MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 678/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 678         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 6 octombrie 2010

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.275. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea structurii organizatorice a Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale

 

REPUBLICĂRI

 

Hotărârea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician în insolventă si a Codului de etică profesională si disciplină ale Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventă din România


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea structurii organizatorice a Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Directiei organizare si politici salariale nr. Cs.A. 10.372 din 30 septembrie 2010;

- prevederile art. 14 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile art. 10 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale;

- Hotărârea Consiliului de administratie al Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale nr. 2 din 31 august 2010,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă structura organizatorică a Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.345/2009 pentru aprobarea structurii organizatorice a Agentiei Nationale a Medicamentului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 2 noiembrie 2009.

Art. 3. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii si Agentia Natională a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sanatatn,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 30 septembrie 2010.

Nr. 1.275.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


ANEXĂ

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale

 

 

REPUBLICĂRI

 

HOTĂRÂREA CONGRESULUI UNIUNII NATIONALE A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENTĂ DIN ROMÂNIA

Nr. 3/2007

privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician în insolventă si a Codului de etică profesională si disciplină ale Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventă din România*)

 


*) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventă din România nr. 3/2010 pentru modificarea si completarea Hotărârii Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului de organizare si functionare si a Codului de etică profesională si disciplină ale Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 20 august 2010, dându-se textelor o nouă numerotare.

Hotărârea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventă din România nr. 3/2007 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 si 839 bis din 7 decembrie 2007, si a mai fost modificată si completată prin:

- Hotărârea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventă din România nr. 3/2008 pentru modificarea si completarea Hotărârii Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului de organizare si functionare si a Codului de etică profesională si disciplină ale Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008;

- Hotărârea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventă din România nr. 3/2009 pentru modificarea si completarea Hotărârii Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului de organizare si functionare si a Codului de etică profesională si disciplină ale Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 30 iulie 2009.

 

Art. 1. - Se aprobă Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician în insolventă, prevăzut în anexa nr. I. Art. 2. - Se aprobă Codul de etică profesională si disciplină al Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventă din România, prevăzut în anexa nr. II.

Art. 3. - Anexele nr. I si II fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

ANEXA Nr. I

 

STATUTUL

privind organizarea si exercitarea profesiei de practician în insolventă

CAPITOLUL I

Dispozitii generale, obiective si atributii

 

Art. 1. - Uniunea Natională a Practicienilor în Insolventă din România (UNPIR), denumită în continuare Uniune, este persoană juridică de utilitate publică, autonomă si fără scop lucrativ, din care fac parte practicienii în insolventă, în conditiile stabilite de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitătii practicienilor în insolventă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 254/2007, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G.

Art. 2. - (1) Uniunea are patrimoniu propriu, autonomie de decizie si functională si competentă de autoreglementare, control si supraveghere în conformitate cu art. 46 din O.U.G.

(2) Uniunea îsi asigură resursele financiare din venituri proprii, donatii si sponsorizări din partea persoanelor fizice si juridice din tară si din străinătate, alte venituri conform prevederilor legale.

Art. 3. - Uniunea îsi exercită autoritatea pe întregul teritoriu al României si poate constitui filiale cu personalitate juridică în municipiul Bucuresti si în resedintele de judet, în baza art. 45 alin. (2) din O.U.G.

Art. 4. - Structura aparatului propriu si bugetul de venituri si cheltuieli se stabilesc în raport cu nevoile Uniunii si în limita posibilitătilor financiare, de către Consiliul national de conducere, denumit în continuare CNC.

Art. 5. - (1) Uniunea are sigla proprie, aprobată de Consiliul national de conducere al Uniunii. Aceasta va figura pe toate documentele emise de Uniune si de filialele sale.

(2) Sediul central al Uniunii este în municipiul Bucuresti, adresa fiind stabilită de Consiliul national de conducere al Uniunii.

(3) Denumirea Uniunea Natională a Practicienilor în Insolventă din România, cu specificarea sediului central, sau, după caz, denumirea filialei judetene ori a municipiului Bucuresti, cu specificarea sediului acesteia, va figura pe toate actele emise de Uniune sau de filialele sale.

Art. 6. - (1) Obiectivele si atributiile Uniunii sunt cele definite la art. 47 si 48 din O.U.G.

(2) în exercitarea dreptului de autoreglementare, prevăzut la art. 46 din O.U.G, statutul, regulamentele, codul de etică al profesiei si procedura disciplinară se adoptă prin hotărâri ale Congresului Uniunii, iar instructiunile si normele interne, prin decizii ale Consiliului national de conducere si ale Adunării reprezentantilor permanenti ai UNPIR.

CAPITOLUL II

Membrii Uniunii. Drepturile si obligatiile acestora

 

Art. 7. - Pot fi membri ai Uniunii, având totodată calitatea de practician în insolventă, persoanele fizice române sau străine, în conditiile O.U.G. si ale prezentului statut.

Art. 8. - (1) Profesia de practician în insolventă poate fi exercitată în următoarele forme, definite la art. 4-23 din O.U.G.:

a) cabinete individuale, denumite în continuare CI;

b) cabinete asociate, denumite în continuare CA;

c) societate civilă profesională cu răspundere limitată, denumită în continuare SPRL;

d) întreprindere profesională unipersonală cu răspundere limitată, denumită în continuare IPURL.

(2) Practicianul în insolventă nu îsi poate organiza si desfăsura activitatea concomitent în mai multe forme de organizare si nu poate avea calitatea de asociat decât într-o singură societate civilă profesională, cu exceptia constituirii de filiale ale SPRL, în care este partener.

Art. 9. - (1) Forma de exercitare a profesiei de practician în insolventă poate fi schimbată oricând cu oricare dintre formele mentionate la art. 8 alin. (1), cu înstiintarea Uniunii în termen de cel mult 30 de zile de la data la care schimbarea devine efectivă, în conditiile art. 24 din O.U.G.

(2) La schimbarea formei de exercitare a profesiei, pentru operatiunile legate de înregistrările în Tabloul practicienilor în insolventă din Uniunea Natională a Practicienilor în Insolventă din România (denumit în continuare Tabloul UNPIR) si cele în Registrul formelor de organizare se va percepe o taxă al cărei cuantum va fi stabilit de Congresul Uniunii.

Art. 10. - (1) Persoanele fizice române pot dobândi calitatea de membru al Uniunii, fiind cuprinse în următoarele categorii: practicieni stagiari, practicieni definitivi si persoane incompatibile, în conditiile art. 25 si 27-34 din O.U.G.

(2) Persoanele juridice române pot fi înregistrate în Registrul formelor de organizare si înscrise în Tabloul UNPIR dacă îndeplinesc conditiile stabilite la art. 9-23 din O.U.G.

(3) Persoanele fizice străine pot dobândi calitatea de membru al Uniunii în conditiile art. 26 din O.U.G.

(4) Persoanele juridice străine pot fi înregistrate în Registrul formelor de organizare si înscrise în Tabloul UNPIR în conditiile art. 26 din O.U.G.

Art. 11. - Membrii Uniunii au următoarele drepturi:

a) să desfăsoare activitatea de practician în insolventă pe întregul teritoriu al României, după dobândirea calitătii de practician definitiv si atât timp cât nu se găsesc în situatiile de incompatibilitate prevăzute la art. 28 din O.U.G.;

b) să participe la lucrările adunărilor generale ale filialei din care fac parte, precum si la lucrările Congresului Uniunii la care sunt delegati;

c) să aleagă si să fie alesi în organele de conducere ale Uniunii si ale filialelor sale, în conditiile în care nu se găsesc în situatii de incompatibilitate;

d) să voteze în Congresul Uniunii si în adunările generale ale filialelor, fiecare membru având dreptul la un singur vot;

e) să participe la activitătile si la manifestările Uniunii si ale filialelor sale;

f) să colaboreze la elaborarea publicatiilor Uniunii;

g) să utilizeze mijloacele de informare si de documentare ale Uniunii si ale filialelor sale;

h) să fie recomandati pentru a face parte din colectivele de studii, expertize, consultantă si instruire profesională;

i) să primească periodicul Uniunii;

j) să folosească în documentele oficiale si personale mentiunea de membru al Uniunii;

k) să primească onorarii conform art. 37 din O.U.G., tinându-se cont de gradul de complexitate al activitătii.

Art. 12. - (1) Membrii Uniunii aflati în situatia de incompatibilitate potrivit art. 28 alin. (1) din O.U.G. pierd dreptul de a desfăsura activitatea de practician pe întregul teritoriu al României si dreptul de a fi alesi în organele de conducere ale Uniunii si ale filialelor sale, pe perioada incompatibilitătii.

(2) Membrii Uniunii care solicită trecerea din sectiunea persoanelor incompatibile în cea a persoanelor compatibile trebuie să facă dovada calitătii de avocat, expert contabil, contabil autorizat, evaluator, auditor financiar, arbitru, mediator, conciliator, expert financiar sau expert tehnic judiciar cu legitimatia vizată la zi a corpului profesional, precum si dovada calitătii de asociat într-o societate profesională ori într-un cabinet individual sau dovada de angajare în cadrul profesiei prin carte de muncă ori contract.

(3) Membrii Uniunii care au una sau mai multe dintre calitătile prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. b) din O.U.G. si nu sunt functionari publici sunt compatibili cu exercitarea profesiei de practician în insolventă numai dacă lucrează în interiorul profesiei lor.

(4) în cazul în care intervine încetarea stării de incompatibilitate, prevăzută la alin. (1), cererea de trecere în altă sectiune a Tabloului UNPIR va fi aprobată de Consiliul national de conducere al Uniunii, pe baza documentelor justificative depuse.

(5) Suspendarea la cerere, în conditiile art. 35 lit. d) din O.U.G., duce la înscrierea membrului, persoana fizică, în sectiunea incompatibili. Cererea de suspendare se supune aprobării Consiliului national de conducere al Uniunii.

(6) Durata suspendării este de cel putin un an de la data aprobării cererii. Persoanele suspendate la cerere au aceleasi drepturi si obligatii ca cele înscrise în sectiunea membrilor incompatibili.

(7) Reînscrierea în sectiunea membrilor compatibili a Tabloului UNPIR a persoanelor înregistrate ca suspendate la cerere se face la solicitarea acestora, cu aprobarea Consiliului national de conducere al Uniunii.

Art. 13. - (1) Asociatul unic din întreprinderea Profesională Unipersonală cu Răspundere Limitată, precum si asociatul coordonator al SPRL nu pot fi angajati în propriile societăti.

(2) Asociatul coordonator poate fi remunerat sau poate primi o indemnizatie, dar nu poate fi salarizat.

(3) Asociatii care nu au calitatea de asociati coordonatori pot fi angajati cu contract de muncă în propria societate.

Art. 14. - (1) Colaboratorul, ca persoană fizică, care optează pentru această formă de exercitare a profesiei, în conformitatea cu art. 4 din O.U.G., nu poate avea raporturi de colaborare simultană cu mai multe societăti profesionale sau cabinete.

(2) Membrii Uniunii înscrisi în subsectiunea IA (practicieni stagiari) pot avea calitatea de angajati sau colaboratori la o singură societate profesională ori cabinet de insolventă.

Art. 15. - Membrii Uniunii au următoarele obligatii:

a) să respecte actele normative care reglementează activitatea de practician în insolventă, precum si hotărârile si deciziile Uniunii;

b) să participe la realizarea obiectivelor Uniunii;

c) să plătească cotizatia fixă anuală, în cuantumul aprobat de Congresul Uniunii, până la data de 30 aprilie pentru anul în curs, în caz de neplată aplicându-se prevederile art. 42 alin. (2) din O.U.G.;

d) să plătească contributia pe transe de venituri, calculată conform art. 67 alin. (3) lit. f) din prezentul statut, până la data de 30 aprilie a anului în curs pentru veniturile realizate în anul anterior, în caz de neplată aplicându-se prevederile art. 42 alin. (2) din O.U.G.;

e) să se asigure profesional, pentru exercitarea profesiei de practician în insolventă, în conformitate cu prevederile art. 41 din O.U.G. si în cuantumul minim stabilit de Congresul Uniunii;

f) să comunice conducerii filialei Uniunii, în termen de 30 de zile, numirea ca administrator judiciar sau ca lichidator, termenul mentionat raportându-se la data sedintei la care numirea a fost efectuată de un judecător-sindic sau la data depunerii semnăturii în registrul comertului, după caz;

g) să nu desfăsoare activităti politice în cadrul sau cu ocazia manifestărilor organizate de Uniune;

h) să completeze formularele statistice si să le transmită filialei Uniunii, astfel:

1. până la data de 30 ianuarie a fiecărui an - pentru situatia numirilor ca administrator judiciar, administrator special sau ca lichidator, la finele anului anterior;

2. până la data de 15 martie a fiecărui an - pentru declaratia veniturilor realizate în anul anterior si stabilirea contributiei anuale aferente;

i) să comunice filialei Uniunii, în termen de 30 de zile, schimbările intervenite în legătură cu situatiile de incompatibilitate, precum si cele de natură să aducă modificări ale datelor înscrise în Tabloul UNPIR;

j) să furnizeze datele necesare verificării prin sondaj efectuate de către delegatul conducerii filialei, în legătură cu îndeplinirea obligatiilor profesionale, exceptie făcând raporturile cu clientul si onorariul aferent;

k) să furnizeze datele necesare comisiei de cenzori a filialei în vederea verificării situatiei virării către Uniune a procentului de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolventă.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si conducerea Uniunii

 

Art. 16. - Organele de conducere ale Uniunii sunt: Congresul Uniunii, Adunarea reprezentantilor permanenti, presedintele Uniunii si Consiliul national de conducere al Uniunii.

 

SECTIUNEA 1

Congresul Uniunii

 

Art. 17. - (1) Congresul Uniunii se constituie din:

a) membrii Consiliului national de conducere al Uniunii;

b) toti membrii consiliilor de conducere ale filialelor Uniunii si ai comisiilor de disciplină;

c) delegatii desemnati de filiale.

(2) în stabilirea numărului de delegati ai fiecărei filiale se ia în considerare numărul total al membrilor filialei, din care se scad membrii titulari ai consiliului de conducere si ai comisiei de disciplină, iar pentru numărul astfel rezultat se desemnează câte un delegat la fiecare 20 de membri. În cazul în care un membru titular al consiliului de conducere este indisponibil, poate fi înlocuit cu un membru supleant. În cazul în care toti membrii titulari sunt disponibili, participarea la congres a membrilor supleanti ai organelor de conducere ale Uniunii si ale filialelor sale se va face numai în cazul desemnării acestora de către adunarea generală a filialei, în cadrul numărului de locuri aferent normei de reprezentare de 1/20.

Art. 18. - Congresul Uniunii se reuneste cel putin o dată pe an sau ori de câte ori se consideră necesar.

Art. 19. - (1) Conform art. 51 alin. (2) din O.U.G., Congresul Uniunii se convoacă de:

a) Consiliul national de conducere al Uniunii;

b) 25% din numărul membrilor Uniunii.

(2) Convocarea Congresului Uniunii se anuntă cel putin într-un cotidian national de largă circulatie cu minimum 30 de zile înainte de data programată. Secretariatul general al Uniunii va transmite anuntul si direct comitetelor de conducere ale filialelor, pentru afisare la sediul acestora.

Art. 20. - (1) Congresul Uniunii este legal constituit în prezenta majoritătii membrilor prevăzuti la art. 17, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majoritătii membrilor prezenti personal sau reprezentati prin mandat.

(2) Dacă la prima convocare nu se întruneste numărul necesar de membri, se vor stabili o altă dată si oră pentru următorul congres. Următorul congres va hotărî cu majoritatea simplă a membrilor prezenti.

Art. 21. - Congresul Uniunii adoptă hotărâri. Hotărârile vor fi numerotate în ordinea adoptării lor. În cazul în care într-un an calendaristic se convoacă mai multe congrese, hotărârile acestora vor fi numerotate în continuare pentru anul respectiv. Hotărârile vor fi semnate de secretarul general si de presedintele Uniunii.

Art. 22. - Pe lângă atributiile prevăzute la art. 52 din O.U.G., Congresul Uniunii are si următoarele atributii:

a) stabileste, în functie de forma de exercitare a profesiei, limitele minime ale valorilor politelor de asigurare profesională (limitele minime ale valorilor politelor de asigurare profesională sunt prevăzute în anexa nr. 5);

b) stabileste cuantumul cotizatiei anuale, la care se adaugă contributia pe transe de venit pentru venitul brut realizat în anul anterior, nivelul taxei de participare la examenul de acces în profesie si la cel pentru dobândirea calitătii de practician definitiv, cuantumul taxei de înscriere în Tabloul UNPIR si în Registrul formelor de organizare, precum si taxele percepute pentru operatiuni legate de Registrul formelor de organizare;

c) alege organele de conducere ale Uniunii dintre candidatii desemnati de adunările generale ale filialelor si de CNC;

d) poate suspenda hotărâri ale adunărilor generale ale filialelor dacă acestea contravin prevederilor legislative privind organizarea activitătii practicienilor în insolventă sau se constată nereguli în ceea ce priveste organizarea activitătii filialei.

 

SECTIUNEA a 2-a

Adunarea reprezentantilor permanenti

 

Art. 23. - Adunarea reprezentantilor permanenti are următoarele atributii:

a) examinează si aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si situatiile financiare anuale ale Uniunii, sub conditia ratificării de proximul congres al Uniunii;

b) aprobă nivelul taxelor, cotizatiilor, precum si plafoanele minime de asigurare profesională, sub conditia ratificării de proximul congres al Uniunii;

c) aprobă, modifică si completează tarifele si standardele de cost pentru cheltuielile de procedură ce se plătesc din fondul de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 24. - (1) Congresul Uniunii poate delega si alte atributii ale sale Adunării reprezentantilor permanenti.

(2) Delegarea de atributii se stabileste prin hotărâri ale Congresului.

(3) întrunirile adunărilor reprezentantilor permanenti si ordinea de zi a acestora se stabilesc de către Presedintele Uniunii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Presedintele Uniunii

 

Art. 25. - (1) Presedintele Uniunii este ales de Congresul Uniunii dintre membrii Uniunii pentru un mandat de 4 ani. Presedintele Uniunii este si presedintele Consiliului national de conducere al Uniunii.

(2) în cazul în care presedintele nu îsi mai poate îndeplini atributiile, mandatul este preluat de prim-vicepresedinte.

Art. 26. - Presedintele Uniunii reprezintă Uniunea în fata autoritătilor publice, precum si în raporturile cu persoanele fizice si juridice din tară si din străinătate. Acesta poate delega atributii de reprezentare unuia dintre vicepresedinti.

Art. 27. - Presedintele Uniunii angajează personalul Uniunii potrivit structurii organizatorice si în limitele de salarizare aprobate de Consiliul national de conducere al Uniunii.

 

SECTIUNEA a 4-a

Consiliul national de conducere al Uniunii

 

Art. 28. - (1) Consiliul national de conducere al Uniunii este format din 15 membri titulari, dintre care un presedinte, un prim-vicepresedinte, 2 vicepresedinti, 11 membri, precum si 5 membri supleanti, alesi de Congresul Uniunii dintre membrii Uniunii pentru un mandat de 4 ani.

(2) în cazul în care un membru titular nu îsi mai poate îndeplini atributiile înlăuntrul mandatului de 4 ani din motive de sănătate sau este demisionar, sanctionat ori incompatibil, va elibera locul din cadrul Consiliului national de conducere al Uniunii, loc ce va fi ocupat de un membru supleant, desemnat de către consiliu prin vot secret.

(3) Membrii supleanti pot fi invitati la sedintele Consiliului national de conducere al Uniunii fără a avea însă drept de vot la adoptarea deciziilor.

