MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 767/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 767         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 17 noiembrie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

206. - Lege pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate

 

1.086. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate

 

207. - Lege privind completarea Legii nr. 273/2009 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

1.087. - Decret pentru promulgarea Legii privind completarea Legii nr. 273/2009 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.087. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Beius si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Beius, judetul Bihor

 

1.101. - Hotărâre privind reglementarea situatiei juridice a unor părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în judetul Vâlcea

 

1.104. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Feroviare Române - AFER

 

1.105. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

 

1.106. - Hotărâre pentru modificarea alin. (1) al art. 17 din Statutul Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A., prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 582/1998 privind înfiintarea Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A. prin reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române

 

1.107. - Hotărâre pentru modificarea alin. (1) al art. 17 din Statutul Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 584/1998 privind înfiintarea Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. prin reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române

 

1.108. - Hotărâre pentru modificarea alin. (1) al art. 18 din Statutul Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. prin reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

130. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind conditiile pentru declararea exploatatiilor de ovine si caprine oficial libere de scrapie

 

245. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind introducerea armelor si munitiilor în camerele de corpuri delicte ale Politiei Române


 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 38, litera a) se abrogă.

2. La articolul 39, alineatul (1) se abrogă.

3. La articolul 39, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

(3) în cazul prevăzut la alin. (2), instanta se pronuntă, prin hotărâre, în termen de 5 zile de la primirea solicitării autoritătilor competente si comunică hotărârea părtilor, Directiei Generale de Pasapoarte,Inspectoratului General al Politiei de Frontieră, precum si serviciului public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, competent să elibereze pasaportul simplu persoanei împotriva căreia a fost dispusă măsura.”

4. La articolul 42, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 42. - (1) în situatia prevăzută la art. 40 lit. d), măsura se dispune, la solicitarea institutiei cu competente în domeniul apărării, ordinii publice sau sigurantei nationale, prevăzută la art. 39 alin. (2), de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află domiciliul persoanei împotriva căreia a fost instituită măsura suspendării exercitării dreptului la liberă circulatie în străinătate, iar când aceasta are domiciliul în străinătate, de către Tribunalul Bucuresti, pentru o perioadă care nu poate depăsi 3 ani. Prevederile art. 39 alin. (3)-(7) se aplică în mod corespunzător.”

5. La articolul 42, alineatul (2) se abrogă.

Art. II. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi încetează de drept:

a) toate măsurile de restrângere a exercitării dreptului la liberă circulatie în străinătate a cetătenilor români, dispuse până la acea dată de instantele competente în conformitate cu prevederile art. 38 lit. a) si art. 39 alin. (1) din Legea nr. 248/2005, cu modificările si completările ulterioare, si care se află în curs de executare;

b) toate măsurile de suspendare a exercitării dreptului la liberă circulatie în străinătate a cetătenilor români, aflate în curs de executare, dispuse de instantele competente până la acea dată în temeiul art. 40 lit. d) si, după caz, al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 248/2005, cu modificările si completările ulterioare, pentru nerespectarea măsurii restrângerii exercitării dreptului la liberă circulatie în străinătate, dispusă în conformitate cu prevederile art. 38 lit. a) si art. 39 alin. (1) din aceeasi lege;

c) toate procedurile judiciare aflate în curs de desfăsurare si pentru care nu există o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, pentru instituirea unei măsuri de limitare a dreptului la liberă circulatie în străinătate începute în temeiul:

- art. 38 lit. a) si art. 39 alin. (1) din Legea nr. 248/2005, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 40 lit. d) si, după caz, art. 42 alin. (2) din Legea nr. 248/2005, cu modificările si completările ulterioare, pentru nerespectarea măsurii restrângerii exercitării dreptului la liberă circulatie în străinătate, dispusă în conformitate cu prevederile art. 38 lit. a) si art. 39 alin. (1) din aceeasi lege.

(2) Persoanele împotriva cărora au fost dispuse măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) si care intră sub efectul prezentei legi au dreptul de a li se anula din pasapoarte mentiunile referitoare la perioada si statul/statele pentru care s-a aplicat măsura restrângerii exercitării dreptului la liberă circulatie în străinătate, dispusă în conformitate cu prevederile art. 38 lit. a) si art. 39 alin. (1) din Legea nr. 248/2005, cu modificările si completările ulterioare, respectiv de a li se restitui, la cerere, pasapoartele care le-au fost retrase în conformitate cu prevederile art. 43 din aceeasi lege, de către autoritătile care le-au retras.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2010.

