MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 775/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 775         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 19 noiembrie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

222. - Lege pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

 

1.105. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.218 din 5 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15-20, art. 28 alin. (2), art. 29, art. 31-34 si ale art. 39 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Decizia nr. 1.219 din 5 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Decizia nr. 1.222 din 5 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 84 alin. (1) teza finală din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Decizia nr. 1.223 din 5 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) si art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Decizia nr. 1.398 din 28 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 254 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 1.399 din 28 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

101. - Ordonantă de urgentă privind ratificarea Protocolului, semnat la Chisinău la 5 noiembrie 2010, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar, încheiat la Chisinău la 21 februarie 1995

 

Protocol pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar, încheiat la Chisinău la 21 februarie 1995

 

1.058. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie “Varianta ocolitoare Cărei km 0+000-km 10+459

 

1.063. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie “Varianta ocolitoare Valea lui Mihai km 0+000-km 3+417”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

163. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid pentru anul 2011

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

Raport privind ajutoarele de stat acordate în România în perioada 2006-2008


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Anexele nr. 2 si 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 3 iunie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 2, punctul A, litera y) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,y) profesii în domeniul cadastrului, cartografiei, topografiei si geodeziei: inginer geodez, inginer cadastru, inginer topograf, inginer cartograf, inginer topograf minier, subinginer geodez, subinginer cadastru, subinginer topograf, subinginer cartograf, subinginer topograf minier, ofiter topograf, ofiter artilerie (cu adeverintă de echivalare a studiilor în domeniul topografiei si cadastrului funciar), ofiter cartograf, geograf cu specializarea cartografie;”.

2. La anexa nr. 2, punctul B, litera i) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,i) profesii în domeniul cadastrului, cartografiei, topografiei si geodeziei: tehnician cadastru, tehnician topograf, tehnician cartograf, tehnician topograf minier;”.

3. La anexa nr. 3, punctul A, litera y) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,y) Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară - profesii în domeniul cadastrului, cartografiei, topografiei si geodeziei;”.

4. La anexa nr. 3, punctul B, litera i) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,i) Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară - profesii în domeniul cadastrului, cartografiei, topografiei si geodeziei;”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor ari. 75 si ale ari. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2010.

Nr. 222.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2010.

Nr. 1.105.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.218

din 5 octombrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15-20, art. 28 alin. (2), art. 29, art. 31-34 si ale art. 39 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15-20, art. 28 alin. (2), art. 29, art. 31-34 si ale art. 39 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Andrei Mihăescu în Dosarul nr. 14.594/211/2009 al Judecătoriei Cluj-Napoca.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, reprezentată de Decizia nr. 259/2007.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 14 ianuarie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 14.594/211/2009, Judecătoria Cluj-Napoca a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15-20, art. 28 alin. (2), art. 29, art. 31-34 si ale art. 39 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Exceptia a fost ridicată de Andrei Mihăescu într-o cauză civilă având ca obiect solutionarea unei plângeri contraventionale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, deoarece “instituie o discriminare între contravenienti”, “încalcă dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare si prezumtia de nevinovătie”, precum si dreptul de proprietate.

Judecătoria Cluj-Napoca si-a exprimat opinia în sensul netemeiniciei exceptiei de neconstitutionalitate, în concordantă cu jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 15-20, art. 28 alin. (2), art. 29, art. 31-34 si ale art. 39 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare. Textele legale criticate prevăd următoarele:

- Art. 15-20 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 fac parte din cap. II al ordonantei, intitulat “Constatarea contraventiei”, si reglementează aspecte procedurale referitoare la stabilirea contraventiei, continutul procesului-verbal de contraventie si conditiile de întocmire a acestuia;

- Art. 28 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 se referă la achitarea amenzilor care se cuvin bugetului de stat;

- Art. 29 stabileste că dispozitiile art. 28 se aplică si în cazurile prevăzute la art. 10 alin. (2), dacă contravenientul achită jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ pentru fiecare dintre contraventiile constatate, fără ca prin totalizare să se depăsească maximul prevăzut pentru contraventia cea mai gravă;

- Art. 31-34 se referă la procedura de contestare a procesului-verbal de contraventie;

- Art. 39 alin. (3) prevede că executarea sanctiunii contraventionale se face în conditiile prevăzute de dispozitiile legale privind executarea silită a creantelor fiscale.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin următoarelor dispozitii cuprinse în Legea fundamentală: art. 1 alin. (3) si (5) privind statul român de drept, art. 15 alin. (1) privind universalitatea drepturilor si a libertătilor fundamentale, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul la un proces echitabil, art. 23 alin. (11) cu privire la prezumtia de nevinovătie, art. 24 privind dreptul la apărare, art. 44 alin. (1) si (8) privind garantarea dreptului de proprietate si interzicerea confiscării averii dobândite licit, art. 56 referitoare la contributiile financiare, art. 136 alin. (5) care consacră caracterul inviolabil, în conditiile legii, al proprietătii private. De asemenea, sunt invocate prevederile constitutionale ale art. 11 -”Dreptul international si dreptul intern” si ale art. 20 - “Tratatele internationale privind drepturile omului”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că, prin mai multe decizii, dintre care poate fi mentionată, exemplificativ, Decizia nr. 961 din 25 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 30 octombrie 2008, s-a pronuntat asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 15-20, art. 28 alin. (2), art. 29, art. 31-34 si ale art. 39 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, prin raportare la aceleasi texte fundamentale invocate si fată de critici de neconstitutionalitate similare. Cu acel prilej Curtea a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate, constatând că textele de lege criticate nu contravin dispozitiilor invocate în motivarea criticii.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, care să justifice reconsiderarea acestei jurisprudente, atât solutia deciziei mentionate, cât si argumentele pe care aceasta s-a bazat îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15-20, art. 28 alin. (2), art. 29, art. 31-34 si ale art. 39 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Andrei Mihăescu în Dosarul nr. 14.594/211/2009 al Judecătoriei Cluj-Napoca.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 octombrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.219

din 5 octombrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Tim Group” - S.R.L. din Suceava în Dosarul nr. 7.489/314/2009 al Tribunalului Suceava - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei, apreciind că nu se impune reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 13 ianuarie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 7.489/314/2009, Tribunalul Suceava - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Tim Group” - S.R.L. din Suceava într-o cauză având ca obiect solutionarea unei plângeri contraventionale, aflată în stadiul procesual al recursului.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile de lege criticate încalcă dreptul la un proces echitabil, “dreptul de acces la o instantă specializată” si principiul egalitătii si al nediscriminării, deoarece, în materie contraventională, competenta materială de judecată ar trebui să revină unei instante specializate, de contencios administrativ, iar nu instantei în a cărei circumscriptie a fost săvârsită contraventia. Stabilirea competentei materiale de judecată în functie de acest criteriu generează, în opinia autorului exceptiei, si încălcarea dreptului la solutionarea cauzei într-un termen rezonabil, de vreme ce probatoriul necesar a fi administrat de instantă pentru exercitarea dreptului la apărare se află, în general, la sediul contestatorului. Sustine existenta unei discriminări nejustificate generată de faptul că plângerile împotriva unor acte administrative se solutionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, iar altele, formulate împotriva altor acte administrative, cum este si procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, se solutionează în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, care, mai mult, nu are nici caracterul unei legi organice, fiind astfel în dezacord si cu prevederile art. 73 alin. (3) lit. k) si I) din Constitutie.


Tribunalul Suceava - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal consideră că textul de lege criticat nu încalcă normele constitutionale invocate. În opinia sa, faptul că se stabileste care instantă este competentă teritorial să solutioneze plângerea în primă instantă se datorează unor aspecte ce privesc interesul general si vizează organizarea justitiei, fără să aducă atingere dreptului de acces liber la justitie.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare. Acestea prevăd următoarele: “Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată judecătoriei în a cărei circumscriptie a fost săvârsită contraventia.”

Dispozitiile din Constitutie invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 alin. (3) referitoare la accesul liber la justitie si la dreptul la un proces echitabil, ale art. 52 alin. (1) si (2) care consacră dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, ale art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, ale art. 73 alin. (3) lit. k) si I) potrivit cărora contenciosul administrativ, respectiv organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, a instantelor judecătoresti, a Ministerului Public si a Curtii de Conturi, se reglementează prin lege organică si ale art. 126 alin. (6) teza întâi, prin care controlul judecătoresc al actelor administrative ale autoritătilor publice, pe calea contenciosului administrativ, este garantat. De asemenea, este invocat art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care reglementează dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că textul de lege criticat a mai format obiectul controlului de constitutionalitate, în raport cu aceleasi prevederi constitutionale invocate si în cauza de fată si cu motivări asemănătoare, iar prin mai multe decizii, instanta de control constitutional a respins ca neîntemeiată exceptia. În acest sens pot fi mentionate, cu titlu de exemplu, Decizia nr. 1.117 din 10 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 5 octombrie 2009, Decizia nr. 813 din 27 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 18 octombrie 2007, Decizia nr. 1.128 din 27 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2007, sau Decizia nr. 81 din 8 februarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 7 martie 2007. Cu acele prilejuri, Curtea a retinut că regimul juridic al contraventiilor si, pe cale de consecintă, procedura judiciară de solutionare a plângerii contraventionale nu intră în domeniul de reglementare al legii organice asa cum este acesta prevăzut de art. 73 din Legea fundamentală. De asemenea, Curtea a statuat că art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 reprezintă o aplicare a principiului specialia generalibus derogant, în sensul competentei atribuite legiuitorului de art. 126 alin. (2) din Constitutie, care poate institui, pentru situatii deosebite, reguli speciale în ceea ce priveste stabilirea competentei instantelor de judecată si a procedurii de judecată. Totodată, instanta de contencios constitutional a observat că textul de lege criticat nu îngrădeste dreptul părtilor la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil, ci instituie norme de procedură privind solutionarea plângerii formulate împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, si anume instanta competentă să solutioneze plângerea. Această modalitate de reglementare reprezintă însă optiunea legiuitorului, fiind în conformitate cu prevederile art. 126 alin. (2) din Constitutie privind competenta si procedura în fata instantelor judecătoresti. Curtea a apreciat că, prin reglementarea criticată, legiuitorul nu a înteles să limiteze controlul judecătoresc al actelor administrative ale autoritătilor publice, ci să asigure un climat de ordine, indispensabil exercitării, în conditii optime, a acestor drepturi constitutionale. În plus, reglementarea competentei teritoriale a instantelor judecătoresti în materie contraventională este menită să dea expresie garantiilor prevăzute de art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, prin asigurarea administrării cu celeritate a probelor în cauzele având ca obiect plângerile împotriva proceselor-verbale de contraventie.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, care să justifice reconsiderarea acestei jurisprudente, atât solutia pronuntată prin deciziile mentionate, cât si argumentele pe care aceasta s-a bazat îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Tim Group” - S.R.L. din Suceava în Dosarul nr. 7.489/314/2009 al Tribunalului Suceava - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 octombrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu


 

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA Nr. 1.222

din 5 octombrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 84 alin. (1) teza finală din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 84 alin. (1) teza finală din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Firoz Ahadiyan Pour Parvin în Dosarul nr. 9.337/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, care formează obiectul Dosarului nr. 731 D/2010 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Se prezintă doamna Alexandra Gotea, interpret autorizat de limba persană, care a fost solicitată pentru a asigura traducerea pe parcursul solutionării exceptiei de neconstitutionalitate.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 732D/2010, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată deAkram Yassin Kassim în Dosarul nr. 10.651/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, precum si în Dosarul nr. 830D/2010, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 84 din aceeasi ordonantă de urgentă, ridicată de Adou Angora Bediackon Joseph Cyrille în Dosarul nr. 593/2/2010 al aceleiasi instante.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Se prezintă domnul Dalati Bassam, interpret autorizat de limba arabă, si doamna Doina Butman, interpret de limbă franceză.