Art. 29. - Consiliul national de conducere al Uniunii se întruneste cel putin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, la propunerea presedintelui sau a cel putin unei treimi din numărul membrilor, si adoptă decizii privind activitatea Uniunii.

Art. 30. - (1) în afară de atributiile prevăzute la art. 53 din O.U.G., Consiliul national de conducere al Uniunii are următoarele atributii:

a) acordă aviz pentru înfiintarea filialelor judetene si urmăreste functionarea acestora;

b) desfiintează o filială constituită în cazul în care numărul practicienilor în insolventă definitivi si compatibili din cadrul filialei respective scade sub cel stabilit la art. 43 alin. (3) si în cazul în care majoritatea membrilor filialei solicită aceasta. Membrii filialei astfel desfiintate, precum si cei ai filialelor care nu au primit aviz vor fi rearondati unei filiale învecinate stabilite de Consiliul national de conducere. Patrimoniul filialelor care sunt desfiintate trece, de drept, la filiala învecinată în care vor fi înscrisi membrii;

c) aprobă înscrierea/radierea practicienilor în insolventă, membri ai Uniunii, în/din Tabloul UNPIR, precum si publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I bis;

d) aprobă înscrierea/radierea cabinetelor individuale de insolventă, a societătilor civile profesionale, precum si a filialelor acestora în/din Registrul formelor de organizare;

e) aprobă înscrierea/radierea în/din Tabloul UNPIR;

f) organizează examenele de acces în profesie, precum si examenele de definitivat;

g) asigură participarea unui membru al Consiliului national de conducere sau al Comisiei superioare de disciplină la adunările generale de constituire ale filialelor sau la orice altă adunare generală, dacă acest lucru este solicitat de conducerea filialei;

h) solutionează contestatiile împotriva respingerii cererii de înscriere la examenul pentru dobândirea calitătii de practician în insolventă si, respectiv, în Tabloul UNPIR;

i) solutionează contestatiile împotriva hotărârilor Comisiei superioare de disciplină privind membrii comisiilor de disciplină ale filialelor si ai consiliilor de conducere ale filialelor;

j) hotărăste afilierea la organizatii profesionale similare din alte tări si supune spre ratificare hotărârea la proximul congres al Uniunii;

k) organizează alegerile pentru organele de conducere ale Uniunii;

l) aprobă normele pe baza cărora se desfăsoară adunările generale ale filialelor si se fac nominalizările pentru organele de conducere ale Uniunii;

m) face propuneri pentru alegerea prin vot secret a presedintelui Uniunii, a membrilor titulari si a celor supleanti ai Consiliului national de conducere al Uniunii, precum si pentru alegerea prin vot deschis a membrilor Comisiei superioare de disciplină si a cenzorilor;

n) stabileste nivelul diurnei pentru deplasările în interesul Uniunii si modul de decontare a cheltuielilor de transport;

o) poate convoca reprezentantii filialelor Uniunii pentru analizarea activitătii filialei în cazul în care se constată nerespectarea deciziilor Consiliului national de conducere sau a circularelor emise de Secretariatul general al Uniunii.

(2) Pentru unele activităti nepermanente Consiliul national de conducere al Uniunii poate angaja colaboratori externi.

(3) Pe lângă Consiliul national de conducere al Uniunii functionează Comisia de cenzori, formată din 3 membri, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (3) din O.U.G.

(4) Deciziile disciplinare pronuntate de Consiliul national de conducere al Uniunii, cu privire la membrii comisiilor de disciplină ale filialelor si ai consiliilor de conducere ale filialelor, pot fi atacate la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Art. 31. - (1) Litigiul dintre practicienii în insolventă cu privire la relatiile profesionale, precum cele care se nasc din contracte de colaborare sau de salarizare, cele dintre asociati sau care privesc conlucrarea între diferitele forme de exercitiu al profesiei, poate fi solutionat, la cererea părtii interesate, pe calea concilierii.

(2) Conciliatorul va fi ales de presedintele Consiliului national de conducere al Uniunii dintre practicienii cu tinută morală si profesională deosebită.

Art. 32. - (1) Conciliatorul poate proceda la consultarea părtilor fie împreună, fie separat pentru a constata punctele asupra cărora există divergentă si modalitătile în care interesele părtilor pot fi conciliate.

(2) La sfârsitul concilierii, conciliatorul va redacta un proces-verbal semnat si de părti în care va consemna concilierea acestora.

(3) în caz de esec partial sau total al concilierii, procesul-verbal va cuprinde pretentiile asupra cărora părtile au convenit sau, după caz, punctele asupra cărora părtile au opinii diferite si vor fi comunicate presedintelui CNC.

Art. 33. - (1) Când litigiul dintre practicienii în insolventă nu a putut fi solutionat prin conciliere, partea interesată poate declansa procedura arbitrajului, care va fi supusă dispozitiilor art. 343-368 din Codul de procedură civilă si dispozitiilor de mai jos.

(2) Petentul va sesiza presedintele Consiliului national de conducere al Uniunii printr-o cerere în care va expune obiectul litigiului, situatia de fapt si temeiul de drept.

(3) Cererea de arbitrare va cuprinde numele sau denumirea pârâtului, obiectul litigiului, situatia de fapt, probele, temeiurile de drept si numele arbitrului propus.

(4) Cererea, precum si înscrisurile care o însotesc vor fi depuse în atâtea exemplare câte părti sunt si unul pentru presedinte.

Art. 34. - (1) Primind cererea de arbitrare, presedintele Uniunii o va comunica părtii reclamate, care va fi invitată să-si precizeze, în scris, punctul de vedere.

(2) în cazul în care pârâtul este o formă asociativă de exercitare a profesiei, comunicarea se face către reprezentantul acesteia.

(3) Pârâtul, în termen de 15 zile de la primirea cererii, va depune întâmpinare în care va arăta punctul său de vedere asupra faptelor expuse în cererea de arbitrare. În acelasi termen poate formula cerere reconventională care va îndeplini aceleasi conditii de formă ca si cererea de arbitrare.

Art. 35. - (1) în cazul în care părtile nu se înteleg asupra persoanei arbitrului, presedintele Uniunii va desemna un membru al Uniunii care se bucură de o autoritate profesională si morală deosebită.

(2) Activitatea arbitrului poate fi remunerată potrivit regulilor stabilite de presedintele Uniunii.

(3) Practicianul în insolventă desemnat ca arbitru poate refuza această însărcinare fără o justificare întemeiată, presedintele urmând a desemna o altă persoană.

Art. 36. - (1) în procedura arbitrală, părtile pot fi asistate de un avocat sau un consilier juridic, angajat al societătii profesionale respective.

(2) în toate cazurile arbitrajul va respecta principiul contradictorialitătii. În acest sens o copie a tuturor actelor depuse de una dintre părti va fi comunicată celeilalte părti.

(3) Sedintele de arbitraj nu sunt publice.

Art. 37. - Dacă părtile nu convin altfel, litigiul se va solutiona exclusiv în drept. În toate cazurile se vor avea în vedere uzantele profesionale si regulile deontologice.

Art. 38. - (1) Fiecărei părti i se va comunica o copie a hotărârii arbitrale.


(2) Executarea hotărârii arbitrale se realizează în conditiile art. 367 si 368 din Codul de procedură civilă.

Art. 39. - În situatia în care presedintele Uniunii este implicat într-un litigiu arbitrai de natura celui prevăzut la articolele de mai sus, atributiile prevăzute la art. 33, 34 si 35 din prezentul statut vor fi exercitate de prim-vicepresedintele CNC.

 

SECTIUNEA a 5-a

Comisia superioară de disciplină a Uniunii

 

Art. 40. - (1) Comisia superioară de disciplină a Uniunii functionează pe lângă Consiliul national de conducere al Uniunii si este compusă din 7 membri titulari (un presedinte si 6 membri) si 3 membri supleanti, desemnati de Congresul Uniunii pentru o perioadă de 4 ani dintre practicienii în insolventă aflati în evidenta Uniunii care se bucură de autoritate profesională si morală deosebită. Membrii Comisiei superioare de disciplină a Uniunii pot fi realesi pentru încă 4 ani.

(2) Comisia superioară de disciplină a Uniunii are următoarele atributii:

a) asigură respectarea de către membrii Uniunii a principiilor fundamentale de etică profesională, conform Codului de etică profesională si disciplină al Uniunii;

b) solutionează, în complet de 3 membri, contestatiile împotriva hotărârilor comisiei de disciplină a filialei;

c) solutionează, în complet de 3 membri, plângerile formulate împotriva membrilor consiliilor de conducere ale filialelor si ai comisiilor de disciplină ale filialelor;

d) face propuneri de sanctionare disciplinară în cazul abaterilor comise de membri ai consiliului de conducere al filialei, pe care le supune aprobării Congresului Uniunii, potrivit art. 52 alin. (1) lit. g) din O.U.G.;

e) solutionează plângerile formulate împotriva membrilor Consiliului national de conducere al Uniunii si face propuneri de sanctionare a acestora, pe care le supune hotărârii Congresului Uniunii;

f) elaborează si supune aprobării Consiliului national de conducere al Uniunii norme privind procedura disciplinară, cu precizarea competentelor comisiilor de disciplină ale filialelor;

g) asigură instruirea periodică a comisiilor de disciplină ale filialelor si controlul activitătii acestora;

h) urmăreste respectarea regulilor deontologice privind concurenta neloială si actionează prin măsuri disciplinare aplicate în baza analizării sesizărilor primite sau a unor anchete efectuate prin autosesizare;

i) dispune strămutarea plângerilor disciplinare, în conditiile stabilite de Regulamentul privind procedura disciplinară si aplicarea sanctiunilor, sau orice alte măsuri necesare înfăptuirii justitiei disciplinare.

(3) Reclamatiile privind abaterile comise de membri ai Comisiei superioare de disciplină a Uniunii se analizează de către Consiliul national de conducere al Uniunii, propunerile de sanctionare disciplinară urmând a fi supuse hotărârii Congresului Uniunii.

(4) în intervalul cuprins între data formulării propunerilor de sanctionare a unor membri ai Consiliului national de conducere al Uniunii si, respectiv, ai Comisiei superioare de disciplină a Uniunii si data întrunirii primului Congres al Uniunii, persoanele în cauză sunt suspendate din functie, locul lor fiind ocupat de unul dintre membrii supleanti ai respectivului organ.

 

SECTIUNEA a 6-a

Secretariatul general al Uniunii

 

Art. 41. - Secretariatul general al Uniunii are în principal următoarele atributii:

a) coordonează activitatea curentă a Uniunii prin compartimentele:

- Secretariat-evidentă-comunicare;

- Financiar-contabilitate, resurse umane;

- Juridic-contencios;

- Relatii cu membrii;

- Registrul formelor de organizare, Tabloul UNPIR;

b) poate constitui, în conditiile asigurării resurselor financiare necesare, compartimente distincte pentru activitătile profesionale, de organizare si control, relatii externe etc, subordonate vicepresedintilor de resort;

c) asigură păstrarea documentelor Uniunii si arhivarea acestora;

d) efectuează operatiunile tehnice de evidentă a membrilor în vederea întocmirii si actualizării Tabloului UNPIR, precum si a Registrului formelor de organizare;

e) asigură editarea legitimatiilor si a atestatelor de membru;

f) eliberează certificatele de înregistrare si, la cerere, certificate constatatoare si alte documente oficiale opozabile tertilor;

g) urmăreste încasarea de către filiale a taxelor, cotizatiilor si contributiilor membrilor si emite anual legitimatia sau atestatul de membru al Uniunii, eliberat de filiale după încasarea cotizatiilor;

h) centralizează datele statistice referitoare la activitatea membrilor Uniunii;

i) primeste de la filialele Uniunii cererile si documentele de înscriere a candidatilor la examenul de dobândire a calitătii de practician în insolventă;

j) participă la sedintele Consiliului national de conducere al Uniunii si asigură redactarea documentelor acestuia;

k) îndeplineste orice alte atributii stabilite de Consiliul national de conducere al Uniunii si de presedintele acesteia;

l) asigură publicarea anunturilor în presă;

m) angajează, cu acordul presedintelui Uniunii, colaboratori externi pentru unele activităti nepermanente.

Art. 42. - Secretariatul general al Uniunii este condus de un secretar general, al cărui salariu se stabileste de presedintele Uniunii.

 

CAPITOLUL IV

Organizarea si conducerea filialelor

SECTIUNEA 1

Constituire

 

Art. 43. - (1) Filialele judetene si a municipiului Bucuresti se constituie cu avizul Consiliului national de conducere al Uniunii, cu un număr minim de 12 membri persoane fizice compatibile. La data îndeplinirii numărului minim de membri este obligatorie constituirea filialei Uniunii.

(2) în cazul constituirii filialelor conform alin. (1), Consiliul national de conducere va asigura un ajutor financiar destinat achizitionării dotărilor necesare functionării.

(3) în cazul scăderii numărului minim de membri ai filialei prevăzut la alin. (1), filiala se desfiintează prin hotărâre a membrilor rămasi, urmând ca acestia să fie rearondati în baza deciziei Consiliului national de conducere la o altă filială.

 

SECTIUNEA a 2-a

Adunarea generală

 

Art. 44. - (1) Organele de conducere ale filialei sunt: adunarea generală si consiliul de conducere.

(2) Adunarea generală a filialei este formată din membrii acesteia, practicieni în insolventă, care îsi au domiciliul sau sediul social, după caz, în raza de competentă a filialei.

Art. 45. - Adunările generale ale filialelor se reunesc o dată pe an sau ori de câte ori se consideră necesar.


Art. 46. - (1) Adunarea generală a filialei se convoacă de:

a) consiliul de conducere al filialei;

b) 25% din numărul membrilor filialei.

(2) Filialele vor convoca adunările generale cu minimum 15 zile înainte de data programată, publicând anuntul în presa locală, si vor informa Secretariatul general al Uniunii. Consiliul de conducere al filialei va putea anunta si direct membrii filialei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 47. - (1) Adunarea generală a filialei este legal constituită în prezenta majoritătii membrilor acesteia, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majoritătii celor prezenti personal sau reprezentanti prin mandat.

(2) Dacă la prima convocare nu se întruneste numărul necesar de membri, se vor stabili o altă dată si oră pentru următoarea adunare generală. Următoarea adunare generală va hotărî cu majoritatea simplă a membrilor prezenti.

(3) Atributiile adunării generale ale filialei sunt cele prevăzute laart. 58dinO.U.G.

 

SECTIUNEA a 3-a

Consiliul de conducere al filialei

 

Art. 48. - (1) Consiliul de conducere al filialei este format din 3 membri titulari pentru filialele ce au sub 100 de membri si poate creste până la 5 în cazul filialelor cu peste 100 de membri, dintre care un presedinte, precum si 3 membri supleanti, alesi de adunarea generală pentru o perioadă de 4 ani. Pentru presedintele si membrii consiliului de conducere al filialei se aplică prevederile art. 54 alin. (1) si (2) din O.U.G.

(2) Alegerea membrilor Consiliului de conducere al filialei se face prin vot secret, calitatea de membru titular si, respectiv, de membru supleant fiind dobândită pe baza numărului de voturi obtinute. În cazul numărului egal de voturi, departajarea se va face pe criteriul vechimii în Uniune (data înscrierii în Tabloul UNPIR) sau prin consens.

(3) Presedintele consiliului de conducere al filialei va fi, de regulă, membrul titular cu cel mai mare număr de voturi.

(4) în cazul în care un membru titular nu îsi mai poate îndeplini atributiile înlăuntrul mandatului de 4 ani din motive de sănătate sau este demisionar, sanctionat ori incompatibil, va elibera locul din cadrul consiliului de conducere al filialei, loc ce va fi ocupat de un membru supleant, desemnat prin vot secret de consiliu. În cazul în care membrul titular este presedintele consiliului de conducere al filialei, functia acestuia va fi ocupată de membrul consiliului care a obtinut cel mai mare număr de voturi la precedentele alegeri.

(5) în cazul în care, din diverse motive, se constată imposibilitatea constituirii numărului minim de membri titulari ai consiliului de conducere sau ai comisiei de disciplină, membrii rămasi vor convoca adunarea generală în vederea completării organelor de conducere sus-mentionate.

Art. 49. - Consiliul de conducere al filialei are următoarele atributii:

a) supune spre avizare Consiliului national de conducere al Uniunii actul de înfiintare a filialei si orice modificări ale acestuia;

b) asigură desfăsurarea activitătii filialei;

c) transmite Consiliului national de conducere al Uniunii orice modificare în legătură cu membrii săi, în vederea actualizării Tabloului UNPIR;

d) convoacă si organizează adunarea generală a filialei;

e) propune adunării generale candidatii pentru comisia de disciplină si comisia de cenzori;

f) analizează si avizează documentatia de înscriere la examenul de dobândire a calitătii de practician în insolventă, precum si a solicitantilor pentru acces fără examen si cu scutire de stagiu;

g) comunică Secretariatului general al Uniunii, la cererea acestuia, numirile ca administrator judiciar sau lichidator ale membrilor filialei;

h) angajează personalul executiv al secretariatului filialei;

i) comunică Secretariatului general, până la 1 martie a fiecărui an, evolutia numărului de dosare de insolventă pentru anul anterior, precum si domeniile de activitate ale societătilor aflate în insolventă;

j) înaintează, în termen de 15 zile de la data adunării generale, Secretariatului general al Uniunii o caracterizare a candidatului/candidatilor desemnat/desemnati de adunare pentru organele centrale de conducere ale Uniunii, relevând: calitătile morale si profesionale, realizările din activitatea de practician în insolventă, implicarea în actiunile întreprinse de consiliul de conducere al filialei, precum si în cele de pregătire profesională etc.

 

SECTIUNEA a 4-a

Comisia de disciplină a filialei

 

Art. 50. - (1) Pe lângă consiliul de conducere al filialei functionează o comisie de disciplină compusă din 3 membri titulari (un presedinte si 2 membri) si 3 membri supleanti, alesi de adunarea generală, prin vot deschis, pentru o perioadă de 4 ani, dintre membrii practicieni în insolventă definitivi si compatibili, care se bucură de o autoritate profesională si morală deosebită.

(2) Comisia de disciplină a filialei are următoarele atributii:

a) asigură aplicarea măsurilor prevăzute la art. 40 alin. (2) lit. a) si h) cu privire la membrii filialei;

b) solutionează, în primă instantă si în complet de 3 membri, abaterile disciplinare săvârsite de membrii filialei respective, cu exceptia celor săvârsite de către unul dintre membrii Consiliului de conducere al filialei, precum si de membrii titulari ai comisiei de disciplină;

c) comunică Secretariatului general al Uniunii, în termen de

5 zile, sanctiunile aplicate potrivit art. 69 alin. (1) din O.U.G. si prezentului statut.

(3) Hotărârile pronuntate de comisia de disciplină a filialei pot fi contestate în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestatiile se depun la filiala din care face parte comisia care a aplicat sanctiunea, în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, sub sanctiunea decăderii.

 

CAPITOLUL V

Accesul în profesia de practician în insolventă

SECTIUNEA 1

Accesul în profesie în baza unui examen

 

Art. 51. - Primirea în profesie se face pe baza unui examen organizat de Uniune, cu exceptia persoanelor care pot solicita înscrierea în profesie beneficiind de scutirea de examen si de perioadă de stagiu, în conditiile art. 32 alin. (2) din O.U.G.

Art. 52. - (1) Examenul pentru dobândirea calitătii de practician în insolventă stagiar se organizează în mod unitar, la nivel national, de către Consiliul national de conducere al Uniunii.

(2) Examenul pentru dobândirea calitătii de practician în insolventă stagiar se va desfăsura, de regulă, anual, dacă Consiliul national de conducere al Uniunii nu decide altfel.

