MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 793/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 793         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 26 noiembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTATILOR

 

13. - Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII

 

DECRETE

 

1.109. - Decret privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

 

1.110. - Decret privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

 

1.111. - Decret privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

 

1.112. - Decret privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

 

1.113. - Decret privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

 

1.114. - Decret privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

 

1.115. - Decret privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

 

1.116. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

1.117. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

1.118. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

1.119. - Decret privind eliberarea din functie a unui procuror

 

1.120. - Decret privind eliberarea din functie a unui procuror

 

1.121. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.122. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.123. - Decret privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.172. - Hotărâre privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Botosani de către domnul Moruzi Petru Daniel

 

1.173. - Hotărâre privind eliberarea domnului Ciobotea Ionel din functia publică de subprefect al judetului Dolj

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Ilba

 

1.282. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea pneumologie

 

2.689. - Ordin al ministrului finantelor publice privind constituirea si functionarea Comitetului de monitorizare pentru Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitătilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

799. - Ordin pentru modificarea si completarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si a posturilor de presedinti-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performantă, încheierea contractelor de management si evaluarea activitătii acestora, aprobată prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008


 

HOTĂRÂRI ALE BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII

 

În temeiul art. 20 si 21 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată,

Biroul permanent al Camerei Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - (1) Se aprobă tarifele pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII, care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spatiile.

(3) Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII, vor avea un continut lizibil tehnoredactat la un rând si jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără stersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînteles textul acestora.

(4) Tarifele contin taxa pe valoarea adăugată.

(5) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Biroul permanent al Camerei Deputatilor în sedinta din 24 noiembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 13.

 

ANEXA

TARIFE

pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII, care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2011

 

1. Monitorul Oficial al României, Partea I

 

1.1. Publicarea actelor normative ale organelor de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit competentei lor conferite prin lege

73 lei/pagina de manuscris

1.2. Publicarea actelor normative ale autoritătilor administrative autonome si ale altor autorităti publice, potrivit competentei lor conferite prin lege

73 lei/pagina de manuscris

1.3. Publicarea actelor Plenului Consiliului Superior al Magistraturii

73 lei/pagina de manuscris

1.4. Publicarea deciziilor pronuntate de Sectiile Unite ale înaltei Curti de Casatie si Justitie

73 lei/pagina de manuscris

1.5. Publicarea actelor normative adoptate de persoane juridice, altele decât autoritătile publice, care au fost abilitate prin lege să asigure executarea unor legi

73 lei/pagina de manuscris

1.6. Publicarea altor acte care, potrivit unor dispozitii legale, se publică în această parte a Monitorului Oficial al României

73 lei/pagina de manuscris

 

2. Monitorul Oficial al României, Partea I în limba maghiară

 

2.1. Publicare acte

246 lei/pagina de manuscris

 

3. Monitorul Oficial al României, Partea a II-a

 

3.1. Publicarea actelor prevăzute la art. 6 lit. D din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată

54 lei/pagina de manuscris

 

4. Monitorul Oficial al României, Partea a lII-a

 

4.1. Pierderi acte, schimbări nume, citatii emise de instantele judecătoresti

21 lei/anunt

4.2. Acte ale instantelor judecătoresti a căror publicare este prevăzută de lege:

- citatii la care numărul persoanelor este mai mare de 1;

- ordonanta judecătoriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plată, a cambiei si a biletului la ordin;

- ordonanta de clasare a comisiei de cercetare a averilor/hotărârea irevocabilă a instantei judecătoresti, prin care se constată că provenienta bunurilor este justificată, respectiv că dobândirea unei cote-părti din avere sau a anumitor sume determinate nu are caracter justificat;

- alte acte procedurale, a căror publicare este prevăzută de lege.

