MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 137/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 137         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 2 martie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            141. - Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

113. - Decizie pentru numirea domnului Veress Edmund-Petru în functia de inspector general de stat, presedinte al consiliului de conducere al Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.

 

115. - Decizie privind eliberarea domnului Constantin Dan Neagu din functia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului

 

116. - Decizie privind numirea domnului Constantin Dan Neagu în functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

49. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 6/2010 privind stabilirea programului de lucru si a numărului de posturi necesare efectuării controlului fitosanitar vamal pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală

 

53. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind reglementarea unor măsuri în domeniul regimului disciplinar al militarilor din Ministerul Administratiei si Internelor

 

131. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea modelului Contractului de finantare pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” aplicabil pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 88 „Burse doctorale” si cererea de propuneri de proiecte nr. 89 „Programe postdoctorale”

 

3.074/2.069. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului si al ministrului culturii si patrimoniului national privind aprobarea Calendarului de organizare si desfăsurare a concursului national de acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate „Theodor Aman” pentru domeniul artelor plastice, în anul universitar 2010-2011, si a listei institutiilor de învătământ universitar din care provin candidatii

 

3.075/2.068. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului si al ministrului culturii si patrimoniului national privind acordarea bursei de studii postuniversitare în străinătate „Theodor Aman” pentru domeniul artelor plastice

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

            Decizia nr. 32 din 16 noiembrie 2009


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 27 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

având în vedere dispozitiile art. 42 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se înfiintează Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret, denumită în continuare Autoritate, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

Art. 2. - Sediul Autoritătii este în municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.

Art. 3. - (1) În domeniul tineretului, Autoritatea are următoarele atributii specifice:

a) colaborează cu structurile de si pentru tineret, legal constituite, si le sprijină, în vederea atingerii obiectivelor cuprinse în programele sale;

b) sprijină formarea, pregătirea si perfectionarea profesională în domeniul tineretului în mod direct, prin institutiile aflate în subordinea sa sau în colaborare cu institutii si organisme de specialitate din tară si din străinătate;

c) elaborează, derulează si implementează proiecte si programe interne si internationale stabilite si aprobate de ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului si organizează activităti de profil cu caracter national si international, asigurându-se în acest fel participarea directă si pe bază de reciprocitate la manifestări similare peste hotare;

d) înfiintează centre de tineret noi ori prin amenajarea spatiilor si imobilelor neutilizate din domeniul public al statului sau aflate în administrarea institutiilor din subordinea sa, cu avizul conform al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului;

e) elaborează si implementează planul de reabilitare si de extindere a centrelor de agrement si elaborează regulamentul privind organizarea, functionarea si administrarea acestora;

f) elaborează metodologia privind repartizarea locurilor în taberele studentesti si eliberarea biletelor de tabără, precum si criteriile de eligibilitate a participantilor;

g) elaborează si implementează planul de extindere si dezvoltare a retelei caselor de cultură ale studentilor; coordonează si monitorizează buna desfăsurare a activitătilor specifice caselor de cultură ale studentilor si Complexului Cultural Sportiv Studentesc „Tei” din Bucuresti;

h) sprijină formarea, pregătirea si perfectionarea profesională a studentilor si tinerilor, editează, produce si difuzează materiale de specialitate, cuprinzând informatii utile tinerilor, precum si institutiilor si structurilor asociative studentesti implicate în activitatea de tineret;

i) organizează, cu aprobarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, direct sau prin institutiile din subordine, tabere sociale si tematice pentru tineri;

j) acreditează, în vederea colaborării, persoane juridice si fizice pentru organizarea de tabere pentru copii, studenti si tineri;

k) organizează evenimente în vederea promovării programelor de tineret;

l) realizează, gestionează si actualizează baza de date privind starea tineretului, structurile neguvernamentale de si pentru tineret si institutiile cu preocupări în domeniu, precum si informatiile solicitate de tineri si de structurile neguvernamentale de si pentru tineret;

m) initiază si organizează schimburi de experientă, dezbateri, simpozioane, sesiuni de comunicări si alte tipuri de reuniuni de natură să asigure optimizarea schimbului de informatii dintre institutiile, structurile neguvernamentale de si pentru tineret si alte persoane fizice sau juridice implicate în politica de tineret;

n) facilitează accesul tinerilor la programe si proiecte specializate pentru dezvoltarea unor abilităti si competente complementare celor oferite în cadrul sistemului de învătământ;

o) fundamentează si elaborează studii si cercetări, analize si prognoze privind problemele elevilor, studentilor si tinerilor din institutiile aflate în subordine ori în coordonare, prin mijloace proprii sau în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate.

(2) Finantarea actiunilor de tineret se poate face din venituri realizate prin derularea de programe si actiuni specifice, din donatii si sponsorizări, precum si din fondurile alocate de la bugetul de stat în acest scop, potrivit reglementărilor în vigoare.

