MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 687/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 687         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Marti, 12 octombrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

938. - Hotărāre privind preluarea unei activităti finantate integral din venituri proprii de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale la Ministerul Mediului si Pădurilor

 

1.014. - Hotărāre privind aprobarea īnfiintării pe lāngă Senatul Romāniei a unor activităti finantate integral din venituri proprii

 

1.015. - Hotărāre pentru modificarea anexei la Hotărārea Guvernului nr. 364/2010 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru īnvătămāntul preuniversitar si superior de stat īn anul scolar/universitar 2010-2011

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

791. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind īmputernicirea inspectorilor aeronautici pentru supervizarea sigurantei zborului

 

1.818. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind extinderea activitătii Consulatului General al Romāniei la Bălti, Republica Moldova

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

499. - Ordin pentru punerea īn aplicare a Regulamentului privind analiza si solutionarea plāngerilor referitoare la īncălcarea prevederilor art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996 si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene


 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind preluarea unei activităti finantate integral din venituri proprii de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale la Ministerul Mediului si Pădurilor

 

Īn baza art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - (1) īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri se preia de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale la Ministerul Mediului si Pădurilor o activitate finantată integral din venituri proprii, prin care se realizează proiectarea si executarea lucrărilor prevăzute īn proiectele de amenajare si ameliorare prin īmpădurire a terenurilor degradate, precum si pentru plata compensatiei prevăzute la art. 101 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Activitatea prevăzută la alin. (1) se īncadrează la capitolul bugetar la care este īncadrată institutia publică care o organizează.

Art. 2. - Veniturile proprii din care se finantează activitatea prevăzută la art. 1 alin. (1) provin din:

a) taxa pentru folosirea definitivă a terenurilor forestiere īn alte scopuri decāt productia forestieră si defrisarea de păduri, prevăzută īn anexa nr. 2 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) dobānzi īncasate, īn conditiile legii, la disponibilitătile bănesti, la depozitele constituite din venituri īncasate din realizările activitătii prevăzute la art. 1 alin. (1).

Art. 3. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatea prevăzută la art. 1 alin. (1) se aprobă odată cu bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, potrivit legii.

(2) Excedentul anual rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli al activitătii prevăzute la art. 1 alin. (1) se reportează anul următor cu aceeasi destinatie.

(3) Executia de casă a bugetului de venituri si cheltuieli a activitătii prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează prin Trezoreria Statului, potrivit legii.

(4) Raportarea executiei de casă a bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitatea prevăzută la art. 1 alin. (1) se efectuează īn conformitate cu instructiunile emise de Ministerul Finantelor Publice, potrivit legii.

Art. 4. - Īn relatiile contractuale activitatea prevăzută la art. 1 alin. (1) este reprezentată de persoanele autorizate ale institutiei publice pe lāngă care se organizează.

Art. 5. -Veniturile proprii prevăzute la art. 2 se evidentiază īn Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvică.

Art. 6. - (1) Normele metodologice privind constituirea si utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvică se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(2) Contractele aflate īn derulare la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri, care au ca obiect proiecte de amenajare si ameliorare prin īmpădurire a terenurilor degradate si sunt finantate din Fondul de ameliorare a fondului funciar, rămān valabile.

Art. 7. - Pe data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri se abrogă art. 2 alin. (1) lit. b) din Hotărārea Guvernului nr. 7/2003 privind īnfiintarea pe lāngă Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale a unei activităti finantate integral din venituri proprii, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 50 din 29 ianuarie 2003.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

Lįszló Borbély

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 938.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind aprobarea īnfiintării pe lāngă Senatul Romāniei a unor activităti finantate integral din venituri proprii

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă īnfiintarea pe lāngă Senatul Romāniei a următoarelor activităti finantate integral din venituri proprii:

a) asigurarea serviciilor de alimentatie publică pentru parlamentari, salariati ai Senatului si Camerei Deputatilor si/sau participanti la actiunile organizate īn cadrul Senatului;

b) organizarea si coordonarea programului de vizitare a spatiilor Senatului;

c) organizarea de manifestări culturale, sportive, artistice, efectuarea de studii, proiecte, prestări servicii si altele asemenea.

Art. 2. -Veniturile obtinute din activitătile prevăzute la art. 1 se īncasează, se administrează si se contabilizează potrivit dispozitiilor legale. Aceste venituri se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor aferente activitătilor finantate integral din venituri proprii si pentru dezvoltarea acestor activităti.

Art. 3. - Modul de organizare a activitătilor prevăzute la art. 1 se stabileste prin hotărāre a Biroului permanent al Senatului.

Art. 4. - Bugetul de venituri si cheltuieli al activitătilor prevăzute la art. 1 se constituie ca anexă la bugetul Senatului, fiind aprobat odată cu acesta, potrivit legii.

Art. 5. - (1) Executia de casă a bugetului de venituri si cheltuieli al activitătilor prevăzute la art. 1 se realizează prin Trezoreria Statului, conform prevederilor legale.

(2) Raportarea executiei de casă a bugetului de venituri si cheltuieli al activitătilor prevăzute la art. 1 se efectuează īn conformitate cu instructiunile transmise de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 6. - Īn situatia īn care, la momentul īnfiintării activitătilor finantate integral din veniturile proprii, acestea nu dispun de fonduri suficiente, īn baza documentatiilor temeinic fundamentate, ordonatorul principal de credite poate acorda īmprumuturi, fără dobāndă, din bugetul propriu pe bază de conventii, potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Secretarul general al Senatului,

Ion Moraru

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

 

Bucuresti, 6 octombrie 2010.

