MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 170/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 170         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 16 martie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

41. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătătire a activitătii administratiei publice

 

358. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătătire a activitătii administratiei publice

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 149 din 25 februarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Decizia nr. 151 din 25 februarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 89 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

19. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

 

174. - Hotărâre privind stabilirea formei si continutului permiselor de mic trafic de frontieră

 

177. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Bistrita-Năsăud în domeniul public al orasului Năsăud si în administrarea Consiliului Local al Orasului Năsăud, judetul Bistrita-Năsăud

 

185. - Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Arad - Timisoara", km 12+000 - km 44+000 pe teritoriile municipiului Arad, al localitătii Sagu, judetul Arad, si localitătilor Ortisoara, Pischia, Giarmata, judetul Timis

 

186. - Hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si concesiunea Companiei Nationale „Administratia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta în domeniul public al judetului Giurgiu si în administrarea Consiliului Judetean Giurgiu.

 

188. - Hotărâre pentru aprobarea subventiei unitare acordate pentru actiuni de ecologizare Societătii Comerciale „Romplumb" - S.A. Baia Mare în anul 2010

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            13/61/66/199/16.261/355. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare sipentru Siguranta Alimentelor, ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, ministrului administratiei si internelor, ministrului transporturilor si infrastructurii, vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor

*

            Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2009, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătătire a activitătii administratiei publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37 din 22 aprilie 2009 privind unele măsuri de îmbunătătire a activitătii administratiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 22 aprilie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în conditiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 12 martie 2010.

Nr. 41.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătătire a activitătii administratiei publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătătire a activitătii administratiei publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 martie 2010.

Nr. 358.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 149

din 25 februarie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Petrom" - S.A. Bucuresti în Dosarul nr. 1.544/87/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 6.709D/2009.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în dosarele nr. 6.899D/2009, nr. 6.900D/2009, nr. 7.303D/2009 si nr. 8.045D/2009, având ca obiect o exceptie de neconstitutionalitate identică cu cea ridicată în Dosarul nr. 6.709D/2009.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere identitatea dintre obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele sus-mentionate, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor nr. 6.899D/2009, nr. 6.900D/2009, nr. 7.303D/2009 si nr. 8.045D/2009 la Dosarul nr. 6.709D/2009.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 6.899D/2009, nr. 6.900D/2009, nr. 7.303D/2009 si nr. 8.045D/2009 la Dosarul nr. 6.709D/2009, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea ca inadmisibilă a exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin Decizia civilă nr. 4.712/R din 24 iunie 2009, Decizia civilă nr. 1.126/Rdin 13 mai 2009, Decizia civilă nr. 1.129/Rdin 13 mai 2009, încheierile din 3 iulie 2009 si 21 octombrie 2009, pronuntate în dosarele nr. 1.544/87/2008, nr. 6.397/97/2008, nr. 6.525/97/2008, nr. 1.263/116/2008 si nr. 79/99/2009, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale, Curtea de

Apel Târgu Mures - Sectia civilă, muncă si asigurări sociale, pentru minori si familie si Tribunalul Iasi - Sectia civilă si litigii de muncă au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Petrom" - S.A. Bucuresti si de Societatea Comercială „Redox Lab" - S.R.L. din Cluj-Napoca în cauze având ca obiect pretentii bănesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se apreciază, în esentă, că textul de lege criticat, prin formularea sa imprecisă, poate ridica dificultăti de interpretare si aplicare a legii. În acest sens, autorii fac referire la normele procedurale aplicabile în spetele lor, care au ca obiect conflicte de muncă, arătând că art. 298 alin. (2) ultima liniută din Codul muncii nu este în măsură să clarifice care dintre acestea urmează să se aplice. Astfel, se arată că prevederile art. 72 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă sunt diferite de cele ale art. 284 din Codul muncii, care reglementează aceeasi materie, respectiv instanta competentă să solutioneze aceste conflicte. Cu toate că, din perspectiva principiilor de aplicare a legii în timp, în spetă ar trebui să fie incidente reglementările mai noi, respectiv cele ale Codului muncii, caracterul special pe care îl are Legea nr. 168/1999 fată de dreptul comun în materie, reglementat de Codul muncii, poate conduce la o concluzie contrară, potrivit căreia incidente ar fi dispozitiile legii speciale. Toate aceste argumente duc la concluzia că prevederile art. 298 alin. (2) ultima liniută din Codul muncii încalcă principiul efectivitătii juridice, consacrat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În plus fată de acestea, autorul exceptiei consideră că, prin dispozitiile art. 62 alin. (1) si art. 63 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, legiuitorul a impus cu caracter imperativ abrogarea expresă directă, excluzând, prin urmare, abrogarea implicită. Acest mod de abordare a fost determinat atât pentru a asigura coerenta sistemului legislativ, cât si pentru a asigura eficacitatea principiului separatiei puterilor în stat, întrucât nu permite judecătorului să legifereze expres unde legiuitorul a tăcut, respectiv să constate abrogarea, desi legiuitorul nu a făcut-o.