(3) Secretariatul general al Uniunii va anunta cu cel putin 60 de zile înainte, într-un cotidian national, precum si pe site-ul Uniunii data începerii sesiunii de examen si data-limită pentru depunerea documentatiei de înscriere continând cererea de înscriere si documentele care dovedesc îndeplinirea conditiilor stabilite la art. 25 din O.U.G.


(4) Documentatia de înscriere se va depune la comitetul de conducere al filialei, care va asigura analizarea îndeplinirii conditiilor si transmiterea acesteia la Secretariatul general al Uniunii.

(5) Documentatia de înscriere va fi verificată prin grija Secretariatului general al Uniunii, care va afisa la sediul central si va transmite filialelor, cu cel putin 7 zile înaintea datei examenului, lista cuprinzând candidatii care îndeplinesc conditiile pentru sustinerea examenului.

(6) Consiliul national de conducere al Uniunii va desemna comisiile de analizare a contestatiilor si de supraveghere a desfăsurării examenului. Presedintele comisiei de supraveghere a examenului este, de regulă, vicepresedintele Consiliului national de conducere al Uniunii, responsabil cu organizarea. Presedintele comisiei de analizare a contestatiilor este, de regulă, prim-vicepresedintele Consiliului national de conducere al Uniunii.

Art. 53. - (1) Documentatia de înscriere la examenul pentru dobândirea calitătii de practician în insolventă stagiar va contine:

a) cererea de înscriere;

b) curriculum vitae si copie de pe cartea/buletinul de identitate;

c) copie legalizată de pe diploma de licentă în drept sau stiinte economice;

d) certificatul de cazier judiciar sau declaratie notarială pe propria răspundere că nu se află în niciuna din situatiile de nedemnitate;

e) dovada experientei de cel putin 3 ani de la data obtinerii diplomei de studii superioare de lungă durată.

(2) Dovada se face, de regulă, cu: copia carnetului de muncă, adeverinta pentru cei care au activat în institutii care nu au întocmit carnete de muncă, conventie civilă înregistrată la camera de muncă ori adeverintă eliberată de Baroul de avocati, copii ale unor diplome sau atestate [diploma de masterat si/sau de doctorat, atestat de expert contabil sau contabil autorizat, auditor, evaluator autorizat, membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din România (ANEVAR) etc.].

(3) Adeverinta pentru persoanele care au desfăsurat activităti practice economice va avea obligatoriu forma agreată de Uniune.

Art. 54. - (1) Examenul pentru dobândirea calitătii de practician în insolventă stagiar constă într-o probă scrisă, sub forma unui test-grilă.

(2) Regulile de desfăsurare a examenului sunt prezentate în anexa nr. 1.

(3) Candidatii vor plăti o taxă de înscriere la examen. În cazul în care candidatul îsi retrage cererea de înscriere cu cel putin 7 zile lucrătoare înainte de data desfăsurării examenului, acesta va beneficia de restituirea taxei de înscriere. Candidatii care solicită retragerea cererii de înscriere după împlinirea acestui termen, precum si cei care nu se prezintă la examen la data si ora începerii desfăsurării acestuia pierd dreptul de restituire a taxei de înscriere.

(4) Membrii comisiei de pregătire a subiectelor, ai comisiei de analizare a contestatiilor si ai celei de supraveghere a desfăsurării examenului pot fi remunerati pentru activitatea depusă, potrivit criteriilor stabilite de Consiliul national de conducere al Uniunii.

Art. 55. - (1) Persoanele care au promovat examenul pentru dobândirea calitătii de practician în insolventă vor solicita înscrierea în Tabloul UNPIR în termen de 6 luni de la data promovării examenului.

(2) Persoanele care nu solicită înscrierea în termenul prevăzut la alin. (1) pierd dreptul de a mai solicita înscrierea în Tabloul UNPIR.

Art. 56. - (1) Examenul pentru dobândirea calitătii de practician în insolventă definitiv se va organiza în mod unitar, la nivel national, de către Consiliul national de conducere al Uniunii, data acestuia fiind adusă la cunostinta candidatilor, în scris, de către consiliul de conducere al fiecărei filiale, cu cel putin 60 de zile înainte.

(2) Examenul de definitivat se va organiza anual, la acesta putând participa numai practicienii în insolventă stagiari care au efectuat stagiul complet de pregătire profesională.

(3) Practicianul în insolventă stagiar care la data promovării examenului pentru dobândirea calitătii de practician în insolventă stagiar se afla în situatia de incompatibilitate prevăzută de art. 28 alin. (1) lit. a) din O.U.G. va trebui sa facă dovada încetării situatiei de incompatibilitate în timpul stagiului complet de pregătire profesională cu durata de 2 ani.

(4) Pierd dreptul de a sustine examenul de definitivat practicienii în insolventă stagiari care nu îl sustin si nu îl promovează în cel mult 5 ani de la dobândirea calitătii de practician în insolventă stagiar.

(5) în intervalul de timp mentionat practicianul în insolventă stagiar va putea sustine de cel mult două ori examenul de definitivat.

(6) Documentatia de înscriere la examen se va depune la consiliul de conducere al filialei si va contine următoarele documente:

a) cererea de înscriere;

b) raport de activitate privind stagiul de pregătire profesională efectuat, inclusiv dovada de participare la stagiul intensiv de pregătire;

c) caracterizarea întocmită de coordonatorul/coordonatorii de stagiu pe lângă care stagiarul a functionat ca salariat sau colaborator.

(7) Candidatii la examenul de definitivat vor plăti o taxă de înscriere aprobată de Congresul Uniunii pentru anul respectiv.

Art. 57. - (1) Examenul pentru dobândirea calitătii de practician în insolventă definitiv constă în sustinerea unei lucrări scrise. Lucrarea scrisă va reprezenta un studiu de caz din practica stagiarului. Comisia de examinare va fi formată din practicieni în insolventă cu experientă profesională. Comisia poate avea în componentă membri ai Consiliului national de conducere al Uniunii, precum si presedintii filialelor Uniunii din care fac parte candidatii.

(2) Nota minimă de promovare a examenului este 7.

(3) Examenul de definitivat se va organiza în mod unitar, la nivel national, în una sau mai multe zile, în functie de numărul persoanelor examinate si în conformitate cu instructiunile emise de Consiliul national de conducere al Uniunii.

Art. 58. - (1) Persoanele fizice române care au dobândit calitatea de practician în insolventă definitiv pot opta pentru oricare dintre formele de exercitare a profesiei precizate la art. 8 din prezentul statut.

(2) Sunt scutite de stagiul de pregătire profesională persoanele care, devenind membre ale Uniunii, îndeplinesc conditiile art. 33 alin. (1) din O.U.G.

 

SECTIUNEA a 2-a

Accesul în profesie pe bază de cerere

 

Art. 59. - Persoanele care doresc primirea în profesie cu scutire de examen si de perioadă de stagiu, în conditiile art. 32 alin. (2) din O.U.G., vor depune la filiala la care sunt arondati teritorial o cerere prin care solicită primirea în profesie.

Art. 60. - Documentatia de înscriere în Uniune cu scutire de examen si de perioadă de stagiu pentru persoanele care doresc dobândirea calitătii de practician în insolventă va contine:

a) cererea de înscriere;

b) curriculum vitae;

c) copie de pe cartea/buletinul de identitate;

d) copie legalizată de pe diploma de licentă în drept;


e) certificatul de cazier judiciar sau declaratie notarială pe propria răspundere că nu se află în niciuna dintre situatiile de nedemnitate;

f) extras de pe carnetul de muncă sau adeverintă din care să rezulte dovada exercitării functiei de judecător-sindic de cel putin 5 ani sau 10 ani pentru judecător, notar ori avocat;

g) dovada eliberării din functie.

Art. 61. - Cererile persoanelor care solicită dobândirea calitătii de practician în insolventă cu scutire de examen si stagiu vor fi analizate de Consiliul national de conducere.

Art. 62. - Consiliul national de conducere are următoarele atributii:

a) verifică cererea si documentele doveditoare;

b) face toate investigatiile necesare privind moralitatea si demnitatea solicitantului, în temeiul art. 27 din O.U.G.;

c) poate verifica cunostintele solicitantului cu privire la organizarea si exercitarea profesiei de practician în insolventă;

d) emite decizia de admitere în profesie, refuzul de autorizare sau, după caz, necesitatea completării dovezilor impuse de lege.

Art. 63. - Înscrierea în Tabloul UNPIR se face prin decizie a Consiliului national de conducere al Uniunii. Decizia de înscriere în Tabloul UNPIR se transmite la filială, care are obligatia de a o comunica persoanei care a solicitat primirea în profesie. Înscrierea în Tabloul UNPIR devine efectivă si este efectuată de Secretariatul general numai după:

a) completarea si depunerea la filială a cererii-optiune;

b) depunerea jurământului scris în forma prevăzută la art. 32 alin. (4) din O.U.G;

c) depunerea deciziei de înfiintare a cabinetului individual sau a unui act doveditor prin care solicitantul devine asociat, angajat ori colaborator al unei societăti profesionale (contract de societate, contract de muncă, contract de prestări servicii etc);

d) achitarea taxei de înscriere în Tabloul UNPIR si a cotizatiei pe anul în curs în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de admitere;

e) încheierea politei de asigurare profesională la plafonul minim prevăzut în statut în cazul persoanelor compatibile.

Art. 64. - (1) Persoanele care au calitatea de avocat si care solicită primirea în profesie cu scutire de examen si de perioadă de stagiu vor solicita înscrierea în Tabloul UNPIR în termen de 3 luni de la primirea deciziei de admitere în profesie.

(2) Persoanele care nu solicită înscrierea în termenul prevăzut la alin. (1) pierd dreptul de a mai solicita înscrierea în Tabloul UNPIR.

 

SECTIUNEA a 3-a

Accesul în profesie pentru persoanele fizice străine

 

Art. 65. - (1) Persoanele fizice străine pot dobândi calitatea de membru al Uniunii, putând activa astfel ca practician în insolventă, dacă în statul în care îsi au domiciliul au această specialitate, certificată de organismele profesionale recunoscute sau de autoritătile publice care le autorizează si în conditiile stabilite prin conventii bilaterale, conform prevederilor art. 26 din O.U.G.

(2) Pentru practicienii în insolventă din statele membre ale Uniunii Europene nu este necesară existenta unor conventii bilaterale.

(3) Documentatia de evaluare pentru dobândirea calitătii de membru al Uniunii va contine:

a) cererea de evaluare;

b) curriculum vitae si copie a pasaportului;

c) certificatul (atestatul) profesional, în copie legalizată si traducere autorizată, în termen de 3 luni de la eliberarea lui;

d) dovada studiilor superioare de cel putin 3 ani;

e) certificat de onorabilitate;

f) declaratia de compatibilitate;

g) solicitarea unui stagiu de adaptare de un an; h) declaratie privind exercitarea temporară sau ocazională a activitătii de practician în insolventă.

(4) Exercitarea temporară a activitătii constă în desfăsurarea activitătii pe o perioadă limitată de timp ce trebuie indicată de solicitant. Exercitarea ocazională reprezintă desfăsurarea activitătii de practician în insolventă pentru un singur debitor de la deschiderea procedurii si până la închiderea acesteia.

(5) Etapele necesare dobândirii calitătii de membru al Uniunii si documentele aferente sunt cele cuprinse în metodologia prezentată în anexa nr. 2.

(6) Conventiile bilaterale încheiate de Uniune cu organismele similare din statele din care provin practicienii în insolventă, altele decât statele membre ale Uniunii Europene, vor contine în principal elemente din metodologia prezentată în anexa nr. 2, precum si conditii privind solutionarea unor litigii în legătură cu activitatea practicienilor în insolventă.

(7) Calitatea de practician definitiv se obtine numai după efectuarea unei perioade de stagiu de adaptare de un an. Stagiul de adaptare se va efectua sub supravegherea unui coordonator de stagiu.

 

SECTIUNEA a 4-a

înregistrarea în Registrul formelor de organizare a persoanelor juridice străine

 

Art. 66. - (1) Persoanele juridice străine care nu au sediul profesional în România pot dobândi calitatea de membru al Uniunii, putând activa astfel ca practician în insolventă, dacă în statul în care îsi au sediul profesional desfăsoară această activitate si au statutul de societate civilă profesională, certificată de organismele profesionale recunoscute sau de autoritătile publice care le autorizează si în conditiile stabilite prin conventii bilaterale, conform prevederilor art. 26 alin. (2) si (4) din O.U.G.

(2) Pentru societătile profesionale de insolventă din statele membre ale Uniunii Europene nu este necesară existenta unor conventii bilaterale.

(3) Documentatia de evaluare pentru dobândirea calitătii de membru al Uniunii va contine:

a) cererea de evaluare, semnată de reprezentantul legal al societătii;

b) copia pasaportului reprezentantului legal al societătii (în cazul în care acesta nu a dobândit anterior calitatea de membru al Uniunii, persoana fizica străină);

c) certificatul (atestatul) profesional emis de autoritatea competentă, în copie legalizată si traducere autorizată, în termen de 3 luni de la eliberarea lui;

d) contractul de societate al societătii civile profesionale de insolventă;

e) declaratie privind exercitarea temporară sau ocazională a activitătii de practician în insolventă.

(4) Exercitarea temporară a activitătii constă în desfăsurarea activitătii pe o perioadă limitată de timp ce trebuie indicată de solicitant. Exercitarea ocazională reprezintă desfăsurarea activitătii de practician în insolventă pentru un singur debitor de la deschiderea procedurii si până la închiderea acesteia.

(5) Cererea de evaluare, cu documentele aferente, se supune aprobării Consiliului national de conducere al Uniunii, care va hotărî cu privire la înscrierea societătii în Tabloul UNPIR.

 

CAPITOLUL VI

Pregătirea profesională

 

Art. 67. - (1) Fiecare practician în insolventă definitiv si compatibil are obligatia să urmeze un stagiu de pregătire profesională în decursul unui an calendaristic, sub sanctiunea suspendării din profesie.


(2) Practicienii în insolventă incompatibili pot participa la programul de pregătire profesională, acesta devenind însă obligatoriu de la data încetării situatiei de incompatibilitate.

(3) Fiecare practician în insolventă stagiar are obligatia să urmeze programul intensiv de pregătire organizat la nivel central pe durata unei săptămâni. Participarea la cursurile intensive este obligatorie pentru participarea la examenul de definitivat.

(4) Seminariile de pregătire profesională vor fi conduse de formatori (lectori) selectionati pe baza criteriilor stabilite de Consiliul national de conducere al Uniunii. Selectia si coordonarea activitătii formatorilor vor fi asigurate de o comisie numită de Consiliul national de conducere al Uniunii si condusă de către vicepresedintele responsabil cu pregătirea profesională.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) se va considera îndeplinită conditia participării la un seminar de pregătire profesională pentru persoanele care participă la stagiu în calitate de lectori, precum si pentru persoanele care publică în mod sustinut articole în revista editată de Uniune.

(6) Cheltuielile aferente desfăsurării programului de pregătire profesională se suportă, în principal, din taxele de participare. Consiliul national de conducere al Uniunii poate aloca unele fonduri în limita sumelor prevăzute anual în bugetul de venituri si cheltuieli.

(7) Seminarele vor avea caracter interactiv.

 

CAPITOLUL VII

Îndrumătorii de stagiu

 

Art. 68. - (1) Persoanele fizice române care au dobândit calitatea de practician în insolventă stagiar, ca urmare a promovării examenului organizat de Uniune, au obligatia efectuării stagiului de pregătire profesională cu durata de 2 ani.

(2) Persoanele fizice străine, practicieni în insolventă în tara în care îsi au domiciliul si care doresc să activeze în România, pot opta pentru efectuarea unui stagiu de adaptare cu durata de 2 ani.

(3) Stagiul de pregătire profesională, precum si stagiul de adaptare se desfăsoară sub îndrumarea unui coordonator de stagiu, practician în insolventă definitiv, stagiarul având calitatea de salariat sau colaborator.

(4) Raporturile dintre stagiar si practicianul îndrumător de stagiu vor fi consemnate într-un document scris, reprezentând întelegerea dintre părti, care va fi solicitat de Uniune numai în situatii litigioase.

Art. 69. - (1) CNC al Uniunii va reactualiza anual lista cu îndrumătorii de stagiu pe baza unor criterii de selectie, care vor lua în considerare, în principal, următoarele:

a) să aibă vechime de cel putin 3 ani de la data înscrierii în Tabloul UNPIR;

b) să nu fi suferit nicio sanctiune disciplinară de natura celor prevăzute la cap. XIII;

c) venitul brut din activitatea de practician în insolventă.

(2) în functie de volumul de activitate al îndrumătorului de stagiu, pe baza unei grile întocmite în functie de veniturile realizate în anul anterior atestării, de către cabinetul sau societatea profesională în care îsi exercită profesia, Consiliul national de conducere al Uniunii va stabili numărul de stagiari. Veniturile realizate de coordonatorul de stagiu nu se pot situa sub valoarea de 10.000 lei.

(3) Lista îndrumătorilor de stagiu va fi actualizată anual, pe baza declaratiei de venit pentru veniturile din activitatea de practician în insolventă realizate în anul anterior, si se va publica pe site-ul Uniunii.

 

CAPITOLUL VIII

Registrul formelor de organizare. Continut, înscriere

 

Art. 70. - (1) în Registrul formelor de organizare sunt înregistrate societătile civile profesionale cu personalitate juridică, filialele acestora si cabinetele individuale de insolventă, precum si celelalte forme asociative de organizare profesională, prevăzute si constituite în conformitate cu dispozitiile din O.U.G.

(2) Elementele supuse înregistrării în Registrul formelor de organizare computerizat pentru societătile profesionale cu personalitate juridică si filialele acestora sunt cele prevăzute la art. 66 alin. (1) din O.U.G.

(3) Elemente supuse înregistrării în Registrul formelor de organizare computerizat pentru cabinetele individuale de insolventă sunt cele prevăzute la art. 66 alin. (11) din O.U.G.

(4) Se depun spre mentionare următoarele:

a) dovada vărsămintelor privind aportul social;

b) cereri de îndreptare de erori materiale privind modificarea elementelor mentionate la alin. (2);

c) oricare alt act prevăzut de O.U.G. sau de prezentul statut, depus ulterior înregistrării în Registrul formelor de organizare;

d) informatii financiare, prezentate anual, care trebuie să contină veniturile realizate din activitatea de insolventă;

e) mentiuni cu privire la schimbarea formei de exercitare a profesiei;

f) durata societătii;

g) modul de transformare, reorganizare, dizolvare si lichidare.

(5) Dovada înregistrării în Registrul formelor de organizare se face prin emiterea unui certificat de înregistrare a societătii, al cărui format si continut vor fi stabilite prin decizie a CNC al Uniunii.

(6) Taxele de înregistrare pentru emiterea de certificate de înregistrare, certificate constatatoare, pentru preschimbări, copii certificate si alte operatiuni efectuate de departamentul specializat din cadrul Secretariatului general al Uniunii vor fi stabilite anual prin hotărâre a Congresului Uniunii.

(7) Este interzis ca în acelasi sediu social să functioneze două sau mai multe forme de organizare profesională de practicieni în insolventă. Prin sediu social se întelege unitatea locativă distinctă din punct de vedere functional, detinută în baza unui titlu locativ propriu. Filiala Uniunii unde este înscrisă forma de organizare profesională va desemna dintre membri un raportor care să verifice si să ateste întrunirea conditiilor de desfăsurare a activitătii într-un spatiu locativ distinct care să asigure independenta functională si păstrarea confidentialitătii cu privire la activitatea desfăsurată.