Nr. 1.014.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru modificarea anexei la Hotărārea Guvernului nr. 364/2010 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru īnvătămāntul preuniversitar si superior de stat īn anul scolar/universitar 2010-2011

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Īn anexa la Hotărārea Guvernului nr. 364/2010 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru īnvătămāntul preuniversitar si superior de stat īn anul scolar/universitar 2010-2011, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 273 din 27 aprilie 2010, cu modificările ulterioare, la punctul VI “īnvătămānt superior”, subpunctele 2 si 4 se modifică si vor avea următorul cuprins:

“2. universitare de masterat 35.51056)

.......................................................................

4. universitare de doctorat 3.53056)”.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Marko Bela

p. Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Iulia Adriana Oana Badea,

secretar de stat Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 octombrie 2010.

Nr. 1.015.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind īmputernicirea inspectorilor aeronautici pentru supervizarea sigurantei zborului

 

Pentru īndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor si Infrastructurii ca autoritate de stat īn domeniul transporturilor,

avānd īn vedere cerintele mentionate īn raportul auditului USOAP pentru Romānia, efectuat de Organizatia Aviatiei Civile Internationale īn anul 2009, referitoare la necesitatea stabilirii unui mecanism consistent privind īmputernicirea inspectorilor aeronautici pentru supervizarea sigurantei zborului,

īn temeiul prevederilor art. 4 lit. b), e)sif), art. 5 alin. (1)si art. 97 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 pct. 4.1-4.4 din anexa la Hotărārea Guvernului nr. 405/1993 privind īnfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Romāne, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) īn scopul asigurării supervizării sigurantei zborului īn aviatia civilă, Regia Autonom㠓Autoritatea Aeronautică Civilă Romānă”, denumită īn continuare AACR, efectuează prin inspectorii aeronautici pentru supervizarea sigurantei zborului, nominalizati si īmputerniciti īn conditiile prezentului ordin, activităti specifice de inspectie si/sau audit la agentii aeronautici civili care desfăsoară activităti aeronautice civile pe teritoriul Romāniei.

(2) Termenii utilizati īn prezentul ordin au sensul stabilit īn Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită īn continuare Codul aerian civil.

Art. 2. - Inspectorii aeronautici pentru supervizarea sigurantei zborului efectuează activitătile de inspectie si/sau audit īn domeniul supervizării sigurantei zborului pentru:

a) personalul aeronautic civil si centrele de pregătire ale acestuia (PEL);

b) operatiuni aeriene civile (OPS);

c) aeronavele civile īnmatriculate īn Romānia, agentii aeronautici civili din domeniul navigabilitătii aeronavelor si procesele conexe acesteia (AIR);

d) furnizorii de servicii de navigatie aeriană pentru aviatia civilă si tehnica aeronautică aferentă (ANS);

e) aerodromurile civile, agentii aeronautici aeroportuari civili si tehnica aeronautică aferentă (AGA);

f) aeronavele civile din tări terte care utilizează aerodromurile civile din Romānia si echipajele acestor aeronave (SAFA).

Art. 3. - (1) Nominalizarea unui inspector aeronautic pentru supervizarea sigurantei zborului se face prin decizie a directorului general al AACR, īn conditiile īndeplinirii următoarelor cerinte:

a) să facă dovada unei calificări profesionale si/sau a absolvirii unui curs sau program de instruire/pregătire corespunzătoare domeniului de supervizare, īn conformitate cu legislatia, reglementările si procedurile aplicabile īn vigoare;

b) să aibă experientă relevantă de minimum 5 ani īn domeniul specific de supervizare, īn conformitate cu legislatia si reglementările aplicabile īn vigoare, precum si cu procedurile elaborate de AACR īn acest sens.

(2) Pentru fiecare inspector aeronautic pentru supervizarea sigurantei zborului nominalizat conform alin. (1), AACR emite o īmputernicire īn regim de document nominal securizat, care va contine: numele titularului, numărul īmputernicirii, domeniul de competentă conform art. 2 si zonele de acces codificate A, B, C si D. Īmputernicirea este nominală, netransmisibilă si trebuie să fie utilizată numai īn interes de serviciu. Formatul īmputernicirii este prezentat īn anexa nr. 1.

(3) Zonele de acces prevăzute la alin. (2) permit următoarele:

- A- accesul la bordul aeronavelor aflate īn zbor;

- B - accesul la si īn aeronavele aflate la sol, inclusiv la cele din zonele de securitate ale aeroporturilor;

- C - accesul īn zonele operationale ale agentilor aeronautici civili, cu exceptia accesului la si īn aeronavele aflate īn zbor sau la sol. Prin zone operationale se īntelege zonele si spatiile īn care se desfăsoară activitătile aeronautice civile supuse certificării si supravegherii conform reglementărilor de aviatie civilă aplicabile;

- D - accesul īn sediile si spatiile administrative utilizate de agentii aeronautici civili, cu exceptia zonelor operationale.

