MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 670/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 670         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 1 octombrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

995. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate, precum si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătătirea calitătii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

769. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România

 

1.450. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizând protectia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, statii de tratare, canalizare si statii de epurare

 

2.361. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, si a Listei monumentelor istorice dispărute

 

2.520. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distantă de către contribuabilii mari si mijlocii

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANTILOR FISCALI

 

13. - Hotărâre privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitătii de consultant fiscal - sesiunea noiembrie 2010  

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate, precum si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătătirea calitătii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 3 august 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), pentru anul 2010, perioada de depunere pentru a doua etapă este 1-29 octombrie 2010.”

2. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2010, controlul la fata locului se efectuează până la data de 15 noiembrie 2010, conform manualului de proceduri elaborat de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură.”

3. La articolul 9, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) În cazul în care, între data depunerii cererii si data finalizării controlului la fata locului, au intervenit modificări ale informatiilor declarate în cerere, în termen de 7 zile lucrătoare de la data aparitiei acestora, beneficiarul notifică în scris aceste modificări centrului judetean al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti, anexând documentele justificative.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătătirea calitătii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 5 august 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(5) Persoanele fizice neautorizate potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, pot depune cererea, cu obligatia să se autorizeze si să depună copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comertului până la data de 25 octombrie 2010.”

2. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru anul 2010, perioada de depunere pentru a doua etapă este 1-29 octombrie 2010.”

3. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2010, beneficiarii solicită organismelor de inspectie si certificare eliberarea, până la data de 29 octombrie 2010, a certificatului de conformitate/master certificatului/certificatului de confirmare a conversiei.”

4. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2010, controlul la fata locului se efectuează până la data de 15 noiembrie 2010, conform manualului de proceduri elaborat de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură.”

5. La articolul 12, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) În cazul în care, între data depunerii cererii si data finalizării controlului la fata locului, au intervenit modificări ale informatiilor declarate în cerere, în termen de 7 zile lucrătoare de la data aparitiei acestora, beneficiarul notifică în scris aceste modificări centrului judetean al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti, anexând documentele justificative.”

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2010.

Nr. 995.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România

 

În temeiul prevederilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, cu modificările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 octombrie 2010.

Art. 3. - La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor nr. 244/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 11 martie 2008.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 1 octombrie 2010.

Nr. 769.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România

 

Art. 1. - (1) Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările si completările ulterioare, a fost introdus tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, denumit în continuare tarif de utilizare.

(2) Tariful de utilizare se aplică utilizatorilor români si străini pentru toate vehiculele detinute de acestia, înmatriculate temporar sau definitiv, care circulă pe reteaua de drumuri nationale din România.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), tariful de utilizare nu se aplică pentru sectoarele de drumuri nationale aflate în interiorul resedintelor de judete si al municipiilor, între indicatoarele rutiere de intrare/iesire în/din acestea.

(4) Tariful de utilizare este structurat:

a) pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată, denumită în continuare MTMA, mai mare sau egală cu 12 tone - În functie de durata de utilizare si de numărul de axe;

b) pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mică de 12 tone - în functie de durata de utilizare si de MTMA;

c) pentru vehiculele de transport persoane - în functie de durata de utilizare si de numărul de locuri.

(5) Prin durată de utilizare se întelege durata de parcurs si de stationare.

(6) În sensul prezentelor norme metodologice, utilizatori sunt: a) utilizatori români:

a1) persoane fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare al vehiculului, care au în proprietate vehicule înmatriculate în România;


a2) persoane fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare al vehiculului, care pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România;

b) utilizatori străini:

b1) persoane fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare al vehiculului, care au în proprietate vehicule înmatriculate în alte state;

b2) persoane fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare al vehiculului, care pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state;

(7) Persoanele prevăzute la alin. (6) lit. a1) sau b1) sunt considerate utilizatori în sensul prezentelor norme metodologice numai dacă pe certificatul de înmatriculare nu sunt înscrise si persoanele prevăzute la alin. (6) lit. a2) sau b2).

Art. 2. - Nivelul tarifului de utilizare ce se achită de către utilizatori este prevăzut în anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr 424/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Tariful de utilizare se achită în avans pentru perioade de valabilitate de: o zi, 7 zile, 30 de zile, 90 de zile sau 12 luni.

(2) Perioadele de valabilitate se determină astfel:

a) o zi - ziua corespunzătoare datei pentru care a fost achitat;

b) 7 zile - ziua corespunzătoare datei de început a valabilitătii si următoarele 6 zile;

c) 30 de zile - ziua corespunzătoare datei de început a valabilitătii si următoarele 29 de zile;

d) 90 de zile - ziua corespunzătoare datei de început a valabilitătii si următoarele 89 de zile;

e) 12 luni - ziua corespunzătoare datei de început a valabilitătii si până în ziua anterioară aceleiasi zile a anului următor inclusiv.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru autoturisme si pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone, perioada minimă pentru care se poate achita tariful de utilizare este de 7 zile.

(4) La solicitarea utilizatorului, achitarea tarifului de utilizare si emiterea rovinietei se pot realiza cu cel mult 30 de zile înainte de data de început a valabilitătii.

(5) Perioada de valabilitate a rovinietei începe de la ora 0,00 a zilei solicitate de utilizator si expiră la ora 24,00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitat tariful de utilizare.

(6) Dacă ziua de început a valabilitătii este ziua în curs, valabilitatea rovinietei începe de la ora achitării tarifului de utilizare si expiră la ora 24,00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitat.

Art. 4. - (1) Achitarea tarifului de utilizare, emiterea rovinietei si controlul acesteia se realizează prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei, denumit în continuare SIEGMCR.

(2) SIEGMCR, detinut în conditiile legii de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. (CNADNR - S.A.), permite achitarea tarifului de utilizare si emiterea rovinietei atât prin intermediul terminalelor puse la dispozitia distribuitorilor de către aceasta, cât si prin intermediul unui portal securizat web, dedicat.

(3) În sensul prezentelor norme metodologice, distribuitori sunt:

a) CNADNR - S.A., prin directiile regionale de drumuri si poduri, sectiile de drumuri nationale, agentiile de control si încasare, precum si alte subunităti înfiintate conform legii;

b) persoane juridice cu care CNADNR - S.A. a încheiat conventii în acest scop.

(4) Conventiile prevăzute la alin. (3) lit. b) se încheie numai la solicitarea CNADNR - S.A. cu persoane juridice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele conditii:

a) la data încheierii conventiei si a eventualelor acte aditionale privind prelungirea termenului de valabilitate a acesteia să nu înregistreze obligatii restante la plată fată de CNADNR - S.A., fată de bugetul consolidat al statului si/sau fată de bugetele locale;

b) să aibă în structură puncte de lucru pe teritoriul României, declarate potrivit prevederilor legale în vigoare, amplasate în minimum 10 judete, prin care să asigure încasarea tarifului de utilizare si emiterea rovinietelor;

c) punctele de lucru prevăzute la lit. b) să fie amplasate pe drumurile nationale sau la o distantă de maximum 100 m de acestea, în cazul în care sunt situate în afara oraselor si municipiilor;

d) să constituie, conform prevederilor legale în vigoare, o garantie în favoarea CNADNR - S.A. pentru fiecare punct de lucru. Valoarea totală a garantiei se stabileste în functie de numărul punctelor de lucru prin care se încasează tariful de utilizare si se emit roviniete.

(5) Fac exceptie de la conditia prevăzută la alin. (4) lit. b) persoanele juridice care au în structură puncte de lucru pe teritoriul României, declarate potrivit prevederilor legale în vigoare, prin care să asigure încasarea tarifului de utilizare si emiterea rovinietelor, la mai putin de 30 km de cel mai apropiat punct autorizat sau în zonele punctelor de trecere a frontierei.

(6) Distribuitorii prevăzuti la alin. (3) lit. b) vor beneficia de un comision din tariful de utilizare încasat. Sumele încasate de către distribuitori ca tarif de utilizare sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările si completările ulterioare, si nu pot fi depăsite prin aplicarea de către distribuitori a unor comisioane suplimentare.

(7) Distribuitorii pot încasa tariful de utilizare prin puncte de lucru, altele decât cele pentru care au fost încheiate conventiile, numai cu acordul scris al CNADNR - S.A.

(8) Informatiile privind distribuitorii si punctele de lucru ale acestora vor fi aduse la cunostinta utilizatorilor prin grija CNADNR - S.A., prin publicarea pe pagina oficială de web a acesteia si la sediul subunitătilor sale.

Art. 5. - (1) La achitarea tarifului de utilizare la punctele de lucru ale distribuitorilor acestia vor elibera utilizatorului:

a) documentul fiscal care atestă plata sumelor încasate;

b) pentru fiecare vehicul în parte, un document care contine următoarele informatii si care dovedeste corespondenta acestora cu cele înregistrate în baza de date a SIEGMCR:

(i) datele de identificare ale punctului de lucru la care a fost achitat tariful;

(ii) data si ora la care a fost încasat tariful de utilizare;


(iii) seria unică a documentului;

(iv) numărul de înmatriculare al vehiculului;

(v) numărul de identificare al vehiculului, în cazul achitării tarifului pentru perioada de utilizare de 12 luni;

(vi) tipul vehiculului, conform clasificării prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările si completările ulterioare;

(vii) anul, luna, ziua si ora de la care este valabilă rovinieta;

(viii) anul, luna, ziua expirării valabilitătii rovinietei, conform perioadei de valabilitate solicitate de utilizator;

(ix) nivelul tarifului în euro;

(x) nivelul tarifului în lei;

(xi) cursul de schimb euro/leu.

(2) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. b) va fi eliberat prin intermediul SIEGMCR, în două exemplare identice, si va fi înregistrat automat în baza de date a acestuia, dintre care:

a) unul va fi stampilat de către distribuitor si va fi înmânat solicitantului;

b) unul va fi semnat de către solicitant, semnătură prin care acesta va confirma că datele înscrise în document sunt conforme cu cele solicitate, exemplar ce va rămâne la distribuitor.

(3) Solicitantul furnizează datele prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. (iv) si (v), conform celor înscrise în certificatul de înmatriculare, si stabileste tipul vehiculului prevăzut la alin. (1) lit. b) pct. (vi).

(4) La achitarea tarifului de utilizare prin intermediul portalului securizat web, documentul prevăzut la alin. (1) lit. b) va fi eliberat în format electronic si poate fi tipărit de către solicitant.

(5) Achitarea tarifului de utilizare prin intermediul portalului se poate realiza prin transfer bancar cu ordin de plată sau numerar la bancă. Pe măsura dezvoltării unor noi functionalităti ale SIEGMCR achitarea se va realiza si prin intermediul tranzactiilor on-line.

(6) Valabilitatea rovinietei în cazul achitării tarifului de utilizare prin intermediul portalului este conditionată de confirmarea de către bancă a creditării de către utilizator a contului CNADNR - S.A. cu suma datorată.

(7) Documentele prevăzute la alin. (1) si (4) se păstrează de utilizatori în vederea unor eventuale litigii apărute în privinta achitării tarifului de utilizare.

Art. 6. - (1) CNADNR - S.A. va returna contravaloarea tarifului de utilizare, corespunzătoare perioadei de neutilizare, la solicitarea utilizatorului, în situatia radierii din circulatie a vehiculelor ca urmare a:

a) dezmembrării, casării sau predării vehiculului unei unităti specializate, în vederea dezmembrării;

b) scoaterii definitive din România a vehiculului;

c) declarării furtului vehiculului.

(2) Solicitarea de returnare a contravalorii tarifului de utilizare, corespunzător perioadei de neutilizare, se depune la CNADNR - S.A., împreună cu documente emise de organele abilitate, din care să reiasă, după caz, data evenimentului rutier care a condus la distrugerea vehiculului, data predării vehiculului unei unităti specializate, în vederea dezmembrării, data înregistrării furtului, originalul sau copia legalizată a dovezii de radiere din circulatie a vehiculului, emisă de organele Politiei Rutiere.

(3) Suma ce se va returna va fi calculată proportional cu perioada de neutilizare a vehiculului, respectiv cu perioada cuprinsă între data evenimentului rutier care a condus la distrugerea acestuia, data predării la o unitate specializată în vederea dezmembrării, data înregistrării furtului, data radierii din circulatie în cazul scoaterii definitive din România a vehiculului, după caz, si data expirării valabilitătii tarifului de utilizare, mai putin comisioanele bancare si cele cuvenite distribuitorilor.

Art. 7. - (1) În cazul în care pentru acelasi vehicul se achită tariful de utilizare de două sau mai multe ori pentru perioade de valabilitate ce se suprapun pentru cel putin o zi, la solicitarea utilizatorului, CNADNR - S.A. va returna contravaloarea tarifului corespunzător perioadei de suprapunere.

(2) Solicitarea de returnare a contravalorii tarifului, corespunzător perioadei de suprapunere, se depune la CNADNR - S.A. Împreună cu o copie a cărtii de identitate sau a certificatului de înmatriculare al vehiculului ce va purta înscrisul “conform cu originalul”, semnătura si, după caz, stampila utilizatorului.

(3) Suma ce se va returna va fi calculată în functie de perioada de suprapunere a valabilitătii, mai putin comisioanele bancare si cele cuvenite distribuitorilor.

Art. 8. - (1) Pentru cererile de restituire, CNADNR - S.A. are obligatia să verifice încadrarea în situatiile prevăzute la art. 6 si 7 si să restituie utilizatorului suma la care are dreptul, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii cererii.

(2) Pentru cererile de restituire prevăzute la art. 6 si 7, CNADNR - S.A., în cazul în care constată că utilizatorul nu are dreptul la restituirea sumelor solicitate, va comunica în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii cererii motivul pentru care aceasta a fost respinsă total sau partial, după caz.

Art. 9. - (1) În cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului, rovinieta îsi mentine valabilitatea numai în conditiile în care utilizatorul solicită efectuarea modificării în baza de date, în scris, la CNADNR - S.A.

(2) Pentru efectuarea modificării utilizatorul se va prezenta la unul dintre punctele de lucru ale CNADNR - S.A. cu următoarele documente:

a) cerere scrisă, conform formularului-tip care se regăseste pe pagina web a CNADNR - S.A.;

b) cartea de identitate a autovehiculului în copie si originalul acesteia pentru verificarea conformitătii.

