MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 727/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 727         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 1 noiembrie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

180. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cipru privind recunoasterea reciprocă a calificărilor obtinute în învătământul superior pentru continuarea studiilor în institutii de învătământ superior din cele două tări, semnat la Bucuresti la 22 mai 2009

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Cipru privind recunoasterea reciprocă a calificărilor obtinute în învătământul superior pentru continuarea studiilor în institutii de învătământ superior din cele două tări

 

945. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cipru privind recunoasterea reciprocă a calificărilor obtinute în învătământul superior pentru continuarea studiilor în institutii de învătământ superior din cele două tări, semnat la Bucuresti la 22 mai 2009

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.029 din 14 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 139 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

 

Decizia nr. 1.031 din 14 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia

 

Decizia nr. 1.092 din 21 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 361 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 1.141 din 28 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 584 din Codul civil

 

Decizia nr. 1.201 din 30 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Decizia nr. 1.303 din 14 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti si art. 27 din Codul de procedură civilă

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

243. - Decizie privind revocarea si numirea unor membri în organul colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor

 

244. - Decizie pentru constatarea încetării efectelor Deciziei primului-ministru nr. 219/2010 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Gavril Călin Platon, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

36. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna noiembrie 2010


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cipru privind recunoasterea reciprocă a calificărilor obtinute în învătământul superior pentru continuarea studiilor în institutii de învătământ superior din cele două tări, semnat la Bucuresti la 22 mai 2009

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cipru privind recunoasterea reciprocă a calificărilor obtinute în învătământul superior pentru continuarea studiilor în institutii de învătământ superior din cele două tări, semnat la Bucuresti la 22 mai 2009.

Art. 2. - Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului adoptă măsurile necesare pentru îndeplinirea dispozitiilor prezentului acord.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 14 octombrie 2010.

Nr. 180.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Cipru privind recunoasterea reciprocă a calificărilor obtinute

în învătământul superior pentru continuarea studiilor în institutii de învătământ superior din cele două tări

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Cipru (denumite în continuare părti contractante), în spiritul relatiilor de prietenie dintre cele două state, având intentia să promoveze schimbul si cooperarea în domeniul stiintei si învătământului superior, având dorinta să le ofere studentilor din cele două state posibilitatea să îsi continue studiile în cealaltă tară, fiind constiente de asemănările dintre cele două sisteme de învătământ superior din cele două tări, au convenit să recunoască reciproc calificările academice obtinute în institutii de învătământ superior din România si din Republica Cipru, în scopul accesului si continuării studiilor în institutii din cele două tări.

 

ARTICOLUL 1

Evaluare

 

a) Prezentul acord are drept scop recunoasterea reciprocă a perioadelor de studii si a calificărilor academice în vederea accesului la programe de studii academice în institutii de învătământ superior din cele două tări.

b) Respectând legislatia în vigoare din cele două tări, prevederile prezentului acord se aplică în cazul calificărilor academice obtinute în institutii de învătământ superior acreditate din România si din Republica Cipru.

c) Institutiile de învătământ superior avute în vedere pentru acest acord sunt:

(i) pentru partea română - universităti de stat si particulare acreditate, institute de învătământ superior particulare si de stat acreditate, academii de stat si particulare acreditate, cu dreptul de a acorda titluri academice în conformitate cu legislatia natională;

(ii) pentru partea cipriotă - universităti de stat si institutii de învătământ superior de stat care functionează în conformitate cu legile si regulamentele Republicii Cipru si universităti particulare si institutii de învătământ particulare acreditate să functioneze în conformitate cu legile si regulamentele în vigoare în Republica Cipru si care sunt în evidenta Ministerului Educatiei si Culturii conform legilor si reglementărilor nationale; în cazul institutiilor de învătământ superior, Republica Cipru recunoaste doar acele titluri emise de institutii acreditate, conform legilor si reglementărilor nationale referitoare la evaluarea procesului de învătământ - acreditarea programelor de studii oferite de institutii de învătământ particulare.


d) Institutiile acreditate si programele de învătământ superior din România si Republica Cipru la care se referă prezentul acord sunt prevăzute în anexele Asi B atasate la prezentul acord.

e) Părtile contractante se vor informa reciproc, pe cale diplomatică, asupra schimbărilor survenite în lista institutiilor de învătământ superior acreditate (institutii care nu mai sunt acreditate sau noi institutii acreditate).

 

ARTICOLUL 2

Recunoasterea si echivalarea calificărilor academice

 

Pentru a avea acces la programe academice de studii la institutii de învătământ superior din cele două tări, nivelul calificărilor academice va fi recunoscut conform tabelului, cu conditia să nu existe diferente substantiale.

 

România

Nivel/Ciclu

Republica Cipru

Nivel/Ciclu

Învătământ de scurtă durată

Învătământ de scurtă durată

Diplomă de absolvire

Diplomă de studii superioare

(Studii superioare de scurtă durată) înainte de Procesul

(nivel superior postliceal)

Bologna

Durată: 3 ani

Durata: 3 ani

180 de credite (ECTS)

180 de credite (ECTS)

 

Nivelul/Ciclul 1

Nivelul/Ciclul 1

Diplomă de licentă

Ptychio/Bachelor

Durata: 5 ani

Durata: 4 ani

(studii umanistice: 4 ani)

240 de credite (ECTS)

Diplomă de inginer

Diploma of Engineer

Durata: 5 ani

(toate disciplinele din domeniul inginerie, inclusiv Arhitectură)

Diplomă de arhitect

 

Durata: 6 ani

Durata: Ptychio + 1 an (60 de credite ECTS) din al doilea nivel de studii

Minimum 240 de credite (ECTS)

 

(titlurile de studii superioare de lungă durată mai sus mentionate - acordate înainte de implementarea Procesului Bologna - dau acces direct la studii doctorale)

(Ptychio dă acces la studii doctorale în conditiile stabilite de universităti.)

Diplomă de licentă (Bachelor) după Procesul Bologna (dă acces la studii de master)

Durata: 3 ani

(Diplomă de inginer: 4 ani)

240 de credite (ECTS)

Nivelul/Ciclul 2

Nivelul/Ciclul 2

înainte de Procesul Bologna:

Master

Diplomă de master

(Durata minimă: 1 an calendaristic, durata normală: 1,5-2 ani, 75-120 de credite (ECTS)

Diplomă de studii postuniversitare de specialitate

Diplomă de studii aprofundate

Diplomă de licentă, diplomă de inginer si diplomă de arhitect, cu durata de cel putin 5 ani, vor fi evaluate de la caz la caz în Republica Cipru si vor echivalate cu/recunoscute ca Ptychio si Master.

Diplomă de studii academice postuniversitare

Durata: 1-2 ani

60-120 de credite (ECTS)

Titlul de master, după Procesul Bologna

Cel de-al doilea tip de diplome eliberate în România înainte de Procesul Bologna, cu un continut de 60 de credite ECTS, este echivalent în Republica Cipru cu diplomele de studii postuniversitare si nu cu diplomele de master.

Durata: 1,5-2 ani

90-120 de credite (ECTS)

 

Nivelul/Ciclul 3

Nivelul/Ciclul 3

Doctorat (PhD)

Doctorate (PhD)

Durata: 3-4 ani

(Durata: 3-4 ani)

(Creditele se acordă în functie de domeniul de studii.)

(Creditele se acordă în functie de domeniul de studii.)


ARTICOLUL 3

Recunoasterea diplomelor de bacalaureat pentru continuarea studiilor în învătământul superior

 

Admiterea în învătământul superior în institutii/programe acreditate în cele două tări se face numai pe baza diplomei de bacalaureat (obtinută după finalizarea a 12 ani de studii) sau a unei diplome echivalente acesteia, cu conditia ca programele de studii să îndeplinească si să respecte toate cerintele si criteriile stipulate de legile celor două tări, inclusiv cele referitoare la competentele lingvistice.

 

ARTICOLUL 4

Recunoasterea perioadelor de studii si examene

 

La solicitare, studentii care doresc să urmeze un anumit program de studii la o institutie de învătământ superior acreditată din tara gazdă vor înainta, în scopul recunoasterii, documentele eliberate de institutii de învătământ superior acreditate din tara de origine; nivelul, perioada si durata studiilor care au fost încheiate, numărul de credite (ECTS) corespunzătoare volumului de muncă necesar vor fi mentionate în documentele de studii si recunoscute; materiile obligatorii din programele de studii vor fi recunoscute cu conditia să nu existe diferente substantiale.

Institutiile de învătământ superior si tertiar acreditate, pentru a facilita procedurile de recunoastere a perioadelor de studii, vor elibera studentilor certificate corespunzătoare. Comisia competentă care emite aceste certificate este institutia de învătământ superior acreditată din tara gazdă.

 

ARTICOLUL 5

Recunoasterea calificărilor din învătământul superior în vederea accesului la următorul nivel/ciclu de studii

 

Cele două părti contractante sunt de acord că un student din celălalt stat semnatar, titular al unei calificări academice recunoscute în tara de origine si care îi dă acces la nivelul 2 sau 3 de studii la o institutie de învătământ superior acreditată/un program de studii acreditat, are dreptul să sustină examen de admitere la o institutie de învătământ superior acreditată/un program de studii acreditat din tara primitoare, pentru a urma un program de studii la următorul nivel.

Evaluarea numărului de credite pentru calificările academice din cele două tări, în scopul urmării unui program universitar de studii de nivel următor în cealaltă tară, intră în atributiile institutiei din tara gazdă, care poate cere completarea numărului de credite necesare pentru a putea urma programul de studii ales.

Înscrierea depinde de conditiile si cerintele prevăzute de legislatia natională si regulamentul fiecărei instituitii de învătământ superior acreditate din tara gazdă privind admiterea la un anumit program de studii.

 

ARTICOLUL 6

Accesul la studii de doctorat

 

Calificarea academică din România “Diplomă de licentă”/”Diplomă de inginer”/”Diplomă de arhitect” + “Diplomă de master”, “Diplomă de studii postuniversitare de specialitate”, “Diplomă de studii aprofundate”, “Diplomă de studii academice postuniversitare”, înainte de Procesul Bologna, si “Diplomă de master”, după Procesul Bologna, care asigură accesul la universitătile acreditate din România, în vederea obtinerii

Semnat la Bucuresti în data de 22 mai 2009, în două e> egal autentice. În caz de divergente în interpretarea prezentului

calificării academice “nivel doctorat”, va fi recunoscută de Republica Cipru pentru a permite accesul la studii de nivel doctorat, în conformitate cu conditiile de admitere prevăzute de legislatia cipriotă pentru posesorii de calificări academice cipriote similare.

Diploma de master din Republica Cipru, care asigură accesul la doctorat, va fi recunoscută de partea română si va asigura accesul la doctorat în conformitate cu conditiile de admitere prevăzute de legislatia românească pentru candidatii posesori ai calificărilor academice românesti similare.

În Republica Cipru, datorită conditiilor impuse de universităti, accesul la doctorat poate fi obtinut după terminarea primului nivel de studii (Ptychio).

În România, diplomele de nivel 1 (diploma de licentă/studii superioare de lungă durată), înainte de Procesul Bologna, asigură accesul la programele doctorale. După Procesul Bologna au acces la studii doctorale candidatii care detin diploma de master.

 

ARTICOLUL 7

Comitete permanente de experti

 

Cele două părti contractante au căzut de acord asupra constituirii unei comisii permanente de experti. În acest scop, fiecare tară numeste cel mult 4 membri si comunică lista cu numele acestora celeilalte tări, pe cale diplomatică.

Responsabilitătile Comitetului permanent de experti:

- să discute problemele care apar pe durata procesului de implementare a prezentului acord. Modificările ulterioare vor fi implementate după un schimb de note verbale între cele două părti contractante, pe cale diplomatică;

- să ia cunostintă de schimbările survenite în sistemul de învătământ superior din cele două tări, ca urmare a amendamentelor aduse legilor fiecărei tări sau ca urmare a modificărilor propuse de organisme internationale din domeniu, să discute despre influentele pe care aceste schimbări le pot avea asupra acordului si să înainteze, pe cale diplomatică, propuneri de amendamente pentru prezentul acord.

Comitetul permanent de experti se întruneste la solicitarea oricăreia dintre părtile contractante. Locul întrunirii va fi stabilit, de fiecare dată, pe cale diplomatică.

 

ARTICOLUL 8

Perioada de valabilitate si intrare în vigoare

 

Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată. Va intra în vigoare după 60 de zile de ia data ultimei notificări prin care părtile contractante se informează reciproc despre îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea acordului în vigoare.