(4) Evidenta inspectorilor aeronautici pentru supervizarea sigurantei zborului si a īmputernicirilor emise conform alin. (2) se realizează prin īnscrierea acestora īn Registrul unic al AACR de evidentă a inspectorilor aeronautici pentru supervizarea sigurantei zborului, document gestionat de AACR conform procedurii elaborate īn acest sens.

Art. 4. - Pe toată durata efectuării activitătilor de supervizare a sigurantei zborului īn aviatia civilă, inspectorii aeronautici pentru supervizarea sigurantei zborului au următoarele obligatii si competente:

a) să respecte prevederile legale aplicabile activitătilor aeronautice civile pentru care sunt īmputerniciti;

b) să verifice si/sau să evalueze, īn limitele competentelor acordate, conformarea agentilor aeronautici civili si a personalului aeronautic civil la prevederile reglementărilor aeronautice civile aplicabile;

c) să utilizeze principii, proceduri si tehnici de inspectie si audit aplicabile activitătilor supuse supervizării;

d) să asigure informarea operativă si corectă, conform procedurilor interne ale AACR, cu privire la neconformitătile constatate īn cadrul activitătilor supuse supervizării;

e) să īntocmească rapoartele de inspectie/audit specifice si să asigure difuzarea si păstrarea corespunzătoare a acestora;


f) să asigure confidentialitatea si securitatea datelor si informatiilor la care au acces īn exercitarea atributiilor de serviciu;

g) să respecte limitele de competentă si de acces stabilite prin īmputernicirea acordată;

h) să aplice imediat măsurile prevăzute de legislatia si reglementările de aviatie civilă īn cazul constatării abaterilor de la prevederile acestora, dacă prin continuarea activitătii/activitătilor respective se pune īn pericol siguranta zborului, cum ar fi:

(i) suspendarea temporară a activitătii specifice a agentilor aeronautici civili sau a personalului aeronautic civil inspectat, inclusiv măsura opririi de la zbor a unei aeronave si/sau a membrilor echipajului acesteia pānă la remedierea corespunzătoare a deficientelor constatate;

(ii) suspendarea sau limitarea privilegiilor asociate licentelor/calificărilor/autorizărilor īn cazul personalului aeronautic civil licentiat īn Romānia;

(iii) impunerea de conditii, limitări sau restrictii activitătilor agentilor aeronautici civili pānă la remedierea corespunzătoare a deficientelor constatate;

(iv) luarea măsurilor prevăzute la art. 621 din Codul aerian civil pentru aeronavele si echipajele străine care utilizează aerodromurile civile din Romānia, cu respectarea legislatiei si procedurilor aplicabile īn vigoare.

Art. 5. - (1) Agentii aeronautici civili care desfăsoară activităti aeronautice civile pe teritoriul Romāniei sunt obligati să asigure inspectorilor aeronautici pentru supervizarea sigurantei zborului, posesori ai īmputernicirii nominale prevăzute la art. 3 alin. (2), următoarele:

a) accesul nerestrictionat īn cadrul organizatiilor lor, la sediile si spatiile administrative, īn zonele operationale care trebuie inspectate, precum si accesul la bordul aeronavelor, īn cazul efectuării unor inspectii la platformă sau īn zbor, indiferent de regimul de proprietate al acestora, conform zonelor de acces mentionate īn īmputernicire si cu respectarea reglementărilor īn vigoare privind securitatea aeronautică;

b) accesul la toate documentele/informatiile solicitate de inspectorii aeronautici pentru realizarea scopului inspectiei/ auditului si furnizarea de copii la cererea acestora.

(2) Măsurile dispuse de către inspectorii aeronautici pentru supervizarea sigurantei zborului prevăzute la art. 4 lit. h) sunt obligatorii pentru toti agentii aeronautici civili.

(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) si (2) de către un agent aeronautic civil romān sau de către personalul aeronautic civil poate atrage, după caz, suspendarea sau restrictionarea de către AACR a documentelor de certificare detinute de acesta, amendă contraventională ori sesizarea organului de urmărire penală, conform legii.

(4) Administratorii aerodromurilor si furnizorii de servicii de navigatie aeriană din Romānia au obligatia de a colabora cu inspectorii aeronautici pentru supervizarea sigurantei zborului, pentru punerea īn practică a măsurilor dispuse de către acestia īn conformitate cu prevederile art. 4 lit. h).

Art. 6. - (1) Se īmputernicesc inspectorii aeronautici pentru supervizarea sigurantei zborului să actioneze ca agenti constatatori pentru constatarea contraventiilor prevăzute la art. 93 alin. (1)lit. a), b) si d)-j) din Codul aerian civil si la art. 16 din Hotărārea Guvernului nr. 1.172/2003 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave civile si de stat īn spatiul aerian national, precum si pentru aplicarea amenzilor aferente, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Lista inspectorilor aeronautici pentru supervizarea sigurantei zborului īmputerniciti potrivit prevederilor prezentului ordin si care actionează ca agenti constatatori conform prevederilor alin. (1) se publică pe site-ul AACR. Īn listă se vor mentiona pentru fiecare inspector: numele si prenumele, numărul īmputernicirii, domeniile pentru care a fost īmputernicit, precum si zonele de acces.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se fac pe baza procesului-verbal de constatare a contraventiilor si aplicare a amenzilor, ale cărui model si continut sunt prevăzute īn anexa nr. 2.

(4) īn termen de 30 de zile de la intrarea īn vigoare a prezentului ordin, AACR va elabora un program de pregătire a inspectorilor pentru supervizarea sigurantei zborului īn domeniul legislatiei privind contraventiile.

