MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 770/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 770         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 17 noiembrie 2010

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.126 din 23 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

Decizia nr. 1.163 din 28 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Decizia nr. 1.321 din 14 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Decizia nr. 1.397 din 28 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

100. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

3. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de explorare a minereurilor metalifere din perimetrul Lăpusnicu Mare - Sopot

 

4. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a resurselor minerale din zăcământul de argile comune din perimetrul Fântânele, judetul Arad, si perimetrul Ceala I, judetul Arad

 

231. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea continutului minim al protocolului de transmitere, fără plată, a infrastructurii de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare ori în administrarea sau în folosinta societătilor comerciale, statiunilor si institutelor de cercetare si productie agricolă, unitătilor de învătământ agricol, situată pe teritoriul organizatiei, în proprietatea acelei organizatii, si a continutului minim al protocolului de transmitere a infrastructurii de îmbunătătiri funciare din domeniul public al statului, alta decât cea de irigatii, cu exceptia celei principale sau a celei de prim ordin, situată pe teritoriul unei organizatii, ori de transmitere a infrastructurii de îmbunătătiri funciare din domeniul public al statului din cadrul unei părti autonome functional dintr-o amenajare sau a unei întregi amenajări de îmbunătătiri funciare aflate în proprietatea publică a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, situată pe teritoriul unei federatii, în folosinta gratuită a acelei organizatii sau federatii

 

1.936. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea unor derogări de la dispozitiile Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, interimar, nr. 1.683/2009


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.126

din 23 septembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Marieta Safta - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, exceptie invocată de Cristian Chirifoaia în Dosarul nr. 2.905/302/2010 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti.

La apelul nominal este prezent autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune să se facă apelul si în dosarele nr. 753 D/2010 si nr. 754 D/2010 având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, invocată de Iulian Costache si de Florin lorgu în dosarele nr. 904/302/2010 si, respectiv, nr. 16.795/302/2009 ale Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 720 D/2010, nr. 753 D/2010 si nr. 754 D/2010, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Cristian Chirifoaia este de acord cu conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite conditiile conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea dosarelor nr. 753 D/2010 si nr. 754 D/2010 la Dosarul nr. 720 D/2010, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul autorului exceptiei prezent, care arată că este de acord cu exceptia de neconstitutionalitate ridicată de apărătorul său.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, arătând că textele de lege criticate nu încalcă prevederile constitutionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin încheierea din 23 martie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 2.905/302/2010, încheierea din 24 martie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 904/302/2010, încheierea din 24 februarie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 16.795/302/2009, Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, exceptie invocată de Cristian Chirifoaia, Iulian Costache si Florin lorgu în cauze având ca obiect contestatie împotriva încheierii judecătorului delegat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că textul de lege criticat încalcă prevederile constitutionale referitoare la egalitatea în fata legii, precum si pe cele care consacră dreptul la viată si la integritate fizică si psihică, prin aceea că permite o stabilire arbitrară a regimului de executare a pedepsei pe care urmează să îl suporte detinutul. Se arată că aprecierea în sensul că “decizia o are judecătorul delegat este neconformă cu dreptul la integritate psihică, întrucât acesta ia decizia pe baza raportului Comisiei, care poate dispune «în mod exceptional», fără stabilirea unor limite, ce înseamnă regimul pe care urmează să îl suporte detinutul”. Se mai arată că judecarea de către aceeasi Comisie a naturii si modului de săvârsire a infractiunii, fără ca detinutul să aibă posibilitatea depunerii de probatorii si fără ca această Comisie să cunoască întreaga situatie avută în vedere de instanta de judecată care a pronuntat condamnarea, reprezintă un act de ingerintă în competenta autoritătii judiciare, nepermis într-o ordine constitutională guvernată de principiul separatiei puterilor în stat. Se conchide în sensul că sintagma “în mod exceptional”, cuprinsă în textul de lege criticat, îngrădeste nepermis drepturile fundamentale si se impune înlăturarea ei.

Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textul de lege criticat nu încalcă prevederile constitutionale invocate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, sustinerile autorului exceptiei prezent, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 20 iulie 2006, cuprinse în art. 23 alin. (2) potrivit cărora, “în mod exceptional, natura si modul de săvârsire a infractiunii, precum si persoana condamnatului pot determina includerea persoanei condamnate în regimul de executare imediat inferior ca grad de severitate”.

În sustinerea exceptiei se invocă dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 1 alin. (4) privind separatia puterilor în stat, în art. 16 - Egalitatea în drepturi si în art. 22 - Dreptul la viată si la integritate fizică si psihică.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii acelorasi dispozitii legale, prin raportare la aceleasi prevederi constitutionale si fată de critici similare sau identice. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 1.315 din 2 decembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 23 decembrie 2008, si Decizia nr. 180 din 12 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 13 martie 2009, Curtea a statuat, pentru considerentele acolo retinute, că dispozitiile care reglementează regimurile de executare a pedepselor privative de libertate, inclusiv cele referitoare la procedura schimbării regimului de executare a pedepselor privative de libertate în regimul imediat inferior ca grad de severitate, nu stabilesc privilegii sau discriminări.

De asemenea, prin Decizia nr. 1.143 din 15 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 9 octombrie 2009, răspunzând acelorasi critici referitoare la încălcarea art. 22 din Constitutie privind dreptul la integritate fizică si psihică al persoanei, Curtea a apreciat că aceasta nu poate fi retinută, deoarece vizează modul de interpretare si aplicare a legii de către comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, aspect care excedează competentei Curtii Constitutionale. De altfel, potrivit art. 26 alin. (1) si (5) din Legea nr. 275/2006, schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate se dispune de judecătorul delegat, prin încheiere motivată, iar nu de comisia din cadrul penitenciarului. În plus, în temeiul art. 26 alin. (8) din acelasi act normativ, împotriva acestei încheieri persoana condamnată poate introduce contestatie la judecătoria în a cărei circumscriptie se află penitenciarul, cadru în care, beneficiind de garantiile stabilite de lege, poate formula toate apărările pe care le consideră necesare.

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, solutia si considerentele deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, exceptie invocată de Cristian Chirifoaia, Iulian Costache si de Florin lorgu în dosarele nr. 2.905/302/2010, nr. 904/302/2010 si, respectiv, nr. 16.795/302/2009 ale Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 23 septembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.163

din 28 septembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăteanu - maqistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor “Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice”, exceptie ridicată de Silviu Cornel Negut în Dosarul nr. 3.008/109/2009 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.


Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 3 februarie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 3.008/109/2009, Curtea de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor “Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice”. Exceptia a fost ridicată de Silviu Cornel Negut într-o cauză având ca obiect suspendarea executării unui act  administrativ.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că ordonanta de urgentă criticată îi produce “grave si iremediabile limitări ale vietii sale publice si private, în conditiile în care nu a fost produsă nicio dovadă din care să reiasă că ar fi săvârsit o faptă sanctionată de legea penală”. Arată că măsura luată de Institutia Prefectului Judetului Arges, de a-l soma să predea permisul de conducere, este abuzivă, fiindu-i încălcat un drept fundamental si fiindu-i create prejudicii în plan social si financiar. Arată că nu poate fi privat de dreptul de a conduce un vehicul pe drumurile publice, profesia de conducător auto fiind pentru acesta singura sursă de venit.

Curtea de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Precizează că textul de lege criticat apără interesul public al cetătenilor, acela de a nu fi expusi riscului pe care îl presupune exercitarea dreptului de a conduce de către o persoană asupra căreia planează suspiciuni referitoare la stăpânirea abilitătilor si cunostintelor necesare unei astfel de activităti.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 2 martie 2009. Ordonanta de urgentă criticată are un articol unic prin care, după alineatul (7) al art. 103 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins: “în situatia în care autoritatea emitentă a permisului de conducere a sesizat instanta de judecată potrivit art. 114 alin. (1) lit. e), autoritatea emitentă a permisului de conducere va dispune prin ordin suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, suspendare ce operează până la rămânerea definitivă si irevocabilă a hotărârii judecătoresti. În acest caz, titularul este obligat să se prezinte la unitatea de politie pe raza căreia domiciliază, are resedinta sau, după caz, rezidenta normală, în termen de 5 zile de la comunicarea ordinului, pentru a preda permisul de conducere.” Având în vedere prevederile art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, potrivit cărora “Dispozitiile de modificare si de completare se încorporează, de la data intrării lor în vigoare, în actul de bază, identificându-se cu acesta. Interventiile ulterioare de modificare sau de completare a acestora trebuie raportate tot la actul de bază”, rezultă că obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, având continutul mai sus redat.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, ordonanta de urgentă criticată contravine dispozitiilor art. 20 “Tratatele internationale privind drepturile omului” si art. 53 “Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti”. De asemenea, invocă si art. 6 “Dreptul la un proces echitabil” si art. 7 “Nicio pedeapsă fără lege”din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că, prin mai multe decizii, s-a pronuntat asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, introduse prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2009, din perspectiva unor critici similare si prin raportare la prevederile art. 20 si 53 din Legea fundamentală. Ilustrativă în acest sens este Decizia nr. 329 din 23 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 20 mai 2010, prin care Curtea a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate, retinând, în esentă, că domeniul de aplicare al dispozitiilor art. 53 din Constitutie este circumscris restrângerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti prevăzute de Legea fundamentală, iar nu restrângerii exercitiului oricărui drept subiectiv, chiar dacă el izvorăste dintr-un act normativ. Cu acel prilej, Curtea a constatat că dispozitiile art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 nu restrâng drepturi sau libertăti constitutionale, ci stabilesc posibilitatea autoritătii emitente a permisului de conducere de a dispune, prin ordin, suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, atunci când această autoritate a sesizat instanta de judecată în vederea anulării permisului de conducere obtinut cu nerespectarea prevederilor legale. Totodată, Curtea a observat că între exercitarea dreptului de a conduce autovehicule de către unele persoane pentru care există indicii privind dobândirea permisului de conducere fără a fi absolvit un curs de pregătire sau fără parcurgerea etapelor de examinare teoretică si practică ori prin sustinerea formală a acestora si ocrotirea interesului general, care se identifică în acest caz cu necesitatea mentinerii sigurantei circulatiei pe drumurile publice, legiuitorul a înteles să dea prioritate celui din urmă.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, care să justifice reconsiderarea acestei jurisprudente, atât solutia deciziei mentionate, cât si argumentele pe care aceasta s-a bazat îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

Cât priveste invocarea dispozitiilor art. 6 si 7 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, Curtea constată că nu poate retine critica prin raportare la acestea, întrucât autorul exceptiei nu argumentează în niciun fel contrarietatea textelor de lege ce constituie obiect al exceptiei de neconstitutionalitate cu prevederile conventionale mentionate.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Silviu Cornel Negut în Dosarul nr. 3.008/109/2009 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 septembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.321

din 14 octombrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială “OMV Petrom” - S.A. în Dosarul nr. 892/109/2009 al Tribunalului Arges -Sectia civilă si care formează obiectul Dosarului nr. 2.232D/2010 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în dosarele nr. 2.233D/2010, nr. 2.865D/2010, nr.  2.866D/2010, nr. 2.867D/2010 si nr. 2.875D/2010.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor nr. 2.233D/2010, nr. 2.865D/2010, nr. 2.866D/2010, nr. 2.867D/2010 si nr. 2.875D/2010 la Dosarul nr. 2.232D/2010, având în vedere că acestea au un obiect identic.

Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu conexarea cauzelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 2.233D/2010, nr. 2.865D/2010, nr. 2.866D/2010, nr. 2.867D/2010 si nr. 2.875D/2010 la Dosarul nr. 2.232D/2010 care este primul înregistrat.

