MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 744/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 744         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 8 noiembrie 2010

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.382/768. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010

 

1.775. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea impactului asupra atmosferei, inclusiv monitorizarea calitătii aerului

 

1.931. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 1.233/2009 privind stabilirea domeniilor prioritare în care se organizează programe de formare pentru functionari publici care ocupă functii publice generale de conducere si executie, precum si functii publice specifice asimilate acestora


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr.1.382 din 4 noiembrie 2010

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 768 din 27 octombrie 2010

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. Cs.A. 11.667 din 4 noiembrie 2010 al Ministerului Sănătătii si nr. DG 3.050 din 27 octombrie 2010 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, cu completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 si 207 bis din 1 aprilie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 2, la articolul 9, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Valoarea minimă garantată a punctului «per capita» este unică pe tară; pentru trimestrele II, III si IV ale anului 2010, valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata «per capita» este de 4,5 lei.

…………………………………………………………….

(3) Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical - consultatie este unică pe tară; pentru trimestrele II, III si IV ale anului 2010, valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical - consultatie este de 0,9 lei.”

2. La anexa nr. 8, la articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins: “(3) Valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical este unică pe tară; pentru trimestrele II, III si IV ale anului 2010, valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu este de 0,9 lei.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae Lucian Dută


MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea impactului asupra atmosferei, inclusiv monitorizarea calitătii aerului

 

Luând în considerare Referatul Administratiei Fondului pentru Mediu nr. 87.847 din 26 octombrie 2010 vizând aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea impactului asupra atmosferei, inclusiv monitorizarea calitătii aerului,

în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Ghidul de finantare a Programului privind reducerea impactului asupra atmosferei, inclusiv monitorizarea calitătii aerului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

 

Bucuresti, 26 octombrie 2010.

Nr. 1.775.

 

ANEXĂ

 

GHID DE FINANTARE

a Programului privind reducerea impactului asupra atmosferei, inclusiv monitorizarea calitătii aerului

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

Rolul ghidului de finantare

 

(1) Ghidul de finantare a Programului privind reducerea impactului asupra atmosferei, inclusiv monitorizarea calitătii aerului, denumit în continuare Ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza solicitantului de finantare din Fondul pentru mediu informatii privind derularea Programului privind reducerea impactului asupra atmosferei, inclusiv monitorizarea calitătii aerului, denumit în continuare Program.

(2) Ghidul contine dispozitii privind:

a) eligibilitatea solicitantului, a dosarului de finantare, a proiectului propus si a cheltuielilor legate de aceasta;

b) conditiile de depunere a dosarului de finantare, analiză si selectare, aprobare, finantare si implementare.

 

ARTICOLUL 2

Scopul Programului

 

(1) Scopul Programului îl reprezintă aplicarea celor mai bune măsuri pentru protectia sănătătii populatiei si protejarea mediului înconjurător pe baza cunoasterii calitătii aerului.

(2) Programul urmăreste efectuarea de măsurători ale concentratiilor principalilor poluanti în mediul înconjurător si asigură informarea publicului privind indicii de calitate ai factorilor de mediu.

Programul se încadrează în Strategia natională privind protectia atmosferei.

 

ARTICOLUL 3

Sursa de finantare pentru derularea Programului

 

(1) Finantarea Programului se realizează de Administratia Fondului pentru Mediu.

(2) Suma alocată sesiunii se distribuie conform numărului de puncte de monitorizare a calitătii aerului la nivel national si se publică odată cu anuntarea deschiderii sesiunii de depunere a dosarelor de finantare, prin dispozitie a presedintelui Administratiei Fondului pentru Mediu.

 

ARTICOLUL 4

Definitii

 

În sensul prezentului ghid, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) Autoritate- Administratia Fondului pentru Mediu;

b) Beneficiar- Ministerul Mediului si Pădurilor;

c) cerere de finantare - documentul completat si depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, în vederea obtinerii finantării din Fondul pentru mediu; formularul cererii de finantare este prevăzut în anexa nr. 1;

d) cerere de tragere - solicitarea Beneficiarului adresată în scris Autoritătii, în baza căreia se face decontarea; formularul cererii de tragere este prevăzut în anexa nr. 3 la contractul pentru finantare nerambursabilă;

e) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de către Beneficiar cu achizitia de produse sau lucrări necesare implementării proiectului si care pot fi decontate din Fondul pentru mediu, cu conditia îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate si a încadrării lor în categoriile de cheltuieli eligibile;

f) contributie proprie - parte din valoarea totală a cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului, nefinantată din Fondul pentru mediu, sustinută de către Beneficiar din surse financiare proprii;

g) dosar de decontare - cererea de tragere definită la lit. d), însotită în mod obligatoriu de documentele justificative a căror listă este prevăzută în prezentul ghid;

h) dosar de finantare - cererea de finantare definită la lit. c), însotită de documentatia care trebuie depusă de către solicitant în vederea analizării si aprobării finantării de către Autoritate;

i) finantare nerambursabilă - modalitatea de sustinere financiară â proiectului, caracterizată prin decontarea decătre Autoritate a unei cote-părti din cheltuielile eligibile realizate de către Beneficiar cu achizitia produselor sau lucrărilor;

j) solicitant - autoritatea publică centrală pentru protectia mediului;

k) aer înconjurător- aerul din troposferă, cu exceptia celui de la locurile de muncă;

l) poluant - orice substantă prezentă în aerul înconjurător care poate avea efecte dăunătoare asupra sănătătii umane si/sau a mediului ca întreg. Poluantii prevăzuti de directivele europene din domeniul calitătii aerului sunt: dioxid de sulf, dioxid de azot, oxizi de azot, particule în suspensie (PM10 si PM2,5) plumb, benzen, monoxid de carbon, ozon, arsen, cadmiu, nichel, benzo(a)piren, hidrocarburi aromatice policiclice (HAP);

m) PM10 - particulele în suspensie care trec printr-un orificiu de selectare a dimensiunii, cu un randament de separare de 50% pentru un diametru aerodinamic de 10 um;

n) PM2,5 - particulele în suspensie care trec printr-un orificiu de selectare a dimensiunii, cu un randament de separare de 50% pentru un diametru aerodinamic de 2,5 um;

o) hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) - compusi organici formati în totalitate din carbon si hidrogen, alcătuiti din cel putin două cicluri aromatice condensate;

p) depuneri - cantitatea totală de poluanti care este transferată din atmosferă pe suprafete cu o anumita arie, într-un anumit interval de timp;

q) monitorizare - activitatea de supraveghere continuă a calitătii aerului prin efectuarea sistematică de prelevări si măsurări în vederea determinării concentratiilor de poluanti în aerul înconjurător;

r) indicator de calitate a aerului - valoarea concentratiei măsurate a poluantilor în aerul înconjurător;

s) măsurări fixe - măsurările efectuate în puncte fixe, fie continuu, fie prin prelevare aleatorie, pentru a determina concentratiile de poluanti în aerul înconjurător;

t) statie de monitorizare - incinta amplasată în teren unde sunt instalate analizoare ale poluantilor, astfel încât performanta si operarea să fie conforme cu cerintele prescrise;

u) Reteaua natională de monitorizare a calitătii aerului (RNMCA) - obiectiv de interes public nationali aflat în administrarea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, format din instrumentele de prelevare si măsurare amplasate în punctele fixe si echipamentele de laborator aferente acestora, precum si echipamentele necesare colectării, prelucrării, transmiterii datelor si informării publicului privind calitatea aerului înconjurător;

