MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 774/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 774         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 18 octombrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

28. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.167 din 28 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie

 

Decizia nr. 1.169 din 30 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Decizia nr. 1.234 din 5 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. c) si art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Decizia nr. 1.253 din 7 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1073 si art. 1541 din Codul civil

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.123. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Satu Mare si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, judetul Satu Mare, precum si transmiterea unui imobil, trecut în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

1.125. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

254. - Decizie privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

500. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind aprobarea diferentei de cofinantare a Centrului European al Consumatorilor România pentru anul 2010

 

M.121. - Ordin al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Normelor privind consumurile de combustibili pentru încălziri centrale, ventilatii si activităti administrativ-gospodăresti în unitătile militare ale Ministerului Apărării Nationale

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

863. - Decizie privind sanctionarea Societătii Comerciale “Salve Broker de Asigurare” - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

 

864. - Decizie privind sanctionarea Societătii Comerciale “AWD România Broker de Asigurare” - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii


 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) si art. 67 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 20 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. II “Componenta Comisiei pentru buget, finante, activitate bancară si piată de capital”, domnul senator Pintilie Vasile - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal - se include în componenta comisiei, în locul domnului senator Rasaliu Marian-lulian - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

2. La anexa nr. V “Componenta Comisiei pentru politică externă”, domnul senator Rasaliu Marian-lulian - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal - se include în componenta comisiei, în locul domnului senator Stănisoară Mihai - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 noiembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2010.

Nr. 28.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.167

din 28 septembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, exceptie ridicată de Ionel Iliută Aldescu, Ion Bustean si Ion Mihai în Dosarul nr. 6.267/288/2008 al Judecătoriei Hunedoara.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Magistratul-asistent învederează Curtii că domnul avocat Mihai Micu, în calitate de apărător ales al unuia dintre autorii exceptiei, si anume al lui Ion Mihai, a transmis Curtii o cerere de amânare a solutionării cauzei, precizând că se află în imposibilitate de prezentare, din motive medicale dovedite cu adeverinta medicală anexată cererii.

Având cuvântul cu privire la această solicitare, reprezentantul Ministerului Public se opune amânării cauzei, arătând că apărătorul ales avea posibilitatea să asigure substituirea sa pentru termenul de fată.

Deliberând, Curtea respinge cererea, apreciind că nu se impune acordarea unui nou termen de judecată, tinând cont de dispozitiile art. 156 din Codul de procedură civilă coroborate cu cele ale art. 14 din Legea nr. 47/1992.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei, arătând că instanta de contencios constitutional a dezvoltat o bogată jurisprudentă în materie, iar argumentele aduse în sprijinul prezentei exceptii nu justifică reconsiderarea acesteia. Precizează că îsi mentin valabilitatea considerentele si solutia pronuntate, de exemplu, prin Decizia nr. 21/2010.


CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 13 mai 2010, pronuntată în Dosarul nr. 6.267/288/2008, Judecătoria Hunedoara a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie. Exceptia a fost ridicată de Ionel Iliută Aldescu, Ion Bustean si Ion Mihai într-o cauză penală.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că Departamentul National Anticoruptie, înfiintat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134/2005, devenit, conform Legii nr. 54/2006, Directia Natională Anticoruptie, nu putea fi înfiintat printr-o ordonantă de urgentă a Guvernului, ci numai printr-o lege organică. De asemenea, arată că nu sunt prezentate, în cuprinsul ordonantei de urgentă, “motivele care au determinat necesitatea urgentării emiterii acestui act normativ”.

Judecătoria Hunedoara consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 7 octombrie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 54/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 13 martie 2006.

