MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 765/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 765         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 16 noiembrie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

204. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

 

1.084. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

 

205. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2010 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluării

 

1.085. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2010 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluării

 

211. - Lege privind modificarea si completarea Legii organizării si functionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009

 

1.091. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii organizării si functionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009

 

213. - Lege privind modificarea art. 36 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar

 

1.093. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 36 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar

 

219. - Lege pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura

 

1.099. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.023. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome “Editura Didactică si Pedagogică”, regie autonomă aflată în coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

246. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Statutului Fundatiei “Colegiul National de Afaceri Interne”


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44 din 12 mai 2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 17 mai 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2010.

Nr. 204.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2010.

Nr.1 .084.


 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2010 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluării

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40 din 21 aprilie 2010 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 30 aprilie 2010, cu următoarele completări:

1. La articolul unic, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu următorul cuprins:

“41. La articolul 25, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

«(2) La revizuirea autorizatiei integrate de mediu, pentru operatorii economici prevăzuti în anexa nr. 5, se vor include în planul de actiuni conditiile negociate din programul de conformare care s-a întocmit la schimbarea proprietarului, pe baza bilantului de mediu, si care nu au fost respectate.

(3) Nerespectarea prevederilor alin. (2) atrage încetarea activitătii respective.»“

2. La articolul unic, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 81, cu următorul cuprins:

“81. La anexa nr. 1, după punctul 6.8 se introduce un nou punct, punctul 6.9, cu următorul cuprins:

«6.9. Captarea fluxurilor de dioxid de carbon provenite de la instalatiile aflate sub incidenta prezentului act normativ, în scopul stocării geologice, fără a aduce atingere prevederilor legislatiei din domeniul stocării geologice a dioxidului de carbon.»“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale ari. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2010.

Nr. 205.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2010 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluării

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2010 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluării si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2010.

Nr. 1.085.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea si completarea Legii organizării si functionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea organizării si functionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 11 iunie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 1

Scopul

Prezenta lege reglementează organizarea si functionarea statisticii oficiale în România, constituirea, dezvoltarea si coordonarea sistemului statistic national, pentru elaborarea sistematică si programată de statistici oficiale în vederea formulării, implementării, modernizării si evaluării politicilor nationale, a planurilor de dezvoltare nationale si locale, în conformitate cu principiile fundamentale ale statisticii oficiale, cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene si de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.101/2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidentiale Biroului Statistic al Comunitătilor Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare si a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunitătilor Europene, precum si cu principiile stipulate în Codul de practici al statisticilor europene.”

2. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL

5 Semnificatia si aplicarea principiilor fundamentale

(1) Principiile fundamentale pe care se bazează statistica oficială sunt următoarele:

a) independenta profesională - statisticile trebuie dezvoltate, elaborate si difuzate într-un mod independent, în special în ceea ce priveste alegerea tehnicilor, a definitiilor, a metodologiilor si a surselor care urmează să fie utilizate, precum si a momentului si a continutului tuturor formelor de difuzare, în lipsa oricărei presiuni din partea unor grupuri politice sau de interese ori din partea autoritătilor nationale sau comunitare, fără a aduce atingere cerintelor institutionale, cum ar fi dispozitiile bugetare privind institutiile comunitare sau nationale ori definirea necesitătilor statistice;

b) impartialitate - statisticile trebuie dezvoltate, elaborate si difuzate într-un mod neutru, iar toti utilizatorii trebuie să beneficieze de tratament egal;

c) obiectivitate - statisticile trebuie dezvoltate, elaborate si difuzate într-un mod sistematic, fiabil si just; acest principiu implică utilizarea de standarde profesionale si etice si transparenta politicilor si practicilor urmate fată de utilizatori si de respondentii la anchetă;

d) fiabilitate - statisticile trebuie să măsoare, cât mai fidel, mai exact si mai cuprinzător posibil, realitatea pe care sunt menite să o reprezinte si presupun utilizarea unor criterii stiintifice de selectare a surselor, a metodelor si a procedurilor;

e) confidentialitatea informatiilor statistice - presupune protejarea datelor confidentiale referitoare la unitătile statistice individuale, care sunt obtinute direct în scopuri statistice sau indirect din surse administrative ori din alte surse si implică interzicerea utilizării datelor în alte scopuri decât cele statistice si a divulgării ilegale a acestora;

f) eficienta costurilor - costurile pe care le implică elaborarea de statistici trebuie să fie proportionale cu importanta rezultatelor si a beneficiilor urmărite, resursele trebuie utilizate în mod optim, iar sarcina de răspuns trebuie redusă la minimum. Atunci când este posibil, informatiile solicitate trebuie să poată fi usor de obtinut din registrele sau sursele aflate la dispozitie. Principiile statistice sunt dezvoltate în Codul de practici al statisticilor europene.

