MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 790/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 790         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 25 noiembrie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

212. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante

 

1.092. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

105. - Ordonantă de urgentă pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii

 

1.122. - Hotărâre privind modificarea si completarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002

 

1.163. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă

 

1.164. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor, precum si a Hotărârii Guvernului nr. 839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării si protectiei porcinelor

 

1.171. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes national în domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum si în domeniul asistentei sociale a persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost si persoanelor victime ale violentei în familie si a finantării acestor programe


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 23 mai 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul legii se modifică si va avea următorul cuprins:

“LEGE

privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si testarea si înregistrarea soiurilor de plante”

2. La articolul 1, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale asigură cadrul organizatoric si respectarea prevederilor legale privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, în vederea comercializării semintelor si a materialului săditor, precum si testarea, înregistrarea si protectia soiurilor de plante.

(2) Semintele si materialul săditor din speciile de plante cărora li se aplică prevederile prezentei legi, precum si regulile aplicabile acestora, după caz, se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, cu respectarea prevederilor comunitare în domeniu.”

3. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - În domeniul de activitate prevăzut la art. 1, Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin autoritătile oficiale desemnate - Inspectia Natională pentru Calitatea Semintelor, denumită în continuare I.N.C.S., si Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor-, îi revin următoarele atributii si răspunderi principale:

a) elaborează si aprobă metodologia de instruire, atestare, înregistrare a operatorilor economici, implicati profesional, indiferent de forma de proprietate, care produc în vederea comercializării, prelucrează si comercializează seminte din speciile de plante prevăzute la art. 1;

b) asigură cadrul organizatoric pentru controlul si certificarea semintelor din punct de vedere al identitătii si puritătii varietale si al standardelor de calitate, inclusiv a stării fitosanitare, în vederea utilizării si comercializării semintelor;

c) urmăreste, coordonează si controlează aplicarea de către operatorii economici înregistrati a normelor si regulilor privind producerea, prelucrarea, controlul, certificarea si comercializarea semintelor si a materialului săditor;

d) elaborează si aprobă normele nationale pentru producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor, precum si pe cele privind ajutoarele financiare, în conformitate cu reglementările si procedurile comunitare în domeniu;

e) sprijină dezvoltarea cercetărilor autohtone pentru crearea de soiuri din speciile de plante de interes economic si stabileste măsuri pentru protejarea producătorilor agricoli, persoane fizice si juridice, împotriva riscului utilizării de seminte ori de soiuri necorespunzătoare, reglementând folosirea la însământare a semintelor certificate sau care îndeplinesc conditiile si normele de calitate reglementate ori din soiuri acceptate conform prezentei legi;

f) colaborează cu organizatiile si asociatiile profesionale din domeniul semintelor, cu companiile de seminte, cu operatorii economici înregistrati si implicati în producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si a materialului săditor pentru aplicarea măsurilor necesare, în vederea respectării prevederilor legale comunitare si nationale, inclusiv prin punerea la dispozitie a informatiilor relevante de care dispun;

g) urmăreste aplicarea prevederilor prezentei legi, a prevederilor comunitare si nationale, precum si a celor ce rezultă din conventiile si acordurile internationale la care România este parte, în domeniul producerii, prelucrării, controlului calitătii si comercializării semintelor, a materialului săditor si a protectiei noilor soiuri de plante;

h) stabileste măsuri pentru eliminarea posibilitătilor de perturbare a pietei semintelor, pentru conservarea resurselor genetice de plante si pentru protectia mediului, sănătătii umane si animale, în conformitate cu prevederile si procedurile comunitare;

i) asigură cadrul organizatoric pentru testarea si înregistrarea soiurilor în Registrul soiurilor de plante înregistrate, denumit în continuare Registrul soiurilor, si în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, denumit în continuare Catalog oficial, în vederea utilizării si comercializării semintelor si a materialului săditor, precum si pentru acordarea brevetului de soi;

j) aprobă publicarea anuală sau periodică, după caz, a listei cuprinzând soiurile în Catalogul oficial al soiurilor de plante înregistrate, precum si lista ori listele cuprinzând soiurile recomandate a se utiliza de către cultivatorii din România sau abilitează publicarea acestora.”

4. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Definirea termenilor de specialitate utilizati este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta lege si care poate fi modificată si completată de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în functie de evolutia cunostintelor de specialitate si a reglementărilor comunitare sau a altor organisme internationale în domeniu, la care România este parte.”

5. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Producerea în vederea comercializării, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor se realizează de către:

a) operatorii economici cu sediul social pe teritoriul României, persoane fizice sau juridice, înregistrati în acest scop si care au primit autorizatie eliberată de autoritatea oficială desemnată;


b) alti operatori economici cu sediul social pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene, înregistrati în acest scop pe teritoriul unui stat membru, dar care prestează servicii pe teritoriul României, după caz.

(2) Operatorii economici - persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) lit. a) - pot fi înregistrati, la cerere, dacă fac dovada că dispun de dotările tehnico-materiale necesare si de personal care are cunostinte corespunzătoare pentru activitatea solicitată, conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele privind starea fitosanitară, după caz.

(3) Metodologia de înregistrare si eliberare a autorizatiei prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, în conformitate cu prevederile comunitare.”

6. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Operatorii economici înregistrati pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor au următoarele obligatii:

a) să respecte normele si regulile în vigoare privind producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor, inclusiv cele privind starea fitosanitară, după caz, si să se supună controlului tehnic si economic efectuat de autoritătile oficiale abilitate, conform legii;

b) să tină la zi evidenta productiei, a tranzactiilor si a stocurilor de seminte într-un registru de intrări si iesiri, conform modelului stabilit prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, pe care să îl pună la dispozitia autoritătilor oficiale, la cererea acestora;

c) să respecte prevederile legale privind protectia soiurilor de plante protejate prin brevet;

d) să declare autoritătii oficiale desemnate suprafetele pentru producerea semintelor si cantitătile pe care le propun pentru certificare si comercializare, precum si datele tehnice, statistice si raportările solicitate de autoritatea oficială desemnată, în termenul stabilit de aceasta;

e) să asigure folosirea metodelor de înmultire si a tehnologiilor adecvate, autocontrolul calitătii si al cerintelor de calitate si să garanteze beneficiarilor calitatea semintelor livrate pe perioada de valabilitate.”

7. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Autorizatia acordată în urma înregistrării unui

operator economic pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor, după caz, poate fi retrasă temporar ori definitiv numai de autoritatea oficială care a eliberat-o, dacă se constată că au fost încălcate obligatiile ce îi revin potrivit prevederilor art. 5.

(2) Autoritatea oficială desemnată poate aplica prevederile alin. (1) si pentru alte încălcări ale regulilor si normelor, prevăzute în prezenta lege.”

8. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Operatorii economici producători de seminte înregistrati încheie în scris contracte, conventii sau întelegeri cu producătorii agricoli învecinati, persoane fizice ori juridice, pentru respectarea de către acestia a distantelor de izolare fată de culturile destinate loturilor semincere, conform normelor tehnice stabilite.

(2) Pentru asigurarea calitătii semintelor, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale poate stabili prin regulament, pentru anumite specii, soiuri sau tipuri de seminte, zone închise de multiplicare, ca o conditie prealabilă de recunoastere.”

9. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Amelioratorii sau mentinătorii de soiuri pun la dispozitia operatorilor economici înregistrati, care multiplică aceste soiuri, tehnologiile specifice de producere a semintelor pe bază de contract, acordul de multiplicare pentru soiurile protejate prin brevet si descrierea caracterelor morfologice, în conformitate cu Uniunea Internatională pentru Protectia Noilor Soiuri de Plante, denumită în continuare U.P.O.V., în conditiile legii.”

10. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Producerea semintelor din categoriile prebază si bază se face de către sau sub responsabilitatea persoanelor fizice ori juridice, specificate ca mentinător, sau de către reprezentanti legali ai acestora, specificati în Registrul soiurilor, si publicate în Catalogul oficial pentru anul respectiv sau în Catalogul comun al Comunitătii Europene, în cataloagele statelor membre ori în lista soiurilor Organizatiei de Cooperare si Dezvoltare Economică, denumită în continuare O.C.D.E., sau de alti operatori economici multiplicatori pe bază de contract cu mentinătorul soiului, după caz.”

11. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Operatorii economici înregistrati pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor răspund pentru calitatea si identitatea acestora si vor suporta daunele provocate beneficiarilor pentru comercializarea de seminte necorespunzătoare, conform legislatiei în vigoare.”

12. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Operatorii economici înregistrati pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor au obligatia de a le depozita, manipula, trata si transporta pe specii, soiuri, categorii si loturi de seminte, în ambalaje specifice, corespunzătoare, etichetate conform normelor în vigoare.”

13. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Regulile si normele tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii si/sau comercializarea semintelor, procedurile de înregistrare, de supraveghere, de monitorizare si de autorizare a activitătilor operatorilor economici se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, cu respectarea prevederilor prezentei legi si a reglementărilor Uniunii Europene, a O.C.D.E., a Asociatiei Internationale pentru Testarea Semintelor, denumită în continuare I.S.T.A., a U.P.O.V., a Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante, denumit în continuare C.P.V.O., sau a altor organisme internationale la care România este parte, după caz. (2) Regulile si normele privind testarea, înregistrarea si protectia soiurilor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, cu respectarea prevederilor prezentei legi si a reglementărilor Uniunii Europene, ale O.C.D.E., ale U.P.O.V. sau ale altor organisme internationale la care România este parte, după caz.”

14. La articolul 13, alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Sământa se comercializează în ambalaje specifice, închise si marcate cu o etichetă oficială si/sau a furnizorului, după caz, imprimată cu informatiile prevăzute de regulile si normele tehnice. Reambalarea si reetichetarea sunt permise oficial sau sub supraveghere oficială, conform regulilor si normelor comunitare si nationale si numai de către operatorii economici înregistrati în acest scop.

(3) Sământa brută a cărei identitate este atestată oficial se poate comercializa în vederea prelucrării numai în baza prevederilor contractului încheiat între producător si mentinătorul soiului.”

15. La articolul 13, alineatul (2) se abrogă.

16. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Sământa din soiurile speciilor de plante stabilite de directivele Comunitătii Europene poate fi produsă în România sau în alte state membre în scopul comercializării, respectiv poate fi comercializată, numai dacă soiul este înregistrat în Catalogul comun al Comunitătii Europene sau în


Catalogul oficial ori în cataloagele statelor membre, în conformitate cu prevederile comunitare.

(2) Sământa din soiurile speciilor de plante provenite din alte tări decât cele din Uniunea Europeană, denumite în continuare tări terte, poate fi produsă, respectiv comercializată, în măsura în care acestea respectă reglementările comunitare si nationale în vigoare, iar soiul este înregistrat în Catalogul oficial sau în Catalogul comun al Comunitătii Europene ori în cataloagele statelor membre.

(3) Soiurile care nu sunt înregistrate conform prevederilor alin. (1) se pot comercializa astfel:

a) semintele importate din tări terte destinate multiplicării, conform regulilor O.C.D.E. sau pe baze contractuale, în vederea exportului integral;

b) cantitătile destinate altor scopuri de testare sau experimentare, în măsura în care apartin unui soi pentru care a fost depusă o cerere de testare în vederea înscrierii în Catalogul oficial al României sau în catalogul altui stat membru al Comunitătii Europene, conform procedurilor comunitare. În cazul unui soi modificat genetic se vor respecta prevederile legale privind evitarea riscurilor pentru sănătatea omului si a mediului înconjurător;

c) semintele din genuri si specii de plante, altele decât cele prevăzute la lit. a) si b), stabilite de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, cu respectarea procedurilor comunitare.

(4) Speciile si soiurile care nu sunt înregistrate conform prevederilor alin. (1) pot fi importate din tări terte, cu avizul autoritătii oficiale desemnate, astfel:

a) semintele destinate pentru scopuri stiintifice sau de selectie;

b) semintele destinate testării în vederea înregistrării;

c) seminte pentru loturi demonstrative;

d) seminte pentru reclamă, promovare si expozitii.”

17. Articolul 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Pentru conservarea resurselor genetice de plante, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale se stabilesc conditii specifice privind testarea si înregistrarea soiurilor, producerea, controlul calitătii si comercializarea semintelor din aceste plante, în conformitate cu prevederile comunitare.”

18. Articolul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - Prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale se pot stabili conditii speciale care să reglementeze comercializarea unor categorii de seminte neprevăzute la art. 13-15.”