Art. 7. - Īn termen de 3 luni de la intrarea īn vigoare a prezentului ordin, AACR va stabili, prin decizie a directorului general, cerintele de calificare/pregătire/instruire pentru nominalizarea ca inspectori pentru supervizarea sigurantei zborului, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), precum si procedura prevăzută la art. 3 alin. (4).

Art. 8. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.931/2001 privind acordarea unor īmputerniciri inspectorilor Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Romānă”, care efectuează inspectii specifice pentru asigurarea sigurantei zborului, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 51 din 24 ianuarie 2002, si Ordinul ministrului transporturilor nr. 410/2007 pentru īmputernicirea persoanelor cu atributii de constatare si sanctionare a unor contraventii prevăzute de Codul aerian civil, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 416 din 21 iunie 2007, se abrogă.

Art. 9. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 11. - AACR, inspectorii aeronautici pentru supervizarea sigurantei zborului, agentii aeronautici civili si personalul aeronautic civil care desfăsoară activităti specifice pe teritoriul Romāniei vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 5 octombrie 2010.

Nr. 791.


 

ANEXA Nr. 1*)

ĪMPUTERNICIRE

- model –

 

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă īn facsimil.


 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

REGIA AUTONOMĂ “AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMĀNÔ

Sediul: Bucuresti, sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 38-40, sectorul 1

Telefon......................., fax......................., e-mail.................................

 

PROCES-VERBAL

de constatare a contraventiilor si aplicare a amenzilor

Nr......................

 

- model –

 

Īncheiat īn ziua ........ luna ............... anul ........., īn localitatea .................... Judetul ............, la ......................................... (sediul),

Subsemnatul/Subsemnatii, ...................................................................................................................., īn calitate de agent constatator/agenti constatatori īmputernicit/īmputerniciti de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, cu sediul īn Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, īn baza īmputernicirii nr. ....................................................................., eliberată de Regia Autonom㠓Autoritatea Aeronautică Civilă Romānă”, cu ocazia: .......................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

am constatat următoarele (descrierea faptei: data si ora comiterii, locul unde s-a comis, prezentarea tuturor acelor aspecte, īmprejurări ce pot servi la evidentierea gravitătii faptei)*:

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

Faptele prezentate mai sus constituie contraventii prevăzute de: .........................................................., săvārsită/săvārsite de persoana juridică/fizică ................................................................, cu sediul/domiciliul īn localitatea ................................................, str. ..................................... nr. ........, sectorul/judetul ..............................., īnmatriculată la registrul comertului sub nr. ................................., C.U.I. ...................................., reprezentată de dl/dna ............................................................, CNP. .............................., posesor/posesoare al/a Bl/CI/pasaport seria ....... nr. ............, eliberat de ........................................... la data de ................., avānd functia/ocupatia de ................................, locul de muncă ......................................., cu domiciliul īn localitatea ......................................, str. ......................... nr. ......, bl. ........., sc. ....., ap. ...., sectorul/judetul ...................................

Fată de contraventiile constatate, contravenientul se sanctionează cu amendă de: ................................., īn conformitate cu art. ..... alin .......... lit. ............ din ..................................................

 

Agent(i) constatator(i),

..............................................

..............................................

(semnături)

Martor(i),

..............................................

..............................................

(semnături)

 

Alte mentiuni:

1. Īmpotriva prezentului proces-verbal contravenientul poate face plāngere īn termen de 15 zile de la data īnmānării/comunicării acestuia, īn conditiile legii.

2. Prezentul proces-verbal s-a īncheiat īn 3 (trei) exemplare, din care un exemplar s-a īnmānat astăzi ....../....../......... contravenientului sau i se va comunica acestuia īmpreună cu īnstiintarea de plată prin postă, cu aviz de primire, īn cel mult o lună de la data īncheierii.

3. Obiectiile contravenientului:

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

Contravenient,

..............................................

(semnătura)

 

Contravenientul nu este de fată/refuză să semneze/nu poate semna.............................................., īmprejurarea fiind confirmată de martorul:

numele/prenumele.................................., cu domiciliul īn localitatea ....................., str. ........................ nr. ........, bl. .........., sc. ......, ap. ........., sectorul/judetul.............................., CNP........................................., posesor al BI/CI seria ...... nr. ........., eliberat de.............................. la data de .....................................

Martor(i),

..............................................

..............................................

(semnături)

 


Motivele pentru care prezentul proces-verbal a fost īncheiat īn lipsa martorilor:

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

 

Īnstiintare de plată

 

Prin prezenta vă aducem la cunostintă că, īn termen de 15 zile de la data īnmānării sau comunicării procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilorseria ............... nr. ..............., īncheiat īn ziua ............ luna .........anul .......... la ................................................., sunteti obligat la plata unei amenzi contraventionale īn valoare de .............................

Plata se va efectua īn contul nr. ........................................., deschis la .............................................., urmānd ca, īn termenul de 15 zile precizat mai sus, să procedati la predarea sau comunicarea prin postă, cu aviz de primire, a unei copii a chitantei de plată sau a unui alt document doveditor al efectuării platii la sediul Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Romāna”.

Īn situatia neachitării amenzii contraventionale īn termen de 15 zile de la data īnmānării sau comunicării procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se va proceda la executarea silită, cu respectarea prevederilor legale incidente īn vigoare.