73 lei/pagina de manuscris

4.3. Hotărâri judecătoresti irevocabile, care atestă calitatea de lucrător sau colaborator al Securitătii

73 lei/pagina de manuscris

4.4. Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în învătământul superior si a posturilor vacante de functionari publici, precum si alte concursuri prevăzute de lege

73 lei/pagina de manuscris

4.5. Acte a căror publicare este prevăzută de lege:

- raportul periodic de activitate al autoritătilor/institutiilor publice;

- raportul Consiliului Superior al Magistraturii si raportul privind starea justitiei;

- declaratii de avere;

- bilanturi de ocupare a fortei de muncă pe judete si la nivel national;

- alte acte a căror publicare este prevăzută de lege.

62 lei/pagina de manuscris

 

5. Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a

 

5.1. Publicarea integrală sau în extras a rezolutiilor directorului general al oficiului registrului comertului de pe lângă tribunale/persoanei desemnate, privind autorizarea constituirii societătilor comerciale si de înmatriculare a acestora, precum si publicarea încheierilor de rectificare, în extras

31,5 lei/pagina de manuscris

5.2. Publicarea celorlalte acte prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare

104 lei/pagina de manuscris

5.3. Publicarea altor acte prevăzute de lege

104 lei/pagina de manuscris

 

6. Monitorul Oficial al României, Partea a V-a

 

6.1. Publicarea contractului colectiv de muncă la nivel national si de ramură, a conventiilor si recomandărilor Organizatiei Internationale a Muncii, precum si a altor acte stabilite prin dispozitii legale

104 lei/pagina de manuscris

 

7. Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a

 

7.1. Publicarea anunturilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare

57 lei/pagina de manuscris

7.2. Publicarea anunturilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007

57 lei/pagina de manuscris

7.3. Publicarea altor acte prevăzute de lege

57 lei/pagina de manuscris

 

8. Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a

 

8.1. Publicarea rezolutiilor directorului general al oficiului registrului comertului de pe lângă tribunale/persoanei desemnate, privind înmatricularea societătii cooperative

31,5 lei/pagina de manuscris

8.2. Publicarea celorlalte acte prevăzute de Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei

104 lei/pagina de manuscris

8.3. Publicarea altor acte prevăzute de lege

104 lei/pagina de manuscris

 

NOTA:

Preturile contin TVA.


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 802/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Pîslaru Cristian Daniel se eliberează din functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani si se numeste în functia de judecător la Judecătoria Pogoanele.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 1.109.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 795/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Mudava lonut se eliberează din functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat si se numeste în functia de judecător la Judecătoria Drobeta-Turnu Severin.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 1.110.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 801/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Domocos Carmen Adriana se eliberează din functia de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor si se numeste în functia de judecător la Tribunalul Bihor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 1.111.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 800/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Aionitoaie Elena Gabriela se eliberează din functia de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui si se numeste în functia de judecător la Tribunalul Vaslui.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 1.112.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 797/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Sarcină Laura Mihaela, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, delegată în functia de prim-procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, se eliberează din functia de procuror si se numeste în functia de judecător la Tribunalul Gorj.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 1.113.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 794/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Cunicel Olimpia Elisabeta se eliberează din functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Orsova si se numeste în functia de judecător la Judecătoria Orsova.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 1.114.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 796/2010.

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Stoian Emilia Mihaela se eliberează din functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Deta si se numeste în functia de judecător la Judecătoria Târgu Jiu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 1.115.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 922/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Timar luliu, presedintele Sectiei penale a Tribunalului Harghita, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 1.116.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 947/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Cibu Ioan, judecător la Curtea de Apel Alba Iulia, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 1.117.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 948/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Rusti Maria, judecător la Tribunalul Suceava, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 1.118.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 946/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 decembrie 2010, doamna Goliciu Eugenia-Petruta, procuror la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 1.119.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 891/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Rădulescu Radu, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 1.120.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. ti) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 920/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ciobanu Gheorghe, procuror la Directia Natională Anticoruptie - Serviciul teritorial Bucuresti, se eliberează din functieca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 1.121.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. ti) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 892/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 decembrie 2010, domnul Păvăleanu Vasile, procuror cu grad de parchet de pe lângă curtea de apel la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 1.122.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 803/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ungureanu Ion Cristinel se eliberează din functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Strehaia si se numeste în functia de judecător la Judecătoria Orsova.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 1.123.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Botosani de către domnul Moruzi Petru Daniel

