MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 685/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 685         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 11 octombrie 2010

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.035 din 14 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, în ansamblul său, precum si a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din aceeasi ordonantă, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, în ansamblul său, precum si a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din aceeasi ordonantă si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare

 

Decizia nr. 1.050 din 14 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 si 26 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

Decizia nr. 1.063 din 16 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale, precum si ale art. 31 si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Decizia nr. 1.073 din 16 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (1) coroborat cu lit. A pct. 13 din anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

793. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă

 

1.277/748. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010

 

2.266. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuintei nr. 637/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul componentei de Asistentă tehnică a Programului operational comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.035

din 14 septembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, în ansamblul său, precum si a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din aceeasi ordonantă, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, în ansamblul său, precum si a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din aceeasi ordonantă si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin - procuror

Cristina Toma - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 si 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate si art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare, exceptie ridicată de Nicoleta Stefanov în Dosarul nr. 30.246/3/2009 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Având cuvântul, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 24 noiembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 30.246/3/2009, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 si 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate si art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Nicoleta Stefanov într-o cauză civilă ce are ca obiect obligatia de a face.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia arată că dispozitiile de lege criticate încalcă principiul simetriei valorice între cuantumul contributiei la asigurările sociale si cel al indemnizatiei, întrucât unii dintre beneficiarii indemnizatiei pentru maternitate si risc maternal, a indemnizatiei pentru îngrijirea copilului bolnav si a indemnizatiei de concediu pentru cresterea copilului primesc sume plafonate, ca urmare a adoptării reglementărilor criticate, indiferent de contributia individuală, cu atât mai mult cu cât acordarea indemnizatiilor în discutie este conditionată de realizarea unui venit profesional supus impozitării, care trebuie obtinut pe o durată de cel putin 12 luni. Arată că asiguratului i se stabileste un anumit cuantum al participării la formarea fondurilor necesare pentru acordarea indemnizatiilor, dar prestatia corelativă a statului este plafonată sub aspectul cuantumului.

Consideră că ordonantele de urgentă ale Guvernului nr. 148/2005, 158/2005 si 226/2008 au fost emise cu încălcarea dispozitiilor art. 115 alin. (1)si (6) din Constitutie, întrucât acesta nu este abilitat să emită ordonante în domeniul asigurărilor sociale publice.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a de contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, prin raportare la dispozitiile art. 16 din Constitutie.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 este inadmisibilă, întrucât dispozitiile criticate au fost modificate si nu mai sunt în vigoare. Arată că dispozitiile art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 226/2008 sunt constitutionale întrucât plafonarea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului reprezintă o problemă de politică legislativă. În ceea ce priveste critica prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, apreciază că instituirea unui plafon maxim al bazei de calcul a concediilor medicale si a indemnizatiilor de asigurări sociale de sănătate este justificată de asigurarea unui just echilibru între riscul asigurat si suma plătită pentru asigurarea riscului, ambele raportându-se la aceeasi bază de calcul, ce nu poate depăsi 12 salarii minime brute pe tară.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 si 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate si art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare.

Din argumentarea exceptiei reiese însă că autorul acesteia consideră ca fiind neconstitutionale dispozitiile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, astfel cum a fost modificată prin art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 31 decembrie 2008, si art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 91/2006 privind unele măsuri referitoare la asigurările sociale de stat si asigurările sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 noiembrie 2006, având următorul continut:

- Art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005: (1) începând cu data de 1 ianuarie 2009, persoanele care, în ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, beneficiază de concediu pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunară în cuantum de 600 lei sau, optional, în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 lei”;

- Art.10 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005: “(1) Baza de calcul a indemnizatiilor prevăzute la art. 2 se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe tară lunar, pe baza cărora se calculează contributia pentru concedii si indemnizatii”.

De asemenea, autorul exceptiei critică si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 226/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 31 decembrie 2008, sub aspectul extrinsec al acestora.

Autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea în drepturi a cetătenilor, art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 34 alin. (3) privind dreptul la ocrotirea sănătătii, art. 47 referitor la nivelul de trai, art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si art. 115 alin. (1) si (6) referitor la delegarea legislativă. De asemenea, autorul consideră că textele de lege criticate încalcă si prevederile Cartei europene privind statutul judecătorilor si art. 9 si 10 din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale privind dreptul la securitate socială.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 226/2008, Curtea constată că, după cum reiese din preambulul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, ordonanta în discutie are ca scop îmbunătătirea standardului de viată al persoanelor vârstnice, pentru aceasta fiind necesară consolidarea financiară a sistemului public de pensii, prin externalizarea din bugetul asigurărilor sociale de stat a prestatiilor care nu au natură contributivă sau nu au legătură cu riscurile sociale asigurate, precum si îmbunătătirea echilibrului social-economic al familiei, prin sustinerea acesteia în vederea cresterii copilului. Astfel, pentru îndeplinirea scopului urmărit de legiuitor, s-a instituit o indemnizatie ce reprezintă o prestatie de asistentă socială cu caracter universal, care nu este supusă sistemului contributiv. Agentia Natională pentru Prestatii Sociale se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, având ca scop administrarea si gestionarea tuturor prestatiilor sociale acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, iar nu din bugetul asigurărilor sociale de stat. În ceea ce priveste contributia individuală de asigurări sociale de sănătate aplicabilă indemnizatiei pentru cresterea copilului, aceasta se suportă de la bugetul de stat, iar asupra dreptului indemnizatiei pentru cresterea copilului nu se datorează celelalte contributii sociale obligatorii stabilite de lege, ceea ce atestă, o dată în plus, faptul că dreptul de asistentă socială în discutie nu este supus sistemului contributiv, astfel încât dispozitiile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 nu încalcă prevederile constitutionale invocate.