Nr. 206.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2010.

Nr. 1.086.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind completarea Legii nr. 273/2009 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - După articolul unic al Legii nr. 273/2009 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 13 iulie 2009, se introduce un nou articol, articolul II, cu următorul cuprins:

“Art. II. - Până la data de 1 ianuarie 2011, recalcularea pensiilor prevăzute la art. 49 alin. (4) si la art. 52 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, se face potrivit prevederilor existente până la data intrării în vigoare a prezentei legi, respectiv prevederile art. 49 alin. (4) si ale art. 52, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 250/2007 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2010.

Nr. 207.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind completarea Legii nr. 273/2009 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind completarea Legii nr. 273/2009 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2010.

Nr. 1.087.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul publicai municipiului Beius si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Beius, judetul Bihor

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1), al art. 12 alin. (1)-(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 1 si 2 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Beius si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Beius, judetul Bihor.

(2) După preluare, partea din imobilul prevăzut la nr. crt. 1 din anexă se utilizează în vederea sistematizării zonei, respectiv construirea de locuinte si functiuni complementare spatiilor de locuit, prin programe derulate de Agentia Natională pentru Locuinte, potrivit legislatiei în vigoare.

(3) După preluare, imobilul prevăzut la nr. crt. 2 din anexă se utilizează pentru proiecte locale de utilitate publică, de binefacere si cu caracter social, cultural, turistic si administrativ.

Art. 2. - (1) Consiliul Local al Municipiului Beius va transfera în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Aoărării Nationale, conform leaii. 50% din numărul de locuinte construite pe terenul aferent imobilului prevăzut la nr. crt. 1 din anexă, dar nu mai putin de 100 de unităti locative, împreună cu terenul aferent acestora.

(2) Structura pe camere a unitătilor locative se va stabili ulterior, pe baza unui protocol încheiat între părtile interesate.

(3) împrejmuirea afectată ca urmare a transferului părtii din imobilul prevăzut la nr. crt. 1 din anexă va fi refăcută din fonduri proprii ale Consiliului Local al Municipiului Beius, conform cerintelor Ministerului Apărării Nationale.

Art. 3. - În cazul în care nu se respectă destinatia prevăzută la art. 1 alin. (2) si (3), imobilele revin în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traiah Igas

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2010.

Nr. 1.087.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor imobile care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Beius si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Beius, judetulBihor

 

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul publicai statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1.

Municipiul Beius,

str. G-ral Leonard Mociulschi nr. 12,

judetul Bihor

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Nationale

Municipiul Beius, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Beius

- imobil 953 - partial

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 106.638

- valoarea de inventar - 1.627.441,76 lei

Suprafata terenului = 19.246 m2

2.

Municipiul Beius,

localitatea Delani,

judetul Bihor

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Nationale

Municipiul Beius, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Beius

- imobil 991

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 106.642

- valoarea de inventar - 2.418.858 lei

Suprafata construită = 2.133,64 m2

Suprafata desfăsurată = 2.133,64 m2

Suprafata totală a terenului,

inclusiv constructiile = 35.760 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reglementarea situatiei juridice a unor părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în judetul Vâlcea

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1)si (2), precum si al art. 12 alin (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute la nr.crt. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

(2) După preluare, partea de imobil transmisă potrivit alin. (1) va fi utilizată pentru realizarea tronsonului Bulevardului Tineretului, pe segmentul cuprins între bulevardul Tudor Vladimirescu si bulevardul Nicolae Bălcescu.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute la nr.crt. 2 din anexă, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, pe durata executării obiectivului de investitii, constând în refacerea pavilioanelor afectate de executia tronsonului Bulevardului Tineretului, a împrejmuirii, a retelei de apă, a racordului de termoficare, precum si expertizarea si consolidarea pavilionului adiacent traseului bulevardului.

(2) Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea va trece imobilul prevăzut la alin. (1) si noul obiectiv de investitii din domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, după efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor de investitii, în conditiile legii.

