MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 155/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 155         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 10 martie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

122. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

 

133. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

 

142. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău

 

156. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca Europeană de Investitii, prin scrisorile semnate la Luxemburg la 26 martie 2008 si la Bucuresti la 9 aprilie 2008, precum si la Luxemburg la 15 septembrie 2009 si la Bucuresti la 2 octombrie 2009, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru finantarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii scolare din România, semnat la Bucuresti la 11 iulie 2003

 

166. - Hotărâre privind reglementarea situatiei juridice a unui imobil situat în comuna Păulis, judetul Arad

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            173. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 426/2009 privind aprobarea Listei si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2009


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 si 128 bis din 18 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifica si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 4 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Azuga" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

2. Anexa nr. 49 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Filipestii de Târg" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

3. La anexa nr. 52 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Fulga", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă pozitiile 10, 11 si 27;

b) la pozitia 32, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Fulga de Jos, lungime totală = 7.827 ml, din care: D1 = 885 ml, D2 = 900 ml, D3 = 990 ml, D4 = 500 ml, D5 = 525 ml, D6 = 620 ml, D7 = 705 ml, D8 = 65 ml, D9 = 230 ml, D10 = 400 ml, D11 = 155 ml, D12 = 465 ml, D13 = 265 ml, D14 = 225 ml, D15 = 245 ml, D16 = 135 ml, D17 = 95 ml, D18 = 100 ml, D19 = 225 ml, D20 = 97 ml"; „Sat Fulga de Sus, lungime totală = 14.351 ml, din care: D1 = 1.120 ml, D2 = 991 ml, D3 = 295 ml, D4 = 1.165 ml, D5 = 1.085 ml, D6 = 890 ml, D7 = 550 ml, D8 = 405 ml, D9 = 300 ml, D10 = 560 ml, D11 = 288 ml, D12 = 325 ml, D13 = 250 ml, D14 = 235 ml, D15 = 300 ml, D16 = 130 ml, D17 si D17 bis = 325 ml, D18 = 345 ml, D19 = 336 ml, D20 = 90 ml, D21 = 85 ml, D22 = 275 ml, D23 = 52 ml, D24 = 505 ml, D25 = 100 ml, D26 = 200 ml, D27 = 600 ml, D28 = 200 ml, D29 = 700 ml, D30 = 950 ml, D31 = 230 ml, D32 = 150 ml, D33= 150 ml, D34 = 169 ml";

c) după pozitia 48 se introduc douăzeci si două de noi pozitii, pozitiile 49-70, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

4. Anexa nr. 63 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lipănesti" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

5. Anexa nr. 66 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Măneciu" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

6. La anexa nr. 68 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Păcureti", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă pozitiile 27-32;

b) după pozitia 34 se introduc patruzeci si sase de noi pozitii, pozitiile 35-80, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

7. La anexa nr. 102 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cocorăstii Colt", la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia 30 se introduc patru noi pozitii, pozitiile 31-34, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.

Art. II. -Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blagă

 

Bucuresti, 17 februarie 2010.

Nr. 122.


*) Anexele nr. 1-7 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 27 iunie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, litera I) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,l) registru national al emisiilor de gaze cu efect de seră, denumit în continuare registru national - baza de date electronică unică, standardizată si securizată, care înregistrează si urmăreste toate operatiunile cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră, în aplicarea prezentei hotărâri, si cu unităti de emisii de gaze cu efect de seră prevăzute prin Protocolul de la Kyoto. Toate operatiunile se realizează pe cale electronică;".

2. La articolul 6 alineatul (1), literele b) si d) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,b) materia primă si materialele auxiliare a căror utilizare este posibil să conducă la emisii de dioxid de carbon;

d) planul de măsuri pentru monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră, elaborat potrivit prevederilor Deciziei Comisiei nr. 2007/589/CE din 18 iulie 2007 de stabilire a unor orientări privind monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 229/2007, cu modificările si completările ulterioare."

3. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Operatorul are obligatia să asigure autoritătii competente pentru protectia mediului corectitudinea informatiilor prevăzute la alin. (1) si (2)."

4. La articolul 8, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) cerintele de monitorizare, cu specificarea metodologiei utilizate, si frecventa de monitorizare, prevăzute în planul de măsuri pentru monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră, aprobat anual de autoritatea competentă pentru protectia mediului;".

5. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Operatorul are obligatia să asigure autoritătii competente pentru protectia mediului corectitudinea informatiilor prevăzute la alin. (1)."

6. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141, cu următorul cuprins:

„Art. 141. - (1) Operatorii care detin instalatii în care se desfăsoară una sau mai multe activităti prevăzute în anexa nr. 1, care sunt incluse în schema de comercializare începând cu anul 2013, au obligatia să transmită Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, până la 30 aprilie 2010, datele privind emisiile de gaze cu efect de seră, argumentate corespunzător si verificate de către verificatori acreditati sau de institute de cercetare acreditate ori atestate, după caz, în domeniile pentru care se realizează verificarea datelor privind emisiile de gaze cu efect de seră.

(2) Formatul de raportare a datelor privind emisiile de gaze cu efect de seră, prevăzute la alin. (1), precum si metodologia de calcul a emisiilor de gaze cu efect de seră se stabilesc prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri.

(3) În cazul în care datele privind emisiile de gaze cu efect de seră transmise de operatori sunt argumentate în mod corespunzător, autoritatea publică centrală pentru protectia mediului le transmite Comisiei Europene până la 30 iunie 2010."

7. La articolul 18, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Administratorul registrului national întocmeste lista operatorilor care nu au respectat prevederile alin. (2), pe care o publică prin afisare pe pagina proprie de internet si o transmite autoritătii publice centrale pentru protectia mediului."

8. Articolul 21 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Operatorul care detine autorizatie privind emisiile de gaze cu efect de seră are obligatia să monitorizeze si să raporteze emisiile de gaze cu efect de seră, în conformitate cu prevederile planului de măsuri pentru monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

(2) În primul trimestru al anului în curs fiecare operator are obligatia să prezinte la autoritatea competentă pentru protectia mediului raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru anul precedent, verificat de un verificator acreditat.

(3) Operatorul are obligatia să asigure autoritătii competente pentru protectia mediului corectitudinea informatiilor prevăzute la alin. (2).

(4) Operatorul are obligatia să arhiveze rapoartele de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru o perioadă de 10 ani, însotite de toate documentele întocmite de către verificatorii acreditati potrivit prevederilor art. 22 alin. (3) si să le predea noului operator, în cazul schimbării operatorului."


9. La articolul 22, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Al. 22. - (1) Autoritatea competentă pentru protectia mediului se asigură că rapoartele de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră prevăzute la art. 21 alin. (2) sunt verificate potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 5 de către verificatorii acreditati.

(2) În cazul în care, până la data de 31 martie a anului în curs, raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră din anul precedent nu este declarat satisfăcător, potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 5, operatorul nu poate transfera certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, ca urmare a suspendării accesului la cont de către administratorul registrului national. Ridicarea suspendării accesului la cont se face la data la care raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră este declarat satisfăcător si predat la autoritatea competentă pentru protectia mediului."

10. La articolul 28, alineatele (2), (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (2), pentru perioada prevăzută la art. 14, constituie contraventie si se sanctionează cu plata sumei de 100 euro, exprimată în echivalentul în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Nationale a României din data emiterii deciziei prevăzute la alin. (3), pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă de instalatia respectivă pentru care operatorul nu a restituit certificate, iar suma rezultată se face venit la Fondul pentru mediu, potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Suma calculată potrivit prevederilor alin. (2) se comunică operatorului prin decizia conducătorului Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, în termen de 15 zile de la data prevăzută la art. 18 alin. (2).