Magistratul-asistent referă asupra faptului că în Dosarul nr. 2.865D/2010, reprezentantul legal al reclamantilor din dosar a depus o cerere prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate. De asemenea, magistratul-asistent referă si asupra faptului că în Dosarul nr. 2.866D/2010 partea Dumitrache T. Stancu a formulat o cerere prin care a solicitat respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierile din 7, 13 si 20 mai 2010, pronuntate în dosarele nr. 892/109/2009, nr. 1.501/109/2008, nr. 1.210/109/2010, nr. 2.125/109/2009 si nr. 645/120/2009, Tribunalul Arges - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

Prin încheierea din 17 mai 2010, pronuntată în Dosarul nr. 3.007/104/2009, Curtea de Apel Craiova - Sectia a II-a civilă si pentru conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

Exceptia a fost invocată de Societatea Comercială “OMV Petrom” - S.A., precum si de Veronica D. Angelescu, Ilie F. Albăstroiu, Veronica A. Briceag, Valerică St. Briceag, Florin V Bălănescu, Vasile C. Brezoianu, Florea N. Ciuciu, Stelian N. Cuprinsu, Florin M. Cocosatu, Dumitru R. Ciobanu, Lulu M. Cimpoeru, Carolina R. Cimpoeru, Ricu Iulian C. Ciobanu, Petru Constantinescu, Nicolae I. Cojoacă, Eugen David, Dan Mihăită A. Deaconu, Liviu I. Dincă, Floarea A. Florea, Sandu F Guianu, Dorulet A. Grigore, Iulian Doru I. Gheorghe, Ilie T. Modroiu, Daniel S. Mosteanu, Gheorghită Viorel P Mărgineanu, Ion Gh. Micu, George C. Mincă, Aurel I. Nicolae, Cristian I. Nicorescu, Ion Sandei V Neacsu, Emil I. Nicolae, Constantin G. Olteanu, Anghel I. Pârvu, Gheorghe Gh. Pasala, Ion N. Rasol, George Stroe Florea, Nicolae Gh. Staicu, Vlădut I. Teodorescu, Marcel P Turturică, Constantin N. Toader si Ionel A. Voicu, în dosare având ca obiect pretentii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că textul de lege criticat, care impune în sarcina angajatorului sarcina administrării probatoriului, fără a limita câmpul de aplicare a acestei obligatii, creează un dezechilibru între părtile în proces, în defavoarea angajatorului. Astfel, este încălcat principiul contradictorialitătii, ca garantie a unui proces echitabil, si este limitată, în acelasi timp, eficienta apărării pe care o poate formula angajatorul. De asemenea, autorii mai sustin că prin prevederile legale criticate, în mod paradoxal, si angajatul poate fi discriminat atunci când majoritatea înscrisurilor care pot duce la aflarea adevărului si la justa solutionare a cauzei se află la angajator, dar acesta nu le depune în fata instantei, care poate pronunta din acest motiv o solutie gresită. Chiar si în conditiile în care în dreptul procesual român există norme ce reglează eventualele dezavantaje în administrarea de probe, dispozitiile legale criticate care impun sarcini unilaterale angajatorului, cu caracter nelimitat, îndreptate contra intereselor sale procesuale, reprezintă o încălcare a textelor constitutionale ce reglementează egalitatea, impartialitatea si liberul acces la justitie.

Instantele de judecată si-au exprimat opinia în sensul că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii ce au următorul continut: “Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfătisare.”

Autorii exceptiei consideră că textele de lege criticate sunt contrare următoarelor texte din Constitutie: art. 21 alin. (1), (2) si (3) privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si art. 124 privind înfăptuirea justitiei. De asemenea, consideră că este încălcat si art. 20 din Constitutie, raportat la art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care consacră dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că prevederile art. 287 din Codul muncii au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, în raport cu aceleasi prevederi constitutionale. Astfel, prin Decizia nr. 494 din 11 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 18 ianuarie 2005, sau prin Decizia nr. 82 din 5 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 3 martie 2008, Curtea, respingând exceptia, a retinut că dispozitiile criticate sunt norme care stabilesc o procedură specială, derogatorie, privind modalitatea administrării probelor în cazul judecării cererilor referitoare la conflictele de muncă. Această modalitate în care au fost reglementate aceste dispozitii este o optiune a legiuitorului, care a avut în vedere instituirea unei proceduri simple si urgente, adaptată raporturilor de muncă si exercitării dreptului la muncă. Regulile de procedură prevăzute de aceste dispozitii se aplică în mod echitabil atât angajatorilor, cât si angajatilor, fără a fi favorizată o categorie sau alta. Astfel, “salariatul si angajatorul sunt două părti ale conflictului de muncă, situate pe pozitii opuse si cu interese contrare, situatia lor diferită justificând, în anumite privinte, si tratamentul juridic diferentiat. Angajatorul este cel care detine documentele si toate celelalte probe pertinente pentru elucidarea conflictului si pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor părtilor raportului juridic de muncă, fiind necesară si firească obligatia acestuia de a prezenta aceste probe”.

Aceste considerente sunt valabile si în cauza de fată în care se încearcă acreditarea ideii că, prin discriminarea si defavorizarea angajatorilor (care, pentru considerentele mai sus arătate, nu poate fi retinută), textul de lege criticat determină o discriminare a angajatului.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială “OMV Petrom” - S.A. În dosarele nr. 892/109/2009, nr. 1.501/109/2008, nr. 1.210/109/2010, nr. 2.125/109/2009 si nr. 645/120/2009 ale Tribunalului Arges - Sectia civilă, precum si de Veronica D. Angelescu, llie F.AIbăstroiu, Veronica A. Briceag, Valerică St. Briceag, Florin V. Bălănescu.Vasile C. Brezoianu, Florea N. Ciuciu, Stelian N. Cuprinsu, Florin M. Cocosatu, Dumitru R. Ciobanu, Lulu M. Cimpoeru, Carolina R. Cimpoeru, Ricu Iulian C. Ciobanu, Petru Constantinescu, Nicolae I. Cojoacă, Eugen David, Dan Mihăită A. Deaconu, Liviu I. Dincă, Floarea A. Florea, Sandu F Guianu, DoruletA. Grigore, Iulian Doru I. Gheorghe, llie T. Modroiu, Daniel S. Mosteanu, Gheorghită Viorel P Mărgineanu, Ion Gh. Micu, George C. Mincă, Aurel I. Nicolae, Cristian I. Nicorescu, Ion Sandei V. Neacsu, Emil I. Nicolae, Constantin G. Olteanu, Anghel I. Pârvu, Gheorghe Gh. Pasala, Ion N. Rasol, George Stroe Florea, Nicolae Gh. Staicu, Vlădut I. Teodorescu, Marcel P Turturică, Constantin N. Toadersi Ionel A. Voicuîn Dosarul nr. 3.007/104/2009 al Curtii de Apel Craiova - Sectia a II-a civilă si pentru conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 octombrie 2010.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae


 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.397

din 28 octombrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Doina Suliman -magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “LD Clepsidra” - S.R.L. din Râciu în Dosarul nr. 140/320/2009 al Judecătoriei Târgu Mures, de Societatea Comercială “Ro Mega Logistic” - S.R.L. din Sighisoara în Dosarul nr. 1.772/308/2009 al Judecătoriei Sighisoara - Sectia comercială si de Societatea Comercială “Adina Corn” - S.R.L. din Târgu Mures în Dosarul nr. 10.966/225/2009 al Judecătoriei Drobeta-Turnu Severin.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 767D/2010, nr. 769D/2010 si nr. 789D/2010, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării cauzelor.

