MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 751/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 751         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 10 noiembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.061. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul agriculturii dintre Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale din România si Ministerul Agriculturii din Republica Populară Chineză, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2009

 

Acord de cooperare în domeniul agriculturii între Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale din România si Ministerul Agriculturii din Republica Populară Chineză

 

1.095. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate si a Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătătirea calitătii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

 

1.100. - Hotărâre privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

1.103. - Hotărâre privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.478/C. - Ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de participare, organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare în functie, trecerea agentilor în corpul ofiterilor si din sursă externă, a posturilor vacante de functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

 

2.647. - Ordin al ministrului finantelor publice privind completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul agriculturii dintre Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale din România si Ministerul Agriculturii din Republica Populară Chineză, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul de cooperare în domeniul agriculturii dintre Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale din România si Ministerul Agriculturii din Republica Populară Chineză, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Bârna Tanczos,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale

Sanitare Veterinare si pentru Siguranta

Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 20 octombrie 2010.

Nr. 1.061.

 

ACORD

de cooperare în domeniul agriculturii între Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale din România si Ministerul Agriculturii din Republica Populară Chineză

 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale din România si Ministerul Agriculturii din Republica Populară Chineză (denumite în continuare părti contractante),

intentionând să creeze conditii favorabile dezvoltării unei cooperări reciproc avantajoase în domeniul agriculturii si industriei prelucrătoare, pe baza principiului egalitătii si respectului reciproc,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile contractante vor actiona, în conformitate cu competentele lor si cu legislatia natională în vigoare, în vederea impulsionării cooperării bilaterale în domeniul economiei agricole, stiintei, tehnologiei si procesării produselor agricole, precum si promovării stabilirii de legături directe între întreprinderile din cele două tări.

 

ARTICOLUL 2

 

Prin prezentul acord, părtile contractante urmăresc atingerea următoarelor obiective:

2.1. sprijinirea cooperării în domeniul stiintei si tehnologiei agricole dintre institutele de cercetare implicate si dintre alte organizatii;

2.2. schimburi de experientă si informatii privind stiinta si tehnologia, dezvoltarea infrastructurii si managementul în domeniul agriculturii;

2.3. colaborări în domeniul geneticii si selectiei plantelor si animalelor, schimb de informatii privind selectia si sprijinirea cooperării dintre unităti de selectie ale ambelor părti contractante;

2.4. cooperare în prevenirea si combaterea epizootiilor;

2.5. sprijinirea cooperării dintre organizatiile serviciilor veterinare si fitosanitare;

2.6. sprijinirea cooperării dintre serviciile de informare agricolă;

2.7. schimb de experientă si informatii în domeniul managementului calitătii si sigurantei alimentelor;

2.8. cooperare în domeniul mecanizării agriculturii;

2.9. schimb de specialisti, experti si oameni de stiintă.


Domeniul de aplicare al prezentului acord poate fi lărgit prin adăugarea de alte forme de cooperare, cu acordul scris al ambelor părti contractante.

 

ARTICOLUL 3

 

Niciuna dintre părtile contractante nu va dezvălui informatiile economice, stiintifice si tehnologice obtinute de la cealaltă parte contractantă. Utilizarea rezultatelor cooperării economice, de procesare, stiintifice si tehnologice se va face cu acordul reciproc al părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 4

 

În vederea implementării eficiente a prezentului acord vor fi organizate întâlniri regulate ale părtilor contractante pentru identificarea domeniilor prioritare de cooperare, elaborarea de proiecte comune si discutarea problemelor de interes reciproc.

Proiectele comune si vizitele initiate de părtile contractante în cadrul prezentului acord vor fi realizate în conditiile convenite de ambele părti contractante.

 

ARTICOLUL 5

 

Prezentul acord nu va afecta niciun drept sau nicio obligatie care revine oricăreia dintre părtile contractante ca urmare a participării lor la alte acorduri internationale bilaterale sau multilaterale si ca urmare a calitătii de membru în organizatii internationale.

 

ARTICOLUL 6

 

Prezentul acord se încheie pe o perioadă de 5 (cinci) ani si va intra în vigoare la data primirii prin canale diplomatice a ultimei notificări scrise privind îndeplinirea de către părtile contractante a procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.

Prezentul acord va rămâne în vigoare pentru perioade succesive de 5 (cinci) ani, dacă niciuna dintre părtile contractante nu va notifica pe cale diplomatică celeilalte părti contractante, cu cel putin 6 luni înainte de finalizarea respectivei perioade de valabilitate a prezentului acord, intentia sa de a-l denunta.

Semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2009, în două exemplare originale, în limbile română, chineză si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergentă de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale din România,

Radu Mircea Berceanu,

ministrul interimar al agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale

Pentru

Ministerul Agriculturii din Republica Populară Chineză,

Xi JinPing,

vicepresedinte al Republicii Populare Chineze

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate si a Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătătirea calitătii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 3 august 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (4) si (5) vor avea următorul cuprins:

“(4) Beneficiarii a căror formă de organizare se modifică fac dovada actualizării datelor în sistemul de administrare a cotelor de lapte din cadrul Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură si în Registrul National al Exploatatiilor al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si anexează la cererea depusă documentele justificative corespunzătoare până la data de 15 noiembrie 2010.

(5) Persoanele fizice neautorizate potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, pot depune cererea, cu obligatia să se autorizeze ulterior depunerii cererii si să depună copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comertului până la data de 15 noiembrie 2010.”

2. La articolul 9, alineatul (21) va avea următorul cuprins:

“(21) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2010, controlul la fata locului se efectuează până la data de 30 noiembrie 2010, conform manualului de proceduri elaborat de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătătirea calitătii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 5 august 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Beneficiarii ajutorului specific sunt producătorii agricoli, persoane juridice si/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, active, înregistrate în fiecare an în sistemul de agricultură ecologică si care se află sub contract cu un organism de inspectie si certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, denumiti în continuare beneficiari.”


2. La articolul 3 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) să încheie un contract cu un organism de inspectie si certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/ aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale;”.

3. La articolul 3 alineatul (3), litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) să încheie un contract cu un organism de inspectie si certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/ aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale;”.

4. La articolul 3 alineatul (4), litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) să încheie un contract cu un organism de inspectie si certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/ aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale;”.

5. La articolul 5 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:

,,e) copie de pe contractul încheiat între beneficiar si un organism de inspectie si certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale;”.

6. La articolul 5, alineatele (2) si (5) vor avea următorul cuprins:

“(2) Beneficiarii care solicită ajutor specific pentru păsuni permanente (păsuni si fânete) si nu detin animale crescute în sistem ecologic trebuie să depună copii de pe facturile fiscale, din care să rezulte că livrează furajele în conversie, recoltate de pe păsune, unui crescător de animale înregistrat în sistemul de agricultură ecologică, sau o copie de pe contractul încheiat cu un crescător de animale înregistrat în sistemul de agricultură ecologică pentru utilizarea păsunii respective. În acest sens beneficiarul depune si o copie de pe fisa de înregistrare a crescătorului de animale căruia îi livrează furajele sau cu care a încheiat contractul.

(5) Persoanele fizice neautorizate potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, pot depune cererea, cu obligatia să se autorizeze ulterior depunerii cererii si să depună copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comertului până la data de 15 noiembrie 2010.”

