MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 791/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 791         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 26 noiembrie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

217. - Lege pentru aderarea României la Conventia privind vămuirea centralizată, referitoare la distribuirea costurilor de colectare nationale care sunt retinute atunci când resursele proprii traditionale sunt puse la dispozitia bugetului Uniunii Europene, semnată la Bruxelles la 10 martie 2009

 

Conventie privind vămuirea centralizată, referitoare la distribuirea costurilor de colectare nationale care sunt retinute atunci când resursele proprii traditionale sunt puse la dispozitia bugetului Uniunii Europene 2009/C 92/01

 

1.097. - Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Conventia privind vămuirea centralizată, referitoare la distribuirea costurilor de colectare nationale care sunt retinute atunci când resursele proprii traditionale sunt puse la dispozitia bugetului Uniunii Europene, semnată la Bruxelles la 10 martie 2009

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.086. - Hotărâre pentru adoptarea cadrului institutional de coordonare si gestionare a asistentei financiare comunitare acordate României prin Fondul european de ajustare la globalizare

 

1.097. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor terenuri situate în comuna Dor Mărunt, judetul Călărasi, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. a obiectivului de interes national “Reabilitarea sectiunilor Băneasa-Fetesti de pe linia de cale ferată Bucuresti-Constanta, România”

 

1.099. - Hotărâre privind schimbarea încadrării în categorii functionale si a regimului juridic ale unui sector de drum din judetul Arad, precum si pentru modificarea traseului drumului national DN 79

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

30. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea si completarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007

 

250. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind organizarea si desfăsurarea programelor de pregătire a specialistilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgentă

 

936. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea certificării ca aeroport international a Aeroportului Timisoara - Traian Vuia

 

5.617. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea Metodologiei si a criteriilor de acordare a gradatiei de merit în învătământul preuniversitar

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aderarea României la Conventia privind vămuirea centralizată, referitoare la distribuirea costurilor de colectare nationale care sunt retinute atunci când resursele proprii traditionale sunt puse la dispozitia bugetului Uniunii Europene, semnată la Bruxelles la 10 martie 2009

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - România aderă la Conventia privind vămuirea centralizată, referitoare la distribuirea costurilor de colectare nationale care sunt retinute atunci când resursele proprii traditionale sunt puse la dispozitia bugetului Uniunii Europene, semnată la Bruxelles la 10 martie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELESCANU

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2010.

Nr. 217.

 

CONVENTIE

privind vămuirea centralizată, referitoare la distribuirea costurilor de colectare nationale

care sunt retinute atunci când resursele proprii traditionale sunt puse la dispozitia bugetului Uniunii Europene

2009/C 92/01*)

 

PREAMBUL

 


*) Traducere.

 

Părtile contractante, state membre ale Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunitătilor Europene (denumită în continuare decizie),

având în vedere Regulamentul (CE/Euratom) nr. 1.150/2000 al Consiliului din 22 mai 2000 privind punerea în aplicare a Deciziei referitoare la sistemul de resurse proprii mentionată anterior (denumit în continuare regulament),

având în vedere faptul că vămuirea centralizată si alte simplificări ale formalitătilor vamale, în sensul Regulamentului (CE) nr. 450/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 aprilie 2008 de stabilire a Codului vamal comunitar (denumit în continuare Cod vamal modernizat), pot contribui la crearea conditiilor favorabile comertului,

având în vedere faptul că autorizatia unică, astfel cum a fost definită la art. 1 pct. 13 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, aduce aceleasi beneficii pentru perioada la finalul căreia Codul vamal modernizat devine aplicabil,

având în vedere Declaratia Consiliului din 25 iunie 2007 privind repartizarea costurilor de colectare a taxelor vamale, privind TVA si privind statisticile în cadrul sistemului de vămuire centralizată si declaratia Consiliului si a Comisiei din 25 iunie 2007 privind evaluarea functionării sistemului de vămuire centralizată,

tinând seama de art. 17 si 120 din Codul vamal modernizat care prevăd recunoasterea validitătii deciziilor luate de autoritătile vamale în întreaga Comunitate, precum si forta probatorie a rezultatelor verificărilor aplicabile pe întreg teritoriul Comunitătii,

întrucât:

(1) Administrarea vămuirii centralizate, care poate fi combinată cu simplificări ale formalitătilor vamale, în care mărfurile sunt declarate pentru libera circulatie într-un stat membru, dar sunt prezentate la vamă într-un alt stat membru, implică cheltuieli administrative în ambele state membre. Aceasta justifică o reîmpărtire partială a costurilor de colectare care sunt retinute atunci când resursele proprii traditionale sunt puse la dispozitia bugetului comunitar, în conformitate cu regulamentul.


(2) Această reîmpărtire efectuată de partea contractantă în care declaratia vamală este depusă în beneficiul părtii contractante unde sunt prezentate mărfurile corespunde unui total de 50% din costurile de colectare retinute.

(3) O bună punere în aplicare a reîmpărtirii costurilor de colectare necesită adoptarea de proceduri specifice sub forma unei conventii între părtile contractante.

(4) Prezenta conventie urmează să fie aplicată de către părtile contractante în conformitate cu legile si procedurile lor nationale,

convin după cum urmează:

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare si definitii

 

ARTICOLUL 1

 

(1) Prezenta conventie defineste procedurile privind reîmpărtirea costurilor de colectare atunci când resursele proprii sunt puse la dispozitia bugetului Uniunii Europene, care trebuie să fie urmate de părtile contractante în cazul vămuirii centralizate, în sensul art. 106 din Codul vamal modernizat, când mărfurile sunt declarate pentru punere în liberă circulatie într-un stat membru, dar sunt prezentate la vamă într-un alt stat membru.

(2) Procedurile mentionate la alin. (1) se aplică, de asemenea, atunci când conceptul de “vămuire centralizată” se combină cu simplificările stabilite în conformitate cu Codul vamal modernizat.

(3) Procedurile mentionate la alin. (1) se aplică, de asemenea, în cazul autorizatiei unice, astfel cum este definită la art. 1 pct. 13 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, pentru punerea în liberă circulatie.

 

ARTICOLUL 2

 

În sensul prezentei conventii se aplică următoarele definitii:

a) autorizatie înseamnă orice autorizatie emisă de autoritătile vamale care permite punerea în liberă circulatie a mărfurilor la biroul vamal competent pentru locul în care este stabilit titularul autorizatiei, indiferent de biroul vamal unde sunt prezentate mărfurile;

b) autoritătile vamale de autorizare înseamnă autoritătile vamale din statul membru participant care permit punerea în liberă circulatie a mărfurilor la biroul vamal competent pentru locul în care este stabilit titularul autorizatiei, indiferent de biroul vamal în care sunt prezentate mărfurile;

c) autoritătile vamale de asistentă înseamnă autoritătile vamale din statul membru participant care asistă autoritătile vamale de autorizare la supravegherea procedurii si la acordarea liberului de vamă pentru mărfuri;

d) taxe la import înseamnă taxele vamale care trebuie plătite la importul de mărfuri;

e) costuri de colectare înseamnă sumele pe care statele membre sunt autorizate să le retină în conformitate cu art. 2 alin. (3) din decizie sau cu o dispozitie corespunzătoare din orice altă decizie ulterioară care ar putea să o înlocuiască.

 

CAPITOLUL II

Stabilirea si reîmpărtirea costurilor de colectare

 

ARTICOLUL 3

 

(1) Statul membru al autoritătilor vamale de autorizare comunică statului membru al autoritătilor vamale de asistentă, prin mijloace electronice sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, prin orice mijloace adecvate, cu privire la informatiile relevante referitoare la suma corespunzătoare costurilor de colectare care urmează a fi reîmpărtite.

(2) Autoritătile vamale de asistentă comunică autoritătilor vamale de autorizare:

a) numele si adresa autoritătii competente pentru primirea informatiilor în conformitate cu alin. (1);

b) referintele contului bancar în care se depune suma corespunzătoare costurilor de colectare care urmează a fi reîmpărtite.

(3) Informatiile relevante mentionate la alin. (1) sunt următoarele:

a) identificarea autorizatiei;

b) data la care suma corespunzătoare resurselor proprii stabilite este creditată în conformitate cu art. 9 si 10 din regulament;

c) suma corespunzătoare resurselor proprii puse la dispozitie, luând în considerare posibila rambursare sau recuperare ulterioară a taxelor la import;

d) suma corespunzătoare costurilor de colectare retinute.

 

ARTICOLUL 4

 

Suma corespunzătoare costurilor de colectare care urmează să fie reîmpărtite de statul membru al autoritătilor vamale de autorizare către statul membru al autoritătilor vamale de asistentă este egală cu cincizeci la sută (50%) din suma corespunzătoare costurilor de colectare retinute.

 

ARTICOLUL 5

 

(1) Plata sumei mentionate la art. 4 este efectuată în luna în cursul căreia suma corespunzătoare resurselor proprii stabilite este creditată în conformitate cu art. 9 si 10 din regulament.

(2) Penalitătile de întârziere se percep la valoarea sumei mentionate la alin. (1) pentru perioada cuprinsă între data la care a expirat termenul fixat si data plătii.

Rata penalitătii de întârziere este rata dobânzii aplicată de Banca Centrală Europeană asupra celei mai recente operatiuni majore de refinantare pe care a efectuat-o anterior primei zile calendaristice a semestrului în cauză (rată de referintă), majorată cu două puncte procentuale.

Pentru un stat membru al autoritătilor vamale de autorizare care nu participă la a treia fază a uniunii economice si monetare, rata de referintă mentionată anterior este rata echivalentă fixată de către banca centrală natională a statului respectiv. În acest caz, rata de referintă în vigoare în prima zi calendaristică a semestrului în cauză se aplică pe parcursul următoarelor 6 luni.

 

CAPITOLUL III

Solutionarea litigiilor

 

ARTICOLUL 6

 

Orice litigiu între părtile contractante rezultat din interpretarea sau din aplicarea prezentei conventii se solutionează prin negociere, în măsura în care acest lucru este posibil. În cazul în care nu este găsită nicio solutie într-un termen de 3 luni, părtile contractante vizate pot să aleagă, de comun acord, un mediator pentru a solutiona litigiul.

 

CAPITOLUL IV

Punere în aplicare si dispozitii finale

 

ARTICOLUL 7

 

(1) Secretarul general al Consiliului Uniunii Europene este depozitarul prezentei conventii.

(2) Statele membre ale Uniunii Europene pot deveni părti contractante la prezenta conventie, depunând pe lângă secretarul general al Consiliului Uniunii Europene un instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, după îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru adoptarea prezentei conventii.


(3) Prezenta conventie intră în vigoare la 90 de zile după ce ultimul stat membru semnatar a declarat că a îndeplinit toate procedurile interne necesare pentru adoptarea prezentei conventii. Între timp, orice stat membru care a dus la îndeplinire procedurile respective poate totusi să declare că va aplica conventia în relatiile sale cu statele membre care au făcut aceeasi declaratie, în ceea ce priveste dispozitiile avute în vedere de prezenta conventie.

(4) Toate aranjamentele administrative dintre statele membre referitoare la reîmpărtirea sumelor corespunzătoare costurilor de colectare în situatii care se încadrează în domeniul de aplicare a prezentei conventii se înlocuiesc cu dispozitiile prezentei conventii începând cu data de aplicare a acesteia între statele membre vizate.

 

ARTICOLUL 8

 

(1) Orice parte contractantă poate propune modificări ale prezentei conventii, în special atunci când o parte contractantă se confruntă cu pierderi bugetare considerabile din cauza aplicării prezentei conventii. Orice modificare propusă se transmite depozitarului mentionat la art. 7, care o comunică părtilor contractante.

(2) Modificările se adoptă de comun acord de către părtile contractante.

(3) Modificările adoptate în conformitate cu alin. (2) intră în vigoare în conformitate cu art. 7.

