizatie generală, care face parte integrantă din aceasta.

3.19.3. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice are obligatia de a asigura conditiile necesare furnizării prin intermediul retelei a serviciilor de comunicatii electronice, la standardele de calitate impuse furnizării acelor servicii, în cazul în care aceste activităti sunt realizate de către un tert.

3.19.4. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice are obligatia de a asigura permanent conditiile tehnice necesare asigurării furnizării accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor finali la serviciile de comunicatii electronice furnizate prin intermediul retelei.

3.19.5. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice are obligatia de a utiliza pentru interconectarea la nivel national si international numai resursele tehnice alocate de ANCOM, în conditiile stabilite prin decizie a presedintelui ANCOM.

3.19.6. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice are obligatia de a transmite prin intermediul sistemelor de semnalizare dintre retele, în toate cazurile în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, numărul de la care s-a initiat apelul.

3.19.7. Furnizorul de retele de comunicatii electronice are obligatia de a întocmi, de a păstra si de a actualiza anual un dosar tehnic al retelei, în format electronic sau în format fizic, care va cuprinde, în functie de tipurile de retele furnizate, informatii privind:

a) arhitectura retelei, liniile si sistemele de transmisie, sistemele de comutare si sistemele de semnalizare etc;

b) planurile si dimensionarea retelelor de transport si acces/distributie, inclusiv informatiile generale privind rutarea traficului;

c) buletinele de măsurători ale nivelurilor de semnal, atenuărilor, ratei erorilor, precum si ale altor parametri tehnici relevanti în propria retea sau în retelele tertilor autorizati, dacă este cazul;

d) modul de realizare a protectiei electrice a liniilor de transmisie si a echipamentelor din retea;

e) descrierea sistemelor de administrare a retelei si de măsurare a traficului;

f) situatia defectiunilor/deranjamentelor în functie de cauze (tipuri de deranjamente, tipuri de echipamente care s-au defectat mai des etc), inclusiv la nivelul retelei de acces, si statistica rezultată;

g) măsurile referitoare la asigurarea efectuării apelurilor de urgentă;

h) măsurile pentru asigurarea furnizării retelei în conditii deosebite (congestie de trafic, defectarea unor echipamente etc);

i) măsurile referitoare la asigurarea securitătii comunicatiilor si protectia vietii private a utilizatorilor;

j) autorizările si avizele necesare construirii retelei;

k) adresele punctelor de lucru ale furnizorului, precum si numele reprezentantilor săi.

 

ANEXA Nr. 1

la autorizatia generală

 

Lista localitătilor în care se furnizează efectiv retele publice terestre la punct fix pe suport fizic*)

 

Numele/Denumirea furnizorului....................................................................................................................................................

Domiciliul/Sediul:

Judetul..............................., orasul/comuna..................................., localitatea (sat, oras municipiu).........................................

Adresa completă...........................................................................................................................................................................

Telefon................................................

Fax...................................................... Semnătura reprezentantului si stampila furnizorului

E-mail..................................................

Pagina de internet.................................

 

Judetul/ Sectorul

Orasul/ Comuna

Localitatea

(sat, oras sau municipiu)

Tip suport fizic

B1

Servicii de telefonie

destinate publicului

B2

Servicii de linii

închiriate

B3

Servicii de transmisiuni de date

B4

Servicii de acces

la internet

B5

Retransmisia serviciilor de programe media audiovizuale

liniare către utilizatorii finali

B6

Alte servicii de comunicatii electronice

Sectorul 1

Bucuresti

Bucuresti

 

 

 

 

 

 

 

Sectorul 2

Bucuresti

Bucuresti

 

 

 

 

 

 

 

Sectorul 3

Bucuresti

Bucuresti

 

 

 

 

 

 

 

Sectorul 4

Bucuresti

Bucuresti

 

 

 

 

 

 

 

Sectorul 5

Bucuresti

Bucuresti

 

 

 

 

 

 

 

Sectorul 6

Bucuresti

Bucuresti

 

 

 

 

 

 

 

Alba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………..

…………

……………….