19. La articolul 17, alineatele (1)-(3) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Operatorii economici înregistrati pentru comercializarea semintelor pot efectua importuri si exporturi de seminte din si în tări terte în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, ale O.C.D.E. si cu normele interne, după caz.

(2) Importul de seminte din tări terte este admis cu avizul prealabil al autoritătii oficiale desemnate a Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în conditiile regulilor si normelor tehnice în vigoare si ale procedurilor comunitare.

(3) Importul de seminte din tări terte, pentru speciile si soiurile la care se constată echivalenta cerintelor de producere si de control sau certificare, se admite cu respectarea prevederilor art. 14. Echivalenta se constată de autoritatea oficială desemnată, conform procedurilor comunitare.

(5) Importatorii vor comunica efectuarea importului autoritătilor oficiale teritoriale desemnate ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, care vor verifica respectarea conditiilor de import si punere pe piată.”

20. La articolul 17, alineatul (4) se abrogă.

21. La articolul 17, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) Operatorii economici importatori vor înregistra cantitătile de seminte importate si exportate în Registrul de intrări si iesiri.”

22. Articolul 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - Sământa importată circulă pe piata internă în ambalajele specifice si cu etichetele originale. Reambalarea si reetichetarea sunt permise sub supraveghere oficială si numai de către operatorii economici înregistrati în acest scop, conform prevederilor legislatiei în vigoare.”

23. Articolul 19 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - Exportul de seminte în tări terte este admis pe baze contractuale, cu conditia respectării reglementărilor interne si internationale privind circulatia semintelor destinate comertului international, a reglementărilor Comunitătii Europene sau, după caz, a conditiilor solicitate de importator.”

24. La articolul 20, alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) Controlul, certificarea identitătii si testarea calitătii semintelor, înregistrarea, supravegherea, monitorizarea si autorizarea operatorilor economici în toate etapele producerii, prelucrării si comercializării se fac de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale prin I.N.C.S., prin inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor, denumite în continuare I.T.C.S.M.S., si Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor, denumit în continuare L.C.C.S.M.S., în conformitate cu regulile, normele tehnice si reglementările comunitare si internationale în vigoare.

(3) I.T.C.S.M.S. si L.C.C.S.M.S. functionează ca institutii publice cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.”

25. La articolul 20, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) Eliberarea certificatelor internationale pentru semintele din speciile de plante agricole si horticole se efectuează de către L.C.C.S.M.S. Bucuresti, care este laborator oficial, precum si de alte laboratoare ale companiilor de seminte acreditate I.S.T.A.”

26. La articolul 20, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) I.T.C.S.M.S. si L.C.C.S.M.S. răspund pentru documentele oficiale pe care le emit. Documentele oficiale privind certificarea calitătii semintelor, cuprinse în legislatia în vigoare, pot fi emise doar de laboratoarele autorizate, în conformitate cu procedurile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.”

27. La articolul 21, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) I.N.C.S., în calitate de autoritate oficială natională desemnată, are următoarele atributii:

a) instruieste, atestă, înregistrează, eliberează si retrage autorizatiile de functionare pentru operatorii economici care efectuează operatiuni de producere, prelucrare si/sau comercializare a semintelor, după caz, cu respectarea prevederilor art. 4-6, prin autoritătile oficiale teritoriale;

b) elaborează si propune spre aprobare Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale proiecte de acte normative privind calitatea semintelor si a soiurilor;

c) organizează, coordonează si controlează activitatea I.T.C.S.M.S. si a L.C.C.S.M.S.;

d) elaborează si supune spre aprobare reguli, norme si metodologii de înregistrare, producere, control, certificare, autorizare si comercializare, potrivit reglementărilor comunitare si internationale în domeniul semintelor la care România este parte, înregistrează solicitările anuale ale operatorilor economici de multiplicare si certificare a semintelor si urmăreste aplicarea acestora;

e) asigură si exercită controlul, în scopul mentinerii calitătii semintelor, la toate categoriile, în precontrol si postcontrol, prin scheme si tehnici stiintifice adecvate;

f) asigură legătura cu structurile de specialitate din cadrul Uniunii Europene si al altor organizatii internationale specializate în domeniul semintelor si soiurilor si reprezintă România în relatiile cu acestea;

g) autorizează persoanele fizice sau juridice care întrunesc conditiile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru a efectua inspectii în câmp, a preleva esantioane de seminte, precum si laboratoarele care testează calitatea semintelor, emit documente si efectuează alte activităti specifice sub supravegherea sa;

h) poate retrage autorizarea, anula documentele emise sau măsurile luate de către persoanele fizice ori juridice autorizate, dacă se constată că au fost încălcate obligatiile ce le revin potrivit normelor si controlului de autorizare;

i) asigură instruirea si atestarea personalului oficial de specialitate, precum si a personalului operatorilor economici autorizati pentru activităti specifice;”.

28. La articolul 21 alineatul (1), după litera i) se introduc două noi litere, literele j) si k), cu următorul cuprins:

,,j) monitorizează activitătile desfăsurate de operatorii economici, prin autoritătile oficiale teritoriale, în scopul verificării îndeplinirii continue a cerintelor prevăzute la art. 5;

k) rezolvă litigii de specialitate în domeniul său de activitate.”

29. La articolul 21, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru efectuarea controlului, certificării, înregistrării, autorizării, supravegherii, monitorizării testelor de calitate a semintelor si a altor servicii prestate, solicitantul va plăti contravaloarea prestatiilor odată cu admiterea cererii, conform tarifelor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale. Sumele rezultate se constituie ca venituri proprii ale I.T.C.S.M.S. si L.C.C.S.M.S.”

30. La articolul 22, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) Categoriile de sământă care se controlează si pentru care se pot emite certificate oficiale care să ateste identificarea si calitatea acestora, în conditiile prezentei legi, sunt:

a) sământa prebază;

b) sământa bază;

c) sământa certificată;

d) sământa comercială de plante oleaginoase si furajere.”

31. La articolul 22, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Categoria de sământă standard se supune unui control oficial în postcontrol pentru verificarea identitătii si puritătii varietale.”

32. La articolul 22, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Autoritatea oficială poate, prin regulile si normele de producere, control, certificare si comercializare, să includă mai multe generatii la categoriile de sământă prebază sau bază ori să subdividă aceste categorii prin generatii, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene si ale organismelor internationale în domeniu la care România este parte sau cu reguli nationale, după caz.”

33. Articolul 23 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - Se admit pentru control si certificare oficială ori sub supraveghere oficială genurile, speciile si soiurile stabilite

în conditiile prezentei legi sau ale reglementărilor comunitare specifice.”

34. Articolul 24 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - (1) Este interzisă comercializarea semintelor care nu respectă regulile si normele în vigoare, inclusiv cele de ambalare, închidere, sigilare si etichetare.

(2) Se interzice impunerea altor restrictii de comercializare a semintelor, în ceea ce priveste caracteristicile acestora, conditiile de examinare, marcare si închidere, decât cele prevăzute de prezenta lege sau de alte reglementări specifice în vigoare.

(3) Pentru anumite specii sau grupe de specii, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în conformitate cu procedurile Comunitătii Europene, poate aproba, pentru micii producători ale căror productie si comercializare sunt destinate utilizatorilor finali si care nu sunt implicati profesional în producerea de material de înmultire, să comercializeze pe piata locală material care nu satisface cerintele generale privind ambalarea, sistemul de închidere si etichetare, fără a aduce prejudicii reglementărilor de carantină fitosanitară si cu garantarea calitătii acestora.”

35. Articolul 25 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - Pentru depăsirea unor dificultăti temporare de aprovizionare generală cu sământă certificată sau cu sământă standard pe teritoriul Comunitătii Europene poate fi decis, în conformitate cu procedurile Comunitătii Europene, pentru o perioadă determinată, să se comercializeze cantităti necesare de sământă dintr-o categorie ce corespunde unor cerinte mai putin stricte decât cele prevăzute de regulile si normele în vigoare, precum si de seminte din soiuri care nu sunt incluse în Catalogul comun al Comunitătii Europene, catalogul national al unui stat membru, respectiv în Catalogul oficial.”

36. La articolul 26, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 26. - (1) Operatorii economici - persoane fizice sau juridice - înregistrati pentru producerea de seminte pot beneficia de ajutoare financiare comunitare ori nationale pentru producerea de seminte certificate, realizată în baza unui contract sau a declaratiei de multiplicare înregistrate la autoritatea oficială desemnată, în conditiile stabilite de reglementările comunitare ori nationale, după caz.

(2) Prevederile comunitare în domeniul semintelor si materialului săditor stabilite prin directive si decizii se transpun prin acte normative nationale de implementare.”

37. La articolul 26, alineatele (3) si (4) se abrogă.

38. Articolele 27 si 28 se abrogă.

39. Titlul capitolului V se modifică si va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL V

Testarea, înregistrarea si protectia soiurilor de plante”

40. Articolul 29 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale asigură cadrul organizatoric pentru testarea si înregistrarea soiurilor în Registrul soiurilor si în Catalogul oficial, precum si în Registrul national al brevetelor pentru soiuri.

(2) Soiurile din speciile înregistrate în Catalogul Comunitătii Europene sau în catalogul national al unui stat membru al acesteia se echivalează cu soiurile înregistrate în Catalogul oficial, în conformitate cu prevederile comunitare în vigoare.

(3) Testarea soiurilor si înregistrarea acestora în Catalogul oficial, în vederea cultivării si comercializării, acordarea brevetelor în vederea protectiei juridice a noilor soiuri, în conditiile Legii nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante, republicată, se fac de către Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor, autoritate natională oficială desemnată, institutie publică în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în conformitate cu regulile si reglementările internationale în vigoare.”


41. Articolul 30 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 30. - Semintele din soiurile radiate din Catalogul oficial, în situatiile prevăzute la art. 36, mai pot fi certificate si comercializate după radiere pentru o perioadă de până la data de 30 iunie a anului al treilea de la radiere.”

42. La articolul 31, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - (1) înregistrarea unui soi în Registrul soiurilor si publicarea lui în Catalogul oficial se fac prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, după ce s-a stabilit, în urma examinării tehnice efectuate de Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor, că îndeplineste conditiile de distinctivitate, uniformitate si stabilitate si că pentru soiurile din speciile stabilite de reglementările comunitare soiul posedă valoare agronomică si/sau de utilizare.”

43. La articolul 31, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Testele de distinctivitate, uniformitate si stabilitate efectuate de o institutie similară din alt stat membru al Uniunii Europene sunt oficial recunoscute.”

44. La articolul 31, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Soiurile care îndeplinesc conditiile de acordare a protectiei se înregistrează în Registrul national al brevetelor pentru soiuri.”

45. Articolul 32 se abrogă.

46. Articolul 33 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 33. - La înregistrarea în Registrul soiurilor, fiecare soi trebuie să fie individualizat printr-o denumire acceptată, care să facă posibilă identificarea sa, în conformitate cu procedurile Comunitătii Europene.”

47. Articolul 34 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - Înscrierea soiurilor pentru examinare se face pe baza unei cereri a amelioratorului sau a reprezentantului acestuia, împuternicit în scris, însotită de chestionarul tehnic U.P.O.V., C.RV.O. sau de ghidul national si de asigurare a cantitătilor de seminte necesare examinării.”

48. Articolul 35 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 35. - Pentru un soi local, dintr-o regiune bine determinată, sau dacă amelioratorul nu mai există, înregistrarea ori prelungirea acesteia se poate face din oficiu de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin Institutul de Stat pentru înregistrarea si Testarea Soiurilor, care stabileste si mentinătorul soiului respectiv, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene.”

49. La articolul 36, literele a) si f) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) se dovedeste necorespunzător din punctul de vedere al distinctivitătii, uniformitătii si stabilitătii, caracteristici pe baza cărora a fost făcută înregistrarea în Registrul soiurilor si în Catalogul oficial sau în Registrul national al brevetelor pentru soiuri;

f) titularul certificatului de înregistrare sau mentinătorul nu achită tarifele de mentinere în listă conform legislatiei în vigoare, precum si pentru verificarea soiului pe durata în care acesta este înregistrat;”.

50. La articolul 36, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

,,h) dacă legislatia, regulamentele si prevederile directivelor comunitare din domeniu nu sunt respectate.”

51. Articolul 37 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 37. - (1) Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor, denumit în continuare I.S.T.I.S., functionează ca organ de specialitate în subordinea Ministerului

Agriculturii si Dezvoltării Rurale, finantat din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.