(3) În domeniul sportului, Autoritatea are următoarele atributii specifice:

a) elaborează si sustine strategia generală a organizării si dezvoltării activitătii sportive si reprezintă interesele statului în raport cu federatiile sportive nationale;

b) elaborează normele generale de folosire a mijloacelor materiale aflate în administrarea sa si a mijloacelor financiare pentru activitatea sportivă, care provin din alocatii de la bugetul de stat;

c) colaborează cu ministerele si cu celelalte autorităti ale administratiei publice centrale si locale, cu institutiile de cercetare si cu unitătile de învătământ si sanitare de specialitate pentru organizarea si dezvoltarea educatiei fizice si sportului;


d) conlucrează cu Comitetul Olimpic si Sportiv Român în finantarea si derularea programelor privind pregătirea si participarea sportivilor români la jocurile olimpice, precum si pentru promovarea valentelor educative ale olimpismului;

e) controlează mentinerea destinatiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale, precum si a celor care au apartinut domeniului public si au intrat în circuitul privat după anul 1989; supraveghează mentinerea destinatiei bazelor si/sau a instalatiilor sportive care au apartinut domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale si care ulterior au fost dobândite ca active patrimoniale destinate activitătii sportive sau vândute către societătile comerciale;

f) autorizează afilierea federatiilor sportive nationale la federatiile sportive internationale de profil si la alte foruri continentale sau mondiale, precum si afilierea tuturor organizatiilor cu profil sportiv la forurile internationale de specialitate;

g) supraveghează si controlează respectarea de către structurile sportive a dispozitiilor legale în vigoare si a prevederilor cuprinse în statutele si în actele de constituire a acestora;

h) organizează sau sprijină, potrivit legii, formarea, pregătirea profesională si perfectionarea specialistilor din domeniul sportului, conlucrând în acest scop cu institutiile si organismele de specialitate din tară si din străinătate;

i) elaborează si duce la îndeplinire, în colaborare cu autoritătile administratiei publice locale, planurile de construire si de modernizare a bazelor si instalatiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului de performantă de interes national si international; propune avizarea normativelor tehnice în materie de baze si instalatii sportive;

j) recunoaste sau revocă, potrivit legii, existenta unei structuri sportive prin înscrierea, respectiv radierea acesteia din Registrul sportiv;

k) avizează constituirea structurilor sportive, inclusiv înscrierea ca persoane juridice a cluburilor sportive profesioniste organizate ca societăti comerciale sportive pe actiuni, respectiv retrage avizul de functionare a acestora;

l) elaborează criteriile de acordare si propune spre atribuire de către ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului distinctiile si titlurile sportive, altele decât cele stabilite prin lege;

m) sprijină organizarea si promovarea cercetării stiintifice si asistentei medicale în domeniul sportiv;

n) propune ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului autorizarea desfăsurării pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene si regionale si participarea reprezentativelor nationale la campionatele mondiale si europene organizate în străinătate, precum si la campionatele regionale;

o) promovează măsurile de prevenire, control si reprimare a folosirii substantelor interzise si a metodelor neregulamentare destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competitiilor;

p) adoptă măsuri pentru prevenirea si combaterea violentei la manifestările sportive;

q) reprezintă interesele statului în diferite organe si organisme sportive internationale, pe baza mandatului acordat de ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului; negociază si încheie acorduri, întelegeri, protocoale si alte documente de colaborare în domeniul sportului cu organisme de specialitate din alte tări, pe baza prevederilor legale în vigoare;

r) colaborează cu celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale pentru sustinerea sportului pentru toti, de performantă si pentru persoane cu dizabilităti, asigurarea unei eficiente sporite pe linia supravegherii si controlului, exercitării autoritătii disciplinare, formării si perfectionării specialistilor din domeniul sportului, pentru corelarea finantării activitătii sportive, prevenirea violentei în sport si combaterea dopajului;

s) organizează evenimente în vederea promovării programelor de sport;

s) repartizează bugetul afectat activitătii sportive pentru activitatea proprie si cea a unitătilor din subordinea sa, pentru federatiile sportive nationale, în baza contractelor de finantare a obiectivelor si programelor sportive ale acestora, si pentru premierea performantelor deosebite obtinute la competitiile sportive internationale oficiale, pe baza aprobării date de ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

(4) În îndeplinirea rolului si a obiectivelor sale în domeniul absorbtiei fondurilor europene, Autoritatea are următoarele atributii specifice:

a) gestionează fonduri publice si fonduri atrase de la organisme finantatoare interne sau internationale, pe care le alocă pentru sustinerea initiativelor tinerilor si ale structurilor neguvernamentale de si pentru tineret, prin selectie competitivă de proiecte desfăsurată în conditiile legii;

b) accesează fonduri structurale destinate sustinerii politicilor de coeziune în domeniul tineretului, cu respectarea metodologiei specifice, în calitate de beneficiar sau partener, în conditiile legii.

Art. 4. - (1) Structura organizatorică a Autoritătii, formată din directii generale si directii, este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) În cadrul structurii organizatorice, cu avizul conform al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, prin ordin al presedintelui Autoritătii, se pot organiza servicii, birouri, compartimente sau colective temporare si se poate stabili numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere si numărul posturilor de executie, în conditiile legii, cu respectarea numărului de posturi aprobat.

(3) Personalul Autoritătii este compus din demnitari si persoane asimilate acestora, functionari publici si personal contractual.

Art. 5. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Autoritătii este de 202, exclusiv demnitarii, iar pentru unitătile subordonate acesteia este de 4.601.

(2) Atributiile, sarcinile si răspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Autoritătii se stabilesc prin fisa postului, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii, aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, la propunerea presedintelui Autoritătii.


