MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 356/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 356         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 31 mai 2010

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

119. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Procedurii preliminare de înregistrare a cererilor de protectie a noilor denumiri de origine, a indicatiilor geografice si a mentiunilor traditionale ale produselor vitivinicole la nivel national si de modificare a conditiilor specifice ale produselor vitivinicole obtinute într-o denumire de origine controlată sau o indicatie geografică

 

124. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea Normei cu privire la animalele de reproductie de rasă pură din specia bovine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 765/2009

 

385. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind revizia tehnică si întretinerea vagoanelor în exploatare nr. 250, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.817/2005

 

536. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 326/2009 privind înfiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si Comisiei nationale de transparentă

 

821. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Programului de cooperare în domeniile învătământului, stiintei si culturii dintre Guvernul României si Guvernul Mongoliei pentru anii 2010-2012, semnat la Ulan Bator la 22 aprilie 2010

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

392. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale MIXERA BROKER DE ASIGURARE -S.R.L.

 

402. - Decizie privind aprobarea numirii domnului Yigal Sagie în functia de administrator si director general si reluarea activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială MEDINS 2002 ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

403. - Decizie privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de viată de la Societatea Comercială ASIGURARE REASIGURARE ARDAF - S.A. către Societatea Comercială GENERALI ASIGURĂRI - S.A.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii preliminare de înregistrare a cererilor de protectie a noilor denumiri de origine, a indicatiilor geografice si a mentiunilor traditionale ale produselor vitivinicole la nivel national si de modificare a conditiilor specifice ale produselor vitivinicole obtinute într-o denumire de origine controlată sau o indicatie geografică

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 391 din 8 martie 2010, întocmit de Oficiul National al Viei si Produselor Vitivinicole, având în vedere:

- prevederile art. 8 lit. j) si s) din Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Viei si Produselor Vitivinicole;

- dispozitiile art. 73 paragraful 3 din Regulamentul (CE) nr. 607/2009 al Comisiei din 14 iulie 2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce priveste denumirile de origine protejate si indicatiile geografice protejate, mentiunile traditionale, etichetarea si prezentarea anumitor produse vitivinicole, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 193 din 24 iulie 2009,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura preliminară de înregistrare a cererilor de protectie a noilor denumiri de origine, a indicatiilor geografice si a mentiunilor traditionale ale produselor vitivinicole la nivel national si de modificare a conditiilor specifice ale produselor vitivinicole obtinute într-o denumire de origine controlată sau o indicatie geografică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin creează cadrul juridic de aplicare a prevederilor art. 118f din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP") publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L299 din 16 noiembrie 2007, astfel cum a fost modificat si completat prin Regulamentul (CE) nr. 491/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 de instituire a unei organizări comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP"), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 154 din 17 iunie 2009.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltam rurale,

Mihail Dumitru

 

Bucuresti, 19 mai 2010.

Nr. 119.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA PRELIMINARĂ

de înregistrare a cererilor de protectie a noilor denumiri de origine, a indicatiilor geografice si a mentiunilor traditionale ale produselor vitivinicole la nivel national si de modificare a conditiilor specifice ale produselor vitivinicole obtinute într-o denumire de origine controlată sau o indicatie geografică

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) În întelesul prezentei proceduri, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) denumire de origine - denumirea unei regiuni sau a unui loc specific, utilizată pentru a descrie un produs mentionat la alin. (2), care respectă următoarele cerinte:

(i) calitatea si caracteristicile sale se datorează în mod esential sau exclusiv unui anumit mediu geografic cu factorii săi naturali si umani;

(ii) strugurii din care este produs provin exclusiv din această arie geografică;

(iii) este produs în această arie geografică;

(iv) este obtinut din soiuri de vită-de-vie apartinând speciei Vitis vinifera;

b) indicatie geografică - o indicatie referitoare la o regiune sau un loc specific utilizat pentru a descrie un produs mentionat la alin. (2), care respectă următoarele cerinte:

(i) posedă o calitate, o reputatie sau alte caracteristici specifice care pot fi atribuite zonei geografice respective;

(ii) strugurii, în proportie de cel putin 85%, provin exclusiv din această arie geografică;

(iii) este produs în această arie geografică;

(iv) este obtinut din soiuri de vită-de-vie apartinând speciei Vitis vinifera sau unei încrucisări între Vitis vinifera si alte specii din genul Vitis;


c) mentiune traditională - o mentiune folosită în mod traditional pentru produsele mentionate la alin. (2) pentru a desemna:

(i) faptul că produsul are o denumire de origine protejată sau o indicatie geografică protejată în cadrul legislatiei comunitare sau al legislatiei nationale;

(ii) metoda de producere sau de maturare, calitatea, culoarea, tipul locului de provenientă ori un eveniment deosebit legat de istoria produsului cu denumire de origine protejată sau cu indicatie geografică protejată;

d) cerere de protectie - solicitarea scrisă adresată Oficiului National al Viei si Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.) în vederea dobândirii protectiei unei indicatii geografice, denumiri de origine sau mentiuni traditionale;

e) grup de producători/asociatie de producători/organizatie de producători - forma asociativă autorizată a producătorilor sau procesatorilor, indiferent de statutul lor juridic, situati în aceeasi zonă geografică;

f) producător individual - singurul producător din aria geografică delimitată pentru care se solicită protectia;

g) solicitant:

(i) grupul de producători/asociatie de producători/organizatie de producători care depune o cerere de protectie;

(ii) producătorul individual care depune o cerere de protectie, dacă acesta dovedeste că:

- aria geografică delimitată respectivă este înconjurată de arii cu denumiri de origine sau indicatii geografice;

- aria relevantă respectivă detine trăsături care diferă în mod substantial de cele ale ariilor delimitate înconjurătoare;

- caracteristicile produsului se diferentiază de cele ale produselor obtinute în ariile delimitate înconjurătoare;

h) Registrul national - document oficial de evidentă primar-unitară, în care se înscriu date privind indicatiile geografice, denumirile de origine si mentiunile traditionale pentru vinuri, protejate national;

i) denumire devenită generică - denumirea unui vin care a devenit denumirea comună în regiunea unde a fost initial obtinut sau comercializat si care nu beneficiază de protectie;

j) mentiune devenită generică - denumirea unei mentiuni traditionale care, desi se referă la o metodă anume de productie sau de maturare ori la calitate, culoare, tip de loc sau la o anumită particularitate din istoria unui produs vitivinicol, a devenit denumirea comună a produsului vitivinicol respectiv.

(2) Produsele vitivinicole care pot beneficia de protectie potrivit prezentei proceduri sunt:

a) vinul;

b) vinul licoros;

c) vinul spumant;

d) vinuri spumante de calitate;

e) vinuri spumante de calitate de tip aromat;

f) vinul petiant;

g) vinul perlant;

h) must de struguri partial fermentat;

i) vin din struguri stafiditi;

j) vinul de struguri copti în exces.

