MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 143/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 143         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 4 martie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

23. - Lege pentru modificarea si completarea art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate

 

327. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate

 

24. - Lege pentru modificarea si completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

328. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

29. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei în unitătile de învătământ

 

333. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei în unitătile de învătământ

 

30. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European

 

334. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European

 

31. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat â fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE

 

335. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stata fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE

 

32. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-contabile aplicabile în implementarea programului Facilitatea de tranzitie pentru România, prevăzut în Decizia Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 privind contributia financiară a Facilitătii de tranzitie pentru întărirea capacitătii institutionale în România

 

336. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-contabile aplicabile în implementarea programului Facilitatea de tranzitie pentru România, prevăzut în Decizia Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 privind contributia financiară a Facilitătii de tranzitie pentru întărirea capacitătii institutionale în România

 

33. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. în scopul refinantării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004

 

337. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. în scopul refinantării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

            4. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Hotărârea nr. 1 din 16 februarie 2010 privind cererea de anulare a alegerilor din 22 noiembrie 2009 pentru functia de Presedinte al României, formulată de domnul Eduard Manole

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            147. - Hotărâre privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul publicai statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si desfiintării si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

            149. - Hotărâre privind darea în folosintă gratuită a unei suprafete dintr-un imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Înaltei Curti de Casatie si Justitie

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            120. - Decizie privind numirea domnului Dumitru-Nicu Cornoiu în functia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

            362. - Ordin privind modificarea anexei 1-b la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 563/2009 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Articolul 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 20 decembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 387/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) La expirarea termenului de maximum 5 ani prevăzut în contractul de atribuire în folosintă gratuită, fabrica de nutreturi combinate, constructia zootehnică, terenul de sub acestea si incintele aferente se vând persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c), care le-au avut în folosintă gratuită, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, la un pret echivalent cu 10% din valoarea contabilă a acestora la momentul atribuirii în folosintă gratuită, stabilită potrivit normelor metodologice."

2. După alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:

„(4) Beneficiarii prevăzuti la art. 2 lit. c), care nu desfăsoară activitate de crestere a animalelor pe o perioadă de cel putin 5 ani după încheierea contractului de vânzare-cumpărare, sunt obligati să restituie constructiile, terenul de sub acestea si incintele aferente autoritătii care a făcut vânzarea.

(5) Autoritatea care a făcut vânzarea atribuie în folosintă gratuită constructiile, terenul de sub acestea si incintele aferente, prevăzute la alin. (4), persoanelor care dovedesc că au capacitate tehnică si financiară de a desfăsura activitate de crestere a animalelor, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă.

(6) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (5), autoritatea care a făcut vânzarea va emite în termen de 60 de zile normele metodologice."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 2 martie 2010.

Nr. 23.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

            Presedintele României decretează:

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 1 martie 2010.

Nr. 327.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Articolul 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

 

1. Alineatul (7) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(7) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică terenului aferent clădirii utilizate de persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. b), alin. (2) si alin. (4)."

2. După alineatul (71) se introduce un nou alineat, alineatul (72), cu următorul cuprins:

„(72) Scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale, precum si de la plata impozitului corespunzător pentru terenurile arabile, fânete si păduri, în suprafată de până la 5 ha, se aplică pentru veteranii de război, văduvele de război si văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 2 martie 2010.

Nr. 24.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

            Presedintele României decretează:

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 1 martie 2010.

Nr. 328.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei în unitătile de învătământ

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei în unitătile de învătământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 8 martie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Siguranta în unitătile de învătământ se realizează sub coordonarea prefectului si este în responsabilitatea autoritătilor administratiei publice locale, a inspectoratelor scolare, a Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau a inspectoratelor judetene de politie, a Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti ori a inspectoratelor judetene de jandarmerie si a unitătilor scolare."

2. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - La nivelul municipiului Bucuresti si al fiecărui judet, sub coordonarea prefectului, se elaborează sistemul-cadru de asigurare a protectiei unitătilor scolare, a sigurantei elevilor si a personalului didactic de către reprezentantii inspectoratului scolar, ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau ai inspectoratului de politie judetean, ai Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti ori ai inspectoratului de jandarmi judetean si ai autoritătii administratiei publice locale, care se aprobă de prefect."

3. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. -în fiecare unitate scolară, consiliul profesoral, cu consultarea consiliului reprezentativ al părintilor, emite un regulament de ordine interioară, cu precizarea conditiilor de acces în scoală al profesorilor, elevilor si al vizitatorilor, regulament care este pus si la dispozitia Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau a inspectoratului de politie judetean si a Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti ori a inspectoratului de jandarmi judetean."

4. La articolul 4, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale alocă, în limita bugetelor aprobate, resurse financiare necesare pentru realizarea împrejmuirilor, securizarea clădirilor unitătilor de învătământ, pentru iluminat si pentru alte măsuri prin care creste siguranta unitătilor scolare, la solicitarea consiliului de administratie al unitătilor scolare, cu sprijinul de specialitate acordat de politie, conform prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare."

5. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Semnele distinctive prevăzute la alin. (1) vor fi comunicate Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau inspectoratului de politie judetean si Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti ori inspectoratului de jandarmi judetean."

6. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Prefectii, împreună cu reprezentanti ai inspectoratului scolar, ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ori ai inspectoratului de politie judetean, ai Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti sau ai inspectoratului de jandarmi judetean si ai autoritătii administratiei publice locale, analizează trimestrial modul în care este asigurată protectia unitătilor de învătământ, elaborând si derulând programe sau proiecte de prevenire a violentei în mediul scolar."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 2 martie 2010.

Nr. 29.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei în unitătile de învătământ

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

            Presedintele României decretează:

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei în unitătile de învătământ si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 1 martie 2010.

Nr. 333.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 24 din 29 august 2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.7 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 6 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) bugetele promotorilor de proiecte care sunt finantati integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale si, în cazul proiectelor finantate conform art. 5 alin. (1) lit. c), din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu respectarea prevederilor art. 8;".

2. La articolul 6, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) în bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, la pozitia distinctă denumită «Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană», gestionată de Autoritatea de certificare si plată, se cuprind:

a) sumele necesare pentru finantarea diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente operatiunilor efectuate de Autoritatea de certificare si plată;

b) sumele necesare pentru finantarea cheltuielilor declarate eligibile de Autoritatea de certificare si plată si care nu sunt considerate eligibile de Oficiul mecanismului financiar, altele decât cele prevăzute la alin. (5) lit. c)."

3. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) în bugetul Ministerului Finantelor Publice se cuprind:

a) sumele necesare finantării valorii totale a proiectului de asistentă tehnică pentru Ministerul Finantelor Publice, în calitate de punct national de contact;

b) sumele necesare finantării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Oficiului de Plăti si Contractare PHARE în conturile promotorilor de proiect;

c) sumele necesare plătii din conturile Oficiului de Plăti si Contractare PHARE a creantelor bugetare ale bugetului Mecanismului financiar SEE, ca urmare a unor nereguli sau corectii financiare, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a imposibilitătii recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la promotorii de proiecte, în cazul tipurilor de asistentă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), c) si d)."

4. La articolul 8, alineatul (7) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(7) Se autorizează ordonatorii de credite prevăzuti la art. 6 alin. (1) lit. a) să efectueze, pe parcursul exercitiului bugetar, redistribuiri de fonduri între proiectele finantate/propuse la finantare în cadrul titlului din clasificatia bugetară referitor la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum si virări de credite de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a proiectelor finantate în cadrul Mecanismului financiar SEE. Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finantelor Publice."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 2 martie 2010.

Nr. 30.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

            Presedintele României decretează:

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 1 martie 2010.

