MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 726/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 726         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 1 noiembrie 2010

 

SUMAR

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI SI ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

17/73. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare

 

18/87. - Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/23/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii

 

19/90. - Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea si tratamentul riscurilor, precum si criteriile tehnice utilizate de autoritătile competente pentru verificarea si evaluarea acestora

 

20/91. - Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/26/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerintele de publicare pentru institutiile de credit si firmele de investitii

 

21/78. - Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/21/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii

 


ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI SI ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI

Nr. 17 din 30 septembrie 2010

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Nr. 73 din 8 octombrie 2010

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare

 

Având în vedere dispozitiile art. 126, art. 134 lit. b), art. 384 si ale art. 385 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 420 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale prevederilor art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (1), (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data de 31 decembrie 2010 se abrogă Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/115/2006 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si al pozitiilor din securitizare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.035 si 1.035 bis din 28 decembrie 2006.

Art. 4. - Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

Gabriela Anghelache

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL Nr. 18/16/2010

privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabileste metodologia de determinare a valorilor ponderate la risc ale expunerilor care fac obiectul securitizării, denumite pe parcursul prezentului regulament expuneri securitizate, si ale pozitiilor din securitizare, în vederea calculării cerintelor minime de capital pentru riscul de credit si, după caz, riscul de diminuare a valorii creantei potrivit prevederilor Regulamentului BNR -CNVM nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Prezentul regulament se aplică institutiilor de credit, persoane juridice române, si sucursalelor din România ale institutiilor de credit din state terte.

(3) Casele centrale sunt responsabile pentru reglementarea în conformitate cu prevederile prezentului regulament a cadrului general aferent cooperativelor de credit din cadrul retelelor cooperatiste. Reglementările emise vor avea în vedere prevederile prezentului regulament în ceea ce priveste determinarea valorilor ponderate la risc ale expunerilor care fac obiectul securitizării si ale pozitiilor din securitizare, în vederea calculării cerintelor minime de capital pentru riscul de credit si, după caz, riscul de diminuare a valorii creantei ale cooperativelor de credit, si nu vor putea stabili cerinte mai putin restrictive decât cele prevăzute de acesta. În acest sens, reglementările emise de casa centrală vor fi transmise spre avizare Băncii Nationale a României.

(4) Prezentul regulament se aplică în mod corespunzător societătilor de servicii de investitii financiare, precum si societătilor de administrare a investitiilor care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii. În acest sens, orice referire la Banca Natională a României se consideră a fi făcută, după caz, la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.

(5) Prezentul regulament se aplică la nivel individual si, după caz, la nivel consolidat, în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR - CNVM nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe bază consolidată a institutiilor de credit si a firmelor de investitii, cu modificările ulterioare.


(6) Casele centrale sunt responsabile pentru aplicarea prezentului regulament la nivel de retea cooperatistă.

Art. 2. - (1) Termenii si expresiile folosite în prezentul regulament au semnificatiile prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Expresiile protectie finantată a creditului si protectie nefinantată a creditului au semnificatiile prevăzute în Regulamentul BNR - CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii, cu modificările si completările ulterioare, iar expresiile institutie externă de evaluare a creditului, institutie externă de evaluare a creditului eligibilă, expunere si rating au semnificatiile prevăzute în Regulamentul BNR - CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Expresiile risc de diminuare a valorii creantei, pierdere, pierdere asteptată si factor de conversie au semnificatiile prevăzute în Regulamentul BNR - CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Expresia portofoliu de tranzactionare are semnificatia prevăzută în Regulamentul BNR - CNVM nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Expresia structură de conducere are semnificatia prevăzută în Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitătilor acestora, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Termenul trust are semnificatia prevăzută în Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 4/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2007 privind autorizarea institutiilor de credit, persoane juridice române, si a sucursalelor din România ale institutiilor de credit din state terte.

(7) În scopul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) securitizare - o tranzactie sau o schemă prin care riscul de credit asociat unei expuneri sau unui portofoliu de expuneri este segmentat pe transe si care are următoarele caracteristici:

- plătile în cadrul tranzactiei sau schemei depind de performanta aferentă expunerii sau portofoliului de expuneri; si

- subordonarea transelor determină modul de alocare a pierderilor pe parcursul întregii durate de viată a tranzactiei sau a schemei;

b) securitizare traditională - securitizarea ce presupune transferul economic al expunerilor care fac obiectul securitizării către o entitate special constituită în scopul securitizării, care emite titluri. Aceasta se realizează prin transferul proprietătii asupra expunerilor securitizate de la institutia de credit initiatoare sau prin tehnica subparticipării. Titlurile emise nu reprezintă obligatii de plată ale institutiei de credit initiatoare;

c) securitizare sintetică - securitizarea în cadrul căreia segmentarea riscului de credit pe transe se realizează prin utilizarea instrumentelor financiare derivate de credit sau a garantiilor si în care portofoliul de expuneri rămâne în bilantul institutiei de credit initiatoare;

d) transă - un segment, stabilit pe bază contractuală, al riscului de credit asociat unei expuneri sau unui număr de expuneri, în conditiile în care o pozitie din cadrul segmentului implică un risc de pierdere din credit superior ori inferior celui pe care îl implică o pozitie de valoare egală din orice alt segment, fără a lua în considerare protectia creditului furnizată de terti în mod direct detinătorilor de pozitii din respectivul segment sau din alte segmente ale riscului de credit;

e) pozitie din securitizare - o expunere fată de o securitizare;

f) initiator - oricare dintre următoarele:

- o entitate care, fie ea însăsi, fie prin intermediul entitătilor legate, a fost implicată direct ori indirect în contractul initial care a dat nastere obligatiilor sau obligatiilor potentiale ale debitorului ori ale debitorului potential, care au condus la înregistrarea expunerilor care fac obiectul securitizării; sau

- o entitate care achizitionează expunerile unei terte părti, le include în propriul său bilant si apoi le securitizează;

g) sponsor- o institutie de credit, alta decât o institutie de credit initiatoare, care înfiintează si administrează un program ABCP sau o altă schemă de securitizare ce implică achizitionarea de expuneri de la entităti terte;

h) îmbunătătirea calitătii creditului - o întelegere contractuală prin care calitatea creditului aferentă unei pozitii dintr-o securitizare este ameliorată fată de cum ar fi fost aceasta dacă nu s-ar fi produs îmbunătătirea si care include îmbunătătirea furnizată de transele din securitizare de rang inferior si de alte tipuri de protectie a creditului;

i) entitate special constituită în scopul securitizării - o entitate organizată ca trust sau o altă entitate, diferită de o institutie de credit, constituită pentru desfăsurarea uneia sau mai multor securitizări, ale cărei activităti sunt limitate la acelea corespunzătoare pentru atingerea acestui obiectiv, a cărei structură vizează izolarea obligatiilor sale de cele ale institutiei de credit initiatoare si în care detinătorii de interese generatoare de beneficii au dreptul să gajeze sau să schimbe respectivele interese nerestrictionat;

j) marjă în exces - suma veniturilor de natură financiară si a altor venituri din comisioane încasate aferente expunerilor securitizate, nete de costuri si cheltuieli;

k) optiune de solicitare a stingerii securitizării (clean-up caii option) - o optiune contractuală care permite initiatorului să răscumpere sau să închidă pozitiile din securitizare înainte de rambursarea integrală a expunerilor-suport, în cazul în care valoarea expunerilor rămase de rambursat scade sub un nivel specificat;

l) facilitate de lichiditate - pozitia din securitizare care provine dintr-o întelegere contractuală de finantare care vizează să asigure plata la timp a fluxurilor de numerar către investitori;

m) KIRB - suma următoarelor două elemente:

- 8% din valorile ponderate la risc ale expunerilor securitizate care ar fi fost calculate potrivit prevederilor Regulamentului BNR - CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările si completările ulterioare, dacă acestea nu ar fi fost securitizate; si

- valorile pierderilor asteptate asociate respectivelor expuneri calculate potrivit aceluiasi regulament;

n) metoda bazată pe ratinguri- metoda de calcul al valorilor ponderate la risc ale expunerilor aferente pozitiilor din securitizare, potrivit prevederilor art. 77-81;

o) metoda formulei reglementate - metoda de calcul al valorilor ponderate la risc ale expunerilor aferente pozitiilor din securitizare, potrivit prevederilor art. 82-84;

p) pozitie care nu beneficiază de rating - o pozitie din securitizare care nu beneficiază de un rating eligibil furnizat de către o institutie externă de evaluare de credit eligibilă;

q) pozitie care beneficiază de rating - o pozitie din securitizare care beneficiază de un rating eligibil furnizat de către o institutie externă de evaluare de credit eligibilă;

r) program ABCP- program de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active (asset-backed commercial paper), respectiv un program de securitizare în cadrul căruia titlurile emise au, în mod predominant, forma de titluri pe termen scurt cu o scadentă initială de cel mult un an;

s) formalizare - descrierea si, după caz, fundamentarea unui proces, sistem, a unei metodologii sau decizii, regăsite la nivelul institutiei de credit sub forma unei prezentări scrise cu un grad adecvat de complexitate si detaliere.

 

CAPITOLUL II

Calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor în cadrul unei operatiuni de securitizare

 

Art. 3. - (1) în cazul în care o institutie de credit utilizează abordarea standard prevăzută în Regulamentul BNR - CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, în vederea calculării valorilor ponderate la risc ale expunerilor aferente clasei de expuneri căreia i-ar fi atribuite, potrivit prevederilor art. 4 din regulamentul mentionat, expunerile securitizate, institutia de credit în cauză calculează valoarea ponderată la risc a expunerii aferentă unei pozitii din securitizare potrivit prevederilor art. 37-68.

(2) în toate celelalte cazuri, institutia de credit calculează valoarea ponderată la risc a expunerii în conformitate cu prevederile art. 37-41 si ale art. 69-103.

Art. 4. - (1) în cazul în care un nivel semnificativ al riscului de credit asociat expunerilor securitizate a fost transferat de la institutia de credit initiatoare în conditiile prevederilor cap. IV, acea institutie de credit poate:

a) în cazul unei securitizări traditionale, să excludă expunerile pe care Ie-a securitizat de la calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor si, dacă este cazul, a valorilor pierderilor asteptate; si

b) în cazul unei securitizări sintetice, să calculeze valorile ponderate la risc ale expunerilor si, dacă este cazul, valorile pierderilor asteptate, aferente expunerilor securitizate, potrivit prevederilor cap. IV.

(2) în cazul în care se aplică prevederile alin. (1), institutia de credit initiatoare calculează, pentru eventualele pozitii pe care le detine în respectiva securitizare, valorile ponderate la risc ale expunerilor potrivit prevederilor art. 22-103.

(3) în cazul în care institutia de credit initiatoare nu realizează transferul unui nivel semnificativ al riscului de credit potrivit prevederilor alin. (1), aceasta nu trebuie să calculeze valoarea ponderată la risc a expunerii pentru niciuna dintre pozitiile pe care eventual le detine în respectiva securitizare.

Art. 5. - (1) în vederea calculării valorii ponderate la risc a expunerii aferente unei pozitii din securitizare, valorii expunerii aferente pozitiei îi sunt atribuite ponderi de risc în conformitate cu prevederile art. 22-103, pe baza calitătii creditului respectivei pozitii.

(2) în vederea determinării calitătii creditului aferente unei pozitii din securitizare, în sensul alin. (1), se poate utiliza ratingul furnizat de o institutie externă de evaluare a creditului sau o altă metodă, potrivit prevederilor art. 22-103.

Art. 6. - (1) în cazul în care există o expunere fată de diferite transe ale unei securitizări, expunerea fată de fiecare transă este considerată o pozitie distinctă din securitizare.

(2) Furnizorii de protectie a creditului pentru pozitiile din securitizare sunt considerati detinători de pozitii în securitizare.

(3) Pozitiile din securitizare trebuie să includă expunerile fată de o securitizare care provin din instrumente financiare derivate pe rata dobânzii sau pe valute.

Art. 7. - În cazul în care o pozitie din securitizare face obiectul unei protectii finantate sau nefinantate a creditului, ponderea de risc aplicabilă pentru pozitia respectivă poate fi modificată potrivit prevederilor Regulamentului BNR - CNVM nr. 19/24/2006, cu modificările si completările ulterioare, corelate cu cele ale prezentului regulament.

Art. 8. - Pentru scopul calculării cerintelor de capital pentru riscul de credit si riscul de diminuare a valorii creantei potrivit prevederilor art. 2 lit. a) din Regulamentul BNR - CNVM nr. 13/18/2006, cu modificările si completările ulterioare, valoarea ponderată la risc a expunerii aferente unei pozitii din securitizare care primeste un coeficient de ponderare de 1.250% este inclusă în totalul valorilor ponderate la risc ale expunerilor institutiei de credit, fără a aduce atingere prevederilor art. 22 alin. (1) lit. g) din Regulamentul BNR - CNVM nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 9. - (1) în vederea determinării ponderii de risc a unei pozitii din securitizare potrivit prevederilor art. 5-8, se poate utiliza un rating furnizat de o institutie externă de evaluare a creditului numai dacă aceasta din urmă a fost recunoscută ca eligibilă în acest scop de către Banca Natională a României, fiind denumită în continuare institutie externă de evaluare a creditului eligibilă.

(2) Banca Natională a României recunoaste o institutie externă de evaluare a creditului ca fiind eligibilă pentru scopurile alin. (1) numai dacă respectiva institutie îndeplineste cerintele prevăzute la art. 6 din Regulamentul BNR -CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, prin luarea în considerare a criteriilor tehnice stabilite în cap. IV din cadrul aceluiasi regulament si dacă aceasta dispune de competentă dovedită în domeniul securitizării, care poate fi probată printr-un grad ridicat de acceptare din partea pietei. În cazul în care o institutie externă de evaluare a creditului este înregistrată ca agentie de rating de credit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009, se consideră ca fiind îndeplinite cerintele de obiectivitate, independentă, revizuire continuă si transparentă aferente metodologiei de evaluare.

(3) în situatia în care o institutie externă de evaluare a creditului a fost recunoscută ca fiind eligibilă pentru scopul alin. (1) de către autoritătile competente dintr-un stat membru, Banca Natională a României poate recunoaste respectiva institutie externă de evaluare a creditului ca fiind eligibilă pentru acest scop, fără a mai pune în aplicare un proces propriu de evaluare.

(4) Banca Natională a României publică procedura de recunoastere a institutiilor externe de evaluare a creditului, precum si lista acestor institutii recunoscute ca fiind eligibile.

(5) Pentru a putea fi utilizat în scopul prevăzut la alin. (1), un rating furnizat de o institutie externă de evaluare a creditului eligibilă trebuie să respecte principiile de credibilitate si transparentă prevăzute în cap. V.

Art. 10. - (1) în vederea aplicării ponderilor de risc aferente pozitiilor din securitizare, Banca Natională a României determină corespondenta dintre nivelurile scalei de evaluarea a calitătii creditului prevăzute la art. 22-103 si ratingurile relevante furnizate de institutii externe de evaluare a creditului eligibile.

(2) Determinarea corespondentei în sensul alin. (1) trebuie să fie obiectivă si consecventă.

(3) în situatia în care autoritătile competente dintr-un stat membru sau Comisia Natională a Valorilor Mobiliare au făcut o determinare a corespondentei în sensul alin. (1), Banca Natională a României poate recunoaste respectiva determinare, fără a mai pune în aplicare un proces propriu de determinare a corespondentei.

Art. 11. - (1) Utilizarea ratingurilor furnizate de institutii externe de evaluare a creditului în vederea calculării valorilor ponderate la risc ale expunerilor unei institutii de credit potrivit prevederilor art. 5-8 trebuie să fie consecventă si în conformitate cu prevederile cap. V.

(2) Pentru scopurile alin. (1), ratingurile nu trebuie să fie utilizate în mod selectiv.


Art. 12. - (1) În cazul securitizării unor expuneri reînnoibile supuse unei clauze de amortizare anticipată, institutia de credit initiatoare calculează, potrivit prevederilor art. 22-103, o valoare ponderată la risc a expunerii suplimentară pentru riscul de crestere a nivelului riscului de credit la care este expusă respectiva institutie de credit, ca urmare a producerii efectelor clauzei de amortizare anticipată.

(2) Pentru scopul alin. (1), o expunere reînnoibilă reprezintă expunerea în cazul căreia soldurile sumelor rămase de rambursat ale clientilor pot fluctua în functie de deciziile acestora de a lua cu împrumut si de a rambursa, până la o limită convenită cu institutia de credit, iar o clauză de amortizare anticipată reprezintă o clauză contractuală care impune ca la producerea unor evenimente definite pozitiile investitorilor să fie răscumpărate înainte de scadenta convenită initial pentru titlurile emise.

Art. 13. - (1)0 institutie de credit sponsor sau o institutie de credit initiatoare care, în legătură cu o securitizare, a utilizat prevederile art. 4 la calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor are interdictia de a furniza suport securitizării peste obligatiile sale contractuale în vederea reducerii pierderilor potentiale sau efective ale investitorilor.

(2) în situatia în care o institutie de credit initiatoare sau o institutie de credit sponsor nu respectă dispozitiile alin. (1) în ceea ce priveste o securitizare, Banca Natională a României solicită acesteia cel putin să detină capital pentru toate expunerile securitizate, ca si cum acestea nu ar fi fost securitizate.

(3) Institutia de credit aflată în situatia prevăzută la alin. (2) trebuie să facă public faptul că a furnizat suport peste obligatiile sale contractuale, precum si impactul acestei actiuni asupra capitalului reglementat.

 

CAPITOLUL III

Expuneri la riscul de credit transferat

 

Art. 14. - (1)0 institutie de credit, în altă calitate decât cea de initiator, sponsor sau creditor initial, este expusă la riscul de credit al unei pozitii din securitizare din portofoliul de tranzactionare ori din afara portofoliului de tranzactionare numai dacă initiatorul, sponsorul sau creditorul initial a făcut cunoscut în mod explicit institutiei de credit faptul că va retine, pe bază continuă, un interes economic net semnificativ care, în niciun caz, nu poate fi mai mic de 5%.

(2) Pentru scopurile acestui articol retinerea unui interes economic net înseamnă:

a) păstrarea a cel putin 5% din valoarea nominală a fiecăreia dintre transele vândute sau transferate investitorilor;

b) în cazul securitizărilor expunerilor reînnoibile, păstrarea interesului initiatorului de cel putin 5% din valoarea nominală a expunerilor securitizate;

c) păstrarea unor expuneri selectate aleatoriu, echivalente cu cel putin 5% din valoarea nominală a expunerilor securitizate, în cazul în care aceste expuneri ar fi fost, altfel, securitizate în respectiva securitizare, cu conditia ca numărul expunerilor potential securitizate să fie de cel putin 100 la initierea tranzactiei de securitizare; sau

d) păstrarea transei care suportă prima pierdere si, dacă este necesar, a altor transe cu un profil de risc similar sau mai sever decât cele transferate sau vândute investitorilor si care nu sunt scadente mai devreme decât cele transferate sau vândute investitorilor, astfel încât retinerea să reprezinte în total cel putin 5% din valoarea nominală a expunerilor securitizate.