(8) Este interzisă înscrierea în Registrul formelor de organizare a unei societăti cu denumire identică sau asemănătoare cu a uneia deja înregistrate, atât în denumirea întreagă, cât si în cuvintele ce o compun, inclusiv cele care sugerează o prescurtare sau initiale, cu exceptia sintagmelor utilizate în profesie (insolventă, insolvent, judiciar, expert etc). Filialele constituite de către o societate profesională, conform prevederilor prezentului statut, vor fi înscrise în Registrul formelor de organizare cu o denumire care va îngloba denumirea societătii profesionale constitutive si cuvântul “filiala”, urmat de denumirea judetului pe raza căruia se constituie aceasta.

(9) Nu pot fi înregistrate sucursale, puncte de lucru sau alte dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societătii.

(10) Formatul Registrului formelor de organizare este prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 71. - Normele privind înregistrările în Registrul societătilor profesionale sunt stabilite de CNC.

 

CAPITOLUL IX

Înregistrarea în Registrul formelor de organizare

 

Art. 72. - (1) SPRL se constituie, în baza unui contract de societate, prin asocierea a cel putin 2 practicieni în insolventă, în conditiile art. 9 din O.U.G. Contractul de societate, în formă scrisă, se înregistrează la Uniune în Registrul formelor de organizare, la data aprobării cererii de înscriere în Tabloul UNPIR de către Consiliul national de conducere al Uniunii. Contractul de societate poate dobândi dată certă si în conditiile dreptului comun.

(2) Contractul de societate al SPRL va cuprinde în mod obligatoriu elementele prevăzute la art. 12 din O.U.G.

(3) Lipsa din contract a oricărei clauze obligatorii atrage refuzul înregistrării la Uniune în Registrul formelor de organizare. Asociatii, împreună sau oricare dintre ei, precum si persoana desemnată de acestia să reprezinte societatea în raporturile cu tertii pot complini lipsa clauzei obligatorii din contract.

(4) Filialele societătilor profesionale cu răspundere limitată au regimul juridic al societătii-mamă. Acestea sunt obligate să achite taxa anuală si să se asigure profesional pentru plafonul minim de asigurare profesională. Contributia anuală pe transe de venituri se plăteste la filiala Uniunii pe raza căreia functionează. Veniturile societătii profesionale constitutive care provin din excedentul de numerar al filialei sau filialelor pe care ie-a constituit nu se vor supune contributiei pe transe de venituri la filiala Uniunii în care cea dintâi este înscrisă.

(5) Filiala constituită cu aportul integral al unei societăti profesionale poate fi înfiintată prin hotărâre a adunării generale, înfiintarea filialei se va face printr-un contract, semnat în numele societătii profesionale de către asociatul coordonator al acesteia, împuternicit prin hotărârea adunării generale a societătii prin care s-a decis constituirea filialei.

(6) Filiala va putea fi constituită si prin asocierea unei societăti profesionale cu răspundere limitată cu unul sau mai multi practicieni în insolventă, persoane fizice sau juridice. Asociatii persoane fizice trebuie să fie practicieni în insolventă compatibili. Filiala nu se va putea constitui decât cu practicieni în insolventă care nu sunt asociati în cadrul societătii-mamă. Pentru a exista filiala, o societate profesională cu răspundere limitată trebuie să detină cel putin 50%+1 din capitalul social necesar constituirii filialei.

Art. 73. - (1) O întreprindere profesională unipersonală se constituie fie prin actul de vointă al unui singur practician în insolventă, fie ca urmare a decesului, incompatibilitătii, retragerii sau excluderii unuia ori mai multor asociati dintr-o SPRL, care are ca efect reducerea asociatilor la unul singur, dacă acest din urmă asociat optează pentru organizarea activitătii sale sub forma IPURL

(2) în măsura compatibilitătii lor, contractul IPURL va cuprinde aceleasi elemente cu cele mentionate pentru SPRL la art. 72 alin. (2).

 

CAPITOLUL X

Tabloul Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventă din România

 

Art. 74. - Activitatea de practician în insolventă poate fi desfăsurată, pe întregul teritoriu al României, numai de persoanele care au această calitate dobândită în conditiile legii si care sunt înscrise în Tabloul UNPIR.

Art. 75. - Tabloul UNPIR are 7 sectiuni, definite în anexa nr. 7.

Art. 76. - (1) La înscrierea în Tabloul UNPIR fiecare practician în insolventă va primi un cod numeric netransmisibil acordat de Secretariatul general al Uniunii, prin înregistrarea cererilor de înscriere în ordine alfabetică, pe filiale. În cazul reînscrierii unei persoane fizice sau juridice, se atribuie acelasi cod numeric detinut anterior radierii.

(2) înscrierea în Tabloul UNPIR a practicienilor în insolventă se face, la cererea solicitantilor care îndeplinesc conditiile necesare si achită taxa de înscriere, astfel:

a) persoanele fizice române compatibile depun cererea de înscriere la filiala Uniunii pe a cărei rază teritorială îsi vor desfăsura activitatea;

b) persoanele fizice române incompatibile depun cererea de înscriere la filiala Uniunii pe a cărei rază teritorială îsi au domiciliul stabil;

c) persoanele fizice si juridice străine depun la Secretariatul general al Uniunii cererile si documentele necesare, cu respectarea conditiilor stabilite prin O.U.G. si prin prezentul statut.

(3) Cererea de înscriere se supune aprobării Consiliului national de conducere al Uniunii. Secretariatul general al Uniunii eliberează decizia de înscriere, care va contine principalele date de identificare ale practicianului în insolventă, precum si codul numeric din Tabloul UNPIR si, respectiv, numărul de înregistrare din Registrul formelor de organizare.

(4) Codul numeric al practicianului în insolventă este personalizat si are două componente, una formată dintr-o cifră sau o cifră si o literă, reprezentând apartenenta la una dintre sectiunile ori subsectiunile Tabloului Uniunii (1 A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 3, 4, 5 si 6), iar cea de-a doua formată din 4 cifre care reprezintă numărul alocat persoanei înregistrate.

(5) Cabinetele individuale se înregistrează cu numele titularului, urmat de sintagma “cabinet individual de insolventă”, iar cabinetele asociate se individualizează cu numele tuturor titularilor si sintagma “cabinete asociate de insolventă”.

(6) Societatea civilă profesională se individualizează cu denumiri personalizate sau printr-o denumire specifică, în conditiile art. 11 din O.U.G.

(7) Formele asociative permise de O.U.G. vor fi înscrise la rubrica “Mentiuni” din subsectiunea corespunzătoare fiecărei forme de organizare profesională parte a contractului de asociere.

Art. 77. - (1) Respingerea cererii de înscriere în Tabloul UNPIR poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării. Comunicarea se face de către Secretariatul general al Uniunii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Contestatia se depune în termenul mentionat mai sus la Secretariatul general al Uniunii si se solutionează de Consiliul national de conducere al Uniunii, în conditiile art. 64 alin. (3) din O.U.G.

Art. 78. -Tabloul Uniunii se reactualizează lunar pe site-ul oficial al Uniunii si se publică periodic în Monitorul Oficial al României, Partea I bis, prin grija Secretariatului general al Uniunii.

Art. 79. - Legitimatia de practician în insolventă si, respectiv, atestatul pentru persoanele juridice si cabinetele individuale vor fi emise anual de Secretariatul general al Uniunii, vor avea înscris codul numeric din Tabloul UNPIR si se vor elibera numai după achitarea cotizatiei pe anul respectiv. Forma si continutul legitimatiei si ale atestatului vor fi aprobate de Consiliul national de conducere al Uniunii.

 

CAPITOLUL XI

Patrimoniul si veniturile Uniunii

 

Art. 80. - Patrimoniul Uniunii si al filialelor acesteia este constituit din totalitatea bunurilor mobile si imobile dobândite de Uniune si este gestionat de Consiliul national de conducere al Uniunii si, respectiv, de comitetele de conducere ale filialelor.


Art. 81. - (1) Veniturile Uniunii se constituie din taxe, cotizatii, penalităti pecuniare, donatii, sponsorizări si din alte venituri, potrivit legii.

(2) Nivelul taxelor, cotizatiilor si contributiilor anuale ale membrilor Uniunii se aprobă pentru anul calendaristic următor de către Congresul Uniunii, la propunerea Consiliului national de conducere al Uniunii.

(3) Taxele, cotizatiile si contributiile sunt următoarele:

a) taxa de înscriere la examenul de dobândire a calitătii de practician în insolventă;

b) taxa de sustinere a examenului de definitivat în profesie;

c) taxele de operare a înscrierilor în Tabloul UNPIR;

d) taxa de verificare a cererii si a documentelor privind dobândirea calitătii de practician în insolventă, fără examen si cu scutire de stagiu;

e) taxele percepute pentru operatiuni legate de Registrul formelor de organizare, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 4;

f) cotizatia anuală;

g) contributia anuală pe transe de venituri, reprezentând cota-parte din venitul brut realizat din activitatea membrilor, conform art. 1 din O.U.G., exclusiv TVA, calculată pe intervale de venit:

- pentru venituri de până la 50.000 lei: 0,5%;

- pentru venituri între 50.000 lei si 100.000 lei: 0,3% din sumele ce depăsesc 50.000 lei + 250 lei (nivelul maxim al contributiei variabile calculate pentru intervalul inferior);

- pentru venituri între 100.000 lei si 1.000.000 lei: 0,3% din sumele ce depăsesc 100.000 lei + 410 lei;

- pentru venituri între 1.000.000 lei si 10.000.000 lei: 0,3% din sumele ce depăsesc 1.000.000 lei + 3.100 lei;

- pentru venituri de peste 10.000.000 lei: 0,3% din sumele care depăsesc 10.000.000 lei + 30.100 lei.

(4) Taxele, cotizatiile si contributiile mentionate la alin. (3) sunt scutite de TVA [conform art. 141 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 109 din Legea nr. 343/2006].

(5) Contributia anuală pe transe de venituri se determină de fiecare cotizant, pe baza unei declaratii scrise, transmisă Secretariatului general al Uniunii până la data de 15 martie a anului în curs pentru anul anterior. Realitatea declaratiei este supusă verificării, prin sondaj, de către cenzorii filialelor.

(6) în cazul în care societătile profesionale sau cabinetele individuale îsi schimbă sediul social, plata cotizatiei variabile datorate Uniunii va fi împărtită pe 4 trimestre si se va achita filialelor în functie de durata cât a activat pe raza respectivei filiale.

(7) Nivelul taxelor, cotizatiilor, precum si plafonul minim de asigurare profesională sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 82. - Neplata cotizatiilor si a contributiilor anuale până la data de 30 aprilie atrage sanctionarea conform art. 42 alin. (2) din O.U.G. Eliberarea atestatelor pentru anul în curs de către filialele Uniunii este conditionată de plata cotizatiei si a contributiei.

Art. 83. - (1) Repartizarea veniturilor între Uniune si filialele sale se efectuează astfel:

a) taxele de înscriere la examen si de verificare a cererii si a documentelor privind dobândirea calitătii de practician în insolventă fără examen si cu scutire de stagiu se constituie venit la bugetul Uniunii;

b) taxele de înscriere în Tabloul UNPIR se repartizează astfel: 30% se constituie venit la bugetul filialei, iar 70% se virează către Uniune până la data de 10 a lunii în curs pentru luna anterioară, când a fost efectuată plata;

c) veniturile realizate din încasarea cotizatiilor si contributiilor se repartizează astfel: 50% se constituie venit la bugetul filialei, iar 50% se virează către Uniune, până la data de 10 a lunii în curs pentru luna anterioară, când a fost efectuată plata;

d) veniturile realizate din încasarea taxelor pentru operatiunile legate de Registrul formelor de organizare se constituie venit la bugetul Uniunii;

e) sumele rezultate din vânzarea publicatiilor proprii, editate de Consiliul national de conducere al Uniunii, se constituie venit la bugetul Uniunii;

f) sumele provenite din penalitătile pecuniare se constituie venit la bugetul Uniunii sau al filialei, după caz;

g) filialele Uniunii îsi vor deschide un cont la o sucursală sau o filială a băncii la care este deschis si contul Uniunii;

h) liberalitătile, donatiile, sponsorizările etc. vor fi acceptate de Uniune sau de filialele sale cu acordul Consiliului national de conducere al Uniunii.

(2) Filialele au obligatia să depună un exemplar din situatiile financiare, certificate si aprobate, la Secretariatul general al Uniunii, până la data de 30 aprilie a anului în curs pentru exercitiul contabil al anului anterior.

Art. 84. - (1) în baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, Consiliul national de conducere al Uniunii efectuează cheltuieli pentru:

a) initierea, organizarea si desfăsurarea actiunilor prevăzute în planul de activitate al Uniunii;

b) organizarea si functionarea structurilor Uniunii pentru îndeplinirea obiectivelor Uniunii;

c) extinderea bazei materiale a Uniunii;

d) promovarea cunostintelor tehnice si a punctelor de vedere ale Uniunii;

e) sprijinirea functionării comisiilor permanente si temporare ale Uniunii;

f) asigurarea relatiilor cu celelalte organizatii similare din tară si din străinătate, plata cotizatiilor, în cazul afilierii la organizatii interne sau internationale, si a cheltuielilor de reprezentare si de participare a delegatiilor Uniunii;

g) recompensarea, pentru activităti permanente, a unor persoane care îndeplinesc functii eligibile;

h) întretinerea patrimoniului Uniunii si alte cheltuieli administrative, gospodăresti sau de reprezentare;

i) asigurarea unui abonament permanent la periodicul de informare al Uniunii si participarea la manifestările organizate de Uniune pentru toti membrii acesteia.

(2) Soldul bugetar la sfârsitul anului calendaristic se reportează în anul următor.

Art. 85. - (1) Contabilitatea patrimoniului si a activitătilor desfăsurate de Uniune si de filiale se organizează si se conduce potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(2) Uniunea, având statut de persoană juridică autonomă si fără scop lucrativ, îsi constituie veniturile din sursele stabilite conform art. 61 din O.U.G., completate cu prevederile art. 81. Din aceste venituri îsi acoperă în întregime cheltuielile.

(3) Contabilitatea sintetică si analitică a veniturilor si cheltuielilor se organizează distinct, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli. Prin bugetul de venituri si cheltuieli se vor asigura fondurile necesare desfăsurării în bune conditii a activitătii Uniunii, fiind determinate resursele de acoperire pe categorii de cheltuieli. Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli se întocmeste si se supune aprobării Congresului Uniunii.

(4) Normativele de cheltuieli pentru protocol, deplasări în tară si în străinătate, organizări de evenimente, dotări cu inventar gospodăresc si cu mijloace de transport se aprobă de presedintele Uniunii. Sumele lunare reprezentând cheltuieli curente ale Uniunii se aprobă de secretarul general al Uniunii pe bază de referat.

(5) Filialele, având personalitate juridică conform art. 45 alin. (2) din O.U.G., au obligatia organizării si conducerii contabilitătii proprii la sediile declarate de pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile reglementărilor legale în vigoare.


(6) Uniunea si filialele au obligatia de a întocmi situatiile financiare anuale si în cazul încetării activitătii, potrivit legii. Situatiile financiare, certificate de cenzori, se supun aprobării Adunării reprezentantilor permanenti ai Uniunii, urmând a fi ratificate de Congres. Situatiile financiare, certificate de cenzori, se supun aprobării adunărilor generale ale filialelor.

 

CAPITOLUL XII

Procedura de administrare a fondului de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

Art. 86. - (1) Uniunea va constitui, în baza art. 4 alin. (7) din Legea nr. 85/2006, cu modificările si completările ulterioare, un subcont special în care vor fi virate sumele prevăzute la art. 4 alin. (1) din aceeasi lege.

(2) Sumele virate de Oficiul National al Registrului Comertului în contul Uniunii vor fi redistribuite în conturile deschise la filialele Uniunii, conform încasărilor înregistrate pe raza teritorială a filialelor respective.

(3) Comisioanele bancare pentru operatiunile de redistribuire conform alin. (2) se suportă din fondul de lichidare.

Art. 87. - (1) Distribuirea către practicienii în insolventă de către filialele Uniunii a sumelor colectate în fondul de lichidare se va face pe baza următoarelor criterii:

a) cheltuieli de procedură pentru dosare deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările si completările ulterioare, în ordinea vechimii;

b) cheltuieli de procedură pentru dosare deschise în baza Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în ordinea vechimii;

c) onorarii stabilite prin hotărâre judecătorească pentru dosarele deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările si completările ulterioare, în ordinea vechimii;

d) onorarii stabilite pentru procedura prevăzută de Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, si de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în ordinea vechimii.

(2) Tinând cont de criteriile principale enuntate la alin. (1), Consiliul de conducere al filialei poate stabili criterii secundare de distribuire a sumelor, tinând seama de situatii speciale.

(3) în cazul în care un practician este numit de directorul oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal si/sau de persoana ori de persoanele desemnate din cadrul registrului într-un dosar în temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, sau al Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, fiindu-i fixat un onorariu si, ulterior, prin trecerea la procedura simplificată prevăzută de Legea nr. 85/2006, cu modificările si completările ulterioare, îi mai este stabilit un onorariu, eventual si cheltuieli de procedură de către judecătorul-sindic, practicianul în insolventă va solicita un singur onorariu din fondul de lichidare. Această plată se va face pentru deconturile înaintate în dosarul trecut în procedura simplificată prevăzută de legea privind procedura insolventei.

Art. 88. - (1) Pentru decontarea din fondul de lichidare, filiala Uniunii solicită următoarele documente justificative:

a) sentinta/încheierea/rezolutia, în original sau copie conformă cu originalul, prin carejudecătorul-sindic/judecătorul-delegat/directorul oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal si/sau persoana desemnată din cadrul registrului comertului stabileste onorariul de achitat, respectiv cheltuielile de procedură;

b) orice document din care rezultă că debitoarea nu detine bunuri sau sume de bani în patrimoniu;

c) factură fiscală.

(2) Pentru decontarea din fondul de lichidare, în situatia în care din sentintă sau din încheiere nu rezultă în mod expres faptul că debitoarea detine bunuri sau sume de bani în averea sa, filiala Uniunii poate solicita orice raport întocmit pe parcursul procedurii (de observatie, administrare sau lichidare), bilantul de la începutul lichidării, inventarul bunurilor societătii debitoare, adeverintă eliberată de serviciile de impozite si taxe, eventual certificatul de radiere si/sau orice alte documente justificative.

(3) în situatia avansării unor sume din fondul de lichidare, în cazul în care în sentintă/încheiere nu se prevede în mod expres că suma urmează a fi returnată, solicitantul, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), va da si o declaratie pe propria răspundere prin care se obligă să restituie avansul, în termen de 10 zile lucrătoare de la valorificarea activului debitoarei.

(4) Decontarea din fondul de lichidare, în conditiile în care în averea debitoarei existau bunuri ce puteau fi valorificate sau sume de bani, constituie abatere.

(5) Decontul final prevăzut de art. 21 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comertului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2010, se aprobă de către Consiliul de conducere al filialei UNPIR pe raza căreia se află sediul debitoarei.

Art. 89. - (1) Plata onorariilor practicienilor în insolventă ce sunt achitate din fondul de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006, cu modificările si completările ulterioare, se va face, în ordinea vechimii, la următoarele tarife:

a) 3.000 lei, stabilit în baza hotărârii judecătoresti pentru procedurile de insolventă deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările si completările ulterioare. Pentru practicienii în insolventă înregistrati cu vector fiscal de TVA onorariul va fi în limita a 3.000 lei, exclusiv TVA;

b) 1.000 lei, prevăzut la art. 21 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2010, pentru procedurile de lichidare derulate în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Pentru practicienii în insolventă înregistrati cu vector fiscal de TVA onorariul va fi în limita a 1.000 lei, exclusiv TVA.

(2) Cheltuielile de procedură admise la plata din fondul de lichidare sunt constituite din cheltuielile necesare pentru taxe, timbre, notificări, convocări si comunicări ale actelor aferente procedurii.