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, ordonanta de urgentă criticată contravine următoarelor dispozitii din Legea fundamentală: art. 73 alin. (3) lit. I) potrivit căruia organizarea si functionarea Consiliului Superior ai Magistraturii, a instantelor judecătoresti, a Ministerului Public si a Curtii de Conturi se reglementează prin lege organică, art. 115 alin. (4) care statuează că Guvernul poate adopta ordonante de urgentă numai în situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligatia de a motiva urgenta în cuprinsul acestora, si art. 115 alin. (6) care stabileste că ordonantele de urgentă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constitutionale, nu pot afecta regimul institutiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertătile si îndatoririle prevăzute de Constitutie, drepturile electorale si nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică. Se invocă si art. 6 - “Dreptul la un proces echitabil” din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că s-a mai pronuntat, prin prisma unor critici similare, cu privire la conformitatea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 cu aceleasi prevederi din Legea fundamentală, respingând ca neîntemeiată exceptia. Astfel, prin Decizia nr. 297 din 23 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 18 mai 2010, instanta de contencios constitutional a retinut, “tinând seama de ratiunea edictării actului normativ asa cum a fost arătată în preambulul său”, că nu au fost încălcate dispozitiile art. 115 alin. (4) din Constitutie. Totodată, Curtea a mai constatat, referitor la interdictia Guvernului de a adopta o ordonantă de urgentă în domeniul institutiilor fundamentale ale statului, că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 nu afectează institutia Ministerului Public, “transformarea Parchetului National Anticoruptie în Directia Natională Anticoruptie fiind un imperativ desprins, pe de o parte, din ratiuni de conformitate cu Legea fundamentală si impuse la rândul lor de Decizia Curtii Constitutionale nr. 235/2005 - [prin care s-au declarat neconstitutionale prevederile prin care Parchetul National Anticoruptie era competent cu investigarea infractiunilor comise de către deputati si senatori] -, definitivă si general obligatorie si, pe de altă parte, din necesitatea îmbunătătirii activitătii acestei structuri specializate”. Cu acelasi prilej, examinând natura si finalitatea reglementării criticate, Curtea a constatat că nu s-au evidentiat aspecte negative menite a perturba organizarea si functionarea Ministerului Public.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, care să justifice modificarea acestei jurisprudente, atât solutia pronuntată prin decizia mentionată, cât si argumentele pe care aceasta s-a bazat îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, exceptie ridicată de Ionel Iliută Aldescu, Ion Bustean si Ion Mihai în Dosarul nr. 6.267/288/2008 al Judecătoriei Hunedoara.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 septembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu


 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.169

din 30 septembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Claudiu-lulian Tecoantă în Dosarul nr. 2.875/306/2008 al Tribunalului Sibiu - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 2 decembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 2.875/306/2008, Tribunalul Sibiu - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Exceptia a fost ridicată de Claudiu-lulian Tecoantă cu ocazia solutionării unei cauze penale privind săvârsirea infractiunilor prevăzute de art. 178 alin. 1 si 2 din Codul penal si de art. 87 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul de lege criticat încalcă dreptul la viată si la integritatea fizică si psihică, libertatea individuală, precum si conditiile si limitele restrângerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, întrucât recoltarea de probe biologice, cu sau fără folosirea în prealabil a etilotestului, într-o unitate sanitară fără cele mai elementare norme de igienă constituie un tratament degradant fizic si psihic. Invocă, de asemenea, contradictia dintre textul de lege criticat si art. 13 din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului.

Tribunalul Sibiu - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile de lege criticate nu contravin prevederilor din Constitutie si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale invocate. Face trimitere, în acest sens, la deciziile Curtii Constitutionale nr. 456/2004, nr. 493/2005, nr. 291/2008 si nr. 1.278/2008.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 87 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, având următorul cuprins: “(5) Refuzul, împotrivirea ori sustragerea conducătorului unui autovehicul sau al unui tramvai ori a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, sau a examinatorului autoritătii competente, aflat în timpul desfăsurării probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, de a se supune recoltării probelor biologice sau testării aerului expirat, în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezentei de produse sau substante stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 22 privind dreptul la viată si la integritatea fizică si psihică, ale art. 23 referitoare la libertatea individuală si ale art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, precum si a prevederilor art. 1, 17 si 18 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 87 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional, prin raportare la aceleasi prevederi din Constitutie si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale invocate si în prezenta cauză si fată de critici similare. În acest sens este Decizia nr. 1.278 din 25 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 9 ianuarie 2009, prin care Curtea Constitutională a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor de lege criticate, pentru motivele acolo arătate.

Întrucât nu au apărut elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.


Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d)si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Claudiu-lulian Tecoantă în Dosarul nr. 2.875/306/2008 al Tribunalului Sibiu - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 30 septembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.234