(3) Interesul economic net este cuantificat la initierea tranzactiei de securitizare si trebuie păstrat pe bază continuă. Acesta nu face obiectul diminuării riscului de credit, pozitiilor scurte sau altei acoperiri. Interesul economic net este determinat pe baza valorii notionale a elementelor din afara bilantului.

(4) În sensul prezentului articol, pe bază continuă înseamnă că pozitiile, interesul sau expunerile retinute nu sunt acoperite ori vândute.

(5) Pentru nicio securitizare nu va exista o aplicare multiplă a cerintelor de retinere.

Art. 15. - (1) în cazul în care o institutie de credit mamă la nivelul Uniunii Europene, o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau una dintre filialele sale securitizează, în calitate de initiator sau sponsor, expuneri de la mai multe institutii de credit, firme de investitii sau alte institutii financiare care sunt incluse în aria de cuprindere a supravegherii pe bază consolidată, cerinta prevăzută la art. 14 poate fi îndeplinită pe baza situatiei consolidate a institutiei de credit mamă la nivelul Uniunii Europene sau a societătii financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică numai în cazul în care institutiile de credit, firmele de investitii sau institutiile financiare care au creat expunerile securitizate s-au angajat să respecte cerintele prevăzute la art. 19 si transmit, în timp util, initiatorului sau sponsorului si institutiei de credit mamă la nivelul Uniunii Europene sau societătii financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene informatiile necesare în vederea îndeplinirii cerintelor mentionate la art. 20.

Art. 16. - (1)Art. 14 nu se aplică în cazul în care expunerile securitizate sunt creante sau creante potentiale asupra sau garantate integral, neconditionat si irevocabil de:

a) administratii centrale sau bănci centrale;

b) administratii regionale, autorităti locale si entităti din sectorul public ale statelor membre;

c) institutii cărora li se aplică o pondere de risc de 50% sau mai mică, în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR- CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare; sau

d) bănci multilaterale de dezvoltare. (2) Art. 14 nu se aplică:

a) tranzactiilor bazate pe un indice clar, transparent si accesibil, în cazul în care entitătile de referintă suport sunt identice cu cele care alcătuiesc un indice de entităti care este tranzactionat pe scară largă sau reprezintă titluri tranzactionabile, altele decât pozitii din securitizare; sau

b) creditelor sindicalizate, creantelor achizitionate sau instrumentelor de tipul Credit Default Swap în cazul în care aceste instrumente nu sunt utilizate pentru a structura si/sau acoperi o securitizare care intră sub incidenta art. 14.

Art. 17. - (1) înainte de a investi si, dacă este cazul, ulterior, institutiile de credit trebuie să fie în măsură să demonstreze Băncii Nationale a României că au o întelegere completă si detaliată asupra fiecărei pozitii din securitizare si că au implementat politicile si procedurile formale, adecvate pentru portofoliul de tranzactionare si pentru afara portofoliului de tranzactionare, corespunzătoare cu profilul de risc al investitiilor lor în pozitii securitizate, în scopul de a analiza si a înregistra următoarele elemente:

a) informatiile aduse la cunostintă, conform art. 14, de către initiatori sau sponsori, pentru a preciza interesul economic net pe care îl retin în securitizare pe bază continuă;

b) caracteristicile de risc ale fiecărei pozitii din securitizare;

c) caracteristicile de risc ale expunerilor suport aferente pozitiei din securitizare;

d) reputatia si istoricul pierderilor suferite în securitizări anterioare de initiatori sau sponsori, corespunzătoare claselor relevante de expuneri-suport aferente pozitiei din securitizare;

e) declaratiile si dezvăluirile făcute de initiatori, sponsori sau de agentii ori consilierii acestora în legătură cu obligatia de diligentă (due diligence) privind expunerile securitizate si, după caz, calitatea garantiilor reale aferente expunerilor securitizate;

f) dacă este cazul, metodologiile si conceptele pe care se bazează evaluarea garantiilor reale aferente expunerilor securitizate, precum si politicile adoptate de initiator sau de sponsor pentru a asigura independenta evaluatorului; si

g) toate caracteristicile structurale ale securitizării care pot influenta în mod semnificativ performanta pozitiei din securitizare detinute de institutia de credit.

(2) Institutiile de credit trebuie să efectueze periodic propriile simulări de criză adecvate pentru pozitiile lor din securitizare. În acest scop, institutiile de credit se pot baza pe modelele financiare elaborate de o institutie externă de evaluare a creditului, cu conditia ca institutiile de credit să poată demonstra, la cerere, că au manifestat o preocupare corespunzătoare, înainte de a investi, pentru a valida ipotezele relevante ale modelelor si structurarea acestora si pentru a întelege metodologia, ipotezele si rezultatele.

Art. 18. - (1) Institutiile de credit, în altă calitate decât cea de initiator, sponsor sau creditor initial, trebuie să stabilească proceduri formale adecvate pentru portofoliul de tranzactionare si afara portofoliului de tranzactionare, care să fie corespunzătoare cu profilul de risc al investitiilor lor în pozitii securitizate, în scopul monitorizării pe bază continuă si în timp util a informatiilor privind performanta expunerilor-suport aferente pozitiilor lor din securitizare.

(2) în sensul alin. (1), informatiile includ, după caz, tipul expunerii, procentajul împrumuturilor cu întârzieri la plată de peste 30, 60 si 90 de zile, ratele de nerambursare, ratele de rambursare anticipată, împrumuturile cu garantia aflată în executare, tipul garantiei reale si rata de ocupare a acesteia si distributia frecventei scorurilor de credit sau a altei cuantificări a bonitătii debitorilor de-a lungul expunerilor-suport, gradul de diversificare la nivel de industrie si de arie geografică, distributia frecventei raportului dintre împrumut si valoarea garantiei reale (loan to value), cu intervale ale căror mărimi să permită efectuarea cu usurintă a unei analize de senzitivitate adecvate.

(3) în cazul în care expunerile-suport sunt ele însele pozitii din securitizare, institutiile de credit trebuie să dispună de informatiile mentionate la alin. (2) nu numai în ceea ce priveste transele-suport din securitizare, cum ar fi numele si calitatea creditului emitentului, ci si în ceea ce priveste caracteristicile si performanta portofoliilor-suport aferente acestor transe din securitizare.

(4) Institutiile de credit trebuie să dispună de o întelegere în profunzime a tuturor caracteristicilor structurale ale unei tranzactii de securitizare care ar putea influenta în mod semnificativ performanta expunerilor provenind din această tranzactie, cum ar fi ordinea distribuirii fluxurilor de numerar către investitori stabilită prin contract (contractual waterfall), precum si factorii de declansare aferenti, îmbunătătirea calitătii creditului, cresterea lichiditătii, factorii de declansare legati de valoarea de piată si definitia stării de nerambursare specifică tranzactiei.

(5) În cazul în care institutia de credit nu îndeplineste cerintele legate de orice aspect important prevăzut la art. 17, prezentul articol si art. 20, ca urmare a neglijentei sau a omisiunii, Banca Natională a României impune o pondere de risc suplimentară proportională, de cel putin 250% din ponderea de risc (limitată la 1.250%) care s-ar aplica, în lipsa prevederilor prezentului alineat, pozitiilor corespunzătoare din securitizare, în conformitate cu prevederile cap. VI, pondere care creste progresiv cu fiecare încălcare ulterioară a prevederilor privind obligatia de diligentă.

(6) în sensul alin. (5), Banca Natională a României ia în considerare exceptările pentru anumite securitizări, prevăzute la art. 16, prin reducerea ponderii de risc pe care de altfel ar impune-o prin prezentul articol cu privire la o securitizare căreia i se aplică prevederile art. 16.

Art. 19. - (1) în conformitate cu cerintele prevăzute la art. 6 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea si tratamentul riscurilor, precum si criteriile tehnice utilizate de autoritătile competente pentru verificarea si evaluarea acestora, cu modificările si completările ulterioare, institutiile de credit, în calitate de sponsor si initiator, trebuie să aplice expunerilor care urmează să fie securitizate aceleasi criterii solide si bine definite de acordare a creditelor ca în cazul expunerilor care urmează să fie detinute în portofoliul acestora. În acest scop, institutiile de credit, în calitate de initiator si sponsor, trebuie să aplice aceleasi procese pentru aprobarea si, dacă este cazul, pentru modificarea termenilor contractuali aferenti creditelor, precum si pentru înlocuirea (reînnoirea si refinantarea) expunerilor.

(2) în sensul alin. (1), institutiile de credit trebuie să aplice aceleasi standarde de analiză si în cazul participatiilor sau subscrierilor de titluri provenind din securitizare, achizitionate de la terte părti, indiferent dacă aceste participatii sau subscrieri urmează să fie detinute în portofoliul lor de tranzactionare sau în afara acestuia.

(3) în cazul în care nu se respectă cerintele prevăzute la alin. (1), o institutie de credit initiatoare nu poate aplica prevederile art. 4 alin. (1), iar respectiva institutie de credit nu poate exclude expunerile securitizate de la calcularea cerintelor de capital în conformitate cu prezentul regulament.

Art. 20. - (1) Institutiile de credit, în calitate de sponsor si initiator, trebuie să facă public investitorilor nivelul angajamentului lor, prevăzut la art. 14, de a mentine un interes economic net în securitizare.

(2) Institutiile de credit, în calitate de sponsor si initiator, trebuie să se asigure că investitorii potentiali au acces imediat la toate datele relevante privind calitatea creditului si performanta fiecărei expuneri-suport, fluxurile de numerar si garantia reală aferente unei expuneri din securitizare, precum si la alte informatii de acest tip necesare pentru efectuarea unor simulări de criză cuprinzătoare si bine documentate cu privire la fluxurile de numerar si valorile garantiei reale aferente expunerilor-suport. În acest scop, datele relevante trebuie să fie stabilite la data initierii operatiunii de securitizare si, dacă este cazul, ulterior, din considerente ce tin de natura operatiunii de securitizare.

Art. 21. - (1)Art. 14-20 se aplică securitizărilor noi, initiate începând cu 1 ianuarie 2011.

(2) Art. 14-20 se aplică, după 31 decembrie 2014, securitizărilor existente în cazul în care, după această dată, se adaugă sau se substituie noi expuneri-suport.

(3) Banca Natională a României poate decide să suspende temporar cerintele mentionate la art. 14 si 15 în perioadele în care piata se confruntă cu o criză generală de lichiditate.

 

CAPITOLUL IV

Cerinte minime pentru recunoasterea transferului semnificativ al riscului de credit si pentru calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor si a valorilor pierderilor asteptate aferente expunerilor securitizate

 

SECTIUNEA 1

Cerinte minime pentru recunoasterea transferului semnificativ al riscului de credit în cadrul unei securitizări traditionale

 

Art. 22. - (1) Institutia de credit initiatoare a unei securitizări traditionale poate exclude expunerile securitizate de la calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor si a valorilor pierderilor asteptate dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele conditii:

a) se consideră că un nivel semnificativ al riscului de credit asociat expunerilor securitizate a fost transferat către terte părti;

b) institutia de credit initiatoare aplică o pondere de risc de 1.250% tuturor pozitiilor din securitizare pe care le detine în această securitizare sau deduce aceste pozitii din securitizare din fondurile proprii, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. g) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Cu exceptia cazurilor specifice în care Banca Natională a României decide că eventuala reducere a valorilor ponderate la risc ale expunerilor pe care institutia de credit initiatoare ar realiza-o prin această securitizare nu este justificată de un transfer corespunzător al riscului de credit către terte părti, se consideră că un nivel semnificativ al riscului de credit a fost transferat în următoarele situatii:

a) valorile ponderate la risc ale expunerilor aferente pozitiilor-mezanin din securitizare detinute de institutia de credit initiatoare în cadrul acestei securitizări nu depăsesc 50% din valorile ponderate la risc ale expunerilor aferente tuturor pozitiilor-mezanin din securitizare existente în această securitizare;

b) în cazul în care într-o anumită securitizare nu există pozitii-mezanin din securitizare si institutia de credit initiatoare demonstrează că valoarea expunerilor aferente pozitiilor din securitizare care ar fi supuse unei deduceri din fondurile proprii sau unei ponderi de risc de 1.250% depăseste cu o marjă substantială estimarea întemeiată a pierderii asteptate aferente expunerilor securitizate, institutia de credit initiatoare nu detine mai mult de 20% din valorile expunerilor aferente pozitiilor din securitizare care ar face obiectul unui astfel de tratament.

(3) Pentru scopurile alin. (2), pozitii-mezanin din securitizare înseamnă pozitii din securitizare cărora li se aplică o pondere de risc mai mică de 1.250% si care sunt de rang inferior în raport cu pozitia de cel mai înalt rang în această securitizare si de rang inferior în raport cu orice pozitie din securitizare în cadrul acestei securitizări căreia:

a) în cazul unei pozitii din securitizare care face obiectul prevederilor art. 42-68, i se atribuie nivelul 1 pe scala de evaluare a calitătii creditului; sau

b) în cazul unei pozitii din securitizare care face obiectul prevederilor art. 69-103, i se atribuie nivelul 1 sau 2 pe scala de evaluare a calitătii creditului.

(4) Ca alternativă la prevederile alin. (2) si (3), se poate considera că un nivel semnificativ al riscului de credit a fost transferat dacă institutia de credit demonstrează Băncii Nationale a României că dispune de politici si metodologii care să asigure că eventuala reducere a cerintelor de capital pe care institutia de credit initiatoare o realizează prin securitizare este justificată de un transfer corespunzător al riscului de credit către terte părti.

(5) Pentru scopurile alin. (4), institutia de credit initiatoare trebuie să demonstreze că acest transfer al riscului de credit către terte părti este de asemenea recunoscut în scopurile administrării interne a riscului institutiei de credit si în alocarea capitalului intern al acesteia.

(6) Pe lângă cerintele mentionate la alin. (1)-(5), următoarele conditii trebuie îndeplinite în totalitate:

a) documentatia aferentă securitizării reflectă substanta economică a tranzactiei;

b) expunerile securitizate devin inaccesibile institutiei de credit initiatoare si creditorilor săi, inclusiv în caz de faliment sau de reorganizare judiciară. Îndeplinirea acestei conditii trebuie să fie confirmată printr-o opinie juridică de specialitate;

c) titlurile emise nu reprezintă obligatii de plată ale institutiei de credit initiatoare;

d) transferul este efectuat către o entitate special constituită în scopul securitizării;

e) institutia de credit initiatoare nu păstrează controlul, efectiv sau indirect, asupra expunerilor transferate. Se consideră că un initiator a păstrat controlul efectiv asupra expunerilor transferate dacă are dreptul de a răscumpăra de la destinatarul transferului expunerile transferate anterior în vederea realizării profiturilor aferente sau dacă are obligatia de a-si asuma din nou riscul transferat. Mentinerea de către institutia de credit initiatoare a drepturilor sau obligatiilor aferente administrării expunerilor transferate nu reprezintă în sine control indirect al expunerilor;

f) în cazul existentei unei optiuni de solicitare a stingerii securitizării (clean-up caii option), următoarele conditii sunt îndeplinite:

- dreptul de exercitare a optiunii este la discretia institutiei de credit initiatoare;

- optiunea poate fi exercitată numai dacă cel mult 10% din valoarea initială a expunerilor securitizate rămâne nerambursată; si

- optiunea nu este structurată astfel încât să evite alocarea pierderilor asupra pozitiilor de îmbunătătire a calitătii creditului sau asupra altor pozitii detinute de investitori si nici nu este structurată într-un alt mod care să furnizeze o îmbunătătire a calitătii creditului; si

g) documentatia aferentă securitizării nu contine clauze care:

- să impună, în alte cazuri decât clauza amortizării anticipate, ca pozitiile din securitizare să fie ameliorate de către institutia de credit initiatoare, prin metode care includ, dar fără a se limita la acestea, modificarea expunerilor-suport sau cresterea randamentului de plătit către investitori pentru a contracara efectul deteriorării calitătii creditului aferente expunerilor securitizate; sau

- să conducă la cresterea randamentului de plătit către detinătorii de pozitii din securitizare pentru a contracara efectul deteriorării calitătii creditului aferente portofoliului de expuneri-suport.

 

SECTIUNEA a 2-a

Cerinte minime pentru recunoasterea transferului semnificativ al riscului de credit în cadrul unei securitizări sintetice

 

Art. 23. - (1) Institutia de credit initiatoare a unei securitizări sintetice poate calcula valorile ponderate la risc ale expunerilor si, dacă este cazul, valorile pierderilor asteptate aferente expunerilor securitizate, în conformitate cu prevederile art. 24 si 25, dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele conditii:

a) un nivel semnificativ al riscului de credit a fost transferat către terte părti prin intermediul unei protectii finantate sau nefinantate a creditului;

b) institutia de credit initiatoare aplică o pondere de risc de 1.250% tuturor pozitiilor din securitizare pe care le detine în securitizare sau deduce aceste pozitii din securitizare din fondurile proprii, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. g) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Cu exceptia situatiilor în care Banca Natională a României decide de la caz la caz că eventuala reducere a valorilor ponderate la risc ale expunerilor pe care institutia de credit initiatoare ar realiza-o prin această securitizare nu este justificată de un transfer corespunzător al riscului de credit către terte părti, se consideră că un nivel semnificativ al riscului de credit a fost transferat dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele conditii:

a) valorile ponderate la risc ale expunerilor aferente pozitiilor-mezanin din securitizare detinute de institutia de credit initiatoare în cadrul acestei securitizări nu depăsesc 50% din valorile ponderate la risc ale expunerilor aferente tuturor pozitiilor-mezanin din securitizare existente în această securitizare;

b) în cazul în care într-o anumită securitizare nu există pozitii-mezanin din securitizare si institutia de credit initiatoare demonstrează că valoarea expunerilor aferente pozitiilor din securitizare care ar fi supuse unei deduceri din fondurile proprii sau unei ponderi de risc de 1.250% depăseste cu o marjă substantială estimarea întemeiată a pierderii asteptate aferente expunerilor securitizate, institutia de credit initiatoare nu detine mai mult de 20% din valorile expunerilor aferente pozitiilor din securitizare care ar face obiectul unui astfel de tratament.