Fiecare dintre părtile contractante poate să revoce acest acord oricând, pe cale diplomatică. Acordul îsi încetează valabilitatea după 6 luni de la data comunicării revocării de către cealaltă parte contractantă.

Toate drepturile obtinute de posesorii calificărilor academice recunoscute înainte de revocarea acestui acord rămân valabile. Se va da curs procedurii de evaluare a dosarelor depuse înainte de revocarea acordului.

Drept care subsemnatii, având puteri depline de la guvernele tărilor lor, au semnat prezentul acord.

emplare, în limbile română, greacă si engleză, toate textele fiind acord, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Ecaterina Andronescu

Pentru Guvernul Republicii Cipru

Andreas Demetriou


ANEXA A

 

UNIVERSITĂTI SI INSTITUTII DE NIVEL UNIVERSITAR

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 676/2007 si Hotărârea Guvernului nr. 981/2007

 

Institutii de învătământ superior de stat acreditate

 

Nume institutie: Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

English Name: “Politehnica” University of Bucharest

Facultăti: Facultatea de Inginerie, Facultatea de Energetică, Facultatea de Automatică si Calculatoare, Facultatea de Electronică, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Facultatea de Inginerie Mecanică si Mecatronică, Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice, Facultatea de Transporturi, Facultatea de Inginerie Aerospatială, Facultatea de Inginerie si Stiinta Materialelor, Facultatea de Chimie Aplicată si Stiinta Materialelor, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine, Facultatea de Stiinte Aplicate

E-mail: e_sironescu@rectorat.pub.ro

www: http://www.pub.ro

 

Nume institutie: Universitatea Tehnică de Constructii din Bucuresti

English Name: Technical University of Civil Engineering of Bucharest

Facultăti: Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole, Facultatea de Hidrotehnică, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri si Poduri, Facultatea de Instalatii, Facultatea de Utilaj Tehnologic, Facultatea de Geodezie, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine, Departamentul de Limbi Străine si Comunicare

E-mail: stematiu@utcb.ro

www: http://www.utcb.ro

 

Nume institutie: Universitatea de Arhitectură si Urbanism “Ion Mincu” din Bucuresti

English Name: “Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism of Bucharest

Facultăti: Facultatea de Arhitectură, Facultatea de Arhitectură de Interior, Facultatea de Urbanism

E-mail: mac@iaim.ro

www: http://www.iaim.ro

 

Nume institutie: Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicină Veterinară din Bucuresti

English Name: University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest

Facultăti: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură si Dezvoltare Rurală, Facultatea de Horticultura, Facultatea de Zootehnie, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Biotehnologii, Facultatea de îmbunătătiri Funciare si Ingineria Mediului, Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură si Dezvoltare Rurală din SIatina, Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură si Dezvoltare Rurală din Călărasi

E-mail: post@info.usamv.ro

www: http://www.usab.ro

 

Nume institutie: Universitatea din Bucuresti

English Name: University of Bucharest

Facultăti: Facultatea de Administratie si Afaceri, Facultatea de Biologie, Facultatea de Chimie, Facultatea de Drept, Facultatea de Filosofie, Facultatea de Fizică, Facultatea de Geografie, Facultatea de Geologie si Geofizică, Facultatea de Istorie, Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicării, Facultatea de Litere, Facultatea de Limbi si Literaturi Străine, Facultatea de Matematică si Informatică, Facultatea de Sociologie si Asistentă Socială, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Facultatea de Filologie, Facultatea de Stiinte Politice, Facultatea de Teologie Baptistă, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Departamentul de Tehnologii

E-mail: rectorat@unibuc.ro

www: http://www.unibuc.ro

 

Nume institutie: Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

English Name: “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy of Bucharest Facultăti: Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie, Facultatea de Moase si Asistentă Medicală

E-mail: postmaster@univermed-cdgm.ro www: http://www.univermed-cdgm.ro


 

Nume institutie: Academia de Studii Economice din Bucuresti

English Name: The Academy of Economic Studies of Bucharest

Facultăti: Facultatea de Economie, Facultatea de Economie, Agroalimentară si a Mediului, Facultatea de Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi străine), Facultatea de Comert, Facultatea de Management, Facultatea de Marketing, Facultatea de Cibernetică, Statistică si Informatică Economică, Facultatea de Finante, Asigurări, Bănci si Burse de Valori, Facultatea de Contabilitate si Informatică de Gestiune, Facultatea de Relatii Economice Internationale

E-mail: rectorat@crc.ase.ro

www: http://www.ase.ro

 

Nume institutie: Universitatea Natională de Muzică din Bucuresti

English Name: National University of Music of Bucharest

Facultăti: Facultatea de Interpretare Muzicală, Facultatea de Compozitie, Muzicologie si Pedagogie Muzicală

E-mail: rectorat@unmb.ro

www: http://www.unmb.ro

 

Nume institutie: Universitatea Natională de Artă din Bucuresti

English Name: National University of Arts of Bucharest

Facultăti: Facultatea de Arte Plastice, Facultatea de Arte Decorative si Design, Facultatea de Istorie si Teoria Artei

E-mail: rectorat@unarte.ro

www: http://www.unarte.ro

 

Nume institutie: Universitatea Natională de Artă Teatrală si Cinematografică “I.L. Caragiale” din Bucuresti

English Name: “I.L. Caragiale” University of Drama and Cinema of Bucharest Facultăti: Facultatea de Teatru, Facultatea de Film

E-mail: decanat@abriteh.ro, florinz@unatc.ro

www: http://www.unatc.ro

 

Nume institutie: Academia Natională de Educatie Fizică si Sport din Bucuresti

English Name: National Academy for Physical Education and Sports of Bucharest Facultăti: Facultatea de Educatie Fizică si Sport, Facultatea de Kinetoterapie

E-mail: anefs@kappa.ro

 

Nume institutie: Scoala Natională de Studii Politice si Administrative din Bucuresti

English Name: National Higher School of Political and Administrative Studies of Bucharest Facultăti: Facultatea de Administratie Publică, Facultatea de Stiinte Politice, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice

E-mail: snspa@snspa.ro

www: http://www.snspa.ro

 

Nume institutie: Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba lulia

English Name: “1 December 1918” University of Alba lulia

Facultăti: Facultatea de Istorie si Filologie, Facultatea de Stiinte, Facultatea de Drept si Stiinte Sociale, Facultatea de Teologie Ortodoxă

E-mail: cond@uab.ro

www: http://www.uab.ro

 

Nume institutie: Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad

English Name: “Aurel Vlaicu” University of Arad

Facultăti: Facultatea de Inginerie, Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism si Protectia Mediului, Facultatea de Stiinte Umaniste si Sociale, Facultatea de Stiinte Economice, Facultatea de Teologie, Facultatea de Stiinte Exacte, Facultatea de Stiintele Educatiei si Asistentă Socială, Facultatea de Educatie Fizică si Sport

E-mail: rectorat@uav.ro

www: http://www.uav.ro

 

Nume institutie: Universitatea din Bacău

English Name: University of Bacău

Facultăti: Facultatea de Inginerie, Facultatea de Litere, Facultatea de Stiinte ale Miscării, Sportului si Sănătătii, Facultatea de Stiinte, Facultatea de Stiinte Economice

E-mail: rector@ub.ro

www: http://www.ub.ro


 

Nume institutie: Universitatea de Nord Baia Mare

English Name: North University of Baia Mare

Facultăti: Facultatea de Inginerie, Facultatea de Resurse Minerale si Mediu, Facultatea de Litere, Facultatea de Stiinte

E-mail: dan.calin, peter@ubm.ro

www: http://www.ubm.ro

 

Nume institutie: Universitatea “Transilvania” din Brasov

English Name: “Transilvania” University of Brasov

Facultăti: Facultatea de Inginerie Mecanică, Facultatea de Inginerie Tehnologică, Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor, Facultatea de Inginerie Electrică si Stiinta Calculatoarelor, Facultatea de Silvicultură si Exploatări Forestiere, Facultatea de Industria Lemnului, Facultatea de Constructii, Facultatea de Alimentatie si Turism, Facultatea de Matematică si Informatică, Facultatea de Stiinte Economice, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Facultatea de Educatie Fizică si Sport, Facultatea de Muzică, Facultatea de Medicină, Facultatea de Litere, Facultatea de Drept si Sociologie

E-mail: rectorat@unitbv.ro

www: http://www.unitbv.ro

 

Nume institutie: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

English Name: Technical University of Cluj-Napoca

Facultăti: Facultatea de Arhitectură si Urbanism, Facultatea de Automatică si Calculatoare, Facultatea de Constructii, Facultatea de Constructii de Masini, Facultatea de Electronică, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Facultatea de Inginerie Electrică, Facultatea de Instalatii, Facultatea de Mecanică, Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor

E-mail: utcluj@utcluj.ro

www: http://www.utcluj.ro

 

Nume institutie: Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

English Name: University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj-Napoca Facultăti: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultura, Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii, Facultatea de Medicină Veterinară

E-mail: rector@usamvcluj.ro

www: http://www.usamvcluj.ro

 

Nume institutie: Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

English Name: “Babes-Bolyai” University of Cluj-Napoca

Facultăti: Facultatea de Matematică si Informatică, Facultatea de Fizică, Facultatea de Chimie si Inginerie Chimică, Facultatea de Biologie si Geologie, Facultatea de Geografie, Facultatea de Stiinta Mediului, Facultatea de Drept, Facultatea de Litere, Facultatea de Istorie si Filosofie, Facultatea de Sociologie si Asistentă Socială, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, Facultatea de Studii Europene, Facultatea de Business, Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicării, Facultatea de Educatie Fizică si Sport, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Facultatea de Teologie Reformată, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Facultatea de Teatru si Televiziune

E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

www: http://www.ubbcluj.ro

 

Nume institutie: Universitatea de Medicină si Farmacie “luliu Hatieganu” din Cluj-Napoca

English Name: “luliu Hatieganu” University of Medicine and Pharmacy of Cluj-Napoca Facultăti: Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie, Facultatea de Moase si Asistenti Medicali, Facultatea de Stiinte pentru Sănătate

E-mail: dri@umfcluj.ro, mbojita@umfcluj.ro

www: http://www.umfcluj.ro

 

Nume institutie: Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

English Name: “Gheorghe Dima” MusicAcademy of Cluj-Napoca

Facultăti: Facultatea de Interpretare Muzicală, Facultatea de Artă Scenică, Facultatea Teoretică, Facultatea de Muzică din Piatra-Neamt

E-mail: conscluj@gmail.ro

www: http://www.amgd.ro

 

Nume institutie: Universitatea de Artă si Design din Cluj-Napoca

English Name: University of Art and Design of Cluj-Napoca

Facultăti: Facultatea de Arte Plastice, Facultatea de Arte Decorative si Design

E-mail: rector@uartdcluj.ro

www: http://www.uartdcluj.ro


 

Nume institutie: Universitatea “Ovidius” din Constanta

English Name: “Ovidius” University of Constanta

Facultăti: Facultatea de Litere, Facultatea de Teologie, Facultatea de Istorie si Stiinte Politice, Facultatea de Drept si Stiinte Administrative, Facultatea de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole, Facultatea de Educatie Fizică si Sport, Facultatea de Fizică, Chimie, Electronică si Tehnologia Petrolului, Facultatea de Matematică si Informatică, Facultatea de Stiinte Economice, Facultatea de Medicină Generală, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie, Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială si Maritimă, Facultatea de Constructii, Facultatea de Arte, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

E-mail: rectorat@univ-ovidius.ro

www: http://www.univ-ovidius.ro

 

Nume institutie: Universitatea Maritimă din Constanta

English Name: Maritime University of Constanta

Facultăti: Facultatea de Navigatie si Transport Naval, Facultatea de Electromecanică Navală

E-mail: info@imc.ro

www: http://www.universitateamaritima.ro

 

Nume institutie: Universitatea din Craiova

English Name: University of Craiova

Facultăti: Facultatea de Matematică si Informatică, Facultatea de Fizică, Facultatea de Chimie, Facultatea de Educatie Fizică si Sport, Facultatea de Litere, Facultatea de Istorie-Geografie, Facultatea de Teologie, Facultatea de Drept si Stiinte Administrative, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, Facultatea de Mecanică, Facultatea de Electrotehnică, Facultatea de Electromecanică, Mediu si Informatică Industrială, Facultatea de Automatică si Calculatoare, Facultatea de Horticultura, Facultatea de Agricultură, Facultatea de Inginerie si Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta-Turnu Severin

www: http://www.central.ucv.ro

 

