MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 771/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 771         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 18 octombrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.043. - Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a modificării valorii de inventar si schimbării unitătii de administrare a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

1.066. - Hotărâre privind instituirea regimului de arie naturală protejată asupra unor zone din Rezervatia Biosferei “Delta Dunării” si încadrarea acestora în categoria rezervatiilor stiintifice

 

1.096. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea “Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute în etapa I de implementare a programului, precum si pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Consolidare si refunctionalizare Spital Orăsenesc «Dr. Maria Burghele», orasul Buftea”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.548. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea Metodologiei de evaluare, selectare si de finantare a proiectelor din cadrul programelor de interes national în domeniul protectiei familiei si a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

Decizia nr. 1 din 15 martie 2010


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a modificării valorii de inventar si schimbării unitătii de administrare a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului apartinând domeniului public al statului si aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, înregistrat la nr. 28.456 (partial) în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a schimbării unitătii de administrare pentru imobilul aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 13 octombrie 2010.

Nr. 1.043.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, a cărui valoare de inventar se modifică

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Adresa

Anul dobândirii/dării în folosintă

Valoarea de inventar actualizată

(în lei)

Tip bun

28.456 (partial)

8.29.10

45-01

Bucuresti, Str. Jandarmeriei nr. 9-11, sectorul 1

2000

33.286.991,56

imobil


ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, ale cărui unităti de administrare s-au schimbat

 

M.F.P. va atribui nr. în inventarul domeniului public

Denumirea imobilului transferat

Caracteristicile imobilului ce se predă

Adresa imobilului

Unitatea de administrare de la care s-a transmis folosinta imobilului

Unitatea de administrare la care s-a transmis folosinta imobilului

Valoare contabilă

- lei -

 

Imobil 45-01

Suprafata construită = 1.870,50 m2

Suprafata desfăsurată = 4.531,90 m2

Bucuresti,

Str. Jandarmeriei nr. 9-11,

sectorul 1

Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/F Bucuresti), cod fiscal 4192782

Ordonator tertiar de credite, U.M. 0260 Bucuresti, cod fiscal 4192774

Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/F Bucuresti), cod fiscal 4192782

Ordonator tertiar de credite, U.M.0829

Bucuresti, cod fiscal 4192618

1.448.409,82

 

 

Suprafata construită = 8.113,4 m2

Suprafata desfăsurată = 16.303,15 m2

Bucuresti, Str. Jandarmeriei nr. 9-11,

sectorul 1

Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/F Bucuresti), cod fiscal 4192782 Ordonator tertiar de credite, U.M. 0260 Bucuresti, cod fiscal 4192774

Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/F Bucuresti), cod fiscal 4192782 Ordonator tertiar de credite, U.M. 0465 Bucuresti, cod fiscal 14539766

8.292.858,55

 

 

Suprafata construită = 1.603,00 m2

Suprafata desfăsurată = 4.262,00 m2

Bucuresti, Str. Jandarmeriei nr. 9-11,

sectorul 1

Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/F Bucuresti), cod fiscal 4192782 Ordonator tertiar de credite,U.M.0260 Bucuresti, cod fiscal 4192774

Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/5 Bucuresti), cod fiscal 4192782

Ordonator tertiar de credite, U.M.0575 Bucuresti, cod fiscal 4340676

2.096.767,68


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind instituirea regimului de arie naturală protejată asupra unor zone din Rezervatia Biosferei “Delta Dunării” si încadrarea acestora în categoria rezervatiilor stiintifice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă instituirea regimului de arie naturală protejată si încadrarea în categoria rezervatiilor stiintifice a următoarelor zone din Rezervatia Biosferei “Delta Dunării”:

 

Nr. crt.

Aria naturală protejată

Categoria de management

Suprafata (ha)

Judetul

Nr. aviz CMN

(Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii)

1.

Insulele Prundu cu Păsări

Rezervatie stiintifică

187

Constanta

3.186a din 12 octombrie 2009

2.

Insula Ceaplace

Rezervatie stiintifică

117

Constanta

3.186b din 12 octombrie 2009

 

Art. 2. - (1) Descrierea limitelor si a suprafetei rezervatiei stiintifice Insulele Prundu cu Păsări este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea limitelor si a suprafetei rezervatiei stiintifice Insula Ceaplace este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Administrarea rezervatiilor stiintifice Insulele Prundu cu Păsări si Insula Ceaplace este asigurată de către Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

p. Ministrul agriculturii

si dezvoltării rurale,

Bârna Tanczos,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 20 octombrie 2010.

Nr. 1.066.


 

ANEXA Nr. 1

 

Descrierea limitelor si a suprafetei rezervatiei stiintifice Insulele Prundu cu Păsări

 

A. Descrierea narativă a limitelor si a suprafetei rezervatiei stiintifice Insulele Prundu cu Păsări

Având în vedere necesitatea delimitării unei arii situate într-un bazin acvatic, pe cele mai multe portiuni fiind dificilă stabilirea unor repere existente în teren, s-au stabilit ca repere fixe, identificabile în teren, coordonate geografice cu ajutorul dispozitivelor GPS. Coordonatele sunt listate în sistem WGS si Stereo 1970.

Încadrarea teritorial-administrativă

 

Judetul

Constanta

Unitatea administrativ-teritorială

Comuna Mihai Viteazu

 

Suprafata/Lungimea

 

Suprafata (ha)

187 - totală, incluzând luciul de apă; 1,4 - suprafata aproximativă a insulelor

Lungimea (m)

5.468

 

Indicativul hărtilor topografice

 

1:25.000

L -35 -130 -B -a

Altă scară 1:100.000

L -35 -130

 

Situatia cadastrală

Insulele sunt situate în lacul Sinoe, identificat prin număr cadastral tarla 102, parcela HL 866; cele două insule au încadrarea cadastrală tarla 102, parcelele HS 772, HS 773.