(3) Pentru scopurile alin. (2), pozitii-mezanin din securitizare înseamnă pozitii din securitizare cărora li se aplică o pondere de risc mai mică de 1.250% si care sunt de rang inferior în raport cu pozitia de cel mai înalt rang în această securitizare si de rang inferior în raport cu orice pozitie din securitizare în cadrul acestei securitizări căreia:

a) în cazul unei pozitii din securitizare care face obiectul prevederilor art. 42-68, i se atribuie nivelul 1 pe scala de evaluare a calitătii creditului potrivit cap. V; sau

b) în cazul unei pozitii din securitizare care face obiectul prevederilor art. 69-103, i se atribuie nivelul 1 sau 2 pe scala de evaluare a calitătii creditului potrivit cap. V.

(4) Ca alternativă la prevederile alin. (2) si (3), se poate considera că un nivel semnificativ al riscului de credit a fost transferat dacă institutia de credit demonstrează Băncii Nationale a României că dispune de politici si metodologii care să asigure că eventuala reducere a cerintelor de capital pe care institutia de credit initiatoare o realizează prin securitizare este justificată de un transfer corespunzător al riscului de credit către terte părti.

(5) Pentru scopurile alin. (4), institutia de credit initiatoare trebuie să demonstreze că acest transfer al riscului de credit către terte părti este recunoscut si în scopurile administrării interne a riscului institutiei de credit, precum si în alocarea capitalului intern.

(6) în plus, transferul trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) documentatia aferentă securitizării reflectă substanta economică a tranzactiei;

b) protectia creditului prin intermediul căreia se realizează transferul riscului de credit îndeplineste cerintele de eligibilitate si celelalte cerinte prevăzute în Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006, cu modificările si completările ulterioare, pentru recunoasterea unei astfel de protectii a creditului. Pentru scopul prezentei litere, entitătile special constituite în scopul securitizării nu sunt recunoscute în calitate de furnizori eligibili de protectie nefinantată a creditului;

c) instrumentele utilizate pentru transferul riscului de credit nu contin clauze sau conditii care:

- să impună praguri de semnificatie supradimensionate, sub al căror nivel se consideră că producerea unui eveniment de credit nu declansează protectia creditului;

- să permită rezilierea protectiei ca urmare a deteriorării calitătii creditului expunerilor-suport;

- să impună ca, în alte cazuri decât clauzele de amortizarea anticipată, pozitiile din securitizare să fie ameliorate de către institutia de credit initiatoare;

- să majoreze costurile institutiei de credit legate de protectia creditului sau randamentul de plătit către detinătorii de pozitii din securitizare, pentru a contracara efectul deteriorării calitătii creditului aferente portofoliului de expuneri-suport; si

d) caracterul executoriu al protectiei creditului în toate jurisdictiile relevante a fost confirmat printr-o opinie juridică de specialitate.

 

SECTIUNEA a 3-a

Calcularea de către institutia de credit initiatoare a valorilor ponderate la risc ale expunerilor aferente expunerilor securitizate în cadrul unei securitizări sintetice

 

Art. 24. - (1) în vederea calculării valorilor ponderate la risc ale expunerilor securitizate, în situatia în care sunt îndeplinite conditiile prevăzute la art. 23, institutia de credit initiatoare a unei securitizări sintetice utilizează, potrivit prevederilor art. 26 si 27, metodologiile relevante de calcul prevăzute în cap. VI, si nu pe cele prevăzute în Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, si în Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(2) în cazul institutiilor de credit care calculează valorile ponderate la risc ale expunerilor si valorile pierderilor asteptate potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările si completările ulterioare, valorile pierderilor asteptate referitoare la astfel de expuneri sunt zero.

Art. 25. - (1) Dispozitiile art. 24 se referă la întregul portofoliu de expuneri care fac obiectul securitizării.

(2) Fără a aduce atingere prevederilor art. 26 si 27, institutia de credit initiatoare trebuie să calculeze valorile ponderate la risc ale expunerilor aferente tuturor transelor din securitizare în conformitate cu prevederile cap. VI, inclusiv cu cele referitoare la recunoasterea diminuării riscului de credit (de exemplu, în situatia în care o transă este transferată unei terte părti prin intermediul unei protectii nefinantate a creditului, la calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor institutiei de credit initiatoare, pentru transa respectivă se aplică ponderea de risc aferentă tertei părti).

3.1. Tratamentul decalajului de scadentă în cadrul securitizării sintetice

Art. 26. - (1) în vederea calculării valorilor ponderate la risc ale expunerilor în conformitate cu prevederile art. 24, orice decalaj de scadentă între scadenta protectiei creditului prin intermediul căreia se realizează segmentarea riscului de credit pe transe si scadenta expunerilor securitizate este tratat în conformitate cu prevederile alin. (2) si (3) ale prezentului articol si cu cele ale art. 27.

(2) Scadenta protectiei creditului se determină în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Scadenta expunerilor securitizate este cea mai mare scadentă a oricăreia dintre expunerile respective, dar nu mai mare de 5 ani.

Art. 27. - (1)0 institutie de credit initiatoare trebuie să ignore orice decalaj de scadentă la calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor aferente transelor cărora Ie-a fost atribuită o pondere de risc de 1.250% în conformitate cu prevederile cap. VI.

(2) Pentru toate celelalte transe, tratamentul decalajului de scadentă prevăzut în Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006, cu modificările si completările ulterioare, se aplică potrivit următoarei formule:

 

RW* = [ RW(SP) x (t-t*) ] / [ T-t* ] + [ RW(Ass) x (T-t) ] / [ T-t* ]

unde:

- RW* reprezintă valorile ponderate la risc ale expunerilor în vederea calculării cerintelor de capital potrivit prevederilor art. 2 lit. a) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 13/18/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- RW(Ass) reprezintă valorile ponderate la risc ale expunerilor care s-ar fi calculat în mod proportional dacă expunerile nu ar fi fost securitizate;

- RW(SP) reprezintă valorile ponderate la risc ale expunerilor calculate potrivit prevederilor art. 24, dacă nu ar fi existat niciun decalaj de scadentă;

- T reprezintă scadenta expunerilor-suport, exprimată în ani;

- t reprezintă scadenta protectiei creditului, exprimată în ani; si

- t* este 0,25.


 

CAPITOLUL V

Ratinguri externe

 

SECTIUNEA 1

Cerinte aplicabile ratingurilor furnizate de institutiile externe de evaluare a creditului eligibile (ECAI)

 

Art. 28. - Pentru a fi utilizat în scopul calculării valorilor ponderate la risc ale expunerilor, potrivit prevederilor cap. VI, un rating furnizat de o institutie externă de evaluare a creditului eligibilă trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să nu existe nicio nepotrivire între tipurile de plăti luate în considerare în cadrul procesului de evaluare a creditului si tipurile de plăti la care institutia de credit este îndreptătită potrivit contractului care dă nastere respectivei pozitii din securitizare; si

b) ratingurile trebuie să fie în mod public disponibile participantilor de pe piată. Se consideră că ratingurile sunt în mod public disponibile participantilor de pe piată numai dacă au fost publicate într-un cadru accesibil publicului si dacă au fost incluse în matricea de tranzitie (de migrare a ratingurilor dintr-o clasă în alta) a institutiei externe de evaluare a creditului. Ratingurile care sunt disponibile numai unui număr limitat de entităti nu sunt considerate ca fiind disponibile în mod public.

 

SECTIUNEA a 2-a

Utilizarea ratingurilor

 

Art. 29. - O institutie de credit poate nominaliza una sau mai multe institutii externe de evaluare a creditului eligibile ale căror ratinguri să fie utilizate la calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor potrivit prevederilor art. 3-13 (institutie externă de evaluare a creditului nominalizată).

Art. 30. - Fără a aduce atingere prevederilor art. 32-34, o institutie de credit trebuie să utilizeze în mod consecvent ratingurile furnizate de institutiile externe de evaluare a creditului nominalizate pentru pozitiile sale din securitizare.

Art. 31. - Fără a aduce atingere prevederilor art. 32 si 33, o institutie de credit nu poate utiliza ratingurile furnizate de o institutie externă de evaluare a creditului pentru pozitiile sale în unele transe ale unei structuri de securitizare si ratingurile furnizate de o altă institutie externă de evaluare a creditului pentru pozitiile sale în alte transe din cadrul aceleiasi structuri, indiferent dacă acestea din urmă beneficiază sau nu de un rating furnizat de prima institutie externă de evaluare a creditului.

Art. 32. - În cazul în care o pozitie din securitizare dispune de două ratinguri furnizate de institutii externe de evaluare a creditului nominalizate, institutia de credit utilizează ratingul mai putin favorabil.

Art. 33. - (1) în cazul în care o pozitie din securitizare dispune de mai mult de două ratinguri furnizate de institutii externe de evaluare a creditului nominalizate, institutia de credit utilizează cele mai favorabile două ratinguri.

(2) în cazul în care cele două ratinguri prevăzute la alin. (1) sunt diferite, institutia de credit utilizează ratingul mai putin favorabil dintre cele două.

Art. 34. - (1) în situatia în care o protectie a creditului eligibilă potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006, cu modificările si completările ulterioare, este furnizată în mod direct entitătii special constituite în scopul securitizării si acea protectie este luată în considerare în procesul de evaluare a creditului aferent unei pozitii din securitizare, efectuat de către o institutie externă de evaluare a creditului nominalizată, poate fi utilizată ponderea de risc asociată acelui rating.

(2) Dacă protectia furnizată în sensul alin. (1) nu este eligibilă conform prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006, cu modificările si completările ulterioare, ratingul nu poate fi recunoscut.

(3) în situatia în care protectia creditului nu este furnizată entitătii special constituite în scopul securitizării, ci în mod direct unei pozitii din securitizare, ratingul nu poate fi recunoscut.

(4) Ratingurile furnizate de institutiile externe de evaluare a creditului cu privire la instrumentele de finantare structurată vor putea fi folosite numai dacă acestea fac disponibilă public explicarea modului în care performanta portofoliului de active afectează propriile ratinguri pe care le furnizează.

 

SECTIUNEA a 3-a

Punerea în corespondentă a ratingurilor cu nivelurile scalei de evaluare a calitătii creditului (Mapping)

 

Art. 35. - (1) Banca Natională a României determină corespondenta dintre nivelurile scalei de evaluare a calitătii creditului din tabelele prevăzute în cap. VI si ratingurile furnizate de institutii externe de evaluare a creditului eligibile.

(2) Pentru scopurile alin. (1), Banca Natională a României diferentiază între gradele de risc relative exprimate de fiecare rating.

(3) Pentru scopurile alin. (1), Banca Natională a României ia în considerare factori cantitativi (cum ar fi ratele de nerambursare si/sau ratele de pierdere) si factori calitativi (cum ar fi gama de tranzactii evaluate de către institutia externă de evaluare a creditului si semnificatia ratingului).

Art. 36. - (1) În cadrul procesului de determinare a corespondentei prevăzute la art. 35, Banca Natională a României urmăreste să se asigure că pozitiile din securitizare cărora le este atribuită aceeasi pondere de risc pe baza ratingurilor furnizate de institutiile externe de evaluare a creditului eligibile, prezintă un grad de risc de credit echivalent.

(2) în sensul alin. (1), Banca Natională a României poate modifica în mod corespunzător determinarea corespondentei dintre nivelurile scalei de evaluare a calitătii creditului si ratinguri.

 

CAPITOLUL VI

Metodologia de calcul

 

SECTIUNEA 1

Calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor

 

Art. 37. - Pentru scopurile art. 5-8, valoarea ponderată la risc a expunerii aferente unei pozitii din securitizare se calculează prin aplicarea ponderii de risc relevante la valoarea expunerii aferente pozitiei, asa cum este precizat în cadrul acestui capitol.

Art. 38. - Fără a aduce atingere prevederilor art. 39:

a) în cazul în care o institutie de credit calculează valorile ponderate la risc ale expunerilor conform prevederilor art. 42- 68, valoarea expunerii aferente unei pozitii din securitizare din bilant este egală cu valoarea sa bilantieră;

b) în cazul în care o institutie de credit calculează valorile ponderate la risc ale expunerilor conform prevederilor art. 69- 103, valoarea expunerii aferente unei pozitii din securitizare din bilant este egală cu valoarea sa înainte de deducerea ajustărilor de valoare; si

c) valoarea expunerii aferente unei pozitii din securitizare din afara bilantului este egală cu produsul dintre valoarea sa nominală si un factor de conversie, asa cum este prevăzut în cadrul prezentului regulament. Dacă nu este specificat altfel, factorul de conversie este 100%.

Art. 39. - Valoarea expunerii aferente unei pozitii din securitizare care provine dintr-un instrument financiar derivat prevăzut în anexa la Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de


răscumpărare, al operatiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare si al tranzactiilor de creditare în marjă, cu modificările si completările ulterioare, se determină în conformitate cu prevederile regulamentului respectiv.

Art. 40. - În cazul în care o pozitie din securitizare face obiectul unei protectii finantate a creditului, valoarea expunerii acelei pozitii poate fi modificată în conformitate cu si potrivit cerintelor din Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006, cu modificările si completările ulterioare, completate cu cele ale prezentului regulament.

Art. 41. - (1) în cazul în care o institutie de credit detine două sau mai multe pozitii din securitizare care se suprapun, aceasta trebuie ca, pentru partea care se suprapune, să includă în calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor numai pozitia sau partea din pozitie care produce cea mai mare valoare ponderată la risc a expunerii.

(2) Pentru scopurile acestui articol, suprapunere înseamnă că pozitiile reprezintă, total sau partial, o expunere fată de acelasi risc, astfel încât partea care se suprapune este considerată o singură expunere.

 

SECTIUNEA a 2-a

Calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor în cazul utilizării abordării standard

 

Art. 42. - Fără a aduce atingere prevederilor art. 44, valoarea ponderată la risc a expunerii aferente unei pozitii din securitizare care beneficiază de rating se calculează prin aplicarea la valoarea expunerii a ponderii de risc asociate nivelului scalei de evaluare a calitătii creditului cu care a fost pus în corespondentă ratingul de către Banca Natională a României, în conformitate cu prevederile art. 10, asa cum este prevăzut în tabelele nr. 1 si 2.

 

Tabelul nr. 1

 

Pozitii, altele decât cele care beneficiază de rating pe termen scurt

 

Nivelul scalei de evaluare a calitătii creditului

1

2

3

4

Cel mult 5

Pondere de risc

20%

50%

100%

350%

1.250%

 

Tabelul nr. 2

 

Pozitii care beneficiază de rating pe termen scurt

 

Nivelul scalei de evaluare a calitătii creditului

1

2

3

Toate celelalte ratinguri

Pondere de risc

20%

50%

100%

1.250%

 

Art. 43. - Fără a aduce atingere prevederilor art. 46-50, valoarea ponderată la risc a expunerii aferente unei pozitii din securitizare care nu beneficiază de rating se calculează prin aplicarea unei ponderi de risc de 1.250%.

2.1. Institutiile de credit initiator si sponsor

Art. 44. - În cazul unei institutii de credit initiatoare sau care are calitatea de sponsor, valorile ponderate la risc ale expunerilor aferente pozitiilor sale din securitizare pot fi limitate la valorile ponderate la risc ale expunerilor care ar fi fost calculate pentru expunerile securitizate dacă acestea nu ar fi fostsecuritizate, conditionat de aplicarea unei eventuale ponderi de risc de 150% asupra tuturor elementelor restante si elementelor încadrate în categoria “risc reglementat ridicat” din cadrul expunerilor securitizate.

2.2. Tratamentul pozitiilor care nu beneficiază de rating

Art. 45. - Institutiile de credit care detin o pozitie din securitizare care nu beneficiază de rating pot să aplice, pentru calcularea valorii ponderate la risc a expunerii aferente pozitiei respective, tratamentul prevăzut la art. 46, cu conditia ca, în orice moment, să fie cunoscută componenta portofoliului de expuneri securitizate.

Art. 46. - (1)0 institutie de credit poate aplica ponderea de risc medie ponderată ce ar fi aplicată expunerilor securitizate potrivit prevederilor Regulamentului BNR -CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, de către o institutie de credit care ar detine expunerile, multiplicată cu un coeficient de concentrare.

(2) Coeficientul de concentrare prevăzut la alin. (1) este egal cu raportul dintre suma valorilor nominale ale tuturor transelor securitizării si suma valorilor nominale ale transelor de rang inferior sau de rang egal cu cel al transei în care este detinută pozitia, inclusiv valoarea nominală a respectivei transe.

(3) Ponderea de risc rezultată din aplicarea alin. (1) nu poate depăsi 1.250% si nu poate fi mai mică decât orice pondere de risc aplicabilă unei transe de rang superior care beneficiază de rating.

(4) în situatia în care institutia de credit nu poate să determine ponderile de risc aplicabile expunerilor securitizate potrivit prevederilor Regulamentului BNR -CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, respectivei pozitii i se aplică o pondere de risc de 1.250%.

2.3. Tratamentul pozitiilor din securitizare detinute într-o transă ce suportă a doua pierdere (second loss) sau într-o transă mai favorabilă din cadrul unui program ABCP

Art. 47. - Fără a aduce atingere posibilitătii aplicării unui tratament mai avantajos în temeiul dispozitiilor referitoare la facilitătile de lichiditate prevăzute la art. 49 si 50, o institutie de credit poate aplica pozitiilor din securitizare care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 48 o pondere de risc reprezentând maximum dintre 100% si cea mai mare dintre ponderile de risc care ar fi fost aplicate oricăreia dintre expunerile securitizate potrivit prevederilor Regulamentului BNR -CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, de către o institutie de credit care ar detine respectivele expuneri.

Art. 48. - Tratamentul prevăzut la art. 47 poate fi aplicat dacă pozitia din securitizare:

a) este încadrată într-o transă care din punct de vedere economic suportă a doua pierdere (second loss) sau într-o transă mai favorabilă a securitizării, iar transa care suportă prima pierdere (first loss) trebuie să îi furnizeze acesteia o îmbunătătire semnificativă a calitătii creditului;

b) este de o calitate cel putin echivalentă ratingului aferent unei investitii cu risc scăzut (investment grade); si

c) este detinută de o institutie de credit care nu detine nicio pozitie în transa care suportă prima pierdere (first loss).

2.4. Tratamentul facilitătilor de lichiditate care nu beneficiază de rating

2.4.1. Facilităti de lichiditate eligibile

Art. 49. - (1) în vederea determinării valorii expunerii aferente unei facilităti de lichiditate care nu beneficiază de rating, asupra valorii nominale a facilitătii se poate aplica un factor de conversie de 50% dacă facilitatea de lichiditate este eligibilă.