(3) Statul de functii pentru aparatul propriu al Autoritătii se aprobă prin ordin al presedintelui, cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

(4) Încadrarea si salarizarea personalului se fac potrivit prevederilor aplicabile personalului din administratia publică centrală.

Art. 6. - (1) Autoritatea este condusă de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

(2) Presedintele Autoritătii reprezintă Autoritatea în raporturile cu celelalte autorităti publice, cu organisme si organizatii, precum si cu celelalte persoane juridice si fizice din tară si din străinătate.

(3) Presedintele Autoritătii este ordonator secundar de credite.

(4) Presedintele si vicepresedintii Autoritătii se subordonează ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului si îndeplinesc atributiile stabilite prin ordin al acestuia.

(5) În exercitarea atributiilor sale, presedintele Autoritătii emite ordine si instructiuni.

Art. 7. - (1) Autoritatea are un secretar general, înalt functionar public, numit în conditiile legii.

(2) Secretarul general este subordonat presedintelui Autoritătii si îndeplineste atributiile prevăzute de lege, de regulamentul de organizare si functionare si alte atributii stabilite prin ordin al acestuia.

(3) Secretarul general asigură stabilitatea functionării Autoritătii, continuitatea conducerii si realizarea legăturilor functionale dintre structurile Autoritătii.

(4) Secretarul general îndeplineste atributiile si responsabilitătile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - Presedintele Autoritătii poate delega unele dintre atributiile sale vicepresedintelui sau altei persoane desemnate, în limitele prevăzute de lege.

Art. 9. - (1) La nivelul Autoritătii pot functiona consilii consultative pe probleme de tineret si sport.

(2) Înfiintarea, desfiintarea, competentele si componenta acestor consilii se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, la propunerea presedintelui Autoritătii.

Art. 10. - (1) Unitătile aflate în subordinea Autoritătii pot închiria spatii pentru necesităti proprii si pot închiria, cu aprobarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, la rândul lor, spatii unor operatori economici, asociatii sau fundatii ori pot da în folosinta gratuită a altor institutii de utilitate publică spatii situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care îsi desfăsoară activitatea si pe care le administrează, în conditiile legii.

(2) Veniturile rezultate din închirierea bunurilor prevăzute la alin. (1) se vor retine si gestiona potrivit legii.

Art. 11. - (1) Unitătile cu personalitate juridică din subordinea Autoritătii si sursele de finantare a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Structura organizatorică, statele de functii si numărul de posturi ale unitătilor din subordinea Autoritătii se aprobă prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, la propunerea presedintelui Autoritătii.

(3) Persoanele care îndeplinesc functii de conducere ale unitătilor cu statut de servicii publice deconcentrate din subordinea Autoritătii se numesc, în conditiile legii, prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

(4) Conducerea celorlalte unităti din subordinea Autoritătii care nu au statut de servicii publice deconcentrate este asigurată de un director, numit în conditiile legii, prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

Art. 12. - Autoritatea are în dotare un parc auto cu un consum de carburanti, stabilite potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 13. - Preluarea în cadrul Autoritătii a personalului provenit din activitatea de tineret si sport pe functii, în limita numărului de posturi aprobat si în noua structură organizatorică, cu stabilirea drepturilor salariale aferente, se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.

Art. 14. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 23 februarie 2010.

Nr. 141.

 

ANEXA Nr. V)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 2

 

UNITĂTILE

cu personalitate juridică din subordinea Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret si sursele de finantare a acestora

 

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

1. Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti

venituri proprii si subventii de la bugetul de stat

II. Cluburi sportive

venituri proprii si subventii de la bugetul de stat

1. Clubul Sportiv „Unirea” Alba Iulia

 

2. Clubul Sportiv Municipal Arad

 

3. Clubul Sportiv Municipal Pitesti

 

4. Clubul Sportiv „Muscel” Câmpulung

 

5. Sport Club Municipal Bacău

 

6. Clubul Sportiv Municipal Onesti

 

7. Clubul Sportiv „Crisul” Oradea

 

8. Clubul Sportiv Municipal Bistrita

 

9. Clubul Sportiv Botosani

 

10. Clubul Sportiv Municipal Brasov

 

11. Clubul Sportiv Municipal Brăila

 

12. Clubul Sportiv Municipal Buzău

 

13. Clubul Sportiv Municipal Resita

 

14. Clubul Sportiv Municipal Călărasi

 

15. Clubul Sportiv Municipal Cluj-Napoca

 

16. Clubul Sportiv „Farul” Constanta

 

17. Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe

 

18. Clubul Sportiv Târgoviste

 

19. Clubul Sportiv Municipal Craiova

 

20. Clubul Sportiv Municipal „Dunărea” Galati

 

21. Clubul Sportiv Municipal Giurgiu

 

22. Clubul Sportiv „Pandurii” Târgu Jiu

 

23. Sport Club Miercurea-Ciuc

 

24. Clubul Sportiv Municipal Iasi

 

25. Clubul Sportiv Municipal Baia Mare

 

26. Clubul Sportiv „Muresul” Târgu Mures

 

27. Clubul Sportiv „Ceahlăul” Piatra-Neamt

 

28. Clubul Atletic Roman

 

29. Clubul Sportiv „Petrolul” Ploiesti

 

30. Clubul Sportiv Orăsenesc Sinaia

 