v) Sistemul national de monitorizare a calitătii aerului - cadrul organizatoric, institutional si legal pentru desfăsurarea activitătilor de monitorizare a calitătii aerului înconjurător,în mod unitar, pe teritoriul României;

w) măsurare - setul de operatii care are ca obiectiv determinarea valorii unei mărimi;

x) prelevare - setul de operatii care are ca obiectiv colectarea unui esantion de produs în vederea efectuării unor măsurări;

y) etalonare - compararea răspunsului unui instrument de măsură la o concentratie cunoscută a gazului cu o incertitudine cunoscută;

z) material de referintă - materialul sau substanta pentru care una sau mai multe proprietăti sunt suficient de omogene si bine stabilite pentru a putea fi folosite pentru etalonarea si/sau validarea sistemului de măsurare;

aa) material de referintă certificat (MRC) - materialul de referintă pentru care valoarea proprietătii de referintă este trasabilă cu o incertitudine acceptabilă larealizarea exactă a unitătii (este etalonată cu o incertitudine acceptabilă fată de un etalon primar);

bb) acuratete - calitatea unor măsurări repetate de a da rezultate a căror valoare medie este apropiată de valoarea adevărată a mărimii măsurate.

 

ARTICOLUL 5

Organizarea sesiunii de finantare

 

(1) Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finantare, pe tipuri de proiecte si în limita sumei alocate, în conditiile prevăzute la art. 3.

(2) Organizarea sesiunii de finantare constă în stabilirea si aprobarea, prin dispozitia presedintelui Autoritătii, a:

a) sesiunii de depunere a dosarului de finantare;

b) sumei alocate sesiunii de finantare.

(3) Dispozitia presedintelui prevăzută la alin. (2) se publică pe pagina de internet a Autoritătii, cu cel putin 10 zile înainte de data deschiderii sesiunii de finantare.

(4) Aprobarea componentei Comisiei de analiză si a Comisiei de solutionare a contestatiilor se face prin dispozitie a presedintelui Autoritătii.

 

ARTICOLUL 6

Etapele sesiunii de finantare

 

Etapele sesiunii de finantare sunt următoarele:

a) publicarea pe pagina de internet a Autoritătii a Ghidului, a anuntului de deschidere a sesiunii de finantare si a sumei alocate;

b) depunerea dosarului de finantare;

cj analiza conformitătii administrative si a eligibilitătii solicitantului/documentatieitehnice;

d) analiza si selectarea proiectelor pe baza documentatiei tehnice;

e) avizarea proiectelor selectate;

f) transmiterea scrisorii de respingere a finantării;

g) solutionarea contestatiei depuse în urnia scrisorii de respingere;

h) aprobarea finantării proiectului avizate; i) transmiterea scrisorii de aprobare a finantării; j) negocierea, semnarea contractului si implementarea proiectului.

 

ARTICOLUL 7

Depunerea dosarului de finantare

 

(1) Solicitantul poate depune dosarul de finantare începând cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere.

(2) Solicitantul poate depune, în cadrul sesiunii de finantare, un singur proiect.

(3) Dosarul de finantare continând toate documentele obligatorii, mentionate în prezentul ghid, va fi depus la registratura Autoritătii, într-un singur exemplar, în plic sigilat, iar solicitantul va înscrie pe plic următoarele informatii:

a) denumirea completă si adresa sa completă;

b) titlul programului: “Reducerea impactului asupra atmosferei, inclusiv monitorizarea calitătii aerului”;

c) titlul proiectului;


d) sesiunea de depunere, aprobată conform dispozitiilor art. 5.

(4) Dosarul de finantare poate fi transmis prin orice modalitate care asigură confirmarea, sub conditia ca data primirii si a înregistrării la Autoritate să nu depăsească data-limită a sesiunii de depunere.

(5) Cererea de finantare se completează prin tehnoredactare computerizată. Nu se acceptă cereri de finantare cu stersături sau completări făcute manual.

(6) Dosarul de finantare va avea ordinea prezentată în “Documente necesare pentru solicitarea finantării”. Documentele depuse de solicitanti trebuie să fie legate, numerotate si opisate.

(7) Lipsa unui document, neprezentarea la termenul stabilit, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau iesirea sa din perioada de valabilitate, neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate determină respingerea dosarului de finantare.

 

ARTICOLUL 8

Analiza si selectarea

 

(1) După închiderea sesiunii de depunere, Comisia de analiză procedează la:

a) verificarea informatiilor înscrise pe plicurile continând dosarul de finantare;

b) deschiderea plicurilor continând dosarul de finantare a solicitantului;

c) verificarea conformitătii administrative si a eligibilitătii solicitantului/proiectului;

d) analiza si selectarea proiectelor pe baza documentatiei tehnice si financiare;

e) înaintarea către Comitetul director al Autoritătii a centralizatorului cuprinzând proiectele selectate, precum si a centralizatorului cuprinzând proiectele neselectate la finantare.

(2) Comisia de analiză poate solicita documente sau informatii suplimentare, în vederea clarificării dosarului de finantare, dacă pe parcursul analizei si selectiei se constată necesitatea furnizării lor. Solicitantul are obligatia de a furniza, în maximum 10 zile lucrătoare de la data solicitării, documentele si informatiile solicitate; în caz contrar, proiectul este respins.

 

ARTICOLUL 9

Avizarea proiectelor

 

(1) Comitetul director al Autoritătii avizează proiectul selectat si îl propune spre aprobare Comitetului de avizare.

(2) Comitetul director al Autoritătii poate solicita Comisiei de analiză orice document relevant, în vederea avizării proiectului.

 

ARTICOLUL 10

Aprobarea finantării proiectelor

 

(1) Comitetul de avizare adoptă hotărârea privind aprobarea/respingerea finantării proiectului.

(2) Comitetul de avizare poate solicita Comisiei de analiză si/sau Comitetului director al Autoritătii orice document relevant, în vederea fundamentării si adoptării hotărârii.

 

ARTICOLUL 11

Comunicarea rezultatelor sesiunii de finantare

 

(1) Comunicarea rezultatelor sesiunii de finantare se face prin transmiterea către solicitant a unei scrisori de aprobare/respingere a finantării.

(2) Scrisoarea de aprobare a finantării se transmite solicitantului, prin fax/postă cu confirmare de primire, si cuprinde:

a) proiectul si suma aferentă aprobată în vederea finantării;

b) documentele care trebuie prezentate de către solicitant, în vederea perfectării contractului pentru finantare cu Autoritatea.

(3) Scrisoarea de respingere a finantării, care cuprinde motivul neselectării, se transmite solicitantului, prin fax/postă cu confirmare de primire.

(4) Data confirmării de primire a scrisorii de aprobare/respingere a finantării se consideră ca fiind data receptionării acesteia de către solicitant.

 

ARTICOLUL 12

Contestatiile

 

(1) Solicitantul nemultumit de decizia Comitetului director/Comitetului de avizare poate depune contestatie la sediul Autoritătii, în termen de 10 zile de la data comunicării scrisorii de respingere.

(2) Comisia de solutionare a contestatiilor analizează motivele respingerii si înaintează Comitetului director/Comitetului de avizare propunerea de aprobare/respingere a contestatiei.