(2) O facilitate de lichiditate care nu beneficiază de rating este eligibilă în sensul alin. (1), dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) documentatia aferentă facilitătii de lichiditate identifică si delimitează în mod clar circumstantele în care facilitatea de lichiditate poate fi trasă;

b) facilitatea de lichiditate nu poate fi trasă pentru a furniza suport de credit prin acoperirea pierderilor deja înregistrate la


momentul tragerii (de exemplu, prin furnizarea de lichidităti pentru expunerile aflate în stare de nerambursare la momentul tragerii sau pentru achizitionarea de active la un pret superior valorii lor juste);

c) facilitatea de lichiditate nu poate fi utilizată pentru a furniza finantare permanentă sau periodică pentru securitizare;

d) rambursarea lichiditătilor trase în cadrul facilitătii nu este subordonată creantelor investitorilor, altele decât cele legate de instrumentele financiare derivate pe rata dobânzii sau pe valute ori de comisioane sau alte astfel de plăti, si nici nu face obiectul unor exceptii sau amânări;

e) nu este posibilă recurgerea la facilitatea de lichiditate ulterior epuizării tuturor modalitătilor disponibile de îmbunătătire a calitătii creditului de care respectiva facilitate poate beneficia;

f) facilitatea de lichiditate trebuie să includă o clauză care să conducă la o reducere automată a sumei care mai poate fi utilizată, cu valoarea expunerilor care se află în stare de nerambursare, în sensul prevăzut în Regulamentul BNR - CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările si completările ulterioare, sau care să conducă, atunci când portofoliul de expuneri securitizate este alcătuit din instrumente care beneficiază de rating, la revocarea facilitătii în situatia în care calitatea medie a portofoliului se situează sub ratingul aferent unei investitii cu risc scăzut (investment grade);

(3) Ponderea de risc care se aplică în cazul unei expuneri aferente unei facilităti de lichiditate eligibile care nu beneficiază de rating este cea mai mare pondere care ar fi aplicată oricăreia dintre expunerile securitizate conform Regulamentului BNR - CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, de către o institutie de credit care ar detine respectivele expuneri.

2.4.2. Facilităti de furnizare de numerar în avans Art. 50. - În vederea determinării valorii expunerii aferente unei facilităti de lichiditate care nu beneficiază de rating si care poate fi revocată neconditionat, asupra valorii nominale a respectivei facilităti de lichiditate se poate aplica un factor de conversie de 0%, dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute la art. 49 si dacă rambursarea lichiditătilor trase în cadrul facilitătii are rang superior în raport cu orice alte creante asupra fluxurilor de numerar generate de expunerile securitizate.

2.5. Cerinte de capital suplimentare pentru securitizarea expunerilor reînnoibile cu clauză de amortizare anticipată

Art. 51. - În afară de valorile ponderate la risc ale expunerilor calculate pentru pozitiile sale din securitizare, o institutie de credit initiatoare trebuie să calculeze o valoare ponderată la risc a expunerii în conformitate cu metodologia prevăzută la art. 52-65, în situatia în care vinde expuneri reînnoibile în cadrul unei securitizări care contine o clauză de amortizare anticipată.

Art. 52. - Pentru scopurile art. 51, institutia de credit calculează valoarea ponderată la risc a expunerii aferente sumei interesului initiatorului si interesului investitorilor.

Art. 53. - Pentru structurile de securitizare în care expunerile securitizate sunt atât expuneri reînnoibile, cât si expuneri care nu sunt reînnoibile, o institutie de credit initiatoare aplică, pentru partea de portofoliu formată din expuneri reînnoibile, tratamentul prevăzut la art. 54-64.

Art. 54. - (1) Pentru scopurile art. 51-64, prin interesul initiatorului se întelege valoarea expunerii aferente părtii notionale a portofoliului de sume trase, vândute în cadrul securitizării, a cărei proportie în raport cu valoarea portofoliului total vândut în cadrul structurii de securitizare determină proportia fluxurilor de numerar generate de colectarea principalului si a dobânzii, precum si a altor sume asociate care nu sunt disponibile pentru efectuarea de plăti către cei care detin pozitii din securitizare în cadrul securitizării.

(2) Pentru a putea fi calificat drept interes al initiatorului în sensul alin. (1), acesta nu trebuie să fie subordonat interesului investitorilor.

(3) Prin interesul investitorilor se întelege valoarea expunerii aferente părtii notionale rămase din portofoliul de sume trase.

Art. 55. - Expunerea institutiei de credit initiatoare, asociată drepturilor sale care decurg din interesul initiatorului, nu trebuie să fie considerată o pozitie din securitizare, ci o expunere proportională fată de expunerile securitizate, ca si cum acestea nu ar fi fost securitizate.

2.5.1. Exceptii de la tratamentul aplicabil în cazul clauzei de amortizare anticipată

Art. 56. - Initiatorii următoarelor structuri de securitizare care contin o clauză de amortizare anticipată sunt exceptati de la cerinta de capital suplimentară prevăzută la art. 51:

a) securitizările expunerilor reînnoibile în cazul cărora investitorii rămân expusi în totalitate la toate tragerile viitoare ale împrumutatilor, astfel încât riscul aferent facilitătilor-suport nu revine la institutia de credit initiatoare nici chiar după producerea unui eveniment care declansează o amortizare anticipată; si

b) securitizările în cadrul cărora amortizarea anticipată este declansată numai de producerea unor evenimente care nu sunt legate de performanta activelor securitizate sau a institutiei de credit initiatoare, cum ar fi modificări semnificative în legislatia sau în reglementările fiscale.

2.5.2. Cerinta de capital maximă

Art. 57. - În cazul unei institutii de credit initiatoare supuse cerintei de capital suplimentare prevăzute la art. 51, totalul dintre valorile ponderate la risc ale expunerilor aferente pozitiilor sale în interesul investitorilor si valorile ponderate la risc ale expunerilor calculate conform art. 51 nu trebuie să depăsească cea mai mare dintre:

a) valorile ponderate la risc ale expunerilor aferente pozitiilor sale în interesul investitorilor; si

b) valorile ponderate la risc ale expunerilor aferente expunerilor securitizate, asa cum ar fi acestea calculate de către o institutie de credit care ar detine respectivele expuneri fără a le securitiza, pentru o valoare egală cu interesul investitorilor.

Art. 58. - Deducerea unor eventuale câstiguri nete, recunoscute în conturile de rezerve, pentru scopurile art. 8 din Regulamentul BNR - CNVM nr. 18/23/2006, cu modificările si completările ulterioare, este tratată independent de valoarea maximă indicată la art. 57.

2.5.3. Calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor Art. 59. -Valoarea ponderată la risc a expunerii care trebuie calculată în conformitate cu art. 51 este egală cu produsul dintre valoarea interesului investitorilor, factorul de conversie corespunzător, conform prevederilor de la art. 61-65, si ponderea de risc medie ponderată care s-ar fi aplicat expunerilor securitizate în cazul în care acestea nu ar fi fost securitizate.

Art. 60. - O clauză de amortizare anticipată este considerată controlată dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) institutia de credit initiatoare dispune de un plan adecvat referitor la capital/lichiditate, pentru a se asigura că are la dispozitie capital si lichiditate suficiente, în vederea utilizării în cazul producerii unui eveniment care declansează amortizarea anticipată;

b) pe tot parcursul tranzactiei se păstrează o distribuire proportională între interesul initiatorului si interesul investitorilor, în ceea ce priveste plătile de dobândă si principal, cheltuielile, pierderile si recuperările, pe baza soldurilor de rambursat ale creantelor existente la una sau mai multe date de referintă din cadrul fiecărei luni;

c) perioada de rambursare este considerată suficientă pentru 90% din datoria totală (interesul initiatorului si interesul investitorilor) de rambursat la începutul perioadei de amortizare anticipată, care trebuie să fie rambursată sau recunoscută ca fiind în stare de nerambursare; si

d) ritmul rambursărilor nu este mai rapid decât cel produs de o rambursare liniară pe parcursul perioadei prevăzute la lit. c).

Art. 61. - (1) în cazul securitizărilor care contin o clauză de amortizare anticipată a expunerilor de tip retail, care nu sunt angajate ferm si pot fi revocate neconditionat fără notificare prealabilă, în situatia în care amortizarea anticipată este declansată de scăderea nivelului marjei în exces la un nivel prestabilit, institutiile de credit trebuie să compare marja în exces medie pe 3 luni cu nivelurile marjei în exces în raport cu care trebuie să se producă retinerea marjei în exces (niveluri de retinere).

(2) în cazul în care securitizarea nu prevede obligatia de a retine marja în exces, nivelul de retinere se consideră a fi cu 4,5 puncte procentuale mai mare decât nivelul marjei în exces la care se declansează amortizarea anticipată.

Art. 62. - Factorul de conversie care trebuie aplicat în sensul art. 59 este determinat de nivelul marjei în exces medii efective pe 3 luni în conformitate cu tabelul nr. 3.

 

Tabelul nr. 3

 

 

Securitizări care contin o clauză controlată de amortizare anticipată

Securitizări care contin o clauză necontrolată de amortizare anticipată

Marja în exces medie pe 3 luni

Factor de conversie

Factor de conversie

Nivel superior nivelului A

0%

0%

Nivelul A

1%

5%

Nivelul B

2%

15%

Nivelul C

10%

50%

Nivelul D

20%

100%

Nivelul E

40%

100%

 

unde:

- Nivelul A reprezintă nivelurile marjei în exces care se încadrează între 100% si 133,33% din nivelul de retinere;

- Nivelul B reprezintă nivelurile marjei în exces care se încadrează între 75% si 100% din nivelul de retinere;

- Nivelul C reprezintă nivelurile marjei în exces care se încadrează între 50% si 75% din nivelul de retinere;

- Nivelul D reprezintă nivelurile marjei în exces care se încadrează între 25% si 50% din nivelul de retinere;

- Nivelul E reprezintă nivelurile marjei în exces care sunt inferioare valorii de 25% din nivelul de retinere.

Art. 63. - În cazul securitizărilor care contin o clauză de amortizare anticipată a expunerilor de tip retail care nu sunt angajate ferm si pot fi revocate neconditionat fără notificare prealabilă si în situatia în care amortizarea anticipată este declansată de o limită cantitativă referitoare la un element, altul decât marja în exces medie pe 3 luni, Banca Natională a României poate aplica, pentru determinarea factorului de conversie corespunzător, un tratament similar celui prevăzut la art. 61 si 62.

Art. 64. - (1) în cazul în care pentru o anumită securitizare Banca Natională a României intentionează să aplice un tratament în conformitate cu prevederile art. 63, aceasta informează în prealabil autoritătile competente relevante din toate celelalte state membre.

(2) înainte ca aplicarea unui astfel de tratament să devină parte a politicii generale a Băncii Nationale a României pentru securitizările ce contin clauze de amortizare anticipată de natura celei în cauză, Banca Natională a României se consultă cu autoritătile competente relevante din toate celelalte state membre si tine cont de opiniile exprimate de acestea.

(3) Opiniile exprimate de autoritătile competente relevante din toate celelalte state membre în urma consultărilor prevăzute la alin. (2) si tratamentul aplicat sunt făcute publice de către Banca Natională a României.

Art. 65. - (1) Pentru toate celelalte securitizări care cuprind o clauză controlată de amortizare anticipată a expunerilor reînnoibile se aplică un factor de conversie de 90%.

(2) Pentru toate celelalte securitizări care cuprind o clauză necontrolată de amortizare anticipată a expunerilor reînnoibile, se aplică un factor de conversie de 100%.

2.6. Recunoasterea diminuării riscului de credit pentru pozitiile din securitizare

Art. 66. - În cazul în care o pozitie din securitizare beneficiază de protectie a creditului, calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor poate fi modificată în conformitate cu Regulamentul BNR - CNVM nr. 19/24/2006, cu modificările si completările ulterioare.

2.7. Reducerea valorilor ponderate la risc ale expunerilor

Art. 67. - (1) în cazul unei pozitii din securitizare căreia îi este atribuită o pondere de risc de 1.250%, institutiile de credit pot să deducă valoarea expunerii aferentă pozitiei respective din fondurile proprii, potrivit art. 22 alin. (1) din Regulamentul BNR - CNVM nr. 18/23/2006, cu modificările si completările ulterioare, în locul includerii respectivei pozitii în calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor.

(2) în sensul alin. (1), calcularea valorii expunerii poate lua în considerare protectia finantată a creditului eligibilă, într-o modalitate conformă cu prevederile art. 66.

Art. 68. - În cazul în care o institutie de credit utilizează alternativa prevăzută la art. 67 alin. (1), o sumă egală cu de 12,5 ori suma dedusă conform prevederii mentionate trebuie dedusă, pentru scopurile art. 44, din valoarea ponderată la risc maximă a expunerii, specificată la art. 44, care trebuie calculată de institutiile de credit în cauză.

 

SECTIUNEA a 3-a

Calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor în cazul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating

 

3.1. Ierarhia metodelor

Art. 69. - Pentru scopurile prevederilor art. 5-8, valoarea ponderată la risc a expunerii aferente unei pozitii din securitizare se calculează în conformitate cu prevederile art. 70-103.

Art. 70. - (1) în cazul unei pozitii care beneficiază de rating sau al unei pozitii pentru care se poate utiliza un rating dedus, se utilizează, pentru calcularea valorii ponderate la risc a expunerii, metoda bazată pe ratinguri prevăzută la art. 77-81.

(2) în cazul unei pozitii care nu beneficiază de rating, se utilizează metoda formulei reglementate, prevăzută la art. 82-84, cu exceptia cazurilor în care, potrivit prevederilor art. 74 si 75, este permisă utilizarea abordării bazate pe evaluări interne.

Art. 71. - O institutie de credit, alta decât o institutie de credit initiatoare sau o institutie de credit sponsor, poate utiliza metoda formulei reglementate numai cu aprobarea Băncii Nationale a României.

Art. 72. - În cazul unei institutii de credit initiatoare sau al unei institutii de credit sponsor, care se află în imposibilitatea de a calcula K|RB si care nu a obtinut aprobarea de a utiliza abordarea bazată pe evaluări interne pentru pozitiile sale din cadrul programelor ABCP, precum si în cazul altor institutii de credit care nu au obtinut aprobarea de a utiliza metoda formulei reglementate sau, pentru pozitiile din cadrul programelor ABCP, abordarea bazată pe evaluări interne, se atribuie o pondere de risc de 1.250% pozitiilor din securitizare care nu beneficiază de rating si pentru care nu se poate utiliza un rating dedus.

3.1.1. Utilizarea ratingurilor deduse

Art. 73. - O institutie de credit atribuie un rating dedus unei pozitii care nu beneficiază de rating, echivalent ratingului atribuit pozitiilor care beneficiază de rating (pozitii de referintă) care au rangul cel mai înalt si care sunt din toate punctele de vedere subordonate pozitiei din securitizare în cauză care nu beneficiază de rating, dacă următoarele cerinte operationale minime sunt îndeplinite:

a) pozitiile de referintă trebuie să fie subordonate din toate punctele de vedere pozitiei din securitizare care nu beneficiază de rating;

b) scadenta aferentă pozitiilor de referintă trebuie să fie cel putin egală cu cea aferentă respectivei pozitii care nu beneficiază de rating; si

c) orice rating dedus trebuie să fie actualizat pe bază continuă pentru a reflecta orice schimbări intervenite în evaluarea de credit a pozitiilor de referintă.

3.1.2. Utilizarea abordării bazate pe evaluări interne în cazul pozitiilor din cadrul programelor ABCP

Art. 74. - (1)0 institutie de credit poate să atribuie unei pozitii care nu beneficiază de rating, din cadrul unui program ABCP, un rating derivat, potrivit prevederilor art. 75, dacă obtine aprobarea prealabilă a Băncii Nationale a României si dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) pozitiile din titlurile pe termen scurt emise în cadrul programului ABCP trebuie să fie pozitii care beneficiază de rating;

b) institutia de credit demonstrează Băncii Nationale a României că evaluările sale interne cu privire la calitatea creditului pozitiei respective reflectă metodologia de evaluare, disponibilă în mod public, a uneia sau mai multor institutii externe de evaluare a creditului eligibile, în ceea ce priveste atribuirea de ratinguri titlurilor garantate cu expuneri de tipul celor securitizate;

c) institutiile externe de evaluare a creditului a căror metodologie de evaluare este luată în considerare la stabilirea evaluărilor interne ale institutiilor de credit, în sensul lit. b), trebuie să includă acele institutii externe de evaluare a creditului care au acordat un rating extern titlurilor pe termen scurt emise în cadrul programului ABCP. Elementele cantitative (precum factorii pentru simulările de criză) utilizate pentru atribuirea unei anumite calităti a creditului pozitiei din securitizare trebuie să fie cel putin la fel de conservatoare precum cele utilizate de respectivele institutii externe de evaluare a creditului în cadrul metodologiilor lor de evaluare;

d) la elaborarea metodologiei de evaluare internă, institutia de credit trebuie să ia în considerare metodologiile de rating relevante publicate, pe care institutiile externe de evaluare a creditului eligibile le utilizează pentru atribuirea de ratinguri titlurilor pe termen scurt din cadrul programului ABCP. Acest proces trebuie să fie formalizat de către institutia de credit si actualizat cu regularitate, asa cum este prevăzut la lit. g);

e) metodologia de evaluare internă a institutiei de credit trebuie să includă clase de rating. Trebuie să existe o corespondentă între aceste clase de rating si ratingurile furnizate de institutiile externe de evaluare a creditului eligibile. Această corespondentă trebuie să fie formalizată în mod explicit;

f) metodologia de evaluare internă trebuie utilizată de institutia de credit în cadrul proceselor interne de administrare a riscului, inclusiv în cadrul proceselor decizionale, de informare a conducerii si de alocare a capitalului;

g) auditorii interni sau externi, o institutie externă de evaluare a creditului sau functia de control al riscului de credit ori functia de administrare a riscurilor din cadrul institutiei de credit trebuie să efectueze examinări periodice ale procesului de evaluare internă si ale calitătii evaluărilor interne în ceea ce priveste calitatea creditului aferentă expunerilor institutiei de credit în cadrul unui program ABCP. În situatia în care examinarea este efectuată de auditul intern, de functia de control al riscului de credit sau de functia de administrare a riscurilor din cadrul institutiei de credit, aceste functii trebuie să fie independente de activitătile legate de derularea programului ABCP, precum si de relatia cu clientii;

h) institutia de credit trebuie să monitorizeze performanta ratingurilor interne în timp pentru a evalua calitatea metodologiei de evaluare internă si ajustează, după caz, metodologia respectivă, în situatia în care comportamentul expunerilor deviază în mod regulat de la cel indicat de ratingurile interne;

i) programul ABCP trebuie să includă standarde de subscriere sub formă de ghiduri în domeniul creditului si investitiilor. Pentru a decide asupra achizitiei unui activ, administratorul programului ABCP trebuie să ia în considerare tipul activului ce urmează să fie achizitionat, tipul si valoarea monetară a expunerilor ce rezultă din furnizarea facilitătilor de lichiditate si a mijloacelor de îmbunătătire a calitătii creditului, distributia pierderii si separarea din punct de vedere economic si juridic a activelor transferate de entitatea care vinde activele. Trebuie efectuată o analiză de credit asupra profilului de risc al vânzătorului activului, care include analiza performantei financiare trecute si a celei viitoare previzionate, a pozitiei curente pe piată, a competitivitătii viitoare previzionate, a efectului de pârghie (leverage), a fluxurilor de numerar, a ratei de acoperire a dobânzilor si a ratingului datoriei. În plus, trebuie efectuată o examinare a standardelor de subscriere ale vânzătorului, a capacitătii sale de a administrare a creditelor (servicing) si a proceselor sale de colectare a debitelor aferente (collection processes);

j) standardele de subscriere ale programului ABCP trebuie să stabilească criterii minime de eligibilitate a activelor care, în special:

- exclud achizitia activelor care înregistrează întârzieri semnificative la plată sau se află în stare de nerambursare;

- limitează concentrările excesive fată de acelasi debitor sau aceeasi zonă geografică; si

- limitează scadenta activelor ce urmează a fi achizitionate; k) programul ABCP trebuie să dispună de politici si procese de colectare a debitelor care iau în considerare capacitatea operatională si calitatea creditului aferentă administratorului de credite (servicer). Programul ABCP trebuie să diminueze riscul vânzătorului/administratorului de credite prin diferite mijloace, cum ar fi stabilirea de praguri de declansare care să împiedice orice confuzie cu privire la originea fondurilor, bazate pe calitatea curentă a creditului;

l) estimarea agregată a pierderii aferente unui portofoliu de active ce se intentionează a fi achizitionate în cadrul unui program ABCP trebuie să ia în considerare toate sursele de risc potential, cum ar fi riscul de credit si riscul de diminuare a valorii creantei. În situatia în care îmbunătătirea calitătii creditului furnizată de vânzător este dimensionată doar pe baza pierderilor aferente creditului, trebuie să se constituie un fond de rezervă distinct pentru riscul de diminuare a valorii creantei, atunci când acest risc de diminuare a valorii creantei este semnificativ pentru portofoliul de expuneri respectiv. Suplimentar, pentru cuantificarea nivelului necesar de îmbunătătire a calitătii creditului, programul trebuie să analizeze seriile de informatii istorice înregistrate pe parcursul mai multor ani, incluzând pierderile, întârzierile la plată, diminuările de valoare a creantelor si viteza de rotatie a creantelor; si

m) programul ABCP include caracteristici structurale (cum ar fi pragurile de închidere - wind down triggers) în cadrul achizitionării de expuneri în vederea diminuării riscului de deteriorare a calitătii creditului pentru portofoliul-suport.