 

CAPITOLUL II

înregistrarea si verificarea documentatiei pentru dobândirea protectiei unei indicatii geografice sau denumiri de origine a unui produs vitivinicol

 

Art. 2. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin O.N.V.P.V., verifică documentatia pentru înregistrarea si dobândirea protectiei unei indicatii geografice sau denumiri de origine a unui produs vitivinicol.

(2) Documentatia pentru înregistrarea unei indicatii geografice sau denumiri de origine a unui produs vitivinicol, în vederea dobândirii protectiei, se elaborează de către solicitant, în conformitate cu prevederile art. 3-6.

(3) Documentatia prevăzută la alin. (2) se transmite către O.N.V.P.V. pe suport hârtie si în format electronic.

 

SECTIUNEA 1

Cererea de protectie

 

Art. 3. - (1) Cererea de protectie, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, se depune de către grupurile de producători/asociatiile de producători/organizatiile de producători sau de către producătorii individuali interesati.

(2) Solicitantii pot depune cerere de protectie numai pentru vinurile pe care le produc.

(3) În cazul unei denumiri care desemnează o arie geografică transfrontalieră sau al unei denumiri traditionale legate de o arie geografică transfrontalieră, solicitantii pot depune o cerere comună.

Art. 4. - (1) Cererea de protectie include un dosar tehnic care contine:

a) denumirea care urmează a beneficia de protectie;

b) numele si adresa solicitantului;

c) caietul de sarcini al produsului;

d) un document unic care rezumă caietul de sarcini al produsului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Caietul de sarcini al produsului contine cel putin următoarele elemente:

a) denumirea care urmează a beneficia de protectie, numai în limba română;

b) o descriere a vinului/vinurilor:

(i) pentru vinuri cu denumire de origine, principalele caracteristici analitice si organoleptice;

(ii) pentru vinuri cu indicatie geografică, principalele caracteristici analitice, precum si o evaluare sau o indicatie a caracteristicilor organoleptice;

c) dacă este cazul, practicile oenologice specifice utilizate pentru producerea vinului (vinurilor), precum si restrictiile relevante pentru producerea vinului (vinurilor);

d) delimitarea ariei geografice în cauză, în mod detaliat, precis si neechivoc;

e) productia maximă la hectar;

f) indicarea soiului sau a soiurilor de struguri de vinificatie din care a/au fost obtinut/obtinute vinul/vinurile;

g) informatiile care confirmă măsura în care trăsăturile ariei geografice delimitate influentează produsul final, pentru fiecare dintre vinurile în cauză;

h) denumirea si adresa autoritătii care verifică dacă sunt respectate dispozitiile din caietul de sarcini al produsului.

Art. 5. - Pentru a evidentia legătura cu arealul geografic, legătura dintre zona geografică si calitatea sau caracteristicile vinului ori o calitate specifică, reputatia sau alte caracteristici ale acestuia, caietul de sarcini al produsului precizează:

a) în cazul unei denumiri de origine:

(i) detaliile ariei geografice si, în special, factorul natural si cel uman relevanti pentru legătură;

(ii) detaliile cu privire la calitatea sau caracteristicile produsului care pot fi puse, în esentă sau exclusiv, pe seama mediului geografic;

(iii) o descriere a interactiunii cauzale dintre detaliile prevăzute la pct. (i) si cele de la pct. (ii);

b) în cazul unei indicatii geografice:

(i) detaliile ariei geografice relevante pentru legătură;

(ii) detaliile privind calitatea, prestigiul sau alte caracteristici specifice ale produsului care pot fi puse pe seama originii sale geografice;

(iii) o descriere a interactiunii cauzale dintre detaliile prevăzute la pct. (i) si cele de la pct. (ii).


Art. 6. - Suplimentar fată de dosarul tehnic prevăzut la art. 4, cererea de protectie este însotită de următoarele documente:

a) actul de asociere si statutul, indiferent de forma sau componenta juridică a grupului de producători ori procesatori;

b) declaratie pe propria răspundere că grupul reprezintă producătorii sau procesatorii din arealul geografic delimitat în caietul de sarcini;

c) declaratie pe propria răspundere prin care se atestă autenticitatea informatiilor furnizate;

d) alte date si informatii din care să rezulte necesitatea dobândirii protectiei.

Art. 7. - (1) O.N.V.P.V. examinează dacă documentatia prevăzută la art. 3-6 îndeplineste conditiile prevăzute de prezenta procedură.

(2) În cazul în care documentatia depusă este completă, documentul unic si caietul de sarcini al produsului se publică pe pagina web a O.N.V.P.V. (www.onvpv.ro).

(3) În cazul în care documentatia nu este completă, O.N.V.P.V. va solicita în scris completarea acesteia, în termen de 30 de zile.

(4) Dacă în termenul prevăzut la alin. (3) solicitantul transmite informatii incomplete sau nu transmite informatiile solicitate, cererea depusă este respinsă.

Art. 8. - O.N.V.P.V. publică pe pagina web proprie lista indicatiilor geografice sau a denumirilor de origine care au făcut obiectul unei cereri de înregistrare în vederea dobândirii protectiei, precum si data depunerii acestora.

Art. 9. - (1) Înregistrarea indicatiei geografice sau a denumirii de origine în Registrul national se efectuează la data încetării perioadei de opozitie si transmiterii cererii de protectie către Comisia Europeană.

(2) Indicatia geografică sau denumirea de origine a unui produs vitivinicol dobândeste protectie natională de la data înregistrării în Registrul national până la data dobândirii protectiei la nivelul Uniunii Europene.

(3) Registrul national se publică pe pagina web a O.N.V.P.V.

Art. 10. - (1) În cazul unei cereri transfrontaliere prevederile art. 3-9 se aplică în mod corespunzător.

(2) În cazul în care o cerere transfrontalieră implică numai state membre sau cel putin un stat membru si cel putin o tară tertă, procedura de opozitie se aplică în toate statele membre în cauză.

 

SECTIUNEA a 2-a

Opozitia la nivel national

 

Art. 11. - (1) În termen de 60 de zile de la data publicării prevăzute la art. 8, orice persoană fizică sau juridică având un interes legitim, cu domiciliul/sediul/resedinta în România, poate formula o opozitie la protectia propusă, prin depunerea la O.N.V.P.V. a unei declaratii motivate corespunzător, referitoare la conditiile de eligibilitate prevăzute în prezenta procedură.

(2) Nu se admit decât declaratiile de opozitie primite în termenul stabilit la alin. (1) si care demonstrează că:

a) înregistrarea denumirii propuse ar prejudicia existenta unei denumiri omonime ori partial omonime cu o altă denumire de origine sau indicatie geografică deja înregistrată;

b) denumirea omonimă propusă lasă consumatorilor impresia gresită că produsele sunt originare dintr-un alt teritoriu;

c) denumirea omonimă propusă nu este suficient de diferită de cea deja înregistrată;

d) denumirea propusă este omonimă cu o marcă comercială de notorietate, iar înregistrarea este de natură să inducă în eroare consumatorul cu privire la identitatea reală a vinului în cauză;

e) denumirea pentru care se solicită înregistrarea este generică în sensul art. 1 alin. (1) lit. j);

f) exploatează reputatia unei denumiri de origine protejate sau a unei indicatii geografice protejate pentru comercializarea de produse comparabile care nu sunt conforme cu caietul de sarcini al produsului pentru denumirea protejată;

g) este tradusă sau însotită de expresii precum „stil", „tip", „metodă", „manieră", „imitatie", „gust", „similar" sau altele asemenea;

h) furnizează indicatii false sau înselătoare privind provenienta, originea, natura ori calitătile esentiale ale produsului de natură să creeze o impresie gresită cu privire la originea acestuia;

i) induc în eroare consumatorul cu privire la originea adevărată a produsului.

