MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 184/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 184         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 23 martie 2010

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 56 din 14 ianuarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 1 lit. a) si pct. 12 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

Decizia nr. 59 din 14 ianuarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 1 lit. a) si art. 33 alin! (2), (4) si (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

154. - Ordin al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilorde santier

 

4.634. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic


 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 56

din 14 ianuarie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 1 lit. a) si pct. 12 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 1 lit. a) si pct. 12 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠄Cotesa Construct" - S.R.L. în Dosarul nr. 16.268/3/2009 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII-a comercială.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 26 iunie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 16.268/3/2009, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 pct. 1 lit. a) si pct. 12 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercial㠄Cotesa Construct" - S.R.L. Într-o cauză având ca obiect o cerere de deschidere a procedurii insolventei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine că introducerea unei prezumtii de insolventă, stabilirea unui termen de doar 30 de zile de la scadentă si stabilirea unui prag minim de 10 mii RON sunt de natură să îngrădească exercitarea liberă a oricărei activităti economice bazată pe economia de piată, libera initiativă si concurentă, prin reglementarea într-un mod simplist si uniform a unor situatii concrete, fără a se tine seama de complexitatea vietii economice si a mediului de afaceri încălcându-se prevederile constitutionale citate.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII-a comercială consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 3 pct. 1 lit. a) si pct. 12 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006 care la data sesizării Curtii Constitutionale aveau următorul continut:

- Art. 3 pct. 1 lit. a): „În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. insolventă esfe acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienta fondurilor bănesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile: [...]";

- Art. 3 pct. 12: „în întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: [...]

12. valoare-prag reprezintă cuantumul minim al creantei, pentru a putea fi introdusă cererea creditorului. Acesta este de 10.000 lei (RON), iar pentru salariati, de 6 salarii medii pe economie;".

Examinând exceptia, Curtea constată că, fată de data la care a fost formulată exceptia, partea introductivă a art. 3 pct. 1 lit. a) si art. 3 pct. 12 au fost modificate prin Legea nr. 277/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei si pentru modificarea lit. c a art. 6 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 14 iulie 2009, astfel că textele de lege criticate au acum următorul continut:

- Art. 3 pct. 1 lit. a): „În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. insolventă esfe acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienta fondurilor bănesti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile:

a) insolventă este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 30 de zile de la scadentă, nu a plătit datoria sa fată de unul sau mai multi creditori;";

- Art. 3 pct. 12: „cuantumul minim al creantei, pentru a putea fi introdusă cererea creditorului, este de 30.000 lei, iar pentru salariati, de 6 salarii medii pe economie;".

Având în vedere că noile prevederi au preluat în mare parte solutia legislativă a vechii reglementări si jurisprudenta sa constantă în astfel de situatii, Curtea va analiza dispozitiile legale astfel cum au fost modificate.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 45 privind libertatea economică si art. 135 alin. (1) si (2) privind economia.

Curtea constată că autorul exceptiei de neconstitutionalitate cere, de fapt, modificarea si completarea prevederilor legale, fapt ce excedează competentei Curtii Constitutionale, întrucât, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, „Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului".


Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d)si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 1 lit. a) si pct. 12 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠄Cotesa Construct" - S.R.L. În Dosarul nr. 16.268/3/2009 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII-a comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 ianuarie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 59

din 14 ianuarie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 1 lit. a) si art. 33 alin. (2), (4) si (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 1 lit. a) si art. 33 alin. (2), (4) si (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠄Agromec lernut" - S.A. în Dosarul nr. 2.233/1.371/2008 al Tribunalului Comercial Mures.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 26 iunie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 2.233/1.371/2008, Tribunalul Comercial Mures a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 pct. 1 lit. a) si art. 33 alin. (2), (4) si (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercial㠄Agromec lernut" - S.A. într-o cauză având ca obiect o cerere de deschidere a procedurii insolventei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 16, art. 21 si art. 45 din Constitutie, întrucât textele criticate limitează dreptul de a solicita reorganizarea judiciară în situatia în care debitorul a contestat starea de insolventă. Atât timp cât contestatia stării de insolventă este reglementată prin lege drept o cale procedurală de apărare a debitorului împotriva cererii debitorului de deschidere a procedurii insolventei, exercitarea ei nu trebuie să ducă la consecinte nefavorabile pentru debitorul a cărui stare de insolventă este constatată de instantă. Pierderea dreptului de a formula un plan de reorganizare apare ca o sanctiune aplicată debitorului pentru demersul său exercitat în conditiile legii. Acest mod de reglementare împiedică accesul liber la justitie al debitorului, limitând dreptul debitorului de a obtine verificarea situatiei sale de către o instantă judecătorească atunci când, cu bună-credintă, a avut convingerea că nu este insolvabilă. Art. 33 din lege prevede că în termen de 10 zile de la primirea copiei debitorul trebuie fie să conteste, fie să recunoască existenta stării de insolventă. În opinia autorului exceptiei, acest text mai încalcă si prevederile constitutionale cuprinse în art. 11, art. 20 din Constitutie si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a drepturilor fundamentale.

Tribunalul Comercial Mures consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textele legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 3 pct. 1 lit. a) si art. 33 alin. (2), (4) si (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, texte de lege care au următorul continut:

- Art. 3 pct. 1 lit. a): „în întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienta fondurilor bănesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:

a) insolventa este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 30 de zile de la scadentă, nu a plătit datoria sa fată de unul sau mai multi creditori;";

- Art. 33 alin. (2): „În termen de 10 zile de la primirea copiei, debitorul trebuie fie să conteste, fie să recunoască existenta stării de insolventa. Dacă debitorul contestă starea de insolventa, iar contestatia sa este ulterior respinsă, el nu va mai avea dreptul să solicite reorganizarea judiciară.";

- Art. 33 alin. (4): „Dacă judecătorul-sindic stabileste că debitorul este în stare de insolventa, îi va respinge contestatia si va deschide, printr-o sentintă, procedura generală, situatie în care un plan de reorganizare poate fi formulat numai de către administratorul judiciar sau de către creditorii detinând împreună sau separat minimum 20% din valoarea masei credale si numai dacă acestia îsi exprimă intentia de a depune un plan în termenul prevăzut la art. 59 alin. (1), respectiv la art. 60 alin. (2).";

- Art. 33 alin. (6): „Dacă debitorul nu contestă, în termenul prevăzut la alin. (2), că ar fi în stare de insolventa si îsi exprimă intentia de a-si reorganiza activitatea, judecătorul-sindic va da o sentintă de deschidere a procedurii generale. În cazul în care, din declaratia debitorului, făcută până la data pronuntării sentintei, rezultă că acesta se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 1 alin. (2) sau a mai beneficiat de reorganizare în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii, judecătorul-sindic va pronunta o sentintă de deschidere a procedurii simplificate."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 11, art. 20 si art. 24 privind dreptul la apărare din Constitutie si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia, Curtea constată că asupra dispozitiilor art. 3 pct. 1 lit. a) si art. 33 alin. (2), (4) si (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei s-a mai pronuntat, prin raportare la critici similare, prin Decizia nr. 1.247 din 18 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 19 decembrie 2008.