(2) Dezvoltarea, elaborarea si difuzarea statisticilor oficiale trebuie să tină seama de recomandările si de cele mai bune practici internationale.”

3. La articolul 12 alineatul (1), după litera j) se introduc două noi litere, literele k) si I), cu următorul cuprins:

,,k) 2 reprezentanti ai Administratiei Prezidentiale a României;

l) 4 reprezentanti ai Parlamentului României, dintre care 2 reprezentanti ai Senatului si 2 reprezentanti ai Camerei Deputatilor.”

4. La articolul 12, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Membrii Consiliului sunt propusi de organismele si institutiile prevăzute la alin. (1) si sunt numiti pe o perioadă de 2 ani.”

5. La articolul 12, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) si (32), cu următorul cuprins:

“(31) Membrii Consiliului prevăzuti la alin. (1) lit. a)-d) si f)-j) sunt numiti pe o perioadă de 2 ani, prin decizie a primului-ministru. Membrii prevăzuti la alin. (1) lit. e) si k) sunt numiti pe o perioadă de 2 ani, prin decizie a guvernatorului Băncii Nationale a României, respectiv prin decret al Presedintelui României.

(32) Membrii Consiliului mentionati la alin. (1) lit. I) sunt numiti pe o perioadă de 2 ani, prin hotărâre a plenului celor două Camere ale Parlamentului României.”

6. La articolul 12, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Membrii Consiliului beneficiază de o indemnizatie de participare la sedintă egală cu 15% din salariul mediu lunar brut pe economie. Această indemnizatie este valabilă pentru perioada 2010-2012.”

7. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Institutul National de Statistică este autoritatea natională de statistică desemnată ca fiind organismul responsabil de coordonare a tuturor activitătilor la nivel national, în vederea dezvoltării, elaborării si difuzării statisticilor europene, reprezentând punctul de contact pentru Comisie (EUROSTAT), cu privire la chestiuni statistice.”

8. La articolul 15 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

,,e1) negociază si încheie tratate internationale la nivel departamental si alte întelegeri internationale;”.


9. La articolul 16, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

“(11) Pentru dezvoltarea, elaborarea si difuzarea statisticilor europene, în conformitate cu prevederile art. 168 alin. (1) lit. d) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitătilor Europene, Institutul National de Statistică poate primi, fără a fi necesară o cerere de propuneri, subventii de la

Uniunea Europeană sub formă de granturi, respectiv fonduri externe nerambursabile de postaderare.

(12) Granturile astfel obtinute functionează pe principiul prefinantării din bugetul beneficiarului, al restituirii cheltuielilor de către finantator si al reîntregirii veniturilor.”

10. La articolul 16, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(5) Fondurile prevăzute la alin. (11), (12) si (4), precum si fondurile reprezentând contributia părtii române aferentă acestora sunt cuprinse în bugetul Institutului National de Statistică.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2010.

Nr. 211.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii organizării si functionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea si completarea Legii organizării si functionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2010.

Nr. 1.091.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea art. 36 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Articolul 36 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 23 mai 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 36. -Tarifele si onorariile pentru libera practică medical-veterinară se stabilesc de către fiecare medic veterinar.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2010.

Nr. 213.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 36 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea art. 36 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2010.

Nr. 1.093.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 317/2009, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 60, litera b) va avea următorul cuprins: ,,b) utilizarea uneltelor de pescuit fixe sau în derivă în cadrul complexului lagunar Razelm-Sinoe, în ghiolurile Belciuc-Erenciuc si în lacurile litorale;”.