din 5 octombrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. c) si art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Benke Kâroly - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic pct. 3 din Legea nr. 276/2009 privind modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si ale art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997, ale art. 21 din Legea nr. 276/2009 si ale articolului unic pct. 3 din Legea nr. 276/2009, exceptie ridicată de Miess Livia, Daniel Voicu si Mihaela Antigona Niculescu în dosarele nr. 3.777/288/2009, nr. 5.343/236/2009 si nr. 22.920/301/2009 ale Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, Judecătoriei Giurgiu si Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 23 septembrie 2010, în prezenta reprezentantului Ministerului Public, si au fost consemnate în încheierea din aceeasi dată, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea, în conformitate cu dispozitiile art. 57 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a amânat pronuntarea pentru data de 5 octombrie 2010.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 18 decembrie 2009, 7 ianuarie 2010 si 9 februarie 2010, pronuntate în dosarele nr. 3.777/288/2009, nr. 5.343/236/2009 si nr. 22.920/301/2009, Judecătoria Râmnicu Vâlcea, Judecătoria Giurgiu si Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic pct. 3 din Legea nr. 276/2009 privind modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si ale art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997, respectiv ale art. 21 din Legea nr. 276/2009 si, respectiv, ale articolului unic pct. 3 din Legea nr. 276/2009, exceptii ridicate de Miess Livia, Daniel Voicu si Mihaela Antigona Niculescu în cauze având ca obiect un partaj judiciar.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile legale criticate încalcă accesul liber la justitie, întrucât cetăteanul este pus în situatia de a nu mai putea beneficia de serviciile publice oferite de instantele judecătoresti, ceea ce face ca acest drept fundamental, prevăzut de Constitutie, să devină unul iluzoriu. Se mai arată că, datorită cuantumului exagerat al taxei judiciare de timbru, nu se mai poate realiza partajul judiciar al bunurilor comune într-o actiune de divort. Intr-o atare situatie partea potrivnică în actiunea de divort se află într-un avantaj net, fiind scutită de plata oricărei taxe judiciare de timbru.

În fine, se apreciază că un atare cuantum ridicat al taxei judiciare de timbru este disproportionat prin raportare atât la veniturile persoanei aflate în situatia de a o plăti, cât si la serviciul prestat de instanta judecătorească.

Judecătoria Râmnicu Vâlcea si Judecătoria Giurgiu apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, notele scrise depuse, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozitiile articolului unic pct. 3, respectiv ale art. 21 din Legea nr. 276/2009 privind modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 13 iulie 2009, precum si ale art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997.

În realitate, Curtea constată că autorii exceptiei de neconstitutionalitate critică prevederile art. 3 lit. c) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 276/2009, precum si ale art. 20 alin. (3) din aceeasi lege, dispozitii asupra cărora urmează să se pronunte prin prezenta decizie. Aceste prevederi au următorul cuprins:

- Art. 3 lit. c): “Actiunile si cererile neevaluabile în bani se taxează astfel: [...]

c) cereri pentru:

- stabilirea calitătii de mostenitor - 50 lei/mostenitor - stabilirea masei succesorale - 3% la valoarea masei succesorale;

- cereri de raport - 3% la valoarea bunurilor a căror raportare se solicită;

- cereri de reductiune a liberalitătilor - 3% la valoarea rezervei care urmează a îi reîntregită prin reductiunea liberalitătilor;

- cereri de partaj - 3% la valoarea masei partajabile.

Separat de această taxă, dacă părtile contestă bunurile de împărtit, valoarea acestora sau drepturile ori mărimea drepturilor coproprietarilor în cadrul cererilor de mai sus, taxa judiciară de timbru se datorează de titularul cererii la valoarea contestată în conditiile art. 2 alin. (1)”;

- Art. 20 alin. (3): “Neîndeplinirea obligatiei de plată până la termenul stabilit se sanctionează cu anularea actiunii sau a cererii.”

Textele constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si art. 124 alin. (2) privind înfăptuirea justitiei. Totodată, se consideră a fi încălcate si prevederile art. 6 paragraful 1 privind dreptul la un proces echitabil, ale art. 14 privind nediscriminarea din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si ale art. 1 din Protocolul aditional la Conventie privind protectia proprietătii si art. 1 din Protocolul nr. 12 la aceeasi Conventie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate si dispozitiile legale criticate, prin raportare la prevederile constitutionale invocate, Curtea constată următoarele:

Prin Decizia nr. 948 din 6 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 4 august 2010, raportat la o critică similară de neconstitutionalitate, Curtea, cu privire la art. 3 lit. c) din Legea nr. 146/1997, a statuat următoarele: “accesul liber la justitie nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justitie, fiind justificat ca persoanele care se adresează autoritătilor judecătoresti să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justitie. În virtutea dispozitiilor constitutionale ale art. 56 alin. (1), potrivit cărora «Cetătenii au obligatia să contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice», plata taxelor si a impozitelor reprezintă o obligatie constitutională a cetătenilor. Echivalentul taxelor judiciare de timbru este integrat în valoarea cheltuielilor stabilite de instanta de judecată prin hotărârea pe care o pronuntă în cauză, plata acestora revenind părtii care cade în pretentii. În acelasi sens este, de altfel, si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, în care s-a statuat că o caracteristică a principiului liberului acces la justitie este aceea că nu este un drept absolut (Cauza Ashingdane împotriva Regatului Unit al Marii Britanii, 1985). Astfel, acest drept, care cere prin însăsi natura sa o reglementare din partea statului, poate fi subiectul unor limitări, atât timp cât nu este atinsă însăsi substanta sa.