(3) Obiectiile prevăzute la alin. (1) se întocmesc pe baza formularului prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 12. - (1) O.N.V.P.V. examinează admisibilitatea declaratiilor de opozitie.

(2) În cazul în care opozitia este admisibilă în sensul art. 11 alin. (2), O.N.V.P.V, în termen de 15 zile, solicită în scris părtilor interesate, respectiv solicitantului si opozantului, să initieze consultări corespunzătoare.

(3) În termen de 30 de zile de la primirea solicitării prevăzute la alin. (2) părtile interesate initiază consultări si, în cazul în care se ajunge la un acord, transmit o notificare O.N.V.P.V. cu privire la toate elementele care au făcut posibil acordul, avizată de solicitant si de opozant.

(4) În cazul în care se ajunge la un acord, iar documentatia publicată nu a suferit modificări sau a suferit modificări minore, asa cum sunt definite la art. 13 alin. (2), aceasta este considerată eligibilă. În caz contrar, O.N.V.P.V. repetă examinarea documentatiei cu modificările efectuate, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) si (2).

(5) În cazul în care în termen de 30 de zile de la data initierii consultărilor nu se ajunge la un acord între părtile interesate, O.N.V.P.V. va respinge cererea de înregistrare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Modificarea dosarului tehnic/caietului de sarcini sau a documentului unic

 

Art. 13. - (1) Pentru a tine cont de evolutia cunostintelor stiintifice si tehnice sau pentru a redefini aria geografică prevăzută la art. 4 alin. (2) lit. d), orice solicitant în sensul art. 1 alin. (1) lit. f) poate solicita aprobarea unei modificări a dosarului tehnic/caietului de sarcini sau a documentului unic al unei denumiri de origine protejate ori al unei indicatii geografice protejate.

(2) Modificarea este considerată a fi minoră în cazul în care:

a) nu vizează caracteristicile esentiale ale produsului;

b) nu afectează legătura;

c) nu implică modificarea denumirii produsului sau a oricărei părti a acesteia;

d) nu afectează aria geografică delimitată;

e) nu atrage alte restrictii asupra comercializării produsului.

Art. 14. - (1) În scopul stabilirii admisibilitătii cererii de aprobare a modificărilor aduse dosarului tehnic/caietului de sarcini, solicitantul va depune la O.N.V.P.V, suplimentar fată de documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) si d) si la art. 6 lit. a)-c), un memoriu tehnic privind descrierea si motivarea modificărilor solicitate.

(2) În cazul în care se solicită aprobarea unei modificări în sensul aplicării art. 13 alin. (2), se aplică prevederile art. 7 alin. (2)-(4), art. 8 si art. 11 alin. (1).

(3) Cererea privind aprobarea modificărilor aduse dosarului tehnic/caietului de sarcini cu privire la o denumire de origine protejată sau o indicatie geografică protejată se întocmeste în conformitate cu formularul prevăzut în anexa nr. 4.


 

SECTIUNEA a 4-a

Transformarea unei denumiri de origine într-o indicatie geografică

 

Art. 15. - (1) O.N.V.P.V. poate solicita transformarea unei denumiri de origine protejate într-o indicatie geografică protejată în cazul în care nu mai este posibilă sau nu mai poate fi garantată conformitatea unei denumiri de origine protejate cu caietul de sarcini.

(2) Cererea de transformare prezentată Comisiei Europene se întocmeste în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 5.

 

CAPITOLUL III

Mentiuni traditionale ale produselor vitivinicole

 

Art. 16. - (1) Orice solicitant în sensul art. 1 alin. (1) lit. g) poate depune o cerere de recunoastere/protectie a unei noi mentiuni traditionale la nivel national în formatul prevăzut în anexa nr. 6, însotită de o copie a documentelor prevăzute la art. 6.

(2) O.N.V.P.V. examinează dacă documentatia primită în conformitate cu alin. (1) îndeplineste conditiile prevăzute de prezenta procedură, cu respectarea cerintelor prevăzute la art. 7 alin. (3) si (4) si a conditiilor de informare prevăzute la art. 8.

(3) Mentiunile traditionale sunt protejate împotriva utilizării ilicite.

Art. 17. - (1) Cererea de opozitie, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7, se poate depune de către orice persoană fizică sau juridică care prezintă un interes legitim, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) si art. 11 alin. (1).

(2) În cazul în care opozitia se bazează pe existenta unei mărci comerciale înregistrate anterior depunerii cererii de protectie, cererea de opozitie este însotită de certificatul de înregistrare al respectivei mărci comerciale anterioare si dovada prestigiului si a notorietătii sale.

Art 18. - Se admit numai declaratiile de opozitie depuse în termen si care demonstrează că noua mentiune traditională a cărei protectie se solicită:

a) este utilizată mai putin de 5 ani în limba română sau mai putin de 15 ani în limba utilizată în comert, în cazul definitiei prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) pct. (ii);

b) vizează alte produse vitivinicole decât cele prevăzute la art. 1 alin (2);

c) încalcă definitia prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. c) pct. (i) sau (ii);

d) a devenit generică;

e) induce în eroare consumatorii în ceea ce priveste natura, calitatea sau adevărata origine a produselor vitivinicole protejate printr-o o mentiune traditională integral sau partial omonimă;

f) permite utilizarea abuzivă de termeni precum „stil", „tip", „metodă", „manieră", „imitatie", „gust", „similar" sau termeni asemănători alături de o mentiune traditională protejată;

g) furnizează indicatii false sau înselătoare cu privire la natura, caracteristicile sau calitătile esentiale ale produsului vitivinicol protejat de o mentiune traditională;

h) induce în eroare consumatorii, în special pentru a crea impresia că vinul îndeplineste conditiile unei mentiuni traditionale protejate;

i) induce în eroare consumatorii în ceea ce priveste adevărata identitate, natura, calitatea sau adevăratele proprietăti ale vinului comercializat sub denumirea unei mărci comerciale înregistrate.

 

CAPITOLUL IV

Verificare si control

 

Art. 19. - (1) Controlul privind respectarea prevederilor prezentei proceduri se face de către O.N.V.P.V.

(2) Pot participa la procesul de productie sau ambalare a unui produs cu denumire de origine protejată sau cu indicatie geografică protejată ori la o parte din acesta numai producătorii care sunt înregistrati în evidentele O.N.V.P.V.