Curtea dispune, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, conexarea dosarelor nr. 769D/2010 si nr. 789D/2010 la Dosarul nr. 767D/2010, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin încheierea din 25 noiembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 140/320/2009, Judecătoria Târgu Mures a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “LD Clepsidra” - S.R.L. din Râciu, debitor într-o cauză având ca obiect o somatie la plată, în contradictoriu cu Societatea Comercială “Fildas Trading” - S.R.L. din Pitesti.

Prin încheierea din 11 martie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 1.772/308/2009, Judecătoria Sighisoara - Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Ro Mega Logistic” - S.R.L. din Sighisoara, debitor într-o cauză comercială având ca obiect o somatie la plată, în contradictoriu cu Shell Hungary ZRT.

Prin încheierea din 2 februarie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 10.966/225/2009, Judecătoria Drobeta-Turnu Severin a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Adina Corn” - S.R.L. din Târgu Mures, debitor într-o cauză comercială având ca obiect o somatie la plată, în contradictoriu cu Societatea Comercială “Robsylv Corn” - S.R.L. din Craiova.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile de lege criticate sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 20, 21, art. 24 alin. (1), art. 44 alin. (2) si art. 53, precum si celor ale art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În acest sens arată, în esentă, că limitarea dreptului debitorilor de a-si dovedi sustinerile la proba cu înscrisuri nu poate fi justificată prin caracterul de procedură specială si accelerată a somatiei de plată, procedură care aduce limitări dreptului debitorului de a exercita căile de atac permise de dreptul comun, desi nu subzistă vreuna dintre situatiile limitative prevăzute de art. 53 din Constitutie.

Instantele de judecată si-au exprimat opinia că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 si 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 295/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare.


Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- “Art. 1. - (1) Procedura somatiei de plată se desfăsoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligatii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de părti prin semnătură ori în alt mod admis de lege si care atestă drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestatii.

(2) Suma ce reprezintă obligatia prevăzută la alin. (1), precum si dobânzile, majorările sau penalitătile datorate potrivit legii se actualizează în raport cu rata inflatiei aplicabilă la data plătii efective.”;

- “Art. 8. - (1) împotriva ordonantei prevăzute la art. 6 alin. (2) debitorul poate formula cererea în anulare, în termen de 10 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia.

(2) Cererea în anulare se solutionează de către instanta competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instantă.

(3) Abrogat.

(4) Dacă instanta învestită admite cererea în anulare, aceasta va anula ordonanta, pronuntând o hotărâre irevocabilă. Prevederile art. 7 se aplică în mod corespunzător.

(5) Hotărârea prin care a fost respinsă cererea în anulare este irevocabilă.”

Autorii exceptiei consideră că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale cuprinse în art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, art. 24 alin. (1) potrivit căruia dreptul la apărare este garantat si art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că s-a mai pronuntat, prin numeroase decizii, cu privire la constitutionalitatea dispozitiilor de lege criticate, prin raportare la aceleasi prevederi constitutionale si conventionale si cu o motivare similară. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 1.148 din 4 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 3 ianuarie 2008, Decizia nr. 244 din 20 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 26 aprilie 2007, Decizia nr. 116 din 16 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 247 din 20 martie 2006, Decizia nr. 269 din 16 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 17 aprilie 2006, Decizia nr. 251 din 15 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 6 iulie 2004, Decizia nr. 348 din 18 septembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 27 noiembrie 2003, Decizia nr. 173 din 6 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 18 iunie 2003, sau Decizia nr. 198 din 13 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 19 iunie 2003, prin care Curtea a respins exceptiile de neconstitutionalitate.

Cu acele prilejuri, în esentă, Curtea a retinut că Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 reglementează o procedură specială si accelerată, derogatorie de la normele procedurii civile, care urmăreste recuperarea într-un timp cât mai scurt a creantelor certe, lichide si exigibile, ce reprezintă obligatii contractuale de plată a unor sume de bani. Acest caracter special al procedurii a determinat limitarea mijloacelor de probă utilizabile la înscrisuri, în prima fază, completate ulterior cu explicatiile si lămuririle date de părti, limitarea fiind deopotrivă valabilă pentru ambele părti, în conditii identice pentru exercitarea dreptului la apărare. Celelalte aspecte ale raporturilor juridice dintre părti urmează a fi rezolvate conform reglementărilor din dreptul comun. Modul în care instantele judecătoresti admit sau resping cererile de probatiune reprezintă o problemă de aplicare, iar nu de constitutionalitate a textului de lege. Împotriva hotărârii de respingere a cererii în anulare debitorul poate declara recurs, care se judecă conform normelor dreptului comun, iar împotriva titlului executoriu poate formula contestatie la executare, de asemenea, potrivit normelor Codului de procedură civilă. Totodată, textele de lege criticate contin norme de procedură asupra cărora legiuitorul este suveran a legifera, evident cu respectarea drepturilor si libertătilor fundamentale, în temeiul art. 125 alin. (3) din Constitutie, în forma anterioară revizuirii sale, potrivit căruia “Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege”.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, solutia pronuntată de Curte prin deciziile mentionate, precum si considerentele care au fundamentat-o sunt valabile si în prezenta cauză.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “LD Clepsidra” - S.R.L. din Râciu în Dosarul nr. 140/320/2009 al Judecătoriei Târgu Mures, de Societatea Comercială “Ro Mega Logistic” - S.R.L. din Sighisoara în Dosarul nr. 1.772/308/2009 al Judecătoriei Sighisoara - Sectia comercială si de Societatea Comercială “Adina Corn” - S.R.L. din Târgu Mures în Dosarul nr. 10.966/225/2009 al Judecătoriei Drobeta-Turnu Severin.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 octombrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman


 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.