 

ARTICOLUL 9

 

Prezenta conventie se reexaminează de către părtile contractante cel târziu la 3 ani de la data aplicării Codului vamal modernizat si, dacă este necesar, poate fi modificată pe baza acestei reexaminări, în conformitate cu art. 8.

 

ARTICOLUL 10

 

(1) Orice parte contractantă poate denunta prezenta conventie printr-o notificare adresată secretarului general al Consiliului Uniunii Europene.

(2) Denuntarea produce efecte la 90 de zile de la data la care secretarul general a primit notificarea privind denuntarea.

Drept care subsemnatii plenipotentiari au semnat prezenta conventie.

Încheiată la Bruxelles la 10 martie 2009, într-un singur exemplar original în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă si suedeză, textele în fiecare limbă fiind egal autentice, originalul fiind depus la arhivele Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Conventia privind vămuirea centralizată, referitoare la distribuirea costurilor de colectare nationale care sunt retinute atunci când resursele proprii traditionale sunt puse la dispozitia bugetului Uniunii Europene, semnată la Bruxelles la 10 martie 2009

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aderarea României la Conventia privind vămuirea centralizată, referitoare la distribuirea costurilor de colectare nationale care sunt retinute atunci când resursele proprii traditionale sunt puse la dispozitia bugetului Uniunii Europene, semnată la Bruxelles la 10 martie 2009, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2010.

Nr. 1.097.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru adoptarea cadrului institutional de coordonare si gestionare a asistentei financiare comunitare acordate României prin Fondul european de ajustare la globalizare

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.927/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea cadrului institutional si procedural de coordonare si de gestionare a asistentei financiare comunitare acordate României prin Fondul european de ajustare la globalizare, denumit în continuare FEAG.

Art. 2. - Termenii FEAG, criterii de interventie, actiuni eligibile, persoane eligibile, cererea de contributie din partea FEAG, Comisie, plata si utilizarea contributiei financiare au întelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.927/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare, cu modificările si completările ulterioare, denumit în continuare regulament.

Art. 3. - (1) Se desemnează Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale ca autoritate pentru stabilirea si asigurarea cadrului legislativ, institutional si procedural, având responsabilitatea coordonării gestionării si implementării asistentei financiare nerambursabile acordate României din FEAG.

(2) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale asigură, la cererea solicitantului, verificarea ex-post si verificarea ex-ante a cererii de contributie financiară nerambursabilă din FEAG.

Art. 4. - (1) Se desemnează Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă ca autoritate natională responsabilă pentru implementarea asistentei financiare nerambursabile acordate României prin FEAG.

(2) Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, ca autoritate pentru gestionarea asistentei financiare nerambursabile acordate României prin FEAG, are, în principal, următoarele atributii:

a) coordonează activitatea de elaborare si modificare a cererii de contributie financiară nerambursabilă din FEAG;

b) monitorizează si asigură utilizarea eficientă, efectivă si transparentă a contributiei financiare nerambursabile din FEAG;

c) se asigură că actiunile specifice prevăzute la art. 6 alin. (5) din regulament nu primesc asistentă din partea altor instrumente financiare comunitare;

d) elaborează proceduri pentru gestionarea asistentei financiare nerambursabile acordate României prin FEAG;

e) monitorizează implementarea serviciilor personalizate considerate actiuni eligibile conform regulamentului, a căror cofinantare se asigură din FEAG;

f) elaborează si transmite Comisiei Europene raportul cu privire la punerea în aplicare a contributiei financiare nerambursabile din FEAG, conform art. 15 alin. (1) din regulament;

g) furnizează informatiile solicitate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pentru verificarea ex-ante, monitorizarea si verificarea ex-post a principiului complementaritătii;

h) asigură prevenirea neregulilor, identifică neregulile, constată creantele bugetare si asigură recuperarea sumelor rezultate din nereguli, în limita competentelor;

i) transmite Comisiei Europene rapoarte privind neregulile identificate si sumele plătite necuvenit, precum si rapoarte privind recuperarea sumelor plătite necuvenit, a celor neutilizate si a celor rezultate din nereguli.

(3) Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, în calitate de solicitant pentru asistentă financiară nerambursabilă acordată României prin FEAG, are, în principal, următoarele atributii:

a) identifică, după caz, în urma consultării cu partenerii sociali, sectoarele de activitate din economia natională, unitătile administrativ-teritoriale afectate de disponibilizări colective care corespund criteriilor de interventie prevăzute la art. 2 din regulament, precum si persoanele concediate eligibile pentru a beneficia de servicii personalizate a căror cofinantare se asigură din FEAG;

b) estimează, pe baza informatiilor primite de la partenerii sociali, numărul de persoane afectate de disponibilizări colective si eligibile pentru a beneficia de servicii personalizate a căror cofinantare se asigură din FEAG;

c) elaborează cererea de contributie financiară nerambursabilă din FEAG;

d) transmite Comisiei cererea de contributie din partea FEAG si alte documente si informatii solicitate de Comisie cu privire la mobilizarea FEAG;

e) organizează si furnizează pentru persoanele eligibile, în conditiile legii si a prevederilor regulamentului, în măsura posibilitătilor, serviciile personalizate a căror cofinantare se asigură din FEAG;

f) coordonează implementarea serviciilor personalizate considerate actiuni eligibile conform regulamentului, a căror cofinantare se asigură din FEAG, precum si evaluarea impactului acestora;

g) întocmeste documentatia pentru alocarea, suplimentarea sau rambursarea, după caz, a contributiei financiare acordate de Comisie din FEAG;

h) asigură cofinantarea actiunilor eligibile conform art. 3 din regulament si care sunt prevăzute a se acorda persoanelor eligibile potrivit cererii de contributie din partea FEAG aprobate de Comisie;

i) organizează campanii de informare si publicitate adresate persoanelor eligibile, autoritătilor locale, partenerilor sociali, mijloacelor de informare în masă si publicului larg cu privire la actiunile finantate, asigurând vizibilitatea contributiei din partea FEAG;

j) asigură deschiderea si gestionarea contului necesar primirii de la Comisie a sumelor aferente FEAG.

(4) în vederea realizării atributiilor prevăzute la alin. (2) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale elaborează, la


propunerea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, Manualul de proceduri pentru gestionarea asistentei financiare nerambursabile acordate României prin FEAG, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

(5) Atributiile Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, prevăzute la alin. (3) lit. a), b), e) si f), se realizează prin agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene si a municipiului Bucuresti.

(6) Cererea de contributie financiară nerambursabilă din FEAG poate fi elaborată, după caz, în parteneriat cu partenerii sociali.

(7) în vederea asigurării îndeplinirii atributiei prevăzute la alin. (3) lit. e), în functie de natura serviciilor personalizate necesar a fi realizate, considerate actiuni eligibile conform regulamentului, agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene si a municipiului Bucuresti pot organiza si pot furniza respectivele servicii prin compartimentele proprii, prin centrele regionale de formare profesională a adultilor din subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă sau, după caz, prin alti furnizori de servicii din domeniul public ori privat autorizati sau acreditati, după caz, potrivit legii, pentru prestarea serviciilor respective, cu care încheie contracte în conditiile legii.

Art. 5. - Rolul de autoritate de audit si functiile aferente sunt îndeplinite de Autoritatea de audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, desemnată potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată.

Art. 6. - Pentru realizarea serviciilor personalizate considerate actiuni eligibile conform regulamentului, Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă va respecta prevederile legale în vigoare cu privire la organizarea si aplicarea măsurilor de stimulare a ocupării fortei de muncă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2010.

Nr. 1.086.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor terenuri situate în comuna Dor Mărunt, judetul Călărasi, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. a obiectivului de interes national “Reabilitarea sectiunilor Băneasa-Fetesti de pe linia de cale ferată Bucuresti-Constanta, România”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere prevederile art. 9 si ale art. 47 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a terenurilor situate în comuna Dor Mărunt, judetul Călărasi, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecute în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dor Mărunt nr. 65 din 19 mai 2010 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Dor Mărunt nr. 77 din 13 octombrie 2008, în vederea realizării de către Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. a obiectivului de interes national “Reabilitarea sectiunilor Băneasa-Fetesti de pe linia de cale ferată Bucuresti- Constanta, România”.

(2) Terenurile date în administrare potrivit alin. (1) nu pot primi altă destinatie.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetelor de teren prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2010.

Nr. 1.097.


 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE A TERENURILOR

situate în comuna Dor Mărunt, judetul Călărasi, trecute în domeniul public al statului, care se dau în administrarea

Ministerului Transporturilor si Infrastructurii în vederea realizării de către Compania Natională de Căi Ferate

“C.F.R.” - S.A. a obiectivului de interes national “Reabilitarea sectiunilor Băneasa-Fetesti de pe linia de cale ferată

Bucuresti-Constanta, România”

 

Nr. crt.

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

1.

Comuna Dor Mărunt, judetul Călărasi

Consiliul Local al Comunei Dor Mărunt, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

S = 248,91 m2, categoria de folosintă = drum, nr. cadastral 656

2.

Comuna Dor Mărunt, judetul Călărasi

Consiliul Local al Comunei Dor Mărunt, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

S = 489,94 m2, categoria de folosintă = drum, nr. cadastral 657

3.

Comuna Dor Mărunt, judetul Călărasi

Consiliul Local al Comunei Dor Mărunt, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

S = 2.947,04 m2, categoria de folosintă = drum, nr. cadastral 658

4.

Comuna Dor Mărunt, judetul Călărasi

Consiliul Local al Comunei Dor Mărunt, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

S = 234,87 m2, categoria de folosintă = drum, nr. cadastral 659

5.

Comuna Dor Mărunt, judetul Călărasi

Consiliul Local al Comunei Dor Mărunt, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

S= 111,66 m2, categoria de folosintă = drum, nr. cadastral 660

6.

Comuna Dor Mărunt, judetul Călărasi

Consiliul Local al Comunei Dor Mărunt, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

S = 490,64 m2, categoria de folosintă = drum, nr. cadastral 661

7.

Comuna Dor Mărunt, judetul Călărasi

Consiliul Local al Comunei Dor Mărunt, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

S = 243,98 m2, categoria de folosintă = drum, nr. cadastral 662

8.

Comuna Dor Mărunt, judetul Călărasi

Consiliul Local al Comunei Dor Mărunt, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

S = 64,54 m2, categoria de folosintă = drum, nr. cadastral 663

9.

Comuna Dor Mărunt, judetul Călărasi

Consiliul Local al Comunei Dor Mărunt, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

S = 149,91 m2, categoria de folosintă = drum, nr. cadastral 664

10.

Comuna Dor Mărunt, judetul Călărasi

Consiliul Local al Comunei Dor Mărunt, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

S = 60,65 m2, categoria de folosintă = drum, nr. cadastral 665

11.

Comuna Dor Mărunt, judetul Călărasi

Consiliul Local al Comunei Dor Mărunt, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

S = 54,69 m2, categoria de folosintă = drum, nr. cadastral 666

12.

Comuna Dor Mărunt, judetul Călărasi

Consiliul Local al Comunei Dor Mărunt, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

S = 69,72 m2, categoria de folosintă = drum, nr. cadastral 667

13.

Comuna Dor Mărunt, judetul Călărasi

Consiliul Local al Comunei Dor Mărunt, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

S = 608,42 m2, categoria de folosintă = drum, nr. cadastral 668

14.

Comuna Dor Mărunt, judetul Călărasi

Consiliul Local al Comunei Dor Mărunt, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

S = 1.915,69 m2, categoria de folosintă = drum, nr. cadastral 669

15.

Comuna Dor Mărunt, judetul Călărasi

Consiliul Local al Comunei Dor Mărunt, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

S = 252,72 m2, categoria de folosintă = drum, nr. cadastral 670

16.

Comuna Dor Mărunt, judetul Călărasi

Consiliul Local al Comunei Dor Mărunt, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

S = 726,65 m2, categoria de folosintă = drum, nr. cadastral 671

17.