Curtea, din oficiu, văzând identitatea partială de obiect al cauzelor mentionate, pune în discutie problema conexării lor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu propunerea de conexare a acestor cauze.

Curtea, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 732D/2010 si nr. 830D/2010 la Dosarul nr. 731D/2010, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată. Precizează că hotărârea judecătorească la care face referire textul de lege criticat are caracter definitiv si irevocabil ca urmare a celeritătii cu care trebuie să se desfăsoare procedura prevăzută de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002. Invocă si jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale si apreciază că nu se impune reconsiderarea acesteia.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierile din 27 ianuarie 2010 si 23 martie 2010, pronuntate în dosarele nr. 9.337/2/2009, nr. 10.651/2/2009 si nr. 593/2/2010, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 84 alin. (1) teza finală din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, respectiv cu cele ale art. 84 din aceeasi ordonantă de urgentă. Exceptia a fost ridicată de Firoz Ahadiyan Pour Parvin, Akram Yassin Kassim si, respectiv, de Adou Angora Bediackon Joseph Cyrille în cauze având ca obiect contestarea deciziilor de returnare a acestora de pe teritoriul României.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile art. 84 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 sunt contrare dreptului de acces liber la justitie si dreptului la un recurs efectiv, întrucât nu există decât o singură cale de atac împotriva dispozitiei de părăsire a teritoriului, inexistenta unei căi de atac “accesibile si disponibile” afectând exercitarea drepturilor mentionate. Se mai arată că, în conditiile în care nu există niciun control judiciar efectuat de către o instantă superioară, este încălcat în mod flagrant dreptul la un proces echitabil. Asadar, nu există nicio sansă de remediere a unei eventuale erori judiciare. În fine, se sustine că “refuzul recunoasterii unei căi de atac împotriva sentintei pronuntate de instanta de fond care analizează contestatia formulată împotriva deciziei de returnare de pe teritoriul României încalcă dispozitiile constitutionale incidente situatiei străinilor din România, protectiei efective a acestora împotriva discriminărilor de orice fel, precum si ale prevederilor Legii fundamentale aplicabile libertătilor cetătenesti recunoscute de Declaratia Universală a Drepturilor Omului si de Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că nu este încălcat dreptul de acces liber la justitie, de vreme ce tocmai art. 84 alin. (1) din ordonanta de urgentă este cel care consacră dreptul de contestare în fata instantei a deciziei de returnare. Precizează că, din dispozitiile art. 129 din Constitutie, care prevăd posibilitatea exercitării căilor de atac în conditiile legii, nu reiese că legea nu poate consacra caracterul irevocabil al anumitor hotărâri pronuntate în primă instantă. De asemenea, arată că jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului nu instituie pentru statele părti obligatia de a institui dublul grad de jurisdictie decât în materie penală.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere.


CURTEA,

examinând actele de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Curtea constată că din motivările exceptiei de neconstitutionalitate rezultă că obiectul acesteia îl constituie, în toate cele 3 dosare conexate, prevederile art. 84 alin. (1) teza finală din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, care au următorul continut:

- Art. 84 alin. (1) teza finală: “Decizia de returnare poate fi contestată în termen de 10 zile de la data comunicării la Curtea de Apel Bucuresti, în cazul în care aceasta a fost emisă de Oficiul Român pentru Imigrări, sau la curtea de apel în a cărei rază de competentă se află formatiunea teritorială care a emis decizia de returnare. Instanta solutionează cererea în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia. Hotărârea instantei este irevocabilă.

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat contravine prevederilor din Legea fundamentală cuprinse la art. 21 - Accesul liber la justitie si art. 129 - Folosirea căilor de atac. Se invocă, de asemenea, si dispozitiile art. 6 paragraful 1 referitor la dreptul la un proces echitabil si ale art. 13 - Dreptul la un recurs efectiv din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si art. 2 - Dreptul la două grade de jurisdictie în materie penală din Protocolul nr. 7 la aceeasi conventie. Este amintit si art. 7 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, care prevede că toti oamenii sunt egali în fata legii si au dreptul, fără deosebire, la o protectie egală a legii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, prin mai multe decizii, dintre care pot fi mentionate, cu titlu de exemplu, Decizia nr. 867 din 10 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 4 august 2008, si Decizia nr. 951 din 6 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 25 august 2010, s-a mai pronuntat asupra art. 84 alin. (1) teza finală din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, din perspectiva unor critici similare, constatând conformitatea acestora cu prevederile constitutionale si conventionale invocate si în cauza de fată. Cu acele prilejuri, Curtea a constatat că procedura de solutionare a cererilor în justitie, formulate de străini în temeiul dispozitiilor ordonantei de urgentă amintite, este o procedură specială si accelerată în care accesul la justitie nu este îngrădit, iar exercitarea deplină a drepturilor procesuale ale părtilor nu este periclitată. În plus, caracterul definitiv si irevocabil al hotărârilor pronuntate în solutionarea contestatiilor formulate împotriva deciziilor de returnare emise de Oficiul Român pentru Imigrări este justificat de celeritatea cu care acestea trebuie solutionate.

Asadar, Curtea a retinut că prevederile art. 84 alin. (1) teza finală din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 nu contravin dispozitiilor constitutionale referitoare la garantarea accesului liber la justitie, întrucât textele de lege criticate oferă străinului interesat posibilitatea de a contesta în justitie legalitatea si temeinicia deciziei de returnare emise de autoritatea competentă, cererea sa urmând să fie examinată de o instantă judecătorească independentă si impartială. Nu se poate sustine nici că sunt nesocotite prevederile art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care garantează dreptul la un recurs efectiv, autorii exceptiei beneficiind de posibilitatea, valorificată de altfel în mod concret, de a se adresa unei instante nationale, în spetă curtea de apel.

În ceea ce priveste critica referitoare la încălcarea dispozitiilor art. 129 din Legea fundamentală, Curtea Constitutională a statuat în mod constant că sunt de competenta exclusivă a legiuitorului instituirea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti si modalitatea de exercitare a căilor de atac, iar principiul accesului liber la justitie presupune posibilitatea celor interesati de a le exercita, în conditiile stabilite prin lege, astfel încât accesul liber la justitie nu presupune accesul la toate structurile judecătoresti si la toate mijloacele procedurale prin care se înfăptuieste justitia. Invocarea dispozitiilor art. 2 din Protocolul nr. 7 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale nu este relevantă, întrucât prevederile internationale amintite garantează dreptul la două grade de jurisdictie exclusiv în materie penală, or prevederile criticate sunt de natură administrativă. Mai mult decât atât, paragraful 2 din art. 2 al Protocolului nr. 7 introduce unele exceptii chiar în materie penală.

Totodată, Curtea a observat că prevederile art. 84 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 au vocatia de a se aplica în mod egal tuturor celor care intră sub incidenta acestora, fără privilegii si fără discriminări.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente a Curtii Constitutionale, solutiile si considerentele deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 84 alin. (1) teza finală din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Firoz Ahadiyan Pour Parvin, Akram Yassin Kassim si de Adou Angora Bediackon Joseph Cyrille în dosarele nr. 9.337/2/2009, nr. 10.651/2/2009 si, respectiv, nr. 593/2/2010 ale Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 octombrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu


 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.223

din 5 octombrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) si art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) si art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Guo Xiaoyou în Dosarul nr. 6.988/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Se prezintă domnul loan Budura, în calitate de interpret autorizat de limba chineză.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a exceptiei, apreciind că sustinerile autorului exceptiei nu reprezintă veritabile critici de neconstitutionalitate, ci nemultumiri legate de fondul procesului, care nu pot forma obiectul controlului de constitutionalitate exercitat de Curtea Constitutională.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 9 februarie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 6.988/2/2009, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) si art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Exceptia a fost ridicată de Guo Xiaoyou într-o cauză având ca obiect anularea deciziei de returnare a acestuia de pe teritoriul României si a măsurii interdictiei de intrare pe teritoriul României pentru o perioadă de un an de la data iesirii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul exceptiei sustine, în esentă, că textele de lege criticate sunt lipsite de precizie si claritate, neîndeplinind criteriul de calitate prevăzut de Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, în întelesul dat de practica jurisprudentială a Curtii Europene a Drepturilor Omului. Aceasta deoarece textele de lege criticate nu prevăd cu privire la situatii similare cu cea în care aceasta se află, astfel încât să poată avea o indicare precisă asupra normelor aplicabile în situatia sa, si nu protejează suficient străinii împotriva arbitrarului si abuzurilor Oficiului Român pentru Imigrări. Această lipsă de precizie si claritate “favorizează situatia ca Oficiul Român pentru Imigrări, pe baza unor criterii aleatorii si arbitrare, să aibă posibilitatea emiterii împotriva reclamantei a unei dispozitii de returnare de pe teritoriul României, pentru motive aleatorii”. Mai arată că, “din împrejurările concrete ale cauzei, nu rezultă că vătămarea acestui drept fundamental respectă criteriul de proportionalitate consacrat de jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, adică măsura dispusă să nu fie excesivă fată de scopul urmărit, acela al protejării ordinii publice”.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Precizează, în acest sens, că dreptul de acces la o instantă si garantarea unui proces echitabil nu sunt îngrădite prin conditiile pe care un cetătean străin trebuie să le îndeplinească pentru a i se permite sederea pe teritoriul României.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 4 alin. (4) si art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, care au următorul continut:

- Art. 4 alin. (4): “(4) Străinii aflati pe teritoriul României sunt obligati să respecte scopul pentru care li s-a acordat dreptul de a intra si, după caz, de a rămâne pe teritoriul României, să nu rămână pe teritoriul României peste perioada pentru care li s-a aprobat sederea, precum si să depună toate diligentele necesare pentru a iesi din România până la expirarea acestei perioade.”;

- Art. 11 alin. (1): “(1) Străinii aflati temporar în mod legal în România pot rămâne pe teritoriul statului român numai până la data la care încetează dreptul de sedere stabilit prin viză sau, după caz, prin permisul de sedere.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin dispozitiilor art. 21 din Legea fundamentală si ale art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale care consacră dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că argumentele formulate de autorul acesteia în motivarea pretinsei neconstitutionalităti reprezintă, în realitate, critici referitoare la modalitatea de aplicare în practică a prevederilor de lege ce formează obiect al exceptiei.