(4) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) si (2) nu exonerează operatorul de la obligatia de a restitui până la 30 aprilie a anului următor numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră egal cu emisiile instalatiei respective verificate pentru anul precedent."

11. După articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 281, cu următorul cuprins:

„Art. 281. - (1) Următoarele fapte constituie contraventii si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (4) si ale art. 9 alin. (4), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

c) nerespectarea de către operatori a obligatiilor de a depune anual la autoritatea competentă pentru protectia mediului a planului de măsuri, continând cerintele prevăzute la art. 8 lit. c), cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1), cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei;

e) nerespectarea prevederilor art. 21, cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor prevăzute la alin. (1) si la art. 28 alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul anume desemnat din cadrul Gărzii Nationale de Mediu."

12. Articolul 29 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - Prevederilor art. 28 alin. (1) si ale art. 281 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare."

13. Articolul 31 se abrogă.

Art. II. - Prevederile art. 141 si 281 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră intră în vigoare la 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

Prezenta hotărâre transpune prevederile articolului 1 pct. 10 al Directivei 2009/29/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătătirii si extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 23 februarie 2010.

Nr. 133.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 si 305 bis din 9 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 54 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Nicolae Bălcescu" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1.

2. După anexa nr. 88 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 89 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sărata", prin care se atestă apartenenta la domeniul public al comunei Sărata, înfiintată prin Legea nr. 84/2004, a bunurilor prevăzute în anexa nr. 2.

3. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 23 februarie 2010.

Nr. 142.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 54 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001)

 

INVENTARUL BUNURILOR

care apartin domeniului public al comunei Nicolae Bălcescu

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

1

2

3

4

5

6

7

1.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1 balast 248x8 = 1.984 mp 504x10 = 5.040 mp E - lonită Gh. Ion V -Ghiur M. lanos

1968

30.940

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

2.

1.3.7.1

Drum secundar

DS24

168x13 = 2.184 mp N - Pătrascu Giurgi S - Salahoru Gh. Ion

1968

9.620

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

3.

1.3.7.1

Drum secundar

DS60

168x13 = 2.184 mp N - Cojan F. Petre S - Pătrascu lanos

1968

9.620

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

4.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 116 îmbrăcăminte balast 177x14 = 2.478 mp N -Petre M. Ion S - Cată Magda

1968

10.920

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

5.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 177 îmbrăcăminte balast 200x14 = 2.800 mp Str. Scolii

N - Diac G. Varvara S - Lacatusu Gheorghe

1968

12.340

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

6.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 231 îmbrăcăminte balast 202x11 =2.222 mp N - Pătrascu Ion S - Ursoiu Ion

1968

9.780

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

7.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 291 îmbrăcăminte balast 208x11 =2.288 mp N - lonita G. Ion S - Ursoiu Ion

1968

10.060

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

8.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 295 îmbrăcăminte balast 814x10 = 8.140 mp V - Roca Andrei E - Năstase Stefan

1968

35.850

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

9.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 315 îmbrăcăminte balast 177x12 = 2.124 mp N - lonită C. Traian S -MilerA. Gheorghe

1968

9.350

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

10.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 361 îmbrăcăminte balast 178x11 = 1.958 mp N - Nichifor Marian S - Scoala N. Bălcescu

1968

8.640

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

11.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 390 îmbrăcăminte balast

190x11 =2.090 mp

Str. Scolii

N -Antal Mihai

S - Primăria N. Bălcescu

1968

8.510

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

12.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 441 îmbrăcăminte balast 176x13 = 2.288 mp N - Grosu Stefan S -Tancău M. Mihai

1968

10.860

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009


1

2

3

4

5

6

7

13.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 496 îmbrăcăminte balast 255x14 = 3.570 mp E - Budău P. Antal N - Chiriches Ion V -NC21

1968

9.870

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

14.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 496 îmbrăcăminte balast 255x6 = 1.534 mp N -Jitaru I. Anton S - Budău P. Antal

1968

6.760

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

15.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 568 îmbrăcăminte balast 150x13 = 1.950 mp E - Bulai Augustin V -Apostol Nicu

1968

8.580

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

16.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 520 îmbrăcăminte balast 188x13 = 2.444 mp 394x13 = 5.122 mp E - Benchea Ion V -Dogaru G. Martin

1968

33.320

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

17.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 616 îmbrăcăminte balast 232x10 = 2.320 mp 310x7 = 2.170 mp N - Farcas P. Giurgi S - Bulai loja

1968

19.780

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

18.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1384 îmbrăcăminte balast 44 x 7 = 308 mp N - GaborAndries S - Juscă Lenuta

1968

1.360

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

19.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 714 îmbrăcăminte balast 126x11 = 1.386 mp E - Jitaru A. Mihai V - Budăies I. Verona

1968

6.190

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

20.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 715 îmbrăcăminte balast 330x9,5 = 3.130 mp 520x8 = 4.160 mp N - Bulai Augustin S - Bulai loja

1968

18.330

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

21.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 771 îmbrăcăminte balast

240x9 = 2.160 mp

N - Dogaru Martin

S - monument bisericesc

1968

9.580

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

22.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 772 îmbrăcăminte balast 280x12 = 3.360 mp N - Pantâru I. Ion S - monument bisericesc

1968

14.820

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009


1

2

3

4

5

6

7

23.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1286 îmbrăcăminte balast N - monument bisericesc E - Pătrascu Anton

1986

7.440

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

24.

1.3.7.1

Drum secundar

DC 857 îmbrăcăminte balast

497x12 = 5.964 mp

N - Primăria

S - Berzunteanu S. Martin

1968

26.290

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

25.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1242 îmbrăcăminte balast

113x12 = 1.469 mp

Str. Crinilor

E-Antica Gheorghe

S - Tamasi Ion

1968

6.450

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

26.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 884 îmbrăcăminte balast 115x13 = 1.495 mp Str. Republicii E - Duma Roza V - Pătrascu Mihai

1968

6.570

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

27.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 885 îmbrăcăminte balast 690x12 = 8.280 mp Str. Bisericii N - Munteanu Costel S -Tancău I. Mihai

1968

36.470

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

28.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 929 îmbrăcăminte balast

115x12 = 1.380 mp

Str. Republicii

E - Cristea Gh. Ion

V - Bulai Petre

1968

6.080

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

29.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1424 îmbrăcăminte balast 933x10 = 9.330 mp Str. Recunostintei N -Tancău I. Mihai S - Cimitir Catolic

1968

41.100

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

30.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1447 îmbrăcăminte balast 106x12 = 1.282 mp E -Duma Mihai V -Bulai A. Mihai

1968

5.640

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

31.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1538 îmbrăcăminte balast

115x10 = 1.150 mp

Str. Frasinului

E - Biro Anton

V - Benedic Ghe. Măria

1968

5.060

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

32.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 2128 îmbrăcăminte balast 114x12 = 1.368 mp Str. Stânjenelului E - Tancău Mihai V - Ciuraru Petre

1968

6.010

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009


1

2

3

4

5

6

7

33.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 2175 îmbrăcăminte balast

98 x 6 = 588 mp

E - Budău losif

V -BudăiesA. lanos

1968

2.590

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

34.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 2252 îmbrăcăminte balast

120x6 = 720 mp

Str. Salcâmului

E - Popas Moldovenesc

V -Budău losif

1968

3.140

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

35.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 2182 îmbrăcăminte balast 114x10 = 1.440 mp Str. Stânjenelului E - Dogaru Martin V - Jitaru Gheorghe