Comuna Dor Mărunt, judetul Călărasi

Consiliul Local al Comunei Dor Mărunt, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

S = 30,55 m2, categoria de folosintă = drum, nr. cadastral 672

Total = 8.700,58 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind schimbarea încadrării în categorii functionale si a regimului juridic ale unui sector de drum

din judetul Arad, precum si pentru modificarea traseului drumului national DN 79

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1)si al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea sectorului de drum national DN 79, km 34+310 - km 38+300, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., în domeniul public al orasului Chisineu-Cris si în administrarea Consiliului Local al Orasului Chisineu-Cris, precum si declasarea acestuia din categoria functională a drumurilor de interes national si încadrarea în categoria functională a drumurilor de interes local.

Art. 2. - Se aprobă modificarea traseului drumului national DN 79, km 34+310 - km 38+300, pe sectorul de drum corespunzător lucrării de investitie “Eliminare pasaje de nivel pe DN 79 la Nădab”, potrivit anexei nr. 2.

Art. 3. - Predarea-preluarea sectorului de drum prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2010.

Nr. 1.099.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale sectorului de drum national care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului

Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.,

în domeniul public al orasului Chisineu-Cris si în administrarea Consiliului Local al Orasului Chisineu-Cris,

judetul Arad, si care se declasează din categoria functională a drumurilor de interes national

si se încadrează în categoria functională a drumurilor de interes local

 

Indicativul si pozitiile kilometrice ale  sectorului de drum

Persoana juridică de la care se transmite sectorul de drum

Persoana juridică la care se transmite sectorul de drum

Lungimea totală (km)

Indicativul nou

Nr. MFP

DN79,

km 34+310 - km 38+300

Domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor si  Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Domeniul public al orasului Chisineu-Cris, judetul Arad,

în administrarea Consiliului Local al Orasului Chisineu-Cris

L = 3,99

Str. Calea Aradului

12273 (partial)


ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale sectorului de drum national DN 79, km 34+310 - km 38+300, care îsi modifică traseul pe sectorul de drum corespunzător lucrării de investitie “Eliminare pasaje de nivel pe DN 79 la Nădab”

 

Indicativul si traseul initial al sectorului de drum

Pozitia kilometrică initială

Lungimea

Traseului initial

Traseul nou al drumului

Pozitia kilometrică a traseului nou

Lungimea

Traseului nou

Nr. M.F.P

Origine

Destinatie

 

 

Origine

Destinatie

DN79, km 34+310 - km 38+300, sector corespunzător străzii Calea Aradului

34+310

38+300

3,99 km

DN79, km 34+310 - km 38+300,

sector corespunzător ucrării de investitie “Eliminare pasaje de nivel pe DN 79 la Nădab”

34+310

38+300

3,99 km

12273

partial

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. i) si n) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 si 71 bis din 30 ianuarie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 9 alineatul (1), definitia “Facilitate de transfer de gaze (FTG)” se modifică si va avea următorul cuprins:

“Facilitate de transfer de gaze (FTG) - posibilitatea de a transfera cantităti de gaze, facilitată de OST pentru UR”.

2. Articolul 221 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 221. - (1) în perioada 15 martie-15 aprilie potentialii UR îsi pot declara în scris intentia de rezervare de capacitate pentru un an gazier sau multiplu de ani gazieri, în conditiile prevăzute de codul retelei, în scopul creării contului de acces la platforma informatională a OST pentru configurarea solicitării de rezervare de capacitate.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), potentialii URÎsi pot declara în scris intentia de rezervare de capacitate pentru o perioadă de o zi gazieră sau multiplu de zile gaziere, cu cel putin 6 zile lucrătoare anterior datei începând cu care solicită intrarea în vigoare a contractului.”

3. La articolul 25 punctul A “cerinte financiare”, punctul (v) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(v) În situatia în care UR care solicită acces la SNT nu poate prezenta ratingul sus-mentionat, acesta are obligatia să prezinte o garantie financiară emisă de o institutie financiară (bancă comercială), a cărei valoare să acopere minimum 5% din contravaloarea capacitătii solicitate. Garantia financiară se va prezenta de către UR cu cel putin 6 zile lucrătoare înainte de încheierea contractului de transport.”

4. La articolul 26, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Rezilierea contractului se realizează de către OST după notificarea prealabilă a UR; notificarea va fi însotită de un termen de conformare de minimum o zi lucrătoare.”

5. Articolul 36 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 36. - Capacitatea în punctele de intrare/iesire în/din SNT poate fi solicitată de către UR:

a) în fiecare an, în intervalul 15 aprilie-15 mai, pentru un an gazier sau un multiplu de ani gazieri;


b) cu cel putin 6 zile lucrătoare anterior datei începând cu care solicită intrarea în vigoare a contractului, pentru o perioadă de o zi gazieră sau multiplu de zile gaziere.”

6. La articolul 38, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Pentru rezervarea de capacitate pentru o perioadă mai mică de un an gazier, OST are obligatia ca, în termen de două zile lucrătoare de la data primirii solicitării, să transmită UR dacă i se acordă acces la SNT sau îi comunică motivele refuzului (integral sau partial), precum si eventualele observatii la programul de transport propus.”

7. Articolul 39 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 39. - În caz de refuz integral sau partial, UR poate transmite în termen de o zi lucrătoare o obiectie scrisă, la care OST are obligatia de a răspunde în termen de o zi lucrătoare.”

8. Articolul 41 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 41. - OST are dreptul să refuze fără explicatii solicitările de capacitate care nu respectă termenele precizate la art. 36.”

9. Articolul 42 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 42. - În cazul în care capacitatea solicitată se aprobă (integral sau partial), OST va transmite contractul de transport în două exemplare în termen de o zi lucrătoare de la data aprobării, specificată în notificare. Expedierea acestor două exemplare ale contractului de transport reprezintă o ofertă pentru contractare.”

10. Articolul 44 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 44. - În cazul în care acceptă proiectul de contract de transport trimis de OST, UR activează garantia financiară, după caz, potrivit conditiilor prevăzute la art. 25 pct. A, si returnează exemplarele contractului de transport, semnate la OST, spre contrasemnare, în termen de o zi lucrătoare de la primirea lor.”

11. Articolul 69 se abrogă.

12. Articolul 104 se abrogă.

13. Articolul 107 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Tarif pentru livrare sub nominalizarea aprobată Art. 107. - OST va plăti UR un tarif pentru livrare sub nominalizarea aprobată, pentru cantitătile de gaze cu care aceasta nu a fost respectată, în functie de limitele de tolerantă specificate în tabelul 51.”

14. Articolul 108 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Tarif pentru neasigurarea capacitătii rezervate

Art. 108. - OST va plăti UR un tarif pentru neasigurarea capacitătii rezervate.”

15. După tabelul 5 se introduce un nou tabel, tabelul 51, cu următorul cuprins:

“Tabelul 51 Limite de tolerantă pentru stabilirea tarifului pentru livrare sub nominalizarea aprobată

 

Limite de tolerantă pentru stabilirea tarifului pentru livrare sub nominalizarea aprobată

3% < Diferenta între livrare si nominalizarea aprobată 10% din nominalizarea aprobată totală la punctele de iesire

10% < Diferenta între livrare si nominalizarea aprobată 20% din nominalizarea aprobată totală la punctele de iesire

Diferenta între livrare si nominalizarea aprobată > 20% din nominalizarea aprobată totală la punctele de iesire

Notă valori absolute”

 

16. În cadrul tabelului 7, sintagma “Tarif pentru dezechilibru (lei/kWh)” se înlocuieste cu sintagma “Tarif pentru dezechilibru acumulat (Iei/MWh)”.

17. În cadrul tabelului 8, sintagma “Tarif pentru dezechilibru” se înlocuieste cu sintagma “Tarif pentru dezechilibru acumulat (Iei/MWh)”.

18. La articolul 111 alineatul (2), litera b) se abrogă.

19. La articolul 111 alineatul (2), litera h) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,h) tariful pentru neasigurarea capacitătii rezervate.”

20. La anexa nr. 1 “Contract-cadru de transport al gazelor naturale”, la articolul 5, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

“(7) Facturarea lunară a contravalorii serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prestate se realizează în baza capacitătii rezervate în SNT, a numărului de ore din fiecare lună în care serviciile de transport nu au fost limitate/întrerupte si a cantitătilor de gaze naturale predate/preluate de operatorul sistemului de transport, precum si, după caz, a celorlalte obligatii de plată care derivă din executarea prezentului contract.”

21. Anexa nr. 10 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias, utilizatorii Sistemului national de transport, producătorii de gaze naturale, furnizorii de gaze naturale, precum si operatorii sistemelor de distributie si ai depozitelor de înmagazinare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data publicării, cu exceptia prevederilor art. I pct. 2-10, care intră în vigoare la data de 1 iulie 2011.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2010.

Nr. 30.

 


ANEXĂ

(Anexa nr. 10 la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale)

 

Nr. crt.

Tarif

U.M.

1.

Tarif de transport în SNT (TT)

a) pentru servicii de transport cu rezervare de capacitate prin SNT (TTF):

- componentă fixă pentru rezervarea capacitătii pentru servicii ferme

- componentă volumetrică

MWh si oră de rezervare MWh transportati

b) pentru servicii întreruptibile de transport prin SNT (TTI):

 

- componentă fixă pentru rezervarea capacitătii pentru servicii întreruptibile

- componentă volumetrică

MWh si oră de rezervare MWh transportati

2.

Tarif de nerespectare a nominalizării (TNN)

3% < Diferenta între alocare si nominalizarea aprobată < 10%

pentru fiecare MWh/zi din interval

10% < Diferenta între alocare si nominalizarea aprobată < 20%

pentru fiecare MWh/zi din interval

Diferenta între alocare si nominalizarea aprobată > 20%

pentru fiecare MWh/zi din interval

3.

Tarif de depăsire a capacitătii rezervate (TDCR)

 

pentru fiecare MWh/zi depăsit

4.

Tarif pentru livrare sub nominalizarea aprobată (TLSN)

3% < Diferenta între livrare si nominalizarea aprobată < 10%

pentru fiecare MWh/zi nelivrat din interval

10% < Diferenta între livrare si nominalizarea aprobată < 20%

pentru fiecare MWh/zi nelivrat din interval

Diferenta între livrare si nominalizarea aprobată > 20%

pentru fiecare MWh/zi nelivrat din interval

5.

Tarif pentru neasigurarea capacitătii rezervate (TNCR)

 

pentru fiecare MWh/zi neasigurat

6.

Tarif de dezechilibru zilnic (TDZ)

A

Lei

B

Lei

C

Lei

7.

Tarif de dezechilibru acumulat (TDA)

L

Lei/MWh

M

Lei/MWh

N

Lei/MWh

O

Lei/MWh

P

Lei/MWh

Q

Lei/MWh

R

Lei/MWh

S

Lei/MWh

T

Lei/MWh

U

Lei/MWh

 

Valorile aferente tarifelor de mai sus sunt aprobate prin ordin al presedintelui AC si sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 


MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind organizarea si desfăsurarea programelor de pregătire a specialistilor

pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgentă

 

Având în vedere prevederile art. 25 lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2005, si ale art. 11 lit. n) din Regulamentul de organizare si functionare al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Inspectoratele pentru situatii de urgentă judetene organizează si desfăsoară programe de pregătire a specialistilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgentă.

Art. 2. - (1) Programele prevăzute la art. 1 se desfăsoară pe baza planurilor de pregătire întocmite de inspectoratele pentru situatii de urgentă judetene si aprobate de prefect.

(2) Planurile de pregătire se întocmesc conform structurii-cadru prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Activitătile de pregătire se stabilesc pe baza tematicii orientative întocmite de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si se particularizează în functie de specificul zonei de competentă.

(4) Tematica prevăzută la alin. (3) se aprobă prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă.