Nume institutie: Universitatea de Medicină si Farmacie din Craiova

English Name: University of Medicine and Pharmacy of Craiova

Facultăti: Facultatea de Medicină, Facultatea de Moase si Asistentă Medicală, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie www: http://www.umfcv.ro

 

Nume institutie: Universitatea “Dunărea de Jos” din Galati

English Name: “Dunărea de Jos” University of Galati

Facultăti: Facultatea de Mecanică, Facultatea de Nave, Facultatea de Inginerie Electrică si Electronică, Facultatea de Stiinta Calculatoarelor, Facultatea de Metalurgie si Stiinta Materialelor, Facultatea de Inginerie din Brăila, Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor, Facultatea de Medicină si Farmacie, Facultatea de Stiinte, Facultatea de Litere, Facultatea de Istorie, Filosofie si Teologie, Facultatea de Arte, Facultatea de Stiinte Economice, Facultatea de Drept, Facultatea de Educatie Fizică si Sport, Facultatea Transfrontalieră de Stiinte Umaniste, Economice si Ingineresti

E-mail: rectorat@univ.ugal.ro

www: http://www.ugal.ro

 

Nume institutie: Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din lasi

English Name: “Gh. Asachi” Technical University of lasi

Facultăti: Facultatea de Automatică si Calculatoare, Facultatea de Inginerie Chimică si Protectia Mediului, Facultatea de Constructii si Instalatii, Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial, Facultatea de Electronică si Telecomunicatii, Facultatea de Electrotehnică, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie si Ingineria Mediului, Facultatea de Mecanică, Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor, Facultatea de Textile-Pielărie si Management Industrial, Facultatea de Arhitectură

E-mail: rectorat@staff.tuiasi.ro

www: http://www.tuiasi.ro

 

Nume institutie: Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară “Ion lonescu de la Brad” din lasi

English Name: “Ion lonescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of lasi

Facultăti: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultura, Facultatea de Zootehnie, Facultatea de Medicină Veterinară

E-mail: rectorat@univagro-iasi.ro

www: http://www.univagro-iasi.ro


 

Nume institutie: Universitatea “Alexandru loan Cuza” din lasi

English Name: “Alexandru loan Cuza” University of lasi

Facultăti: Facultatea de Biologie, Facultatea de Chimie, Facultatea de Drept, Facultatea de Economia si Administrarea Afacerilor, Facultatea de Educatie Fizică si Sport, Facultatea de Filosofie, Facultatea de Fizică, Facultatea de Geografie si Geologie, Facultatea de Informatică, Facultatea de Istorie, Facultatea de Litere, Facultatea de Matematică, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Facultatea de Teologie Romano-Catolică

E-mail: rectorat@uaic.ro

www: http://www.uaic.ro

 

Nume institutie: Universitatea de Medicină si Farmacie “Grigore T. Popa” din lasi

English Name: “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy of lasi Facultăti: Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie, Facultatea de Bioinginerie Medicală

E-mail: rectorat@umfiasi.ro

www: http://www.umfiasi.ro

 

Nume institutie: Universitatea de Arte “George Enescu” din lasi

English Name: “George Enescu” University of Arts of lasi

Facultăti: Facultatea de Interpretare Muzicală, Facultatea de Compozitie, Muzicologie, Pedagogie Muzicală si Teatru, Facultatea de Arte Plastice, Decorative si Design

E-mail: enescu@arteiasi.ro

www: http://www.arteiasi.ro

 

Nume institutie: Universitatea din Oradea

English Name: University of Oradea

Facultăti: Facultatea de Arhitectură si Constructii, Facultatea de Arte Vizuale, Facultatea de Educatie Fizică si Sport, Facultatea de Energetică, Facultatea de Inginerie Electrică si Tehnologia Informatiei, Facultatea de Inginerie Managerială si Tehnologică, Facultatea de Istorie, Geografie si Relatii Internationale, Facultatea de Litere, Facultatea de Medicină si Farmacie, Facultatea de Muzică, Facultatea de Protectia Mediului, Facultatea de Stiinte, Facultatea de Stiinte Economice, Facultatea de Stiinte Juridice, Facultatea de Stiinte Politice si Stiintele Comunicării, Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Facultatea de Textile si Pielărie

E-mail: rectorat@uoradea.ro

www: http://www.uoradea.ro

 

Nume institutie: Universitatea din Petrosani

English Name: University of Petrosani

Facultăti: Facultatea de Mine, Facultatea de Inginerie Mecanică si Electrică, Facultatea de Stiinte

E-mail: international@upet.ro

www: http://www.upet.ro

 

Nume institutie: Universitatea din Pitesti

English Name: University of Pitesti

Facultăti: Facultatea de Stiinte, Facultatea de Litere, Facultatea de Mecanică si Tehnologie, Facultatea de Electronică, Comunicatii si Calculatoare, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Facultatea de Stiinte Economice, Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative, Facultatea de Educatie Fizică si Sport, Facultatea de Matematică si Informatică, Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Facultatea de Stiinte ale Educatiei

E-mail: info@upit.ro

www: http://www.upit.ro

 

Nume institutie: Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploiesti

English Name: “Petroleum and Gas” University of Ploiesti

Facultăti: Facultatea de Inginerie Mecanică si Electrică, Facultatea de Ingineria Petrolului si Gazelor, Facultatea de Tehnologia Petrolului si Petrochimie, Facultatea de Stiinte Economice, Facultatea de Litere si Stiinte

E-mail: rectorat@upg-ploiesti.ro

www: http://www.upg-ploiesti.ro

 

Nume institutie: Universitatea “Eftimie Murgu” din Resita

English Name: “Eftimie Murgu” University of Resita

Facultăti: Facultatea de Inginerie, Facultatea de Stiinte Economice si Administrative

E-mail: rector@uem.ro

www: http://www.uem.ro


 

Nume institutie: Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

English Name: “Lucian Blaga” University of Sibiu

Facultăti: Facultatea de Teologie, Facultatea de Drept, Facultatea de Litere si Arte, Facultatea de Istorie si Patrimoniu, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Stiinte, Facultatea de Medicină, Facultatea de Stiinte Agricole, Industrie Alimentară si Protectia Mediului, Facultatea de Stiinte Economice, Facultatea de Jurnalistică, Facultatea de Stiinte Politice, Relatii Internationale si Studii Europene, Departamentul de Teologie Protestantă

E-mail: rectorat@ulbsibiu.ro

www: http://www.ulbsibiu.ro

 

Nume institutie: Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava

English Name: “Stefan cel Mare” University of Suceava

Facultăti: Facultatea de Educatie Fizică si Sport, Facultatea de Inginerie Alimentară, Facultatea de Inginerie Electrică si Stiinta Calculatoarelor, Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică si Management, Facultatea de Istorie si Geografie, Facultatea de Litere si Stiinte ale Comunicării, Facultatea de Silvicultură, Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publică, Facultatea de Stiinte ale Educatiei

E-mail: dep.rel.int@eed.usv.ro, adriang@eed.usv.ro

www: http://www.usv.ro

 

Nume institutie: Universitatea “Valahia” din Târgoviste

English Name: “Valahia” University of Târgoviste

Facultăti: Facultatea de Stiinte Economice, Facultatea de Stiinte Juridice, Sociale si Politice, Facultatea de Stiinte Umaniste, Facultatea de Teologie, Facultatea de Stiinte si Arte, Facultatea de Inginerie Electrică, Facultatea de Ingineria Materialelor, Mecatronică si Robotică, Facultatea de Ingineria Mediului si Biotehnologii

E-mail: rectorat@valahia.ro

www: http://www.valahia.ro

 

Nume institutie: Universitatea “Constantin Brâncusi” din Târgu Jiu

English Name: “Constantin Brâncusi” University of Târgu Jiu

Facultăti: Facultatea de Inginerie, Facultatea de Stiinte Economice, Facultatea de Stiinte Juridice, Facultatea de Educatie Fizică si Sport, Facultatea de Litere si Stiinte Sociale

E-mail: univ@utgjiu.ro, rector@utgjiu.ro

www: http://www.utgjiu.ro

 

Nume institutie: Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mures

English Name: “Petru Maior” University of Târgu Mures

Facultăti: Facultatea de Inginerie, Facultatea de Stiinte si Litere, Facultatea de Stiinte Economice, Juridice si Administrative

E-mail: rectorat@upm.ro

www: http://www.upm.ro

 

Nume institutie: Universitatea de Medicină si Farmacie din Târgu Mures

English Name: University of Medicine and Pharmacy of Târgu Mures

Facultăti: Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie

E-mail: rectorat@umftgm.ro

www: http://www.umftgm.ro

 

Nume institutie: Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mures

English Name: University of Drama of Târgu Mures Facultăti: Facultatea de Teatru, Facultatea de Muzică

E-mail: uat@orizont.net

www: http://www.uat.ro

 

Nume institutie: Universitatea “Politehnica” din Timisoara

English Name: “Politehnica” University of Timisoara

Facultăti: Facultatea de Automatică si Calculatoare, Facultatea de Chimie Industrială si Ingineria Mediului, Facultatea de Constructii, Facultatea de Arhitectură, Facultatea de Electronică si Telecomunicatii, Facultatea de Electrotehnică si Electroenergetică, Facultatea de Hidrotehnică, Facultatea de Management în Productie si Transporturi, Facultatea de Mecanică, Departamentul de Comunicare si Limbi Străine, Facultatea de Inginerie din Hunedoara

E-mail: rector@rectorat.upt.ro

www: http://www.upt.ro


 

Nume institutie: Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară a Banatului din Timisoara

English Name: Banats University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Timisoara

Facultăti: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultura si Silvicultură, Facultatea de Management Agricol, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii

E-mail: usabtm@mail.dnttm.ro

www: http://www.usab-tm.ro

 

Nume institutie: Universitatea de Vest din Timisoara

English Name: University of the West of Timisoara

Facultăti: Facultatea de Matematică si Informatică, Facultatea de Fizică, Facultatea de Chimie, Biologie si Geografie, Facultatea de Litere, Istorie si Teologie, Facultatea de Stiinte Politice, Filosofie si Stiinte ale Comunicării, Facultatea de Drept si Stiinte Administrative, Facultatea de Sociologie si Psihologie, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, Facultatea de Arte si Design, Facultatea de Muzică, Facultatea de Educatie Fizică si Sport

E-mail: rector@rectorat.uvt.ro

www: http://www.uvt.ro

 

Nume institutie: Universitatea de Medicină si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara

English Name: “Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy of Timisoara Facultăti: Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie

E-mail: office@umft.ro, rector@umft.ro

www: http://www.umft.ro

 

Nume institutie: Academia Tehnică Militară din Bucuresti

English Name: Technical Military Academy of Bucharest

Facultăti: Facultatea de Sisteme Integrate de Armament, Facultatea de Sisteme Electronice si Informatice Militare

E-mail: atm@mta.ro

www: http://www.mta.ro

 

Nume institutie: Universitatea Natională de Apărare “Carol I” din Bucuresti

English Name: “Carol I” National Defence University of Bucharest Facultăti: Facultatea de Comandă si Stat Major

E-mail: public@unap.ro

www: http://www.unap.ro

 

Nume institutie: Academia Natională de Informatii din Bucuresti

English Name: National Intelligence Academy of Bucharest Facultăti: Facultatea de Informatii

E-mail: relatii@sri.ro

www: www.sri.ro

 

Nume institutie: Academia de Politie “Alexandru loan Cuza” din Bucuresti

English Name: “Alexandru loan Cuza” Police Academy of Bucharest Facultăti: Facultatea de Politie, Facultatea de Pompieri, Facultatea de Arhivistică

E-mail: secretar@academiadepolitie.ro, costica.voicu@academiadepolitie.ro

www: www.academiadepolitie.ro

 

Nume institutie: Academia Fortelor Aeriene “Henri Coandă” din Brasov

English Name: “Henri Coandă” Air Force Academy of Brasov Facultăti: Facultatea de Management Aeronautic

E-mail: afa@afahc.ro

www: http://www.afahc.ro

 

Nume institutie: Academia Navală “Mircea cel Bătrân” din Constanta

English Name: “Mircea cel Bătrân” Naval Academy of Constanta Facultăti: Facultatea de Marină Militară, Facultatea de Marină Civilă

E-mail: relpub@anmb.ro, rector@anmb.ro

www: http://www.anmb.ro

 

Nume institutie: Academia Fortelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu

English Name: “Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy of Sibiu Facultăti: Academia Fortelor Terestre “Nicolae Bălcescu”

E-mail: office@armyacademy.ro, ababos@armyacademy.ro

www: http://www.armyacademy.ro


 

Institutii private de învătământ superior

 