(3) în vederea solutionării contestatiei, Comisia de solutionare a contestatiilor are dreptul de a solicita un punct de vedere Comisiei de analiză/Comitetului director/Comitetului de avizare, în măsura în care acesta este relevant în raport cu obiectul contestatiei.

(4) Autoritatea solutionează contestatia în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia la registratura Autoritătii.

 

ARTICOLUL 13

Perfectarea si acordarea finantării

 

(1) Solicitantul, prin reprezentantul său legal sau împuternicitul acestuia, se prezintă la sediul Autoritătii pentru semnarea contractului pentru finantare nerambursabilă, cu documentele solicitate în cuprinsul scrisorii de aprobare a finantării, având asupra sa stampila persoanei juridice si următoarele documente:

a) actul de identitate al reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului, în original si copie;

b) împuternicire notarială, în situatia în care semnarea contractului pentru finantare nerambursabilă se face de către o altă persoană decât reprezentantul legal;

c) documentul doveditor al deschiderii de către Beneficiar a contului: “Disponibil din sume alocate din Fondul de mediu reprezentând finantare sau cofinantare nerambursabilă a proiectelor pentru protectia mediului” - “50 02 20” la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului de care apartine solicitantul.

(2) Se consideră renuntare la finantarea aprobată neprezentarea solicitantului pentru semnarea contractului pentru finantare nerambursabilă în termen de maximum 30 de zile de la primirea scrisorii de aprobare a finantării.

(3) Modelul contractului pentru finantare nerambursabilă, prevăzut în anexa nr. 2, cuprinde majoritatea clauzelor contractuale, fără a fi interzise adăugarea de către Autoritate a unor noi clauze de extractie legală si/sau renuntarea justificată la unele dintre acestea, pfecum si modificarea lor, dacă aceste actiuni sunt esentiale pentru îndeplinirea contractului si atingerea scopului si obiectivelor Programului.

(4) Solicitantul împreună cu Autoritatea stabilesc planificarea temporală a implementării proiectului aprobat si acordarea finantării, prin întocmirea listelor cuprinzând capitolele si subcapitolele de cheltuieli eligibile, prevăzute în anexa nr. 1 la contractul pentru finantare nerambursabilă, precum si a graficului de finantare nerambursabilă a proiectului, prevăzut în anexa nr. 2 la contractul pentru finantare nerambursabilă.

(5) Contractul pentru finantare nerambursabilă se întocmeste în două exemplare originale, dintre care unul pentru Autoritate si unul pentru Beneficiar.

(6) Contractul pentru finantare nerambursabilă intră în vigoare la data semnării acestuia de către părtile contractante si este valabil până la data înscrisă în cuprinsul său, fără însă a se depăsi 12 luni de la data încheierii acestuia.

(7) Finantarea se utilizează numai după data intrării în vigoare a contractului pentru finantare nerambursabilă si numai în termenul de valabilitate al acestuia.


 

ARTICOLUL 14

Contractul pentru finantare nerambursabilă

 

(1) Orice modificare si/sau completare a contractului pentru finantare nerambursabilă si a anexelor la acesta se vor/va face cu acordul părtilor, prin act aditional la contractul pentru finantare nerambursabilă, cu exceptia modificărilor privind “Data depunerii cererii de tragere”, dacă prin acestea nu se modifică si durata de realizare a proiectului. În cazul în care solicitarea de modificare, prin act aditional, apartine Beneficiarului, aceasta va fi prezentată cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de data la care se doreste a se opera modificarea.

(2) Pentru neregularitătile constatate pe parcursul derulării contractului pentru finantare nerambursabilă, Autoritatea va transmite Beneficiarului “Notificare privind deficiente constatate în derularea contractului pentru finantare nerambursabilă”.

(3) în conditiile neexecutării de către Beneficiar a obligatiilor prevăzute în contractul pentru finantare nerambursabilă, acesta poate fi reziliat, Beneficiarul fiind înstiintat asupra rezilierii contractului prin “Notificare de reziliere a contractului pentru finantare nerambursabilă”.

(4) Rezilierea contractului pentru finantare nerambursabilă din culpa Beneficiarului are drept consecintă restituirea, în termenul precizat în notificare, de către Beneficiar a finantării primite, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finantarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, calculată de la data plătii. În cazul nerestituirii finantării, Autoritatea procedează la executarea contractului pentru finantare nerambursabilă, în conditiile legii.

(5) în cazul în care încetarea contractului pentru finantare nerambursabilă intervine înainte de termenul stabilit pentru prima tragere, Beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

 

ARTICOLUL 15

Decontarea cheltuielilor eligibile

 

(1) Sustinerea de către Autoritate a finantării proiectului se face prin decontarea, în baza documentelor justificative, a sumelor reprezentând cheltuielile eligibile stabilite prin contractul pentru finantare nerambursabilă si efectuate ulterior încheierii contractului.

(2) Autoritatea nu acordă plăti în avans, Beneficiarul sustinând executia proiectului, până la momentul decontării, din surse financiare proprii.

(3) Autoritatea nu efectuează plăti pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor încheiate între beneficiarii finantării si furnizorii de produse/servicii/lucrări aferente proiectului.

(4) Decontarea se realizează, prin virament în contul Beneficiarului, pe măsura realizării proiectului, în conformitate cu graficul de finantare nerambursabilă, prevăzut în anexa nr. 2 la contractul pentru finantare nerambursabilă.

(5) Decontarea se face pe baza dosarului de decontare depus la Autoritate, potrivit anexelor la contractul pentru finantare nerambursabilă.

(6) Conditiile generale referitoare la dosarul de decontare sunt următoarele:

a) dosarul va avea opis, iar documentele cuprinse trebuie să fie lizibile, numerotate, semnate si stampilate de către Beneficiar;

b) pentru documentul redactat într-o limbă străină se va anexa traducerea în limba română făcută de un traducător autorizat;

c) Beneficiarul trebuie să se asigure că valoarea cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de tragere, pentru decontare, se încadrează în valoarea programată în graficul de finantare nerambursabilă a contractului. Valoarea solicitată spre decontare trebuie să fie aferentă capitolelor de cheltuieli eligibile programate în cadrul tragerii (anexele nr. 1 si 2 la contractul pentru finantare nerambursabilă). Cheltuielile care depăsesc valoarea din linia bugetară sunt considerate cheltuieli neeligibile si sunt suportate în integralitate de către Beneficiar.

(7) Conditiile generale referitoare la factură sunt următoarele:

a) să fie corect completată, să existe stampila furnizorului de produse/servicii/lucrări si semnătura de primire a Beneficiarului finantării;

b) datele înscrise pe factură să fie ulterioare datei încheierii contractului pentru finantare nerambursabilă cu Autoritatea;

c) data înscrisă pe factură să fie ulterioară datei semnării contractului de achizitii;

d) să fie datată anterior documentului/documentelor de plată cu care se achită.

(8) Conditiile generale privitoare la documentul de plată, corespunzător cererii de tragere anterioare, sunt următoarele:

a) să aibă semnătura si stampila Beneficiarului finantării;

b) să mentioneze clar numărul facturii sau contractul pe care le achită, iar contul si banca Beneficiarului plătii să corespundă cu datele din contractul de achizitii sau din adresa furnizorului de produse/servicii/lucrări privind contul bancar al acestuia.