2. La articolul 64, literele a), c) si d) vor avea următorul cuprins:

“a) nedetinerea licentei de pescuit/autorizatiei de pescuit comercial, pescuit recreativ/sportiv, după caz;

.............................................................

c) pescuitul sturionilor în alt scop decât pentru capturarea reproducătorilor de sturioni vii pentru programele de populare/repopulare cu puiet de sturioni, pentru reproducerea artificială în vederea obtinerii de puiet pentru acvacultura sau pescuitul în scop stiintific, precum si pescuitul neautorizat al sturionilor în unul din aceste scopuri;

d) detinerea, transportul, comercializarea sturionilor capturati pe teritoriul României din mediul sălbatic, precum si a produselor si subproduselor obtinute din acestia, cu exceptia celor proveniti din acvacultura pentru care se face dovada originii prin documente si/sau marcaje justificative legale;”.

3. La articolul 67, alineatul (3) va avea următorul cuprins: “(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 58-63 se fac de către personalul prevăzut la alin. (1), de către ofiterii si agentii din cadrul Politiei Române si Politiei de Frontieră Române, precum si de către ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Române.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2010.

Nr. 219.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2010.

Nr. 1.099.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome “Editura Didactică si Pedagogică”, regie autonomă aflată în coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome “Editura Didactică si Pedagogică”, regie autonomă aflată în coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prevăzut în anexa*) care face parte din prezenta hotărâre.

(2) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Editura Didactică si Pedagogică” se va face de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu aprobarea secretarului de stat coordonator.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Editura Didactică si Pedagogică”, prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă “Editura Didactică si Pedagogică” va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale, proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică managerului regiei vinovat de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Marko Bela

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 octombrie 2010.

Nr. 1.023.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

ANEXĂ

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

Operatorul economic: Regia Autonomă “Editura Didactică si Pedagogică”

Sediul: Municipiul Bucuresti, str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: RO 1589983

 

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010

 

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri BVC

rectificat 2010

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)

1

4.112,35

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

4.082,35

 

 

a)

din productia vândută

3

3.482.35

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

450.00

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. din care:

5

 

 

 

 

subventii, cf prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

transferuri, cf prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri de exploatare

9

150.00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

30,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

15,00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

15,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

3.745,52

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

3.730.52

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

72,40

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energic si apă)

19

 

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

138.49

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

1.251,05

 

 

 

d1. cheltuieli cu salariile

22

936.95

 

 

 

d2. cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

260,00

 

 

 

ch. privind contributia Ia asigurări sociale

24

194,89

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt. somaj

25

4,68

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

48,72

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

11,71

 

 

 

d3. alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

54,10


 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

3,24

 

 

 

tichete de cresă, cf. Legii nr. 193 2006. cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193 2006. cu modificările si completările ulterioare

31

15,50

 

 

 

d3.2) tichete de masa

32

35,36

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf, CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si ne corporale

36

62,00

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

1.661.61

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

544,97

 

 

 

Total cheltuieli contract de mandat

 

108,53

 

 

 

i.l) contract de mandat

39

83,64

 

 

 

i.l.) ch. cu protectia socială

 

23.22

 

 

 

ii.2) contributia la CAS

 

17,40

 

 

 

i.l.3) contributia la somaj

 

0.42

 

 

 

i.l.4) contributia la CASS

 

4.35

 

 

 

i.l.5) fonduri speciale

 

1.05

 

 

 

i.l.6.) cheltuieli sociale în limita a 2% calculat la i.l)

 

1.67

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

2,46

 

 

 

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

3.00

 

 

 

tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

15,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

15.00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profît/piedere

52

366,83

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

58,69


V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

308,14

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pt. Proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi exteme

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de lard, 55,56, 57,58 si 59

60

308,14

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 5% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

15,41

 

8

 

Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

277,33

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pet, 1 -8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

15,40

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

62,00

 

1

 

Surse proprii

65

62.00

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

interne

68

 

 

 

b)

externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

62,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

76

 

 

1

 

Rezerve legale

77

 

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

4.112.35

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

3.745.52

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

62.00


 

4

 

Nr. mediu de salariati total

84

62.00

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

936.95

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

935,34

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

1,61

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

1.257,18

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană) (rd. 81/84)

89

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 \ ICP)

90

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

91

9.866,18

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x 1000=(rd. 16/rd. 1) xlOOG

92

910,80

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

 

 

 

b)

preturi comparabile

95

 

 

12

 

Creante restante

96

 

 

 

a)

preturi curente

97

 

 

 

b)

preturi comparabile

98

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Statutului Fundatiei “Colegiul National de Afaceri Interne”

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor si pentru înfiintarea Fundatiei “Colegiul National de Afaceri Interne”, aprobată prin Legea nr. 17/2010,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Statutul Fundatiei “Colegiul National de Afaceri Interne”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2010.