7. La articolul 12, alineatul (21) va avea următorul cuprins:

“(21) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2010, controlul la fata locului se efectuează până la data de 30 noiembrie 2010, conform manualului de proceduri elaborat de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură.”

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOG

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2010.

Nr. 1.095.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1), al art. 12 alin. (1)-(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Arad si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad.

(2) După preluare, imobilul prevăzut la alin. (1) va fi utilizat în vederea reabilitării si aducerii sale în circuitul civil si valorificării potentialului istoric si cultural al Cetătii Aradului.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 2 din anexă, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Arad si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad, pentru efectuarea lucrărilor de investitii în vederea reabilitării din fondurile proprii ale administratiei locale.

(2) Consiliul Local al Municipiului Arad va trece imobilul prevăzut la alin. (1) din domeniul public al municipiului Arad si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, după efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor de investitii, stabilite de Ministerul Apărării Nationale prin nota de fundamentare a investitiei.

Art. 3. - (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Apărării Nationale a unui imobil constituit din teren cu suprafata de 10 ha, trecut în domeniul public al statului potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 139/2010, pentru realizarea unui poligon de instruire, conform standardelor militare.


(2) Predarea-preluarea imobilului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - (1) Consiliul Local al Municipiului Arad va transfera în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în conditiile legii, un număr de 250 de unităti locative, împreună cu terenul aferent acestora, pentru personalul Ministerului Apărării Nationale, realizate prin programe derulate de Agentia Natională pentru Locuinte.

(2) Structura pe camere a unitătilor locative se va stabili ulterior, pe baza unui protocol încheiat între părtile interesate.

Art. 5. - (1) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (1) si art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate.

(2) Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face după predarea-preluarea imobilului reabilitat de către Consiliul Local al Municipiului Arad prevăzut la art. 2 alin. (1) si relocarea unitătii militare.

Art. 6. - În cazul în care nu se respectă destinatia imobilului prevăzut la art. 1, precum si obligatiile si termenele înscrise în prezenta hotărâre, imobilele prevăzute la nr. crt. 1 si 2 din anexă revin în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2010.

Nr. 1.100.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor imobile, aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, pentru care se reglementează situatia juridică

 

Nr. crt.

Locul

unde este situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Codul de clasificare din inventarul

bunurilor aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale,

care alcătuiesc domeniul public

al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1.

Judetul Arad, municipiul Arad, Str. Cetătii nr. 1

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Nationale

Municipiul Arad, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad

- imobil 1187

- cod 8.29.09

- nr.M.F. 104.136

- valoarea de inventar 83.240,804

Suprafata construită = 149.492,59 m2 Suprafata desfăsurată = 158.518,09 m2 Suprafata totală a terenului (inclusiv constructiile) = 88,86 ha

2.

Judetul Arad, municipiul Arad

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Nationale

Municipiul Arad, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad

- imobil 718

- cod 8.29.09

- nr.M.F. 104.135

- valoarea de inventar 16.067,909

Suprafata construită = 7.903,33 m2 Suprafata desfăsurată = 12.292,53 m2 Suprafata totală a terenului (inclusiv constructiile) = 17,725 ha


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE, aprobată prin Legea nr. 31/2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suma de 9.203 mii lei necesară pentru contractarea si implementarea de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de autoritate publică centrală cu rol de autoritate de implementare, a componentelor necontractate din proiectele PHARE, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) include taxa pe valoarea adăugată, precum si alte cheltuieli, conform dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE, aprobată prin Legea nr. 31/2010.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anii 2011 si 2012, de la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul 55 “Alte transferuri”, alineatul 08 “Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă”.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2010.

Nr. 1.103.

 

ANEXA

 

SUMELE

necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE

 

Nr. crt.

Denumirea proiectului

Suma necesară alocată de la bugetul de stat

(mii lei)

TOTAL

(mii lei)

1.

PHARE RO 2006/018-147.04.03 “Portofoliu de proiecte PHARE CES 2006”

Lotul 3 Asistentă tehnică pentru pregătirea unui plan strategic pentru achizitionarea de material rulant

2.542

2.542

2.

PHARE RO 018-147.03.10.03 “Implementarea măsurilor de protectie a mediului la unitatea de întretinere a materialului rulant apartinând CFR Călători”

6.661

6.661

 

 

Total general:

(inclusiv TVA)

9.203 mii lei


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de participare, organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare în functie, trecerea agentilor în corpul ofiterilor si din sursă externă, a posturilor vacante de functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

 

În conformitate cu prevederile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 14 alin. (1), art. 26 alin. (2), art. 29 alin. (1) si art. 31 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor, republicată,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1, - Se aprobă Regulamentul privind conditiile de participare, organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare în functie, trecerea agentilor în corpul ofiterilor si din sursă externă, a posturilor vacante de functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă dispozitiile cuprinse în art. 1 lit. a), art. 2-40, art. 41 alin. (1), art. 42, 43, 46, 68, 69, 70, anexele nr. 1, 2, 3 si 4 din Regulamentul privind conditiile de participare, organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si avansare, precum si conditiile pentru modificarea si încetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.854/C/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si Ordinul ministrului justitiei nr. 3.493/C/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de participare, organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea functiilor vacante de director general, director general adjunct si director de directie în cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si de director de unitate penitenciară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 21 decembrie 2007, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Lidia Barac,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 octombrie 2010.

Nr. 2.478/C.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind conditiile de participare, organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare în functgie,

trecerea agentilor în corpul ofiterilor si din sursă externă, a posturilor vacante de functionar public cu statut special

din sistemul administratiei penitenciare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste conditiile de participare, organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare.

Art. 2. - (1) Posturile vacante de director general, director general adjunct si director de directie în cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si de director de unitate penitenciară sunt scoase la concurs prin ordin al ministrului justitiei. Pentru posturile de director general adjunct si director de directie în cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si de director de unitate penitenciară este necesară propunerea directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(2) Posturile vacante de functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, altele decât cele prevăzute la alin. (1), sunt scoase la concurs prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, la propunerea conducătorilor structurilor de specialitate, pentru aparatul central si, respectiv, la propunerea directorilor unitătilor subordonate, pentru acestea, cu avizul structurii de resurse umane din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, în raport cu fondurile bugetare alocate anual si cu prioritătile sistemului penitenciar.


 

CAPITOLUL II

Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de director general, director general adjunct, director de directie în cadrul Administratiei Nationale

a Penitenciarelor si de director de unitate penitenciară

 

SECTIUNEA 1

Activităti premergătoare

 

Art. 3. - (1) Functiile de conducere vacante de director general, director general adjunct si director de directie în cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si de director de unitate penitenciară se ocupă prin avansarea ofiterilor si agentilor, prin concurs cu candidati din sursă internă.

(2) Functiile de conducere de director general, director general adjunct si director de directie în cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si de director de unitate penitenciară, rămase vacante ca urmare a neocupării, în conditiile stabilite la alin. (1), se ocupă prin concurs cu candidati din sursă externă.

(3) Concursurile prevăzute la alin. (1) si (2) se organizează de Administratia Natională a Penitenciarelor, prin structura de resurse umane.