(9) Conditiile generale privitoare la extrasul de cont sunt următoarele:

a) să fie datat si stampilat de banca la care are cont deschis Beneficiarul finantării;

b) să existe corespondenta datelor din documentele de plată si contractul de achizitii pentru produse/servicii/lucrări privind banca si numărul contului;

c) să fie mentionate în cuprinsul său contractele si facturile care se achită cu documentele de plată;

d) să ateste, valoric si ca dată, efectuarea plătilor din documentele de plată corespondente.

(10) Decontarea se face în termenul prevăzut în contractul pentru finantare nerambursabilă.

(11) La data depunerii fiecărei cereri de tragere (exclusiv prima cerere de tragere), Beneficiarul finantării este obligat să depună la sediul Autoritătii dovada achitării integrale (inclusiv contributia proprie) a facturilor pentru produse/servicii/lucrări aferente tragerii anterioare.

(12) Personalul Autoritătii verifică stadiul si modul de implementare a proiectului, în conformitate cu prevederile contractuale, prin vizite de control la amplasamentul proiectului si prin verificarea la sediul Beneficiarului a oricărui document relevant necesar desfăsurării proiectului.

(13) La finalul implementării proiectului, Beneficiarul finantării va întocmi si va transmite Autoritătii, în termenul stabilit în contractul pentru finantare nerambursabilă, în original, un raport de finalizare, care va fi verificat de responsabilul de proiect al Autoritătii si va fi supus aprobării presedintelui acesteia. Odată cu transmiterea raportului de finalizare, Beneficiarul este obligat să facă dovada plătii integrale a produselor achizitionate (ordin de plată si extras de cont).

 

ARTICOLUL 16

Publicarea informatiilor relevante privind Programul

 

(1) Toate datele, informatiile, instructiunile, comunicatele si alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe site-ul Autoritătii, www.afm.ro, la sectiunea “Informatii despre Programul privind reducerea impactului asupra atmosferei, inclusiv monitorizarea calitătii aerului”.

(2) Singurele informatii si instructiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Beneficiarului si/sau a Autoritătii.


 

CAPITOLUL II

Eligibilitatea solicitantului, a proiectului si a cheltuielilor

 

ARTICOLUL 17

Cuantumul finantării

 

(1) Finantarea se acordă în cuantum de maximum 100% din valoarea totală eligibilă a proiectului si fără a se depăsi suma maximă care poate fi acordată în cadrul sesiunii de finantare.

(2) Suma maximă care poate fi acordată este de 10.000.000 lei, inclusiv TVA.

 

ARTICOLUL 18

Tipuri de proiecte finantate prin Program

 

Monitorizarea calitătii aerului prin optimizarea si dezvoltarea RNMCA

 

ARTICOLUL 19

Criterii de eligibilitate a solicitantului

 

Este eligibil solicitantul care îndeplineste cumulativ următoarele criterii:

a) actionează în nume propriu;

b) este administrator al RNMCA;

c) nu are obligatii restante la bugetul de stat, la bugetele locale, conform legislatiei nationale în vigoare.

 

ARTICOLUL 20

Criterii de eligibilitate a proiectului

 

Este eligibil proiectul care îndeplineste cumulativ următoarele criterii:

a) respectă prevederile nationale si comunitare privind protectia mediului;

b) respectă cerintele europene privind monitorizarea calitătii aerului;

c) poate fi integrat în sistemul de monitorizare a calitătii aerului existent;

d) furnizează date de monitorizare a calitătii aerului on-line;

e) respectă cerintele privind acuratetea măsurătorilor si legislatia natională si europeană în domeniul metrologic.

 

ARTICOLUL 21

Categorii de cheltuieli eligibile

 

Următoarele categorii de cheltuieli sunt eligibile: 1. Analiza situatiei existente privind necesarul, dotarea si functionarea RNMCA (a statiilor de monitorizare, a laboratoarelor de analize si a centrelor de date de monitorizare):

a) verificarea respectării cerintelor legislatiei din domeniu privind numărul si amplasarea punctelor fixe de monitorizare a calitătii aerului, precum si în ceea ce priveste poluantii evaluati; propunerea instalării de echipamente suplimentare de măsurare în puncte fixe sau completarea/înlocuirea celor existente, dacă este cazul;

b) verificarea functionării statiilor de monitorizare existente în RNMCA, a laboratoarelor de analize si a centrelor de date si de informare a publicului existente; propunere de corectie/îmbunătătire/remediere/întretinere, dacă este cazul;

c) verificarea completitudinii, consistentei si coerentei bazelor de date, precum si a functionalitătii software-ului de achizitie, transmisie, gestionare si afisare a datelor de calitate a aerului; propunere de optimizare, dacă este cazul; verificarea infrastructurii si software-ului de comunicatii de date de calitate a aerului în vederea eficientizării costurilor de comunicatii; propunere de actualizare si/sau optimizare, dacă este cazul; verificarea si evaluarea conformării caracteristicilor sistemelor informationale cu solutiile tehnologice actuale si caracteristica unitară si omogenă a RNMCA; propunere de actualizare si/sau optimizare, dacă este cazul.

2. Realizarea respectării criteriilor optime de performantă si de functionare a echipamentelor/accesoriilor apartinând RNMCA:

a) constatarea gradului de uzură si a functionării la parametrii proiectati pentru aparatele si instrumentele de măsurare/prelevare din statii, precum si pentru echipamentele auxiliare aferente statiilor de monitorizare din laboratoarele de analize si din centrele de colectare a datelor apartinând RNMCA;

b) efectuarea reparatiilor/remedierilor, corectiilor, reglajelor si calibrărilor necesare functionării la parametrii proiectati a tuturor echipamentelor din RNMCA;

c) verificarea respectării de către aparatele de măsurare si materialele de referintă certificate a cerintelor metrologice si efectuarea corectiilor necesare, dacă este cazul;

d) etalonarea echipamentelor de măsurare, a echipamentelor si materialelor de referintă, inclusiv furnizarea materialelor de referintă certificate necesare, după caz;

e) realizarea optimizării bazelor de date si a software-ului de achizitie, transmisie, gestionare si afisare a datelor de calitate a aerului; actualizarea si/sau optimizarea infrastructurii si software-ului de comunicatii de date de calitate a aerului în vederea eficientizării costurilor de comunicatii; actualizarea si/sau optimizarea sistemelor informationale cu solutiile tehnologice actuale si caracteristica unitară si omogenă a RNMCA;

f) păstrarea în bune conditii si mentinerea în timp a functionării la parametrii optimi a RNMCA, înîntregul său, luând în considerare procedurile standard de operare si de asigurare a calitătii.

3. Extinderea monitorizării calitătii aerului prin asigurarea supravegherii tuturor poluantilor prevăzuti în directivele europene în domeniu, în conformitate cu noile reglementări în vigoare:

a) achizitia si instalarea de echipamente suplimentare de măsurare în puncte fixe sau completarea/înlocuirea celor existente pentru poluantii prevăzuti de Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 448/2007 pentru aprobarea Normativului privind evaluarea pentru arsen, cadmiu, mercur, nichel si hidrocarburi aromatice policiclice în aerul înconjurător;

b) reamenajarea statiilor de monitorizare în vederea instalării unor echipamente suplimentare;

c) instalarea si punerea în functiune a noilor echipamente de monitorizare, inclusiv etalonarea acestora;

d) achizitia de echipamente pentru completarea sau înlocuirea celor existente si instalarea lor în statiile de monitorizare, laboratoarele de analize si centrele de colectare a datelor.