Referitor la pretinsa critică de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, Curtea apreciază că, începând cu data intrării în vigoare a prevederilor acestei ordonante, cota de contributie destinată exclusiv finantării cheltuielilor cu plata drepturilor prevăzute în ordonanta în discutie se datorează si se achită de către angajatori pentru asiguratii care desfăsoară activităti pe bază de contract individual de muncă sau în baza raportului de serviciu. Astfel, criticile aduse prevederilor art. 10 alin. (1) nu îsi au suportul legal, întrucât nu autorul exceptiei datorează cota de contributie, ci angajatorul acestuia. Mai mult decât atât, în conformitate cu dispozitiile art. 6 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, “(8) Baza lunară de calcul a contributiei pentru concedii si indemnizatii pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguratilor din luna pentru care se calculează contributia si valoarea corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe tară”. Ne aflăm, deci, în prezenta unui exemplu cât se poate de elocvent cu privire la principiul simetriei juridice, astfel încât nu se poate retine, sub niciun aspect, neconstitutionalitatea textului de lege criticat prin raportare la normele si principiile constitutionale invocate de către autorul exceptiei.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate privind emiterea ordonantelor de urgentă ale Guvernului nr. 148/2005, 158/2005 si 226/2008 cu încălcarea dispozitiilor art. 115 alin. (1) si (6) din Constitutie, întrucât Guvernul nu este abilitat să emită ordonante în domeniul asigurărilor sociale publice, Curtea apreciază că interdictia emiterii de ordonante în domenii ce nu fac obiectul legilor organice priveste ordonantele simple. În temeiul dispozitiilor art. 115 alin. (4), “(4) Guvernul poate adopta ordonante de urgentă numai în situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligatia de a motiva urgenta numai în cuprinsul acestora”. Curtea constată că, în preambulul celor trei ordonante, legiuitorul a motivat temeinic caracterul de urgentă al acestora, astfel încât, sub aspectul extrinsec al ordonantelor în discutie, nu ne aflăm în prezenta unor cauze de neconstitutionalitate.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, în ansamblul său, precum si a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din aceeasi ordonantă, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, în ansamblul său, precum si a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din aceeasi ordonantă si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare, exceptie ridicată de Nicoleta Stefanov în Dosarul nr. 30.246/3/2009 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 septembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Toma

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.050

din 14 septembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 si 26 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 si 26 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, exceptie ridicată de Lucian Terec Lobont în Dosarul nr. l .801/337/2009 al Judecătoriei Zalău.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind că nu se impune reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 9 decembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 1.801/337/2009, Judecătoria Zalău a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 si 26 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii. Exceptia a fost ridicată de Lucian Terec Lobont într-o cauză civilă având ca obiect solutionarea plângerii împotriva unui proces-verbal de stabilire si sanctionare a unei contraventii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine, în esentă, că obligatia impusă titularilor dreptului de proprietate privată asupra unui teren de a construi conform vointei unor organe administrative constituie o golire de continut a dreptului de proprietate privată, prin restrictionarea nepermisă a momentului si a modalitătii în care titularul dreptului de proprietate poate să edifice o constructie. Sustine că textele de lege criticate instituie un tratament discriminatoriu de vreme ce regimul sanctionator nu se aplică si statului sau persoanelor juridice de drept public.

Judecătoria Zalău consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 3 si 26 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, astfel cum au fost modificate si completate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 16 decembrie 2008, si prin Legea nr. 261/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 16 iulie 2009. Textele criticate au, în prezent, următorul continut:

- Art. 3: “(1) Constructiile civile, industriale, agricole, cele pentru sustinerea instalatiilor si utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, precum si a reglementărilor privind proiectarea si executarea constructiilor, pentru:

a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevăzute la art. 11;

b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la constructii reprezentând monumente istorice, inclusiv la anexele acestora, identificate în acelasi imobil - teren si/sau constructii, la constructii amplasate în zone de protectie a monumentelor si în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la constructii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate;

c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind căile de comunicatie de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, retelele si dotările tehnico-edilitare, bransamente si racorduri la retele de utilităti, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătătiri funciare, lucrările de instalatii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităti de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente;

d) împrejmuiri si mobilier urban, amenajări de spatii verzi, parcuri, locuri de joacă si agrement, piete si alte lucrări de amenajare a spatiilor publice;

e) lucrări de foraje si excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice si a prospectiunilor geologice, proiectarea si deschiderea exploatărilor de cariere si balastiere, a sondelor de gaze si petrol, precum si a altor exploatări de suprafată, subterane sau subacvatice;

f) lucrări, amenajări si constructii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării executării lucrărilor, în conditiile prevăzute la art. 7 alin. (1) si (13);

g) organizarea de tabere de corturi, căsute sau de rulote; h) lucrări de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, copertine si pergole situate pe căile si spatiile publice, anexe gospodăresti, precum si anexele gospodăresti ale exploatatiilor agricole situate în extravilan;

i) cimitire - noi si extinderi.