(4) La concursul pentru ocuparea functiilor de director general, director general adjunct si director de directie în cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si de director de unitate penitenciară se pot înscrie persoanele care îndeplinesc următoarele conditii:

a) au cetătenia română si domiciliul în România;

b) cunosc limba română;

c) îndeplinesc conditiile de studii si vechime prevăzute de lege;

d) au capacitate deplină de exercitiu si sunt apte din punct de vedere medical si psihologic pentru îndeplinirea functiei;

e) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârsirea de infractiuni;

f) îndeplinesc conditiile specifice postului;

g) nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o functie publică în ultimii 7 ani;

h) au un comportament corespunzător cerintelor de conduită admise si practicate în societate;

i) nu au fost agenti sau colaboratori ai organelor de securitate ca politie politică;

j) nu se află în evidentă cu sanctiuni disciplinare neradiate - pentru candidatii din sursă internă;

k) nu au fost evaluate cu calificativul “nesatisfăcător” sau “satisfăcător” în anul anterior organizării concursului - pentru candidatii din sursă internă.

Art. 4. - (1) Anuntul privind concursul cu candidati din sursă externă se publică de către Administratia Natională a Penitenciarelor, cel putin într-un ziar cu acoperire natională, cu cel putin 45 de zile înainte de data sustinerii proiectului de management si cuprinde:

a) denumirea unitătii/unitătilor penitenciare care scoate/scot posturi la concurs, numărul si denumirea posturilor;

b) locul si data-limită până la care se pot depune dosarul de înscriere si proiectul de management;

c) cuantumul taxei de înscriere la concurs - pentru concursurile care au candidati din sursă externă;

d) institutiile si site-urile de unde se pot obtine informatii suplimentare.

(2) Anuntul prevăzut la alin. (1) se afisează la sediul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si pe site-ul acestei institutii, completat cu informatiile referitoare la:

a) conditiile de participare la concurs;

b) cerintele postului;

c) actele necesare pentru dosarul de înscriere;

d) probele de concurs si locul sustinerii;

e) informatii referitoare la proiectul de management, inclusiv bibliografia si tematica;

f) date de contact.

(3) Modificările intervenite din motive obiective, referitoare la data, ora si locul desfăsurării concursului, se vor afisa în timp util pe site-ul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si la sediul acesteia.

(4) Dispozitiile alin. (2) si (3) se aplică si în cazul concursului cu candidati din sursă internă.

Art. 5. - Conditiile specifice de participare la concurs, tematica si bibliografia, după caz, se stabilesc de Administratia Natională a Penitenciarelor, cu exceptia celor pentru ocuparea functiei de director general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, care se stabilesc de Ministerul Justitiei.

Art. 6. - (1) Dosarul de înscriere la concurs contine:

a) cererea de înscriere, cu o singură optiune, care cuprinde si declaratia prin care se confirmă luarea la cunostintă a conditiilor de încadrare si a riscului excluderii, în urma verificărilor specifice, dacă acestea conduc la neîndeplinirea conditiilor de încadrare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) copii ale actului de identitate;

c) copia certificatului de căsătorie, unde este cazul;

d) curriculum vitae - model european;

e) copia livretului militar, acolo unde este cazul;

f) copia diplomei de studii sau adeverintă în original, care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului scos la concurs, precum si foile matricole si, după caz, alte acte care atestă efectuarea unor specializări;

g) copia carnetului de muncă sau o adeverintă care să ateste locurile de muncă avute anterior, functiile ocupate, vechimea în muncă si, după caz, în specialitate;

h) cazierul judiciar - pentru candidatii din sursă externă;

i) declaratia pe propria răspundere că nu a fost eliberat din motive imputabile sau destituit dintr-o functie publică în ultimii 7 ani - pentru candidatii din sursă externă;

j) declaratia pe propria răspundere că nu se află în evidentă cu sanctiuni disciplinare neradiate - pentru candidatii din sursă internă;

k) copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale din anul anterior organizării concursului - pentru candidatii din sursă internă;

l) declaratia pe propria răspundere că nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca politie politică;

m) alte documente care atestă îndeplinirea cerintelor specifice postului scos la concurs, după caz.

(2) La depunerea dosarului, copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însotite de documentele originale si se certifică pentru conformitatea cu originalul de către structura de resurse umane din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 7. - În termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării anuntului, candidatii depun dosarele complete la structura de resurse umane din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 8. - (1) După expirarea termenului prevăzut la art. 7, candidatii sustin testarea psihologică, conform programărilor stabilite de structura de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(2) Comunicarea programărilor si a rezultatelor la testarea psihologică se face de către structura de resurse umane din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 9. - (1) în termen de 7 zile lucrătoare de la data afisării rezultatelor la testarea psihologică, candidatii din sursă internă declarati “apt” depun la structura de resurse umane din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor adeverinta medicală, eliberată de medicul unitătii în care este încadrat candidatul functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din care să rezulte aptitudinea, din punct de vedere medical, de ocupare a functiei pentru care candidează.

(2) în termenul prevăzut la alin. (1) candidatii din sursă externă efectuează examinarea medicală, conform metodologiei si baremelor medicale în vigoare, iar rezultatele se transmit structurii de resurse umane din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(3) Candidatii din sursă externă declarati “apt” din punct de vedere medical depun, în termenul prevăzut la alin. (1), la structura de resurse umane din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor copia chitantei care atestă achitarea taxei de concurs. Cuantumul taxei de concurs se stabileste prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 10. - În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 9 alin. (1), structura de resurse umane din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor verifică dosarele candidatilor înscrisi si afisează pe site-ul Administratiei Nationale a Penitenciarelor tabelul nominal cuprinzând candidatii care îndeplinesc/nu îndeplinesc conditiile de participare la concurs si motivul neîndeplinirii acestora.

 

SECTIUNEA a 2-a

Organizarea si desfăsurarea concursului

 

Art. 11. - (1) Concursul constă în două probe: interviu pentru sustinerea unui proiect de management si proba practică pentru evaluarea aptitudinilor manageriale.

(2) în cadrul probelor de concurs candidatii sunt verificati si evaluati cu privire la cunostintele si aptitudinile manageriale necesare ocupării functiei pentru care candidează; sunt urmărite în principal abilităti legate de folosirea adecvată si eficientă a resurselor umane, materiale si financiare, capacitatea de organizare, strategie, analiză, sinteză, previziune, rezistenta la stres, capacitatea rapidă de decizie, initiativă si capacitate de adaptare rapidă la situatii noi, comunicare.

(3) Proiectul de management se întocmeste pe domeniul de activitate al postului, raportat la specificul unitătii care scoate postul la concurs. Proiectul va avea maximum 5.000 de cuvinte, se vor utiliza font Arial 12 si spatiere la 1 rând.

Art. 12. - (1) în functie de specificul posturilor, ministrul justitiei numeste, prin ordin, următoarele comisii:

a) comisia de concurs;

b) comisia de solutionare a contestatiilor.

(2) în situatia în care functiile scoase la concurs sunt din mai multe domenii de activitate, iar tematica stabilită este diferită, se constituie comisii de concurs distincte pentru fiecare domeniu.

(3) Fiecare comisie este formată din presedinte, membri si secretari, după cum urmează:

- presedinte: un secretar de stat sau o altă persoană desemnată de ministrul justitiei;

- membri: - un specialist în management;

- un psiholog;

- un specialist din cadrul Ministerului Justitiei;

- un specialist din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

- secretari: 1-2 ofiteri din cadrul structurii de resurse umane din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, în raport cu numărul candidatilor înscrisi la concurs.

(4) Persoanele desemnate în comisii, în cadrul aceluiasi concurs, pot detine calitatea de presedinte, membru sau secretar al unei singure comisii dintre cele mentionate la alin. (1).