Nume institutie: Universitatea Crestină “Dimitrie Cantemir” din Bucuresti

English Name: “Dimitrie Cantemir” Christian University of Bucharest

Facultăti: Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative, Facultatea de Management Turistic si Comercial, Facultatea de Istorie, Facultatea de Relatii Economice Internationale, Facultatea de Finante si Bănci, Facultatea de Stiinte Politice, Facultatea de Limbi si Literaturi Străine, Facultatea de Drept din Cluj-Napoca, Facultatea de Stiinte Economice din Cluj-Napoca, Facultatea de Geografia Turismului din Sibiu, Facultatea de Management Turistic si Comercial din Timisoara, Facultatea de Management Turistic si Comercial din Constanta, Facultatea de Relatii Economice Internationale din Brasov, Facultatea de Finante, Bănci si Contabilitate din Brasov

E-mail: office@ucdc.ro, ucdc_rectorat@yahoo.com

www: http://www.ucdc.ro

 

Nume institutie: Universitatea “Titu Maiorescu” din Bucuresti

English Name: “Titu Maiorescu” University of Bucharest

Facultăti: Facultatea de Drept, Facultatea de Drept din Târgu Jiu, Facultatea de Stiinte Economice, Facultatea de Stiinte Economice din Târgu Jiu, Facultatea de Psihologie, Facultatea de Stiintă si Tehnologia Informatiei, Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară

E-mail: rectorat@utm.ro

www: http://www.utm.ro

 

Nume institutie: Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti

English Name: “Nicolae Titulescu” University of Bucharest

Facultăti: Facultatea de Drept, Facultatea de Finante si Contabilitate, Facultatea de Stiinte Sociale si Administrative

E-mail: office@univnt.ro, ineagu@univnt.ro www: http://www.univnt.ro

 

Nume institutie: Universitatea Româno- Americană din Bucuresti

English Name: Romanian- American University of Bucharest

Facultăti: Facultatea de Drept, Facultatea de Economia Turismului Intern si International, Facultatea de Informatică Managerială, Facultatea de Management-Marketing, Facultatea de Relatii Comerciale si Financiar-Bancare Interne si Internationale, Facultatea de Studii ale Integrării Economice Europene

E-mail: mihaeladinu@rau.ro, rector@rau.ro

www: http://www.rau.ro

 

Nume institutie: Universitatea “Hyperion” din Bucuresti

English Name: “Hyperion University” of Bucharest

Facultăti: Facultatea de Matematică si Informatică, Facultatea de Fizică, Facultatea de Istorie si Geografie, Facultatea de Litere si Limbi Străine, Facultatea de Psihologie, Facultatea de Stiinte Politice, Sociologie si Relatii Internationale, Facultatea de Drept si Administratie Publică, Facultatea de Jurnalism, Facultatea de Stiinte Economice, Facultatea de Arte, Facultatea de Electronică, Automatică si Informatică Aplicată

E-mail: rectorat@hyperion.ro

www: http://www.hyperion.ro

 

Nume institutie: Universitatea “Spiru Haret” din Bucuresti

English Name: “Spiru Haret” University of Bucharest

Facultăti: Facultatea de Limbi si Literaturi Străine, Facultatea de Drept si Administratie Publică, Facultatea de Educatie Fizică si Sport, Facultatea de Marketing si Afaceri Economice Internationale, Facultatea de Management Financiar-Contabil, Facultatea de Finante si Bănci, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Filosofie si Jurnalism, Facultatea de Sociologie-Psihologie, Facultatea de Management din Brasov, Facultatea de Muzică, Facultatea de Geografie, Facultatea de Management Financiar-Contabil din Constanta, Facultatea de Teatru, Facultatea de Limba si Literatura Română, Facultatea de Istorie, Facultatea de Relatii Internationale si Studii Europene, Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative din Brasov, Facultatea de Management Financiar-Contabil din Craiova, Facultatea de Drept si Administratie Publică din Craiova, Facultatea de Contabilitate si Finante din Câmpulung, Facultatea de Matematică si Informatică, Facultatea de Arhitectură, Facultatea de Drept si Administratie Publică din Constanta, Facultatea de Psihologie si Pedagogie din Brasov, Facultatea de Drept si Administratie Publică din Râmnicu Vâlcea, Facultatea de Contabilitate si Finante din Râmnicu Vâlcea, Facultatea de Finante si Bănci din Blaj, Facultatea de Management Financiar-Contabil din Blaj, Facultatea de Matematică si Informatică din Blaj

E-mail: info@spiruharet.ro

www: http://www.spiruharet.ro


 

Nume institutie: Universitatea “Bioterra” din Bucuresti

English Name: “Bioterra” University of Bucharest

Facultăti: Facultatea de Management Agroturistic, Facultatea de Management Agroturistic din Focsani, Facultatea de Management Agroturistic din Alexandria, Facultatea de Management Agroturistic din SIobozia, Facultatea de Ingineria Produselor Alimentare, Facultatea de Drept, Facultatea de Controlul si Expertiza Produselor Alimentare, Facultatea de Controlul si Expertiza Produselor Alimentare din Alexandria, Facultatea de Controlul si Expertiza Produselor Alimentare din SIobozia

WWW: www.bioterra.ro

 

Nume institutie: Universitatea Ecologică din Bucuresti

English Name: University of Ecology of Bucharest

Facultăti: Facultatea de Drept, Facultatea de Educatie Fizică si Sport, Facultatea de Inginerie Managerială, Facultatea de Management, Facultatea de Stiintele Naturii si Ecologie, Facultatea de Psihologie, Facultatea de Stiintele Comunicării

E-mail: rectorat@ueb.ro

www: http://www.ueb.ro

 

Nume institutie: Universitatea Română de Stiinte si Arte “Gheorghe Cristea” din Bucuresti

English Name: “Gheorghe Cristea” Romanian University of Sciences and Arts of Bucharest Facultăti: Facultatea de Stiinte Economice, Stiinte Juridice si Administrative, Facultatea de Arte si Stiinte

E-mail: ugc@ugc.ro

www: http://www.ugc.ro

 

Nume institutie: Universitatea “Athenaeum” din Bucuresti

English Name: “Athenaeum” University of Bucharest

Facultăti: Facultatea de Stiinte Economice, Facultatea de Administratie Publică

E-mail: secretariat@univath.ro, rector@univath.ro

www: www.univath.ro

 

Nume institutie: Universitatea “Artifex” din Bucuresti

English Name: “Artifex” University of Bucharest

Facultăti: Facultatea de Finante si Contabilitate, Facultatea de Management-Marketing

E-mail: universitatea_artifex@yahoo.com

www: www.artifex.org.ro

 

Nume institutie: Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucuresti

English Name: Romano-CatholicTheological Institute of Bucharest Facultăti: Facultatea de Teologie Romano-Catolică

E-mail: contact@itrc-buc.ro

www: http://www.itrc-buc.ro

 

Nume institutie: Institutul Teologic Baptist din Bucuresti

English Name: Baptist Theological Institute of Bucharest Facultăti: Facultatea de Teologie

E-mail: bbts@fx.ro

 

Nume institutie: Universitatea de Vest “Vasile Goldis” din Arad

English Name: “Vasile Goldis” West University of Arad

Facultăti: Facultatea de Stiinte Juridice, Facultatea de Stiinte Economice, Facultatea de Medicină, Farmacie si Medicină Dentară, Facultatea de Educatie Fizică si Sport, Facultatea de Stiinte Umaniste, Politice si Administrative, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Facultatea de Informatică, Facultatea de Stiinte ale Naturii, Facultatea de Inginerie

E-mail: rectorat@uvvg.ro

www: http://bb.uvvg.ro/uvvg

 

Nume institutie: Universitatea “George Bacovia” din Bacău

English Name: “George Bacovia” University of Bacău

Facultăti: Facultatea de Contabilitate si Informatică de Gestiune, Facultatea de Management, Facultatea de Economia Afacerilor

E-mail: rectorat@ugb.ro

www: http://www.ugb.ro


 

Nume institutie: Universitatea “George Baritiu” din Brasov

English Name: “George Baritiu” University of Brasov

Facultăti: Facultatea de Drept, Facultatea de Stiinte Economice, Facultatea de Educatie Fizică si Sport

E-mail: univgbar@email.ro

www: www.universitateagbaritiu.ro

 

Nume institutie: Universitatea “Bogdan-Vodă” din Cluj-Napoca

English Name: “Bogdan-Vodă” University of Cluj-Napoca

Facultăti: Facultatea de Stiinte Economice, Facultatea de Drept, Facultatea de Educatie Fizică si Sport

E-mail: ubv@ubv.ro

www: http://www.ubv.ro

 

Nume institutie: Universitatea “Andrei Saguna” din Constanta

English Name: “Andrei Saguna” University of Constanta

Facultăti: Facultatea de Drept si Stiinte Administrative, Facultatea de Stiinte ale Comunicării si Stiinte Politice, Facultatea de Psihosociologie, Facultatea de Stiinte Economice, Facultatea de Navigatie si Transport Maritim si Fluvial

E-mail: univsaguna@tomrad.ro

www: http://www.andreisaguna.ro

 

Nume institutie: Universitatea “Danubius” din Galati

English Name: “Danubius” University of Galati

Facultăti: Facultatea de Drept, Facultatea de Stiinte Economice, Facultatea de Stiinte ale Comunicării, Facultatea de Relatii Internationale si Studii Europene

E-mail: rectorat@univ-danubius.ro

www: http://www.univ-danubius.ro

 

Nume institutie: Universitatea Europeană “Drăgan” din Lugoj

English Name: “Drăgan” European University of Lugoj Facultăti: Facultatea de Drept, Facultatea de Stiinte Economice

E-mail: ued@def.ro, rectorat@def.ro

www: http://www.ued.def.ro

 

Nume institutie: Universitatea “Mihail Kogălniceanu” din lasi

English Name: “Mihail Kogălniceanu” University of lasi Facultăti: Facultatea de Drept

E-mail: rectorat@umk.ro

www: http://www.umk.ro

 

Nume institutie: Universitatea “Emanuel” din Oradea

English Name: “Emanuel” University of Oradea Facultăti: Facultatea de Teologie, Facultatea de Management

E-mail: secretariat@emanuel.ro, contact@emanuel.ro

www: http://www.emanuel.ro

 

Nume institutie: Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Pitesti

English Name: “Constantin Brâncoveanu” University of Pitesti

Facultăti: Facultatea de Management, Marketing si Afaceri Economice, Facultatea de Finante si Contabilitate, Facultatea de Stiinte Juridice, Administrative si ale Comunicării, Facultatea de Management, Marketing si Afaceri Economice din Brăila, Facultatea de Stiinte Administrative si ale Comunicării din Brăila, Facultatea de Management, Marketing si Afaceri Economice din Râmnicu Vâlcea

E-mail: pitesti@univcb.ro, rectorat_ucb@yahoo.com

www: http://www.univcb.ro

 

Nume institutie: Universitatea “Româno-Germană” din Sibiu

English Name: “Romanian-German” University of Sibiu

Facultăti: Facultatea de Drept, Facultatea de Stiinte Economice si Calculatoare

E-mail: office@roger-univ.ro, rectorat@roger-univ.ro

www: http://www.roger-univ.ro

 

Nume institutie: Universitatea “Dimitrie Cantemir” din Târgu Mures

English Name: “Dimitrie Cantemir” University of Târgu Mures

Facultăti: Facultatea de Drept, Facultatea de Stiinte Economice, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Facultatea de Istorie-Geografie

E-mail: universitate@cantemir.ro

www: http://www.cantemir.ro/


 

Nume institutie: Universitatea “Minai Eminescu” din Timisoara

English Name: “Minai Eminescu” University of Timisoara

Facultăti: Facultatea de Management Turistic, Hotelier si Comercial, Facultatea de Psihologie si Asistentă Socială

 

Nume institutie: Universitatea “Tibiscus” din Timisoara

English Name: “Tibiscus” University of Timisoara

Facultăti: Facultatea de Stiinte Economice, Facultatea de Limbi Moderne Aplicate, Facultatea de Jurnalistică, Facultatea de Calculatoare si Informatică Aplicată, Facultatea de Muzică, Facultatea de Drept si Administratie Publică, Facultatea de Educatie Fizică si Sport, Facultatea de Design, Facultatea de Psihologie

E-mail: augusta@tibiscus.ro, charangus@tibiscus.ro

www: http://www.tibiscus.ro

 

Nume institutie: Universitatea “Petre Andrei” din lasi

English Name: “Petre Andrei” University of Iasi

Facultăti: Facultatea de Drept, Facultatea de Economie, Facultatea de Psihologie si Asistentă Socială, Facultatea de Medicină Dentară

