MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 782/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 782         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 23 noiembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.076. - Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiilor voluntare, în lei, ale României la Centrul de informare al ONU si la Fondul Natiunilor Unite pentru Copii pe anul 2010

 

1.115. - Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Varianta de ocolire a municipiului Iasi - Etapa I - Varianta Sud” - Obiect 1. Varianta trafic greu, sector km 0 + 000 (DN 28) - km 13 + 905 (DJ 248)

 

1.117. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului, convenit prin scrisoarea semnată la Washington la 1 iulie 2010 si la Bucuresti la 14 iulie 2010 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari S.U.A., dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului “Economia bazată pe cunoastere”, semnat la Bucuresti la 8 decembrie 2005

 

1.124. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Timis si în administrarea Consiliului Judetean Timis

 

1.126. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie “Palatul de Justitie Mehedinti”

 

1.128. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului Bihor în domeniul public al orasului Stei si în administrarea Consiliului Local al Orasului Stei, judetul Bihor

 

1.130. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.131. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a unor părti de imobile trecute în domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

32. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare fn Domeniul Energiei pentru modificarea Conditiilor generale de contractare a serviciilor de distributie a gazelor naturale, aprobate prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 309/2005

 

33. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare fn Domeniul Energiei privind completarea anexei nr. 2 “Standardul de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale” ia Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.361/2006 privind aprobarea Standardului de performantă pentru serviciul de transport al gazelor naturale si a Standardului de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale

 

34. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare fn Domeniul Energiei privind modificarea anexei nr. 2A “Conditii-standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici” la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2009 privind aprobarea contractelor-caclru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

931. - Decizie privind sanctionarea cu retragerea aprobării a doamnei Floarea Tătar, director executiv/persoană semnificativă la Societatea Comercială “Brokasig Expert Broker de Asigurare” - S.R.L.

 

932. - Decizie privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “Brokasig Expert Broker de Asigurare” - S.R.L.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii contributiilor voluntare, în lei, ale României la Centrul de informare al ONU si la Fondul Natiunilor Unite pentru Copii pe anul 2010

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiilor voluntare, în lei, ale României la Centrul de informare al ONU si la Fondul Natiunilor Unite pentru Copii pe anul 2010, în sumă totală de 234.800 lei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Sumele necesare plătii contributiilor prevăzute la art. 1 se suportă din fondurile aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 octombrie 2010.

Nr. 1.076.

 

ANEXĂ

 

Contributiile voluntare, în lei, ale României la Centrul de informare al ONU si la Fondul Natiunilor Unite pentru Copii pe anul 2010

 

Nr. crt.

Centrul de informare al ONU/Fondul Natiunilor Unite pentru Copii

Contributia pe anul 2010 (lei)

1.

Centrul de informare al ONU

192.000

2.

Fondul Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF)

42.800

TOTAL:

234.800

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Varianta de ocolire a municipiului Iasi - Etapa I - Varianta Sud” - Obiect 1. Varianta trafic greu, sector km 0 + 000 (DN 28) - km 13 + 905 (DJ 248)

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică “Varianta de ocolire a municipiului Iasi - Etapa I - Varianta Sud” - Obiect 1. Varianta trafic greu, sector km 0 + 000 (DN 28) - km 13 + 905 (DJ 248), potrivit hărtii topografice prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. - Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată ce constituie coridorul de expropriere pentru amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Art. 3. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1 suma globală estimată de 24.500 mii lei, alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate cu această destinatie conform Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificările si completările ulterioare, cap. 84.01 “Transporturi”, titlul “Alte transferuri”, pozitia “Investitii ale agentilor economici cu capital de stat”.

Art. 4. - Suma prevăzută la art. 3 se virează de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru lucrarea prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

Art. 5. - Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul cu imobilele care constituie coridorul de expropriere se aduc la cunostinta publică prin afisare la sediul consiliilor locale implicate si vor rămâne afisate până la finalizarea procedurii de despăgubire.

