MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 180/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 180         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 22 martie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            199. - Hotărâre privind unele măsuri necesare bunei organizări si desfăsurări a alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor în Circumscriptia electorală nr. 42 - municipiul Bucuresti, Colegiul uninominal nr. 19, din data de 25 aprilie 2010

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            183. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind publicarea acceptării amendamentelor la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.257(84) a Comitetului Securitătii Maritime din 16 mai 2008

 

            798. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 702/2005 pentru aprobarea valorilor nominale, a modelarului, a caracteristicilor si a modului de tipărire, livrare, difuzare si păstrare a timbrelor fiscale mobile

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            3. - Regulament privind comisioanele practicate de Banca Natională a României pentru efectuarea operatiunilor de eliberare si primire de numerar în relatia cu institutiile de credit si Trezoreria Statului


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri necesare bunei organizări si desfăsurări a alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor în Circumscriptia electorală nr. 42 - municipiul Bucuresti, Colegiul uninominal nr. 19,

din data de 25 aprilie 2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 34 alin. (1), art. 48 alin. (16), art. 68 alin. (2), art. 69 alin. (1) si (2) si al art. 72 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Cu cel putin 18 zile înainte de data alegerilor, prefectul municipiului Bucuresti si presedintele Tribunalului Bucuresti întocmesc listele cuprinzând persoanele care pot fi desemnate, potrivit legii, presedinti ai birourilor electorale ale sectiilor de votare si loctiitori ai acestora.

(2) Cu cel putin 15 zile înainte de data alegerilor, prefectul municipiului Bucuresti centralizează listele prevăzute la alin. (1) si le transmite spre avizare, prin posta electronică, Autoritătii Electorale Permanente, în formatul solicitat de aceasta.

(3) Avizul Autoritătii Electorale Permanente se comunică prefectului municipiului Bucuresti si presedintelui Tribunalului Bucuresti până cel mai târziu cu 3 zile înaintea desemnării presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora, în scris si prin postă electronică.

Art. 2. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor dispune măsuri pentru asigurarea ordinii si linistii publice în raza teritorială a Circumscriptiei electorale nr. 42 - municipiul Bucuresti, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 19, pe întreaga perioadă electorală si în mod deosebit în ziua votării, precum si în zilele care premerg si succedă acestei zile.

(2) Ministerul Administratiei si Internelor asigură paza sectiilor de votare si a dosarelor întocmite de birourile electorale ale sectiilor de votare pe timpul transportului acestora la Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti, respectiv la Biroul Electoral Central, precum si paza pe timpul tipăririi, transportului si depozitării buletinelor de vot si a celorlalte materiale necesare votării.

(3) Cu cel putin 5 zile înainte de data alegerilor, Ministerul Administratiei si Internelor asigură confectionarea stampilelor cu mentiunea „VOTAT". Stampilele cu mentiunea „VOTAT" se distribuie Biroului Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti prin intermediul prefectului municipiului Bucuresti.

Art. 3. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor, prin structura teritorială a Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din Municipiul Bucuresti, asigură selectarea si prelucrarea datelor privind cetătenii cu drept de vot, tipărirea listelor electorale permanente si a copiilor de pe listele electorale permanente, precum si dotarea cu echipamente si tehnică de calcul necesare desfăsurării acestor activităti. Copiile de pe listele electorale permanente se predau de către primar, în două exemplare, pe bază de proces-verbal, presedintelui biroului electoral al fiecărei sectii de votare, cu două zile înainte de data alegerilor.

(2) Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date va pune la dispozitia institutiilor implicate în implementarea proiectului-pilot al Autoritătii Electorale Permanente prevăzut la art. 6 date si informatii în format electronic din listele electorale permanente.

(3) Listele electorale suplimentare si alte tipizate necesare votării se asigură de către Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti.

(4) Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti asigură hârtia pentru tipărirea buletinelor de vot, precum si imprimarea acestora.

(5) Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti asigură confectionarea stampilei Biroului Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti si a stampilelor de control ale birourilor electorale ale sectiilor de votare.

(6) Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti asigură achizitionarea tusului, tusierelor si a celorlalte materiale necesare votării.

(7) Până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei alegerilor, primarul sectorului 4, cu sprijinul prefectului municipiului Bucuresti, va aduce la cunostintă publică delimitarea si numerotarea fiecărei sectii de votare, prin publicatii în care se indică si locul de desfăsurare a votării. Institutul National de Statistică asigură materialele cartografice care să ofere informatii privind delimitarea colegiului electoral, marcarea locatiilor în care vor fi organizate sectiile de votare, precum si trama stradală arondată fiecărei sectii de votare.

(8) Pentru dotarea sectiilor de votare, primarul sectorului 4 va utiliza bunurile materiale recuperate de la alegerile anterioare si aflate în stare bună. Acolo unde bunurile materiale necesare dotării materiale corespunzătoare a sectiilor de votare nu se pot recupera, se vor achizitiona unele noi de către Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti.

(9) Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti predă Biroului Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti, pe bază de proces-verbal de predare-primire, buletinele de vot, stampilele de control si stampilele cu mentiunea „VOTAT", formularele pentru încheierea proceselor-verbale, timbrele autocolante, precum si celelalte materiale necesare procesului electoral până cel mai târziu cu 3 zile înaintea datei alegerilor.

(10) Până cel mai târziu în preziua alegerilor, Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti distribuie birourilor electorale ale sectiilor de votare, prin intermediul primarului sectorului 4, pe bază de proces-verbal de predare-primire, buletinele de vot, stampilele de control si stampilele cu mentiunea „VOTAT", formularele pentru încheierea proceselor-verbale, timbrele autocolante, precum si celelalte materiale necesare procesului electoral.