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea temporară a functiei publice de subprefect al judetului Botosani de către domnul Moruzi Petru Daniel.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 1.172.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind eliberarea domnului Ciobotea Ionel din functia publică de subprefect al judetului Dolj

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 99 alin. (1) lit. d) si alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Domnul Ciobotea Ionel se eliberează din functia publică de subprefect al judetului Dolj.

Art. 2. - Se acordă un preaviz de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform prevederilor legii.

Art. 3. - Hotărârea de eliberare din functie poate fi contestată la instanta de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor legii.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 1.173


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Ilba

 

Având în vedere:

- Referatul Directiei generale inspectie si supraveghere teritorială a activitătilor miniere si a operatiunilor petroliere nr. 402.354 din 2 iunie 2010;

- art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Ilba, convenită prin Licenta de concesiune nr. 3.135/2002, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială BISOM COM - S.R.L. Baia Mare, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2010.

Nr. 5.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea pneumologie

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei asistentă medicală nr. Cs.A. 9.124/2010,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 lit. c) din anexa nr. 1A la Ordinul ministrului sănătătii nr. 326/2009 privind înfiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si a Comisiei nationale de transparentă, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă ghidurile de practică medicală pentru specialitatea pneumologie, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, după cum urmează:

a) Ghid local de management al bronhopneumopatiei obstructive comice - anexa nr. 1;

b) Ghid de management al astmului - anexa nr. 2.

Art. 2. - Anexele vor putea fi accesate pe site-ul Ministerului Sănătătii, la adresa www.ms.ro, rubrica “Ghiduri clinice”.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Directiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii, unitătile sanitare publice si private, precum si personalul medical implicat în furnizarea de servicii medicale din specialitătile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 5 octombrie 2010.

Nr. 1.282.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 793 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind constituirea si functionarea Comitetului de monitorizare pentru Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitătilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse

 

Având în vedere prevederile Acordului-cadru dintre Guvernul României si Consiliul Federal Elvetian privind implementarea Programului de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitătilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2010, denumit în continuare Acordul-cadru,

pentru buna coordonare si implementare a asistentei financiare nerambursabile acordate României de Consiliul Federal Elvetian, denumită în continuare asistenta financiară,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se constituie Comitetul de monitorizare pentru Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitătilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse, denumit în continuare Comitetul de monitorizare, pe durata de implementare a acestuia, ca structură de tip partenerial, cu rol consultativ, care asistă Unitatea natională de coordonare (UNC) pentru Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitătilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse, denumit în continuare Programul de cooperare elvetiano-român, în monitorizarea implementării acestui program.

(2) Comitetul de monitorizare oferă asistentă în probleme strategice si operationale pe întreaga durată de implementare a Programului de cooperare elvetiano-român.

(3) Ambasada Elvetiei în România are posibilitatea să desemneze participanti la reuniunile Comitetului de monitorizare în calitate de observatori.

Art. 2. - Comitetul de monitorizare are următoarele atributii:

a) stabileste criteriile de selectie a proiectelor, luând în considerare recomandările părtii elvetiene;

b) formulează observatii privind criteriile de selectie pentru activitătile cuprinse în fondurile tematice;

c) formulează observatii privind documentatia pentru cererile de proiecte, dacă este cazul;

d) analizează procesul de selectie pentru măsurile-suport;

e) monitorizează conformitatea cu regulamentele si procedurile Programului de cooperare elvetiano-român;

f) analizează periodic progresele în implementarea măsurilor-suport si a obiectivelor acestora;

g) monitorizează îndeplinirea obiectivelor generale ale Programului de cooperare elvetiano-român;

h) examinează si formulează observatii asupra raportului anual de implementare a asistentei financiare, pregătit de UNC;

i) dezbate asupra eficientei si eficacitătii utilizării resurselor financiare disponibile în cadrul Programului de cooperare elvetiano-român;

j) analizează necesitatea revizuirii anexelor la Acordul-cadru.