(3) Cheltuielile ocazionate de mutarea materialelor specifice din locatia actuală în noul obiectiv de investitii se suportă din bugetul Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

(4) Predarea-preluarea imobilului si a obiectivului de investitii realizat, prevăzute la alin. (1) si (2), se face pe bază de protocoale încheiate între părtile interesate.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1, se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, după predarea-preluarea terenului si a obiectivului de investitii realizate de către Consiliul Local al Municiniului Râmnicu Vâlcea nrevă7iite la art 2

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2010.

Nr. 1.101.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părtilor din imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, al căror regim juridic se schimbă

 

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1.

Municipiul Râmnicu

Vâlcea, cartierul Traian nr. 47,

judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Nationale

Municipiul Râmnicu Vâlcea, în administrarea

Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea

- imobil 559 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.906

- valoarea de inventar-299.963 lei

Suprafata construită - 220 m2

Suprafata desfăsurată - 220 m2

Suprafata totală a terenului,

inclusiv constructiile - 3.635 m2

2.

Municipiul Râmnicu

Vâlcea, cartierul Traian nr. 47,

judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Nationale

Municipiul Râmnicu Vâlcea, în administrarea

Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea

- imobil 559 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.906

- valoarea de inventar -34.621 lei

Suprafata totală a terenului -

459,8 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Feroviare Române – AFER

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Feroviare Române- AFER, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 1 octombrie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Conducerea AFER este asigurată de către un consiliu de conducere format din 7 membri.”

2. La anexa nr. 1 articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Conducerea AFER este asigurată de către un consiliu de conducere compus din 7 persoane.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2010.

Nr. 1.104.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Rutiere Române- A.R.R., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 1 octombrie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Conducerea A.R.R. este asigurată de către un consiliu de conducere format din 7 membri.”

2. La anexa nr. 1 articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Conducerea A.R.R. este asigurată de către un consiliu de conducere format din 7 membri.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2010.

Nr. 1.105.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea alin. (1) al art. 17 din Statutul Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A., prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 582/1998 privind înfiintarea Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A. prin reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic.- Alineatul (1) al articolului 17 din Statutul Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A., prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 582/1998 privind înfiintarea Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A. prin reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 15 septembrie 1998, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) C.F.R. Marfă este administrată de către 7 administratori care constituie consiliul de administratie, dintre care unul va fi specialist din Ministerul Finantelor Publice, alesi de adunarea generală a actionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2010.

Nr. 1.106.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea alin. (1) al art. 17 din Statutul Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 584/1998 privind înfiintarea Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. prin reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic.- Alineatul (1) al articolului 17 din Statutul Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 584/1998 privind înfiintarea Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. prin reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 15 septembrie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) C.F.R. Călători este administrată de către 7 administratori care constituie consiliul de administratie, dintre care unul va fi specialist din Ministerul Finantelor Publice, alesi de adunarea generală a actionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2010.

Nr. 1.107.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea alin. (1) al art. 18 din Statutul Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. prin reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 18 din Statutul Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. prin reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 15 septembrie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) C.F.R. este administrată de către 7 administratori care constituie consiliul de administratie, dintre care unul va fi un specialist din Ministerul Finantelor Publice, alesi de adunarea generală a actionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2010.

Nr. 1.108.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind conditiile pentru declararea exploatatii lor de ovine si caprine oficial libere de scrapie

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 2.248 din 8 septembrie 2010, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2009 pentru aprobarea continuării actiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, a altor actiuni prevăzute în alte programe nationale, pe care Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să le pună în aplicare, precum si a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2010,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Exploatatnle de ovine si caprine sunt declarate oficial libere de scrapie dacă îndeplinesc toate conditiile prevăzute la lit. A din anexa nr. 1.

Art. 2. - Exploatatiile de ovine si caprine care îndeplinesc conditiile prevăzute la lit. A din anexa nr. 1 primesc certificatul de exploatatie oficial liberă de scrapie, prevăzut în anexa nr. 2.


Art. 3. - Statusul de exploatatie oficial liberă de scrapie se mentine/se suspendă în situatiile prevăzute la lit. B, C si D din anexa nr. 1.

