MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 677/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 677         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 6 octombrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

996. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2006

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

138. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în domeniul minier

 

1.718. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind extinderea activitătii Sectiei consulare a Ambasadei României în Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord în Edinburgh, Scotia

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2006

 

În temeiul art. 108 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 4 octombrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Pentru persoana singură care utilizează pentru încălzirea locuintei energie termică furnizată în sistem centralizat ajutorul pentru încălzirea locuintei se acordă prin aplicarea unei compensări procentuale a valorii efective a facturii la energie termică mai mari cu 10% fată de proportiile stabilite pentru familie.”

2. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuintei se acordă pe baza cererii titularilor, însotită de declaratia pe propria răspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia, în care se specifică si numărul de camere aferent locuintei.

(2) Formularul continând cererea si declaratia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei se completează de către titularul ajutorului pentru încălzirea locuintei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Pentru verificarea îndeplinirii de către solicitant a conditiilor de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuintei, cererea si declaratia pe proprie răspundere sunt însotite de documente doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia.

(4) Componenta familiei se dovedeste cu actele de identitate ale solicitantului si ale membrilor familiei si, după caz, cu următoarele acte, în copie:

a) certificatele de nastere ale copiilor;

b) certificatul de căsătorie;

c) hotărârea judecătorească definitivă de încredintare în vederea adoptiei sau, după caz, de încuviintare a adoptiei, potrivit legii;

d) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protectia copilului privind măsura plasamentului, potrivit legii;

e) decizia directorului general al directiei generale de asistentă socială si protectia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgentă, potrivit legii;

f) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispozitia autoritătii tutelare, potrivit legii;

g) după caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei.

(5) Actele prevăzute la alin. (4) lit. a), c) si d) pot fi înlocuite, după caz, si de livretul de familie.

(6) Veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singură, înscrise în cererea si declaratia pe propria răspundere, se dovedesc prin documentele eliberate de angajator ori de alte autorităti competente.

(7) Formularele continând cererile si declaratiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei sunt transmise de către primării furnizorilor de energie termică, cu respectarea termenului prevăzut la art. 15 alin. (1) din ordonanta de urgentă.”

3. La articolul 11, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) La stabilirea numărului de camere prevăzut la pct. II lit. D din anexa nr. 1, solicitantul va tine cont de suprafata locuibilă, respectiv suprafata desfăsurată a încăperilor de locuit, care cuprinde dormitoarele si camera de zi, potrivit notei de la lit. B din anexa nr. 1 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

4. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie si, după caz, al persoanei singure se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii, prevăzute la pct. II lit. B din anexa nr. 1.

(2) în cererea si declaratia pe propria răspundere solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuintei are obligatia de a mentiona bunurile detinute, prevăzute la pct. II lit. C din anexa nr. 1.

(3) Pentru informarea solicitantilor, lista cuprinzând bunurile ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuintei, aprobată prin anexa nr. 3 la ordonanta de urgentă, se afisează într-un loc vizibil la sediul consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucuresti.”


5. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Pentru verificarea îndeplinirii de către solicitant a conditiilor de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuintei, prevederile art. 10 alin. (2)-(6) se aplică în mod corespunzător.”

6. Articolul 25 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - La stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuintei se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei sau, după caz, de persoana singură în luna anterioară depunerii cererii, precum si bunurile detinute, prevederile art. 12 aplicându-seîn mod corespunzător.”

7. La articolul 34, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Plata ajutorului pentru încălzirea locuintei, stabilit în conditiile art. 1610 din ordonanta de urgentă, se acordă o singură dată pentru toată perioada sezonului rece.”

8. La articolul 352, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Pentru verificarea îndeplinirii de către solicitant a conditiilor de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuintei, prevederile art. 10 alin. (2)-(6) se aplică în mod corespunzător.”

9. După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 411, cu următorul cuprins:

“Art. 411. - (1) Pentru verificarea situatiei ce rezultă din datele înscrise în declaratiile pe propria răspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia, potrivit prevederilor art. 1616 alin. (1)si (2) din ordonanta de urgentă, primarii dispun efectuarea prin sondaj de anchete sociale la domiciliul sau, după caz, la resedinta solicitantului ajutorului pentru încălzirea locuintei, pe perioada sezonului rece.

(2) Ancheta socială se realizează de personalul serviciului public de asistentă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atributii în domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului. Datele referitoare la familia sau persoana singură se înregistrează în formularul de anchetă socială potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9.

(3) La definitivarea anchetei sociale se pot utiliza si informatii de la cel putin două persoane care cunosc situatia materială, socială si civilă a solicitantului de ajutor pentru încălzirea locuintei. În acest caz, declaratiile persoanelor se consemnează de personalul prevăzut la alin. (2) si se semnează de persoanele în cauză.