(2) în vederea simplificării procedurii de autorizare a executării lucrărilor de constructii provizorii prevăzute la alin. (1) lit. d), g) si h), autorizatia de construire se emite în baza documentatiilor tehnice - D.T. cu continut simplificat în raport cu continutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1.”

- Art. 26: “(1) Constituie contraventii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, să fie considerate infractiuni:

a) executarea sau desfiintarea, totală ori partială, fără autorizatie a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu exceptia celor mentionate la lit. b), de către investitor si executant;

b) executarea sau desfiintarea, cu nerespectarea prevederilor autorizatiei si a proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu exceptia celor prevăzute la lit. b), precum si continuarea executării lucrărilor autorizate fără solicitarea unei noi autorizatii de construire în situatiile prevăzute la art. 7 alin. (15), de către investitor si executant;

c) aprobarea furnizării de utilităti urbane, ca urmare a executării de lucrări de bransamente si racorduri la retele pentru constructii noi neautorizate;

d) mentinerea după expirarea termenului prevăzut prin autorizatie sau după terminarea lucrărilor autorizate ori adaptarea în alte scopuri fată de cele prevăzute în autorizatie a constructiilor, lucrărilor si amenajărilor cu caracter provizoriu;

e) neaducerea terenului la starea initială de către investitor, după terminarea lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. c), precum si nerealizarea lucrărilor de curătare, amenajare ori degajare, după caz, a amplasamentului si/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata executiei, o dată cu încheierea lucrărilor de bază;

f) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor si a actelor solicitate;

g) neanuntarea datei începerii lucrărilor de constructii autorizate, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8);

h) neemiterea certificatelor de urbanism în termenul prevăzut la art. 6 alin. (2), precum si emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu contin lista cuprinzând avizele si acordurile legale necesare în raport cu obiectivul de investitii, sau eliberarea acestora conditionat de elaborarea prealabilă a unei documentatii de urbanism sau a oricăror documentatii tehnice de definire a scopului solicitării, cu depăsirea termenului legal, sau refuzul nejustificat ori conditionarea furnizării informatiilor de interes public prevăzute la art 6 alin. (1);

h1) neemiterea autorizatiilor de construire în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1);

i) emiterea de autorizatii de construire/desfiintare:

- în lipsa unui drept real asupra imobilului, care să confere dreptul de a solicita autorizatia de construire/desfiintare;

- în lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, aprobate potrivit legii;

- în baza unor documentatii incomplete sau elaborate în neconcordantă cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale continutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii, care nu contin avizele si acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii;

- în lipsa expertizei tehnice privind punerea în sigurantă a întregii constructii, în cazul lucrărilor de consolidare;

- în baza altor documente decât cele cerute prin prezenta lege;

j) neorganizarea si neexercitarea controlului privind disciplina în autorizarea si executarea lucrărilor de constructii de către compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene si al primăriilor, în unitătile lor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) si (4), precum si neurmărirea modului de îndeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat în Constructii, potrivit dispozitiilor art. 29 alin. (3);

k) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în Constructii la controlul anterior;


l) refuzul nejustificat sau obstructionarea sub orice formă a accesului persoanelor fizice sau al reprezentantilor persoanelor juridice la documentele prevăzute la art. 34 alin. (7);

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1), săvârsite de persoanele fizice sau juridice, se sanctionează cu amendă după cum urmează:

- de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevăzute la lit. a);

- de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. f);

- de 10.000 lei, cele prevăzute la lit. c);

- de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. b), d) si e);

- de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la lit. h), j1) si i);

- de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. j) si k);

- de 2.000 lei, cele prevăzute la lit. l);

- de 1.000 lei, cele prevăzute la lit. g).

(3) Cuantumul amenzilor se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului.

(4) Sanctiunea amenzii poate fi aplicată si reprezentantului persoanei juridice.

(5) Sanctiunea amenzii pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. h) si i) se aplică functionarilor publici responsabili de verificarea documentatiilor care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire sau de desfiintare, precum si semnatarilor, potrivit atributiilor stabilite conform legii.

(6) în conditiile prezentei legi nu se aplică sanctiunea avertisment.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, prin mai multe decizii, dintre care pot fi mentionate, exemplificativ, Decizia nr. 150 din 22 februarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 19 martie 2007, sau Decizia nr. 4 din 18 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 23 martie 2005, instanta de contencios constitutional a constatat conformitatea prevederilor de lege criticate cu dispozitiile din Legea fundamentală invocate si în prezenta cauză, din perspectiva unor critici similare. Solutia pronuntată cu acele prilejuri si argumentele pe care aceasta s-a bazat îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată, neintervenind elemente de noutate care să justifice reconsiderarea acestei jurisprudente.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 si 26 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, exceptie ridicată de Lucian Terec Lobontîn Dosarul nr. 1.801/337/2009 al Judecătoriei Zalău.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 septembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA Nr. 1.063

din 16 septembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale, precum si ale art. 31 si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale, exceptie ridicată de Constantin Lazărîn Dosarul nr. 3.551/317/2009 al Judecătoriei Târgu Cărbunesti.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.


Presedintele dispune a se face apelul si în dosarele nr. 8.459D/2009, nr. 8.511 D/2009 si nr. 480D/2010, având ca obiect o exceptie de neconstitutionalitate similară cu cea ridicată în Dosarul nr. 8.451 D/2009.