Cu acel prilej Curtea a constatat că art. 3 pct. 1 lit. a) instituie o prezumtie de insolventa pentru comerciantul debitor care nu stinge o datorie exigibilă după 30 de zile de la scadentă. Instituirea acestei prezumtii, cu consecinta răsturnării probei în sarcina debitorului, este justificată însă de necesitatea asigurării celeritătii în desfăsurarea procedurii insolventei, principiu recunoscut pentru desfăsurarea raporturilor de drept comercial, precum si de nevoia de a se evita obligatia creditorului de a dovedi starea de insolventa, fapt ce ar fi imposibil în conditiile în care acesta nu are acces la documentele debitorului si la datele privind disponibilitătile bănesti ale acestuia.

Cu privire la critica de neconstitutionalitate a art. 33 alin. (2), (4) si (6) din Legea nr. 85/2006, Curtea a constatat că aceasta are în vedere, de fapt, doar interzicerea debitorului de a mai solicita reorganizarea judiciară după ce anterior a contestat existenta stării de insolventa, iar contestatia i-a fost respinsă. Curtea a retinut că garantarea libertătii economice trebuie să aibă loc, în mod egal, pentru toti cei care desfăsoară o activitate economică. Astfel, garantarea drepturilor comerciantilor debitori nu poate aduce prejudicii drepturilor creditorilor. Prin urmare, limitarea exercitiului unor drepturi ale debitorilor care nu si-au exercitat voluntar obligatiile de plată apare ca justificată cu prilejul desfăsurării procedurii insolventei ce urmăreste tocmai acoperirea pasivului acestora prin satisfacerea creantelor creditorilor.

Restrângerea anumitor drepturi ale debitorului nu duce însă la disparitia totală a acelor drepturi. Astfel, debitorul are posibilitatea de a opta între acceptarea solutiei cu privire la deschiderea procedurii insolventei si propunerea unui plan de reorganizare sau contestarea solutiei de deschidere a procedurii insolventei, contestare care însă nu trebuie să tindă spre o simplă tergiversare a cauzei. În plus, chiar dacă va fi respinsă contestatia, un plan de reorganizare va putea fi propus de administratorul-judiciarsau de către creditori. Astfel, legea pune la dispozitie mai multe căi prin care debitorul îsi poate valorifica drepturile sale, inclusiv prin exercitarea accesului liber la justitie.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, argumentarea si solutia retinute în decizia de mai sus îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 1 lit. a) si art. 33 alin. (2), (4) si (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠄Agromec Iernut" - S.A. în Dosarul nr. 2.233/1.371/2008 al Tribunalului Comercial Mures.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 ianuarie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCTII

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier

 

Având în vedere dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, si ale art. 10 lit. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calitătii în constructii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994,

în temeiul art. 5 pct. 24, 28 si 29 si al art. 18 pct. 1, 2 si 7 din Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.378/2009,

inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de autorizare a dirigintilor de santier, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr. 595/2007 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 10 septembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

 

Inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii,

Edmund-Petru Veress

 

Bucuresti, 11 martie 2010.

Nr. 154.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de autorizare a dirigintilor de santier

 

CAPITOLUL I

Scop

 

Art. 1. - Prezenta procedură stabileste cadrul normativ privind autorizarea dirigintilor de santier de către Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C., denumită în continuare procedură, în conformitate cu prevederile art. 10 lit. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calitătii în constructii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994.

Art. 2. - Procedura stabileste cerintele privind studiile si experienta profesională a persoanelor care solicită autorizarea, documentele necesare, domeniile de autorizare, responsabilitătile si competentele conferite de autorizare, precum si măsurile de sanctionare a nerespectării acestora.

Art. 3. - Autorizarea are drept scop evaluarea experientei profesionale si a competentelor persoanelor care solicită obtinerea autorizatiei în vederea desfăsurării activitătii de diriginte de santier.

Art. 4. - Autorizarea nu conduce la transferul de responsabilităti de la persoanele autorizate la organismul de autorizare si nu le exonerează pe acestea de obligatiile ce le revin.

 

CAPITOLUL II

Domeniul de aplicare

 

Art. 5. - (1) Prevederile prezentei proceduri se aplică pentru autorizarea specialistilor, persoane fizice, cetăteni români sau cetăteni ai altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, în vederea prestării în România a activitătii de dirigentie de santier, în mod independent sau ca angajat al unui operator economic de consultantă specializat, pe tot parcursul lucrărilor de constructii, potrivit legii.

(2) Exceptie de la prevederile alin. (1) fac cetătenii români si cetătenii altor state membre care au dobândit calitatea de diriginte de santier în alte state membre - calitate certificată de autoritătile competente recunoscute în acele state si recunoscută în România.

 

CAPITOLUL III

Cadrul legal

 

Art. 6. - La baza prevederilor cuprinse în prezenta procedură au stat următoarele acte normative:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare;

- Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitătii în constructii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare;

- Regulamentul privind controlul de stat al calitătii în constructii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994;

- Regulamentul privind stabilirea categoriei de importantă a constructiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare;

- Regulamentul de receptie a lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările si completărilor ulterioare;


- Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, interventiile în timp si postutilizarea constructiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 63/2001 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România.