Or, lămurirea aspectelor legate de aplicarea si interpretarea legii în spete individual determinate revine exclusiv instantelor de judecată învestite cu solutionarea litigiilor în cadrul cărora au fost ridicate exceptiile de neconstitutionalitate, excedând competentei Curtii Constitutionale. De asemenea, autorul exceptiei îsi întemeiază criticile si pe lipsa din cuprinsul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 a unor norme care consideră că ar fi necesare pentru clarificarea situatiei sale personale sau care să reglementeze aspecte similare celor care caracterizează situatia sa. Instanta de contencios constitutional nu poate examina însă astfel de sustineri, întrucât, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, aceasta se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

De altfel, Curtea observă că, prin Decizia nr. 131 din 25 februarie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 15 martie 2010, si prin Decizia nr. 737 din 1 iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 7 iulie 2010, s-a mai pronuntat cu privire la dispozitiile de lege criticate, din aceeasi perspectivă învederată de autorul exceptiei de neconstitutionalitate ce formează obiectul cauzei de fată, prilejuri cu care a respins-o ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) si art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Guo Xiaoyou în Dosarul nr. 6.988/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 octombrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA Nr. 1.398

din 28 octombrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 254 din Codul de procedură penală

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 254 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Iulian Nicolae în Dosarul nr. 10.727/236/2007 al Tribunalului Giurgiu - Sectia penală - Cauze generale.

La apelul nominal se prezintă personal autorul exceptiei Iulian Nicolae si partea Tudor Nicolae. Lipseste partea Dumitru Stan, fată de care procedura de citare este legai îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul autorului exceptiei si părtii prezente, care solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate pentru motivele invocate în fata instantei de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 3 februarie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 10.727/236/2007, Tribunalul Giurgiu - Sectia penală - Cauze generale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 254 din Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată de Iulian Nicolae cu ocazia solutionării apelurilor formulate împotriva Sentintei penale nr. 299 din 4 martie 2009 pronuntată de Judecătoria Giurgiu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate sunt în contradictie cu prevederile art. 21 din Constitutie, deoarece, în situatia disparitiei inculpatului, aceasta să fie realizată cu rea-credintă, “fapt care nu este prevăzut în actuala reglementare”.

Instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este constitutional.


Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei si ale părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 254 din Codul de procedură penală, dispozitii care au următoarea redactare: “Când prezentarea materialului nu a fost posibilă din cauză că inculpatul este dispărut sau s-a sustras de la chemarea înaintea organului de cercetare penală, în referatul care se întocmeste potrivit art. 259 se arată împrejurările concrete din care rezultă cauza împiedicării.

Dacă până la înaintarea dosarului la procuror inculpatul se prezintă, este prins ori adus, se procedează la prezentarea materialului de urmărire penală.”

Textul constitutional invocat în sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate este cel al art. 21 din Constitutie privind Accesul liber la justitie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că autorul exceptiei nu formulează o veritabilă critică de neconstitutionalitate, ci, din modul în care este formulată exceptia de neconstitutionalitate, se desprinde concluzia că acesta solicită modificarea textului de lege supus controlului (în sensul “dispărut cu rea-credintă”), problemă ce tine de procesul de legiferare, excedând sfera de competentă a Curtii Constitutionale.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 254 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Iulian Nicolae în Dosarul nr. 10.727/236/2007 al Tribunalului Giurgiu - Sectia penală - Cauze generale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 octombrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.399

din 28 octombrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Ductil Steel” - S.A. din Buzău în Dosarul nr. 4.925/114/2009 al Tribunalului Buzău - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se prezintă, pentru partea Societatea Comercială “Beta” - S.A. din Buzău, consilierul juridic Laura Radu, cu delegatie depusă la dosar. Lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul părtii prezente, care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, depunând în acest sens concluzii scrise la dosar.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă.


CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 15 ianuarie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 4.925/114/2009, Tribunalul Buzău - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Ductil Steel” - S.A. din Buzău, debitor într-o cauză comercială având ca obiect o somatie la plată, în contradictoriu cu Societatea Comercială “Beta” - S.A. din Buzău.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 21 alin. (3), deoarece “obligă instanta să insiste, anterior pronuntării, pentru plata debitului al cărui caracter cert, lichid si exigibil urmează să fie stabilit pe parcursul judecătii”.

Instanta de judecată si-a exprimat opinia că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 4 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 295/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

Textul de lege criticat are următorul cuprins:

- Art. 4 alin. (2): “În toate cazurile, pentru solutionarea cererii, judecătorul dispune citarea părtilor, potrivit dispozitiilor Codului de procedură civilă referitoare la pricinile urgente, pentru explicatii si lămuriri, precum si pentru a stărui în efectuarea plătii sumei datorate de debitor ori pentru întelegerea părtilor asupra modalitătilor de plată.”

Autorul exceptiei consideră că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale cuprinse în art. 21 alin. (3) privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul exceptiei nu formulează o veritabilă critică de neconstitutionalitate, ci, din modul în care este formulată exceptia de neconstitutionalitate, se desprinde concluzia că acesta solicită modificarea textului de lege supus controlului. Această problemă tine însă de procesul de legiferare, excedând sfera de competentă a Curtii Constitutionale.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Ductil Steel” - S.A. din Buzău în Dosarul nr. 4.925/114/2009 al Tribunalului Buzău - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 octombrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind ratificarea Protocolului, semnat la Chisinău la 5 noiembrie 2010, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar, încheiat la Chisinău la 21 februarie 1995

 

În conformitate cu prevederile art. 13 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar, semnat la Chisinău la 21 februarie 1995, ratificat prin Legea nr. 92/1995, acesta este încheiat pentru o perioadă de 15 ani, data iesirii din vigoare fiind 22 noiembrie 2010.

Situatia actuală impune prelungirea, în regim de urgentă, a cadrului juridic actual în domeniul transportului feroviar cu Republica Moldova, întrucât acesta asigură desfăsurarea în bune conditii a transporturilor feroviare de călători si mărfuri între cele două state.

Având în vedere necesitatea asigurării continuitătii cadrului juridic româno-moldovean în domeniul transportului feroviar si tinând seama că acest fapt constituie situatie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, fiind prioritară pentru mentinerea facilitătilor de transport feroviar pentru călători si mărfuri, se impun ratificarea protocolului pentru amendarea acordului interguvernamental bilateral în vigoare, pe calea ordonantei de urgentă, si adoptarea acesteia cu celeritate.

În cazul încetării valabilitătii acordurilor (conventiilor) bilaterale la nivelul administratiilor feroviare (încheiate între administratiile feroviare din România si Republica Moldova în baza art. 5 din acordul interguvernamental) apar o serie de probleme generatoare de blocaje, cum ar fi:

- necesitatea licentierii si certificării în materie de sigurantă a Căilor Ferate din Republica Moldova (CFM) de către Autoritatea Feroviară Română - AFER pentru ca trenurile CFM să aibă acces pe liniile de frontieră până la prima statie CFR; în prezent accesul trenurilor CFM este permis în baza acordului si a conventiilor feroviare, fără a fi necesară licentierea impusă de Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2001 privind alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare si certificarea în materie de sigurantă;

- neasigurarea realizării operatiilor de transpunere a vagoanelor de călători si marfă de pe ecartament larg (CFM) pe ecartament normal (CFR), în conditiile inexistentei unui cadru reglementat pentru aceste operatii;

- imposibilitatea folosirii gratuite a instalatiilor si spatiilor de exploatare feroviare din statiile de frontieră de către ambele părti;

- imposibilitatea realizării circulatiei trenurilor între statiile de frontieră ale celor două tări din cauza lipsei reglementărilor;

- imposibilitatea efectuării operatiilor de manevră cu locomotivele celeilalte părti;

- nereglementarea modului de interventie în caz de incidente/accidente feroviare sau pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale;

- imposibilitatea realizării deconturilor pentru prestatiile reciproce din cauza lipsei cadrului legal de efectuare a acestora;

- lipsa cadrului pentru întrunirea periodică a comisiilor mixte de frontieră.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (3) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Se ratifică Protocolul, semnat la Chisinău la 5 noiembrie 2010, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar, încheiat la Chisinău la 21 februarie 1995, ratificat prin Legea nr. 92/1995.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2010.

Nr. 101.

 

PROTOCOL

pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar, încheiat la Chisinău la 21 februarie 1995

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova, denumite în continuare părti contractante,

recunoscând importanta traficului feroviar de călători si mărfuri între România si Republica Moldova, precum si în tranzit pe teritoriile statelor lor,

animate de dorinta comună de a dezvolta colaborarea în domeniul transportului feroviar, în conditii reciproc avantajoase,


tinând să contribuie la perfectionarea, în continuare, a serviciilor feroviare, în vederea desfăsurării în cele mai bune conditii a transporturilor feroviare de călători si mărfuri,

având în vedere si acordurile internationale multilaterale la care cele două state sunt părti, au convenit asupra celor ce urmează:

 

ARTICOLUL 1

Textul alineatului 2 al articolului 4 se modifică astfel:

 

“Fiecare parte contractantă recunoaste, în conformitate cu prevederile Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind recunoasterea reciprocă a diplomelor, certificatelor si titlurilor stiintifice acordate de institutii de învătământ acreditate în România si în Republica Moldova, semnat la Chisinău la 20 iunie 1998, diplomele eliberate de institutiile de învătământ superior feroviar pe teritoriul statului celeilalte părti contractante.”

 

ARTICOLUL 2

 

Textul acordului va fi completat cu textul articolului 12 bis, cu următorul cuprins:

“ARTICOLUL 12 bis

Prezentul acord nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor care decurg din alte tratate internationale la care România si Republica Moldova sunt părti sau care decurg din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene.”

 

ARTICOLUL 3

 

Textul alineatului 2 al articolului 13 se modifică astfel:

“Prezentul acord se încheie pe termen de 15 ani. Valabilitatea sa se va prelungi în mod tacit pe perioade succesive de câte 1 (un) an, dacă niciuna dintre părtile contractante nu îl va fi denuntat cu un preaviz de 6 luni, notificat pe cale diplomatică.”

 

ARTICOLUL 4

 

Protocolul este parte integrantă din acord.

Prezentul protocol intră în vigoare la data ultimei notificări prin care părtile contractante îsi vor comunica îndeplinirea procedurilor prevăzute de legislatia lor natională, necesare pentru intrarea sa în vigoare, si rămâne în vigoare atât timp cât acordul rămâne în vigoare.

Drept care, subnumitii, pe deplin autorizati de către guvernele lor, au semnat prezentul protocol.

Prezentul protocol a fost semnat la Chisinău la 5 noiembrie 2010, în două exemplare originale, ambele texte având aceeasi valabilitate.

 

Pentru Guvernul României,

Marius Gabriel Lazurca

Pentru Guvernul Republicii Moldova

Anatol Salam

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie “Varianta ocolitoare Cărei km 0+000-km 10+459”

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie “Varianta ocolitoare Cărei km 0+000- km 10+459”, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitie mentionat la art. 1 se face din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în proportie de 69,25% si 30,75% de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, si din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programului de investitii publice aprobat potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 20 octombrie 2010.

Nr. 1.058.


 

 

ANEXA

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Varianta ocolitoare Cărei, km 0+000-km 10+459”

 

Titular: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Beneficiar: Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Amplasament: Municipiul Cărei, judetul Satu Mare

 

Indicatorii tehnico-economici:

 

 

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

 

97.472 mii lei*)

 

(în preturi luna februarie 2010)

 

1 euro = 4,1073 lei

 

(coeficient actualizare luna februarie 2010)

 

1,0288

 

din care constructii-montaj (inclusiv TVA) (C+M)

 

64.367 mii lei

 

Esalonarea investitiei

 

INV

 

C+M

Anul I

 

20.304

mii lei

0

Anul II

 

24.674

mii lei

16.294

Anul III

 

51.190

mii lei

47.573

Anul IV

 

1.304

mii lei

500

Durata realizării investitiei:

 

48 luni

 

Durata lucrărilor de constructie:

 

24 luni

 

Capacităti:

UM

 

 

Lungime

km

10,46

 

Profil transversal

 

 

 

Lătimea platformei

m

12,00

 

Partea carosabilă

m

2x3,50

 

Poduri, pasaje noi

buc/m

1/72.43

 

Intersectii tip giratii

buc.