 

Limita nordică

Limita nordică corespunde celui mai nordic punct al perimetrului delimitat, fiind situat la limita dezvoltării stufărisului (în estul lacului Sinoe) de pe grindul situat la sud de canalul 2 si Grindul Lupilor, la o distantă de 900 m de insule.

Limita nordică este constituită de punctul cu coordonatele: Limita estică este constituită de punctul cu coordonatele:

 

 

LAT WGS

LONG WGS

LAT STEREO 70

LONG STEREO 70

N

44.60272

28.80561

351905.4017

802161.8088

 

LAT WGS

LONG WGS

LAT STEREO 70

LONG STEREO 70

E

44.59302

28.81358

350858.1321

802845.1371

 

Limita nord-estică

Limita nord-estică urmează o linie pe directia nord-vest-insule cuprinse între 600 m si 1.000 m.

Limita nord-estică este constituită de punctele cu coordonatele:

 

 

LAT WGS

LONG WGS

LAT STEREO 70

LONG STEREO 70

NE

44.59348

28.81355

350909.1024

802840.3375

 

44.59428

28.81354

350997.9048

802835.337

 

44.59477

28.81351

351052.2065

802830.3797

 

44.59526

28.81346

351106.4331

802823.8355

 

44.59567

28.81341

351151.7758

802817.7121

 

44.59613

28.81337

351202.7084

802812.1192

 

44.59657

28.81331

351251.345

802805.0447

 

44.59692

28.81325

351289.987

802798.4435

 

44.59734

28.81318

351336.365

802790.6808

 

44.59780

28.81309

351387.1098

802781.121

 

44.59821

28.81303

351432.4149

802774.2044

 

44.59859

28.81296

351474.3509

802766.6523

 

44.59906

28.81285

351526.1311

802755.4533

 

44.59937

28.81276

351560.2185

802746.6826

 

44.59983

28.81261

351610.738

802732.3627

 

44.60016

28.81250

351646.9713

802721.9002

 

44.60056

28.81238

351690.9405

802710.2764

 

44.60098

28.81228

351737.2058

802700.1343

 

44.60135

28.81220

351777.9938

802691.8419

 

44.60174

28.81211

351820.9653

802682.6511

 

44.60229

28.81198

351881.5545

802669.4458

 

Limita estică

Corespunde celui mai estic punct al perimetrului, pe luciul de apă, de unde se continuă limita sud-estică; este situat la 600 m de insule.

 

 

LAT WGS

LONG WGS

LAT STEREO 70

LONG STEREO 70

E

44.59302

28.81358

350858.1321

802845.1371

 

Limita sud-estică

Limita sud-estică continuă limita nord-estică, respectiv cea estică pe directia nord-est-sud-vest, pe luciul de apă, până în apropierea extremitătii nord-estice (în lacul Sinoe) a grindului sud-est, pe luciul de apă, si se află la distante variabile fată de situat la nord de grindul Saele

Limita este situata la distante variabile fată de insule cuprinse între 500 m si 700 m.


Limita sud-estică este constituită de punctele cu coordonatele:

 

 

LAT WGS

LONG WGS

LAT STEREO 70

LONG STEREO 70

SE

44.58792

28.80746

350268.7976

802386.2897

 

44.58848

28.80835

350334.3252

802453.977

 

44.58887

28.80884

350379.4737

802490.8134

 

44.58915

28.80919

350411.8814

802517.1173

 

44.58945

28.80959

350446.6979

802547.2836

 

44.58985

28.81010

350493.0326

802585.6532

 

44.59013

28.81046

350525.4782

802612.7497

 

44.59054

28.81102

350573.1116

802655.0335

 

44.59076

28.81133

350598.7067

802678.4769

 

44.59104

28.81174

350631.3406

802709.54

 

44.59184

28.81286

350724.3879

802794.2092

 

44.59243

28.81348

350792.2369

802840.3047

 

Limita sudică

Corespunde extremitătii sudice a perimetrului delimitat, situată în imediata apropiere a extremitătii nordice-estice a grindului situat la nord de grindul Saele, la 700 m de insule.

Limita sudică este constituită de punctul cu coordonatele:

 

 

LAT WGS

LONG WGS

LAT STEREO 70

LONG STEREO 70

S

44.58775

28.80550

350242.5674

802231.6412

 

Limita sud-vestică

Este constituită de o linie ce continuă de la limita sudică, pe luciul de apă, pe directia sud-est-nord-vest, până la malul vestic al lacului Sinoe, unde este situată limita vestică. Limita este situată la distante variabile fată de insule cuprinse între 600 msi 1.300 m.