(2) în procesul de aprobare prealabilă prevăzut la alin. (1), Banca Natională a României poate acorda o derogare de la cerinta ca metodologia de evaluare a unei institutii externe de evaluare a creditului să fie disponibilă în mod public, în situatia în care institutia de credit demonstrează că, datorită caracteristicilor specifice securitizării (spre exemplu structura unică a acesteia), nu există încă o astfel de metodologie de evaluare accesibilă în mod public.

Art. 75. - (1) Institutia de credit alocă pozitia care nu beneficiază de rating unei clase de rating descrise la art. 74.

(2) în sensul alin. (1), pozitiei care nu beneficiază de rating îi este atribuit un rating derivat identic ratingurilor corespunzătoare acelei clase de rating, asa cum s-a prevăzut la art. 74.

(3) Pentru scopurile calculării valorilor ponderate la risc ale expunerilor, în cazul în care, la initierea securitizării, ratingul derivat este cel putin la nivelul unui rating aferent unei investitii cu risc scăzut (investment grade), respectivul rating este considerat identic cu ratingul eligibil furnizat de o institutie externă de evaluare a creditului eligibilă.

3.2. Valoarea maximă ponderată la risc a expunerilor

Art. 76. - În cazul unei institutii de credit initiatoare, al unei institutii de credit sponsor sau al altor institutii de credit care pot calcula K|RB, valoarea ponderată la risc a expunerilor calculată pentru pozitiile sale din securitizare poate fi limitată la cea care ar determina, prin aplicarea prevederilor art. 2 lit. a) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 13/18/2006, cu modificările si completările ulterioare, o cerintă de capital egală cu suma dintre 8% din valoarea ponderată la risc a expunerilor aferente activelor securitizate, dacă acestea nu ar fi fostsecuritizate si ar fi fost păstrate în bilantul institutiei de credit, si dintre valoarea pierderilor asteptate aferente acestor expuneri.

3.3. Metoda bazată pe ratinguri

Art. 77. - Potrivit metodei bazate pe ratinguri, valoarea ponderată la risc a expunerii aferente unei pozitii din securitizare care beneficiază de rating se calculează prin aplicarea la valoarea expunerii a ponderii de risc asociate cu nivelul scalei de evaluare a calitătii creditului cu care Banca Natională a României a pus în corespondentă ratingul, în conformitate cu prevederile art. 10, asa cum este prevăzut în tabelele nr. 4 si 5, multiplicată cu un coeficient de 1,06.

 

Tabelul nr. 4

 

Pozitii, altele decât cele care beneficiază de evaluări de credit pe termen scurt

 

Nivelul scalei de evaluare a calitătii creditului

Pondere de risc

 

A

B

C

1

7%

12%

20%

2

8%

15%

25%

3

10%

18%

35%

4

12%

20%

35%

5

20%

35%

35%

6

35%

50%

50%

7

60%

75%

75%

8

100%

100%

100%

9

250%

250%

250%

10

425%

425%

425%

11

650%

650%

650%

Sub 11

1.250%

1.250%

1.250%

 

Tabelul nr. 5

 

Pozitii care beneficiază de ratinguri pe termen scurt

 

Nivelul scalei de evaluare a calitătii creditului

Pondere de risc

 

A

B

C

1

7%

12%

20%

2

12%

20%

35%

3

60%

75%

75%

Orice alte ratinguri

1.250%

1.250%

1.250%

 

Art. 78. - (1) Fără a se aduce atingere prevederilor art. 79, ponderile de risc din coloana A a fiecărui tabel prevăzut la art. 77 se aplică în cazul în care pozitia se situează în transa de cel mai înalt rang.

(2) Pentru a determina dacă o transă este de cel mai înalt rang nu este necesar să fie luate în considerare sumele datorate în baza contractelor aferente instrumentelor financiare derivate pe rata dobânzii sau pe valute, comisioanele datorate sau alte plăti similare.

Art. 79. - (1) Ponderile de risc din coloana C a fiecărui tabel prevăzut la art. 77 se aplică în cazul în care pozitia se află într-o securitizare în care numărul efectiv al expunerilor securitizate este mai mic de 6.

(2) în vederea calculării numărului efectiv al expunerilor securitizate, expunerile multiple fată de un debitor trebuie să fie tratate ca o singură expunere.

(3) Numărul efectiv al expunerilor se calculează astfel:

 

unde EADi reprezintă suma valorilor tuturor expunerilor înregistrate fată de al “i”-lea debitor.

(4) în cazul resecuritizării (securitizarea expunerilor din securitizare), institutia de credit trebuie să ia în considerare numărul expunerilor din securitizare din cadrul portofoliului, si nu pe cel al expunerilor-suport din portofoliile initiale din care provin expunerile din securitizare suport.

(5) în situatia în care se cunoaste partea din portofoliu corespunzătoare celei mai mari expuneri, C-i, institutia de credit poate determina N ca fiind 1/C-|.

Art. 80. - Ponderile de risc prevăzute în coloana B a fiecărui tabel prevăzut la art. 77 se aplică tuturor celorlalte pozitii.

Art. 81. - Diminuarea riscului de credit aferent pozitiilor din securitizare poate fi recunoscută în conformitate cu prevederile art. 89-91.

3.4. Metoda formulei reglementate

Art. 82. - Fără a aduce atingere prevederilor art. 87 si 88, ponderea de risc aplicabilă unei pozitii din securitizare este, potrivit metodei formulei reglementate, maximum dintre 7% si ponderea de risc determinată potrivit prevederilor art. 83.

Art. 83. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 87 si 88, ponderea de risc aplicabilă valorii expunerii este:

 

unde:

(2) în sensul alin. (1):

a) Beta[x; a, b] reprezintă distributia cumulativă beta cu parametrii “a” si “b” evaluati în punctul x;

b) T reprezintă densitatea transei în care este detinută pozitia si se măsoară ca raport între:

- valoarea nominală a transei; si

- suma valorilor expunerilor care au fost securitizate.

În scopul calculării indicatorului T, valoarea expunerii unui instrument financiar derivat prevăzut în anexa la Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006, cu modificările si completările ulterioare, atunci când costul de înlocuire curent nu are o valoare pozitivă, este egală cu expunerea de credit viitoare potentială, calculată în conformitate cu prevederile acelui regulament;

c) Kirbr reprezintă raportul dintre K|RB si suma valorilor expunerilor care au fost securitizate. Kirbr se exprimă în formă zecimală (de exemplu, Kirbr egal cu 15% din portofoliu este exprimat ca 0,15);

d) L reprezintă nivelul îmbunătătirii calitătii creditului si se măsoară ca raport între valoarea nominală a tuturor transelor subordonate transei în care este detinută pozitia si suma valorilor expunerilor care au fost securitizate. Venitul viitor capitalizat nu este luat în considerare la determinarea indicatorului L. Sumele datorate de contrapartide în cazul instrumentelor financiare derivate prevăzute în anexa la Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006, cu modificările si completările ulterioare, care reprezintă transe de rang inferior fată de transa respectivă, pot fi luate în considerare la determinarea indicatorului L la costul de înlocuire curent (excluzând expunerea de credit viitoare potentială);

e) N reprezintă numărul efectiv de expuneri, determinat în conformitate cu prevederile art. 79;

f) ELGD, valoarea medie ponderată în functie de expunere a pierderii în caz de nerambursare, se determină astfel:

 

unde LGDi reprezintă LGD mediu pentru ansamblul expunerilor fată de al “i”-lea debitor, iar LGD se determină în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările si completările ulterioare. În cazul resecuritizării, se aplică un LGD de 100% pozitiilor securitizate. În situatia în care riscul de nerambursare si riscul de diminuare a valorii creantei aferente creantelor achizitionate sunt tratate în mod agregat în cadrul unei securitizări (de exemplu, este disponibil un singur fond de rezervă sau o singură garantie reală suplimentară pentru acoperirea pierderilor din oricare dintre surse), parametrul de intrare LGDj este egal cu media ponderată a pierderii în caz de nerambursare (LGD) pentru riscul de credit si a pierderii în caz de nerambursare (LGD) de 75% pentru riscul de diminuare a valorii creantei. Ponderile sunt egale cu cele aferente cerintelor de capital strict individuale pentru riscul de credit si, respectiv, pentru riscul de diminuare a valorii creantei. (3) în situatia în care valoarea expunerii celei mai mari expuneri securitizate, C-i, nu depăseste 3% din suma valorii expunerilor securitizate, institutia de credit poate, în scopul aplicării metodei formulei reglementate, să atribuie pierderii în caz de nerambursare (LGD) o valoare de 50%, iar pentru N una dintre următoarele două valori, potrivit lit. a) sau b):

a) N = [ C1Cm+ (Cm +C1) / (m-1) max {1-mC1,0} ] -1 ; sau

b) N = 1/C1.

(4) în sensul alin. (3), Cm reprezintă raportul dintre suma valorilor expunerilor celor mai mari “m” expuneri si suma valorilor expunerilor aferente tuturor expunerilor securitizate. Valoarea parametrului “m” poate fi stabilită de către institutia de credit.

(5) în situatia în care securitizările includ expuneri de tip retail, Banca Natională a României poate permite implementarea metodei formulei reglementate cu următoarele simplificări: h = 0 si v = 0.

Art. 84. - Diminuarea riscului de credit aferent pozitiilor din securitizare poate fi recunoscută în conformitate cu prevederile art. 89, 90 si 92-95.

3.5. Facilităti de lichiditate

Art. 85. - În vederea determinării valorii expunerii unei pozitii din securitizare care nu beneficiază de rating si care ia forma anumitor tipuri de facilităti de lichiditate, se aplică prevederile art. 86-88.

3.5.1. Facilităti de furnizare de numerar în avans

Art. 86. - Asupra valorii nominale a unei facilităti de lichiditate care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 50 se poate aplica un factor de conversie de 0%.

3.5.2. Tratament exceptional pentru cazurile în care K|RB nu poate fi calculat

Art. 87. - În situatia în care pentru o institutie de credit nu este practică calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor pentru expunerile securitizate ca si cum acestea nu ar fi fost securitizate, respectiva institutie de credit poate, în mod exceptional si numai cu acordul Băncii Nationale a României, să aplice, pentru o perioadă limitată, metoda prevăzută la art. 88 pentru calcularea valorii ponderate la risc a expunerii aferente unei pozitii din securitizare care nu beneficiază de rating, reprezentată sub forma unei facilităti de lichiditate care îndeplineste conditiile de eligibilitate pentru o “facilitate de lichiditate eligibilă”, prevăzute la art. 49.

Art. 88. - (1) Cea mai mare pondere de risc care s-ar aplica, potrivit prevederilor Regulamentului BNR -CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, oricăreia dintre expunerile securitizate în cazul în care acestea nu ar fi fost securitizate poate fi aplicată pozitiei din securitizare reprezentate de o facilitate de lichiditate.

(2) Pentru a determina valoarea expunerii pozitiei se poate aplica un factor de conversie de 50% asupra valorii nominale a facilitătii de lichiditate, dacă respectiva facilitate are o scadentă initială de cel mult un an.

(3) În toate celelalte cazuri, în afară de cele de la alin. (2), se aplică un factor de conversie de 100%.

3.6. Recunoasterea diminuării riscului de credit în cazul pozitiilor din securitizare

3.6.1. Protectia finantată a creditului

Art. 89. - Protectia finantată a creditului eligibilă este limitată la cea care este eligibilă pentru calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor potrivit prevederilor Regulamentului BNR - CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, asa cum este prevăzut în cadrul Regulamentului BNR-CNVM nf. 19/24/2006, cu modificările si completările ulterioare, iar recunoasterea sa este conditionată de îndeplinirea cerintelor minime relevante prevăzute în cadrul acestui din urmă regulament.

3.6.2. Protectia nefinantată a creditului

Art. 90. - Protectia nefinantată a creditului eligibilă si furnizorii eligibili de protectie nefinantată se limitează la acelea care sunt eligibile potrivit prevederilor Regulamentului BNR - CNVM nr. 19/24/2006, cu modificările si completările ulterioare, iar recunoasterea acestora este conditionată de îndeplinirea cerintelor minime relevante prevăzute în respectivul regulament.

3.6.3. Calcularea cerintelor de capital pentru pozitiile din securitizare care beneficiază de diminuarea riscului de credit

Metoda bazată pe ratinguri

Art. 91. - În situatia în care valorile ponderate la risc ale expunerilor sunt calculate utilizând metoda bazată pe ratinguri, valoarea expunerii si/sau valoarea ponderată la risc a expunerii aferente unei pozitii din securitizare, pentru care a fost obtinută protectie a creditului, pot fi modificate în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR - CNVM nr. 19/24/2006, cu modificările si completările ulterioare, asa cum se aplică acestea la calcularea valorii ponderate la risc a expunerii potrivit prevederilor Regulamentului BNR - CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Metoda formulei reglementate - protectia totală a creditului

Art. 92. - (1) în situatia în care valorile ponderate la risc ale expunerilor sunt calculate utilizând metoda formulei reglementate, institutia de credit determină “ponderea de risc efectivă” a respectivei pozitii.

(2) Pentru scopurile aplicării alin. (1), valoarea ponderată la risc a expunerii aferentă pozitiei se împarte la valoarea expunerii pozitiei respective, iar rezultatul obtinut se înmulteste cu 100.

Art. 93. - În cazul protectiei finantate a creditului, valoarea ponderată la risc a expunerii aferente pozitiei din securitizare este egală cu produsul dintre valoarea expunerii aferente pozitiei ajustate cu protectia finantată (E*, calculat potrivit prevederilor Regulamentului BNR - CNVM nr. 19/24/2006, cu modificările si completările ulterioare, în scopul calculării valorilor ponderate la risc ale expunerilor potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, considerând că E este egală cu valoarea pozitiei din securitizare) si ponderea de risc efectivă.

Art. 94. - În cazul protectiei nefinantate a creditului, valoarea ponderată la risc a expunerii aferente pozitiei din securitizare este egală cu suma dintre:

a) produsul dintre Ga, reprezentând valoarea protectiei ajustate pentru orice neconcordantă între monede si pentru orice decalaj de scadentă, determinată în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR - CNVM nr. 19/24/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ponderea de risc aferentă furnizorului de protectie; si

b) produsul dintre valoarea pozitiei din securitizare, din care se scade Ga, si ponderea de risc efectivă.

Metoda formulei reglementate - protectia partială a creditului

Art. 95. - (1) în cazul în care prin diminuarea riscului de credit se acoperă “prima pierdere” aferentă pozitiei din securitizare sau se acoperă pierderi pe o bază proportională aferente pozitiei din securitizare, institutia de credit poate aplica prevederile de la art. 92-94.

(2) în celelalte cazuri, institutia de credit tratează pozitia din securitizare ca reprezentând două sau mai multe pozitii, partea neacoperită fiind considerată pozitia cu calitatea creditului mai scăzută.

(3) în vederea calculării valorii ponderate la risc a expunerii aferente pozitiei de la alin. (2) se aplică prevederile art. 82-84, cu următoarele modificări:

a) în cazul protectiei finantate a creditului, T este ajustat la e*;

b) în cazul protectiei nefinantate a creditului, T este ajustat la T-g.

(4) Indicatorii prevăzuti la alin. (3) au următoarele semnificatii:

a) e* reprezintă raportul dintre E* si valoarea notională totală a portofoliului suport;

b) E* reprezintă valoarea expunerii ajustate aferente pozitiei din securitizare, calculată în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR - CNVM nr. 19/24/2006, cu modificările si completările ulterioare, asa cum se aplică acestea pentru calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor potrivit


Regulamentului BNR - CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, considerând valoarea pozitiei din securitizare ca fiind E;

c) g este raportul dintre valoarea nominală a protectiei creditului (ajustată în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR - CNVM nr. 19/24/2006, cu modificările si completările ulterioare, pentru orice neconcordantă de monede sau orice decalaj de scadentă) si suma valorilor expunerilor aferente expunerilor securitizate.

(5) în cazul protectiei nefinantate a creditului, ponderea de risc aferentă furnizorului de protectie se aplică acelei părti a pozitiei care nu este luată în considerare în cadrul valorii ajustate a lui T.

