MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 766/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 766         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 16 noiembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

30. - Hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor

 

31. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

29. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 13/2009 privind structura serviciilor Senatului si alte măsuri organizatorice

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

99. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul alocării fondurilor în agricultură

 

1.120. - Hotărâre privind transmiterea fără plată a unor stocuri de medicamente din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Sănătătii, pentru Directia de Sănătate Publică Judeteană Constanta

 

1.121. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2010 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru aniversarea la data de 1 decembrie 2010 a Zilei Nationale a României si a 92 de ani de la Marea Unire

 

1.129. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov


 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 31, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Materialele înscrise pe ordinea de zi a Biroului permanent se aprobă sau se resping cu votul majoritătii celor prezenti.”

2. La articolul 32, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Presedintele Camerei Deputatilor are obligatia să convoace Biroul permanent cel putin o dată pe săptămână, de regulă miercurea.”

3. La articolul 69, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 69. - (1) Termenul de depunere a raportului în cazul în care Camera Deputatilor este prima Cameră sesizată este de 14 zile si este de 60 de zile în cazul în care Camera Deputatilor este Cameră decizională. Modificarea acestor termene poate fi aprobată de Biroul permanent de cel mult două ori, din propria initiativă sau la solicitarea scrisă a presedintelui comisiei sesizate în fond.”

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 noiembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2010.

Nr. 30.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

În temeiul art. 40, 41 si 43 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările si completările ulterioare:

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 23 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

“COMPONENTA

Comisiei pentru muncă si protectie socială

Limitele aprobate: 23-31”

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 noiembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2010.

Nr. 31.


 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 13/2009 privind structura serviciilor Senatului si alte măsuri organizatorice

În temeiul dispozitiilor art. 67 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. o) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Senatului nr. 13/2009 privind structura serviciilor Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 25 iunie 2009, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - În structura serviciilor Senatului functionează departamente, directii generale, directii, servicii si birouri, după caz.”

2. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) în cadrul departamentelor si al directiilor generale functionează directii, iar în cadrul directiilor, prin hotărâre a Biroului permanent, se pot organiza, după caz, servicii si birouri.”

3. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - În functie de modificările intervenite în structura serviciilor Senatului prin efectul intrării în vigoare a prezentei hotărâri, secretarul general va proceda, în termen de cel mult 90 de zile, la reîncadrarea personalului din structurile respective, astfel:

a) directorii generali, numiti în functie cu avizul Biroului permanent al Senatului, îsi continuă activitatea ca sefi de departamente;

b) personalul cu functii de conducere si de executie din structurile cărora li se modifică subordonarea se reîncadrează de drept în noile functii;

c) în cazul structurilor care îsi modifică nivelul functional, se procedează după cum urmează:

- reîncadrarea de drept a personalului cu functii de executie;

- reîncadrarea personalului cu functii de conducere care ocupă în prezent acele functii în functiile de conducere nou-create;

- dacă functiile de conducere sunt vacante, se va organiza concurs pentru ocuparea acestora, potrivit legii;

d) personalul cu functii de conducere si de executie al structurilor nou- Înfiintate se reîncadrează prin redistribuire internă sau ocupă functiile prin concurs, potrivit legii.

Art. III. - Până la realizarea reîncadrării personalului, conform dispozitiilor prezentei hotărâri, personalul din serviciile Senatului care va fi reîncadrat îsi păstrează functiile si salarizarea avute anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 16 noiembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2010.

Nr. 29.


 

ANEXĂ1)

(Anexa la Hotărârea Senatului nr. 13/2009)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SERVICIILOR SENATULUI

 

 


1) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul alocării fondurilor în agricultură

 

În contextul mentinerii crizei economico-financiare actuale din România care a afectat si afectează în continuare sectorul agricol,

având în vedere nevoia stringentă de redresare economică în conditiile actualei crize economice mondiale, resimtită în mod drastic si la nivelul economiei nationale,

tinând cont că această criză a diminuat semnificativ fluxul fondurilor publice necesare garantării finantărilor, acordate potrivit legii, de către institutiile finantatoare fermierilor si procesatorilor de produse agricole pentru finantarea capitalului de lucru,

tinând cont că lipsa de lichidităti ale operatorilor economici si reducerea drastică a capacitătii de acordare a garantiilor de stat pentru finantarea capitalului de lucru generează efecte negative majore, precum blocaje financiare, insolventa, cu afectarea supravietuirii operatorilor economici din sectorul agroalimentar, precum si pierderea a numeroase locuri de muncă,

luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurală pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitătii vietii si diversificării economiei în zonele rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 30 iunie 2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, alocă fondurilor de garantare, respectiv Fondului de Garantare a Creditului Rural - S.A. si Fondului National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii - S.A., sume din Fondul de garantare a creditelor constituit si reconstituit potrivit prevederilor Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, cu modificările ulterioare, din sumele provenite din rambursările de credite si plătile de dobânzi efectuate de către băncile comerciale în «Fondul pentru stimularea investitiilor în agricultură» pentru creditele acordate în baza Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole, cu modificările si completările ulterioare, gestionate de MADR până la rambursarea integrală a acestora, precum si din prevederile bugetare anuale aprobate cu această destinatie MADR la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultura si vânătoare» titlul 80 «împrumuturi» si din sumele returnate de fondurile de garantare si dobânzile aferente, ca urmare a rambursării creditelor de către beneficiari.”

2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

“Art. 21. - MADR va solicita informatii privind garantiile acordate de fondurile de garantare, dovedite prin documente justificative, si se va asigura că fondurile alocate sunt administrate în mod corect si eficient.”

Art. II. - Alineatele (1) si (2) ale articolului 48 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

“Art. 48. - (1) Anual, din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si din rambursările de credite si plătile de dobânzi efectuate de către băncile comerciale în «Fondul pentru stimularea investitiilor în agricultură» pentru creditele acordate în baza Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole, cu modificările si completările ulterioare, se alocă fondurile necesare garantării finantărilor, acordate potrivit legii, de către institutiile finantatoare fermierilor si procesatorilor de produse agricole pentru finantarea capitalului de lucru.

(2) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, conform prevederilor alin. (1), alocă din prevederile bugetare fondurile necesare fondurilor de garantare, de la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultura si vânătoare», titlul 80 «împrumuturi». Alocarea fondurilor se face în raport cu gradul de utilizare a celor acordate anterior.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2010.

Nr. 99.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată a unor stocuri de medicamente din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Sănătătii, pentru Directia de Sănătate Publică Judeteană Constanta

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea fără plată a unor stocuri de medicamente, identificate potrivit datelor din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în valoare de 12.897,29 lei, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Sănătătii, pentru Directia de Sănătate Publică Judeteană Constanta.

Art. 2. - Predarea-preluarea stocurilor de medicamente prevăzute la art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între institutiile implicate, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - După efectuarea transmiterii, cele două institutii îsi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Viorel Oancea,

secretar de stat

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2010.

Nr. 1.120.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor stocuri de medicamente care se transmit fără plată din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Sănătătii, pentru Directia de Sănătate Publică Judeteană Constanta

 

Denumirea bunului

Cantitatea (fiole)

Pretul unitar (lei)

Valoarea totală (lei)

Persoana juridică de la care se transmite bunul

Persoana juridică la care se transmite bunul

STAMARIL1000U.I

100

128,9729

12.897,29

Ministerul Apărării Nationale U.M.02150

Ministerul Sănătătii, Directia de Sănătate Publică Judeteană Constanta


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2010 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru aniversarea la data de 1 decembrie 2010 a Zilei Nationale a României si a 92 de ani de la Marea Unire

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2010 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, cu suma de 400 mii lei, la capitolul 51.01 “Autorităti publice si actiuni externe” titlul 20 “Bunuri si servicii”, pentru Institutia Prefectului Judetului Alba, în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de aniversarea la Alba lulia a Zilei Nationale a României si a împlinirii a 92 de ani de la Marea Unire.

Art. 2. - Actiunile ce urmează a fi realizate pentru această aniversare se stabilesc si se aprobă de Institutia Prefectului Judetului Alba, care va controla modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu celelalte dispozitii legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2010.

Nr. 1.121.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - În anexa nr. 11 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Apata” la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 si 697 bis din 24 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, după pozitia nr. 32 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 33, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2010.

Nr. 1.129.


 

ANEXA

 

COMPLETARE

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Apata, judetul Brasov

 

SECTIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii, sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

33.

1.6.2.

Teren arabil

Teren înscris în C.F. nr. 100176 Apata, sub nr. topo. 1347/2/5, în suprafată de 3.927 mp

Vecini: N - teren extravilan; S -teren nr. topo. 1347/1; V - calea ferată; E – dig si râul Olt

2009

58.422

Domeniul public al comunei Apata, conform Hotărârii Consiliului local nr. 35/2010

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.