Limita sud-vestică este constituită de punctele cu coordonatele:

 

 

LAT WGS

LONG WGS

LAT STEREO 70

LONG STEREO 70

SV

44.59988

28.79262

351541.3951

801146.0728

 

44.59906

28.79303

351451.8658

801182.8919

 

44.59876

28.79318

351419.1112

801196.3626

 

44.59821

28.79349

351359.192

801223.8361

 

44.59758

28.79388

351290.6879

801258.0761

 

44.59692

28.79434

351219.1142

801298.028

 

44.59660

28.79457

351184.4379

801317.9519

 

44.59621

28.79488

351142.2873

801344.59

 

44.59592

28.79512

351110.98

801365.1508

 

44.59557

28.79542

351073.2342

801390.7867

 

44.59526

28.79568

351039.7809

801413.0396

 

44.59484

28.79605

350994.5235

801444.5968

 

44.59441

28.79644

350948.2306

801477.7937

 

44.59406

28.79679

350910.6722

801507.3983

 

44.59356

28.79731

350857.0925

801551.278

 

44.59322

28.79765

350820.6075

801580.0375

 

44.59286

28.79802

350782.0139

801611.2826

 

44.59249

28.79842

350742.4223

801644.961

 

44.59210

28.79885

350700.7221

801681.125

 

44.59184

28.79915

350672.972

801706.2927

 

44.59154

28.79954

350641.1169

801738.8119

 

44.59113

28.80002

350597.3834

801779.0496

 

44.59075

28.80048

350556.9067

801817.5435

 

44.59022

28.80112

350500.4469

801871.1078

 

44.58998

28.80145

350475.0309

801898.5528

 

44.58971

28.80183

350446.4708

801930.1231

 

44.58937

28.80234

350410.6243

801972.3769

 

44.58861

28.80364

350331.0976

802079.5252

 

44.58813

28.80457

350281.2796

802155.845

 

Limita vestică

Este extremitatea vestică a perimetrului delimitat, situată pe malul vestic al lacului Sinoe, la o distantă de 1.300 m fată de insule.

Limita vestică este constituită de punctul cu coordonatele:

 

 

LAT WGS

LONG WGS

LAT STEREO 70

LONG STEREO 70

V

44.60021

28.79207

351575.9868

801100.7094

 

Limita nord-vestică

Limita nord-vestică corespunde malului vestic al lacului Sinoe, de la limita vestică până la cea nordică, de-a lungul grindului situat la sud de canalul 2 si Grindul Lupilor, si este situată la distante fată de insule cuprinse între 900 m si 1.300 m.


Limita nord-vestică corespunde malului grindului situat la sud de canalul 2 si Grindul Lupilor si este constituită de punctele cu coordonatele:

 

 

LAT WGS

LONG WGS

LAT STEREO 70

LONG STEREO 70

NV

44.60254

28.80489

351882.7132

802105.6307

 

44.60229

28.80391

351851.2773

802029.1916

 

44.60204

28.80279

351819.3178

801941.6445

 

44.60166

28.80134

351771.687

801828.5964

 

44.60150

28.80082

351751.9715

801788.179

 

44.60062

28.79786

351643.1668

801557.9449

 

44.60022

28.79543

351589.6566

801367.242

 

44.60049

28.79222

351607.6414

801111.1462

 

Suprafata

Suprafata totală, incluzând luciul de apă, este de 187 ha, iar suprafata aproximativă a insulelor este de 1,4 ha.

Aria propusă include cele două insule, respectiv o suprafată înconjurătoare a acestora constând din luciul de apă a lacului Sinoe, până la o distantă de aproximativ 1 km de centrul ariei. Cele două mici insule sunt situate în partea de sud-vest a lacului Sinoe, aproape de mal.

 

B. Harta administrativă

a sistemului lagunar din cadrul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”, cu localizarea ariei propuse (insulele Prundul cu Păsări - lacul Sinoe)*

 


* Harta este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 2

 

Descrierea limitelor si a suprafetei rezervatiei stiintifice insula Ceaplace

 

A. Descrierea narativă a limitelor si a suprafetei rezervatiei stiintifice insula Ceaplace

Având în vedere necesitatea delimitării unei arii situate într-un bazin acvatic, pe cele mai multe portiuni fiind dificilă stabilirea unor repere existente în teren, s-au stabilit ca repere fixe, identificabile în teren, coordonate geografice cu ajutorul dispozitivelor GPS. Coordonatele sunt listate în sistem WGS si Stereo 1970.

Încadrarea teritorial-administrativă

 

Judetul

Constanta

Unitatea administrativ-teritorială

Comuna Mihai Viteazu

 

Suprafata/Lungimea

 

Suprafata (ha)

117 - totală, incluzând luciu de apă; 0,6 - suprafata aproximativă a insulelor

Lungimea (m)

4.514

 

Indicativul hărtilor topografice

 

1:25.000

L - 35-130 - B - a

Altă scară 1:100.000

L -35-130

 

Situatia cadastrală

Nu are încadrare cadastrală - este situată în lacul Sinoe, identificat prin număr cadastral tarla 102, parcela HL 866.

 

Limita nordică

Limita nordică porneste din punctul de intrare al canalului 5 în lacul Sinoe, de unde continuă spre est, urmând limita de dezvoltare a stufărisului în extremitatea nordică a lacului. Punctul de pornire este situat la aproximativ 700 m de centrul insulei Ceaplace, distanta scăzând progresiv de-a lungul limitei nordice, cea mai mică distantă fiind de 300 m.

Limita nordică este constituită de punctul cu coordonatele:

 

 

LAT WGS

LONG WGS

LAT STEREO 70

LONG STEREO 70

N

44.66570

28.93775

359403.1123

812303.0818

 

Limita nord-estică

Limita nord-estică a ariei se suprapune cu limita zonei de protectie strictă grindul Lupilor (limita aflată în sectiunea de nord a lacului Sinoe) si o continuă pe cea nordică de-a lungul limitei de dezvoltare a stufărisului, la distante de centrul insulei cuprinse între 300 m si 700 m.

Limita continuă urmând o linie aproximativ dreaptă pe luciul de apă, dinspre nord-vest spre sud-est, aflată la distante de centrul insulei cuprinse între 700 m si 800 m.