Art. 20. - (1)Controlul anual efectuat de O.N.V.P.V. constă în:

a) o examinare organoleptică si analitică pentru produsele cu denumire de origine;

b) o examinare analitică sau atât o examinare organoleptică, cât si una analitică pentru produsele cu indicatie geografică; si

c) o verificare a conditiilor prevăzute în caietul de sarcini.

(2) Controlul anual se desfăsoară în conformitate cu caietul de sarcini si se efectuează prin:

a) controale prin sondaj pe baza unei analize a riscurilor;

b) esantionare; sau

c) în mod sistematic.

(3) În cazul controalelor prin sondaj, se selectează un număr minim de operatori care să fie supusi acestor controale.

(4) În cazul esantionării, se garantează că prin numărul, tipul si frecventa controalelor acestea sunt reprezentative pentru întreaga arie geografică delimitată în cauză si corespund volumului de produse vitivinicole comercializate sau detinute în vederea comercializării.

(5) Controalele prin sondaj se pot combina cu esantionarea.

(6) Examinările prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) se efectuează pe esantioane anonime, care demonstrează că produsul analizat este conform cu caracteristicile si calitătile descrise în caietul de sarcini pentru denumirea de origine sau indicatia geografică relevantă si se desfăsoară în orice etapă a procesului de productie, inclusiv în etapa de ambalare ori ulterior acesteia. Fiecare esantion prelevat este reprezentativ pentru vinurile respective detinute de către operator.

Art. 21. - (1) În scopul verificării conformitătii produsului cu caietul de sarcini, prevăzută la art. 20 alin. (1) lit. c), O.N.V.P.V. verifică:

a) instalatiile producătorilor, prin controlul capacitătii operatorilor de a îndeplini conditiile stabilite în caietul de sarcini; si

b) produsele, în orice etapă a procesului de productie, inclusiv etapa ambalării, pe baza unui plan de control elaborat în prealabil si adus la cunostinta operatorilor, care acoperă fiecare etapă de fabricare a produsului.

(2) Controlul anual garantează faptul că un produs nu poate utiliza denumirea de origine protejată sau indicatia geografică protejată aferentă decât dacă:

a) rezultatele examinărilor prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a) si b) si la alin. (6) dovedesc faptul că produsul în cauză este conform cu valorile-limită si prezintă toate caracteristicile corespunzătoare denumirii de origine sau indicatiei geografice în cauză; si

b) celelalte conditii prevăzute în caietul de sarcini sunt îndeplinite conform procedurilor stabilite la alin. (1).

(3) Produsele care nu îndeplinesc conditiile stabilite la alin. (1) si (2) si la art. 20 pot fi comercializate, însă fără denumirea de origine sau indicatia geografică relevantă, în conditiile legii.

Art. 22. - Examinarea analitică si organoleptică prevăzută la art. 20 alin. (1) lit. a) si b) constă în:

a) o analiză a vinului, pentru determinarea următoarelor caracteristici:

(i) determinate pe baza unei analize fizice si chimice:

- tăria alcoolică totală si dobândită;

- zaharuri totale exprimate ca fructoză si glucoza (inclusiv zaharoză, în cazul vinurilor petiante si al celor spumante);

- aciditate totală;


- aciditate volatilă;

- dioxid de sulf total;

(ii) determinate pe baza unei analize suplimentare:

- dioxid de carbon (vinurile petiante si spumante, suprapresiune în bari la 20°C);

- oricare alte proprietăti caracteristice ale denumirilor de origine protejate si indicatiilor geografice protejate în cauză, prevăzute de legislatia în vigoare sau de caietul de sarcini;

b) o examinare organoleptică care să vizeze aspectul vizual, mirosul si gustul.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 23. -în vederea dobândirii protectiei la nivelul Uniunii Europene, cererile de protectie:

1. se notifică Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale de către O.N.V.P.V.;

2. se înaintează, în termen de 30 de zile, către Unitatea C.3. Vin, alcool, tutun, seminte si hamei a Directiei generale de agricultură si dezvoltare rurală (DG AGRI) a Comisiei Europene;

3. contin următoarele informatii:

(i) numele si adresa solicitantului;

(ii) documentul unic, care rezumă caietul de sarcini mentionat la art. 4 alin (2);

(iii) o declaratie a O.N.V.P.V. conform căreia cererea depusă de solicitant îndeplineste conditiile impuse;

(iv) o trimitere privind publicarea mentionată la art. 7 alin. (2).

Art. 24. - O.N.V.P.V. notifică prezenta procedură Comisiei Europene.

Art. 25. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

CERERE DE ÎNREGISTRARE

a unei noi denumiri de origine sau indicatii geografice, în vederea dobândirii protectiei

 

Data primirii (ZZ/LL/AAAA) .........................................................

Număr de pagini (inclusiv această pagină) .......................................

Solicitantul

Numele persoanei fizice sau juridice .................................................................................................................................

Adresa completă (numele si numărul străzii, orasul si codul postal, tara) ............................................................................

Statutul juridic, dimensiunea si structura (în cazul persoanelorjuridice) ...............................................................................

Nationalitatea ................................

Telefon, fax, e-mail ........................

Intermediarul

Numele intermediarului (intermediarilor) ............................................................................................................................

Adresa (adresele) completă (complete) (numele si numărul străzii, orasul si codul postal, tara) ............................................

Telefon, fax, e-mail ..............................

Denumirea care trebuie înregistrată ............................................................................................................................

- Denumirea de origine*)

- Indicatia geografică*)

Dovada de protectie în tara tertă ........................................................................................................................................

Categoriile de vinuri (pe o foaie separată) ......................................................................................................................

Caietul de sarcini al produsului

Număr de pagini ....................................................

 

Numele semnatarului (semnatarilor) .........................................................

 

Semnătura .............


*) Se sterge dacă este cazul.

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

DOCUMENTUL UNIC

 

Data primirii (ZZ/LL/AAAA) ............................................................

Număr de pagini (inclusiv această pagină) ...................................

Solicitantul

Numele persoanei fizice sau juridice ..................................................................................................................................

Adresa completă (numele si numărul străzii, orasul si codul postal, tara) .............................................................................

Statutul juridic (în cazul persoanelorjuridice) ............................................................................

Nationalitatea .............................................

Persoana de contact .........................................................................................................................................................

Denumirea care trebuie înregistrată ........................................................

- Denumirea de origine *)

- Indicatia geografică *)


Descrierea vinului (vinurilor) 1) .....................................................................................................................................

Indicarea mentiunilor traditionale cuprinse în anexa nr. XII la Regulamentul (CE) nr. 607/2009 al Comisiei din 14 iulie 2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce priveste denumirile de origine protejate si indicatiile geografice protejate, mentiunile traditionale, etichetarea si prezentarea anumitor produse vitivinicole, legate de această denumire de origine sau indicatie geografică2)......................................................................................

Practici oenologice specifice 3) ..........................................................................................................................................

Aria delimitată ...................................................................................................................................................................

Productia maximă la hectar ...............................................................................................................................................