Art. 6. - Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, fără a afecta dispozitiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Pistru Popa Eusebiu Manea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2010.

Nr. 1.115.


*) Anexa se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărtii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului, convenit prin scrisoarea semnată la Washington la 1 iulie 2010 si la Bucuresti la 14 iulie 2010 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari S.U.A., dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului Economia bazată pe cunoastere, semnat la Bucuresti la 8 decembrie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 180/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari S.U.A., dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului “Economia bazată pe cunoastere”, semnat la Bucuresti la 8 decembrie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 92/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul, convenit prin scrisoarea*) semnată la Washington la 1 iulie 2010 si la Bucuresti la 14 iulie 2010 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari S.U.A., dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului “Economia bazată pe cunoastere”, semnat la Bucuresti la 8 decembrie 2005, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 180/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 92/2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Valerian Vreme

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2010.

Nr. 1.117


*) Traducere.


 

BANCA MONDIALA

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERNATIONALĂ

 

1 iulie 2010

 

Excelentei Sale,

Sebastian Vlădescu

ministrul finantelor publice

Bucuresti, România

 

Referitor la: România - Proiectul “Economia bazată pe cunoastere”

(împrumut nr. 4809-RO)

Amendament la Acordul de împrumut

 

Stimate Domnule ministru,

Ne referim la Acordul de împrumut dintre România (împrumutatul) si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) cu amendamente (Acordul), pentru finantarea proiectului mai sus mentionat, datat 8 decembrie 2005, si la scrisoarea dumneavoastră datată 26 noiembrie 2009, prin care se solicită anumite amendamente la Acord.

Prin prezenta suntem de acord cu solicitarea dumneavoastră si amendăm Acordul după cum urmează: 1. Art. 2, sectiunea 2.03 se modifică si va avea următorul continut (modificările sunt scrise în italice): “2.03. Data-limită de tragere va fi 28 februarie 2013 sau orice altă dată ulterioară stabilită de către Bancă. Banca va notifica imediat împrumutatul în legătură cu această dată ulterioară.”

2.Tabelul prezentat în paragraful 1 din anexa nr. 1 se modifică astfel încât să reflecte realocările solicitate. Corespunzător, tabelul revizuit din paragraful 1 din anexa nr. 1 la Acordul de împrumut este prezentat în anexa la prezenta scrisoare.

3. Anexa nr. 2, partea C, alineatul 2 se modifică si va avea următorul continut (modificările sunt scrise în italice):

“2. Înlesnirea adoptării activitătilor comerciale electronice prin:

(i) operarea unei facilităti care să acorde cofinantare prin programul de finantare nerambursabilă din împrumut în favoarea beneficiarilor eligibili si

(ii) asigurarea de servicii de consultantă pentru beneficiarii eligibili pentru a întocmi cererile de cofinantare din programul de finantare nerambursabilă.”

4. Anexa nr. 2, partea D se modifică si va avea următorul continut (modificările sunt scrise în italice):

“Partea D: Managementul de proiect

Asigurarea de fonduri pentru costurile operationale ale UMP; asigurarea de vehicule pentru UMP si servicii de consultantă pentru audit, achizitii si monitorizarea si evaluarea Proiectului.”

Vă rugăm să confirmati acordul dumneavoastră fată cu cele mentionate anterior, în numele României, prin semnarea, datarea si returnarea exemplarului anexat al acestei scrisori. Aceste amendamente vor intra în vigoare la data primirii unui exemplar contrasemnat al prezentei scrisori de amendament.

 

Cu stimă,

Peter Harrold,

director

Europa Centrală si Tările Baltice

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

De acord:

ROMÂNIA

De către: Bogdan Alexandru Drăgoi,

reprezentant autorizat

Functie: secretar de stat

Data: 14 iulie 2010


 

ANEXĂ

ANEXA Nr. 1

 

TRAGEREA

sumelor din împrumut

 

1. Tabelul de mai jos stabileste categoriile de cheltuieli care pot fi finantate din sumele împrumutului, alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie si procentul cheltuielilor pentru articole care urmează să fie astfel finantate în cadrul fiecărei categorii:

 

Categoria

Suma alocată din împrumut (exprimată în dolari S.U.A.)