Limita nord-estică a ariei se suprapune cu limita zonei de protectie strictă grindul Lupilor (limita aflată în sectiunea de nord a lacului Sinoe) si este constituită de punctele cu coordonatele:

 

 

LAT WGS

LONG WGS

LAT STEREO 70

LONG STEREO 70

NE

44.65603

28.95070

358379.6064

813382.0401

 

44.65676

28.95050

358459.8911

813362.2091

 

44.65776

28.95054

358571.0916

813359.9287

 

44.65841

28.95054

358643.2707

813356.3856

 

44.65905

28.95047

358714.0671

813347.3491

 

44.65959

28.95042

358773.8368

813340.443

 

44.66014

28.95035

358834.6392

813331.8972

 

44.66090

28.95026

358918.6831

813320.6219

 

44.66092

28.95026

358920.904

813320.5129

 

44.66163

28.95016

358999.3569

813308.7177

 

44.66212

28.95010

359053.5355

813301.2919

 

44.66250

28.95006

359095.5769

813296.0507

 

44.66316

28.95003

359168.7498

813290.0759

 

44.66417

28.94908

359277.2103

813209.2847

 

44.66425

28.94849

359283.7996

813162.0921

 

44.66425

28.94789

359281.4669

813114.5429

 

44.66411

28.94751

359264.4433

813085.191

 

44.66387

28.94719

359236.5487

813061.1385

 

44.66372

28.94686

359218.6093

813035.8032

 

44.66360

28.94643

359203.6127

813002.3794

 

44.66354

28.94586

359194.735

812957.5338

 

44.66344

28.94535

359181.6489

812917.6609

 

44.66350

28.94491

359186.6022

812882.4644

 

44.66343

28.94451

359177.2753

812851.1455

 

44.66316

28.94420

359146.089

812828.0474

 

44.66294

28.94388

359120.4162

812803.8846

 

44.66275

28.94354

359097.9972

812777.9732

 

44.66261

28.94299

359080.3152

812735.147

 

44.66272

28.94255

359090.8218

812699.6781

 

44.66323

28.94202

359145.3972

812654.9011

 

44.66359

28.94191

359184.9465

812644.2255

 

44.66424

28.94078

359252.74

812551.1388

 

44.66432

28.94039

359260.1103

812519.7968

 

44.66539

28.93897

359373.4197

812401.4479

 

Limita estică

Limita estică corespunde celui mai estic punct al limitei nord-estice urmat pe luciul de apă al lacului Sinoe si se află în imediata vecinătate a plaurilor din apropierea grindului Chituc, la 800 m de centrul insulei.

Limita estică este constituită de punctul cu coordonatele:

 

 

LAT WGS

LONG WGS

LAT STEREO 70

LONG STEREO 70

E

44.65549

28.95070

358319.6422

813384.9836

 

Limita sud-estică

Limita continuă pe luciul de apă, pe directia dinspre nord-est spre sud-vest, la distante variabile fată de centrul insulei cuprinse între 700 m si 800 m.

Limita sud-estică este constituită de punctele cu coordonatele:

 

 

LAT WGS

LONG WGS

LAT STEREO 70

LONG STEREO 70

SE

44.65272

28.94296

357981.9624

812786.5746

 

44.65293

28.94395

358009.1267

812863.9039

 

44.65332

28.94514

358057.0571

812956.1057

 

44.65374

28.94623

358107.9316

813040.2165

 

44.65393

28.94699

358131.9841

813099.4218

 

44.65410

28.94772

358153.6997

813156.3578

 

44.65437

28.94870

358187.4924

813232.5642

 

Limita sudică

Corespunde celui mai sudic punct, unde se termină limita sud-estică si începe limita sud-vestică. Este situat la 800 m de centrul insulei Ceaplace.

Limita sudică este constituită de punctul cu coordonatele:

 

 

LAT WGS

LONG WGS

LAT STEREO 70

LONG STEREO 70

S

44.65273

28.94194

357979.1125

812705.6702

 

Limita sud-vestică

Limita urmează directia sud-est-nord-vest, pe luciul de apă, si corespunde traseului navigabil canalul 5-Periboina, la distante variabile fată de centrul insulei cuprinse între 500 m si 800 m.

Limita sud-vestică este constituită de punctele cu coordonatele:

 

 

LAT WGS

LONG WGS

LAT STEREO 70

LONG STEREO 70

SV

44.65802

28.93681

358546.6397

812270.308

 

44.65714

28.93696

358449.5014

812286.9768

 

44.65651

28.93714

358380.2407

812304.6657

 

44.65576

28.93791

358299.9426

812369.7706

 

44.65520

28.93852

358240.123

812421.1627

 

44.65462

28.93920

358178.3545

812478.2127

 

44.65350

28.94041

358058.6787

812580.209

 

44.65301

28.94107

358006.828

812635.1874

 

Limita vestică

Corespunde punctului cel mai vestic al delimitării, pe luciul de apă al lacului, situat la o distantă de 400 m de centrul insulei.

Limita vestică este constituită de punctul cu coordonatele:

 

 

LAT WGS

LONG WGS

LAT STEREO 70

LONG STEREO 70

V

44.65953

28.93669

358713.8529

812252.5951

 

Limita nord-vestică

Limita o continuă pe cea sud-vestică, respectiv vestică, pe directia sud-nord, corespunzător traseului navigabil canalul 5- Periboina, până se uneste cu limita nordică, respectiv punctul de intrare al canalului 5 în lacul Sinoe. Distanta de la limită până la centrul insulei variază între 400 m si 600 m.