 

CAPITOLUL IV

Termeni utilizati

 

Art. 7. - În contextul prezentei proceduri, termenii referitori la activitatea procedurală sunt definiti după cum urmează:

- diriginte de santier- persoana fizică angajată de către investitor sau de către operatori economici de consultantă specializati, cu obligatii privind asigurarea verificării executiei corecte a lucrărilor de constructii, pe tot parcursul lucrărilor;

- autorizare - procedura prin care, potrivit legii, Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C., prin comisia de autorizare, atestă că o persoană este competentă să desfăsoare activitatea de dirigentie de santier, în domeniul autorizat;

- autorizatie - documentul oficial emis de Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C. care dă dreptul titularului de a desfăsura activitatea corespunzătoare exercitării activitătii de diriginte de santier în domeniul autorizat;

- stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European.

 

CAPITOLUL V

Cerinte si domenii de autorizare

 

Art. 8. - (1) Poate solicita autorizarea în calitate de diriginte de santier titularul unei diplome de inginer în una dintre specializările mentionate în tabelul de la alin. (2), dacă îndeplineste conditia de experientă profesională în domeniul executiei constructiilor mentionată în acelasi tabel.

(2) Domeniile în care se autorizează dirigintii de santier, precum si cerintele obligatorii privind specializarea si experienta profesională în domeniul executiei constructiilor sunt cuprinse în tabelul următor:

 

Cod domeniu

Domeniul/subdomeniul de autorizare

Studii

Experienta profesională în domeniul executiei constructiilor

Domeniul de studii universitare de licentă

Specializarea

1

2

3

4

5

1.

Consolidări constructii

Inginerie civilă

Constructii civile, industriale si agricole

Inginerie civilă

Amenajări si constructii hidrotehnice

10 ani

2.

Constructii civile, industriale si agricole:

2.1.

Constructii civile, industriale si agricole - categoria de importantă D

Inginerie civilă

Constructii civile, industriale si agricole

Inginerie civilă

Căi ferate, drumuri si poduri

Amenajări si constructii hidrotehnice

Inginerie sanitară si protectia mediului

Îmbunătătiri funciare si dezvoltare rurală

3 ani

2.2.

Constructii civile, industriale si agricole - categoria de importantă C

Inginerie civilă

Constructii civile, industriale si agricole Inginerie civilă Căi ferate, drumuri si poduri Amenajări si constructii hidrotehnice

5 ani

2.3.

Constructii civile, industriale si agricole - categoria de importantă B

Inginerie civilă

Constructii civile, industriale si agricole Inginerie civilă

5 ani

2.4.

Constructii civile, industriale si agricole - categoria de importantă A

Inginerie civilă

Constructii civile, industriale si agricole

10 ani

3.

Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu:

3.1.

Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu - de interes national

Inginerie civilă

Căi ferate, drumuri si poduri

8 ani

3.2.

Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu - de interes judetean

Inginerie civilă

Căi ferate, drumuri si poduri Constructii civile, industriale si agricole Inginerie civilă Amenajări si constructii hidrotehnice

5 ani

3.3.

Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu - de interes local

Inginerie civilă

Căi ferate, drumuri si poduri Constructii civile, industriale si agricole Inginerie civilă

Amenajări si constructii hidrotehnice îmbunătătiri funciare si dezvoltare rurală

5 ani


1

2

3

4

5

4.

Căi ferate, metrou, tramvai

Inginerie civilă

Căi ferate, drumuri si poduri Constructii civile, industriale si agricole Inginerie civilă

Amenajări si constructii hidrotehnice Infrastructura transporturilor metropolitane

8 ani

5.

Lucrări hidrotehnice

5.1.

Lucrări hidrotehnice - categoria de importantă D

Inginerie civilă

Amenajări si constructii hidrotehnice Constructii civile, industriale si agricole Ingineria constructiilor Căi ferate, drumuri si poduri

3 ani

5.2.

Lucrări hidrotehnice - categoria de importantă C

Inginerie civilă

Amenajări si constructii hidrotehnice Constructii civile, industriale si agricole Ingineria constructiilor Căi ferate, drumuri si poduri

5 ani

5.3.

Lucrări hidrotehnice - categoria de importantă B

Inginerie civilă

Amenajări si constructii hidrotehnice Constructii civile, industriale si agricole Ingineria constructiilor Căi ferate, drumuri si poduri

5 ani

5.4.

Lucrări hidrotehnice - categoria de importantă A

Inginerie civilă

Amenajări si constructii hidrotehnice

10 ani

6.

Constructii edilitare si de gospodărie comunală

Ingineria instalatiilor

Instalatii pentru constructii

5 ani

Inginerie civilă

Amenajări si constructii hidrotehnice Constructii civile, industriale si agricole Inginerie civilă

Inginerie urbană si dezvoltare regională îmbunătătiri funciare si dezvoltare rurală Inginerie sanitară si protectia mediului

7.

Lucrări de îmbunătătiri funciare

Inginerie civilă

îmbunătătiri funciare si dezvoltare rurală Amenajări si constructii hidrotehnice

Constructii civile, industriale si agricole Inginerie civilă

Constructii căi ferate, drumuri si poduri Inginerie sanitară si protectia mediului

5 ani

8.

Instalatii aferente constructiilor (categoriile de importantă A, B, C si D)

8.1.

Instalatii electrice

Ingineria instalatiilor

Instalatii pentru constructii

Instalatii pentru constructii - pompieri

5 ani

Inginerie electrică

Specializări în inginerie electrică

8.2.

Instalatii sanitare, termoventilatii

Ingineria instalatiilor

Instalatii pentru constructii

5 ani

Inginerie civilă

Inginerie sanitară si protectia mediului Amenajări si constructii hidrotehnice

8.3.

Instalatii gaze naturale

Ingineria instalatiilor

Instalatii pentru constructii

5 ani

Mine, petrol si gaze

Inginerie de petrol si gaze

9.

Retele

9.1.

Retele electrice

Ingineria instalatiilor

Instalatii pentru constructii

5 ani

Inginerie electrică

Specializări în inginerie electrică

9.2.

Retele termice si sanitare

Ingineria instalatiilor

Instalatii pentru constructii

5 ani

Inginerie energetică

Termoenergetică

9.3.

Retele de telecomunicatii

Inginerie electronică si telecomunicatii

Tehnologii si sisteme de telecomunicatii

5 ani

9.4.