(2) I.S.TI.S. are următoarele atributii:

a) elaborează metodologia de examinare tehnică si de prezentare a noilor soiuri, în vederea înregistrării în Registrul soiurilor si a publicării în Catalogul oficial si în Registrul national al brevetelor pentru soiuri, tinând seama de reglementările interne si internationale în vigoare;

b) examinează soiurile pentru care se cere înregistrarea si/sau protectia prin efectuarea testelor de distinctivitate, uniformitate si stabilitate, precum si în functie de specie a testelor privind determinarea valorii agronomice si de utilizare;

c) elaborează metodologia privind protectia noilor soiuri de plante;

d) efectuează verificarea anuală a puritătii varietale a soiurilor multiplicate, dispusă de autoritatea oficială de control si certificare;

e) previne înstrăinarea materialului biologic aflat în examinare si asigură confidentialitatea informatiilor obtinute, la cererea amelioratorului;

f) asigură depozitarea probelor de seminte si material săditor de referintă din soiurile înregistrate;

g) elaborează la cerere liste ale soiurilor recomandate;

h) este depozitarul Registrului soiurilor, editează si publică anual Catalogul oficial, Registrul national al brevetelor pentru soiuri;

i) administrează colectiile de referintă la speciile pentru care se efectuează testul de distinctivitate, conformitate, stabilitate (D.U.S.);

j) organizează si testează soiurile pentru care se cere înregistrarea, în propriile centre de testare a soiurilor, denumite în continuare C.T.S., în institutii similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau pentru unele activităti sub supravegherea sa;

k) examinează, la cerere, soiurile înregistrate din punct de vedere agronomic în vederea înscrierii acestora în listele soiurilor recomandate;

l) asigură legătura cu organismele si organizatiile internationale în domeniul testării, înregistrării soiurilor, precum si protectia soiurilor;

m) cooperează cu institutiile similare din statele membre ale Uniunii Europene referitoare la problematica înregistrării soiurilor si încheie contracte bilaterale cu statele membre ale Uniunii Europene si tări terte în domeniul de activitate;

n) efectuează activitatea de testare a rezistentei la erbicide si la atacul dăunătorilor pentru soiurile care au indusă această rezistentă, pentru care solicitantul va plăti tarifele stabilite prin ordin al ministrul agriculturii si dezvoltării rurale;

o) participă la proiecte de cercetare din planul national de cercetare în colaborare cu alte unităti de cercetare agricolă sau de învătământ, precum si la proiecte internationale de cercetare.

(3) I.S.TI.S. are în subordine C.TS.-uri, subunitătile fără personalitate juridică, amplasate în diferite conditii ecologice ale tării care formează reteaua oficială de testare a soiurilor.

(4) Regulamentul de organizare si functionare a I.S.TI.S. se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.”

52. Articolul 38 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 38. - Se constituie Consiliul tehnic pentru soiuri si seminte de plante si material săditor, organism consultativ al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale. Componenta si atributiile acestuia se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.”

53. La articolul 39, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 39. - (1) Pentru efectuarea lucrărilor de examinare tehnică a soiurilor, solicitantul va plăti, odată cu aprobarea înscrierii pentru examinare sau pentru efectuarea testelor de verificare pentru controlul mentinerii puritătii varietale a soiului înregistrat, sumele prevăzute în tarifele stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.

(2) Sumele rezultate se constituie ca venituri proprii ale I.S.T.I.S.”

54. La articolul 39, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:

“(3) Pentru efectuarea testării soiurilor, a verificării mentinerii soiurilor si publicării lor anuale în Catalogul oficial si a altor servicii prestate, solicitantul va plăti contravaloarea prestatiilor odată cu admiterea cererii, conform tarifelor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, sumele rezultate constituindu-se ca venituri proprii.

(4) Se vor constitui ca venituri proprii si veniturile obtinute din valorificarea productiei agricole, precum si alte venituri cum ar fi donatii si sponsorizări primite potrivit legii.

(5) Pentru lucrările agricole, I.S.T.I.S. poate utiliza forta de muncă sezonieră cu contract de muncă pe perioadă determinată.”

55. Articolul 40 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - Soiurile care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 31 si 33 sunt considerate înregistrate, se înscriu în Registrul soiurilor si se publică în Catalogul oficial, iar amelioratorului i se eliberează de către I.S.T.I.S. un certificat de înregistrare a soiului. La cerere se pot înregistra si formele parentale folosite la obtinerea hibrizilor comerciali.”

56. La articolul 41, alineatele (1), (2) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 41. - (1) Protectia soiurilor de plante este asigurată de către I.S.T.I.S., începând cu data de 1 iulie 2011, potrivit Legii nr. 255/1998, republicată.

(2) Drepturile amelioratorilor asupra noilor soiuri de plante din toate genurile si speciile sunt recunoscute si apărate prin acordarea de brevet de soi, în conditiile Legii nr. 255/1998, republicată.

(4) Dreptul de a produce si/sau de a comercializa sământa unui soi protejat se poate transmite contractual oricărei persoane fizice sau juridice, înregistrată conform prevederilor art. 4, care se angajează să achite titularului de brevet o redeventă stabilită de comun acord.”

57. La articolul 41, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) si (6), cu următorul cuprins:

“(5) Nerespectarea prevederilor alin. (4) atrage plata contravalorii redeventei majorată de 5 ori si plata altor daune care rezultă din aceasta, precum si retragerea autorizatiei de productie si de comercializare a semintelor.

(6) Detinătorul brevetului de soi are dreptul să urmărească respectarea prevederilor contractuale prin expertiză tehnică si financiară sau pe orice cale legală, inclusiv pentru toate situatiile prevăzute de Legea nr. 255/1998, republicată.”

58. Articolul 45 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 45. - După obtinerea certificatului de înregistrare a

soiului, titularul acestuia are obligatia de a pune la dispozitia I.S.T.I.S. un esantion-martor de seminte sau de plante, care se va conserva si va constitui proba de referintă.”

59. Articolul 46 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 46. - (1) Titularul certificatului de înregistrare a soiului plăteste efectuarea examinării si verificării mentinerii identitătii si puritătii varietale, precum si a publicării soiului, pe toată durata în care acesta este înscris în Registrul soiurilor si publicat în Catalogul oficial, conform prevederilor art. 39.

(2) Verificarea anuală a puritătii varietale a soiurilor multiplicate în România se efectuează conform metodologiei si tarifelor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.”

60. Articolul 47 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 47. - (1) I.N.C.S., prin autoritătile oficiale subordonate, poate dispune retinerea oricărei cantităti de sământă pregătită pentru comercializare, în timpul sau după comercializare, găsită fără documente de calitate ori de stare fitosanitară, prevăzute de legislatia în vigoare, sau cu documente necorespunzătoare dispozitiilor legale, până la clarificarea situatiei, după caz.

(2) în cazul în care sământa nu corespunde conditiilor legale în vigoare, autoritatea prevăzută la alin. (1) interzice comercializarea si dispune returnarea acesteia, folosirea în alte scopuri, blocarea si/sau distrugerea pe cheltuiala titularului.”

61. La articolul 48, partea introductivă si literele a)-c) si f) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 48. - Constituie contraventii la normele privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii si comercializarea semintelor următoarele fapte:

a) comercializarea de seminte necontrolate, necertificate sau provenite de la persoane fizice ori juridice neînregistrate, conform prevederilor legale;

b) producerea, prelucrarea si comercializarea de seminte, fără autorizatia eliberată de I.N.C.S., prin autoritătile teritoriale de control si certificare a semintelor, cu exceptia celor prevăzute la art. 24 alin. (3);

c) neasigurarea măsurilor corespunzătoare mentinerii calitătii, puritătii si identitătii la recoltarea, conditionarea sau prelucrarea semintelor destinate comercializării;

f) refuzul de a prezenta documentele privind calitatea semintelor, precum si evidentele prevăzute la lit. e), la cererea autoritătii oficiale de control, împuternicite de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale;”.

62. La articolul 48, după litera i) se introduc două noi litere, literele j) si k), cu următorul cuprins:

,,j) nerespectarea regulilor si normelor în vigoare în toate stadiile de producere, prelucrare si comercializare a semintelor;

k) introducerea în tară si comercializarea de seminte din terte tări, fără avizul de specialitate al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale sau neconforme cu reglementările în vigoare.”

63. Articolul 49 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 49. - Faptele prevăzute la art. 48 constituie contraventii în măsura în care nu intră sub incidenta Codului penal.”

64. La articolul 50, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 50. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 48 se sanctionează cu amendă aplicată persoanelor fizice sau juridice, după caz, astfel:

a) cea de la lit. d), cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei;

b) cele de la lit. c), e) si h), cu amendă de la 3.001 lei la 5.000 lei;

c) cele de la lit. a), b) si i), cu amendă de la 5.001 lei la 8.000 lei;

d) cele de la lit. f), g), j) si k), cu amendă de la 8.001 lei la 12.000 lei.”

65. La articolul 51, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 51. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 48 si 50 se fac de către persoanele împuternicite de I.N.C.S. si de către camerele agricole, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale poate împuternici si alte persoane care să constate contraventiile si să aplice sanctiuni.”

66. Articolul 52 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 52. - Prevederile prezentei legi se aplică si soiurilor care sunt înscrise în Registrul soiurilor si, respectiv, în Catalogul oficial, la data intrării în vigoare a prezentei legi. Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale va lua măsuri ca, pentru toate soiurile înscrise în Registrul soiurilor si în Catalogul oficial, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, să emită certificate de înregistrare a soiurilor si să stabilească dreptul de mentinător institutelor, statiunilor agricole, institutiilor de învătământ superior si altor amelioratori sau operatori economici, la solicitarea acestora.”

67. Articolul 53 se abrogă.

68. La anexă, punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“1. Sământă înseamnă orice material de reproducere sau plantare: seminte, fructe, material săditor produs prin orice metode de înmultire, destinat multiplicării ori pentru productia de consum alimentar sau industrial. Materialul săditor înseamnă materialul de înmultire si plantare compus din: plante, părti ale plantei, inclusiv portaltoii, destinate înmultirii si productiei de plante destinate plantării.”

69. La anexă, punctul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

“9. Categoriile de seminte din procesul de producere (multiplicare) sunt definite după cum urmează:

a) sământa amelioratorului înseamnă sământa:

- produsă de către sau sub directa responsabilitate a amelioratorului ori a mentinătorului, folosind selectia conservativă sau alte metode stiintifice specifice;

- care este destinată producerii semintelor de prebază;

- care satisface cerintele impuse de reglementările în vigoare privind puritatea varietală pentru semintele de prebază;

b) sământa de prebază înseamnă sământa din toate verigile biologice dintre sământa amelioratorului si sământa de bază, care:

- a fost produsă de sau sub directa responsabilitate a mentinătorului;

- a fost produsă din sământa amelioratorului ori din sământa de prebază;

- este destinată producerii de sământă de prebază sau de bază;

- satisface cerintele impuse de reglementările în vigoare specificate pentru semintele de prebază;

c) sământa de bază înseamnă sământa:

- produsă de către sau sub directa responsabilitate a mentinătorului;

- care a fost produsă din sământa de prebază;

- care este destinată producerii de sământă certificată;

- care satisface cerintele impuse de reglementările în vigoare specificate pentru semintele de bază;

d) sământa certificată înseamnă:

- în cazul hibrizilor, sământa produsă în loturi de hibridare din sământă de bază si care este destinată producerii de recoltă pentru consum uman, animal sau pentru industrializare;

- în cazul soiurilor, sământa produsă direct din sământă de bază pentru reînmultiri sau pentru consum si care satisface cerintele impuse de reglementările în vigoare specificate pentru semintele certificate;

- la cererea autorului sau a mentinătorului poate fi obtinută dintr-o sământă de prebază;

e) sământa comercială înseamnă sământa care:

- are identitate ca specie;

- corespunde conditiilor impuse de reglementările Uniunii Europene în vigoare specificate pentru semintele comerciale;

- corespunde, în urma unui examen, conditiilor de valoare culturală prevăzute în normele în vigoare;

f) sământa standard de legume înseamnă sământa care:

- are suficientă identitate si puritate varietală;

- este destinată în principal productiei de consum;

- corespunde conditiilor din normele în vigoare;

- este verificată în postcontrol oficial si corespunde din punct de vedere al identitătii si puritătii varietale;

g) material standard de vită-de-vie înseamnă materialul vegetativ care:

- posedă identitate si puritate varietală;

- este destinat pentru producerea de plante tinere de vită-de-vie sau părti de plantă ori pentru productia de struguri;

- corespunde conditiilor din normele în vigoare;

- în urma examinării oficiale se constată că îndeplineste conditiile de mai sus.”