(3) Solicitarea se verifică pe loc si, dacă aceasta este justificată, după achitarea de către utilizator a tarifului de modificare a numărului de înmatriculare în baza de date, se efectuează această modificare.

(4) Tariful de modificare a numărului de înmatriculare în baza de date este de 20 lei, fără TVA, pentru fiecare număr modificat.

(5) Odată cu modificarea numărului de înmatriculare, în baza de date se va elibera, prin intermediul SIEGMCR, un document care atestă efectuarea modificării si valabilitatea rovinietei pentru noul număr de înmatriculare, în două exemplare identice, dintre care:

a) unul va fi stampilat de către CNADNR - S.A. si va fi înmânat solicitantului;


b) unul va fi semnat de către solicitant si va rămâne la CNADNR -S.A.

Art. 10. - (1) Pentru vehiculele exceptate de la plata tarifului de utilizare, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările si completările ulterioare, utilizatorii acestora sunt obligati să comunice CNADNR - S.A., sub declaratie pe propria răspundere, lista numerelor de înmatriculare ale vehiculelor aflate în proprietate sau care, după caz, pot fi folosite în baza unui drept legal, însotită de copii ale certificatelor de înmatriculare sau ale cărtilor de identitate ale vehiculelor.

(2) Utilizatorii vehiculelor prevăzute la alin. (1) au obligatia de a transmite CNADNR - S.A., sub declaratie pe propria răspundere, orice modificare apărută cu privire la vehiculele aflate în proprietate sau care, după caz, pot fi folosite în baza unui drept legal.

(3) CNADNR - S.A. are obligatia să completeze/modifice baza de date în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii listelor cu vehiculele exceptate de la plata tarifului.

(4) În cazurile prevăzute la alin. (1) si (2) utilizatorii nu pot considera vehiculul exceptat de la plata tarifului până la confirmarea, în scris, de către CNADNR - S.A. a includerii acestuia în baza de date sau, după caz, a modificării acesteia.

Art. 11. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se efectuează de către personalul prevăzut la art. 9 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu ajutorul mijloacelor tehnice, parte a SIEGMCR.

(2) Personalul prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările si completările ulterioare, este personalul cu atributii de control din cadrul Autoritătii Rutiere Române, denumit în continuare personalul ARR.

(3) Mijloacele tehnice prevăzute la alin. (1) pot fi terminale de interogare a bazei de date a SIEGMCR sau dispozitive omologate amplasate pe reteaua de drumuri nationale din România, care pot fi fixe sau mobile si au rolul de a identifica, în regim static sau dinamic, numărul de înmatriculare al vehiculului în vederea interogării bazei de date a SIEGMCR cu privire la achitarea corespunzătoare a tarifului de utilizare pentru vehiculul identificat.

(4) În cazul utilizatorilor români, dacă se constată lipsa rovinietei valabile pentru vehiculul verificat, în baza datelor privind utilizatorul acestuia furnizate de Ministerul Administratiei si Internelor - Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, personalul prevăzut la alin. (1) aplică sanctiunea si încheie procesul-verbal de constatare a contraventiei.

(5) În cazul prevăzut la alin. (4), datele furnizate sunt:

a) în cazul utilizatorilor persoane fizice:

(i) numele si prenumele;

(ii) datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal;

b) în cazul utilizatorilor persoane juridice:

(i) denumirea;

(ii) sediul;

(iii) codul de înregistrare fiscală;

(iv) numărul de ordine la registrul comertului.

(6) Procesul-verbal de constatare a contraventiei prevăzut la alin. (4) se poate încheia si în lipsa contravenientului.

(7) În cazul utilizatorilor străini, aplicarea sanctiunii si încheierea procesului-verbal de constatare a contraventiei se efectuează de către personalul prevăzut la alin. (1), după identificarea conducătorului auto.

(8) Odată cu aplicarea sanctiunii contraventionale, personalul prevăzut la alin. (1) va face mentiunea în procesul-verbal de constatare a contraventiei si despre contravaloarea tarifului de despăgubire calculat în functie de tipul vehiculului, în euro si în lei, la un curs de schimb stabilit potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si despre modul de achitare a acestuia.

(9) În situatia activitătilor comune de control desfăsurate de către personalul ARR si personalul CNADNR - S.A., conform reglementărilor în vigoare, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale se efectuează de către personalul CNADNR - S.A.

(10) În cazul în care vehiculul este înregistrat cu dispozitivele omologate amplasate pe reteaua de drumuri nationale din România, procesul-verbal de constatare a contraventiei prevăzut la alin. (4) se poate încheia si ulterior, în lipsa contravenientului.

(11) În situatia în care prin terminalele de interogare nu se poate interoga baza de date a SIEGMCR cu privire la achitarea corespunzătoare a tarifului de utilizare pentru un anumit vehicul, agentul constatator va realiza o fotografie a vehiculului si va întocmi un proces-verbal de constatare în care să se mentioneze locul, data, ora efectuării controlului, numărul de înmatriculare al vehiculului si imposibilitatea tehnică de interogare a bazei de date, proces-verbal ce va fi semnat si de conducătorul auto al vehiculului.

(12) În cazul prevăzut la alin. (11), la reluarea conexiunii cu baza de date, agentul constatator va întocmi un proces-verbal de constatare a contraventiei, în cazul în care vehiculul nu detinea rovinieta valabilă la data efectuării controlului.

Art. 12. - (1) Odată cu aplicarea amenzii contraventionale, utilizatorilor care folosesc reteaua de drumuri nationale din România fără a avea rovinieta valabilă li se retine certificatul de înmatriculare al vehiculului până la prezentarea dovezii de achitare a tarifului de despăgubire, agentul constatator făcând mentiune despre acest lucru în procesul-verbal de constatare a contraventiei.

(2) Certificatul de înmatriculare este retinut de Politia Rutieră sau de personalul Politiei de Frontieră în cazul controalelor efectuate cu sau fără personalul împuternicit din cadrul CNADNR - S.A. ori personalul ARR.

Art. 13. - Tariful de despăgubire se achită în contul CNADNR - S.A. Înscris în procesul-verbal de constatare a contraventiei sau la casieriile agentiilor de control si încasare ale CNADNR - S.A. din punctele de control pentru trecerea frontierei de stat.

 


MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizând protectia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, statii de tratare, canalizare si statii de epurare

 

Luând în considerare referatul Administratiei Fondului pentru Mediu privind aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizând protectia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, statii de tratare, canalizare si statii de epurare,

în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Ghidul de finantare a Programului vizând protectia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, statii de tratare, canalizare si statii de epurare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

 

Bucuresti, 10 septembrie 2010.

Nr. 1.450.

 

ANEXĂ

 

GHID DE FINANTARE

a Programului vizând protectia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, statii de tratare, canalizare si statii de epurare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

Rolul Ghidului de finantare

 

(1) Ghidul de finantare, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ complex, având rolul de a furniza solicitantului de finantare din Fondul pentru mediu informatii esentiale privind derularea Programului vizând protectia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, statii de tratare, canalizare si statii de epurare, denumit în continuare Program.

(2) Ghidul contine dispozitii privind:

a) criteriile de eligibilitate care trebuie îndeplinite de solicitantul finantării, proiectul propus si cheltuielile acestuia;

b) conditiile de depunere, analiză, selectare, avizare si aprobare, finantare si implementare a rezultatelor proiectului propus.

ARTICOLUL 2

Scopul si obiectivele Programului

 

(1) Obiectul Programului îl reprezintă finantarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor ce vizează protectia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, statii de tratare, canalizare si statii de epurare.

(2) Scopul Programului îl constituie:

a) asigurarea că debitele de ape distribuite prin retelele de alimentare se încadrează în prevederile reglementărilor în vigoare si ale actelor de reglementare emise de către autorităti;


b) asigurarea că evacuările de ape uzate epurate în statiile de epurare si managementul nămolului rezultat din statiile de epurare se încadrează în prevederile reglementărilor în vigoare;

c) protejarea si îmbunătătirea calitătii mediului înconjurător;

d) cresterea numărului de persoane racordate la o retea de alimentare cu apă.

(3) Obiectivele Programului sunt:

a) reducerea si limitarea impactului negativ asupra mediului, cauzat de evacuările de ape uzate urbane si rurale menajere provenite din gospodării si servicii, care rezultă de regulă din metabolismul uman si din activitătile menajere, sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale si/sau meteorice si de ape uzate provenite din industrie;

b) efectuarea investitiilor noi necesare lucrărilor de alimentare cu apă, tratare a apei, canalizare, a statiilor de epurare, modernizarea, retehnologizarea si achizitionarea instalatiilor pentru epurarea apelor uzate urbane si rurale, care vor contribui la îmbunătătirea protectiei mediului;

c) protejarea populatiei de efectele negative ale apelor uzate asupra sănătătii omului si mediului prin asigurarea de retele de canalizare si statii de epurare si asigurarea alimentării cu apă potabilă curată si sanogenă;

d) realizarea obligatiilor pe care România si Ie-a asumat privind epurarea apelor uzate transpuse în legislatia natională prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările si completările ulterioare;

e) asigurarea sursei corespunzătoare de apă pentru alimentarea cu apă potabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările si completările ulterioare.

ARTICOLUL 3

Sursa de finantare pentru derularea Programului

 

(1) Finantarea Programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu.

(2) Programul se derulează în limita fondurilor prevăzute cu această destinatie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

 

ARTICOLUL 4

Definitii

 

(1) În sensul prezentului ghid, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) Autoritate- Administratia Fondului pentru Mediu;

b) beneficiar - unitatea administrativ-teritorială sau subdiviziunea municipiului ori asociatia de dezvoltare intercomunitară (A.D.I.) din mediul urban si rural care a solicitat finantare din Fondul pentru mediu si al cărei proiect a fost aprobat în vederea finantării, aceasta încheind în termenul prevăzut contract pentru finantare nerambursabilă cu Autoritatea;

c) ape uzate - ape uzate menajere provenite din gospodării si servicii, care rezultă de regulă din metabolismul uman si din activitătile menajere, sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale si/sau meteorice;

d) aglomerare umană - o zonă în care populatia si/sau activitătile economice este/sunt suficient de concentrată/ concentrate pentru a face posibilă colectarea apelor uzate si dirijarea lor spre o statie de epurare sau spre un punct final de evacuare;

e) aviz de gospodărire a apelor- actul tehnico-juridic ce conditionează finantarea si executia obiectivelor noi de investitie, dezvoltarea, modernizarea sau retehnologizarea unor instalatii existente ori procese tehnologice, precum si realizarea de lucrări de interes public ce se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele;

f) autorizatie de gospodărire a apelor- actul tehnico-juridic ce conditionează punerea în functiune sau exploatarea obiectivelor noi ori a celor existente, construite pe ape sau care au legătură cu apele;

g) cerere de finantare nerambursabilă - document completat si depus de către solicitant, în vederea obtinerii finantării din Fondul pentru mediu; formularul cererii de finantare nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 1;

h) cerere de tragere - solicitare a beneficiarului adresată în scris Autoritătii, în baza căreia se face decontarea esalonată a lucrărilor prevăzute în graficul de lucrări, anexă la contractul pentru finantare nerambursabilă; formularul cererii de tragere este prevăzut în anexa nr. 3 la contractul pentru finantare nerambursabilă;

i) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achizitia de produse, servicii sau lucrări necesare implementării proiectului si care pot fi decontate din Fondul pentru mediu, cu conditia îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate si a încadrării lor în categoriile de cheltuieli eligibile;

j) cheltuieli neeligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achizitia de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului si care nu sunt suportate din Fondul pentru mediu, neîndeplinind conditia prevăzută la lit. i);

k) contributie proprie - parte din valoarea totală a cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului, nefinantată din Fondul pentru mediu, sustinută de către beneficiar din surse financiare proprii;

l) criterii de eligibilitate - conditii care trebuie îndeplinite cumulativ pentru obtinerea finantării; acestea vizează solicitantul, proiectul propus si cheltuielile proiectului;

m) dosar de decontare - cererea de tragere definită la lit. h), însotită în mod obligatoriu de documentele justificative fiscale si nefiscale a căror listă este prevăzută în anexa nr. 4 la contractul pentru finantare nerambursabilă;

n) dosar de finantare - cererea de finantare definită la lit. g), însotită de documentatia care trebuie depusă de către solicitant în vederea analizării, selectării, avizării si aprobării finantării: certificate fiscale, fise tehnice, documente de atestare a regimului juridic al imobilului sau terenului, după caz, pe care urmează a se implementa proiectul, planuri de amplasament si delimitare a terenului/perimetrului, planse, schite, studiu de fezabilitate, precum si alte documente relevante prevăzute în cuprinsul prezentului ghid;

o) epurarea apelor uzate - ansamblul de procese prin care substantele de natură minerală, organică, chimică sau bacteriologică sunt reduse la anumite limite, astfel încât prin evacuarea lor să nu dăuneze receptorului natural si să nu pericliteze folosirea apelor acestuia;

p) epurarea primară - epurarea apelor uzate printr-un proces fizic si/sau chimic care implică decantarea materiilor în suspensie sau prin alte procedee în care CB05 al apelor uzate influente este redus cu cel putin 20%, iar materiile în suspensie, cu cel putin 50%;

q) epurarea secundară - epurarea apelor uzate printr-un proces biologic cu decantare secundară sau printr-un alt procedeu care permite respectarea conditiilor prevăzute în Normele tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate - NTPA - 011;

r) epurarea corespunzătoare - epurarea apelor uzate prin orice proces si/sau sistem care după evacuarea apelor uzate permite receptorilor să întrunească obiectivele relevante de calitate prevăzute în normele tehnice obligatorii si în avizele si autorizatiile de gospodărire a apelor în vigoare;

s) finantare nerambursabilă - modalitate de sustinere financiară a proiectului, caracterizată prin decontarea de către Autoritate a unui procent din cheltuielile eligibile realizate de către beneficiar cu achizitia produselor, serviciilor sau lucrărilor;

s) punct de control- locul, sectiunea stabilită de unde se prelevă probe de apă în vederea efectuării analizelor de laborator, amplasate înainte de debusarea în reteaua de canalizare a localitătilor si, în cazul efluentilor din statiile de epurare, în punctul final de evacuare finală a apelor uzate în apa receptoare;

t) sesiune de depunere - perioadă de timp determinată în cadrul unei etape a sesiunii de finantare, în interiorul căreia se poate depune la registratura Autoritătii dosarul de finantare al solicitantului;

t) sesiune de finantare - perioadă de timp determinată si organizată etapizat de către Autoritate; data deschiderii sesiunii de finantare coincide cu prima zi a sesiunii de depunere, iar data închiderii sesiunii de finantare coincide cu data aprobării finantării proiectului;

u) solicitant - unitatea administrativ-teritorială sau subdiviziunea municipiului ori asociatia de dezvoltare intercomunitară (A.D.I.) care a depus dosar de finantare în cadrul Programului.