Retele de gaze naturale

Ingineria instalatiilor

Instalatii pentru constructii

5 ani

Mine, petrol si gaze

Inginerie de petrol si gaze

9.5.

Retele pentru transportul produselor petroliere

Ingineria instalatiilor

Instalatii pentru constructii

5 ani

Mine, petrol si gaze

Inginerie de petrol si gaze


(3) La domeniile/subdomeniile de autorizare: 2.1; 2.2; 3.2; 3.3; 4; 5.1; 5.2; 6; 7; 8.1; 8.2; 8.3; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5 poate solicita autorizarea în calitate de diriginte de santier si titularul unei diplome de subinginer în una dintre specializările mentionate în tabelul de la alin. (2), dacă are o experientă profesională în domeniul executiei constructiilor de cel putin 10 ani.

(4) Categoriile de importantă ale constructiilor sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea categoriei de importantă a constructiilor, cuprins în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, si sunt mentionate obligatoriu în documentatia de executie.

Art. 9. - (1) La subdomeniile de autorizare 8.1 „Instalatii electrice" si 9.1 „Retele electrice" pot solicita autorizarea acele persoane care, pe lângă îndeplinirea conditiilor mentionate la art. 8, trebuie să fie titulare ale unei legitimatii valabile de electrician autorizat, emisă de autoritatea de reglementare competentă în domeniul energiei.

(2) La subdomeniile de autorizare 8.3 „Instalatii gaze naturale" si 9.4 „Retele de gaze naturale" pot solicita autorizarea acele persoanele care, pe lângă îndeplinirea conditiilor mentionate la art. 8, trebuie să fie titulare ale unei legitimatii valabile de instalator autorizat în gaze naturale, emisă de autoritatea de reglementare competentă în domeniul energiei.

Art. 10. - (1) Un specialist poate fi autorizat, la cererea sa, în unul sau mai multe dintre domeniile/subdomeniile prevăzute la art. 8 alin. (2), cu conditia respectării conditiilor privind studiile si experienta profesională prevăzute la fiecare domeniu/subdomeniu solicitat.

(2) În domeniile de autorizare: 2 „Constructii civile, industriale si agricole" si 5 „Lucrări hidrotehnice", obtinerea autorizatiei pentru o categorie de importantă a constructiilor superioară dă dreptul dirigintelui de santier să desfăsoare activităti inclusiv pentru categoriile de importantă inferioare.

(3) În domeniul 3 „Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu", obtinerea autorizatiei pentru subdomeniul 3.1 „Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu - de interes national" dă dreptul dirigintelui de santier să desfăsoare activităti inclusiv pentru subdomeniile 3.2 „Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu - de interes judetean" si 3.3 „Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu - de interes local", iar obtinerea autorizatiei pentru subdomeniul 3.2 „Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu - de interes judetean" dă dreptul dirigintelui de santier să desfăsoare activităti inclusiv pentru subdomeniul 3.3 „Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu - de interes local".

(4) Candidatii care îndeplinesc conditiile privind nivelul de studii si experientă profesională si care detin un titlu de doctor în domeniul fundamental „stiinte ingineresti" pot obtine autorizarea pentru domeniul de autorizare compatibil cu specializarea în care au elaborat teza de doctorat fără a mai sustine examen, pe baza dosarului depus la secretariatul comisiei teritoriale de autorizare.

 

CAPITOLUL VI

Procedura autorizării

 

Art. 11. - Autorizarea se face de către Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C., prin comisiile teritoriale de autorizare constituite la nivelul inspectoratelor teritoriale în constructii.

Art. 12. - Comisiile de autorizare prevăzute la art. 11 se constituie si îsi desfăsoară activitatea conform Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de autorizare, aprobat prin ordin al inspectorului general de stat.

Art. 13. - (1) Autorizarea constă în declararea candidatului ca fiind admis în urma sustinerii de către acesta a examenului de autorizare.

(2) Persoanele autorizate sunt înscrise în „Registrul dirigintilorde santier", registru gestionat de Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C. - aparat central si publicat pe site-ul www.isc-web.ro

Art. 14. - (1) Autorizatia emisă are valabilitate nelimitată.

(2) Modelul autorizatiei este prevăzut în anexa nr. 2.

 

CAPITOLUL VII

Recunoasterea calitătii de diriginte de santier obtinută în alt stat membru

 

Art. 15. - (1) Persoanele mentionate la art. 5 alin. (2) stabilite pe teritoriul României vor solicita înscrierea în Registrul dirigintilor de santier în vederea desfăsurării activitătii de dirigentie de santier, în domeniul de autorizare înscris pe documentul care atestă calitatea de diriginte de santier, pe teritoriul României, în conditiile legii.

(2) În temeiul cererii formulate de solicitantii mentionati la alin. (1), Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C. recunoaste documentul care atestă calitatea de diriginte de santier obtinut în statul de origine sau de provenientă si îl înscrie în Registrul dirigintilor de santier. În vederea înscrierii, dirigintele de santier solicitant va depune la Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C. următoarele documente, redactate în limba română sau în traducere în limba română, după caz:

a) cererea de înscriere în registru;

b) copia documentului ce atestă dobândirea calitătii de diriginte de santier în statul de origine;

c) copia cărtii de identitate sau dovada cetăteniei unuia dintre statele membre, după caz;

d) declaratie pe propria răspundere că nu îi este interzis dreptul de practicare a activitătii de dirigentie de santier în alte state membre.

(3) Persoanele mentionate la art. 5 alin. (2) care exercită activitatea de dirigentie de santier cu titlu permanent în unul dintre statele membre pot presta în România si în mod temporar, având obligatia de a înainta Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. o declaratie, redactată în limba română, privind serviciile pe care le va presta. În această situatie, dirigintele de santier este exceptat de la înscrierea în Registrul dirigintilorde santier.

(4) În cazul în care, în vederea desfăsurării temporare a activitătii de dirigentie de santier, solicitantul prevăzut la alin. (3) se află la prima aplicatie în România, acesta va înainta Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C, pe lângă declaratia mentionată la alin. (3), si documentele mentionate la alin. (2) lit. b)-d), traduse în limba română.


(5) În cazul în care intervine o modificare în ceea ce priveste documentele depuse în conformitate cu alin. (2) si (4), solicitantul mentionat la alin. (1) si (3) va notifica Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C. cu privire la această modificare.