Limita nord-vestică este constituită de punctele cu coordonatele:

 

 

LAT WGS

LONG WGS

LAT STEREO 70

LONG STEREO 70

NV

44.66466

28.93760

359287.0436

812296.8454

 

44.66382

28.93747

359193.2615

812291.1069

 

44.66293

28.93732

359093.8495

812284.0547

 

44.66194

28.93704

358982.8291

812267.2426

 

44.66088

28.93681

358864.2294

812254.7726

 

44.66013

28.93672

358780.5964

812251.7137


Suprafata

Suprafata totală, incluzând luciu de apă, este de 117 ha, iar suprafata aproximativă a insulei este de 0,6 ha.

Aria propusă include insula Ceaplace, respectiv o suprafată înconjurătoare a acesteia constând din luciul de apă a lacului Sinoe, până la o distantă de aproximativ 1 km de centrul ariei.

Insula este situată în partea de nord a lacului Sinoe, aproape de limita zonei de protectie integrală Grindul Lupilor. Insula are o formă de atol ce delimitează un golf de mici dimensiuni în portiunea nord-vestică.

 

B. Harta administrativă

a sistemului lagunar din cadrul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”, cu localizarea ariei propuse (insula Ceaplace - lacul Sinoe)*

 


* Harta este reprodusă în facsimil.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea “Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute în etapa I de implementare a programului, precum si pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Consolidare si refunctionalizare Spital Orăsenesc «Dr. Maria Burghele», orasul Buftea”

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - La anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea “Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute în etapa I de implementare a programului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 21 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, pozitia 70 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumire obiectiv investitii

Detinătorul obiectivului de investitii

………….

………….

………….

SPITALE DE URGENTĂ

 

 

 

“70.

Consolidare si refunctionalizare Spital Orăsenesc «Dr. Măria Burghele», orasul Buftea

Spitalul Orăsenesc «Dr. Maria Burghele», orasul Buftea”

………….

………….

………….

 

Art. II. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Consolidare si refunctionalizare Spital Orăsenesc «Dr. Maria Burghele», orasul Buftea”, nominalizat la pozitia 70, pentru etapa a II-a de implementare, din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea “Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute în etapa I de implementare a programului, cu modificările ulterioare, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. II se face dintr-un credit extern acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul local al judetului Ilfov si din alte surse legal constituite.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2010.

Nr. 1.096.


 

ANEXA

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al OBIECTIVULUI DE INVESTITII

„Consolidare si refunctionalizare Spital Orăsenesc «Dr. Maria Burghele», orasul Buftea”

 

TITULAR: Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

BENEFICIAR: Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

Spitalul Orăsenesc “Dr. Măria Burghele”, orasul Buftea

AMPLASAMENT: Orasul Buftea, Str. Studioului nr. 5

 

Indicatori tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA 24%

(în preturi la 29 aprilie 2010; 1 euro = 4,1380 lei)

din care:

 

 

 

 

mii lei

 

 

 

8.703*)

 

 

- constructii-montaj

 

 

mii lei

 

5.456

 

- Esalonarea investitiei

 

 

 

 

 

 

- Anul I

INV

 

mii lei

 

4.868

 

C+M

 

mii lei

 

2.953

 

- Anul II

INV

 

mii lei

 

3.835

 

C+M

 

mii lei

 

2.503

 

- Capacităti:

 

 

 

 

 

 

- Aria desfăsurată a constructiei consolidate

 

 

m2

 

1.600

 

- Regimul de înăltime

 

 

 

 

S+P+2E

 

- Numărul de paturi

 

 

 

 

70

 

- Durata de realizare a investitiei

 

 

luni

 

15

 

 

Factori de risc

Structura de rezistentă a obiectivului se protejează pentru zona seismică de calcul (A...F) potrivit Normativului pentru proiectarea antiseismică a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale, indicativ P 100-92, completat cu cap. 11 si 12, republicate în 1996. Se respectă prevederile referitoare la actiunea seismică cuprinse în cap. 3 si anexa A din Codul P-100-1/2006, încărcarea seismică fiind corespunzătoare amplasării constructiei în zona având valoarea de vârf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0,24 g pentru IMR = 100 ani, cu perioada de colt Te = 1,6 sec.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face dintr-un credit extern acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul local al judetului Ilfov si din alte surse legal constituite.

Din valoarea totală a investitiei:

- pentru lucrări eligibile Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii dezastrelor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă (finantare Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare - împrumut nr. 4.736 RO si bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie) - fonduri asigurate din proiect mii lei 2.474

- pentru lucrări de refunctionalizare - fonduri asigurate din bugetul local al judetului Ilfov si din alte surse legal constituite mii lei 6.229


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de evaluare, selectare si de finantare a proiectelor din cadrul programelor de interes national în domeniul protectiei familiei si a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) pct. 241 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2010 privind aprobarea programelor de interes national în domeniul protectiei familiei si a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de evaluare, selectare si de finantare a proiectelor din cadrul programelor de interes national în domeniul protectiei familiei si a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012, prevăzută în anexa care face

parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală protectia copilului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2010.

Nr. 1.548.

 

ANEXA

 

METODOLOGIE

de evaluare, selectare si de finantare a proiectelor din cadrul programelor de interes national în domeniul protectiei familiei si a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012

 

Art. 1. - Directiile generale de asistentă socială si protectia copilului pot depune, individual sau în parteneriat cu furnizori privati de servicii sociale, acreditati în conditiile legii, proiecte, în vederea obtinerii de finantare în cadrul programelor de interes national în domeniul protectiei familiei si a drepturilor copilului.