Soiuri autorizate de struguri de vinificatie ........................................................................................................................

Legătura cu aria geografică 4) ............................................................................................................................................

Alte conditii 3) .......................................................................................................................................................................

Trimiterea la dosarul tehnic/caietul de sarcini al produsului


*) Se sterge dacă este cazul.

1) Inclusiv o trimitere la produsele acoperite de art. 1 alin. (2) din procedură.

2) Conform art. 1 alin. (1) lit. c) pct. (i) din procedură.

3) Optional.

4) Se descrie caracterul specific al produsului si aria geografică, precum si legătura cauzală dintre cele două.

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

CERERE DE OPOZITIE

privind o denumire de origine sau o indicatie geografică

 

Data primirii (ZZ/LL/AAAA) .......................................................

Număr de pagini (inclusiv această pagină) ...............................

Reclamantul

Persoana de contact .............................................................................................................................................................

Adresa completă (numele si numărul străzii, orasul si codul postal) .........................................................................................

Telefon, fax, e-mail .....................................................

Denumirea contestată ..............................................

- Denumirea de origine*)

- Indicatia geografică*)

Drepturi anterioare

- Denumirea de origine protejată*)

- Denumirea de origine natională*)

- Indicatia geografică protejată*)

- Indicatia geografică natională*)

Numele ..................................................................................................................................................................................

Numărul de înregistrare ................................................

Data înregistrării (ZZ/LL/AAAA) ....................................

Marca comercială .........................................................

Simbolul ........................................................................

Lista de produse si servicii ...........................................

Număr de înregistrare ..................................................

Data înregistrării ...........................................................

Tara de origine .............................................................

Prestigiu/notorietate*) ................................................

Temeiurile opozitiei

- art. 11 alin. (2) lit. a) din procedură*)

- art. 11 alin. (2) lit. b) din procedură*)

- art. 11 alin. (2) lit. c) din procedură*)

- art. 11 alin. (2) lit. d) din procedură*)

- art. 11 alin. (2) lit. e) din procedură*)

- art. 11 alin. (2) lit. f) din procedură*)

- art. 11 alin. (2) lit. g) din procedură*)

- art. 11 alin. (2) lit. h) din procedură*)

- art. 11 alin. (2) lit. i) din procedură*)

Explicarea temeiului (temeiurilor) .......................................................................................................................................

 

Numele semnatarului ..............................................

 

Semnătura ..................


*) Se sterge dacă este cazul.


 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

CERERE DE MODIFICARE

a dosarului tehnic/caietului de sarcini privind o denumire de origine sau o indicatie geografică

 

Data primirii (ZZ/LL/AAAA) ..........................................................................

(Se completează de către Comisia Europeană.)

Număr de pagini (inclusiv această pagină) .....................................................

Solicitantul

Persoana de contact ...............................................................................................................................................................

Adresa completă (numele si numărul străzii, orasul si codul postal) ...........................................................................................

Telefon, fax, e-mail ...................................................

Denumirea protejată supusă modificării/modificărilor minore ...........................................................................................

- Denumirea de origine*)

- Indicatia geografică*)

Rubrica din caietul de sarcini afectată de modificare

Denumirea protejată*)

Descrierea produsului*)

Practicile oenologice utilizate*)

Aria geografică*)

Productivitatea la hectar*)

Soiurile de struguri de vinificatie utilizate*)

Legătură*)

Numele si adresele autoritătilor de control*)

Altele*)

Modificări

- Modificare adusă dosarului tehnic/caietului de sarcini al produsului care nu determină modificarea documentului unic*)

- Modificare adusă dosarului tehnic/caietului de sarcini al produsului care determină modificarea documentului unic*)

- Modificare minoră*)

- Modificare majoră*)

Explicarea modificării  ..........................................................................................................................................................

Documentul unic modificat (pe o foaie separată)

 

Numele semnatarului ................................................................

 

Semnătura .........................................


*) Se sterge dacă este cazul.

 

ANEXA Nr. 5

la procedură

 

CERERE DE TRANSFORMARE

a unei denumiri de origine protejate în indicatie geografică

 

Data primirii (ZZ/LL/AAAA) .....................................................

(Se completează de către Comisia Europeană.)

Număr de pagini (inclusiv această pagină) ...............................................

Limba în care este depusă cererea ...........................................................

Numărul dosarului ...........................................

(Se completează de către Comisia Europeană.)

Solicitantul

Numele persoanei fizice sau juridice ...........................................................................................................................................

Adresa completă (numele si numărul străzii, orasul si codul postal, tara) ......................................................................................

Statutul juridic, dimensiunea si structura (în cazul persoanelor juridice) .........................................................................................

Nationalitatea ....................................................................

Telefon, fax, e-mail ...........................................................

Intermediarul

- Statul (statele) membru (membre)*)

- Autoritatea din tara tertă*)

*) Se sterge dacă este cazul.


Numele intermediarului (intermediarilor) ......................................................................................................................................

Adresa (adresele) completă (complete) (numele si numărul străzii, orasul si codul postal, tara)......................................................

Telefon, fax, e-mail .......................................................

Denumirea care trebuie înregistrată ......................................................................................................................................

Dovada de protectie în tara tertă ...........................................................................................................................................

Categoriile de produse (pe o foaie separată) ...............................................................................................................................

Caietul de sarcini al produsului

Număr de pagini ......................

Numele semnatarului (semnatarilor) ............................................................................

Semnătura (semnăturile) .......................................................

 

ANEXA Nr. 6

la procedură

 

CERERE DE RECUNOASTERE/PROTECTIE

a unei noi mentiuni traditionale

 

Data primirii (ZZ/LL/AAAA) .........................................................

(Se completează de către Comisia Europeană.)

Număr de pagini (inclusiv această pagină) ...................................

Limba de redactare a cererii ..........................................................

Numărul dosarului ..........................................................................

(Se completează de către Comisia Europeană.)

Solicitantul

Numele persoanei fizice sau juridice ......................................................................................................................................

Adresa (strada si numărul, localitatea/orasul si codul postal, tara) ..........................................................................................

Persoana juridică (numai în cazul organizatiilor profesionale reprezentative) ............................................................................

Nationalitatea ......................................................

Telefon, fax, e-mail ..............................................

Denumirea .........................................................

Mentiune traditională în temeiul art. 1 alin. (1) lit. c) pct. (i) din procedură*) Mentiune traditională în temeiul art. 1 alin. (1) lit. c) pct. (ii) din procedură*)

Limba

- fie limba oficială a statului membru/tării terte de unde provine termenul*)

- fie limba utilizată în comert pentru această mentiune*)

Lista denumirilor de origine protejate sau a indicatiilor geografice protejate în cauză ...............................................................

Categoriile de produse vitivinicole .................................................................................................................................................

Definitiile categoriilor de produse ..................................................................................................................................................

Copia normelor prin care sunt protejate.........................................................................................................................................

(Se atasează.)

 

Numele semnatarului...................................................

 

Semnătura............................................................


*) Se sterge ce nu se aplică.