(6) Declaratia prevăzută la alin. (3) poate fi înaintată prin orice mijloace si se reînnoieste anual, dacă solicitantul intentionează să exercite în mod temporar activitatea de dirigentie de santier pe teritoriul României.

(7) În cazul în care este necesară verificarea legalitătii unor documente dintre cele mentionate la alin. (2), Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C. contactează autoritătile competente din statele membre, prin intermediul Sistemului Informatic al Pietei Interne - IMI.

 

CAPITOLUL VIII

Documentele solicitate în vederea autorizării

 

Art. 16. - (1) Participarea candidatilor la examenul de autorizare se face pe baza dosarului de autorizare, întocmit conform alin. (2) sau (3), după caz.

(2) Dosarul de autorizare înaintat de solicitant, cetătean român, se compune în mod obligatoriu din următoarele documente:

a) cerere din partea candidatului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) curriculum vitae, conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004;

c) declaratie pe propria răspundere privind îndeplinirea conditiilor de experientă profesională în domeniul executiei constructiilor mentionate la art. 8;

d) copia diplomei de studii si a actului de recunoastere/echivalare a acesteia, emis în conditiile legii de către autoritatea administratiei publice centrale competente, după caz;

e) copia actului de identitate;

f) copia legitimatiei de electrician autorizat sau instalator autorizat în gaze naturale valabilă, la domeniile la care se solicită;

g) două fotografii în format 3x4 cm;

h) dovada achitării taxei de autorizare.

(3) Dosarul de autorizare înaintat de solicitant, cetătean al altui stat membru, se compune în mod obligatoriu din următoarele documente, redactate în limba română sau în traducere în limba română, după caz:

a) documentele prevăzute la alin. (2) lit. a)-d) si lit. f)-h);

b) copia actului ce dovedeste cetătenia unuia dintre statele membre si copia documentelor de sedere în România, după caz.

(4) Copiile documentelor solicitate la alin. (2) si (3) trebuie să fie certificate olograf de către solicitant privind conformitatea cu originalul.

(5) În cazul în care este necesară verificarea legalitătii unor documente dintre cele mentionate la alin. (3), Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C. contactează autoritătile competente din statele membre, prin intermediul Sistemului Informatic al Pietei Interne - IMI.

În acest caz, termenul mentionat la art. 18 alin. (1) va fi prelungit în functie de termenul de răspuns fixat de autoritatea competentă din statul membru căruia îi este adresată cererea de informatii.

Art. 17. - (1) Dosarul de autorizare se depune de către solicitantul cetătean român la inspectoratul teritorial în constructii în a cărui rază locuieste sau îsi desfăsoară activitatea, iar de către solicitantul cetătean al altui stat membru la Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C. - aparat central.

(2) Dosarele de autorizare se pot depune prin următoarele mijloace: direct, prin postă sau electronic, prin intermediul Punctului de contact unic, de la data la care acesta devine functional.

Art. 18. - (1) Analiza dosarului si comunicarea privind domeniul, respectiv domeniile/subdomeniile la care solicitantul îndeplineste conditiile de participare la examen se face în termen de 10 zile de la data înregistrării dosarului.

(2) În cazul dosarelor incomplete, inspectoratul teritorial în constructii sau I.S.C. - aparat central, după caz, solicită în scris, în termen de 5 zile de la data înregistrării dosarului, completări si clarificări. Termenul de depunere a completărilor nu poate fi mai mare de 30 de zile de la data solicitării acestora.

(3) După primirea comunicării privind domeniile la care solicitantul este acceptat să sustină examenul, acesta achită taxa de autorizare si transmite dovada achitării la inspectoratul teritorial în constructii la care a depus dosarul.

(4) Solicitările care nu îndeplinesc cerintele de participare la examen în vederea autorizării la niciunul dintre domeniile de autorizare solicitate sau cele pentru care nu s-au depus completările solicitate în termenul mentionat la alin. (2) se restituie solicitantului cu adresă de înaintare.

Art. 19. - (1) Decizia de neacceptare a participării la examenul de autorizare la unul sau mai multe domenii/subdomenii de autorizare poate fi contestată la nivelul conducerii Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. În termen de 5 zile de la data primirii dosarului.

(2) Persoanele nemultumite de modul de solutionare a contestatiei prevăzute la alin. (1) se pot adresa instantei de contencios administrativ competente, potrivit legii.

 

CAPITOLUL IX

Desfăsurarea examenului de autorizare

 

Art. 20. - Examenele de autorizare se desfăsoară conform programului de desfăsurare publicat pe site-ul www.isc-web.ro si afisat la sediile inspectoratelor teritoriale în constructii cel mai târziu cu 14 zile înaintea datei de desfăsurare a examenului.

Art. 21. - La examen participă persoanele care au depus dosarul de autorizare, inclusiv completările solicitate, si care îndeplinesc formalitătile mentionate la art. 18 alin. (3) cel mai târziu cu 7 zile înaintea datei de desfăsurare a examenului.

Art. 22. - Examenul de autorizare se desfăsoară în limba română si constă într-o lucrare scrisă si un interviu, prin care se evaluează cunostintele referitoare la legislatia si sistemul calitătii în constructii si domeniul tehnic pentru care se solicită autorizarea.

Art. 23. - (1) Candidatul care nu poate participa la examenul de autorizare la care a fost acceptat poate solicita inspectoratului teritorial în constructii la care a depus dosarul, în scris, cel mai târziu cu 3 zile înaintea datei de desfăsurare a examenului:

a) reprogramarea participării la examen în următoarea sesiune de examene organizată de Inspectoratul de Stat în Constructii -I.S.C;


b) retragerea cererii de autorizare.

(2) Sumele reprezentând taxa de autorizare nu se restituie în următoarele cazuri:

a) candidatul absentează nejustificat de la examenul la care a fost acceptat să participe;

b) candidatul nu promovează examenul.

Art. 24. - Bibliografia pentru examen va fi pusă la dispozitia solicitantilor pe site-ul oficial al Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., care poate fi accesat la adresa de internet: www.isc-web.ro

Art. 25. - Sunt declarati admisi candidatii care au obtinut cel putin nota 7.

Art. 26. - Rezultatele se afisează la sediul inspectoratului teritorial în constructii la care s-a depus dosarul, în termen de 3 zile lucrătoare de la data examenului.