Procentul din cheltuielile care urmează să fie finantate

(1) Bunuri

33.350.000

100% din cheltuieli externe,

100% din cheltuieli locale si costuri ex-uzină si

80% din alte cheltuieli achizitionate local

(2) Costuri operationale

0

100%

(3) Servicii de consultantă si audit

4.950.000

85% din cheltuieli externe si 75% din cheltuieli locale

(4) Publicitate, monitorizare si evaluare

2.770.000

85% din cheltuieli externe si 75% din cheltuieli locale

(5) Instruiri

6.740.000

100%

(6) Programul de finantare nerambursabilă

7.215.000

100%

(7) Costuri operationale suplimentare

3.390.000

75%

(8) Refinantarea avansului pentru pregătirea proiectului

1.464.039

Sume datorate conform sectiunii 2.02 (c) a prezentului acord

(9) Nealocate

120.961

 

TOTAL

60.000.000”

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Timis si în administrarea Consiliului Judetean Timis

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1)si al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Timis si în administrarea Consiliului Judetean Timis.

Art. 2. - (1) După preluare, imobilul prevăzut la art. 1 se utilizează în vederea desfăsurării activitătii unor servicii de interes judetean si construirea de locuinte prin programe derulate de Agentia Natională pentru Locuinte, potrivit legislatiei în vigoare.

(2) Consiliul Judetean Timis va transfera în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, conform legii, întregul fond locativ de minimum 50 de unităti locative construite pe terenul aferent imobilului prevăzut la art. 1.

(3) în cazul în care nu se respectă destinatia imobilului prevăzută la alin. (1), acesta revine în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părti, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Viorel Oancea,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2010.

Nr. 1.124.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Timis si în administrarea Consiliului Judetean Timis

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Timisoara,

Calea Martirilor nr. 198,

judetul Timis

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Nationale

Judetul Timis, în administrarea Consiliului Judetean Timis

- imobil 1406

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 106.615

- valoarea de inventar: 554.338 lei

Suprafata construită = 9.544 m2

Suprafata desfăsurată = 9.932 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 111.162 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie “Palatul de Justitie Mehedinti”

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie “Palatul de Justitie Mehedinti”, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitie, ai cărui indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti în anexă, va fi realizată din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii, precum si din alte surse legal constituite.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2010.

Nr. 1.126.


 

ANEXĂ

 

MINISTERUL JUSTITIEI

Exemplar unic

Nr.........din..............

- Bucuresti -

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Palatul de Justitie Mehedinti”

 

TITULAR: Ministerul Justitiei

BENEFICIAR: Ministerul justitiei -Tribunalul Mehedinti

AMPLASAMENT: Drobeta-Turnu Severin, str. Serpentina Rosiori nr. 1-3

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

 

- Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA (în preturi la 31 martie 2010; 1 euro = 4,0958 lei)

mii lei

117.161*)

din care:

 

 

 

- constructii- montaj

 

mii lei

81.371

- Esalonarea investitiei/C+M

mii lei

 

 

- anul I

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

29.294

23.629

- anul II

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

52.730

40.213

- anul III

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

35.137

17.529

 

 

 

 

- Capacitate

 

 

 

Suprafata construită

m2

2.661,30 m2

 

Suprafata desfăsurată

m2

15.077,50 m2

 

Suprafata utilă

m2

13.143,40 m2

 

Regim de înăltime

 

D + P + M + 3E

 

Număr mediu justitiabil (beneficiari )/an

 

150.000

 

- Durata de realizare

luni

36

 

 

FACTORI DE RISC

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.