Nr. 246.


 

 

ANEXA

 

STATUTUL

Fundatiei “Colegiul National de Afaceri Interne”

 

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, durata si sediul Fundatiei

 

Art. 1. - Fundatia “Colegiul National de Afaceri Interne”, denumită în continuare Fundatie, este persoană juridică română, apolitică, fără scop patrimonial, de utilitate publică.

Art. 2. - Durata de functionare a Fundatiei este nelimitată.

Art. 3. - Fundatia are sediul în incinta Academiei de Politie “Alexandru Ioan Cuza”, pavilionul Vest, parter, camera 35, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sectorul 1, Bucuresti.

Art. 4. - (1) Fundatia poate înfiinta filiale în tară sau în străinătate.

(2) Fundatia dispune de cont bancar, stampilă, sigiliu, insignă si emblemă proprii.

 

CAPITOLUL II

Scopul si activitătile Fundatiei

 

Art. 5. - Fundatia are ca scop:

a) promovarea, sprijinirea, dezvoltarea cercetării stiintifice si academice, prin reunirea membrilor săi, a cadrelor didactice si absolventilor Colegiului National de Afaceri Interne din cadrul Academiei de Politie “Alexandru Ioan Cuza”, în vederea continuării pregătirii în domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale;

b) promovarea comunicării si cooperării cu institutii si organizatii interne si internationale în vederea cunoasterii si dezvoltării valorilor culturale românesti în domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale.

Art. 6. - Pentru realizarea acestui scop, Fundatia va desfăsura următoarele activităti:

a) organizarea unor activităti stiintifice si de pregătire continuă, de sprijinire a eforturilor României ca stat membru NATO si al Uniunii Europene în domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale;

b) organizarea si desfăsurarea de activităti pentru afirmarea si apărarea valorilor, drepturilor si intereselor fundamentale ale României în domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale;

c) cunoasterea si promovarea valorilor culturale românesti în si din alte tări în domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale;

d) crearea unor centre de cercetare si informare pe domeniul afacerilor interne, permanent sau temporar;

e) elaborarea si implementarea unor proiecte de parteneriat si colaborare cu institutii de formare profesională si continuă în domeniul afacerilor interne;

f) participarea la manifestări nationale si internationale care intră în sfera de interes a Fundatiei;

g) cercetarea si prezentarea stărilor, proceselor si tendintelor din domeniul serviciilor publice, criminalitătii, securitătii si apărării pe plan national si international;

h) organizarea de forumuri, reuniuni, sesiuni stiintifice, simpozioane, colocvii, cursuri, emisiuni radio-TV, elaborarea si publicarea de lucrări specifice în domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale;

i) elaborarea si difuzarea de analize, studii, articole, periodice, cărti etc;

j) organizarea de evenimente culturale;

k) acordarea de burse, premii, alte forme de sprijin pentru studii si documentare în tară sau în străinătate;

l) crearea unui centru pentru documentarea si studierea problematicii domeniului apărării, ordinii publice si sigurantei nationale;

m) înfiintarea unei edituri de presă, tipărirea si difuzarea de lucrări specifice, editarea de publicatii;

n) sprijinirea Colegiului National de Afaceri Interne în întreaga sa activitate;

o) colectarea de fonduri pentru sprijinirea procesului de formare continuă în domeniu.

Art. 7. - (1) Personalul Fundatiei poate desfăsura activităti de învătământ si cercetare, în conditiile legii.

(2) Pentru activitatea desfăsurată, Fundatia poate acorda premii sau alte forme de recompensare bănească.

 

CAPITOLULUI

Patrimoniul Fundatiei

 

Art. 8. - (1) Activul patrimonial initial al Fundatiei include bunuri sau numerar a căror/a cărui valoare totală este de minimum 70.500 lei si se constituie din contributia benevolă, financiară si materială, a membrilor fondatori. Sumele de bani vor fi depuse în contul Fundatiei.