E-mail: contact@upaiasi.ro

www: http://www.upaiasi.ro

 

ANEXA B

 

LISTA

universitătilor de stat, universitătilor particulare si institutiilor de învătământ superior de stat si particular din Republica Cipru

 

I. Universităti de stat

 

1. Universitatea din Cipru Adresa: 20537, 1678 Nicosia Telefon: 22894000, fax: 22894469

e-mail: admin@ucy.ac.cy, pagină web: http://www.ucy.ac.cy

 

2. Universitatea Deschisă din Cipru

Adresa: 24801, 1304 Nicosia, telefon: 22333141, fax: 22340066 e-mail: ouc@ouc.ac.cy, pagină web: www.ouc.ac.cy

 

3. Universitatea Tehnologică din Cipru Adresa: 50329, 3636 Limassol Telefon: 25829090, fax: 25829091

e-mail: administration@cut.ac.cy, pagină web: www.cut.ac.cy

 

II. Universităti particulare

 

1.Universitatea din Nicosia

Adresa: 24005, 1700 Nicosia

Telefon: 22841500, fax: 22357481

e-mail: gavriel.a@unic.ac.cy, pagină web: www.unic.ac.cy

 

2. Universitatea Frederick Adresa: 2479, 1303 Nicosia

Telefon: 22431355, 22433177, fax: 22438234

e-mail: info@frederick.ac.cy, pagină web: www.frederick.ac.cy

 

3. Universitatea Europeană E.C.U. din Cipru Adresa: 22006, 1516 Nicosia

Telefon: 22713000, fax: 22713172

e-mail: andreas@cyColegiul.ac.cy, pagină web: www.cyColegiul.ac.cy

 

III. Institutii de învătământ superior de stat

 

1. Institutul Superior Hotel din Cipru

Adresa: 24812, 1304 Nicosia

Telefon: 22404800/3, fax: 22314672

e-mail: registry@hhic.mlsi.gov.cy, pagină web: www.hhic.ac.cy


 

2. Colegiul de Silvicultură din Cipru Adresa: Prodromos, 4841 Limassol Telefon: 25813606, fax: 25462646 e-mail: forColegiul@cytanet. com.cy

 

3. Institutul Mediteranean de Management Adresa: 20536, 1679 Nicosia

Telefon: 22806000, fax: 22376872

e-mail: kepaky@cytanet. com.cy, pagină web: www.kepa.2on.cv/mim

 

4. Scoala de Ghizi Turistici Organizatia de Turism din Cipru Adresa: 24535, 1390 Nicosia Telefon: 22691100, fax: 22691115

e-mail: cytour@cto.org.cy, pagină web: www.visitcyprus.com.biz

 

5. Academia de Politie din Cipru Adresa: 23636, 1685 Nicosia

Telefon: 22808030/22808031, fax: 22808671-2

e-mail: Academy@policy.gov.cy, pagină web: www.policy.gov.cy

 

6. Scoala de Inspectori în Domeniul Sănătătii Publice Adresa: John Kennedy 18, Palouriotissa, 1449 Nicosia Telefon: 22305339, fax: 22305345

e-mail: healthservices@cytanet.com.cy

 

IV. Institutii de învătământ Superior Particular

Programe de studii evaluate - acreditate de colegiu (ultima actualizare 19/09/2007)

 

1. Colegiul Americanos Adresa: 22425, 1521 Nicosia Director: Kyriakos Americanos

Telefon: 22661122, fax: 22665458/22664118

e-mail: admissions@ac.ac.cy, pagină web: www.ac.ac.cy

Administrarea afacerilor (2 ani, diplomă) Administrarea afacerilor (4 ani, licentă) Stiinta calculatoarelor (2 ani, diplomă) Management hotelier (2 ani, diplomă) Management hotelier (4 ani, licentă) Managementul sistemelor informatice (2 ani, diplomă) Marketing (2 ani, diplomă) Birotică (un an, certificat) Birotică (2 ani, diplomă)

 

2. Academia de Arte si Muzică Adresa: 21207, 1504Nicosia Director, Pitsa Spyridaki

Telefon: 2267823, 22664905, fax: 22665695

e-mail: arttechno@cytanet.com.cy, pagină web: www.artemusic.org

Studii de muzică (3 ani, diplomă de studii superioare)

 

3. Colegiul C.D.A.

a) Colegiul C.D.A.

Adresa: 21972, 1515 Nicosia

Director: Dimitris Christophorou

Telefon: 22661104, 22663105, fax: 22671387

e-mail: cdaadm@spidernet.com.cy, pagină web: www.cdaColegiul.ac.cy

Studii de secretariat executiv (un an, cerintă suplimentară - certificat program de studii în domeniu, cu durata de un an, diplomă)

Studii de secretariat (un an, certificat)


b) Colegiul C.D.A.

Adresa: 53580, 3303 Limassol

Director: Athanasios Christophorou

Telefon: 25356810, fax: 25356811

e-mail: cdaadm@spidernet.com.cy, pagină web: www.cdaColegiul.ac.cy

Studii de secretariat executiv (un an, cerintă suplimentară - certificat al unui program de studii în domeniu, cu durata de un an, diplomă)

Studii de secretariat (un an, certificat)

c) Colegiul C.D.A.

Adresa: 40426, 6023 Larnaca

Director: Athanasios Christophorou

Telefon: 24656676, fax: 24626927

e-mail: cdaadm@spidernet.com.cy, pagină web: www.cdaColegiul.ac.cy

Studii de secretariat executiv (un an, cerintă suplimentară - certificat al unui program de studii în domeniu, cu durata de un an, diplomă)

Studii de secretariat (un an, certificat)

 

4. Colegiul de Turism si Management Hotelier Adresa: 20281, 2150 Nicosia

Director: Antonis Charalambidis

Telefon: 22462846, fax: 22336295

e-mail: cothm@spidernet.com.cy, pagină web: www.cothm.ac.cy

Managementul ospitalitătii (4 ani, licentă)

Administrarea afacerilor hoteliere (3 arii, diplomă de studii superioare)

Administrarea afacerilor în turism (2 ani, diplomă)

 

5. Colegiul din Cipru Adresa: 22006, 1516 Nicosia Director executiv: Andreas Eleftheriadis Director academic: Andreas Orphanidis

Telefon: 22713000, 22713250, fax: 22662051, 22590539

e-mail: admit@cyColegiul.ac.cy, pagină web: www.cyColegiul.ac.cy

Contabilitate (4 ani, licentă Administrarea afacerilor)

Studii europene culturale/de artă (2 ani, diplomă)

Finante si bănci (4 ani, licentă Administrarea afacerilor)

Administrarea afacerilor (2 ani, diplomă)

Administrarea afacerilor (2 ani, MBA-master)

Administrarea afacerilor si contabilitate (2 ani, diplomă)

Administrarea afacerilor si finante-bănci (2 ani, diplomă)

Administrarea afacerilor si economie (2 ani, diplomă)

Administrarea afacerilor si management în turism (2 ani, diplomă)

Administrarea afacerilor si management (2 ani, diplomă)

Administrarea afacerilor si managementul sistemelor informatice (2 ani, diplomă)

Administrarea afacerilor si marketing (2 ani, diplomă)

Administrarea afacerilor si relatii publice (2 ani, diplomă)

Ingineria calculatoarelor (2 ani,diplomă)

Stiinta calculatoarelor (4 ani, licentă, credite)

Studiul calculatoarelor (2 ani, diplomă, ani)

Limba si literatura engleză (4 ani, licentă, BA)

Studii europene (4 ani, licentă, BA)

Introducere în studiul afacerilor (4 ani, licentă Administrarea afacerilor)

Design grafic si publicitate (4 ani, licentă, BA)

Administrarea afacerilor (4 ani, licentă Administrarea afacerilor)

Industria ospitalieră (4 ani, licentă stiinte)

Management hotelier (3 ani, diploma de studii superioare)

Management (4 ani, licentă Administrarea afacerilor)

Managementul sistemelor informatice (4 ani, licentă Administrarea afacerilor)

Marketing (4 ani, licentă Administrarea afacerilor)

Birotică (2 ani, diploma)

Relatii publice si publicitate (4 ani, licentă Administrarea afacerilor)

Stiinte sociale si de comportament (4 arii, licentă, BA)

Stiinte sociale/umaniste (2 ani, diplomă)

turism (2 ani, diplomă)

Studii pentru educatori (4 ani, licentă)

Economie (4 ani, licentă, BA)

Management sportiv (4 ani, licentă Administrarea afacerilor)

Ingineria calculatoarelor (4 ani, licentă)


 

6. Institutul International de Management din Cipru Adresa: 20378, 2151 Nicosia

Director: Theodorus Panayiotou

Telefon: 22462246, fax: 22331121

e-mail: mba@ciim.ac.cy, pagină web: www.ciim.ac.cy

Administrarea afacerilor (unu sau 2 ani, MBA-master)

Managementul administratiei publice (2 ani, master în Managementul administratiei publice)

 

7. Institutul Tehnologic Frederick

a) Institutul Tehnologic Frederick

Adresa: 24729, 1303 Nicosia

Director: Michael Friderikou

Director academic: Antonis Papaioannou

Telefon: 22431355, fax: 22438234

e-mail: admissions@fit.ac.cy, pagină web: www.fit.ac.cy

Estetică si îngrijire (2 ani, diplomă, durata)

Comunicare si audiovizual (2 ani, diplomă, credite)

Tehnologia constructiilor (2 ani, diplomă, durata)

Administrarea afacerilor (4 ani, licentă, BA, credite)

Studiul afacerilor (2 ani, diplomă, dufata)

Inginerie civilă (2 ani, diplomă, credite)

Inginerie civilă (4 ani, Bachelor of Science, credite)

Ingineria calculatoarelor (2 ani, diplomă, credite)

Ingineria calculatoarelor (4 ani, licentă, credite)

Stiinta calculatoarelor (4 ani, licentă, credite)

Studiul calculatoarelor (2 ani, diplomă, durată)

Inginerie electrică (2 ani, diplomă, durată)

Inginerie electrică (4 ani, licentă, credite)

Design de modă (2 ani, diplomă, durată)

Design grafic si publicitate (2 ani, diplomă, credite)

Design grafic si publicitate (4 ani, licentă, BA, credite)

Design interior (2 ani, diplomă, ani)

Design interior (4 ani, licentă, BA, credite)

Inginerie mecanică (2 ani, credite)

Inginerie mecanică (4 ani, licentă)

Studii de secretariat (2 ani, diplomă, ani)

Asistentă socială (4 ani, licentă, BA)

Managementul turistic si hotelier (2 ani, diplomă, credite)

Jurnalism (2 ani, diplomă, credite, în limba greacă)

Jurnalism (4 ani, licentă, credite, în limba greacă)

Studii pentru scoala primară si gimnazială (4 ani, licentă, credite, în limba greacă)

b) Institutul Tehnologic Frederick

Adresa: 56368, 3306 Limassol

Director: Michael Friderikou

Academic Director: Kristis Charakis

Telefon: 25730975, fax: 25735001

e-mail: dirsecr@fit.ac.cy sau admissions@fit.ac.cy, pagină web: www.fit.ac.cy

Studiul afacerilor (2 ani, diplomă)

Studiul calculatoarelor (2 ani, diplomă, durată)

Stiinta calculatoarelor (4 ani, licentă)

Design grafic si publicitate (2 ani, diplomă, durată)

Design interior (2 ani, diplomă, durată)

Studii maritime (2 ani, diplomă, credite)

Studii maritime (4 ani, licentă)

Studii de secretariat (2 ani, diplomă, durată)

Studii pentru scoala primară (2 ani, diplomă, credite, în limba greacă)

Studii specializate pentru scoala primară si secundară (4 ani, licentă, credite, în limba greacă)

 

8. Colegiul Global Adresa: 24621, 1301 Nicosia Director: George Critikos Telefon: 22814555, fax: 22814580

e-mail: gic@cytanet.com.cy, pagină web: www.globalinternationalcollege.com

Studii de secretariat executiv (un an plus un certificat de absolvire a unui program de studii anterior obligatoriu, diplomă)

Studii de secretariat si birotică (un an, certificat)


 

9. Intercolegiul

a) Intercolegiul

Adresa: 24005, 1700 Nicosia

Director executiv: Nicos Peristianis, director: Aimilios Solomou

Telefoane: 22841500, 22841555, fax: 22352059, 22357481

e-mail: nicosia@intercollege.ac.cy, pagină web: www.intercollege.ac.cy

Contabilitate (2 ani, diplomă)

Estetică si terapii de înfrumusetare (2 ani, diplomă)