Art. 3. - (1) Perioadele si durata de desfăsurare a programelor de pregătire se stabilesc de către inspectoratele pentru situatii de urgentă judetene si vor fi comunicate consiliilor locale pentru a hotărî cu privire la participarea specialistilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgentă.

(2) Durata programelor se va stabili, de regulă, în limita a 38 de ore.

(3) Periodicitatea desfăsurării programelor se stabileste de inspectoratele pentru situatii de urgentă judetene în functie de situatia operativă, gradul de încadrare si fluctuatia personalului compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgentă si dinamica schimbărilor legislative.

(4) Numărul de participanti pentru o serie de pregătire nu va depăsi, de regulă, 28 de persoane pentru activitătile teoretice si 14 persoane/lector la activitătile practice.

Art. 4. - În organizarea si desfăsurarea pregătirii, inspectoratele pentru situatii de urgentă judetene pot colabora cu structurile judetene care îndeplinesc functii de sprijin în gestionarea situatiilor de urgentă.

Art. 5. - (1) La finalizarea programelor, inspectoratele pentru situatii de urgentă judetene eliberează fiecărui participant o adeverintă de absolvire a cursurilor.

(2) Modelul adeverintei este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 6. - Sefii inspectoratelor pentru situatii de urgentă judetene dispun, în părtile ce îi privesc, măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 483/2008 privind organizarea si desfăsurarea programelor de pregătire a specialistilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgentă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 23 mai 2008, se abrogă.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2010.

Nr. 250.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA-CADRU

a planului de pregătire a specialistilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgentă

 

I. Tipul programului: pregătire în domeniul prevenirii situatiilor de urgentă

II. Denumirea ocupatiei: specialist pentru prevenire din serviciul voluntar pentru situatii de urgentă

III. Certificarea pregătirii: adeverintă

IV. Durata cursului: .................

a) pregătire teoretică:.............

b) pregătire practică:............

V. Loc de desfăsurare:

a) pregătire teoretică:.........

b) pregătire practică:.........

VI. Numărul de participanti, pe serii de pregătire: .........

VII. Modalităti de evaluare a cunostintelor: test (chestionar); interviuri (dezbateri)


VIII. Desfăsurarea activitătilor de pregătire

 

Nr. crt.

Ziua, ora

Tema/Activitatea

Cine conduce

Observatii

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă

“.....................” al Judetului...........

Nr.....din.........

 

ADEVERINTĂ

- model -

 

Domnul/Doamna ................................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria .................... nr. ..................................., CNP ..........................................., specialist pentru prevenire din serviciul voluntar pentru situatii de urgentă al .................................................................................., a urmat cursul de pregătire în domeniul prevenirii situatiilor de urgentă organizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă “..................................” al judetului ..........................................., în perioada ..............................

 

Inspector-sef,

.........................

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea certificării ca aeroport international

a Aeroportului Timisoara - Traian Vuia

 

Având în vedere Raportul nr. 38/2.662 din 26 octombrie 2010 privind îndeplinirea conditiilor de certificare ca aeroport international a Aeroportului Timisoara, întocmit de comisia de evaluare numită prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii,

în temeiul art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 791/2009 privind conditiile pentru certificarea aeroporturilor civile internationale sau deschise traficului aerian international, precum si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă certificarea ca aeroport international a Aeroportului Timisoara - Traian Vuia.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2010.

Nr. 936.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei si a criteriilor de acordare a gradatiei de merit

în învătământul preuniversitar

 

În conformitate cu prevederile pct. 6 din anexa nr. 11/1.4 “Sporuri si alte drepturi ale personalului didactic din învătământ” la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice si ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere consultările federatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură învătământ,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia si criteriile de acordare a gradatiei de merit în învătământul preuniversitar, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 6.054/2009 privind aprobarea Metodologiei si a criteriilor de acordare a gradatiei de merit în învătământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 18 decembrie 2009.

Art. 4. - Directia generală management, resurse umane si retea scolară, inspectoratele scolare si unitătile de învătământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul educatiei, cercetam, tineretului si sportului,

Kiraly Andrei Gheorghe,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2010.

Nr. 5.617.

 

ANEXA

 

METODOLOGIA SI CRITERIILE de acordare a gradatiei de merit în învătământul preuniversitar

 

CAPITOLUL I

Acordarea gradatiei de merit

în învătământul preuniversitar

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prin unităti de învătământ, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere unitătile de învătământ cu personalitate juridică.

(2) în conformitate cu prevederile pct. 6 din anexa nr. 11/1.4 “Sporuri si alte drepturi ale personalului didactic din învătământ” la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, personalul didactic din învătământ beneficiază de gradatia de merit, acordată prin concurs. Această gradatie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului scolar, respectiv al institutiei de nivel superior si reprezintă 25% din salariul de bază. Gradatia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani.

Art. 2. - (1) Numărul de gradatii care se vor acorda se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice se scade numărul de gradatii acordate în ultimii 3 ani, avându-se în vedere că gradatia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei functii în conditiile art. 101 alin. (1), (2), (4) si (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Pentru acordarea gradatiei de merit se au în vedere numărul de posturi didactice existente la nivelul inspectoratului scolar, precum si numărul de gradatii de merit acordate.

(3) în situatia în care personalului didactic, didactic auxiliar si celui de conducere, inclusiv celui din cluburile sportive scolare si din palatele copiilor si elevilor/Palatul National al Copiilor i se modifică locul de muncă, la nivelul aceluiasi judet/al municipiului Bucuresti, acesta îsi păstrează gradatia de merit.

(4) în situatia în care personalul didactic din învătământ beneficiar al gradatiei de merit este detasat în alt judet, acesta îsi păstrează gradatia de merit, în conditiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare.

(5) în situatia în care cadrele didactice beneficiare ale gradatiei de merit sunt pretransferate/transferate în alt judet, acestea îsi păstrează gradatia de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradatii de merit la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, în care s-a pretransferat/ transferat, pentru anul respectiv.

(6) La solicitarea unitătii de învătământ în care cadrul didactic beneficiar al gradatiei de merit s-a pretransferat/transferat, inspectoratul scolar îi poate acorda gradatie de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradatii, în cazul în care acestuia nu i s-a putut acorda în anul scolar anterior.

Art. 3. - Gradatia de merit se atribuie pe o perioadă efectivă de 5 ani, începând cu data de 1 septembrie 2011.

Art. 4. - (1) Personalul didactic din învătământ care a beneficiat de gradatie de merit poate participa la un nou concurs.


(2) Personalul didactic pensionat nu mai beneficiază de gradatie de merit, de la eliberarea din învătământ, în vederea pensionării.

 

SECTIUNEA a 2-a

Înscrierea la concursul pentru acordarea gradatiei de merit

 

Art. 5. - (1) La concursul pentru acordarea gradatiei de merit pot participa:

a) personalul didactic din învătământ cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, precum si personalul didactic din învătământ angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, cu o vechime efectivă în învătământul preuniversitar de peste 3 ani, care au performante deosebite în inovarea didactică, în pregătirea prescolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinsi la concursuri scolare, faza natională si internatională, în perioada 1 septembrie 2006-31 august 2010, si calificativul “Foarte bine” în fiecare an scolar încheiat din perioada evaluării;

b) personalul didactic de predare din învătământul preuniversitar care desfăsoară activitate de formare continuă a cadrelor didactice din învătământul preuniversitar la casa corpului didactic, cu performante deosebite în inovarea didactică, în pregătirea prescolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinsi la concursuri scolare, faza natională si internatională, în perioada 1 septembrie 2006-31 august 2010, care are calificativul “Foarte bine” în fiecare an scolar încheiat din perioada evaluării si o vechime în învătământul preuniversitar de peste 3 ani.

(2) Conditiile prevăzute mai sus trebuie să le îndeplinească si:

a) personalul didactic de predare de la centrele judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistentă educatională, centrele scolare pentru educatie incluzivă, centrele logopedice interscolare si cabinetele logopedice, centrele si cabinetele de asistentă psihopedagogică si mediatorii scolari;

b) personalul didactic de predare si de conducere de la cluburile sportive scolare, cluburile si palatele copiilor cu statut de unităti de învătământ subordonate inspectoratului scolar, precum si cel de la Palatul National al Copiilor;

c) personalul didactic auxiliar din unitătile conexe din învătământul preuniversitar.

(3) în cazul întreruperii activitătii personalului didactic din învătământ în perioada 1 septembrie 2006-31 august 2010 se evaluează perioada de 4 ani, până la 31 august 2010, în care salariatul si-a desfăsurat activitatea, fără a fi luate în calcul perioadele evaluate pentru obtinerea gradatiei de merit, în sesiunile anterioare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Criterii generale si subcriterii pentru acordarea gradatiei de merit

 

Art. 6. - (1) Activitatea din ultimii 4 ani a candidatilor înscrisi pentru acordarea gradatiei de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, sustinută prin documente doveditoare, se evaluează pe baza unei fise elaborate de inspectoratul scolar/Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului pentru palatele si cluburile copiilor, transmisă inspectoratelor scolare si Palatului National al Copiilor, tinându-se seama de următoarele criterii generale si subcriterii care trebuie îndeplinite de candidat, în perioada 1 septembrie 2006-31 august 2010 sau în perioada prevăzută la art. 5 alin. (3):

1. Criteriul activitătilor complexe cu valoare instructiv-educativă, cum sunt:

a) rezultate deosebite obtinute în pregătirea prescolarilor si a elevilor în raport cu standardele curriculare de performantă, materializate în progresul elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări si examene nationale de sfârsit de ciclu, teze cu subiect unic, rezultate obtinute cu clasa si individual pentru disciplinele de specialitate în învătământul vocational (de exemplu, ponderea elevilor cu performante în clasa următoare);

b) initierea si aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului AEL în cadrul scolii, dacă există conditiile tehnice necesare;

c) performante în pregătirea elevilor distinsi la olimpiade scolare si/sau concursuri de profil recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, materializate în obtinerea premiilor (locurile I, II, III), mentiunilor si premiilor speciale la faza internatională si a premiilor (locurile I, II, III), mentiunilor si premiilor speciale la faza natională, judeteană/municipiul Bucuresti si interjudeteană/regională. Este indicat să se precizeze numele cadrului didactic;

d) performante în pregătirea elevilor distinsi la concursuri cultural-artistice si sportive recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, materializate în obtinerea premiilor (locurile I, II, III), mentiunilor si premiilor speciale la faza internatională si a premiilor (locurile I, II, III), mentiunilor si premiilor speciale la faza natională, judeteană/municipiul Bucuresti si interjudeteană/regională. Este indicat să se precizeze numele cadrului didactic;

e) pregătirea loturilor olimpice pentru concursurile scolare, participarea, în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare, la concursurile si olimpiadele judetene, interjudetene (incluse în programul de activităti si în calendarul inspectoratelor scolare/Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului), nationale si internationale;

f) pregătirea loturilor olimpice, activitatea în unităti scolare vocationale, participarea, în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare, la concursurile si olimpiadele judetene, interjudetene, nationale ori internationale; organizarea de concursuri si festivaluri la nivel international, national ori interjudetean sau interscolar; organizarea si participarea la spectacole, expozitii, concerte, simpozioane la nivel international, national ori interjudetean sau interscolar;

g) rezultate măsurabile obtinute în activitătile culturale si educative organizate în scoală, cu impact la nivel local/judetean/al municipiului Bucuresti/national/international;

h) activitatea si rezultatele obtinute în centrele de excelentă si centrele de pregătire zonală din cadrul unitătilor de învătământ vocationale (muzică, seminare, scoli normale, teatru, coregrafie, arte plastice, arhitectură, sport etc.) sau cu elevi cu dificultăti de învătare;

i) activitate desfăsurată în vederea realizării echitătii în educatie (activităti de remediere scolară, grădinită de vară, activităti de desegregare, de educatie incluzivă, nediscriminatorie, de educatie multiculturală/interculturală, educatie pentru diversitate/alteritate, programe de educatie a părintilor recunoscute la nivel judetean/national);

j) rezultate măsurabile/cuantificabile obtinute în desfăsurarea unor activităti practice, educative pentru formarea de abilităti de comunicare, antreprenoriale si tehnice;

k) rezultate obtinute în activităti de voluntariat, la nivel local/judetean/national/international;

l) activitate de coordonator de programe educative scolare si extrascolare sau îndrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare;

m) participarea la cursuri de formare;

n) coordonarea activitătilor din cadrul Strategiei nationale de actiune comunitară;

o) integrarea copiilor cu cerinte educative speciale în scolile de masă si desfăsurarea activitătilor de educatie remedială.