 

FINANTAREA INVESTITIEI

Finantarea obiectivului va fi realizată din fondurile alocate prin bugetul de stat prin bugetul Ministerului Justitiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii, precum si din alte surse legal constituite.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor- Inspectoratul de Politie al Judetului Bihor în domeniul public al orasului Stei si în administrarea Consiliului Local al Orasului Stei, judetul Bihor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1), al art. 12 alin. (1) si (2) si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Pentru imobilul aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, înregistrat la pozitia cu nr. MFP 111.902, valoarea de inventar se modifică astfel: “254.559,68 lei”.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unui imobil, situat în orasul Stei, judetul Bihor, având datele de identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor- Inspectoratul de Politie al Judetului Bihor, în domeniul public al orasului Stei si în administrarea Consiliului Local al Orasului Stei, judetul Bihor, în vederea realizării unor obiective de interes local.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2010.

Nr. 1.128.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului Bihor în domeniul public al orasului Stei si în administrarea Consiliului Local al Orasului Stei, judetul Bihor

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Persoana juridică la care se transferă imobilul

Numărul de identificare atribuit de către MFP

Orasul Stei,

Str. Independentei nr. 19,

judetul Bihor

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului  Bihor

C1 - sediu Politie,

suprafata construită - 306 m2,

valoarea de inventar - 107.125,00 lei

C 2 - constructie administrativă si anexe,

suprafata construită - 49 m2,

valoarea de inventar - 95.959,68 lei

Suprafata terenului - 725 m2

Valoarea de inventar - 51.475,00 lei

Valoarea imobilului - 254.559,68 lei

C.F. Stei - nr. 3.363 Nr. top. 275/25

Domeniul public al orasului Stei

si în administrarea Consiliul Local al Orasului Stei, judetul Bihor

111.902

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică prin înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil situat în municipiul Alba Iulia, str. I.I.C. Brătianu nr. 2, judetul Alba, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2010.

Nr. 1.130.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniului public al statului

 

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile imobilului

Valoarea de inventar

- lei -

Ministerul Finantelor Publice va atribui număr în inventarul domeniului public

Alba Iulia,

str. I.I.C. Brătianu nr. 2

Institutia Prefectului Judetului Alba

Clădire SP+2

- suprafată construită - 521 m2

- suprafată desfăsurată - 1.955 m2

- teren aferent - 1.135 m2

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a unor părti de imobile trecute în domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a unor părti de imobile trecute în domeniul public al statului din domeniul public al unitătilor administrativ-teritoriale prin hotărâri ale acestora, în conditiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru inspectoratele judetene de politie.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtilor din imobilele transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2010.

Nr. 1.131.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtilor de imobile care se transmit din administrarea unor consilii judetene si locale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru inspectoratele de politie judetene

 

Nr.

crt.

Locul unde este situat

imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilelor

Numărul

M.F.P

1.

Comuna Bozovici,

str. M. Eminescu nr. 249 (fost nr. 261),

judetul Caras-Severin

Domeniul public al comunei Bozovici si din administrarea Consiliului Local al Comunei Bozovici, judetul Caras- Severin

Domeniul public al statului si în administrarea  Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie Judetean Caras-Severin

Nr. de încăperi - 1

Suprafata utilă - 21,5 m2

Valoarea de inventar - 8.380,36 lei

112.240

(partial)

2.

Municipiul Fetesti,

Str. Siretului nr. 1,

judetul Ialomita

Domeniul public al municipiului Fetesti si din

administrarea Consiliului Local al Municipiului Fetesti, judetul Ialomita

Domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor -

Inspectoratul de Politie Judetean Ialomita

Nr. de încăperi - 1

Suprafata utilă -35,25 m2

Valoarea de inventar - 10.405,2 lei

113.301

(partial)

3.

Orasul Borsa,

str. Lăzuci nr. 6 (fostă 22 Decembrie),

judetul Maramures

Domeniul public al orasului Borsa si din administrarea Consiliului Local al Orasului Borsa, judetul Maramures

Domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor -

Inspectoratul de Politie Judetean Maramures

Nr. de încăperi - 4

Suprafata utilă - 35,53 m2

Valoarea de inventar - 25.250 lei

112.943

(partial)

4.