31. Clubul Sportiv Satu Mare

 

32. Clubul Sportiv Municipal Zalău

 

33. Clubul Sportiv Municipal Sibiu

 

34. Clubul Sportiv Municipal Suceava

 

35. Clubul Sporturilor Tehnico- Aplicative Suceava

 

36. Clubul Sportiv „Teleorman” Alexandria

 

37. Clubul Sportiv Municipal Timisoara

 

38. Clubul Sportiv Municipal „Danubiu” Tulcea

 

39. Clubul Sportiv „Viitorul” Vaslui

 

40. Clubul Sportiv „Chimia” Râmnicu Vâlcea

 

41. Clubul Sportiv „Unirea” Focsani

 

42. Clubul Sportiv „Olimpia” Bucuresti

 

43. Clubul Sportiv Scolar „Triumf” Bucuresti

 

44. Clubul Central de Sah Bucuresti

 

45. Clubul Sporturilor tehnico-Aplicative Bucuresti

 

46. Clubul Sportiv Municipal Drobeta-Turnu Severin

 

47. Clubul Sporturilor de lamă Vatra Dornei

 

48. Sport Club Municipal Deva

 

III. Complexuri sportive nationale

venituri proprii si subventii de la bugetul de stat

1. Complexul Sportiv National „Lia Manoliu” Bucuresti

 

2. Complexul Sportiv National Snagov

 

3. Complexul Sportiv National „Nicolae Navasart” Snagov

 

4. Complexul Sportiv National Poiana Brasov

 

5. Complexul Sportiv National Bascov

 

6. Complexul Sportiv National Orsova

 

7. Complexul Sportiv National Piatra Arsă

 

8. Complexul Sportiv National „Sala Polivalentă” Bucuresti

 

9. Complexul Sportiv National Izvoru Muresului

 

IV Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor

venituri proprii si subventii de la bugetul de stat

V Muzeul Sportului

venituri proprii si subventii de la bugetul de stat

VI. Institutul National de Cercetare pentru Sport

venituri proprii si subventii de la bugetul de stat

VII. Directiile pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti

venituri proprii si subventii de la bugetul de stat

VIII. Casele de cultură ale studentilor si Complexul Cultural Sportiv Studentesc „Tei” Bucuresti

venituri proprii si subventii de la bugetul de stat

 

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi prevăzut pentru unitătile cuprinse la pct. I-VIII este de 4.601.


DECIZII ALE P RIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Veress Edmund-Petru în functia de inspector general de stat, presedinte al consiliului de conducere al Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.

 

Având în vedere prevederile art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 63/2001 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Veress Edmund-Petru se numeste în functia de inspector general de stat, presedinte al consiliului de conducere al Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.

Art. 2. - Pozitia 1 din anexa la Decizia primului-ministru nr. 736/2009 pentru numirea consiliului de conducere al Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din

20 octombrie 2009, se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. Veress Edmund-Petru - presedinte”.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează aplicabilitatea Deciziei primului-ministru nr. 700/2009 privind exercitarea atributiilor inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 7 octombrie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 1 martie 2010.

Nr. 113.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Constantin Dan Neagu din functia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului

 

Având în vedere prevederile art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale,

în temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Constantin Dan Neagu se eliberează din functia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 2 martie 2010.

Nr. 115.


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Constantin Dan Neagu în functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Constantin Dan Neagu se numeste în functia de vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat la Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 2 martie 2010.

Nr. 116.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 6/2010 privind stabilirea programului de lucru si a numărului de posturi necesare efectuării controlului fitosanitar vamal pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 10.180 din 22 februarie 2010 al Laboratorului central pentru carantină fitosanitară din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în baza prevederilor:

- art. 13 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările ulterioare;

- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 6/2010 privind stabilirea programului de lucru si a numărului de posturi necesare efectuării controlului fitosanitar vamal pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 20 ianuarie 2010, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Se aprobă programul de lucru si numărul de posturi necesare efectuării controlului fitosanitar vamal pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală, stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, al ministrului mediului si pădurilor, al ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 33/140/38/96/2010 pentru aprobarealistei punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar, conform anexei nr. 1.”

2. Anexa nr. 1 „Programul de lucru si numărul de posturi necesare efectuării controlului fitosanitar vamal pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală” se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

 

Bucuresti, 25 februarie 2010.

Nr. 49.

 

ANEXA

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 6/2010)

 

Programul de lucru si numărul de posturi necesare efectuării controlului fitosanitar vamal pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală

 

Nr. crt.

Judetul

Inspectoratul de

carantină fitosanitară

vamală

Punctul de lucru

Tipul

Programul de lucru

Numărul de posturi

1.

Constanta

Constanta

Constanta Nord Constanta Sud

P P/ZL

Zilnic 7,00-19,00

6

2.

Iasi

Iasi

Sculeni Cristesti

R

F

Zilnic 7,00-19,00 La solicitare

3

3.

Ilfov

Bucuresti

Aeroportul International „Henri Coandă”

A

Permanent

5

4.

Galati

Galati

Giurgiulesti Galati Port

R P

Zilnic 7,00-19,00 La solicitare

3

5.

Satu Mare

Halmeu

Halmeu Halmeu Gară

R

F

Zilnic 7,00-19,00 La solicitare

3

6.

Suceava

Dornesti-Siret

Dorn esti Siret

F R

La solicitare Zilnic 7,00-19,00

3

7.