Curtea de Apel Târgu Mures - Sectia civilă, de muncă si asigurări sociale, pentru minori si familie apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este întemeiată.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale si Tribunalul Iasi - Sectia civilă si litigii de muncă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.


Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 298 alin. (2) ultima liniută din Codul muncii, dispozitii care au următorul continut: „Pe data intrării în vigoare a prezentului cod se abrogă: [...] orice alte dispozitii contrare."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor art. 1 alin. (4) si (5) privind separatia puterilor în stat si suprematia Constitutiei si a legilor, celor ale art. 73 alin. (3) lit. p) privind reglementarea, prin lege organică, a raporturilor de muncă, sindicatelor, patronatelor si protectiei sociale si ale art. 79 alin. (1) din Constitutie privind rolul Consiliului Legislativ.

Prin numeroase decizii, spre exemplu, prin Decizia nr. 1.017 din 7 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 14 august 2009, Curtea a respins ca inadmisibile critici identice de neconstitutionalitate.

Întrucât nu au survenit elemente noi care să determine reconsiderarea jurisprudentei în materie, considerentele si solutia deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată, iar exceptia de neconstitutionalitate ridicată va fi respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Petrom" - S.A. Bucuresti si Societatea Comercială „Redox Lab" - S.R.L. din Cluj-Napoca în dosarele nr. 1.544/87/2008, nr. 6.397/97/2008, nr. 6.525/97/2008, nr. 1.263/116/2008 si nr. 79/99/2009 ale Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale, ale Curtii de Apel Târgu Mures - Sectia civilă, muncă si asigurări sociale, pentru minori si familie si ale Tribunalului lasi - Sectia civilă si litigii de muncă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 februarie 2010.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Benke Károly

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA Nr. 151

din 25 februarie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 89 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 89 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Tiberiu Eszlinger în Dosarul nr. 1.686/30/2009 al Tribunalului Timis - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă că la dosarul cauzei a fost comunicată o copie de pe certificatul de deces al autorului exceptiei, precum si un înscris prin care mostenitorii defunctului solicită continuarea judecării exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public consideră cauza în stare de judecată.


Curtea, constatând că exceptia de neconstitutionalitate este una de ordine publică, consideră cauza ca fiind în stare de judecată, iar presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 13 mai 2009, pronuntată în Dosarul nr. 1.686/30/2009, Tribunalul Timis - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 89 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Tiberiu Eszlinger într-o cauză având ca obiect recalcularea pensiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că textul legal criticat nu prevede posibilitatea persoanelor beneficiare ale pensiei de a cere revizuirea acestora atunci când constată erori în calculul acestora si, în acest caz, trebuie să se adreseze instantelor judecătoresti.

Tribunalul Timis - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 89 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, care au următorul cuprins:

„(1) În situatia în care se constată erori în stabilirea si în plata drepturilor de pensie, se vor opera revizuirile si modificările legale, atrăgând, după caz, răspunderea celor vinovati."

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 15 alin. (1) privind universalitatea, ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 alin. (1) si (2) privind accesul liber la justitie si ale art. 47 alin. (2) cu privire la dreptul la pensie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată si urmează să fie respinsă pentru următoarele motive:

Textul legal criticat consacră obligatia Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS) de a opera revizuirile si modificările legale atunci când se constată erori în stabilirea si în plata drepturilor de pensie. Prin urmare, se retine că textul nu consacră o procedură administrativă de contestare a unui act administrativ. Este vorba de sesizarea din oficiu a organului competent să stabilească si să plătească drepturilor de pensie în cazurile în care prin orice mod constată că aceste drepturi au fost gresit stabilite.

De asemenea, Curtea constată că orice persoană poate să aducă la cunostinta CNPAS orice problemă ridicată de calculul pensiei sale în baza dreptului la petitionare consacrat de art. 51 din Constitutie. Efectul petitiei este încunostintarea organului în cauză de problema ridicată, obligatia acestuia de a verifica aspectele sesizate, precum si formularea unui răspuns persoanei în cauză. Rezultă că persoanele interesate se pot adresa CNPAS cu solicitări sub forma petitiilor, distinct de procedura judiciară de contestare prevăzută de art. 87 din lege, în vederea sesizării acesteia din oficiu, atunci când este cazul, pentru a corecta erorile constate. Totodată, Curtea retine că acest text are o existentă independentă de modificările ce trebuie operate în calculul pensiei stabilite în urma unei hotărâri judecătoresti.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 89 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Tiberiu Eszlinger în Dosarul nr. 1.686/30/2009 al Tribunalului Timis - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 februarie 2010.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Benke Károly

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare  rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

 

Având în vedere:

- necesitatea accelerării absorbtiei fondurilor comunitare în scopul realizării de investitii în agricultură, a introducerii si dezvoltării de tehnologii noi, a diversificării productiei, a adaptării exploatatiilor la standardele comunitare si a dezvoltării infrastructurii rurale;

- că în prezent actualul cadru juridic pentru gestionarea fondurilor comunitare prezintă o serie de neconcordante fată de reglementările comunitare în materia justificării plătii cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiarii publici ai măsurilor din Programul National pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR) si din Programul Operational de Pescuit 2007-2013 (POP), a recuperării sumelor necuvenite si a altor sume acordate, respectiv contributia CE, etc;