Municipiul SIatina,

Str. Primăverii nr. 15,

judetul Olt

Domeniul public al judetului Olt si din administrarea Consiliului Judetean Olt

Domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie Judetean Olt

Nr. de încăperi - 6

Suprafata utilă - 116,75 m2

Valoarea de inventar - 69.646,67 lei

107.806

(partial)

5.

Orasul Scornicesti,

Bd. Muncii nr. 19,

judetul Olt

Domeniul public al orasului Scornicesti si din

administrarea Consiliului Local al Orasului Scornicesti, judetul Olt

Domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie Judetean Olt

Nr. de încăperi - 5

Suprafata utilă - 45,7 m2

Valoarea de inventar - 23.222,35 lei

107.825

(partial)

6.

Municipiul Câmpulung Moldovenesc,

Str. Trandafirilor nr. 2,

judetul Suceava

Domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc si din administrarea Consiliului

Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc,  judetul Suceava

Domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor -

Inspectoratul de Politie Judetean Suceava

Nr. de încăperi - 1

Suprafata utilă - 25,6 m2

Valoarea de inventar - 41,47 lei

111.327

(partial)

7.

Orasul Isaccea,

Str. Dâmbovitei nr. 4,

judetul Tulcea

Domeniul public al orasului Isaccea si din administrarea Consiliului Local al Orasului

Isaccea, judetul Tulcea

Domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie Judetean Tulcea

Nr. de încăperi - 1

Suprafata utilă - 10,07 m2

Valoarea de inventar - 2.892,34 lei

112.704

(partial)


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Conditiilor generale de contractare a serviciilor de distributie a gazelor naturale, aprobate prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 309/2005

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. m) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Conditiile generale de contractare a serviciilor de distributie a gazelor naturale, aprobate prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 309/2005, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 11 august 2008, se modifică după cum urmează:

1. La capitolul II punctul 1 litera D, litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) alimentarea de către beneficiar sau de către consumatorul eligibil, client al acestuia, a unor terti consumatori/alocarea gazelor naturale pentru alte instalatii de utilizare decât cele legal aprobate, constatate de distribuitor, sau consumul fraudulos de gaze naturale;”.

2. La capitolul II punctul 2 litera k), al patrulea marcator va avea următorul cuprins:

“- consumul fraudulos de gaze naturale/alimentarea de către beneficiar a unor terti consumatori/utilizarea gazelor naturale pentru alte instalatii de utilizare decât cele aprobate;”.

Art. II. - Părtile din contractele de distributie a gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2010.

Nr. 32.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind completarea anexei nr. 2 “Standardul de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale” la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.361/2006 privind aprobarea Standardului de performantă pentru serviciul de transport al gazelor naturale si a Standardului de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. n) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 “Standardul de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale” la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.361/2006 privind aprobarea Standardului de performantă pentru serviciul de transport al gazelor naturale si a Standardului de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 si 27 bis din 16 ianuarie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 9, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) si (5), cu următorul cuprins:

(4) în situatia în care întreruperea durează mai putin de 24 de ore, iar situatia concretă/reală va genera repetarea întreruperii, într-un interval de 24 de ore de la reluarea prestării serviciilor de distributie, OSD trebuie să notifice/informeze consumatorii în termen de 3 ore de la reaparitia întreruperii. Notificarea/Informarea prin modalitătile prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) va contine informatii în legătură cu motivele întreruperii repetate si, după caz, în legătură cu data preconizată pentru reluarea prestării serviciului, în situatia în care acesta nu a fost reluat anterior îndeplinirii obligatiei de notificare/informare.

(5) în cazul în care OSD nu respectă prevederile alin. (4), acesta are obligatia de a plăti penalitătile prevăzute în anexa nr. 1 la indicatorul de performantă IPG 4.”

Art. II. - Operatorii sistemelor de distributie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2010.