Bănci si finante (2 ani, diplomă)

Administratie financiară (4 ani, licentă BA)

Administratie financiară (2 ani, diplomă)

Administratie financiară în managementul sistemelor informatice (2 ani, diplomă)

Administratie financiară în marketing (2 ani, diplomă)

Administratie financiară (12 luni sau 2 ani, MBA)

Comunicatii (2 ani, diplomă)

Comunicatii (4 ani, licentă BA)

Ingineria calculatoarelor (2 ani, diplomă)

Ingineria calculatoarelor (4 ani, licentă)

Stiinta calculatoarelor (2 ani, diplomă)

Stiinta calculatoarelor (4 ani, licentă)

Arta culinară (2 ani, diplomă)

Design (interior/grafic) (2 ani, diplomă)

Inginerie electrică (4 ani, licentă)

Limbă si literatură engleză (4 ani, licentă)

Comunicare grafică (4 ani, licentă)

Management ospitalier (hotel) (2 ani, diplomă)

Management ospitalier (hotel) (4 ani, licentă)

Management hotelier si turistic (2 ani, diplomă)

Management hotelier si turistic (4 ani, licentă)

Design interior (4 ani, licentă)

Relatii internationale (2 ani, diplomă)

Relatii internationale si studii europene (4 ani, licentă)

Relatii internationale (18 luni, master)

Drept (2 ani, diplomă)

Drept (4 ani, licentă LLB)

Arte liberale (2 ani, diplomă)

Marketing (4 ani, licentă în administrarea afacerilor)

Multimedia computerizată (2 ani, diplomă)

Birotică (2 ani, diplomă )

Studii premedicaie (2 ani, diplomă)

Psihologie (4 ani, licentă BS)

Managementul turismului (2 ani, diplomă)

Puericultor (2 ani, diplomă, în limba greacă)

Studii pentru educatori (4 ani, licentă, în limba greacă)

Managementul sportului (4 ani, licentă în Administrarea afacerilor)

Tehnologia telecomunicatiilor si informatiilor (3 ani, diplomă de studii superioare)

b) Intercolegiul

Adresa: 51604, 3507 Limassol

Director: Efstathios Mavros

Telefon: 25381180, fax: 25386982

e-mail: admissionlim@lim.intercolleg.ac.cy, pagină web: www.intercol.edu

Contabilitate (2 ani, diplomă)

Bănci si finante (2 ani, diplomă)

Administrarea afacerilor (general) (2 ani, diplomă)

Administrarea afacerilor în managementul sistemelor informatice (2 ani, diplomă)

Administrarea afacerilor în marketing (2 ani, diplomă)

Comunicatii (2 ani, diplomă)

Stiinta calculatoarelor (2 ani, diplomă)

Management ospitalier (hotel) (2 ani, diplomă)

Management ospitalier (hotel) (4 ani, licentă)

Management hotelier si turistic (2 ani, diplomă)

Birotică (2 ani, diplomă)

Managementul turismului (2 ani, diplomă)

Puericultor (2 ani, diplomă, în limba greacă)


c) Intercolegiul

Adresa: 42572, 6500 Larnaca

Director: Nicos Nicolaou

Telefon: 24653438, fax: 24652213

e-mail: intercol@dial.cylink.com.cy, pagină web: www.intercol.edu

Administrarea afacerilor (general) (2 ani, diplomă)

Administrarea afacerilor în managementul sistemelor informatice (2 ani, diplomă)

Administrarea afacerilor în marketing (2 ani, diplomă)

Ingineria calculatoarelor (2 ani, diplomă)

Stiinta calculatoarelor (2 ani, diplomă)

Management ospitalier (hotel) (2 ani, diplomă)

Management ospitalier (4 ani, licentă)

Management hotelier si turistic (2 ani, diplomă)

Birotică (2 ani, diplomă)

Managementul turismului (2 ani, diplomă)

Puericultor (2 ani, diplomă, în limba greacă)

Studii pentru educatori (2 ani, diplomă, în limba greacă)

 

10. Colegiul Kes

Adresa: 5 Kallipoleos Ave., 1055 Nicosia

Director: Theodoros Stylianou

Telefon: 22875737, fax: 22756562

e-mail: admissions@kes.ac.cy, pagina web: www.kes.ac.cy

Terapii de înfrumusetare (2 ani, diplomă)

Medicină de familie (2 ani, diplomă, în limba greacă)

Birotică si studii de secretariat (3 ani si un an de bază optional, diplomă de studii superioare)

 

11. Colegiul P.A.

Adresa: 40763, 6307 Larnaca

Director: Andreas Patsalidis

Telefon: 24624975, 24624989, fax: 24628860

E-mail: adminssions@management.paColegiul.ac.cy, pagina web: www.paColegiul.ac.cy

Administrarea afacerilor (4 ani studii la zi sau licentă 5 ani fără frecventă, BA)

 

12. Colegiul Rea

Adresa: 50625, 3608 Limassol

Director: Rea Antoniadou Aristidou

Telefon: 25381095, fax: 25383360

E-mail: reaColegiul@cytanet.com.cy, pagina web: www.reaColegiul.ac.cy

Estetică (2 ani si un an de practică, diplomă, în limba greacă)

 

13. Colegiul Susini

a) Colegiul Susini

Adresa: 51147, 3502 Limassol

Director: Kyriakos I. Poupoutsis

Telefon: 25366196, fax: 25369702

e-mail: susini@spidernet.com.cy, pagina web: www.susini.ac.cy

Estetică si terapie de înfrumusetare (2 ani, diplomă)

b) Colegiul Susini

Adresa: Str. 21 Themistocli Dervi, 1066 Nicosia

Director: Kyriakos I. Poupoutsis

Telefon: 22676663, fax: 22670005

e-mail: susini@spidernet.com.cy, pagina web: www.susini.ac.cy

Estetică si terapie de înfrumusetare (2 ani, diplomă)


 

14. Eurocolegiul C.T.L. Adresa: 51938, 3509 Limassol Director: Andreas Papathomas Telefon: 25736501, fax: 25736629

e-mail: Colegiul@ctleuro.ac.cy, pagina web: www.ctleuro.ac.cy

Administrarea afacerilor (2 ani, diplomă) Administrare hotelieră (2 ani, diplomă) Turism (2 ani, diplomă)

 

15. Colegiul Philips Adresa: 28008, 2090 Nicosia Director: Philippos Constantinou Telefon: 22441860, fax: 22441863

e-mail: philip@philips.ac.cy, pagina web: www.philips.ac.cy

Finante si contabilitate (2 ani, diplomă)

Studiul afacerilor (2 ani, diplomă)

Studiul afacerilor (4 ani, licentă BA)

Tehnologie informatică (2 ani, diplomă)

Tehnologie informatică (2 ani, licentă)

Drept (un an, certificat)

Relatii publice (2 ani, diplomă)

Relatii publice (4 ani, licentă BA)

Studii pentru educatia primară (3 ani, diplomă de studii superioare, în limba greacă)

 

16. Scoala Dramatică Vladimiros Kafkaridis

Adresa: Corner of Athinon and Serron Streets, 2040 Strovolos, Nicosia

Director: Stelios Kafkaridis

Telefon: 22421609, fax: 22493450, 22312940

e-mail: satiriko@avacom.net

Actorie (3 ani, diplomă de studii superioare, în limba greacă)

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cipru privind recunoasterea reciprocă a calificărilor obtinute în învătământul superior pentru continuarea studiilor în institutii de învătământ superior din cele două tări, semnat la Bucuresti la 22 mai 2009

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cipru privind recunoasterea reciprocă a calificărilor obtinute în învătământul superior pentru continuarea studiilor în institutii de învătământ superior din cele două tări, semnat la Bucuresti la 22 mai 2009, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial ai României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 octombrie 2010.

Nr. 945.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.029

din 14 septembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 139 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 139 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Synco Telecom” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 20.022/3/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Decizia civilă nr. 446R din 29 octombrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 20.022/3/2008, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 139 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Synco Telecom” - S.R.L. din Bucuresti într-o cauză având ca obiect “drepturi de autor si drepturi conexe”.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că, prin conferirea ope legis în favoarea titularilor de drepturi de autor a dreptului de a solicita triplul unei sume pretinse ca prejudiciu cauzat, fără a fi obligati a demonstra în concret în ce a constat aceasta, fără posibilitatea cenzurării acestei sume, îngrădind părtii adverse posibilitatea de a demonstra netemeinicia sau exacerbarea nejustificată a pretentiilor, cu încălcarea principiului reparatiei integrale a prejudiciului si a acordării despăgubirilor, textul de lege criticat reprezintă o fncălcare a prevederilor art. 21 din Constitutie. De asemenea, apreciază că reglementarea criticată instituie un regim de favorizare a titularilor de drepturi conexe prin stabilirea de plano a dreptului acestora de a obtine triplul sumei pretinse ca prejudiciu cauzat, sumă stabilită arbitrai, acestia beneficiind de o îmbogătire fără justă cauză, motiv pentru care textul contravine principiului constitutional al egalitătii cetătenilor în fata legii, statuat si prin art. 124 alin. (2) din Constitutie. În final, sustine că este încălcat si principiului constitutional ai ocrotirii în mod egal a proprietătii private, titularii de drepturi conexe fiind privilegiati, prin “repararea triplă” a prejudiciului cauzat, aducându-se astfel atingere dreptului de proprietate privată, deoarece determină diminuarea averii unei persoane în favoarea alteia, având drept rezultat îmbogătirea fără justă cauză a celei din urmă.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală consideră ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, reglementarea legală criticată nefiind în contradictie cu normele constitutionale invocate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 139 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996.

Art. 139 din Legea nr. 8/1996 a fost modificat prin art. I pct. 62 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 19 septembrie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 329/2006, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 657 din 31 iulie 2006.

Textul de lege criticat are următorul continut:

- Art. 139 alin. (2): “La stabilirea despăgubirilor instanta de judecată ia în considerare: [...]

b) fie acordarea de despăgubiri reprezentând triplul sumelor care ar fi fost legal datorate pentru tipul de utilizare ce a făcut obiectul faptei ilicite, în cazul în care nu se pot aplica criteriile mentionate la lit. a).”

Autorul exceptiei sustine că prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, ale art. 44 alin. (2) potrivit cărora proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular, precum si celor ale art. 124 alin. (2) care prevăd că justitia este unică, impartială si egală pentru toti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, prin Decizia nr. 596 din 14 aprilie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 27 mai 2009, făcând trimitere la Decizia nr. 504 din 29 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 9 iulie 2007, Curtea a constatat că “prevederile art. 139 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996 sunt cuprinse în cap. II proceduri si sanctiuni si se referă la drepturilor de autor sial drepturilor conexe de a solicita instantelor de judecată sau altor organisme competente constatarea încălcării drepturilor recunoscute prin prezenta lege si repararea prejudiciului cauzat”.

Textul de lege criticat instituie o sanctiune civilă, si anume obligarea la repararea pagubei produse ca urmare a încălcării unui drept de autor sau a unor drepturi conexe, protejate prin

Măsuri de protectie, posibilitatea titularilor lege, în deplină concordantă cu principiul constitutional al garantării si ocrotirii dreptului de proprietate privată, ce include si proprietatea intelectuală. Posibilitatea acordării de către instanta de judecată a unei despăgubiri reprezentând triplul sumei ce ar fi fost legal datorată pentru tipul de utilizare ce a făcut obiect al faptei ilicite reprezintă chiar transpunerea legală a dreptului comun în materia răspunderii civile delictuale, respectiv regula răspunderii pentru fapta ilicită cauzatoare de prejudicii, atât pentru pagubele previzibile, cât si pentru cele neprevizibile. Autorul faptei ilicite nu este în situatia unui debitor contractual, tinut să răspundă numai pentru prejudiciul previzibil la momentulîncheierii contractului.

Totodată, Curtea a statuat că optiunea legiuitorului de a institui posibilitatea acordării unui cuantum al despăgubirii echivalent cu triplul sumei ce ar fi fost legal datorată pentru utilizarea fără drept a operelor purtătoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe nu poate fi calificată ca o măsură arbitrară. Această posibilitate reprezintă doar alternativa pentru instanta de judecată, aplicabilă doar în cazul în care nu se pot lua în considerare criteriile stabilite prin art. 139 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 8/1996, respectiv consecintele economice negative, în special câstigul nerealizat, foloasele patrimoniale realizate pe nedrept de făptuitor sau daunele morale cauzate titularului dreptului.