 

ARTICOLUL 22

Selectia solicitantului

 

(1) Selectia solicitantului se face în baza dosarului de finantare.

(2) Documentele necesare pentru solicitarea finantării sunt următoarele:

a) cererea de finantare (anexa nr. 1);

b) certificat de înregistrare fiscală, în copie certificată “conform cu originalul”;

c) certificat de atestare fiscală, emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finantare, în original sau copie legalizată;

d) certificat fiscal emisde administratiile locale, valabil la data depunerii cererii de finantare, în original sau copie legalizată;

e) certificat de cazier fiscal al solicitantului, eliberat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finantare, în original sau copie legalizată;

f) proiect privind optimizarea si dezvoltarea RNMCA.

 

ARTICOLUL 23

 

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ghid.


 

ANEXA Nr. 1

la ghid

 

CERERE DE FINANTARE NERAMBURSABI

 

Titlul proiectului .............................................................................................

Denumirea solicitantului ................................................................................

Forma juridică de organizare ........................................................................

Nr. de înregistrare la tribunal/judecătorie ......................................................

Codul fiscal .......................................

Adresa sediului social: str. ................................................nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. .....

Orasul/Satul, comuna ...................................................

Judetul/Sectorul ............................................................

Telefon .................................... Fax ............................... E-mail ..............................................

Reprezentantul legal ........................................................

Responsabilul de proiect .................................................

Telefon (fix si mobil) ........................................................ E-mail ..............................................

 

Finantare solicitată

 

Persoana juridică ................................................................ solicită o finantare nerambursabilă în sumă de ................................. lei,

pe un termen de ............... luni.

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului, conform Ghidului de finantare al Administratiei Fondului pentru Mediu

(AFM), este de .................................................... lei. (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile)

Valoarea totală a proiectului este de .......................... lei.

Subsemnatul, reprezentant al ........................................................, declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în declaratii, următoarele:

a) societatea nu este insolvabilă, nu este în stare de dizolvare sau lichidare, nici în încetare de plăti;

b) societatea nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea acesteia în una dintre situatiile prevăzute la lit. a);

c) sunt îndeplinite obligatiile exigibile de plată a impozitelor si taxelor către bugetul general consolidat;

d) nu sustinem/sponsorizăm activităti si nu vom sustine/sponsoriza activităti cu efect negativ asupra mediului;

e) societatea nu se află în dificultate economico-financiară;

f) detinem contributia proprie necesară implementării proiectului;

g) nu am furnizat informatii false în documentele prezentate;

h) am depus întreaga documentatie solicitată de AFM conform Ghidului de finantare;

i) suntem de acord cu faptul că în timpul procesului de analiză si evaluare a proiectului poate apărea ca necesară completarea cu noi acte, autorizatii, avize etc. a documentatiei depuse initial, pe care, la cererea si în termenul precizat de AFM, ne obligăm să le depunem;

j) nu am beneficiat de finantare nerambursabilă din altă sursă pentru acelasi proiect.

Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informatiilor continute în prezenta cerere de finantare si în toate celelalte anexe si documente depuse, inclusiv documentele financiare, garantez că datele furnizate sunt actuale, reale si corecte si declar că am luat cunostintă de prevederile Codului penal privind falsul în declaratii.

Neîndeplinirea conditiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor conditii va duce automat la respingerea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finantare în cadrul acestui program, dacă aceasta a fost acordată.

Finantarea nerambursabilă solicitată, dacă va fi aprobată si acordată, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în această cerere de finantare si în anexele si documentele aferente.

Subsemnatul sunt de acord ca orice institutie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai AFM cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legătură cu activitatea societătii.

Prin semnarea prezentei cereri si aplicarea stampilei, semnatarul confirmă că a înteles si si-a însusit în întregime continutul acesteia.

 

Numele, prenumele si functia reprezentantului legal

…………………………………………………………….

Semnătura reprezentantului legal si stampila solicitantului

…………………………………………………………….

Numele, prenumele si functia responsabilului de proiect

…………………………………………………………….

Semnătura responsabilului de proiect

…………………………………………………………….


ANEXA Nr. 2

la ghid

 

- Model -

 

CONTRACT PENTRU FINANTARE NERAMBURSABILÂ

Nr.........din............

Între:

Administratia Fondului pentru Mediu, cu sediul în ................................................................. nr. ....., sectorul .................., codul fiscal ............................, cont nr. .................................., deschis la Trezoreria Sectorului ........................, reprezentată legal prin ................................- presedinte, în calitate de finantator, denumită în continuare AFM,

si

........................................., cu sediul în ..................................., înregistrată la Tribunalul/Judecătoria ................................ sub nr. ......................, codul fiscal ..........................., cont nr. ............................., deschis la ..............................., reprezentată legal prin .................................-............................, în calitate de beneficiar, denumită în continuare Beneficiar,

a intervenit următorul contract:

 

ARTICOLUL 1

Obiectul contractului

 

(1) AFM acordă Beneficiarului o finantare nerambursabilă, denumită în continuare finantare, în valoare de ................. lei, reprezentând ..........% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, pentru implementarea proiectului intitulat ...................................., denumit în continuare proiect, conform hotărârii Comitetului de avizare nr. ....... din ....................

(2) Valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului este de ........................... lei.

(3) în toate cazurile, finantarea se raportează doar la valoarea cheltuielilor eligibile.

(4) Pentru stabilirea valorilor cheltuielilor eligibile aferente fiecărei trageri, se are în vedere cursul valutar al Băncii Nationale a României valabil la data încheierii prezentului contract de finantare.

(5) Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii generale:

a) sunt necesare pentru realizarea proiectului;

b) sunt în conformitate cu principiile unui management financiar corespunzător, respectiv utilizarea eficientă a banilor si realizarea unui raport optim cost - beneficiu;

c) sunt realizate după semnarea contractului de finantare si pe perioada de executie a proiectului;

d) sunt înregistrate în contabilitatea Beneficiarului, sunt identificabile, verificabile si pot fi dovedite prin documente originale;

e) se încadrează în anexa nr. 1.

(6) Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar beneficiarul are obligatia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.

(7) Beneficiarul acceptă finantarea si se angajează să desfăsoare proiectul pe propria răspundere.

 

ARTICOLUL 2

Destinatia finantării

 

Finantarea este acordată pentru realizarea proiectului, Beneficiarul obligându-se s-o utilizeze integral si numai pentru acest scop, conform cheltuielilor eligibile prevăzute în anexa nr. 1.

 

ARTICOLUL 3

Durata contractului si perioada de utilizare a finantării

 

(1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părti.

(2) Durata de realizare a proiectului este de ............. de la (nr. de luni) de la data intrării în vigoare a prezentului contract, fără însă a se depăsi 12 luni de la data încheierii acestuia.

(3) Suma neutilizată la finalul executiei proiectului se consideră anulată si finantarea se diminuează în mod corespunzător.