 

ANEXA Nr. 7

la procedură

 

CERERE DE OPOZITIE

privind o mentiune traditională

 

Data primirii (ZZ/LL/AAAA) ...................................................

Număr de pagini (inclusiv această pagină) ...........................

Reclamantul

Persoana de contact .....................................................................................

Adresa completă (numele si numărul străzii, orasul si codul postal)..................

Telefon, fax, e-mail .................................................

Mentiunea traditională contestată ..........................

Drepturi anterioare

- Denumire de origine protejată*)

- Indicatie geografică protejată*)

- Indicatie geografică natională*)

Numele ........................................................................................................

Numărul de înregistrare ........................................................

Data înregistrării (ZZ/LL/AAAA) .........................................

Marca ..................................................................................

Simbolul ........................................................................................

Lista de produse si servicii ............................................................

Număr de înregistrare ....................................................................

Data înregistrării ............................................................................

Prestigiu/renume*) .........................................................................

Temeiurile opozitiei

- art. 18 lit. a) din procedură*)

- art. 18 lit. b) din procedură*)

- art. 18 lit. c) din procedură*)

- art. 18 lit. d) din procedură*)

- art. 18 lit. e) din procedură*)

- art. 18 lit. f) din procedură*)

- art. 18 lit. g) din procedură*)

- art. 18 lit. h) din procedură*)

- art. 18 lit. i) din procedură*)

Explicarea temeiului (temeiurilor) ...........................................................

 

Numele semnatarului ......................................

 

Semnătura .................


*) Se sterge ce nu se aplică.

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN

pentru modificarea Normei cu privire la animalele de reproductie de rasă pură din specia bovine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 765/2009

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 72.679 din 17 mai 2010 al Directiei generale politici agricole,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

în temeiul art. 26 din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în concordantă cu Directiva 2009/157/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind animalele de reproductie de rasă pură din specia bovine,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 790/2005 privind delimitarea competentelor institutiilor si organizatiilor implicate în transpunerea si implementarea legislatiei comunitare din domeniul zootehnic cuprinse în acquis-ulveterinar,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Norma cu privire la animalele de reproductie de rasă pură din specia bovine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 765/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 din 28 decembrie 2009, se modifică după cum urmează:

- La articolul 1 litera b), punctul (i) va avea următorul cuprins:

„(i) care este tinut/tinută de o organizatie sau asociatie a crescătorilor acreditată de autoritatea competentă sau de către un departament oficial al statului; si".

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

 

Bucuresti, 25 mai 2010.

Nr. 124.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind revizia tehnică si întretinerea vagoanelor în exploatare nr. 250, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului

nr. 1.817/2005

 

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) lit. k) pct. (ii) din anexa nr. 1 „Regulament de organizare si functionare al Autoritătii de Sigurantă Feroviară Română - ASFR" la anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Feroviare Române - AFER" la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Feroviare Române - AFER, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. - Instructiunile privind revizia tehnică si întretinerea vagoanelor în exploatare nr. 250, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.817/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.039 si 1.039 bis din 23 noiembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (1), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) în statiile frontieră de stat, pentru trenurile de marfă."

2. La articolul 6, partea introductivă a alineatului (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Lucrările si verificările obligatorii care trebuie efectuate si asigurate de către revizorii tehnici de vagoane în cadrul reviziei tehnice la compunere sunt următoarele:".

3. La articolul 9 alineatul (1), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) în statiile frontieră de stat, pentru trenurile de marfă."

4. La articolul 10 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) în statiile frontieră de stat la trenurile de călători."

5. La articolul 10, partea introductivă a alineatului (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Lucrările si verificările obligatorii care trebuie efectuate si asigurate de către revizorii tehnici de vagoane în cadrul reviziei tehnice în tranzit sunt următoarele:".

6. La articolul 11, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8) În cuprinsul articolelor care reglementează revizia tehnică în tranzit a trenurilor, prin asigurare se întelege că lucrările respective sunt executate de către electricieni, montatori sau ungători de vagoane din echipa complexă, sub supravegherea revizorului tehnic de vagoane care răspunde de calitatea acestor lucrări."

7. La articolul 45 alineatul (2), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) în trenurile de călători care circulă cu viteze mai mari de 140 km/h se admite introducerea vagoanelor cu schimbător de regim «G-P-R-Mg» sau «P-R-Mg», având maneta schimbătorului de regim pe pozitia «R-Mg» sau «Mg», cu conditia realizării procentului de masă frânată stabilit în livretul de mers."

Art. II. - Autoritatea Feroviară Română - AFER, Compania Natională de Căi Ferate „CFR" - S.A., Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă„-S.A., Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători" - S.A., gestionarii de infrastructură feroviară si operatorii de transport feroviar licentiati vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 19 mai 2010.

Nr. 385.

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 326/2009 privind înfiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si Comisiei nationale de transparentă

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Directiei asistentă medicală nr. CSA 5.080/2010,

în temeiul art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările

ulterioare, si al art. 7 alin. (4) si art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului

Sănătătii, cu completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 326/2009 privind înfiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si Comisiei nationale de transparentă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 6 aprilie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 2A, capitolul II „Componenta comisiilor de specialitate", punctele 1, 3, 8, 17 si 21 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„1. Comisia de anestezie si terapie intensivă

Presedinte: prof. dr. Dorel Săndesc - Timisoara Vicepresedinte: conf. dr. Serban Ion Bubenek Turconi - Bucuresti


Membri:

- prof. dr. Serban Marinescu - Bucuresti

- conf. dr. Natalia Hagău - Cluj-Napoca

- prof. dr. Sanda Copotoiu - Târgu Mures

- conf. dr. Ioana Grintescu - Bucuresti

- conf. dr. Ioana Grigoras - lasi

- prof. dr. Petru Octavian Teodorescu - Oradea

- prof. dr. Dan Tulbure - Bucuresti

- prof. dr. Nicolae Dobrovici Bacaibasa - Galati Secretar: conf. dr. Daniela Filipescu - Bucuresti.

3. Comisia de cardiologie

Presedinte: prof. dr. Dragos Vinereanu - Bucuresti Vicepresedinte: prof. dr. Stefan Iosif Drăgulescu – Timisoara

Membri:

- prof. dr. Măria Dorobantu - Bucuresti

- prof. dr. Dan Dobreanu - Târgu Mures

- prof. dr. Cezar Macarie - Bucuresti

- prof. dr. Eduard Apetrei - Bucuresti

- prof. dr. Grigore Tinică - lasi

- prof. dr. Mircea Cinteză - Bucuresti

- prof. dr. Dan Dominic lonescu - Craiova

- prof. dr. Carmen Ginghină - Bucuresti

- conf. dr. Adrian lancu - Cluj-Napoca Secretar: prof. dr. Dan Gaită - Timisoara.