(5) Ordinul de stabilire a comisiilor contine si informatii referitoare la desemnarea unitătii care asigură logistica, precum si unitatea care va utiliza, conform legii, fondurile rezultate din taxele de participare la concurs.

(6) Comisia de concurs este aceeasi pentru ambele probe.

Art. 13. - (1) Din comisiile prevăzute la art. 12 nu pot face parte persoanele care se află în una dintre următoarele situatii:

- sunt desemnate în comisii, în cadrul aceluiasi concurs, cu sotul/sotia sau o rudă de gradul I;

- sunt sot/sotie sau rudă până la gradul I inclusiv ori, după caz, au relatii cu caracter patrimonial cu unul dintre candidati.

(2) Persoanele desemnate în comisiile prevăzute la art. 12 semnează o declaratie pe propria răspundere în care precizează că:

a) nu se află/se află în vreuna dintre situatiile prevăzute la alin. (1);

b) vor respecta confidentialitatea lucrărilor comisiei.

(3) Existenta vreuneia dintre situatiile prevăzute la alin. (1) poate fi sesizată de orice persoană, în scris, caz în care ministrul justitiei dispune înlocuirea persoanei din comisie.

Art. 14. - (1) Presedintele comisiei de concurs stabileste, în raport cu numărul candidatilor care îndeplinesc conditiile de participare la concurs, planificarea orară a desfăsurării probelor de concurs si transmite programarea structurii de resurse umane din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pentru afisare la avizier si pe site-ul Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(2) Probele de concurs se înregistrează audio-video, cu acordul scris al candidatului, solicitat la depunerea dosarului.

(3) Comisia de concurs stabileste planul probelor, subiectele aferente probei practice, criteriile de evaluare si baremele de notare.

(4) Probele de concurs se notează cu note de la 1 la 10. Nota 1 se acordă din oficiu candidatilor prezenti.

(5) Baremele de notare se afisează, după sustinerea probelor de concurs, la sediul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si pe site-ul acestei institutii.

Art. 15. - (1) Pe baza baremelor de notare, în mod individual, presedintele si membrii comisiei de concurs notează fiecare candidat; pentru fiecare probă, notele acordate sunt trecute în câte un borderou centralizator, semnat pe fiecare filă de presedintele si membrii comisiei de concurs, în ziua sustinerii probei; pentru fiecare probă, nota acordată candidatului este media aritmetică a notelor acordate de presedintele si membrii comisiei de concurs, cu două zecimale.

(2) Rezultatele obtinute de către fiecare candidat se stabilesc pe baza mediei aritmetice a notelor obtinute la fiecare dintre cele două probe, cu două zecimale, si se consemnează într-un proces-verbal, în ordine descrescătoare, separat pentru fiecare post în parte; proces ui-verb al se semnează pe fiecare pagină de către presedintele si membrii comisiei de concurs.

(3) Este declarat “admis” candidatul care se clasează primul dintre cei care au candidat pentru acelasi post si a obtinut pentru fiecare probă minimum nota 5 (cinci) si media aritmetică a notelor obtinute minimum 7 (sapte); la rezultate egale are prioritate candidatul a cărui medie generală de promovare a anilor de studii la facultate este mai mare.

(4) Procesul-verbal cu rezultatele obtinute de candidati se afisează la sediul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si pe site-ul acestei institutii, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data sustinerii ultimei probe de concurs de către toti candidatii.

Art. 16. - (1) Candidatii nemultumiti de rezultatul concursului pot contesta nota la una sau la ambele probe în termen de o zi lucrătoare de la data afisării rezultatelor; în lipsa acordului cu privire la înregistrarea audiovideo, contestatia se respinge.

(2) Contestatiile se depun la structura de resurse umane din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor; prin grija acestei structuri, contestatiile se înregistrează, mentionându-se pe acestea data si ora depunerii, precum si semnătura persoanei care a efectuat înregistrarea, si sunt predate în cel mai scurt timp secretarului comisiei de solutionare a contestatiilor.

(3) Solutionarea contestatiilor se realizează de către comisia de solutionare a contestatiilor, în cel mult două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a acestora.

(4) Comisia de solutionare a contestatiilor:

a) verifică dacă contestatia a fost depusă în termenul prevăzut la alin. (1);

b) verifică dacă aspectele contestate au legătură cu notarea probelor, se referă la candidatul care a formulat contestatia si există acordul acestuia pentru efectuarea înregistrărilor audiovideo;

c) respinge contestatia care nu îndeplineste conditiile prevăzute la lit. a), respectiv b);

d) solicită presedintelui comisiei de concurs documentatia necesară rezolvării contestatiei si înregistrările audiovideo ale probelor de concurs;

e) reevaluează cunostintele si aptitudinile manageriale ale candidatului, conform art. 11 alin. (2).

Art. 17. - (1) Presedintele si membrii comisiei de solutionare a contestatiilor procedează la solutionarea contestatiei; prevederile art. 15 alin. (1)se aplică în mod corespunzător.

(2) Rezultatele solutionării contestatiilor se consemnează într-un proces-verbal, semnat pe fiecare pagină de către presedintele si membrii comisiei de solutionare a contestatiilor, si se afisează la sediul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si pe site-ul acestei institutii, înainte de expirarea termenului de solutionare a contestatiilor.

(3) Nota obtinută în urma contestatiei este definitivă.

Art. 18. - (1) Pe baza rezultatelor contestatiilor, presedintele comisiei de concurs dispune întocmirea procesului-verbal cu rezultatele finale ale concursului, în conformitate cu dispozitiile art. 15 alin. (3); proces ui-verb al se semnează pe fiecare pagină de către presedintele si membrii comisiei de concurs.

(2) Rezultatele finale ale concursului se afisează la sediul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si pe site-ul acestei institutii, în cel mult două zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor la contestatii.

Art. 19. - Candidatul nemultumit de rezultatul final al concursului se poate adresa instantei de contencios administrativ, în conditiile legii.

Art. 20. - (1) Pentru fiecare concurs se constituie un dosar care contine proiectele de management ale candidatilor, documentele create si gestionate de către comisiile de concurs si de solutionare a contestatiilor, precum si alte documente care au legătură cu acest concurs, inclusiv înregistrările audiovideo.

(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) se constituie prin grija comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor, precum si a structurii de resurse umane din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, care răspunde de păstrarea si arhivarea acestuia conform reglementărilor în vigoare.

(3) Documentele personale originale din dosarele candidatilor care nu au promovat concursul sunt restituite acestora, la cerere, păstrându-se la dosar copii certificate conform cu originalul.

Art. 21. - Structura de resurse umane din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor întocmeste, pe baza rezultatelor finale ale concursului, dosarele de încadrare ale candidatilor declarati “admis”.

Art. 22. - (1) Ordinele de numire pentru candidatii declarati “admis” la concurs se emit în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data afisării rezultatelor finale ale concursului.

(2) în mod exceptional, pentru motive temeinic justificate, ordinele de numire în functie pot fi emise cu depăsirea termenului prevăzut la alin. (1); în acest caz, structura de resurse umane din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor are obligatia de a înstiinta de îndată candidatii declarati “admis”.

(3) Ordinele de numire în functie se comunică, în timp util, candidatilor declarati “admis” de către structura de resurse umane din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 23. - (1) Candidatii declarati “admis” la concurs au obligatia de a se prezenta la post în termen de 30 de zile calendaristice de la emiterea ordinului de numire în functie.