(3) Constituie de asemenea cheltuieli de procedură admise la plata din fondul de lichidare cheltuielile de deplasare impuse de necesitatea prezentării practicianului în insolventă la termenele de judecată fixate în litigii în care debitoarea este parte, în cazul acelor litigii aflate pe rolul instantelor de judecată din afara localitătii de sediu a practicianului. Cheltuielile de transport astfel efectuate se justifică pe baza decontului de deplasare vizat de instantă, la care sunt atasate tichetele de transport sau bonul fiscal, în limita unui consum de combustibil de 7,5 1/100 km.

(4) Sunt de asemenea cheltuieli de procedură admise la plata din fondul de lichidare cheltuielile de arhivare a documentelor debitoarei. Standardul de cost pentru decontarea operatiunilor de verificare, selectionare, inventariere si legare este echivalentul a 35 euro/ml, iar pentru depozitare 1 euro/ml/lună.

(5) Cheltuielile de procedură efectuate conform alin. (4), în procedurile de insolventă reglementate de Legea nr. 85/2006, cu modificările si completările ulterioare, sunt achitate din fondul de lichidare numai în măsura în care sunt aprobate de instanta de judecată prin încheiere/sentintă.

(6) în conformitate cu art. 21 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2010, decontul final al cheltuielilor de procedură efectuate în legătură cu lichidarea unei societăti comerciale, în temeiul dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, se face de către filiala Uniunii pe raza căreia se află sediul debitoarei, pe baza documentelor justificative atasate cererii de plată depuse de lichidator.

(7) Nu reprezintă cheltuieli de procedură, ci sunt cheltuieli proprii ale cabinetului sau ale societătii profesionale următoarele: cheltuielile de transport [altele decât cele prevăzute la alin. (3)], cheltuielile de functionare a sediului profesional, consumabile, abonamente, cotizatii profesionale, asigurări de răspundere si alte cheltuieli indirecte.

Art. 90. - (1) Evidenta operatiunilor contabile legate de fondul de lichidare se va tine centralizat pe filială, pe baza monografiei contabile aprobate de Consiliul national de conducere al Uniunii.

(2) Justificarea plătii sumelor din fondul de lichidare, operată de către filialele Uniunii, se va face în conformitate cu legislatia în vigoare.

(3) Cheltuielile de administrare a fondului de lichidare, atât la nivel central, cât si la nivelul filialelor, vor fi suportate din fondul de lichidare numai pe bază de documente justificative. Nivelul maxim de salarizare al personalului angajat pentru această activitate, precum si cheltuielile de birotică vor fi stabilite de Consiliul national de conducere al Uniunii, pe baza propunerilor primite de la filiale.

(4) La nivel central va fi constituită o comisie de analiză a sesizărilor, având si atributii de control. Cheltuielile legate de activitatea comisiei de analiză a sesizărilor se vor suporta din bugetul Uniunii.

(5) în cazul schimbării formei de exercitare a profesiei, sumele restante din fondul de lichidare se transferă, după caz, către noi forme de organizare, pe bază de declaratii scrise, în 3 exemplare, dintre care un exemplar pentru filiala din care fac parte membrii. Declaratia scrisă va fi însotită de documente justificative.

Art. 91. - (1) Procentul de 2% colectat conform prevederilor art. 4 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 85/2006, cu modificările si completările ulterioare, se aplică oricărei sume încasate în contul debitoarei, după data deschiderii procedurii, aceasta fiind considerată sumă recuperată, si se evidentiază în raportul lunar. Prin exceptie, în cazul reorganizării procentul de 2% se aplică doar la sumele obtinute prin recuperări de creante sau prin vânzări de active.

(2) în cazul în care filiala societătii profesionale este numită prin încheiere într-un dosar, aceasta va vira sumele colectate prin plata procentului de 2% la filiala Uniunii unde îsi are sediul filiala societătii profesionale.

(3) Procentul de 2% se calculează la data încasării, sumele obtinute astfel virându-se la fondul de lichidare în primele 10 zile ale lunii pentru încasările din luna anterioară.

(4) Concomitent cu virarea către fondul de lichidare practicianul are obligatia întocmirii si transmiterii către filiala Uniunii din care acesta face parte a unui tabel care trebuie să contină cel putin următoarele date: denumirea cabinetului/ societătii civile profesionale, denumirea debitoarei, numărul dosarului de insolventă si instanta, numărul ordinului de plată si data plătii acestuia, suma virată.

(5) Sumele colectate se distribuie conform Procedurii de administrare a fondului de lichidare prevăzute în Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician în insolventă.

(6) Filiala Uniunii, pe baza tabelelor întocmite si transmise de membrii filialei, va comunica Secretariatului general, la datele de 1 si 15 ale lunii, un tabel centralizator privind sumele virate.

(7) Filiala Uniunii are obligatia să comunice Secretariatului general situatia centralizată cu suma totală încasată la fondul de lichidare.

(8) Comisia de cenzori a filialei poate verifica, prin sondaj, preluarea cotei de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolventă de către forma de exercitare a profesiei. Practicienii în insolventă au obligatia să pună la dispozitia comisiei de cenzori actele necesare verificării cotei de 2%.

 

CAPITOLUL XIII

Abateri si sanctiuni

 

Art. 92. - Constituie abateri următoarele fapte:

1. Îndeplinirea de activităti specifice profesiei pentru persoane cu interese contrare;

2. divulgarea secretului profesional, cu exceptia cazurilor prevăzute expres de lege;

3. nerespectarea obligatiei de asigurare de răspundere profesională, prevăzută la art. 41 alin. (6) din O.U.G.;

4. neplata primei de asigurare prevăzute la art. 41 alin. (6) din O.U.G. privind neîndeplinirea obligatiei de asigurare profesională până la expirarea perioadei de suspendare;

5. Încălcarea principiilor fundamentale de etică profesională, definite de Codul de etică profesională si disciplină al Uniunii;

6. desfăsurarea de activităti politice în cadrul Uniunii si cu ocazia manifestărilor organizate de aceasta;

7. neparticiparea fără motive temeinice a membrilor Congresului Uniunii la două congrese succesive la care au fost delegati;

8. neparticiparea fără motive temeinice a membrilor filialelor la două adunări generale succesive la care au fost convocati;

9. neplata cotizatiei anuale si a contributiei pe transe de venituri la termenul stabilit la art. 35 lit. c) din O.U.G.;

10. neplata cotizatiei anuale si a contributiei pe transe de venituri sau numai a uneia dintre acestea, până la expirarea perioadei de suspendare de 3 luni;

11. declararea incorectă a veniturilor obtinute ca urmare a desfăsurării activitătii de practician în insolventă si implicit plata unei contributii anuale pe transe de venituri neconforme cu realitatea;

12. necomunicarea în termen de 30 de zile a schimbărilor intervenite în legătură cu datele înscrise în Tabloul UNPIR si în Registrul formelor de organizare;

13. intrarea în una dintre situatiile de nedemnitate prevăzute la art. 27 din O.U.G.;

14. deschiderea împotriva practicianului în insolventă, prin hotărâre irevocabilă, a procedurii falimentului;

15. declansarea unor măsuri asigurătorii sau a executării silite asupra fondului de lichidare de către practicianul în insolventă.

Art. 93. - Se sanctionează cu avertisment scris faptele prevăzute la art. 92 pct. 1 si 6.

Art. 94. - Se sanctionează cu suspendarea calitătii de practician în insolventă pe o perioadă cuprinsă între 3 luni si un an faptele prevăzute la art. 92 pct. 2, 3, 5 si 9.

Art. 95. - (1) Se sanctionează pecuniar, cu amendă, faptele prevăzute la art. 92 pct. 7, 8 si 12.

(2) Cuantumul amenzilor se stabileste între 1.000 lei si 5.000 lei. Sumele obtinute din sanctiunile pecuniare se fac venit la bugetul filialei sau al Uniunii, după caz.

(3) Neplata amenzii în termen de 30 de zile de la data aplicării sanctiunii duce la excluderea definitivă din Uniune.


Art. 96. - (1) Membrul Uniunii sanctionat cu suspendarea calitătii de practician în insolventă are următoarele interdictii pe perioada suspendării:

a) nu poate activa ca practician în insolventă;

b) nu are drept de vot în adunarea generală a filialei si nu poate participa la Congresul Uniunii;

c) nu poate fi ales în organele de conducere ale filialei sau ale Uniunii;

d) nu poate reprezenta filiala sau Uniunea.

(2) Membrii Uniunii sanctionati cu suspendarea calitătii de practician în insolventă sunt obligati ca în termen de cel mult 10 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de suspendare să prezinte la conducerea filialei dovada că au solicitat înlocuirea lor cu un alt practician în insolventă pe perioada suspendării.

(3) Dacă suspendarea îl priveste pe unul dintre membrii organelor de conducere alese ale Uniunii sau ale filialelor, acesta va fi înlocuit pe perioada suspendării de către unul dintre membrii supleanti ai organului de conducere respectiv.

(4) în cazul sanctionării unei societăti civile profesionale, aceeasi sanctiune va fi aplicată si asociatului coordonator din vina căruia s-a produs încălcarea prevederilor legale privind desfăsurarea activitătii practicienilor în insolventă.

(5) Necomunicarea în termenul prevăzut la alin. (2) a dovezii de înlocuire cu un alt practician se sanctionează cu excluderea definitivă din Uniune, însotită de pierderea calitătii de practician în insolventă.

Art. 97. - Cumularea a două sanctiuni de suspendare a calitătii de practician în insolventă duce la excluderea din Uniune.

Art. 98. - (1) Se sanctionează pecuniar cu amendă, care se face venit la bugetul Uniunii, fapta prevăzută la art. 92 pct. 11.

(2) Amenda este egală cu suma neachitată Uniunii conform veniturilor reale realizate.

Art. 99. - Se sanctionează cu excluderea definitivă din Uniune, însotită de pierderea calitătii de practician în insolventă, faptele prevăzute la art. 92 pct. 4, 10, 13, 14 si 15.

Art. 100. - Sanctiunea de excludere definitivă din Uniune determină radierea din Tabloul UNPIR si pierderea calitătii de practician în insolventă.

Art. 101. - (1) Abaterile disciplinare săvârsite de membrii unei filiale se analizează de către comisia de disciplină a acesteia, în primă instantă si în complet de 3 membri, care aplică sanctiunile prevăzute la art. 69 alin. (1) din O.U.G., potrivit limitelor stabilite la art. 93-100.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) membrii titulari ai Consiliului de conducere al filialei si ai comisiei de disciplină a filialei, ale căror abateri disciplinare se judecă în primă instantă de Comisia superioară de disciplină, în complet de 3 membri.

(3) Contestatiile împotriva hotărârilor comisiei de disciplină a filialei se depun la filiala din care face parte comisia care a aplicat sanctiunea, în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, sub sanctiunea decăderii, si se solutionează de Comisia superioară de disciplină.

(4) împotriva deciziei Comisiei superioare de disciplină se poate formula actiune în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicare.

(5) Regulamentul privind procedura disciplinară este prevăzut în anexa nr. 3.

 

CAPITOLUL XIV

Dispozitii finale

 

Art. 102. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul statut.

 

ANEXA Nr. 1

la statut

 

REGULI

de desfăsurare a examenului pentru dobândirea calitătii de practician în insolventă stagiar

 

Examenul constă într-o probă scrisă, sub forma unui test-grilă.

În functie de numărul candidatilor, comisia de pregătire a examenului va putea decide desfăsurarea examenului în mai multe serii. Organizatorii examenului vor putea pune la dispozitia candidatilor, la intrarea în sală, unele detalii privind desfăsurarea acestuia.

Lucrările vor fi notate de la 1 la 10, proportional cu punctajul obtinut. Nota minimă de promovare a examenului este 7.

Rezultatele examenului vor fi afisate la sediul Uniunii si al fiecărei filiale, pentru candidatii respectivi, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data sustinerii acestuia.

Contestatiile asupra rezultatelor examenului vor putea fi depuse la Secretariatul general al Uniunii, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la afisarea lor, prin fax sau având data postei în acest termen. Transmiterea contestatiilor prin postă se va efectua doar prin posta rapidă sau prioripost.

Contestatiile vor fi analizate în cel mult 15 zile de la data expirării termenului de depunere a contestatiilor, de către o comisie formată din 3 membri desemnati de Consiliul national de conducere al Uniunii. Pentru toate contestatiile primite se va proceda la reprocesarea grilelor. Activitatea Comisiei de analizare a contestatiilor încetează la data semnării procesului-verbal.

Presedintele Comisiei de analizare a contestatiilor este, de regulă, prim-vicepresedintele Consiliului national de conducere al Uniunii.

Rezultatele contestatiilor vor fi afisate la sediul Uniunii.

 

ANEXA Nr. 2

la statut

 

METODOLOGIE

de atestare a calificării de practician în insolventă si a calitătii de membru al Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventă din România (Uniune)

 

Aprobarea cererii privind exercitarea în România a profesiei de practician în insolventă si dobândirea calitătii de membru al Uniunii se realizează potrivit următoarelor 3 etape, în conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările si completările ulterioare, si în temeiul art. 26 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitătii practicienilor în insolventă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 254/2007, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G.

A. Etapa de informare

Scrisoarea de informare adresată Uniunii de către solicitant se transmite Secretariatului general al Uniunii, care va furniza datele cu privire la mijloacele de pregătire (cerere-tip de solicitare a accesului la profesie, cu lista documentelor care trebuie să însotească cererea, tematica si bibliografia orientativă pentru proba de aptitudini).

B. Etapa de evaluare:

1. cererea de solicitare a accesului la profesia de practician în insolventă (formular-tip), în care sunt mentionate documentele necesare ce se anexează;

2. fotografie tip pasaport;

3. curriculum vitae - original semnat;

4. pasaport - copie xerox (fără legalizare);

5. certificatul (atestatul) organismului profesional sau al autoritătii publice din statul al cărui cetătean este solicitantul sau, după caz, unde acesta îsi are domiciliul ori sediul profesional, cu legalizarea în original efectuată în statul respectiv si cu traducere autorizată (efectuată de un notar public din România), ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberării lor;

6. diploma emisă de o universitate sau de un colegiu universitar, prin care se certifică încheierea de către titular a unui ciclu de studii superioare cu durata minimă de 3 ani, în copie legalizată, cu legalizarea în original efectuată în statul respectiv si cu traducere autorizată (efectuată de un notar public din România) - ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberării lor;

7. certificat de onorabilitate eliberat de autoritătile competente sau declaratie dată în fata unei autorităti competente din statul de origine sau de provenientă al solicitantului, în copie legalizată, cu legalizarea în original efectuată în statul membru al Uniunii Europene si cu traducere autorizată (efectuată de un notar public din România), ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberării lor;

8. declaratie pe propria răspundere dată la un birou notarial din România, reprezentând angajamentul de a nu desfăsura alte activităti în afara celei de practician în insolventă, ceea ce i-ar atrage situatia de incompatibilitate cu practicarea profesiei;

9. efectuarea unui stagiu de adaptare de un an.

C. Etapa înscrierii în Tabloul UNPIR:

1. cererea de înscriere în Tabloul UNPIR;

2. depunerea jurământului scris, cu textul prevăzut de art. 32 alin. (4)dinO.U.G.;

3. atestatul de asigurare profesională, conform art. 26 din O.U.G. (copie, cu legalizarea în original);

4. achitarea taxei de înscriere în Tabloul UNPIR.

 

notă:

Pentru practicienii în insolventă din statele care nu apartin Uniunii Europene, documentatia va contine si conventia bilaterală încheiată de Uniune cu organismul profesional similar din tara în care solicitantul are domiciliul.

 

ANEXA Nr. 3

la statut

 

REGULAMENT

privind procedura disciplinară

 

1. Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Protectia onoarei si a prestigiului profesiei, respectarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitătii practicienilor în insolventă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 254/2007, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G., a Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician în insolventă si a deciziilor obligatorii ale organelor profesiei sunt încredintate organelor constituite potrivit dispozitiilor legale.

(2) Fapta săvârsită de membrul Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventă din România (Uniune), prin care se încalcă dispozitiile O.U.G., ale Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician în insolventă, hotărârile obligatorii ale organelor profesiei, si care este de natură să prejudicieze onoarea ori prestigiul profesiei sau al corpului practicienilor în insolventă, constituie abatere disciplinară si se sanctionează.

(3) Constituie abatere disciplinară grava încălcare a dispozitiilor O.U.G. si ale Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician în insolventă ce prevăd expres o astfel de calificare.

Art. 2. - (1) Răspunderea disciplinară a membrului Uniunii nu exclude răspunderea civilă, penală, contraventională sau administrativă.

(2) Actiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârsirii abaterii.

(3) Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstantă agravantă, care va fi luată în considerare la aplicarea sanctiunii.

Art. 3. - Comisiile de disciplină ale filialelor Uniunii sunt obligate sa tină evidenta sanctiunilor disciplinare aplicate fiecărui membru al acesteia si să comunice situatia disciplinară a practicianului, la cererea organelor profesiei, constituite potrivit legii.

Art. 4. - Instantele disciplinare sunt:

a) Comisia de disciplină a filialei Uniunii;

b) Comisia superioară de disciplină;

c) Consiliul national de conducere al Uniunii;

d) Congresul Uniunii.

2. Organizarea si functionarea instantelor disciplinare

Art. 5. - (1) în fiecare filială a Uniunii se organizează si functionează o comisie de disciplină, independentă de organele de conducere ale filialei, alcătuită din 3 membri titulari, alesi de adunarea generală a filialei.

(2) Membrii comisiilor de disciplină se aleg dintre practicienii care se bucură de o autoritate profesională si morală deosebită.

Art. 6. - (1) Comisia de disciplină a filialei Uniunii, precum si Comisia superioară de disciplină sunt coordonate de un presedinte ales de către membrii acestora.

(2) Comisia de disciplină a filialei Uniunii, precum si Comisia superioară de disciplină vor desemna un secretar care îndeplineste functia de grefier, calitate în care păstrează, tine evidentele si efectuează lucrările necesare în vederea desfăsurării activitătii comisiilor, sub îndrumarea presedintelui.

(3) Alcătuirea comisiilor de disciplină a filialei Uniunii, programarea sedintelor, organizarea evidentelor si a activitătilor cu caracter administrativ ale acesteia sunt în sarcina presedintelui.

Art. 7. - Comisia de disciplină a filialei Uniunii solutionează, în primă instantă, în complet de 3 membri, abaterile disciplinare săvârsite de membrii Uniunii înscrisi în cadrul acesteia, cu exceptia abaterilor săvârsite de membrii titulari ai comisiei, precum si de membrii consiliului de conducere al filialei.


Art. 8. - Comisia superioară de disciplină solutionează:

a) ca instantă de fond, în complet de 3 membri, abaterile membrilor comisiilor de disciplină ale filialelor, precum si ale membrilor consiliilor de conducere ale filialei;

b) în contestatie, în complet de 3 membri, contestatiile declarate de partea interesată împotriva deciziilor pronuntate de comisiile de disciplină ale filialelor.

Art. 9. - Comisia superioară de disciplină face propuneri de sanctionare disciplinară a membrilor consiliului de conducere al filialei, pe care le supune aprobării Congresului Uniunii.

Art. 10. - Consiliul national de conducere al Uniunii, constituit ca instantă disciplinară, în plenul său, solutionează abaterile comise de membrii Comisiei superioare de disciplină, urmând ca acestea să fie supuse hotărârii Congresului Uniunii.

Art. 11. - Congresul Uniunii, în plenul său, solutionează abaterile comise de membrii consiliilor de conducere ale filialelor, ai Comisiei superioare de disciplină, precum si ai Consiliului national de conducere al Uniunii.