 

Agent(i) constatator(i),

..............................................

..............................................

(semnături)

Contravenient,

..............................................

..............................................

(semnătura)

 

* Īn situatia īn care spatiul alocat prezentării faptei este insuficient, scrierea se continuă separat, pe alte file, īn 3 exemplare, semnate pe fiecare pagină de toate părtile, acestea constituind anexă - parte integrantă a prezentului proces-verbal.

 

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind extinderea activitătii Consulatului General al Romāniei la Bălti, Republica Moldova

 

Avānd īn vedere Memorandumul interior nr. G5-1/3.802 din 7 aprilie 2010 si acordul autoritătilor Republicii Moldova, transmis prin Nota verbală nr. PD 03/2/8.675 din 19 mai 2010,

tinānd cont de prevederile art. 7 din Constitutia Romāniei, republicată,

īn temeiul art. 4 alin. (5) si al art. 9 alin. (1) teza a II-a din Hotărārea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 4 alin. (5) din Conventia de la Viena din 24 aprilie 1963 privind relatiile consulare, ratificată de Romānia prin Decretul nr. 481/1971,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1. - Īncepānd cu data publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, a prezentului ordin, Consulatul General al Romāniei la Bălti īsi extinde activitatea prin intermediul unui birou consular, denumit īn continuare Biroul Ungheni, care va functiona īn orasul Ungheni, Republica Moldova.

Art. 2. - Biroul Ungheni al Consulatului General al Romāniei la Bălti gestionează activitatea consulară desfăsurată de Consulatul General īn relatia cu cetătenii romāni si străini care solicită asistentă consulară, protectie consulară, eliberarea de permise de mic trafic de frontieră pentru cetătenii Republicii Moldova īn conformitate cu prevederile Acordului dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontieră, semnat la Bucuresti la 13 noiembrie 2009, ratificat prin Legea nr. 10/2010, intrat īn vigoare la data de 26 februarie 2010, si cu autoritătile locale din raionul Ungheni - Republica Moldova.

Art. 3. - (1) Biroul Ungheni al Consulatului General al Romāniei la Bălti functionează cu următoarea schemă de personal:

- un consul - membru al personalului consular al Romāniei, acreditat la Consulatul General al Romāniei la Bălti;

- functionari consulari - personal lucrător si nelucrător īn cadrul Consulatului General al Romāniei la Bălti si/sau personal selectionat de pe plan local.

(2) Personalul consular care deserveste Biroul Ungheni al Consulatului General al Romāniei la Bălti este selectionat din cadrul personalului Consulatului General si este desemnat prin dispozitie a consulului general al Romāniei la Bălti, cu avizul obligatoriu al Directiei generale afaceri consulare si al Directiei generale resurse umane din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 4. - (1) Cheltuielile aferente functionării Biroului Ungheni al Consulatului General al Romāniei la Bălti sunt suportate din bugetul prevăzut pentru Consulatul General al Romāniei la Bălti.

(2) Evidenta financiar-contabilă a activitătii Biroului Ungheni al Consulatului General al Romāniei la Bălti se efectuează de către personalul cu atributii financiar-contabile al Consulatului General.

(3) īncasările rezultate din colectarea taxelor consulare, a taxelor pentru serviciile efectuate īn regim de urgentă si recuperările de cheltuieli pentru efectuarea de servicii consulare se depun săptămānal īn conturile bancare special prevăzute ale Consulatului General al Romāniei la Bălti.

Art. 5. - Se aprobă fisa de competente ale Biroului Ungheni al Consulatului General al Romāniei la Bălti, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Departamentul consular, Departamentul resurse umane din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Ambasada Romāniei la Chisinău si Consulatul General al Romāniei la Bălti asigură īndeplinirea prevederilor prezentului ordin prin efectuarea formalitătilor si obtinerea autorizatiilor necesare atāt īn Romānia, cāt si īn Republica Moldova.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 octombrie 2010.

Nr. 1.818.


 

ANEXĂ

 

FISĂ

de competente ale Biroului Ungheni al Consulatului General al Romāniei la Bălti (Republica Moldova)

 

Articol unic. - Biroul consular din Ungheni (Republica Moldova), parte integrantă a Consulatului General al Romāniei la Bălti, īn afara sediului acestuia, functionează īn temeiul art. 4 alin. (5) din Conventia de la Viena din 24 aprilie 1963 privind relatiile consulare, ratificată de Romānia prin Decretul nr. 481/1971, si are următoarele competente:

1. protejează īn statul de resedintă interesele Romāniei si ale cetătenilor săi, persoane fizice sau juridice, īn limitele admise de dreptul international;

2. favorizează dezvoltarea relatiilor comerciale, economice, culturale si stiintifice dintre Romānia si statul de resedintă si promovează īn orice alt mod relatii amicale īntre acestea īn cadrul dispozitiilor Conventiei de la Viena din 1963 privind relatiile consulare;

3. obtine informatii, prin toate mijloacele licite, despre conditiile si evolutia vietii comerciale, economice, culturale si stiintifice a statului de resedintă, face rapoarte īn această privintă către centrala Ministerului Afacerilor Externe al Romāniei si dă informatii persoanelor interesate;

4. acordă ajutor persoanelor fizice si juridice romāne;