 

Tinând cont de faptul că activitătile Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului au aplicabilitate la nivelul întregului teritoriu, iar urmărirea modului de aplicare a cadrului normativ si de derulare a programelor/proiectelor din portofoliul ministerului este o activitate de maximă importantă si necesitate,

în vederea eficientizării activitătii institutiilor din domeniul constructiilor, în acord cu prioritătile Guvernului de reformă în administratia publică,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, potrivit căreia Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C, organ de specialitate al administratiei publice centrale, a trecut din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, pentru eficientizarea actului administrativ si reglementarea unitară a cadrului normativ cu privire la organizarea si conducerea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. cu al altor institutii similare,

tinând seama de faptul că neadoptarea unei măsuri imediate ar conduce la imposibilitatea organizării corespunzătoare a activitătilor specifice, precum si a nerealizării relatiei de subordonare si exercitare deplină a atributiilor legale ale ordonatorului de credite,

întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonantă de urgentă, ar mentine situatia de fapt ce constă în neîncasarea, încasarea cu întârziere sau încasarea eronată a sumelor cuvenite bugetului de stat, datorate de investitori,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 63/2001 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C. are în structura sa organizatorică inspectoratele judetene în constructii, unităti fără personalitate juridică.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Sediul Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. poate fi schimbat prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului.”

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Conducerea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. este asigurată de inspectorul general, care se numeste si se revocă din functie prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului.

(2) Salarizarea inspectorului general se stabileste prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului la nivelul prevăzut de lege pentru functia de director general din minister.”

4. La articolul 6, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Drepturile salariale ale personalului contractual al Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. se stabilesc conform reglementărilor legale în vigoare aplicabile personalului din institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat.”

5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului, iar normarea parcului auto si a consumului de carburanti se aprobă, conform legii, prin hotărâre a Guvernului.

(2) Atributiile generale si specifice ale Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. si ale inspectoratelor judetene în constructii, precum si structura organizatorică a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Guvernul va adopta hotărârea prevăzută la art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 63/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează: Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2010.

Nr. 100.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de explorare a minereurilor metalifere din perimetrul Lăpusnicu Mare - Sopot

 

Având în vedere:

- Referatul Directiei generale gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 302.006 din 3 noiembrie2010;

- art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Aqentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de explorare a minereurilor metalifere din perimetrul Lăpusnicu Mare - Sopot, convenită prin Licenta de concesiune nr. 7.783/2006, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială DACIA MINERALE - S.R.L. Bucuresti, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2010.

Nr. 3.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a resurselor minerale din zăcământul de argile comune din perimetrul Fântânele, judetul Arad, si perimetrul Ceala I, judetul Arad

 

Având în vedere:

- Referatul Directiei generale inspectie si supraveghere teritorială a activitătilor miniere si a operatiunilor petroliere nr. 404.306 din 10 noiembrie 2010;

- art. 31 lit. c) si art. 34 lit. b) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1, - Concesiunea minieră de exploatare a resurselor minerale din zăcământul de argile comune din perimetrul Fântânele, situat pe teritoriul comunei Fântânele, judetul Arad, convenită prin Licenta de exploatare nr. 1.684/2000, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială TISZA-MURES - S.A., cu sediul în comuna Fântânele, judetul Arad, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Concesiunea minieră de exploatare a resurselor minerale din zăcământul de argile comune din perimetrul Ceala I, situat pe teritoriul comunei Fântânele, judetul Arad, convenită prin Licenta de exploatare nr. 1.685/2000, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială TISZA-MURES - S.A., cu sediul în comuna Fântânele, judetul Arad, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2010.

Nr. 4.


 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea continutului minim al protocolului de transmitere, fără plată, a infrastructurii de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare ori în administrarea sau în folosinta societătilor comerciale, statiunilor si institutelor de cercetare si productie agricolă, unitătilor de învătământ agricol, situată pe teritoriul organizatiei, în proprietatea acelei organizatii, si a continutului minim al protocolului de transmitere a infrastructurii de îmbunătătiri funciare din domeniul public al statului, alta decât cea de irigatii, cu exceptia celei principale sau a celei de prim ordin, situată pe teritoriul unei organizatii, ori de transmitere a infrastructurii de îmbunătătiri funciare din domeniul public al statului din cadrul unei părti autonome functional dintr-o amenajare sau a unei întregi amenajări de îmbunătătiri funciare aflate în proprietatea publică a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, situată pe teritoriul unei federatii, în folosinta gratuită a acelei organizatii sau federatii

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 91.540 din 16 septembrie 2010 al Directiei generale politici agricole,

având în vedere prevederile art. 73 alin. (2), ale art. 75 alin. (2) si ale art. 76 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă continutul minim al protocolului de transmitere, fără plată, a infrastructurii de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare ori în administrarea sau în folosinta societătilor comerciale, statiunilor si institutelor de cercetare si productie agricolă, unitătilor de învătământ agricol, situată pe teritoriul organizatiei, în proprietatea acelei organizatii, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se aprobă continutul minim al protocolului de transmitere a infrastructurii de îmbunătătiri funciare din domeniul public al statului, alta decât cea de irigatii, cu exceptia celei principale sau a celei de prim ordin, situată pe teritoriul unei organizatii, ori de transmitere a infrastructurii de îmbunătătiri funciare din domeniul public al statului din cadrul unei părti autonome functional dintr-o amenajare sau a unei întregi amenajări de îmbunătătiri funciare aflate în proprietatea publică a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, situată pe teritoriul unei federatii, în folosinta gratuită a acelei organizatii sau federatii, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Predarea-primirea efectivă a infrastructurii de îmbunătătiri funciare prevăzute în anexele nr. 1-2 se face pe bază de proces-verbal încheiat între părti. Procesul-verbal, semnat si stampilat de părti si înregistrat legal, se transmite Oficiului de reglementare al organizatiilor de îmbunătătiri funciare în termen de 30 de zile lucrătoare de la data aprobării prin ordin a protocolului de transmitere a infrastructurii de îmbunătătiri funciare. Prelungirea termenului mentionat mai sus se poate face cu aprobarea secretarului de stat coordonator al structurii de îmbunătătiri funciare din Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. 3. - Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare, societătile comerciale, statiunile si institutele de cercetare si productie agricolă, unitătile de învătământ agricol, precum si celelalte institutii publice care detin în administrare sau în folosintă infrastructură de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului public sau privat al statului, situată pe teritoriul unei organizatii de îmbunătătiri funciare sau al unei federatii de organizatii de îmbunătătiri funciare, organizatiile de îmbunătătiri funciare, federatiile de organizatii de îmbunătătiri funciare si directiile implicate din Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 272/2006 pentru aprobarea continutului minim al protocolului de transmitere, fără plată, a infrastructurii de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Administratiei ori în administrarea sau în folosinta societătilor comerciale, statiunilor si institutelor de cercetare si productie agricolă, unitătilor de învătământ agricol, situată pe teritoriul organizatiei, în proprietatea acelei organizatii si a continutului minim al protocolului de transmitere a infrastructurii de îmbunătătiri funciare din domeniul public al statului, alta decât cea de irigatii, cu exceptia celei principale sau a celei de prim ordin, situată pe teritoriul unei organizatii, ori de transmitere a infrastructurii de îmbunătătiri funciare din domeniul public al statului din cadrul unei părti autonome functional dintr-o amenajare sau a unei întregi amenajări de îmbunătătiri funciare aflate în proprietatea publică a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, situată pe teritoriul unei federatii, în folosinta gratuită a acelei organizatii sau federatii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 2 mai 2006, se abrogă.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 19 octombrie 2010.