Art. 3. - (1) Comitetul de monitorizare este format din presedinte si maximum 12 membri, reprezentanti desemnati cu respectarea principiilor parteneriatului si reprezentativitătii din cadrul autoritătilor publice, institutiilor si organismelor prevăzute la anexa nr. 1.

(2) Comitetul de monitorizare se va întâlni periodic, cel putin de două ori pe an, sau de câte ori este nevoie. Comitetul de monitorizare este convocat de către presedintele său.

(3) Componenta nominală a Comitetului de monitorizare, precum si orice modificări aduse acesteia se stabilesc la solicitarea presedintelui Comitetului de monitorizare, pe baza notificărilor transmise de conducătorii fiecărei institutii/organizatii reprezentate în Comitetul de monitorizare.

Art. 4. - (1) Presedintele Comitetului de monitorizare este secretarul de stat din Ministerul Finantelor Publice care coordonează activitatea UNC, iar supleantul său este conducătorul directiei generale în cadrul căreia functionează UNC.

(2) Membrii Comitetului de monitorizare sunt persoanele desemnate de institutiile prevăzute la anexa nr. 1, care participă la reuniunile Comitetului de monitorizare, având drept de decizie.

(3) Membrii sunt titulari sau supleanti. Fiecare membru titular are dreptul la un singur supleant.

(4) Membrii supleanti au drept de decizie numai atunci când participă la reuniunile Comitetului de monitorizare în locul membrilor titulari.

(5) La invitatia presedintelui pot participa în calitate de invitati la reuniunile Comitetului de monitorizare si alti reprezentanti ai institutiilor administratiei publice centrale si locale si ai altor organisme nationale. Acestia pot lua cuvântul si pot face recomandări doar în legătură cu aspectele specifice pentru care au fost invitati să participe la reuniune.

Art. 5. - (1) Comitetul de monitorizare deliberează în mod valabil dacă la reuniune participă cel putin jumătate din numărul membrilor săi.

(2) în cazul în care nu se realizează cvorumul prevăzut la alin. (1), reuniunea se suspendă. Reuniunea se reia după un interval de o săptămână, cu aceeasi agendă, si Comitetul de monitorizare deliberează în mod valabil, indiferent de numărul membrilor prezenti.

(3) Deciziile Comitetului de monitorizare se iau prin votul majoritătii calificate (două treimi din numărul membrilor prezenti).

Art. 6. - (1) Presedintele conduce activitatea Comitetului de monitorizare astfel:

a) convoacă reuniunile Comitetului de monitorizare si conduce dezbaterile;


b) propune agenda si stabileste lista invitatilor la reuniunile Comitetului de monitorizare;

c) reprezintă Comitetul de monitorizare în relatiile cu tertii. (2) în cazul în care nu poate participa la o reuniune, presedintele deleagă atributiile sale conducătorului directiei generale în cadrul căreia functionează UNC.

Art. 7. - (1) Membrii Comitetului de monitorizare au următoarele atributii:

a) participă la reuniunile Comitetului de monitorizare si la procesul de adoptare a deciziilor;

b) prezintă punctul de vedere al institutiei/organizatiei/ organismului reprezentate/reprezentat în Comitetul de monitorizare;

c) aduc în discutie aspecte relevante legate de implementarea Acordului-cadru;

d) urmăresc ducerea la îndeplinire a deciziilor Comitetului de monitorizare.