Art. 2. - (1) Finantarea proiectelor prevăzute la art. 1 se realizează, în conditiile legii, pe baza selectiei publice de proiecte, organizate de către Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, denumit în continuare autoritatea finantatoare, cu respectarea principiilor privind nediscriminarea, tratamentul egal, recunoasterea reciprocă, transparenta, proportionalitatea, eficienta utilizării fondurilor publice, asumarea răspunderii.

(2) Etapele procedurii de selectie de proiecte sunt:

a) publicarea anuntului de participare si a ghidurilor aplicantului specifice fiecărui program de interes national;

b) formularea răspunsurilor la întrebări si solicitări de clarificări;

c) depunerea propunerilor de proiecte;

d) verificarea conformitătii administrative si a eligibilitătii;

e) evaluarea propunerilor de proiecte;

f) comunicarea rezultatelor si, după caz, a conditiilor suplimentare solicitate de autoritatea finantatoare în vederea încheierii conventiilor de finantare;

g) solutionarea eventualelor contestatii;

h) încheierea conventiilor de finantare;

i) publicarea anuntului privind conventiile de finantare încheiate.

(3) Selectia de proiecte se organizează pentru bugetul total alocat pentru fiecare program de interes national, iar decontarea cheltuielilor se face în limita sumelor aprobate pentru fiecare an bugetar.

(4) Dacă în urma procedurii de selectie de proiecte organizate nu s-a atribuit integral bugetul aferent programelor de interes national, autoritatea finantatoare poate relua procedura până la contractarea în totalitate a întregului buget alocat.

(5) în conditiile în care, pe durata implementării programelor de interes national, bugetul alocat unui program de interes national se dovedeste a fi insuficient, autoritatea finantatoare poate aproba suplimentarea bugetului respectivului program de interes national cu sumele rămase necontractate din celelalte programe.

Art. 3. - (1) Autoritatea finantatoare va publica anuntul de participare la procedura de selectie de proiecte în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, într-un cotidian central si pe site-ul propriu (www.mmuncii.ro).

(2) în anuntul de participare va fi mentionată data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte.

(3) Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte va fi de minimum 30 de zile de la data publicării anuntului de participare.

(4) Din motive temeinice, autoritatea finantatoare are dreptul de a reduce numărul de zile prevăzut la alin. (3), dar nu la mai putin de 15 zile de la data publicării anuntului de participare, cu motivatia corespunzătoare cuprinsă în anuntul de participare.

Art. 4. - Toti aplicantii trebuie să îndeplinească cerintele prevăzute în ghidul aplicantului, specific programului de interes national, pentru care depun propunerile de proiecte.

Art. 5. - (1) Ghidul aplicantului, specific fiecărui program de interes national, va cuprinde:

a) informatii generale privind autoritatea finantatoare;


b) bugetul total alocat programului, durata maximă de implementare a proiectelor si suma maximă ce poate fi aprobată spre finantare pentru un proiect;

c) instructiuni privind datele-limită care trebuie respectate si formalitătile care trebuie îndeplinite;

d) cerintele privind conformitatea administrativă si eligibilitatea, precum si documentele necesare pentru a demonstra îndeplinirea acestor cerinte;

e) nivelul cofinantării aplicantului (aplicant principal sau partener);

f) instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii de proiect;

g) criteriile aplicate pentru evaluarea si selectia propunerilor de proiecte;

h) modelul-cadru al conventiei de finantare;

i) măsurile de asigurare a sustenabilitătii proiectelor.

(2) Ghidul aplicantului, specific fiecărui program de interes national, se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii finantatoare, se publică pe site-ul propriu, www.mmuncii.ro, si nu poate fi modificat pe toată durata de aplicare a procedurii de selectie a propunerilor de proiecte din cadrul programelor de interes national, cu exceptia completărilor aduse în conditiile art. 7, precum si a corectării erorilor materiale.

Art. 6. - (1) Numărul de aplicanti la procedura de selectie nu este limitat.

(2) în cazul în care numai un aplicant a depus propunere de proiect, autoritatea finantatoare are dreptul de a proceda la evaluarea acesteia si, în functie de rezultatul evaluării, la încheierea conventieide finantare.

Art. 7. - (1) Autoritatea finantatoare are obligatia de a răspunde la întrebările si solicitările de clarificări primite din partea aplicantilor, cu conditia ca acestea să fie primite cu cel putin 6 zile înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect.

(2) Răspunsurile autoritătii finantatoare la întrebări si la solicitările de clarificări completează ghidurile aplicantului, specifice programelor de interes national, si vor fi publicate pe site-ul propriu cu cel putin 4 zile înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect.

(3) Autoritatea finantatoare are dreptul de a completa din proprie initiativă ghidurile aplicantului, în vederea clarificării unor aspecte. Autoritatea finantatoare este obligată să publice orice astfel de completare pe site-ul propriu, în termenul prevăzut la alin. (2).

Art. 8. - Aplicantii vor elabora propunerea de proiect în concordantă cu cerintele cuprinse în ghidul aplicantului specific, astfel încât să asigure furnizarea tuturor informatiilor necesare pentru evaluarea acesteia.

Art. 9. - Propunerea de proiect si documentele care atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) si e) se depun într-un exemplar original si în două copii la registratura autoritătii finantatoare până la data-limită de depunere a propunerii de proiect prevăzută în anuntul de participare.

Art. 10. - (1) Componenta nominală a comisiilor de evaluare si selectie a fiecărui program de interes national, denumite în continuare comisii, precum si regulamentul de organizare si functionare a acestora se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii finantatoare.