De asemenea, Curtea a mai retinut că, pentru aceleasi considerente, textul de lege criticat nu cuprinde prevederi de natură să aducă atingere principiului potrivit căruia justitia este unică, impartială si egală pentru toti, consacrat de art. 124 alin. (2) din Legea fundamentală.”

Cu privire la art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997, Curtea, tot pentru argumentele mai sus arătate, a constatat constitutionalitatea sa, spre exemplu, prin Decizia nr. 640 din 28 aprilie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 11 iunie 2009.

Considerentele retinute de Curte în deciziile mentionate sunt valabile si în cauza de fată, întrucât nu au intervenit elemente noi de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei acesteia.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi în ceea ce priveste dispozitiile art. 3 lit. c) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. c) si art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Miess Livia în Dosarul nr. 3.777/288/2009 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, precum si ale art. 3 lit. c) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Daniel Voicu si Mihaela Antigona Niculescu în dosarele nr. 5.343/236/2009 si nr. 22.920/301/2009 ale Judecătoriei Giurgiu si Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 octombrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Benke Kâroly

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.253

din 7 octombrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1073 si art. 1541 din Codul civil

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1073 si art. 1541 din Codul civil, exceptie ridicată de Chiarotto Tiziano în dosarele nr. 5.731/325/2009, nr. 5.751/325/2009 si nr. 5.730/325/2009 ale Judecătoriei Timisoara, precum si în Dosarul nr. 5.749/325/2009 al Tribunalului Timis - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie problema conexării dosarelor nr. 967D/2010, nr. 968D/20lO, nr. 1.058D/2010 si nr. 2.888D/2010, având în vedere obiectul identic al acestora.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea acestor cauze.

Curtea, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 968D/2010, nr. 1.058D/2010 si nr. 2.888D/2010 la Dosarul nr. 967D/2010, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. În acest sens, invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 26 ianuarie 2009 si 28 ianuarie 2010, pronuntate în dosarele nr. 5.731/325/2009, nr. 5.751/325/2009 si nr. 5.730/325/2009, precum si prin încheierea din 19 martie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 5.749/325/2009, Judecătoria Timisoara si Tribunalul Timis - Sectia civilă au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1073 si art. 1541 din Codul civil, exceptie ridicată de Chiarotto Tiziano cu ocazia solutionării unor actiuni civile având ca obiect obligatia de a face.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile art. 1073 din Codul civil sunt neconstitutionale, întrucât “dau nastere arbitrarului, instantele, în mod subiectiv, având posibilitatea de a alege între obligarea debitorului fie la îndeplinirea obligatiei, fie la dezdăunare, neexistând niciun criteriu de evaluare a daunelor”. În ceea ce priveste prevederile art. 1541 din Codul civil, apreciază că acestea sunt neconstitutionale în măsura în care se solicită mandatarului să remită mandantului chiar si ce nu s-ar fi cuvenit acestuia, creându-se astfel o diferentă nejustificată între contractul de mandat si alte contracte similare, cum ar fi cel de asistentă juridică.

Judecătoria Timisoara si Tribunalul Timis - Sectia civilă si-au exprimat opinia în sensul că exceptia de neconstitutionalitate invocată este neîntemeiată.


Totodată, precizează că aspectele invocate de autorul acesteia vizează modul de interpretare si aplicare a legii, ceea ce nu intră în competenta Curtii Constitutionale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitatea îl constituie prevederile art. 1073 si art. 1541 din Codul civil, care au următorul continut:

- Art. 1073: “Creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exactă a obligatiei, si în caz contrar are dreptul la dezdăunare.”;

- Art. 1541: “Mandatarul este dator, oricând i se va cere, a da seama mandantului de lucrările sale si de a-i remite tot aceea ce ar fi primit în puterea mandatului, chiar când ceea ce ar fi primit nu s-ar fi cuvenit mandantului.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 24 privind dreptul la apărare, art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, art. 57 privind exercitarea drepturilor si a libertătilor, art. 124 privind înfăptuirea justitiei si art. 135 privind economia României.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că reglementarea criticată a mai fost supusă controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi norme din Legea fundamentală si cu o motivare similară.