1968

5.000

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

36.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1603 îmbrăcăminte balast

113x10 = 1.130 mp

Str. Frasinului

E - Berzunteanu Măria

V - Bulai A. Stefan

1968

4.970

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

37.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1539 îmbrăcăminte balast 925x12 = 11.100 mp Str. Moara Veche N - Tancău Mihai S - Cojan Ion

1968

48.900

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

38.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 2040/1 îmbrăcăminte balast 220x8 = 1.760 mp E - Bulai Pavel V - Sasu loje

1968

7.740

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

39.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1805 îmbrăcăminte balast

660x10 = 6.600 mp

Str. Zambilelor

N - Benedic P. loja

S - Budăies Gh. Tereza

1968

29.890

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

40.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 2342 îmbrăcăminte balast

111 x10 = 1.110mp

Str. Viitorului

E - Mihaiesei Ion

V - Păduraru Francisc

1968

4.870

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

41.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 2253 îmbrăcăminte balast

115x10 = 1.150 mp

Str. Viitorului

E - Benedic St. Martin

V -lanău Gh. Mihai

1968

5.060

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

42.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1823 îmbrăcăminte balast

118x12 = 1.416 mp

Str. Panselelor

E - Budăies M. Isidor

V -Cosa Ivi. Mihai

1968

6.230

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009


1

2

3

4

5

6

7

43.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1824 îmbrăcăminte balast

110x12 = 1.320 mp

Str. Panselelor

E -Biurghea M. Mihai

V - Hoborici lanos

1968

5.880

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

44.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1605 îmbrăcăminte balast 783x16 = 12.528 mp E - Biru S. Anton V - Cristea Gheorghe

1968

5.523

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

45.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1664/1/1 îmbrăcăminte balast 233x8 = 1.864 mp Str. Atelierului N - Bratu Costel S - Dobos Mihai

1968

8.210

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

46.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1129 îmbrăcăminte pământ stabilizat 350x8 = 2.800 mp S - Duma Gheorghe N - Obreja Costică

1968

12.340

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

47.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 2178/1/1/1 îmbrăcăminte balast 495x8 = 3.960 mp E -Duma M. Ion V - Marian Ste. Giurgi

1968

17.430

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

48.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 2178/1/4/1 îmbrăcăminte pământ stabilizat 496 x 8 = 3.960 mp E - Budău P. Antal V - Pătrascu Giurgi

1968

17.430

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

49.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1064 îmbrăcăminte balast 115x10 = 1.150 mp E - Budău Ion V -Antal Dumitru

1968

5.060

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

50.

1.3.7.1

Drum secundar

DE pământ stabilizat 910x6 = 5.460 mp Str. Câmpului S - biserică N - pârâu Bezedea

1968

24.060

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

51.

1.3.7.1

Drum secundar

DE pământ stabilizat

535x6 = 3.210 mp

Str. Câmpului

E - pârâu Bezedea

V - proprietăti particulare

1968

1.320

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

52.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1922 îmbrăcăminte balast

355 x 7 = 2.485 mp

E - Ipate Mariana

S - Budău Tereza

V -DN2

N - Cosa Gheorghe

1968

5.010

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

53.

1.3.7.1

Drum secundar

DC 2101 îmbrăcăminte balast 3.800x6 = 22.800 mp E - Pantiru Anton V - proprietăti particulare

1968

30.291

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

54.

1.3.7.1

Drum secundar

DE 2164 pământ stabilizat

949 x 6 = 5.694 mp

E -HC1714

V -DE 2156

N -DC 2156

S - păsune comunală

1968

1.620

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

 

            Satul Buchila

 

55.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 542 îmbrăcăminte balast 242x6 = 1.452 mp E - Budău A. Ferent S - Tulbure F. Martin

1968

6.390

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

56.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 448 îmbrăcăminte balast 346 x 8 = 2.769 mp N - Budăies lanos S - Duma Ion

1968

12.220

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

57.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 514 îmbrăcăminte balast 79 x 5 = 396 mp N-Antal Valentin S - Cojan Anton

1968

1.730

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

58.

1.3.7.1

Drum secundar

DCL 284 îmbrăcăminte balast 590x10 = 5.900 mp E - Scoala Buchila S - Pătrascu Augustin

1968

25.980

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

59.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 491 îmbrăcăminte balast 223x7 = 1.562 mp N - Neacsu Petre S - Ciuram Mihai

1968

6.880

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

60.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 261 îmbrăcăminte balast 135x7 = 945 mp N - Fartade Mihai S - Cosa Mihai

1968

2.190

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

61.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 215 îmbrăcăminte balast 246 x 6 = 1.476 mp N - Cojan Anton S - Fartade Mihai

1968

6.480

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

62.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 260 îmbrăcăminte balast 242 x 8 = 1.940 mp N - Fartade Margareta S - Scoala Buchila

1968

8.550

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009


1

2

3

4

5

6

7

63.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 180 îmbrăcăminte balast 113x6 = 680 mp N - Pătrascu Anton S - Duma Ion

1968

2.990

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

64.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 162 îmbrăcăminte balast 195x5 = 975 mp N - Pantiru Ion S - Dobos Mihai

1968

4.290

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

65.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 2965 îmbrăcăminte balast 496 x 6 = 2.976 mp N - Budău Mihai S - Budău Francisc

1968

12.300

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

66.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 176 îmbrăcăminte balast 65 x 7 = 456 mp N - Cojan Andrei S - Dobos Mihai

1968

2.800

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

67.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 72 îmbrăcăminte balast 144x5 = 720 mp N - Biur P. Roza S - Cojan Anton

1968

3.150

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

68.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 261 îmbrăcăminte balast 135x6 = 810mp E - Tancău Gherghel V - Tancău Ghe. lanos

1968

3.550

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

69.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 329 îmbrăcăminte balast 51x6 = 304 mp N - Molner Martin S - Molner Martin

1968

1.330

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

70.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 388 îmbrăcăminte balast 300x7 = 2.104 mp E - Cojan lanos V - Tancău Dumitru

1968

9.260

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

71.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 342 îmbrăcăminte balast 186x7 = 1.375 mp N - Pal lanos

1968

5.740

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

72.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 429 îmbrăcăminte balast 93 x 6 = 560 mp N - Salahoru Verona S - Farcas Roza

1968

2.470

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

73.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 389 pământ stabilizat 213x6 = 1.280 mp E - Duma I. lanos V - Jitaru Măria

1968

5.650

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

74.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 35 pământ stabilizat 97 x 5 = 485 mp N - Tancău losif S - Duma lanos

1968

2.130

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

75.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 102 pământ stabilizat 140x5 = 704 mp N - Lăcătusu Stefan S - Pătrascu Anton

1968

3.380

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

76

1.3.7.1

Drum secundar

DS 124 pământ stabilizat 47 x 6 = 272 mp E - Cată Anton

1968

1.200

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

77.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 181 pământ stabilizat 31 x5 = 160mp N -Antal lanos

1968

680

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

 

            Satul Valea Seacă

 

78.

1.3.7.1

Drum secundar

DCL 99 îmbrăcăminte balast 84 x 7 = 588 mp E - Farcas Giurgi V - Roca G. Ferent

1968

2.590

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

79.