Timis/Mehedinti

Timisoara

Moravita Stamora Timisoara Portile de Fier I

R F A R

Zilnic 7,00-19,00 La solicitare La solicitare La solicitare

3

8.

Vaslui

Albita

Albita

R

Zilnic 7,00-19,00

3

9.

Botosani

Rădăuti-Prut

Rădăuti-Prut

R

Zilnic 7,00-19,00

3

 

NOTĂ:

P - port; ZL - zonă liberă; F - feroviar; A- aeroport; R - rutier.

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind reglementarea unor măsuri în domeniul regimului disciplinar al militarilor din Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Prevederile Ordinului ministrului apărării nationale nr. M.26/2009 pentru aprobarea Regulamentului disciplinei militare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 25 martie 2009, se aplică si militarilor din Ministerul Administratiei si Internelor si completează, în mod corespunzător, titlul IV „Organizarea si functionarea consiliilor de onoare” din Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 400/2004 privind regimul disciplinar al personalului din Ministerul Administratiei si Internelor*), cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 25 februarie 2010.

Nr. 53.


*) Ordinul nr. 400/2004 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare, ordine publică si sigurantă natională.

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea modelului Contractului de finantare pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” aplicabil pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 88 „Burse doctorale” si cererea de propuneri de proiecte nr. 89 „Programe postdoctorale”

 

Având în vedere:

- Decizia CE 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operational de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul „Convergentă” în România;

- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta de urgentă Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;

- Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului economiei si finantelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă;


- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 31/2010 privind aprobarea Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul Contractului de finantare pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” aplicabil pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 88 „Burse doctorale” si cererea de propuneri de proiecte nr. 89 „Programe postdoctorale”, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă anexele nr. 1-16 la Contractul de finantare aplicabil pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 88 „Burse doctorale” si cererea de propuneri de proiecte nr. 89 „Programe postdoctorale”, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Directia generală Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Minai Constantin Seitan

 

Bucuresti, 9 februarie 2010.

Nr. 131.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

Nr. 3.074 din 25 ianuarie 2010

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

Nr. 2.069 din 8 februarie 2010

 

ORDIN

privind aprobarea Calendarului de organizare si desfăsurare a concursului national de acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate „Theodor Aman” pentru domeniul artelor plastice, în anul universitar 2010-2011, si a listei institutiilor de învătământ universitar din care provin candidatii

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 861/2003 privind instituirea bursei de studii postuniversitare în străinătate „Theodor Aman” pentru domeniul artelor plastice, al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, al Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, cu modificările si completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 1.402/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Credite si Burse de Studii,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului si ministrul culturii si patrimoniului national emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul de organizare si desfăsurare a concursului national de acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate „Theodor Aman” pentru domeniul artelor plastice, în anul universitar 2010-2011, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Lista institutiilor de învătământ universitar care au specializări acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu, din care pot proveni candidatii la concursul national de acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate „Theodor Aman” pentru domeniul artelor plastice, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin Agentia de Credite si Burse de Studii, si Ministerul Culturii si Patrimoniului National vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul culturii si patrimoniului national

Kelemen Hunor

ANEXA Nr. 1

 

CALENDARUL

de organizare si desfăsurare a concursului national de acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate „Theodor Aman” pentru domeniul artelor plastice, în anul universitar 2010-2011

 

Etapele concursului national

Termene-limită

 

Depunerea dosarelor de candidatură

7 mai 2010

 

Verificarea administrativă a dosarelor de candidatură

10-14 mai 2010

Anuntarea rezultatelor verificării administrative

17 mai 2010

Depunerea contestatiilor la verificarea administrativă

18 mai 2010

Solutionarea contestatiilor la verificarea administrativă

19-21 mai 2010

Evaluarea academică a dosarelor de candidatură

24 mai-4 iunie 2010

Intervievarea si selectia candidatilor de către juriul de selectie

7-10 iunie 2010

Anuntarea rezultatelor

11 iunie 2010

Depunerea contestatiilor

14-16 iunie 2010

Solutionarea contestatiilor si anuntarea rezultatelor finale de către juriul de selectie

17-30 iunie 2010

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

institutiilor de învătământ universitar care au specializări acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu, din care pot proveni candidatii la concursul national de acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate „Theodor Aman” pentru domeniul artelor plastice

 

1. Universitatea Natională de Arte din Bucuresti

2. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

3. Universitatea de Nord din Baia Mare

4. Universitatea de Artă si Design din Cluj-Napoca

5. Universitatea „Ovidius” din Constanta

6. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galati

7. Universitatea de Arte „George Enescu” din Iasi

8. Universitatea din Oradea

9. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

10. Universitatea „Valahia” din Târgoviste

11. Universitatea „Constantin Brâncusi” din Târgu Jiu

12. Universitatea de Arte din Târgu Mures

13. Universitatea de Vest din Timisoara

14. Universitatea „Tibiscus” din Timisoara

15. Fundatia „Pro-Universitate Partium” - Universitatea Crestină „Partium” din Oradea

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

Nr. 3.075 din 25 ianuarie 2010

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

Nr. 2.068 din 8 februarie 2010

 

ORDIN

privind acordarea bursei de studii postuniversitare în străinătate „Theodor Aman” pentru domeniul artelor plastice