(2) Patrimoniul Fundatiei este autonom si distinct de patrimoniul Ministerului Administratiei si Internelor.

(3) Consiliul director aprobă evaluarea bunurilor aduse în patrimoniul Fundatiei.

Art. 9. - (1) Evidenta contabilă a patrimoniului Fundatiei se organizează si se conduce conform Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

(2) Situatiile financiare ale Fundatiei se depun la unitatea teritorială a Ministerului Finantelor Publice în raza căreia functionează, la termenele prevăzute de Legea nr. 82/1991, republicată.

Art. 10. - (1) Veniturile Fundatiei pot proveni din următoarele surse:

a) donatii si sponsorizări sau legate în conditiile legii;

b) dobânzi si dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile în conditiile legale;

c) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale în conditiile legale;

d) programe bugetate sau din fonduri nerambursabile;

e) alte venituri, în conditiile legii.

(2) Fundatia poate deschide conturi în lei si în valută la orice bancă din tară sau din străinătate conform legilor în vigoare.

Art. 11. - (1) Principalele cheltuieli ale Fundatiei sunt:

a) salarii;

b) indemnizatii, premii, colaborări;

c) procurări de rechizite, imprimate de birou si alte bunuri necesare mentenantei;

d) achizitionări de echipamente audio, video, informatice si IT;

e) chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;

f) cazare, masă, transport;

g) apă, canal, salubritate;

h) energie electrică, termică si gaze naturale;

i) cheltuieli determinate de activităti desfăsurate potrivit prevederilor art. 6 si 7.

(2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli si se aprobă de persoanele desemnate de Consiliul director.


(3) Salariile, indemnizatiile si alte drepturi bănesti ale personalului se stabilesc în limitele statului de functii si ale bugetului de venituri si cheltuieli.

Art. 12. - (1) Patrimoniul Fundatiei este destinat realizării scopului acesteia.

(2) întregul patrimoniu va fi evidentiat si păstrat în conformitate cu legislatia română în materie, pe numele Fundatiei, si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor Fundatiei.

 

CAPITOLUL IV

Organizarea, conducerea si controlul

 

SECTIUNEA 1

Componenta Fundatiei

 

Art. 13. - Fundatia are în componentă:

a) Consiliul director;

b) Comisia de cenzori;

c) membrii Fundatiei.

 

SECTIUNEA a 2-a

Consiliul director

 

Art. 14. - (1) Consiliul director este organul de conducere si de administrare al Fundatiei.

(2) Consiliul director, prin presedinte, reprezintă Fundatia în raporturile juridice la care aceasta este parte, încheie acte juridice în numele ei si pe seama acesteia.

(3) Pentru raporturile cu tertii privind operatiunile de gestionare a patrimoniului, reprezentarea se face prin persoana desemnată de către Consiliul director.

Art. 15. - (1) Desemnarea Consiliului director se realizează prin hotărârea a două treimi din totalul membrilor fondatori.

(2) Consiliul director este alcătuit din:

a) un presedinte;

b) un vicepresedinte;

c) 3 membri;

d) un secretar.

(3) Atributiile presedintelui, vicepresedintelui, secretarului si ale celorlalte persoane desemnate să desfăsoare activităti sunt stabilite în regulamentul intern de functionare a Fundatiei, aprobat de Consiliul director.

(4) Modificarea componentei Consiliului director se realizează în conditiile alin. (1), în cazurile si potrivit procedurii prevăzute în regulamentul intern de functionare a Fundatiei.