(2) în cazul în care candidatii pentru care s-au emis ordine de numire în functie nu se prezintă la post, în conditiile alin. (1), din cauze imputabile acestora, oferta de ocupare a postului se face următorului candidat declarat “admis”.

(3) Dacă nu există niciun candidat care să fi obtinut nota necesară pentru a fi declarat “admis”, se va proceda la organizarea unui nou concurs.

 

CAPITOLUL III

Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de functionar public cu statut special, altele decât cele de director general, director general adjunct, director de directie si director de unitate penitenciară

 

SECTIUNEA 1

Activităti premergătoare

 

Art. 24. - (1) Functiile de conducere vacante, altele decât cele de director general, director general adjunct si director de directie în Administratia Natională a Penitenciarelor, precum si de director de unitate penitenciară se ocupă prin avansarea ofiterilor si agentilor, prin concurs cu candidati din sursă internă.

(2) Functiile de conducere, altele decât cele de director general, director general adjunct si director de directie în Administratia Natională a Penitenciarelor, precum si de director de unitate penitenciară, rămase vacante ca urmare a neocupării, în conditiile stabilite la alin. (1), se ocupă prin concurs cu candidati din sursă externă.

(3) Ocuparea prin concurs a functiilor de executie vacante din sistemul administratiei penitenciare se face prin următoarele modalităti:

a) avansarea ofiterilor, prin concurs cu candidati din sursă internă;

b) avansarea agentilor, prin concurs cu candidati din sursă internă;

c) trecerea agentilor în corpul ofiterilor, prin concurs cu candidati din sursă internă;

d) concurs cu candidati din sursă externă.

Art. 25. - La concurs se pot înscrie persoanele care îndeplinesc următoarele conditii:

a) au cetătenia română si domiciliul în România;

b) cunosc limba română;

c) îndeplinesc conditiile de studii si vechime prevăzute de lege;

d) au capacitate deplină de exercitiu si sunt apte din punct de vedere medical si psihologic pentru îndeplinirea functiei;

e) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârsirea de infractiuni;

f) îndeplinesc conditiile specifice postului, inclusiv criteriul de înăltime pentru posturile din sectorul operativ, stabilit prin ordin al ministrului justitiei;

g) nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o functie publică în ultimii 7 ani;

h) au un comportament corespunzător cerintelor de conduită admise si practicate în societate;

i) nu au fost agenti sau colaboratori ai organelor de securitate ca politie politică;

j) nu se află în evidentă cu sanctiuni disciplinare neradiate - pentru candidatii la concursuri din sursă internă;


k) nu au fost evaluate cu calificativul “nesatisfăcător” sau “satisfăcător” în anul anterior organizării concursului - pentru candidatii la concursuri din sursă internă.

Art. 26. - (1) Anuntul privind concursul cu candidati din sursă externă se publică de către unitatea organizatoare, cel putin într-un ziar cu acoperire natională, cu cel putin 45 de zile înainte de data sustinerii interviului si cuprinde:

a) denumirea unitătii/unitătilor penitenciare, care scoate/scot posturi la concurs, numărul si denumirea posturilor;

b) locul si data-limită până la care se pot depune dosarele de înscriere;

c) cuantumul taxei de înscriere la concurs;

d) institutiile si site-urile de unde se pot obtine informatii suplimentare.

(2) Anuntul prevăzut la alin. (1) se publică pe site-ul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, al unitătii organizatoare si ale unitătilor, care au posturi scoase la concurs, se afisează la avizierul unitătii organizatoare si al celor care au posturi la concurs si se completează cu informatii referitoare la:

a) conditiile de participare la concurs;

b) cerintele postului;

c) actele necesare pentru dosarul de înscriere;

d) probele de concurs si locul de sustinere a acestora;

e) tematica si bibliografia de concurs;

f) datele de contact.

(3) Modificările intervenite din motive obiective, referitoare la data, ora si locul desfăsurării concursului, se publică în timp util pe site-ul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si se afisează la avizierele unitătilor unde este publicat anuntul de concurs.

(4) Dispozitiile alin. (2) si (3) se aplică si în cazul concursului cu candidati din sursă internă.

Art. 27. - (1) Tematica, bibliografia, conditiile specifice de participare la concurs, posturile pentru care este necesară sustinerea probelor prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. b), c) si d), precum si metodologia desfăsurării acestor probe, respectiv baremele de notare a acestora, se stabilesc de către structurile de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si se aprobă prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(2) Structura de resurse umane si Serviciul psihologia personalului din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor elaborează ghidul de interviu, care cuprinde notiuni generale cu privire la organizarea si desfăsurarea probei prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a).

(3) Structura interviului stabilită pe baza abilitătilor, calitătilor, aptitudinilor si cerintelor specifice necesare pentru îndeplinirea atributiilor functionale ale posturilor scoase la concurs are caracter confidential si se stabileste de membrii comisiei de concurs la data interviului, înaintea sustinerii probei.

Art. 28. - (1) Dosarul de înscriere la concurs contine:

a) cererea de înscriere, cu o singură optiune, care cuprinde si declaratia prin care se confirmă luarea la cunostintă a conditiilor de încadrare si a riscului excluderii, în urma verificărilor specifice, dacă acestea conduc la neîndeplinirea conditiilor de încadrare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2;

b) copii ale actului de identitate;

c) copia certificatului de căsătorie, unde este cazul;

d) curriculum vitae - model european;

e) copia livretului militar, acolo unde este cazul;

f) copia diplomei de studii sau adeverintă în original, care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului scos la concurs, precum si foile matricole sau, după caz, alte acte care atestă efectuarea unor specializări;

g) copia carnetului de muncă sau o adeverintă care să ateste locurile de muncă avute anterior, functiile ocupate, vechimea în muncă si, după caz, în specialitate;

h) cazierul judiciar - pentru candidatii din sursă externă;

i) declaratia pe propria răspundere că nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca politie politică;

j) declaratia pe propria răspundere că nu a fost eliberat din motive imputabile sau destituit dintr-o functie publică în ultimii 7 ani - pentru candidatii din sursă externă;

k) declaratia pe propria răspundere că nu se află în evidentă cu sanctiuni disciplinare neradiate - pentru candidatii la concursuri din sursă internă;

l) copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale din anul anterior organizării concursului - pentru candidatii la concursuri din sursă internă;

m) alte documente care dovedesc îndeplinirea conditiilor de participare la concurs, după caz.

(2) La depunerea dosarului, copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însotite de documentele originale si se certifică, pentru conformitatea cu originalul, de către structura de resurse umane din cadrul unitătii care scoate posturile la concurs.

Art. 29. - (1) în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării anuntului, candidatii depun dosarele complete la structura de resurse umane din cadrul unitătii care scoate posturile la concurs.

(2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), candidatii sustin o testare psihologică, conform programărilor stabilite de structura de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(3) Comunicarea programărilor si a rezultatelor la testarea psihologică se face de către unitatea care scoate posturile la concurs.

Art. 30. - (1) în termen de 7 zile lucrătoare de la afisarea rezultatelor la testarea psihologică, candidatii din sursă internă declarati “admis” depun la unitatea care scoate posturile la concurs o adeverintă medicală, eliberată de medicul unitătii în care este încadrat candidatul functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din care să rezulte aptitudinea medicală de ocupare a functiei pentru care candidează.

(2) în termenul prevăzut la alin. (1) candidatii din sursă externă declarati “admis” la testarea psihologică efectuează examinarea medicală, conform metodologiei si baremelor medicale în vigoare, si depun rezultatele la unitatea care scoate posturile la concurs.