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 861/2003 privind instituirea bursei de studii postuniversitare în străinătate „Theodor Aman” pentru domeniul artelor plastice, al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, al Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, cu modificările si completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 1.402/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Credite si Burse de Studii,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului si ministrul culturii si patrimoniului national emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă, începând cu anul universitar 2010-2011, perioada pentru care se acordă bursa „Theodor Aman”, durata stagiului, conditiile de evaluare si promovare în anul următor de stagiu, în cazul în care durata stagiului aprobat depăseste un an universitar, precum si sistemul de monitorizare a utilizării bursei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin Agentia de Credite si Burse de Studii, si Ministerul Culturii si Patrimoniului National vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul culturii si patrimoniului national

Kelemen Hunor

ANEXA

 

CONDITII

privind acordarea bursei de studii postuniversitare în străinătate „Theodor Aman” pentru domeniul artelor plastice

 

1. Perioada pentru care se acordă bursa „Theodor Aman”

Bursa „Theodor Aman” se acordă o singură dată pe an unuia dintre absolventii institutiilor de învătământ universitar stabilite prin ordin comun al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului si al ministrului culturii si patrimoniului national.

2. Durata stagiului de bursă

în conformitate cu art. 2 si 3 din Hotărârea Guvernului nr. 861/2003 privind instituirea bursei de studii postuniversitare în străinătate „Theodor Aman” pentru domeniul artelor plastice, durata stagiului de bursă „Theodor Aman” pentru studii postuniversitare în domeniul artelor plastice în străinătate este de maximum 2 ani.

3. Conditiile de evaluare si promovare în anul următor de stagiu, în cazul în care durata stagiului aprobat depăseste un an universitar

Pentru a obtine bursa în anul următor, bursierul trebuie să facă dovada promovării anului universitar precedent, pe baza documentelor de studii emise de institutia primitoare din străinătate si a rezultatelor evaluării anuale efectuate de către juriul de selectie.

Evaluarea activitătii bursierilor se face la sfârsitul anului I de stagiu, în vederea promovării în anul următor, de către juriul de selectie numit prin ordin comun al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului si al ministrului culturii si patrimoniului national si alcătuit din reprezentanti ai Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, ai Ministerului Culturii si Patrimoniului National si ai Uniunii Artistilor Plastici din România.

Evaluarea constă în intervievarea bursierului si analizarea următoarelor acte:

- documentele de studii emise de institutia primitoare din străinătate, care atestă efectuarea stagiului în perioada aprobată, conform ordinului nominal al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, si rezultatele obtinute;

- raportul de activitate artistică din perioada stagiului de studii în străinătate, din anul universitar încheiat;

- documente care atestă aprecieri asupra activitătii universitare din anul respectiv, participarea la manifestările artistice si modul în care a obiectivat, până în momentul evaluării, continutul proiectului de creatie artistică;

- dacă este cazul, alte documente care dovedesc activitatea artistică a bursierului.

4. Sistemul de monitorizare a utilizării bursei

Monitorizarea utilizării financiare a bursei se face de către Agentia de Credite si Burse de Studii, la sfârsitul fiecărui an universitar, pe baza actelor ce trebuie prezentate de bursier:

a) scrisoarea oficială (adeverinta), în original, emisă de institutia primitoare din străinătate, care atestă efectuarea stagiului de studii/specializare la institutia de profil din străinătate în perioada aprobată, potrivit ordinului nominal al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului de deplasare la studii în străinătate;

b) documente (diploma, foaia matricolă, situatia scolară) emise de institutia primitoare din străinătate, care dovedesc următoarele: perioada studiilor efectuate în străinătate, prezenta la studii si rezultatele obtinute (note, calificative la examene, colocvii); documentele se prezintă în copie xerox si în traducere legalizată la notariat;

c) raportul bursierului cu privire la activitatea artistică din perioada stagiului;

d) pasaportul în original si copii ale tuturor filelor destinate vizelor; acest document nu se prezintă în cazul în care universitatea din străinătate la care a efectuat stagiul de bursă este situată într-o tară ce face parte din Uniunea Europeană.

Bursierii sunt monitorizati de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin Agentia de Credite si Burse de Studii, până la finalizarea stagiului de bursă acordat prin ordin nominal al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului si decontarea cheltuielilor de întretinere (bursa în valută), asigurate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin Agentia de Credite si Burse de Studii, în perioada stagiului de studii în străinătate.

Monitorizarea activitătii artistice a bursierului pe parcursul efectuării stagiului de bursă si după finalizarea stagiului de bursă se face de către universitatea din România care i-a dat acordul/institutia din România unde îsi desfăsoară activitatea si care i-a dat acordul, care transmite rapoarte anuale, pe o perioadă cel putin egală cu durata studiilor în străinătate, privind modul în care bursierul a diseminat cunostintele sau experienta dobândite în perioada stagiului efectuat.


ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

 

- SECTIILE UNITE -

 

DECIZIA Nr. 32

din 16 noiembrie 2009

 

Dosar nr. 19/2009

Sub presedintia doamnei judecător Lidia Bărbulescu, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie,

Înalta Curte de Casatie si Justitie, constituită în Sectii Unite, în conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-a întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 1 alin. (1) lit. a) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările si completările ulterioare*), persoanelor care după data de 6 martie 1945 si până în anul 1989 inclusiv au fost condamnate definitiv pentru infractiunile de neprezentare la încorporare sau concentrare ori insubordonare prevăzute si pedepsite de art. 334 si 354 din Codul penal, săvârsite din motive de constiintă religioasă.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenti 69 de judecători din 105 aflati în functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procuror Antoaneta Florea - procuror sef al Biroului de reprezentare din cadrul Sectiei judiciare - Serviciul judiciar civil.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii, punând concluzii pentru admiterea acestuia în sensul de a se stabili că persoanele condamnate definitiv pentru infractiunile contra capacitătii de apărare a tării, prevăzute de art. 334 si 354 din Codul penal, săvârsite din motive de constiintă religioasă, nu pot beneficia de drepturile acordate persoanelor persecutate din motive politice.

SECTIILE UNITE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

În practica instantelor de judecată s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 1 alin. (1) lit. a) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare, persoanelor care după data de 6 martie 1945 si până în anul 1989 inclusiv au fost condamnate definitiv pentru infractiunile de neprezentare la încorporare sau concentrare ori de insubordonare, prevăzute si pedepsite de art. 334 si 354 din Codul penal, săvârsite din motive de constiintă religioasă.

Unele instante au apreciat că persoanele condamnate definitiv pentru infractiunile de neprezentare la încorporare sau concentrare ori de insubordonare, săvârsite din motive religioase după data de 6 martie 1945, se încadrează în ipoteza normei juridice continute de art. 1 alin. (1) lit. a) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările si completările ulterioare.

S-a retinut că infractiunile pentru care reclamantii au fost condamnati dobândesc, în contextul regimului de dictatură existent în acea perioadă, natura unor infractiuni politice, deoarece limitarea libertătii de exprimare si a libertătii de constiintă a făcut posibile astfel de condamnări.

Alte instante au respins cererile de recunoastere a drepturilor prevăzute prin Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările si completările ulterioare, considerând că faptele pentru care reclamantii au fost condamnati nu constituie infractiuni cu caracter politic, ci infractiuni de drept comun, îndreptate împotriva capacitătii de apărare a tării.

Aceste din urmă instante au interpretat si au aplicat corect legea.

Potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (1) lit. a) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările si completările ulterioare, „Constituie vechime în muncă si se ia în considerare la stabilirea pensiei si a celorlalte drepturi ce se acordă, în functie de vechimea în muncă, timpul cât o persoană, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:

a) a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoresti rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infractiuni politice; (...)”

În raport cu aceste dispozitii legale, rezultă că, în esentă, problema de drept care se cere a fi solutionată prin recursul în interesul legii vizează stabilirea naturii infractiunii de neprezentare la încorporare sau concentrare si a celei de insubordonare, săvârsite din motive de constiintă religioasă, si, pe cale de consecintă, a condamnării dispuse pentru aceste infractiuni prin hotărâre judecătorească definitivă, pronuntată în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, respectiv dacă acestea trebuie privite ca având caracter politic sau, dimpotrivă, caracterul lor este de drept comun.

Cum în discutie sunt infractiunile prevăzute de art. 334 si 354 din Codul penal, se cere arătat că faptele persoanelor care, din motive de constiintă, refuzau satisfacerea serviciului militar obligatoriu (cel mai frecvent determinate de apartenenta la Organizatia Religioasă „Martorii lui Iehova”) au fost încadrate juridic în dispozitiile art. 354 din Codul penal (neprezentare la încorporare sau concentrare), respectiv în dispozitiile art. 334 din acelasi cod (insubordonarea) atunci când, desi încorporată sau recrutată, persoana respectivă a refuzat executarea unui ordin cu privire la îndatoririle de serviciu.

 

*) Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri a fost republicat si în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 23 septembrie 2009.


 

Aceste fapte au fost si sunt reglementate în titlul X al Codului penal „Infractiuni contra capacitătii de apărare a României”, cap. 1 „Infractiuni săvârsite de militari” - sectiunea I „Infractiuni contra ordinii si disciplinei militare” (art. 334), respectiv cap. 3 „Infractiuni săvârsite de civili” (art. 354).

Asezarea acestor texte în titlul si capitolele mentionate a fost făcută, în mod evident, avându-se în vedere obiectul juridic al acestor infractiuni, care este cel al relatiilor sociale referitoare la capacitatea de apărare a tării.

Ocrotirea unor astfel de valori prin mijloace de drept penal nu tine de o anumită orânduire, ci de dreptul suveran al unui stat de a reglementa participarea cetătenilor săi si formele de participare la îndeplinirea unei obligatii prevăzute prin legea fundamentală.

Instituirea obligatiei de executare a serviciului militar a privit toti cetătenii apti să îl efectueze, fără nicio discriminare pe motive religioase sau de altă natură.

În aceste conditii nu se poate considera că scopul acestor reglementări a fost determinat de ratiuni politice specifice orânduirii comuniste, căci ceea ce s-a urmărit nu a fost protejarea de anumite fapte a regimului politic existent la acea dată.

Or, în absenta unui asemenea scop al incriminării, nu se poate pune problema existentei unei infractiuni cu caracter politic si, pe cale de consecintă, a unei condamnări având un astfel de caracter.