Întrucât nu au apărut împrejurări noi, care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în această materie, solutia adoptată în precedent, precum si considerentele pe care aceasta se întemeiază îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 139 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Synco Telecom” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 20.022/3/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 septembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.031

din 14 septembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Univers” - S.A. Râmnicu Vâlcea în Dosarul nr. 1.979/90/2007 al înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspunde, pentru autorul exceptiei, avocat Sebastian Răduletu, cu delegatie la dosar. Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul avocatului autorului, care solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că norma legală criticată contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 44, 53 si celor ale art. 20, raportate la art. 1 din Primul Protocol aditional la

Conventia europeană a drepturilor omului. În acest sens arată că prevederile de lege criticate reprezintă o limitare disproportionată a dreptului de proprietate, o încălcare a justului echilibru care trebuie să existe între interesul general si cel particular.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. În acest sens, arată că, în sustinerea acesteia, autorul porneste de la o premisă gresită, si anume aceea că atribuie caracter de expropriere unei hotărâri de Guvern care, în realitate, nu are efect constitutiv de drepturi, ci, pur si simplu, efect declarativ, referitor la atestarea si inventarierea unor bunuri care apartin domeniului publicai unitătiloradministrativ-teritoriale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 12 noiembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 1.979/90/2007, înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Univers” - S.A. Râmnicu Vâlcea într-o cauză având ca obiect recursul declarat împotriva unei sentinte pronuntate de Curtea de Apel Pitesti - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că reglementarea criticată, prin posibilitatea oferită executivului de a stabili fără niciun fel de limitare domeniul public al statului, prin trecerea unui bun din domeniul privat în domeniul public, prin hotărâre de Guvern, si fără a impune niciun fel de obligatie de despăgubire a titularilor dreptului de proprietate privată asupra acelui bun, aduce atingere acestui drept, garantat de art. 44 din Constitutie. Prin această putere nelimitată se încalcă si art. 53 din Legea fundamentală, întrucât reprezintă o privare de proprietate, fără o justă si prealabilă despăgubire.

Or, în opinia autorului exceptiei, această împrejurare reprezintă o limitare disproportionată a dreptului de proprietate, o încălcare a justului echilibru care trebuie să existe între interesul general si cel particular. În acest context, apreciază că prevederile de lege criticate contravin si art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, invocând astfel Cauza Raicu contra României din anul 2006.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal opinează în sensul că prevederile de lege criticate sunt constitutionale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 sunt constitutionale. Astfel, arată că legiuitorul se referă doar la bunurile care alcătuiesc domeniul public al unitătilor administrativ-teritoriale, si nu la bunurile care fac parte din domeniul privat, ceea ce nu aduce atingere sub niciun aspect dreptului de proprietate privată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, care au următorul continut:

“(3) Inventarele astfel însusite se centralizează de consiliul judetean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si se trimit Guvernului, pentru ca prin hotărâre, să se ateste apartenenta bunurilor la domeniul public judetean sau de interes local.”

Autorul exceptiei sustine că prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, raportat la art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ale art. 44 privind proprietatea privată si celor ale art. 53 referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, potrivit art. 21 din Legea nr. 213/1998, inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unui municipiu se întocmeste de comisii special constituite, conduse de către primar, si se însuseste de către consiliul local. Aceste inventare se centralizează de consiliul judetean si se trimit Guvernului, pentru ca acesta, prin hotărâre, să ateste apartenenta bunurilor ia domeniul public de interes local. Prin urmare, pentru ca aceste bunuri din domeniul public al unitătilor administrativ-teritoriale să fie inventariate si confirmate ca apartinând acestui domeniu, este necesar să existe acte administrative unilaterale de atestare a acestei situatii, în spetă aceste acte fiind Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2004 si Hotărârea Guvernului nr. 54/2008 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vâlcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vâlcea, hotărâre adoptată în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare.

Asa fiind, Curtea constată că această împrejurare nu contravine normelor constitutionale invocate, întrucât Hotărârea Guvernului nr. 54/2008 nu reprezintă un act de trecere fortată a imobilelor din domeniul privat în cel public, similar unei exproprieri, ci doar confirmă regimul juridic al unor bunuri ce au fost enumerate în acte ale autoritătilor publice locale.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Univers” - S.A. Râmnicu Vâlcea în Dosarul nr. 1.979/90/2007 al înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 septembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora


 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.092

din 21 septembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 361 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 361 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Marian Silviu Popescu în Dosarul nr. 697/59/2008 al înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind că există dublu grad de jurisdictie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 29 ianuarie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 697/59/2008, înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 361 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Marian Silviu Popescu în cadrul unui recurs formulat împotriva unei decizii penale a Curtii de Apel Timisoara - Sectia penală.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale, deoarece generează o discriminare sub aspectul accesului la două căi de atac în materie penală pe criteriul calitătii persoanei. Astfel, datorită functiei pe care o ocupă, acesta nu poate beneficia, la fel ca celelalte persoane aflate în aceeasi situatie juridică, de toate garantiile unui proces echitabil, ale dreptului de acces la justitie si ale dreptului la apărare, deoarece nu poate folosi si calea de atac a apelului.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 361 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificările si completările ulterioare, cu următorul cuprins: “Sentintele pot fi atacate cu apel. Nu pot fi atacate cu apel: [...] c) sentintele pronuntate de curtile de apel si Curtea Militară de Apel;”,

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate consideră că textul de lege criticat contravine prevederilor constitutionale ale art. 4 si art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea în drepturi a cetătenilor, ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, ale art. 24 care garantează dreptul la apărare, ale art. 124 alin. (2) privind egalitatea, unicitatea si impartialitatea justitiei si ale art. 126 alin. (2) referitoare la competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată. Este invocat, de asemenea, prin prisma art. 20 din Constitutie, referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitor la dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că s-a mai pronuntat în numeroase cauze asupra constitutionalitătii art. 361 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală, prin raportare la aceleasi prevederi din Legea fundamentală ca si cele invocate în prezenta cauză si fată de critici similare.

Astfel, prin Decizia nr. 965 din 25 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 4 noiembrie 2008, Curtea a statuat că stabilirea competentei, inclusiv a celei după calitatea persoanei, precum si instituirea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti, deci si reglementarea căilor de atac, sunt de competenta exclusivă a legiuitorului. Curtea a mai retinut că prevederile de lege criticate nu încalcă nici dreptul la un proces echitabil, reglementat de prevederile art. 21 alin. (3) din Constitutie, întrucât nu înlătură posibilitatea inculpatilor de a beneficia de drepturile si garantiile procesuale instituite prin lege, în cadrul unui proces public, judecat de către o instantă independentă, impartială si stabilită prin lege, într-un termen rezonabil, conditii care sunt asigurate si în situatia judecării cauzelor în primă instantă de curtile de apel. Totodată, textul criticat asigură dreptul la două grade de jurisdictie (judecata în primă instantă si judecata în recurs) în materie penală, reglementat de art. 2 din Protocolul nr. 7 aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Solutia pronuntată cu acel prilej si argumentele pe care aceasta s-a bazat îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată, neintervenind elemente de noutate, care să justifice reconsiderarea acestei jurisprudente.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 361 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Marian Silviu Popescu în Dosarul nr. 697/59/2008 al înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 21 septembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.141

din 28 septembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 584 din Codul civil

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 584 din Codul civil, exceptie ridicată de Viorel Enuta si Ioana Enuta în Dosarul nr. 4.654/105/2008 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia civilă si pentru cauze cu minori si de familie.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cauzei si arată că părtile Nelu Petre si Ana Petre au depus ia dosar note scrise prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, acestia sustinând că singurul motiv pentru care exceptia a fost invocată este acela de tergiversare a solutionării cauzei.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. În acest sens, invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 4 decembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 4.654/105/2008, Curtea de Apel Ploiesti -Sectia civilă si pentru cauze cu minori si de familie a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 584 din Codul civil, exceptie ridicată de Viorel

Enuta si Ioana Enuta într-o cauză având ca obiect drept de su perfide.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că prevederile art. 584 din Codul civil contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 si art. 24, precum si ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece “proprietarul fondului învecinat căruia i se opune o actiune în grănituire este plasat într-un dezavantaj net fată de cel care invocă grănituirea, neavând la îndemână pârghii procesuale efective pentru a paraliza actiune introdusă împotriva sa”. Totodată, apreciază că, în procesele de grănituire, posibilitătile părtilor de a se apăra sunt practic inexistente, în sensul că este limitat dreptul persoanei de a-si formula apărarea în dovedirea drepturilor invocate.

Curtea de Apel Ploiesti - Sectia civilă si pentru cauze cu minori si de familie consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, reglementarea legală criticată nefiind în contradictie cu normele constitutionale invocate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse ia dosar, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 584 din Codul civil, potrivit cărora: “Orice proprietar poate îndatora pe vecinul său la grănituirea proprietătii lipite cu a sa; cheltuielile grănituirii se vor face pe jumătate.”

Autorii exceptiei sustin că prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 24 referitoare la dreptul la apărare, precum si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care consacră dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că reglementarea criticată a mai fost supusă controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi dispozitii constitutionale si conventionale invocate în prezenta cauza.

În acest sens, este Decizia nr. 826 din 8 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 1 august 2008, si Decizia nr. 969 din 6 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 27 august 2010, prin care Curtea a statuat că prevederile art. 584 din Codul civil sunt constitutionale.

Astfel, prin aceste decizii, Curtea a statuat că “art. 584 din Codul civil dispune în legătură cu dreptul proprietarului unui imobil de a cere stabilirea hotarelor acestuia, pe cheltuiala comună a proprietarilor învecinati, ceea ce nu numai că nu încalcă dreptul de proprietate, ci, dimpotrivă, îl ocroteste. Dreptul de a pretinde si de a obtine grănituirea proprietătii este efectul caracterului real si absolut al dreptului de proprietate, în virtutea căruia orice proprietar poate pretinde de la ceilalti respectarea proprietătii sale. De asemenea, Curtea nu poate retine nici încălcarea dreptului la apărare prevăzut de art. 24 din Constitutie si nici a art. 16, referitor la egalitatea în drepturi. Astfel, din cuprinsul textului de lege criticat nu reiese că «proprietarul fondului învecinat» nu are la dispozitie toate mijloacele procesuale pentru apărarea drepturilor si intereselor sale legitime, iar violarea principiului egalitătii în drepturi există atunci când se aplică tratament diferentiat unor cazuri egale. Or, din prevederile art. 584 din Codul civil nu rezultă instituirea unui asemenea tratament”.

Întrucât nu au apărut împrejurări noi, care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în această materie, solutia adoptată de precedentele decizii, precum si considerentele pe care acestea se întemeiază îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

 

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 584 din Codul civil, exceptie ridicată de Viorel Enuta si Ioana Enuta în Dosarul nr. 4.654/105/2008 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia civilă si pentru cauze cu minori si de familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 septembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.201

din 30 septembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Alprom” -S.A. din

Pitesti în Dosarul nr. 4.033/109/2009 al Tribunalului Arges - Sectia civilă.

La apelul nominal se prezintă personal partea Grigorescu Mirela. Lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul asupra fondului părtii prezente, care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, considerând că textul de lege criticat nu contravine dispozitiilor din Constitutie invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:


Prin încheierea din 23 aprilie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 4.033/109/2009, Tribunalul Arges - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Alprom” - S.A. din Pitesti cu prilejul solutionării contestatiei formulate de Grigorescu Mirela împotriva deciziei de concediere.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile de lege criticate sunt contrare dispozitiilor art. 21, 24, 44, 45, 53 si 136 din Constitutie, precum si ale art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si ale art. 24 lit. a) din Carta europeană revizuită. În acest sens, arată că, atâta vreme cât un salariat nu corespunde locului de muncă în care este încadrat, obligativitatea instituită de art. 64 alin. (1) din Codul muncii în sensul că “angajatorul este obligat de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate compatibile cu pregătirea profesională” reprezintă o îngrădire a drepturilor si intereselor legitime ale angajatorului. Practic, legea obligă angajatorul să mentină încadrat în muncă un salariat care, prin modul defectuos în care îsi îndeplineste îndatoririle de serviciu ce îi revin, aduce atingere bunei functionări a societătii la care este angajat. De asemenea, arată că instantele judecătoresti aplică în mod unitar prevederile art. 64 si 65 din Codul muncii, fără a face o diferentiere clară privind situatiile când aceste texte trebuie aplicate.