La apelul nominal în Dosarul Curtii Constitutionale nr. 480D/2010 răspunde, pentru Societatea Comercială “Autoconstruct” - S.R.L. din Otopeni, avocat cu delegatie la dosar, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere identitatea dintre obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele sus-mentionate, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor nr. 8.459D/2009, nr. 8.511D/2009 si nr. 480D/2010 la Dosarul nr. 8.451D/2009.

Reprezentantul părtii prezente, precum si cel al Ministerului Public pun concluzii de conexare a dosarelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 8.459D/2009, nr. 8.511D/2009 si nr. 480D/2010 la Dosarul nr. 8.451D/2009, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului părtii prezente, care solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât autorul acesteia solicită, în realitate, modificarea si completarea textului legal criticat.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 30 noiembrie 2009, 7 decembrie 2009, 14 decembrie 2009 si 11 ianuarie 2010, pronuntate în dosarele nr. 3.551/317/2009,nr. 9.398/55/2009, nr. 7.751/314/2009 si nr. 1.507/297/E/2009, Judecătoria Târgu Cărbunesti, Judecătoria Arad - Sectia civilă, Judecătoria Suceava si Tribunalul Botosani - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale, precum si ale art. 31 si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Constantin Lazăr, Societatea Comercială “Gemark Records” - S.R.L. din Petrosani, Societatea Comercială “Marvas Pan” - S.R.L. din comuna Brasca si Societatea Comercială “Autoconstruct” - S.R.L. din Otopeni în cauze având ca obiect solutionarea unor plângeri contraventionale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile legale criticate nu fac distinctie cu privire la titularul dreptului de proprietate al mijlocului de transport supus confiscării în cazul transportului efectuat în scop comercial al cerealelor sau al produselor de panificatie, neînsotite de documentele prevăzute de lege care să justifice provenienta licită a acestora, ceea ce duce la situatia confiscării bunului mobil în cauză, chiar dacă acesta nu este în proprietatea celui care a săvârsit contraventia. De asemenea, se arată că sanctiunea confiscării este disproportionată fată de gradul de pericol social redus al contraventiei.

În Dosarul Curtii Constitutionale nr. 8.511 D/2009 se arată că dispozitiile art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 sunt neconstitutionale, în măsura în care se interpretează că sanctiunile complementare pot fi contestate numai sub aspectul legalitătii lor, nu si al proportionalitătii sau oportunitătii acestora. Astfel, pentru fapte contraventionale cu un grad de pericol social redus, spre exemplu, lipsa documentelor justificative pentru o cantitate de produse de panificatie în valoare de 800 de lei, se poate dispune chiar confiscarea unui mijloc de transport cu o valoare de 50 de ori mai mare, ceea ce este inadmisibil.

Totodată, în Dosarul Curtii Constitutionale nr. 480D/2010 se arată că mijlocul de transport marfă proprietate privată a fost confiscat în baza textului legal criticat, desi acesta a constituit obiectul unui contract de închiriere vehicule, iar detentorul precar, refuzând să restituie bunul după rezilierea contractului, este cel care a efectuat transportul de marfă în mod ilegal.

Judecătoria Târgu Cărbunesti apreciază că dispozitiile art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2006 sunt neconstitutionale, încălcând prezumtia dobândirii licite a bunurilor, din moment ce nu fac distinctie cu privire la titularul dreptului de proprietate al mijlocului de transport supus confiscării.

Judecătoria Arad - Sectia civilă, Judecătoria Suceava si Tribunalul Botosani - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului, în punctul său de vedere comunicat în Dosarul nr. 8.459D/2009, consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. În celelalte dosare nu a comunicat punctul său de vedere.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, sustinerile părtii prezente, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006, precum si ale art. 31 si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, care au următorul cuprins:

- Art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2006: “(1) Următoarele fapte constituie contraventii si se sanctionează după cum urmează: [...]

e) transportul în scop comercial al cerealelor sau al produselor de panificatie, neînsotite de documentele prevăzute de lege care să justifice provenienta licită a acestora, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, confiscarea mărfii si a mijlocului de transport marfă utilizat în acest scop.”;

-Art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001: (1) împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

(2) Partea vătămată poate face plângere numai în ceea ce priveste despăgubirea, iar cel căruia îi apartin bunurile confiscate, altul decât contravenientul, numai în ceea ce priveste măsura confiscării.”;

- Art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001: “(1) Instanta competentă să solutioneze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o si pe celelalte persoane citate, dacă acestia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalitătii si temeiniciei procesului-verbal, si hotărăste asupra sanctiunii, despăgubirii stabilite, precum si asupra măsurii confiscării.”

Ulterior invocării exceptiei, dispozitiile art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2006 au fost modificate prin articolul unic pct. 1 din Legea nr. 89/2010 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 27 mai 2010, astfel că în prezent au următorul cuprins:

- Art. 14 alin. (1) lit. e): “(1) Următoarele fapte constituie contraventii si se sanctionează după cum urmează: [...]

e) transportul în scop comercial al cerealelor sau al produselor de panificatie, neînsotite de documentele prevăzute de lege care să justifice provenienta licită a acestora, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, confiscarea mărfii si a mijlocului de transport marfă utilizat în acest scop, dacă acesta apartine contravenientului sau dacă nu există contract legal de cărăusie.”