(2) Propunerile de proiecte depuse vor fi evaluate de comisiile de evaluare si selectie în termen de cel mult 30 de zile de la data-limită de depunere.

(3) în cadrul procesului de evaluare si selectie comisiile pot solicita clarificări de la aplicanti. Acestia sunt obligati să răspundă în termen de cel mult 48 de ore de la data solicitării clarificărilor, cu exceptia cazului în care comisia, din motive temeinice, stabileste un alt termen.

(4) Departajarea aplicantilor care îndeplinesc conditiile de conformitate administrativă si eligibilitate se realizează în baza punctajului obtinut, conform criteriilor cuprinse în ghidul aplicantului specific.

(5) Comisiile întocmesc raportul privind procesul de evaluare si selectie, care cuprinde în mod obligatoriu lista proiectelor pentru care se propun încheierea conventiilor de finantare si valoarea finantării, prin ordonarea descrescătoare a punctajelor obtinute, în limita bugetului aprobat.

(6) Rezultatul evaluării si selectiei propunerilor de proiecte se comunică în scris aplicantilor, în termen de cel mult 5 zile de la data avizării listelor cu proiectele declarate câstigătoare de către conducătorul institutiei.

Art. 11. - (1) Eventualele contestatii se formulează în scris si se depun la registratura autoritătii finantatoare în cel mult 5 zile de la data la care aplicantul ia cunostintă despre rezultatul procedurii de selectie de proiecte. Autoritatea finantatoare va solutiona eventualele contestatii în cel mult 15 zile de la data expirării termenului de depunere a contestatiilor.

(2) Contestatia depusă de un aplicant trebuie să respecte conditiile de formă si de fond mentionate în ghidul aplicantului specific.

(3) Componenta nominală a comisiilor de solutionare a contestatiilor, precum si regulamentul de organizare si functionare a acestora se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii finantatoare.

(4) După solutionarea contestatiilor si finalizarea evaluării ca urmare a deciziilor comisiilor de solutionare a contestatiilor, conducătorul autoritătii finantatoare aprobă prin ordin listele cuprinzând proiectele declarate câstigătoare, în vederea încheierii conventiilor de finantare.

Art. 12. - (1) Finantarea proiectelor se face pe bază de conventii încheiate între autoritatea finantatoare si aplicantii care au obtinut finantarea.

(2) Modelul-cadru de conventie de finantare este prevăzut în anexa la ghidul aplicantului specific fiecărui program de interes national.

Art. 13. - (1) Monitorizarea implementării proiectelor din cadrul programelor de interes national se asigură de către autoritatea finantatoare, în conformitate cu metodologia de monitorizare aprobată prin ordin al conducătorului autoritătii finantatoare.

(2) Metodologia de monitorizare include atributiile responsabililor cu monitorizarea proiectelor finantate prin programele de interes national si circuitul documentelor în activitatea de monitorizare, precum si procedura de decontare a cheltuielilor eligibile.

(3) Virarea sumelor prevăzute în conventia încheiată în conditiile art. 12 se va face, la cererea beneficiarilor, pe măsură ce acestia înaintează rapoartele cu privire la activitătile desfăsurate, prevăzute în ghidul aplicantului specific, însotite de documentele justificative, prevăzute în metodologia de monitorizare.

(4) Pe baza documentelor justificative, autoritatea finantatoare va deconta sumele cheltuite de beneficiar pentru implementarea proiectului, cu respectarea legislatiei în vigoare în domeniul bugetar.

Art. 14. - (1) Finantarea acordată pentru derularea proiectelor se sistează în cazul în care autoritatea finantatoare constată că sumele alocate nu au fost utilizate conform clauzelor prevăzute în conventiile de finantare încheiate.

(2) Autoritatea finantatoare poate cere, în conditiile în care clauzele contractuale nu au fost respectate de către beneficiar, restituirea, partială sau integrală, a finantării.

Art. 15. - Pentru programele de urgentă care vizează depăsirea unor situatii de criză, determinate fie de calamităti naturale, fie de imposibilitatea unor autorităti ale administratiei publice locale de a asigura din bugetul propriu sumele necesare, în vederea asigurării protectiei si îngrijirii copiilor, sprijinirii familiilor, precum si, după caz, pentru interventii cu caracter umanitar, autoritatea finantatoare poate să stabilească termene mai mici decât cele prevăzute în prezenta metodologie.


 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

- SECTIILE UNITE -

DECIZIA Nr. 1

din 15 martie 2010

 

Dosar nr. 1/2010

Sub presedintia doamnei judecător Lidia Bărbulescu, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie,

Înalta Curte de Casatie si Justitie, constituită în Sectii Unite, în conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-a întrunit pentru a examina recursul în interesul legii cu privire la stabilirea procedurii judecării cererii de prelungire a dreptului de circulatie de către instanta de judecată - potrivit dispozitiilor art. 111 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenti 83 de judecători din 107 aflati în functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procuror luliana Nedelcu - procuror sef al Sectiei judiciare.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii, punând concluzii pentru admiterea acestuia în sensul de a se stabili că procedura de solutionare a cererii de prelungire a dreptului de circulatie se va desfăsura în conditii de publicitate, cu citarea părtilor conform art. 290 si 291 din Codul de procedură penală, iar instanta se va pronunta printr-o încheiere motivată care poate fi atacată odată cu fondul cauzei, conform art. 361 alin. 2, respectiv art. 3851 alin. 2 din Codul de procedură penală.

SECTIILE UNITE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

În practica instantelor judecătoresti s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar în interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 111 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aduse si ca urmare a constatării neconstitutionalitătii acelor dispozitii prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 742 din 24 iunie 2008.