(11) Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti asigură transportul si distribuirea materialelor, documentelor si tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăsurarea procesului electoral.

(12) Prefectul municipiului Bucuresti stabileste un grafic de distribuire a buletinelor de vot si a celorlalte materiale necesare votării, în functie de asigurarea conditiilor de păstrare în sigurantă a acestora, cu respectarea prevederilor legale.

(13) În situatia în care prefectul municipiului Bucuresti este în imposibilitate de a-si exercita atributiile, precum si în cazurile în care această functie este vacantă, unul dintre subprefecti asigură îndeplinirea sarcinilor ce îi revin acestuia, potrivit legii, în vederea organizării si desfăsurării corespunzătoare a alegerilor.


Art. 4. - În perioada desfăsurării alegerilor, Autoritatea Electorală Permanentă va acorda sprijin de specialitate prefectului municipiului Bucuresti si primarului sectorului 4, în vederea realizării la termen si în conditii corespunzătoare a sarcinilor ce le revin în organizarea si desfăsurarea alegerilor parlamentare partiale.

Art. 5. - (1) Autoritatea Electorală Permanentă asigură sediul corespunzător pentru desfăsurarea activitătii Biroului Electoral Central.

(2) Dotarea tehnică si materială a Biroului Electoral Central se asigură de către Autoritatea Electorală Permanentă.

(3) Autoritatea Electorală Permanentă asigură personalul tehnic auxiliar necesar functionării Biroului Electoral Central. Personalul tehnic auxiliar necesar functionării Biroului Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti se asigură de către Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă.

(4) Serviciul de Telecomunicatii Speciale asigură, la solicitarea Autoritătii Electorale Permanente, serviciile si echipamentele de comunicatii speciale, închirierea de la operatorii publici a elementelor de infrastructură pentru servicii de comunicatii, pentru crearea de aplicatii specifice si functionarea sistemului de colectare a datelor privind participarea la vot, necesare birourilor electorale.

(5) Prefectul municipiului Bucuresti si primarul general al municipiului Bucuresti asigură sediul, dotarea si conditiile corespunzătoare pentru functionarea Biroului Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti.

Art. 6. - (1) Autoritatea Electorală Permanentă asigură sistemul informational utilizat pentru constatarea rezultatelor alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor din data de 25 aprilie 2010, editarea si tipărirea proceselor-verbale pentru constatarea rezultatelor alegerilor.

(2) În vederea dezvoltării sistemului informational electoral, în cadrul operatiunilor pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor parlamentare partiale din 25 aprilie 2010, Autoritatea Electorală Permanentă va derula un proiect-pilot privind informatizarea sectiilor de votare.

(3) În cadrul proiectului-pilot al Autoritătii Electorale Permanente prevăzut la alin. (2), la nivelul sectiilor de votare se vor derula următoarele activităti principale:

a) introducerea codurilor numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot într-o aplicatie informatică gestionată de Autoritatea Electorală Permanentă; la încheierea operatiunilor de prelucrare, acestea vor fi transformate în date anonime si stocate exclusiv în scopuri statistice de către Autoritatea Electorală Permanentă;

b) verificarea dreptului de vot al persoanelor care se prezintă la vot si sunt omise din copiile de pe listele electorale permanente;

c) transmiterea automată a proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării către Biroul Electoral Central.

(4) Rezultatele asteptate ale proiectului-pilot privind informatizarea sectiilor de votare sunt:

a) îmbunătătirea sistemului de consemnare si prezentare a rezultatelor votării prin editarea, verificarea si transmiterea electronică a proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale sectiilor de votare;

b) monitorizarea prezentei la vot;

c) prevenirea votului ilegal;

d) întocmirea unui studiu de fezabilitate privind informatizarea sectiilor de votare la nivel national.

(5) Activitătile prevăzute la alin. (3) vor fi îndeplinite de personal tehnic cu aptitudini în domeniul informatic asigurat de institutiile prevăzute la alin. (6), care face parte din aparatul tehnic auxiliar al Biroului Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti.

(6) Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Institutul National de Statistică,

Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti, Primăria Sectorului 4 si Inspectoratul Scolar ai Municipiului Bucuresti vor sprijini implementarea proiectului-pilot al Autoritătii Electorale Permanente privind informatizarea sectiilor de votare.

(7) Autoritatea Electorală Permanentă adoptă instructiunile de implementare a proiectului-pilot privind informatizarea sectiilor de votare până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor.

Art. 7. - (1) Autoritatea Electorală Permanentă asigură, cu sprijinul prefectului municipiului Bucuresti, instruirea membrilor birourilor electorale si a celorlalti participanti la alegeri cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării si desfăsurării în bune conditii a alegerilor.

(2) În scopul asigurării instruirii si îndrumării eficiente a membrilor birourilor electorale si a celorlalti participanti la procesul electoral, Autoritatea Electorală Permanentă poate realiza publicatii, materiale, brosuri si actiuni de informare a participantilor la procesul electoral. Publicatiile pot cuprinde variante actualizate ale reglementărilor legale privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului din anul 2008.