70. La anexă, punctul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

“10. Înregistrarea operatorilor economici înseamnă operatiunea de admitere a unei activităti pe care un operator economic, persoană fizică sau juridică, doreste să o efectueze în cadrul obiectului său de activitate, dacă sunt îndeplinite conditiile tehnice si organizatorice preliminare desfăsurării respectivei activităti.”

71. La anexă, punctul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

“13. Supravegherea oficială înseamnă procedura prin care autoritatea competentă urmăreste si verifică activitatea specifică a unei persoane fizice sau juridice autorizate de autoritatea respectivă să desfăsoare o anumită activitate în numele său.”

72. La anexă, după punctul 13 se introduc două noi puncte, punctele 14 si 15, cu următorul cuprins:

“14. Monitorizarea oficială înseamnă procedura prin care autoritatea competentă, prin inspectorii oficiali, urmăreste sistematic procesul de implementare si respectare a legislatiei în vigoare, pe parcursul activitătii de producere, prelucrare si/sau comercializare a semintelor si a materialului săditor, înregistrează si comunică rezultatele către entitătile direct implicate, în scopul îmbunătătirii permanente a calitătii serviciului prestat.

15. Catalogul oficial înseamnă Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România.”

Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 23 mai 2002, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2010.

Nr. 212.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2010.

Nr. 1.092.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii

 

Situatia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, se motivează prin necesitatea asigurării unei îmbunătătiri a infrastructurii.

Tinându-se cont că infrastructura din România afectează dezvoltarea economică, problema infrastructurii în România creând astfel situatii nefavorabile atât în cadrul mediilor de afaceri, cât si sub aspect social sau de mediu, se impune aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii.

Implementarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii va dezvolta mai multe proiecte de investitie în infrastructură, va influenta economia României, va promova cresterea economică si va crea locuri de muncă. Totodată, va ajuta la îmbunătătirea vietii si sigurantei cetăteanului.

În acest context, modernizarea infrastructurii la standardele europene reprezintă una dintre prioritătile nationale pentru perioada următoare, acest lucru întâmplându-se în conditiile în care cele mai multe studii arată că starea precară a drumurilor, lipsa accesului la sisteme de canalizare, precum si a unei furnizări constante de apă potabilă către populatie reprezintă un impediment în calea dezvoltării economice.

Dezvoltarea infrastructurii la nivelul întregii tări se cere a fi solutionată într-un ritm cât se poate de accelerat. Constructia si repararea drumurilor, asigurarea accesului la sisteme de canalizare, precum si a unei furnizări constante de apă potabilă conduc la dezvoltarea sustinută a economiei si a calitătii vietii.

Adoptarea în regim de urgentă a prezentului act normativ conduce la conformarea cu prevederile aquis-ului comunitar, în ceea ce priveste realizarea sistemelor integrate de alimentare cu apă si canalizare - epurarea apelor menajere, asigurarea alimentării cu apă la standarde europene, extinderea si/sau modernizarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare - epurarea apelor uzate menajere.

Astfel, adoptarea în regim de urgentă a prezentului act normativ conduce la realizarea cu prioritate a investitiilor în infrastructura de mediu pentru protectia si îmbunătătirea calitătii mediului si a standardelor de viată în România si îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană la capitolul 22 “Mediu”, precum si


a investitiilor din domeniul gospodăririi apelor si reducerea efectelor negative ale viiturilor pe cursurile de apă, utilizarea durabilă a resurselor de apă si reabilitarea si protectia zonei costiere.

Neadoptarea în regim de urgenta a Programului national de dezvoltare a infrastructurii conduce la neîndeplinirea obiectivelor asumate în sensul continuării programelor nationale de dezvoltare a infrastructurii.

Avându-se în vedere cele mentionate mai sus este necesară aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii pe calea ordonantei de urgentă.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public si constituie o situatie de urgentă si extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Programul national de dezvoltare a infrastructurii, denumit în continuare P.N.D.I., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Creditele bugetare si de angajament aprobate pentru proiectele cuprinse în anexă nu pot fi virate si utilizate cu altă destinatie.

(3) Creditele de angajament prevăzute pentru anul curent si neangajate se reportează, cu aceeasi destinatie, în anii următori.

(4) Creditele bugetare prevăzute în anul curent, neutilizate până la finele exercitiului bugetar si pentru care nu sunt constituite obligatii de plată, vor fi cuprinse în anii următori, cu încadrarea în valoarea totală aprobată pentru fiecare proiect, precum si în sumele aprobate prin strategia fiscal-bugetară, fără majorarea cheltuielilor totale aprobate anual.

Art. 2. - (1) Finantarea proiectelor prioritare prevăzute în anexă se asigură din sumele alocate anual cu această destinatie din fonduri externe rambursabile si nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetele ministerelor de resort, precum si din alte surse legal constituite, pe baza documentatiilor tehnico-economice aprobate, conform legislatiei în vigoare.

(2) Redistribuiri între sursele de finantare a proiectelor prioritare se pot face în cursul anilor de executie a acestora, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor de resort, asigurându-se încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate.

(3) Ordonatorii principali de credite au obligatia cuprinderii cu prioritate a proiectelor prevăzute în anexă, în buget si în anexele la acesta, cu încadrarea în sumele aprobate în strategia fiscal-bugetară si în limitele de cheltuieli aprobate de Guvern.

Art. 3. - (1) Ordonatorii de credite au obligatia de a notifica prestatorilor, executantilor si furnizorilor sumele cuprinse în P.N.D.I. la credite bugetare, în termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea bugetului de stat, precum si de la aprobarea rectificărilor bugetare anuale.

(2) în functie de creditele bugetare aprobate anual, ordonatorii de credite au obligatia de a întocmi si de a actualiza, împreună cu prestatorii, executantii si furnizorii, graficele de executie/livrare, atât fizice, cât si valorice, anexe la contract.

(3) Ordonatorii de credite au obligatia de a receptiona servicii, lucrări si produse în limita creditelor bugetare anuale si trimestriale aprobate cu această destinatie, în măsura în care au fost executate/livrate servicii, lucrări sau produse, în conformitate cu prevederile contractuale.

Art. 4. - Prestatorii, executantii si furnizorii pot contracta credite bancare cu garantie de stat, în conditiile art. 4 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, sau în conditiile Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, pentru a presta servicii, executa lucrări si livra produse aferente proiectelor cuprinse în anexă.

Art. 5. - În cadrul proiectelor cuprinse în anexă pot fi introduse si lucrări care se află în diferite stadii de executie.

Art. 6. - Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, pentru creditele bugetare cuprinse în anexă nu se aplică retinerea de 10% din prevederile aprobate ordonatorilor principali de credite.

Art. 7. - Actualizarea anexei ca urmare a aplicării prevederilor art. 1 alin. (3) si (4) si ale art. 2 alin. (2) sau ca urmare a actualizării valorii proiectelor în conditiile legii se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor de resort.

Art. 8. - (1) Respectarea prevederilor art. 2 alin. (3) si ale art. 3 se verifică si de către persoane desemnate în acest scop prin ordin al ministrului finantelor publice.

(2) Nerespectarea prevederilor mentionate la alin. (1) atrage răspunderea materială, disciplinară sau penală, după caz, a persoanelor cu atributii în domeniile respective.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Bárna Tanczos,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2010.

Nr. 105.

 

ANEXA

 

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII

I. INFRASTRUCTURA iN DOMENIUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

1. Denumire proiect: 10.000 km drumuri judetene si de interes local

Scopul proiectului: Realizarea, modernizarea si reabilitarea drumurilor judetene si de interes local

Obiectivul proiectului: Realizare 10.000 km drumuri judetene si de interes local

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

Surea de finantare:

 

Valoare totala

actualizata a

proiectului

Realizat paniă la finele

anului 2009

Program 2010

Program 2011

Program 2012

Program 2013

Program 2014

Program 2015

Program 2016

Program 2017

Program 2018

Program 2019

Program 2020

A

 

1=2+ ... +13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

50.00 TOTAL GEMERAL:

I

8.600.000

-

-

3.299.000

3.299.000

2.002 000

-

-

-

-

-

-

-

din care:

II

8.600.000

-

-

-

-

152.000

152.000

1.382.666

1.382.666

1.382.666

1.382.666

1.382.666

1.382.670

- Alte transferuri

I

8.600.000

-

-

3.299.000

3.299.000

2.002.000

-

-

-

-

-

-

 

 

II

8.600.000

-

-

-

-

152 000

152 000

1.382.666

1.382.666

1.382.666

1.382.666

1.382.666

1.382.670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.01 Buget de stat:

I

8.600.000

-

-

3.299.000

3.299.000

2.002.000

-

-

-

-

-

-

-

din care:

II

8.600.000

-

-

-

-

152 000

152.000

1.382.666

1.382.666

1.382.666

1.382.666

1.382.666

1.382.670

- Alte transferuri

I

8.600.000

-

-

3.299.000

3.299.000

2.002.000

-

-

-

-

-

-

-

 

II

8.600.000

-

-

-

-

152.000

152.000

1.382.666

1.382.666

1.382.666

1.382.666

1.382.666

1.382.670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.01 Locuinte, servicii si dezvoltare publică

I

8.600.000

-

-

3.299.000

3.299.000

2.002.000

-

-

-

-

-

-

-

din care:

II

8.600.000

-

-

-

-

152.000

152.000

1.382.666

1.382.666

1.382.666

1.382.666

1.382.666

1.382.670

- Alte transferuri

I

8.600.000

-

-

3.299.000

3.299.000

2.002 000

-

-

-

-

-

-

-

 

II

8.600.000

-

-

-

-

152.000

152.000

1.382.666

1.382.666

1.382.666

1.382.666

1.382.666

1.382.670

 

2. Denumire proiect: Modernizarea satului romanesc

Scopul proiectului: îmbunătătirea calitătii vietii pentru populatia rurala

Obiectivul proiectului: Reabilitarea si modernizarea satelor

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

Surea de finantare:

 

Valoare totala

actualizata a

proiectului

Realizat paniă la finele

anului 2009

Program 2010

Program 2011

Program 2012

Program 2013

Program 2014

Program 2015

Program 2016

Program 2017

Program 2018

Program 2019

Program 2020

A

 

1=2+ ... +13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

50.00 TOTAL GEMERAL:

I

5.590.000

-

-

1.865.000

1.865.000

1.860.000

-

-

-

-

-

-

-

din care:

II

5.590.000

-

-

-

-

103.000

103.000

897.400

897.400

897.400

897.400

897.400

897.000

- Alte transferuri

I

5.590.000

-

-

1.865.000

1.865.000

1.860.000

-

-

-

-

-

-

-

 

II

5.590.000

-

-

-

-

103.000

103.000

897.400

897.400

897.400

897.400

897.400

897.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.01 Buget de stat:

I

5.590.000

-

-

1.865.000

1.865.000

1.860.000

-

-

-

-

-

-

-

din care:

II

5.590.000

-

-

-

-

103.000

103.000

897.400

897.400

897.400

897.400

897.400

897.000

- Alte transferuri

I

5.590.000

-

-

1.865.000

1.865.000

1.860.000

-

-

-

-

-

-

-

 

II

5.590.000

-

-

-

-

103.000

103.000

897.400

897.400

897.400

897.400

897.400

897.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.01 Locuinte, servicii si dezvoltare publică

I

5.590.000

-

-

1.865.000

1.865.000

1.860.000

-

-

-

-

-

-

-

din care:

II

5.590.000

-

-

-

-

103.000

103.000

897.400

897.400

897.400

897.400

897.400

897.000

- Alte transferuri

I

5.590.000

-

-

1.865.000

1.865.000

1.860.000

-

-

-

-

-

-

-

 

II

5.590.000

-

-

-

-

103.000

103.000

897.400

897.400

897.400

897.400

897.400

897.000


3. Denumire proiect: Sistem de canalizare, epurare a apelor uzate si alimentarea cu apă a localitătilor

3.1. Denumire proiect: Sistem de canalizare si epurare a apelor uzate

Scopul proiectului: Realizarea retelelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate

Obiectivul proiectului: Realizarea retelelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate în localităti

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

Surea de finantare:

 

Valoare totala

actualizata a

proiectului

Realizat paniă la finele

anului 2009

Program 2010

Program 2011

Program 2012

Program 2013

Program 2014

Program 2015

Program 2016

Program 2017

Program 2018

Program 2019

Program 2020

A

 