Nr. 33.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 2A “Conditii-standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici” la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2009 privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. m) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2A “Conditii-standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici” la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2009 privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 din 24 septembrie 2009, se modifică după cum urmează:

- La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins: “(2) Plata serviciului pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale se efectuează prin instrumentele legale de plată. Obligatia de plată se consideră îndeplinită la data efectuării plătii. Furnizorul are obligatia să pună la dispozitia consumatorului cel putin 3 modalităti de plată a facturii, dintre care cel putin una să îi permită plata în numerar a acesteia, fără costuri suplimentare, în comuna/orasul unde se află locul de consum si care îndeplineste una dintre următoarele conditii:

a) are minimum 1.500 de consumatori casnici de gaze naturale;

b) se află la o distantă mai mare de 20 km fată de altă localitate unde furnizorul asigură posibilitatea plătii facturii în numerar.”

Art. II. - Părtile din contractele pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2010.

Nr. 34.


 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea cu retragerea aprobării a doamnei Floarea Tătar, director executiv/persoană semnificativă la Societatea Comercială “Brokasig Expert Broker de Asigurare” - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în proces ui-verb al al sedintei din data de 28 septembrie 2010, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. X.1.349 din 20 septembrie 2010 privind controlul efectuat la Societatea Comercială “Brokasig Expert Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul în Calea Bucuresti nr. 102, bl. 209, sc. A, ap. 7, municipiul Brasov, judetul Brasov, J08/1347/09.10.2002, CUI 14933212, RBK-136/04.10.2003, reprezentată legal prin doamna Floarea Tătar, director executiv,

a constatat următoarele:

1. Societatea Comercială “Brokasig Expert Broker de Asigurare” - S.R.L., reprezentată legal prin doamna Floarea Tătar, director executiv, nu îsi desfăsoară activitatea la adresa sediului social.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. Au fost înregistrate în registrul comertului mentiuni cu privire la modificarea actului constitutiv al Societătii Comerciale “Brokasig Expert Broker de Asigurare” - S.R.L., fără avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 4 alin. (1) si (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

3. Raportările privind taxa de functionare aferentă lunilor noiembrie si decembrie 2008

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 pct. IV din Normele privind forma si continutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006*), cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

4. Raportările privind taxa de functionare aferentă trimestrelor II, III si IV 2009 au fost transmise cu întârziere.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 pct. III din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

5. Raportările trimestriale privind taxa de functionare aferentă trimestrelor I si II 2010 nu au fost transmise.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 pct. III lit. e) din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le îndeplinească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

6. Situatiile financiare aferente anilor 2008 si 2009 au fost transmise incomplet si cu întârziere.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale pct. 3 si 12.2 din Normele privind încheierea exercitiului financiar 2008 pentru societătile din domeniul asigurărilor aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2009, ale pct. 3 si 12.(1) din Normele privind încheierea exercitiului financiar 2009 pentru societătile din domeniul asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2010.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

7. Raportările contabile si raportările privind evolutia si structura capitalului social aferente semestrului I 2010, precum si raportările aferente trimestrelor I si II 2010 nu au fost transmise.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 pct. II si III din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le îndeplinească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

8. Numele, functia si responsabilitătile stabilite pentru persoana desemnată cu responsabilităti în aplicarea si respectarea prevederilor legale în vigoare privind combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism nu au fost transmise.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 6 alin. (4) din Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

9. Normele si procedurile interne în materie de cunoastere a clientului, de raportare, de păstrare a evidentelor, de control intern, evaluare si gestionare a riscurilor, pentru a preveni si împiedica implicarea lor în operatiuni suspecte de spălare de bani si finantare a actelor de terorism nu au fost transmise.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (10) din Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 5 lit. d) si art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează cu retragerea aprobării acordate doamna Floarea Tătar, director executiv la Societatea Comercială “Brokasig Expert Broker de Asigurare” - S.R.L., cu domiciliul în Str. Bucurestilor nr. 9, bl. 43, sc. A, ap. 3, municipiul Brasov, judetul Brasov, CNP 257032408081.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii doamna Floarea Tătar poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000 cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2010.