Art. 4. - Exploatatiile de ovine si caprine care nu mai îndeplinesc conditiile prevăzute la lit. A din anexa nr. 1 pierd statusul de exploatatii oficial libere de scrapie si li se eliberează un act de suspendare a statusului de exploatatie oficial liberă de scrapie, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 5. - Certificatul de exploatatie oficial liberă de scrapie se eliberează de către directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 6. - Se consideră regiune oficial liberă de scrapie teritoriul unui judet, respectiv al municipiului Bucuresti în care toate exploatatiile de ovine si caprine au fost declarate oficial libere de scrapie.

Art. 7. - Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiva municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 9. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Roatis Chetan Radu

 

Bucuresti, 5 noiembrie 2010.

Nr. 130.

 

ANEXA Nr. 1

 

CONDITII PENTRU DECLARAREA EXPLOATATIILOR DE OVINE SI CAPRINE OFICIAL LIBERE DE SCRAPIE

 

A. Se consideră că o exploatatie este liberă de scrapie în cazul în care:

1. În tara sau zona în care este situată exploatatia sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) boala se notifică obligatoriu;

b) se aplică un sistem de formare a propietarilor de animale pentru a facilita recunoasterea semnelor clinice si pentru a încuraja raportarea tuturor animalelor cu semne clinice compatibile cu scrapie, precum si un sistem de supraveghere si de monitorizare, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare;

c) ovinele si caprinele cu semne clinice sunt sacrificate, testate pentru diagnosticarea scrapiei, iar cele cu rezultate pozitive la testare sunt ucise si distruse complet;

d) hrănirea oilor si caprelor cu făină de carne si oase sau grăsimi provenite de la rumegătoare a fost interzisă si aplicată efectiv în întreaga tară;

e) se aplică un sistem de declarare oficială sub supravegherea autoritătii sanitar-veterinare, cu respectarea inclusiv a conditiilor prevăzute la pct. 2;

2. În cadrul exploatatiei, următoarele conditii au fost respectate timp de cel putin 7 ani:

a) ovinele si caprinele sunt identificate în mod permanent în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, iar înregistrările privind miscarea animalelor sunt mentinute, pentru a permite trasabilitatea animalelor la exploatatia de origine;

b) înregistrările privind miscarea ovinelor si caprinelor în interiorul si în afara exploatatiei sunt mentinute;

c) introducerea de ovine si caprine este permisă numai din exploatatii libere de scrapie;

d) un medic veterinar oficial inspectează ovinele si caprinele din exploatatii si realizează controale ale înregistrărilor cel putin o dată pe an;

e) niciun caz de scrapie nu a fost raportat/semnalat;

f) ovinele si caprinele din exploatatii nu trebuie să aibă niciun contact direct sau indirect, inclusiv păsunat în comun, cu ovine sau caprine provenite din exploatatii cu un status inferior;

g) toate ovinele si caprinele ucise în vârstă de peste 18 luni sunt inspectate de un medic veterinar oficial; conform prevederilor cap. A partea II pct. 2 si 3 din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul si eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 147 din 31 mai 2001, cu modificările si completările ulterioare, o parte dintre ovinele si caprinele care prezintă semne de slăbire, precum si toate ovinele si caprinele care prezintă semne nervoase sunt testate într-un laborator autorizat sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor care efectuează teste rapide pentru monitorizarea scrapiei; selectia ovinelor si caprinelor ce urmează să fie testate trebuie să fie făcută de către medicul veterinar oficial sau de liberă practică împuternicit; ovinele si caprinele în vârstă de peste 18 luni care au murit sau au fost sacrificate din alte motive decât pentru consum uman trebuie, de asemenea, testate, inclusiv animalele sacrificate de urgentă în exploatatie.

B. Statusul de exploatatie oficial liberă de scrapie se mentine în cazul în care:

1. conditiile prevăzute la lit. A pct. 1 si 2 continuă să fie îndeplinite;

2. În exploatatie sunt introduse numai următoarele categorii de animale:

a) ovine sau caprine provenite din exploatatii declarate oficial libere de scrapie, unde nu s-a semnalat niciun caz de scrapie în ultimele 6 luni;

b) ovine provenite din exploatatii unde s-a confirmat EST, cu conditia să fie de genotipul ARR/ARR;

c) caprine provenite din exploatatii unde s-a confirmat EST, cu conditia ca exploatatia să fie supusă unei monitorizări sporite pentru EST, care include testarea tuturor caprinelor în vârstă de peste 18 luni si:

(i) care sunt sacrificate pentru consum uman la sfârsitul vietii lor productive; sau

(ii) care au murit ori au fost sacrificate în cadrul exploatatiei si care îndeplinesc conditiile stabilite în cap. A partea II pct. 3 din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European si al Consiliului, cu modificările si completările ulterioare;

3. ovinele sau caprinele cu vârsta mai mare de 18 luni, după declararea exploatatiei ca oficial liberă de scrapie, se testează conform categoriilor monitorizate si tintelor stabilite si continuă să prezinte rezultate negative la testele de laborator efectuate în conformitate cu prevederile anexei X la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European si al Consiliului, cu modificările si completările ulterioare.


C. Statusul de exploatatie oficial liberă de scrapie se suspendă în cazul în care nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute la lit. B sau în cazul în care, în urma testelor de laborator sau din motive clinice, una ori mai multe ovine sau caprine sunt suspecte de scrapie si sunt sacrificate imediat.

D. Statusul de exploatatie oficial liberă de scrapie rămâne suspendat:

1. În cazul în care există un singur animal suspect de infectare în exploatatie, până se infirmă suspiciunea de EST;

2. În cazul confirmării EST la un singur animal dintr-o exploatatie oficial liberă de scrapie, până la îndeplinirea următoarelor cerinte, pe o perioadă de 2 ani începând cu:

a) data de la care exploatatia nu mai detine decât ovine cu genotipul ARR/ARR; sau

b) ultima dată la care a fost detinut în exploatatie un animal din specia ovină ori caprină; sau

c) data la care a început monitorizarea sporită pentru EST stabilită la lit. B pct. 2 lit. c) pct. (ii); sau

d) data la care toti berbecii pentru reproducere din exploatatie sunt de genotipul ARR/ARR si toate oile pentru reproducere au cel putin o alelă ARR si nu prezintă alela VRQ, cu conditia ca pe durata perioadei de 2 ani să se obtină rezultate negative la testele de EST pentru următoarele animale de peste 18 luni:

(i) un esantion anual de ovine sacrificate pentru consum uman la sfârsitul vietii productive în conformitate cu nivelurile esantioanelor prezentate în tabelul din cap. A partea II pct. 5 din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European si al Consiliului, cu modificările si completările ulterioare; precum si

(ii) toate ovinele prevăzute în cap. A partea II pct. 3 din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European si al Consiliului, cu modificările si completările ulterioare, care au murit sau au fost sacrificate în exploatatie.

 

ANEXA Nr. 2

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.................

 

CERTIFICAT DE EXPLOATATIE OFICIAL LIBERĂ DE SCRAPIE

Seria CJ Nr. 000001 Data.................

 

Se atestă că exploatatia de ovine/caprine cu codul ............................, din localitatea ....................., judetul ................., detinută de ...................., CNP/CUI ..................., a fost declarată oficial liberă de scrapie ca urmare a îndeplinirii conditiilor prevăzute de Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 130/2010 privind conditiile pentru declararea exploatatiilor de ovine si caprine oficial libere de scrapie.

Prezentul certificat rămâne valabil în conditiile prevăzute de Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 130/2010 si se eliberează de către medicul veterinar oficial în două exemplare originale, unul pentru reprezentantul exploatatiei si unul pentru medicul veterinar oficial.

 

Director executiv,

…………………………………….

Reprezentant legal al exploatatiei,

…………………………………….

 

ANEXA Nr. 3

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.................

 

ACT DE SUSPENDARE A STATUSULUI DE EXPLOATATIE OFICIAL LIBERĂ DE SCRAPIE

Seria CJ Nr. 000001

Data.................

 

Exploatatiei cu codul ......................, din localitatea ........................... Judetul .........................., detinută de ............................, CNP/CUI ..................., i se suspendă statusul de exploatatie liberă de scrapie, în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 130/2010 privind conditiile pentru declararea exploatatiilor de ovine si caprine oficial libere de scrapie.

Suspendarea se ridică în urma îndeplinirii conditiilor prevăzute la lit. Asi B din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 130/2010.

Prezentul act de suspendare a statusului de exploatatie oficial liberă de scrapie se eliberează de către medicul veterinar oficial în două exemplare originale, unul pentru reprezentantul exploatatiei si unul pentru medicul veterinar oficial.