Autorii exceptiei consideră că sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 44 alin. (2) si (4) privind dreptul de proprietate privată, art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau libertăti si art. 136 privind proprietatea.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate si dispozitiile legale criticate, prin raportare la prevederile constitutionale invocate, se constată următoarele:

I. Ulterior sesizării Curtii Constitutionale, prevederile art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2006 au fost modificate în sensul dorit de autorii exceptiei prin Legea nr. 89/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 27 mai 2010. Prin urmare, din moment ce forma anterioară a textului legal criticat a fost modificată chiar în sensul sugerat de autorii exceptiei, critica de neconstitutionalitate a rămas fără obiect. În aceste conditii, în temeiul art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, întrucât solutia legislativă criticată nu mai subzistă, exceptia de neconstitutionalitate a devenit inadmisibilă.

Sustinerile autorului exceptiei în Dosarul Curtii Constitutionale nr. 480D/2010, în sensul că mijlocul de transport marfă proprietate privată a fost confiscat în baza textului legal initial, desi acesta a constituit obiectul unui contract de închiriere vehicule, iardetentorul precar, refuzând să restituie bunul după rezilierea contractului, este cel care a efectuat transportul de marfă în mod ilegal, tin de interpretarea si aplicarea legii de către instanta de judecată, fără a fi veritabile critici de constitutionalitate.

II. Cu privire la critica de neconstitutionalitate ce priveste art. 31 si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, se constată că aceasta este neîntemeiată. Aspectele învederate de autorul exceptiei tin de aplicarea si interpretarea textului de lege, instanta de judecată urmând ca, pe baza probelor existente la dosarul cauzei, să se pronunte atât privitor la legalitatea, cât si la temeinicia măsurilor contraventionale principale si complementare aplicate. De altfel, Curtea s-a mai pronuntat în sensul constitutionalitătii art. 31 si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, spre exemplu, prin Decizia nr. 961 din 25 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 30 octombrie 2008.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge ca devenită inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale, exceptie ridicată de Constantin Lazăr, Societatea Comercială “Gemark Records” - S.R.L. din Petrosani, Societatea Comercială “Marvas Pan” - S.R.L. din comuna Brasca si Societatea Comercială “Autoconstruct” - S.R.L. din Otopeni în dosarele nr. 3.551/317/2009, nr. 9.398/55/2009, nr. 7.751/314/2009 si nr. 1.507/297/E/2009 ale Judecătoriei Târgu Cărbunesti, Judecătoriei Arad - Sectia civilă, Judecătoriei Suceava si Tribunalului Botosani - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal.

2. Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic ai contraventiilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Marvas Pan” - S.R.L. din comuna Brasca în Dosarul nr. 7.751/314/2009 al Judecătoriei Suceava.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 septembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Benke Károly


 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.073

din 16 septembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (1) coroborat cu lit. A pct. 13 din anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (1) coroborat cu art. 13 - anexa A din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, exceptie ridicată de Costinel Claudiu Minea în Dosarul nr. 2.464/101/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VlII-a de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă, întrucât dispozitiile legale criticate au fost abrogate prin Legea nr. 330/2009.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 8 decembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 2.464/101/2009, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VlII-a de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (1) coroborat cu art. 13 - anexa A din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, exceptie ridicată de Costinel Claudiu Minea într-o cauză având ca obiect pretentii bănesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că dispozitiile criticate sunt neconstitutionale, întrucât prevăd coeficienti de multiplicare diferiti în cazul procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie în raport cu judecătorii din cadrul înaltei Curti de Casatie si Justitie. Se arată că atât judecătorii, cât si procurorii au statut constitutional, precum si incompatibilităti sau interdictii similare, iar accesul în magistratură se desfăsoară după o procedură identică, ceea ce reclamă o identitate de tratament juridic si în ceea ce priveste coeficientii de multiplicare între cei aplicabili procurorilor Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie si judecătorilor înaltei Curti de Casatie si Justitie.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VlII-a de contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulată, îl constituie dispozitiile art. 3 alin. (1) coroborat cu lit. A pct. 13 (si nu art. 13, cum, în mod gresit, a retinut instanta de judecată) din anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, prevederi asupra cărora Curtea, prin prezenta decizie, urmează să se pronunte. Acestea au următorul cuprins:

- Art. 3 alin. (1): “Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti au dreptul pentru activitatea desfăsurată la o indemnizatie de încadrare brută lunară stabilită în raport cu nivelul instantelor sau parchetelor, cu functia detinută si cu vechimea în magistratură prevăzută de art. 86 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pe baza valorii de referintă sectorială si a coeficientilor de multiplicare prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.”;

- Lit. A pct. 13 din anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 stabileste coeficientii de multiplicare pentru procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie.

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, ale art. 126 alin. (1) privind instantele judecătoresti si ale art. 132 alin. (1) si (2) privind statutul procurorilor.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că prevederile legale criticate au fost abrogate prin art. 48 alin. (1) pct. 7 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009. Solutia legislativă criticată nu a fost preluată de noua reglementare legală, astfel încât, potrivit anexei nr. VI/1 - Coeficientii de ierarhizare pentru judecători, procurori, magistrati-asistenti si personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor, atât procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, cât si judecătorii din cadrul înaltei Curti de Casatie si Justitie au acelasi coeficient de ierarhizare.