Art. 27. - (1) Eventualele contestatii se pot depune în termen de 3 zile lucrătoare de la data afisării oficiale a rezultatelor examenului de autorizare.

(2) Solutionarea contestatiilor se face de către o comisie teritorială de solutionare a contestatiilor, numită prin ordinul inspectorului general de stat, având componentă diferită de cea a comisiei teritoriale de examinare, în maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii contestatiei.

(3) Decizia comisiei teritoriale de solutionare a contestatiilor poate fi atacată în justitie, la instanta de contencios administrativ competentă, potrivit legii.

Art. 28. - Candidatii care nu au promovat examenul de autorizare pot reveni cu o nouă cerere după o perioadă de cel putin 6 luni. În acest scop vor depune un nou dosar de autorizare si dovada achitării taxei de autorizare.

Art. 29. - Autorizatiile se eliberează în termen de 30 de zile de la data afisării rezultatelor examenului de către Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C. si pot fi ridicate de titulari, sub semnătură, de la inspectoratul teritorial în constructii la care au sustinut examenul de autorizare.

Art. 30. - „Registrul dirigintilor de santier", cuprinzând lista persoanelor autorizate si domeniile de autorizare, se publică pe site-ul I.S.C: www.isc-web.ro

 

CAPITOLUL X

Drepturile si obligatiile titularilor de autorizatii

 

Art. 31. - Specialistii autorizati au dreptul să desfăsoare activitate de dirigentie de santier în domeniul autorizat si să presteze această activitate pentru persoane fizice/juridice investitoare/utilizatoare sau societăti de consultantă specializate în domeniul verificării calitătii în constructii.

Art. 32. - În exercitarea verificării realizării corecte a executiei lucrărilor de constructii, dirigintii de santier au următoarele obligatii:

1. verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a îndeplinirii conditiilor legale cu privire la încadrarea în termenele de valabilitate;

2. verificarea concordantei dintre prevederile autorizatiei si ale proiectului;

3. preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestora executantului, libere de orice sarcină;

4. participarea împreună cu proiectantul si cu executantul la trasarea generală a constructiei si la stabilirea bornelor de reper;

5. predarea către executant a terenului rezervat pentru organizarea de santier;

6. studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor si a procedurilor prevăzute pentru realizarea constructiilor;

7. verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;

8. verificarea existentei programului de faze determinante, vizat de Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C;

9. verificarea existentei si valabilitătii tuturor avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor impuse de acestea în proiect;

10. verificarea existentei si respectarea „Planului calitătii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

11. verificarea existentei documentelor cu privire la calitatea produselor pentru constructii, respectiv corespondenta calitătii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;

12. interzicerea utilizării produselor pentru constructii fără certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori fără agrement tehnic (pentru produse, procedee si echipamente noi);

13. urmărirea realizării constructiei în conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementărilor tehnice în vigoare;

14. verificarea respectării tehnologiilor de executie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentatia tehnică si în reglementările tehnice;

15. interzicerea executării de lucrări de către personal necalificat;

16. participarea la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;

17. efectuarea verificărilor prevăzute în reglementările tehnice si semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de receptie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.

18. interzicerea utilizării de produse, procedee si echipamente noi neagrementate tehnic;

19. asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în operă;

20. transmiterea către proiectant, prin intermediul investitorului, a sesizărilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitătile constatate pe parcursul executiei;

21. informarea operativă a investitorul privind deficientele de ordin calitativ constatate, în vederea dispunerii de măsuri;

22. urmărirea respectării de către executant a dispozitiilor si/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;

23. preluarea documentelor de la constructor si proiectant si completarea cărtii tehnice a constructiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;

24. urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare de santier si predarea terenului detinătorului acestuia;

25. asigurarea secretariatului receptiei la terminarea lucrărilor si întocmirea actelor de receptie;


26. urmărirea solutionării obiectiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrărilor si îndeplinirii recomandărilor comisiei de receptie;

27. predarea către investitor a actelor de receptie si a cărtii tehnice a constructiei, după efectuarea receptiei finale.

Art. 33. - Obligatiile prevăzute la art. 32 nu sunt limitative, dirigintele de santier putând participa în calitate de reprezentant al investitorului în toate fazele privind realizarea constructiilor, în limitele atributiilor stabilite prin reglementările tehnice în constructii.

Art. 34. - Dirigintii de santier răspund, potrivit legii, în cazul neîndeplinirii obligatiilor prevăzute la art. 32, precum si în cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete de sarcini, în reglementările tehnice în constructii.

 

CAPITOLUL XI

Suspendarea/Anularea autorizatiilor

 

Art. 35. - Inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. poate dispune, prin ordin, suspendarea sau anularea autorizatiei de diriginte de santier pentru neîndeplinirea obligatiilor, în baza unui referat înaintat de inspectoratul teritorial în constructii în a cărui rază s-a constatat abaterea.

Art. 36. - Suspendarea autorizatiei în cazul încălcării oricăreia dintre obligatiile ce îi revin în conformitate cu prevederile art. 32 se face pe o perioadă de la 3 la 6 luni.

Art. 37. - Anularea autorizatiei se face în situatiile în care:

a) îndeplineste conditiile pentru a treia suspendare în ultimii 10 ani, în conditiile art. 36;

b) titularul a încălcat oricare dintre obligatiile ce îi revin în conformitate cu prevederile legislatiei si ale reglementărilor tehnice aferente domeniului de autorizare, cu consecinte privind obtinerea cerintelor esentiale ale constructiei;

c) titularul desfăsoară activitate de dirigentie de santier în intervalul de timp în care autorizatia este suspendată;

d) titularul exercită activitatea de dirigentie în afara domeniului de autorizare si a categoriei de importantă a constructiei pentru care a fost autorizat.

Art. 38. - Propunerile privind suspendarea sau anularea autorizatiei se fac de către inspectoratul teritorial în constructii, în urma constatării uneia dintre situatiile prevăzute la art. 36 si 37, în baza referatului prin care se motivează propunerea respectivă. Referatul, vizat de conducătorul inspectoratului teritorial în constructii, se înaintează inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. În vederea luării unei decizii.