 

Director executiv,

…………………………………….

Reprezentant legal al exploatatiei,

…………………………………….


 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind introducerea armelor si munitiilor în camerele de corpuri delicte ale Politiei Române

 

Având în vedere prevederile art. 109 si art. 214-215 din Codul de procedură penală, ale art. 26 alin. (1) pct. 16 si alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Române, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile art. 3 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, cu modificările si completările ulterioare,

în aplicarea Deciziei Comitetului Executiv Schengen din 28 aprilie 1999 privind traficul ilegal cu arme de foc [SCH/Com-ex (99) 10],

în temeiul art. 7 alin (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Armele si munitiile abandonate, găsite, confiscate sau ridicate de către personalul Ministerului Administratiei si Internelor conform prevederilor Codului de procedură penală care constituie corp delict sau mijloace de probă în procedura judiciară se vor depune la camerele de corpuri delicte apartinând Politiei Române, cu respectarea prevederilor art. 109 din Codul de procedură penală.

(2) Camerele de corpuri delicte prevăzute la alin. (1) se organizează la nivelul Inspectoratului General al Politiei Române, Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti si inspectoratelor de politie judetene.

(3) Camerele de corpuri delicte sunt încăperi special amenajate în care se păstrează armele si munitiile cu respectarea normelor de sigurantă prevăzute de Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Se interzice depunerea armelor si munitiilor de către personalul Ministerului Administratiei si Internelor în alte camere de corpuri delicte decât cele apartinând structurilor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu exceptia situatiilor în care organul de urmărire penală sau instanta de judecată dispune altfel.

(2) Se interzice depunerea în încăperile special amenajate prevăzute la art. 1 alin. (3) a altor bunuri decât cele ce fac obiectul prezentului ordin.

Art. 3. - (1) Prin armă, respectiv munitie, în sensul prezentului ordin, se întelege arma, respectiv munitia, astfel cum sunt definite acestea la art. 2 pct. I subpct. 1 si 3 din Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Sunt asimilate armelor, în ceea ce priveste introducerea acestora în camerele de corpuri delicte, componentele esentiale ale acestora: mecanismul închizătorului, camera cartusului si teava.

Art. 4. - (1) Introducerea armelor si/sau munitiilor în camerele de corpuri delicte se face pe baza următoarelor documente:

a) adresa de înaintare;

b) copie a procesului-verbal de constatare/ridicare;

c) după caz, copie a referatului de declinare a competentei către unitatea de parchet competentă;

d) copie a raportului de expertiză criminalistică;

e) copie a adresei privind implementarea/expertiza în sistemul IBIS;

f) copia actului de identitate al făptuitorului, când acesta este cunoscut;

g) fisa armei, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Cu ocazia primirii armelor si/sau munitiilor, gestionarul camerei de corpuri delicte verifică, în mod amănuntit, existenta fiecărui bun, concordanta cu descrierea, caracteristicile si cantitătile înscrise în actele de ridicare, iar în cazul existentei unor nepotriviri sau a necesitătii unor precizări care trebuie consemnate, face mentiune expresă despre acestea, în dovada de predare/primire pe care o eliberează depunătorului.

(3) Dovada de predare/primire se întocmeste în două exemplare originale, înseriate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. Un exemplar rămâne la predătorul bunurilor, iar celălalt la gestionarul camerei de corpuri delicte în calitate de primitor al bunurilor respective.

Art. 5. - (1) Fisa armei, prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. g), se completează doar pentru armele de foc ce fac obiectul traficului ilegal, astfel cum acesta este definit de prevederile art. 3 lit. e) din Protocolul împotriva fabricării si traficului ilegale de arme de foc, piese si componente ale acestora, precum si de munitii, adoptat la New York la 31 mai 2001, aditional la Conventia Natiunilor Unite împotriva criminalitătii transnationale organizate, adoptată la New York la 15 noiembrie 2000, la care România a aderat prin Legea nr. 9/2004.

(2) Completarea fisei armei se face, pentru fiecare armă în parte, de către lucrătorul din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor care depune armele de foc, gestionarul de la camera de corpuri delicte urmând a verifica corectitudinea datelor completate.