Nr. 231.


 

ANEXA Nr. 1

 

PROTOCOL*)

de transmitere, fără plată, a infrastructurii de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea/folosinta........................., în proprietatea Organizatiei de îmbunătătiri funciare...................judetul......................, situată pe teritoriul acestei organizatii, încheiat la data de..................

 

1. Preambul

În temeiul prevederilor:

- art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu completările ulterioare;

- art. 73 alin. (1) si art. 76 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, cu modificările ulterioare;

- art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea adunării constitutive/generale a Organizatiei ............ nr. .......din data de ........... si Decizia consiliului de administratie/organului ierarhic superior al predătorului ................. nr. ......... din data de ................,

se încheie prezentul protocol de transmitere a dreptului de proprietate asupra infrastructurii de...........din domeniul privat al statului, în conditiile mentionate mai jos.

2. Părtile

Acordul de transmitere a proprietătii se realizează între:

- Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare/societatea comercială/statiunea/institutul de cercetare si productie agricolă/unitatea de învătământ agricol/institutia publică .................., cu sediul în ...................., judetul .........................., reprezentată/reprezentat prin domnul/doamna ............................, având functia de ........................................................................................................................................... (director general, director, administrator, presedinte) si domnul/doamna ..........................................................., având functia de .................................................., (director economic, director financiar, contabil-sef) nr. de înregistrare fiscală ...................., având contul deschis la .................................................................,

..............................................................................  (trezoreria, banca) în calitate de predător,

si

- Organizatia ..................., cu sediul în ............., judetul ..........., nr. de înregistrare în Registrul national al organizatiilor de îmbunătătiri funciare ..............., reprezentată prin domnul/doamna ................, având functia de ....................................... ........................................ (presedinte, director), si domnul/doamna .............................., având functia de contabil, nr. de înregistrare fiscală ......................................................, având contul deschis la .................................................... (trezoreria, banca), în calitate de primitor.

3. Obiectul

Prin prezentul protocol se transmite la cerere, fără plată, în conditiile legii, dreptul de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătătiri funciare din sistemul**) de ..........................................., constituită din bunuri mobile si imobile înscrise în anexele nr. .................................. la prezentul protocol, care deserveste întregul teritoriu al primitorului, din domeniul privat al statului în proprietatea organizatiei, reprezentată prin predător, respectiv prin primitor.

4. Teritoriul organizatiei

Primitorul îsi desfăsoară activitatea de îmbunătătiri funciare pe teritoriul declarat, în suprafată brută totală de ...... ha, din care suprafata netă este de ..... ha, situat în amenajarea ............. de pe raza localitătilor .............. Judetul ............., respectiv ploturile ..............., în cazul infrastructurii de irigatii, având următoarele vecinătăti:

- la nord........................................................;

- la sud..........................................................;

- la est...........................................................;

- la vest.........................................................

5. Documentele însotitoare

Predarea-primirea se face pe baza următoarelor documente anexate:

- inventarul fizic si valoric, înregistrat în contabilitate, al infrastructurii de îmbunătătiri funciare din amenajarea interioară de irigatii/amenajarea de desecare si drenaj/lucrările de apărare împotriva inundatiilor/lucrările de combatere a eroziunii solului, împreună cu obiectele de inventar din dotarea infrastructurii preluate si, după caz, a instalatiilor si echipamentelor aferente, cu specificarea gradului de uzură si amortizare si evidentierea distinctă a stării tehnice a acesteia, care se predau în termen de 30 de zile de la data aprobării prin ordin a protocolului de transmitere a infrastructurii de îmbunătătiri funciare, prevăzut în anexa nr. ...................;


- inventarul suprafetelor de teren aferente infrastructurii de îmbunătătiri funciare si zonelor de protectie***) ale acestei infrastructuri, prevăzut în anexa nr. ...................;

- regulamentul de exploatare si întretinere a infrastructurii amenajărilor de ......................., situate pe teritoriul primitorului, prevăzut în anexa nr. ...................;

- un plan de situatie la scara 1:10.000 sau la o scară convenabilă, prevăzut în anexa nr. ..................., care să asigure vizualizarea tuturor detaliilor infrastructurii de îmbunătătiri funciare, si un plan de ansamblu la scara 1:50.000 sau la o scară convenabilă, prevăzut în anexa nr. ..................., care să asigure o clară delimitare a teritoriului organizatiei în cadrul amenajării de îmbunătătiri funciare si al unitătilor administrativ-teritoriale.