Nr. 334.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 11 din 26 august 2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.6 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 28 august 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 2 martie 2010.

Nr. 31.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat

a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României  decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,

Partea I.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 1 martie 2010.

Nr. 335.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-contabile aplicabile în implementarea programului Facilitatea de tranzitie pentru România, prevăzut în Decizia Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 privind contributia financiară a Facilitătii de tranzitie pentru întărirea capacitătii institutionale în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 12 din 26 august 2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-contabile aplicabile în implementarea programului Facilitatea de tranzitie pentru România, prevăzut în Decizia Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 privind contributia financiară a Facilitătii de tranzitie pentru întărirea capacitătii institutionale în România, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 28 august 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 2 martie 2010.

Nr. 32.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-contabile aplicabile în implementarea programului Facilitatea de tranzitie pentru România, prevăzut în Decizia Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 privind contributia financiară a Facilitătii de tranzitie pentru întărirea capacitătii institutionale în România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-contabile aplicabile în implementarea programului Facilitatea de tranzitie pentru România, prevăzut în Decizia Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 privind contributia financiară a Facilitătii de tranzitie pentru întărirea capacitătii institutionale în România, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 1 martie 2010.

Nr. 336.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. în scopul refinantării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 14 din 26 august 2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. În scopul refinantării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004, adoptată în temeiul art. 1 pct. II. 7 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 31 august 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 2 martie 2010.

Nr. 33.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. în scopul refinantării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

            Presedintele României decretează:

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. În scopul refinantării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 1 martie 2010.

Nr. 337.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) si ale art. 67 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

            Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 20 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. XVI „Componenta Comisiei pentru regulament", domnul senator Gyerko Laszlo - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Cseke Attila-Zoltân - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 martie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 3 martie 2010.

Nr. 4.

 

HOTĂRÂRI ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

HOTĂRÂREA Nr. 1

din 16 februarie 2010

privind cererea de anulare a alegerilor din 22 noiembrie 2009 pentru functia de Presedinte al României, formulată de domnul Eduard Manole

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simona Ricu - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Prin Decizia nr. 5.631 din 8 decembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 9.500/1/2009, Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal, în temeiul art. 158 alin. 1 si art. 159 alin. 1 din Codul de procedură civilă, a trimis Curtii Constitutionale spre competentă solutionare plângerea formulată de Eduard Manole împotriva Deciziei Biroului Electoral Central nr. 168 din 2 decembrie 2009.

Sesizarea formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 8.533F/2009 si a fost înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. J6667/22 decembrie 2009.

Potrivit dispozitiilor art. 52 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, cererea se solutionează fără citarea părtilor, cu participarea numai a judecătorilor Curtii, pe baza sesizării si a celorlalte documente aflate la dosar.

Plângerea formulată de către domnul Eduard Manole vizează alegerile prezidentiale ce au avut loc la data de 22 noiembrie 2009. Se solicită anularea Deciziei Biroului Electoral Central nr. 168 din 2 decembrie 2009 si obligarea Biroului Electoral Central de a renumăra voturile de care a beneficiat domnul Eduard Manole, în prezenta unui reprezentant al său, si de a comunica în copie toate exemplarele proceselor-verbalede la toate sectiile de votare din tară.

Totusi, se observă că în motivarea plângerii sale domnul Eduard Manole arată că doreste renumărarea atât a voturilor valabil exprimate, cât si a voturilor declarate nule, precum si a buletinelor de vot „în alb" rămase în urma scrutinului din 22 noiembrie 2009.

În fine, se constată că autorul exceptiei apreciază că, prin respingerea contestatiei sale de către Biroul Electoral Central, au fost încălcate prevederile art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ale Protocolului nr. 14 la Conventie ce priveste interzicerea generală a discriminării, precum si ale art. 2 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice (1966) referitoare la nediscriminare.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a contestatiei formulate, întrucât cele două tururi de scrutin au fost deja validate de Curtea Constitutională, iar cererile de anulare a alegerilor se formulează până la momentul validării alegerilor.