- reglementarea unitară a fluxurilor financiare privind gestionarea fondurilor provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit, în conformitate cu prevederile bugetare nationale, în vederea optimizării fluxurilor financiare si a cresterii capacitătii de absorbtie a fondurilor comunitare;

- criza financiară existentă la nivel global care va afecta si fermierii români potentiali beneficiari ai fondurilor nerambursabile acordate prin politica comunitară în domeniul agricol si alpescuitului,

având în vedere că toate aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 25 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) cofinantare publică - orice contributie pentru finantarea cheltuielilor eligibile, din sumele aprobate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-g) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, la art. Valin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cofinantarea acordată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, pentru beneficiarii PNDR, POP si ai măsurilor finantate din FEGA."

2. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Disponibilitătile din contributia financiară a Comunitătii Europene si sumele recuperate, reprezentând debite si sume neutilizate, aflate în conturile deschise la Trezoreria Statului, sunt purtătoare de dobândă. Dobânda se bonifică si se utilizează pentru finantarea schemelor de sprijin direct si a măsurilor finantate din FEGA, FEADR si FEP"

3. La articolul 13, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) sumele necesare finantării valorii totale a cheltuielilor efectuate direct către beneficiarii măsurii de asistentă tehnică si a proiectelor, asa cum sunt definite la cap. 16 «Operatiuni de asistentă tehnică» din PNDR, a proiectelor finantate prin măsura 111 «Formare profesională, informare si difuzare de cunostinte», măsura 143 «Furnizarea de servicii de consiliere si consultantă pentru agricultori» si prin submăsura 431.1 «Constructie parteneriate public-private», respectiv, faza 1 «Sensibilizarea actorilor locali privind abordarea LEADER» si faza 2 «Formarea reprezentantilor grupurilor potentiale»;".

4. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - în bugetele beneficiarilor care sunt finantati integral din bugetul de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind integral, la titlul «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare», la codul de clasificatie corespunzător, sumele necesare finantării valorii totale a proiectelor proprii, finantate din FEADR, cu exceptia proiectelor de asistentă tehnică."

5. Articolul 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - În bugetele institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la bugetul de stat ori bugetele fondurilor speciale se cuprind integral, la titlul «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare», la codul de clasificatie corespunzător, sumele necesare finantării valorii totale a proiectelor proprii finantate din FEADR, cu exceptia proiectelor de asistentă tehnică."

6. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins:

„Art. 151.- În bugetele beneficiarilor publici finantati integral sau partial de la bugetul de stat, din venituri proprii sau bugetele fondurilor speciale, în calitate de beneficiari ai măsurii de asistentă tehnică, se cuprind integral sumele necesare finantării valorii totale a cheltuielilor efectuate direct către beneficiarii măsurii de asistentă tehnică, asa cum sunt definite la cap. 16 «Operatiuni de asistentă tehnică» din PNDR."

7. La articolul 16, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) În bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind integral, la titlul «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare», la codul de clasificatie corespunzător, sumele necesare finantării valorii totale a proiectelor proprii, precum si a proiectelor ai căror beneficiari sunt entităti finantate integral din bugetele acestora.

(2) În bugetele beneficiarilor care sunt entităti publice locale finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la bugetele locale se cuprind integral, la titlul «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare», la codul de clasificatie corespunzător, sumele necesare implementării proiectelor proprii finantate din FEADR."

8. Articolul 17 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Sumele reprezentând finantarea în cadrul măsurilor cuprinse în PNDR se transferă de MADR beneficiarilor prin intermediul APDRP.

(2) În cazul proiectelor de asistentă tehnică aferente cap. 16 «Operatiuni de asistentă tehnică» din PNDR, al proiectelor finantate prin măsura 111 «Formare profesională, informare si difuzare de cunostinte», măsura 143 «Furnizarea de servicii de consiliere si consultantă pentru agricultori» si prin submăsura 431.1 «Constructie parteneriate public-private», respectiv faza 1 «Sensibilizarea actorilor locali privind abordarea LEADER» si faza 2 «Formarea reprezentantilor grupurilor potentiale», sumele reprezentând plata serviciilor/bunurilor se transferă de MADR prestatorilor/furnizorilor prin intermediul APDRP."

9. Articolul 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) După încasarea contributiei financiare a Comunitătii Europene, aferentă plătilor efectuate către beneficiari din sume alocate temporar de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe nerambursabile pentru componenta de finantare externă, MADR virează sumele respective în contul de venituri ale bugetului de stat.

(2) După rambursarea de către APDRP a contributiei financiare a Comunitătii Europene aferente cheltuielilor efectuate direct către beneficiarii măsurii de asistentă tehnică, MADR si institutiile din subordinea sa, în calitate de beneficiari ai acestei măsuri, virează sumele încasate în contul de venituri ale bugetului de stat.

(3) Pentru beneficiarii finantati integral de la bugetul de stat, APDRP virează sumele reprezentând contributia financiară a Comunitătii Europene în contul de venituri al bugetului de stat.