1.3.7.1

Drum secundar

DCL 99 îmbrăcăminte balast 420 x 9 = 3.784 mp N-Antal Verona E - Diaconu Costică 664 x 4 = 6.645 mp N - Cura Gheorghe E - Cochior I. Ion

1968

45.970

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

80.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 159 îmbrăcăminte balast 18x4 = 75 mp S-Antal M. Pavel

1968

310

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

81.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 205 îmbrăcăminte balast 148x4 = 592 mp V - Cată Anton E-Ardei Ferent

1968

2.590

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

82.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 175 îmbrăcăminte balast 140x3,5 = 490 mp E-Antal Mihai V -Antal Giurgi

1968

2.160

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

83.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 348 îmbrăcăminte balast 240x8 = 1.920 mp

V - Diaconu Gheorghe E - Savin Grigore 717x8 = 5.742 mp

V - Mazilu Dumitru E - Stan Gherghel

1968

33.760

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

84.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 358 îmbrăcăminte balast 79 x 5 = 397 mp S - Cilof Romică

1968

1.760

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

85.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 370 îmbrăcăminte balast 202x7 = 1.414 mp N - lonită Virgil S - lonită Iftimie

1968

6.230

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

86.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 404 îmbrăcăminte balast 202 x 3 = 608 mp N - Moldoveanu Dumitru E - pârâu Valea Seacă

1968

2.680

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

87.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 511 îmbrăcăminte balast 1.088x12 = 13.056 mp N - Creanga Vasile E - DS 689

1968

575.400

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

88.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 466 îmbrăcăminte balast

69x6 = 41 mp

N - Popa Constantin

1968

1.820

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

89.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 512 îmbrăcăminte balast 52 x 5 = 260 mp V - Stan Gheorghe E - Stan Gheorghe

1968

1.140

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

90.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 516 îmbrăcăminte balast

48 x 2 = 96 mp

V -StanGhe. Neculai

1968

400

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

91.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 455 îmbrăcăminte balast 150x5 = 750 mp V - Scoala Albeni E - Stan Vasile

1968

3.300

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009


1

2

3

4

5

6

7

92.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 567 îmbrăcăminte balast 156x4 = 624 mp S - Petre Ferent N - Maxim T. Vasile

1968

2.740

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

93.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 611 îmbrăcăminte balast 60 x 7 = 420 mp V - Dobos Martin E - Grosu Martin

1968

1.850

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

94.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 655 îmbrăcăminte balast 103x6 = 780 mp S-Ardei M. Martin E - Farcas Verona

1968

3.420

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

95.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 667 îmbrăcăminte balast 151 x 7 = 1.059 mp S - Grosu Valentin N - Pantâru Petre

1968

4.660

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

96.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 689 îmbrăcăminte balast 212x6 = 1.275 mp S-Andrei Cârmii N - Pătrascu Valentin

1968

5.610

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

97.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 699 îmbrăcăminte balast 117x4 = 469 mp E - păsune comunală N - Rosu Dumitru

1968

2.130

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

98.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 770 îmbrăcăminte balast 30x6 = 180 mp V - Petre An ita N - Rosu Ion

1968

770

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

99.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 765 îmbrăcăminte balast 42 x 6 = 252 mp E - Bratu Dumitru N - Cată Mihai

1968

1.110

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

100.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 904 îmbrăcăminte balast 120x6 = 716 mp S - Jitaru Gheorghe N - Cată Martin

1968

3.150

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

101.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 925 îmbrăcăminte balast 70x7,5 = 525 mp 28x5 = 140 mp E - Tamas Anton N - Cată Elena

1968

2.930

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

102.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 455 îmbrăcăminte balast 126x8 = 1.015 mp S -Budău Mihai E - Diac Măria

1968

4.460

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

103.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 968 îmbrăcăminte balast 69 x 6 = 370 mp S - Budău Adrian N - Grosu Magda

1968

1.630

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

104.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 972 îmbrăcăminte balast 83x3,5 = 2.911 mp N - Budău Francisc S -Tancău M. Mihai

1968

1.260

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

105.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 988 îmbrăcăminte balast 80x5,5 = 440 mp E - Pătrascu lanos V - Pătrascu M. lanos

1968

1.910

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

106.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1000 îmbrăcăminte balast 40x3 = 120 mp S -Budău Mihai

1968

520

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

107.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1004 îmbrăcăminte balast 201x12 = 2.415 mp S -Budău Mihai E - Jitaru Petre

1968

10.640

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

108.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 102/1 îmbrăcăminte balast 80x13 = 1.040 mp S - Budău Petre V -Budău A. Mihai

1968

4.560

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

109.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1291 îmbrăcăminte balast 561x7,5 = 4.206 mp S - Dogaru lanos N - Ghiur St. Anton

1968

18.510

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

110.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1199 îmbrăcăminte balast 484 x 6 = 2.906 mp E - Salahoru Pavel N - Duma Pavel

1968

12.800

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

111.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1181 îmbrăcăminte balast 60 x 7 = 420 mp V - Pantăru Petre N - Budău Gheorghe

1968

1.850

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009


1

2

3

4

5

6

7

112.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1198 îmbrăcăminte balast 120x5 = 609 mp V -Budău Cătălina S - Chiriches Andrei

1968

2.680

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

113.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 903 îmbrăcăminte balast

63 x 6 = 379 mp

S -Roca M. Ion

N - Dogaru M. Cojănel

1968

1.670

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

114.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 902 îmbrăcăminte balast 174x4 = 694 mp S - Roca Emanuel V - Ghiur Mihai

1968

3.350

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

115.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1268 îmbrăcăminte balast 92 x 4 = 360 mp S - Ghiur P. Antal N - Cojan A. Ferent

1968

1.570

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

116.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1331 îmbrăcăminte balast 285x7= 1.998 mp E - Scoala Valea Seacă V - Cură Ghe. Gheorghe

1968

8.790

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

117.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1502 îmbrăcăminte balast 266x13 = 3.457 mp E - Duma Petre N - Petre Ion

1968

15.210

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

118.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1388 îmbrăcăminte balast 193x6 = 1.159 mp E - Pătrascu D. Mihai N - Dogaru lanos

1968

5.090

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

119.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1501 îmbrăcăminte balast 160x8 = 1.279 mp V -Filipl. Petre E - Pătrascu Petre

1968

5.610

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

120.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1518 îmbrăcăminte balast 310x8 = 2.478 mp S - Pantâru loja N - Petre Ion

1968

10.920

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

121.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1519 îmbrăcăminte balast 78x12 = 939 mp E - Tancău Ferent Cuti N - Lupu Constantin

1968

4.130

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

122.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1528 îmbrăcăminte balast 223x9 = 2.008 mp V - Ghiur Petre E - Pantăru Mihai

1968

8.860

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

123.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1556 îmbrăcăminte balast 180x4 = 719mp S - Pătrascu Martin N - Roca Emanuil

1968

3.150

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

124.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1142 îmbrăcăminte balast 24 x 4 = 96 mp V - Cojan Ferent

1968

400

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

125.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1158 îmbrăcăminte balast 1.225x10 = 12.250 mp N - Tancău F. Roza S - parohia Valea Seacă

1968

53.990

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

126.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1872 îmbrăcăminte balast 137x6 = 819mp S - Lăcătusu Martin N - Budău Andries

1968

3.610

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

127.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1887 îmbrăcăminte balast 79x13 = 1.027 mp E - Lăcătusu Martin V -Cată V.Anton

1968

4.500

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

128.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1923 îmbrăcăminte balast 60 x 6 = 360 mp E - Cată V. Anton V - Tancău V. Roza

1968

1.570

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

129.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 2007 îmbrăcăminte balast

31 x3 = 93mp

N - Chiriches Dumitru

1968

400

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

130.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1847 îmbrăcăminte balast 26x6 = 156 mp V - Biro Gheorghe S - Miclăus Ferent

1968

700

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

131.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1719 îmbrăcăminte balast 458x7 = 3.205 mp E - Dobos P. Petre N - Pătrascu I. Gazelu