(2) Regulile de conduită aplicabile membrilor Comitetului de monitorizare, precum si invitatilor si observatorilor sunt prevăzute la anexa nr. 2.

(3) Participantii la reuniunile Comitetului de monitorizare care au calitatea de invitati si observatori au atributiile mentionate la alin. (1) lit. b)-d).

(4) înlocuirea membrilor (titulari si supleanti) se face de către conducătorul institutiei/organizatiei reprezentate în Comitetul de monitorizare, prin notificare transmisă Secretariatului permanent. În mod exceptional, în cazuri justificate, este permisă înlocuirea membrilor (titulari si supleanti) la reuniunile Comitetului de monitorizare cu persoane împuternicite prin mandat.

(5) Calitatea de membru titular sau supleant încetează când persoana nominalizată în Comitetul de monitorizare se află în una dintre următoarele situatii:

a) îsi încetează activitatea la autoritatea publică, institutia sau organismul pe care o/îl reprezintă;

b) Comitetul de monitorizare a recomandat revocarea calitătii de membru pentru încălcarea regulilor de conduită sau pentru absente nemotivate. În acest caz, Secretariatul permanent va notifica institutia vizată si va solicita o nouă nominalizare.

(6) Membrii Comitetului de monitorizare nu sunt remunerati pentru activitatea desfăsurată în cadrul acestuia.

Art. 8. - (1) Convocarea reuniunilor si transmiterea invitatiilor si agendei preliminare către membri si invitati se realizează de Secretariatul permanent, cu cel putin 10 zile lucrătoare înaintea datei reuniunii.

(2) Propunerile de completare/modificare a agendei preliminare se adresează Secretariatului permanent în termen de două zile lucrătoare de la data transmiterii acesteia. Agenda finală împreună cu documentele-suport se transmit membrilor si observatorilor cu cel putin 3 zile lucrătoare înainte de data reuniunii.

(3) Convocarea reuniunilor Comitetului de monitorizare se face întotdeauna în scris, invitatiile fiind transmise prin fax sau e-mail.

(4) La începutul fiecărei reuniuni se adoptă agenda, se discută si se aprobă minuta precedentei reuniuni a/ale Comitetului de monitorizare.

(5) Reuniunile Comitetului de monitorizare nu au caracter public.

(6) Deciziile adoptate în cadrul reuniunii Comitetului de monitorizare sunt rezumate într-un document denumit Sinteza deciziilor. Acest document se elaborează de către Secretariatul permanent si se transmite tuturor membrilor Comitetului de monitorizare, precum si altor responsabili pentru îndeplinirea deciziilor, nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data reuniunii. Ulterior, acest document se anexează la minuta reuniunii.

(7) Minuta reuniunii, întocmită de Secretariatul permanent, se transmite membrilor Comitetului de monitorizare si celorlalti participanti la reuniunea Comitetului de monitorizare, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data reuniunii.

(8) Observatiile asupra minutei pot fi trimise Secretariatului permanent în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la transmiterea acesteia. Observatiile sunt consemnate în anexă la minuta si sunt avute în vedere de Secretariatul permanent la întocmirea textului final al minutei. Documentul final si anexele sunt transmise membrilor si celorlalti participanti la reuniunea Comitetului de monitorizare, cel mai târziu în 30 de zile lucrătoare de la data reuniunii.

Art. 9. - (1) Activitatea Comitetului de monitorizare este asistată de Secretariatul permanent, asigurat de UNC si coordonat de presedintele Comitetului de monitorizare.

(2) Secretariatul permanent functionează pe baza unei proceduri interne si are următoarele atributii principale:

a) asigură pregătirea logistică si transmiterea invitatiilor de participare la reuniunea Comitetului de monitorizare;

b) primeste si, după caz, întocmeste si integrează documentele-suport relevante desfăsurării reuniunilor Comitetului de monitorizare si asigură transmiterea acestora către membri;

c) monitorizează implementarea deciziilor Comitetului de monitorizare si asigură schimbul de informatii referitor la acestea dintre părtile implicate;

d) primeste si asigură solutionarea corespondentei legate de activitatea Comitetului de monitorizare;

e) asigură păstrarea si arhivarea, în format electronic si pe suport hârtie, a tuturor documentelor referitoare la reuniunile Comitetului de monitorizare;

f) asigură publicarea pe site-ul www.swiss-contribution.ro a informatiilor privitoare la activitatea Comitetului de monitorizare.