(3) Autoritatea Electorală Permanentă stabileste organizatiile neguvernamentale care îndeplinesc conditiile legale pentru desemnarea de observatori interni la alegeri, acreditează reprezentantii presei scrise, ai radioului si televiziunilor din România, precum si observatorii străini si delegatii mass-mediei străini, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 8. - Pentru organizarea si desfăsurarea procesului electoral, consumul de carburanti si cheltuielile cu telefoanele efectuate de autoritătile administratiei publice implicate în organizarea alegerilor se suplimentează cu 50% fată de normativele în vigoare, în perioada desfăsurării acestora.

Art. 9. - (1) Se aprobă bugetul necesar pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor din data de 25 aprilie 2010, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Pentru efectuarea cheltuielilor necesare în vederea pregătirii, organizării si desfăsurării în bune conditii a alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor din data de 25 aprilie 2010 se suplimentează bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, al Autoritătii Electorale Permanente si al Serviciului de Telecomunicatii Speciale, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, cu sumele prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Ministerul Administratiei si Internelor repartizează Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de măsurile care vor fi luate pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor din data de 25 aprilie 2010.

(4) Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetelor Ministerului Administratiei si Internelor, Autoritătii Electorale Permanente si Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

(5) Sumele puse la dispozitia Ministerului Administratiei si Internelor, Autoritătii Electorale Permanente si Serviciului de Telecomunicatii Speciale, rămase neutilizate, se vor restitui în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, în termen de 60 de zile de la data publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. - (1) Pe toată perioada exercitării atributiilor privind organizarea si desfăsurarea alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor din data de 25 aprilie 2010, institutiile la care sunt angajati membrii birourilor electorale, statisticienii, informaticienii si personalul tehnic auxiliar le asigură acestora drepturile salariale cuvenite, potrivit legii.

(2) Pentru membrii Biroului Electoral Central, începând cu data încheierii procesului-verbal de învestire se acordă o indemnizatie de 66 lei pe zi de activitate, care se suportă din bugetul Autoritătii Electorale Permanente, potrivit art. 9 alin. (2).

(3) Personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central primeste o indemnizatie de 50 lei pe zi de activitate, care se suportă din bugetul Autoritătii Electorale Permanente, potrivit art. 9 alin. (2).

(4) Membrii Biroului Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti beneficiază de o indemnizatie de 66 lei pe zi de activitate. Persoanele care fac parte din aparatul tehnic auxiliar al acestui birou primesc o indemnizatie de 50 lei pe zi de activitate.

(5) Presedintii si loctiitorii birourilor electorale ale sectiilor de votare beneficiază de o indemnizatie de 66 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 3 zile. Membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare beneficiază de o indemnizatie de 66 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 3 zile.

(6) Membrilor Biroului Electoral Central si personalului tehnic auxiliar al acestuia, precum si personalului Ministerului Administratiei si Internelor care este în misiune de pază la acest birou li se asigură în fiecare zi de activitate 8 lei de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea, gustări. Aceste cheltuieli se suportă din fondurile alocate Autoritătii Electorale Permanente, potrivit art. 9 alin. (2).

(7) Membrilor Biroului Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti si personalului tehnic auxiliar al acestora, precum si personalului Ministerului Administratiei si Internelor care este în misiune de pază la acest birou li se asigură în fiecare zi de activitate 8 lei de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea, gustări.

(8) Membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si personalului Ministerului Administratiei si Internelor care este în misiune de pază la aceste birouri li se asigură în ziua votării 8 lei de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea, gustări.

(9) Plata indemnizatiilor prevăzute la alin. (4) si (5) se face pe baza listelor de prezentă avizate de presedintii birourilor electorale.

(10) Veniturile din indemnizatiile prevăzute la alin. (2)-(5) se impozitează conform prevederilor legale în vigoare.

(11) Prin zi de activitate se întelege munca desfăsurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai putin de 6 ore pe zi.

(12) Plata indemnizatiilor prevăzute la alin. (4) si (5) si a cheltuielilor de protocol prevăzute la alin. (7) si (8) se asigură din bugetul Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti.

Art. 11. - Ordonatorii de credite răspund de utilizarea corespunzătoare a sumelor puse la dispozitie pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor din data de 25 aprilie 2010.

Art. 12. - În termen de cel mult 60 de zile de la publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, autoritătile administratiei publice centrale si Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti cărora le-au fost alocate fonduri potrivit anexei nr. 1 comunică Autoritătii Electorale Permanente situatia sumelor alocate si cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal, bunuri si servicii, în vederea întocmirii raportului prevăzut de art. 65 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publicelocale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 13. - (1) La alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 25 aprilie 2010, cetătenii cu drept de vot, posesori de cărti de identitate, eliberate potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările si completările ulterioare, îsi exercită dreptul de vot pe baza acestora. După exercitarea votului, pe verso-ul cărtii de identitate se aplică un timbru autocolant cu mentiunea „Votat CDp" si data scrutinului.

(2) Forma si continutul timbrului autocolant sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Timbrul autocolant trebuie să asigure aderarea perfectă pe cartea de identitate, astfel încât să nu poată fi detasat fără a se produce deteriorarea acesteia.

(4) Achizitionarea timbrelor autocolante prevăzute la alin. (1) se asigură, potrivit prevederilor legale în vigoare, de către Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti, cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor.

(5) Timbrele autocolante au acelasi format pentru întreaga circumscriptie electorală, se imprimă cu litere de aceeasi mărime, cu aceleasi caractere si cu aceeasi cerneală, într-un număr mai mare cu 10% decât cel al alegătorilor posesori de cărti de identitate.