CURTEA,

examinând contestatia în raport cu prevederile Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum si documentele aflate la dosar, retine următoarele:

I. Pentru a fi angajată competenta Curtii Constitutionale, aceasta trebuie să stabilească cu prioritate două aspecte, si anume:

- natura juridică a plângerii formulate de către domnul Eduard Manole;

- dacă a fost legal sesizată prin Decizia nr. 5.631 din 8 decembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 9.500/1/2009 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal.

Cu privire la primul aspect, se constată că plângerea formulată de domnul Eduard Manole se constituie într-o veritabilă cerere de anulare a alegerilor, în sensul art. 24 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, pentru motivele ce vor fi expuse pe larg mai jos.

Cu privire la cel de-al doilea aspect ridicat, se constată că, potrivit textului constitutional al art. 146 lit. f) si art. 24 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, Curtea Constitutională este competentă să solutioneze cererile de anulare a alegerilor prezidentiale. Prin urmare, judecarea cererilor de anulare a alegerilor prezidentiale apartine competentei exclusive a Curtii Constitutionale si nu angajează în niciun fel instantele judecătoresti.

Astfel, atunci când instantele judecătoresti sunt sesizate, în mod gresit, cu judecarea unor cereri de anulare a alegerilor prezidentiale, acestea în mod obligatoriu trebuie să îsi decline competenta în favoarea Curtii Constitutionale. Caracterul de ordine publică al lipsei de competentă generală a instantelor judecătoresti în această materie, precum si al cererii de anulare a alegerilor prezidentiale sunt motive suficient de puternice pentru ca instantele judecătoresti să facă aplicarea art. 158 si 159 din Codul de procedură civilă. O astfel de modalitate de sesizare a instantei constitutionale este conformă prevederilor art. 14 din Legeanr. 47/1992.

II. Primul petit al plângerii formulate de către domnul Eduard Manole se constituie într-o veritabilă cerere de anulare a alegerilor din moment ce a solicitat renumărarea atât a voturilor valabil exprimate, cât si a voturilor declarate nule, precum si a buletinelor de vot „în alb" rămase în urma scrutinului din 22 noiembrie 2009.

Raportat la această problemă, se retine faptul că, prin Hotărârea nr. 36 din 26 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 27 noiembrie 2009, Curtea Constitutională a adus la cunostinta publică rezultatele alegerilor pentru functia de Presedinte alRomâniei, în cadrul primului tur de scrutin desfăsurat la 22 noiembrie 2009, si a stabilit că „se organizează al doilea tur de scrutin pentru alegerea Presedintelui României în ziua de duminică, 6 decembrie 2009, la care participă domnul Traian Băsescu si domnul Mircea-Dan Geoană, în această ordine".

Chiar dacă a formulat plângere în fata Înaltei Curti de Casatie si Justitie la data de 25 noiembrie 2009, deci în interiorul termenului prevăzut de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, aceasta a devenit fără obiect si urmează a fi respinsă ca atare din moment ce Curtea Constitutională a stabilit rezultatele alegerilor la primul tur de scrutindin 22 noiembrie 2009 si a analizat cu acest prilej întregul ansamblu de operatiuni electorale realizate. Prin urmare, cererea formulată de petentul Eduard Manole se înscrie în analiza realizată de Curtea Constitutională cu privire la primul tur de scrutin, asa încât a examina pe fond o atare cerere de anulare, după pronuntarea Hotărârii nr. 36 din 26 noiembrie 2009, ar echivala cu punerea sub semnul întrebării a rezultatelor alegerilor sine die ori de câte ori o persoană săvârseste o eroare procedurală în demersul său legal de anulare a rezultatelor alegerilor - în cazul de fată domnul Eduard Manole s-a adresat în mod gresit Înaltei Curti de Casatie si Justitie pentru solutionarea cererii sale. Or, o asemenea situatie este inadmisibilă.