 

ARTICOLUL 5

Organizarea sesiunii de finantare

 

(1) Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finantare, pe tipuri de proiecte si în limita sumei alocate în conditiile prevăzute la art. 3.

(2) Organizarea sesiunii de finantare constă în stabilirea si aprobarea, prin dispozitie a presedintelui Autoritătii, a:

a) sesiunii de depunere a dosarelor de finantare;

b) sumei alocate sesiunii de finantare.

(3) Dispozitia presedintelui prevăzută la alin. (2) se publică pe pagina de internet a Autoritătii cu cel putin 10 zile înainte de data deschiderii sesiunii de finantare.

(4) Aprobarea componentei comisiei de analiză si selectare a proiectelor propuse spre finantare, denumită în continuare Comisia, precum si a comisiei de solutionare a contestatiilor se face prin dispozitia presedintelui Autoritătii.

 

ARTICOLUL 6

Etapele sesiunii de finantare

 

Etapele sesiunii de finantare sunt următoarele:

a) publicarea pe pagina de internet a Autoritătii a ghidului, a anuntului de deschidere a sesiunii de finantare si a sumei alocate;

b) depunerea dosarelor de finantare;

c) analiza conformitătii administrative si a eligibilitătii solicitantului/proiectului;

d) analiza si selectarea proiectelor pe baza documentatiei tehnico-economice;

e) avizarea proiectelor selectate;

f) transmiterea scrisorilor de respingere a finantării;

g) solutionarea contestatiilor depuse în urma scrisorilor de respingere;

h) aprobarea finantării proiectelor avizate; i) transmiterea scrisorilor de aprobare a finantării; j) negocierea, semnarea contractelor si implementarea proiectului.

 

ARTICOLUL 7

Depunerea dosarului de finantare

 

(1) Solicitantul poate depune dosarul de finantare începând cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere.

(2) Un solicitant poate depune în cadrul sesiunii de finantare un singur proiect, care poate cuprinde una sau mai multe componente ale Programului.

(3) Dosarul de finantare continând toate documentele obligatorii, mentionate în prezentul ghid, va fi depus la registratura Autoritătii, într-un singur exemplar, în plic sigilat, si solicitantul va înscrie pe plic următoarele informatii:

a) denumirea completă si adresa sa completă;

b) titlul programului: “Programul vizând protectia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, statii de tratare, canalizare si statii de epurare”;

c) titlul proiectului;

d) sesiunea de depunere a dosarelor de finantare, aprobată conform dispozitiilor art. 6 lit. b).

(4) Dosarul de finantare poate fi transmis prin orice modalitate care asigură confirmarea, cu conditia ca data primirii si a înregistrării la Autoritate să nu depăsească data-limită a sesiunii de depunere.

(5) Cererea de finantare se completează prin tehnoredactare computerizată.

(6) Dosarul de finantare va avea ordinea prezentată la art. 25 “Selectia solicitantului”. Documentele depuse de solicitanti trebuie să fie legate, numerotate si opisate. Documentele prezentate în copii simple vor fi certificate conform cu originalul de către personalul Autoritătii, anterior semnării contractului pentru finantare nerambursabilă.

(7) Lipsa unui document, neprezentarea la termenul stabilit sau solicitat, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată ori iesirea sa din perioada de valabilitate, neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate, precum si existenta unei situatii care poate afecta realizarea proiectului determină respingerea dosarului de finantare.

 

ARTICOLUL 8

Analiza si selectarea

 

(1) După închiderea sesiunii de depunere, Comisia procedează la:

a) verificarea informatiilor înscrise pe plicurile continând dosarul de finantare;

b) deschiderea plicurilor continând dosarul de finantare al solicitantului;

c) verificarea conformitătii administrative si a eligibilitătii solicitantului/proiectului pe baza criteriilor prevăzute în anexele nr. 2 si 3;

d) analizarea si selectarea proiectelor propuse spre finantare pe baza criteriilor de evaluare prevăzute în anexa nr. 4;

e) înaintarea către Comitetul director al Autoritătii a centralizatorului cuprinzând proiectele selectate si propuse spre aprobare, precum si a centralizatorului cuprinzând proiectele neselectate la finantare.

(2) Comisia poate solicita documente sau informatii, în vederea clarificării dosarului de finantare, dacă pe parcursul analizei si selectiei se constată necesitatea furnizării lor. Solicitantii au obligatia de a furniza, în maximum 10 zile lucrătoare de la data solicitării, documentele si informatiile solicitate; în caz contrar, proiectul este respins.


 

ARTICOLUL 9

Avizarea proiectelor

 

(1) Comitetul director al Autoritătii avizează proiectele selectate de către Comisie si le propune spre aprobare Comitetului de avizare, in limita bugetului alocat.

(2) Comitetul director al Autoritătii poate solicita Comisiei orice document relevant, în vederea avizării proiectelor.

 

ARTICOLUL 10

Aprobarea finantării proiectelor

 

(1) Comitetul de avizare adoptă prin vot hotărârea privind aprobarea/respingerea finantării proiectelor.

(2) Comitetul de avizare poate solicita Comisiei si/sau Comitetului director al Autoritătii orice document relevant, în vederea fundamentării si adoptării hotărârii.

 

ARTICOLUL 11

Comunicarea rezultatelor sesiunii de finantare

 

(1) Comunicarea rezultatelor sesiunii de finantare se face prin transmiterea către solicitant a unei scrisori de aprobare/respingere a finantării.

(2) Scrisoarea de aprobare a finantării se transmite solicitantului prin aviz postal/fax cu confirmare de primire si cuprinde:

a) proiectele si sumele aferente aprobate în vederea finantării;

b) documentele care trebuie prezentate de către solicitant, în vederea perfectării contractului pentru finantare nerambursabilă cu Autoritatea.

(3) Scrisoarea de respingere a finantării, care cuprinde motivul neselectării, se transmite solicitantului prin aviz postal/fax cu confirmare de primire.

(4) Data confirmării de primire a scrisorii de aprobare/respingere a finantării se consideră ca fiind data receptionării acesteia de către solicitant.

 

ARTICOLUL 12

Contestatiile

 

(1) Solicitantii nemultumiti de decizia Comitetului director/Comitetului de avizare pot depune contestatie la sediul Autoritătii în termen de 5 zile de la data comunicării scrisorii de respingere.

(2) Comisia de solutionare a contestatiilor analizează motivele respingerii si înaintează Comitetului director propunerea de aprobare/respingere a contestatiei.

(3) În vederea solutionării contestatiei, Comisia de solutionare a contestatiilor are dreptul de a solicita un punct de vedere Comitetului director si/sau Comitetului de avizare, în măsura în care acestea sunt relevante în raport cu obiectul contestatiei.

(4) Autoritatea solutionează contestatia în termen de 15 zile de la înregistrarea acesteia.

 

ARTICOLUL 13

Perfectarea si acordarea finantării

 

(1) Reprezentantii Autoritătii, în termen de 60 de zile de la data comunicării scrisorii de selectie, înainte de semnarea contractului, fac o vizită la sediul solicitantului, precum si la locul de implementare a proiectului, pentru a verifica aspectele tehnico-economice necesare implementării proiectului, mentionate în cererea de finantare si în anexele la aceasta. Concluziile reprezentantilor Autoritătii sunt înscrise într-o notă de control. În cazul în care există neconcordante între declaratiile solicitantului si constatările pe teren, reprezentantul Autoritătii va înstiinta Comitetul director, care poate propune Comitetului de avizare retragerea finantării.

(2) Lucrările aferente proiectului aprobat spre finantare, demarate înaintea încheierii contractului pentru finantare nerambursabilă, sau orice fel de demers (comandă fermă ori contract final), precum si angajarea de cheltuieli legate de aceste lucrări devin neeligibile în cadrul finantării din Fondul pentru mediu (fac exceptie cheltuielile pentru consultantă si proiectare).

(3) Solicitantul finantării, prin reprezentantul său legal, se programează si se prezintă la sediul Autoritătii pentru semnarea contractului pentru finantare nerambursabilă, cu următoarele documente:

a) actul de identitate al reprezentantului legal al solicitantului;

b) documentul care să ateste desemnarea persoanei în vederea semnării contractului pentru finantare nerambursabilă (în cazul în care semnează viceprimarul/vicepresedintele);

c) documentul doveditor al deschiderii de către beneficiar la Trezoreria Statului a contului disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finantare sau cofinantare nerambursabilă a proiectelor pentru protectia mediului.

(4) Se consideră renuntare la finantarea aprobată neprezentarea solicitantului pentru semnarea contractului pentru finantare nerambursabilă în termen de 30 de zile de la efectuarea de către reprezentantii Autoritătii a vizitei prevăzute la alin. (1).

(5) Solicitantul împreună cu Autoritatea stabilesc planificarea temporală a implementării proiectului aprobat si acordarea finantării, prin întocmirea listelor cuprinzând capitolele si subcapitolele de cheltuieli eligibile (anexa nr. 1 la contractul pentru finantare nerambursabilă), precum si a graficului de finantare nerambursabilă a proiectului (anexa nr. 2 la contractul pentru finantare nerambursabilă). Beneficiarul poate opta pentru plata finantării nerambursabile în maximum 4 transe/an. Prima cerere de tragere va fi depusă nu mai târziu de 12 luni de la data încheierii contactului pentru finantare nerambursabilă. Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate de beneficiar la ultima transă de plată trebuie să fie de minimum 20% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Pentru decontarea fiecărei transe de plată, termenul-limită de efectuare a acesteia este de maximum 90 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de tragere.

(6) Modelul contractului pentru finantare nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 5, fără a fi interzisă modificarea de către Autoritate a acestuia, în conditiile în care modificarea este esentială pentru îndeplinirea contractului si atingerea scopului si obiectivelor Programului.

(7) Contractul pentru finantare nerambursabilă se întocmeste în două exemplare originale, dintre care unul pentru Autoritate si unul pentru beneficiar.

(8) Contractul pentru finantare nerambursabilă intră în vigoare la data semnării acestuia sau la data prevăzută în contract de către părtile contractante, iar valabilitatea lui se stabileste pentru fiecare proiect în parte.

(9) Durata de realizare a proiectului, stabilită în cadrul contractului pentru finantare nerambursabilă, nu poate depăsi 36 de luni. Prin exceptie, durata de realizare a proiectului poate fi prelungită cu acordul Comitetului director al Autoritătii.

 

ARTICOLUL 14

Acordarea finantării

 

(1) Orice modificare si/sau completare a contractului pentru finantare nerambursabilă si a anexelor la acesta se va face cu acordul părtilor, prin act aditional la contractul pentru finantare nerambursabilă (cu exceptia modificărilor privind “Data depunerii


cererii de tragere”, dacă prin acestea nu se modifică si durata de realizare a proiectului).

(2) Pentru neregularitătile constatate pe parcursul derulării contractului pentru finantare nerambursabilă, Autoritatea va transmite beneficiarului Notificarea privind deficiente constatate în derularea contractului pentru finantare nerambursabilă.

(3) În conditiile neexecutării de către beneficiar a obligatiilor ce rezultă din contractul pentru finantare nerambursabilă, acesta poate fi reziliat, beneficiarul fiind înstiintat asupra rezilierii contractului prin Notificarea de reziliere a contractului pentru finantare nerambursabilă.

(4) Rezilierea contractului pentru finantare nerambursabilă din culpa beneficiarului are drept consecintă restituirea, în termenul precizat în notificare, de către beneficiar a finantării primite, sub forma plătii de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finantarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, calculată de la data plătii. În cazul nerestituirii finantării, Autoritatea procedează la executarea contractului pentru finantare nerambursabilă/garantiilor constituite în favoarea sa, în conditiile Codului de procedură fiscală.

(5) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de termenul stabilit pentru prima tragere, beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

 

ARTICOLUL 15

Decontarea cheltuielilor eligibile

 

(1) Personalul Autoritătii cu atributii în implementarea proiectelor va verifica modul de implementare a acestora de către beneficiarii finantării, în conformitate cu prevederile contractuale.

(2) Suma aprobată nu se poate suplimenta; beneficiarul trebuie să asigure din surse proprii finalizarea investitiei.

(3) Autoritatea nu acordă plăti în avans si finantează cheltuieli eligibile contractate, angajate si efectuate după semnarea contractului pentru finantare nerambursabilă. Prin exceptie, se vor deconta cheltuielile aferente consultantei si proiectării realizate anterior perfectării contractului pentru finantare nerambursabilă.

(4) Cu exceptia primei cereri de tragere, la data depunerii fiecărei cereri de tragere, beneficiarul finantării este obligat să depună la sediul Autoritătii dovada achitării valorii finantate din Fondul pentru mediu la cererea de tragere anterioară. La ultima cerere de tragere beneficiarul va prezenta dovada achitării contributiei proprii si a cheltuielilor neeligibile pentru realizarea întregului proiect.

(5) Odată cu depunerea raportului de finalizare, beneficiarul este obligat să facă dovada achitării ultimei transe din finantare.