 

ARTICOLUL 4

Modalitatea de plată

 

(1) Beneficiarul va utiliza finantarea în mai multe transe, în conformitate cu Graficul de finantare nerambursabilă prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Utilizarea se efectuează prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe măsura tragerii sumelor si prin creditarea contului nr. ...................., deschis de către Beneficiar la ......., numai pe bază de cerere de tragere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, însotită de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Cheltuielile bancare (comisioanele bancare, diferentele de curs valutar etc.) nu constituie cheltuieli eligibile.

(4) Valoarea acordată Beneficiarului se calculează prin aplicarea la cheltuielile eligibile aferente fiecărei trageri a procentului aprobat.

 

ARTICOLUL 5

Obligatiile Beneficiarului

 

Beneficiarul are următoarele obligatii:

1. să folosească finantarea numai în scopul si în conditiile în care a fost acordată;

2. să asigure contributia proprie pentru realizarea proiectului;

3. să asigure executarea proiectului cu diligenta necesară si eficientă, în conformitate cu prezentul contract, precum si cu legislatia în vigoare si standardele de mediu aplicabile;

4. să respecte prevederile legislatiei în vigoare privind achizitiile publice, pentru achizitionarea de bunuri, servicii sau lucrări din finantarea acordată din Fondul pentru mediu;


5. să furnizeze AFM documentatia privind procedura de atribuire a contractelor de achizitii publice, inclusiv contractele, până la data depunerii cererii de tragere din finantare;

6. să fie singurul răspunzător în fata AFM pentru implementarea proiectului;

7. să asigure înregistrarea în evidenta contabilă a tuturor documentelor privind operatiunile aferente prezentului contract, precum si arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;

8. să furnizeze AFM copii ale situatiilor sale financiare trimestriale/semestriale si anuale, inclusiv balantele lunare de verificare aferente acestora, si să transmită AFM orice altă informatie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 7 zile de la cerere;

9. să plătească toate taxele, impozitele si contributiile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale; în acest sens va depune certificat de atestare fiscală la fiecare tragere si, semestrial, certificat fiscal;

10. să introducă în gestiunea proprie bunurile de natura activelor imobilizate corporale achizitionate în baza acestui contract, să le inscriptioneze cu sintagma “finantat din Fondul pentru mediu”, să le utilizeze si să le conserve cu diligentele unui bun proprietar si să nu le înstrăineze, gajeze sau ipotecheze pe perioada derulării proiectului si timp de .......... luni de la data finalizării proiectului;

11. să nu vândă, cesioneze, închirieze sau disponibilizeze active din patrimoniul propriu, legate de proiect, în alt scop decât pentru înlocuirea celor existente cu noi active de valoare cel putin egală cu cele existente;

12. să întocmească si să remită AFM, în termen de 30 de zile de la acordarea ultimei cereri de tragere, un raport de finalizare detaliat privind realizarea activitătilor;

13. să permită reprezentantilor AFM accesul la sediile sale si la amplasamentul proiectului pentru inspectarea activitătilor ce se realizează din finantarea acordată si examinarea registrelor si a evidentelor contabile, legate de proiect;

14. să permită personalului AFM să controleze modul în care Beneficiarul îndeplineste obiectivele proiectului;

15. să nu sponsorizeze/să nu finanteze activităti cu impact negativ asupra mediului, pe perioada de valabilitate a contractului;

16. să notifice AFM si să prezinte documentele corespunzătoare, în termen de 7 zile de la aparitia următoarelor evenimente:

a) modificări cu privire la actele constitutive si/sau la informatiile furnizate AFM cu ocazia prezentării cererii de finantare sau pe parcursul derulării prezentului contract;

b) în cazul în care va fi supus unei proceduri de dizolvare sau lichidare;

17. să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale si orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicarea si terminarea prezentului contract si a tuturor documentelor si activitătilor aferente;

18. să notifice AFM cu privire la orice alocatie nerambursabilă pe care o primeste până la încetarea contractului de finantare.

 

ARTICOLUL 6

Obligatiile AFM

 

AFM are următoarele obligatii:

1. să asigure finantarea proiectului în conditiile mentionate în prezentul contract;

2. să urmărească îndeplinirea etapelor prevăzute în contract;

3. să verifice prin inspectie la fata locului dacă tot ceea ce a declarat Beneficiarul este conform cu realitatea, înainte de aprobarea cererii de tragere;

4. să pună la dispozitia Beneficiarului informatiile legate de finantare;

5. să întocmească nota de control ca urmare a depunerii cererii de tragere.

 

ARTICOLUL 7

Cazuri de culpă

 

(1) Nerespectarea de către Beneficiar a oricăreia dintre obligatiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.

(2) Constituie caz de culpă si următoarele fapte ale Beneficiarului:

a) face declaratii false sau incomplete pentru a obtine finantarea prevăzută în contract ori furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;

b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de coruptie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

c) împotriva Beneficiarului a fost demarată procedura de dizolvare/lichidare/insolventă;

d) situatia economico-financiară a Beneficiarului nu mai asigură conditii de realizare a proiectului.

(3) AFM va notifica Beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă si în cazul în care deficientele mentionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, AFM are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere si fără nicio altă formalitate prealabilă:

a) sistarea temporară a utilizării finantării, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;

b) sistarea definitivă si rezilierea unilaterală a contractului cu recuperarea sumelor virate către Beneficiar, în conditiile Codului de procedură fiscală.

 

ARTICOLUL 8

Încetarea contractului

 

(1) Contractul încetează de drept:

a) la data prevăzută în contract;

b) în cazul imposibilitătii obiective a Beneficiarului de a realiza proiectul, prin renuntare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile;

c) la data interventiei unui act de autoritate;

d) la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în asa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară institutiei si interesului public; acest fapt va fi notificat Beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul aparitiei unor astfel de circumstante sau de la momentul în care AFM a avut cunostintă de aparitia unor astfel de circumstante.

(2) Contractul încetează prin reziliere, la initiativa AFM, în următoarele conditii:

a) Beneficiarul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin contract;

b) Beneficiarul este în procedură de reorganizare judiciară ori faliment, executare silită sau în oricare altă procedură asemănătoare;

c) în situatia intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 7 alin. (2).

(3) Rezilierea contractului de finantare din culpa Beneficiarului are drept consecintă restituirea, în termenul precizat în notificare/înstiintarea de plată, de către Beneficiar a finantării primite, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finantarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, calculată de la data plătii.

(4) Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecintele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa ori la initiativa sa (inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creantelor bugetare).

(5) în cazul în care încetarea contractului intervine înainte de termenul stabilit pentru prima tragere, Beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

(6) Pentru nedepunerea primei cereri de tragere în primele 12 luni de la data semnării contractului acesta se reziliază fără alte notificări prealabile.

 

ARTICOLUL 9

Forta majoră si cazul fortuit

 

(1) Prin fortă majoră si/sau caz fortuit se întelege un eveniment independent de vointa părtilor, imprevizibil si insurmontabil, intervenit după încheierea contractului si care împiedică părtile să îsi execute, total sau partial, obligatiile contractuale.

(2) Partea care invocă forta majoră are următoarele obligatii:

a) de a o notifica celeilalte părti în termen de 5 zile de la data aparitiei;

b) să transmită în termen de cel mult 30 zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de fortă majoră certificatul de fortă majoră emis de autoritatea competentă;

c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;

d) de a lua orice măsuri care îi stau la dispozitie, în vederea limitării consecintelor.

(3) Dacă nu se procedează la anuntare în conditiile si termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părti prin lipsa notificării.