2. Criteriul privind performante deosebite în inovarea didactică/managerială, materializate în:

a) contributia la elaborarea de programe scolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale scolare, auxiliare didactice, reviste scolare, avizate de inspectoratul scolar sau de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, după caz; cărti în domeniul educational, înregistrate cu ISBN, crearea de softuri educationale în specialitate, platforme de e-learning avizate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului; elaborarea de programe scolare pentru discipline optionale noi, însotite de suportul de curs; elaborarea de programe vizând curriculumul pentru optional integrat în dezvoltare locală;

b) elaborarea de cărti si lucrări stiintifice publicate în domeniul didacticii, specialitătii si managementului educational, înregistrate cu ISBN;

c) activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator, activitatea în domeniul sindical la nivel local/ judetean/national/international, participarea cu comunicări la simpozioane judetene, regionale (zonale), nationale si/sau internationale, participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, în calitate de formatori, contributia la cercetări stiintifice în specialitate sau în domeniul problematicii învătământului si educatiei; se va stabili un punctaj defalcat pentru cursuri cu o durată de minimum 3 zile (24 de ore), care să vizeze asigurarea calitătii si personalizarea concretă de comunicare cu familia si comunitatea privind participarea si contributia la activitătile mentionate;

d) activitatea ca metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului scolar si în comisia natională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic;

e) activitatea desfăsurată în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ, în cadrul unor comisii consultative de dialog social si al altor structuri de dialog social si în comisiile nationale de specialitate.

3. Criteriul privind participarea la proiecte:

a) proiecte de parteneriat educational, la nivel local/judetean/ national/international recunoscute de inspectoratul scolar/ Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

b) proiecte/programe realizate în parteneriat între scoală si asociatiile reprezentative de părinti/comunitatea locală/operatori economici;

c) proiecte din Fondul Social European/fonduri structurale si de coeziune/proiecte PHARE;

d) proiecte/programe europene realizate prin Agentia Natională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei si Formării Profesionale - Socrates, Comenius, Arion, Leonardo, Grundtvig etc;

e) proiecte/programe coordonate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, inspectoratul scolar, de alti parteneri - Institutul Francez, Institutul Cervantes, British Council, ZFA (Centrala pentru Activitate Scolară din Germania), Fundatia Communitas, MATRA, UNICEF, Institutul Goethe, Banca Mondială, Organizatia “Salvati Copiii”;

f) alte proiecte/programe, recunoscute de inspectoratul scolar/Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

4. Criteriul privind cresterea prestigiului unitătii de învătământ/conexe, făcând vizibile rezultatele acesteia în presă, pe site-urile educationale, prin sporirea calitătii actului educational, manifestat prin locul ocupat de scoală în ierarhia stabilită de inspectoratele scolare, ca urmare a:

a) contributiilor individuale si/sau în echipă la dezvoltarea practicii managementului educational si institutional, în contextul reformei învătământului;

b) atragerii de finantări extrabugetare pentru unitate, programe, proiecte, centre de documentare si informare, laboratoare etc, având ca efect cresterea calitătii institutiei si a procesului de predare- Învătare-evaluare, a bazei didactico-materiale;

c) realizării de proiecte extracurriculare, cu finantare extrabugetară;

d) realizărilor în ceea ce priveste educatia adultilor si conversia profesională (cursuri, programe, materiale auxiliare, platforme de învătare).

(2) Punctajul grilei de evaluare pentru fiecare categorie de personal didactic se va defalca pe discipline/domenii de activitate/tipuri de activităti. Pentru personalul de conducere din unitătile de învătământ se va elabora o grilă specifică de evaluare. Pentru activitătile obligatorii cuprinse în fisa postului personalului didactic de predare si de conducere nu se acordă punctaj.

(3) Realizarea cerintelor prevăzute la alin. (1) pct. 4 lit. a), b), c) si d) este obligatorie pentru personalul de conducere din unitătile de învătământ.

Art. 7. - (1) Punctajul subcriteriilor se aplică în mod unitar pentru toate functiile didactice si se stabileste în comisia paritară de la nivelul inspectoratului scolar.

În baza acestor punctaje, stabilite în mod unitar, se elaborează câte o grilă specifică fiecărei categorii de candidati:

a) educatoare/institutori/profesori pentru învătământul prescolar;

b) învătători/institutori/profesori pentru învătământul primar;

c) profesori;

d) maistri-instructori;

e) cadre didactice din învătământul vocational, din cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor si elevilor, învătământul special;

f) personal didactic de conducere din unitătile de învătământ. Pentru fiecare criteriu general se atribuie punctajul maxim prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Pentru personalul didactic si personalul de conducere din cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor si elevilor, punctajele cu ponderile aferente sunt detaliate în grilele din anexele nr. 4 si, respectiv, nr. 5.

Art. 8. - (1) Pentru personalul didactic auxiliar, criteriile pentru acordarea gradatiei de merit sunt stabilite în fisa de evaluare a activitătii, elaborată de inspectoratul scolar pe baza fisei postului.

(2) Comisia paritară de la nivelul inspectoratului scolar elaborează grile specifice de evaluare a activitătii personalului didactic auxiliar.

 

SECTIUNEA a 4-a

Procedura de acordare a gradatiei de merit

 

Art. 9. - (1) Inspectorul scolar general numeste, prin decizie, comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradatiei de merit.

(2) Comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradatiei de merit este formată din:

a) presedinte - un inspector scolar general adjunct;

b) secretar - un referent de la compartimentul salarizare, normare;

c) membri - inspectori scolari de specialitate, inspector responsabil pentru învătământul în limbile minoritătilor nationale sau metodisti ai inspectoratului scolar, personal didactic auxiliar cu performante dovedite în activitate si care nu participă la concurs.

(3) Pentru Palatul National al Copiilor, comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradatiei de merit este formată din:

a) presedinte - un inspector de specialitate din Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

b) secretar - un inspector din Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

c) membri - inspectori scolari de specialitate/metodisti din cadrul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti/personal didactic sau didactic auxiliar din cadrul palatului care nu participă la concurs.


(4) Reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative din învătământ la nivel judetean/al municipiului Bucuresti participă în calitate de observatori la toate lucrările, au drept de acces la documentele comisiilor si dreptul să solicite consemnarea în procesul-verbal a propriilor observatii.

Art. 10. - În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, procedura de atribuire a gradatiei de merit prin concurs cuprinde următoarele etape:

1. Candidatul întocmeste si depune la conducerea unitătii de învătământ/conexe raportul de autoevaluare a activitătii desfăsurate, însotit de documente doveditoare, realizat în conformitate cu fisa de evaluare elaborată de inspectoratul scolar, pentru acordarea gradatiei de merit, la categoria de personal în care acesta se încadrează.

2. Consiliul profesoral al unitătii de învătământ/conexe, pe baza dezbaterilor asupra modului în care raportul reflectă realizările candidatului potrivit fisei de evaluare si a documentelor doveditoare, formulează o apreciere sintetică asupra activitătii candidatului, consemnată în procesul-verbal de sedintă.

3. Directorul unitătii de învătământ/conexe depune la secretariatul inspectoratului scolar raportul de autoevaluare însotit de documentele doveditoare, aprecierea sintetică a consiliului profesoral, precum si propria apreciere, care trebuie să fie obiectivă, cu referire si la deontologia profesională, la abilitătile de comunicare ale candidatului în cadrul unitătii de învătământ în care îsi desfăsoară activitatea. Aprecierea directorului unitătii de învătământ/conexe, în situatia în care candidează, se face de către inspectorul de management si evaluare institutională.

În cazul Palatului National al Copiilor, aprecierea personalului de conducere se face de către un inspector din Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

Inspectorul de management si evaluare institutională/ inspectorul din cadrul Directiei generale educatie si învătare pe tot parcursul vietii are obligatia de a depune la dosarul candidatului aprecierea până la data de 11 aprilie 2011.

4. În urma consultării consiliului consultativ al disciplinei, inspectorul scolar de specialitate întocmeste un raport motivat, referitor la activitatea candidatului în specialitate, acordând punctajul ca sumă a punctelor pentru fiecare criteriu de evaluare din fisă.

5. Comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradatiei de merit primeste raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral si a directorului unitătii, precum si raportul motivat al inspectorului scolar de specialitate, pe care le examinează, stabileste punctajul final si întocmeste lista în ordinea descrescătoare a acestuia, pe posturi si discipline. Lista astfel întocmită va fi prezentată în consiliul de administratie al inspectoratului scolar.

6. În consiliul de administratie al inspectoratului scolar presedintele comisiei prezintă propunerile de acordare a gradatiilor de merit.

7. Consiliul de administratie aprobă lista cu rezultatele candidatilor participanti la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat, si o afisează la inspectoratul scolar, conform graficului din anexa nr. 1. În cazul Palatului National al Copiilor, comisia de coordonare a concursului din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului aprobă lista cu rezultatele candidatilor participanti la concurs si o afisează la sediul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului conform graficului din anexa nr. 1.

8. Candidatii participanti la concursul de acordare a gradatiei de merit au drept de contestatie asupra punctajului acordat, la inspectoratul scolar, în conformitate cu graficul prevăzut în anexa nr. 1. Contestatiile se rezolvă în termen de 3 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a acestora, de către o comisie de solutionare a contestatiilor, numită prin decizie a inspectorului scolar general si formată din:

a) presedinte - inspectorul scolar general; pentru Palatul National al Copiilor, director din Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

b) secretar - un referent de la compartimentul salarizare, normare; pentru Palatul National al Copiilor, un reprezentant al Directiei generale economic, finante, resurse umane din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

c) membri - consilierul juridic al inspectoratului scolar, inspectori scolari/metodisti ai inspectoratului scolar si un inspector scolar cu atributii privind managementul resurselor umane, personal didactic auxiliar cu performante dovedite în activitate si care nu participă la concurs (altul decât cel din comisia de coordonare a concursului); pentru Palatul National al Copiilor, inspectori de specialitate din cadrul Directiei generale educatie si învătare pe tot parcursul vietii si un consilier juridic al Directiei generale juridic si contencios din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, altii decât cei care au făcut parte din comisia de coordonare a concursului.

Hotărârea comisiei de contestatii este definitivă si poate fi contestată numai prin procedura contenciosului administrativ, contestatia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

La lucrările comisiei de contestatii participă si reprezentantii organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de ramură de învătământ, în calitate de observatori, care au drept de acces la toate documentele si pot solicita consemnarea în procesul-verbal a propriilor observatii.

9. a) Criteriile pentru stabilirea ponderii pe diferite specialităti/functii de conducere din unitătile de învătământ, precum si hotărârea asupra rezultatului concursului (punctaj minim) se aprobă în comisia paritară de la nivelul inspectoratului scolar.

Cadrele didactice care în perioada 1 septembrie 2006- 31 august 2010 au îndeplinit si functii de conducere vor participa la concursul de acordare a gradatiei de merit fie ca personal didactic de conducere, fie ca personal didactic de predare, exprimându-si optiunea în scris odată cu depunerea dosarului, în această situatie evaluarea se realizează conform grilei specifice optiunii exprimate în scris la depunerea dosarului.