6. Obligatiile părtilor

Potrivit prezentului protocol, părtilor le revin următoarele obligatii:

a) pentru predător:

- să predea bunurile al căror drept de proprietate se transmite prin prezentul protocol, potrivit prevederilor acestui protocol si ale anexelor nr...............;

- să mentină în stare de functionare infrastructura de îmbunătătiri funciare aflată în administrarea sau în folosinta acestuia, astfel încât să nu împiedice în niciun fel utilizarea de către primitor a infrastructurii transmise prin prezentul protocol;

b) pentru primitor:

- să preia, să gestioneze, să întretină, să repare si să exploateze în interesul public al tuturor beneficiarilor detinători de terenuri situate pe teritoriul acestuia infrastructura de îmbunătătiri funciare, inclusiv suprafetele de teren aferente care includ si zonele de protectie ale acesteia, preluată conform anexelor nr......;

- să mentină infrastructura preluată în stare de functionare, potrivit prevederilor normelor tehnice si regulamentului de exploatare si întretinere prevăzut în anexa nr.....;

- să exploateze infrastructura preluată, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii si de protectie a muncii, ale normelor tehnice si ale regulamentului de exploatare si întretinere prevăzut în anexa nr.....;

- să pună la dispozitia predătorului datele necesare întocmirii balantei de apă;

- să permită montarea echipamentelor de măsurare a debitelor si a volumelor de apă si citirea acestora pentru stabilirea volumelor de apă preluate.

7. Înregistrarea financiar-contabilă a patrimoniului predat-preluat

În baza prezentului protocol, valoarea domeniului privat al statului aflat în administrarea sau în folosinta predătorului se diminuează cu valoarea totală înscrisă în inventarele valorice întocmite conform prezentului protocol, cu aceeasi valoare urmând să se majoreze patrimoniul primitorului.

8. Dispozitii finale

Conditiile predării-primirii infrastructurii de îmbunătătiri funciare care face obiectul prezentului protocol se pot modifica numai prin acordul scris al ambelor părti.

Forta majoră apără partea care o invocă, în conditiile legii.

Documentele însotitoare mentionate la pct. 5 sunt prevăzute în anexele nr. .............care fac parte integrantă din prezentul protocol.

Prezentul protocol s-a întocmit în 3 exemplare, dintre care un exemplar pentru predător, unul pentru primitor si unul pentru Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, si intră în vigoare la data aprobării lui, potrivit legii.

 

Predător****),

...................................

Primitor****),

...................................

 

NOTĂ:

Evidenta transmiterii infrastructurii de îmbunătătiri funciare, în conformitate cu prevederile prezentului protocol, va fi asigurată de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Oficiul de reglementare a organizatiilor de îmbunătătiri funciare, precum si de fiecare entitate predătoare si primitoare.


*) Continutul minim al protocolului nu este limitativ, acesta urmând să fie adaptat în functie de conditiile concrete ale predării-primirii infrastructurii de îmbunătătiri funciare situate pe teritoriul organizatiei de îmbunătătiri funciare primitoare.

**) Sistem de............. - asa cum este definit în anexa nr. 1 “întelesul unor termeni în sensul prezentei legi” la Legea

nr. 138/2004, republicată, cu completările ulterioare.

***) Zonele de protectie ale infrastructurii de îmbunătătiri funciare se stabilesc conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 227/2006 privind amplasarea si dimensiunile zonelor de protectie adiacente infrastructurii de îmbunătătiri funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 5 aprilie 2006.

****) Protocolul va fi semnat si stampilat de reprezentantii legali ai celui care predă si de reprezentatii legali ai celui care primeste.


 

ANEXA Nr. 2

 

PROTOCOL*)

de transmitere a infrastructurii de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului public al statului, aflată în administrarea/folosinta................., în folosinta gratuită a Organizatiei de îmbunătătiri funciare........./Federatiei de organizatii de îmbunătătiri funciare...............judetul.................., situată pe teritoriul acestei organizatii/federatii, încheiat la data de....................

 

1. Preambul

În temeiul prevederilor:

- art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu completările ulterioare;

- art. 73 alin. (1) si art. 75 alin. (1) si (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, cu modificările ulterioare;

- art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea adunării constitutive/generale a Organizatiei .........../consiliului de administratie al Federatiei ......... nr. ...... din data de ........... si Decizia consiliului de administratie/organului ierarhic superior al predătorului ............ nr. ......... din data de ........................,

se încheie prezentul protocol de transmitere a dreptului de folosintă gratuită asupra infrastructurii de ............. din domeniul public al statului, în conditiile mentionate mai jos.

2. Părtile

Acordul de transmitere a folosintei gratuite se realizează între:

- Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare/societatea comercială/statiunea/institutul de cercetare si productie agricolă/unitatea de învătământ agricol/institutia publică ........................, cu sediul   în ....................., judetul ...................., reprezentată/reprezentat prin domnul/doamna ..........................., având functia de ...................................................................... (director general, director, administrator, presedinte), si domnul/doamna ..................................., având functia de ................................................................................ (director economic, director financiar, contabil-sef), nr. de înregistrare fiscală .................., având contul deschis la .......................................... (trezoreria, banca), în calitate de predător,

si

- Organizatia/Federatia ................., cu sediul în .......... Judetul ........, nr. de înregistrare în Registrul national al organizatiilor de îmbunătătiri funciare .........., reprezentată prin domnul/doamna ................, având functia de ................................................ (presedinte, director), si domnul/doamna ..................., având functia de contabil, nr. de înregistrare fiscală ................, având contul deschis la ................................ (trezoreria, banca), în calitate de primitor.

3. Obiectul

Prin prezentul protocol se transmite pentru o perioadă de ................. ani, la cerere, în conditiile legii, dreptul de folosintă gratuită asupra infrastructurii de îmbunătătiri funciare din amenajarea**) de ..............................................., constituită din bunuri mobile si imobile înscrise în anexele nr. ..............., care deserveste întregul teritoriu al primitorului, din domeniul public al statului în folosinta gratuită a organizatiei/federatiei, reprezentată prin predător, respectiv prin primitor.

În cazul amenajărilor de irigatii, când infrastructura de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului privat al statului, situată pe teritoriul unei federatii, nu a fost preluată în proprietate de o organizatie, aceasta se transmite în folosinta federatiei până la constituirea unei organizatii de îmbunătătiri funciare căreia i se va transmite proprietatea asupra acesteia de către reprezentantul statului.

4. Teritoriul organizatiei/federatiei

Primitorul îsi desfăsoară activitatea de îmbunătătiri funciare pe teritoriul declarat, în suprafată brută totală de ........ ha, din care suprafata netă este de ..... ha, situat în amenajarea ............. de pe raza localitătilor ................ Judetul .........., respectiv ploturile ................, în cazul infrastructurii de irigatii, având următoarele vecinătăti:

- la nord........................................................;

- la sud..........................................................;

- la est...........................................................;

- la vest.........................................................