Art. 12. - (1) Membrul comisiei de disciplină a filialei Uniunii care stie că există un motiv de recuzare în privinta sa sau se află în conflict de interese cu vreuna dintre părti trebuie să se abtină de la solutionarea pricinii.

(2) Nu poate lua parte la solutionarea pricinii membrul comisiei de disciplină care a fost desemnat administrator judiciar sau lichidator, avocat, consilier juridic, expert contabil, contabil autorizat, evaluator, auditor financiar, cenzor, arbitru, mediator, conciliator, expert financiar al unei părti din dosar, decât dacă a trecut o perioadă de minimum 2 ani.

(3) De asemenea, nu poate lua parte la solutionarea plângerii membrul comisiei de disciplină, dacă sotul (sotia), o rudă ori afin până la gradul al lll-lea inclusiv a fost desemnată/desemnat administrator judiciar/lichidator sau a reprezentat o parte în cadrul procedurii în care s-a comis fapta supusă analizei, decât dacă a trecut o perioadă de minimum 2 ani.

(4) Prevederile alin. (2) se extind si asupra asociatilor/actionarilor, angajatilor sau colaboratorilor societătii profesionale de insolventă în care membrul comisiei de disciplină îsi desfăsoară activitatea.

Art. 13 . - (1) Când una dintre părti are două rude sau afini până la gradul al lll-lea inclusiv printre membrii comisiei de disciplină, cealaltă parte poate să ceară strămutarea sesizării disciplinare.

(2) Strămutarea pricinii se mai poate cere si pentru motive de bănuială legitimă. Bănuiala se socoteste legitimă ori de câte ori se poate presupune că nepărtinirea membrilor comisiei de disciplină ar putea fi stirbită din cauza conflictului de interese, împrejurărilor pricinii, calitătii părtilor sau conflictelor locale.

(3) Strămutarea se poate dispune si pentru imposibilitatea constituirii completului de analizare a plângerii disciplinare.

(4) Cererea de strămutare se depune la instanta disciplinară imediat superioară.

(5) în caz de admitere, solutionarea sesizării disciplinare se trimite unei alte comisii disciplinare de acelasi grad.

(6) Hotărârea de strămutare se dă fără motivare si nu este supusă niciunei căi de atac.

Art. 14. - În cazul în care, din cauza abtinerii sau din alte motive, comisia de disciplină va fi nevoită să solutioneze cauza cu un număr mai mic de 3 membri, se va convoca un membru supleant. Niciodată comisia de disciplină nu va functiona cu un număr mai mic de 3 membri.

Art. 15. - În intervalul cuprins între data formulării propunerilor de sanctionare a unor membri ai consiliului de conducere al filialei, ai Consiliului national de conducere al Uniunii si, respectiv, ai Comisiei superioare de disciplină si data întrunirii primului Congres al Uniunii, persoanele în cauză sunt suspendate din functie, locul lor fiind ocupat de unul dintre membrii supleanti ai respectivului organ.

3. Sesizarea comisiei de disciplină a filialei Uniunii

Art. 16. - (1) Orice cerere adresată comisiei de disciplină a filialei Uniunii trebuie să fie făcută în scris, să cuprindă numele, domiciliul sau resedinta părtilor, după caz, denumirea si sediul societătii, abaterea săvârsită de membrul Uniunii si semnătura. Lipsa numelui, domiciliului sau resedintei părtilor duce la respingerea reclamatiei formulate.

(2) Lipsa calitătii de membru al Uniunii a persoanei reclamate duce la respingerea actiunii.

(3) Plângerea îndreptată împotriva unui membru al Uniunii se adresează comisiei de disciplină a filialei Uniunii din care acesta face parte.

(4) Atât Comisia superioară de disciplină, dar în special comisiile de disciplină ale filialelor Uniunii au obligatia de a monitoriza mass-media locală si natională privind eventualele abateri săvârsite de membrii Uniunii, caz în care se autosesizează.

(5) Comisiile de disciplină ale filialelor Uniunii pot fi sesizate de presedintele Uniunii, Consiliul national de conducere al Uniunii sau de consiliul de conducere al filialei.

Art. 17. - (1) Cercetarea abaterii disciplinare se va face cu celeritate.

(2) Cercetările se efectuează după convocarea în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, a membrului Uniunii cercetat, trimisă la domiciliul/sediul său profesional înscris în Tabloul UNPIR. Convocarea se poate face si prin înstiintare în scris printr-un mijloc de comunicare ce asigură conservarea dovezii si a datei la care s-a făcut înstiintarea ori prin luarea la cunostintă prin semnătură.

(3) Cercetarea se efectuează numai după efectuarea demersurilor mentionate la alin. (2). Membrul Uniunii cercetat poate da explicatii scrise.

(4) Refuzul de a da curs convocării nu împiedică desfăsurarea actiunii disciplinare.

(5) în cursul cercetărilor, presedintele comisiei de disciplină a filialei Uniunii va convoca în vederea ascultării persoana care a formulat plângerea, precum si orice alte persoane ale căror declaratii pot elucida cazul, va dispune efectuarea de verificări de înscrisuri si va culege informatii prin mijloacele prevăzute de lege.

4. Desfăsurarea sedintelor comisiilor de disciplină

Art. 18. - Solutionarea sesizării disciplinare de către comisiile de disciplină ale filialelor Uniunii se desfăsoară după cum urmează:

- se ascultă părtile si se administrează probele;

- în caz de amânare a solutionării cauzei, se redactează o încheiere, arătându-se motivele care au determinat amânarea, încheierea se semnează de către presedintele completului.

Art. 19. - (1) în fata instantei disciplinare membrul Uniunii se va înfătisa personal sau prin reprezentantul legal. Membrul Uniunii poate fi asistat de un apărător ales.

(2) Sedinta instantei disciplinare nu este publică.

(3) Lipsa părtilor regulat citate nu împiedică solutionarea, instanta disciplinară putându-se pronunta pe baza actelor si a dovezilor administrate în cauză.

(4) Instanta disciplinară hotărăste cu majoritate de voturi si pronuntă o decizie disciplinară.

(5) La stabilirea sanctiunii se va tine seama de gravitatea faptei, de cauzele si împrejurările în care aceasta a fost săvârsită, de gradul de vinovătie a practicianului, dacă acesta a avut si alte abateri în trecut, precum si de urmările abaterii.

Art. 20. - (1) Decizia disciplinară este obligatorie fată de părti si de organele profesiei, de la data pronuntării sau comunicării dacă partea nu a fost prezentă la data pronuntării.

(2) Decizia comisiei de disciplină a filialei Uniunii se va comunica părtilor în cauză.


(3) Contestatiile declarate împotriva măsurilor luate de comisia de disciplină a filialei Uniunii se depun la filiala din care face parte comisia care a aplicat sanctiunea, în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, sub sanctiunea decăderii. După declararea contestatiei, comisia de disciplină a filialei Uniunii, care a pronuntat hotărârea, va înainta contestatia, împreună cu dosarul cauzei, instantei disciplinare superioare.

(4) Hotărârile comisiilor de disciplină produc efecte juridice din momentul pronuntării dacă partea a fost prezentă sau din momentul comunicării dacă partea nu a fost prezentă la momentul pronuntării. Simpla exercitare a căii de atac nu suspendă efectele hotărârii atacate în lipsa unei decizii de suspendare a efectelor hotărârii atacate.

5. Suspendarea. Perimarea. Reabilitarea

Art. 21. - (1) Instanta disciplinară va suspenda solutionarea sesizării:

a) când ambele părti o cer;

b) dacă niciuna dintre părti nu se înfătisează la termenul stabilit pentru solutionarea sesizării.

(2) Cu toate acestea, pricina se solutionează dacă una dintre părti a cerut în scris acest lucru în lipsă.

Art. 22. - (1) Instanta disciplinară poate dispune suspendarea sesizării:

a) când dezlegarea pricinii depinde, în totul sau în parte, de existenta ori neexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecăti;

b) când s-a început urmărirea penală pentru o infractiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să se pronunte.

(2) Suspendarea va dăinui până când hotărârea pronuntată în pricina care a motivat suspendarea a devenit irevocabilă.

Art. 23. - Solutionarea sesizării disciplinare reîncepe prin cererea de redeschidere făcută de una dintre părti.

Art. 24. - Reclamantul poate oricând să renunte la solutionarea sesizării, fie verbal, în sedinta comisiei, fie prin cerere scrisă.

Art. 25. - (1) Orice sesizare disciplinară se perima de drept dacă a rămas în nelucrare, din vina părtii, timp de un an.

(2) Cursul perimării este suspendat atât timp cât dăinuieste suspendarea pronuntată în baza art. 21 alin. (1).

(3) în cazul art. 22 alin. (1), cursul perimării este suspendat până la 3 luni de la data când s-au solutionat cererile ce au făcut obiectul judecătii sau pronuntării solutiei penale.

(4) Perimarea se constată din oficiu sau la cererea părtii interesate.

Art. 26. - Persoana fizică sau juridică se reabilitează de drept în termen de un an de la terminarea executării sanctiunii.

 

ANEXA Nr. 4

la statut

 

NIVELUL TAXELOR

pentru operatiunile legate de Registrul formelor de organizare

 

Se vor percepe taxe pentru operatiunile legate de Registrul formelor de organizare pentru:

 

A. Pentru societătile profesionale:

 

1. cerere disponibilitate denumire/optiune denumire

50 lei

2. cerere înregistrare societate profesională/înregistrare

400 lei

3. eliberare certificat de înregistrare

200 lei

4. cerere de îndreptare eroare materială/operare/dovada

30 lei

5. cerere de furnizare informatii/extras registru

100 lei

6a) cerere de eliberare acte/duplicat certificat de înregistrare

50 lei

6b) cerere de eliberare acte/copii certificate

50 lei/act

7. cerere de preschimbare certificat de înregistrare

100 lei

B. Pentru cabinetele individuale si cabinete asociate:

 

1. cerere de înregistrare cabinet/cabinete asociate

200 lei

2. eliberare certificat de înregistrare

100 lei

3. cerere de îndreptare eroare materială/operare/dovada

30 lei

4. cerere de furnizare informatii/extras registru

100 lei

5a) cerere de eliberare acte/duplicat certificat de înregistrare

50 lei

5b) cerere de eliberare acte/copii certificate

50 lei

6. cerere de preschimbare certificat de înregistrare

50 lei

 

ANEXA Nr. 5

la statut

 

NIVELUL TAXELOR SI COTIZATIILOR,

precum si plafonul minim de asigurare profesională

CAPITOLUL I

Nivelul taxelor si cotizatiilor

 

Art. 1. - Taxa de înscriere la examenul de dobândire a calitătii de practician în insolventă va fi de 800 lei.

Art. 2. - Taxa de verificare a cererii si a documentelor doveditoare pentru persoanele care cer înscrierea în Uniune fără examen si cu scutire de stagiu va fi de 500 lei.

Art. 3. - Taxa de înscriere în Tabloul UNPIR va fi de:

a) 800 lei pentru persoane fizice care au promovat examenul de acces în profesie;

b) 6.000 lei pentru persoanele fizice care beneficiază de înscrierea în profesie cu scutire de examen si stagiu de pregătire profesională;

c) 1.000 lei pentru persoane juridice.


Art. 4. - (1) Cotizatia anuală este de:

a) 600 lei pentru persoane fizice compatibile;

b) 400 lei pentru persoane fizice incompatibile.

(2) Taxa anuală pentru persoanele juridice este de 2.000 lei. Art. 5. - Taxa de sustinere a examenului de definitivat în profesie este de 500 lei.

 

CAPITOLUL II

Plafonul minim de asigurare profesională

 

Art. 6. - Plafonul minim de asigurare profesională pentru persoanele fizice române, înscrise în subsectiunile IB si IC ale Tabloului UNPIR, este de 30.000 lei.

Art. 7. - Plafonul minim de asigurare profesională pentru persoanele juridice, înscrise în subsectiunea NA a Tabloului UNPIR, este de 200.000 lei.

Art. 8. - Plafonul minim de asigurare profesională pentru persoanele fizice străine, înscrise în subsectiunea a lII-a a Tabloului UNPIR, este de 30.000 lei.

Art. 9. - Plafonul minim de asigurare profesională pentru persoanele juridice străine, înscrise în subsectiunea a IV-a a Tabloului UNPIR, este de 200.000 lei.

 

ANEXA Nr. 6

la statut

 

ACTE

de constituire a cabinetelor individuale, contracte de societate, contracte de asociere cabinete (modele)

DECIZIE

DE ÎNFIINTARE a cabinetului individual de practician în insolventă

....................................................................

 

- model -

 

Subsemnatul ........................................., numele purtat anterior .........................., B.I./C.I. seria ....... nr. ......................., eliberat/eliberată de ................................., la data de ..........., cod numeric personal ....................., domiciliat în .........................., str. .....................nr. ...., bl. ..., et. ..., ap. ..., sectorul ......judetul ................., practician în insolventă definitiv, înscris în Tabloul UNPIR sub nr. .......din data de ..............., în calitate de practician în insolventă titular,

înfiintez,

în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitătii practicienilor în insolventă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 254/2007, cu modificările si completările ulterioare, si a Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician în insolventă, cabinetul individual de practician în insolventă cu:

1. Denumirea...........................................

2. Sediul profesional al cabinetului este în ..............................., str. ..................nr. ..., bl. ..., et. ....., ap. ....., sectorul ......., judetul ......................., cod postal ............, telefon .............

3. Aportul la constituirea patrimoniului de afectatiune profesională necesar cabinetului constă în (se descriu aportul, valoarea, actul sau modalitatea de dobândire):

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

4. Practicieni în insolventă colaboratori:

- domnul/doamna .................................., practician în insolventă, definitiv/stagiar, înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR sub nr. ...................din data de .......................;

- domnul/doamna .................................., practician în insolventă, definitiv/stagiar, înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR sub nr. ...................din data de .......................;

- domnul/doamna .................................., practician în insolventă, definitiv/stagiar, înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR sub nr. ...................din data de .......................

Mă angajez să achit întocmai si la termen taxele, cotizatiile si contributiile profesionale ce îmi revin, precum si să închei asigurarea profesională conform legislatiei în vigoare.

 

Data ...............

Semnătura .................

 

CONTRACTUL DE SOCIETATE

al societătii civile profesionale cu răspundere limitată

 

- model –

 

Subsemnatii:

- domnul/doamna ............................................., numele purtate anterior ........................, B.I./C.I. seria .......nr. ................, eliberat/eliberată de .......................la data de ......................, cod numeric personal .................., născut/născută în ..................... la data de ..........., domiciliat/domiciliată în ............................., înscris/înscrisă în Tabloul UNPIRÎn data de ..................si practician în insolventă definitiv din data de ................;


- domnul/doamna ...................................., numele purtate anterior .................., B.I./C.I. seria ...... nr. ............., eliberat/eliberată de .....................la data de ............, cod numeric personal ........................, născut/născută în ............................. la data de .........., domiciliat/domiciliată în .............................., înscris/înscrisă în Tabloul UNPIRÎn data de .................si practician în insolventă definitiv din data de ................,

au convenit constituirea unei societăti civile profesionale cu răspundere limitată, supusă reglementărilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitătii practicienilor în insolventă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 254/2007, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G., si de Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician în insolventă, denumit în continuare Statut, după cum urmează:

 

TITLUL I

Denumire, sediu, formă, emblemă, obiect, scop, durată

ARTICOLUL 1

Denumire

 

În concordantă cu Dovada de rezervare denumire nr. ......./........., societatea este denumită ............................. societate civilă profesională cu răspundere limitată (SPRL, IPURL).

În toate actele, scrisorile, publicatiile si alte documente emise de societate, denumirea societătii va fi urmată de initialele societate civilă profesională cu răspundere limitată (SPRL, IPURL).

 

ARTICOLUL 2

Sediu

 

Sediul principal al societătii este situat în .............................

Societatea îsi poate constitui filiale care se înregistrează în Registrul formelor de organizare.

 

ARTICOLUL 3

Formă

 

Prezenta societate este înfiintată ca o societate civilă profesională de practicieni în insolventă, cu răspundere limitată, compusă din subsemnatii practicieni în insolventă înscrisi în Tabloul UNPIR, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I bis, nr. ......... din ......................, ca practicieni în

insolventă definitivi:

-........................................................................- asociat;

-........................................................................- asociat;

-........................................................................- asociat.

 

ARTICOLUL 4

Emblemă

 

Emblema societătii reprezintă (descrierea elementelor componente ale desenului): ................................ si este redată în anexa la prezentul act constitutiv.

 

ARTICOLUL 5

Obiect

 

Societatea are ca obiect unic de activitate exercitarea în comun a profesiei de practician în insolventă conform O.U.G. si Statutului.

 

ARTICOLUL 6

Scop profesional

 

Fiecare asociat, practician colaborator si practician salarizat în interiorul profesiei îsi angajează răspunderea profesională numai în limitele aportului social subscris si vărsat.

 

ARTICOLUL 7

Durată

 

Societatea se constituie pentru o durată de ................ ani din momentul înscrierii sale în Registrul formelor de organizare, tinut de Secretariatul general al Uniunii.

 

TITLUL II

Aport social

ARTICOLUL 8

Compunerea patrimoniului social

 

1. Aportul social de minimum 3.500 lei este constituit din numerar............si în natură, evaluat la .................. lei.

2. Aportul social este compus după cum urmează:

- domnul/doamna ................, aport în bunuri/numerar/ clientelă/industrie: ............ lei;

- domnul/doamna ................, aport în bunuri/numerar/ clientelă/industrie: ............ lei;

- societatea ........................, aport în bunuri/numerar/ clientelă/industrie: ............ lei.

3. Aporturile în bunuri/clientelă/industrie ale asociatilor sunt constituite din următoarele:

- .................................., evaluat de către evaluatorul autorizat, domnul .........................., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. ........... din data de .................., la valoarea de ............lei;

- .................................., evaluat de către evaluatorul autorizat, domnul .........................., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. ........... din data de .................., la valoarea de ............lei;

- .................................., evaluat de către evaluatorul autorizat, domnul .........................., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. ........... din data de .................., la valoarea de ............lei.

 

ARTICOLUL 9

Repartizare

 

Aportul social este divizat în ........părti sociale a câte ............ lei fiecare, integral subscrise si vărsate de către asociati, potrivit aporturilor mentionate la art. 8, astfel:

- domnul .......... părti sociale, reprezentând .......% din părtile sociale;

- domnul .......... părti sociale, reprezentând .......% din părtile sociale.

 

ARTICOLUL 10

 

Patrimoniul social a fost vărsat integral la data constituirii societătii.

 

TITLUL III

Adunarea generală

 

ARTICOLUL 11

Adunările generale

 

1. Adunarea generală reprezintă totalitatea asociatilor si deciziile luate sunt obligatorii pentru toti asociatii.

2. Fiecare parte socială subscrisă si vărsată dă dreptul la un vot.

3. Asociatii nu pot fi reprezentati în adunarea generală decât de alti asociati.

4. Adunările generale se convoacă de oricare dintre asociati prin orice mijloace care să poată proba realizarea convocării cu minimum 5 zile înainte de data tinerii lor.

5. Adunarea generală se va întruni la sediul principal al societătii sau, cu acordul unanim al asociatilor, în orice alt loc.

6. Hotărârile adunărilor generale se iau prin votul asociatilor reprezentând majoritatea părtilor sociale/sau ............................

7. Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar acordul unanim al asociatilor.

 

ARTICOLUL 12

Atributiile adunării generale

 

Principalele atributii ale adunării generale sunt:

a) repartizarea venitului net al societătii;

b) mărirea sau reducerea aportului social;

c) fuziunea;

d) schimbarea denumirii societătii;

e) schimbarea sediului principal;

f) crearea sau anularea părtilor de industrie;

g) primirea de noi asociati;

h) excluderea asociatului/asociatilor; i) alegerea asociatului practician în insolventă coordonator al societătii;

j) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor; k) orice modificare a statutului societătii.