Cadrele didactice încadrate pe două sau mai multe specializări pe perioada evaluării pot participa la concursul de acordare a gradatiei de merit la oricare dintre discipline, exprimându-si optiunea în scris odată cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au desfăsurat activitate metodică si stiintifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate.

b) Hotărârea asupra rezultatului concursului, precum si ponderea pe diferite specialităti/functii de conducere din unitătile de învătământ apartin inspectorului scolar general, în baza listei întocmite în ordinea descrescătoare a punctajului pe posturi si discipline, care a fost aprobată de consiliul de administratie al inspectoratului scolar, cu conditia respectării proportiei numărului de locuri pe discipline/domenii de activitate/functii de conducere din unităti de învătământ. Ponderea pe categorii de personal (didactic de predare, functii de conducere si didactic auxiliar), precum si pe discipline de învătământ/categorii de functii didactice auxiliare se calculează raportat la numărul total de gradatii conform art. 2 alin. (2) si se repartizează proportional cu numărul de posturi/catedre normate pe fiecare disciplină de învătământ/categorie de functii didactice auxiliare, ocupate cu personal calificat.

10. Consiliul de administratie al inspectoratului scolar înaintează lista candidatilor validati la Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, tineretului si Sportului pentru emiterea ordinului ministrului. Lista transmisă la Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu adresa de înaintare, contine:

a) numărul total si modul de calcul al numărului de gradatii acordate la nivelul judetului/municipiului Bucuresti/Palatului National al Copiilor;

b) observatiile liderilor de sindicat desemnati de federatiile sindicale reprezentative la nivel de ramură de învătământ, care au participat la procedura de acordare a gradatiei de merit, cu statut de observatori;

c) tabelul nominal si punctajul pentru candidatii aprobati, conform anexei nr. 2.

Art. 11. - Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului verifică încadrarea în numărul de locuri, respectarea procedurii de acordare a gradatiei de merit si elaborează ordinul ministrului pentru acordarea gradatiei de merit personalului didactic de predare, didactic auxiliar si celui de conducere din unitătile de învătământ.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 12. - (1) începând cu anul scolar 2014-2015 evaluarea activitătii desfăsurate de personalul didactic în vederea obtinerii gradatiei de merit se va realiza pe baza unui raport de activitate motivat/portofoliu personal, certificat de consiliul/consiliile de administratie al unitătii/unitătilor de învătământ.

(2) Raportul de activitate va fi realizat în baza unui proiect propus de cadrul didactic, pe termen de 4 ani, cu un colectiv de elevi, care va fi reactualizat la începutul fiecărui an scolar, după caz, în functie de situatia încadrării cadrului didactic. Responsabilitatea monitorizării proiectelor propuse, în vederea obtinerii gradatiei de merit, revine conducerii/conducerilor unitătii/unitătilor de învătământ si sefului de catedră sau responsabilului/responsabililor comisiei/comisiilor metodice.

(3) în vederea aprobării implementării proiectelor se parcurg următoarele etape:

1. Proiectele se depun si se înregistrează la secretariatul unitătii/unitătilor de învătământ în care urmează a fi implementate, până la data de 1 octombrie a fiecărui an scolar.

2. Consiliul de administratie al unitătii/unitătilor de învătământ evaluează eligibilitatea candidatilor si a proiectelor în conformitate cu conditiile si criteriile de eligibilitate prezentate în cap. II si III din Normele metodologice privind modul de realizare a raportului de activitate în vederea obtinerii gradatiei de merit pentru personalul didactic de predare din învătământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.106/2010, si întocmeste lista candidatilor si a proiectelor eligibile, pe care o supune spre avizare consiliului profesoral.

3. Consiliul profesoral avizează, după caz, proiectele eligibile, mentionând numele candidatului si titlul proiectului în procesul-verbal al sedintei.

4. Conducerea unitătii/unitătilor de învătământ transmite candidatilor ale căror proiecte au fost avizate de consiliul profesoral acordul scris pentru implementarea proiectului.

(4) Normele metodologice privind modul de realizare a raportului de activitate prevăzut la alin. (1) sunt cuprinse în normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.106/2010.

Art. 13. - Candidatii înscrisi la concursul de acordare a gradatiei de merit au obligatia de a completa o declaratie pe propria răspundere, prin care să confirme că documentele depuse la dosar le apartin si că prin acestea sunt certificate activitătile desfăsurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 14. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

GRAFICUL

desfăsurării concursului pentru acordarea gradatiilor de merit - sesiunea 2011

 

- 1-15 martie 2011: detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară la nivelul inspectoratului scolar;

- 15 martie-11 aprilie 2011: depunerea dosarelor care contin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv, la registratura inspectoratului scolar;

- 12-20 aprilie 2011: analiza dosarelor de către inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ, si elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate;

- 27 aprilie-6 mai 2011: verificarea dosarelor de către comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradatiei de merit;

- 27 aprilie-6 mai 2011: verificarea dosarelor de către reprezentantii federatiilor sindicale reprezentative din învătământ si refacerea punctajelor, în situatia în care observatiile sunt juste, împreună cu inspectorul de specialitate;

- 10-12 mai 2011: consiliul de administratie al inspectoratului scolar aprobă lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării;

- 13 mai 2011: afisarea listei la avizierul inspectoratului scolar;

- 16-18 mai 2011: depunerea contestatiilor asupra punctajului acordat;

- 19-23 mai 2011: rezolvarea contestatiilor de către comisie;

- 26 mai 2011: validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea acestora la inspectoratele scolare;

- 30-31 mai 2011: înaintarea la Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, în vederea emiterii ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, a tabelului nominal cu personalul didactic de predare, didactic auxiliar si cel de conducere din unitătile de învătământ, nominalizat pentru acordarea gradatiei de merit;

- 29 iulie 2011: emiterea ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

 

NOTĂ:

Cadrele didactice de la Palatul National al Copiilor vor depune dosarele pentru concursul de acordare a gradatiei de merit la registratura Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, respectând graficul.


 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

TABEL NOMINAL

al candidatilor validati în consiliul de administratie al inspectoratului scolar judetean/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Functia

Specialitatea

Vechimea în învătământ

Unitatea de învătământ

Punctajul obtinut

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE:

În cazul personalului didactic de conducere, îndrumare si control din cadrul inspectoratului scolar judetean/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, la rubrica “Unitatea de învătământ” se va preciza unitatea de învătământ unde are obligatia de predare.

Adeverintele emise de unitătile de învătământ respective se vor anexa la lista transmisă Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

FISA-CADRU

de punctaj pentru personalul didactic

 

Criteriul general

Punctajul maxim

1. Criteriul activitătilor complexe cu valoare instructiv-educativă

50 de puncte

2. Criteriul privind performante deosebite în inovarea didactică/managerială

30 de puncte

3. Criteriul privind participarea la proiecte

15 puncte

4. Criteriul privind cresterea prestigiului unitătii de învătământ/conexe

5 puncte

 

NOTĂ:

Detalierea punctajului maxim se realizează de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului scolar.

 

FISA-CADRU

de punctaj pentru functiile de conducere

 

Criteriul general

Punctajul maxim

1. Criteriul activitătilor complexe cu valoare instructiv-educativă

25 de puncte

2. Criteriul privind performante deosebite în inovarea didactică/managerială

30 de puncte

3. Criteriul privind participarea la proiecte

20 de puncte

4. Criteriul privind cresterea prestigiului unitătii de învătământ/conexe

25 de puncte

 

NOTĂ:

Detalierea punctajului maxim se realizează de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului scolar.


 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

A. Criteriile specifice si grila de punctaj pentru acordarea gradatiei de merit pentru directorul/directorul adjunct al clubului sportiv scolar/liceului cu program sportiv

Anul scolar........................

 

□ Numele si prenumele:.....................................................................

□ Functia:.........................................................................................

□ Unitatea de învătământ:..................................................................

□ Vechimea în învătământ:................................................................

□ Gradul didactic:.............................................................................

 

Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat (Se referă la activitatea din perioada 1 septembrie 2006-31 august 2010.)

Punctaj maxim

Subcriterii care trebuie îndeplinite de către candidat

Detalierea punctajului

maxim

Autoevaluare

Punctaj acordat

01. Criteriul activitătilor complexe cu valoare instructiv-educativă

20

a)

 

 

 

b)

 

 

 

c)

 

 

 

d)

 

 

 

e)

 

 

 

f)

 

 

 

g)

 

 

 

h)

 

 

 

i)

 

 

 

j)

 

 

 

k)

 

 

 

l)

 

 

 

m)

 

 

 

n)

 

 

 

o)

 

 

 

02. Criteriul privind performante deosebite în inovarea didactică /managerială

20

a)

 

 

 

b)

 

 

 

c)

 

 

 

d)

 

 

 

e)

 

 

 

03. Criteriul privind participarea la proiecte

30

a)

 

 

 

b)

 

 

 

c)

 

 

 

d)

 

 

 

e)

 

 

 

f)

 

 

 

04. Criteriul privind cresterea prestigiului unitătii de învătământ/conexe

30

a)

 

 

 

b)

 

 

 

c)

 

 

 

d)

 

 

 

e)

 

 

 

TOTAL:

100

 

 

 

 

 

NOTE:

a) Stabilirea subcriteriilor si detalierea punctajului maxim se fac de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului scolar;

b) Dovada îndeplinirii criteriilor din prezenta fisă se face prin depunerea, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, a diplomelor, certificatelor, adeverintelor etc, eliberate de institutiile abilitate.


 

B. Criteriile specifice si grila de punctaj pentru acordarea gradatiei de merit pentru personalul didactic din învătământul sportiv integrat si suplimentar (profesori de educatie fizică si sport si antrenori)

 

Anul scolar....................

 

□ Numele si prenumele:...............................................

□ Functia:..................................................................

□ Unitatea de învătământ:............................................

□ Vechimea în învătământ:..........................................

□ Gradul didactic:.......................................................

 

Nr. crt.

Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat (Se referă la activitatea din perioada 1 septembrie 2006-31 august 2010.)

Punctaj maxim

Detalierea punctajului

maxim

Autoevaluare

Evaluarea inspectoratului

scolar

01.

CRITERIUL ACTIVITĂTILOR COMPLEXE CU VALOARE INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ

75

 

 

 

a) Rezultate deosebite obtinute în pregătirea prescolarilor si a elevilor în raport cu standardele curriculare de performantă, materializate în progresul elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări si examene nationale de sfârsit de ciclu, rezultate obtinute cu clasa si individual pentru disciplinele de specialitate în învătământul vocational:

- selectia elevilor în grupe/clase cu profil sportiv;

- ponderea promovării elevilor de la un an la altul de pregătire sportivă/studiu;

- elevi cu dublă legitimare;

- elevi transferati;

- elevi participanti la pregătire, întreceri, concursuri si competitii cu loturile nationale

10

 

 

 

b) Rezultate deosebite obtinute în selectia, pregătirea si promovarea sportivilor cu calităti deosebite pentru sportul de performantă:

- selectia sportivilor cu calităti deosebite;

- pregătirea sportivilor cu calităti deosebite;

- promovarea sportivilor cu calităti deosebite

15

 

 

 

c) Performante în pregătirea elevilor distinsi la competitiile nationale si internationale, materializate prin obtinerea locurilor I, li, III, IV, Vsi VI:

50

 

 

 

c.1. La disciplinele sportive individuale:

Competitii internationale oficiale

 

 

 

 

- campionate internationale, locul I, copii

 

 

 

 

- campionate internationale, locul II, copii

 

 

 

- campionate internationale, locul III, copii

 

 

 

- campionate internationale, locurile IV-VI, copii

 

 

 

- campionate internationale, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate internationale, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate internationale, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate internationale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate internationale, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate internationale, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate internationale, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate internationale, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

 

Nr. crt.

Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat (Se referă la activitatea din perioada 1 septembrie 2006-31 august 2010.)