(4) Sumele reprezentând cofinantarea acordată de bugetul de stat beneficiarilor finantati integral din bugetul de stat se virează de către APDRP ia o pozitie distinctă de cheltuieli bugetare în bugetul institutiilor publice beneficiare. Pozitia de cheltuieli bugetare la care se evidentiază sumele reprezentând cofinantarea acordată de la bugetul de stat si modul în care se reflectă în executia bugetară sumele respective se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

(5) Pentru beneficiarii finantati integral din bugetele fondurilor speciale APDRP virează, distinct, sumele reprezentând contributia financiară a Comunitătii Europene si cofinantarea acordata de la bugetul de stat fn conturile de venituri ale bugetelor fondurilor speciale din care au fost finantate proiectele respective.

(6) Pentru beneficiarii prevăzuti la art. 15, APDRP virează, distinct, sumele reprezentând contributia financiară a Comunitătii Europene si cofinantarea acordată de la bugetul de stat, aferente proiectelor proprii, în conturile de disponibil prin care se gestionează bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora.

(7) Beneficiarii prevăzuti la art. 15 care au utilizat sume din subventia primită de la bugetul de stat sau bugetele fondurilor speciale pentru sustinerea proiectelor destinate politicii agricole comune si de pescuit restituie din sumele rambursate de APDRP, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării acestora, fondurile utilizate, în conturile de cheltuieli bugetare ale ordonatorului principal de credite din care au fost acordate subventiile.

(8) În cazul în care restituirea subventiei mentionate la alin. (7) se efectuează în anul bugetar următor, se aplică prevederile art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare.

(9) Pentru beneficiarii prevăzuti la art. 16 alin. (1), APDRP virează, distinct, sumele reprezentând contributia financiară a Comunitătii Europene si cofinantarea acordată de la bugetul de stat, aferente proiectelor proprii, în conturile de venituri ale bugetelor locale.

(10) Pentru beneficiarii prevăzuti la art. 16 alin. (2), APDRP virează, distinct, sumele reprezentând contributia financiară a Comunitătii Europene si cofinantarea acordată de la bugetul de stat, aferente proiectelor proprii, în conturile de disponibil prin care se gestionează bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora."

10. La articolul 20, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Suma avansului se justifică pe bază de documente până la expirarea duratei de executie a proiectului prevăzute în contractul de finantare/acte aditionale la acesta."

11. Articolul 24 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - în bugetele beneficiarilor care sunt finantati integral din bugetul de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind integral la titlul «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare», la codul de clasificatie corespunzător, sumele necesare finantării valorii totale a proiectelor proprii, finantate din FEP"

12. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu următorul cuprins:

„Art. 241. - În bugetele beneficiarilor publici finantati integral sau partial de la bugetul de stat, din venituri proprii sau bugetele fondurilor speciale, se cuprind integral sumele reprezentând finantarea măsurilor cuprinse în cadrul axei «Asistentă tehnică» din POP"

13. ArticoluJ 25 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - În bugetele institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la bugetul de stat ori bugetele fondurilor speciale se cuprind integral, la titlul «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare», la codul de clasificatie corespunzător, sumele necesare finantării valorii totale a proiectelor proprii finantate din FEP."

14. La articolul 26, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) În bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind integral la titlul «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare», la codul de clasificatie corespunzător, sumele necesare finantării valorii totale a proiectelor proprii, precum si a proiectelor ai căror beneficiari sunt entităti finantate integral din bugetele acestora.

(2) În bugetele beneficiarilor care sunt entităti publice locale finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la bugetele locale se cuprind, la titlul «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare», la codul de clasificatie corespunzător, sumele necesare implementării proiectelor proprii finantate din FER"

15. Articolul 27 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) Sumele reprezentând finantarea în cadrulmăsurilor cuprinse în POP se transferă de MADR beneficiarilor, asa cum sunt definiti în POP.

(2) În cazul proiectelor de asistentă tehnică aferente axei «Asistentă tehnică» din POP, sumele reprezentând plata serviciilor/bunurilor se transferă prestatorilor/furnizorilor de MADR."

16. Articolul 28 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) După încasarea contributiei financiare a Comunitătii Europene aferente plătilor efectuate către beneficiari din sume alocate temporar de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe nerambursabile pentru componenta de finantare externă, MADR virează sumele respective în contul de venituri ale bugetului de stat.

(2) Lunar, după autorizarea cererilor de plată privind plătile efectuate în cadrul axei «Asistentă tehnică», MADR virează sumele reprezentând contributia financiară a Comunitătii Europene în contul de venituri ale bugetului de stat.

(3) Pentru beneficiarii finantati integral de la bugetul de stat, MADR virează sumele reprezentând contributia financiară a Comunitătii Europene în contul de venituri al bugetului de stat.

(4) Sumele reprezentând cofinantarea acordată de bugetul de stat beneficiarilor finantati integral din bugetul de stat se virează de către MADR la o pozitie distinctă de cheltuieli bugetare în bugetul institutiilor publice beneficiare. Pozitia de cheltuieli bugetare la care se evidentiază sumele reprezentând cofinantarea acordată de la bugetul de stat si modul în care se reflectă în executia bugetară sumele respective se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

(5) Pentru beneficiarii finantati integral din bugetele fondurilor speciale, MADR virează, distinct, sumele reprezentând contributia financiară a Comunitătii Europene si cofinantarea acordată de la bugetul de stat în conturile de venituri ale bugetelor fondurilor speciale din care au fost finantate proiectele respective.