 

 

 

 

 

 

 

Arad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bacău

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bistrita-Năsăud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botosani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brăila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caras-Severin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Călărasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cluj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constanta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Covasna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dâmbovita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giurgiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gorj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harghita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hunedoara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ialomita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilfov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maramures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehedinti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neamt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prahova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satu Mare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sibiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suceava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teleorman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulcea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vâlcea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaslui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrancea

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Se poate transmite si în format electronic.


 

ANEXA Nr. 2

la autorizatia generală

 

Conditii tehnice si de compatibilitate electromagnetică impuse retelelor de comunicatii electronice constituite total sau partial din cablu coaxial, destinate retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale si/sau serviciilor de transmisiuni de date si acces la internet

 

1. Conditii generale de securitate si compatibilitate electromagnetică

1.1. Sistemele de distributie prin retele de comunicatii electronice trebuie concepute, construite si instalate în conformitate cu prevederile standardelor de securitate si compatibilitate electromagnetică relevante adoptate de către organismul national de standardizare.

1.2. Echipamentele active si pasive utilizate pentru receptia, prelucrarea si distributia semnalelor în sisteme de distributie prin retele de comunicatii electronice trebuie să îndeplinească cerintele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 982/2007 privind compatibilitatea electromagnetică.

2. Cerinte de compatibilitate electromagnetică

 

Nr. crt.

Parametrul

Valoarea

0

1

2

1.

Limitele radiatiilor perturbatoare în gama de frecvente 5 MHz- 862 MHz

 

5-30 MHz

Maximum 34-27 dB (uV/m)i), 2)

1) Scădere liniară cu logaritmul frecventei

2) Bandă de măsură 9 kHz

30-862 MHz

Maximum 27 dB (uV/m)1) 1) Bandă de măsură 120 kHz

NOTĂ:

Valorile sunt măsurate la 3 m de sursă. Când sistemul produce perturbatii altor sisteme de radiocomunicatii autorizate, furnizorul de retele de comunicatii electronice are obligatia de a reduce nivelul perturbatorului până la disparitia perturbatiei.

2.

Limitele tensiunilor perturbatoare injectate de echipament în reteaua de alimentare cu energie electrică în gama de frecvente 150 kHz-30 MHz

 

150 kHz-500 kHz

Cvasivârf: 66-56 dB (uV)i) Valoarea medie: 56-46 dB (uV)i)

1) Scădere liniară cu logaritmul frecventei

500 kHz-5 MHz

Cvasivârf: 56 dB (uV) Valoarea medie: 46 dB (uV)

5 MHz-30 MHz

Cvasivârf: 60 dB (uV) Valoarea medie: 50 dB (uV)

 

            3. Cerinte tehnice pentru retransmisia serviciilor de programe de radiodifuziune FM pe segmentele/tronsoanele de cablu coaxial

 

Nr. crt.

Parametrul

Valoarea

0

1

2

1.

Spectrul utilizabil pentru transmisiuni de radiodifuziune cu modulatie în frecventă

87,5-108 MHz

2.

Nivelul maxim al semnalului în retea

110dB(uV)


            4. Cerinte tehnice pentru retransmisia serviciilor de programe de televiziune analogică pe segmentele/tronsoanele de cablu coaxial

 

Nr. crt.

Parametrul

Valoarea

0

1

2

1.

Spectrul si sistemul de televiziune utilizabile

NOTE:

1. Nu se admite utilizarea intercalată a normelor D si B în cadrul fiecărei subbenzi A, B, C si D.

2. Se admite utilizarea ecartului de frecventă imagine-sunet de 6,5 MHz în canalele de 8 MHz în cazul retransmisiei prin conversie din FIF norma D.

3. Se admite utilizarea ecartului de frecventă imagine-sunet de 5,5 MHz în canalele de 8 MHz în cazul retransmisiei prin conversie din UIF norma G.