8. Comisia de gastroenterologie si hepatologie

Presedinte: prof. dr. Oliviu Pascu - Cluj-Napoca Vicepresedinte: prof. dr. Mircea Diculescu – Bucuresti

Membri:

- prof. dr. Dan Olteanu - Bucuresti

- prof. dr. Coman Tănăsescu - Bucuresti

- prof. dr. Radu Voiosu - Bucuresti

- prof. dr. Tudorel Ciurea - Craiova

- prof. dr. Anca Trifan - lasi

- conf. dr. Ciprian Brisc - Oradea

- prof. dr. Ligia Bancu -Târgu Mures

- prof. dr. loan Sporea - Timisoara

- conf. dr. Liana Gheorghe - Bucuresti

- conf. dr. Simona Bătagă - Târgu Mures

Secretar: conf. dr. Mircea Mănuc - Bucuresti.

17. Comisia de neurologie, neurologie pediatrică

Presedinte: prof. dr. Ovidiu Alexandru Băjenaru - Bucuresti Vicepresedinte: prof. dr. Marina Ticmeanu – Bucuresti

Membri:

- prof. dr. Cristian Dinu Popescu - Iasi

- conf. dr. Dana Craiu - Bucuresti

- prof. dr. Szabolcs Szatmari - Târgu Mures

- prof. dr. Dafin Mureseanu - Cluj-Napoca

- prof. dr. Lăcrămioara Perju Dumbravă - Cluj-Napoca

- prof. dr. Ana Câmpeanu - Bucuresti

- prof. dr. Mihaela Simu - Timisoara

- dr. Axinia Corches - Timisoara Secretar: asist. dr. Mihai Vasiie - Bucuresti.

21. Comisia de psihiatrie si psihiatrie pediatrică

Presedinte: prof. dr. Dragos Marinescu - Craiova Vicepresedinte: prof. dr. Dan Prelipceanu – Bucuresti

Membri:

- conf. dr. Radu Mihăilescu - Bucuresti

- prof. dr. Aurel Nirestean - Târgu Mures

- prof. dr. Delia Podea - Arad

- prof. dr. Ioana Miclutia - Bucuresti

- prof. dr. Iuliana Dobrescu - Bucuresti

- dr. loan Roman - Baia Mare

Secretar: conf. dr. Cristinel Stefănescu - Iasi."

2. La anexa nr. 2A, capitolul II „Componenta comisiilor de specialitate", după punctul 46 se introduce un nou punct, punctul 47, cu următorul cuprins:

„47. Comisia de chirurgie orală si maxilo-facială

Presedinte: prof. dr. Grigore Băciut - Cluj-Napoca Vicepresedinte: prof. dr. Alexandru Bucur - Bucuresti

Membri:

- prof. dr. Adrian Creangă - Constanta

- prof. dr. Dezideriu Kovacs - Târgu Mures Secretar: prof. dr. Mircea Surpăteanu - Craiova."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 21 mai 2010.

Nr. 536.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Programului de cooperare în domeniile învătământului, stiintei si culturii dintre Guvernul României si Guvernul Mongoliei pentru anii 2010-2012, semnat la Ulan Bator la 22 aprilie 2010

 

În baza art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere că tratatul de mai jos a intrat în vigoare la data semnării, în conformitate cu prevederile sale,

în temeiul articolului 28 alin. (2) din Legea 590/2003 privind tratatele,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Programul de cooperare în domeniile învătământului, stiintei si culturii dintre Guvernul României si Guvernul Mongoliei pentru anii 2010-2012, semnat la Ulan Bator la 22 aprilie 2010, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 18 mai 2010.

Nr. 821.

 

ANEXA

 

PROGRAM DE COOPERARE

în domeniile învătământului, stiintei si culturii între Guvernul României si Guvernul Mongoliei pentru anii 2010-2012

 

Guvernul României si Guvernul Mongoliei, denumite în continuare Părti,

animate de dorinta de a dezvolta si întări relatiile de cooperare în domeniile învătământului, stiintei si culturii dintre cele două state,

în conformitate cu prevederile art. 19 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Mongoliei privind colaborarea în domeniile învătământului, culturii, stiintei, tehnologiei, sănătătii si sportului, semnat la Bucuresti la 14 februarie 2005,

au convenit următorul program de cooperare culturală pentru anii 2010-2012:

 

CAPITOLUL I

Educatie

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile încurajează dezvoltarea cooperării si schimbul de experientă în domeniile educatiei si cercetării academice dintre cele două state, prin:

a) schimb direct de cadre didactice universitare si studenti, pentru cercetări stiintifice, în cadrul cooperării dintre institutiile de învătământ;

b) schimb de materiale, literatură de specialitate, manuale, periodice, publicatii, programe scolare, materiale didactice si alte informatii cu privire la structura si continutul sistemelor lor educationale.

 

ARTICOLUL 2

 

(1) Părtile îsi acordă anual 2 (două) burse pentru studii universitare si 2 (două) burse pentru studii postuniversitare - masterat sau doctorat, în domenii de interes pentru partea trimitătoare.

(2) Bursele acoperă durata studiilor, în conformitate cu programele universitare, precum si 1 (un) an pregătitor pentru învătarea limbii statului părtii primitoare.

(3) Institutiile competente ale părtii trimitătoare sunt responsabile pentru selectia candidatilor.

 

ARTICOLUL 3

 

            Părtile îsi acordă anual burse de 9 (nouă) luni pentru studii postuniversitare si cercetare. Ministerele educatiei ale celor două părti sunt responsabile pentru selectia candidatilor.

 

ARTICOLUL 4

 

            Părtile realizează anual schimburi de delegatii formate din 2-3 (doi-trei) membri, pentru perioade de câte 5-7 (cinci- sapte) zile, pe durata valabilitătii prezentului program, în scopul cunoasterii sistemelor lor educationale.

 

ARTICOLUL 5

 

            Pe perioada valabilitătii prezentului program, părtile sprijină participarea specialistilor în domeniul educatiei la activităti care au loc în cele două state.

 

ARTICOLUL 6

 

(1) Fiecare parte îsi selectează proprii candidati si transmite cererile de înscriere ambasadei celeilalte părti, înainte de data de 1 mai a fiecărui an, pentru anul academic următor.

(2) Acceptarea candidatilor va fi confirmată cu cel putin 1 (una) lună înainte de începerea anului academic.

 

CAPITOLUL II

Cercetare

 

ARTICOLUL 7

 

            Părtile dezvoltă si implementează programe si proiecte comune în domeniul stiintei din cele două state.

 

ARTICOLUL 8

 

            Părtile cooperează pentru implementarea unor activităti inovative în domeniile biotehnologiei, electronicii si tehnologiei informatiei si pentru dezvoltarea infrastructurii.

 

ARTICOLUL 9

 

            Părtile sustin schimburile directe de cercetători, profesori universitari si specialisti pentru a implementa activităti comune de cercetare si a promova practica în metodologia cercetărilor.

 

ARTICOLUL 10

 

            Partea mongolă sustine participarea tinerilor cercetători pentru studii mongole la cursuri de vară si conferinte stiintifice pentru a-si îmbunătăti cunostintele despre istoria si dezvoltarea Mongoliei.