(6) Pentru beneficiarii prevăzuti la art. 25, MADR virează, distinct, sumele reprezentând contributia financiară a Comunitătii Europene si cofinantarea acordată de la bugetul de stat, aferente proiectelor proprii, în conturile de disponibil prin care se gestionează bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora.

(7) Beneficiarii prevăzuti la art. 25 care au utilizat sume din subventia primită de la bugetul de stat sau bugetele fondurilor speciale pentru sustinerea proiectelor destinate politicii agricole comune si de pescuit restituie din sumele rambursate de APDRP, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării acestora, fondurile utilizate, în conturile de cheltuieli bugetare ale ordonatorului principal de credite din care au fost acordate subventiile.

(8) În cazul în care restituirea subventiei mentionate la alin. (7) se efectuează în anul bugetar următor, se aplică prevederile art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare.

(9) Pentru beneficiarii prevăzuti la art. 26 alin. (1), APDRP virează, distinct, sumele reprezentând contributia financiară a Comunitătii Europene si cofinantarea acordată de la bugetul de stat, aferente proiectelor proprii, în conturile de venituri ale bugetelor locale.

(10) Pentru beneficiarii prevăzuti la art. 26 alin. (2), APDRP virează, distinct, sumele reprezentând contributia financiară a Comunitătii Europene si cofinantarea acordată de la bugetul de stat, aferente proiectelor proprii, în conturile de disponibil prin care se gestionează bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora."

17. După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 331, cu următorul cuprins:

„Art. 331. - (1) Actiunile de recuperare a creantelor bugetare aferente FEGA, FEADR si FEP se demarează numai în cazul în care valoarea sumei de recuperat, excluzând majorările de întârziere, este mai mare de 10 lei.

(2) Pentru cererile de plată ale solicitantilor de sprijin în cadrul schemelor/măsurilor de sprijin pe suprafată în sectorul vegetal, eligibile la plată în urma controalelor efectuate de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, autorizarea si efectuarea plătii se fac numai pentru sume mai mari de 10 lei."

18. La articolul 42, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Disponibilitătile din contributia financiară a Comunitătii Europene si sumele recuperate, reprezentând debite si sume neutilizate,aflate în conturile deschise la Trezoreria Statului, sunt purtătoare de dobândă. Dobânda se bonifică si se utilizează pentru finantarea Programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a Programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului."

Art. II. - Sumele autorizate la plată de către APDRP si solicitate MADR, pentru beneficiarii prevăzuti la art. 14, 15 si 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările ulterioare, reprezentând cofinantarea acordată de la bugetul de stat, si nedecontate de la data aparitiei Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 si până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se vor vira beneficiarilor de către MADR prin APDRP, conform prevederilor art. 18 alin. (4), (5), (6), (9) si (10) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările ulterioare, inclusiv cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă.

Art. III. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltarerurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonanta de urgentă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 martie 2010.

Nr. 19.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea formei si continutului permiselor de mic trafic de frontieră

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 163 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Permisul de mic trafic de frontieră se eliberează străinilor rezidenti în zona de frontieră, definită prin Regulamentul (CE) nr. 1.931/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor referitoare la micul trafic de frontieră la frontierele terestre externe ale statelor membre si de modificare a dispozitiilor Conventiei Schengen, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu completările ulterioare.

Art. 2. - Forma si continutul permiselor de mic trafic de frontieră sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 3 martie 2010.

Nr. 174.

 

ANEXA

 

PERMIS DE MIC TRAFIC DE FRONTIERĂ

(Se eliberează străinilor rezidenti în zona de frontieră în temeiul regimului de mic trafic de frontieră.)

 

Forma si mărimea documentului: în conformitate cu caracteristicile pentru cartela tip ID-1.

Rubrici fata I:

- Titlul documentului: PERMIS DE MIC TRAFIC DE FRONTIERA

- Numărul documentului: în elemente speciale de sigurantă si precedat de sigla ROU

- Nume: această rubrică va contine numele si prenumele titularului, în această ordine.

- Data expirării: se va indica data până la care documentul este valabil.

- Autoritatea emitentă: se va indica M.A.E. România.

- Data eliberării permisului de mic trafic de frontieră

- Valabil numai împreună cu pasaportul seria.....nr.....

- Mentiune: Valabil numai în limita distantei de 30 km de la frontiera de stat dintre România si Republica Moldova. Unitătile administrativ-teritoriale situate partial în zona de 30 km si partial în zona cuprinsă între 30 si 50 km de la frontiera comună vor fi considerate ca apartinând zonei de frontieră.

- Semnătura titularului

Rubrici fata a II-a:

- Data nasterii:

- Adresa: se va mentiona adresa completă.

- Cetătenia: se va mentiona indicativul tării.