(6) În vederea distribuirii timbrelor autocolante pentru sectiile de votare din Circumscriptia electorală nr. 42 - municipiul Bucuresti, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 19, structura teritorială a Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor comunică prefectului municipiului Bucuresti, până cel mai târziu cu 25 zile înainte de data alegerilor, numărul alegătorilor care detin cărti de identitate, înscrisi în listele electorale permanente, pe fiecare sectie de votare.

(7) Ministerul Administratiei si Internelor furnizează datele prevăzute la alin. (6) în mod gratuit, în conditiile prevăzute de art. 10 alin. (6) lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 14. - Se aprobă modelul copiei de pe lista electorală permanentă, modelul listei electorale suplimentare, modelul extrasului de pe copia listei electorale permanente sau de pe lista electorală suplimentară, modelul declaratiei de acceptare a candidaturii, modelul declaratiei de renuntare la candidatură, modelul propunerii de candidatură, precum si modelul certificatului doveditor al alegerii deputatului, ce vor fi folosite la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 25 aprilie 2010, potrivit anexelor nr. 3-9.

Art. 15. - Se aprobă modelele stampilelor care se folosesc la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 25 aprilie 2010, potrivit anexelor nr. 10-13.

Art. 16. - Se aprobă modelul buletinului de vot care se foloseste la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 25 aprilie 2010, potrivit anexei nr. 14.

Art. 17. - (1) Buletinele de vot întrebuintate, cele necontestate, precum si cele neîntrebuintate, stampilele, timbrele autocolante neutilizate si celelalte materiale utilizate la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 25 aprilie 2010, primite de Judecătoria Sectorului 4 de la birourile electorale ale sectiilor de votare, sunt păstrate în arhivă, separat de celelalte documente ale instantei, timp de 3 luni de la data publicării rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), Judecătoria Sectorului 4, cu sprijinul prefectului municipiului Bucuresti, predă, pe bază de proces-verbal, în vederea topirii, operatorilor economici specializati buletinele de vot si celelalte materiale utilizate în procesul electoral.

Art. 18. - (1) Buletinele de vot nule si cele contestate, listele electorale utilizate în cadrul sectiilor de votare, precum si celelalte materiale detinute de Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti se predau, pe bază de proces-verbal, Tribunalului Bucuresti, care le va păstra în arhivă, separat de celelalte documente ale instantei, o perioadă de 3 luni de la data publicării rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.


(2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), Tribunalul Bucuresti, cu sprijinul prefectului municipiului Bucuresti, predă, pe bază de proces-verbal, în vederea topirii, operatorilor economici specializati documentele si celelalte materiale primite de la Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti.

Art. 19. - Procesele-verbale predate la Biroul Electoral Central, registrele acestuia, precum si toate documentele si materialele de la Biroul Electoral Central, rezultate ca urmare a alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor din data de 25 aprilie 2010, se păstrează în arhiva Autoritătii Electorale Permanente, în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 20. - Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Marian Muhulet

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Institutului National de Statistică,

Vergii Voineagu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 martie 2010.

Nr. 199.

 

ANEXA Nr. 1

 

BUGETUL

necesar pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor din data de 25 aprilie 2010

 

 

 

 

mii lei

INSTITUTIA

Capitol

Cheltuieli

TOTAL

 

Personal

Bunuri si servicii

 

 

 

 

 

1. Ministerul Administratiei si Internelor

 

350

1.509

1.859

Aparat propriu si institutiile prefectului

51.01

350

300

650

 

 

 

 

 

TOTAL CAP. 51.01

51.01

350

300

650

 

 

 

 

 

1) Inspectoratul General al Politiei Române

61.01

0

639

639

2) Inspectoratul General al Jandarmeriei Române

61.01

0

531

531

3) Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date

61.01

0

14

14

4) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă

61.01

0

10

10

5) Aparat central - Grup de achizitii, investitii si întretinere pentru comunicatii si informatică

61.01

0

15

15

 

 

 

 

 

TOTAL CAP. 61.01

61.01

0

1.209

1.209

 

 

 

 

 

2. Autoritatea Electorală Permanentă

51.01

54

24

78

Aparat propriu

 

0

11

11

Biroul Electoral Central

 

54

13

67

 

 

 

 

 

3. Serviciul de Telecomunicatii Speciale

61.01

0

60

60

TOTAL GENERAL

 

404

1.593

1.997

ANEXA Nr. 2

 

MODELUL*

timbrului autocolant ce se aplică pe cartea de identitate a alegătorului care votează la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 25 aprilie 2010

 

 

NOTĂ:

Pătratul în care este încadrat cercul cu înscrisul „Votat CDp" si cu data scrutinului va avea latura de 20 mm.


* Modelul timbrului autocolant este reprodus în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3

 

MODELUL

copiei de pe lista electorală permanentă ce va fi folosită în sectiile de votare la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din 25 aprilie 2010

 

ROMÂNIA

Municipiul Bucuresti

Sectorul 4

Strada..............................

Circumscriptia electorală nr. 42

Sectia de votare nr..................

Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 19

 

COPIE DE PE LISTA ELECTORALA PERMANENTA

pentru alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 25 aprilie 2010

 

Nr. cit

Semnătura alegătorului

Numele si prenumele alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul alegătorului

(nr. casei, bloc, apartament)

Seria si numărul actului de identitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar,

................................

Secretar,

................................

Seful serviciului de administrare a bazelor de date privind evidenta persoanelor Bucuresti,

…………………………………………………………………………………….

Seful serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor al sectorului 4, municipiul Bucuresti,

…………………………………………………………………………………….