1=2+ ... +13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

50.00 TOTAL GEMERAL:

I

1.935.000

-

-

645.000

645.000

645.000

-

-

-

-

-

-

-

din care:

II

1.935.000

-

-

-

-

127.000

127.000

280.200

280.200

280.200

280.200

280.200

280.200

- Alte transferuri

I

1.935.000

-

-

645.000

645.000

645.000

-

-

-

-

-

-

-

 

II

1.935.000

-

-

-

-

127.000

127.000

280.200

280.200

280.200

280.200

280.200

280.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.01 Buget de stat:

I

1.935.000

-

-

645.000

645.000

645.000

-

-

-

-

-

-

-

din care:

II

1.935.000

-

-

-

-

127.000

127.000

280.200

280.200

280.200

280.200

280.200

280.200

- Alte transferuri

I

1.935.000

-

-

645.000

645.000

645.000

-

-

-

-

-

-

-

 

II

1.935.000

-

-

-

-

127.000

127.000

280.200

280.200

280.200

280.200

280.200

280.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.01 Locuinte, servicii si dezvoltare publică

I

1.935.000

-

-

645.000

645.000

645.000

-

-

-

-

-

-

-

din care:

II

1.935.000

-

-

-

-

127.000

127.000

280.200

280.200

280.200

280.200

280.200

280.200

- Alte transferuri

I

1.935.000

-

-

645.000

645.000

645.000

-

-

-

-

-

-

-

 

II

1.935.000

-

-

-

-

127.000

127.000

280.200

280.200

280.200

280.200

280.200

280.200

 

3. 2. Denumire proiect: Alimentare cu apa a localitătilor

Scopul proiectului: Realizarea retelelor de alimentare cu apa a localitătilor

Obiectivul proiectului: Alimentare cu apa a localitătilor

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

Surea de finantare:

 

Valoare totala

actualizata a

proiectului

Realizat paniă la finele

anului 2009

Program 2010

Program 2011

Program 2012

Program 2013

Program 2014

Program 2015

Program 2016

Program 2017

Program 2018

Program 2019

Program 2020

A

 

1=2+ ... +13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

50.00 TOTAL GEMERAL:

I

1.075.000

-

-

358.500

358.500

358.000

-

-

-

-

-

-

-

din care:

II

1.075.000

-

-

-

-

43.000

43.000

164.900

164.900

164.900

164.900

164.900

164.500

- Alte transferuri

I

1.075.000

-

-

358.500

358.500

358.000

-

-

-

-

-

-

-

 

II

1.075.000

-

-

-

-

43.000

43.000

164.900

164.900

164.900

164.900

164.900

164.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.01 Buget de stat:

I

1.075.000

-

-

358.500

358.500

358.000

-

-

-

-

-

-

-

din care:

II

1.075.000

-

-

-

-

43.000

43.000

164.900

164.900

164.900

164.900

164.900

164.500

- Alte transferuri

I

1.075.000

-

-

358.500

358.500

358.000

-

-

-

-

-

-

-

 

II

1.075.000

-

-

-

-

43.000

43.000

164.900

164.900

164.900

164.900

164.900

164.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.01 Locuinte, servicii si dezvoltare publică

I

1.075.000

-

-

358.500

358.500

358.000

-

-

-

-

-

-

-

din care:

II

1.075.000

-

-

-

-

43.000

43.000

164.900

164.900

164.900

164.900

164.900

164.500

- Alte transferuri

I

1.075.000

-

-

358.500

358.500

358.000

-

-

-

-

-

-

-

 

II

1.075.000

-

-

-

-

43.000

43.000

164.900

164.900

164.900

164.900

164.900

164.500


II. INFRASTRUCTURA tN DOMENIUL MEDIULUI

3. 3. Denumire proiect: Programe multianualede mediu si gospodărire a apelor

Scopul proiectului: Conformarea cu aquis-ul comunitar de mediu, în ce priveste realizarea sistemelor integrate de alimentare cu apă si canalizare - epurare ape menajere, asigurarea alimentării cu apă la standarde europene, extinderea si / sau modernizarea retelele de

distributie a apei si a retelelor de canalizare - epurare ape uzate menajere

Obiectivul proiectului: Realizarea investitilor în infrastructura de mediu pentru protectia si îmbunătătirea calitătii mediului si a standardelor de viată în România si îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul negocienlor de aderare la UE la Capitolul 22

“Mediu”

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

Surea de finantare:

 

Valoare totala

actualizata a

proiectului

Realizat paniă la finele

anului 2009

Program 2010

Program 2011

Program 2012

Program 2013

Program 2014

Program 2015

Program 2016

Program 2017

Program 2018

Program 2019

Program 2020

A

 

1=2+ ... +13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

50.00 TOTAL GEMERAL:

I

1.300.000

-

-

749.772

506.000

42.671

1.557

-

-

-

-

-

-

din care:

II

1.300.000

-

-

-

-

-

-

220.000

220.000

220.000

220.000

220.000

220.000

- Alte transferuri

I

1.300.000

-

-

749.772

506.000

42.671

1.557

-

-

-

-

-

-

 

II

1.300.000

-

-

-

-

-

 

220.000

220.000

220.000

220.000

220.000

220.000

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

50.01 Buget de stat:

I

1.300.000

-

-

749.772

506.000

42.671

1.557

-

-

-

-

-

-

din care:

II

1.300.000

-

-

-

-

-

-

220.000

220.000

220.000

220.000

220.000

220.000

- Alte transferuri

I

1.300.000

-

-

749.772

506.000

42.671

1.557

-

-

-

-

-

-

 

II

1.300.000

-

-

-

-

-

 

220.000

220.000

220.000

220.000

220.000

220.000

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

70.01 Locuinte, servicii si dezvoltare publică

I

1.300.000

-

-

749.772

506.000

42.671

1.557

-

-

-

-

-

-

din care:

II

1.300.000

-

-

-

-

-

-

220.000

220.000

220.000

220.000

220.000

220.000

- Alte transferuri

I

1.300.000

-

-

749.772

506.000

42.671

1.557

-

-

-

-

-

-

 

II

1.300.000

-

-

-

-

-

-

220.000

220.000

220.000

220.000

220.000

220.000

 

II. INFRASTRUCTURA ÎN DOMENIUL MEDIULUI

4. Denumire proiect: Infrastructura în domeniul gospodăririi apelor, lucrări hidrotehnice de apărare împotriva inundatiilor, mărirea gradului si/sau de sigurantă a barajelor si reabilitarea si protectia zonei costiere

Scopul proiectului: Luorân de apărare împotriva inundatiilor, punerea în sigurantă a barajelor cu rol de atenuare a viiturilor si asigurare surse de apă si reabilitarea si protectia zonei costiere

Obiectivul proiectului: Relizarea obiectrvelor de investitii din domeniul gospodărim apelor si reducerea efectelor negative a. viiturilor pe cursunle de apă. utilizarea durabilă a resurselor de apâ si reabilitarea si protectia zonei costiere

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

Surea de finantare:

 

Valoare totala

actualizata a

proiectului

Realizat paniă la finele

anului 2009

Program 2010

Program 2011

Program 2012

Program 2013

Program 2014

Program 2015

Program 2016

Program 2017

Program 2018

Program 2019

Program 2020

A

 

1=2+ ... +13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

50.00 TOTAL GEMERAL:

I

2.400.000

-

-

1.000.000

1.000.000

200.000

200.000

-

-

-

-

-

-

din care:

II

2.400.000

-

-

-

-

-

-

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

- Alte transferuri

I

2.400.000

-

-

1.000.000

1.000.000

200.000

200.000

-

-

-

-

-

-

 

II

2.400.000

-

-

-

-

-

-

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.01 Buget de stat:

I

2.400.000

-

-

1.000.000

1.000.000

200.000

200.000

-

-

-

-

-

-

din care:

II

2.400.000

-

-

-

-

-

-

400.0000

400.0000

400.0000

400.0000

400.0000

400.0000

- Alte transferuri

I

2.400.000

-

-

1.000.000

1.000.000

200.000

200.000

-

-

-

-

-

-

 

II

2.400.000

-

-

-

-

-

-

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.01 Locuinte, servicii si dezvoltare publică

I

2.400.000

-

-

1.000.000

1.000.000

200.000

200.000

-

-

-

-

-

-

din care:

II

2.400.000

-

-

-

-

-

-

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

- Alte transferuri

I

2.400.000

-

-

1.000.000

1.000.000

200.000

200.000

-

-

-

-

-

-

 

II

2.400.000

-

-

-

-

-

-

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 3 aprilie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) sunt furnizate de agentiile pentru ocuparea fortei de muncă sau de alti furnizori de servicii din România ori proveniti din statele membre ale Uniunii Europene sau Spatiului Economic European, denumiti în continuare furnizori, acreditati în conditiile prevăzute de prezentele criterii de acreditare ori, după caz, supusi procedurii de notificare.”

2. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - În vederea acreditării, furnizorii prevăzuti la art. 2 alin. (2) trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

A. să aibă prevăzut ca obiect de activitate serviciul pentru care se solicită acreditarea;

B. să dispună de baza materială, după caz, pentru:

a) evaluarea si autoevaluarea personalitătii în vederea orientării profesionale;

b) efectuarea de teste de aptitudini, dezvoltarea abilitătii si încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;

c) instruire în tehnici si metode de căutare a unui loc de muncă si de prezentare la interviuri în vederea ocupării;

d) mediere electronică;

C. cel putin 25% din personalul cu atributii în prestarea serviciilor de ocupare să aibă studii superioare în una dintre specialitătile: psihologie, pedagogie, drept, consiliere, precum si experientă de minimum 3 ani în domeniul serviciului pentru care se solicită acreditarea.”

3. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Acreditarea furnizorilor în conditiile prevăzute de prezentele criterii de acreditare se face de către Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă prin agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti în a căror rază teritorială îsi au sediul sau, după caz, domiciliul/resedinta.

(2) Furnizorii de servicii de ocupare din statele membre ale Uniunii Europene si din Spatiul Economic European pentru care, pentru prestarea acestor servicii, în baza legislatiei statului de provenientă nu a fost necesară obtinerea unei acreditări sau autorizări, nefiind astfel supusi unor conditii de acreditare sau autorizare, în cazul prestării acestor activităti în România, se supun acelorasi conditii de acreditare ca si furnizorii din România, cu exceptia furnizorilor de servicii de ocupare care intentionează să presteze transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul României, cu caracter temporar sau ocazional, si care în cazul prestării activitătii lor în România se supun procedurii de notificare.

(3) Nu se supun acreditării furnizorii de servicii de ocupare din statele membre ale Uniunii Europene si din Spatiul Economic European care au fost supusi unei astfel de conditii în statul de origine sau de provenientă.”

4. După articolul 4 se introduc trei noi articole, articolele 41-43, cu următorul cuprins:

“Art. 41. - (1) în vederea prestării, cu caracter permanent în România, a serviciilor de ocupare prevăzute la art. 2 alin. (1), furnizorii de servicii de ocupare din statele membre ale Uniunii Europene si din Spatiul Economic European acreditati sau autorizati în baza legislatiei statului de provenientă au obligatia de a notifica agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, din unitatea administrativ-teritorială în care se stabilesc cu caracter permanent în România, potrivit legii, si au un sediu permanent sau, după caz, domiciliul/resedinta, anterior începerii prestării acestor servicii, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii documentului prin care se atestă stabilirea cu caracter permanent în România.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se realizează prin depunerea sau transmiterea la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, din unitatea administrativ-teritorială în care furnizorii se stabilesc cu caracter permanent în România, potrivit legii, si au un sediu permanent sau, după caz, domiciliul/resedinta, a formularului al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, însotit de următoarele documente:

a) documentul care atestă acreditarea sau autorizarea furnizorului în statul de provenientă pentru prestarea serviciilor de ocupare prevăzute la art. 2 alin. (1), eliberat de autoritatea competentă din statul membru respectiv, în copie certificată de către furnizor, însotit de o traducere necertificată în limba română a acestui document;

b) certificat de cazier judiciar sau document echivalent, eliberat de autoritatea emitentă din statul membru de stabilire, în copie certificată de către furnizor, însotit de o traducere necertificată în limba română;

c) certificat de cazier fiscal sau document echivalent, eliberat de autoritatea emitentă din statul membru de stabilire, în copie certificată de către furnizor, însotit de o traducere necertificată în limba română;

d) actul de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, în copie;

e) acte doveditoare sau declaratie pe propria răspundere a furnizorului, care să ateste că acesta nu se află în statul de provenientă în situatia de insolventă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, nu are activitătile prin care asigură acordarea serviciilor de ocupare suspendate sau restrictii asupra acestora ori că nu se află în alte situatii similare reglementate de lege.