Art. 39. - (1) Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C. va transmite titularului autorizatiei si investitorului la care este angajat acesta comunicarea de suspendare sau de anulare a autorizatiei, în termen de 10 zile de la emiterea ordinului de suspendare sau anulare a acesteia, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C. va tine evidenta autorizatiilor suspendate sau anulate si o va transmite spre stiinta tuturor inspectoratelor teritoriale din tară.

Art. 40. - (1) Titularii autorizatiilor suspendate, respectiv anulate, nu au dreptul de a desfăsura activitatea pentru care au fost autorizati, pe perioada de suspendare a autorizatiei, respectiv după data primirii ordinului de anulare a autorizatiei,

(2) Titularii autorizatiilor anulate trebuie să depună autorizatia la inspectoratul teritorial în constructii care a întocmit referatul de anulare, în termen de 10 zile de la primirea comunicării privind anularea.

Art. 41. - Titularul unei autorizatii anulate nu are dreptul să participe la un nou examen de autorizare în domeniul de autorizare în care i-a fost anulată autorizatia.

Art. 42. - (1) Titularul autorizatiei suspendate, respectiv anulate are dreptul să conteste ordinul de suspendare sau anulare.

(2) Contestarea ordinului de suspendare sau de anulare a unei autorizatii se poate face de către titularul autorizatiei în cauză, la Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C. - aparat central, în termen de 14 zile de la data primirii ordinului.

(3) Solutionarea contestatiei se face de către Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C, printr-o comisie numită prin ordin al inspectorului general de stat. Decizia poate fi atacată în justitie, la instanta de contencios administrativ competentă potrivit legii.

 

CAPITOLUL XII

Dispozitii finale

 

Art. 43. - (1) Autorizatiile de diriginte de santier emise de Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C. anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri îsi mentin valabilitatea până la expirarea termenelor până la care au fost emise.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei proceduri, titularii autorizatiilor mentionate la alin. (1) pot solicita preschimbarea acestora.

(3) Cererea de preschimbare va fi adresată inspectorului general de stat si va fi însotită obligatoriu de copii ale autorizatiilor de diriginte de santier al căror titular este solicitantul, copia actului de identitate al titularului autorizatiilor si două fotografii în format 3x4 cm.

(4) Modelul cererii de preschimbare este cel prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 44. - (1) În cazul pierderii sau deteriorării unei autorizatii, se poate elibera un duplicat.

(2) În vederea eliberării duplicatului unei autorizatii, titularul autorizatiei adresează, în scris, conducerii Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. o cerere, însotită de o fotografie 3x4 cm, copia anuntului privind pierderea autorizatiei, apărut într-un ziar local, sau autorizatia deteriorată, după caz.

(3) Emiterea duplicatului se face în termen de maximum 14 zile de la data înregistrării cererii sau de la data primirii eventualelor completări sau clarificări necesare.

Art. 45. -Taxa de autorizare este în valoare de 200 lei si se percepe pe domenii de autorizare, cu exceptia domeniilor 8 si 9 din tabelul prevăzut la art. 8 alin. (2), pentru care aceasta se percepe pe subdomenii.

Art. 46. - Urmărirea aplicării si controlul respectării prevederilor prezentei proceduri se realizează de către Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C - aparat central si inspectoratele teritoriale în constructii.

Art. 47. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.


 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

INSPECTORATUL TERITORIAL ÎN CONSTRUCTII.........................

 

            Subsemnatul/Subsemnata, ..............................................., cod numeric personal ........................., cetătenia: ......................., identificat cu: ...........seria .......... nr. ......................., cu domiciliul/resedinta în ................................................................................ (adresa completă) în conformitate cu prevederile procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, solicit înscrierea la examenul de autorizare ca „Diriginte de santier" pentru domeniile bifate mai jos:

 

 1. Consolidări constructii

 5.3. categoria de importantă B

 2. Constructii civile, industriale si agricole:

 5.4. categoria de importantă A

 2.1. categoria de importantă D

 6. Constructii edilitare si de gospodărie comunală

 2.2. categoria de importantă C

 7. Lucrări de îmbunătătiri funciare

 2.3. categoria de importantă B

8. Instalatii aferente constructiilor (categoriile de importantă A, B, C si D):

 2.4. categoria de importantă A

 8.1. instalatii electrice

3. Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu:

 8.2. instalatii sanitare si termoventilatii

 3.1. de interes national

 8.3. instalatii gaze naturale

 3.2. de interes judetean

 9. Retele:

 3.3. de interes local

 9.1. retele electrice

 4. Căi ferate, metrou, tramvai

 9.2. retele termice si sanitare

5. Lucrări hidrotehnice:

 9.3. retele de telecomunicatii

 5.1. categoria de importantă D

 9.4. retele de gaze naturale

 5.2. categoria de importantă C

 9.5. retele pentru transportul produselor petroliere

 

            Anexez la prezenta cerere dosarul compus din:

 

Nr. file

......

Curriculum vitae (conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae)



Declaratie pe propria răspundere privind îndeplinirea conditiilor de experientă profesională în domeniul executiei constructiilor mentionate la art. 8 din procedură



Copia diplomei de studii si a actului de recunoastere/echivalare a acesteia pe teritoriul României, după caz



Copia actului de identitate sau a actului ce dovedeste cetătenia unuia dintre statele membre si a documentelor de resedintă în România, după caz



Copia legitimatiei valabile de electrician autorizat sau instalator autorizat în gaze naturale



Două fotografii în format 3 x 4 cm

 

Pot fi contactat la numerele de telefon ..............................................................................................................................,

e-mail.............................................................................................................................................................................

Declar pe propria răspundere că sunt/nu sunt de acord ca datele mele de contact (numerele de telefon si adresa de e-mail) să fie publicate pe site-ul Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.

 

Data

....................................

Semnătura

....................................

 

Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C. prelucrează datele dvs. cu caracter personal destinate îndeplinirii atributiilor legale privind autorizarea dirigintilor de santier si publicarea Registrului dirigintilor de santier pe site-ul www.isc-web.ro. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de dreptul dea nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteti adresa Inspectoratului de Stat în Constructii cu o cerere scrisă, datată si semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justitiei.

 


ANEXA Nr. 2*)

la procedură

 

            Modelul de autorizatie:


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

            ANTET ISC

Către

..........................................