 

NOTĂ:

Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor pune la dispozitia primarului sectorului 4, în 3 exemplare, copii de pe listele electorale permanente, care cuprind alegătorii din fiecare sectie de votare. Copiile de pe listele electorale permanente se semnează de primarul sectorului 4, de secretarul sectorului 4, de seful serviciului de administrare a bazelor de date privind evidenta persoanelor Bucuresti si de seful serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor al sectorului 4 din municipiul Bucuresti.

 

ANEXA Nr. 4

 

MODELUL

listei electorale suplimentare ce va fi folosită în sectiile de votare la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din 25 aprilie 2010

 

ROMÂNIA

Municipiul Bucuresti

Sectorul 4

Circumscriptia electorală nr. 42

Sectia de votare nr................

Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 19

 

LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ

pentru alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 25 aprilie 2010

 

Nr. crt.

Semnătura alegătorului

Numele si prenumele alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul alegătorului

(strada, nr. casei, bloc, apartament)

Tipul, seria si numărul actului de identitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare,

 

Numele si prenumele

…………………………………………………………………………………….

Semnătura si stampila de control

…………………………………………………………………………………….

 

NOTA:

Listele se semnează de presedintele biroului electoral al sectiei de votare unde au fost întocmite.

În lista electorală suplimentară se vor înscrie de către presedintele biroului electoral al sectiei de votare:

- persoanele care se prezintă la vot si fac dovada că domiciliază pe raza sectiei de votare respective, însă au fost omise din copia listei electorale permanente;

- alegătorii netransportabili din cauză de boală sau invaliditate care solicită deplasarea urnei speciale si fac dovada că domiciliază pe raza sectiei de votare respective, însă au fost omisi din copia listei electorale permanente;

- membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare, precum si persoanele însărcinate cu mentinerea ordinii la sectia la care îsi desfăsoară activitatea, doar dacă domiciliază pe raza acelui colegiu uninominal în care se află sectia de votare respectivă si sunt arondati, conform domiciliului, în altă sectie de votare a aceluiasi colegiu uninominal;

- candidatii care se prezintă la vot la o sectie de votare din cadrul colegiului uninominal în care candidează, alta decât aceea unde sunt arondati potrivit domiciliului;

- persoanele detinute în baza unui mandat de arestare preventivă sau persoanele ce sunt în executarea unei condamnări, dar nu si-au pierdut drepturile electorale si care votează prin intermediul urnei speciale, sub conditia ca persoana privată de libertate să domicilieze în unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află locul de detentie.


 

ANEXA Nr. 5

 

MODELUL

extrasului de pe copia listei electorale permanente sau de pe lista electorală suplimentară ce va fi folosit pentru votarea cu urna specială la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din 25 aprilie 2010

 

ROMÂNIA

Municipiul Bucuresti

Sectorul 4

EXTRAS

de pe copia listei electorale permanente sau de pe lista electorală suplimentară utilizat pentru votarea cu urna specială

Circumscriptia electorală nr. 42

Sectia de votare nr...................

Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 19

 

EXTRAS DE PE LISTA ELECTORALA

pentru alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 25 aprilie 2010

 

Nr. crt.

Semnătura alegătorului

Numele si prenumele alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul alegătorului

(strada, nr. casei, bloc, apartament)

Tipul, seria si numărul actului de identitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare,

Numele si prenumele

…………………………………

 

Semnătura si stampila de control

…………………………………

Numele si prenumele*

…………………………………

Semnătura

…………………………………

Numele si prenumele*

…………………………………

Semnătura

…………………………………

 

NOTA:

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (222) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare, persoanele cuprinse în aceste liste trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la sectii.


* Membrii biroului electoral al sectiei de votare care însotesc urna specială.

 

ANEXA Nr. 6

 

MODELUL

declaratiei de acceptare a candidaturii care va fi folosit la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din 25 aprilie 2010

 

DECLARATIE

de acceptare a candidaturii

 

Subsemnatul, ..................................................................., domiciliat în România, judetul .............................................., comuna/orasul/municipiul ................................................, sectorul ............, str. ...................................................nr. ........, bl. ........, ap. .................., propus de* ........................................, de profesie .........................., ocupatia (functia detinută) .............................................................., membru al**.............................................................., declar prin prezenta că accept să candidez la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 25 aprilie 2010 în Circumscriptia electorală nr. 42, Colegiul uninominal nr. 19.

Declar de asemenea, pe propria răspundere, că întrunesc conditiile prevăzute de lege pentru a candida.

 

Data

…………………………………

Semnătura

…………………………………


*Se trece denumirea abreviată si desfăsurată a partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale ori a organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale sau, după caz, mentiunea de candidat independent.

**Se trece denumirea partidului politic sau a organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale al căror membru este. Pentru candidatii independenti se trece mentiunea „Nu este cazul".

 

ANEXA Nr. 7

 

MODELUL

declaratiei de renuntare la candidatură care va fi folosit la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din 25 aprilie 2010

 

DECLARATIE

de renuntare la candidatură

 

            Subsemnatul, ......................................................................, domiciliat în România, judetul ......................................, comuna/orasul/municipiul ................................................, sectorul ............, str. ...................................................nr. ........, bl. ........, ap. .................., declar prin prezenta că renunt la candidatura pentru functia de deputat propusă de*................................................, în Circumscriptia electorală nr. 42 - Colegiul uninominal nr. 19, si depusă la data de .................

 

Data

…………………………………

Semnătura

…………………………………


*Se trece denumirea abreviată si desfăsurată a partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale ori a organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale sau, după caz, mentiunea de candidat independent.