În acest sens sunt Decizia nr. 913 din 6 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 30 august 2010, Decizia nr. 974 din 6 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 20 septembrie 2010, si Decizia nr. 432 din 15 aprilie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 6 iunie 2008, prin care Curtea a statuat că prevederile de lege criticate sunt constitutionale.

Astfel, prin aceste decizii Curtea a retinut că “art. 1073 din Codul civil stabileste regula de principiu privind efectele obligatiilor, si anume de a da creditorului dreptul de a urmări si de a obtine de la debitor îndeplinirea exactă a prestatiei la care s-a obligat sau de a cere despăgubiri în caz de neexecutare. Finalitatea textului este evidentă si constă în realizarea drepturilor legale ale creditorului prin determinarea debitorului de a executa obligatia la care este tinut în temeiul unui contract încheiat între părti, sub sanctiunea suportării unor despăgubiri. Asemenea reglementări creează conditiile indispensabile valorificării dreptului de proprietate privată, dând expresie principiului garantării si ocrotirii acestuia, în mod egal, indiferent de titular”.

În ceea ce priveste prevederile art. 1541 din Codul civil, Curtea a constatat că “autorul exceptiei îsi motivează critica prin compararea contractului de mandat cu alte contracte, cum ar fi contractul de asistentă juridică. O astfel de abordare a exceptiei de neconstitutionalitate este inadmisibilă, autorul nefăcând o veritabilă critică de neconstitutionalitate a art. 1541”. De altfel, Curtea constată că nu se poate sustine că textul de lege care stabileste obligatiile mandatarului într-un contract de mandat încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 privind egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor. Mandantul si mandatarul nu se află în aceeasi situatie juridică, astfel că este firesc ca obligatiile lor să fie diferit reglementate.

În ceea ce priveste celelalte norme constitutionale invocate de autorul exceptiei, Curtea constată că acestea nu sunt incidente în prezenta cauză.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în deciziile mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d)si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1073 si art. 1541 din Codul civil, exceptie ridicată de Chiarotto Tiziano în dosarele nr. 5.731/325/2009, nr. 5.751/325/2009 si nr. 5.730/325/2009 ale Judecătoriei Timisoara, precum si în Dosarul nr. 5.749/325/2009 al Tribunalului Timis - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 octombrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Satu Mare si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, judetul Satu Mare, precum si transmiterea unui imobil, trecut în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1)si al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 1 si 2 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Satu Mare si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, judetul Satu Mare.

(2) Imobilul prevăzut la nr. crt. 1 din anexă va fi preluat pentru extinderea parcului industrial si compensarea fostilor proprietari, beneficiari ai prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare, iar cel prevăzut la nr. crt. 2 din anexă se utilizează pentru sistematizarea zonei prin construirea de locuinte si functiuni complementare spatiilor de locuit, prin programe derulate de Agentia Natională pentru Locuinte, potrivit legislatiei în vigoare.

(3) Consiliul Local al Municipiului Satu Mare va transfera în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, conform legii, 50% din numărul de locuinte construite pe terenul aferent imobilului prevăzut la nr. crt. 2 din anexă, dar nu mai putin de 70 de unităti locative, împreună cu terenul aferent acestora, în maximum un an de la construirea acestora.

Art. 2. - (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Apărării Nationale a unui imobil, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 3 din anexă, trecut în domeniul public al statului potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Satu Marenr. 127/2010.

(2) După preluare, imobilul prevăzut la alin. (1) va fi utilizat pentru nevoi de apărare.

Art. 3. - În cazul în care nu se respectă destinatia imobilelor prevăzute la art. 1, acestea revin în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) si ale art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Viorel Oancea,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2010.

Nr. 1.123.


 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor imobile care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Satu Mare si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, judetul Satu Mare, respectiv din domeniul public al municipiului Satu Mare si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale care alcătuiesc

domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1.

Judetul Satu Mare,

municipiul Satu Mare, str. Curtuius I

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Nationale

Municipiul Satu Mare, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare

- imobil 2767

- CF 18417 si 31925

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 106.741

- valoarea de inventar a imobilului -14.743.004 lei

Suprafata construită = 927 m2

Suprafata desfăsurată = 927 m2

Suprafata totală a terenului (inclusiv constructiile) = 18,028 ha

2.

Judetul Satu Mare,

municipiul Satu Mare

Statul român, din administrarea

Ministerului Apărării Nationale

Municipiul Satu Mare, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare

- imobil 2994

- CF 26805

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 106.743

- valoarea de inventar a imobilului -2.423.996 lei

Suprafata construită = 72 m2

Suprafata desfăsurată = 72 m2

Suprafata totală a terenului (inclusiv constructiile) = 4,031 ha

3.