4

 

 

Factori de risc

La proiectarea si dimensionarea constructiilor se va avea în vedere încărcarea seismică corespunzătoare zonei seismice de calcul “C” cu un coeficient seismic Ks = 0,20 si perioadei de colt Te = 0,7 sec, conform prevederilor Normativului P-100/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se va face din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în proportie de 69,25% si 30,75% de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, si din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programului de investitii publice aprobat potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie “Varianta ocolitoare Valea lui Mihai km 0+000-km 3+417”

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie “Varianta ocolitoare Valea lui Mihai km 0+000-km 3+417”, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitie mentionat la art. 1 se face din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în proportie de 69,25% si 30,75% de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, si din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programului de investitii publice aprobat potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 20 octombrie 2010.

Nr. 1.063.

 

ANEXĂ

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitie “Varianta ocolitoare Valea lui Mihai km 0+000 - km 3+417”

 

Titular: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Beneficiar: Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Amplasament: Valea lui Mihai, judetul Bihor

 

Indicatorii tehnico-economici:

 

 

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

 

28.520 mii lei*)

 

(în preturi luna februarie 2010)

 

1 euro = 4,1073 lei

 

(coeficient actualizare luna februarie 2010)

 

1,0288

 

din care constructii-montaj (inclusiv TVA) (C+M)

 

16.938 mii lei

 

Esalonarea investitiei:

 

INV

C+M

 

Anul I lei

 

8.896

6.775

mii lei

Anul II lei

 

19.624

10.163

mii lei

Durata realizării investitiei:

 

24 luni

 

Durata lucrărilor de constructie:

 

12 luni

 

Capacităti:

UM

 

 

Lungime

km

3,42

 

Profil transversal

 

 

 

Lătimea platformei

m

12,00

 

Partea carosabilă

m

2x3,50

 

Intersectii tip giratii

buc.

2

 

 

Factori de risc

La proiectarea si dimensionarea constructiilor se va avea în vedere încărcarea seismică corespunzătoare zonei seismice de calcul “C” cu un coeficient seismic Ks = 0,20 si perioadei de colt Te = 0,7 sec, conform prevederilor Normativului P-100/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitie se va face din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în proportie de 69,25% si 30,75% de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, si din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programului de investitii publice aprobat potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid pentru anul 2011

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si ale art. 5.9 si 7.2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 793/2002 privind aprobarea acordului petrolier de concesiune a activitătii de exploatare a Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, inclusiv a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Conpet” - S.A. Ploiesti, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Contractul-cadru pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid pentru anul 2011, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 232/2009 privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid pentru anul 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 12 noiembrie 2009.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2010.

Nr. 163.

 

ANEXĂ

 

CONTRACT-CADRU

pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

nr. .......... din anul ......... luna ........... ziua ............

 

CAPITOLUL I

Părtile contractante

 

Între ......................, cu sediul în ...................., judetul .................., cod postal .........., telefon ....................., fax ................., telex ................, C.U.I. ..................., înscrisă în registrul comertului la nr. ........., cod SIRUES ................, cod IBAN ................., deschis la ............., capital social subscris si vărsat ..........., reprezentată legal prin director general ......................si prin director economic ......................., denumită expeditor, pe de o parte,

si

........................, cu sediul în .................., judetul ................., cod postal ..................., telefon .............., fax .............., telex ..............., C.U.I..............., înscrisă în registrul comertului la nr. ................., cod SIRUES ................, cod IBAN ................., deschis la ..............., capital social subscris si vărsat ........., reprezentată legal prin director general ...................si director economic ..................., denumită transportator, pe de altă parte, s-a încheiat prezentul contract.

 

CAPITOLUL II

Obiectul contractului

 

Art. 1. - (1) Obiectul contractului constă în prestarea serviciilor de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid, după caz, de la punctele de primire la punctele de predare stabilite de părti, respectându-se normele prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Titeiul, gazolina, condensatul si etanul pot fi, după caz, proprietatea expeditorului sau a unei terte persoane. În toate situatiile expeditorul actionează si răspunde în nume propriu în ceea ce priveste proprietatea produsului transportat.

(3) Termenii utilizati în prezentul contract sunt definiti în anexa nr. 2.

 

CAPITOLUL III

Durata contractului

 

Art. 2. - Contractul se încheie pe o perioadă de ............., convenită de părti.

 

CAPITOLUL IV

Programe de transport

 

Art. 3. - (1) Programul cantitătilor anuale si lunare de titei, gazolină, condensat si etan lichid ce vor fi transportate va avea la bază solicitarea depusă de expeditor si acceptată de transportator în conformitate cu anexele nr. 3 si 3.1.

(2) În cazul în care cantitătile prevăzute în anexa nr. 3 se modifică, transportatorul va accepta, în limita capacitătii disponibile pe destinatia respectivă si cu stabilirea termenului de transport, prestarea serviciilor de transport pentru cantitătile solicitate suplimentar de expeditor. Neacceptarea transportului de cantităti suplimentare va putea fi justificată numai de lipsa capacitătii de transport disponibile si va trebui să fie făcută, în scris, în termen de ...... zile de la primirea solicitării de la expeditor.


(3) Diminuarea cantitătilor lunare prezentate în anexele nr. 3 si 3.1 se va face prin act aditional, la solicitarea expeditorului, comunicată cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de începerea lunii al cărei program se diminuează. Diminuarea va avea ca obiect o cantitate maximă reprezentând 5% din programul initial lunar stabilit la încheierea contractului.

(4) În cazul reviziilor programate, expeditorul poate solicita anularea programului de transport pentru o perioadă de maximum 45 de zile calendaristice pe an.

Art. 4. - (1) Expeditorul transmite cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lunii un program cuprinzând estimarea predării produselor pe destinatii.

(2) Expeditorul confirmă transportatorului, cu 5 zile lucrătoare înainte de începerea lunii, programul lunar de predare a produselor pe destinatii. În lipsa acestuia sau în cazul nerespectării lui, transportatorul se obligă să reia transportul în cel mult 24 de ore de la primirea solicitării de transport.

Art. 5. - (1) Limitele maxime anuale admise drept consumuri tehnologice normate pentru activitătile de primire, depozitare, transport si predare sunt conforme cu Lucrarea privind determinarea consumurilor tehnologice la activitatea de transport al titeiului, condensatului si gazolinei de la punctele de preluare până la rafinării si sunt prezentate în anexa nr. 4.

(2) Determinarea consumurilor tehnologice efective se face lunar de către transportator prin balanta (miscarea) produselor.

Art. 6. - (1) În functie de conditiile de operare a dotărilor transportatorului si ca urmare a solicitării în scris a expeditorului, transportatorul poate fi de acord cu modificarea punctului de primire si/sau de predare a sortimentelor si a cantitătilor de titei, gazolină si condensat ce urmează să fie transportate.

(2) În eventualitatea unui refuz al transportatorului, acesta va transmite expeditorului o justificare în termen de ........ zile de la data primirii cererii din partea expeditorului.

(3) Transportatorul este în drept să calculeze costuri suplimentare pentru:

a) transportul unor cantităti de titei, gazolină si condensat la alte destinatii decât cele prevăzute în programul anual de transport pe calea ferată, conform anexei nr. 3.1;

b) transportul unor cantităti de titei, gazolină si condensat suplimentare fată de cele prevăzute în programul anual de transport pe calea ferată, conform anexei nr. 3.1.

(4) Costurile suplimentare apărute ca urmare a modificărilor mentionate la alin. (3) si care constau în diferenta dintre costurile de transport pe calea ferată, inclusiv tarifele accesorii (TOU, TUI, manevră, avizare), si tariful prestatiei prevăzut la art. 9 alin. (1) vor fi transmise de transportator pe baza documentelor justificative si a calculatiilor prezentate expeditorului si facturate de transportator în baza acceptului expeditorului în termen de ....... zile de la transmitere. Expeditorul va achita factura în termen de ......... zile de la primirea ei, confirmată de documentul postal de remitere.

 

CAPITOLUL V

Stocul de operare

 

Art. 7. - Pentru a putea presta servicii de transport în conditii egale pentru toti expeditorii, transportatorul va utiliza stocul existent în conducte.

Art. 8. - (1) Expeditorul si transportatorul îsi vor reconstitui stocurile fizice de titei, gazolină, condensat si etan lichid, proprietatea lor, astfel cum erau constituite la începutul contractului, atât cantitativ, cât si calitativ.

(2) În cazul în care reconstituirea cantitativă si calitativă a stocului fizic total al produselor nu este posibilă, la sfârsitul anului, până la data de .........., pe bază de inventariere, se va face regularizarea valorică la pretul produselor de la data inventarierii. Termenul de decontare a facturii de regularizare este de .......... zile de la data primirii facturii, confirmată de documentul postal de remitere. În cazul neachitării în termen de 30 de zile de la scadentă a sumelor datorate, partea în culpă se obligă să plătească penalităti de întârziere egale cu nivelul majorării de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare stabilite conform reglementărilor în vigoare la acea dată, calculate asupra valorii neachitate, începând cu prima zi de la scadentă.

 

CAPITOLUL VI

Tariful si modul de plată

 

Art. 9. - (1) Tarifele pentru prestarea serviciilor de transport al cantitătilor prevăzute în anexele nr. 3 si 3.1 sunt cele stabilite de autoritatea competentă, în conditiile legii. Facturarea acestor servicii se va face de către transportator decadal/săptămânal pentru cantitătile de produse efectiv predate la destinatie, certificate de procesele-verbale de predare-primire.

(2) Valoarea consumurilor tehnologice si TVA nu sunt cuprinse în tarifele de transport al produselor.

(3) Termenul de decontare care devine si termen de scadentă este de ...... zile de la data primirii facturii de către expeditor, confirmată de documentul postal.

(4) Plata facturilor se va face de expeditor la Ploiesti, cod IBAN .............................., deschis la Banca .............................

(5) Garantarea plătii prestatiilor de transport va fi stipulată în contractul de transport ce se va încheia între expeditor si transportator. Forma de constituire a garantiilor va fi negociată de părtile contractante.

(6) Refuzul total sau partial al expeditorului de a plăti o factură emisă de transportator se va aduce la cunostinta acestuia în termen de ....... zile lucrătoare de la data primirii ei.

În caz contrar, facturile emise sunt considerate acceptate în totalitate de expeditor.

(7) Plătile se consideră efectuate în momentul decontării contului expeditorului.

(8) Transportatorul are obligatia de a notifica expeditorului tarifele ajustate, cu mentiunea că acestea se aplică de la data stabilită de autoritatea de reglementare în conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

 

CAPITOLUL VII

Penalităti si despăgubiri

 

Art. 10. - (1) Transportatorul este îndreptătit ca, începând cu prima zi de ia scadentă, în conformitate cu art. 9 alin. (3), să pretindă penalităti egale cu nivelul majorării de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor în vigoare la acea dată, calculate asupra valorii neachitate începând cu prima zi de la scadentă. Transportatorul va notifica lunar expeditorului penalitătile datorate si va emite factura în termen de 10 zile de la notificare. Penalitătile vor fi plătite în termen de 5 zile de la primirea facturii.