Distinct de cele de mai sus, Curtea observă că pentru anul 2010, în domeniul justitiei, indemnizatiile de încadrare se calculează în functie de indemnizatia aflată în plată la 31 decembrie 2009, si nu în functie de anexa nr. VI/1 la Legea-

cadru nr. 330/2009. Această situatie nu poate însă duce la angajarea competentei Curtii Constitutionale la a controla constitutionalitatea unei ordonante de urgentă abrogate expres si care, în momentul de fată, ultraactivează, deci doar produce efecte pe viitor în virtutea Legii-cadru nr. 330/2009.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca devenită inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (1) coroborat cu lit. A pct. 13 din anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, exceptie ridicată de Costinel Claudiu Minea în Dosarul nr. 2.464/101/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VlII-a de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 septembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Benke Károly

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. c)din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1999 privind înfiintarea Scolii Superioare de Aviatie Civilă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 352/2003, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă, care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, finantată din venituri proprii si alocatii de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Scolii Superioare de Aviatie Civilă reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministrului transporturilor si infrastructurii.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Scoala Superioară de Aviatie Civilă poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 261/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 8 aprilie 2010, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 6 octombrie 2010.

Nr. 793.


 

ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

rectificat pe anul 2010 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă

 

- mii lei -

Cap. /

Titlu

Subcap./ Articol

Paragraf/

Alineat

Denumirea indicatorilor

Program rectificat

2010

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

28.108,00

00.02

 

 

I VENITURI CURENTE

11.521,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

11.521,00

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

11.521,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII SI ALTE ACTIVITATE

11.521,00

 

08

 

Venituri din prestări servicii

3.311,00

 

17

 

Venituri din org.cursuri calificare si conversie profesională specializare si perfectionare

7.700,00

 

50

 

Alte venituri din prestări servicii si alte activităti

510,00

39.10

 

 

II.VENITURI DIN CAPITAL

 

 

01

 

Venituri din valorificare unor bunuri ale institutiilor publice

 

 

 

 

VENITURI DIN ALOCATII DE LA BUGET

16.587,00

 

 

 

 

 

84.10

 

 

CHELTUIELI TOTAL, din care:

28.108,00

 

 

 

Venituri proprii

11.521,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

16.587,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

19 539.00

 

 

 

Venituri proprii

11.521,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

8.018,00

10

 

 

Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL

8.600,00

 

 

 

Venituri proprii

5.700,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

2.900,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

6.510,00

 

 

 

Venituri proprii

4.330,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

2.180,00

 

 

01

Salarii de bază

4.277,00

 

 

 

Venituri proprii

2.751,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

1.525,00

 

 

03

Indemnizatie de conducere

13,00

 

 

 

Venituri proprii

13,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

04

Spor de vechime

38,00

 

 

 

Venituri proprii

38,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

05

Sporuri pentru conditii de muncă

258,00

 

 

 

Venituri proprii

164,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

94,00

 

 

06

Alte sporuri

1.410,00

 

 

 

Venituri proprii

960,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

450,00

 

 

08

Fond de premii

350,00

 

 

 

Venituri proprii

250,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

100,00

 

 

12

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

16,00

 

 

 

Venituri proprii

15,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

1,00

 

 

13

Indemnizatii de delegare

20,00

 

 

 

Venituri proprii

20,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

128,00

 

 

 

Venituri proprii

119.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

9,00

 

1003

 

Contributii

2.090,00

 

 

 

Venituri proprii

1.370,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

720,00

 

 

01

Contributii pentru asigurările sociale de stat

1.572,00


Cap./

Titlu

Subcap./ Articol

Paragraf/

Alineat

Denumirea indicatorilor

Program rectificat

2010

A

B

C

D

1

 

 

 

Venituri proprii

1.005,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

567,00

 

 

02

Contributii pentru asigurările de somaj

28,00

 

 

 

Venituri proprii

12,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

16,00

 

 

03

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

327,00

 

 

 

Venituri proprii

226,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

101,00

 

 

04

Contributii pentru asigurările de accidente de muncă

15,00

 

 

 

Venituri proprii

9,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

6,00

 

 

06

Contributii pentru concedii si indemnizatii

148,00

 

 

 

Venituri proprii

118,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

30,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI SI SERVICII

10.939,00

 

 

 

Venituri proprii

5.821,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

5.118,00

 

20.01

 

Bunuri si servicii

5.450,00

 

 

 

Venituri proprii

2.771,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

2.679,00

 

 

01

Furnituri de birou

90,00

 

 

 

Venituri proprii

70,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

20,00

 

 

02

Materiale pentru curătenie

90,00

 

 

 

Venituri proprii

72,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

18,00

 

 

03

încălzit, iluminat si fortă motrică

322,00

 

 

 

Venituri proprii

140,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

182,00

 

 

04

Apă, canal si salubritate

53,00

 

 

 

Venituri proprii

50,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

3,00

 

 

05

Carburanti si lubrifianti

2.780,00

 

 

 

Venituri proprii

1 180.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

1.600,00

 

 

06

Piese de schimb

1 100,00

 

 

 

Venituri proprii

600,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

500,00

 

 

08

Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet

122,00

 

 

 

Venituri proprii

100,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

22,00

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

659,00

 

 

 

Venituri proprii

409,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

250,00

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

234,00

 

 

 

Venituri proprii

150,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

84,00

 

2002

 