5. actionează īn calitate de notar si de ofiter de stare civilă si exercită functii similare, precum si unele functii de ordin administrativ, īn măsura īn care legile si regulamentele statului de resedintă nu se opun acestora;

6. apără interesele cetătenilor romāni, persoane fizice sau juridice, īn succesiunile de pe teritoriul statului de resedintă, īn conformitate cu legile si regulamentele statului de resedintă;

7. exercită orice alte functii care īi sunt īncredintate de către centrala Ministerului Afacerilor Externe, care nu sunt interzise de legile si regulamentele statului de resedintă sau la care statul de resedintă nu se opune ori care sunt mentionate īn acordurile internationale īn vigoare dintre statul trimitător si statul de resedintă;

8. Īsi desfăsoară activitatea sub coordonarea sefului Consulatului General al Romāniei la Bălti;

9. Īndeplineste functiile consulare prevăzute de Conventia de la Viena cu privire la relatiile consulare din 24 aprilie 1963, de Acordul dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontieră, semnat la Bucuresti la 13 noiembrie 2009, ratificat prin Legea nr. 10/2010, intrat īn vigoare la data de 26 februarie 2010, si de reglementările interne īn materie, dintre care, īn special, următoarele:

a) urmăreste modul de respectare a cadrului juridic bilateral, precum si a īntelegerilor multilaterale la care Romānia si Republica Moldova sunt părti;

b) informează, la cerere, cetătenii romāni sau străini asupra cadrului juridic bilateral si a principalelor reglementări legale īn vigoare;

c) īndeplineste, la cererea persoanelor fizice si juridice romāne si străine, actele notariale prevăzute de lege;

d) īntocmeste actele de stare civilă pentru cetătenii romāni aflati īn străinătate, la cererea acestora;

e) transmite īn centrala Ministerului Afacerilor Externe actele de stare civilă primite de la autoritătile statului de resedintă;

f) urmăreste respectarea acordurilor bilaterale īn materie consulară;

g) asigură asistenta consulară asociatiilor romānilor din teritoriul de competentă si bisericilor romānesti;

h) semnează īntreaga corespondentă a Biroului consular cu autoritătile locale din zona de competentă - īn cazul sefului de birou;

i) predă săptămānal īncasările consulare serviciului financiar-contabil al Consulatului General al Romāniei la Bălti cu completarea registrelor consulare, potrivit instructiunilor centralei Ministerului Afacerilor Externe;

j) solutionează cererile primite la ghiseu, inclusiv cererile de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, īn conformitate cu prevederile Acordului dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Republicii Moldova, ratificat prin Legea nr. 10/2010, intrat īn vigoare la data de 26 februarie 2010;

k) īndeplineste orice altă sarcină de serviciu care īi este transmisă, pe cale ierarhică.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

pentru punerea īn aplicare a Regulamentului privind analiza si solutionarea plāngerilor referitoare la īncălcarea prevederilor art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996 si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene

 

Īn baza prevederilor art. 20 alin. (4) lit. d), ale art. 21 alin. (2) si ale art. 27 alin. (2) si (4), precum si ale art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - Īn urma adoptării īn plenul Consiliului Concurentei se pune īn aplicare Regulamentul privind analiza si solutionarea plāngerilor referitoare la īncălcarea prevederilor art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996 si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea īn aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin, Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 81/2004 privind punerea īn aplicare a Regulamentului pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, privind practicile anticoncurentiale īn cazul plāngerilor, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 430 din 13 mai 2004, si Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 90/2005 pentru punerea īn aplicare a Instructiunilor privind solutionarea de către Consiliul Concurentei a plāngerilor referitoare la prevederile art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 472 din 3 iunie 2005, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin intră īn vigoare la data publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Bogdan Marius Chiritoiu

 

Bucuresti, 5 octombrie 2010.

Nr. 499.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind analiza si solutionarea plāngerilor referitoare la īncălcarea prevederilor art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996 si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene

 

Īn temeiul art. 27 alin. (1) si (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Consiliul Concurentei adoptă prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Introducere

 

1. Prezentul regulament reglementează procedurile privind analiza si solutionarea de către Consiliul Concurentei a plāngerilor referitoare la īncălcarea prevederilor art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare (denumită īn continuare lege) si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (denumit īn continuare TFUE).

2. Consiliul Concurentei doreste să īncurajeze cetătenii, īntreprinderile si asociatiile de protectie a consumatorilor să i se adreseze, ca autoritate publică abilitată, pentru a semnala posibilele īncălcări ale regulilor de concurentă.

La nivelul Consiliului Concurentei există două modalităti pentru a realiza acest lucru. Prima modalitate de denuntare a posibilelor īncălcări ale regulilor de concurentă constă īn transmiterea unei plāngeri. Cea de-a doua modalitate constă īn furnizarea unei sesizări privind posibile comportamente anticoncurentiale, sesizare care nu īndeplineste conditiile prevăzute de prezentul regulament pentru a fi considerată plāngere, dar poate constitui punctul de pornire pentru declansarea din oficiu a unor investigatii de către Consiliul Concurentei.

3. Pentru a fi admisibilă, īn sensul art. 40 din lege, o plāngere trebuie să contină anumite informatii specifice. De aceea, trebuie īntocmit un formular prin care reclamantii să fie ajutati să prezinte Consiliului Concurentei faptele pertinente. Prezentarea informatiilor prevăzute īn acest formular constituie o conditie indispensabilă pentru ca plāngerea să fie considerată admisibilă īn sensul art. 40 din lege.