 

ARTICOLUL 11

 

            Pentru implementarea prevederilor art. 7-10, părtile încurajează stabilirea contactelor directe între institutiile competente în domeniul cercetării din cele două state.

 

ARTICOLUL 12

 

            Institutia de specialitate din România în domeniul cercetării este Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, subordonată Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

 

CAPITOLUL III

Cultură

 

ARTICOLUL 13

 

Părtile încurajează schimburile directe si cooperarea ulterioară dintre institutiile culturale si sprijină participarea artistilor din cele două state la activitătile culturale internationale desfăsurate pe teritoriile celor două state:

a) părtile sustin schimburile directe dintre autoritătile organizatiilor culturale si dintre profesori si preparatori ai universitătilor culturale în concordantă cu cooperarea dintre organizatii care au ca scop implementarea cercetărilor în managementul si marketingul cultural si dezvoltarea domeniului cultural;

b) părtile sustin schimbul de informatii despre istoria culturii si dezvoltarea dintre organizatiile culturale, redactori culturali, studenti si profesori universitari din cele două state.


 

ARTICOLUL 14

 

(1) Părtile încurajează colaborarea directă între muzeele din cele două state.

(2) Pe durata validitătii prezentului program, părtile realizează un schimb de câte 1 (un) specialist în domeniul muzeistic, pentru o perioadă de câte 7 (sapte) zile.

 

ARTICOLUL 15

 

            Părtile sustin colaborarea directă dintre agentiile pentru protectia si restaurarea patrimoniului cultural si schimburile de experienta dintre aceste institutii.

 

ARTICOLUL 16

 

            Părtile promovează contactele directe si colaborarea dintre conservatorii, scoli muzicale specifice, care sunt cele mai importante institutii de educatie si cultură din cele două state.

 

ARTICOLUL 17

 

(1) Părtile sprijină schimburile de grupuri artistice, pe baza cooperării directe sau a cooperării dintre agentiile de impresariat artistic.

(2) Conditiile concrete ale schimburilor se vor conveni direct între partenerii interesati.

 

ARTICOLUL 18

 

            Pe durata valabilitătii prezentului program, părtile sprijină participarea delegatiilor culturale si a specialistilor pentru perioade de maximum 7 (sapte) zile la activităti culturale, în scopul perfectionării.

 

CAPITOLUL IV

Prevederi financiare

 

ARTICOLUL 19

 

Pentru schimburile de bursieri din cadrul prezentului program, cheltuielile sunt suportate după cum urmează:

a) partea trimitătoare acoperă cheltuielile de transport international până la locul de destinatie si retur;

b) partea primitoare acordă o bursă lunară, în conformitate cu legislatia internă în vigoare, acces în cămine si cantine studentesti, în aceleasi conditii ca pentru studentii proprii, în conformitate cu legislatia internă în vigoare în cele două state.

 

ARTICOLUL 20

 

Pentru schimbul de persoane în cadrul prezentului program, cheltuielile sunt suportate după cum urmează:

a) partea trimitătoare acoperă cheltuielile de transport international între cele două capitale;

b) partea primitoare oferă cazare în conditii corespunzătoare, masă, transportul pe teritoriul statului propriu, în conformitate cu programul de lucru, potrivit legislatiei interne în vigoare în cele două state.

 

ARTICOLUL 21

 

(1) Persoanele prevăzute la art. 4, 10, 14, 17 si 18 din prezentul program beneficiază pe teritoriul statului primitor de asistentă medicală gratuită în caz de urgente medico-chirurgicale si boli cu potential endemo-epidemic.

(2) Persoanele prevăzute la art. 2, 3, 9 si 13 din prezentul program beneficiază pe teritoriul statului primitor de asistentă medicală, în conformitate cu legislatia internă în vigoare a statului primitor, dar nu mai putin de asistenta medicală prevăzută la alin. 1.

 

CAPITOLUL V

Prevederi finale

 

ARTICOLUL 22

 

            Prezentul program intră în vigoare la data semnării si rămâne valabil până la data de 31 decembrie 2012.

            Semnat la Ulan Bator la 22 aprilie 2010, în doua exemplare originale, fiecare in limbile romana, mongola si engleza, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor divergente în interpretare, va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Viorel Isticioaia-Budura,

ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în R. P Chineză si Mongolia

Pentru Guvernul Mongoliei,

Yondongyn Otgonbayar,

ministrul educatiei, culturii si stiintei

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale MIXERÂ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 11 mai 2010, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale MIXERA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială MIXERA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vlahută nr. 37, bl. C6, se. II, et. P, ap. 21, judetul Cluj, nr. de ordine în registrul comertului J12/279/19.02.2010, cod unic de înregistrare 26544626/19.02.2010, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.


Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 19 mai 2010.

Nr. 392.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind aprobarea numirii domnului Yigal Sagie în functia de administrator si director general si reluarea activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială MEDINS 2002 ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 11 mai 2010, prin care s-au aprobat numirea domnului Yigal Sagie în functia de administrator si director general si reluarea activitătii de broker de asigurare a Societătii Comerciale MEDINS 2002 ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Se aprobă numirea domnului Yigal Sagie în functia de administrator si director general si reluarea activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială MEDINS 2002 ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., conform Hotărârii Asociatului unic nr. 1 din data de 19 noiembrie 2009.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia, ca în termen de 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comertului a mentiunii de mai sus, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data primirii prezentei aprobări, să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copia certificatului de înscriere de mentiuni, copia încheierii judecătorului-delegat prin care s-a dispus înregistrarea, precum si copia certificatului constatator care va cuprinde toate datele societătii.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 19 mai 2010.

Nr. 402.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de viată de la Societatea Comercială ASIGURARE REASIGURARE ARDAF - S.A. către Societatea Comercială GENERALI ASIGURĂRI - S.A.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 11 mai 2010 prin care s-a aprobat transferul de portofoliu de asigurări de viată de la Societatea Comercială ASIGURARE REASIGURARE ARDAF - S.A. către Societatea Comercială GENERALI ASIGURĂRI - S.A.,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Se aprobă transferul portofoliului de asigurări de viată de la Societatea Comercială ASIGURARE REASIGURARE ARDAF - S.A. către Societatea Comercială GENERALI ASIGURĂRI - S.A., aferent claselor:

A. Asigurări de viată Clasele de asigurări de viată:

I. asigurări de viată, anuităti si asigurări de viată suplimentare prevăzute la lit. A. a), b), c), cu exceptia celor prevăzute la pct. II si III din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare;

II. asigurări de căsătorie, asigurări de nastere;

III. asigurări de viată si anuităti care sunt legate de fonduri de investitii, prevăzute la lit. A.a) si b) din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, respectiv totalitatea contractelor de asigurare de viată emise de Societatea Comercială ASIGURARE REASIGURARE ARDAF -S.A. până la data de 30 septembrie 2009 inclusiv si care au fost în vigoare la data încheierii Procesului-verbal de predare-primire încheiat la data de 4 februarie 2010, respectiv 4.010 contracte de asigurări de viată.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 19 mai 2010.

Nr. 403.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.