Punctaj maxim

Detalierea

punctajului

maxim

Autoevaluare

Evaluarea

inspectoratului

scolar

 

- campionate balcanice, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 

 

- campionate balcanice, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate balcanice, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate balcanice, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate balcanice, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate balcanice, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate balcanice, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate balcanice, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

- campionate europene, locul I, copii

 

 

 

- campionate europene, locul II, copii

 

 

 

- campionate europene, locul III, copii

 

 

 

- campionate europene, locurile IV-VI, copii

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe europene, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe europene, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

- campionate mondiale, locul I, copii

 

 

 

- campionate mondiale, locul II, copii

 

 

 

- campionate mondiale, locul III, copii

 

 

 

- campionate mondiale, locurile IV-VI, copii

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul I

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul II

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul III

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul IV

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul V

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul VI

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locurile VII-VIII

 

 

 

- Jocuri Olimpice, realizarea conditiilor de participare

 

 

 

Competitii nationale oficiale

 

 

 

 

- campionate nationale scolare - CSS/LPS, locul I

 

 

 

 

- campionate nationale scolare - CSS/LPS, locul II

 

 

 

- campionate nationale scolare - CSS/LPS, locul III

 

 

 

- campionate nationale scolare - CSS/LPS, locurile IV-VI

 

 

 

 

Nr. crt.

Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat (Se referă la activitatea din perioada 1 septembrie 2006-31 august 2010.)

Punctaj maxim

Detalierea

punctajului

maxim

Autoevaluare

Evaluarea

inspectoratului

scolar

 

- campionate nationale, locul I, copii

 

 

 

 

- campionate nationale, locul II, copii

 

 

 

- campionate nationale, locul III, copii

 

 

 

- campionate nationale, locurile IV-VI, copii

 

 

 

- campionate nationale, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate nationale, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate nationale, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate nationale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

c.2. La disciplinele sportive de echipă:

Competitii internationale oficiale

 

 

 

 

- campionate internationale, locul I, copii

 

 

 

 

- campionate internationale, locul II, copii

 

 

 

- campionate internationale, locul III, copii

 

 

 

- campionate internationale, locurile IV-VI, copii

 

 

 

- campionate internationale, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate internationale, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate internationale, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate internationale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate internationale, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate internationale, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate internationale, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate internationale, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

- campionate balcanice, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate balcanice, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate balcanice, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate balcanice, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate balcanice, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate balcanice, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate balcanice, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate balcanice, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

- campionate europene, locul I, copii

 

 

 

- campionate europene, locul II, copii

 

 

 

- campionate europene, locul III, copii

 

 

 

- campionate europene, locurile IV-VI, copii

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe europene, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe europene, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

- campionate mondiale, locul I, copii

 

 

 

- campionate mondiale, locul II, copii

 

 

 

- campionate mondiale, locul III, copii

 

 

 

- campionate mondiale, locurile IV-VI, copii

 

 

 

 

Nr. crt.

Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat (Se referă la activitatea din perioada 1 septembrie 2006-31 august 2010.)

Punctaj maxim

Detalierea

punctajului

maxim

Autoevaluare

Evaluarea

inspectoratului

scolar

 

- campionate/cupe mondiale, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul I

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul II

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul III

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul IV

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul V

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul VI

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locurile VII-VIII

 

 

 

- Jocuri Olimpice, realizarea conditiilor de participare

 

 

 

Competitii nationale oficiale

 

 

 

 

- campionate nationale scolare - CSS/LPS, locul I

 

 

 

 

- campionate nationale scolare - CSS/LPS, locul II

 

 

 

- campionate nationale scolare - CSS/LPS, locul III

 

 

 

- campionate nationale scolare - CSS/LPS, locurile IV-VI

 

 

 

- campionate nationale, locul I, copii

 

 

 

- campionate nationale, locul II, copii

 

 

 

- campionate nationale, locul III, copii

 

 

 

- campionate nationale, locurile IV-VI, copii

 

 

 

- campionate nationale, locul I, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate nationale, locul II, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate nationale, locul III, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate nationale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

d) Pregătirea loturilor judetene pentru olimpiadă la disciplina pregătire sportivă teoretică, participarea în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare la olimpiada judeteană si natională; organizarea si participarea la spectacole, expozitii, simpozioane la nivel international, national ori interjudetean:

- pregătirea loturilor judetene;

- membru al comisiilor/grupurilor nationale de coordonare;

- membru în comisia de organizare a etapei judetene;

- membru în comisia de organizare a etapei nationale;

- însotitor al elevilor la etapa judeteană;

- însotitor al elevilor la etapa natională;

- organizarea si participarea la spectacole, expozitii, simpozioane la nivel interjudetean;

- organizarea si participarea la spectacole, expozitii, simpozioane la nivel national;

- organizarea si participarea la spectacole, expozitii, simpozioane la nivel international

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat (Se referă la activitatea din perioada 1 septembrie 2006-31 august 2010.)

Punctaj maxim

Detalierea

punctajului

maxim

Autoevaluare

Evaluarea

inspectoratului

scolar

 

 

 

 

 

 

 

e) Pregătirea loturilor nationale/olimpice, participarea, în calitate de membru al comisiilor/grupurilor de organizare si profesor-antrenor, la întrecerile/concursurile/competitiile judetene, interjudetene, nationale si internationale:

- pregătirea loturilor nationale/olimpice;

- membru al comisiilor/grupurilor nationale de coordonare;

- membru în comisiile de organizare a competitiilor de nivel judetean;

- membru în comisiile de organizare a competitiilor de nivel zonal;

- membru în comisiile de organizare a competitiilor de nivel national;

- membru în comisiile de organizare a competitiilor de nivel international;

- profesor-antrenor la întrecerile/concursurile/competitiile judetene si interjudetene;

- profesor-antrenor la întrecerile/concursurile/competitiile nationale si internationale

 

 

 

 

f) Rezultate notabile/măsurabile obtinute în activitătile culturale si educative organizate în scoală si finalizarea unor proiecte de parteneriat educational, cu impact la nivel local/judetean/al municipiului Bucuresti/national/international:

- cu impact la nivel local;

- cu impact la nivel judetean;

- cu impact la nivel interjudetean;

- cu impact la nivel national;

- cu impact la nivel international

 

 

 

 

g) Rezultatele comunicării cu părintii, cu unitătile de învătământ si cu autoritătile locale, concretizate în reducerea abandonului scolar, a delincventei juvenile, a comportamentelor marginale:

- cu autoritătile locale;

- cu unitătile de învătământ;

- cu părintii

 

 

 

 

h) Activitate desfăsurată cu elevii capabili de performantă în centrele nationale olimpice de excelentă:

- director tehnic;

- profesor/antrenor

 

 

 

 

i) Rezultate obtinute în organizarea cu elevii a unor activităti practice, educative pentru formarea de abilităti de comunicare, colaborare si organizare

 

 

 

 

j) Rezultate măsurabile/cuantificabile obtinute prin finalizarea unor proiecte de parteneriat educational, la nivel local/judetean/national/international, si în activităti de voluntariat la nivelul comunitătii locale:

- proiecte de parteneriat educational la nivel local;

- proiecte de parteneriat educational la nivel judetean;

- proiecte de parteneriat educational la nivel national;

- proiecte de parteneriat educational la nivel international

- activităti de voluntariat la nivelul comunitătii locale

 

 

 

 

k) Activitate de coordonator de programe educative scolare si extrascolare, coordonator de cerc pedagogic, îndrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat (Se referă la activitatea din perioada 1 septembrie 2006-31 august 2010.)

Punctaj maxim

Detalierea

punctajului

maxim

Autoevaluare

Evaluarea

inspectoratului

scolar

02.

 

 

CRITERIUL PRIVIND PERFORMANTE DEOSEBITE IN INOVAREA DIDACTICĂ/MANAGERIALA

10

 

 

 

a) Contributia la elaborarea de programe scolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale scolare, auxiliare didactice, reviste scolare, avizate de inspectoratul scolar sau de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, după caz; cărti în domeniul educational, înregistrate cu ISBN, crearea de softuri educationale în specialitate, platforme de e-learning avizate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului; elaborarea de programe scolare pentru discipline optionale noi, însotite de suportul de curs; elaborarea de programe vizând curriculumul pentru optional integrat în dezvoltare locală:

- programe scolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ ghiduri metodice, manuale scolare;

- reviste scolare, auxiliare/materiale didactice (bază sportivă, materiale, aparate si instalatii sportive);

- cărti în domeniul educational, înregistrate cu ISBN;

- crearea de platforme de e-learning;

- elaborarea de programe scolare pentru discipline optionale noi, însotite de suportul de curs;

- elaborarea de programe vizând curriculumul pentru optional integrat în dezvoltare locală

 

 

 

 

b) Elaborarea de cărti si lucrări stiintifice publicate în domeniul didacticii, specialitătii si managementului educational, înregistrate cu ISBN

 

 

 

 

c) Activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator, activitatea în domeniul sindical la nivel local/judetean/ national/international, participarea cu comunicări la simpozioane judetene, regionale (zonale), nationale si/sau internationale, participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, în calitate de formatori, contributia la cercetări stiintifice în specialitate sau în domeniul problematicii învătământului si educatiei; se va stabili un punctaj defalcat pentru cursuri cu o durată de minimum 3 zile (24 de ore), care să vizeze asigurarea calitătii si personalizarea concretă de comunicare cu familia si comunitatea privind participarea si contributia la activitătile mentionate:

- activitatea de evaluator de manuale;

- activitatea de mentorat;

- activitatea de formator;

- activitatea în domeniul sindical la nivel:

- local/judetean;

- national/international;

- participarea cu comunicări la simpozioane judetene, regionale (zonale), nationale si/sau internationale;

- participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, în calitate de formator;

- contributie la cercetări stiintifice fundamentale în specialitate sau în domeniul problematicii învătământului si educatiei

 

 

 

 

d) Activitate ca metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului scolar si în comisia natională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic:

- activitate ca metodist;

- activitate ca membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului scolar;

- activitate în comisia natională de specialitate

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat (Se referă la activitatea din perioada 1 septembrie 2006-31 august 2010.)

Punctaj maxim

Detalierea

punctajului

maxim

Autoevaluare

Evaluarea

inspectoratului

scolar

 

e) Activitatea desfăsurată în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ, în cadrul unor comisii consultative de dialog social si al altor structuri de dialog social si în comisii nationale de specialitate:

- activitatea desfăsurată în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ;

- activitatea desfăsurată în cadrul unor comisii consultative de dialog social si alte structuri de dialog social;

- activitatea desfăsurată în comisii nationale de specialitate

 

 

 

 

03.

CRITERIUL PRIVIND PARTICIPAREA LA PROIECTE

10

 

 

 

a) Proiecte de parteneriat educational, la nivel local/ judetean/national/international, recunoscute de inspectoratul scolar/Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

 

 

 

 

b) Proiecte/Programe realizate în parteneriat între scoală si asociatiile reprezentative de părinti/comunitatea locală/operatori economici

 

 

 

 

c) Proiecte din Fondul Social European/fonduri structurale si de coeziune/proiecte PHARE

 

 

 

 

d) Proiecte/Programe europene realizate prin Agentia Natională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei si Formării Profesionale - Socrates, Comenius, Arion, Leonardo, Grundtvig etc.

 

 

 

 

e) Proiecte/Programe coordonate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, inspectoratul scolar, de alti parteneri - Institutul Francez, Institutul Cervantes, British Council, ZFA (Centrala pentru activitate scolară din Germania), Fundatia Communitas, MATRA, UNICEF, Institutul Goethe, Banca Mondială, Organizatia Salvati Copiii

 

 

 

 

f) Alte proiecte/programe recunoscute de inspectoratul scolar/ Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

 

 

 

 

04.