Totodată, se retine faptul că, prin Hotărârea nr. 40 din 14 decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 918 din 29 decembrie 2009, Curtea Constitutională a stabilit că atributiile sale, în ansamblul procesului electoral referitor la alegerea Presedintelui României, sunt reglementate de prevederile art. 2 alin. (2) si ale art. 24 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, prevederi edictateîn aplicarea dispozitiilor art. 146 lit. f) din Constitutie, iar aceste texte legale „nu presupun vreo atributie a Curtii Constitutionale referitoare la renumărarea voturilor".

Raportat la celălalt petit al plângerii domnului Eduard Manole, se constată că si acesta este circumscris procesului electoral si are ca finalitate tot contestarea rezultatelor alegerilor; or, după cum s-a arătat mai sus, procesul electoral s-a încheiat, astfel încât o atare cerere nu îsi mai găseste finalitatea. În aceste conditii, si acest petit al plângerii formulate a rămas fără obiect.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constitutie, al art. 11 alin. (1) lit. B. a), al art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si al art. 24 si 25 din Legea nr. 370/2004,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Respinge cererea de anulare a alegerilor din 22 noiembrie 2009 pentru functia de Presedinte al României, formulată de domnul Eduard Manole.

Hotărârea este definitivă si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Benke Károly

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si desfiintării si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea a 3 constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, situate în municipiul Cărei, Str. Independentei nr. 28, judetul Satu Mare, identificate potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor mentionate la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si desfiintării acestora, în conditiile legii.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si desfiintarea constructiilor, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului României nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, potrivit anexei nr. 2.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 23 februarie 2010.

Nr. 147.

 

ANEXA Nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE

ale constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, care se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si desfiintării

 

Nr. crt.

Cod de clasificare

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile tehnice ale constructiilor

Numărul de identificare al imobilului atribuit de M.F.P.

1. 2. 3.

8.29.10

Municipiul Cărei,

Str. Independentei nr. 28,

judetul Satu Mare

Ministerul Administratiei si Internelor Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă Somes al Judetului Satu Mare

Constructia 7 „Magazie" Suprafata construită = 240,00m2 Suprafata desfăsurată = 240,00 m2 Valoarea de inventar: 43.579,40 lei

Nr.M.F.P. 102.065 (partial)

Constructia 8 „Magazie" Suprafata construită = 60,00 m2 Suprafata desfăsurată = 60,00 m2 Valoarea de inventar: 13.273,60 lei

Constructia 10 „Magazie" Suprafata construită = 39,00 m2 Suprafata desfăsurată = 39,00 m2 Valoarea de inventar: 8.151,84 lei

ANEXA Nr. 2

SITUATIA

cuprinzând modificările la anexa nr. 1 din Inventarul centralizat al domeniului public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

 

Nr. M.E.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Adresa

Anul dobândirii

Valoarea de inventar actualizată (rămasă pe total imobil)

- lei -

102.065

(partial)

8.29.10

48-115

Municipiul Cărei, Str. Independentei nr. 28, judetul Satu Mare

1958

322.383,84

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în folosintă gratuită a unei suprafete dintr-un imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Înaltei Curti de Casatie si Justitie

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în folosintă gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, Companiei Nationale „Posta Română" - S.A. a unei suprafete de 23,16 m2, situată la parterul imobilului, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Înaltei Curti de Casatie si Justitie, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru a fi utilizată cu destinatia de oficiu postal.

(2) Darea în folosinta gratuită a Companiei Nationale „Posta Română" - S.A. a suprafetei prevăzute la alin. (1) încetează la împlinirea termenului, la data la care imobilul nu va mai avea destinatia de sediu al Înaltei Curti de Casatie si Justitie ori la data la care suprafata respectivă va înceta să mai fie utilizată potrivit destinatiei prevăzute la alin. (1).