- Sexul: simbolizat prin litera F sau M

- Observatii: Titularului i se interzice să se deplaseze în afara limitei zonei de frontieră. Orice încălcare a acestei atentionări se sanctionează conform legislatiei în vigoare.

- Zona citibilă optic

NOTĂ:

- Fotografia va fi pozitionată pe fata I, în partea din stânga jos.

- Aplicarea stemei tării se va face pe fata I, în partea din dreapta.

- Documentul va fi protejat printr-un film special multistrat laminabil.

- Denumirile rubricilor vor fi înscrise în limba română.

- Caracteristicile, rubricatia, numărul si tipul elementelor de sigurantă sunt în conformitate cu prevederile cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de sedere pentru resortisantii tărilor terte, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L157 din 15 iunie 2002. Acestea vor putea fi adaptate în functie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Bistrita-Năsăud în domeniul public al orasului Năsăud si în administrarea Consiliului Local al Orasului Năsăud, judetul Bistrita-Năsăud

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 alin. (1) si art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei -Tribunalul Bistrita-Năsăud în domeniul public al orasului Năsăud si în administrarea Consiliului Local al Orasului Năsăud, judetul Bistrita-Năsăud.

Art. 2. - Predarea si preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se fac pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerului Justitiei si Ministerul Finantelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 3 martie 2010.

Nr. 177.

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei - Tribunalul Bistrita-Năsăud în domeniul public al orasului Năsăud si în administrarea Consiliului Local al Orasului Năsăud, judetul Bistrita-Năsăud

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

Nr. MFP

Orasul Năsăud,

Piata Unirii nr. 11

(fosta Piata Libertătii nr. 15),

judetul Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea Ministerului Justitiei -

Tribunalul Bistrita- Năsăud si ANCIPI-OCPI Bistrita-Năsăud

Orasul Năsăud, în administrarea Consiliului Local al Orasului Năsăud, judetul Bistrita-Năsăud

Clădire cu pereti din cărămidă pe fundatii continue din beton, planseu tip bolti de cărămidă peste parter si din lemn peste etaj, sarpantă lemn,  învelitoare tiglă Regim de înăltime S+P+1E, în suprafată totală de 731 m2. Valoare - 1,18 lei, compusă din:

- la subsol - depozit, hol, 2 casa scării;

- la parter - 6 camere, grup sanitar, hol;

- la etajul 1 - 6 camere, grup sanitar, hol.

C.F. nr. 1175 Năsăud,

nr. top. 918,920,921

38.176


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Arad - Timisoara", km 12+000 - km 44+000 pe teritoriile municipiului Arad, al localitătii Sagu, judetul Arad, si localitătilor Ortisoara, Pischia, Giarmata, judetul Timis

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II din Legea nr. 184/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Arad - Timisoara", km 12+000 - km 44+000 pe teritoriile municipiului Arad, al localitătii Sagu, judetul Arad, si localitătilor Ortisoara, Pischia, Giarmata, judetul Timis, expropriator fiind statul român, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Art. 2. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul pentru lucrarea prevăzută la art. 1 suma globală estimată de 14.400 mii lei alocată de la bugetul de stat, din cadrul bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă".

Art. 3. - Suma prevăzută la art. 2 se virează de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru lucrarea prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 martie 2010.

Nr. 185.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui bun din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si concesiunea Companiei Nationale „Administratia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta în domeniul public al judetului Giurgiu si în administrarea Consiliului Judetean Giurgiu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1)si al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui bun din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, si din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si concesiunea Companiei Nationale „Administratia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta în domeniul public al judetului Giurgiu si în administrarea Consiliului Judetean Giurgiu, în vederea executării unor lucrări de reabilitare si consolidare, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 2. - Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si Compania Natională „Administratia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta, având ca obiect bunul imobil care se transmite potrivit art. 1, se modifică în mod corespunzător, conform legislatiei în vigoare.


Art. 3. - Predarea-preluarea bunului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 martie 2010.

Nr. 186.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunului care trece din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si concesiunea Companiei Nationale „Administratia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta în domeniul public al judetului Giurgiu si în administrarea Consiliului Judetean Giurgiu

 

Nr. M.F.P.

din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

Cod de

clasificare

Denumirea si adresa bunului

care se transmite

Persoana juridică de la care se

transmite proprietatea bunului

Persoana juridică la care se transmite proprietatea bunului

Caracteristicile tehnice ale bunului care se transmite

Vecinătăti

(după caz, pe scurt)

Valoarea de inventar

(lei)

153398

(partial)

1.3.17.2

Pod rutier pe DJ412la Colibasi peste canal deviere, NH3 (pinten),

km 13+200 Râul Arges la km 53+653

Tara: România

Judet: Giurgiu,

Colibasi DJ412 km 13+200

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii – Compania Natională „Administratia Canalelor

Navigabile" - S.A. Constanta

Judetul Giurgiu – Consiliul Judetean Giurgiu

- Pod rutier

- Schema statică: grinzi simplu rezemate

- Materialul din care este alcătuit: beton armat precomprimat

- Număr de deschideri: 3x21,00 m

- Tip infrastructură: 1 pilă culee, 2 pile stâlpi circulari si 1 culee masivă din beton armat