(2) În cazul neîndeplinirii la scadentă a oricărei obligatii de plată certe, lichide si exigibile rezultate din executarea prezentului contract, transportatorul va notifica expeditorului că în termen de 5 zile se va proceda la oprirea pompării până la încasarea integrală a valorii facturilor, iar eventualele consecinte ce rezultă din această întrerupere îl privesc în exclusivitate pe expeditor.

(3) Transportatorul va relua prestarea serviciului de transport în termen de maximum 24 de ore de la data la care expeditorul face dovada achitării integrale a valorii facturilor a căror neplată a generat întreruperea pompării.

Art. 11. - În cazul în care expeditorul predă la transport o cantitate care reprezintă mai putin de 90% din programul de transport trimestrial, expeditorul datorează transportatorului, cu titlu de daune-interese, o sumă în cuantum de ...... euro pentru fiecare tonă nepredată rezultând din diferenta dintre cantitatea reprezentând 90% din programul de transport trimestrial si cantitatea efectiv predată, în vederea recuperării cheltuielilor de întretinere si supraveghere în conditii de securitate a Sistemului national de transport. Transportatorul va emite factura în ultima zi a trimestrului respectiv, ia cursul euro/leu din ziua emiterii facturii, expeditorul fiind obligat să o achite în termen de ......... zile de la primirea ei.

 

CAPITOLUL VIII

Obligatiile si drepturile expeditorului si transportatorului

 

Obligatiile si drepturile expeditorului

Art. 12. - (1) Expeditorul se obligă să predea titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid în conditiile de calitate prevăzute în anexa nr. 1.

(2) În situatii deosebite (timp nefavorabil, avarii la instalatiile de tratare, lipsa dezemulsionantilor), se vor putea admite derogări de la conditiile de calitate prevăzute în anexele la normele cuprinse în anexa nr. 1, la cererea scrisă a expeditorului, cu plata de către acesta a costurilor suplimentare generate astfel.

(3) Costurile suplimentare vor fi stabilite de transportator pe bază de documente justificative si vor fi facturate expeditorului. Termenul de scadentă a facturii este de ........zile.

Art. 13. - (1) Expeditorul se obligă să asigure stocul de operare necesar transportului de la punctele de primire la punctele de predare a cantitătilor prevăzute în anexa nr. 3, în cazul în care transportatorul nu detine stocuri de operare pe relatia respectivă, conform art. 7, sau stocul de operare respectiv este proprietatea unui tert. Cantitătile aferente stocurilor de operare respective vor fi acceptate de expeditor pe baza fundamentărilor justificative ale transportatorului.

(2) La cuplarea tronsoanelor noi de conducte realizate de transportator prin programele proprii de reparatii capitale si modernizare, expeditorii detinători ai stocului de operare vor completa stocul cu cantitătile de produse fundamentate de transportator în vederea reluării pompării.

Art. 14. - (1) În cazul unor avarii pe conductele de gazolină si etan, expeditorul se obligă să asigure stocarea gazolinei si etanului conform anexei nr. 5.

(2) În cazul unor avarii pe conductele de titei, expeditorul se obligă să asigure stocarea titeiului în rezervoarele de receptie pentru.......ore.

Art. 15. - În situatia în care se recuperează titeiul rezultat în urma avariilor, expeditorul se obligă să primească titeiul transportat de transportator cu mijloace auto la punctele de primire, dacă este cazul. La predarea titeiului se va încheia un proces-verbal în care se va mentiona cantitatea si calitatea titeiului primit. În cazul în care este necesară reconditionarea titeiului, costurile aferente acestei operatiuni se vor recupera de la transportator pe bază de documente justificative.

Art. 16. - (1) Expeditorul se obligă să asigure efectuarea analizelor de laborator si emiterea rapoartelor de încercare cu privire la calitatea produselor, având ca referintă standardele prevăzute în anexele la prezentul contract, în prezenta părtilor interesate.

(2) Expeditorii care detin laboratoare proprii au obligatia să le doteze în mod corespunzător.

Art. 17. - Expeditorul se obligă să notifice transportatorului, în cazul opririlor programate, cu 30 de zile lucrătoare înainte, situatiile în care rafinăriile si rampele de descărcare sunt oprite, în caz contrar, expeditorul va suporta eventualele cheltuieli care sunt cauzate în totalitate din vina sa.

Art. 18. - (1) Expeditorul are obligatia să asigure calibrarea rezervoarelor proprii la termenele prevăzute de către firme autorizate de Biroul Român de Metrologie Legală. Tabelele de calibrare a rezervoarelor utilizate vor fi lizibile si vor fi puse la dispozitia transportatorului. Rezervoarele trebuie să întrunească conditiile de functionare privind depunerile de slam, functionarea serpentinelor de încălzire cu abur (după caz) si a conductei de scurgere a apei tehnologice, să asigure posibilitatea de sigilare a ventilelor de pe conductele tehnologice, precum si de sigilare si esantionare a probelor, să fie dotate si întretinute conform normelor în vigoare privind tehnica securitătii, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului. Standardele relevante în acest sens sunt cele prevăzute în anexele la prezentul contract.

(2) Expeditorul are obligatia ca pentru incintele lui să propună si să încheie contracte sau conventii privind dotarea, utilizarea instalatiilor si respectarea normelor în vigoare privind tehnica securitătii, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului.

Art. 19. - (1) Expeditorul este obligat să primească cu prioritate la descărcare titeiul si gazolina expediate de transportator prin rampele sale de încărcare, în cantitătile stabilite prin programul de transport.

(2) Dacă din vina expeditorului apar stationări ale navetelor de titei, expeditorul va suporta eventualele cheltuieli suplimentare determinate de aceste stationări. Cheltuielile suplimentare vor fi transmise de transportator, pe baza documentelor justificative si a calculatiilor prezentate expeditorului. Expeditorul va transmite acceptul cheltuielilor suplimentare în termen de ..... zile lucrătoare de la comunicare; în caz contrar, transportatorul va considera acceptate cheltuielile solicitate.

(3) Facturarea de către transportator a cheltuielilor suplimentare se va face în...... zile de la expirarea termenului prevăzut în alin. (2), termenul de scadentă a facturii fiind de ...... zile de la primirea facturii.

Art. 20. - Expeditorul se obligă să achite contravaloarea serviciilor prestate, în conditiile si la termenele stabilite în cap. VI si VII.

Art. 21. - Expeditorul are dreptul să conteste balanta de transport al produselor în maximum ...... zile lucrătoare de la primirea acesteia. Neexercitarea acestui drept în termenul prevăzut presupune că balanta a fost acceptată.

Art. 22. - Expeditorul este obligat să prezinte la transportul titeiului de import numai titei liber la pompare. În acest scop, la punctul de primire, expeditorul sau persoana desemnată să predea titeiul va prezenta documentul “înstiintare scrisă” ori “Telefonogramă de propunere de predare”, care va cuprinde: proprietarul titeiului, numărul rezervorului, cantitatea liberă la pompare, punctul de destinatie.

Art. 23. - Expeditorul si transportatorul vor încheia conventii de încărcare-descărcare, în conformitate cu fluxul proceselor tehnologice în rampele proprii de încărcare-descărcare.

Art. 24. - Expeditorul este obligat să transmită transportatorului documentele cuprinse în anexa nr. 6 la termenele stabilite în aceasta.

Art. 25. - Expeditorul garantează pe propria răspundere că titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid nu fac obiectul unui litigiu si că sunt libere de orice sarcini. În caz contrar, expeditorul este obligat să înstiinteze transportatorul, acesta nefiind obligat să accepte transportul produsului care este obiect de litigiu.

Art. 26. - (1) Expeditorul are obligatia ca până pe data De .......... octombrie a fiecărui an să prezinte transportatorului cantitătile estimative ale produselor care vor fi transportate anul următor.

(2) La solicitarea scrisă a transportatorului, expeditorul se obligă să receptioneze, în termen de ........ ore, titeiul adus la destinatie de către transportator, dacă titeiul îndeplineste conditiile de receptie stipulate în contract, sub sanctiunea plătii unor penalităti în cuantum de ....... % din valoarea serviciului de transport al cantitătii respective, pentru fiecare oră de întârziere.


 

Obligatiile si drepturile transportatorului

Art. 27. - (1) Transportatorul se obligă să transporte prin conductă cantitătile de produse prevăzute în anexa nr. 3 si să le predea la destinatie în cel mult ..... zile lucrătoare de la primirea acestora.

(2) În cazul în care transportatorul nu predă la destinatie produsele în cel mult ......... zile de la primirea acestora, expeditorul este în drept să solicite daune-interese egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor în vigoare la acea dată, calculate asupra valorii prestatiilor de transport neefectuate în termenul prevăzut. Acestea vor fi transmise de expeditor, pe baza documentelor justificative si a calculatiilor prezentate transportatorului. Facturarea acestora de către expeditor, în baza acceptului transportatorului, se face în termen de ........ zile de la transmitere. Transportatorul va achita factura în termen de ....... zile de la primirea ei, confirmată de documentul postal de remitere.

(3) Pentru cazul în care titeiul si gazolina sunt transportate pe calea ferată sau combinat pe conducte si calea ferată, părtile contractante vor conveni programe de transport si termene compatibile cu normele de transport pe calea ferată.

Art. 28. - (1) Transportatorul se obligă să primească, să transporte si să predea cantitătile zilnice de titei, gazolină, condensat si etan lichid conform programului stabilit cu expeditorul.

(2) Transportatorul răspunde de cantitatea si calitatea (conform anexei nr. 1) titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid din momentul primirii de la expeditor si până în momentul predării la destinatie, influentate de consumul tehnologic.

(3) Transportatorul se obligă să asigure cazane de cale ferată goale în rampele de încărcare si să optimizeze încărcarea si transportul produselor astfel încât să se asigure cazane de cale ferată pline în rampele de descărcare ale expeditorului, la nivelul capacitătii acestora de descărcare conform conventiilor de încărcare-descărcare.

Art. 29. - Transportatorul se obligă să actioneze în mod corespunzător pentru remedierea eventualelor avarii.

Art. 30. - Transportatorul este obligat să transmită expeditorului documentele cuprinse în anexa nr. 6 la termenele stabilite în aceasta.

Art. 31. - (1) Transportatorul are obligatia să asigure calibrarea rezervoarelor proprii la termenele prevăzute de către firme autorizate de Biroul Român de Metrologie Legală. Rezervoarele trebuie să întrunească conditiile de functionare privind depunerile de slam, functionarea serpentinelor de încălzire cu abur (după caz) si a conductei de scurgere a apei tehnologice, să asigure posibilitatea de sigilare a ventilelor de pe conductele tehnologice, precum si de sigilare si de esantionare a probelor, să fie dotate si să le întretină conform normelor în vigoare privind tehnica securitătii, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului. Standardele relevante în acest sens sunt cele prevăzute în anexele la prezentul contract.

(2) Transportatorul are obligatia ca pentru incintele lui să propună si să încheie contracte sau conventii privind dotarea, utilizarea instalatiilor si respectarea normelor în vigoare privind tehnica securitătii, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului.

(3) Transportatorul are obligatia, dacă detine laboratoare proprii, să le doteze în mod corespunzător.