(3) Candidatii din sursă externă declarati “apt” din punct de vedere medical depun, în termenul prevăzut la alin. (1), la structura de resurse umane din unitatea care scoate posturile la concurs o copie a chitantei care atestă achitarea taxei de concurs. Cuantumul taxei de concurs se stabileste prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 31. - În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (1), structura de resurse umane din unitatea care scoate posturile la concurs verifică dosarele candidatilor înscrisi si afisează la avizierul propriu tabelul nominal cuprinzând candidatii care au/nu au dosarul complet si îndeplinesc/nu îndeplinesc conditiile de participare la concurs si motivul neîndeplinirii acestora. Tabelul cuprinzând candidatii care îndeplinesc conditiile de participare la concurs se trimite la unitatea organizatoare împreună cu dosarele candidatilor care îndeplinesc conditiile de participare la concurs.


 

SECTIUNEA a 2-a

Probele de concurs

 

Art. 32. - (1) Candidatii care îndeplinesc conditiile de participare la concurs sustin, după caz, următoarele probe de concurs, ce se derulează cronologic, astfel:

a) interviul, obligatoriu pentru toate functiile scoase la concurs;

b) proba sportivă, numai pentru functiile stabilite de către structurile de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

c) proba practică de verificare a abilitătilor de utilizare a calculatorului, numai pentru functiile stabilite de către structurile de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

d) proba practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atributiilor de serviciu, numai pentru functiile stabilite de către structurile de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

e) proba scrisă pentru examinarea cunostintelor teoretice, obligatoriu pentru toate functiile scoase la concurs.

(2) Probele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) au caracter eliminatoriu, se evaluează cu “admis7”respins” si nu pot fi contestate.

 

SECTIUNEA a 3-a

Comisii si atributii

 

Art. 33. - (1) Directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor stabileste, prin decizie, la propunerea unitătilor organizatoare sau a structurii de resurse umane din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pentru posturile din cadrul acestei institutii, următoarele comisii:

a) comisia de concurs, pentru toate probele;

b) comisia de solutionare a contestatiilor la proba scrisă pentru examinarea cunostintelor teoretice.

(2) Fiecare comisie este formată din presedinte, membri si secretar, după cum urmează:

a) comisia de concurs:

- presedinte: directorul unitătii organizatoare sau al unei unităti care scoate posturi la concurs ori un director adjunct, din domeniul postului, respectiv seful structurii de specialitate, pentru posturile din aparatul central;

- membri:

- seful structurii de resurse umane din unitatea organizatoare, al unei unităti care scoate posturi la concurs sau un ofiter de resurse umane desemnat, pentru toate probele de concurs;

- 3 functionari publici cu statut special, specialisti din domeniul postului scos la concurs, pentru toate probele de concurs;

- un functionar public cu statut special de specialitate, numai pentru proba sportivă, unde este cazul;

- un functionar public cu statut special de specialitate, numai pentru proba practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atributiilor de serviciu, unde este cazul;

- un functionar public cu statut special de specialitate, numai pentru proba practică de verificare a abilitătilor de utilizare a calculatorului, unde este cazul;

- un ofiter psiholog, numai pentru proba de interviu;

- secretar: minimum un functionar public cu statut special, în raport cu numărul de candidati înscrisi la concurs;

b) comisia de solutionare a contestatiilor la proba scrisă pentru examinarea cunostintelor teoretice:

- presedinte: un director de unitate penitenciară/directie sau un director adjunct/director general adjunct din domeniul de activitate al postului scos la concurs;

- membri: 2 ofiteri specialisti din domeniul de activitate al postului scos la concurs;

- secretar: un functionar public cu statut special.

(3) În situatia în care functiile scoase la concurs sunt din mai multe domenii de activitate, iar tematica si bibliografia stabilite sunt diferite, se constituie comisii de concurs, respectiv de solutionare a contestatiilor distincte pentru fiecare domeniu sau tip de functie.

(4) Dacă, din motive obiective, membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) nu pot fi desemnati numai din rândul functionarilor publici cu statut special, acestia pot fi nominalizati si din rândul personalului contractual, încadrat pe functii în acelasi domeniu si prevăzute cu cel putin acelasi nivel de studii cu cel al postului scos la concurs.

(5) Decizia de stabilire a comisiilor prevăzute la alin. (1) contine si date referitoare la asigurarea logisticii, precum si la unitatea/unitătile care va/vor pune la dispozitie fondurile necesare organizării concursului si care va/vor utiliza, conform legii, fondurile rezultate din taxele de participare la concurs.

(6) în mod exceptional, dacă în sistemul administratiei penitenciare nu există specialisti în domeniul postului scos la concurs, pentru a fi desemnati în comisiile de concurs, pot fi cooptati în respectivele comisii specialisti din afara sistemului penitenciar.

Art. 34. - (1) Persoanele care întrunesc conditiile pentru a face parte din comisiile prevăzute la art. 33 pot fi numite într-o singură comisie în cadrul aceluiasi concurs.

(2) Din comisiile prevăzute la art. 33 nu pot face parte persoanele care se află în una dintre următoarele situatii:

- sunt în aceleasi comisii cu sotul/sotia sau o rudă de gradul I;

- sunt sot/sotie sau rudă până la gradul I inclusiv ori, după caz, au relatii cu caracter patrimonial cu unul dintre candidati.

(3) Persoanele desemnate în comisiile prevăzute la art. 33 semnează o declaratie pe propria răspundere în care precizează că:

a) nu se află/se află în vreuna dintre situatiile prevăzute la alin. (2);

b) vor respecta confidentialitatea lucrărilor comisiei si a variantelor de subiecte ce vor fi elaborate.

(4) Existenta vreuneia dintre situatiile prevăzute la alin. (2) poate fi sesizată de orice persoană, în scris, caz în care directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor dispune înlocuirea persoanei din comisie.

Art. 35. - (1) Presedintele comisiei de concurs stabileste, în raport cu numărul candidatilor care îndeplinesc conditiile de participare la concurs, în urma verificării dosarelor de înscriere, planificarea orară a desfăsurării probelor de concurs care se afisează la avizierul unitătii organizatoare si al celor care scot posturi la concurs, precum si pe site-ul Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(2) La proba scrisă se prezintă doar candidatii care au fost declarati “admis” la probele eliminatorii.

(3) Modalitatea de sustinere a probei scrise este stabilită de comisia de concurs.

(4) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc de către membrii specialisti în domeniul postului scos la concurs, pe baza tematicii si a bibliografiei de concurs, în concordantă cu nivelul, domeniul si specificul functiilor pentru care se organizează concursul.

(5) Pentru proba scrisă se elaborează minimum două variante de subiecte.

(6) Variantele de subiecte se stabilesc în ziua sustinerii probei scrise si sunt păstrate în plicuri sigilate.

(7) Plicul cu subiectele de concurs este ales de către un candidat, care semnează procesul-verbal de extragere a variantei de subiecte.

(8) Grila de corectare a variantei de subiecte extrase se întocmeste de către membrii specialisti în domeniul postului scos la concurs, în timpul sustinerii probei scrise, si se afisează


la dispozitia presedintelui comisiei de concurs, la avizierul unitătii organizatoare, după finalizarea probei scrise.

(9) Atât pe perioada elaborării variantelor de subiecte, cât si pe perioada întocmirii grilei de corectare este interzis accesul oricărei alte persoane în încăpere, cu exceptia presedintelui comisiei de concurs.