Tribunalul Arges - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constitutionale. În acest sens, arată că prevederile de lege criticate nu împiedică părtile interesate să se adreseze justitiei, acestea putându-se prevala, fără nicio îngrădire, de toate garantiile procesuale care conditionează dreptul la un proces echitabil. De asemenea, arată că exercitarea prerogativelor dreptului de proprietate nu trebuie absolutizată, legiuitorul fiind îndreptătit să stabilească continutul si limitele dreptului de proprietate, potrivit art. 44 alin. (1) din Legea fundamentală. În sfârsit, mentionează că exercitarea liberei initiative si accesul persoanei la o activitate economică se pot realiza doar “în conditiile legii”, după cum prevede art. 45 din Constitutie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, sustinerile părtii prezente, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 64 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, dispozitii potrivit cărora: (1) în cazul în care concedierea se dispune pentru motivele prevăzute la art. 61 lit. c) si d), precum si în cazul în care contractul individual de muncă a încetat de drept în temeiul art. 56 lit. f), angajatorul are obligatia de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate, compatibile cu pregătirea profesională sau, după caz, cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii.

(2) în situatia în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante potrivit alin. (1), acesta are obligatia de a solicita sprijinul agentiei teritoriale de ocupare a fortei de muncă în vederea redistribuirii salariatului, corespunzător pregătirii profesionale si/sau, după caz, capacitătii de muncă stabilite de medicul de medicină a muncii.

(3) Salariatul are la dispozitie un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea angajatorului, conform prevederilor alin. (1), pentru a-si manifesta în scris consimtământul cu privire la noul loc de muncă oferit.

(4) în cazul în care salariatul nu îsi manifestă consimtământul în termenul prevăzut la alin. (3), precum si după notificarea cazului către agentia teritorială de ocupare a fortei de muncă conform alin. (2), angajatorul poate dispune concedierea salariatului.

(5) în cazul concedierii pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. c) salariatul beneficiază de o compensatie, în conditiile stabilite în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă, după caz.”

Autorul exceptiei consideră că prevederile de lege criticate sunt contrare următoarelor dispozitii din Constitutie: art. 21 privitor la accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, art. 24 referitor la dreptul la apărare, art. 44 referitor la dreptul de proprietate privată, art. 45 privind libertatea economică, art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau libertăti si art. 136 referitor la proprietate. De asemenea, consideră că sunt încălcate prevederile art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si art. 24 lit. a) din Carta socială europeană.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textele de lege criticate instituie măsuri de protectie a salariatilor aplicabile în acele situatii în care au intervenit factori obiectivi, care împiedică ocuparea în continuare a postului detinut, dar care nu sunt cauzate din culpa salariatilor. Astfel, atât împrejurările ce tin de starea de sănătate a salariatului, cât si cele care rezultă din necorespunderea sa profesională, intervenite pe parcursul derulării contractului individual de muncă, cât si cele care sunt urmare a reintegrării în functia ocupată a unui salariat concediat anterior nelegal sau pentru motive neîntemeiate nu sunt imputabile salariatului. În acest context, trebuie precizat că necorespunderea profesională nu se identifică cu abaterea disciplinară, ci apare fie ca urmare a intrării în vigoare a unor acte normative care impun conditii suplimentare fată de cele cerute initial, la momentul când salariatul a fost angajat, fie ca urmare a lipsei perfectionării profesionale, în conditiile în care legea nu instituie o obligatie de perfectionare, fie chiar ca urmare a reducerii capacitătii de muncă, apărută însă pe parcursul executării contractului de muncă. În atare conditii, legiuitorul a considerat că salariatul trebuie să beneficieze de sansa de a ocupa un post adecvat pregătirii si capacitătii sale de muncă în cadrul unitătii sau într-o altă unitate.

Reglementarea acestor măsuri de protectie nu aduce atingere dreptului angajatorului de a se adresa instantelor de judecată pentru apărarea drepturilor si intereselor legitime si nici dreptului de a beneficia de un proces echitabil. De altfel, singurul argument invocat de autorul exceptiei din această perspectivă este cel referitor la practica instantelor de judecată care extind incidenta art. 64 din Codul muncii si asupra art. 65 din acelasi act normativ. Acesta nu reprezintă însă o problemă de constitutionalitate, ci una de aplicare a legii, care tine de competenta instantelor de judecată.

În ceea ce priveste critica referitoare la restrângerea dreptului de proprietate privată si a libertătii economice, Curtea constată că acestea nu sunt drepturi absolute, Constitutia consacrând dreptul persoanei de a se bucura de exercitiul lor în limitele stabilite de lege. Fireste, aceste limite trebuie să fie justificate de temeiuri obiective si să aibă un caracter rezonabil si proportional cu obiectivul urmărit. În situatia de fată, restrângerea drepturilor angajatorilor este justificată de necesitatea asigurării protectiei drepturilor salariatilor. În acelasi timp, angajatorul nu este obligat să facă eforturi care ar depăsi posibilitătile sale ori ar implica un efort disproportionat. Astfel, el este tinut să ofere un loc de muncă adecvat numai în măsura în care acesta există în unitatea sa, iar, în caz contrar, să faciliteze obtinerea, prin intermediul agentiei teritoriale de ocupare a fortei de muncă, a unui post de muncă într-o altă unitate.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Alprom” -S.A. din Pitesti în Dosarul nr. 4.033/109/2009 al Tribunalului Arges - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 30 septembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.303

din 14 octombrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti si art. 27 din Codul de procedură civilă

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti si art. 27 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Swiss Glass Invest” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 22.912/299/2009 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 5 februarie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 22.912/299/2009, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti si art. 27 din Codul de procedură civilă.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Swiss Glass Invest” - S.R.L. din Bucuresti, petent într-o cauză având ca obiect o cerere de recuzare a unui executor judecătoresc.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 16, 20, 21, art. 24 alin. (1), art. 53 si 129, deoarece îngrădesc posibilitatea de recuzare a executorului judecătoresc la motivele enumerate de norma procedurală, restrângându-se astfel dreptul persoanei interesate de a obtine recuzarea unui executor care a dovedit atitudine partizană, ostilă, generată de lipsă de profesionalism. Totodată, autorul apreciază că dispozitiile de lege criticate reglementează o inegalitate între pozitia părtilor în procedura de executare, creditorul având posibilitatea de a alege executorul care să instrumenteze procedura executării titlului executoriu, în timp ce debitorul nu are această posibilitate.

Instanta de judecată consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:


Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, cu modificările si completările ulterioare, si cele ale art. 27 din Codul de procedură civilă, dispozitii care au următorul cuprins:

- Art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000: “Executorii judecătoresti pot fi recuzati în cazul în care se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 27 pct. 1, 2, 3, 5, 6, 8 si 9 din Codul de procedură civilă.”;

- Art. 27 din Codul de procedură civilă: “Judecătorul poate fi recuzat:

1. când el, sotul său, ascendentii ori descendentii lor au vreun interes în judecarea pricinii sau când este sot, rudă sau afin, până la al patrulea grad inclusiv, cu vreuna din părti;

2. când el este sot, rudă sau afin în linie directă ori în linie colaterală, până la al patrulea grad inclusiv, cu avocatul sau mandatarul unei părti sau dacă este căsătorit cu fratele ori sora sotului uneia din aceste persoane;

3. când sotul în viată si nedespărtit este rudă sau afin a uneia din părti până la al patrulea grad inclusiv, sau dacă, fiind încetat din viată ori despărtit, au rămas copii;

4. dacă el, sotul sau rudele lor până la al patrulea grad inclusiv au o pricină asemănătoare cu aceea care se judecă sau dacă au o judecată la instanta unde una din părti este judecător;

5. dacă între aceleasi persoane si una din părti a fost o judecată penală în timp de 5 ani înaintea recuzării;

6. dacă este tutore sau curator al uneia dintre părti;

7. dacă si-a spus părerea cu privire la pricina ce se judecă;

8. dacă a primit de la una din părti daruri sau făgăduieli de daruri ori altfel de îndatoriri;

9. dacă este vrăjmăsie între el, sotul sau una din rudele sale până la al patrulea grad inclusiv si una din părti, sotii sau rudele acestora până la gradul al treilea inclusiv.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, aceste texte de lege contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, art. 24 privind dreptul la apărare, art. 53 privitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si art. 129 privind folosirea căilor de atac.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că asupra dispozitiilor de lege criticate s-a pronuntat prin numeroase decizii, precum Decizia nr. 40 din 27 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 24 februarie 2005, statuând că acestea sunt constitutionale.

Cu acel prilej, Curtea a retinut că dispozitiile art. 27 din Codul de procedură civilă reglementează în mod limitativ cazurile de recuzare a judecătorilor, protejând astfel partea în cazul în care se presupune că judecătorul ar putea fi lipsit de obiectivitate. Aceste dispozitii de lege acoperă o paletă foarte largă de situatii, la baza cărora stau criterii obiective si rationale. Pe această cale este împiedicată posibilitatea îndepărtării de către o parte de rea-credintă a unui judecător pentru motive subiective sau netemeinice, situatie ce nu contravine textelor constitutionale ale art. 21 alin. (1)-(3) si ale art. 53.

Curtea a retinut, de asemenea, că enumerarea limitativă a cazurilor în care executorul judecătoresc poate fi recuzat se circumscrie cazurilor de recuzare prevăzute de Codul de procedură civilă, cu exceptia unor situatii care sunt specifice activitătii judecătorilor. Astfel, nici art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 nu încalcă principiile constitutionale statuate de art. 21 si art. 53.

În fine, Curtea a constatat că, în conformitate cu art. 126 alin. (2) din Constitutie, potrivit cărora procedura de judecată este prevăzută de lege, stabilirea cazurilor de recuzare este de competenta legiuitorului, iar Curtea Constitutională, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, nu poate să modifice sau să completeze prevederile legale supuse controlului de constitutionalitate.

În ceea ce priveste sustinerea conform căreia există o inegalitate între pozitia părtilor, având în vedere că numai creditorul are posibilitatea de a alege executorul care să instrumenteze procedura executării titlului executoriu, Curtea constată că si această critică este neîntemeiată, întrucât, în cadrul procedurii de executare silită, ambele părti beneficiază de anumite garantii procesuale, precum posibilitatea de a formula contestatie împotriva executării însesi sau împotriva oricărui act de executare. De altfel, alegerea executorului judecătoresc de către creditor este justificată prin faptul că acesta este interesat în realizarea pe cale silită a creantei sale, în conditiile în care debitorul nu si-a adus la îndeplinire obligatia ce îi revine. În aceste conditii, nu sunt înfrânte nici prevederile constitutionale ale art. 24 si 129.

În fine, referitor la sustinerea potrivit căreia textele de lege supuse controlului contravin prevederilor art. 20 din Constitutie, Curtea observă că aceasta este nemotivată, deoarece autorul exceptiei nu arată care sunt reglementările internationale înfrânte.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti si art. 27 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Swiss Glass Invest” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 22.912/299/2009 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 octombrie 2010.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman


 

DECIZII ALE PRlMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind revocarea si numirea unor membri în organul colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor

 

Având în vedere propunerea formulată de Administratia Prezidentială prin Adresa înregistrată sub nr. 17.362 din 12 octombrie 2010,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 alin. (1), (2) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - (1) Se revocă din calitatea de membru în organul colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor domnul Cristian Vlădescu, reprezentant al Administratiei Prezidentiale.

(2) Se numeste în calitatea de membru în organul colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor domnul Vasile Cepoi, reprezentant al Administratiei Prezidentiale.

Art. 2. - Pozitia nr. 1 din anexa la Decizia primului-ministru nr. 742/2009 privind stabilirea componentei organului colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 26 octombrie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“1. Vasile Cepoi, Administratia Prezidentială - membru”.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 28 octombrie 2010.

Nr. 243.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru constatarea încetării efectelor Deciziei primului-ministru nr. 219/2010 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Gavril Călin Platon, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere:

- dispozitiile Deciziei primului-ministru nr. 230/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Platon Gavril Călin în functia publică de inspector guvernamental;

- prevederile Deciziei primului-ministru nr. 219/2010 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Gavril Călin Platon, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului;

- încheierea Tribunalului Cluj, Sectia Penală, emisă în Dosarul nr. 1.195/117/2007, prin care s-a dispus revocarea măsurii arestării preventive luate fată de Platon Călin Gavril;

- dispozitiile art. 94 alin. (2) si (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată încetarea, începând cu data de 20 octombrie 2010, a efectelor Deciziei primului-ministru nr. 219/2010 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Gavril Călin Platon, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 din 8 septembrie 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 28 octombrie 2010.

Nr. 244.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna noiembrie 2010

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

 

Banca Natională a României hotărăste:

 

Pentru luna noiembrie 2010, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 6,25% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2010.

Nr. 36.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.