Nr. 931.


*) Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006 a fost abrogat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 19 martie 2009.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “Brokasig Expert Broker de Asigurare” - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în proces ui-verb al al sedintei din data de 28 septembrie 2010, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. X.1.349 din 20 septembrie 2010 privind controlul efectuat la Societatea Comercială “Brokasig Expert Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul în Calea Bucuresti nr. 102, bl. 209, sc. A, ap. 7, municipiul Brasov, judetul Brasov, J08/1347/09.10.2002, CUI 14933212, RBK-136/04.10.2003, reprezentată legal prin doamna Floarea Tătar, director executiv, a constatat următoarele:

1. Societatea Comercială “Brokasig Expert Broker de Asigurare” - S.R.L., reprezentată legal prin doamna Floarea Tătar, director executiv, nu îsi desfăsoară activitatea la adresa sediului social.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 2 lit. (e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. (a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. Au fost înregistrate în registrul comertului mentiuni cu privire la modificarea actului constitutiv al Societătii Comerciale “Brokasig Expert Broker de Asigurare” - S.R.L., fără avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 4 alin. (1) si (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.


Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

3. Raportările privind taxa de functionare aferentă lunilor noiembrie si decembrie 2008.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 pct. IV din Normele privind forma si continutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006*), cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

4. Raportările privind taxa de functionare aferentă trimestrelor II, III si IV 2009 au fost transmise cu întârziere.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 pct. III din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

5. Raportările trimestriale privind taxa de functionare aferentă trimestrelor I si II 2010 nu au fost transmise.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 pct. III lit. e) din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le îndeplinească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

6. Situatiile financiare aferente anilor 2008 si 2009 au fost transmise incomplet si cu întârziere.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, pct. 3 si 12.2 din Normele privind încheierea exercitiului financiar 2008 pentru societătile din domeniul asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2009, pct. 3 si 12.(1) din Normele privind încheierea exercitiului financiar 2009 pentru societătile din domeniul asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2010.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

7. Raportările contabile si raportările privind evolutia si structura capitalului social aferente semestrului I 2010, precum si raportările aferente trimestrelor I si II 2010 nu au fost transmise.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, art. 3 pct. II si III din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le îndeplinească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

8. Numele, functia si responsabilitătile stabilite pentru persoana desemnată cu responsabilităti în aplicarea si respectarea prevederilor legale în vigoare privind combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism nu au fost transmise.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 6 alin. (4) din Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

9. Normele si procedurile interne în materie de cunoastere a clientului, de raportare, de păstrare a evidentelor, de control intern, evaluare si gestionare a riscurilor, pentru a preveni si împiedica implicarea lor în operatiuni suspecte de spălare de bani si finantare a actelor de terorism nu au fost transmise.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (10) din Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

10. Doamna Floarea Tătar, director executiv la Societatea Comercială “Brokasig Expert Broker de Asigurare” - S.R.L. a fost sanctionată de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu retragerea aprobării, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Astfel Societatea Comercială “Brokasig Expert Broker de Asigurare” - S.R.L. nu mai îndeplineste conditiile prevăzute de art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 lit. h) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează cu retragerea autorizatiei de functionare Societatea Comercială “Brokasig Expert Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul în Calea Bucuresti nr. 102, bl. 209, sc. A, ap. 7, municipiul Brasov, judetul Brasov, J08/1347/09.10.2002, CUI 14933212, RBK-136/04.10.2003.

Art. 2. - Societatea Comercială “Brokasig Expert Broker de Asigurare” - S.R.L. va notifica asiguratii să achite primele de asigurare în conturile societătilor de asigurare, societatea rămânând direct răspunzătoare de îndeplinirea obligatiilor asumate până la data comunicării prezentei decizii.

Art. 3. - (1) împotriva prezentei decizii Societatea Comercială “Brokasig Expert Broker de Asigurare” - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2010.

Nr. 932.


*) Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006 a fost abrogat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 19 martie 2009.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.