Judetul Satu Mare,

municipiul Satu Mare

Municipiul Satu Mare, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare

Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Nationale

Teren compus din:

- parcela nr. topo 1742/1

- parcela nr. topo 1743

- parcela nr. topo 1744

- parcela nr. topo 1745/1

Suprafata totală a terenului = 2,33 ha

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - La anexa nr. 2 “Unitătile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, precum si în coordonarea ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri” la Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 4 ianuarie 2010, cu modificările si completările ulterioare, la litera A “Unităti care functionează în subordinea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri”, punctul I “Cu finantare de la bugetul de stat”, pozitia nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“2. Agentia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - 36 de posturi.”

Art. II. - Încadrarea personalului în numărul de posturi prevăzut la art. I se va face în termenele si cu procedura prevăzute de lege, pentru fiecare categorie de personal.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2010.

Nr. 1.125.


 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRU

 

DECIZIE

privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Justitiei prin Adresa nr. 84.505 din 14 septembrie 2010,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al pct. 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, precum si pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea si functionarea Comisiei speciale de retrocedare, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Rodica Constantinovici, membru al Comisiei speciale de retrocedare, este înlocuită de doamna Lidia Barac, secretar de stat în cadrul Ministerului Justitiei.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2010.

Nr. 254.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind aprobarea diferentei de cofinantare a Centrului European al Consumatorilor România pentru anul 2010

 

În baza prevederilor art. 391 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă suma de 153.000 lei, reprezentând diferenta de 60,72% din cofinantarea Centrului European al Consumatorilor România, din cadrul Asociatiei pentru Protectia Consumatorilor din România, pentru anul 2010.

Art. 2. - Resursele financiare necesare cofinantării Centrului European al Consumatorilor România sunt asigurate prin finantare de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, capitolul bugetar 43.10 “Subventiide la alte administratii”, titlul 59 “Alte cheltuieli”, articolul 59.11 “Asociatii si fundatii”.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2010.

Nr. 500.


 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind consumurile de combustibili pentru încălziri centrale, ventilatii si activităti administrativ-gospodăresti în unitătile militare ale Ministerului Apărării Nationale

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele privind consumurile de combustibili pentru încălziri centrale, ventilatii si activităti administrativ-gospodăresti în unitătile militare ale Ministerului Apărării Nationale, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă “D.l. 10, Instructiuni privind normarea consumurilor de combustibili pentru încălziri centrale, ventilatii si activităti administrativ-gospodăresti în unitătile militare apartinând Ministerului Apărării Nationale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M. 118/2003**), modificat si completat prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.56/2004**).

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2010.

Nr. M.121.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

**) Ordinele ministrului apărării nationale nr. M.118/2003 si M.56/2004 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece aveau ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea Societătii Comerciale “Salve Broker de Asigurare” - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul sedintei din data de 31 august 2010, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. X. 1.241 din 26 august 2010 privind controlul inopinat efectuat la Societatea Comercială “Salve Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Gheorghe Pop de Băsesti nr. 17, sectorul 2, J40/19331/28.11.2006, CUI 19244960/28.11.2006, RBK-415/14.06.2007,

a constatat următoarele:

1. Societatea Comercială “Salve Broker de Asigurare” - S.R.L. nu îsi desfăsoară activitatea la sediul social declarat, ceea ce reprezintă o încălcare a prevederilor art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare. Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. Începând cu data de 6 mai 2010 Societatea Comercială “Salve Broker de Asigurare” - S.R.L. nu a făcut dovada detinerii unui contract valabil de răspundere civilă profesională, astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. c) si ale art. 7 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare. Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

3. Societatea Comercială “Salve Broker de Asigurare” - S.R.L. a transmis cu întârziere Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor situatiile financiare aferente anului 2009, trimestrului III 2009 si trimestrului I 2010, iar raportările trimestrului II 2010 nu au fost transmise. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. III din Normele privind forma si continutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 pct. III din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare. Faptele constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f), m2) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

4. Societatea Comercială “Salve Broker de Asigurare” - S.R.L. a transmis cu întârziere Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor raportările privind taxa de functionare aferente trimestrului III 2009 si trimestrului I 2010 si nu a transmis raportarea aferentă trimestrului II 2010. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 3 pct. IV lit. a) din Normele privind forma si continutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006, cu modificările si completările ulterioare, si prevederile art. 3 pct. III lit. e)din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare. Faptele constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f), m2) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