 

ARTICOLUL 16

Documente obligatorii necesare decontării

 

Beneficiarii finantării vor depune la sediul Autoritătii cereri de tragere (conform anexei nr. 3 la contractul pentru finantare nerambursabilă) însotite de documentele obligatorii:

a) contracte de servicii/produse/lucrări si acte aditionale ce intervin pe parcursul derulării contractului - în copie, încheiate în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Contractele vor contine prevederi referitoare la constituirea în favoarea beneficiarului finantării a garantiei de bună executie (modalitate de constituire, cuantum, valabilitate). Garantia va fi constituită în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si

completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare;

b) oferta financiară ce a stat la baza încheierii contractului de lucrări va fi prezentată în conformitate cu modelul Formularului F3 din anexa nr. 1 la Instructiunile de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 863/2008, cu modificările si completările ulterioare;

c) declaratia reprezentantului legal al beneficiarului privind respectarea prevederilor legale în vigoare privind achizitiile publice;

d) documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate la finantare (extrase de cont cu viza institutiei financiare/bancare însotite de ordine de plată, bilete la ordin, dispozitii de plată externe) pentru sumele finantate la tragerile anterioare;

e) autorizatia de construire - la prima cerere de tragere la care se solicită decontarea lucrărilor de constructii-montaj;

f) proces-verbal de receptie la terminarea lucrărilor, semnat de o comisie numită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de receptie a lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificările si completările ulterioare - la ultima cerere de tragere;

g) proces-verbal de punere în functiune (dacă este cazul), în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si a punerii în functiune a capacitătilor de productie - la ultima cerere de tragere;

h) factura fiscală însotită de situatii de lucrări si/sau liste ale utilajelor achizitionate, cuantificate valoric - în copie;

i) certificate de calitate si garantie, declaratii de conformitate pentru utilaje si echipamente;

j) proiectul tehnic - la prima cerere de tragere;

k) alte documente relevante.

 

ARTICOLUL 17

Conditii generale privind documentele depuse în vederea decontării

 

(1) Factura depusă în vederea decontării va trebui să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie completată corect;

b) să fie emisă înainte de data depunerii cererii de tragere la Autoritate si după data semnării contractului pentru finantare nerambursabilă, cu exceptia facturii emise pentru întocmirea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic;

c) să precizeze data si numărul contractului conform căruia se emite si perioada în care au fost executate lucrările aferente;

d) să fie însotită de: situatii de lucrări prezentate în conformitate cu modelul Formularului F3 din anexa nr. 1 la instructiunile aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 863/2008, tabel centralizator pentru bunurile achizitionate, proces-verbal privind stadiul fizic al lucrărilor efectuate până la data facturării, procese-verbale de lucrări ascunse, procese-verbale privind fazele determinante semnate de persoanele desemnate în acest sens, în conformitate cu Programul de control pe faze determinante al calitătii lucrărilor executate, avizat de Inspectoratul de Stat în Constructii;

e) să fie însotită de procese-verbale de receptie a mijloacelor fixe/N IR-uri;

f) să fie însotită de lista cu continutul transportului (packing list) si scrisoarea de transport international (CMR) pentru achizitiile de bunuri din import, certificate de calitate si garantie, declaratie de conformitate.

(2) În cazul în care intervin modificări ale solutiei tehnice fată de proiectul initial, este necesar ca aceste modificări să se realizeze prin dispozitie de santier, în care vor fi descrise lucrările în detaliu. Totodată, se va anexa un memoriu justificativ care să evidentieze necesitatea modificărilor ce au intervenit, acestea fiind însusite si de către proiectant. Noua solutie tehnică va fi acordată în limita sumei aprobate la finantare.

(3) Dispozitia de santier va fi însotită de:

a) liste de cantităti privind renuntările, conform notelor de renuntare;

b) liste de cantităti privind suplimentările de lucrări;

c) piese desenate;

d) devizul-ofertă pentru lucrările suplimentare care nu sunt evidentiate în oferta initială si proces-verbal de negociere pentru aceste categorii de lucrări; în vederea finantării cantitătilor suplimentare de lucrări evidentiate în documentele mai sus mentionate, beneficiarul va solicita Autoritătii, înaintea realizării acestora, analiza oportunitătii finantării. Autoritatea va decide în acest sens în cadrul Comitetului director.

(4) La fiecare cerere de tragere, Autoritatea finantează suma rezultată în urma aplicării procentului stabilit la cheltuielile eligibile aprobate (în urma verificării documentelor justificative), dar nu mai mult decât este alocat prin graficul de finantare al respectivei cereri de tragere, inclusiv reporturile.

(5) Ulterior verificării si stabilirii conformitătii documentelor aferente cererii de tragere, personalul Autoritătii va efectua o vizită la punctul de lucru unde se implementează proiectul si va întocmi o notă de control. Beneficiarul este obligat să prezinte toate documentele solicitate care au legătură cu proiectul odată cu efectuarea controlului. Pe baza documentatiei depuse si în urma controlului efectuat se întocmeste o notă de constatare.

 

ARTICOLUL 18

Publicarea informatiilor relevante privind Programul

 

(1) Toate datele, informatiile, instructiunile, comunicatele si alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe site-ul Autoritătii, www.afm.ro, la sectiunea “Informatii privind Programul vizând protectia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, statii de tratare, canalizare si statii de epurare”.

(2) Singurele informatii si instructiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea autoritătii publice pentru protectia mediului sau a Autoritătii.

 

ARTICOLUL 19

Reguli de publicitate

 

(1) Beneficiarul finantării este obligat să instaleze în zona de implementare a proiectului, într-un loc vizibil, un panou de informare inscriptionat cu textul “Programul vizând protectia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, statii de tratare, canalizare si statii de epurare, finantat de Administratia Fondului pentru Mediu”, mentionându-se:

a) denumirea beneficiarului;

b) cuantumul finantării;

c) termenul de finalizare.

(2) Panoul prevăzut la alin. (1) va fi mentinut si întretinut în bună stare, pe toată durata de implementare si monitorizare a proiectului.

(3) Cheltuielile efectuate pentru realizarea, instalarea si întretinerea panoului de informare nu sunt eligibile.

 

CAPITOLUL 11

Eligibilitatea solicitantului

ARTICOLUL 20

Cuantumul finantării

 

(1) Finantarea se acordă în cuantum de maximum 95% din valoarea totală eligibilă a proiectului si fără a se depăsi suma maximă care poate fi acordată unui beneficiar în cadrul sesiunii de finantare.

(2) Suma maximă care poate fi acordată este între 4 si 15 milioane lei pentru fiecare proiect, conform tabelului următor:

 

Nr. crt.

Tip investitie/tip localitate

Cuantumul maxim al finantării*)

1.

Pentru investitie nouă:

 

1.1.

mai mic de 3.000 de locuitori

7 milioane lei

1.2.

între 3.000-10.000 de locuitori

9 milioane lei

1.3.

între 10.001-20.000 de locuitori

13 milioane lei

1.4.

mai mare de 20.000 de locuitori

15 milioane lei

2.

Pentru extinderi:

 

2.1.

mai mic de 3.000 de locuitori

4 milioane lei

2.2.

între 3.000-10.000 de locuitori

6 milioane lei

2.3.

între 10.001-20.000 de locuitori

8 milioane lei

2.4.

mai mare de 20.000 de locuitori

10 milioane lei

3.

Pentru modernizare:

 

3.1.

mai mic de 3.000 de locuitori

4 milioane lei

3.2.

între 3.000-10.000 de locuitori

6 milioane lei

3.3.

între 10.001-20.000 de locuitori

8 milioane lei

3.4.

mai mare de 20.000 de locuitori

10 milioane lei

 

*) În cazul în care o investitie presupune mai multe tipuri de investitii, cuantumul maxim al finantării acordate va fi aferent tipului de investitie care are valoare majoritară din valoarea totală a investitiei.

Acest lucru se verifică pe baza devizului general care, obligatoriu, trebuie să evidentieze separat valorile aferente tipurilor de investitie.

 

ARTICOLUL  21

Tipuri de proiecte

 

Există următoarele tipuri de proiecte:

a) amenajare captări în vederea alimentării cu apă a comunitătilor locale;

b) statii de tratare a apei;

c) retele de alimentare cu apă;

d) statii de epurare;

e) retele de canalizare.

 

ARTICOLUL 22

Criterii de eligibilitate a solicitantului

 

(1) Este eligibil solicitantul unitate administrativ-teritorială, inclusiv subdiviziunile municipiilor, precum si asociatia de dezvoltare intercomunitară, care actionează în nume propriu si nu are obligatii restante la bugetul general consolidat si la Fondul pentru mediu.

(2) Solicitantul este proprietar sau administrator al imobilului pe care se implementează proiectul pentru durata integrală a implementării, exceptie făcând însă suprafata de teren aferentă retelelor de alimentare si canalizare; imobilul este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de solutionare la instantele judecătoresti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, nu este gajat sau ipotecat si se află în proprietate publică.

 

ARTICOLUL 23

Criterii de eligibilitate a proiectului

 

Este eligibil proiectul care îndeplineste cumulativ următoarele criterii:

a) studiul de fezabilitate este elaborat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii (cu exceptia detinerii acordului de mediu);

b) respectă prevederile nationale si comunitare privind protectia mediului;

c) detine dovada depunerii solicitării pentru acordul de mediu emis de autoritatea competentă pentru protectia mediului;

d) costurile proiectului sunt detaliate pe fiecare categorie de cheltuială, conform cheltuielilor eligibile precizate la art. 24;

e) evidentiază în studiul de fezabilitate si devizul general tipul investitiei.

 

ARTICOLUL 24

Categorii de cheltuieli eligibile

 

(1) Cheltuielile eligibile sunt destinate:

a) construirii, extinderii clădirilor necesare implementării proiectului;

b) achizitiei de echipamente si dotări pentru efectuarea de analize si monitorizare continuă a calitătii apelor tratate, uzate si a apelor epurate; realizării retelelor de utilităti în incinta în care se implementează proiectul cu dotările necesare (instalatii electrice, instalatii de alimentare cu gaze naturale, instalatii de încălzire, instalatii de ventilare, instalatii sanitare, instalatii de climatizare, telefonie, PSI, intranet);

c) achizitiei de statii de epurare, inclusiv achizitiei de utilaje, echipamente si/sau instalatii noi si a costurilor de constructii montaj, aferente acestora; extinderii sau modernizării statiilor de epurare, inclusiv achizitiei de utilaje, echipamente si/sau instalatii noi si a costurilor de constructii montaj, aferente acestora;

d) realizării captărilor/aductiunilor pentru apă în vederea alimentării cu apă a asezărilor umane;

e) realizării statiilor de tratare a apei în vederea alimentării cu apă potabilă;

f) realizării retelelor de alimentare cu apă a comunitătilor locale si a bransamentelor;

g) achizitiei de tehnologie, brevete, know-how;

h) realizării retelei de canalizare aferentă statilor de epurare, inclusiv racordurile (de la reteaua principală până la racordul de canalizare aflată la limita de proprietate a consumatorului);

i) realizării studiilor topografice, geologice si geotehnice - valoarea acestora se decontează în procent de maximum 1% din investitia de bază;

j) elaborării si/sau reactualizării studiilor de fezabilitate, elaborării si/sau reactualizării proiectelor tehnice, respectiv consultantă privind proiectul-valoarea acestora se decontează în procent de maximum 7% din investitia de bază;

k) calculului taxei pe valoarea adăugată, în conditiile în care, potrivit prevederilor legale în vigoare, aceasta nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice mijloace.

(2) Cheltuielile efectuate pentru achizitia de active corporale sunt eligibile dacă activele achizitionate sunt noi.

 

ARTICOLUL 25

Selectia solicitantului

 

(1) Selectia solicitantului unitate administrativ-teritorială sau subdiviziunilor municipiilor se face în baza dosarului de finantare depus la Autoritate în cadrul sesiunii de finantare si care trebuie să fie compus din următoarele documente obligatorii:

a) cererea de finantare nerambursabilă (în original) - anexa nr. 1;

b) copia certificatului de înregistrare fiscală;

c) certificatul de atestare fiscală emis de organele de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, în original sau copie legalizată, valabil la data depunerii cererii de finantare;

d) certificatul fiscal eliberat de administratiile locale, în original sau copie legalizată, valabil la data depunerii cererii de finantare;

e) certificatul de cazier fiscal al solicitantului eliberat de organele de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, în original sau copie legalizată, valabil la data depunerii cererii de finantare;

f) certificatul de atestare privind plata obligatiilor la Fondul pentru mediu eliberat de Autoritate în original, valabil la data depunerii cererii de finantare;

g) copie certificată de către secretarul unitătii a hotărârii consiliului local/judetean din care să rezulte acordul cu privire la contractarea finantării, asigurarea contributiei proprii necesare implementării proiectului, persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relatia cu Autoritatea, până la momentul semnării contractului (responsabilul de proiect), precum si aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii din cadrul proiectului;

h) copii ale documentelor din care să rezulte persoana care reprezintă solicitantul în relatiile cu tertii (de exemplu, sentinta judecătorească de validare a primarului, hotărârea consiliului judetean privind alegerea presedintelui);

i) copii certificate de către secretarul unitătii ale documentelor care atestă regimul juridic al imobilului pe care se implementează proiectul (încheierea de intabulare, dacă este cazul), în sensul cerintelor de la art. 22 alin. (2); în cazul în care este depus inventarul bunurilor apartinând domeniului public al unitătii administrativ-teritoriale, se va identifica imobilul prin indicarea pozitiei din inventar, denumirea imobilului, astfel cum a fost inventariată, adresa si suprafata totală;

j) studiul de fezabilitate, elaborat având ca model prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 si ale Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 863/2008 pentru aprobarea “Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii”, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Selectia solicitantului asociatie de dezvoltare intercomunitară se face în baza dosarului de finantare depus la Autoritate în cadrul sesiunii de finantare si care trebuie să fie compus din următoarele documente obligatorii:

a) cererea de finantare nerambursabilă (în original) - anexa nr. 1;

b) actele de înfiintare ale solicitantului, cu toate modificările si completările ulterioare, în copii certificate “conform cu originalul”, pe fiecare pagină, de către reprezentantul legal;

c) încheierea privind înscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor;

d) copii ale documentelor din care să rezulte persoana care reprezintă solicitantul în relatiile cu tertii;

e) certificat de înregistrare fiscală, în copie certificată “conform cu originalul” de către reprezentantul legal;

f) hotărârea/decizia organului de decizie a asociatiei, semnată si stampilată, din care să rezulte acordul cu privire la contractarea finantării, asigurarea contributiei proprii necesare implementării proiectului, precum si responsabilul de proiect, în original;

g) certificat eliberat la cerere, de către instanta competentă, care atestă că acesta nu a fost radiat din Registrul asociatiilor si fundatiilor si nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, în original ori copie legalizată;

h) certificat de atestare fiscală, emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finantare, în original sau copie legalizată;

i) certificat fiscal emis de administratiile locale, valabil la data depunerii cererii de finantare, în original sau copie legalizată;

j) certificat de cazier fiscal al solicitantului, eliberat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finantare, în original sau copie legalizată;

k) certificat de atestare privind plata obligatiilor la Fondul pentru mediu eliberat de Autoritate în original, valabil la data depunerii cererii de finantare;

l) copii certificate “conform cu originalul”, pe fiecare pagină, de către reprezentantul legal ale documentelor care atestă regimul juridic al imobilului pe care se implementează proiectul, în sensul cerintelor de la art. 22 alin. (2);

m) studiul de fezabilitate, elaborat având ca model prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 si ale Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 863/2008, cu modificările si completările ulterioare; se evidentiază în studiul de fezabilitate si devizul general tipul investitiei.