4. Persoanele fizice sau juridice care aleg să depună o plāngere la Consiliul Concurentei au posibilitatea de a fi asociate īndeaproape la procedurile initiate īn vederea solutionării acesteia. Astfel, reclamantii au posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere īn cazul īn care Consiliul Concurentei consideră că nu există motive suficiente pentru a da curs plāngerii. Atunci cānd Consiliul Concurentei suspendă sau respinge o plāngere, īn baza art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea īn aplicare a normelor de concurentă prevăzute la articolele 81 si 82 din tratat (denumit īn continuare Regulamentul nr. 1/2003), deoarece Comisia Europeană sau o altă autoritate de concurentă a unui stat membru analizează ori a analizat plāngerea respectivă, reclamantul este informat cu privire la identitatea autoritătii respective. De asemenea, reclamantii au dreptul de a fi audiati si dreptul de acces la dosarul Consiliului Concurentei, potrivit reglementărilor specifice cu privire la acestea.

5. Persoanelor fizice sau juridice care depun o plāngere īn conditiile prezentului regulament prin care denuntă o īncălcare a art. 5 din lege la care au fost parte li se va acorda un termen rezonabil īn care să poată formula o cerere de clementă īn conformitate cu prevederile Instructiunilor privind conditiile si criteriile de aplicare a unei politici de clementă potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, puse īn aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 300/2009.

6. Pentru asigurarea certitudinii juridice, comunicările de documente prevăzute de prezentul regulament trebuie efectuate īn termenele prevăzute.

 

CAPITOLUL II

Criterii privind admisibilitatea unei plāngeri

 

ARTICOLUL 1

Obiectul plāngerii

 

Īn scopul interventiei Consiliului Concurentei, o plāngere īnaintată conform prevederilor art. 40 din lege poate avea ca obiect doar o pretinsă īncălcare a art. 5, 6 sau 9 din lege si a art. 101 sau 102 din TFUE, după caz.

 

ARTICOLUL 2

Conditia demonstrării unui interes legitim

 

(1) īn conformitate cu prevederile art. 40 din lege, doar persoanele fizice sau juridice care demonstrează un interes legitim sunt īndreptătite să īnainteze Consiliului Concurentei o plāngere referitoare la o posibilă īncălcare a art. 5, 6 sau 9 din lege si a art. 101 sau 102 din TFUE.


(2) Reclamantii trebuie să demonstreze interesul lor legitim. Consiliul Concurentei este īndreptătit, fără a aduce atingere dreptului său de a declansa o investigatie din oficiu, să nu dea curs plāngerii unei persoane fizice sau juridice care nu poate demonstra un interes legitim.

(3) Consiliul Concurentei poate verifica, īn orice etapă a procedurii, dacă este īndeplinită sau nu această conditie. Īn practica Consiliului Concurentei, conditia cu privire la interesul legitim nu a ridicat decāt rareori īndoieli, īn măsura īn care majoritatea reclamantilor au fost afectati īn mod direct de pretinsa īncălcare a legii. Īn mod particular, īn cazul asociatiilor de protectie a consumatorilor legal īnregistrate există un interes indirect care poate fi considerat acceptabil din punctul de vedere al posibilitătii de formulare a unei plāngeri.

(4) Cu toate acestea, există situatii īn care conditia unui interes legitim, īn sensul art. 40 din lege, necesită o analiză suplimentară, pentru a se stabili dacă aceasta este īndeplinită. Cea mai bună orientare īn acest sens poate fi furnizată printr-un set neexhaustiv de exemple, după cum urmează:

a) O asociatie de īntreprinderi poate invoca un interes legitim īn introducerea unei plāngeri, chiar dacă asociatia nu este afectată īn mod direct de comportamentul denuntat, ca o īntreprindere ce operează pe piata relevantă sau pe o piată conexă, cu conditia ca, pe de o parte, asociatia să aibă dreptul de a reprezenta interesele membrilor săi si, pe de altă parte, comportamentul denuntat să fie susceptibil de a leza interesele membrilor asociatiei.

Consiliul Concurentei este īndreptătit īnsă să nu dea curs unei plāngeri a unei asociatii de īntreprinderi ai cărei membri nu au participat la operatiuni comerciale de tipul celor denuntate īn cadrul plāngerii.

Din aceste considerente se poate deduce că īntreprinderile, ele īnsele sau prin asociatiile care sunt īmputernicite să le reprezinte interesele, pot valorifica un interes legitim atunci cānd operează pe piata relevantă sau cānd comportamentul denuntat este susceptibil de a le afecta īn mod direct interesele.

Un interes legitim poate fi invocat, de exemplu, de către părtile unei īntelegeri sau practici denuntate, de către concurentii ale căror interese au fost pe nedrept afectate de comportamentul care constituie subiectul plāngerii ori de către īntreprinderile excluse dintr-un sistem de distributie.

b) Asociatiile de consumatori pot si ele să depună plāngeri la Consiliul Concurentei.

Consiliul Concurentei consideră că pot avea un interes legitim si consumatorii individuali ale căror interese economice sunt afectate īn mod direct prin faptul că sunt cumpărători ai bunurilor sau serviciilor care constituie obiectul unei īncălcări a legii.

c) Consiliul Concurentei consideră că nu au un interes legitim, īn sensul art. 40 din lege, persoanele sau organizatiile care actionează īn virtutea unor considerente de interes general, fără a demonstra că ele sau membrii lor sunt īn măsură a fi afectati īn mod direct si nefavorabil de īncălcarea legii (pro bono publico), cu exceptia prevăzută la lit. b).