Condamnarea pentru infractiunile de insubordonare ori de neprezentare la încorporare sau concentrare nu poate fi înteleasă nici ca o încălcare a drepturilor si libertătilor fundamentale ale omului ori ca nerespectare a drepturilor civile, politice, economice, sociale si culturale deoarece, în perioada la care ne referim, Constitutia garanta libertatea constiintei (art. 30), dar în acelasi timp, asa cum s-a mentionat, prevedea obligativitatea serviciului militar (art. 40).

Prin urmare, condamnările pentru cele două infractiuni analizate nu au fost dispuse pentru apartenenta la un cult religios, ci pentru săvârsirea unor fapte prevăzute de norme penale care privesc organizarea si legiferarea modului de efectuare a stagiului militar.

De altfel, în perioada respectivă, problema compatibilitătii obiectiei de constiintă cu obligatia satisfacerii serviciului militar a fost pusă si în discutia institutiilor Consiliului Europei.

Astfel, această problemă a format obiectul mai multor acte adoptate de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, prin care s-au recomandat statelor membre recunoasterea obiectiei de constiintă în legătură cu serviciul militar obligatoriu si instituirea unor forme de scutire de la executarea acestuia pentru persoanele care, din motive de constiintă sau din cauza unei credinte profund religioase, morale, umanitare, filosofice sau de altă natură similară, refuzau îndeplinirea acestuia (Rezolutia nr. 337/1967, Recomandarea nr. 816/1977).

În anul 2001, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a adoptat Recomandarea nr. 1.518 pentru introducerea dreptului la obiectie de constiintă cu privire la serviciul militar în Conventia europeană a drepturilor omului, propunându-se adoptarea unui protocol aditional care să modifice art. 4 paragraful 3 lit. b si art. 9 din Conventie.

Comisia europeană a drepturilor omului a decis că dispozitiile art. 4 paragraful 3 lit. b din Conventie nu obligă statele contractante să prevadă un serviciu civil de substitutie a serviciului militar pentru cei care nu sunt în măsură să îl satisfacă din motive de constiintă, obligatia îndeplinirii lui fiind compatibilă cu exigentele textului Conventiei. (Johansen c/a Norvegiei, 14 octombrie 1985).

De asemenea, Comisia a stabilit că nu reprezintă o încălcare a art. 9 din Conventie, care garantează libertatea de gândire, constiintă si religie, condamnarea pentru refuzul de a îndeplini serviciul militar, însă a fost recunoscută posibilitatea pe care statele membre ale Consiliului Europei o aveau de a recunoaste refuzul îndeplinirii serviciului militar din motive de constiintă si de a-l înlocui cu prestarea unei alte activităti sociale (Grandrath c/a RFG, 12 decembrie 1966; N. c/a Suediei, 11 octombrie 1984; A. c/a Elvetiei, 9 mai 1984).

Desi în acea perioadă statul român nu era parte la Conventia europeană pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, modalitatea de abordare juridică a obiectiei de constiintă, relativ la necesitatea legală a satisfacerii stagiului militar, nu era fundamental diferită de aceea a unor state membre ale Consiliului Europei.

Aceeasi orientare a Comisiei se mentine si în jurisprudenta recentă a Curtii Europene a Drepturilor Omului care, cu referire la o condamnare dispusă în anul 2002 pentru refuzul de îndeplinire a serviciului militar din motive de constiintă, determinate de apartenenta persoanei la Organizatia Religioasă „Martorii lui lehova”, a concluzionat că art. 9 din Conventia europeană a drepturilor omului, interpretat în lumina prevederilor art. 4 paragraful 3 lit. b, nu garantează dreptul de a refuza serviciul militar obligatoriu din motive de constiintă (Bayatyan c/a Armeniei, Hotărârea din 27 octombrie 2009).

Asadar, restrângerea libertătii de constiintă, în legătură cu executarea serviciului militar obligatoriu, nu tinea strict de regimul dictatorial, ci de cadrul institutional si legal de îndeplinire a unei obligatii constitutionale, cadru mentinut si în perioada postcomunistă, până la reglementarea serviciului militar alternativ si apoi a celui profesionist.

Prin urmare, condamnările penale pronuntate pentru infractiunile analizate nu au caracter politic în sensul Decretului-lege nr. 118/1990.

În consecintă, în temeiul dispozitiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, si ale art. 329 alin. 2 si 3 din Codul de procedură civilă, urmează a se admite recursul în interesul legii si a se stabili că dispozitiile art. 1 alin. (1) lit. a) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările si completările ulterioare, se interpretează în sensul că persoanele condamnate definitiv pentru infractiunile contra capacitătii de apărare a tării, prevăzute de art. 334 si 354 din Codul penal, săvârsite din motive de constiintă, nu pot beneficia de drepturile acordate persoanelor persecutate din motive politice.


PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECID:

Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

În interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor art. 1 alin. (1) lit. a) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările si completările ulterioare, se stabileste că:

Persoanele condamnate definitiv pentru infractiunile contra capacitătii de apărare a tării, prevăzute de art. 334 si 354 din Codul penal, săvârsite din motive de constiintă, nu pot beneficia de drepturile acordate persoanelor persecutate din motive politice.

Obligatorie, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Pronuntată în sedintă publică, astăzi, 16 noiembrie 2009.

 

PRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

LIDIA BĂRBULESCU

Prim-magistrat-asistent,

Adriana Daniela White


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.