(3) Orice solicitare de informatii cu privire la activitatea Comitetului de monitorizare se adresează Secretariatului permanent fie pe cale electronică, fie pe suport hârtie.

Art. 10. - Toti membrii desemnati în cadrul Comitetului de monitorizare, precum si invitatii si observatorii semnează o declaratie de impartialitate si confidentialitate.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 12. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2010.

Nr. 2.689.


 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

autoritătilor publice, institutiilor si organismelor ai căror reprezentanti au statut de membru titular si supleant în Comitetul de monitorizare

 

1. Unitatea natională de coordonare - Ministerul Finantelor Publice

2. Ministerul Administratiei si Internelor - 2 reprezentanti

3. Ministerul Justitiei

4. Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

5. Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

6. Ministerul Sănătătii

7. Ministerul Mediului si Pădurilor

8. Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

9. Organizatie neguvernamentală

10. Federatia Autoritătilor Locale din România

11. Consiliul Economic si Social

 

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULI DE CONDUITA

aplicabile membrilor Comitetului de monitorizare, precum si invitatilor si observatorilor

 

Membrii Comitetului de monitorizare au obligatia de a respecta următoarele reguli de conduită:

1. să actioneze în interesul implementării Programului de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitătilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse în concordantă cu scopul si obiectivele stabilite;

2. să ia decizii în interes public si să nu actioneze în scopul obtinerii de avantaje financiare sau alte beneficii pentru ei sau pentru altii;

3. să declare presedintelui, la începutul oricărei reuniuni sau pe parcursul acesteia, orice situatie de conflict de interese în care s-ar putea afla în legătură cu un anumit subiect dezbătut, în acest caz, membrul se va abtine de la exprimarea unei pozitii cu privire la punctul sau punctele respective de pe agendă si de la exercitarea dreptului de vot;

4. să informeze, după încheierea reuniunilor, autoritatea publică, institutia sau organismul pe care o/îl reprezintă în legătură cu principalele chestiuni discutate si deciziile luate;

5. să păstreze confidentialitatea informatiilor prin a căror divulgare s-ar putea leza interesul legitim al oricărei institutii, organizatii ori persoane sau prin a căror utilizare privilegiată s-ar putea crea avantaje nelegitime.

Aceste reguli se aplică si participantilor care au calitatea de invitati si observatori la reuniunile Comitetului de monitorizare.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si a posturilor de presedinti-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performantă, încheierea contractelor de management si evaluarea activitătii acestora, aprobată prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. DG 3.359 din 16 noiembrie 2010;

- art. 18 pct. 22 si art. 33 alin. (4) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 288 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare; în temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si a posturilor de presedinti-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performantă, încheierea contractelor de management si evaluarea activitătii acestora, aprobată prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 28 ianuarie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (2) si (3) se prezintă însotite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de examinare.”

2. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Procedura de concurs este următoarea:

1. La nivelul CNAS, prin ordin al presedintelui CNAS, se constituie o comisie de examinare, care verifică îndeplinirea conditiilor de participare la concurs si competenta profesională a candidatilor, precum si o comisie de solutionare a contestatiilor. Comisiile vor fi conduse de un presedinte. Secretarul comisiei de examinare răspunde de buna organizare si desfăsurare a concursului, de respectarea de către fiecare candidat a conditiilor de studii si a altor conditii prevăzute de prezenta metodologie.