Art. 32. - (1) În termen de ...... zile lucrătoare de la încheierea lunii, precum si la încetarea contractului, din orice motiv, transportatorul va întocmi si va prezenta expeditorului balanta (miscarea) produselor transportate, conform anexelor nr. 7.1 si 7.2, având la bază procesele-verbale de predare-primire. Procesele-verbale de predare-primire se întocmesc si se semnează de expeditor si transportator pe baza bonurilor provizorii si a rapoartelor de încercare.

(2) În cazul în care expeditorul contestă în mod justificat balanta, transportatorul va întocmi si va prezenta expeditorului balanta refăcută în termen de 4 zile lucrătoare de la primirea contestatiei.

Art. 33. - Transportatorul se obligă să anunte cu minimum 30 de zile calendaristice înainte reviziile si reparatiile programate pentru echipamentele si instalatiile de transport.

Art. 34. - Transportatorul va analiza toate solicitările de transport primite si va decide înainte de data de 30 noiembrie a fiecărui an, conform conditiilor si procedurilor stabilite, dacă aprobă cererile primite. Decizia incluzând optiunile selectate în mod corect si nediscriminatoriu, cu motivarea acestora, se va notifica în scris fiecărui solicitant.

Art. 35. - Transportatorul nu este obligat să presteze servicii de transport al produselor atunci când:

a) nu există capacitate disponibilă în conductele Sistemului national de transport, în raport cu programul de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului si cu rutele solicitate. În cazul în care nu există suficientă capacitate disponibilă pentru a transporta întreaga cantitate solicitată, transportatorul va informa expeditorul, iar acesta va putea să îsi modifice cererea în mod corespunzător;

b) există considerente de ordin tehnic, operational sau de sigurantă care ar putea afecta exploatarea Sistemului national de transport al produselor prin conducte;

c) calitatea produselor solicitate a fi transportate nu respectă:

- specificatiile de calitate ale transporturilor de produse contractate;

- specificatiile de pompabilitate corespunzătoare pentru conductele Sistemului national de transport;

- calitatea transporturilor de produse solicitate, cărora li s-a acordat un nivel mai înalt de prioritate în cadrul cererii;

d) capacitatea disponibilă este necesară în vederea îndeplinirii unor obligatii pentru prestarea unor servicii publice de către transportator conform legislatiei în vigoare;

e) expeditorul nu si-a îndeplinit obligatiile financiare fată de transportator cu privire la serviciile de transport al produselor prestate anterior si nu prezintă garantii sau sigurantă cu privire la obligatiile de plată viitoare;

f) expeditorul sau entitatea împuternicită de acesta nu a prezentat documentul “înstiintare scrisă” sau “Telefonogramă de propunere de predare”;

g) expeditorul nu asigură capacităti de descărcare la nivelul programelor stabilite pentru cantitătile transportate pe calea ferată.

Art. 36. - Transportatorul are dreptul să sisteze toate operatiunile privind prestarea serviciilor de transport în conditiile mentionate la art. 10 alin. (2).

 

CAPITOLUL IX

Răspunderea contractuală

 

Art. 37. - Dacă din vina dovedită a expeditorului se ajunge la deteriorarea conductelor sau a instalatiilor sistemului de transport, transportatorul nu poate fi răspunzător fată de expeditor pentru nicio întârziere, deteriorare ori pierdere a produselor pe timpul transportului.

Art. 38. - (1) Expeditorul are obligatia să despăgubească transportatorul pentru orice pierdere sau cheltuială dovedită de transportator, care este din vina sa ori s-a produs ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului contract.

(2) Transportatorul are obligatia să despăgubească expeditorul pentru orice pierdere sau cheltuială dovedită de expeditor, care este din vina sa ori s-a produs ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului contract.

Art. 39. - După semnarea cumulativă a documentelor de receptie a produselor (bon provizoriu si raport de încercare la punctul de primire), răspunderea cantitativă si calitativă trece în sarcina transportatorului până la predarea lor la destinatie pe baza documentelor de receptie (bon provizoriu si raport de încercare), moment în care răspunderea cantitativă si calitativă trece în sarcina expeditorului.

Art. 40. - Transportatorul răspunde de integritatea produselor transportate. Orice eveniment care conduce la pierderi apărute pe parcursul executării prestatiei de către acesta, dacă nu este în culpa expeditorului, se impută transportatorului.

 

CAPITOLUL X

Reclamatii

 

Art. 41. - Părtile vor transmite în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la receptia titeiului, gazolinei, condensatului sau etanului, reclamatiile în legătură cu calitatea acestora. Confirmarea reclamatiei se va face prin analizarea probelor-martor sigilate si păstrate. Neexercitarea acestui drept în termenul prevăzut presupune însusirea de către părti a rezultatelor de la receptia produsului.

 

CAPITOLUL XI

Clauze speciale

 

Art. 42. - Prezentul contract este sub incidenta legii române.

Art. 43. - Părtile contractante se obligă să respecte confidentialitatea prezentului contract.

Art. 44. - Arhivarea documentelor pe baza cărora se întocmeste balanta (miscarea) de transport al produselor se face de ambele părti, conform normelor specifice de păstrare a documentelor.

Art. 45. - Niciuna dintre prevederile prezentului contract nu va fi destinată stabilirii unei relatii de subordonare între părti, fiecare parte fiind în întregime responsabilă pentru obligatiile care îi incumbă conform contractului.

Art. 46. - Receptiile se vor face în intervalul orar 8,00-16,00 al zilei. Situatiile exceptionale vor fi anuntate transportatorului prin fax.

Art. 47. - Părtile contractante se vor informa reciproc, în formă scrisă, cu cel putin ........ zile înaintea luării măsurilor tehnice, organizatorice si de restructurare cu impact asupra activitătii de transport, pentru a se pune de acord asupra activitătilor curente si viitoare.

Art. 48. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract atrage răspunderea părtilor contractante conform dispozitiilor legale.

Art. 49. - Litigiile apărute în cursul derulării prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă, iar în caz contrar vor fi supuse spre solutionare instantelor de drept comun competente, în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă.

Art. 50 - Orice modificare a conditiilor prezentului contract se va face prin act aditional însusit de ambele părti.

Art. 51. - Forta majoră apără de răspundere partea care o invocă si se comunică celeilalte părti contractante în termen de 5 zile, iar în următoarele 15 zile trebuie transmise documentele care să ateste evenimentele respective, astfel cum au fost convenite de părti. Forta majoră exonerează părtile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate pe toată perioada în care aceasta actionează. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de actiune a fortei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuvin părtilor până la aparitia acesteia.

Art. 52. - Denuntarea unilaterală a contractului se poate face de către partea interesată cu un termen de preaviz de 60 de zile fată de data la care aceasta devine operatională.

Art. 53. - Anexele nr. 1, 2, 3, 3.1, 4, 5, 6, 7.1 si 7.2 fac parte integrantă din prezentul contract. Prezentul contract a fost încheiat la data de ........, în două exemplare, cu anexe, câte unul pentru fiecare parte contractantă, si intră în vigoare la data de .............

 

Expeditor

 

Director general,

.................................

Director economic,

.................................

Oficiul juridic,

.................................

Transportator

 

Director general,

.................................

Director economic,

.................................

Oficiul juridic,

.................................

 

ANEXA Nr. 1

la contractul-cadru

 

NORME

privind calitatea, receptia si predarea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

 

Calitatea

1. Expeditorul va prezenta la semnarea contractului fisele de calitate ale produselor ce urmează să fie transportate (anexele A1- A4, care fac parte integrantă din prezentele norme).

2. Transportatorul va preda la destinatie produsele primite de la expeditor în parametrii de calitate cu care acestea au fost preluate, tinându-se cont de eventualele amestecuri cu stocul de operare existent în conducte, de stocul din rezervoarele de primire din rafinării, de abaterile admise ale determinărilor calitative, precum si de modificările acelor parametri de calitate ce pot apărea independent de actiunea transportatorului.

3. În cazul în care pe aceeasi conductă se transportă mai multe sortimente de titei, la destinatie se va preda sortimentul de titei cel mai apropiat de cel preluat pentru pompare.

Conditii de pompabilitate

a) Pentru titeiul din import

1. Expeditorul va preda transportatorului pentru pompare titei care la receptie trebuie să îndeplinească următoarele conditii:


- temperatura de congelare = cu 7°C mai mică decât temperatura minimă a solului, măsurată pe traseul conductei;

- viscozitatea la temperatura minimă a solului:

cst. maxim =

2. Temperatura solului măsurată pe traseul conductei va fi comunicată zilnic de transportator expeditorului, pentru ca acesta să pregătească titeiul conform conditiilor prevăzute la pct. 1.

3. Conditia de omogenitate:

- pentru receptia rezervoarelor cu titei omogen (diferenta de densitate între probele de nivel superior, mijloc si aspiratie se încadrează în limitele de +/-5 kg/m3), se constituie proba compusă din cele 3 probe individuale prin amestecare proportională, determinându-se caracteristicile titeiului;

- pentru receptia rezervoarelor cu titei neomogen (diferenta de densitate între probele de nivel superior, mijloc si aspiratie nu se încadrează în limitele de +/-5 kg/m3), se recoltează probe punctuale de la nivelele intermediare sau echidistante, astfel încât să fie prinse toate straturile. Din probele punctuale se constituie proba compusă, pe baza căreia se determină caracteristicile titeiului. De asemenea, se determină densitatea si pentru probele intermediare;

- se verifică continutul de apă la proba de aspiratie, care trebuie să fie de maximum 1% (conditia de receptie a titeiului).

b) Pentru titeiul din tară

Pentru asigurarea pompării pe conductă a titeiurilor parafinoase, acestea trebuie să îndeplinească conditia de pompabilitate privind punctul de congelare (minimum 7°C sub temperatura solului măsurată pe traseul conductei).

Receptia si predarea

a) Pentru transportul pe conductă

1. Primirea produselor din productia internă de la punctele de primire se va face numai pe timpul zilei, prin receptie la intervalele prevăzute în anexa B, care face parte integrantă din prezentele norme, întocmită de expeditor de comun acord cu transportatorul.

2. Primirea titeiului din import în punctul de primire Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. se face la solicitarea acesteia, de regulă pe timpul zilei, pe baza de “înstiintare scrisă” sau “Telefonogramă de propunere la predare”, care trebuie să cuprindă următoarele: proprietarul titeiului, numărul rezervorului, cantitatea liberă la pompare, punctul de destinatie al transportului.

3. Înainte de umplerea rezervorului în vederea receptiei se izolează conducta de legătură dintre părti, prin închiderea si sigilarea ventilelor. Violarea sigiliilor atrage răspunderea legală pentru partea vinovată.

4. Receptia calitativă si cantitativă a produselor se efectuează în rezervoarele si laboratoarele expeditorului sau transportatorului, cu respectarea standardelor de referintă, prevăzute în anexele C1-C4, care fac parte integrantă din prezentele norme prezentele norme.

5. În cazul în care transportatorul/expeditorul va pune în functiune sisteme automate de măsură a livrărilor de titei (skiduri de măsură), părtile vor agrea si vor întocmi proceduri de lucru si măsurare în conformitate cu standardele românesti si/sau internationale, în care se vor specifica modul de determinare a cantitătii de titei, gazolină, condensat si etan livrate/primite.