(3) Nu se acceptă introducerea armei de foc în camera de corpuri delicte, pe baza unei fise incomplete sau fără a se completa această fisă.

Art. 6. - (1) Scoaterea din camera de corpuri delicte a armelor si/sau munitiilor aflate spre păstrare se face numai în baza:

a) hotărârii definitive a instantei de judecată;

b) ordonantei emise de organul de urmărire penală;

c) cererii persoanei căreia îi apartine arma si/sau munitia pierdută sau abandonată, pentru care s-a dispus restituirea de către organul de urmărire penală sau de către instanta de judecată.

(2) Predarea armelor si/sau munitiilor aflate spre păstrare în camera de corpuri delicte către proprietar ori altă persoană îndreptătită ca urmare a dispozitiilor date de organul de urmărire penală sau instanta de judecată se face pe bază de proces-verbal de predare/primire, întocmit în 3 exemplare originale înseriate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. Un exemplar rămâne la gestionarul camerei de corpuri delicte - în calitate de predător al bunurilor respective, unul la primitorul bunurilor, iar al treilea exemplar la dosarul cauzei.

Art. 7. - (1) Inspectoratul General al Politiei Române centralizează situatiile statistice transmise de unitătile teritoriale cu privire la traficul ilegal cu arme de foc, pe baza tabelului comun de centralizare a datelor statistice, prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Inspectoratul General al Politiei Române transmite, în fiecare an, până la data de 31 iulie, tuturor părtilor semnatare ale Acordului dintre guvernele statelor Uniunii Benelux, Republicii Federale Germania si Republicii Franceze privind eliminarea controalelor de la frontierele lor comune, semnat la Schengen la 14 iunie 1985, datele anuale nationale pentru anul precedent, prevăzute la alin. (1).

Art. 8. - Normele metodologice privind organizarea si functionarea camerelor de corpuri delicte în care se păstrează arme si munitii, precum si evidenta armelor si a munitiilor se aprobă prin dispozitie a inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei Române.

Art. 9. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.532/2006 privind introducerea armelor si munitiilor în camerele de corpuri delicte ale Politiei Române, nepublicat*), se abrogă.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2010.

Nr. 245.


*) Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.532/2006 privind introducerea armelor si munitiilor în camerele de corpuri delicte ale Politiei Române nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.

 

ANEXA Nr. 1

FISA ARMEI RIDICATE

(Se va completa cu datele disponibile.)

 

Date de referintă despre caz

Institutia/Serviciul

 

Nr. de referintă national

 

Bunul ridicat

 

Procedura vamală

 

Metoda de detectie

 

Metoda de disimulare (ascundere)

 

Data comiterii faptei

 

Ora comiterii faptei

 

Tara

 

Locatia

 

Tara de destinatie

 

Arme de foc

Denumirea armei

 

Modelul armei

 

Producătorul

 

Tara de fabricatie

 

Tip

 

Subtip

 

Seria armei

 

Informatii suplimentare

 

Calibru

 

Modalităti de transport

Nr. de înmatriculare

 

Tara de înregistrare

 

Nr. de identificare al vehiculului

 

Marca

 


Model

 

Culoare

 

Tip

 

Informatii suplimentare

 

Furat?

 

Ruta

Ruta - Puncte de trecere a frontierei si tări

 

Suspect/Autor

Suspect/Autor

Suspect sau autor

 

Nume

 

Prenume

 

Ziua nasterii

 

Luna nasterii

 

Anul nasterii

 

Locul nasterii

 

Tara de nastere

 

Poreclă

 

Informatii suplimentare

 

Documente de identificare

Numărul documentului

 

Tipul documentului de identitate

 

Tara emitentă

 

Data eliberării

 

Institutia emitentă

 

Informatii suplimentare

 

Modalităti de comunicatii

Tipul

 

Detalii

 

Operator

 

Tara

 

Informatii suplimentare

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Unitatea de politie

 

DOVADA

seria .... nr..........

 

Astăzi, anul ............ luna ................ ziua ......, în baza ................................................, s-au primitele la .............................. din .........................., posesor al actului de identitate ......................... seria ................. nr. ..............., următoarele arme si munitii, ce fac obiectul lucrării/dosarului nr. ..................................., înregistrat la ...................................

Bunurile au fost ridicate de la ...........................................................