(3) Agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, notificată potrivit prevederilor alin. (2), acceptă orice document dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau Spatiul Economic European emis într-un scop echivalent îndeplinirii conditiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), b), c) si e) sau din care reiese clar că sunt îndeplinite cerintele prevăzute la alin. (2) lit. a), b), c) si e).

(4) Pentru a presta serviciile de ocupare prevăzute la art. 2 alin. (1) în România, furnizorii prevăzuti la alin. (1) au obligatia să îndeplinească criteriile prevăzute la art. 3, precum si obligatiile prevăzute la art. 8 lit. a)-I).

(5) Obligatia prevăzută la art. 8 lit. k) privind informarea agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti cu privire la schimbările în urma cărora conditiile de prestare a serviciilor de ocupare în România nu mai sunt îndeplinite la nivelul filialelor, sucursalelor sau al altor sedii secundare se consideră îndeplinită în situatia în care această informare s-a realizat de către filiala, sucursala sau sediul secundar respectiv.

Art. 42. - (1) Furnizorii de servicii de ocupare stabiliti într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European, care au dreptul legal de a presta astfel de servicii în baza legislatiei statului de provenientă, fiind supusi sau nu, după caz, unei proceduri de acreditare ori autorizare pentru prestarea respectivelor servicii de ocupare, în situatia în care intentionează să presteze transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul României, cu caracter temporar sau ocazional, au obligatia de a notifica agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti în a cărei rază teritorială intentionează să îsi desfăsoare activitatea cu privire la prestarea acestor servicii pe teritoriul României.

(2) Notificarea prestării serviciilor de ocupare în regim transfrontalier se realizează de către furnizorii prevăzuti la alin. (1), cu cel putin 5 zile lucrătoare anterior începerii activitătii, prin depunerea sau transmiterea la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti în a cărei rază teritorială intentionează să îsi desfăsoare activitatea a formularului al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, însotit de următoarele documente:

a) documentul prin care se face dovada stabilirii în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau Spatiului Economic European;

b) documentul care atestă acreditarea sau autorizarea furnizorului pentru prestarea serviciilor de ocupare prevăzute la art. 2 alin. (1), eliberat de autoritatea competentă din statul membru de stabilire, în copie certificată de către furnizor, însotit de o traducere necertificată în limba română a acestui document, în cazul furnizorului de servicii de ocupare stabilit într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European, a cărui legislatie prevede obligatia obtinerii unei acreditări sau autorizatii pentru prestarea serviciilor de ocupare ori, în cazul furnizorului de servicii de ocupare stabilit într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, a cărui legislatie nu prevede obligatia obtinerii unei acreditări ori autorizatii pentru obtinerea dreptului de prestare a serviciilor de ocupare, documentul doveditor din care să rezulte faptul că furnizorul nu a încălcat în statul de provenientă legislatia privind prestarea serviciilor de ocupare, în copie certificată de către furnizor, însotit de o traducere necertificată în limba română a acestui document, sau declaratie pe propria răspundere a furnizorului din care să rezulte că nu a încălcat în statul de provenientă legislatia privind prestarea serviciilor de ocupare prevăzute la art. 2 alin. (1);

c) certificat de cazier judiciar sau document echivalent, eliberat de autoritatea emitentă din statul membru de stabilire, în copie certificată de către furnizor, însotit de o traducere necertificată în limba română;

d) certificat de cazier fiscal sau document echivalent, eliberat de autoritatea emitentă din statul membru de stabilire, în copie certificată de către furnizor, însotit de o traducere necertificată în limba română;

e) acte doveditoare sau declaratie pe propria răspundere a furnizorului, care să ateste că acesta nu se află în statul de provenientă în situatia de insolventă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, nu are activitătile prin care asigură acordarea serviciilor de ocupare suspendate sau restrictii asupra acestora ori că nu se află în alte situatii similare reglementate de lege.

(3) Agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, notificată potrivit alin. (2), acceptă orice document dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau Spatiului Economic European emis într-un scop echivalent îndeplinirii conditiilor prevăzute la alin. (2) ori din care reiese clar că sunt îndeplinite cerintele prevăzute la alin. (2).

(4) Pentru a presta transfrontalier, cu caracter temporar sau ocazional, serviciile de ocupare prevăzute la art. 2 alin. (1) pe teritoriul României, furnizorii prevăzuti la alin. (1) au obligatia să îndeplinească criteriile prevăzute la art. 3, precum si obligatiile prevăzute la art. 8 lit. a)-k).

Art. 43. - (1) Furnizorii serviciilor de ocupare prevăzute la art. 2 alin. (1) care se supun procedurii de acreditare în baza prezentelor criterii de acreditare, precum si cei prevăzuti la art. 41, cu exceptia persoanelor fizice autorizate să desfăsoare o activitate independentă si a furnizorilor stabiliti într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European care prestează transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul României, cu caracter temporar sau ocazional, au obligatia să notifice agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti înfiintarea pe teritoriul României de filiale, sucursale ori alte sedii secundare ale căror activităti intră în sfera de aplicare a regimului de acreditare reglementat prin prezentele criterii de acreditare.

(2) Notificarea înfiintării de filiale, sucursale sau alte sedii secundare, prevăzută la alin. (1), se realizează anterior începerii prestării de activităti în cadrul acestor entităti ale furnizorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii documentului prin care se atestă înfiintarea acestora.

(3) Notificarea prevăzută la alin. (1) se realizează prin depunerea sau transmiterea la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti în a cărei rază teritorială functionează respectivele filiale, sucursale sau alte sedii secundare a formularului al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, însotit de următoarele documente:

a) documentul care atestă acreditarea sau autorizarea în statul de provenientă ori, după caz, în România, pentru prestarea serviciilor de ocupare prevăzute la art. 2 alin. (1), a furnizorului care înfiintează respectiva filială, sucursală sau alt sediu secundar, eliberat de autoritatea competentă din statul membru respectiv sau, după caz, din România, în copie certificată de către furnizor, însotit, după caz, de o traducere necertificată în limba română a acestui document;

b) actul de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului a filialei, sucursalei sau a altui sediu secundar, în copie;

c) acte doveditoare sau declaratie pe propria răspundere a furnizorului, din care să rezulte că furnizorul care înfiintează respectiva filială, sucursală ori alt sediu secundar nu a săvârsit infractiuni în legătură cu serviciile de ocupare pe care le prestează, precum si acte doveditoare sau declaratie pe propria răspundere a furnizorului, care să ateste că acesta nu se află în situatia de insolventă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, nu are activitătile prin care asigură acordarea serviciilor de ocupare suspendate sau restrictii asupra acestora, nu există hotărâri judecătoresti definitive de condamnare în legătură cu încălcarea legislatiei privind prestarea serviciilor de ocupare ori că nu se află în alte situatii similare reglementate de lege;

d) declaratie pe propria răspundere a furnizorului, din care să rezulte îndeplinirea de către filială, sucursală sau de către orice alt sediu secundar înfiintat a criteriilor prevăzute la art. 3.

(4) Agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, notificată potrivit prevederilor alin. (1), acceptă orice document dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau din Spatiul Economic European emis într-un scop echivalent îndeplinirii conditiilor prevăzute la alin. (3) ori din care reiese clar că sunt îndeplinite cerintele prevăzute la alin. (3).

(5) Filialele, sucursalele si celelalte sedii secundare înfiintate de furnizorii de servicii de ocupare, ale căror activităti intră în sfera de aplicare a regimului de acreditare reglementat prin prezentele criterii de acreditare, au obligatia să îndeplinească criteriile prevăzute la art. 3, precum si să respecte conditiile prevăzute la art. 8 lit. a)-k).

(6) Obligatia prevăzută la art. 8 lit. k) privind informarea agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti cu privire la schimbările în urma cărora conditiile de acordare a acreditării sau, după caz, de prestare a serviciilor de ocupare în România nu mai sunt îndeplinite la nivelul filialelor, sucursalelor sau al altor sedii secundare se consideră îndeplinită în situatia în care această informare s-a realizat de către furnizorul care a înfiintat filiala, sucursala sau sediul secundar respectiv.”

5. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) în vederea obtinerii acreditării, furnizorii, inclusiv cei din statele membre ale Uniunii Europene si din Spatiul Economic European care nu au fost supusi unei astfel de conditii în statul de provenientă, dar care în situatia în care prestează servicii de ocupare în România, în regim de stabilire, se supun astfel obligatiei de acreditare în conditiile prezentelor criterii de acreditare, cu exceptia furnizorilor de servicii de ocupare care intentionează să presteze transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul României, cu caracter temporar sau ocazional, care, în cazul prestării activitătii lor în România, se supun procedurii de notificare conform prevederilor art. 42, vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti în a cărei rază teritorială furnizorii respectivi îsi au sediul sau, după caz, domiciliul, o cerere însotită de următoarele documente:

1. documente care dovedesc înregistrarea, în copie certificată de furnizor, după caz:

a) autorizatia pentru desfăsurarea de activităti independente;

b) certificat de înregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului;

c) certificat de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor;

2. actul constitutiv din care să rezulte că obiectul de activitate cuprinde serviciul pentru care se solicită acreditarea, în situatia în care în documentul prevăzut la pct. 1 nu este prevăzut obiectul de activitate, în copie certificată de furnizor;

3. documente care atestă eligibilitatea:

a) acte doveditoare sau declaratie pe propria răspundere a furnizorului, din care să rezulte că acesta nu a săvârsit infractiuni în România sau, după caz, în statul de provenientă în legătură cu serviciile de ocupare pe care le prestează;

b) acte doveditoare sau declaratie pe propria răspundere a furnizorului, care să ateste că acesta nu se află în România ori după caz, în statul de provenientă în situatia de insolventă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu are activitătile prin care asigură acordarea serviciilor de ocupare suspendate ori restrictii asupra acestora, nu există hotărâri judecătoresti definitive de condamnare în legătură cu încălcarea legislatiei privind prestarea serviciilor de ocupare sau că nu se află în alte situatii similare reglementate de lege;

4. documente care dovedesc capacitatea tehnică si managerială:

a) documente care atestă situatia juridică a spatiului în care prestează serviciul pentru care solicită acreditarea, în copie certificată de furnizor;

b) declaratie care contine informatii privind baza materială prevăzută la art. 3 lit. B, inclusiv dotările specifice, echipamentul tehnic si alte mijloace fixe pe care se angajează să le utilizeze pentru realizarea serviciului pentru care solicită acreditarea;

c) declaratie care contine informatii privind descrierea serviciului oferit, respectiv modul de organizare si obiectivele stabilite, grupurile-tintă, asigurarea cu personal de specialitate;

d) documente care atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 3 lit. C, în copie certificată de furnizor. Experienta în domeniul serviciului pentru care se solicită acreditarea se atestă prin: curriculum vitae-model european;

5. dovada achitării taxei de acreditare ca urmare a plătii acestei taxe direct la sediul agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sau prin virament bancar în contul agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) în vederea acordării acreditării furnizorilor din statele membre ale Uniunii Europene si din Spatiul Economic European care nu au fost supusi unei astfel de conditii în statul de provenientă, dar care, în situatia în care prestează în regim de stabilire, în mod permanent, servicii de ocupare în România, se supun astfel obligatiei de acreditare în conditiile prezentelor criterii de acreditare, agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti acceptă orice document dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau din Spatiul Economic European emis într-un scop echivalent documentelor prevăzute la alin. (1) pct. 2-4 ori din care reiese clar că sunt îndeplinite cerintele prevăzute la alin. (1) pct. 2-4.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se depun în copie certificată de furnizor, însotite de traducerea necertificată în limba română.”

6. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:“Art. 6. - (1) Pe baza documentelor depuse sau transmise, agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti va evalua îndeplinirea criteriilor de acreditare prevăzute la art. 3 si a cerintelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 3 si va solutiona cererea în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentatiei complete.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice, fără a afecta prin această prelungire valabilitatea documentelor depuse initial. Prelungirea termenului prevăzut la alin. (1), precum si durata acestei prelungiri se motivează în mod corespunzător de către agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti si se notifică solicitantului acreditării înainte de expirarea termenului initial.