- Tip fundatii: piloti forati si radiere din beton armat

- Clasa de încărcare: E A30/V80

- Lătimea părtii carosabile: 7,80-8,50 m

- Lătime trotuare: 2 x 1,50 m

- Drum judetean DJ412, la km 13+200 – Obstacol  traversat:

canal deviere Localitatea cea mai

apropiată: Colibasi

144.931

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea subventiei unitare acordate pentru actiuni de ecologizare Societătii Comerciale „Romplumb" - S.A. Baia Mare în anul 2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deseurilor si subproduselor plumboase, rezultate din obtinerea plumbului decuprat, aprobată prin Legea nr. 99/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă subventia unitară pentru actiuni de ecologizare Societătii Comerciale „Romplumb" - S.A. Baia Mare, la pretul de 470 lei/tonă de deseuri si subproduse plumboase reciclate.

Art. 2. - (1) Cheltuielile de ecologizare pentru anul 2010 se suportă din alocatiile bugetare aprobate cu această destinatie Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

(2) Alocatiile bugetare mentionate la alin. (1) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 3. - Subventia prevăzută la art. 1 se poate acorda societătii comerciale numai în cazul în care, în urma unei analize fundamentate realizate de un expert independent, se ajunge la concluzia că prin implementarea acestei măsuri este îndeplinit principiul investitorului privat prudent în economia de piată.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 martie 2010.

Nr. 188.

 

ANEXĂ

 

SUBVENTIA UNITARĂ

acordată pentru actiuni de ecologizare Societătii Comerciale „Romplumb" - S.A. Baia Mare în anul 2010

 

Denumirea produsului

Subventii unitare (lei/t)

Subventii totale (mii lei)

Deseuri si subproduse plumboase reciclate

470

14.611

TOTAL:

470

14.611

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTAALIMENTELOR

Nr. 13 din 9 martie 2010

 

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

Nr. 16.261 din 15 martie 2010

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 61 din 16 martie 2010

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Nr. 199 din 12 martie 2010

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 66 din 11 martie 2010

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

Nr. 355 din 15 martie 2010

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 486 din 23 februarie 2010, întocmit de Directia coordonare a punctelor de inspectie la frontieră si Directia generală siguranta alimentelor din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) si ale art. 40 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,


tinând cont de prevederile art. 20 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din tări terte si pentru controalele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ale produselor alimentare si hranei pentru animale provenite din tări terte, aprobată cu modificări prin Legea nr. 524/2003, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de prevederile art. 2 si 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale,

în temeiul prevederilor:

- art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia;

- art. 5 pct. II.2 si art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor;

- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

- art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 5 alin. (3) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor;

- art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, ministrul administratiei si internelor, ministrul transporturilor si infrastructurii, vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si ministrul mediului si pădurilor emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 din 6 octombrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

„ORDIN

pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, precum si a programului de lucru al acestora".

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Se aprobă Lista posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, precum si programul de lucru al acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin."

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

Art. 2. - Lista prevăzută la art. 1 poate fi completată în functie de necesităti, cu conditia asigurării spatiilor si dotărilor necesare activitătii Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor."

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

Art. 3. - Structurile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor de control la punctele de trecere a frontierei de stat se organizează si functionează ca posturi de inspectie la frontieră, puncte de intrare, puncte de iesire si puncte de intrare desemnate."

5. Anexa la ordin se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Zlotea

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

Radu Traian Mărginean

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Dan Cârlan,

secretar de stat


ANEXĂ

Anexa la Ordinul nr. 30/366/337/1.511/577/2004)

 

LISTA

posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, precum si programul de lucru al acestora

 

Nr. crt.

Judetul

Postul de inspectie la frontieră/Punctul

de intrare/Punctul de intrare

desemnat/denumire/sediu/adresă

Postul de inspectie la frontieră/Punctul de intrare/Punctul de intrare desemnat/Punctul de iesire

Tipul

Mărfuri aprobate

pentru import si tranzit

intrare/iesire

Mărfuri aprobate

pentru export

si tranzit

iesire

Mărfuri aprobate

pentru import,

intrare, tranzit

si export

Mărfuri aprobate pentru intrare si import în conditii speciale

Programul de lucru

1.

Constanta

 

 

Constanta-Nord

(PIF)(PID)(PI),

incintă port, dana 52-53

Constanta-Nord (PIF)(PID)(PI)

P

POA, FJ

-

PAONA

PAONA

Zilnic 7,00-23,00

Midia**(PE)

P

-

O

-

-

La solicitare

2.

Constanta

Constanta-Sud

(PIF)(PID)(PI),

Constanta-Sud Agigea, incintă port, poarta nr. 10

Constanta-Sud (PIF)(PID)(PI)

P/ZL

POA, FJ

-

PAONA

PAONA

Zilnic 7,00-23,00

3.

Iasi

Sculeni

(PIF)(PID)(PI),

comuna Victoria, cod 707584

Sculeni (PIF)(PID)(PI)

R

POA, FJ

-

PAONA

PAONA

Permanent

4.