 

Unitatea de măsura

Cantitatea

Denumirea si descrierea corpurilor delicte

în cifre

în litere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predător,

......................................

Primitor,

......................................

 

ANEXA Nr. 3

 

Unitatea de politie

 

PROCES-VERBAL

seria .... nr..........

 

Astăzi, anul ............. luna ............... ziua ......, în baza ...................., au fost predate ........................, în calitate de ........................................., posesor al actului de identitate ......................... seria ................. nr. ........................., următoarele arme si munitii, ce fac obiectul lucrării/dosarului nr. ..............................., înregistrat la ...................................

Armele si munitiile au fost introduse pe baza Dovezii seria ..... nr. ........, fiind ridicate de la ............

 

Unitatea de măsura

Cantitatea

Denumirea si descrierea corpurilor delicte

în cifre

în litere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predător,

......................................

Primitor,

......................................


ANEXA Nr. 4

Numărul total al armelor de foc confiscate 1) în perioada 2) de la.......la.......*)

 

 

Perioada de referintă

Perioada comparativă

Categoria 3) A

 

 

Categoria B

B1 Revolvere 4)

 

 

B2 Arme de foc cu teava lungă 5)

 

 

Total

 

 

Categoria C

 

 

Categoria D

 

 

Total

 

 

Categoria X 6)

 

 


1) Include comertul ilegal, posesia, importul ilegal, detinerea si transportul ilegal de arme de foc.

2) Dacă este posibil, ar trebui să fie definită pe baza unui an calendaristic, de exemplu 1996.

3) Categoria armelor de foc conform Directivei Consiliului 91/477/CEE din 18 iunie 1991 privind controlul achizitionării si detinerii de arme.

4) Revolvere cu lungimea totală până la 60 cm.

5) Arme de foc cu teava lungă.

6) Include arme de foc care nu pot fi incluse la categoriile de la A la C, cum ar fi arme folosite pentru avertizare, arme care contin substante iritante sau spray-uri pentru autoapărare.

*) Factorii deosebiti care afectează datele ar trebui mentionati separat, nu în tabel (cum ar fi 1.000 de arme de foc confiscate într-o singură misiune, în special confiscările frecvente ale unui anumit tip de armă de foc).

 

Tara de origine1) a armelor de foc confiscate în perioada de la .... la .... *)

 

 

State Schengen

State care nu fac parte din Acordul Schengen

Categoria A

 

 

Categoria B

B1 Revolvere

 

 

B2 Arme de foc cu teava lungă

 

 

Total

 

 

Categoria C

 

 

Categoria D

 

 

Total

 

 

Categoria X

 

 


1) Tara de origine/Tara de fabricatie.

*) Factorii deosebiti care afectează datele ar trebui mentionati separat, nu în tabel (cum ar fi 1.000 de arme de foc confiscate într-o singură misiune, în special confiscările frecvente ale unui anumit tip de armă de foc).

 

Mijloace de transport folosite pentru armele confiscate pe perioada de la ... la ...*)

(exprimate în procente)

 

 

Tren

Autobuz

Vehicul greu de marfă

Automobil

Avion

Vapor

Colet postal

Categoria A

 

 

 

 

 

 

 

Categoria B

B1 Revolvere

 

 

 

 

 

 

 

B2 Arme de foc cu teava lungă

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

Categoria C

 

 

 

 

 

 

 

Categoria D

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

Categoria X

 

 

 

 

 

 

 


*) Factorii deosebiti care afectează datele ar trebui mentionati separat, nu în tabel (cum ar fi 1.000 de arme de foc confiscate într-o singură misiune, în special confiscările frecvente ale unui anumit tip de armă de foc).


 

Principalele căi de contrabandă pentru armele de foc confiscate în perioada de la .... la ....*)

 

 

 

Tara de origine1)

Tara de tranzit

Tara de confiscare

Categoria A

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Categoria B

B1 Revolvere

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

B2 Arme de foc cu teava lungă

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Categoria C

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Categoria D

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Categoria X

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 


1) Tara de origine/Tara de fabricatie.

*) Factorii deosebiti care afectează datele ar trebui mentionati separat, nu în tabel (cum ar fi 1.000 de arme de foc confiscate într-o singură misiune, în special confiscările frecvente ale unui anumit tip de armă de foc).


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.