Art. 16. - (1) Consiliul director asigură, prin structuri desemnate în regulamentul intern de functionare, realizarea scopului si obiectivelor Fundatiei, exercitând următoarele atributii:

a) stabilirea strategiei generale si a programelor Fundatiei;

b) conducerea si gestionarea activitătii Fundatiei;

c) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;

d) alegerea si revocarea membrilor Comisiei de cenzori;

e) înfiintarea de filiale;

f) încheierea de acte juridice, în numele si pe seama Fundatiei;

g) executarea bugetului de venituri si cheltuieli;

h) aprobarea organigramei si a strategiei de personal;

i) prezentarea de propuneri privind modificarea statutului Fundatiei;

j) controlarea întretinerii si folosirii judicioase a bunurilor din gestiunea Fundatiei;

k) organizarea tinerii evidentei financiar-contabile, întocmirea dării de seamă, a bilantului contabil, a altor documente financiar-contabile, potrivit prevederilor legale;

l) angajarea patrimoniului Fundatiei în relatiile cu tertii;

m) organizarea si controlarea efectuării operatiunilor de încasări si plăti;

n) organizarea si controlarea tinerii evidentei de gestiune a bunurilor;

o) îndeplinirea oricăror altor atributii prevăzute în lege sau în statut.

(2) Consiliul director poate desemna din rândurile sale un organism restrâns de lucru, căruia îi stabileste atributiile si competentele în regulamentul intern de functionare a Fundatiei.

(3) Consiliul director alege si numeste membrii Comisiei de cenzori.

(4) Consiliul director este abilitat să aprobe actul constitutiv al Fundatiei. Actul constitutiv reglementează, în concordantă cu statutul Fundatiei, modul de organizare si functionare al Fundatiei, precum si alte aspecte legate de activitatea Fundatiei.

Art. 17. - (1) Consiliul director se întruneste, de regulă, o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, cu arătarea locului, a datei convocării si ordinii de zi.

(2) Convocarea Consiliului director se face de către presedinte, iar în lipsa acestuia de către înlocuitorul său, cu cel putin două zile înainte de data fixată.

(3) Consiliul director adoptă hotărâri, cu majoritatea voturilor exprimate de cei prezenti, prin vot deschis. Secretarul nu are drept de vot.

Art. 18. - Membrii Consiliului director care, într-o anumită problemă supusă hotărârii, sunt interesati personal sau prin sotii lor, ascendentii ori descendentii, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv nu vor putea lua parte la deliberare si nici la vot. În caz contrar, vor răspunde pentru daunele cauzate Fundatiei.

Art. 19. - Deciziile contrare legii sau statutului Fundatiei pot fi atacate de fondator ori de către oricare dintre membrii Consiliului director care au lipsit sau au votat împotrivă si au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de sedintă.

Art. 20. - Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru pentru a încheia anumite acte juridice în numele si pe seama Fundatiei ori pentru a îndeplini anumite atributii prevăzute în lege sau în statut.

Art. 21. - Pentru executarea lucrărilor de secretariat, contabilitate, casierie, gestionare a bunurilor, precum si pentru asigurarea asistentei juridice, Fundatia poate încadra personal de specialitate, în conditiile legii. Încadrarea se face de către Consiliul director.

Art. 22. - Deliberările, hotărârile si actele emise de Consiliul director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei sedinte.

 

SECTIUNEA a 3-a

Comisia de cenzori

 

Art. 23. - (1) Comisia de cenzori este organul de control financiar intern ai Fundatiei.

(2) Comisia de cenzori este formată din 3 cenzori, fiind numită de către Consiliul director. În cadrul Comisiei de cenzori cel putin un membru este contabil autorizat sau expert contabil.

Art. 24. - (1) Membrii Comisiei de cenzori sunt numiti de Consiliul director pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului pentru încă o perioadă de 4 ani.

(2) Membrii Comisiei de cenzori nu pot fi membri în Consiliul director.

Art. 25. - Atributiile Comisiei de cenzori sunt următoarele:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Fundatiei;

b) verifică executia planului de venituri si cheltuieli al Fundatiei;


c) verifică bilantul contabil;

d) întocmeste rapoarte cu privire la modul de gestionare a patrimoniului pe care le prezintă Consiliului director;

e) poate participa la sedintele Consiliului director, fără drept de vot;

f) controlează dacă fondurile financiare sunt repartizate si folosite corespunzător scopului Fundatiei si în conformitate cu normele legale;

g) stabileste măsuri pentru realizarea integrală a planului de venituri si cheltuieli al Fundatiei;

h) îndeplineste orice alte atributii prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul director.

 

SECTIUNEA a 4-a

Membrii Fundatiei

 

Art. 26. - Membrii Fundatiei sunt:

a) membri fondatori;

b) membri simpli;

c) membri de onoare.