Art. 2. - Transmiterea suprafetei prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Înalta Curte de Casatie si Justitie si Compania Natională „Posta Română" - S.A., în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 23 februarie 2010.

Nr. 149.

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetei din imobilul, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Înaltei Curti de Casatie si Justitie în folosinta gratuită a Companiei Nationale „Posta Română" - S.A.

 

Nr. MF

Codul de clasificare

Datele de identificare a bunului

Institutia publică din administrarea căreia bunul se transmite în folosintă gratuită

Persoana juridică în a cărei folosintă gratuită se transmite bunul

37261

8.29.04

Suprafata de 23,16 m2, având destinatia de oficiu postal, aflată la parterul imobilului situat în municipiul Bucuresti, Str. Batistei nr. 25, sectorul 2

Înalta Curte de Casatie si Justitie

Compania Natională „Posta Română" - S.A.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea domnului Dumitru-Nicu Cornoiu în functia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dumitru-Nicu Cornoiu se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 3 martie 2010.

Nr. 120.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea anexei 1-b la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 563/2009 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale

 

Având în vedere:

- art. 213 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 14 lit. d) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2008, cu modificările si completările ulterioare;

- Referatul Directiei contractare, decontare nr. CD/228 din 23 februarie 2010,


în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa 1-b la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 563/2009 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 si 346 bis din 25 mai 2009, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

ANEXĂ

(Anexa 1-b la Ordinul nr. 563/2009)

 

CODIFICAREA CATEGORIILOR DE ASIGURATI

 

Categoria din care face parte asiguratul

Cod

Copil în cadrul familiei

01

Copil încredintat sau dat în plasament unui serviciu public specializat ori unui organism privat autorizat

02*

Salariat

03

Pensionar pentru limită de vârstă

04

Pensionar de invaliditate

05*

Somer sau beneficiar alocatie de sprijin

06

Tineri cu vârsta cuprinsă între 18-26 ani care sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti si dacă nu realizează venituri din muncă

07

Persoane cu handicap cu vârsta de peste 18 ani, care nu realizează venituri

08

Sot, sotie, părinti fără venituri proprii, aflati în întretinerea unei persoane asigurate

09

Persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobată prin Legea nr. 189/2000

10

Persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994

11

Persoane prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b ) din Legea nr. 341/2004

12

Pensionari cu venituri din pensii peste limita supusă impozitului pe venit

13.1

Persoane cu vârsta de peste 18 ani care fac parte din familii beneficiare de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001

14

Persoane ce execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv

15

Liber profesionisti

16

Persoane care au dobândit calitatea de asigurat în baza contributiei la asigurările de sănătate stabilite în raport cu venitul din agricultură

17

Persoane institutionalizate în centre de îngrijire si asistentă care nu au medic încadrat

18*

Persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 309/2002

19

Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare

20

Alte (de exemplu magistrati- judecători, procurori etc. )

21

Femei însărcinate sau lăuze, dacă nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe tară

22

Persoanele incluse în programele nationale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătătii, până la vindecarea respectivei afectiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse

23

Persoane care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane

24

Lucrători migranti, cu domiciliul sau resedinta în România

25

Persoane cu venituri din chirii

26

Persoane cu venituri din dividende

27

Persoane cu venituri din drepturi de proprietate intelectuală

28

Persoane care realizează alte venituri impozabile reglementate de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (art. 257 lit. f) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare)

29

Persoane care se asigură facultativ

30

Persoanele care se află în concediu pentru cresterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani si, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani

31

Persoanele asigurate potrivit art. 259 alin. (9) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare

32

Străinii cărora li s-a acordat una dintre formele de protectie stabilite de Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

33

Personalul monahal al cultelor recunoscute

34


* Pentru persoanele nou-înscrise pe listă în aceste situatii se vor atasa la fisa medicală actele doveditoare.

 

Art. II. - Casele de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae Lucian Dută

 

Bucuresti, 24 februarie 2010.

Nr. 362.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.