1968

14.100

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009


1

2

3

4

5

6

7

132.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1837 îmbrăcăminte balast 24x5 = 120 mp S - Budău Măria V -Ciuraru G. Martin

1968

520

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

133.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1687 îmbrăcăminte balast 106x6 = 636 mp E -Budău I. Verona S -Ghiurlanos

1968

2.780

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

134.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1737 îmbrăcăminte balast 26x4 = 104 mp S - Budău Măria E - Salahoru A. Ion

1968

490

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

135.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1706 îmbrăcăminte balast 38x4 = 152 mp V -Budău I. Petre N - Pătrascu I. Petre

1968

650

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

136.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1725 îmbrăcăminte balast 44 x 8 = 352 mp S - Budău loja N - Pătrascu Anton

1968

1.540

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

137.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1744 îmbrăcăminte balast 277x8 = 2.218 mp S - Budău lanos N - Budău loja

1968

9.750

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

138.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1750 îmbrăcăminte balast 24x8 = 192 mp S - Farcas Anton N - Budău Martin

1968

830

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

139.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1775 îmbrăcăminte balast 66x3 = 198 mp S - Pătrascu Anton N - Salahoru Ion

1968

860

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

140.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 2007 îmbrăcăminte balast

31 x3 = 93mp

N - Chiriches Dumitru

1968

400

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

141.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1968 îmbrăcăminte balast 91 x8 = 730mp E -Budău M. lanos V -Tulbure Mihai

1968

3.210

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

142.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1937 îmbrăcăminte balast 82x5 = 410 mp V - Bratu Ion E - Pantăru Anton

1968

1.790

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

143.

1.3.7.1

Drum secundar

DS1954balastat 140x5 = 699 mp S - Budău Antal Pop N - Bulai Valentin

1968

3.090

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

144.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1538 pământ stabilizat 1.219x7 = 8.533 mp S - păsune comunală E-Antal Giurgi V - drum forestier Lărguta N - păsune comunală

1968

57.010

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

145.

1.3.7.1

Drum secundar

DCL 1300 balastat 2.490x10 = 24.900 mp V - Scoala Valea Seacă E-Apostol Aurel

1968

109.750

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

146.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 1 pământ stabilizat 132x6 = 792 mp S - Budău Ion N - fratii Ciuraru

1968

3.490

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

147.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 18 pământ stabilizat 62 x 6 = 372 mp S - Tancău Mihai N - Budău Pavel

1968

1.630

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

148.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 36 pământ stabilizat 62 x 6 = 372 mp S - Beta Anton N - Budău Pavel

1968

1.630

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

149.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 58 pământ stabilizat 152x6 = 912 mp E - Farcas Emanoil V - Budău Ion

1968

4.010

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

150.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 10 pământ stabilizat 94 x 4 = 376 mp E - Pătrascu Petre V -Pătrascu M. Petre

1968

1.670

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

151.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 30 pământ stabilizat 187x6 = 1.122 mp E - Miclăus Manole V - Scoala Valea Seacă

1968

4.940

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009


1

2

3

4

5

6

7

152.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 29 pământ stabilizat 183x6 = 1.098 mp E - Pătrascu Wilhelm V - Budău Anton

1968

4.840

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

153.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 3096 pământ stabilizat 183x6 = 1.098 mp E - Tamas Augustin V - Pătrascu Mihai

1968

4.840

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

154.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 3098 pământ stabilizat 183x6 = 1.098 mp E - Beta Pavel V -Pal Mihai

1968

4.840

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

155.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 3087 pământ stabilizat 228x6 = 1.368 mp E -Roca M. Ion S - proprietăti particulare

1968

6.020

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

156.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 3086 pământ stabilizat 275x6 = 1.650 mp E - Tancău Pavel S - Salahoru Benone

1968

7.250

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

 

            Satul Lărguta

 

157.

1.3.7.1

Drum secundar

DCL 1 îmbrăcăminte balast 311x7 = 2.178 mp V - Mortiu Petre E - Salahoru Stefan

1968

9.590

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

158.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 41 îmbrăcăminte balast 380x6 = 2.320 mp S - Ferent Mihai

1968

10.210

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

159.

1.3.7.1

Drum secundar

DS138balastat 86 x 3 = 260 mp S - Rosu Ferent

1968

1.140

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

160.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 139/1 balast 18x3 = 56 mp S - Moraru Marcel

1968

240

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

161.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 141 balastat 50x4 = 200 mp S - Rosu lanos

1968

890

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

162.

1.3.7.1

Drum secundar

DCL 204 balastat 28 x 3 = 84 mp V - Benedic Marcel

1968

370

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

163.

1.3.7.1

Drum secundar

DCL 213 balastat 77 x 7 = 537 mp E - Butacu Stefan

1968

2.370

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

164.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 212 pământ stabilizat 75 x 3,5 = 264 mp V - Benedic Augustin E - Gabor Iulian

1968

1.170

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

165.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 203 pământ stabilizat 137x3,5 = 480 mp S - Mortiu Mihai N - Saran Mihai

1968

2.100

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

166.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 319 pământ stabilizat 14x4 = 55 mp V - Budău Ion

1968

250

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

167.

1.3.7.1

Drum secundar

DCL 205 pământ stabilizat 356 x 7 = 2.493 mp E - Saran Ion V - tigănasu Ion

1968

10.980

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

168.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 400 pământ stabilizat 36x3 = 108 mp N - Mortiu Gheorghe

1968

460

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

169.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 368 pământ stabilizat 38x4 = 153 mp N - Mortiu Ion

1968

680

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

170.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 234 pământ stabilizat 51 x3 = 152mp E -Ignat Mihai

1968

650

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

171.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 397 pământ stabilizat 46x4 = 184 mp V - Moraru Măricel

1968

800

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

172.

1.3.7.1

Drum secundar

DS 338 pământ stabilizat 28 x 3 = 84 mp V - Moraru Martin

1968

370

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

173.

1.3.7.1

Drum de exploatare

DS 673 pământ stabilizat 6.900x4,40 = 30.360 mp N - pădure S - pădure E - DS 948 V -DE 801

1968

17.940

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

 

            Satul Galbeni

 

174.

1.3.7.1

Drum comunal

DCL 9 balastat 782x10 = 7.820 mp V - Budău Ferentsi E - Farcas Stefan

1968

34.460

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

175.

1.3.7.1

Drum comunal

DS 19/1 balastat 120x3 = 360 mp N - păsune primărie S - Miclăus Roza

1968

1.570

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

176.

1.3.7.1

Drum comunal

DS 51 balastat 60x3 = 180 mp V - Cosa Varvara

1968

770

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

177.

1.3.7.1

Drum comunal

DS 119 balastat 80x4 = 320 mp E - Scoala Galbeni V -Dogaru M. Ferent

1968

1.420

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

178.

1.3.7.1

Drum comunal

DS 127 balastat 122x6 = 840 mp V -Scoala Galbeni

1968

3.700

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

179.

1.3.7.1

Drum comunal

DS 320 balastat 71 x4 = 284mp N - Pătrascu Anton S - Biserica Galbeni

1968

1.230

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

180.

1.3.7.1

Drum comunal

DS 329 balastat 70 x 5 = 355 mp S -Tâmpu Ion N - Păduraru Margareta

1968

1.540

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009


1

2

3

4

5

6

7

181.

1.3.7.1

Drum comunal

DS 357 balastat 310x8 = 2.480 mp S - Pal V. Francisc V -Ghiurcă Dinu

1968

10.920

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

182.

1.3.7.1

Drum comunal

DS 394 balastat 209x9 = 1.881 mp S - Ghiurcă G. Isidor N - Budău G. Anton

1968

8.300

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

183.