 

ARTICOLUL 26

 

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

ANEXA Nr. 1

la ghid

 

Antet solicitant:................................................

Nr. Înregistrare la solicitant:...................din data.....................

Nr. Înregistrare la Administratia Fondului pentru Mediu:...................din data.....................

 

CERERE DE FINANTARE NERAMBURSABI LA

“Programul vizând protectia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, statii de tratare, canalizare si statii de epurare”

 

A. DATE GENERALE

Titlul proiectului:.....................................................................................................................................................................

Denumirea solicitantului:.......................................................................................................................................................

Forma juridică de organizare:................................................................................................................................................

Cod de înregistrare fiscală:...................................................................................................................................................

Adresa sediului: Str................................................................................................................nr..........................................

Localitatea (municipiu/oras/comună/sat):.............................................................................................................................

Judetul.............................................................................Codul postal:..............................................................................

Telefon (fix/mobil):.............................../..................................Fax:.........................................E-mail:................................

Website.................................................................................................................................................................................

Reprezentantul legal (numele si prenumele):.......................................................................................................................

Telefon (fix/mobil):..................................../................................Fax:...................................E-mail:..................................

Responsabilul de proiect (numele si prenumele):.....................................................................................................................

Actul de identitate: B.l./C.l. Seria ..!........nr.................................., C.N.P...............................................................................

Telefon (fix/mobil):.............................../..................................Fax:.......................................E-mail:......................................

B. FINANTARE SOLICITATĂ

Solicitantul, ............................................................, prin reprezentantul legal ..................................., solicită o finantare nerambursabilă în sumă de........................lei, (în litere................................), reprezentând.........% din valoarea totală eligibilă a proiectului, pe un termen de.........................luni.

Valoarea totală a proiectului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) este de..................lei (în litere............................).

Contributia proprie (dacă este cazul) reprezintă.............% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului si va fi sustinută financiar, din surse proprii în cuantum de......................lei (în litere......................................).

O DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul,...............................................................având datele de identificare mentionate la lit. A”Date generale” din cuprinsul prezentei cereri de finantare, reprezentant legal al solicitantului......................................................., luând cunostintă de prevederile Hotărârii Consiliului Local/Judetean sau de Hotărârea organului de decizie a asociatiei nr..........din..........................., privind participarea la “Programul vizând protectia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, statii de tratare, canalizare si statii de epurare”, proiectul ......................, declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în declaratii, următoarele:

a) ne angajăm să asigurăm si să sustinem contributia proprie, în cazul aprobării finantării proiectului, în procentul si prin modalitatea prevăzută la lit. B “Finantare solicitată” din cuprinsul prezentei cereri de finantare (numai dacă există contributie proprie);

b) activitătile pentru care solicităm finantarea prin prezentul program nu fac obiectul altui program de finantare;

c) am depus întreaga documentatie, conform cerintelor Ghidului de finantare “Programul vizând protectia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, statii de tratare, canalizare si statii de epurare”, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.450/2010;


d) suntem de acord cu faptul că, în timpul procesului de analiză, evaluare si selectare, poate apărea ca necesară completarea dosarului de finantare cu noi documente, pe care, la solicitarea si în termenul precizat de comisie, ne obligăm să le depunem;

e) suntem de acord ca orice institutie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Administratiei Fondului pentru Mediu, cu privire la orice aspect juridic, tehnic si financiar în legătură cu activitatea noastră;

f) finantarea nerambursabilă solicitată, în situatia aprobării si acordării, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în această cerere de finantare si în celelalte documentele cuprinse în dosarul de finantare;

g) am luat cunostintă că prezentarea eronată sau falsă a datelor si informatiilor continute în documentatia cuprinsă în dosarul de finantare va duce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finantare în cadrul Programului.

Subsemnatul, .............................................................., întelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informatiilor în scopul de a obtine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informatii false în documentele prezentate si îmi asum responsabilitatea informatiilor continute în prezenta cerere de finantare si în toate documentele cuprinse în dosarul de finantare depus, inclusiv documentele financiare, garantând de asemenea că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte si complete.

Prin semnarea prezentei si aplicarea stampilei, semnatarul confirmă că a înteles si si-a însusit în întregime continutul cererii de finantare.

 

Numele, prenumele si functia reprezentantului legal,

................................................................................

Semnătura reprezentantului legal si stampila solicitantului

................................................................................

Numele, prenumele si functia responsabilului de proiect,

................................................................................

Semnătura responsabilului de proiect

................................................................................

 

ANEXA Nr. 2

la ghid

 

GRILA

pentru analiza conformitătii administrative si eligibilitătii solicitantului unitate administrativ-teritorială/subunitate a municipiului

 

Solicitant:........................................................

Nr. de înregistrare la Administratia Fondului pentru Mediu a dosarului de finantare:...........................

 

Grila pentru analiza conformitătii administrative

 

Conformitate administrativă

Îndeplinirea criteriului de conformitate

DA

NU

Comentarii

1.

A depus dosarul de finantare în cadrul sesiunii de depunere organizate de Administratia Fondului pentru Mediu, în conditiile prevăzute prin Ghidul de finantare a Programului vizând protectia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, statii de tratare, canalizare si statii de epurare.

 

 

 

 

Dosarul de finantare cuprinde:

 

 

 

2.

Cererea de finantare, denumită în continuare CF (anexa nr. 1 la ghid), contine toate elementele, este tehnoredactată, lizibilă, corect completată, fără stersături sau modificări, semnată si stampilată de reprezentantul legal si responsabilul de proiect (în original).

 

 

 

3.

Copia certificatului de înregistrare fiscală

 

 

 

4.

Certificat de atestare fiscală emis de organele de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, în original sau copie legalizată, valabil la data depunerii CF

 

 

 

5.

Certificat fiscal eliberat de administratiile locale, în original sau copie legalizată, valabil la data depunerii cererii de finantare

 

 

 

6.

Certificat de cazier fiscal al solicitantului eliberat de organele de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, în original sau copie legalizată, valabil la data depunerii CF

 

 

 

7.

Certificat de atestare privind plata obligatiilor la Fondul pentru mediu, în original, valabil la data depunerii CF

 

 

 

8.

Copii ale documentelor din care să rezulte persoana care reprezintă solicitantul în relatiile cu tertii (sentinta judecătorească de validare a primarului, hotărârea consiliului judetean privind alegerea presedintelui)

 

 

 

9.

Copie certificată de către secretarul unitătii a hotărârii consiliului local/judetean, din care să rezulte acordul cu privire la contractarea finantării, asigurarea contributiei proprii necesare implementării proiectului, persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relatia cu autoritatea, până la momentul semnării contractului (responsabilul de proiect), precum si aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii din cadrul proiectului

 

 

 

10.

Copii certificate “conform cu originalul”, pe fiecare pagină, de către secretarul unitătii administrativ-teritoriale ale documentelor care atestă calitatea solicitantului de proprietar/administrator al imobilului pe care se implementează proiectul

 

 

 

11.

Studiul de fezabilitate, elaborat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii si ale Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 863/2008 pentru aprobarea “Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii”, cu modificările si completările ulterioare

 

 

 

 

CONCLUZII:

 

 

 

REZULTATUL ANALIZEI CONFORMITĂTII ADMINISTRATIVE SI A ELIGIBILITĂTII SOLICITANTULUI/PROIECTULUI:

 

ACCEPTAT

RESPINS

 

Evaluator, consilier juridic:..........................................................

(numele si prenumele)

Data:.........................................

Semnătura:................................

Evaluator, referent de specialitate:.............................................

(numele si prenumele)

Data:.........................................

Semnătura:................................

Presedintele Comisiei de selectare:...........................................

(numele si prenumele)

Data:.........................................

Semnătura:................................

 

NOTE:

1. În cadrul rubricii “îndeplinirea criteriului de conformitate” se bifează, după caz, cu “DA” sau “NU” îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv si se vor înscrie comentariile de rigoare.

2. Criterii obligatoriu de îndeplinit. În cazul în care solicitantul nu depune unul dintre documentele obligatorii mentionate, proiectul este considerat respins si nu va mai trece la următoarele etape, respectiv evaluarea din punct de vedere economic si evaluarea din punct de vedere tehnic.


 

ANEXA Nr. 3

la ghid

 

GRILA

pentru analiza conformitătii administrative si eligibilitătii solicitantului asociatie de dezvoltare intercomunitară

 

Solicitant:........................................................

Nr. de înregistrare la Administratia Fondului pentru Mediu a dosarului de finantare:..........................................................

 

Grila pentru analiza conformitătii administrative

 

Conformitate administrativă

Îndeplinirea criteriului de conformitate

DA

NU

Comentarii

1.

A depus dosarul de finantare în cadrul sesiunii de depunere organizate de Administratia Fondului pentru Mediu, în conditiile prevăzute prin Ghidul de finantare a Programului vizând protectia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, statii de tratare, canalizare si statii de epurare.

 

 

 

 

Dosarul de finantare cuprinde:

 

 

 

2.

Cererea de finantare, denumită în continuare CF (anexa nr. 1 la ghid), contine toate elementele, este tehnoredactată, lizibilă, corect completată, fără stersături sau modificări, semnată si stampilată de reprezentantul legal si responsabilul de proiect (în original)

 

 

 

3.

Actele de înfiintare a solicitantului, cu toate modificările si completările ulterioare, în copii certificate “conform cu originalul”, pe fiecare pagină, de către reprezentantul legal

 

 

 

4.

Încheierea privind înscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor

 

 

 

5.

Copii ale documentelor din care să rezulte persoana care reprezintă solicitantul în relatiile cu tertii

 

 

 

6.

Copia certificatului de înregistrare fiscală, în copie certificată “conform cu originalul” de către reprezentantul legal

 

 

 

7.

Hotărârea/Decizia organului de decizie a asociatiei, semnată si stampilată, din care să rezulte acordul cu privire la contractarea finantării, asigurarea contributiei proprii necesare implementării proiectului, precum si responsabilul de proiect, în original

 

 

 

8.

Certificat eliberat, la cerere, de către instanta competentă, care atestă că acesta nu a fost radiat din Registrul asociatiilor si fundatiilor si nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, în original sau copie legalizată

 

 

 

9.

Certificat de atestare fiscală emis de organele de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, în original sau copie legalizată, valabil la data depunerii CF

 

 

 

10.

Certificat fiscal eliberat de administratiile locale, în original sau copie legalizată, valabil la data depunerii cererii de finantare

 

 

 

11.

Certificat de cazier fiscal al solicitantului eliberat de organele de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, în original sau copie legalizată, valabil la data depunerii CF

 

 

 

12.

Certificat de atestare privind plata obligatiilor la Fondul pentru mediu, în original, valabil la data depunerii CF

 

 

 

13.

Copii certificate “conform cu originalul”, pe fiecare pagină, de către reprezentantul legal ale documentelor care atestă calitatea solicitantului de proprietar/administrator al imobilului pe care se implementează proiectul

 

 

 

14.

Studiul de fezabilitate, elaborat având ca model prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii si ale Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 863/2008 pentru aprobarea “Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii”, cu modificările si completările ulterioare

 

 

 


CONCLUZII:

 

 

 

 

REZULTATUL ANALIZEI CONFORMITĂTII ADMINISTRATIVE SI A ELIGIBILITĂTII SOLICITANTULUI/PROIECTULUI:

 

ACCEPTAT

RESPINS

 

Evaluator, consilier juridic:.............................................................

(numele si prenumele)

Data:........................................ Semnătura:................................

 

Evaluator, referent de specialitate:..............................................................

(numele si prenumele)

Data:........................................ Semnătura:................................

 

Presedintele Comisiei de analiză si selectare:.............................................................

(numele si prenumele)

Data:........................................ Semnătura:................................

 

NOTE:

1. În cadrul rubricii “îndeplinirea criteriului de conformitate” se bifează, după caz, cu “DA” sau “NU” îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv si se vor înscrie comentariile de rigoare.

2. Criterii obligatoriu de îndeplinit. În cazul în care solicitantul nu depune unul dintre documentele obligatorii mentionate, proiectul este considerat respins si nu va mai trece la următoarele etape, respectiv evaluarea din punct de vedere economic si evaluarea din punct de vedere tehnic.

 

ANEXA Nr. 4

la ghid

 

CRITERII

privind evaluarea proiectelor de canalizare si epurare a apelor uzate finantate din Fondul pentru mediu

 

Nr. crt.

Criteriu

Punctaj

1.

Analiza cost-beneficiu

Maximum 10

1.1.

Analiza cost-beneficiu respectă structura prevăzută.

0-5

1.1.1.

Tratează analiza de optiuni, analiza financiară, sustenabilitatea financiară, analiza de senzitivitate si risc.

5

1.1.2.

Nu tratează analiza de optiuni, analiza financiară, sustenabilitatea financiară, analiza de senzitivitate si risc.

0

1.2.

Justificarea interventiei publice

0-5

1.2.1.

RIRF/C < rata de actualizate (5%), respectiv VNAF/C < 0

5

1.2.2.

RIRF/C > rata de actualizate (5%), respectiv VNAF/C > 0

0

2.

Studiul de fezabilitate (SF) este realizat cu respectarea Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii

Maximum 30

2.1.

Studiul de fezabilitate prezintă complet toate capitolele prezentate în Hotărârea Guvernului nr. 28/2008

30

2.2.

Studiul de fezabilitate prezintă incomplet unul din următoarele elemente: descrierea constructivă, functională si tehnologică (după caz), capitolul “Date tehnice ale investitiei”, capitolul “Piese desenate”

15

3.

Relevanta proiectului

Maximum 10

3.1.