CRITERIUL PRIVIND CRESTEREA PRESTIGIULUI UNITĂTII DE ÎNVĂTĂMÂNT/CONEXE

5

 

 

 

a) Ca urmare a contributiilor individuale si/sau în echipă la dezvoltarea practicii managementului educational si institutional, în contextul reformei învătământului

 

 

 

 

b) Ca urmare a atragerii de finantări extrabugetare pentru unitate, programe, proiecte, centre de documentare si informare, laboratoare etc, având ca efect cresterea calitătii institutiei si a procesului de predare- Învătare-evaluare, a bazei didactico-materiale

 

 

 

 

c) Ca urmare a realizării de proiecte extracurriculare, cu finantare extrabugetară

 

 

 

 

d) Ca urmare a realizării de parteneriate cu institutiile din domeniul educatiei si al sportului (universităti, cluburi sportive, asociatii, fundatii etc.) la nivel local, regional, national si international

 

 

 

 

e) Ca urmare a realizărilor în ceea ce priveste educatia adultilor si conversia profesională

 

 

 

 

TOTAL:

100

 

 

 

 

NOTE:

a) Detalierea punctajului maxim se realizează de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului scolar.

b) Dovada îndeplinirii criteriilor din prezenta fisă se face prin depunerea, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, a diplomelor, certificatelor, adeverintelor etc. eliberate de institutiile abilitate.


 

ANEXA Nr. 5

la metodologie

 

A. Grila de punctaj pentru acordarea gradatiei de merit pentru personalul de conducere din palatele si cluburile copiilor si elevilor/Palatul National al Copiilor

 

Criteriul

Subcriterii

Punctaj

Punctaj acordat

1. Activităti complexe cu valoare instructiv-educativă

Realizarea unei oferte educationale atractive, conformă cu solicitările si interesele educationale ale copiilor si tinerilor

2

 

Performante în pregătirea copiilor distinsi la concursuri de profil, materializate în obtinerea locurilor I, II, III, mentiunilor si premiilor speciale la faza internatională si a locurilor I, II, III si premiilor speciale la faza natională

International

Locul I

4/premiu

 

Locul II

3/premiu

 

Locul III

2/premiu

 

Mentiune/ Premiu special

1/premiu

 

National

Locul I

4/premiu

 

Locul II

3/premiu

 

Locul III

2/premiu

 

Premiu special

1/premiu

 

Promovarea si aplicarea unor practici educationale transdisciplinare prin încurajarea abordării crosscurriculare centrate pe inovatia si creativitatea didactică a coordonatorilor de cerc

Activităti transdisciplinare demonstrative

4/activitate

 

Continut si abordare novatoare

5

 

Metode activ-participative

3

 

Participarea în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare a concursurilor scolare incluse în programul de activităti si în calendarul inspectoratului scolar/Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

International

3/calitate

 

National

2/calitate

 

Interjudetean

1,5/calitate

 

Judetean

1/calitate

 

Initierea/Coordonarea proiectelor si programelor educative

International

3/activitate

 

National

2/activitate

 

Interjudetean/Regional

1,5/activitate

 

Organizare de spectacole, expozitii, concerte, simpozioane etc.

International

4/activitate

 

National

3/activitate

 

Interjudetean/Regional

2/activitate

 

Promovarea proiectelor si activitătilor pentru asigurarea echitătii în educatie

National

3/activitate

 

Judetean

2/activitate

 

Local

1/activitate

 

Activitate ca metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului scolar si în comisia natională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic, îndrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare

2/calitate

 

Participare la cursuri de formare

2/curs

 

Participări cu lucrări de specialitate la conferinte si seminare

1/participare

 

 

Criteriul

Subcriterii

Punctaj

Punctaj acordat

2. Performante deosebite în inovarea didactică

Contributia la:

activitatea educativă inovativă din cadrul palatului/clubului copiilor

2

 

elaborarea de metodologii/ regulamente la nivel national

2/metodologie

 

elaborarea de materiale didactice auxiliare, îndrumătoare/ghiduri metodice

2/auxiliar

 

reviste scolare

2/revistă

 

Initierea si organizarea unor forme variate de formare a cadrelor didactice din palatele si cluburile copiilor

2/formă

 

Elaborarea de cărti si lucrări stiintifice de specialitate în domeniul didacticii, specialitătii si managementului educational, înregistrate cu ISBN

2/lucrare

 

Activitatea de evaluator de proiecte educative scolare si extrascolare, de initiator si coordonator de proiecte educative de mentorat Activitate în domeniul sindical

National

3

 

Judetean

2

 

Local

1

 

Participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic sau în cadrul unor proiecte educative, în calitate de formatori (minimum 24 de ore cursul)

2/curs

 

Activitatea desfăsurată în cadrul unor comisii tehnice si consilii consultative de dialog social si al altor structuri de dialog social si în comisiile nationale de specialitate

1/activitate

 

3. Parteneriat educational în cadrul programelor de reformă

Proiecte educationale initiate/coordonate de palatul copiilor/clubul copiilor derulate în parteneriat cu alti parteneri (Institutul Francez, Institutul Cervantes, British Council, PHARE, Socrates, Arion, UNICEF, JIICA/JOCV, Youth, Institutul Goethe, Banca Mondială, Organizatia Salvati Copiii, Centrul de limbi moderne de la Graz, KulturKontakt - Austria, ZFA- Centrala pentru activitate scolară din Germania, Fundatia Communitas, ambasade, centre culturale străine, organizatii omoloage din străinătate etc.)

6/proiect

 

Participarea la proiecte finantate prin Fondul Social European

5/proiect

 

Proiecte educationale parteneriale initiate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului/inspectoratul scolar judetean si coordonate, la nivel judetean, de palatul copiilor/clubul copiilor

4/proiect

 

4. Cresterea prestigiului unitătii de învătământ

Contributie individuală si/sau în echipă la îmbunătătirea managementului educational si institutional, în contextul reformei învătământului

2

 

Atragere de fonduri bugetare pentru unitatea de învătământ

4

 

Realizarea unor proiecte cu finantare din surse extrabugetare

2/proiect

 

Parteneriate cu institutiile din domeniul educatiei si al culturii (universităti, biblioteci, muzee, centre de cultură, case de cultură, asociatii, fundatii etc.)

International

4/proiect

 

National

3/proiect

 

Regional

2/proiect

 

Local

1/proiect

 

Contributia în promovarea imaginii institutiei în mass-media locală, natională, internatională, pe site-uri educationale, în comunitate

3

 

Aderarea si participarea activă la retele internationale de institutii de profil

2

 


B. Grila de punctaj pentru acordarea gradatiei de merit pentru cadrele didactice din palatele si cluburile copiilor si elevilor/Palatul National al Copiilor

Criteriul

Subcriterii

Punctaj

Punctaj acordat

1. Activităti complexe cu valoare instructiv-educativă

Atragerea si mentinerea copiilor în activitătile cercului (depăsirea numărului de elevi fată de normativ)

2

 

Performante în pregătirea copiilor distinsi la concursuri de profil, materializate în obtinerea locurilor I, II, III, mentiunilor si premiilor speciale la faza internatională si a locurilor I, II, III si premiilor speciale la faza natională

International

Locul I

4/premiu

 

Locul II

3/premiu

 

Locul III

2/premiu

 

Mentiune/ Premiu special

1/premiu

 

National

Locul I

4/premiu

 

Locul II

3/premiu

 

Locul III

2/premiu

 

Premiu special

1/premiu

 

Initierea si aplicarea unor continuturi si a unor modalităti de predare - Învătare a acestora în cadrul cercului, prin utilizarea abordării crosscurriculare centrate pe inovatie si creativitate si a metodelor activ-participative

Activităti demonstrative

4/activitate

 

Continut si abordare novatoare

5

 

Metode activ-participative

3

 

Participarea în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare a concursurilor scolare incluse în programul de activităti si în calendarul inspectoratului scolar/Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

International

3/calitate

 

National

2/calitate

 

Interjudetean

1,5/calitate

 

Local

1/calitate

 

Initiator/Coordonator de proiecte educative

International

4/activitate

 

National

3/activitate

 

Interjudetean/Regional

2/activitate

 

Municipal/Local

1/activitate

 

Participarea ca formator la activitătile aplicative din Calendarul activitătilor educative si la manifestări educative

International

3/proiect

 

National

2/proiect

 

Judetean

1/proiect

 

Local

0,5/proiect

 

Activităti pentru eliminarea segregării, a discriminării, a marginalizării si excluziunii sociale, pentru combaterea exploatării prin muncă a copiilor si promovarea incluziunii educationale

National

3/activitate

 

Judetean

2/activitate

 

Local

1/activitate

 

Activitate ca metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului scolar si în comisia natională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic, îndrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare

2/calitate

 

Participare la cursuri de formare

2/curs

 

Participări cu lucrări de specialitate la conferinte si seminare

1/participare

 

 

Criteriul

Subcriterii

Punctaj

Punctaj acordat

2. Performante deosebite în inovarea didactică

Contributia la elaborarea de:

programe scolare

2/programă

 

metodologii/regulamente la nivel national

2/metodologie

 

materiale auxiliare didactice, îndrumătoare/ghiduri metodice

2/auxiliar

 

reviste scolare

2/revistă

 

Elaborarea de cărti si lucrări stiintifice de specialitate în domeniul didacticii, specialitătii si managementului educational, înregistrate cu ISBN

2/lucrare

 

Activitatea de evaluator, initiator si coordonator de proiecte educative, de mentorat Activitate în domeniul sindical

National

3

 

Judetean

2

 

Local

1

 

Participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic sau în cadrul unor proiecte educative, în calitate de formatori (minimum 24 de ore cursul)

2/curs

 

Activitatea desfăsurată în cadrul unor comisii tehnice si consilii consultative de dialog social si al altor structuri de dialog social si în comisiile nationale de specialitate

1/activitate

 

3. Parteneriat educational în cadrul programelor de reformă

Proiecte educationale initiate/coordonate de palatul copiilor/clubul copiilor derulate în parteneriat cu alti parteneri (Institutul Francez, Institutul Cervantes, British Council, PHARE, Socrates, Arion, UNICEF, JIICA/JOCV, Youth, Institutul Goethe, Banca Mondială, Organizatia Salvati Copiii, Centrul de limbi moderne de la Graz, KulturKontakt - Austria, ZFA-Centrala pentru activitate scolară din Germania, Fundatia Communitas, ambasade, centre culturale străine, organizatii omoloage din străinătate etc.)

6/proiect

 

Participarea la proiecte finantate prin Fondul Social European

5/proiect

 

Proiecte educationale parteneriale initiate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului/inspectoratul scolar judetean si coordonate, la nivel judetean, de palatul copiilor/clubul copiilor

4/proiect

 

4. Cresterea prestigiului unitătii de învătământ

Contributie individuală si/sau în echipă la dezvoltarea managementului educational, în contextul reformei învătământului

2

 

Atragerea de finantare extrabugetară pentru realizarea unor activităti/proiecte educative

2/proiect

 

Parteneriate cu institutiile din domeniul educatiei si al culturii (universităti, biblioteci, muzee, centre de cultură, case de cultură, asociatii, fundatii etc.)

International

4/proiect

 

National

3/proiect

 

Regional

2/proiect

 

Local

1/proiect

 

 

ANEXA Nr. 6

la metodologie

 

Declaratie pe propria răspundere

           

Subsemnatul(a), ................................................, domiciliat(ă) în ...................................., str. ...................................nr. ........, bl. ......, sc. ....., ap. ....., judetul/sectorul ..........................., legitimat(ă) cu ....... seria ........nr. ..................., CNP .................................., încadrat(ă) la ................................, pe functia de ................................, declar pe propria răspundere că documentele depuse la dosar îmi apartin si că prin acestea sunt confirmate/certificate activitătile desfăsurate.

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaratiile inexacte sunt pedepsite conform legii.

 

Data................................

Semnătura ................................

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.