(4) îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de actiune a fortei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părtilor până la aparitia acesteia.

(5) Forta majoră, comunicată si dovedită în conditiile alin. (2), exonerează de răspundere partea care o invocă.

(6) Dacă forta majoră si/sau consecintele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părtile se obligă să negocieze cu bună-credintă în vederea identificării solutiei celei mai bune:

a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părti să poată pretinde celeilalte daune-interese;

b) modificarea contractului.

(7) Prevederile de mai sus se aplică si cazului fortuit.

 

ARTICOLUL 10

Alte clauze

 

(1) Beneficiarul îsi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.

(2) Beneficiarul îsi asumă integral răspunderea pentru respectarea prevederilor legale cu privire la protectia muncii personalului însărcinat cu implementarea proiectului.

(3) în nicio circumstantă si din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere si obligată la plata de daune-interese pe durata desfăsurării proiectului si, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăti suplimentare.

(4) în cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala Beneficiarului.

(5) Contractul în integralitatea sa, precum si toate drepturile si obligatiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii; în caz de imposibilitate, neimputabilă Beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea poate fi preluată de succesorii săi în drepturi, cu aprobarea prealabilă a AFM.

(6) Beneficiarul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese si va informa imediat AFM despre orice situatie care dă nastere sau este posibil să dea nastere unui astfel de conflict.

(7) AFM si Beneficiarul se angajează să păstreze confidentialitatea documentelor si informatiilor legate de derularea prezentului contract, informatiile putând fi furnizate numai autoritătilor competente, în conditiile legii, sau unor terte părti numai cu acordul părtilor prezentului contract.

(8) Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum si alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul Beneficiarului, care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit si după cum consideră necesar informatia cuprinsă în rapoartele proiectului, precum si rezultatele obtinute, oricare ar fi forma acestora.

(9) Beneficiarul are obligatia de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate cu orice reclamatii si actiuni în justitie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de inventie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activitătile necesare implementării proiectului si daune-interese, costuri, taxe si alte cheltuieli, de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.


(10) Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.

(11) Beneficiarul se obligă ca, în orice notă, raport, material publicat, conferintă si seminar cu privire la proiect, să specifice că acesta a beneficiat de finantare din Fondul pentru mediu.

(12) Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renuntare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligatiilor Beneficiarului fată de aceasta.

(13) În situatia rectificării bugetului de venituri si cheltuieli anual al AFM, finantarea se diminuează/se sistează temporar, cu posibilitatea de prelungire a duratei contractului/încetează.

(14) În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislatiei aplicabile, părtile au obligatia să depună toate diligentele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligatiile stabilite în cuprinsul acestuia.

 

ARTICOLUL 11

Jurisdictie

 

(1) Orice neîntelegere rezultând din interpretarea si/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

(2) în cazul în care o solutie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre solutionare instantei judecătoresti de drept comun în a cărei rază teritorială îsi are sediul AFM.

 

ARTICOLUL 12

Notificări

 

(1) Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la următoarele adrese:

a) pentru AFM: Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6;

b) Pentru Beneficiar:....................

(2) în cazul în care Beneficiarul doreste să fie notificat la o altă adresă sau si-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris AFM.

(3) Notificările făcute Beneficiarului la adresele mentionate la alin. (1) lit. b) se consideră a fi aduse la cunostinta acestuia.

(4) Notificările se pot transmite si prin fax, la numărul .................. pentru AFM si numărul ............... pentru Beneficiar, cu conditia să fie confirmate ulterior.

 

ARTICOLUL 13

Amendamente

 

(1) Prezentul contract, inclusiv anexele la acesta, poate fi modificat si/sau completat numai cu acordul părtilor, consemnat într-un act aditional.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), nu este necesară întocmirea unui act aditional pentru modificările din coloana nr. 1 (“Data depunerii cererii de tragere”) din anexa nr. 2, dacă acestea nu implică si modificarea duratei de realizare a proiectului. În acest caz, sumele neutilizate la tragerile programate se vor reporta la tragerile ulterioare.

(3) Cererea privind modificarea contractului va fi transmisă AFM cu minimum 10 zile înaintea datei la care se doreste să opereze aceasta, cu exceptia cazurilor bine întemeiate si justificate de către Beneficiar.

(4) Cererea privind decalarea datei de depunere a cererii de tragere în conditiile prevăzute la alin. (3) se transmite cu cel putin două zile înaintea momentului la care se doreste ca această modificare să intre în vigoare.

(5) De asemenea, nu este necesară întocmirea unui act aditional pentru modificările înregistrate în graficul de desfăsurare a activitătilor, prevăzut în anexa nr. 5, cu conditia ca solicitarea privind modificarea acesteia să fie transmisă AFM cu minimum 5 zile înaintea datei la care se va desfăsura activitatea respectivă, dacă aceasta va fi devansată, sau cu minimum 5 zile înaintea datei stabilite prin contract.

 

ARTICOLUL 14

Dispozitii finale

 

(1) Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat si executat conform legislatiei române si guvernat de aceasta.

(2) Prin semnarea prezentului contract, noi, reprezentantii legali ai Beneficiarului, am luat cunostintă de prevederile Codului penal privind falsul în declaratii.

(3) Anexele ............ 1, pe care Beneficiarul declară că le cunoaste si le acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.

(4) Prezentul contract s-a semnat la data de ............... la sediul AFM, în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, din care un exemplar pentru AFM si unul pentru Beneficiar.

 

Administratia Fondului pentru Mediu

Presedinte,

…………………………………………………………….

Beneficiar

…………………………………………………………….

(numele si functia persoanelor mentionate în preambulul contractului, semnătura si stampila)

 

NOTĂ:

În contractul ce se încheie cu Beneficiarul:

- se vor completa toate rubricile rămase libere;

- se vor elimina toate prevederile care nu se potrivesc, se vor renumerota articolele si paragrafele si se vor face corelările corespunzătoare;

- se vor elimina, dacă este cazul, toate variantele înscrise cu bară care nu corespund.


1 Se va completa identificând corespunzător fiecare anexă sau se va elimina dacă nu sunt anexe.


 

 

ANEXA Nr. 1

la contractul pentru finantare nerambursabilă

 

Nr............/.............

CAPITOLE SI SUBCAPITOLE DE CHELTUIELI ELIGIBILE

 

Capitole si subcapitole de cheltuieli eligibile

 

 

 

 

 

Administratia Fondului pentru Mediu

Presedinte,

…………………………………………………………….

Beneficiar

…………………………………………………………….

(numele si functia persoanelor mentionate în preambulul contractului, semnătura si stampila)

Întocmit de referent de specialitate

(numai exemplarele care rămân la AFM)

…………………………………………………………….

 

 

ANEXA Nr. 2

la contractul pentru finantare nerambursabilă

 

Nr............/.............

GRAFICUL DE FINANTARE NERAMBURSABI

 

Nr. crt.

Data depunerii cererii de tragere

Suma

0

1

2

1.

 

 

2.

 

 

….

 

 

Total

X

 

 

Administratia Fondului pentru Mediu

Presedinte,

…………………………………………………………….

Beneficiar

…………………………………………………………….

(numele si functia persoanelor mentionate în preambulul contractului, semnătura si stampila)

Întocmit de referent de specialitate

(numai exemplarele care rămân la AFM)

…………………………………………………………….