(10) Timpul alocat pentru elaborarea lucrărilor scrise este stabilit de comisia de concurs si nu poate depăsi 3 ore din momentul comunicării subiectelor.

Art. 36. - (1) Repartizarea în săli a candidatilor se afisează în ziua sustinerii probei scrise, la locul desfăsurării acesteia, dacă este cazul.

(2) Supraveghetorii pentru sustinerea probei scrise sunt desemnati de către directorul unitătii organizatoare, prin decizie de zi pe unitate, si trebuie să fie persoane de altă specialitate decât cea la care se sustine proba scrisă.

Art. 37. - (1) Accesul candidatilor în săli este permis cu cel putin 30 de minute înainte de începerea probei scrise, pe baza listelor întocmite pentru fiecare sală si a documentelor care atestă identitatea, potrivit legii.

(2) După efectuarea apelului nominal al candidatilor si verificarea identitătii, fiecare candidat păstrează pe masă documentul care atestă identitatea până la predarea lucrării scrise; pe listă se mentionează prezenta fiecărui candidat.

(3) înainte de începerea concursului, presedintele comisiei de concurs sau membrii comisiei desemnati de acesta instruieste/instruiesc supraveghetorii, precum si candidatii cu privire la desfăsurarea probei scrise si la modul de completare a lucrării.

(4) Candidatilor le este interzisă pătrunderea în săli cu orice fel de materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu orice mijloc de comunicare la distantă sau dispozitive de stocare a datelor.

(5) Orice fraudă sau încercare de fraudare dovedită se sanctionează prin eliminarea din concurs; în aceste cazuri, persoanele care asigură supravegherea candidatilor îl sesizează de îndată pe presedintele comisiei de concurs, care întocmeste un proces-verbal de constatare a fraudei.

(6) După comunicarea subiectelor este interzis accesul candidatilor sau al oricărei persoane în sala de concurs, cu exceptia membrilor comisiei de concurs, a supraveghetorilor si a câte unui reprezentant al organizatiilor sindicale reprezentative; iesirea din sală a candidatilor atrage eliminarea din concurs, cu exceptia situatiilor de urgentă, caz în care acestia vor fi însotiti de supraveghetori.

Art. 38. - (1) Lucrarea scrisă se redactează, sub sanctiunea anulării, numai pe seturile de hârtie asigurate de unitatea organizatoare a concursului. Lucrările si ciornele se stampilează si se secretizeaza conform indicatiilor presedintelui comisiei de concurs; pentru redactarea lucrărilor scrise se va putea folosi numai cerneală sau pix cu mină de culoare albastră.

(2) Candidatul are obligatia de a preda supraveghetorului desemnat lucrarea scrisă, copia variantei de subiecte primită, dacă este cazul, precum si ciorna, la expirarea timpului alocat, semnând în borderoul de predare-primire, special întocmit în acest sens.

(3) Candidatii care doresc să corecteze o greseală anulează fiecare rând din pasajul gresit cu o linie orizontală; în cazul în care unii candidati, din diferite motive, doresc să îsi transcrie lucrarea fără să depăsească timpul stabilit, acestia primesc alte coli de hârtie tipizate; acest lucru este consemnat în borderoul de predare-primire al lucrărilor scrise, iar colile folosite initial, cu mentiunea “ANULAT”, se introduc într-un plic care se sigilează, se semnează de presedintele comisiei de concurs si se păstrează la dosarul de concurs.

(4) La expirarea timpului alocat probei scrise, candidatii sunt obligati să predea lucrările în faza în care se află, depăsirea timpului stabilit fiind interzisă; ultimii 3 candidati vor rămâne, în mod obligatoriu, în sală, până la predarea tuturor lucrărilor; dacă la concurs s-au înscris mai putin de 3 candidati, acestia rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

(5) Presedintele si ceilalti membri ai comisiei de concurs, după predarea lucrărilor scrise, în prezenta candidatilor rămasi în sală, verifică dacă numărul lucrărilor scrise corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise si amestecă lucrările scrise; comisia depozitează lucrările scrise, împreună cu documentele constituite pentru sustinerea probei scrise, în spatiul destinat corectării, care va fi asigurat si sigilat de către presedinte.

Art. 39. - (1) Pe baza grilei de corectare, membrii comisiei, specialisti în domeniul postului scos la concurs, notează lucrarea scrisă a fiecărui candidat, în borderoul individual, cu note de la 1 la 10; nota 1 se acordă din oficiu.

(2) Notele acordate sunt trecute în borderoul centralizator, care este semnat pe fiecare filă de presedintele si membrii comisiei de concurs.

(3) Punctajul pentru fiecare lucrare se obtine pe baza mediei aritmetice a notelor acordate de membrii comisiei de concurs, specialisti în domeniul postului scos la concurs, utilizând două zecimale.

(4) După corectare si notare, lucrările scrise se desigilează iar rezultatele se consemnează într-un proces-verbal, care se afisează, separat, pe fiecare unitate si categorie de post scos la concurs, în ordinea descrescătoare a notelor obtinute. Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de către presedintele si membrii comisiei de concurs.

(5) Sunt declarati “admis” candidatii care au obtinut cel putin nota 7 si care se clasează în limita numărului si categoriei de posturi scoase la concurs de unitatea pentru care au candidat; la note egale are prioritate candidatul a cărui medie generală de promovare a anilor de studii, la facultate, pentru ofiteri, respectiv la liceu, pentru agenti, este mai mare.

(6) Rezultatele probei scrise se publică pe site-ul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si se afisează la avizierul unitătii organizatoare si al celor care scot posturi la concurs, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data sustinerii probei scrise.

Art. 40. - (1) Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute la proba scrisă pot face contestatie în termen de două zile lucrătoare de la data afisării rezultatelor.

(2) Contestatiile se depun de către candidati la structura de resurse umane din unitatea organizatoare sau din unitătile unde acestia au depus dosarul de concurs. Prin grija acestei structuri, contestatiile se înregistrează la secretariatul unitătii, mentionându-se pe acestea data, ora depunerii, numele si semnătura persoanei care a efectuat înregistrarea, se trimit în aceeasi zi, prin fax, unitătii organizatoare, care le predă în cel mai scurt timp secretarului comisiei de solutionare a contestatiilor.

(3) Solutionarea contestatiilor se realizează în cel mult două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a acestora, de către comisia de solutionare a contestatiilor.

(4) Comisia de solutionare a contestatiilor:

a) verifică dacă toate contestatiile au fost depuse în termenul prevăzut la alin. (1). Contestatiile depuse după expirarea acestui termen sunt respinse;


b) verifică dacă aspectele contestate au legătură cu notarea probei scrise si se referă la lucrarea candidatului care a formulat contestatia;

c) solicită presedintelui comisiei de concurs lucrările sigilate ale candidatilor care au formulat contestatii, varianta de subiecte extrasă si grila de corectare;

d) recorectează lucrările, pe baza grilei de corectare, potrivit dispozitiilor art. 39 alin. (1)-(3).

Art. 41. - (1) Rezultatele solutionării contestatiilor se consemnează într-un proces-verbal, semnat pe fiecare filă de presedintele si membrii comisiei de solutionare a contestatiilor, si se afisează, în termenul prevăzut la art. 40 alin. (3), la avizierul unitătii organizatoare, al unitătilor care au scos posturi la concurs, precum si pe site-ul Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(2) Nota acordată de comisia de solutionare a contestatiilor este definitivă.