(3) Agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti are obligatia de a transmite solicitantilor de acreditare, în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii cererii, o confirmare de primire, cu specificarea termenului de procesare a cererii, care se poate prelungi potrivit alin. (2), a căilor de atac disponibile si, după caz, cu mentiunea că în lipsa unui răspuns în termenul specificat si, după caz, prelungit acreditarea se consideră acordată.

(4) În situatia în care, în vederea obtinerii acreditării, cererea si documentatia primită nu sunt complete, solicitantul este informat în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data comunicării informării, precum si cu privire la consecintele asupra termenului de procesare a cererii, prevăzut la alin. (1) si, după caz, la alin. (2).


(5) În cazul în care o cerere este respinsă pentru motive de natură procedurală, solicitantul este informat în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii, respectiv expirarea termenului de 30 de zile calendaristice prevăzut la alin. (4).”

7. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Acreditarea furnizorilor care îndeplinesc criteriile de acreditare prevăzute la art. 3 si cerintele prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 3 se face prin eliberarea unui certificat de acreditare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti vor comunica Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, în termen de 15 zile de la eliberare, o copie a certificatului de acreditare.

(3) în vederea înregistrării furnizorilor acreditati în conditiile prezentelor criterii de acreditare, precum si a furnizorilor de servicii de ocupare din statele membre ale Uniunii Europene si din Spatiul Economic European acreditati sau autorizati în baza legislatiei statului de provenientă, care prestează cu caracter permanent în România serviciile de ocupare prevăzute la art. 2 alin. (1), Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Muncă înfiintează Registrul national al furnizorilor de servicii de ocupare, care cuprinde toti furnizorii de servicii de ocupare acreditati sau care, după caz, au notificat agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti potrivit prevederilor art. 41, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5.

(4) Pentru evidenta furnizorilor de servicii de ocupare stabiliti într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European, care prestează transfrontalier aceste servicii pe teritoriul României, cu caracter temporar sau ocazional, si au notificat agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti potrivit prevederilor art. 42, Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă înfiintează Registrul national al furnizorilor de servicii de ocupare din alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European care prestează transfrontalier servicii de ocupare pe teritoriul României, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6.

(5) Modul de gestionare a registrelor prevăzute la alin. (3) si (4), precum si de efectuare a înregistrărilor se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

(6) Date din cuprinsul registrelor prevăzute la alin. (3) si (4) se fac publice pe pagina de internet a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

(7) Modelul registrelor prevăzute în anexele nr. 5 si 6 se poate modifica prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă.”

8. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Furnizorii acreditati în conditiile prezentelor criterii de acreditare au următoarele obligatii:

a) să presteze serviciile de ocupare în conditiile prevăzute de lege;

b) să trateze clientii fără discriminare pe criterii de sex, vârstă, religie, cetătenie, nationalitate, rasă, opinie politică, origine socială, origine etnică, statut familial, loc de resedintă, sediu si să respecte principiul egalitătii sanselor;

c) să asigure confidentialitatea datelor si informatiilor despre clienti si să permită accesul acestora la datele personale, precum si să asigure măsurile necesare în vederea protectiei datelor beneficiarilor de servicii de ocupare;

d) să asigure informarea persoanelor pentru care prestează serviciile de ocupare prevăzute la art. 2 alin. (1) cu privire la legislatia muncii în vigoare, inclusiv cu privire la obligatiile de informare care revin angajatorilor, potrivit prevederilor legale, anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, precum si cu privire la institutiile si organismele la care pot apela în cazul în care drepturile lor legale sunt încălcate;

e) să detină informatii cu privire la raporturile stabilite de către persoanele pentru care au prestat servicii de mediere a muncii cu angajatorii sau entitătile asimilate acestora;

f) să permită accesul personalului cu atributii de control al agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si al altor institutii si organe de control, în vederea exercitării de către acestia a atributiilor de control potrivit prevederilor legale, si să prezinte la solicitarea acestora toate informatiile, datele si documentele necesare în vederea exercitării controlului;

g) să îndeplinească obligatiile prevăzute la art. 26 si 27 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010;

h) să detină, în situatia prestării serviciilor de mediere a muncii, pentru buna desfăsurare a activitătii, o bază de date privind persoanele în căutarea unui loc de muncă si cererea de fortă de muncă din partea angajatorilor, iar în situatia prestării serviciilor de informare si consiliere profesională, informatii privind programele de formare profesională pentru care există furnizori deformare profesională autorizati, potrivit legii, precum si baza materială prevăzută la art. 3 lit. B lit. a)-c);

i) să comunice lunar agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială îsi au sediul sau, după caz, îsi desfăsoară activitatea, date privind numărul somerilor mediati si încadrati în muncă, conform anexei nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice;

j) să comunice agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau, după caz, a municipiului Bucuresti, la termenele, cu periodicitatea si în forma solicitată sau stabilită potrivit prevederilor legale, toate datele si informatiile necesare Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă pentru îndeplinirea atributiilor sale prevăzute de lege;

k) să informeze agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, care a acordat acreditarea sau, după caz, a fost notificată de către furnizor, cu privire la schimbările în urma cărora conditiile de acordare a acreditării ori, după caz, de prestare a serviciilor de ocupare în România nu mai sunt îndeplinite, inclusiv cu privire la schimbările de aceeasi natură care intervin în desfăsurarea activitătii filialelor, sucursalelor sau altor sedii secundare ale căror activităti intră în sfera de aplicare a regimului de acreditare reglementat prin prezentele criterii de acreditare, în maximum 10 zile calendaristice de la data producerii acestora;

l) să îndeplinească obligatia de notificare prevăzută la art. 43;

m) să predea în termen de cel mult 3 zile lucrătoare agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care a acordat acreditarea, certificatul de acreditare eliberat, în situatia în care acreditarea le este retrasă.”

9. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - În cazul în care furnizorul nu îndeplineste criteriile de acreditare prevăzute la art. 3 si cerintele prevăzute la art. 5 sau documentatia depusă este incompletă la data expirării termenului prevăzut la art. 6 alin. (4), agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiva municipiului Bucuresti va respinge cererea de acreditare prin decizie de respingere, pe care o va comunica furnizorului, însotită de motivele pentru care s-a dispus în acest sens, restituindu-i totodată documentatia depusă.”


10. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Acreditarea se acordă pe perioadă nedeterminată.

(2) Furnizorul se consideră acreditat de la data eliberării certificatului de acreditare prevăzut la art. 7 alin. (1).

(3) Obligatia de notificare prevăzută la art. 41 si 42 se consideră îndeplinită în situatia depunerii sau transmiterii notificării împreună cu toate documentele care însotesc această notificare.”

11. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Acreditarea furnizorilor acordată în conditiile prezentelor criterii de acreditare poate fi suspendată de către agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, la solicitarea expresă a furnizorului acreditat sau dacă se constată de către personalul cu atributii de control din cadrul acestor institutii, precum si din cadrul altor institutii si autorităti, care au potrivit legii atributii în acest sens, următoarele:

a) nu mai sunt îndeplinite criteriile de acreditare prevăzute la art. 3;

b) nu s-au respectat obligatiile prevăzute la art. 8;

c) s-au înregistrat reclamatii si sesizări din partea beneficiarilor serviciilor de ocupare si s-a constatat de către personalul cu atributii de control temeinicia acestora.

(2) Decizia privind suspendarea acreditării se comunică în scris furnizorilor, în termen de 15 zile de la data constatării uneia dintre situatiile prevăzute la alin. (1) sau, după caz, de la data înregistrării cererii furnizorului prin care se solicită suspendarea acreditării.

(3) în perioada de suspendare a acreditării, furnizorii nu mai pot presta serviciul pentru care au fost acreditati si pentru care s-a dispus măsura suspendării.

(4) Suspendarea acreditării încetează dacă, în termen de 45 de zile calendaristice de la comunicarea acesteia, furnizorii dovedesc înlăturarea cauzelor care au stat la baza luării acestei măsuri si fac dovada plătii amenzilor stabilite, după caz, conform prevederilor prezentelor criterii de acreditare si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010.

(5) Suspendarea acreditării dispusă la solicitarea expresă a furnizorului acreditat încetează la data solicitată de acesta, dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice de la comunicarea suspendării acreditării.

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), acreditarea furnizorului nu se suspendă în conditiile în care situatiile prevăzute la alin. (1) se constată la nivelul unei filiale, sucursale sau altui sediu secundar al furnizorului acreditat.

(7) în situatia prevăzută la alin. (6), furnizorul poate presta serviciile de ocupare pentru care a fost acreditat la toate celelalte filiale, sucursale sau alte sedii secundare, cu exceptia celei la care s-a constatat una dintre situatiile prevăzute la alin. (1) si la care, începând cu data constatării acestei situatii de către personalul cu atributii de control, furnizorul are obligatia de a înceta prestarea activitătii respective.

(8) Controlul la nivelul filialelor, sucursalelor si al altor sedii secundare ale furnizorului acreditat se poate realiza de către personalul cu atributii de control din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a căror rază teritorială este sediul furnizorului sau în a căror rază teritorială functionează filialele, sucursalele si alte sedii secundare ale furnizorului, precum si de personalul cu atributii de control prevăzut la alin. (1).

(9) Reluarea prestării serviciului pentru care furnizorul a fost acreditat în respectivele filiale, sucursale sau alte sedii secundare se poate realiza dacă, în termen de 45 de zile calendaristice de la data constatării prevăzute la alin. (7), furnizorul dovedeste agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în raza căreia functionează respectiva filială, sucursală sau alt sediu secundar, că nu se mai încadrează în una dintre situatiile prevăzute la alin. (1) si face dovada plătii amenzilor stabilite, după caz, conform prevederilor prezentelor criterii de acreditare si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010.

(10) Neîndepiinirea obligatiei prevăzute la alin. (7) atrage retragerea acreditării acordate furnizorului pentru întreaga sa activitate si sanctionarea acestuia conform prevederilor legale.

(11) în urma constatării uneia dintre situatiile prevăzute la alin. (1) la nivelul unei filiale, sucursale sau al altui sediu secundar al furnizorului acreditat, se pot efectua de către persoanele cu atributii de control controale ale activitătii furnizorului si la celelalte filiale, sucursale sau alte sedii secundare ale acestuia.”

12. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Acreditarea poate fi retrasă la expirarea termenului prevăzut la art. 11 alin. (5) sau dacă furnizorii acreditati în conditiile prezentelor criterii de acreditare nu fac dovada înlăturării cauzelor pentru care s-a dispus suspendarea, precum si dovada plătii amenzilor stabilite, după caz, conform prevederilor prezentelor criterii de acreditare si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010, în termenul prevăzut la art. 11 alin. (4) si (9), precum si în situatia prevăzută la art. 11 alin. (10). (2) Furnizorii cărora li s-a retras acreditarea pot solicita o noua acreditare numai după ce fac dovada plătii amenzilor stabilite, după caz, conform prevederilor prezentelor criterii de acreditare si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010.”

13. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

“Art. 121. - (1) Suspendarea si retragerea dreptului de prestare a serviciilor de ocupare conferit în baza notificării realizate de către furnizorii prevăzuti la art. 41 si 42 se realizează, în mod corespunzător, în conditiile aplicabile furnizorilor acreditati în conditiile prezentelor criterii de acreditare.

(2) Furnizorii prevăzuti la art. 41 si 42 cărora li s-a retras dreptul de prestare în România a serviciilor, conferit în baza notificării realizate, în vederea continuării prestării în România a serviciilor de ocupare prevăzute la art. 2 alin. (1), au obligatia de a realiza o nouă notificare a agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin depunerea sau transmiterea documentelor prevăzute la art. 41 alin. (2) si art. 42 alin. (2).

(3) Furnizorii prevăzuti la alin. (2) pot realiza o nouă notificare a agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti numai după ce fac dovada plătii amenzilor stabilite, după caz, conform prevederilor prezentelor criterii de acreditare si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010.”

14. Articolul 13 se modificasi va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Împotriva deciziei de respingere, de suspendare sau, după caz, a deciziei de retragere a acreditării furnizorul poate înainta contestatie, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, care este obligată să o solutioneze în termen de 45 de zile de la înregistrare.”

15. Articolul 15 se modificasi va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Furnizorii acreditati în conditiile prezentelor criterii de acreditare, precum si cei prevăzuti la art. 41 pot să presteze servicii de ocupare, finantate din bugetul asigurărilor pentru somaj, pe bază de contracte încheiate cu agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, potrivit art. 32 din normele metodologice, ca urmare a selectiei realizate, conform procedurilor prevăzute de legislatia în vigoare privind achizitiile publice.”