Iasi

Ungheni, vama Ungheni (PI)

Ungheni Gara CFR (PI)

F

FJ

-

PAONA

-

Permanent

5.

Ilfov

Aeroportul International „Henri Coandă" Bucuresti

(PIF)(PID)(PI),

Sos. Bucuresti-Ploiesti km 16,5, Otopeni

Aeroportul International „Henri Coandă" Bucuresti

(PIF)(PID)(PI)

AP

E, A, POA, FJ

E,A

PAONA

PAONA

Permanent

6

Satu Mare

 

 

Halmeu

(PIF)(PID)(PI),

Str. Titulescu nr. 1, cod 447145

Halmeu (PIF)(PID)(PI)

R

O, E,A, POA, FJ

O, E,A

PAONA

PAONA

Permanent

Halmeu (PI)

F*

FJ

-

PAONA

-

La solicitare

7.

 

 

Suceava

 

 

Siret

(PIF)(PID)(PI),

Str. Alexandru cel Bun nr. 46, cod 725500

Siret (PIF)(PID)(PI)

R

POA, FJ

-

PAONA

PAONA

Permanent

Vicsani - (Dornesti) (PI)

F*

FJ

-

PAONA

-

La solicitare

8.

Timis

 

 

 

 

Moravita

(PIF)(PID)(PI),

comuna Moravita, vama Moravita, cod 307280

Moravita (PIF)(PID)(PI)

R

O, E,A, POA, FJ

O, E,A

PAONA

PAONA

Permanent

Stamora (PI)

F*

FJ

-

PAONA

-

La solicitare

Portile de Fier I  (PI)

R

-

-

PAONA

-

La solicitare

Drobeta-Turnu Severin (PIF)(PI)

P

FJ

POA, FJ

PAONA

-

La solicitare

9.

Vaslui

Albita

(PIF)(PID)(PI)

satul Albita, comuna Drânceni, cod 737221

Albita (PIF)(PID)(PI)

R

O, E,A, POA, FJ

O, E,A

PAONA

PAONA

Permanent

10.

Galati

Galati (PI)

vama Galati

rutier/feroviar/port

Galati rutier/feroviar/port (PI)

R/F*/P

-

-

PAONA

-

Permanent

11.

Botosani

Rădăuti Prut (PI),

vama Rădăuti Prut rutier

Rădăuti Prut rutier (PI)

R

FJ

-

PAONA

-

Permanent

 

notă: Zona Liberă Giurgiu - numai la solicitarea autoritătii vamale, pentru punerea în liberă circulatie a produselor alimentare de origine nonanimală importate din tări terte, inspectorul din cadrul Compartimentului siguranta alimentelor al Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Giurgiu aplică legislatia specifică în vigoare.

Legendă:

PIF - post de inspectie la frontieră;


PI - punct de intrare;

PE- punct de iesire;

PID - punct de intrare desemnat;

R - rutier;

P - port;

AP - aeroport;

F - feroviar;

ZL - zonă liberă;

O = animale vii - ungulate;

E - animale vii - ecvidee înregistrate;

A - animale vii - altele (câini, pisici, dihori domestici), nevertebrate (cu exceptia albinelor si crustaceelor), pesti tropicali ornamentali, amfibieni, reptile, păsări - toate speciile (cu exceptia păsărilor de curte care fac obiectul directivelor 90/539/CEE si 92/65/CEE ale Consiliului), mamifere (rozătoare si iepuri domestici), animale de circ si animale vii, părti si produse CITES [conform Conventiei de la Washington din 3 martie 1973 (CITES) si Regulamentului (CE) nr. 338/97 referitor la protectia speciilor faunei si florei sălbatice prin controlul comertului cu acestea];

FJ - furaje;

POA - produse de origine animală (inclusiv material seminal, ovule, embrioni si produse CITES);

PAONA - produse alimentare de origine nonanimală.

 

* Execută controalele la solicitarea prealabilă a sefului statiei C.F.R. ** Numai pentru export si tranzit iesire animale vii: ungulate - O.

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2009, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizatia Judeteană Brasov

 

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizatii: 12.640,80 lei

2. Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2009 donatii a căror valoare cumulată depăseste 10 salarii minime brute pe tară:

 

Nr. crt.

Denumirea

Sediul

Nationalitatea

C.U.I.

Valoarea

Felul donatiei

Data

1.

Fundatia de Cooperare Internatională Saxonia Transilvania

Orasul Râsnov, str. Caraiman nr. 34, judetul Brasov

română

23930886

11.309,59 lei

bani

1 iulie 2009

2.

Fundatia de Cooperare Internatională Saxonia Transilvania

Orasul Râsnov, str. Caraiman nr. 34, judetul Brasov

română

23930886

5.733 lei

bani

25 august 2009

3.

Fundatia de Cooperare Internatională Saxonia Transilvania

Orasul Râsnov, str. Caraiman nr. 34, judetul Brasov

română

23930886

2.138 lei

bani

13 octombrie 2009

4.

Fundatia de Cooperare Internatională Saxonia Transilvania

Orasul Râsnov, str. Caraiman nr. 34, judetul Brasov

română

23930886

724,60 lei

bani

23 decembrie 2009

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.