 

ANEXA Nr. 8

 

MODELUL

propunerii de candidatură care va fi folosit la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din 25 aprilie 2010

 

Propunerea/Propunerile de candidatură a/ale competitorului electoral*

…………………………………

la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 25 aprilie 2010

 

                        Circumscriptia electorală nr. 42 - municipiul Bucuresti, Colegiul uninominal nr. 19

 

            CAMERA DEPUTATILOR

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Codul numeric personal

Domiciliul

Locul si data nasterii

Ocupatia

Profesia

Apartenenta politică**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

…………………………………

Semnătura conducerii***.......................


*Se va completa cu denumirea partidului politic, aliantei politice sau a aliantei electorale care participă la alegeri.

**Se va completa denumirea partidului care l-a propus, în cazul în care competitorul electoral este o aliantă politică sau aliantă electorală.

***Se va semna de către conducerea partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale sau de către persoanele desemnate în acest sens.


 

ANEXA Nr. 9

 

ROMÂNIA

Circumscriptia electorală nr. 42 Bucuresti

 

STEMA

 

 

CERTIFICAT DOVEDITOR

al alegerii deputatului

 

            Doamna/Domnul, ........................, născută/născut la data de .....................în localitatea .............................., judetul (sectorul) ......................................., având CNP..................................., cu domiciliul în*...................., str. .................nr. ..........., judetul ..........................., a fost aleasă/ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 42 - municipiul Bucuresti, Colegiul uninominal nr. 19, la alegerile partiale din data de 25 aprilie 2010.

 

Presedintele Biroului Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti,

…………………………………

(numele, prenumele, semnătura si stampila)


*Se vor trece comuna/orasul/municipiul si denumirea acesteia/acestuia.

 

ANEXA Nr. 10

 

MODELUL 1)

stampilei de control a sectiei de votare care se foloseste la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 25 aprilie 2010

 

 

 

NOTE:

Tusul pentru stampile va fi de culoare albastră.

Dimensiunea stampilei se stabileste de către prefectul municipiului Bucuresti, prin ordin, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.

Stampilele se confectionează prin grija prefectului municipiului Bucuresti.


1) Modelul stampilei este reprodus în facsimil.

*) Se înscrie numărul sectiei de votare, conform numerotării făcute prin ordinul prefectului.


 

ANEXA Nr. 11

 

MODELUL*

stampilei cu mentiunea „VOTAT" care se foloseste la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 25 aprilie 2010

 

NOTE:

Stampila se confectionează si se distribuie prin grija Ministerului Administratiei si Internelor, care stabileste si dimensiunea acesteia.

Tusul folosit pentru stampile va fi de culoare albastră.


* Modelul stampilei este reprodus în facsimil.

 

ANEXA Nr. 12

 

MODELUL*

stampilei Biroului Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti care se foloseste la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 25 aprilie 2010

 

NOTE:

Tusul pentru stampile va fi de culoare albastră.

Dimensiunea stampilei se stabileste de către prefectul municipiului Bucuresti, prin ordin, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.

Stampila se confectionează prin grija prefectului municipiului Bucuresti.


* Modelul stampilei este reprodus în facsimil.

 

ANEXA Nr. 13

 

MODELUL*

stampilei Biroului Electoral Central care se foloseste la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 25 aprilie 2010

 

 

NOTĂ:

Stampila se confectionează prin grija Ministerului Administratiei si Internelor, care stabileste si dimensiunea acesteia. * Modelul stampilei este reprodus în facsimil.


 

ANEXA Nr. 14

 

MODELUL 1)

buletinului de vot care se foloseste la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din data de 25 aprilie 2010

 

1)-6): Se trec candidatii pentru functia de deputat, în ordinea rezultată prin tragerea la sorti.

A) Se trece denumirea partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale sau a organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri.

B) Se trece semnul electoral.

C) Se trec numele si prenumele candidatului.


* Loc pentru stampila de control.

1) Modelul buletinului de vot este reprodus în facsimil.


 

NOTE:

Hârtia pentru tipărirea buletinelor de vot se asigură de către prefecti.

Patrulaterele se vor imprima paralel între ele, în număr egal cu cel al candidatilor, distanta dintre acestea fiind egală si mai mare decât diametrul stampilei cu mentiunea „VOTAT".

Adoua pagină a buletinului de vot (versoul primei coperti) va rămâne goală.

Pe pagina a treia a buletinului de vot se imprimă patrulaterele cuprinzând candidaturile.

Pagina buletinului de vot are formatul A5.

Ultima pagină a buletinului de vot (coperta finală) va rămâne goală, pentru aplicarea stampilei de control.

Denumirea integrală a partidului politic, organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantei politice sau aliantei electorale se tipăreste cu litere corp 14 verzal drepte.

Numele si prenumele, precum si cuvintele care se înscriu în interiorul patrulaterului se tipăresc cu litere corp 14 verzal drepte.

Paginile buletinului de vot, mai putin prima si ultima pagină, se numerotează.

Se numerotează si patrulaterele.

Buletinele de vot se capsează sau se lipesc.

Semnul electoral se va încadra într-un spatiu grafic de 2 cm x2 cm.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind publicarea acceptării amendamentelor la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.257(84) a Comitetului Securitătii Maritime din 16 mai 2008

 

În temeiul prevederilor art. 2 pct. 18, ale art. 4 alin. (1) pct. 2 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.257(84) a Comitetului Securitătii Maritime din 16 mai 2008, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de control va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 martie 2010.