Nivelul de satisfacere a criteriilor de prioritate si oportunitate dezvoltate în masterplanul judetean privind alimentarea cu apă, colectarea si epurarea apelor uzate, corelat cu strategia judeteană de finantare a sectorului

0-5

 

Se va analiza modul în care lucrările de infrastructură propuse răspund cerintelor de programare a investitiilor la nivelul judetului, precum si corelarea acestora cu celelalte investitii realizate sau propuse pentru alimentarea cu apă, canalizarea si epurarea apelor uzate.

 

3.2.

- în cazul investitiilor de alimentare cu apă potabilă: nivelul de satisfacere a prevederilor Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările si completările ulterioare;

- în cazul investitiilor de canalizare si epurare a apelor uzate: nivelul de satisfacere a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările si completările ulterioare.

Se va urmări ca studiul de fezabilitate să îndeplinească conditiile prevăzute de aceste acte normative atât din punctul de vedere al alimentării cu apă potabilă, colectării apelor uzate, cât si al epurării si descărcării apelor epurate.

0-5

4.

Tipul investitiei:

Atentie! Tipul investitiei trebuie să fie evidentiat în studiul de fezabilitate si în devizul general.

În cazul în care o investitie presupune mai multe tipuri de investitii, punctajul va fi calculat folosind metoda mediei aritmetice a punctajelor primite separat la fiecare tip de investitie [de exemplu: tip de investitie nouă si extinderea sistemelor existente = (10 + 7)/2 = 8,5]

Maximum 10

4.1.

Investitie nouă (unde nu există sistem de alimentare cu apă/sistem de canalizare complet, exceptie făcând situatia în care componenta lipsă propusă prin proiect este în curs de realizare sau a fost acceptată pentru finantare la nivel de proiect la un alt program de finantare - în acest caz nu se acordă punctaj si investitia nu este eligibilă.)

Se consideră investitie nouă: a) realizarea tuturor componentelor sistemului/b) a unei componente a sistemului, dacă restul componentelor există sau sunt în curs de realizare, pentru a obtine un sistem functional.

Definitia sistemului complet:

- în cazul investitiilor în sisteme de alimentare cu apă potabilă:

a) amenajare captări în vederea alimentării cu apă a comunitătilor locale;

b) statii de tratare a apei;

c) retele de alimentare cu apă;

d) dacă este cazul, retea magistrală;

- în cazul investitiilor în sisteme de canalizare a apelor uzate:

a) statii de epurare;

b) retele de canalizare;

c) dacă este cazul, retea magistrală.

10

4.2.

Extinderea retelei existente

(exceptie făcând situatia în care extinderea propusă prin proiect nu există, dar este în curs de realizare, sau a fost acceptată pentru finantare la nivel de proiect ia un alt program de finantare - în acest caz nu se acordă punctaj si investitia nu este eligibilă.)

7

4.3.

Modernizarea retelelor existente

(exceptie făcând situatia în care modernizarea propusă prin proiect nu există, dar este în curs de realizare, sau a fost acceptată pentru finantare la nivel de proiect la un alt program de finantare - În acest caz nu se acordă punctaj si investitia nu este eligibilă.)

3

5.

Nivelul beneficierii de sprijin financiar nerambursabil (din orice alt program) pentru investitii similare Se consideră investitie similară:

- pentru investitii în retele de alimentare cu apă - orice altă investitie în sisteme de alimentare cu apă;

- pentru investitii în retele de canalizare - orice altă investitie în sisteme de canalizare.

În cazul în care beneficiarul a mai primit sprijin si/sau a realizat investitia pentru una dintre componentele sistemului de apă potabilă si/sau canalizare (conform definitiei sistemului complet de la pct. 4.1), altele decât cele prezentate în proiect, investitia nu este considerată investitie similară; astfel primeste punctaj la acest criteriu.

NOTĂ:

în cazul în care proiectul presupune mai multe tipuri de investitii conform criteriului 4, criteriul prezent de investitie similară se aplică la tipul de investitie cu valoare majoritară.

Maximum 10

5.1.

Localitătile pentru care nu s-a acordat sprijin financiar nerambursabil din orice alt program pentru o investitie similară

Se acordă punctaj numai dacă nu a mai fost finantată o investitie similară în aceeasi localitate (în cazul în care o comună aplică pentru unul sau mai multe sate componente, pentru o investitie similară pentru care a primit anterior sprijin comunitar, dar pentru un alt/e sat/e din componenta sa, această comună primeste punctaj).

10

5.2.

Localitătile pentru care s-a acordat sprijin financiar nerambursabil din orice alt program pentru o investitie similară

0

6.

Tipul localitătii după populatie

NOTĂ:

În cazul asociatiilor de dezvoltare intercomunitară se va lua în considerare totalul numărului de locuitori aferent comunelor apartinătoare.

Maximum 20

6.1.

mai mic de 3.000 de locuitori

20

6.2.

între 3.000 si 10.000 de locuitori

15

6.3.

între 10.001 si 20.000 de locuitori

10

6.4.

mai mare de 20.000 de locuitori

5

7.

Contributie proprie

>5%-25% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile - se acordă câte 0,5 puncte la fiecare procent.

0-10

 

NOTĂ:

În cazul obtinerii aceluiasi punctaj în cazul mai multor solicitanti, criteriul de departajare îl constituie ordinea depunerii proiectelor la registratura Administratiei Fondului pentru Mediu.

 

CONCLUZII:

 

 

 

REZULTATULANALIZEI – punctaj

 

ACCEPTAT

RESPINS

 

Evaluator, referent de specialitate:.............................................................

(numele si prenumele)

Data:.........................................Semnătura:................................

Evaluator, referent de specialitate:..............................................................

(numele si prenumele)

Data:.........................................Semnătura:................................

 

Presedintele Comisiei de analiză si selectare:.............................................................

(numele si prenumele)

Data:.........................................Semnătura:................................

 

ANEXA Nr. 5

la ghid

 

CONTRACT PENTRU FINANTARE NERAMBURSABI

Nr.........din............

Între:

Administratia Fondului pentru Mediu, cu sediul în.................,...................nr......., sectorul.................., cod fiscal............., cont nr.................deschis la Trezoreria Sectorului.............., reprezentată legal prin................................- presedinte, în calitate de finantator, denumită în continuare AFM,

si

............................, cu sediul în ..................., cod fiscal ........................, cont nr.................deschis la..........................., reprezentată legal prin..........................-..................., în calitate de beneficiar, denumită în continuare Beneficiar,

a intervenit următorul contract:

ARTICOLUL 1

Obiectul contractului

 

(1) AFM acordă Beneficiarului o finantare nerambursabilă, denumită în continuare finantare, în valoare de.................lei, reprezentând..........% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, pentru implementarea proiectului intitulat ........................., denumit în continuare proiect, conform hotărârii Comitetului de avizare nr.....din...........

(2) Valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului este de...........................lei.

(3) În toate cazurile, finantarea se raportează doar la valoarea cheltuielilor eligibile.


(4) Pentru stabilirea valorilor cheltuielilor eligibile aferente fiecărei trageri, se are în vedere cursul valutar al Băncii Nationale a României valabil la data încheierii prezentului contract.

(5) Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele criterii generale:

a) sunt necesare pentru realizarea proiectului;

b) sunt în conformitate cu principiile unui management financiar corespunzător, respectiv utilizarea eficientă a banilor si realizarea unui raport optim cost - beneficiu;

c) sunt realizate după semnarea contractului de finantare si pe perioada de executie a proiectului;

d) sunt înregistrate în contabilitatea Beneficiarului, sunt identificabile, verificabile si pot fi dovedite prin documente originale.

(6) Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar Beneficiarul are obligatia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.

(7) Beneficiarul acceptă finantarea si se angajează să desfăsoare proiectul pe propria răspundere.

 

ARTICOLUL 2

Destinatia finantării

 

Finantarea este acordată pentru realizarea proiectului, Beneficiarul obligându-se s-o utilizeze integral si numai pentru acest scop, conform cheltuielilor eligibile prevăzute în anexa nr. 1.

 

ARTICOLUL 3

Durata contractului si perioada de utilizare a finantării

 

(1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părti si îsi încetează valabilitatea în.............luni de la data depunerii la AFM a Raportului de finalizare.

(2) Durata de realizare a proiectului este de.............(nr. luni) de la data intrării în vigoare a prezentului contract.

(3) Suma neutilizată la finalul executiei proiectului se consideră anulată si finantarea se diminuează în mod corespunzător.

 

ARTICOLUL 4

Modalitatea de plată

 

(1) Beneficiarul va utiliza finantarea în mai multe transe, în conformitate cu Graficul de finantare nerambursabilă prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Utilizarea se efectuează prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe măsura tragerii sumelor, si prin creditarea contului nr.....................deschis de către Beneficiar la......., numai pe bază de cerere de tragere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, însotită de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Cheltuielile bancare (comisioanele bancare, diferente de curs valutar etc.) nu constituie cheltuieli eligibile.

(4) Valoarea acordată Beneficiarului se calculează prin aplicarea, la cheltuielile eligibile aferente fiecărei trageri, a procentului aprobat.

 

ARTICOLUL 5

Obligatiile Beneficiarului

 

Beneficiarul are următoarele obligatii:

1. să folosească finantarea numai în scopul si în conditiile în care a fost acordată;

2. să asigure contributia proprie pentru realizarea proiectului;

3. să asigure executarea proiectului cu diligenta necesară si eficientă, în conformitate cu prezentul contract, precum si cu legislatia în vigoare si standardele de mediu aplicabile;

4. să respecte prevederile legislatiei în vigoare privind achizitiile publice, pentru achizitionarea de bunuri, servicii sau lucrări din finantarea acordată din Fondul pentru mediu;

5. să fie singurul răspunzător în fata AFM pentru implementarea proiectului;

6. să asigure înregistrarea în evidenta contabilă a tuturor documentelor privind operatiunile aferente prezentului contract, precum si arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;

7. să furnizeze AFM copii ale situatiilor sale financiare trimestriale/semestriale si anuale, inclusiv balantele lunare de verificare aferente acestora si să transmită AFM orice altă informatie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 7 zile de la cerere;

8. să plătească toate taxele, impozitele si contributiile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale; în acest sens va depune certificat de atestare fiscală la fiecare tragere si, semestrial, certificat fiscal;

9. să introducă în gestiunea proprie bunurile de natura activelor imobilizate corporale achizitionate în baza acestui contract, să le inscriptioneze cu sintagma “Finantat din Fondul pentru mediu”, să le utilizeze si să le conserve cu diligentele unui bun proprietar si să nu le înstrăineze, gajeze sau ipotecheze pe perioada derulării proiectului si timp de............ luni de la data finalizării proiectului;

10. să nu vândă, să nu cesioneze, să nu închirieze sau să nu disponibilizeze active din patrimoniul propriu, legate de proiect, în alt scop decât pentru înlocuirea celor existente cu noi active de valoare cel putin egală cu cele existente;

11. să întocmească si să remită AFM în termen de 30 de zile de la finalizarea executiei proiectului un raport de finalizare detaliat privind realizarea activitătilor;

12. să întocmească si să remită AFM din............în............. luni, în perioada de monitorizare de...........luni/ani, un raport referitor la derularea activitătii ulterior finalizării proiectului;

13. să permită reprezentantilor AFM accesul la sediile sale si la amplasamentul proiectului pentru inspectarea activitătilor ce se realizează din finantarea acordată si pentru examinarea registrelor si a evidentelor contabile legate de proiect;

14. să permită personalului AFM să controleze modul în care Beneficiarul îndeplineste obiectivele proiectului;

15. să nu sponsorizeze/să nu finanteze activităti cu impact negativ asupra mediului, pe perioada de valabilitate a contractului;

16. să notifice AFM si să prezinte documentele corespunzătoare, în termen de 7 zile de la aparitia următoarelor evenimente:

a) modificări cu privire la actele constitutive si/sau la informatiile furnizate AFM cu ocazia prezentării cererii de finantare sau pe parcursul derulării prezentului contract;

b) în cazul în care va fi supus unei proceduri de dizolvare sau lichidare;

17. să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale si orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare si terminarea prezentului contract si a tuturor documentelor si activitătilor aferente;

18. să notifice AFM cu privire la orice alocatie nerambursabilă pe care o primeste până la încetarea contractului de finantare.

 

ARTICOLUL 6

Obligatiile AFM

 

AFM are următoarele obligatii:

1. să asigure finantarea proiectului în conditiile mentionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetele anuale ale acesteia;

2. să urmărească îndeplinirea etapelor prevăzute în contract;

3. să verifice, prin inspectie la fata locului, dacă tot ceea ce a declarat Beneficiarul este conform cu realitatea, înainte de aprobarea cererii de tragere;

4. să pună la dispozitia Beneficiarului informatiile legate de finantare;

5. să întocmească nota de control ca urmare a depunerii cererii de tragere.

 

ARTICOLUL 7

Cazuri de culpă

 

(1) Nerespectarea de către Beneficiar a oricăreia dintre obligatiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.

(2) Constituie caz de culpă si următoarele fapte ale Beneficiarului:

a) face declaratii false sau incomplete pentru a obtine finantarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;

b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de coruptie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

c) împotriva Beneficiarului a fost demarată procedura de dizolvare/lichidare/insolventă;

d) situatia economico-financiară a Beneficiarului nu mai asigură conditii de realizare a Proiectului.

(3) AFM va notifica Beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă si în cazul în care deficientele mentionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, AFM are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere si fără nicio altă formalitate prealabilă:

a) sistarea temporară a utilizării finantării, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;

b) sistarea definitivă si rezilierea unilaterală a contractului cu recuperarea sumelor virate către Beneficiar, în conditiile Codului de procedură fiscală.

 

ARTICOLUL 8

Încetarea contractului

 

(1) Contractul încetează de drept:

a) la data prevăzută în contract;

b) în cazul imposibilitătii obiective a Beneficiarului de a realiza proiectul, prin renuntare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile;

c) la data interventiei unui act de autoritate;

d) la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în asa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară institutiei si interesului public; acest fapt va fi notificat Beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul aparitiei unor astfel de circumstante sau de la momentul în care AFM a avut cunostintă de aparitia unor astfel de circumstante.

(2) Contractul încetează prin reziliere, la initiativa AFM, în următoarele conditii:

a) Beneficiarul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin contract;

b) Beneficiarul este în procedură de reorganizare judiciară sau faliment, executare silită sau oricare altă procedură asemănătoare;

c) în situatia intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 7 alin. (2).