2. Dosarele se depun la secretarul comisiei de examinare, iar verificarea lor de către comisie se va face în termen de 5 zile calendaristice de la expirarea perioadei de depunere a dosarelor, specificată în anuntul de concurs. Rezultatul verificării se anuntă la sediul unitătii, care va afisa lista candidatilor admisi la concurs. În termen de 3 zile calendaristice de la afisare se pot face eventualele contestatii. Contestatiile se analizează si se solutionează de comisia de solutionare a contestatiilor si se comunică petitionarului în termen de 5 zile calendaristice.

3. Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie să obtină atât la proba scrisă, cât si la interviu nota minimă 7 (sapte) = punctaj 3 (trei), iar punctajul final obtinut să fie cel putin egal cu punctajul minim al postului, respectiv 3 (trei). Interviul va putea fi sustinut numai de către candidatii care au obtinut note peste 7 (sapte) la proba scrisă. Proba scrisă si cea orală vor fi notate cu note de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei de examinare. Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie să obtină la fiecare probă cel putin nota 7. Rezultatul concursului se va consemna într-un proces-verbal semnat de toti membrii comisiei de examinare.

4. Rezultatele concursului se afisează la sediul CNAS în termen de două zile calendaristice de la data ultimei probe de concurs si se comunică personal candidatilor declarati admisi, respectiv caselor de asigurări pentru care au candidat. Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut la proba scrisă, respectiv de rezultatul final al concursului pot formula contestatii în termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor probei scrise, respectiv a rezultatelor finale ale concursului. Rezultatul contestatiilor va fi afisat la sediul CNAS în termen de două zile calendaristice de la depunerea contestatiilor.

5. În termen de 15 zile calendaristice de la data luării la cunostintă a rezultatelor finale ale concursului si afisării acestora, presedintele CNAS emite ordinul de numire în functie a candidatilor declarati admisi.

6. Candidatii declarati admisi sunt obligati să se prezinte la post la data numirii prin ordin.

7. În cazul neprezentării la post la data stabilită prin ordin, postul este declarat vacant, urmând să se comunice următoarei persoane care a obtinut punctajul minim al postului, dacă există, posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.”

3. Articolul 9 se abrogă.

4. La articolul 10, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Modul de calcul al salariilor presedintilor-directori generali ai caselor de asigurări manageri ai sistemului la nivel local se stabileste pe baza următoarei formule:

 

C = Cm +

(Pxy - Pxm) x (CM - Cm)

(PxM - Pxm)

 

unde:

Cm - limita minimă prevăzută de art. 288 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare;

CM - limita maximă prevăzută de art. 288 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare;

Pxm - punctajul minim al postului, respectiv 3;

PxM - punctajul maxim al postului, respectiv 5;

Pxy - punctajul obtinut în urma evaluării conform art. 13 alin. (1);

C = salariul rezultat în urma evaluării.”

5. La articolul 13, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Evaluarea presedintilor-directori generali ai caselor de asigurări, în vederea stabilirii salariilor conform art. 288 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, se face la încadrare, la expirarea perioadei de probă de 90 de zile, trimestrial, semestrial si anual.”

6. La articolul 13 alineatul (3), punctul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“4. comunicarea către presedintii-directori generali, în termen de 5 zile de la finalizarea procedurii de evaluare, a rezultatelor finale, a punctajului total obtinut si a salariului calculat conform formulei prevăzute la art. 10 alin. (2). Comunicarea se poate realiza prin fax la sediul institutiei sau cu scrisoare recomandată, în situatia în care în urma procedurii de evaluare punctajul obtinut conduce la calificativul «nesatisfăcător», acest calificativ se comunică prin ordin al presedintelui CNAS, iar contractul de management încetează începând cu data luării la cunostintă.

Presedintii-directori generali nemultumiti de rezultatul evaluării se pot adresa, în termen de 30 de zile de la data comunicării, instantelor competente de contencios administrativ;”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian Dută

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2010.

Nr. 799.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.