1.3.7.1

Drum comunal

DS 465 balastat 85x6 = 510 mp S - Pal V. Francisc V -Ghiurcă Dinu

1968

2.250

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

184.

1.3.7.1

Drum comunal

DS 494 balastat 85 x 6 = 490 mp E -Cosa M. Anton V - Budău A. Gheorghe

1968

2.160

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

185.

1.3.7.1

Drum comunal

DS 503 balastat 44x4 = 176 mp N - Cosa S. Stefan S - Cosa G. Mihai

1968

770

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

186.

1.3.7.1

Drum comunal

DS 541 balastat 544 x 8 = 4.352 mp N -Tulbure M. Mihai S - Ghizeală Cosa

1968

19.190

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

187.

1.3.7.1

Drum comunal

DS 631 balastat 344 x 7 = 2.408 mp S - Ghizeală Cosa N - Budău P. Aneta

1968

10.610

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

188.

1.3.7.1

Drum comunal

DS 734 balastat 197x7 = 1.397 mp V - Pista Margareta N - Budău Marghita

1968

6.080

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

189.

1.3.7.1

Drum comunal

DS 782 balastat 36x4 = 144 mp E - Pista M. Măria

1968

600

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

190.

1.3.7.1

Drum comunal

DS 357 balastat 534 x 8 = 4.272 mp 144x26 = 3.744 mp S - Pal I. Francisc V - Ghiurcă A. Dumitru

1968

35.330

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

191.

1.3.7.1

Drum comunal

DS 3217 pământ stabilizat 183x6 = 1.098 mp E - Beta Pavel V - Pal Mihai

1968

10.200

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

192.

1.3.7.1

Drum comunal

DS 3439 pământ stabilizat 228x6 = 1.368 mp E -Roca M. Ion S - proprietăti particulare

1968

12.420

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

193.

1.3.7.1

Drum comunal

DS 3442 pământ stabilizat 275x6 = 1.650 mp E - Tancău Pavel S - Salahoru Benone

1968

14.300

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

 

            Poduri

 

194.

1.3.7.2

Pod

Pod beton 10x6 = 60 mp S - Dogaru Martin

1968

135.060

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

195.

1.3.7.2

Pod

Pod beton 10x6 = 60 mp S - Dogaru Mihai

1968

135.060

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

196.

1.3.7.2

Pod

Pod beton 10x6 = 60 mp N - Tancău I. Mihai

1968

135.060

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

197.

1.3.7.2

Pod

Pod beton 13x6 = 78 mp V - Sandu I. Cârmii

1968

160.100

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

198.

1.3.7.2

Pod

Pod beton 12x13 = 156 mp S - Furdui Ion

1968

320.000

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

199.

1.3.7.2

Pod

Pod beton 8 x 6 = 48 mp E - Cată Martin

1968

108.400

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

200.

1.3.7.2

Pod

Pod beton 14x4 = 56 mp E - Dogaru Ana

1968

106.600

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009


1

2

3

4

5

6

7

201.

1.3.7.2

Pod satul Nicolae Bălcescu

Pod beton 6 x 4 = 24 mp E - Pătrascu F. Anton V - Tancău Mihai

1968

45.600

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

202.

1.3.7.2

Pod satul Valea Seacă

Pod beton 8 x 4 = 32 mp N - Bratu Valentin V - Antica Anton

1968

60.800

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

203.

1.3.7.2

Pod satul Valea Seacă

Pod beton 8 x 5 = 40 mp N - Budău lanos E - Dogaru Valentin

1968

76.000

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

204.

1.3.7.2

Pod satul Valea Seacă

Pod beton 8x1=8 mp S -Budău Mihai E - Jitaru Ion

1968

15.200

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

205.

1.3.7.2

Pod satul Valea Seacă

Pod beton 5x1=5 mp S - Dobos Anton E - Solomon Martin

1968

9.500

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

206.

1.3.7.2

Pod satul Valea Seacă

Pod beton 7x1,5 = 10,5 mp S - Salahoru lanos N - Salahoru Stefan

1968

19.900

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

207.

1.3.7.2

Pod satul Valea Seacă

Pod beton 7x1=7 mp V - Pătrascu M. Octavian S - Pătrascu Măria

1968

13.300

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

208.

1.3.7.2

Pod satul Valea Seacă

Pod beton 4 x 5 = 20 mp 5 - Popa Neculai E-Arsenie Dumitru

1968

38.000

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

209.

1.3.7.2

Pod satul Valea Seacă

Pod beton 6x1,5 = 9 mp V -GiIIonită E - Mazilu Ion

1968

17.100

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

210.

1.3.7.2

Pod satul Galbeni

Pod beton 8 x 6 = 48 mp V - Scoala Galbeni E-Acatrinei Mihai

1968

108.400

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009


            Trotuare

 

1

2

3

4

5

6

7

211.

1.3.7.1

Trotuar 1

DCL 1064 1.866x1,2 = 2.239 mp S - Popas Moldovenesc N -fost CAP N. Bălcescu

1990

57.010

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

212.

1.3.7.1

Trotuar 2

DCL 1064 1.866x1,2 = 2.239 mp S - Dobos Pal N - fost CAP N. Bălcescu

1990

47.350

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

 

            Terenuri de sport

 

213.

1.3.7.1

Teren sport satul N. Bălcescu

123x77 = 9.467 mp S - Herciu Valentin E - S.C. Carprodex V -E85 N - S.C. Anton Pan

1990

46.560

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

214.

1.3.7.1

Teren sport satul Galbeni

47x100 = 4.700 mp S - proprietăti particulare E - proprietăti particulare V -DS127

1990

39.640

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

215.

1.3.7.1

Teren sport satul Valea Seacă

75x100 = 7.500 mp N - Budău Bernaveta S - proprietăti particulare E - Chiriches Cârmii V - izlaz comunal

1990

42.200

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

 

            Alimentări cu apă

 

216.

1.8.9

Castel apă Nuc N. Bălcescu

Constructie pentru alimentare cu apă teren aferent 400 mp S - E - V - N - proprietăti particulare

1994

13.320

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

217.

1.8.9

Castel apă Fanati N. Bălcescu

Constructie pentru alimentare cu apă teren aferent 480 mp S - E - V - N - proprietăti particulare

1994

14.000

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

218.

1.8.7

Conductă de canal N. Bălcescu

Conductă pentru canalizare ape uzate L = 2.500 ml

1994

198.870

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

219.

1.8.7

Conductă de canalizare si epurare ape uzate N. Bălcescu

Sistem canalizare si epurare ape uzate, ape menajere blocuri L = 2.500 ml

1994

248.580

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009


            Bunuri imobile

 

1

2

3

4

5

6

7

220.

1.6.4

Clădire Primărie veche satul N. Bălcescu

Constructie cărămidă, învelitoare tablă, în conservare Se-102 mp Teren aferent 582 mp N - DS 295 S - primărie E - păsune primărie

1918

7.190

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

221.

1.6.2

Clădire Primărie nouă + sediu Consiliul Local satul N. Bălcescu

Constructie P + 2 cărămidă + sediu Consiliul Local învelitoare tiglă, instalatii Sd = 1.567mp Teren aferent 1.410 mp N - primărie veche S - cămin cultural V - drum E - DS 857

1986

1.358.810

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

222.

1.6.2

Clădire Cămin Cultural satul N. Bălcescu

Constructie cărămidă, învelitoare azbociment, instalatii Se = 540 mp Teren aferent 4.658 mp N - primărie S - Gal Mihai V - Politia N. Bălcescu E - DS 857

1953

61.690

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

223.