Art. 42. - (1) Pe baza rezultatelor contestatiilor, presedintele comisiei de concurs dispune întocmirea procesului-verbal cu rezultatele finale ale concursului, pe unităti si categorii de posturi, în conformitate cu dispozitiile art. 39 alin. (5); procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de presedintele si membrii comisiei de concurs.

(2) Rezultatele finale ale concursului se afisează la avizierul unitătii organizatoare, al unitătilor care au scos posturi la concurs, precum si pe site-ul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, în cel mult două zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor la contestatii.

Art. 43. - Candidatul nemultumit de rezultatul final al concursului se poate adresa instantei de contencios administrativ, în conditiile legii.

Art. 44. - (1) Pentru fiecare concurs se constituie un dosar care contine lucrările candidatilor, documentele create si gestionate de către comisiile de concurs si de solutionare a contestatiilor, precum si alte documente care au legătură cu acest concurs.

(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) se constituie prin grija comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor, precum si a structurii de resurse umane din unitatea organizatoare, care răspunde de păstrarea si arhivarea acestuia conform reglementărilor în vigoare.

(3) Documentele personale originale din dosarele candidatilor care nu au promovat concursul se restituie acestora, la cerere, păstrându-se la dosar copii certificate conform cu originalul.

Art. 45. - Unitătile care au scos posturile la concurs întocmesc, pe baza rezultatelor finale ale concursului, dosarele de încadrare ale candidatilor declarati “admis”.

Art. 46. - (1) Pentru candidatii declarati “admis” la concurs se emit decizii de încadrare/numire în functie, după întocmirea tuturor documentelor necesare constituirii dosarului de încadrare, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data afisării rezultatelor finale ale concursului.

(2) în mod exceptional, pentru motive temeinic justificate, decizia de încadrare/numire în functie poate fi emisă cu depăsirea termenului prevăzut la alin. (1); în acest caz, structura de resurse umane din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, după caz, structurile de resurse umane din unitătile care au scos posturi la concurs are/au obligatia de a înstiinta de îndată candidatii declarati “admis”.

(3) Deciziile de încadrare/numire în functie se comunică în timp util candidatilor declarati “admis” de către structura de resurse umane din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, după caz, de structurile de resurse umane din unitătile care au scos posturi la concurs.

Art. 47. - (1) Candidatii declarati “admis” la concurs au obligatia de a se prezenta la post în termen de 30 de zile calendaristice de la emiterea deciziei de încadrare/numire în functie.

(2) în cazul în care candidatii pentru care s-au emis decizii de încadrare/numire în functie nu se prezintă la post, în conditiile alin. (1), din cauze imputabile acestora, oferta de ocupare a postului se face următorului candidat declarat “admis”.

(3) Dacă nu există niciun candidat care să fi obtinut nota necesară pentru a fi declarat “admis”, se va proceda la organizarea unui nou concurs.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 48. - (1) La concurs, indiferent de natura postului, are dreptul de a participa, în calitate de observator, câte un reprezentant al organizatiilor sindicale reprezentative ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu respectarea tuturor regulilor stabilite pentru derularea concursului.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) semnează o declaratie pe propria răspundere în conditiile prevăzute la art. 13 alin. (2) si la art. 34 alin. (3).

Art. 49 - (1) Termenele se înteleg pe zile libere, neintrând în socoteală nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfârsit termenul.

(2) Termenul care se sfârseste într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat se prelungeste până la sfârsitul primei zile de lucru următoare.

Art. 50. - Concursul de ocupare a posturilor vacante de personal cu studii superioare pentru sectorul medical se organizează de către Directia medicală din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, cu sprijinul structurii de resurse umane din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor, republicată, si a reglementărilor specifice aplicabile acestei categorii de personal.

Art. 51. - (1) Pentru încadrarea personalului didactic, concursurile se organizează de către inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 293/2004, republicată, si ale protocolului încheiat între Ministerul Justitiei si Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

(2) încadrarea personalului didactic se realizează conform legislatiei în vigoare aplicabile acestei categorii de personal.

Art. 52. - În cazul concursurilor în desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentului regulament, se aplică dispozitiile regulamentului în vigoare la data initierii concursului.

Art. 53. - Până la aprobarea prin hotărâre a Guvernului a regulamentului privind conditiile de organizare si modul de desfăsurare a concursurilor/examenelor de încadrare a personalului contractual, prezentul regulament se aplică în mod corespunzător si acestei categorii de personal.

Art. 54. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.


 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Nr. de înregistrare ................../...............

 

- Model -

 

CERERE

de înscriere la concurs în vederea ocupării postului de............

 

Domnule/Doamnă ministru,

Subsemnatul/Subsemnata, ........................................................................................., fiul/fiica lui .......................................... si al/a ............................, născut/ă în  localitatea ................... .................... Judetul ..................., în anul ........., luna ........................., ziua ..................., de cetătenie ............................................, cu domiciliul (resedinta) în localitatea ................................................., judetul .........................................................., absolvent/ă al/a ......................................................................................., cu diplomă de licentă, specializarea ..............................................................................., de profesie ......................................................................, salariat/ă la ..................................................................................................................., starea civilă ......................., vă rog să-mi aprobati înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de ................................... la unitatea .................................................................... din sistemul administratiei penitenciare.

Declar că am luat cunostintă de conditiile de selectionare si participare la concurs, de drepturile si obligatiile ce îmi revin.

Sunt de acord cu efectuarea de verificări specifice, cunoscând că, în situatia în care vor rezulta incompatibilităti determinate de neîndeplinirea cumulativă a conditiilor de selectionare, nu voi fi încadrat/ă, chiar dacă în urma concursului sustinut am fost declarat/ă “admis”.

Sunt/Nu sunt de acord cu efectuarea înregistrărilor audiovideo ale probelor de concurs.

 

Semnătura...............

Data.............................

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Nr. de înregistrare ................../...............

 

- Model -

 

CERERE

de înscriere la concurs în vederea ocupării postului de ............

 

Domnule/Doamnă director,

Subsemnatul/Subsemnata, ......................................................................., fiul/fiica lui ............................................................ si al/a ......................................................, născut/ă în localitatea ......................................, judetul .............................., în anul ........., luna ................., ziua ....., de cetătenie ..................................., cu domiciliul (resedinta) în localitatea ..............................................,

judetul .................................., absolvent/ă al/a ........................................................................................., cu diplomă de bacalaureat/licentă, specializarea ............................................................................., de profesie ..............................................., salariat/ă la ..........................................................................., starea civilă ................, vă rog să-mi aprobati înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de ..................................................................................................................... la unitatea ..................................................................... din sistemul administratiei penitenciare.

Declar că am luat cunostintă de conditiile de selectionare si participare la concurs, de drepturile si obligatiile ce îmi revin.

Sunt de acord cu efectuarea de verificări specifice, cunoscând că, în situatia în care vor rezulta incompatibilităti determinate de neîndeplinirea cumulativă a conditiilor de selectionare, nu voi fi încadrat/ă, chiar dacă în urma concursului sustinut am fost declarat/ă „admis”.

 

Semnătura...............

 

Telefon/e-mail de contact ..................................................

Data.............................

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

În baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 14 iulie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 8, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 10, cu următorul cuprins:

“10. plata, în lunile noiembrie si decembrie 2010, a facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau a lucrărilor efectuate.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2010.

Nr. 2.647.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.