(4) Răspunderea asupra continutului anchetei sociale revine persoanelor care au efectuat si au semnat ancheta socială.”

10. Articolul 43 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 43. - Anexele nr. 1, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a/1, 8a/2, 8a/3, 8b/1, 8b/2, 8c, 8d/1, 8d/2 si 9 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.”

11. Anexele nr. 1, 8a/1, 8a/2, 8a/3 si 8c se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4*) si 7*) la prezenta hotărâre.

12. Anexa nr. 8b se modifică si se înlocuieste cu anexele nr. 8b/1 si 8b/2, al căror cuprins este prevăzut în anexele nr. 5*) si 6*) la prezenta hotărâre.

13. Anexa nr. 8d se modifică si se înlocuieste cu anexele nr. 8d/1 si 8d/2, al căror cuprins este prevăzut în anexele nr. 8*) si 9*) la prezenta hotărâre.

14. După anexa nr. 8d/2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 9, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 10 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan-Nelu Botis

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2010.

Nr. 996.


*) Anexele nr. 1-9 sunt reproduse în facsimil.


 

ANEXA A/r. 1

(Anexa nr. 1 la normele metodologice)

 

CERERE SI DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei

 

Domnului Primar al municipiului/orasului/comunei/sectorului municipiului Bucuresti

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 8a/1 la normele metodologice)

 

AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINTEI CU ENERGIE TERMICĂ – FAMILII

 

Venit net mediu lunar pe membra de familie

(lei)

Procent compensare

Număr luni

Număr familii beneficiare

Total din care

Familii cu

2 membri

3 membri

4 membri

5 membri

> 5 membri

până la 155

100%

5 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

4 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

3 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

2 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

1 luna

0

 

 

 

 

 

 

90%

5 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

4 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

5 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

2 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

1 luna

0

 

 

 

 

 

155,1-210

80%

5 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

4 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

3 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

2 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

1 luna

0

 

 

 

 

 

210,1-260

70%

5 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

4 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

3 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

2 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

1 luna

0

 

 

 

 

 

260,1-310

60%

5 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

4 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

3 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

2 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

1 luna

0

 

 

 

 

 

310,1-355

50%

5 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

4 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

3 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

2 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

1 luna

0

 

 

 

 

 

355,1-425

40%

5 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

4 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

3 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

2 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

1 luna

0

 

 

 

 

 

425,1-480

30%

5 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

4 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

3 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

2 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

1 luna

0

 

 

 

 

 

480,1-540

20%

5 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

4 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

3 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

2 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

1 luna

0

 

 

 

 

 

540,1 -615

10%

5 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

4 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

3 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

2 luni

0

 

 

 

 

 

 

 

1 luna

0

 

 

 

 

 

TOTAL

5 luni

0

0

0

0

0

0

 

4 luni

0

0

0

0

0

0

 

3 luni

0

0

0

0

0

0

 

2 luni

0

0

0

0

0

0

 

1 luna

0

0

0

0

0

0

TOTAL GENERAL

0

0

0

0

0

0

0

 

 

La data de

 

31 oct.

30 nov.

31 dec.

31 ian.

28 (29) febr.

31 mar.

Nnmăr total de cereri depuse

 

 

 

 

 

 

Număr total ajutoare

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 8a/2 la normele metodologice)

 

AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINTEI CU ENERGIE TERMICĂ - PERSOANE SINGURE

 


Venit net mediu lunar pe membru de familie (lei)

Procent compensa ic

Număr luni

Persoana singură

pună la 155

100%

5 luni

 

 

 

4 luni

 

 

 

3 luni

 

 

 

2 luni

 

 

 

1 luna

 

 

90%

5 luni

 

 

 

4 luni

 

 

 

3 luni

 

 

 

2 luni

 

 

 

1 luna

 

155,1 - 210

80%

5 luni

 

 

 

4 luni

 

 

 

3 luni

 

 

 

2 luni

 

 

 

1 luna

 

210,1 -260

70%

5 luni

 

 

 

4 luni

 

 

 

3 luni

 

 

 

2 luni

 

 

 

1 luna

 

260,1 - 310

60%

5 luni

 

 

 

4 luni

 

 

 

3 luni

 

 

 

2 luni

 

 

 

1 luna

 

310,1-355

50%

5 luni

 

 

 

4 luni

 

 

 

3 luni

 

 

 

2 luni

 

 

 

1 luna

 

355,1 - 425

40%

5 luni

 

 

 

4 luni

 

 

 

3 luni

 

 

 

2 luni

 

 

 

1 luna

 

425,1 - 480

30%

5 luni

 

 

 

4 luni

 

 

 

3 luni

 

 

 

2 luni

 

 

 

1 luna

 

480,1 - 540

20%

5 luni

 

 

 

4 luni

 

 

 

3 luni

 

 

 

2 luni

 

 

 

1 luna

 

540,1 - 615

10%

5 luni

 

 

 

4 luni

 

 

 

3 luni

 

 

 

2 luni

 

 

 

1 luna

 

TOTAL

5 luni

0

 

4 luni

0

 

3 luni

0

 

2 luni

0

 

1 luna

0

TOTAL GENERAL

0

0

 

 

La data de

 

31 oct.