6. Transportatorul împreună cu expeditorul vor întocmi: raportul de încercare, bonul provizoriu, procesul-verbal de predare-primire, în două exemplare semnate de cele două părti, conform anexelor D1-D5, care fac parte integrantă din prezentele norme prezentele norme.

7. Predarea către terti a titeiului si gazolinei se face de către transportator numai la comunicarea scrisă a expeditorului si cu acordul părtilor. Transportatorul va transmite procesul-verbal de predare-primire expeditorului pentru facturare.

8. În vederea receptiei se vor esantiona probe de către transportator, în prezenta expeditorului.

9. Din rezervoarele receptionate se va păstra la transportator sau expeditor, după caz, câte o probă-martor de un litru, sigilată de ambele părti, timp de 30 de zile de la receptie, pentru analiză în caz de reclamatie. În caz de litigiu, analiza se efectuează la un laborator stabilit de comun acord de ambele părti contractante. În situatia în care prin analiza probei-martor reclamatia se dovedeste întemeiată, partea în culpă suportă consecintele. Recipientele pentru probe vor fi asigurate de cei care păstrează probele.

10. Predarea etanului la destinatie se face prin contorul transportatorului. Pentru eliminarea neconcordantelor, prin grija părtilor vor fi verificate cele 3 aparate (al expeditorului, al transportatorului si al destinatarului).

11. Expeditorul împreună cu transportatorul vor verifica calitatea etanului lichid, care trebuie să corespundă fisei de calitate eliberate de expeditor la predare către transportator. Eventualele neconcordante vor fi rezolvate de comun acord.

b) Pentru transportul pe calea ferată

1. Receptia cantitativă a titeiului si gazolinei ce se transportă pe calea ferată se poate face astfel:

- la rezervoare, înainte si după transvazarea în/din vagoane, respectându-se instructiunile în vigoare prevăzute în anexele C1 si C2;

- la cazane, prin cântărirea vagoanelor-cisternă la plin si la gol pe cântare pod-basculă, în prezenta expeditorului si a transportatorului, întocmindu-se fisa de cântar, în care se consemnează: numerele cazanelor, cantitatea brută determinată prin cântărire si tara înscrisă pe tăblita fiecărui vagon-cisternă.

2. Receptia calitativă a titeiului si gazolinei se face de către expeditor, în prezenta transportatorului, prin recoltarea probelor din vagoane-cisternă, cu întocmirea raportului de încercare.

Pe baza raportului de încercare si a fisei de cântar se întocmeste procesul-verbal de predare-primire a titeiului sau gazolinei, pentru un lot (o navetă) de cazane, care se semnează de către expeditor si transportator.

Procesul-verbal de predare-primire a titeiului sau gazolinei va contine următoarele date:

- cantitatea brută, determinată prin diferenta la cântărire între gol si plin;

- cantitatea totală de impurităti (apă, sedimente, sare), determinată pe baza raportului de încercare;

- cantitatea netă, rezultată ca diferentă între cantitatea brută determinată prin cântărire si cantitatea totală de impurităti.

Când nu există posibilitatea de transvazare într-un rezervor sau de cântărire pe pod-basculă, se determină volumul de titei prin calibrare. Standardul de referintă privind stabilirea cantitătii de titei este SR 1165/2004.

 

Expeditor,

.................................

Transportator,

.................................


ANEXA A1

/a norme

 

UNITATEA........................

Fisa de calitate a titeiului

 

Sortimentul

Continutul maxim in apa + impurităti mecanice

(% m/m)

% m/m cloruri

Congelare păcură

A1 Vest

max.

0,06

SUb-15°C

A3 Vest

max.

0,06

sub-15°C

A3 Rest

max.

0,06

sub-15°C

A3 Sel.

max.

0,06

sub -30°C

A3 Nesel

max.

0,06

sub-15°C

A3 Videle

max.

0,06

sub -30°C

A3 Ind.

max.

0,06

sub -30°C

A3 Suplac

max.

0,06

sub -30°C

B (Olt, Rest)

max.

0,06

între-15 si 18°C

C (Mold, Rest)

max.

0,06

peste+18°C

C Sel

max.

0,06

peste+18°C

C Rest leb.

max.

0,06

ceste+18°C

 

Expeditor,

.................................

Transportator,

.................................

 

ANEXA A2

la norme

 

UNITATEA........................

Fisa de calitate a gazolinei

 

Caracteristica

Valoarea admisă

Standardele de referintă privind metoda de încercare

Densitate

max. 0,650

NT 312-0

Continut de apă

max. 50 ppm

SR ISO 10101-2:1995

Presiune de vapori la 37,8°C

max. 15 bari

NT 312-0

Temperatura finală de distilare

max. 215°C

SR EN ISO 3405:2003

Compozitie, continut Ci-C3

max. 30% v/v

SR EN ISO 6974-3:2002

 

Expeditor,

.................................

Transportator,

.................................

 

ANEXA A3

la norme

 

UNITATEA........................

Fisa de calitate a etanului lichid

 

Componenti

Limita

% m/m

C1

max.

3

C2

min.

32

C3

max.

43

IC4

max.

13,5

IC4

min.

12,5

C5+

max.

1

CO2

max.

3

 

Expeditor,

.................................

Transportator,

.................................


ANEXA A4

la norme

 

UNITATEA......................

Fisa de calitate a etanului lichid

 

Caracteristica

Valoarea admisă

Standardele de referintă privind metoda de încercare

Densitate la 15°C

0,720-0,750 g/cm3

SR EN ISO 3675:2002

SRENISO 12185:2002

Continut impurităti:

 

 

- apă

 

SR EN ISO 9029:2002

- mecanice+apă

max. 1% m/m

SR ISO 9030:1995

Cloruri

max. 0,06% m/m

STAS 1166-89

Distilare

la 100°C max. 21% v/v

200°C max. 80% v/v

SR EN ISO 3405:2003

 

Expeditor,

.................................

Transportator,

.................................

 

ANEXA B

la norme

 

UNITATEA........................

Puncte de predare-primire a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid si periodicitatea predării

 

Nr. crt.

Locatia

Punctul de predare

Produsul

Estimat t/zi

Perioada de receptie

0

1

2

3

4

5

 

Expeditor,

.................................

Transportator,

.................................

 

ANEXA C1

la norme

 

UNITATEA..........................

Lista ce cuprinde operatiile care se efectuează la receptia titeiului din tară

 

Nr. crt.

Operatiunea

Standardele de referintă privind metoda de încercare

1.

Măsurarea stocului, temperaturii titeiului din rezervor si calculul cantitătii

SR 1165:2004

2.

Esantionarea probelor

SREN ISO 3170:2004

3.

Determinarea densitătii

SR EN ISO 3675:2002

4.

Determinarea densitătii

SREN ISO 12185:2002

5.

Determinarea continutului de apă si sediment

SR ISO 9030:1995

6.

Determinarea continutului de apă

SR EN ISO 9029:2002

7.

Determinarea continutului de cloruri

STAS 1166-89

8.

Determinarea punctului de congelare

STAS 39-80

9.

Determinarea viscozitătii cinematice

SREN ISO 3104:2002

 

Expeditor,

.................................

Transportator,

.................................


ANEXA C2

la norme

 

UNITATEA........................

Lista ce cuprinde operatiile care se efectuează la receptia gazolinei

 

Nr. crt.

Operatiunea

Standardele de referintă privind metoda de încercare

1.

Determinarea densitătii

NT 312-0

2.

Determinarea presiunii de vapori la 37,8°C

NT 312-0

3.

Determinarea umiditătii*)

SR ISO 10101-2: 1995*)

 

Expeditor,

.................................

Transportator,

.................................


*) Proba de gazolină se recoltează în bombă la presiunea din tanc, după care se reconditionează prin destindere la presiunea atmosferică cu dirijarea gazelor prin trape cu alcool absolut.

 

ANEXA C3

la norme

 

UNITATEA....................

Lista ce cuprinde operatiile care se efectuează la receptia condensatului

 

Nr. crt.

Operatiunea

Standardele de referintă privind metoda de încercare

1.

Măsurarea stocului, temperaturii titeiului din rezervor si calculul cantitătii

SR 1165:2004

2.

Esantionarea probelor

SREN ISO 3170:2004

3.

Determinarea densitătii

SR EN ISO 3675:2003

4.

Determinarea densitătii

SREN ISO 12185:2002

5.

Determinarea continutului de apă si sediment

SR ISO 9030:1995

6.

Determinarea continutului de apă

SR EN ISO 9029:2002

7.

Determinarea continutului de cloruri

STAS 1166-89

 

Expeditor,

.................................

Transportator,

.................................

 

ANEXA C4

la norme

 

UNITATEA........................

Lista ce cuprinde operatiile care se efectuează la receptia titeiului din import

 

Nr crt.

Operatiunea

Metoda de încercare*)

1.

Măsurarea stocului, temperaturii titeiului din rezervor si calculul cantitătii nete

 

2.

Esantionarea probelor

 

3.

Determinarea densitătii

 

4.

Determinarea continutului de apă prin metoda distilării

 

5.

Determinarea continutului de cloruri

 

6.

Determinarea punctului de congelare

 

7.

Determinarea viscozitătii cinematice

 

8.

Determinarea sedimentului prin extractie

 

9.

Determinarea continutului de sulf

 

 

*) Standardele de referintă privind metoda de încercare vor fi convenite de părti.

 

Expeditor,

.................................

Transportator,

.................................


ANEXA D1

la norme

 

- Model de raport de încercare a titeiului din import –

UNITATEA.....................

Raport ae încercare

nr.............data..........

Titei probă .................................din rezervor nr. ..........................

Predat de ..................................................................................

 

Caracteristici

U.M.

Valoarea admisă

Valoarea determinată

Metoda de încercare

Temperatură titei în laborator

°C

 

 

 

Densitate titei la temperatura din laborator

g/cm3

 

 

 

Densitate la 15°C în vid

g/cm3

 

 

 

Densitate la 15°C în aer

g/cm3

 

 

 

Viscozitate la temperatura solului

Cst.

 

 

 

Continut de sulf

% m/m

 

 

 

Temperatura de congelare

°C

 

 

 

Continut de impurităti

Apă

% m/m

 

 

 

Sediment

% m/m

 

 

 

Cloruri

% m/m

 

 

 

Total impurităti

% m/m

 

 

 

 

Expeditor,

.................................

Transportator,

.................................

 

- Model de raport de încercare a titeiului din tară –

UNITATEA.....................

Raport de încercare

nr.............data..........

Titei probă..............................din rezervor nr.

Predat de .........................................................

 

Caracteristici

U.M.

Valoarea admisă

Valoarea determinată

Metoda de încercare

Temperatură titei în laborator

°C

 

 

 

Densitate titei la temperatura din laborator

g/cm3

 

 

 

Densitate la 15°C în vid

g/cm3

 

 

 

Densitate la 15°C în aer

g/cm3

 

 

 

Continut de impurităti

Apă

% m/m

 

 

 

Sediment

% m/m

 

 

 

Cloruri

% m/m

 

 

 

Total impurităti

% m/m

 

 

 

 

Expeditor,

.................................

Transportator,

.................................


 

ANEXA D2

la norme

- Model de raport de încercare a gazolinei -

UNITATEA...............................

Raport de încercare

nr.............data..........

Gazolină probă..............................................din rezervor (tanc) nr.

Predat de ..............................................................