1.6.2

Clădire Cămin Cultural satul Galbeni

Constructie cărămidă, învelitoare tablă, instalatii Se = 168mp Teren aferent 2.208 mp N - DCL 9 S - teren sport V -DS127 E - proprietăti particulare

1984

110.880

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

224.

1.6.2

Clădire scoală nouă satul N. Bălcescu P + 1

Constructie P + 1 cărămidă, învelitoare azbociment, instalatii Sd = 1.040 mp

1974

540.780

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

225.

1.6.2

Clădire scoală veche satul N. Bălcescu

Constructie cărămidă, învelitoare tablă, instalatii Se = 532mp Teren aferent 6.440 mp Teren livadă 3.520 mp N - Calapaci Virgil S - DS 295 V - DS390 E -DS231

1920

110.580

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

226.

1.6.2

Clădire Grădinită satul N. Bălcescu

Grădinită constructie cărămidă, învelitoare tiglă, instalatii Se = 220 mp Teren aferent 932 mp N - bloc locuinte S - DS 884 V -DS857

1955

15.720

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

227.

1.6.2

Clădire scoală satul Galbeni

Constructie P + 1 cărămidă, învelitoare azbociment, instalatii Sd = 1.408 mp Teren aferent 5.119 mp N - DS 119 S - proprietăti particulare V - Budău A. Petre E -DS127

1974

775.310

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

228.

1.6.2

Clădire scoală Galbeni satul V. Seacă

Scoală constructie cărămidă, învelitoare azbociment, instalatii Se = 736 mp Teren aferent 2.784 mp N - Ocolul Silvic S - DS 455 V -DCL 99 E - Ocolul Silvic

1962

170.460

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

229.

1.6.2

Clădire scoală satul V. Seaca P + 1

Constructie P + 1 cărămidă, învelitoare azbociment, instalatii Sd = 1.680 mp Teren aferent 4.050 mp N -DCL 99 S - Tulbure Valentin V - DS 1331 E - DS 3087

1971

791.450

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

230.

1.6.2

Clădire scoală Veche satul V. Seacă

Constructie cărămidă, învelitoare tablă, instalatii Se = 650mp Teren aferent 3.930 mp N -DCL 99 S - Pătrascu Mihai V - Dispensar Uman E - DS 1331

1920

40.560

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

231.

1.6.2

Clădire scoală satul Buchila

Constructie cărămidă, învelitoare azbociment, instalatii Se = 96 mp Teren aferent 1.000 mp N - Ciuraru G. Mihai S - DS 260 V -DS284 E - Dobos M. Anita

1985

82.500

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

232.

1.6.2

Clădire scoală satul Lărguta

Constructie cărămidă, învelitoare azbociment, instalatii Se = 108 mp Teren aferent 1.080 mp N -DCL1 S - proprietăti particulare V - proprietăti particulare E - proprietăti particulare

1986

92.440

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

233.

1.6.2

Monument satul N. Bălcescu

Constructie tip monument istoric Teren aferent 890 mp N - Farcas Andrei S - DS 568 E - pârâu N. Bălcescu

1932

17.510

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

234.

1.6.2

Monument satul N. Bălcescu

Constructie tip monument istoric Teren aferent 815 mp N - pârâu N. Bălcescu S - Finta Cârmii V -DS1539 E -DS715

1932

16.870

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

235.

1.6.2

Monument satul N. Bălcescu

Constructie tip monument istoric Teren aferent 465 mp N - Tănăru Valentin S - Tănăru Valentin V -DS715 E -DN2

1932

13.920

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

236.

1.6.2

Clădire Centru Familial satul N. Bălcescu

Constructie cărămidă, învelitoare azbociment Teren aferent 1.000 mp N - sediu Politie S - Tulbure Anton E - Cămin Cultural N. Bălcescu

2005

108.430

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009


1

2

3

4

5

6

7

237.

1.6.8

Clădire Remiză PSI satul N. Bălcescu

Constructie cărămidă, învelitoare tablă, instalatii Teren aferent 180 mp N - Ursoiu Ciprian S - DS 520 V - Crăciun Mihail E - DC 390

2005

24.200

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

238.

1.8.3

Constructie statie pompare satul V. Seacă

Constructie si instalatii tehnice pentru alimentare cu apă Teren aferent 1.400 mp N - Pătrascu Anton S - parohie romano-catolică V - parohie romano-catolică E - Cojan Mihai

2005

47.650

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

239.

1.6.2

Monument satul Galbeni

Constructie tip monument istoric Teren aferent 1.346 mp N - Budău Ion S -Jitaru Mihai V - cămin cultural E - sediu vechi fermă

1997

15.350

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

240.

1.6.2

Teren intravilan arabil satul V. Seacă

Teren aferent 405 mp V - DS 1153 E - Budău M. Rosu N - biserica romano-catolică S - DS 1158

1968

3.410

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

241.

1.6.2

Teren intravilan satul V. Seacă

Teren aferent 4.960 mp V - Cată Emil E - DS 1331 N - DC 99 S - Pătrascu Pavel

1968

41.830

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

242.

1.6.2

Teren intravilan satul V. Seacă

Teren aferent 1.000 mp V - Grădinita V. Seacă E - DS 1331 N - DC 99

1968

8.430

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

243.

1.6.2

Teren intravilan satul Galbeni

Teren aferent 750 mp V - Bejan Pavel N - Tulbure lanos E - biserica romano-catolică S - DS 357

1968

6.330

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

244.

1.6.2

Teren intravilan satul Galbeni

Teren aferent 1.100 mp V -DS127 N - S.C. Dogsil Prest - S.R.L. E - cămin cultural S - teren sport

1968

9.280

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009

245.

1.6.2

Teren extravilan satul N. Bălcescu

Teren aferent 4.000 mp V - păsune comunală N - păsune comunală E - păsune comunală S -DS3518

1968

20.150

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009


ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 89 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001)

 

Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sărata, judetul Bacău

 

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosintă

Valoarea de inventar - lei -

Situatia juridică actuală

1

2

3

4

5

6

7

1.

1.6.4

Primăria Sărata

T15P1026 Suprafata totală = 1.244 mp Suprafata construită = 195 mp Vecinătăti: N = Furdui Ghe. Ion E = Furdui Ghe. Ion S = DCL 1036 V = Furdui Ghe. Ion

1950

161.990,12

Domeniul public al comunei Sărata, conform Hotărârii Consiliului Local Sărata nr. 47/2009 si Legii nr. 84/2004

2.

1.6.2

Cămin Cultural Sărata

T5P150 Suprafata totală = 353 mp Suprafata construită = 131 mp Vecinătăti: N = Cată D. Ion E = Haidău D. Ion S = DCL 244 V=DS135

1984

27.285,96

Domeniul public al comunei Sărata, conform Hotărârii Consiliului Local Sărata nr. 47/2009 si Legii nr. 84/2004

3.

1.6.2

Cămin Cultural Sărata

T47P2517 Suprafata totală = 2.026 mp Suprafata construită = 160 mp Vecinătăti: N = DCL 2337 E = DCL 244 S = DS2513 V=Ps2516

1977

105.186,64

Domeniul public al comunei Sărata, conform Hotărârii Consiliului Local Sărata nr. 47/2009 si Legii nr. 84/2004

4.

1.6.2

Scoală Sărata Clasele V-VIII

T19P1303 Suprafata totală = 1.678 mp Suprafata construită = 460 mp Vecinătăti: N = DS 1300 E = Varga Marius S = DS1352 V=DS1036

1975

74.784,40

Domeniul public al comunei Sărata, conform Hotărârii Consiliului Local Sărata nr. 47/2009 si Legii nr. 84/2004

5.