16. Articolul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - Furnizorii acreditati în conditiile prezentelor criterii de acreditare, precum si cei prevăzuti la art. 41 pot fi selectati de agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, conform legislatiei în vigoare, în vederea realizării serviciilor de preconcediere prevăzute la art. 51 din lege.”

17. După articolul 17 se introduc cinci noi articole, articolele 171-175, cu următorul cuprins:

“Art. 171. - (1) Pentru asigurarea controlului furnizorilor de servicii de ocupare si al serviciilor pe care acestia le prestează, autoritătile competente din România cooperează cu autoritătile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau Spatiului Economic European.

(2) Verificarea veridicitătii documentelor prevăzute la art. 41 alin. (2) si (3), art. 42 alin. (2) si (3), art. 43 alin. (3) si (4), si art. 5 alin. (1) si (2), precum si informarea autoritătilor competente din statul membru al Uniunii Europene sau Spatiului Economic European de provenientă a furnizorului cu privire la punerea în aplicare a prevederilor art. 121 se realizează de către agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene si a municipiului Bucuresti.

(3) în cadrul procesului de cooperare administrativă, schimbul de informatii între autoritătile competente din România si cele din statele membre ale Uniunii Europene sau Spatiului Economic European se realizează prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne (IMI)în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010.

Art. 172. - (1) Furnizorii pot îndeplini, în format electronic, procedurile si formalitătile de acreditare sau de notificare prevăzute de prezentele criterii de acreditare, prin intermediul Punctului de contact unic electronic, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în termen de 60 de zile de la data la care Punctul de contact unic electronic devine functional, în conditiile în care sunt îndeplinite prevederile art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010.

Art. 173. - (1) Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă contraventională următoarele fapte:

a) furnizarea serviciilor de ocupare fără notificare în situatia furnizorilor prevăzuti la art. 41 si 42, cu amendă de la 5.000 iei la 10.000 lei;

b) nerespectarea de către furnizori, inclusiv de către cei prevăzuti la art. 41 si 42, precum si de către filialele, sucursalele sau alte sedii secundare ale acestora, ale căror activităti intră în sfera de aplicare a regimului de acreditare reglementat prin prezentele criterii de acreditare, a prevederilor art. 3, cu exceptia celor prevăzute la lit. B, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

c) nerespectarea de către furnizori a obligatiei prevăzute la art. 41 alin. (1) si, după caz, a obligatiei prevăzute la art. 42 alin. (2) si art. 121 alin. (2), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

d) nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 43 alin. (2), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

e) prestarea serviciilor de ocupare pe perioada în care furnizorii se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 3, în care, potrivit legii, nu au dreptul de a presta aceste servicii, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

f) prestarea serviciilor de ocupare de către furnizorii prevăzuti la art. 41 si 42 pe perioada suspendării acreditării acestora sau, după caz, a dreptului de prestare a serviciilor de ocupare conferit în baza notificării, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

g) nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 11 alin. (7), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

h) nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 8 lit. b), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;

i) nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 8 lit. d), e), f), i) si j), cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;

j) nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 8 lit. h), k) si I), cu amendă de la 5.000 lei ia 10.000 lei;

k) nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 8 lit. m), cu amendă de la 700 lei la 1.000 lei.

(2) în cazul nerespectării obligatiilor impuse în cuprinsul art. 8 lit. g) sunt aplicabile prevederile art. 28 alin. (1) lit. b) si c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010.

(3) în cazul furnizării serviciilor de ocupare fără acreditarea reglementată în cuprinsul prezentelor criterii de acreditare sunt aplicabile prevederile art. 113 lit. i) si ale art. 114 alin. (1) lit. b) din lege.

(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1). Această posibilitate se mentionează expres în procesul-verbal.

(5) Verificarea îndeplinirii de către furnizori a conditiilor prevăzute de prezentele criterii de acreditare, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1), (2) si (3) se realizează de către personalul cu atributii de control al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă si al agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si din cadrul altor institutii si autorităti care au potrivit legii atributii în acest sens.

(6) în situatia în care constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1), (2) si (3) se realizează de către personalul cu atributii de control prevăzut la alin. (5), altul decât cel din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, institutiile si autoritătile respective au obligatia de a transmite agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, competentă potrivit prezentelor criterii de acreditare, o copie a procesului-verbal de constatare, în termen de cel mult 5 zile de la data încheierii acestuia.

Art. 174. - Prevederile art. 173 privind contraventiile se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 175. - Prevederile prezentelor criterii de acreditare se completează cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010.”

18. După articolul 18 se introduce mentiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:

“Prezentele criterii de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă transpun prevederile Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pietei interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 376 din 27 decembrie 2006, în domeniul serviciilor de ocupare prevăzute la art. 2 alin. (1).”

19. Anexele nr. 1 si 2 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

20. După anexa nr. 2 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 3-6, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 3-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Furnizorii de servicii de ocupare care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, detin acreditarea pentru o perioadă de un an pot solicita obtinerea acreditării pe perioadă nedeterminată în conditiile prezentei hotărâri, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de expirarea perioadei pentru care a fost acordată acreditarea.

(2) Furnizorii de servicii de ocupare care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, detin acreditarea pe perioadă nedeterminată au obligatia, în termen de 90 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, de a solicita preschimbarea certificatului de acreditare, fără a se supune unei noi proceduri de acreditare.

(3) Neîndeplinirea obligatiei prevăzute la alin. (2) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(4) Constituie, de asemenea, contraventie si se sanctionează cu amenda prevăzută la alin. (3) nerespectarea termenului stabilit prin procesul-verbal de control, încheiat de către personalul cu atributii de control din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în vederea ducerii la îndeplinire a obligatiei prevăzute la alin. (2).

(5) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (3). Această posibilitate se mentionează expres în procesul-verbal încheiat de către personalul cu atributii de control din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. III. - Prevederile art. II se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. IV. - (1) Agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene si a municipiului Bucuresti vor informa furnizorii de servicii de ocupare care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, detin acreditarea pe perioadă nedeterminată cu privire la obligatia prevăzută la art. II alin. (2).

(2) Pe data acreditării furnizorului sau, după caz, pe data preschimbării certificatului de acreditare, în conditiile art. II alin. (1) sau (2), încetează acreditarea filialelor, sucursalelor sau altor sedii secundare ale furnizorului. Furnizorul are obligatia de a notifica existenta filialelor, sucursalelor sau altor sedii secundare în termen de 5 zile lucrătoare de la data obtinerii certificatului de acreditare, în caz contrar fiind aplicabile, în mod corespunzător, prevederile referitoare la filiale, sucursale si alte sedii secundare ale furnizorilor, prevăzute la art. 43, 8 si 173 din Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002, astfel cum sunt modificate prin prezenta hotărâre.

(3) Furnizorilor a căror acreditare este suspendată la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri si care în termen de 30 de zile de la comunicarea măsurii suspendării acreditării fac dovada înlăturării cauzelor pentru care s-a dispus această măsură li se aplică, în mod corespunzător, în raport cu perioada pentru care au fost acreditati, prevederile art. I alin. (1) sau (2).

Art. V. - Hotărârea Guvernului nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2010.

Nr. 1.122.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la criteriile de acreditare)

 

Furnizor ............................................

Codul fiscal/CUI ...............................

Forma de organizare/statutul juridic Date de contact:

adresa ..............................................

telefon/fax ........................................

e-mail/internet ..................................

MODEL DE NOTIFICARE

Către Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Judetului................................./Municipiului Bucuresti

 

...................................................................................................... (denumirea furnizorului), cod unic de înregistrare/cod fiscal

 

(CUI/CF) .................................., reprezentat prin doamna/domnul ........................................., având functia de ....................., prin prezenta vă notificăm în conformitate cu prevederile art. 41 din Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002, cu modificările si completările ulterioare, în vederea prestării cu caracter permanent în România a serviciilor de ........................................................................................................ (denumirea serviciilor de ocupare pentru care se face notificarea), începând cu data de...........................

Precizăm că în vederea prestării cu caracter permanent în România a serviciilor mentionate, detinem Certificatul/Autorizatia/Atestatul ................................................ (denumirea documentului detinut),. nr. ................ din data de ...................., emis/emisă de ................................................................................. (autoritatea competentă emitentă a documentului)  din ....................................................... (statul de stabilire a autoritătii competente)

 

entitătii............................................................................................................ (denumirea entitătii căreia i s-a emis de către autoritatea competentă documentul detinut)

În sustinerea prezentei notificări, depunem următoarele documente: a)........................................................................;

b)........................................................................;

c)........................................................................;

d)........................................................................;

e)........................................................................

 

Data...............

Semnătura...............

LS

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la criteriile de acreditare)

 

Furnizor ...............................................

Codul de înregistrare ............................

Forma de organizare/statutul juridic .....

Date de contact:

- din România:

adresa ................................................

telefon/fax............................................

- din statul de provenientă:

adresa .................................................

telefon/fax ............................................

e-mail/internet ......................................

MODEL DE NOTIFICARE

Către Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Judetului................................/Municipiului Bucuresti

 

........................................................................... (denumirea furnizorului din statul de provenientă), cod de înregistrare................................................. (codul de înregistrare al furnizorului),

 

reprezentat prin doamna/domnul ...................................................., având functia de .............................., prin prezenta vă notificăm în conformitate cu prevederile art. 42 din Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002, cu modificările si completările ulterioare, în vederea prestării cu caracter temporar în România a serviciilor de .............................................................................................................................. (denumirea serviciilor de ocupare pentru care se face notificarea),

începând cu data de .......................... si până în data de ........................... în localitatea ......................., judetul ....................... /municipiul Bucuresti.

În sustinerea prezentei notificări, depunem următoarele documente:

a)........................................................................;

b)........................................................................;

c)........................................................................;

d)........................................................................;

e).........................................................................

 

Data...............

Semnătura...............

LS

 

 


ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la criteriile de acreditare)

 

Furnizor ...............................................

Codul fiscal/CUI ..................................

Forma de organizare/statutul juridic ......

Date de contact:

adresa .................................................

telefon/fax ............................................

e-mail/internet ......................................

MODEL DE NOTIFICARE

Către Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Judetului ................................. /Municipiului Bucuresti

 

...................................................................................................... (denumirea furnizorului), cod unic de înregistrare/cod fiscal (CUI/CF) ..........................................., reprezentat prin doamna/domnul ..................................., având functia de .................................., prin prezenta vă notificăm în conformitate cu prevederile art. 43 din Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002, cu modificările si completările ulterioare, înfiintarea pe teritoriul României a filialei/sucursalei/sediului secundar .......................................................................... (denumirea entitătii înfiintate de către furnizor), cod unic de înregistrare/cod fiscal (CUI/CF) ..............................................., în localitatea ........................., judetul ............................. /municipiul Bucuresti, având datele de contact ....................................................... (adresa, telefon, fax, e-mail, internet ale entitătii înfiintate), în vederea prestării serviciilor de ................................................................................................................. (denumirea serviciilor de ocupare pentru care se face notificarea), începând cu data de...........................................

Precizăm că în vederea prestării în România a serviciilor mentionate, detinem Certificatul/Autorizatia/Atestatul ............................................................................................ (denumirea documentului detinut). nr. ................ din data de ................., emis/emisă de ......................................................................................................... (autoritatea competentă emitentă a documentului) din .......................................... (statul de stabilire a autoritătii competente)   entitătii ........................................................................................................ (denumirea entitătii căreia i s-a emis de către autoritatea competentă documentul detinut)

în sustinerea prezentei notificări, depunem următoarele documente:

a)......................................................................;

b)......................................................................;

c)......................................................................;

d)......................................................................;

 

Data...............

Semnătura...............

LS


ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 4 la criteriile de acreditare)

 

MODEL DE CERTIFICAT DE ACREDITARE

 

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă

...............................................

 

 

ROMÂNIA

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCĂ

 

Certificat de acreditare

Seria..........................

Nr...............................

Data eliberării:

anul............................

luna................ziua......

 

 

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă....................................

 

 

 

CERTIFICAT DE ACREDITARE

 

 

Furnizorul de servicii............................................................................, cu sediul/domiciliul în................................, cod unic de înregistrare sau cod fiscal (CUI/CF) ..................................., înregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr............................/Registrul asociatiilor si fundatiilor sub nr.................................., se acreditează pentru a presta, în conditiile legii, servicii de.............................................................................

 

 

Director executiv,

...............................................

Semnătura si stampila

LS

Serviciul de ocupare acreditat:

...............................................

Semnătura

...............................................

Eliberat furnizorului de servicii

...............................................