3.7. Cerinte de capital suplimentare pentru securitizarea expunerilor reînnoibile cu clauză de amortizare anticipată

Art. 96. - În plus fată de valorile ponderate la risc ale expunerilor calculate pentru pozitiile sale din securitizare, o institutie de credit initiatoare trebuie să calculeze o valoare ponderată la risc a expunerii în conformitate cu metodologia prevăzută la art. 51-65, în situatia în care expunerile reînnoibile sunt vândute în cadrul unei securitizări care contine o clauză de amortizare anticipată.

Art. 97. - Art. 98 si 99 înlocuiesc art. 54 si 55, pentru scopurile art. 96.

Art. 98. - (1) Pentru scopurile prezentei subsectiuni (subsectiunea 3.7), prin interesul initiatorului se întelege suma următoarelor elemente:

a) valoarea expunerii aferente părtii notionale a portofoliului de sume trase, vândute în cadrul securitizării, a cărei proportie, în raport cu valoarea portofoliului total vândut în cadrul structurii de securitizare, determină proportia fluxurilor de numerar generate de colectarea principalului si a dobânzii, precum si a altor sume asociate care nu sunt disponibile pentru efectuarea de plăti către cei care detin pozitii din securitizare în cadrul securitizării; si

b) valoarea expunerii aferente părtii portofoliului de sume netrase corespunzătoare liniilor de credit ale căror sume trase au fost vândute în cadrul securitizării, a cărei proportie în raport cu valoarea totală a sumelor netrase este aceeasi cu raportul dintre valoarea expunerii prevăzute la lit. a) si valoarea expunerii aferente portofoliului de sume trase vândute în cadrul securitizării.

(2) Pentru a răspunde definitiei prevăzute la alin. (1), interesul initiatorului nu se poate subordona interesului investitorilor.

(3) Prin interesul investitorilor se întelege valoarea expunerii aferente părtii notionale a portofoliului de sume trase care nu se încadrează în prevederile alin. (1) lit. a), la care se adaugă si valoarea expunerii aferente părtii din portofoliul de sume netrase corespunzătoare liniilor de credit ale căror sume trase au fost vândute în cadrul securitizării si care nu se încadrează în prevederile alin. (1) lit. b).

Art. 99. - (1) Expunerea institutiei de credit initiatoare, asociată drepturilor care îi conferă partea din interesul initiatorului, descrisă la art. 98 alin. (1) lit. a), nu este considerată o pozitie din securitizare, ci o expunere proportională fată de sumele trase securitizate, ca si cum acestea nu ar fi fost securitizate, pentru o valoare egală cu cea prevăzută la art. 98 alin. (1) lit. a).

(2) Se consideră că institutia de credit initiatoare detine o expunere proportională fată de sumele netrase aferente liniilor de credit ale căror sume trase au fost vândute în cadrul securitizării, de o valoare egală cu cea prevăzută la art. 98 alin. (1)lit. b).

3.8. Reducerea valorilor ponderate la risc ale expunerilor

Art. 100. - (1) Valoarea ponderată la risc a expunerii aferente unei pozitii din securitizare căreia îi este atribuită o pondere de risc de 1250% poate fi redusă cu o valoare egală cu 12,5 ori suma tuturor ajustărilor de valoare aplicate de institutia de credit în ceea ce priveste expunerile securitizate.

(2) În măsura în care ajustările de valoare sunt luate în considerare pentru scopurile alin. (1), acestea pot fi luate în considerare în scopul efectuării calculelor mentionate la art. 65 din Regulamentul BNR -CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 101. - Valoarea ponderată la risc a expunerii aferentă unei pozitii din securitizare poate fi redusă cu o valoare egală cu 12,5 ori suma tuturor ajustărilor de valoare aplicate de institutia de credit în ceea ce priveste pozitia respectivă.

Art. 102. - (1) în cazul unei pozitii din securitizare căreia îi este atribuită o pondere de risc de 1250%, institutiile de credit pot, în locul includerii respectivei pozitii în calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor, să deducă din fondurile proprii valoarea expunerii aferente pozitiei, potrivit art. 22 alin. (1) lit. g) din Regulamentul BNR -CNVM nr. 18/23/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(2) în sensul alin. (1):

a) valoarea expunerii pozitiei poate fi determinată pornind de la valorile ponderate la risc ale expunerilor, tinând cont de orice eventuale reduceri efectuate în conformitate cu prevederile art. 100 si 101;

b) calculul valorii expunerii poate lua în considerare protectia finantată a creditului eligibilă într-o manieră care să fie în concordantă cu metodologia prevăzută la art. 89-95; si

c) în cazul în care, pentru calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor, se foloseste metoda formulei reglementate, iar L Kirbr si [L + T] > Kirbr, pozitia poate fi tratată ca reprezentând două pozitii distincte în care L este egal cu Kirbr pentru pozitia cu rangul mai ridicat.

Art. 103. - În cazul în care o institutie de credit utilizează alternativa prevăzută la art. 102 alin. (1), o valoare egală cu 12,5 ori suma dedusă conform prevederii mentionate este dedusă, pentru scopurile art. 76, din valoarea ponderată la risc maximă a expunerii specificată la art. 76 care trebuie calculată de institutiile de credit în cauză.

 

CAPITOLUL VII

Sanctiuni si dispozitii finale

 

Art. 104. - Nerespectarea dispozitiilor prezentului regulament atrage aplicarea măsurilor si/sau a sanctiunilor prevăzute la art. 226, 227, 229, precum si 284 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 105. - Prezentul regulament intră în vigoare la data de 31 decembrie 2010.

*

Prezentul regulament transpune dispozitii cuprinse în directive ale Uniunii Europene, după cum urmează:

1. dispozitiile art. 4 pct. 36-44, art. 94-101, ale anexei IX la Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2006 privind initierea si exercitarea activitătii institutiilor de credit, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 177 din 30 iunie 2006;

2. dispozitiile art. 1 pct. 9 si 10 din Directiva 2009/83/CE a Comisiei din 27 iulie 2009 de modificare a unor anexe la Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste normele tehnice referitoare la administrarea riscurilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 196 din 28 iulie 2009;

3. dispozitiile art. 1 pct. 18, 30 si 41 din Directiva 2009/111/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 de modificare a Directivelor 2006/48/CE, 2006/49/CE si 2007/64/CE în ceea ce priveste băncile afiliate institutiilor centrale, anumite elemente ale fondurilor proprii, expunerile mari, reglementările privind supravegherea, precum si gestionarea crizelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302 din 17 noiembrie 2009.

 


BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI

Nr. 18 din 30 septembrie 2010

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Nr. 87 din 18 octombrie 2010

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/23/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii

 

Având în vedere dispozitiile art. 124, 126, 135, 278, 384 si 385 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale prevederilor art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (1), (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/23/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale al României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/116/2006, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

Gabriela Anghelache

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL Nr. 19/23/2010

pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii

 

Art. I. - Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/116/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.035 si 1.035 bis din 28 decembrie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), după teza a V-a, se introduce o nouă teză, teza a Vl-a, cu următorul cuprins:

“Expresia institutie externă de evaluare a creditului nominalizată are semnificatia prevăzută de Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard, cu modificările si completările ulterioare.”

2. La articolul 2 alineatul (2), după litera j) se introduc două noi litere, literele k) si I), cu următorul cuprins:

,,k) consiliul de administratie al institutiei de credit - structura de conducere a institutiei de credit, definită în cadrul Regulamentului BNR nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitătilor acestora, cu modificările si completările ulterioare;

l) conducerea superioară a institutiei de credit - organele cu functie de conducere ale institutiei de credit, unde expresia functie de conducere are semnificatia prevăzută de Regulamentul BNR nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare.”

3. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) Detinerea unor pozitii pe instrumente financiare în afara portofoliului de tranzactionare, cu scopul de a investi fondurile proprii, nu se consideră detinere cu intentie de tranzactionare, în întelesul alin. (1). Prevederile prezentului alineat se aplică societătilor de servicii de investitii financiare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările si completările ulterioare.”

4. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Articolul 4

Fondurile proprii de nivel I se compun din totalul elementelor prevăzute la art. 4, art. 5 lit. d) si art. 6 alin. (1) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, cu modificările si completările ulterioare, mai putin totalul elementelor mentionate la art. 5 lit. a), b), c), e) si f) din cadrul aceluiasi regulament.”

5. La articolul 5 alineatul (2) paragraful al doilea, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) profiturile nete aferente portofoliului de tranzactionare al institutiei, nete de orice obligatie sau dividend previzibile, minus pierderile nete din alte activităti ale acesteia, cu conditia ca niciuna din aceste sume să nu fi fost deja inclusă, în calitate de element prevăzut la art. 4 lit. c), art. 5 lit. d) si art. 6 alin. (1) sau la art. 5 lit. e) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul elementului prevăzut la lit. a) a prezentului paragraf;”.

6. La articolul 5, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(5) Institutiile pot, cu aprobarea autoritătii competente, să înlocuiască capitalul sub formă de împrumut subordonat, la care se face referire la alin. (2) paragraful al 2-lea lit. c), cu elementele prevăzute la art. 12 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu modificările si completările ulterioare.”

7. La articolul 7, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

(1) în cazul în care o institutie calculează valorile ponderate la risc ale expunerilor pentru scopurile anexei II la prezentul regulament, potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, cu modificările si completările ulterioare, atunci pentru scopurile calculului prevăzut la art. 65 din cadrul aceluiasi regulament se aplică următoarele:

a) ajustările de valoare realizate pentru a tine cont de calitatea creditului contrapartidei pot fi incluse în totalul ajustărilor de valoare si al provizioanelor constituite pentru expunerile indicate în anexa II; si

b) sub rezerva obtinerii aprobării autoritătilor competente, valoarea pierderii asteptate aferente expunerii la riscul de credit al contrapartidei este zero dacă, la evaluarea unei pozitii incluse în portofoliul de tranzactionare, riscul de credit al contrapartidei este luat în considerare în mod adecvat.

În cazul unor astfel de institutii, pentru scopurile lit. a), asemenea ajustări de valoare nu se includ în fondurile proprii decât în conformitate cu prevederile prezentului alineat.”

8. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

„Articolul 121

Societatea de administrare a investitiilor care are în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii si administrează toate portofoliile individuale de investitii în baza unor contracte de mandat special, conform cărora clientii îsi aleg custodele, activele si tipurile de instrumente financiare în care doresc să investească, precum si limitele maxime investitionale pentru fiecare tip de active sau emitent de instrumente financiare, va respecta regulile de adecvare a capitalului exclusiv cu privire la pozitiile sale proprii.”

9. Articolul 17 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Articolul 17

(1) Institutiile, cu exceptia societătilor de servicii de investitii financiare care îndeplinesc criteriile stabilite la art. 11 alin. (2) sau (3) din prezentul regulament, trebuie să monitorizeze si să controleze expunerile mari conform prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii si prevederilor art. 142 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), institutiile care calculează cerintele de capital pentru activitătile aferente portofoliului de tranzactionare în conformitate cu anexele I si II si, după caz, cu anexa V la prezentul regulament trebuie să monitorizeze si să controleze expunerile mari conform prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/24/2010 si prevederilor art. 142 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, supuse modificărilor prevăzute la art. 18-20 din prezentul regulament.”

10. Articolul 19 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Articolul 19

(1) Expunerile totale fată de clientii individuali sau grupurile de clienti aflati în legătură se calculează prin însumarea expunerilor care rezultă din portofoliul de tranzactionare si a expunerilor care rezultă din afara portofoliului de tranzactionare, tinând cont de art. 11-19 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/24/2010.

(2) Expunerile totale ale institutiei fată de clientii individuali si grupurile de clienti aflati în legătură, calculate în conformitate cu alin. (4), se raportează în conformitate cu art. 8 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/24/2010.

Cu exceptia expunerilor aferente tranzactiilor de răscumpărare si operatiunilor de dare/luare cu împrumut de titluri/mărfuri, calculul expunerilor mari fată de clientii individuali si grupurile de clienti aflati în legătură, efectuat pentru scopuri de raportare, nu poate include recunoasterea diminuării riscului de credit.

(3) Suma expunerilor fată de un client individual sau un grup de clienti aflati în legătură la care se face referire în alin. (1) este limitată în conformitate cu art. 9-19 din Regulamentul BNR- CNVM nr. 14/24/2010.

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), activele reprezentând creante si alte expuneri fată de firme de investitii recunoscute din state terte, case de compensare si burse recunoscute pot fi supuse aceluiasi tratament prevăzut la art. 9 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/24/2010, respectiv la art. 4 lit. c) din cadrul aceluiasi regulament.”

11. Articolul 20 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Articolul 20

Institutiile cărora le este permis să utilizeze modalitatea alternativă de determinare a fondurilor proprii conform art. 5 alin. (2) pot folosi respectiva modalitate de determinare pentru scopurile art. 19 alin. (2) si (3), cu conditia ca institutiile în cauză să îndeplinească toate obligatiile prevăzute la art. 8-19 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/24/2010, cu privire la expunerile care rezultă din afara portofoliului de tranzactionare, prin utilizarea fondurilor proprii asa cum sunt definite în Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu modificările si completările ulterioare.”


12. La anexa nr. I punctul 8, litera B se modifică si va avea următorul cuprins:

“B. TRATAMENTUL CUMPĂRĂTORULUI PROTECTIEI

Pentru partea care transferă riscul de credit (cumpărătorul protectiei), pozitiile sunt determinate prin simetrie cu cele înregistrate de vânzătorul protectiei, cu exceptia instrumentelor de tip credit linked note (care nu generează pozitii scurte pe emitent). Dacă la un moment dat există o optiune caii în combinatie cu un step-up, un asemenea moment este considerat ca fiind scadenta protectiei. În cazul instrumentelor financiare derivate de credit de tipul first-to-default si al instrumentelor financiare derivate de credit de tipul nth-to-default, în locul principiului simetriei se aplică tratamentul detaliat mai jos.

Instrumente financiare derivate de credit de tipul first-to-default

Atunci când o institutie obtine o protectie a creditului pentru o serie de entităti de referintă suport pentru un instrument derivat de credit cu conditia ca prima nerambursare din cadrul activelor să declanseze plata si ca acest eveniment de credit să determine încetarea contractului, institutia poate compensa riscul specific pentru entitatea de referintă căreia i se aplică cea mai scăzută cerintă de capital pentru risc specific dintre entitătile de referintă suport, conform tabelului 1 din prezenta anexă.

Instrumente financiare derivate de credit de tipul nth-to-default

Atunci când al n-lea caz de nerambursare din cadrul expunerilor declansează plata în baza protectiei creditului, cumpărătorul protectiei poate compensa riscul specific numai dacă protectia a fost obtinută si pentru cazurile de nerambursare de la 1 la n-1 sau dacă s-au produs deja n-1 cazuri de nerambursare. În astfel de cazuri se urmează metodologia descrisă mai sus pentru instrumentele financiare derivate de credit de tipul first-to-default, adaptată corespunzător pentru produsele de tipul nth-to-default.”

13. La anexa nr. I, punctul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

“11. O institutie, în cazul în care transferă titlurile sau drepturile garantate referitoare la proprietatea titlurilor în cadrul unui acord repo ori în cazul în care dă cu împrumut titlurile în cadrul unei operatiuni de dare de titluri cu împrumut, trebuie să includă titlurile respective în calculul cerintei de capital, conform acestei anexe, cu conditia ca astfel de titluri să îndeplinească criteriile prevăzute la art. 3.”

14. La anexa nr. I punctul 14, tabelul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

“Tabelul 1

 

Categorii

Cerinta de capital pentru riscul specific

Titluri de creantă emise sau garantate de administratii centrale, emise de bănci centrale, organizatii internationale, bănci multilaterale de dezvoltare ori administratii regionale/autorităti locale ale statelor membre, care, potrivit regulilor cu privire la ponderarea în functie de risc a expunerilor în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, s-ar încadra la nivelul 1 al scalei de evaluare a calitătii creditului sau cărora le-ar fi atribuită o pondere de risc de 0%

0%

Titluri de creantă emise sau garantate de administratii centrale, emise de bănci centrale, organizatii internationale, bănci multilaterale de dezvoltare ori administratii regionale/autorităti locale ale statelor membre, care, potrivit regulilor cu privire la ponderarea în functie de risc a expunerilor în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, s-ar încadra la nivelul 2 sau 3 al scalei de evaluare a calitătii creditului si

 

titluri de creantă emise sau garantate de institutii care, potrivit regulilor cu privire la ponderarea în functie de risc a expunerilor în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, s-ar încadra la nivelul 1 sau 2 al scalei de evaluare a calitătii creditului si

 

titluri de creantă emise sau garantate de institutii care, potrivit regulilor cu privire la ponderarea în functie de risca expunerilor în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, s-ar încadra la nivelul 3 al scalei de evaluare a calitătii creditului si

 

titluri de creantă emise sau garantate de societăti care, potrivit regulilor cu privire la ponderarea în functie de risc a expunerilor în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, s-arîncadra la nivelul 1, 2 sau 3 al scalei de evaluare a calitătii creditului

 

Alte elemente eligibile asa cum sunt definite la pct. 15

0,25% (durata reziduală până la scadenta finală este mai mică sau egală cu 6 luni)

 

1,00% (durata reziduală până la scadenta finală este mai mare de 6 luni si mai mică sau egală cu 24 de luni)

 

1,60% (durata reziduală până la scadenta finală este mai mare de 24 de luni)

Titluri de creantă emise sau garantate de administratii centrale, emise de bănci centrale, organizatii internationale, bănci multilaterale de dezvoltare ori administratii regionale/autorităti locale/institutii ale statelor membre, care, potrivit regulilor cu privire la ponderarea în functie de risc a expunerilor în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, s-ar încadra la nivelul 4 sau 5 al scalei de evaluare a calitătii creditului si

 

titluri de creantă emise sau garantate de societăti care, potrivit regulilor cu privire la ponderarea în functie de risc a expunerilor în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, s-ar încadra la nivelul 4 al scalei de evaluare a calitătii creditului

 

Expuneri pentru care nu este disponibilă o evaluare a creditului din partea unei institutii externe de evaluare a creditului (ECAI) nominalizate

8,00%

Titluri de creantă emise sau garantate de administratii centrale, emise de bănci centrale, organizatii internationale, bănci multilaterale de dezvoltare ori administratii regionale/autorităti locale/institutii ale statelor membre, care, potrivit regulilor cu privire la ponderarea în functie de risc a expunerilor în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, s-ar încadra la nivelul 6 al scalei de evaluare a calitătii creditului si

 

titluri de creantă emise sau garantate de societăti care, potrivit regulilor cu privire la ponderarea în functie de risc a expunerilor în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, s-ar încadra la nivelul 5 sau 6 al scalei de evaluare a calitătii creditului

12,00%”

 

15. La anexa nr. I punctul 14, ultimul alineat se modifică si va avea următorul cuprins:

“Expunerile rezultate din securitizare care, în conformitate cu art. 22 alin. (1) si (3) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu modificările si completările ulterioare, ar fi supuse unui tratament de deducere sau care, în conformitate cu cap. VI din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare, ar fi ponderate în functie de risc cu 1250% se supun unei cerinte de capital care nu poate fi mai mică decât cea stabilită prin tratamentele amintite. Facilitătile de trezorerie pentru care nu există rating se supun unei cerinte de capital care nu poate fi mai mică decât cea prevăzută în cap. VI din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010.”