5. Documentele însotitoare

Predarea-primirea se face pe baza următoarelor documente anexate:

- inventarul fizic si valoric, înregistrat în contabilitate, al infrastructurii de îmbunătătiri funciare din amenajarea de irigatii/amenajarea de desecare si drenaj/lucrările de apărare împotriva inundatiilor/lucrările de combatere a eroziunii solului, împreună cu obiectele de inventar din dotarea infrastructurii preluate si, după caz, a instalatiilor si echipamentelor aferente, cu specificarea gradului de uzură si amortizare si evidentierea distinctă a stării tehnice a acesteia, care se predau în termen de 30 de zile de la data semnării protocolului;


- inventarul suprafetelor de teren aferente infrastructurii de îmbunătătiri funciare si zonelor de protectie***) ale acestei infrastructuri;

- regulamentul de exploatare si întretinere a infrastructurii amenajărilor de ..................., situate pe teritoriul primitorului;

- un plan de situatie la scara 1:10.000 sau la o scară convenabilă, care să asigure vizualizarea tuturor detaliilor infrastructurii de îmbunătătiri funciare, si un plan de ansamblu la scara 1:50.000 sau la o scară convenabilă, care să asigure o clară delimitare a teritoriului organizatiei în cadrul amenajării de îmbunătătiri funciare.

6. Obligatiile părtilor

Potrivit prezentului protocol, părtilor le revin următoarele obligatii:

a) pentru predător:

- să predea bunurile al căror drept de folosintă gratuită se transmite prin prezentul protocol, potrivit prevederilor acestuia si anexelor;

- să mentină în stare de functionare infrastructura de îmbunătătiri funciare aflată în administrarea sau în folosinta acestuia, astfel încât să nu împiedice în niciun fel utilizarea de către primitor a infrastructurii transmise prin prezentul protocol;

b) pentru primitor:

- să preia, să gestioneze, să întretină, să repare si să exploateze în interesul public al tuturor beneficiarilor detinători de terenuri situate pe teritoriul acestuia infrastructura de îmbunătătiri funciare, inclusiv suprafetele de teren aferente care includ si zonele de protectie ale acesteia, preluată conform anexelor nr. .....;

- să mentină infrastructura preluată în stare de functionare, potrivit prevederilor normelor tehnice si regulamentului de exploatare si întretinere prevăzut în anexa nr. ....;

- să exploateze infrastructura preluată, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii si de protectie a muncii, ale normelor tehnice si ale regulamentului de exploatare si întretinere prevăzut în anexa nr. ....;

- să pună la dispozitia predătorului datele necesare întocmirii balantei de apă sau altor situatii statistice necesare bunei functionări a amenajării;

- să permită montarea echipamentelor de măsurare a debitelor si a volumelor de apă si citirea acestora pentru stabilirea volumelor de apă preluate, în cazul infrastructurii de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului privat al statului din amenajările de irigatii.

7. Dispozitii finale

Conditiile predării-primirii infrastructurii de îmbunătătiri funciare care face obiectul prezentului protocol se pot modifica numai prin acordul scris al ambelor părti.

Forta majoră apără de răspundere partea care o invocă, în conditiile legii.

Documentele însotitoare mentionate la pct. 5 sunt prevăzute în anexele nr. ............, care fac parte integrantă din prezentul protocol.

Prezentul protocol s-a întocmit în 3 exemplare, dintre care un exemplar pentru predător, unul pentru primitor si unul pentru Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, si intră în vigoare la data aprobării lui, potrivit legii.

 

Predător****),

...................................

Primitor****),

...................................

 

NOTĂ:

Evidenta transmiterii infrastructurii de îmbunătătiri funciare, în conformitate cu prevederile prezentului protocol, va fi asigurată de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Oficiul de reglementare a organizatiilor de îmbunătătiri funciare, precum si de fiecare entitate predătoare si primitoare.


*) Continutul minim al protocolului nu este limitativ, acesta urmând să fie adaptat în functie de conditiile concrete ale predării-primirii infrastructurii de îmbunătătiri funciare situate pe teritoriul organizatiei/federatiei de îmbunătătiri funciare primitoare.

**) Amenajare de.............- asa cum este definită în anexa nr. 1 “întelesul unor termeni în sensul prezentei legi” la Legea nr. 138/2004, republicată, cu completările ulterioare.

***) Zonele de protectie ale infrastructurii de îmbunătătiri funciare se stabilesc conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 227/2006 privind amplasarea si dimensiunile zonelor de protectie adiacente infrastructurii de îmbunătătiri funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 5 aprilie 2006.

****) Protocolul va fi semnat si stampilat de reprezentantii legali ai celui care predă si de reprezentantii legali ai celui care primeste.


 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea unor derogări de la dispozitiile Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, interimar, nr. 1.683/2009

 

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 94.008 din 10 noiembrie 2010 al Administratiei Fondului pentru Mediu, în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă următoarele derogări de la dispozitiile Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, interimar, nr. 1.683/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 29 decembrie 2009, cu modificările si completările ulterioare:

a) prin derogare de la dispozitiile art. 7 alin. (4), utilizarea tichetului valoric se face până la data de 31 ianuarie 2011 inclusiv;

b) prin derogare de la dispozitiile art. 14 alin. (4), contractul este valabil până la data de 28 februarie 2011, iar suma rămasă neutilizată la această dată se consideră anulată si rămâne la dispozitia Autoritătii;

c) prin derogare de la dispozitiile art. 16 alin. (6), ultima cerere de decontare din cadrul programului se poate depune cel mai târziu la data de 4 februarie 2011, iar decontarea se efectuează până la data de 28 februarie 2011;

d) prin derogare de la dispozitiile art. 19 alin. (9) si ale art. 27 alin. (9), în cazul în care achizitionarea autovehiculului nou nu se realizează din culpa exclusivă a producătorului validat, acesta are obligatia de a oferi proprietarului înscris, în maximum 90 de zile după data de 28 februarie 2011, posibilitatea achizitionării unui autovehicul nou, din al cărui pret se va scădea contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice.

Art. 2. - Derogările prevăzute la art. 1 se aplică exclusiv Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national initiat în anul 2010.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2010.

Nr. 1.936.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.