(numele titularului autorizatiei)

 

Spre stiintă...........................................................................(investitorul la care este angajat dirigintele de santier)

 

Ca urmarea analizării Referatului nr........../.....................întocmitele Inspectoratul Teritorial în Constructii...........................,

prin care se propune suspendarea sau anularea Autorizatiei de „Diriginte de santier" nr............/................., din cauza nerespectării

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

si în conformitate cu prevederile cap. XI din Procedura de autorizare a dirigintilor de santier, aprobată prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. nr. 154/2010, s-a dispus:

 

SUSPENDAREA AUTORIZATIEI

pentru o perioadă de......luni, începând cu data de................................

 

sau

 

ANULAREA AUTORIZATIEI

începând cu data de................................

 

Inspector general de stat,

..............................................

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

Domnule Inspector general de stat,

 

Subsemnatul, ......................................................................, CNP..............................., vă rog să aprobati preschimbarea autorizatiei/autorizatiilor de diriginte de santier al cărei/al căror titular sunt si pe care le mentionez mai jos:

nr. autorizatie:........................emisă la data:......................;

nr. autorizatie:........................emisă la data:......................;

nr. autorizatie:........................emisă la data:......................;

nr. autorizatie:........................emisă la data:......................;

nr. autorizatie:........................emisă la data:......................;

nr. autorizatie:........................emisă la data:.......................

Atasez la prezenta cerere: copie/copii de pe autorizatia/autorizatiile al cărei/al căror titular sunt, copie de pe actul de identitate si două fotografii în format 3x4 cm.

Autorizatia preschimbată o voi ridica de la Inspectoratul Teritorial în Constructii:.................................................................. (Se va mentiona inspectoratul teritorial în a cărui rază îsi desfăsoară activitatea titularul autorizatiei.)

 

Date de contact:

Adresa:.................................................................................................................................................................................

Telefon:...................................

E-mail:.....................................

Declar pe propria răspundere că sunt/nu sunt de acord ca numărul/numerele de telefon si adresa/adresele de e-mail mentionate să fie publicate pe site-ul Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.

 

Data

....................................

Semnătura

....................................

 

Domnului Inspector general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii

 

Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C. prelucrează datele dvs. cu caracter personal destinate îndeplinirii atributiilor legale privind autorizarea dirigintilor de santier si publicarea Registrului dirigintilor de santier pe site-ul www.isc-web.ro. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de dreptul dea nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteti adresa Inspectoratului de Stat în Constructii cu o cerere scrisă, datată si semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justitiei.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic

 

Având în vedere prevederile notei de la caseta 24 din anexa nr. 38 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de stabilire a Codului Vamal Comunitar, asa cum au fost modificate prin Regulamentul (CE) nr. 215/2006, precum si art. 10, 27 si anexa nr. II la Regulamentul (UE) nr. 113/2010 al Comisiei din 9 februarie 2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European si al Consiliului privind statisticile comunitare privind comertul exterior cu tările terte, în ceea ce priveste schimburile comerciale vizate, definitia datelor, elaborarea statisticilor de comert pe caracteristici de întreprindere si în functie de moneda de facturare, precum si mărfurile sau miscările specifice, în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Tabelul aferent casetei 24 - Natura tranzactiei, prevăzut în cap. 2 din anexa nr. 3 la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 5 ianuarie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„Coloana A

Coloana B

1. Tranzactii care implică transferul real sau intentionat de proprietate de la rezidenti la nerezidenti în schimbul unei compensatii financiare sau de altă natură (cu exceptia tranzactiilor enumerate la pct. 2, 7 si 8)

1. Achizitie/vânzare definitivă

2. Furnizarea pentru vânzare la vedere sau cu testare, pentru consignatie sau prin intermediul unui agent comisionar

3. Comert în barter (compensatie în natură)

4. Leasing financiar (închiriere-achizitie)1) 9. Altele "

2. Returnări si înlocuiri de mărfuri în mod gratuit după înregistrarea tranzactiei initiale

1. Returnări de mărfuri

2. Înlocuiri de mărfuri returnate

3. Înlocuiri (de exemplu, sub garantie) a mărfurilor care nu au fost returnate

9. Altele

3. Tranzactii care implică transferul de proprietate fără compensatii financiare sau de altă natură (de exemplu, expedieri de ajutoare)

 

4. Operatiuni în vederea prelucrării 2) în lohn (fără transferul proprietătii către prelucrător)

1. Mărfuri destinate reintroducerii în tara de unde au fost exportate initial

2. Mărfuri care nu sunt destinate reintroducerii în tara de unde au fost exportate initial

5. Operatiuni ca urmare a prelucrării în lohn (fără transferul proprietătii către prelucrător)

1. Mărfuri reintroduse în tara de unde au fost exportate initial

2. Mărfuri care nu sunt reintroduse în tara de unde au fost exportate initial

6. Tranzactii particulare înregistrate pentru scopuri nationale

 

7. Operatiuni în cadrul unor proiecte comune de apărare sau alte programe comune interguvernamentale de productie

 

8. Tranzactii care implică furnizarea de materiale de constructie si echipament tehnic în cadrul unui contract general de constructii sau constructii civile pentru care nu este necesară o facturare separată a mărfurilor, fiind eliberată numai o factură pentru totalitatea contractului

 

9. Alte tranzactii care nu pot fi clasificate la alte coduri

1. Închirieri, împrumuturi si leasing operational cu durata de peste 24 de luni

9. Altele"


1) Leasingul financiar cuprinde operatiuni unde ratele sunt calculate în asa fel încât să acopere în întregime sau aproape în întregime valoarea mărfurilor. Riscurile si beneficiile dreptului de proprietate sunt transferate concesionarului. La sfârsitul contractului, concesionarul devine proprietarul legal al mărfurilor.

2) Prelucrarea include operatiunile (transformare, constructie, montaj, îmbunătătire, renovare etc.) având ca obiectiv producerea unui articol nou sau îmbunătătit în mod efectiv. Aceasta nu implică neapărat o modificare a clasificării produsului. Activitătile de prelucrare realizate pe cont propriu de prelucrător nu sunt incluse la această pozitie, fiind necesară înregistrarea acestora la pozitia 1 din coloana A.

 

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aplică începând cu 1 aprilie 2010.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Radu Traian Mărginean

 

Bucuresti, 15 martie 2010.

Nr. 4.634.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.