 

ARTICOLUL 13

Procedura adunării generale si procesele-verbale

 

1. Adunările generale sunt prezidate de asociatul coordonator.

2. Procesul-verbal va fi întocmit de secretarul adunării generale, desemnat dintre asociati, si va cuprinde: data, locul, prezenta, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotărârile luate, voturile exprimate pentru fiecare hotărâre. Procesul-verbal va fi semnat de asociatii prezenti.

3. Lucrările adunării generale se consemnează într-un registru numerotat si parafat de coordonatorul societătii.

 

TITLUL IV

Coordonarea activitătii

ARTICOLUL 14

Coordonarea

 

1. Societatea este coordonată de un asociat sau asociati practicieni în insolventă coordonatori, membri compatibili. Acestia sunt numiti prin hotărârea asociatilor ce detin împreună mai mult de jumătate din aportul social pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.

2. Societatea poate fi coordonată de mai multi asociati coordonatori care formează un consiliu de coordonare pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.

3. Mandatul asociatului/Consiliului de coordonare este de ..............ani.

4. Calitatea de practician în insolventă coordonator încetează prin revocare, deces, demisie, retragere voluntară din societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea adunării asociatilor.

 

ARTICOLUL 15

Desemnarea asociatului practician în insolventă coordonator

 

Domnul/Doamna ................................................. este desemnat/desemnată începând cu data de ............................ ca fiind asociatul practician în insolventă coordonator al societătii, membru compatibil.

 

ARTICOLUL 16

Drepturile si obligatiile practicianului în insolventă coordonator

 

1. Practicianul în insolventă coordonator reprezintă societatea în raporturile cu tertii.

2. Actele de înstrăinare cu privire la drepturile si bunurile societătii se încheie numai cu autorizarea prealabilă a asociatilor conform art. 11. Asociatii pot fixa un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi înstrăinate de către asociatul coordonator fără a fi necesară autorizarea prealabilă.

3. Raporturile dintre practicianul în insolventă coordonator si ceilalti practicieni în insolventă ai societătii nu implică nicio subordonare în plan profesional.

 

ARTICOLUL 17

Remunerare

 

Practicianul în insolventă coordonator poate fi remunerat potrivit hotărârii adunării generale.

 

ARTICOLUL 18

Drepturile si obligatiile Consiliului de coordonare

 

Consiliul de coordonare reprezintă societatea în relatiile cu tertii.

 

TITLUL V

Conturile si informarea asociatilor cu privire la rezultatele obtinute de societate

 

ARTICOLUL 19

Exercitiul financiar

 

Exercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie si se sfârseste la data de 31 decembrie ale fiecărui an, cu exceptia primului an, când începe la data înfiintării si durează până la 31 decembrie.

 

ARTICOLUL 20

Conturile si informarea asociatilor

 

Operatiunile în conturile bancare ale societătii sunt efectuate de practicianul în insolventă coordonator, singur, alături sau împreună cu alte persoane desemnate prin hotărârea adunării generale.

 

ARTICOLUL 21

Repartizarea venitului

 

1. Venitul net al societătii va fi stabilit după scăderea din totalul veniturilor a cheltuielilor deductibile, în conformitate cu prevederile legale, urmând a fi repartizat către asociati.


2. După deducerea tuturor celorlalte obligatii si contributii care pot greva venitul net al societătii, repartizarea rezultatelor financiare rămase se va face astfel:

- cota alocată detinătorilor părtilor sociale în numerar........;

- cota alocată detinătorilor părtilor sociale în natură...........;

- cota alocată detinătorilor părtilor de industrie.................;

- cota alocată pentru constituirea unor fonduri alte alocări (premiere, provizioane de risc, rezervă, investitii etc.) ..............

 

TITLUL VI

Cesiunea si transmiterea părtilor sociale

ARTICOLUL 22

Cesiunea părtilor sociale

 

1. Cesiunea părtilor sociale poate fi făcută numai către practicieni în insolventă definitivi, în conditiile O.U.G. si ale Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician în insolventă.

2. Cesiunea între asociati este liberă.

3. Părtile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim si exprimat în scris al asociatilor.

4. Oricare asociat îsi poate exercita dreptul de preemptiune în termen de 30 de zile de la primirea notificării ofertei de cesiune. În caz de concurs între asociati, la pret egal, este preferat asociatul care doreste să achizitioneze numărul total de părti sociale ofertate sau, în lipsă după caz, asociatii vor achizitiona părtile sociale proportional cu cotele detinute la părtile sociale.

5. În cazul transmiterii părtilor sociale, al retragerii sau decesului unui asociat, toate bunurile împreună cu orice drepturi, inclusiv clientelă, aduse ca aport social la patrimoniul societătii de respectivul asociat, rămân proprietatea societătii sau.............................................................................................

 

ARTICOLUL 23

Notificarea cesiunii

 

1. Asociatul care intentionează să cedeze părtile sociale este obligat să notifice intentia sa, cu minimum 30 de zile anterior transmiterii, către toti asociatii.

2. În caz de neexercitare a dreptului de preemptiune, cesiunea poate fi făcută către practician/practicienii neasociat/neasociati, fără ca ceilalti asociati să se poată opune, dispozitiile art. 22 pct. 2 nefiind aplicabile.

3. Oferta notificată este irevocabilă pe toată durata ei de valabilitate.

 

ARTICOLUL 24

Retragerea asociatilor

 

1. Asociatul se poate retrage oricând din societate, cu conditia de a notifica, în scris, celorlalti asociati si filialei Uniunii din care face parte intentia de retragere cu cel putin 3 luni înainte.

2. La împlinirea termenului prevăzut în notificare, Registrul formelor de organizare va lua act de retragerea asociatului, operând modificările corespunzătoare în evidentele sale.

3. În caz de neîntelegere cu privire la desocotirea consecutivă a retragerii, se aplică corespunzător următoarele prevederi ale prezentului contract.

4...........................................................................................

5...........................................................................................

 

ARTICOLUL 25

Încetarea calitătii de asociat

 

1. Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de practician în insolventă, asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub interdictie are la dispozitie un termen de 3 luni pentru cesionarea părtilor sociale, în conditiile prevăzute în prezentul titlu.

2. În cazul în care, la expirarea acestui termen, cesiunea nu a avut loc, părtile sociale se vor anula, iar contractul se va modifica corespunzător.

 

ARTICOLUL 26

Decesul asociatului

 

1. La data decesului unui asociat, părtile sociale detinute de acesta se anulează.

2. Părtile semnatare convin că desocotirea dintre asociati si succesorii asociatului decedat se va face potrivit următoarelor reguli:

3. În termen de maximum 3 luni de la data anulării părtilor sociale, asociatii vor proceda după cum urmează:

a) reducerea corespunzătoare a patrimoniului social;

b) emiterea de noi părti sociale, în vederea reconstituirii patrimoniului social la valoarea existentă la momentul decesului;

c) încetarea formei de exercitare a profesiei.

 

ARTICOLUL 27

Alte dispozitii

 

Cesionarii sunt obligati să depună la Registrul formelor de organizare un exemplar original al actului de cesiune.

(Se pot introduce clauze specifice privind retragerea fortată, retragerea voluntară etc.)

 

TITLUL VII

Exercitarea profesiei

ARTICOLUL 28

Activitatea si răspunderea profesională

 

1. Asociatii, practicienii colaboratori si practicienii salarizati în interiorul profesiei exercită profesia de practician în insolventă în numele societătii.

2. Fiecare practician în insolventă răspunde pentru actele profesionale pe care le îndeplineste.

3. Societatea va încheia contracte de asigurare profesională în nume propriu si pentru fiecare practician în insolventă care îsi exercită profesia în cadrul acesteia.

 

ARTICOLUL 29

Suspendarea asociatilor

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

ARTICOLUL 30

Intervenirea cazurilor de incapacitate de exercitare a profesiei

 

............................................................................................................................................................................................

 

TITLUL VIII

Dizolvarea si lichidarea

ARTICOLUL 31

Dizolvarea

 

Societatea se dizolvă în următoarele situatii:

a) prin hotărârea luată în unanimitate de asociati;

b) prin hotărâre judecătorească;

c) prin radierea din profesie a tuturor asociatilor;

d) prin decesul simultan al tuturor asociatilor;

e) prin dobândirea tuturor părtilor sociale de către un singur asociat si păstrarea lor de către acesta o perioadă mai mare de 3 luni;

f) la cererea simultană de retragere din societate formulată de toti asociatii.

 

ARTICOLUL 32

Lichidarea

 

1. Societatea intră în lichidare din momentul dizolvării sale. În toate actele sale se va mentiona “în lichidare”.

2. Asociatii vor desemna un lichidator cu votul cerut pentru numirea practicianului în insolventă coordonator. În caz contrar, acesta va fi numit de către presedintele filialei Uniunii de care apartine societatea.

3. Asociatii vor fi convocati pentru a decide cu privire la rezultatele obtinute de lichidatori, repartizarea activului net si pentru a constata încheierea lichidării.

4. În situatiile în care în societate rămâne un singur asociat pentru o perioadă mai mare de 3 luni, societatea intră în lichidare, cu exceptia cazului în care asociatul rămas decide reorganizarea acesteia.

 

TITLUL IX

Conditia suspensivă si publicitate

ARTICOLUL 33

Conditia suspensivă

 

1. Societatea este constituită între asociati de la data semnării contractului, sub conditia suspensivă a înscrierii sale în Registrul formelor de organizare, tinut de Secretariatul general al Uniunii.

2. După înscrierea societătii, asociatul practician în insolventă coordonator va convoca o adunare generală extraordinară pentru a se constata îndeplinirea tuturor conditiilor cerute pentru începerea activitătii.

 

ARTICOLUL 34

Publicitate

 

1. Acest contract va fi prezentat Secretariatului general al Uniunii în vederea înscrierii în Registrul societătilor profesionale.

2. Prezentul contract a fost redactat astăzi, ......................, în localitatea ............................., într-un număr de ......... exemplare.

 

Semnături:

Asociat: .............................

Asociat: .............................

Asociat: .............................

 

CONVENTIE

de asociere a cabinetelor individuale de practicieni în insolventă (cabinete asociate)

 

- model –

 

Între:

1. Cabinetul individual..................................., reprezentat prin............................................., practician în insolventă titular;

2. Cabinetul individual..................................., reprezentat prin............................................., practician în insolventă titular,

în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitătii practicienilor în insolventă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 254/2007, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G., si a Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician în insolventă, denumit în continuare Statut, s-a convenit asocierea în scopul exercitării în comun a profesiei sub formă de cabinete asociate de practicieni în insolventă.

Pe durata existentei prezentei asocieri, cabinetele individuale au convenit că exercită profesia în numele prezentei asocieri.

 

ARTICOLUL 1

Denumirea asocierii

 

Asocierea este denumită................................., urmată de sintagma “cabinete asociate de practicieni în insolventă”.

 

ARTICOLUL 2

Sediul si durata asocierii

 

1. Sediul asocierii este stabilit în ......................................., str. ................nr. ...., bl. ....., et. ...., ap. ...., sectorul .............., judetul .............., cod postal ........., telefon ............., fax............, e-mail...........................

2. Asocierea se încheie pe o durată de ................ ani (nedeterminată).

 

ARTICOLUL 3

Aporturi în bunuri pentru asociere

 

Pentru functionarea asocierii cabinetele individuale îsi aduc aporturi în bunuri, după cum urmează:

1. Cabinetul individual ....................................... portează:

a) în natură (cu titlu de patrimoniu de afectatiune profesională) următoarele bunuri: ..................................., în valoare de .................lei (valoarea de înregistrare în evidentele financiar-contabile ale asocierii, pentru fiecare bun);

b) în numerar ............................ lei, depusi în contul profesional ............, deschis la ................................................

2. Cabinetul individual ......................................... portează:

a) în natură (cu titlu de patrimoniu de afectatiune profesională) următoarele bunuri: ......................, în valoare de ................ lei (valoarea de înregistrare în evidentele financiar-contabile ale asocierii, pentru fiecare bun);


b) în numerar ............................ lei, depusi în contul profesional .................., deschis la ............................

 

ARTICOLUL 4

Cota de participare la asociere

 

1. Cota de participare la asociere convenită de părti este:

Cabinetul individual...........................-................%;

Cabinetul individual..........................-.................%.

Aporturile prevăzute la art. 3, aporturile în clientelă si activitatea profesională concretă au reprezentat criteriile de stabilire a cotei prevăzute la pct. 1.

2. Toate cheltuielile necesare asocierii (remuneratiile pentru practicienii în insolventă salarizati, salariile, retrocedările de onorarii pentru practicienii în insolventă colaboratori, cheltuielile de întretinere, chirii, amortizări, taxe si impozite aferente bunurilor folosite în interesul asocierii, costul materialelor, consumabile, investitii, utilităti si dotări, precum si orice alte cheltuieli) sunt suportate de către asociere din veniturile realizate de către aceasta.

3. După deducerea cheltuielilor prevăzute la pct. 2 venitul rămas se distribuie între asociati conform cotelor convenite la pct. 1.

4. Asociatii pot conveni înainte de distribuirea prevăzută la pct. 3 constituirea unui fond de rezervă al asocierii.

5. Cota de participare la asociere conferă asociatilor dreptul si obligatia de a încasa venitul si de a suporta pierderea.

 

ARTICOLUL 5

Conducerea si coordonarea asocierii

 

1. Organul de conducere al asocierii este adunarea generală, formată din titularii cabinetelor individuale asociate.

2. Se vor mentiona clauze convenite privind conducerea si coordonarea asocierii, cu respectarea prevederilor O.U.G. si ale Statutului.

- ............................................................................................................................................................................................

- ............................................................................................................................................................................................

 

 

ARTICOLUL 6

Exercitarea profesiei

 

1. Fiecare asociat exercită profesia de practician în insolventă în numele asocierii. În actele sale profesionale va indica denumirea (forma) asocierii.

2. Asociatii vor consacra în beneficiul asocierii întreaga lor activitate profesională si se vor informa reciproc în legătură cu aceasta.

3. Pot fi incluse clauze convenite privind organizarea exercitării profesiei, pentru cazul incapacitătii temporare de exercitare a profesiei, privind răspunderea profesională etc, cu respectarea O.U.G. si a Statutului.

 

ARTICOLUL 7

Încetarea asocierii. Lichidarea asocierii

 

(Pot fi incluse clauze convenite, cu respectarea O.U.G. si a Statutului.)

- ............................................................................................................................................................................................

- ............................................................................................................................................................................................

 

ARTICOLUL 8

Alte clauze

- ............................................................................................................................................................................................

- ............................................................................................................................................................................................

ARTICOLUL 9

Dispozitii finale

 

1. Prezentul contract va fi înregistrat la Uniune.

2. Încheiat astăzi,............, la................., în .......exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar unul spre a fi înregistrat la Uniune.

Semnăturile practicienilor în insolventă titulari si stampila fiecărui cabinet individual:

1............................................................................................;

2..............................................................................................

 

ANEXA Nr. 7

la statut

 

Formatul Tabloului Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventă din România

 

Sectiunea I: Persoane fizice române - date de identificare

Subsectiunea IA - Practicieni stagiari

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Număr matricol

Data înscrierii în Tabloul UN PIR

Situatii de suspendare a stagiului (perioada)

Domiciliul, telefon, fax, e-mail

0

1

2

3

4

5

 

Subsectiunea IB - Practicieni definitivi organizati în cabinete individuale

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Număr matricol

Data înscrierii în Tabloul UNPIR

Data înregistrării cabinetului

Domiciliul, telefon, fax, e-mail

Mentiuni

0

1

2

3

4

5

6

 

Subsectiunea I C - Practicieni definitivi asociati în societăti profesionale

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Număr matricol

Data înscrierii în Tabloul UNPIR

Asociat la societatea

Din data de

Domiciliul, telefon, fax, e-mail

Mentiuni

0

1

2

3

4

5

6

7

 

Subsectiunea ID - Practicieni definitivi angajati sau colaboratori ai formelor de exercitare a profesiei

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Număr matricol

Data înscrierii în Tabloul UNPIR

Angajat/Colaborator în societatea

Din data de

Domiciliul, telefon, fax, e-mail

Mentiuni

0

1

2

3

4

5

6

7


Sectiunea a II-a: Societăti profesionale - date de identificare

Subsectiunea a II-a A - Societăti profesionale cu personalitate juridică

 

Nr. crt.

Denumirea societătii

Sediul social, numărul de telefon, fax, e-mail

Numărul de înregistrare în Registrul formelor de organizare

Număr matricol

Data înscrierii în Tabloul UNPIR

Mentiuni

0

1

2

3

4

5

6

 

Subsectiunea a II-a B - Filiale ale societătilor profesionale cu personalitate juridică

 

Nr. crt.

Denumirea filialei

Sediul social, număr de telefon, fax, e-mail

Numărul de înregistrare în Registrul formelor de organizare

Angajat/Număr matricol

Data înscrierii în Tabloul UNPIR

Mentiuni

0

1

2

3

4

5

6

 

Sectiunea a III-a: Persoane fizice străine - date de identificare

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Număr matricol

Data înscrierii în Tabloul UNPIR

Domiciliul, telefon, fax, e-mail

Dovada calitătii de practician în lichidare în tara de domiciliu

Conventia bilaterală încheiată cu Uniunea

0

1

2

3

4

5

6

 

Sectiunea a IV-a: Persoane juridice străine - date de identificare

 

Nr. crt.

Denumirea societătii

Adresa sediului central, telefon, fax, e-mail

Număr matricol

Data înscrierii în Tabloul UNPIR

Dovada calitătii de practician în lichidare în tara în care îsi are sediul profesional

Conventia bilaterală încheiată cu Uniunea

0

1

2

3

4

5

6

 

Sectiunea a V-a: Persoane incompatibile - date de identificare

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Număr matricol

Data înscrierii în Tabloul UNPIR

Data intrării în incompatibilitate

Motivul incompatibilitătii

Domiciliul, telefon, fax, E-mail

0

1

2

3

4

5

6

 

Sectiunea a Vl-a: Sanctiuni

 

Nr. crt.

Numele si prenumele sau denumirea societătii

Număr matricol

Data înscrierii în Tabloul UNPIR

Domiciliul sau adresa sediului central, telefon, fax, e-mail

Felul sanctiunii, termenul

Data sanctionării

Organul care a aplicat sanctiunea

0

1

2

3

4

5

6

7

 

Sectiunea a VII-a: Radieri

 

Nr. crt.

Numele si prenumele sau denumirea

societătii

Număr matricol

Data înscrierii în Tabloul UNPIR

Domiciliul sau adresa sediului central

Motivul radierii

Data radierii

Organul care a hotărât radierea

0

1

2

3

4

5

6

7


ANEXA Nr. 8

la statut

 

Formatul Registrului formelor de organizare

 

 

Tip societate

SPRL, IUPRL

Modificare, data

 

 

 

 

 

 

 

Contract societate

număr

 

Act aditional

număr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data

 

 

data

 

 

 

 

 

 

 

 

Sediul social

judet/ sector

oras

str.

nr.

bl.

SC.

et.

ap.

cod postal

din data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schimbare sediu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adrese contact

Telefon

Fax

E-mail

web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

modificări

 

 

 

 

 

Nr.

Lista asociatilor

 

Domiciliu

Alte informatii

Tabloul UNPIR

 

Nume

Prenume

oras

str.

nr.

bl.

SC.

et.

ap.

cod postal

judet

cetătenie

locul nasterii

CNP

Număr matricol

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Filiale

judet/ sector

oras

str.

nr.

bl.

SC.

et.

ap.

cod postal

din data

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducerea societătii

Nume

Prenume

Număr matricol

 

 

Nr.