Reparatii curente

1 387,00

 

 

 

Venituri proprii

787,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

600,00

 

20.03

 

Hrana

300,00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

300,00

 

 

01

Hrană pentru oameni

300,00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buqet de stat

300,00

 

2004

 

Medicamente si materiale sanitare

18,00

 

 

 

Venituri proprii

8,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

10,00

 

 

01

Medicamente

18,00

 

 

 

Venituri proprii

8,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

10,00

 

2005

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

115,00

 

 

 

Venituri proprii

65,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

50,00


Capi Titlu

Subcap./ Articol

Paragraf/

Alineat

Denumirea indicatorilor

Program rectificat

2010

A

B

C

D

1

 

 

01

Uniforme si echipament

25,00

 

 

 

Venituri proprii

5,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

20,00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

90,00

 

 

 

Venituri proprii

60,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

30,00

 

2006

 

Deplasări, detasări, transferări

55,00

 

 

 

Venituri proprii

55,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

01

Deplasări interne, detasări, transferări

5,00

 

 

 

Venituri proprii

5,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

02

Deplasări în străinătate

50,00

 

 

 

Venituri proprii

50,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

20.11

 

Cărti, publicatii si materiale documentare

100,00

 

 

 

Venituri proprii

100,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

2012

 

Consultantă si expertiză

160,00

 

 

 

Venituri proprii

160,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

20.13

 

Pregătire profesionali

15,00

 

 

 

Venituri proprii

15,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

20.30

 

Alte cheltuieli

3.339,00

 

 

 

Venituri proprii

1.860,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

1 479,00

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

8569,00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

8569,00

71

 

 

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

8.569,00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

8.569,00

 

71.01

 

Active fixe

6235,00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

6235,00

 

 

01

Constructii

 

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

6235,00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

6235,00

 

 

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active

 

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

71.03

 

Reparatii capitale aferente activelor fixe

2334,00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

2334,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010:

1) Număr mediu de personal: 112 persoane;

2) Câstigul mediu brut lunar: 4.793 lei (RON)/salariat;

3) În câstigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă si suma destinată plătii conducătorului unitătii (suma de 90 mii lei), suma destinată membrilor consiliului de conducere (16 mii lei), precum si indemnizatiile pentru delegări (suma de 20 mii lei).

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.277 din 30 septembrie 2010

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 748 din 7 octombrie 2010

 

ORDIN

privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări

de Sănătate nr. 264/407/2010

 

Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 10.374 din 30 septembrie 2010 al Serviciului pentru programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătătii si nr. D.G. 2.738 din 7 octombrie 2010 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor nationale de sănătate pentru anul 2010,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 si 205 bis din 1 aprilie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La sectiunea B capitolul VIII punctul I “Programe nationale de sănătate cu scop curativ”, subpunctul 3.2 “Subprogramul de monitorizare activă a terapiilor specifice oncologice”, titlul “Criterii de eligibilitate” va avea următorul cuprins:

“Criterii de eligibilitate:

1. Nodul pulmonar (nodul pulmonar solitar cu dimensiuni de peste 1 cm);

2. Carcinom pulmonar cu celule «non-small» NSCLC (stadializarea tumorilor pacientilor propusi pentru operatie, planificarea schemei terapeutice, evaluarea riscului de recidivă posttratament);

3. Carcinom pulmonar cu celule «small» SCLC (stadializare pretratament si evaluarea răspunsului la tratament în cazul maladiei localizate);

4. Cancerul colono-rectal [restadializarea cazurilor cu suspiciune de recidivă în urma unor rezultate alterate ale examenelor de laborator, cu investigatii imagistice neconcludente sau negative, stadializarea pacientilor cu leziuni metastatice operabile, stadializare preoperatorie (rect)];

5. Neoplazii ale capului si gâtului (evaluarea urmelor reziduale ale bolii si/sau a recidivelor în urma unui examen imagistic neconcludent, stabilirea schemei terapeutice, stadializare);

6. Limfoame Hodgkin si non-Hodgkin, limfoame agresive răspândite în celulele sistemului imunitar (stadializarea tumorilor localizate, evaluarea precoce a răspunsului la terapie după 1-2 cicluri de tratament si la sfârsitul terapiei, restadializare în cazul unor posibile recăderi);

7. Melanom malign (leziuni metastatice cu indicatie chirurgicală, melanom cu limfonodul santinelă pozitiv);

8. Neoplasm esofagian (stadializarea cazurilor cu indicatie chirurgicală, restadializarea în situatia unor posibile recăderi);

9. Neoplasm gastric (stadializarea cazurilor cu indicatie chirurgicală cu intentie de radicalitate, reevaluarea cazurilor operabile cu suspiciune de recidivă, cu investigatii radiologice neconcludente sau negative);

10. Neoplasm de pancreas (diferentiere tumori benigne/maligne, stadializarea cazurilor cu indicatie chirurgicală cu intentie de radicalitate si investigatii imagistice neconcludente, restadializarea cazurilor cu suspiciune de recidivă în urma unor rezultate alterate ale examenelor de laborator, cu investigatii imagistice neconcludente sau negative);

11. Neoplasm de ovar (stadializarea cazurilor cu leziuni metastatice operabile, restadializarea cazurilor cu suspiciune de recidivă în urma unor rezultate alterate ale examenelor de laborator - Ca 125 ridicat, cu investigatii imagistice neconcludente sau negative);