FIF

Norma D Canale de 8 MHz

Norma B Canale de 7 MHz

A

1

48,5-56,5 MHz

 

 

2

58-66 MHz

2

47-54 MHz

3

76-84 MHz

3

54-61 MHz

4

84-92 MHz

4

61-68 MHz

5

92-100 MHz

 

 

B

S1- S9

102-174 MHz

S1-S10

104-174 MHz

C

6-12

174-230 MHz

5-12

174-230 MHz

D

S10-S18

230-302 MHz

S11-S20

230-300 MHz

UIF

Norma G

Canale de 8 MHz

S21-S33 S36-S38 S41

302-406 MHz 422-446 MHz 462-470 MHz

21-69

470-862 MHz

2.

Nivelul maxim al semnalului în retea

110dB(uV)

           

            5. Cerinte tehnice pentru retransmisia serviciilor de programe de televiziune digitală pe segmentele/tronsoanele de cablu coaxial

Nr. crt.

Parametrul

Valoarea

0

1

2

1.

Spectrul si sistemul de televiziune utilizabile

NOTĂ:

Pentru distributia semnalelor de televiziune digitală se admite utilizarea canalelor de 6 MHz, 7 MHz si 8 MHz.

Spectrul de televiziune care poate fi utilizat pentru televiziune digitală este acelasi ca si pentru televiziunea analogică (vezi parametrul 1 din tabelul de la pct. 4)

2.

Nivelul maxim al semnalului în retea

110dB(uV)

 

            6. Cerinte tehnice pentru serviciile de transmisiuni de date si acces la internet pe segmentele/tronsoanele de cablu coaxial

 

Nr. crt.

Parametrul

Valoarea

0

1

2

1.

Nivelul semnalului pentru transmisii de date la intrarea interfetei de retea

42-75 dB (uV)

2.

Banda permisă pentru calea de întoarcere a semnalului pentru transmisii de date

5-65 MHz"i)

1) Recomandat, dar nu obligatoriu. În cazul utilizării altei benzi decât a celei recomandate, se va respecta spectrul utilizabil pentru transmisii de date pe calea directă.

3.

Banda permisă pentru calea directă a semnalului pentru transmisii de date (transmisii în afara benzii)

108-406 MHz ±30 kHz 422-446 MHz ± 30 kHz 462-862 MHz ± 30 kHz

 

NOTE GENERALE:

1. Se va evita utilizarea în sistemele de distributie prin cablu a canalelor/frecventelor care se suprapun total sau partial peste cele care deservesc zona terestră.

2. Valorile pentru nivelele de semnal în dB (uV) prezentate în tabelele de mai sus sunt valabile pentru o impedantă de măsură de 75 ohmi.

 

ANEXA Nr. 2

 

NOTIFICARE

privind furnizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice

                                                        

Pagina 1

Pagina a 2-a


1) Tabelul este reprodus în facsimil.

 


ANEXA Nr. 3")

 

FISĂ

de descriere a retelelor si serviciilor

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

ANEXA Nr. 4

 

Către

Autoritatea Natională pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii

 

CERERE

de renuntare la dreptul de a furniza retele publice ori servicii de comunicatii electronice destinate publicului

 

Furnizorul ................................................................., cu sediul/domiciliul în localitatea ...................................................., str. .......................................... nr. ........., bl. ................., sc. ........., et. ......, ap. .........., orasul/comuna .........................................., judetul/sectorul ...................................................., codul fiscal/codul unic de înregistrare ............................................, reprezentat de .............................................................................................., domiciliat în localitatea ..............................................................., str. ................................................ nr. ........., bl. ................., sc. ........., et. ......, ap. .........., orasul/comuna .........................................., judetul/sectorul .............................................................., posesor al actului de identitate seria .............nr. .................., cod numeric personal ................................................, renuntă, începând cu data de .................................., la dreptul de a furniza toate tipurile de retele publice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului mentionate în Certificatul-tip nr. ............................

Mentiuni (dacă este cazul): .....................................................................................................................................................

Am luat cunostintă de faptul că netransmiterea, odată cu încetarea calitătii de furnizor, a documentelor prevăzute la art. 483 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, are ca efect determinarea obligatiilor financiare către Autoritatea Natională pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii ca si cum nu ar fi încetat calitatea de furnizor.

 

Semnătura reprezentantului si stampila furnizorului,

...................................................................


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.