30 nov.

31 dec.

31 ian.

28 (29) febr.

31 mar.

Număr total de cereri depuse

 

 

 

 

 

 

Număr total ajutoare

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 8a/3 la normele metodologice)

 

PLĂTI PENTRU AJUTOARE ENERGIE TERMICĂ

 

Procent compensare

Plăti pentru luna

Plăti în luna

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

100%

noiembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

decembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

ianuarie

 

 

 

 

 

 

 

 

februarie

 

 

 

 

 

 

 

 

martie

 

 

 

 

 

 

 

90%

noiembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

decembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

ianuarie

 

 

 

 

 

 

 

 

februarie

 

 

 

 

 

 

 

 

martie

 

 

 

 

 

 

 

80%

noiembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

decembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

ianuarie

 

 

 

 

 

 

 

 

feb ni arie

 

 

 

 

 

 

 

 

martie

 

 

 

 

 

 

 

70%

noiembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

decembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

ianuarie

 

 

 

 

 

 

 

 

februarie

 

 

 

 

 

 

 

 

martie

 

 

 

 

 

 

 

60%

noiembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

decembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

ianuarie

 

 

 

 

 

 

 

 

februarie

 

 

 

 

 

 

 

 

martie

 

 

 

 

 

 

 

50%

noiembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

decembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

ianuarie

 

 

 

 

 

 

 

 

februarie

 

 

 

 

 

 

 

 

martie

 

 

 

 

 

 

 

40%

noiembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

decembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

ianuarie

 

 

 

 

 

 

 

 

februarie

 

 

 

 

 

 

 

 

martie

 

 

 

 

 

 

 

30%

noiembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

decembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

ianuarie

 

 

 

 

 

 

 

 

februarie

 

 

 

 

 

 

 

 

martie

 

 

 

 

 

 

 

20%

noiembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

decembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

ianuarie

 

 

 

 

 

 

 

 

fel) iu arie

 

 

 

 

 

 

 

 

martie

 

 

 

 

 

 

 

10%

noiembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

decembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

ianuarie

 

 

 

 

 

 

 

 

februarie

 

 

 

 

 

 

 

 

martie

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 8b/1 la normele metodologice)

 

AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINTEI CU GAZE NATURALE

 

Venit net mediu lunar pe membru de familie

(lei)

Cuantum ajutor

Număr luni

Total

Număr beneficiari

Persoană singură

Familii cu

2 membri

3 membri

4 membri

5 membri

>5 membri

pînă la 155

262

5 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 luna

 

 

 

 

 

 

 

155,1-210

162

5 Unii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 luna

 

 

 

 

 

 

 

210,1-260

137

5 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 luna

 

 

 

 

 

 

 

260,1-310

112

5 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 luna

 

 

 

 

 

 

 

310,10-355

87

5 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 luna

 

 

 

 

 

 

 

355.M25

62

5 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 luna

 

 

 

 

 

 

 

425,1-480

44

5 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 luna

 

 

 

 

 

 

 

480,1-540

31

5 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 luna

 

 

 

 

 

 

 

540,1-615

19

5 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 luna

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

5 luni

0

0

0

0

0

0

0

 

4 luni

0

0

0

0

0

0

i

 

3 luni

0

0

0

0

0

0

0

 

2 luni

0

0

0

0

0

0

0

 

1 luna

0

0

0

0

0

0

0

TOTALGENERAL

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

La data de

 

31 oct.

30 nov.

31 dec.

31 ian.

28(29)febr.

31 mar.

Număr total de cereri depuse

 

 

 

 

 

 

Număr total ajutoare

 

 

 

 

 

 


ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 8b/2 la normele metodologice)

 

PLĂTI PENTRU AJUTOARE GAZE NATURALE

 

Cuantum ajutor

Plăti pentru luna

Plăti in luna

 

 

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

262

noiembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

decembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

ianuarie

 

 

 

 

 

 

 

 

februarie

 

 

 

 

 

 

 

 

martie

 

 

 

 

 

 

 

162

noiembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

decembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

ianuarie

 

 

 

 

 

 

 

 

februarie

 

 

 

 

 

 

 

 

martie

 

 

 

 

 

 

 

137

noiembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

decembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

ianuarie