12. Neoplasm uterin (stabilirea schemei de tratament la pacientii cu patologie avansată local, restadializarea cazurilor cu suspiciune de recidivă în urma interventiei chirurgicale si/sau radioterapiei);

13. Neoplasm sân (stadializarea tumorilor avansate local, stadializarea cazurilor cu leziuni metastatice operabile, restadializarea cazurilor cu suspiciune de recidivă în urma unor rezultate alterate ale examenelor de laborator, cu investigatii imagistice neconcludente sau negative);

14. Tiroida (identificarea recidivelor la pacientii cu nivel ridicat de tireoglobulină si I 131 negativ);

15. Tumori ale celulelor germinale (evaluarea răspunsului la tratament la finalul terapiei, evaluarea răspunsului precoce la tratament în cazul evaluării initiale efectuate);

16. Osteosarcom, sarcom Ewing, tumori de părti moi (evaluarea initială si evaluarea răspunsului la tratament);

17. GIST (evaluarea initială si evaluarea răspunsului la tratament);

18. Tumori neuroendocrine (stadializare initială si evaluarea răspunsului terapeutic);

19. Indicatii pediatrice:

a) limfoame: limfom Hodgkin (pentru aprecierea obtinerii remisiunii complete după tratament curativ, la pacientii cu masă tumorală reziduală evidentiată CT/RMN sau suspiciune clinică de recidivă si examen CT/RMN neconcludent), limfoame non-Hodgkin (de malignitate mare difuz, cu celula mare B, de manta, anaplazic cu celula mare, B, limfoblastic), tratate cu medicamente oncologice specifice aprobate de comisiile de experti ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

b) sarcoame si tumori de părti moi (osteosarcom si sarcom Ewing);

c) neuroblastom (evaluare diagnostică);

20. Localizarea carcinoamelor oculte la pacientii cu metastaze.


Recomandarea pentru examinarea PET/CT se va face cu aprobarea comisiei de experti a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.”

Art. II. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, directiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii

de servicii medicale, farmaciile cu circuit deschis care derulează programe de sănătate, precum si institutiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

p. Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Dorin lonescu

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuintei nr. 637/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul componentei de Asistentă tehnică a Programului operational comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013

 

În conformitate cu prevederile art. 33 al Regulamentului (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finantate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a dispozitiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate si de parteneriat,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuintei nr. 637/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul componentei de Asistentă tehnică a Programului operational comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 19 august 2009, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8 - (1) Cheltuielile pentru transport international, inclusiv taxe de aeroport, transport national, transport local, cazare si diurnă/indemnizatie zilnică de delegare, în conformitate cu baremurile stabilite prin legislatia natională relevantă si aprobate de Comitetul comun de monitorizare, sunt eligibile astfel:

a) pentru personalul Autoritătii comune de management, precum si pentru invitatii acesteia pentru participarea la reuniunile Comitetului comun de monitorizare, întâlniri de lucru, alte tipuri de reuniuni, conferinte, colocvii, mese rotunde, seminare, alte evenimente de informare si comunicare aferente Programului, activităti de instruire, vizite de monitorizare la proiecte;

b) pentru personalul Secretariatului tehnic comun si al oficiilor acestuia pentru participarea la reuniunile Comitetului comun de monitorizare, întâlniri de lucru, alte tipuri de reuniuni, conferinte, colocvii, mese rotunde, seminare, alte evenimente de informare si comunicare aferente Programului, activităti de instruire, vizite de monitorizare la proiecte;

c) pentru personalul Autoritătii de audit pentru participarea la activităti de instruire, misiuni de audit la proiecte si la Secretariatul tehnic comun;

d) pentru membrii Comitetului comun de monitorizare sau supleantii ori delegatii acestora pentru participarea la reuniunile Comitetului comun de monitorizare, întâlniri de lucru, alte tipuri de reuniuni, conferinte, colocvii, mese rotunde, seminare, activităti de instruire, alte evenimente de informare si comunicare aferente Programului;

e) pentru membrii Comitetului de evaluare care participă la sedintele acestuia.

(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b), d) si e) care sunt cetăteni ai Ucrainei si Republicii Moldova, cheltuielile pentru transport, inclusiv taxe de aeroport, transport local, cazare si diurnă/indemnizatie zilnică de delegare sunt echivalate cu baremurile prevăzute de legislatia natională, astfel:

a) când persoana se deplasează în România, plafoanele sunt cele prevăzute de legislatia română privind institutiile publice pentru deplasarea personalului român în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, pentru deplasarea într-un stat membru;

b) când persoana se deplasează pe teritoriul statului partener al cărui rezident este, plafoanele sunt cele prevăzute de legislatia română privind institutiile publice pentru deplasarea personalului român pe teritoriul României;

c) când persoana se deplasează pe teritoriul celuilalt stat partener, plafoanele sunt cele prevăzute de legislatia română privind institutiile publice pentru deplasarea personalului român în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, pentru deplasarea în Ucraina, respectiv în Republica Moldova.”

2. La articolul 12 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Sunt eligibile cheltuielile cu comisioanele bancare la deschiderea si administrarea conturilor separate necesare implementării programului, cele aferente transferurilor bancare transnationale, precum si comisioane aferente transferurilor bancare generate de plătile către terti”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucuresti, 7 octombrie 2010.

Nr. 2.266.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.