1.6.2

Scoala Sărata

T47P 2514/1 Suprafata totală = 1.400 mp Suprafata construită = 215 mp Vecinătăti: N = Ce 2514 E = DCL 1965 S = DCL 1965 V=DS2513

1950

19,70

Domeniul public al comunei Sărata, conform Hotărârii Consiliului Local Sărata nr. 47/2009 si Legii nr. 84/2004

6.

1.6.2

Scoala Veche Sărata

T47P2514 Suprafata totală = 1.952 mp Suprafata construită = 121 mp Vecinătăti: N = DS 2513 E = DCL 1965 S = Ce 2514/1 V=DS251

1928

16,50

Domeniul public al comunei Sărata, conform Hotărârii Consiliului Local Sărata nr. 47/2009 si Legii nr. 84/2004

7.

1.6.2

Scoală Sărata Clasele I-IV

T13P728 Suprafata totală = 896 mp Suprafata construită = 248 mp Vecinătăti: N = DCL 755 E = DS 709/1 S = Sandu Cârmii V = Saran Catrina

2004

243.883,08

Domeniul public al comunei Sărata, conform Hotărârii Consiliului Local Sărata nr. 47/2009 si Legii nr. 84/2004

8.

1.6.2

Scoala Sărata

T6P162 Suprafata totală = 1.235 mp Suprafata construită = 268 mp Vecinătăti: N = DCL 244 E = DS163 S = Ps 553 V=Ps161

1956

43.668,75

Domeniul public al comunei Sărata, conform Hotărârii Consiliului Local Sărata nr. 47/2009 si Legii nr. 84/2004

9.

1.6.2

Troită

T16P 1036/1 Suprafata totală = 361 mp Suprafata construită = 28 mp Vecinătăti: N = Ps1039 E = DJ119 S = Curpăn Dumitru V=DJ119B

2000

58.540

Domeniul public al comunei Sărata, conform Hotărârii Consiliului Local Sărata nr. 47/2009 si Legii nr. 84/2004

10.

1.6.2

Fanar

T35P1926 Suprafata totală = 1.185 mp Suprafata construită = 889 mp Vecinătăti: N = Parohia Ortodoxă E = Haidău Ion S = DS 1928/1 V = Parohia Ortodoxă

1991

26,40

Domeniul public al comunei Sărata, conform Hotărârii Consiliului Local Sărata nr. 47/2009 si Legii nr. 84/2004

11.

1.8.11

Alimentare cu apă, retea distributie

de la Haidău Anton până la Bobarnac Petre

2005

1.083.500,2

Domeniul public al comunei Sărata, conform Hotărârii Consiliului Local Sărata nr. 47/2009 si Legii nr. 84/2004

12.

1.8.11

Rezervor apă cu statie de clorinare si pompare si retea distributie

T33P 1866/2 Suprafata totală = 2.170 mp Suprafata construită = 88 mp Vecinătăti: N = Lucaci Vasile E = Lucaci Vasile S = Lupu Grigore V = Lupu Grigore

2005

poz. 1 + poz. 2 = 2.093.807,1

Domeniul public al comunei Sărata, conform Hotărârii Consiliului Local Sărata nr. 47/2009 si Legii nr. 84/2004

13.

1.8.9

Castel de apă

T13P249 Suprafata totală = 480 mp Suprafata construită = 100 mp Vecinătăti: N = Oancea Sornel E = Oancea Sornel S = DE V = Oancea Sornel

1991

14.552,1

Domeniul public al comunei Sărata, conform Hotărârii Consiliului Local Sărata nr. 47/2009 si Legii nr. 84/2004


1

2

3

4

5

6

7

14.

1.3.7.1

Drum balastat

DCL 1036 Suprafata totală = 7.789 mp Lungime = 595 m Lătime = 13 m Vecinătăti: de la primărie până la Dănculea Vasile

2004

389.450

Domeniul public al comunei Sărata, conform Hotărârii Consiliului Local Sărata nr. 47/2009 si Legii nr. 84/2004

15.

1.3.7.1

Drum balastat

DCL 1036/1 Suprafata totală = 12.007 mp Lungime = 950 m Lătime = 12 m Vecinătăti: de la primărie până la scoală

2004

600.350

Domeniul public al comunei Sărata, conform Hotărârii Consiliului Local Sărata nr. 47/2009 si Legii nr. 84/2004

16.

1.3.7.1

Drum balastat

DCL 1531/2 Suprafata totală = 771 mp Lungime = 120 m Lătime = 6 m Vecinătăti: de la Honea Mircea până la DCL 1036

2004

38.550

Domeniul public al comunei Sărata, conform Hotărârii Consiliului Local Sărata nr. 47/2009 si Legii nr. 84/2004

17.

1.3.7.1

Drum balastat

DCL 1531/1 Suprafata totală = 2.514 mp Lungime = 445 m Lătime -5m Vecinătăti: de la Matei Vasile până la Varga Elena

2004

25.140

Domeniul public al comunei Sărata, conform Hotărârii Consiliului Local Sărata nr. 47/2009 si Legii nr. 84/2004

18.

1.3.7.1

Drum pământ stabilizat

DS 1021/2 Suprafata totală = 592 mp Lungime = 60 m Lătime = 9 m Vecinătăti: de la HC 548 până la HC 548

2004

5.920

Domeniul public al comunei Sărata, conform Hotărârii Consiliului Local Sărata nr. 47/2009 si Legii nr. 84/2004

19.

1.3.7.1

Drum pământ stabilizat

DS 1021/3 Suprafata totală = 1.134 mp Lungime = 60 m Lătime = 18 m Vecinătăti: de la HC 548 până la Pd 636

2004

11.340

Domeniul public al comunei Sărata, conform Hotărârii Consiliului Local Sărata nr. 47/2009 si Legii nr. 84/2004

20.

1.3.7.1

Drum pământ stabilizat

DS 1021/4 Suprafata totală = 1.442 mp Lungime = 125 m Lătime = 11 m Vecinătăti: de la HC 548 până la HC 548

2004

14.420

Domeniul public al comunei Sărata, conform Hotărârii Consiliului Local Sărata nr. 47/2009 si Legii nr. 84/2004

21.

1.3.7.1

Drum pământ stabilizat

DS 1021/5 Suprafata totală = 662 mp Lungime = 60 m Lătime = 11 m Vecinătăti: de la HC 548 până la HC 1021/1

2004

6.620

Domeniul public al comunei Sărata, conform Hotărârii Consiliului Local Sărata nr. 47/2009 si Legii nr. 84/2004

22.

1.3.7.1

Drum balastat

DS 1021/6 Suprafata totală = 1.846 mp Lungime = 250 m Lătime -7m Vecinătăti: de la Pârâul Săratii până la Baraj

2004

18.460

Domeniul public al comunei Sărata, conform Hotărârii Consiliului Local Sărata nr. 47/2009 si Legii nr. 84/2004

23.

1.3.7.1

Drum balastat

DS1300 Suprafata totală = 501 mp Lungime = 85 m Lătime = 6 m Vecinătăti: de la DCL 1036/1 până la Scoala Sărata

2004

5.010

Domeniul public al comunei Sărata, conform Hotărârii Consiliului Local Sărata nr. 47/2009 si Legii nr. 84/2004

24.

1.3.7.1

Drum balastat

DS1352 Suprafata totală = 1.614 mp Lungime = 205 m Lătime = 8 m Vecinătăti: de la DCL 1036/1 până la Stanciu Costică

2004

16.140

Domeniul public al comunei Sărata, conform Hotărârii Consiliului Local Sărata nr. 47/2009 si Legii nr. 84/2004

25.

1.3.7.1