(3) Rezilierea contractului de finantare din culpa Beneficiarului are drept consecintă restituirea, în termenul precizat în notificare/înstiintarea de plată, de către Beneficiar a finantării primite, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finantarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, calculată de la data plătii.

(4) Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecintele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la initiativa sa (inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creantelor bugetare).

(5) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de termenul stabilit pentru prima tragere, Beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

(6) Pentru nedepunerea primei cereri de tragere în primele 12 luni de la data semnării contractului, acesta se reziliază fără alte notificări prealabile.

 

ARTICOLUL 9

Forta majoră si cazul fortuit

 

(1) Prin fortă majoră si/sau caz fortuit se întelege un eveniment independent de vointa părtilor, imprevizibil si insurmontabil, intervenit după încheierea contractului si care împiedică părtile să îsi execute, total sau partial, obligatiile contractuale.

(2) Partea care invocă forta majoră are următoarele obligatii:

a) să o notifice celeilalte părti în termen de 5 zile de la data aparitiei;

b) să transmită în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de fortă majoră certificatul de fortă majoră emis de autoritatea competentă;

c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;

d) să ia orice măsuri care îi stau la dispozitie in vederea limitării consecintelor.

(3) Dacă nu se procedează la anuntare, în conditiile si termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părti prin lipsa notificării.

(4) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de actiune a fortei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părtilor până la aparitia acesteia.

(5) Forta majoră, comunicată si dovedită în conditiile alin. (2), exonerează de răspundere partea care o invocă.

(6) Dacă forta majoră si/sau consecintele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părtile se obligă să negocieze cu bună-credintă în vederea identificării solutiei celei mai bune:

a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părti să poată pretinde celeilalte daune-interese;

b) modificarea contractului.

(7) Prevederile de mai sus se aplică si cazului fortuit.

 

ARTICOLUL 10

Alte clauze

 

(1) Beneficiarul îsi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.

(2) Beneficiarul îsi asumă integral răspunderea pentru respectarea prevederilor legale cu privire la protectia muncii personalului însărcinat cu implementarea proiectului.

(3) În nicio circumstantă si din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere si obligată la plata de daune-interese pe durata desfăsurării proiectului si, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăti suplimentare.

(4) În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala Beneficiarului.

(5) Contractul în integralitatea sa, precum si toate drepturile si obligatiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii; în caz de imposibilitate, neimputabilă Beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea poate fi preluată de succesorii săi în drepturi, cu aprobarea prealabilă a AFM.

(6) Beneficiarul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese si va informa imediat AFM despre orice situatie care dă nastere sau este posibil să dea nastere unui astfel de conflict.

(7) AFM si Beneficiarul se angajează să păstreze confidentialitatea documentelor si informatiilor legate de derularea prezentului contract, informatiile putând fi furnizate numai autoritătilor competente, în conditiile legii, sau unor terte părti numai cu acordul părtilor prezentului contract.

(8) Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum si alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul Beneficiarului, care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit si după cum consideră necesar informatia cuprinsă în rapoartele proiectului, precum si rezultatele obtinute, oricare ar fi forma acestora.

(9) Beneficiarul are obligatia de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamatii si actiuni în justitie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi deproprietate intelectuală (brevete de inventie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activitătile necesare implementării proiectului si daune-interese, costuri, taxe si alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.

(10) Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.

(11) Beneficiarul se obligă ca, în orice notă, raport, material publicat, conferinte si seminare cu privire la proiect, să specifice că acesta a beneficiat de finantare din Fondul pentru mediu.

(12) Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renuntare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligatiilor Beneficiarului fată de aceasta.

(13) În situatia rectificării bugetului de venituri si cheltuieli anual al AFM, finantarea se diminuează/se sistează temporar, cu posibilitatea de prelungire a duratei contractului/încetează.

(14) În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislatiei aplicabile, părtile au obligatia să depună toate diligentele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de ia obligatiile stabilite în cuprinsul acestuia.

 

ARTICOLUL 11

Jurisdictie

 

(1) Orice neîntelegere rezultând din interpretarea si/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

(2) În cazul în care o solutie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre solutionare instantei judecătoresti de drept comun în a cărei rază teritorială îsi are sediul AFM.

 

ARTICOLUL 12

Notificări

 

(1) Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la următoarele adrese:

a) pentru AFM: Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6;

b) pentru Beneficiar:....................

(2) În cazul în care Beneficiarul doreste să fie notificat la o altă adresă sau si-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM.

(3) Notificările făcute Beneficiarului la adresele mentionate la alin. (1) lit. b) se consideră a fi aduse la cunostinta acestuia.

(4) Notificările se pot transmite si prin fax, la numărul ..................pentru AFM si numărul...............pentru Beneficiar, cu conditia să fie confirmate ulterior.

 

ARTICOLUL 13

Amendamente

 

(1) Prezentul contract, inclusiv anexele la acesta, poate fi modificat si/sau completat numai cu acordul părtilor, consemnat într-un act aditional.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), nu este necesară întocmirea unui act aditional pentru modificările din coloana nr. 1 (“Data depunerii cererii de tragere”) din anexa nr. 2, dacă acestea nu implică si modificarea duratei de realizare a proiectului. În acest caz, sumele neutilizate la tragerile programate se vor reporta la tragerile ulterioare.

(3) Cererea privind decalarea datei de depunere a cererii de tragere în conditiile prevăzute la alin. (2) se transmite cu cel putin două zile înaintea momentului la care se doreste ca această modificare să intre în vigoare.

 

ARTICOLUL 14

Dispozitii finale

 

(1) Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat si executat conform legislatiei române si guvernat de aceasta.

(2) Prin semnarea prezentului contract, noi, reprezentantii legali ai Beneficiarului, am luat la cunostintă de prevederile Codului penal privind falsul în declaratii.

(3) Anexele ............1, pe care Beneficiarul declară că le cunoaste si acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.

(4) Prezentul contract s-a semnat la data de......., la sediul AFM, în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, din care un exemplar pentru AFM si unul pentru Beneficiar.

 

AFM

Presedinte,

..........................................

BENEFICIAR

..........................................

 

NOTĂ:

În contractul ce se încheie cu Beneficiarul:

- se vor completa toate rubricile rămase libere;

- se vor elimina toate prevederile care nu se potrivesc, se vor renumerota articolele si paragrafele si se vor face corelările corespunzătoare;

- se vor elimina, dacă e cazul, toate variantele înscrise cu bară care nu corespund.


1 Se va completa identificând corespunzător fiecare anexă sau se va elimina dacă nu sunt anexe.


 

ANEXA Nr. 1

la contractul pentru finantare nerambursabilă

 

Nr. ..................... / ............................

CAPITOLE SI SUBCAPITOLE DE CHELTUIELI ELIGIBILE

 

Capitole si subcapitole de cheltuieli eligibile

 

 

 

 

 

AFM

Presedinte,

..........................................

BENEFICIAR

..........................................

 

ANEXA Nr. 2

la contractul pentru finantare nerambursabilă

 

Nr. ..................... / ............................

 

GRAFICUL DE FINANTARE NERAMBURSABILA

 

Nr. crt.

Data depunerii cererii de tragere

Suma (lei)

0

1

2

1

 

 

2

 

 

 

 

 

Total

X

 

 

AFM

Presedinte,

..........................................

BENEFICIAR

..........................................

 

ANEXA Nr. 3

la contractul pentru finantare nerambursabilă

 

Nr. ..................... / ............................

Solicitant.....................................

Sediul.........................................

C.U.I..........................................

Cont nr......................................., deschis la Trezoreria....................

Nr. de înregistrare la Administratia Fondului pentru Mediu (AFM)............................

 

Către

ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

CERERE DE TRAGERE

Nr............/......................

În baza Contractului pentru finantare nerambursabilă nr..............................din.........../............./....................., vă rugăm să aprobati prezenta cerere de tragere, pentru suma de..............................lei (RON), din finantarea nerambursabilă în valoare de......................lei (RON).

Această sumă va fi utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activitătilor desfăsurate în perioada.....................

Documentele justificative [contracte, facturi, rapoarte tehnico-financiare, situatiile de lucrări executate de Beneficiar, cuantificate valoric (după caz), comenzi si devize, procese-verbale de receptie bunuri, servicii, lucrări, declaratii vamale, dacă este cazul, dispozitii de plată externe, documente de transfer al fondurilor (în cazul importurilor), ordine de plată, declaratia reprezentantului legal privind respectarea procedurilor de achizitie publică, extras de cont, alte documente relevante] sunt anexate la prezenta cerere de tragere în original sau copii.


 

Situatia finantării la data prezentei cereri de tragere

 

Suma totală aprobată

conform contractului de

finantare

Suma acordată până

la data prezentei cereri de

tragere

Suma solicitată

prin prezenta cerere de

tragere

Suma aprobată

prin prezenta cerere de

tragere

Suma totală trasă din finantare, inclusiv

suma aprobată

prin prezenta cerere

de tragere

Suma rămasă de tras

din finantarea aprobată

(col. 1-5)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaratii, declar că am verificat datele din prezenta cerere de tragere si, în conformitate cu informatiile furnizate, o declar corectă si completă.

 

Reprezentantul legal al Beneficiarului

 

Numele si prenumele.......................

Functia...............................................

Semnătura........................................

 

Aprobat AFM

 

Presedinte,

..............................................

Director economic,

..............................................

Director implementare,

..............................................

Sef Serviciu implementare,

..............................................

Referent de specialitate,

..............................................

 

NB1: Coloanele nr. 1, 2 si 3 se completează de către Beneficiar, iar coloanele nr. 4, 5 si 6 de către salariatii AFM.

NB2: După aprobare, o copie a cererii de tragere va fi înmânată Beneficiarului.

 

ANEXA Nr. 4

la contractul pentru finantare nerambursabilă

 

Nr............/............

 

LISTA

documentelor justificative pentru efectuarea plătilor de către AFM

 

1. Contracte de servicii/produse/lucrări si acte aditionale ce intervin pe parcursul derulării contractului - în copie, încheiate în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Contractele vor contine prevederi referitoare la constituirea în favoarea Beneficiarului finantării a garantiei de bună executie (modalitate de constituire, cuantum, valabilitate). Garantia va fi constituită în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare.

2. Oferta financiară ce a stat la baza încheierii contractului de lucrări va fi prezentată în conformitate cu modelul Formularului F3 din anexa nr. 1 la “Instructiunile de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii”, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 863/2008, cu modificările si completările ulterioare

3. Declaratia reprezentantului legal al beneficiarului privind respectarea prevederilor legale în vigoare privind achizitiile publice

4. Documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate la finantare (extrase de cont cu viza institutiei financiare/bancare însotite de O.P.-uri, bilete la ordin, dispozitii de plată externe) pentru sumele finantate la tragerile anterioare

5. Autorizatia de construire - la prima cerere de tragere la care se solicită decontarea lucrărilor de constructii-montaj

6. Proces-verbal de receptie la terminarea lucrărilor, semnat de o comisie numită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de receptie a lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificările si completările ulterioare - la ultima cerere de tragere

7. Proces-verbal de punere în functiune (dacă este cazul) în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si a punerii în functiune a capacitătilor de productie - la ultima cerere de tragere

8. Factura fiscală însotită de situatii de lucrări si/sau liste ale utilajelor achizitionate, cuantificate valoric - în copie

9. Certificate de calitate si garantie, declaratii de conformitate pentru utilaje si echipamente

10. Proiectul tehnic - la prima cerere de tragere

11. Alte documente relevante

 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, si a Listei monumentelor istorice dispărute

 

În temeiul prevederilor art. 22, art. 26 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (1) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, si a Listei monumentelor istorice dispărute, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 si 646 bis din 16 iulie 2004, se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Ministerul Culturii si Patrimoniului National, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Patrimoniului National, precum si autoritătile administratiei publice centrale si locale cu atributii în domeniul protejării monumentelor istorice conform legislatiei în vigoare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 12 iulie 2010.

Nr. 2.361.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distantă de către contribuabilii mari si mijlocii

 

Având în vedere prevederile art. 83 si ale art. 228 alin. (21) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, definiti conform reglementărilor în vigoare, precum si sediile secundare ale acestora au obligatia depunerii următoarelor declaratii fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distantă, prin intermediul Sistemului Electronic National:

a) 100 “Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs;

b) 102 “Declaratie privind obligatiile de plată la bugetele asigurărilor sociale si fondurilor speciale”, cod 14.13.01.40;

c) 710 “Declaratie rectificativă”, cod 14.13.01.00/r;

d) 101 “Declaratie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04;

e) 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02;

f) 301 “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02/s;

g) 120 “Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03;

h) 130 “Decont privind impozitul la titeiul din productia internă”, cod 14.13.01.05;

i) 390 VIES “Declaratie recapitulativă privind livrările/achizitiile/ prestările intracomunitare”, cod 14.13.01.02/r.

(2) Contribuabilii, altii decât cei prevăzuti la alin. (1), pot utiliza metoda de depunere a declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distantă, prin intermediul Sistemului Electronic National, ca metodă alternativă de declarare.


(3) Declaratiile fiscale prevăzute la alin. (1) se depun prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro, în conditiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Semnarea declaratiilor fiscale se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

(2) Înregistrarea titularilor certificatelor calificate în calitate de reprezentanti legali sau împuterniciti pentru semnarea declaratiilor fiscale se efectuează pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, conform dispozitiilor cap. III din Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 858/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distantă, cu modificările si completările ulterioare.

(3) În situatia în care titularul unui certificat calificat este desemnat/împuternicit pentru semnarea declaratiilor fiscale de către mai multi contribuabili, documentele prevăzute la art. 7 alin. (3) si (4) din Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 858/2008, cu modificările si completările ulterioare, se depun la organul fiscal competent, pentru fiecare contribuabil reprezentat.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu obligatiile cu termen de declarare 25 noiembrie 2010.

Art. 4. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de tehnologia informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, după caz, directiile de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 27 septembrie 2010.

Nr. 2.520.

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANTILOR FISCALI

 

CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI

 

HOTĂRÂRE

privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitătii de consultant fiscal - sesiunea noiembrie 2010

 

În baza prevederilor Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calitătii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 4/2007,

în temeiul prevederilor art. 11 lit. a1) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitătii de consultantă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, întrunit în sedinta din 30 septembrie 2010, hotărăste:

Art. 1. - (1) Examenul de atribuire a calitătii de consultant fiscal va avea loc în municipiul Bucuresti, în ziua de 6 noiembrie 2010.