Organe executive

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Nr.

Asociati coordonatori

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Nr.

Asociatii societătii

Nume

Prenume

Număr matricol

 

1

cabinete

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Nr.

Asociatii societătii

Denumire

Nr. Înregistrare în RSP

 

1

societăti

 

 

 

2

 

 

 

Nr.

Angajati

Nume

Prenume

Număr matricol

 

1

 

 

 

 

 

Nr.

Colaboratori

Nume

Prenume

Număr matricol

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Informatii financiare

pentru anul

2006

2007

2008

2009

2010

 

 

venituri

 

 

 

 

 

 

 

Mentiuni cu privire la forma de exercitare a profesiei

 

 

 

ANEXA Nr. II

 

CODUL DE ETICA PROFESIONALA SI DISCIPLINA

al Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventă din România

CAPITOLUL I

Introducere

 

Art. 1. - Codul de etică profesională si disciplină al Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventă împreună cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitătii practicienilor în insolventă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 254/2007, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G., si Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician în insolventă constituie principalele reguli conform cărora Uniunea Natională a Practicienilor în Insolventă (UNPIR), denumită în continuare Uniunea, si membrii ei îsi desfăsoară activitatea.


Art. 2. - Codul de etică profesională si disciplină cuprinde ansamblul caracteristicilor ce definesc calitatea activitătii profesionale, iar rolul lui este acela de a servi ca linie de conduită practicienilor în insolventă, astfel încât acestia să desfăsoare o activitate competentă si conform unei etici profesionale si discipline corespunzătoare.

 

CAPITOLUL II

Principii fundamentale

 

Art. 3. - Principiile fundamentale care trebuie să fie respectate de către practicianul în insolventă în conduita lui, în relatiile profesionale cu ceilalti, sunt:

a) independenta - în exercitarea profesiei, practicianul în insolventă trebuie să se manifeste liber fată de orice interes care ar putea fi incompatibil cu integritatea si obiectivitatea sa;

b) integritatea morală - în exercitarea activitătii lor, membrii Uniunii vor actiona cu cinste, corectitudine si sinceritate;

c) respectarea secretului profesional- membrii Uniunii vor păstra secretul profesional si vor respecta caracterul confidential al informatiilor obtinute cu ocazia desfăsurării activitătii în calitate de practicieni în insolventă;

d) conflictul de interese - practicienii în insolventă vor evita în exercitarea activitătii lor conflictul de interese;

e) concurenta neloială - membrii Uniunii îsi vor exercita activitatea cu bună-credintă si cu respectarea cerintelor unei concurente loiale;

f) practica anticoncurentială - membrii Uniunii vor evita actele si faptele care au sau pot avea ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei libere între practicienii în insolventă;

g) respectarea prevederilor legale - membrii Uniunii vor respecta legislatia aplicabilă activitătii pe care o desfăsoară;

h) competenta profesională - practicienii în insolventă sunt datori să abordeze cu competentă profesională lucrările pe care le realizează.

 

SECTIUNEA 1

Independenta

 

Art. 4. - Independenta de actiune în exercitarea profesiei de practician în insolventă trebuie să se manifeste liber fată de orice interes care ar putea fi incompatibil cu integritatea si obiectivitatea practicianului.

Art. 5. - (1) Se prezumă a fi încălcată independenta în situatia în care membrul Uniunii angajat, un colaborator al său, sotul (sotia) sau o rudă ori afin până la gradul III se află, simultan sau succesiv, în raporturi juridice susceptibile de a influenta creditorul sau creditorii ce pot decide numirea ori mentinerea sa în pozitia de administrator judiciar sau lichidator într-un dosar de insolventă.

(2) în cazul persoanelor juridice această prevedere se extinde si pentru cazurile în care pierderea independentei este datorată unui angajat sau colaborator al persoanei juridice respective, dar care nu este membru al Uniunii.

(3) Se prezumă a fi încălcată independenta în exercitarea profesiei în situatia în care membrul Uniunii acceptă un onorariu care să fie conditionat de îndeplinirea unei cerinte individuale a unui anumit creditor, conditionarea conducând la încălcarea caracterului unitar concursual si egalitar al procedurii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Integritatea morală

 

Art. 6. - Membrul Uniunii va actiona cu cinste, corectitudine si sinceritate în activitatea sa profesională, în relatiile cu instantele judecătoresti si în relatiile cu ceilalti membri ai Uniunii.

Art. 7. - Prin comportamentul său si calitatea activitătii depuse, fiecare membru al Uniunii va contribui la construirea si întretinerea încrederii publice în institutia practicianului în insolventă, precum si în viabilitatea solutiilor propuse de legislatia aplicabilă.

 

SECTIUNEA a 3-a

Respectarea secretului profesional

 

Art. 8. - Membrii Uniunii vor păstra secretul profesional si vor respecta caracterul confidential al informatiilor obtinute cu ocazia activitătii întreprinse în calitate de practicieni în insolventă, cu exceptia cazurilor în care au obligatia legală sau sunt autorizati în mod expres să le transmită.

Art. 9. - Membrii Uniunii nu vor folosi secretul profesional de care au luat cunostintă în cursul exercitării profesiei nici în beneficiul propriu, nici în beneficiul unor terte părti.

Art. 10. - Se prezumă a fi exceptate de la prevederile secretului profesional toate datele, informatiile si documentele necesare desfăsurării activitătii conform atributiilor legale.

 

SECTIUNEA a 4-a

Conflictul de interese

 

Art. 11. - Conflictul de interese este starea în care se află membrul Uniunii care are un interes personal, de natură patrimonială sau nepatrimonială, care ar putea influenta impartialitatea si obiectivitatea activitătii sale în evaluarea, realizarea si raportarea atributiilor ce îi revin.

Art. 12. - Membrii Uniunii au obligatia să se abtină de la orice fel de conflict de interese si să comunice instantelor, în cazul în care au fost numiti, că nu îsi pot îndeplini obligatiile din cauza acestui conflict, solicitând înlocuirea.

 

SECTIUNEA a 5-a

Concurenta neloială

 

Art. 13. - Practicienii în insolventă sunt obligati să îsi exercite activitatea cu bună-credintă, potrivit uzantelor oneste, cu respectarea intereselor părtilor si a cerintelor concurentei loiale.

Art. 14. - Este interzisă orice faptă de concurentă neloială săvârsită de membrii Uniunii prin:

a) prezentarea de date si informatii incorecte si/sau incomplete cu privire la ei însisi si/sau la capabilitătile lor profesionale si care să fie susceptibile de a induce în eroare tertii interesati;

b) plata, direct sau indirect, către o tertă parte a unui comision, a unei compensatii sau a altui beneficiu cu scopul obtinerii unei numiri într-un dosar;

c) primirea, direct sau indirect, din partea unei terte părti a unui comision, a unei compensatii sau a altui beneficiu pentru acordarea de avantaje din pozitia conferită prin numirea într-un caz;

d) racolarea de personal, respectiv oferta agresivă de angajare a practicienilor în insolventă asociati, colaboratori sau salarizati ori a altor angajati-cheie ai unui concurent;

e) racolarea clientelei, personal sau prin intermediul altor persoane, prin folosirea unor practici si metode contrare uzantelor oneste;


f) divulgarea, achizitionarea sau folosirea unei informatii confidentiale de către un practician în insolventă sau de către colaboratori ori angajati ai acestuia fără consimtământul detinătorului legitim si într-un mod contrar uzantelor cinstite;

g) încheierea de contracte prin care un practician în insolventă asigură serviciile sale unui creditor în mod avantajos, fie pentru a concura cu ceilalti practicieni în insolventă prin preturi reduse, fie pentru a determina creditorul să racoleze si alti clienti pentru practicianul în cauză;

h) comunicarea sau răspândirea în public de către un practician în insolventă de afirmatii asupra firmei sale sau activitătii acesteia, menite să inducă în eroare si să îi creeze o situatie de favoare în dauna unor concurenti;

i) comunicarea, chiar dacă este făcută confidential, sau răspândirea de către un practician în insolventă de afirmatii mincinoase relative la un concurent sau asupra serviciilor sale, afirmatii de natură să dăuneze bunului mers al activitătii practicianului în insolventă concurent;

j) oferirea, promiterea sau acordarea - mijlocit ori nemijlocit - de daruri sau de alte avantaje asociatului, colaboratorului ori salariatului unui practician în insolventă pentru ca acestia să divulge informatii confidentiale sau procedeele de lucru, pentru a cunoaste ori a folosi clientela concurentului sau pentru a obtine alt folos pentru sine ori pentru altă persoană în dauna unui concurent;

k) deturnarea clientelei unui practician în insolventă prin folosirea legăturilor stabilite cu această clientelă în cadrul functiei detinute anterior la acel practician;

l) concedierea sau atragerea unor asociati, colaboratori ori salariati ai unui practician în insolventă în scopul înfiintării unei entităti concurente care să capteze clientii acelui practician sau angajarea asociatilor, colaboratorilor ori salariatilor unui practician în insolventă în scopul dezorganizării activitătii sale;

m) folosirea fără drept a unei firme, denumiri, embleme sau mărci de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de un alt practician în insolventă sau cu o altă formă asociativă de exercitare a profesiei;

n) producerea în orice mod, punerea în circulatie, depozitarea, oferirea spre vânzare sau vânzarea unor servicii sau publicatii purtând mentiuni false privind denumirea, firma, emblema ori marca unui practician în insolventă sau alte tipuri de proprietate intelectuală, în scopul de a-i induce în eroare pe ceilalti practicieni în insolventă si pe creditori;

o) depunerea sau acceptarea, în mod repetat, de oferte de onorariu care nu îndeplinesc prevederile art. 37 alin. (2) din O.U.G.

 

SECTIUNEA a 6-a

Practica anticoncurentială

 

Art. 15. - Este interzisă folosirea de practici anticoncurentiale săvârsite de către membrii Uniunii prin:

a) încheierea de acorduri privind împărtirea pietei serviciilor profesionale;

b) participarea, în mod concertat, prin oferte trucate la licitatii sau la orice alte forme de concurs de oferte, pentru achizitionarea de servicii profesionale;

c) limitarea sau împiedicarea accesului la clientelă si a libertătii exercitării concurentei profesionale oneste între practicieni.

 

SECTIUNEA a 7-a

Respectarea prevederilor legale

 

Art. 16. - Membrii persoane fizice si societăti profesionale vor respecta legislatia aplicabilă activitătii pe care o desfăsoară în calitatea lor de practicieni în insolventă.

Art. 17. - În cazul în care un membru se găseste în una dintre următoarele situatii:

a) este condamnat, definitiv printr-o hotărâre judecătorească, pentru o infractiune economică, cum ar fi: deturnare de fonduri, fals, furt, înselăciune, evaziune fiscală sau, după caz, pentru tentativă, instigare si/sau complicitate la o astfel de faptă;

b) a fost găsit vinovat, definitiv printr-o hotărâre judecătorească, pentru încălcarea prevederilor legislatiei Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, a societătilor comerciale si/sau bancare;

c) a fost condamnat, definitiv si irevocabil printr-o hotărâre judecătorească, pentru orice faptă de natură să determine imposibilitatea continuării activitătii de practician în insolventă;

d) a recunoscut că este vinovat de una dintre faptele prevăzute la lit. a), b) sau c); în acest caz, va aduce de îndată la cunostinta Secretariatului general al Uniunii situatia respectivă.

Art. 18. - Membrii Uniunii nu vor exercita simultan sau succesiv pentru acelasi debitor calitatea de avocat, consilier juridic, auditor financiar, expert contabil, contabil autorizat, evaluator, arbitru, mediator, conciliator, expert judiciar, într-o perioadă de 2 ani.

Art. 19. - Membrii Uniunii vor informa Secretariatul general al Uniunii, în cel mult 30 de zile, cu privire la intrarea în una dintre situatiile de incompatibilitate prevăzute la art. 28 alin. (1) din O.U.G.

Art. 20. - Membrii Uniunii nu vor utiliza, în realizarea atributiilor exclusive ale practicianului în insolventă, mandatari, colaboratori sau salariati care nu au calitatea de practician în insolventă definitiv si compatibil.

Art. 21. - Membrii Uniunii nu vor încredinta administrarea societătii profesionale unei persoane care nu are calitatea de practician în insolventă definitiv si compatibil.

Art. 22. - Membrii Uniunii nu îsi vor desfăsura profesia în acelasi timp în mai multe forme de exercitare a acesteia sau în mai multe entităti profesionale.

Art. 23. - Membrii Uniunii nu îsi vor exercita calitatea de practician în insolventă pentru o persoană juridică la care cel în cauză a detinut calitatea de administrator, asociat, actionar, director sau membru al consiliului de administratie ori alte functii ori pozitii similare, potrivit art. 30 alin. (2) din O.U.G.

Art. 24. - Membrii Uniunii nu vor exercita calitatea de administrator judiciar sau lichidator concomitent cu activităti aferente altor profesii, cu exceptia celor prevăzute la art. 28 alin. (2) din O.U.G.

Art. 25. - Practicienii în insolventă nu vor accepta numirea înaintea expirării termenului prevăzut la art. 29 alin. (1) din O.U.G.

Art. 26. - Practicienii în insolventă nu îsi vor exercita profesia cu încălcarea prevederilor art. 29 alin. (2) si (3) din O.U.G.

Art. 27. - Membrii Uniunii vor respecta prevederile art. 20 din O.U.G., privind cesionarea în termen de cel mult 30 de zile a părtilor sociale detinute de un asociat al societătii civile profesionale devenit incompatibil.

Art. 28. - Membrii Uniunii nu vor transmite cu întârziere mai mare de 30 de zile raportările statistice privind numirile ca administrator judiciar sau lichidator si a declaratiilor de venit, fată de termenele stabilite de art. 15 lit. f) din Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician în insolventă.


Art. 29. - Membrii Uniunii nu vor refuza furnizarea datelor solicitate cu ocazia verificării prin sondaj efectuate de delegatii conducerii filialei în conditiile art. 15 lit. j) din Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician în insoiventă.

Art. 30. - Practicienii în insoiventă înscrisi pe lista coordonatorilor de stagiu atestati nu vor refuza îndeplinirea rolului de coordonator de stagiu, cu exceptia cazului în care refuzul se datorează unui număr de stagiari care depăseste capacitatea coordonatorului.

Art. 31. - Membrii Uniunii vor respecta prevederile art. 40 dinO.U.G.

Art. 32. - Membrii Uniunii nu vor comunica peste termenul prevăzut de art. 9 din Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician în insoiventă schimbările intervenite în forma de exercitare a profesiei.

Art. 33. - Membrii Uniunii nu vor restitui cu întârziere la fondul de lichidare sumele avansate pentru cheltuielile de procedură, peste termenul prevăzut de art. 88 alin. (3) din Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician în insoiventă.

Art. 34. - Membrii Uniunii nu vor solicita decontarea din fondul de lichidare în conditiile în care în averea debitoarei existau bunuri sau sume de bani ce puteau fi valorificate.

Art. 35. - Membrii Uniunii au obligatia de a comunica datele necesare verificării prin sondaj efectuate de către delegatul conducerii filialei, în legătură cu îndeplinirea obligatiilor profesionale.

Art. 36. - Membrii Uniunii au obligatia de a vira procentul de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insoiventă către filiala Uniunii, prevăzut la art. 4 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 37. - Membrii Uniunii au obligatia de a comunica datele necesare comisiei de cenzori a filialei în vederea verificării situatiei virării către filiala Uniunii a procentului de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insoiventă.

Art. 38. - Membrii Uniunii vor comunica modificările intervenite în forma de exercitare a profesiei, prevăzute la art. 24 alin. (6) dinO.U.G.

Art. 39. - Societatea civilă profesională care, din orice motive, rămâne cu un singur asociat are obligatia transformării acesteia în altă formă de organizare profesională, în interval de 3 luni.

Art. 40. - Practicianul în insoiventă stagiar va respecta prevederile art. 33 alin. (2) si (3) din O.U.G.

Art. 41. - Membrii Uniunii au obligatia de a participa la cursurile de pregătire profesională continuă.

 

SECTIUNEA a 8-a

Competenta profesională

 

Art. 42. - Membrii Uniunii vor aborda cu competentă profesională activitatea desfăsurată si vor arăta preocupare pentru sporirea prestigiului profesiei, manifestând retinere la angajarea unor lucrări pe care nu le pot realiza în bune conditii.

 

CAPITOLUL III

Comportamentul profesional

 

Art. 43. - Membrii Uniunii vor adopta un comportament de natură să contribuie la cresterea prestigiului profesiei prin:

a) devotament fată de profesia aleasă;

b) efort profesional de îmbunătătire continuă a practicilor profesionale;

c) instruire si perfectionare profesională si asigurarea conditiilor pentru cresterea experientei persoanelor cu care colaborează;

d) spirit de echipă, curajul opiniilor si onestitate.

Art. 44. - Deontologia profesională - toti membrii definiti în conformitate cu art. 2 si 3 din O.U.G. trebuie să se abtină, chiar în afara exercitării profesiei lor, de la orice încălcări ale legilor, regulamentelor si regulilor profesionale si de la orice actiuni contrare independentei si onoarei sau care sunt susceptibile să aducă stirbirea demnitătii Uniunii si membrilor săi.

Art. 45. - Membrii Uniunii pot face uz numai de titlurile sau diplomele eliberate de institutii de învătământ autorizate.

Art. 46. - Practicienii în insoiventă pot să îsi facă publicitate profesională, cu respectarea următoarelor reguli:

a) prezentarea corectă a experientei profesionale;

b) informarea asupra serviciilor oferite pentru obtinerea numirii ca administrator judiciar sau lichidator;

c) evitarea oricărei mentiuni care să aducă atingere intereselor altor practicieni în insoiventă;

d) evitarea oricărei referiri la onorariile practicate de către alti practicieni în insoiventă.

 

CAPITOLUL IV

Etica exercitării profesiei

 

Art. 47. - Membrii Uniunii pot folosi în corespondenta lor mentiunea apartenentei la Uniune, dar nu sigla sau emblema Uniunii.

Art. 48. - (1) Membrii Uniunii nu pot acorda consultantă tertilor în probleme de specialitate din domeniul insolventei care se referă la sau au legătură cu societătile comerciale cu care acestia se află în raporturi contractuale ori de mandat legal, cu exceptia cazurilor prevăzute de lege.

(2) Un membru al Uniunii nu poate colabora, în cadrul activitătilor si operatiunilor pe care le desfăsoară ca practician, cu un coleg, membru al Uniunii, care este suspendat pe perioada sanctiunii.

Art. 49. - Orice membru al Uniunii care activează ca practician în insoiventă are datoria să verifice ca toate persoanele cu care lucrează sau care sunt angajate colaboratori să fie competente si să aibă pregătirea profesională necesară unei astfel de activităti.

Art. 50. - Fiecare membru al Uniunii este obligat să se asigure profesional, într-un termen de maximum 30 de zile de la admiterea în Uniune, la o societate de asigurări.

 

CAPITOLUL V

Relatiile între membrii Uniunii

 

Art. 51. - Membrii Uniunii îsi datorează amabilitate si respect reciproc. Acestea exclud nu numai vulgaritatea, ci si manifestările dure si necuviincioase. Ei trebuie să se abtină de la orice cuvinte care jignesc, orice imputări răuvoitoare, demersuri în defavoarea altora si, în general, să se abtină de la orice actiune susceptibilă de a aduce daune altor membri ai Uniunii.

Art. 52. - Divergentele dintre membri se vor concilia pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare se vor supune dezbaterii Comisiei superioare de disciplină.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 53. - Regulile privind conduita etică sunt obligatorii pentru toti membrii Uniunii.

Art. 54. - Prezentul cod de etică profesională si disciplină intră în vigoare la data aprobării lui de Congresul Uniunii.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.