Astfel, cererile de prelungire a dreptului de circulatie întemeiate pe dispozitiile legale mentionate, formulate de titularul permisului de conducere retinut în conditiile prevăzute în art. 111 alin. (1) lit. b) sau ale alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare, au fost solutionate de unele instante în camera de consiliu, fără citarea părtilor, prin încheiere în care nu s-a mentionat dacă solutia este supusă vreunei căi de atac.

Alte instante, dimpotrivă, au solutionat asemenea cereri în sedintă publică si cu citarea părtilor, în conditiile prevăzute în art. 290 si 291 din Codul de procedură penală, pronuntându-se prin încheiere motivată, supusă căii de atac odată cu sentinta sau decizia dată în apel, potrivit art. 361 alin. 2 si art. 3851 alin. 2 din Codul de procedură penală.

Aceste din urmă instante au interpretat si aplicat corect dispozitiile legii.

În art. 111 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2008, s-a prevăzut că “la cererea titularului permisului de conducere retinut în conditiile alin. 1 lit. b) sau ale alin. (4), procurorul care efectuează urmărirea penală sau exercită supravegherea cercetării penale ori, în faza de judecată, instanta de judecată învestită cu judecarea cauzei poate dispune prelungirea dreptului de circulatie, cu câte cel mult 30 de zile, până la dispunerea neînceperii urmăririi penale, scoaterii de sub urmărire penală ori încetării urmăririi penale sau, după caz, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti”, precum si că “modul de solutionare a cererii de prelungire a dreptului de circulatie se comunică si sefului politiei rutiere pe raza căreia s-a comis fapta”.

Pe de altă parte, din coroborarea dispozitiilor art. 111 alin. (1)-(5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare, reiese că instanta penală poate hotărî prelungirea dreptului de circulatie numai în cazul retinerii permisului de conducere si eliberării dovezii înlocuitoare a acestuia de către politia rutieră.

În raport cu această reglementare, până la pronuntarea hotărârii definitive în cauzele ce privesc infractiuni de încălcare a dispozitiilor legale privind circulatia pe drumurile publice, titularul dovezii înlocuitoare cu drept de circulatie, eliberată de organele politiei rutiere, este îndreptătit să se adreseze instantei de judecată atât timp cât procesul se află în curs de desfăsurare, pentru a i se prelungi dreptul respectiv, cu câte cel mult 30 de zile, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti.

Totodată, cât timp nici prin ordonanta mentionată si nici prin vreo altă dispozitie legală nu este reglementată o procedură distinctă pentru astfel de cereri, se impune ca acestea să fie solutionate potrivit principiilor si regulilor generale aplicabile oricărei alte cereri ce se formulează în cursul judecătii.

În aceste conditii, solicitarea prelungirii dreptului de circulatie constituie, prin natura sa, o cerere susceptibilă de a fi formulată în cursul judecătii de părti, de regulă, de către inculpat, în temeiul art. 301 din Codul de procedură penală, urmând să fie solutionată, potrivit dispozitiilor art. 302 din acelasi cod, prin încheiere motivată.

De aceea, ivirea unei atare cereri, de prelungire a dreptului de circulatie, trebuie considerată doar ca o chestiune incidentală, premergătoare în cadrul procesului penal, a cărei solutionare nu vizează însusi fondul cauzei.

Ca urmare, în raport cu dispozitiile procedurale aplicabile în faza judecătii, se impune ca si solutionarea cererii de prelungire a dreptului de circulatie, formulată de titularul dovezii înlocuitoare cu drept de circulatie a permisului de conducere retinut de organele politiei rutiere, să aibă loc în sedintă publică si cu citarea părtilor, potrivit dispozitiilor art. 290 si 291 din Codul de procedură penală.

Tot astfel, natura juridică a unei asemenea cereri, prin care este vizată doar o chestiune adiacentă raportului principal de drept procesual penal, mai impune să se considere că încheierile ce se pronuntă în această materie nu pot fi atacate


decât odată cu fondul, în conformitate cu reglementările de la art. 361 alin. 2 si art. 3851 alin. 2 din Codul de procedură penală.

În consecintă, în temeiul art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, precum si al art. 4142 din Codul de procedură penală, urmează a se admite recursul în interesul legii si a se stabili că, în faza judecătii, cererea de

prelungire a dreptului de circulatie, întemeiată pe prevederile art. 111 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se solutionează în conditii de publicitate, cu citarea părtilor, în conformitate cu dispozitiile art. 290 si 291 din Codul de procedură penală, iar instanta de judecată se pronuntă prin încheiere motivată care poate fi atacată, numai odată cu sentinta sau decizia, potrivit art. 361 alin. 2 si art. 3851 alin. 2 din Codul de procedură penală.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECID:

Admit recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si stabilesc

În faza de judecată, cererea de prelungire a dreptului de circulatie, întemeiată pe prevederile art. 111 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se va solutiona în conditii de publicitate, cu citarea părtilor, conform prevederilor art. 290 si 291 din Codul de procedură penală, iar instanta de judecată se va pronunta prin încheiere motivată care poate fi atacată odată cu sentinta sau decizia, conform art. 361  alin. 2 si art. 3851 alin. 2 din Codul de procedură penală. Obligatorie, potrivit art. 4142 alin. 3 din Codul de procedură penală.

Pronuntată în sedintă publică, astăzi, 15 martie 2010.

 

PRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

Lidia Bărbulescu

Prim-magistrat-asistent,

Adriana Daniela White


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.