 


ANEXA Nr. 3

la contractul pentru finantare nerambursabilă

 

- Model -

 

Nr. .........../.............

Solicitant .....................................

Sediul..........................................

C.U.I. ..........................................

Cont nr. ......................................, deschis la Trezoreria ....................

Nr. de înregistrare la Administratia Fondului pentru Mediu ............................

 

CERERE DE TRAGERE

Nr............/......................

În baza Contractului pentru finantare nerambursabilă nr. ............................. din ....../......./................., vă rugăm să aprobati prezenta cerere de tragere, pentru suma de .......................... lei, din finantarea nerambursabilă în valoare de .......................... lei.

Această sumă va fi utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activitătilor desfăsurate în perioada ......................

Documentele justificative [stat de plată colectiv sau individual (după caz), situatii de lucrări executate de Beneficiar, cuantificate valoric (după caz), facturi fiscale, ordine de plată, extrase de cont si/sau alte documente justificative, respectiv chitante fiscale, cecuri, registre de casă, ordine de deplasare (după caz), facturi externe (traduse autorizat în limba română), documente de transport, packing list, dispozitii de plată externe, declaratii vamale (pentru importurile din afara UE), extrase de cont, documente de transfer al fondurilor (în cazul importurilor), documentatia privind procedurile de achizitie publică (numai pentru unitătile de învătământ), contracte cu terti pentru achizitia de bunuri/servicii/lucrări (în situatia în care contractul este redactat într-o limbă străină, se va prezenta si traducerea autorizată a acestuia în limba română), proces-verbal de receptie bunuri/servicii/lucrări, certificat de atestare fiscală (pentru fiecare tragere), certificat fiscal (trimestrial), precum si balantele de verificare lunare, certificate de calitate si de garantie, declaratia de conformitate (a producătorului utilajului), alte documente relevante] sunt anexate la prezenta cerere în original si în copie.

 

Situatia finantării la data prezentei cereri de tragere

 

Suma totală aprobată conform  contractului pentru finantare

nerambursabilă

Suma acordată până la data prezentei cereri de tragere

Suma solicitată prin prezenta

cerere de tragere

Suma aprobată prin prezenta

cerere de tragere

Suma totală trasă din finantare,

inclusiv suma aprobată prin prezenta cerere de tragere

Suma rămasă de tras

din finantarea aprobată

(col. 1-5)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaratii, declar că am verificat datele din prezenta cerere si în conformitate cu informatiile furnizate o declar corectă si completă.

 

Reprezentantul legal al Beneficiarului

Numele si prenumele ....................................

Functia ..............................................

Semnătura ........................................

L.S.

 

Aprobat Administratia Fondului pentru Mediu

 

Presedinte,

…………………………………………………………….

Director Directia economică,

…………………………………………………………….

Director Directia implementare proiecte,

…………………………………………………………….

Sef Serviciu implementare,

…………………………………………………………….

Referent de specialitate,

…………………………………………………………….

 

 

NOTĂ:

Coloanele 1, 2 si 3 se completează de către Beneficiar, iar coloanele 4, 5 si 6 de către salariatii Administratiei Fondului pentru Mediu. După aprobare, o copie a cererii de tragere va fi înmânată Beneficiarului.


 

ANEXA Nr. 4

la contractul pentru finantare nerambursabilă

 

Nr............/.............

 

LISTA

documentelor justificative pentru efectuarea plătilor de către Administratia Fondului pentru Mediu

 

1. Stat de plată colectiv sau individual (după caz)

2. Situatii de lucrări executate de Beneficiar, cuantificate valoric (după caz)

3. Facturi fiscale, ordine de plată, extrase de cont si/sau alte documente justificative, respectiv chitante fiscale, cecuri, registre de casă, ordine de deplasare (după caz)

4. Facturi externe (traduse autorizat în limba română), documente de transport, packing list, dispozitii de plată externe, declaratii vamale, extrase de cont, documente de transfer al fondurilor (în cazul importurilor)

5. Documentatia privind procedurile de achizitie publică (numai pentru unitătile de învătământ)

6. Contracte cu terti pentru achizitia de bunuri/servicii/lucrări (în situatia în care contractul este redactat într-o limbă străină, se va prezenta si traducerea autorizată a acestuia în limba română)

7. Proces-verbal de receptie bunuri/servicii/lucrări

8. Certificat de atestare fiscală (pentru fiecare tragere), certificat fiscal (trimestrial), precum si balantele de verificare în care se evidentiază sumele primite ca finantare din partea Administratiei Fondului pentru Mediu.

9. Certificate de calitate si de garantie

10. Declaratia de conformitate (a producătorului utilajului)

11. Alte documente relevante

 

ANEXA Nr. 5

la contractul pentru finantare nerambursabilă

 

Nr............/.............

 

GRAFICUL DE DESFĂSURARE A ACTIVITĂTILOR

 

Nr. crt.

Data (intervalul) desfăsurării

Activitatea*)

0

1

2

1.

 

 

2.

 

 

 

 

TOTAL:

X

 


*) Vor fi mentionate si activităti ca: receptionarea tipăriturilor, achizitionarea obiectelor de inventar (aparat foto, binoclu, GPS), echipamentelor de protectie, materialelor inscriptionate, consumabilelor.

 

Administratia Fondului pentru Mediu

Presedinte,

…………………………………………………………….

Beneficiar

…………………………………………………………….

(numele si functia persoanelor mentionate în preambulul contractului, semnătura si stampila)

Întocmit de referent de specialitate

(numai exemplarele care rămân la AFM)

…………………………………………………………….

 

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

AGENTIA NATIONALĂ A FUNCTIONARILOR PUBLICI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 1.233/2009 privind stabilirea domeniilor prioritare în care se organizează programe de formare pentru functionari publici care ocupă functii publice generale de conducere si executie, precum si functii publice specifice asimilate acestora

 

Având în vedere:

- prevederile art. 2 alin. (2) lit. c) si d) si ale art. 5 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, republicată;

- prevederile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a functionarilor publici,

în temeiul art. 21 alin. (2) si al art. 22 alin. (1) lit. b) si d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006, republicată,

presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 1.233/2009 privind stabilirea domeniilor prioritare în care se organizează programe de formare pentru functionari publici care ocupă functii publice generale de conducere si executie, precum si functii publice specifice asimilate acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 4 iunie 2009, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Domeniile prioritare în care se organizează programe de formare pentru functionari publici care ocupă functii publice generale de conducere si executie, precum si functii publice specifice asimilate acestora, denumite în continuare domenii, sunt:

a) management financiar si contabilitate bugetară;

b) managementul proiectelor;

c) managementul resurselor umane din entitătile publice;

d) tehnologia informatiei si comunicatiilor;

e) comunicare si transparentă decizională;

f) drept administrativ si contencios administrativ.

(2) Autoritătile si institutiile publice detaliază domeniile prevăzute la alin. (1) în programe de formare conform necesitătilor institutionale stabilite prin planul anual de perfectionare profesională a functionarilor publici pe anul 2011.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Domeniile prevăzute la art. 1 sunt aplicabile tuturor autoritătilor si institutiilor publice, până la momentul aprobării prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici a noilor domenii prioritare, potrivit prevederilor art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a functionarilor publici.”

3. Articolul 3 se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Andras Zsolt Szakal

 

Bucuresti, 22 octombrie 2010.

Nr. 1.931.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.