 

Caracteristici

U.M.

Valoarea admisă

Valoarea determinată

Metoda de încercare

Densitate

g/cm3

 

 

 

Presiune de vapori la......

bar

 

 

 

Temperatură finală

°C

 

 

 

Compozitie

% v/v

 

 

 

Continut de apă

ppm

 

 

 

 

Expeditor,

.................................

Transportator,

.................................

 

ANEXA D3

la norme

 

CONPET

 

Depozitul...............................................

Bon provizoriu nr....................................

 

Pentru rezervorul nr......

 

Rezervor plin

Predator .......................................................................................................................................

Primitor .......................................................................................................................................

Data ..............

Ora ....................

 

Nr. crt.

Caracteristici

U.M.

Valoarea determinată

1.

Înăltime stoc

cm

 

2.

Temperatură rezervor

°C

 

3.

Factor corectie volum

 

 

 

Am predat

Am primit

 

 

Rezervor stoc „la gol”

Predator .......................................................................................................................................

Primitor .......................................................................................................................................

Data ..............

Ora ....................

 

Nr. crt.

Caracteristici

U.M.

Valoarea determinată

1.

Înăltime stoc

cm

 

2.

Temperatură rezervor

°C

 

3.

Factor corectie volum

 

 

 

Am predat

Am primit

 

 

 

ANEXA D4

la norme

 

CONPET

Proces-verbal de predare a gazolinei nr. ........................................

din data..............................................

Expeditor...........................................

 

Tanc sau rezervor

Calibrare L. cm

Datele receptiei

 

 

Stoc

Măsură

 

Cantităti

 

 

 

 

Cm

Densitatea

Temperatura °C

Litri

Kg

Kg receptie

 

 

Gol

 

 

 

 

 

 

 

 

Plin

 

 

 

 

 

 

 

 

Gol

 

 

 

 

 

 

 

 

Plin

 

 

 

 

 

 

 

 

Gol

 

 

 

 

 

 

 

 

Plin

 

 

 

 

 

 

 

 

Gol

 

 

 

 

 

 

 

 

Plin

 

 

 

 

 

 

 

 

Gol

 

 

 

 

 

 

 

 

Plin

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

Predător,

.................................

Primitor,

.................................

 

ANEXA D5

la norme

 

CONPET

Depozit...................

PROCES-VERBAL

de predare-primire a titeiului

nr............data...........

Expeditor ........................

 

Rezervor nr.

Măsură

rezervor

[cm]

Temperatură

rezervor

(°C)

Nr. raportului

de încercare

Densitatea

la 15°C aer

(g/cm3)

Impurităti totale (% m/m)

Volum total

calibrare

(litri)

Deplasare

capac

(litri)

Volum

total corectat

(litri)

Factor de corectie volum

(tab. 54A)

Volum brut (litri)

Cantitate brută (kg)

Cantitate

impurităti

(kg)

Cantitate netă (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8

 

7x10

9x10

5x11

12x6

100

12-13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Plin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observatii .............................................................................................................................................................................................

Conform B.P nr.......................................

 

NOTĂ:

Rubricile 8 si 9 sunt valabile în cazul rezervoarelor cu capac plutitor. Pentru rezervoarele cu capac plutitor 11 = 9x10.

 

Predător,

.................................

Primitor,

.................................

Vizat

Inspector,

.................................


ANEXA Nr. 2

la contractul-cadru

DEFINITII

 

Act aditional - actul scris, încheiat între părtile contractante, prin care se aduc modificări sau completări contractului.

An calendaristic - perioada de 12 luni începând cu 1 ianuarie si încheindu-se la 31 decembrie.

An contractual- perioada de 12 luni calculate de la data intrării în vigoare a contractului.

Balantă - documentul care reflectă evolutia cantitătilor de titei primite, pompate si predate pe o perioadă determinată.

Bon provizoriu - documentul primar de primire si predare a titeiului care atestă parametrii initiali (înăltimea lichidului, temperatura, densitatea, impuritătile mecanice si continutul de sare), care vor fi folositi ulterior pentru determinarea masei nete (kg).

Raport de încercare - certificatul de calitate care atestă proprietătile fizico-chimice ale titeiului care va fi transportat.

Contract - actul juridic încheiat între expeditor si transportator pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid.

Condensat - amestec de hidrocarburi lichide, constituite din produse cu tensiune joasă de vapori, care trebuie transportat de la punctele de primire la punctele de predare la anumiti parametri de presiune si temperatură.

Consum tehnologic normat - cota procentuală din cantitatea primită, admisă de părtile contractante ca pierdere pe timpul transportului.

Consum tehnologic efectiv - cantitatea de produs determinată la inventarierea stocului, tinându-se seama de cantitătile primite, cantitătile predate si stocul initial de titei.

Densitate - masa pe unitate de volum la 15°C sau la 20°C, exprimată în g/cm3.

Durata contractului - perioada pentru care se încheie contractul.

Expeditor- persoana care, în nume propriu si pe seama sa sau în numele si pe seama unui tert, încheie contractul de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid.

Etan - o hidrocarbură obtinută prin separarea gazelor de sondă, care trebuie transportată sub formă lichidă de la punctul de primire la punctul de predare la anumiti parametri de presiune si debit.

Fortă majoră - evenimentul independent de vointa părtilor, imprevizibil si insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care determină disparitia bunurilor sau împiedică părtile să îsi execute obligatiile asumate.

Gazolină - fractiune petrolieră lichidă, sub presiune, cuprinzând hidrocarburi Ci * C15, rezultată din degazolinarea gazelor prin diferite procedee.

Notificare - orice comunicare având legătură cu contractul, făcută în scris celeilalte părti si transmisă prin fax sau scrisoare recomandată. Data notificării este data confirmării de primire a faxului sau data depunerii la postă a scrisorii recomandate.

Părti contractante - expeditorul si transportatorul.

Proces-verbal de predare-primire - documentul care atestă calitatea si cantitatea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid predate, respectiv primite.

Produse - titei, gazolină, condensat si etan lichid.

Program de transport - programul cu cantitătile contractate de expeditor în vederea transportului.

Punct de primire - locul nominalizat de expeditor, în care transportatorul primeste cantitativ si calitativ titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid.

Punct de predare - locul nominalizat de expeditor, în care transportatorul predă cantitativ si calitativ titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid.

Rafinării oprite - nefunctionarea acestora, determinată de reviziile si opririle prevăzute să aibă loc la instalatiile de prelucrare si la rampele de descărcare.

Sistem national de transport - ansamblul actual de conducte si statii de pompare, precum si instalatiile, echipamentele si dotările aferente, care asigură transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid între punctele de primire si punctele de predare.

Stoc de operare - acel produs corespunzător volumului interior al conductei si stocului mort din rezervoare care are caracter de permanentă si nu face obiectul transportului.

Stoc mort din rezervor- volumul de produs corespunzător nivelului din rezervor care nu mai poate fi pompat.

Stoc fizic - cantitatea de titei, gazolină, condensat si etan lichid existentă în conducte, rezervoare sau cazane de cale ferată aflată în proprietatea expeditorului si/sau a transportatorului.

SIam - deseu periculos de natură organică si anorganică care se separă de titei si se depune în rezervor în urma procesului de depozitare.

Tert - persoană în numele si pe seama căreia, în baza împuternicirii primite, expeditorul exercită drepturile si îndeplineste obligatiile potrivit clauzelor contractuale.

Transport- activitatea de primire, conditionare, pompare si predare a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid.

Transportator- persoană juridică română care efectuează primirea, depozitarea, transportul si predarea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid la rafinărie.

Titei - amestec de hidrocarburi lichide care se poate încadra în sortimentele parafinos, semiparafinos si asfaltos, ce trebuie transportat de la punctele de primire la punctele de predare la anumiti parametri de presiune si temperatură.

Titei liber la pompare - titei degrevat de orice sarcini, inclusiv cele fiscale.

Trimestru - perioadă de 3 luni consecutive a anului calendaristic, începând cu 1 ianuarie.

 

Expeditor,

.................................

Transportator,

.................................

 

ANEXA Nr. 3

la contractul-cadru

 

UNITATEA...............................

PROGRAM DE TRANSPORT

pentru anul................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-tone-

 

Nr. crt.

Punctul de primire

Sortimentul

Punctul de predare

Total an

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expeditor,

.................................

Transportator,

.................................

 

ANEXA Nr. 3.1
la contractul-cadru

 

UNITATEA...............................

PROGRAM DE TRANSPORT AL TITEIULUI SI GAZOLINEI CU CAZANE

pentru anul..................

 

Sucursala

Schela

Rampa de încărcare

Calitatea

Anul (tone)

Media (tone/zi)

Destinatia

 

 

 

 

 

 

 

 

Expeditor,

.................................

Transportator,

.................................

 

ANEXA Nr. 4

la contractul-cadru

 

UNITATEA...............................

LIMITELE MAXIME ANUALE

admise drept consumuri tehnologice normate pentru activitătile de primire, depozitare, transport si predare a titeiului, gazolinei si condensatului

 

- titei din tara

=...............%

- titei marin

=...............%

- titei din import

=...............%

- gazolină

=...............%

- condensat

=...............%

 

Expeditor,

.................................

Transportator,

.................................


ANEXA Nr. 5

la contractul-cadru

 

UNITATEA...............................

SITUATIA

privind spatiul de depozitare a gazolinei si a etanului în caz de avarii

 

Nr. crt.

Produsul

Punctul de depozitare

Capacitatea (t)

 

 

 

 

 

Expeditor,

.................................

Transportator,

.................................

 

ANEXA Nr. 6

la contractul-cadru

 

UNITATEA...............................

LISTA

cuprinzând documentele si termenele de transmitere

 

Nr. crt.

Denumirea documentului

Termenul de transmitere

Întocmit de .............

1.

Predarea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

a doua zi a decadei

transportator

2.

Program de predare a produselor destinate prelucrării

10 zile lucrătoare înainte de începerea lunii

expeditor

3.

Graficul lunar al transportului titeiului si gazolinei cu cazane de cale ferată

cel mai târziu pe data de 5 pentru luna următoare

expeditor

4.

Graficul anual al transportului titeiului si gazolinei cu cazane de cale ferată

cel mai târziu pe data de 15 noiembrie pentru anul următor

expeditor

5.

Balanta de transport al titeiului si gazolinei cu cazane de cale ferată, lunară si cumulat an

a opta zi lucrătoare a lunii următoare

transportator

6.

Raport de sinteză privind activitatea de transport al titeiului pe conductă si cale ferată

zilnic (telefon/fax)

transportator

7.

Balanta de transport al produselor, lunară si la schimbarea pretului produselor si cumulat an

a opta zi lucrătoare a lunii următoare

transportator

8.

Graficul de încărcare si sosire la destinatie a navetelor de cale ferată

săptămânal

transportator

 

Expeditor,

.................................

Transportator,

.................................


ANEXA Nr. 7.1

la contractul-cadru

 

BALANTA (MISCAREA)

titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

 

Nr. crt.

Locatia

A1

Vest

A3

Vest

A3

Rest

A3

Sel

A3

Nesel

A3

Videle

A3

Indep.

A3

Suplac

B

Olt

B

Rest

C

Sel

C

Mold.

C

Rest Leb.

C

Rest

Total

Condensat

Gazolină

Etan lichid

 

Stoc.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primiri+stoc 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transfer 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total intrări