(2) Locul de desfăsurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali până la data de 1 noiembrie 2010.

Art. 2. - Examenul va fi sustinut din tematica si bibliografia pentru examen prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, si va consta într-o probă scrisă sub formă de test-grilă.

Art. 3. - (1) Înscrierile la examen se fac în perioada 6- 22 octombrie 2010 pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro si dosarele se transmit prin servicii postale cu confirmare de primire pe adresa: str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, Bucuresti.

(2) Dosarul de înscriere va contine cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, si documentele corespunzătoare prevăzute la art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitătii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 4/2007.

Art. 4. - Directia de învătământ si Secretariatul general vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Consultantilor Fiscali,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 30 septembrie 2010.

Nr. 13.


 

ANEXA Nr. 1

 

TEMATICA DE EXAMEN - noiembrie 2010

 

1. Notiuni de drept comercial:

- faptele de comert;

- comerciantii;

- constituirea si functionarea societătilor comerciale;

- reorganizări, fuziuni, divizări si lichidări.

2. Notiuni generale privind finantele publice si principiile generale ale fiscalitătii:

- cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice, precum si responsabilitătile institutiilor publice implicate în procesul bugetar;

- principiile generale ale fiscalitătii.

3. Impozitul pe profit:

- contribuabili si sfera de cuprindere;

- contribuabili scutiti de la plata impozitului pe profit;

- determinarea profitului impozabil pentru organizatiile nonprofit;

- determinarea bazei de calcul al impozitului (venituri supuse impozitării, venituri neimpozabile, cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri, cheltuieli care se deduc limitat, cheltuieli nedeductibile);

- rezerve si provizioane fiscale;

- regimul fiscal al cheltuielilor cu dobânzile;

- amortizarea fiscală;

- termene de plată si de declarare a impozitului;

- pierderi fiscale;

- facilităti fiscale (scutirea de impozit a profitului reinvestit, deduceri acordate pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare);

- impozitul minim;

- reguli fiscale privind reorganizările juridice (fuziuni, divizări, divizări partiale, schimburi de titluri de participare) în context transfrontalier;

- reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale din state membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice române, societăti-mamă, respectiv sediilor permanente din România ale persoanelor juridice rezidente în state membre ale Uniunii Europene (societăti-mamă);

- aspecte fiscale internationale (sediul permanent; impunerea persoanelor juridice străine care realizează venituri din sau în legătură cu proprietăti imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoană juridică română; creditul fiscal, pierderi fiscale externe);

4. Impozitul pe venit:

- contribuabili si sfera de cuprindere;

- categorii de venituri impozabile;

- venituri neimpozabile;

- cote de impozit;

- determinarea bazei de calcul al impozitului pe categorii de venit;

- plăti anticipate în contul impozitului pe venit;

- obligatiile plătitorilor de venituri si ale contribuabililor;

- venitul net anual impozabil;

- venituri supuse impozitului final cu retinere la sursă;

- termene de plată;

- aspecte fiscale internationale;

- reguli privind asociatiile fără personalitate juridică.

5. Contributii sociale (pensii, sănătate, somaj):

- persoane asigurate;

- categorii de contribuabili;

- baza de calcul al contributiei individuale si al celei datorate de angajator;

- termene de plată a contributiilor;

- modalităti si termene de declarare a contributiilor.

6. Impozitul pe veniturile obtinute din România de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor străine înfiintate în România:

- contribuabili;

- sfera de cuprindere a impozitului;

- venituri impozabile obtinute din România;

- scutiri;

- coroborarea prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri;

- certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenti;

- impozitul pe reprezentante (cuantum, termen de plată si depunerea declaratiei fiscale);

- principiile privind impunerea veniturilor din economii obtinute din România de persoanele fizice rezidente în alte state membre ale Uniunii Europene; definitia beneficiarului efectiv; definitia agentului plătitor, definitia plătii dobânzilor; eliminarea dublei impuneri în cazul plătilor din dobânzi primite de la rezidenti români din Austria, Luxemburg si Belgia, care au perioadă de tranzitie în ceea ce priveste aplicarea schimbului automat de informatii;

- principiile prevăzute în aplicarea retinerii la sursă a impozitelor asupra redeventelorsi dobânzilor primite/plătite între întreprinderi asociate rezidente în state membre ale Uniunii Europene; definitia dobânzilor si redeventelor, definitia întreprinderilor asociate, reguli tranzitorii în aplicarea prevederilor legate de impunerea redeventelor si dobânzilor la întreprinderile asociate.

7. Impozite si taxe locale:

- baza de impozitare;

- contribuabili;

- modul de calcul;

- termene de plată;

- reduceri si scutiri;

- modul de declarare a proprietătilor.

8. Taxa pe valoarea adăugată:

- sfera de aplicare;

- persoane impozabile;

- operatiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată;

- locul operatiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată;

- faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată;

- baza de impozitare;

- cote de taxă pe valoarea adăugată;

- operatiuni scutite;

- regimul deducerilor;

- persoanele obligate la plata taxei pe valoarea adăugată;

- obligatii;

- regimuri speciale pentru: întreprinderi mici, agentii de turism, bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colectie si antichităti; aurul de investitii; persoanele impozabile nestabilite în Comunitatea Europeană care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile;

- ajustarea taxei deductibile;

- măsuri de simplificare;

- răspunderea pentru plata taxei pe valoarea adăugată;

- dispozitii tranzitorii.


9. Accize:

a) Accize armonizate:

- sfera de aplicare, fapt generator, eliberare pentru consum, exigibilitate, calculul accizelor, termenul de plată, plătitori de accize;

- regimul de antrepozitare fiscală:

- reguli generale;

- autorizarea antrepozitelor fiscale;

- conditii de autorizare;

- obligatiile antrepozitarilor autorizati;

- anularea, revocarea, suspendarea autorizatiei;

- destinatar înregistrat, expeditor înregistrat, reprezentant fiscal;

- deplasarea si primirea produselor accizabile în regim suspensiv;

- deplasarea intracomunitară a produselor cu accize plătite;

- vânzarea la distantă a produselor cu accize plătite;

- scutiri si exceptări de la plata accizelor;

- restituiri de accize;

- sistemul de marcare.

b) Accize nearmonizate:

- sfera de aplicare;

- calculul accizelor;

- plătitori;

- exigibilitatea;

- termenul de plată;

- scutiri de la plata accizelor.

10. Taxele vamale:

- tariful vamal si clasificarea tarifară a mărfurilor;

- originea mărfurilor (originea nepreferentială si originea preferentială);

- regimuri suspensive si regimuri vamale economice (tranzit, antrepozitare vamală, perfectionare activă, transformare sub control vamal, admitere temporară, perfectionare pasivă);

- datoria vamală (garantarea cuantumului datoriei vamale, nasterea datoriei vamale, stingerea datoriei vamale, rambursarea si remiterea drepturilor);

- categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale.

11. Contabilitate:

- obligatiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice pe linia organizării si conducerii contabilitătii;

- contabilitatea activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii;

- contabilitatea veniturilor, cheltuielilor si a rezultatului exercitiului financiar;

- forma si continutul situatiilor financiare anuale.

12. Sanctiuni si căi de contestare:

- sanctionarea contraventiilor la legislatia fiscală;

- contestarea sanctiunilor aplicate de organul fiscal, precum si a deciziilor de impunere.

13. Aspecte privind procedura fiscală:

- principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;

- creditori fiscali, debitori, plătitori ai obligatiilor fiscale;

- domiciliul fiscal;

- competenta organului fiscal, actele emise de organele fiscale, administrarea si aprecierea probelor;

- înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite, taxe si contributii;

- obligatia de a depune declaratii fiscale, continutul declaratiei fiscale, termene de declarare, corectarea declaratiilor fiscale si sanctiuni pentru nedepunerea acestora;

- procedura de stabilire a impozitelor si taxelor;

- procedura de colectare a creantelor fiscale;

- solutionarea contestatiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale;

- inspectia fiscală;

- stabilirea pretului de piată al tranzactiilor dintre persoane afiliate;

- acordul de pret în avans si solutia fiscală individuală anticipată;

- procedura de începere, derulare si finalizare a inspectiei fiscale;

- stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi;

- termene de prescriptie;

- stingerea creantelor fiscale prin executare silită si prin alte modalităti;

- recuperarea în România a unor creante stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene;

- contraventii si sanctiuni prevăzute de Codul de procedură fiscală.

 

BIBLIOGRAFIE

 

1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

2. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare;

3. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

4. Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată;

5. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;

6. Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

7. Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

8. Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare;

9. Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;

10. Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare;

11. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare;

12. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

13. Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare;

14. Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare;

15. Codul civil, cu modificările si completările ulterioare;

16. Codul comercial, cu modificările si completările ulterioare;

17. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare;


18. Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

19. Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările si completările ulterioare;

20. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare;

21. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale;

22. Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

23. Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

24. Hotărârea Guvernului nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate si a acordului de pret în avans;

25. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu;

26. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.346/2006 privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent sau exercită profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile si alte entităti fără personalitate juridică, precum si a modelului unor formulare;

27. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 419/2007 pentru aprobarea procedurii de schimbare a sediului social, precum si pentru aprobarea formularului “Decizie de înregistrare a sediului social si a domiciliului fiscal”, cu completările ulterioare;

28. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.333/2007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea si stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor realizate din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere;

29. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.410/2007 privind aspecte de natură contabilă si fiscală referitoare la practicienii în insolventă, persoane fizice sau juridice, care îsi desfăsurară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitătii practicienilor în insolventă;

30. Ordinul ministrului economiei si finantelor si al ministrului justitiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare;

31. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.025/2008 privind aprobarea Procedurii pentru acordarea deducerii reprezentând cheltuieli pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ si restituirea cheltuielilor efectuate cu bursele private;

32. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.224/2006 pentru aprobarea unor proceduri privind înregistrarea si gestiunea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA;

33. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare;

34. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.372/2008 privind organizarea evidentei în scopul taxei pe valoarea adăugată, conform art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

35. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.218/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul international de bunuri, prevăzute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, cu modificările si completările ulterioare;

36. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.220/2006 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată si a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 142 alin. (1) lit. d) si art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

37. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operatiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 144”“ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, cu modificările si completările ulterioare;

38. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 6/2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA;

39. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 500/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri, cu modificările ulterioare;

40. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.692/2007 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti în Comunitatea Europeană;

41. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3/2007 privind Procedura de solicitare a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru comerciantii care se înregistrează în scopuri de TVA de la înfiintare;

42. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;

43. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile;

44. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.417/2009 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, si a Instructiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spatiul comunitar si tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate în perioada de garantie si postgarantie;

45. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.067/2007 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), I) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si la art. X si XI din Acordul dintre România si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, cu modificările ulterioare;

46. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.180/2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată a organismelor prevăzute la art. 48, 56 si la art. 64 lit. c) din Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată si a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 142 alin. (1) lit. d) si art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.220/2006;

47. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 200/2010 privind indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea plătilor anticipate în contul impozitului pe profit anual;

48. Ordinul ministrului economiei si finantelor si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3.483/144/2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe câstigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice, cu modificările ulterioare;

49. Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 2.086/4.504/2010 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil;

50. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.308/2009 privind unele măsuri pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, precum si pentru stingerea prin compensare sau restituire a sumelor reprezentând taxă pe valoarea adăugată aprobată prin decizia de rambursare;

51. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 575/2006 privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi, cu modificările si completările ulterioare;

52. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.310/2007 privind procedura de înregistrare a contractelor încheiate între persoane juridice române si persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente;

53. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 222/2008 privind continutul dosarului preturilor de transfer (liniile directoare privind preturile de transfer emise de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică si Codul de conduită privind documentatia preturilor de transfer);

54. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi, cu modificările si completările ulterioare;

55. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.165/2009 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală si care efectuează o achizitie intracomunitară taxabilă în România, precum si a modelului si continutului unor formulare;

56. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene;

57. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 4/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene;

58. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunitătii;

59. Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, cu modificările si completările ulterioare;

60. Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010;

61. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

62. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare;

63. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, cu modificările ulterioare;

64. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosintă asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

ANEXA Nr. 2

Nr. de înregistrare/................

Loc foto

 

CERERE

de înscriere la examenul pentru atribuirea calitătii de consultant fiscal - sesiunea...............................

 

Subsemnatul(a), ............................................., născut(ă) la data de........................., în localitatea............................., judetul.................................., legitimat(ă) cu B.l./CI./pasaport seria.......nr............, eliberat(ă)de................................la data de ..........................., CNP.................................., cetătenia...................., domiciliat(ă)în............................., str.................................... nr......, bl......, sc......, et......, ap......Judetul/sectorul......................., telefon fix............................., telefon mobil..............................,

solicit înscrierea la examenul pentru atribuirea calitătii de consultant fiscal, organizat de Camera Consultantilor Fiscali, sesiunea

Anexez la prezenta cerere curriculum vitae însotit de următoarele documente, conform art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitătii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 4/2007:

- B.I./C.I./pasaport, în copie;

- diploma de studii superioare (profil economic), sesiunea........., seria........nr........., emisă de....................la data de ..............., în copie legalizată;

- carnetul de muncă seria..............nr..............., emis de......................la data de...................., în copie certificată de angajator sau în copie legalizată;


- certificatul de nastere seria..............nr.............., emis de....................la data de................, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

- certificatul de căsătorie seria...........nr............., emis de....................la data de................, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

- certificatul de cazier judiciar seria............nr........., emis de....................la data de................, în perioada de valabilitate;

- certificatul de cazier fiscal seria............nr.........., emis de....................la data de................,în perioada de valabilitate;

- adeverinta medicală seria...........nr..............., emisă de...................la data de...................;

- 3 fotografii de 2/3 cm.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal, că am desfăsurat activitătile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitătii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 4/2007, astfel:

 

Unitatea

Activitatea desfăsurată

Perioada de la - până la

Nr. luni

Functia

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total perioadă:

 

 

 

 

 

Data.....................

Semnătura............................

 

RECTIFICĂRI

 

La Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2009, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 2 aprilie 2010, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- la punctul 3, în loc de: “3. Cuantumul total al veniturilor din alte surse: 408.291 lei, ...”se va citi: “3. Cuantumul total al veniturilor din alte surse: 424.866 lei,...”.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.