Nr. 183.

ANEXĂ

 

REZOLUTIA MSC.257 (84)

(adoptată la 16 mai 2008)

 

Adoptarea amendamentelor la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, după cum a fost modificată

 

Comitetul Securitătii Maritime,

reamintind art. 28 lit. (b) din Conventia privind Organizatia Maritimă Internatională referitor la functiile Comitetului,

reamintind suplimentar art. VIII (b) din Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare Conventia), referitor la procedura de modificare aplicabilă anexei la Conventie, diferită de cea prevăzută la cap. I al acesteia,

luând în considerare, la cea de-a optzeci si patra sesiune a sa, amendamentele la Conventie, propuse si difuzate în conformitate cu art. VIII (b)(i) din aceasta,

1. adoptă, în conformitate cu art. VIII (b)(iv) din Conventie, amendamentele la Conventie, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezolutie;

2. stabileste, în conformitate cu art. VIII (b)(vi)(2)(bb) din Conventie, că amendamentele mentionate vor fi considerate ca fiind acceptate la 1 iulie 2009, în afară de cazul în care, înainte de această dată, mai mult de o treime din guvernele contractante la Conventie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale însumate reprezintă în total cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiectiile lor la aceste amendamente;


3. invită guvernele contractante la SOLAS să ia notă că, în conformitate cu art. VIII (b)(vii)(2) din Conventie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2010, odată cu acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII (b)(v) din Conventie, să transmită copii certificate ale prezentei rezolutii si textul amendamentelor cuprinse în anexă tuturor guvernelor contractante la Conventie;

5. solicită suplimentar secretarului general să transmită copii ale prezentei rezolutii si ale anexei sale membrilor Organizatiei care nu sunt guverne contractante la Conventie.

 

ANEXĂ

la Rezolutia MSC.257 (84)

 

Amendamente la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, după cum a fost modificată

 

CAPITOLUL XI-1

Măsuri speciale pentru cresterea sigurantei maritime

 

            1. Următoarea regulă nouă 6 este adăugată după regula 5 existentă:

 

„Regula 6

Cerinte suplimentare pentru investigarea accidentelor si incidentelor maritime

 

Luând în considerare regula 1/21, fiecare Administratie va efectua investigatii ale accidentelor si incidentelor maritime, în conformitate cu prevederile prezentei conventii, asa cum sunt completate de prevederile Codului de standarde internationale si practici recomandate pentru investigatia privind siguranta în cazul accidentelor sau incidentelor maritime (Codul de investigatie a accidentelor), adoptat de Rezolutia MSC.255(84), si:

1. prevederile din părtile I si a II-a ale Codului de investigatie a accidentelor trebuie să fie respectate în totalitate;

2. liniile directoare descrise si materialele explicative cuprinse în partea a III-a a Codului de investigatie a accidentelor ar trebui să fie luate în considerare în cea mai mare măsură cu putintă, pentru a realiza o implementare uniformă a Codului de investigatie a accidentelor;

3. amendamentele la părtile I si a II-a ale Codului de investigatie a accidentelor vor fi adoptate, vor intra în vigoare si vor fi puse în aplicare în conformitate cu prevederile art. VIII din prezenta conventie care se referă la procedurile de modificare aplicabile la anexă, altele decât cele prevăzute la cap. I; si

4. partea a III-a din Codul de investigatie a accidentelor va fi modificată de către Comitetul Securitătii Maritime, în conformitate cu regulile sale de procedură."

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 702/2005 pentru aprobarea valorilor nominale, a modelarului, a caracteristicilor si a modului de tipărire, livrare, difuzare si păstrare a timbrelor fiscale mobile

 

În baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 10 alin. (2) si ale art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în aplicarea dispozitiilor art. 6 alin. (3) din Decretul nr. 199/1955 asupra taxelor de timbru, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiintarea Companiei Nationale „Imprimeria Natională" - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 702/2005 pentru aprobarea valorilor nominale, a modelarului, a caracteristicilor si a modului de tipărire, livrare, difuzare si păstrare a timbrelor fiscale mobile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 13 iunie 2005, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

Art. 3. - Timbrele fiscale mobile se tipăresc de Agentia Natională de Administrare Fiscală, prin Compania Natională «Imprimeria Natională» - S.A., în conditiile stabilite prin prezentul ordin."

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

Art. 4. - Difuzarea si comercializarea timbrelor fiscale mobile se fac de Compania Natională «Posta Română» - S.A., în conditiile stabilite de comun acord cu Agentia Natională de Administrare Fiscală."

3. Articolul 5 se abrogă.

4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

Art. 6. - Sarcinile privind ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, precum si cele privind stabilirea necesarului si a programului de tipărire a timbrelor fiscale mobile, urmărirea periodică a miscării stocurilor de timbre fiscale mobile tipărite, difuzate si vândute revin directiei de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 15 martie 2010.

Nr. 798.

 

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

privind comisioanele practicate de Banca Natională a României pentru efectuarea operatiunilor de eliberare si primire de numerar în relatia cu institutiile de credit si Trezoreria Statului

 

Având în vedere art. 21 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite următorul regulament:

Art. 1. - Pentru serviciile prestate de Banca Natională a României institutiilor de credit si Trezoreriei Statului, aferente operatiunilor cu numerar, se percep comisioane.

Art. 2. - Retragerile, respectiv depunerile de numerar ale institutiilor de credit/Trezoreriei Statului se realizează prin casieriile sucursalelor Băncii Nationale a României în conformitate cu prevederile Normei Băncii Nationale a României privind operatiunile cu numerar ale institutiilor de credit si Trezoreriei Statului în relatia cu Banca Natională a României si decontarea acestor operatiuni.