5. Societatea Comercială “Salve Broker de Asigurare” - S.R.L. nu a transmis Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor numele persoanei desemnate cu responsabilităti în prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism si nici procedurile interne în materie de cunoastere a clientului, de raportare, de păstrare a evidentelor, de control intern, evaluare si gestionarea riscurilor; astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (10) si ale art. 6 alin. (4) din Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008. Faptele constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. a), m2) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

6. Societatea Comercială “Salve Broker de Asigurare” - S.R.L. nu a transmis Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor numele si functia persoanei desemnate cu responsabilităti în aplicarea si respectarea prevederilor legale privind sanctiunile internationale; astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 9 alin. (1) si (2) din Normele privind procedura de supraveghere, în domeniul asigurărilor, a aplicării sanctiunilor internationale, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 13/2009. Fapta constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. a), m2) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în sedinta din data de 31 august 2010, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât sanctionarea Societătii Comerciale “Salve Broker de Asigurare” - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii, până la data depunerii raportărilor si a documentelor restante, conform art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare,

drept care decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează Societatea Comercială “Salve Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Gheorghe Pop de Băsesti nr. 17, sectorul 2, J40/19331/28.11.2006, CUI 19244960/28.11.2006, RBK-415/14.06.2007, cu interzicerea temporară a exercitării activitătii, până la data depunerii la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor de către societate, prin reprezentantul său legal, domnul Marek Blaha, a raportărilor si a documentelor restante, după cum urmează:

a) raportările trimestrului II 2010;

b) raportarea privind taxa de functionare aferentă trimestrului 112010;

c) notificarea privind persoana desemnată cu responsabilităti în prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism, precum si comunicarea procedurilor interne în materie de cunoastere a clientului conform Normelor privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008;

d) notificarea privind persoana desemnată cu responsabilităti în aplicarea si respectarea prevederilor legale privind sanctiunile internationale, conform Normelor privind procedura de supraveghere, în domeniul asigurărilor, a aplicării sanctiunilor internationale, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 13/2009;

e) documentele de plată aferente contractului de răspundere civilă profesională, începând cu data de 6 mai 2010.

Art. 2. - Pe toată perioada de interzicere a activitătii de broker de asigurare prevăzută la art. 1, brokerului de asigurare i se interzic desfăsurarea activitătii de negociere si încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistentă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilorde asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea Comercială “Salve Broker de Asigurare”- S.R.L. are obligatia să îsi notifice clientii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contracte, anterior publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Art. 4. - Reluarea activitătii Societătii Comerciale “Salve Broker de Asigurare” - S.R.L. se va dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 5. - (1) împotriva prezentei decizii Societatea Comercială “Salve Broker de Asigurare” - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2010.

Nr. 863.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea Societătii Comerciale “AWD România Broker de Asigurare” - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în proces ui-verb al al sedintei din data de 31 august 2010, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. X. 1.257 din 30 august 2010 privind controlul efectuat la Societatea Comercială “AWD România Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul în str. Tudor Vladimirescu nr. 56A (corp B, mansardă), et. 2, Târgu Mures, judetul Mures, J26/359/25.02.2008, CUI 11433859/11.02.1999, RBK-041/10.04.2003, reprezentată legal prin domnul loan Felician Haita, administrator - director executiv,

a constatat următoarele:

1. Nu au fost înregistrati toti asistentii în brokeraj în Jurnalul asistentilor în brokeraj.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. i) si alin. (116) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 20 din Normele privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), m2) si o) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. Brokerul de asigurare a desfăsurat activitate prin intermediul unor agenti de asigurare.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (11) si (111) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare. Fapta constituie contraventie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

3. Situatiile financiare aferente exercitiilor financiare 2008 si 2009 au fost certificate de aceeasi societate care a întocmit situatiile respective.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale pct. 11 din Normele privind încheierea exercitiului financiar 2008 pentru societătile din domeniul asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2009, si ale pct. 11 din Normele privind încheierea exercitiului financiar 2009 pentru societătile din domeniul asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2010.

Fapta constituie contraventie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), m2) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

4. Nu a fost respectată functiunea conturilor prevăzută de reglementările contabile pentru reflectarea în evidentele contabile a activitătii desfăsurate.

Astfel au fost încălcate prevederile cap. III pct. 2 “Planul de conturi pentru brokerii de asigurare”, precum si cap. VIII “Norme metodologice de utilizare a conturilor contabile pentru brokerii de asigurare” din reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

5. Raportările aferente trimestrelor III si IV din 2008, I, III si IV din 2009, precum si raportarea privind taxa de functionare aferentă trimestrelor III si IV din 2009 si I din 2010 au fost transmise cu întârziere.