16. La anexa nr. I, punctul 28 se modifică si va avea următorul cuprins:

“28. În continuare, institutia trebuie să calculeze durata modificată pentru fiecare titlu de creantă pe baza următoarei formule:

 

unde:

r = randamentul la scadentă (a se vedea pct. 27);

Ct = plata la momentul t;

m = scadenta totală (a se vedea pct. 27).”

17. La anexa nr. I, punctul 47 se modifică si va avea următorul cuprins:

“47. Cerintele de capital pentru pozitiile pe organisme de plasament colectiv (OPC-uri) care îndeplinesc conditiile specificate în art. 3 în vederea aplicării tratamentului privind cerintele de capital aferente portofoliului de tranzactionare se calculează în conformitate cu metodele stabilite la pct. 48-56.”

18. La anexa nr. II, punctul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“6. Tinând cont de prevederile pct. 7-10, valorile expunerilor si valorile ponderate la risc ale expunerilor se calculează în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii, cu modificările si completările ulterioare, si ale Regulamentului BNR-CNVM nr. 18/16/2010, în cadrul acestora referintele la «institutii de credit» din respectivele prevederi urmând a fi întelese ca referinte la «institutii», referintele la «institutii de credit mamă» urmând a fi întelese ca referinte la «institutii mamă», cu termenii concomitenti interpretati în consecintă.”

19. La anexa nr. II, punctul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

“11. În cazul în care un instrument financiar derivat de credit inclus în portofoliul de tranzactionare face parte dintr-o operatiune de acoperire internă (internai hedge), iar protectia creditului este recunoscută potrivit Regulamentului BNR- CNVM nr. 19/24/2006, cu modificările si completările ulterioare, se consideră că nu rezultă risc de credit al contrapartidei din pozitia pe instrumentul financiar derivat de credit. În mod alternativ, o institutie poate include sistematic, în scopul calculării cerintelor de capital pentru riscul de credit al contrapartidei, toate instrumentele financiare derivate de credit incluse în portofoliul de tranzactionare care fac parte din operatiuni de acoperire internă sau care au fost achizitionate ca protectie fată de expunerea la riscul de credit al contrapartidei, în cazul în care protectia creditului este recunoscută potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006, cu modificările si completările ulterioare.”

20. La anexa nr. III punctul 3.1, teza a II-a se modifică si va avea următorul cuprins:

“Două valute sunt considerate ca fiind strâns corelate numai dacă, în următoarele 10 zile lucrătoare, aparitia unei pierderi, din pozitii egale si opuse pe astfel de valute, de 4% sau mai putin din valoarea respectivei pozitii puse în corespondentă (exprimată în moneda de raportare), are o probabilitate - calculată pe baza ratelor de schimb zilnice pe ultimii 3 sau 5 ani - de cel putin 99%, atunci când se foloseste o perioadă de observare de 3 ani, sau de cel putin 95%, când se foloseste o perioadă de observare de 5 ani.”

21. La anexa nr. V punctul 1, teza I se modifică si va avea următorul cuprins:

“1. Institutiile pot, în conditiile stabilite în această anexă, să calculeze cerintele de capital pentru riscul de pozitie, riscul valutar si/sau riscul de marfă prin utilizarea propriilor modele interne de administrare a riscului în locul sau în combinatie cu metodele descrise în anexele I, III si IV.”

22. La anexa nr. V punctul 5 paragraful 7, teza I se modifică si va avea următorul cuprins:

“În ceea ce priveste expunerile din securitizarea traditională sau sintetică care ar fi supuse unui tratament de deducere în conformitate cu tratamentul stabilit în art. 22 alin. (1) si (3) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu modificările si completările ulterioare, sau care ar fi ponderate la risc cu 1250% în conformitate cu cap. VI din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor de securitizare, aceste pozitii se supun unei cerinte de capital care nu poate fi mai mică decât cea stabilită conform tratamentului respectiv.”

23. La anexa nr. V punctul 9, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) media nivelurilor zilnice ale valorii la risc (value-at-risk) din ultimele 60 de zile lucrătoare, înmultită cu factorul mentionat la pct. 7, ajustat cu factorul la care se face referire la pct. 8, la care se adaugă, dacă este cazul, cerinta de capital pentru riscul de nerambursare aditional prevăzută la pct. 5.”

24. La anexa nr. VI partea C, punctul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“3. Prin derogare de la pct. 1 si 2, în cazul în care o institutie acoperă o expunere la riscul de credit din afara portofoliului de tranzactionare, utilizând un instrument financiar derivat de credit inclus în portofoliul de tranzactionare (utilizând o acoperire internă), nu se va considera că expunerea din afara portofoliului de tranzactionare este acoperită pentru scopurile calculării cerintelor de capital decât dacă, pentru expunerea din afara portofoliului de tranzactionare, institutia cumpără de la o tertă parte eligibilă din punctul de vedere al furnizării protectiei un instrument financiar derivat de credit care îndeplineste cerintele prevăzute în art. 59 si 60 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006, cu modificările si completările ulterioare. Fără a aduce atingere celei de-a doua teze de la pct. 11 din anexa II, atunci când o astfel de protectie furnizată de o tertă parte este cumpărată si recunoscută ca acoperire pentru o expunere din afara portofoliului de tranzactionare pentru scopurile calculării cerintelor de capital, niciuna dintre acoperirile prin instrumente financiare derivate de credit, internă sau externă, nu poate fi inclusă în portofoliul de tranzactionare pentru scopul calculării cerintelor de capital.”

25. La anexa nr. VI partea D, punctul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“4. Acordurile la termen de tip repo tranzactionabile (term trading-related repo-style transactions) pe care o institutie le include în afara portofoliului de tranzactionare pot fi incluse în portofoliul de tranzactionare pentru scopurile calculării cerintelor de capital în conditiile în care toate acordurile de tip repo de acest fel sunt incluse. Pentru acest scop, acordurile de tip repo tranzactionabile sunt definite drept cele care îndeplinesc cerintele prevăzute la art. 3 alin. (2) si în anexa VI partea A, iar cele două segmente componente sunt fie sub formă de numerar, fie sub formă de titluri care pot fi incluse în portofoliul de tranzactionare. Indiferent de locul unde sunt înregistrate, toate tranzactiile de tip repo sunt supuse unei cerinte de capital, calculată în legătură cu activitătile din afara portofoliului de tranzactionare, pentru riscul de credit al contrapartidei.”

Art. II. - Prezentul regulament intră în vigoare la data de 31 decembrie 2010.

*

Prezentul regulament transpune următoarele prevederi ale directivelor Uniunii Europene:

a) art. 2 paragraful 1, art. 2 paragraful 2 lit. a), art. 2 paragraful 3 si art. 4 paragraful 1 subparagrafele 2 si 3 din Directiva 2009/111/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 de modificare a Directivelor 2006/48/CE, 2006/49/CE si 2007/64/CE în ceea ce priveste băncile afiliate institutiilor centrale, anumite elemente ale fondurilor proprii, expunerile mari, reglementările privind supravegherea, precum si gestionarea crizelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302 din 17 noiembrie 2009;

b) art. 1 paragraful 1 lit. a) si b), art. 1 paragrafele 2 si 3 si art. 2 paragraful 1 subparagrafele 2 si 3 din Directiva 2009/27/CE a Comisiei din 7 aprilie 2009 de modificare a unor anexe la Directiva 2006/49/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste normele tehnice referitoare la administrarea riscurilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 94 din 8 aprilie 2009.

 


BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 19 din 30 septembrie 2010

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Nr. 90 din 25 octombrie 2010

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea si tratamentul riscurilor, precum si criteriile tehnice utilizate de autoritătile competente pentru verificarea si evaluarea acestora

 

Având în vedere dispozitiile art. 24, 77, art. 101 alin. (2), art. 122, 148, 166, 167, 168, art. 278 alin. (1) lit. b) si c), art. 384 si 385 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale prevederilor art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (1), (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea si tratamentul riscurilor, precum si criteriile tehnice utilizate de autoritătile competente pentru verificarea si evaluarea acestora, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/117/2006, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

Gabriela Anghelache

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL Nr. 20/25/2010

pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea si tratamentul riscurilor, precum si criteriile tehnice utilizate de autoritătile competente pentru verificarea si evaluarea acestora

 

Art. I. - Regulamentul nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea si tratamentul riscurilor, precum si criteriile tehnice utilizate de autoritătile competente pentru verificarea si evaluarea acestora, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/117/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.035 si 1.035 bis din 28 decembrie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 9, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Institutiile de credit trebuie să evalueze si să trateze prin politici si proceduri adecvate riscurile care decurg din tranzactiile de securitizare în legătură cu care institutiile de credit sunt investitori, initiatori sau sponsori, inclusiv riscurile reputationale (cum ar fi cele care apar în legătură cu structuri sau produse complexe), pentru a se asigura în special că substanta economică a tranzactiei este reflectată în totalitate în evaluarea riscului si în deciziile de administrare.”

2. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins:

“Art. 91. - În ceea ce priveste administrarea riscului de credit, pentru institutiile de credit prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile relevante din Regulamentul BNR nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitătilor acestora, cu modificările si completările ulterioare.”

3. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

“Art. 101. - În ceea ce priveste administrarea riscului de piată, pentru institutiile de credit prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile relevante din Regulamentul BNR nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare.”

4. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins:

“Art. 111. - În ceea ce priveste administrarea riscului de rată a dobânzii din activităti în afara portofoliului de tranzactionare, pentru institutiile de credit prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile relevante din Regulamentul BNR nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare.”

5. La articolul 12, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Fără a aduce atingere definitiei riscului operational în sensul art. 2 alin. 2 lit. c) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru riscul operational ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, cu modificările si completările ulterioare, institutiile de credit trebuie să definească riscul operational pentru scopurile politicilor si procedurilor prevăzute la alin. (1).”

6. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins:

“Art. 131. - În ceea ce priveste administrarea riscului operational, pentru institutiile de credit prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile relevante din Regulamentul BNR nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare.”

7. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) în ceea ce priveste administrarea riscului de lichiditate, institutiile de credit vor aplica prevederile relevante din Regulamentul BNR nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul societătilor de servicii de investitii financiare si al societătilor de administrare a investitiilor.

(3) Riscul de lichiditate al instrumentelor financiare în care investesc societătile de servicii de investitii financiare si societătile de administrare a investitiilor, precum si cel al pietelor financiare pe care operează respectivele institutii se tratează în conformitate cu reglementările Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.”

8. Articolul 15 se abrogă.

9. La capitolul II, după sectiunea a 5-a se introduce o nouă sectiune, sectiunea a 6-a, cu următorul cuprins:

 

“SECTIUNEA a 6-a

Politici de remunerare

 

Art. 151. - În ceea ce priveste politicile de remunerare, institutiile de credit vor aplica prevederile relevante din Regulamentul BNR nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare.”

10. La articolul 16 alineatul (1), literele a), b), e) si g) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) rezultatele simulărilor de criză efectuate de institutiile de credit care aplică abordarea bazată pe modele interne de rating;

b) expunerea la riscul de concentrare si administrarea acestui risc de către institutiile de credit, inclusiv conformarea acestora cu cerintele Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii;

e) expunerea la riscul de lichiditate, măsurarea si administrarea acestui risc de către institutiile de credit, inclusiv efectuarea unor analize pe bază de scenarii alternative, administrarea diminuatorilor de risc (în special nivelul, compozitia si calitatea rezervei de lichiditate) si existenta unor planuri alternative eficace;

g) rezultatele simulărilor de criză efectuate de către institutiile de credit care utilizează un model intern pentru a calcula cerintele de capital pentru riscul de piată potrivit anexei V la Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii, cu modificările si completările ulterioare.”

11. La articolul 16, după alineatul (1)se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) în sensul alin. (1) lit. e), Banca Natională a României trebuie să efectueze în mod regulat o evaluare cuprinzătoare a administrării riscului de lichiditate de către institutiile de credit si să promoveze dezvoltarea unor metodologii interne solide. La efectuarea unor astfel de analize, Banca Natională a României trebuie să aibă în vedere rolul institutiilor de credit pe pietele financiare. Banca Natională a României trebuie să ia în considerare în mod corespunzător impactul potential al deciziilor sale asupra stabilitătii sistemului financiar în toate celelalte state membre implicate.”

12. La articolul 16, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

(3) în sensul alin. (2), Banca Natională a României ia măsuri în cazul institutiilor de credit a căror valoare economică scade cu mai mult de 20% din fondurile lor proprii ca urmare a unei schimbări bruste si neasteptate a ratelor de dobândă, a cărei dimensiune o stabileste si care nu diferă de la o institutie de credit la alta.”

13. La articolul 16, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Prevederile alin. (1) lit. e) nu se aplică în cazul societătilor de servicii de investitii financiare si al societătilor de administrare a investitiilor.”

14. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 171, cu următorul cuprins:

“Art. 171. - (1) Banca Natională a României publică următoarele informatii:

a) până la 31 decembrie 2010, criteriile generale si metodologiile adoptate pentru a verifica modul de îndeplinire a cerintelor prevăzute la art. 14-20 din Regulamentul BNR- CNVM nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare;

b) în conditiile respectării prevederilor titlului III cap. V din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, o expunere succintă a rezultatelor procesului de verificare si o descriere a măsurilor impuse în cazurile de neîndeplinire a cerintelor prevăzute la art. 14-20 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010, identificate anual începând cu 31 decembrie 2011.

(2) Conformarea cu prevederile alin. (1) se face cu respectarea art. 224 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare.”

Art. II. - Prevederile art. I pct. 1, 9, 11 si 13 intră în vigoare la 31 decembrie 2010.

Prezentul regulament transpune prevederile art. 1 pct. 30 (paragraful 9 al art. 122a), 40 si 42 din Directiva 2009/111/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 de modificare a directivelor 2006/48/CE, 2006/49/CE si 2007/64/CE în ceea ce priveste băncile afiliate institutiilor centrale, anumite elemente ale fondurilor proprii, expunerile mari, reglementările privind supravegherea, precum si gestionarea crizelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302 din 17 noiembrie 2009, precum si prevederile pct. 1 din anexa I la Directiva Parlamentului European si a Consiliului de modificare a directivelor 2006/48/CE si 2006/49/CE în ceea ce priveste cerintele de capital pentru portofoliul de tranzactionare si resecuritizare, precum si procesul de supraveghere a politicilor de remunerare.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 20 din 30 septembrie 2010

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Nr. 91 din 25 octombrie 2010

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/26/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerintele de publicare pentru institutiile de credit si firmele de investitii

 

Având în vedere dispozitiile art. 122, art. 126 alin. (1), art. 128-134, art. 138 alin. (1), art. 140, 148, 159-163, 278 si ale art. 384 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (1), (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/26/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerintele de publicare pentru institutiile de credit si firmele de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/119/2006, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/119/2006 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerintele de publicare pentru institutiile de credit si firmele de investitii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.035 si 1.035 bis din 28 decembrie 2006, cu modificările si completările aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

Gabriela Anghelache

ANEXA

 

REGULAMENTUL Nr. 21/26/2010

pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerintele de publicare pentru institutiile de credit si firmele de investitii

 

Art. I. - Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerintele de publicare pentru institutiile de credit si firmele de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/119/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.035 si 1.035 bis din 28 decembrie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul regulamentului va avea următorul cuprins:

“REGULAMENTUL Nr. 25/30/2006

privind cerintele de transparentă si de publicare pentru institutiile de credit si firmele de investitii”

2. La articolul 6, literele b), c) si d) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,b) structura si organizarea functiei relevante de administrare a riscului sau alte modalităti de organizare corespunzătoare;

c) sfera de cuprindere si tipul sistemelor de raportare si de cuantificare a riscurilor; si

d) politicile de acoperire si diminuare a riscului, precum si strategiile si procesele pentru monitorizarea continuitătii eficacitătii elementelor de acoperire si de diminuare a riscului.”

3. La articolul 7, literele a) si b) ale punctului 2 si punctele 3 si 4 se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) consolidate prin metoda consolidării globale

b) consolidate prin metoda consolidării proportionale

3. orice impediment semnificativ, actual sau previzionat, de ordin practic sau legal, în calea transferului rapid al fondurilor proprii sau de rambursare a datoriilor între societatea-mamă si filialele acesteia; si

4. valoarea totală cu care fondurile proprii efective sunt mai mici decât minimul cerut pentru toate filialele neincluse în consolidare, precum si denumirea filialei/filialelor respective.”

4. La articolul 8, punctele 1-5 se modifică si vor avea următorul cuprins:

“1. informatii succinte cu privire la clauzele contractuale referitoare la caracteristicile principale ale fiecărui element al fondurilor proprii, precum si ale componentelor aferente, inclusiv ale instrumentelor de capital hibride prevăzute la art. 4 lit. c1)din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, cu modificările si completările ulterioare, ale instrumentelor ale căror prevederi stipulează un stimulent de răscumpărare de către institutia de credit emitentă, precum si ale instrumentelor ce fac obiectul regimului tranzitoriu prevăzut de art. 351 si 352 din regulamentul sus-mentionat;

2. valoarea fondurilor proprii de nivel I, cu mentionarea separată a fiecărui element luat în calcul si a fiecărui element deductibil; se publică, de asemenea, separat, valoarea totală a instrumentelor de capital hibride prevăzute la art. 4 lit. c1) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si a instrumentelor ale căror prevederi stipulează un stimulent de răscumpărare de către institutia de credit emitentă; fiecare dintre comunicările respective va specifica instrumentele care fac obiectul regimului tranzitoriu prevăzut de art. 351 si 352 din regulamentul sus-mentionat;

3. valoarea totală a fondurilor proprii de nivel II, precum si a fondurilor proprii definite în cap. III din Regulamentul BNR- CNVM nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii, cu modificările si completările ulterioare;

4. elementele deductibile din fondurile proprii de nivel I si din fondurile proprii de nivel II, potrivit prevederilor art. 22 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu modificările si completările ulterioare, cu prezentarea separată a elementelor prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. f) din regulamentul mentionat; si

5. valoarea totală a fondurilor proprii eligibile, după aplicarea limitelor prevăzute la art. 21 si deducerea elementelor prevăzute la art. 22 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu modificările si completările ulterioare.”