Art. 3. - (1) Asupra numerarului, sub formă de bancnote, din cupiuri de 1 leu, 5 lei si 10 lei, retras în ziua (z), care a fost anuntat a se retrage în ziua anterioară (z-1) sau în ziua (z), nu se percepe comision.

(2) Asupra numerarului, sub formă de bancnote, din cupiuri de 50 lei, 100 lei, 200 lei si 500 lei, si/sau sub formă de monede metalice, retras în ziua (z), care a fost anuntat în ziua anterioară (z-1), se percepe un comision de 0,15%.

(3) Asupra numerarului, sub formă de bancnote, alcătuit din cupiuri de 50 lei, 100 lei, 200 lei si 500 lei si/sau monede metalice, anuntat a se retrage în aceeasi zi (z), se percepe un comision de 1%.

(4) Asupra numerarului, sub formă de bancnote si/sau monede metalice, indiferent de cupiură, anuntat a se retrage si neridicat, se percepe un comision de 1%.

(5) În cazul în care în ziua (z) institutia de credit/Trezoreria Statului renuntă partial la numerarul solicitat initial, indiferent de cupiură, comisionul de 1% se aplică doar la numerarul neridicat.

Art. 4. - (1) Asupra numerarului sub formă de bancnote, retras în ziua (z), care a fost anuntat în ziua anterioară (z-1) sau în ziua (z), pentru care se solicită o structură pe cupiuri preferentială, din cupiurile de 1 leu, 5 lei si 10 lei, diferită de structura stabilită de Banca Natională a României, nu se percepe comision.

(2) Asupra numerarului sub formă de bancnote, anuntat a se retrage în ziua anterioară (z-1), pentru care se solicită o structură pe cupiuri preferentială, din cupiurile de 50 lei, 100 lei, 200 lei si 500 lei, diferită de structura stabilită de Banca Natională a României, se percepe un comision de 1%.

(3) Asupra numerarului sub formă de bancnote, anuntat în aceeasi zi (z), pentru care se solicită o structură pe cupiuri preferentială, din cupiurile de 50 lei, 100 lei, 200 lei si 500 lei, dar care vine în completarea unei alte cereri, fără structură

preferentială, anuntate în ziua anterioară (z-1), se percepe un comision de 1%.

(4) Asupra numerarului sub formă de bancnote, anuntat în aceeasi zi (z), pentru care se solicită o structură pe cupiuri preferentială, din cupiurile de 50 lei, 100 lei, 200 lei si 500 lei, se percepe un comision de 2%.

Art. 5. - Pentru bancnotele/monedele metalice fără putere circulatorie pe teritoriul României sau de altă valoare nominală decât restul bancnotelor/monedelor dintr-un pachet/săculet, precum si pentru alte obiecte, bilete sau jetoane, ce nu reprezintă contrafaceri, constatate la procesarea numerarului depus, se percepe un comision de 1%, aplicat la valoarea pachetului/săculetului în care acestea au fost depistate.

Art. 6. - (1) Pentru efectuarea operatiunilor de schimb între bancnote si monede aflate în circulatie (monede metalice cu bancnote si invers, monede metalice tot cu monede metalice, dar din cupiuri diferite, bancnote tot cu bancnote, dar din cupiuri diferite), se percepe un comision de 2% asupra sumei schimbate. Operatiunea de schimb se efectuează în aceeasi zi.

(2) Pentru schimbul de bancnote deteriorate prin macularea cu cerneală specială (rosie) în urma declansării accidentale a dispozitivelor antifurt, ca efect al manevrării necorespunzătoare de către personalul de specialitate, a numerarului ambalat în dispozitive antifurt, se percepe un comision de 0,5 lei/bancnotă, cu respectarea tuturor normelor de preschimbare în vigoare, emise de Banca Natională a României.

(3) Pentru schimbul de bancnote si monede aflate în circulatie, uzate si deteriorate în procesul circulatiei monetare, cu bancnote si monede noi sau bune din aceeasi cupiură nu se percepe comision.

Art. 7. - (1) Pentru fiecare mesaj sub formă de fisier XML, finalizat, transmis de institutiile de credit/Trezoreria Statului la Banca Natională a României, pentru retragerile sau depunerile de numerar se percepe un comision fix de 20 lei.

(2) Pentru consultarea bazei de date a sistemului Cash-ReGIS cu privire la decontarea diferentelor de numerar constatate la procesare si a comisioanelor aferente operatiunilor cu numerar, se percepe un comision fix, lunar, în valoare de 1.500 lei.

Art. 8. - (1) Comisioanele percepute potrivit art. 3, 4, art. 6 alin. (1) si (2) si art. 7 alin. (1) se vor calcula si încasa de Banca Natională a României în ziua efectuării operatiunilor respective.

(2) Comisionul prevăzut la art. 5 se încasează în ziua procesării numerarului.


(3) Comisionul prevăzut la art. 7 alin. (2) se încasează în ultima zi lucrătoare a lunii.

Art. 9. - (1) Prevederile prezentului regulament se aplică începând cu data de 1 aprilie 2010.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 7/2008 privind comisioanele practicate de Banca Natională a României pentru efectuarea operatiunilor de eliberare si primire de numerar în relatia cu institutiile de credit si Trezoreria Statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 25 aprilie 2008.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 15 martie 2010.

Nr. 3.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.