Art. 27. - Membrii fondatori sunt persoane si personalităti care s-au implicat în constituirea Fundatiei si în definirea scopului acesteia.

Art. 28. - (1) Membrii simpli ai Fundatiei pot fi orice persoane fizice sau orice persoane juridice din tară sau din străinătate care solicită înscrierea si care se angajează că vor activa în spiritul prezentului statut si al regulamentului intern de functionare.

(2) Primirea de noi membri în cadrul Fundatiei se face prin semnarea unei adeziuni, care este supusă aprobării Consiliului director.

(3) încetarea calitătii de membru are loc:

a) la cerere;

b) prin deces;

c) prin dizolvare, lichidare sau faliment;

d) prin excluderea definitivă, hotărâtă de Consiliul director, pentru fapte culpabile săvârsite împotriva intereselor Fundatiei. Motivarea hotărârii prevăzute la lit. d) este obligatorie.

(4) Membrii Fundatiei au următoarele drepturi:

a) de a participa la sedintele Consiliului director, fără drept de vot;

b) de a pune în discutie, prin solicitarea includerii pe ordinea de zi a sedintei Consiliului director, a oricărui subiect care are legătură cu activitatea Fundatiei;

c) de a-si exprima dezacordul fată de hotărârile Consiliului director sau deciziile acestuia;

d) de a accede în oricare functie din cadrul Consiliului director;

e) de a cere convocarea, în conditiile prezentului statut, a sedintei Consiliului director;

f) de a cere, pe cheltuiala proprie, să li se pună la dispozitie copii după actele Fundatiei;

g) de a participa la toate actiunile organizate de Fundatie;

h) de a beneficia si de a folosi, exclusiv în scopul îndeplinirii actiunilor statutare ale Fundatiei, mijloacele aflate în patrimoniul Fundatiei;

i) de a renunta la calitatea de membru;

j) de a fi informati asupra tuturor actiunilor organizate de Fundatie.

(5) Obligatiile membrilor Fundatiei prevăzuti la art. 26 lit. a) si b) sunt următoarele:

a) de a se supune hotărârilor si deciziilor organelor Fundatiei;

b) de a nu folosi bunurile Fundatiei în scopuri personale sau contrare hotărârilor ori deciziilor organelor Fundatiei;

c) de a se abtine de la orice fel de declaratii sau actiuni publice personale care ar prejudicia în vreun fel imaginea Fundatiei;

d) de a participa si de a se implica activ în actiunile initiate de Fundatie;

e) de a nu initia actiuni fără împuternicire din partea Fundatiei, care ar putea implica în vreun fel Fundatia;

f) de a respecta statutul si deciziile organelor de conducere ale Fundatiei;

g) de a apăra imaginea si prestigiul Fundatiei;

h) de a actiona pentru realizarea scopului si obiectivelor Fundatiei;

i) de a promova respectul reciproc în relatiile cu ceilalti membri ai Fundatiei;

j) de a se abtine de la denigrarea activitătii celorlalti membri ai Fundatiei.

(6) Membrii Fundatiei sunt răspunzători, sub toate formele pe care le îmbracă răspunderea, pentru daunele produse Fundatiei prin fapta lor, în cazul neîndeplinirii uneia sau mai multor obligatii dintre cele prevăzute în prezentul statut ori în actele elaborate ulterior de către Fundatie, în baza prezentului statut.

Art. 29. - Membru de onoare poate fi orice persoană fizică română sau străină, care se bucură de o apreciere deosebită din partea membrilor fondatori ori din partea Consiliului director, datorită activitătii sale profesionale, stiintifice ori culturale.

 

CAPITOLUL V

Dizolvarea Fundatiei

 

Art. 30. - (1) Fundatia se dizolvă potrivit procedurii prevăzute de lege.

(2) Fundatia se dizolvă în următoarele cazuri:

a) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unei astfel de situatii nu se produce schimbarea acestui scop;

b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) Fundatia urmăreste un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d) Fundatia a devenit insolvabilă.

(3) în cazul dizolvării Fundatiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

Art. 31. - (1) Bunurile Fundatiei rămase după dizolvare vor fi transmise în patrimoniul Colegiului National de Afaceri Interne.

(2) Data transmiterii bunurilor este data semnării procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară de transfer.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.