5. La articolul 9 punctul 3, literele b) si d) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,b) expunerilor din titluri de capital tranzactionate la bursă, expunerilor din investitii de tip private equity din cadrul portofoliilor suficient de diversificate, precum si altor expuneri;

d) expunerilor care fac obiectul unei prevederi de tip grandfathering în materia cerintelor de capital;”.

6. La articolul 10, partea introductivă si alineatele (1), (5), (8) si (9) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Următoarele informatii referitoare la expunerea unei institutii de credit la riscul de credit al contrapartidei, asa cum este definit la art. 2 alin. (5) pct. 1 din Regulamentul BNR- CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de răscumpărare, al operatiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare si al tranzactiilor de creditare în marjă, cu modificările si completările ulterioare, vor fi făcute publice:

(1) o descriere a metodologiei utilizate în vederea alocării capitalului intern si în vederea stabilirii limitelor de credit pentru expunerile la riscul de credit al contrapartidei;


(5) valoarea justă pozitivă brută a contractelor, profiturile din compensare, expunerea de credit curentă după compensare, garantiile reale detinute si expunerea de credit netă din instrumente financiare derivate. Expunerea de credit netă din instrumente financiare derivate reprezintă expunerea de credit decurgând din tranzactii cu instrumente financiare derivate, după ce a fost luat în calcul atât profitul obtinut din acordurile de compensare executorii din punct de vedere juridic, cât si din contractele de garantie reală;

(8) tranzactii cu instrumente financiare derivate de credit (valoarea notională), defalcate în tranzactii efectuate pentru portofoliul de credit propriu al institutiei de credit si, respectiv, în tranzactii legate de activităti de intermediere ale institutiei de credit, incluzând distributia produselor derivate de credit utilizate, efectuându-se o descompunere în continuare, în cadrul fiecărei grupe de produse, în tranzactii de cumpărare si, respectiv, de vânzare de protectie; si

(9) valoarea estimată a lui alfa în cazul în care institutia de credit a obtinut aprobarea Băncii Nationale a României pentru efectuarea unei astfel de estimări.”

7. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - Ajustările de valoare, precum si reluările înregistrate direct în contul de profit si pierdere vor fi publicate separat.”

8. La articolul 13, punctele 4 si 5 se modifică si vor avea următorul cuprins:

“4. corespondenta ratingului extern al fiecărei institutii externe de evaluare a creditului nominalizate sau agentii de creditare a exporturilor nominalizate, cu nivelul scalei de evaluare a calitătii creditului, conform Regulamentului BNR- CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard, cu modificările si completările ulterioare, cu mentiunea că publicarea acestor informatii nu este obligatorie, în situatia în care institutia de credit respectă corespondentele standard publicate de Banca Natională a României; si

5. valoarea expunerii si valoarea expunerii rezultată după aplicarea tehnicilor de diminuare a riscului de credit, asociate fiecărui nivel al scalei de evaluare a calitătii creditului în parte, prevăzute de Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si cele deduse din fondurile proprii.”

9. La articolul 16, după punctul 3 se introduc două noi puncte, punctele 4 si 5, cu următorul cuprins:

“4. nivelul cel mai ridicat, nivelul cel mai scăzut si media nivelurilor zilnice ale valorii la risc (value-at-risk) pe perioada de raportare, precum si nivelul valorii la risc la sfârsitul perioadei;

5. o comparatie între nivelul zilnic al valorii la risc (value-at-risk), calculat pe baza pozitiilor din portofoliu de la sfârsitul zilei, si nivelul variatiei pe o zi a valorii portofoliului, constatat la sfârsitul următoarei zile lucrătoare, împreună cu o analiză a oricărei depăsiri importante pe perioada de raportare.”

10. La articolul 17, punctele 1 si 2 se modifică si vor avea următorul cuprins:

“1. abordările pentru evaluarea cerintelor de capital aferente riscului operational, pentru care institutia de credit se califică; si

2. o descriere a metodologiei stabilite în art. 17 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru riscul operational ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, cu modificările si completările ulterioare, dacă este utilizată de institutia de credit, inclusiv o analiză a factorilor interni si externi relevanti luati în considerare în cadrul acestei abordări de evaluare; în cazul utilizării partiale, se va face publică sfera de aplicare si cuprindere a diferitelor metodologii utilizate.”

11. La articolul 19, punctele 1 si 2 se modificasi vor avea următorul cuprins:

“1. natura riscului de rată a dobânzii si principalele ipoteze avute în vedere (incluzând ipotezele legate de rambursarea anticipată a creditului si de comportamentul depozitelor fără scadentă contractuală) si frecventa de cuantificare a riscului de rată a dobânzii; si

2. variatiile profiturilor, valorii economice sau altor variabile relevante utilizate de organele cu functie de conducere pentru a măsura impactul socurilor pe rata dobânzii, crescătoare si descrescătoare, potrivit metodei adoptate de organele cu functie de conducere pentru cuantificarea riscului de rată a dobânzii, defalcate în functie de moneda utilizată.”

12. La articolul 19 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) în întelesul prezentului regulament, expresia organe cu functie de conducere are întelesul prevăzut în art. 2 alin. (5) lit. c) din Regulamentul BNR nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitătilor acestora, cu modificările si completările ulterioare.”

13. Articolul 20 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - Institutiile de credit care calculează valoarea ponderată la risc a expunerilor conform Regulamentului BNR- CNVM nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare trebuie să facă publice următoarele informatii:

a) o descriere a obiectivelor institutiei de credit în legătură cu activitatea de securitizare;

b) rolurile institutiei de credit în procesul de securitizare;

c) o indicatie cu privire la măsura în care institutia de credit s-a implicat în fiecare dintre rolurile mentionate la lit. b);

d) abordările pe care institutia de credit le urmează în vederea calculării valorilor ponderate la risc ale expunerilor pentru activitătile sale de securitizare;

e) o prezentare succintă a politicilor contabile ale institutiei de credit cu privire la activitătile de securitizare, incluzând:

(i) tratarea tranzactiilor ca transferuri de active sau ca finantări ale acestora;


(ii) recunoasterea profiturilor aferente vânzărilor de active;

(iii) ipotezele-cheie pentru evaluarea intereselor retinute;si

(iv) tratamentul aferent securitizărilor sintetice în cazul în care acesta nu este acoperit prin alte politici contabile;

f) denumirile institutiilor externe de evaluare a creditului utilizate pentru securitizări si tipurile de expuneri pentru care este folosită fiecare agentie;

g) valoarea totală a expunerilor rămase de rambursat securitizate de institutia de credit si care sunt acoperite de cadrul aferent securitizării (prezentată separat pentru securitizările traditionale si pentru securitizările sintetice), defalcate pe tipuri de expunere;

h) pentru expunerile securitizate de institutia de credit si care sunt acoperite de cadrul de securitizare, o defalcare pe tipuri de expunere a sumelor depreciate si restante aferente expunerilor securitizate, precum si pierderile recunoscute de institutia de credit pe perioada considerată;

i) valoarea agregată a pozitiilor din securitizare retinute sau achizitionate, defalcate pe tipuri de expunere;

j) valoarea agregată a pozitiilor din securitizare retinute sau achizitionate, defalcate pe un număr relevant de intervale de ponderi de risc. Pozitiile care au fost ponderate la risc cu 1250% sau deduse trebuie publicate separat;

k) suma totală a expunerilor reînnoibile securitizate cu defalcare între interesul initiatorului si interesul investitorilor; si

l) o prezentare succintă a activitătii de securitizare pe perioada considerată, incluzând valoarea expunerilor securitizate (pe tipuri de expunere) si profitul sau pierderea aferente vânzărilor de active recunoscute pe tipuri de expunere.”

14. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201, cu următorul cuprins:

“Art. 201. - (1) Următoarele informatii, inclusiv actualizări periodice cu o frecventă cel putin anuală, referitoare la politica si practicile de remunerare ale institutiei de credit pentru acele categorii de personal ale căror activităti profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al acesteia, trebuie făcute publice:

a) informatii privind procesul de luare a deciziilor, utilizate pentru determinarea politicii de remunerare, incluzând, dacă este cazul, informatii referitoare la componenta si mandatul comitetului de remunerare, la consultantul extern ale cărui servicii au fost utilizate pentru determinarea politicii de remunerare si la rolul detinătorilor de interese relevanti;

b) informatii privind legătura dintre remuneratia totală si performantă;

c) cele mai importante caracteristici de proiectare ale sistemului de remunerare, incluzând informatii privind criteriile utilizate pentru măsurarea performantei si ajustarea la riscuri, politica de amânare si criteriile de intrare în drepturi legate de componenta amânată a remuneratiei variabile;

d) informatii privind criteriile de performantă pe care se bazează dreptul la actiuni, optiuni sau alte componente variabile ale remuneratiei;

e) principalii parametri si fundamentarea alcătuirii oricărei scheme a componentei variabile si a acordării oricăror alte beneficii de tip non-cash;

f) informatii cantitative agregate privind remuneratia, defalcate pe domenii de activitate;

g) informatii cantitative agregate privind remuneratia, pentru membrii organelor cu functie de conducere si membrii personalului ale căror actiuni au un impact semnificativ asupra profilului de risc al institutiei de credit, cu indicarea următoarelor elemente:

(i) sumele aferente remuneratiei pentru anul financiar, defalcate pe remuneratie fixă si variabilă, si numărul de beneficiari;

(ii) sumele si formele remuneratiei variabile, defalcate pe numerar, actiuni, instrumente legate de actiuni si alte tipuri de instrumente;

(iii) sumele remuneratiei amânate datorate si neplătite, defalcate pe părti pentru care au fost îndeplinite criteriile de intrare în drepturi si părti pentru care nu au fost îndeplinite criteriile de intrare în drepturi;

(iv) sumele remuneratiei amânate acordate pe parcursul anului financiar, plătite si reduse prin intermediul ajustărilor de performantă;

(v) plăti legate de noi angajări efectuate pe parcursul anului financiar si numărul de beneficiari ai unor astfel de plăti; si

(vi) sumele plătilor compensatorii legate de încetarea raporturilor contractuale, acordate pe parcursul anului financiar, numărul de beneficiari si cea mai mare plată de acest tip acordată unei singure persoane.

(2) în cazul institutiilor de credit care sunt semnificative în raport cu mărimea, organizarea internă si natura, extinderea si complexitatea activitătilor acestora, informatiile cantitative la care se face referire în acest articol trebuie, de asemenea, făcute publice la nivelul membrilor organelor cu functie de supraveghere, în sensul art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Institutiile de credit trebuie să se conformeze cu cerintele prevăzute în prezentul articol într-o modalitate care să fie corespunzătoare mărimii, organizării interne si naturii, extinderii si complexitătii activitătilor acestora si care să nu aducă atingere implementării prevederilor Directivei Parlamentului European si a Consiliului 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a unor astfel de date.

(4) în întelesul prezentului regulament, expresia organe cu functie de supraveghere are întelesul prevăzut în art. 2 alin. (5) lit. b) din Regulamentul BNR nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare.”

15. La articolul 21 punctul 2, literele a) si d) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“a) structurii sistemelor interne de rating si a relatiei dintre ratingurile interne si externe;

d) mecanismelor de control pentru sistemele de rating, incluzând o descriere a independentei, responsabilitătii si a examinării sistemelor de rating;”.

16. La articolul 21 punctul 3, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) societăti, incluzând entităti mici si mijlocii, finantare specializată si creante achizitionate fată de societăti;”.

17. La articolul 21, partea introductivă a punctului 5 si punctele 6, 7 si 9 se modifică si vor avea următorul cuprins:

“5. pentru fiecare dintre clasele de expuneri «administratii centrale sau bănci centrale», «institutii», «societăti» si «titluri de capital» si de-a lungul unui număr suficient de clase de rating ale debitorilor (inclusiv pentru cei aflati în stare de nerambursare), în vederea obtinerii unei diferentieri corespunzătoare a riscului de credit, institutiile de credit vor face publice următoarele informatii:

6. pentru clasa expunerilor de tip retail si pentru fiecare dintre categoriile definite la pct. 3 lit. d), fie informatiile publicate si mentionate la pct. 5 (dacă este cazul, la nivel de grupă de risc), fie o analiză a expunerilor (credite în sold si valorile expunerilor pentru angajamentele de finantare netrase) având ca referintă un număr suficient de clase de rating ale pierderii asteptate, în vederea obtinerii unei diferentieri corespunzătoare a riscului de credit (dacă este cazul, la nivel de grupă de risc);

7. ajustările de valoare efective în perioada precedentă pentru fiecare clasă de expuneri [la expunerile de tip retail, pentru fiecare dintre categoriile definite la pct. 3 lit. d)], precum si variatiile în raport cu perioadele anterioare;

9. o comparatie între estimările institutiilor de credit si rezultatele efective pentru o perioadă mai îndelungată. Aceasta va cuprinde, cel putin, informatii referitoare la estimările pierderilor în raport cu pierderile efective din fiecare clasă de expuneri [pentru expuneri de tip retail, pentru fiecare categorie definită la pct. 3 lit. d)] pentru o perioadă de timp suficient de îndelungată pentru a permite o evaluare corespunzătoare a performantelor înregistrate de procesele interne de rating aferente fiecărei clase de expuneri [pentru expuneri de tip retail, pentru fiecare categorie definită la pct. 3 lit. d)]. Dacă este cazul, institutiile de credit vor detalia comparatia la nivelul probabilitătii de nerambursare si, pentru institutiile de credit care utilizează propriile estimări pentru pierderile în caz de nerambursare si/sau pentru factorii de conversie, la nivelul valorilor efective ale pierderilor în caz de nerambursare si ale factorilor de conversie în raport cu estimările furnizate în informatiile referitoare la evaluarea cantitativă a riscurilor.”

18. La articolul 23, punctele 4 si 6 se modifică si vor avea următorul cuprins:

“4. principalele tipuri de garanti si de contrapartide în cazul instrumentelor financiare derivate de credit, precum si bonitatea acestora;

6. pentru institutiile de credit care calculează valoarea ponderată la risc a expunerilor conform Regulamentului BNR- CNVM nr. 14/19/2006, cu modificările si completările ulterioare, sau Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, cu modificările si completările ulterioare, dar nu furnizează propriile estimări ale pierderilor în caz de nerambursare sau ale factorilor de conversie pentru clasa de expuneri, separat pentru fiecare clasă de expuneri în parte, valoarea totală a expunerii (după compensarea bilantieră sau compensarea elementelor din afara bilantului, dacă este cazul) care este acoperită, după aplicarea ajustărilor de volatilitate, de garantii reale financiare eligibile sau de alte garantii reale eligibile; si”.

19. Articolul 24 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - Institutiile de credit care utilizează abordarea prevăzută la art. 17 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29/2006, cu modificările si completările ulterioare, pentru calcularea cerintelor de capital pentru riscul operational trebuie să facă publică o descriere a utilizării asigurărilor si altor mecanisme de transfer al riscului pentru scopul diminuării acestui risc.”

Art. II. - Prezentul regulament intră în vigoare la data de 31 decembrie 2010, cu exceptia prevederilor art. I pct. 14, care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2011.

*

Prezentul regulament transpune dispozitii cuprinse în directive ale Uniunii Europene, după cum urmează:

1. dispozitiile art. 1 paragrafele 13 si 14 din Directiva 2009/83/CE a Comisiei din 27 iulie 2009 de modificare a unor anexe la Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste normele tehnice referitoare la administrarea riscurilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 196 din 28 iulie 2009;

2. dispozitiile art. 1 paragraful 43 din Directiva 2009/111/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 de modificare a directivelor 2006/48/CE, 2006/49/CE si 2007/64/CE în ceea ce priveste băncile afiliate institutiilor centrale, anumite elemente ale fondurilor proprii, expunerile mari, reglementările privind supravegherea, precum si gestionarea crizelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302 din 17 noiembrie 2009;

3. dispozitiile pct. 5 lit. b) (iii) din anexa I la Directiva Parlamentului European si a Consiliului de modificare a directivelor 2006/48 si 2006/49 în ceea ce priveste cerintele de capital pentru portofoliul de tranzactionare si resecuritizare, precum si procesul de supraveghere a politicilor de remunerare.

 


BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 21 din 30 septembrie 2010

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Nr. 78 din 8 octombrie 2010

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/21/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii

 

Având în vedere dispozitiile art. 126, 278, 384, 385 si ale art. 421 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (1), (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/21/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/107/2006, cu completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

Gabriela Anghelache

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL Nr. 23/21/2010

pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii

 

Art. I. - Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/107/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 si 1.033 bis din 27 decembrie 2006, cu completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) pentru riscul de credit si riscul de diminuare a valorii creantei aferente întregii activităti, cu exceptia operatiunilor din portofoliul de tranzactionare, 8% din totalul valorilor ponderate la risc ale expunerilor, calculate, după caz, în conformitate cu Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard, cu modificările si completările ulterioare, Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, cu modificările si completările ulterioare, si/sau Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare;”.

2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Institutiile de credit vor evalua activele si elementele din afara bilantului în conformitate cu reglementările contabile aplicabile si, după caz, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 privind aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate, în conditiile prevăzute de Ordinul Băncii Nationale a României nr. 13/2008 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cu modificările si completările ulterioare.”

3. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Societătile de servicii de investitii financiare, precum si societătile de administrare a investitiilor care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii vor evalua activele si elementele din afara bilantului în conformitate cu reglementările contabile aplicabile entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.”

4. La articolul 3, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) si (22), cu următorul cuprins:

“(21) În vederea transmiterii de către institutiile de credit a datelor obtinute în urma calculului mentionat la alin. (2), Banca Natională a României va implementa, împreună cu celelalte autorităti competente, formulare de raportare cu continut, frecvente si date de raportare uniforme, în conformitate cu ghidurile Comitetului Supraveghetorilor Bancari Europeni. Formularele de raportare vor fi proportionale cu natura, dimensiunea si complexitatea activitătilor institutiilor de credit.

(22) În vederea transmiterii de către societătile de servicii de investitii financiare si de către societătile de administrare a investitiilor care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii a datelor obtinute în urma calculului mentionat la alin. (2), aceste societăti vor utiliza formularele de raportare cu continut, frecvente si date de raportare uniforme prevăzute la alin. (21).”

Art. II. - Prezentul regulament intră în vigoare la data de 31 decembrie 2010.

*

Prezentul regulament transpune prevederile art. 1 paragraful 14 si ale art. 2 paragraful 6 din Directiva 2009/111/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 de modificare a directivelor 2006/48/CE, 2006/49/CE si 2007/64/CE în ceea ce priveste băncile afiliate institutiilor centrale, anumite elemente ale fondurilor proprii, expunerile mari, reglementările privind supravegherea, precum si gestionarea crizelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302 din 17 noiembrie 2009.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.