Astfel au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (4) din Normele privind forma si continutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 pct. III din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

6. În perioadele 1 ianuarie 2010-18 ianuarie 2010 si 19 aprilie 2010-26 iulie 2010 nu a fost încheiat contractul de asigurare de răspundere civilă profesională.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 lit. c) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

7. Înainte de încheierea contractelor de asigurare nu au fost comunicate clientilor toate informatiile necesare.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 8 din Normele privind informatiile pe care asigurătorii si intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clientilor, precum si alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/2009, cu completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si k) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

8. Nu a fost efectuată instruirea personalului propriu si a asistentilor în brokeraj în domeniul prevenirii si combaterii spălării banilor si a finantării actelor de terorism.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 7 alin. (1) si (2) din Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

9. Nu a început procesul de clasificare a clientilor noi, iar procedurile interne nu reflectă toate măsurile prudentiale prevăzute de Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008, referitoare la mecanisme si măsuri de implementare care să permită identificarea si clasificarea clientilor pe baza unor indicatori de risc si la forma si continutul rapoartelor pe care trebuie să le întocmească entitătile.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (2), (3), (5) si (7) din Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

10. Nu au fost comunicate Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor numele, functia si responsabilitătile stabilite pentru persoana din cadrul personalului propriu care să aibă responsabilităti în aplicarea si respectarea sanctiunilor internationale.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 9 alin. (1) si (2) din Normele privind procedura de supraveghere, în domeniul asigurărilor, a aplicării sanctiunilor internationale, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 13/2009.

Fapta constituie contraventie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează cu interzicerea temporară a activitătii, până la data îndeplinirii obligatiilor prevăzute la art. 2 din prezenta decizie, Societatea Comercială “AWD România Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul în Str. Tudor Vladimirescu nr. 56A (corp B, mansardă), et. 2, Târgu Mures, judetul Mures, J26/359/25.02.2008, CUI 11433859/11.02.1999, RBK-041/10.04.2003, reprezentată legal prin domnul loan Felician Haita, administrator - director executiv.

Art. 2. - Societatea Comercială “AWD România Broker de Asigurare” - S.R.L., reprezentată legal prin domnul loan

Felician Haita, administrator - director executiv, va transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor înscrisuri din care să rezulte:

- înregistrarea în registrul comertului a mentiunii privind desfiintarea punctului de lucru din localitatea Selimbăr, aprobată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor prin Adresa nr. V.9.408 din 8 mai 2008;

- înregistrarea în Jurnalul asistentilor în brokeraj a tuturor colaboratorilor cu care societatea are încheiate contracte de asistentă în brokeraj;

- politicile contabile ale societătii aprobate de conducerea acesteia în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- balanta de verificare analitică la data de 31 august 2010;


- încetarea contractelor încheiate cu colaboratorii care sunt agenti de asigurare;

- completarea “notei informative” cu toate informatiile pe care brokerii de asigurare trebuie să le pună la dispozitia clientilor, asa cum prevăd Normele privind informatiile pe care asigurătorii si intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clientilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind informatiile pe care asigurătorii si intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clientilor, precum si alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare, cu completările ulterioare;

- instruirea personalului propriu si a tuturor colaboratorilor cu privire la prevederile Normelor privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008, precum si cu privire la procedurile interne aferente;

- revizuirea procedurilor interne privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, astfel încât acestea să respecte în totalitate prevederile Normelor privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008;

- clasificarea clientilor existenti în portofoliu, în conformitate cu prevederile Normelor privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008.

Art. 3. - În vederea reanalizării cesiunilor de părti sociale, Societatea Comercială “AWD România Broker de Asigurare” - S.R.L., reprezentată legal prin domnul loan Felician Haita, administrator - director executiv, va transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în limba română, următoarele:

- contractul de cesiune actualizat la data transmiterii, în legătură cu termenele si conditionările acestora în functie de aprobările Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, precum si cu mentiunile referitoare la dreptul de preferintă al vânzătorilor;

- conventia privind “răspunderea storno” aflată în curs de semnare la data controlului cu privire la anularea (stornarea) contractelor intermediate pentru Societatea Comercială “Generali Asigurări” - S.A.;

- orice alte înscrisuri care reprezintă conditionări în contractele de cesiune, atât pentru data semnării acestora, cât si pentru viitor.

Art. 4. - (1) împotriva prezentei decizii Societatea Comercială “AWD România Broker de Asigurare” - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2010.

Nr. 864.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.