Autoritătile publice locale pot avea un interes legitim, īn calitatea acestora de cumpărători ori de utilizatori ai bunurilor sau serviciilor afectate de comportamentul īmpotriva căruia depun plāngere. Acestea īnsă nu sunt considerate ca avānd un interes legitim, īn sensul art. 40 din lege, īn măsura īn care aduc īn atentia Consiliului Concurentei pretinse īncălcări pro bono publico.

 

ARTICOLUL 3

Completarea formularului de plāngere

 

(1) Plāngerile depuse de către persoanele fizice sau juridice trebuie să contină toate informatiile si documentele solicitate prin formularul de plāngere prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. Persoanele fizice si juridice trebuie să furnizeze si copii ale documentelor relevante pentru a sustine plāngerea depusă, documente care le sunt īn mod rezonabil disponibile, si, īn măsura posibilului, să indice Consiliului Concurentei de unde pot fi obtinute informatii si documente relevante īn cauză, care nu le sunt disponibile reclamantilor.

(2) Plāngerea se transmite la Consiliul Concurentei īn 3 exemplare, dintre care unul va fi, īn măsura posibilului, īn format electronic. Īn situatia īn care plāngerea sau documentele care o īnsotesc contin secrete de afaceri ori alte informatii confidentiale, reclamantul va face o solicitare motivată pentru asigurarea confidentialitătii acestora si va transmite, de asemenea, o versiune neconfidentială a plāngerii, precum si a fiecărui document care o īnsoteste.

(3) īn cazul īn care Consiliul Concurentei constată că informatiile, inclusiv documentele continute īn formularul de plāngere, sunt incomplete, va informa de īndată, īn scris, reclamantul despre acest fapt si va fixa un termen īn cadrul căruia să completeze plāngerea.

(4) Consiliul Concurentei poate acorda o derogare, īn sensul ca reclamantul să furnizeze doar o anumită parte a informatiilor si/sau a documentelor prevăzute īn formularul de plāngere, atunci cānd consideră că acestea nu sunt necesare pentru examinarea cazului. Consiliul Concurentei are īn vedere că această posibilitate este menită, īn special, să faciliteze īntocmirea plāngerilor de către asociatiile de consumatori, atunci cānd acestea nu au acces la informatii specifice provenind din sfera operatorilor economici īmpotriva cărora se plāng, informatii altfel necesare pentru īntocmirea unei plāngeri conform prevederilor formularului de plāngere.

(5) După primirea tuturor informatiilor si documentelor prevăzute īn formularul de plāngere, Consiliul Concurentei va informa īn scris reclamantul cu privire la data la care plāngerea este considerată completă. De la această dată īncepe să curgă termenul prevăzut la art. 40 alin. (2) din lege.

(6) Dacă reclamantul nu furnizează informatiile si documentele solicitate pentru a completa integral formularul de plāngere si nu obtine o derogare de la această obligatie, Consiliul Concurentei va īnstiinta, īn scris, reclamantul asupra faptului că solicitarea depusă nu īndeplineste conditiile prevăzute de prezentul regulament pentru a fi calificată ca o plāngere, iar informatiile furnizate vor fi considerate de Consiliul Concurentei ca o informare generală, ce poate fi utilă la declansarea unor investigatii din oficiu.

 

CAPITOLUL III

Procedurile de analiză a plāngerilor

 

ARTICOLUL 4

Analiza faptelor

 

(1) Examinarea unei plāngeri implică două aspecte, si anume analiza faptelor care trebuie stabilite pentru a dovedi īncălcarea art. 5, 6 sau 9 din lege si a art. 101 ori 102 din TFUE, după caz, pe de o parte, si īncadrarea legală a comportamentului ce constituie obiectul plāngerii, pe de altă parte.

(2) īn cazul īn care, desi sunt īndeplinite conditiile prevăzute de art. 1, 2 si 3 din prezentul regulament, plāngerea nu motivează suficient acuzatiile avansate, aceasta poate fi respinsă. Pentru a respinge o plāngere pe motiv că obiectul ei, reprezentat de comportamentul denuntat, nu īncalcă regulile de concurentă sau nu intră sub incidenta acestora, Consiliul Concurentei nu este obligat să ia īn considerare circumstantele care nu au fost aduse īn atentia sa de către reclamant si pe care le-ar fi putut descoperi doar printr-o investigare a cazului.

 

ARTICOLUL 5

Īncadrarea legală a faptelor

 

(1) Criteriile pentru īncadrarea legală a unei īntelegeri sau practici nu pot fi prevăzute īn mod exhaustiv. Cu toate acestea, reclamantii trebuie să se refere la regulamentele si instructiunile adoptate de Consiliul Concurentei si, īn măsura īn care au cunostintă de acestea, la cele emise de Comisia Europeană, la practica si la jurisprudenta comunitară. Īncadrarea legală exactă a unei īntelegeri sau practici este atributul Consiliului Concurentei, iar părtile nu sunt obligate să ofere o īncadrare exactă, ci opinia lor īn această privintă.

(2) īntelegerile si practicile intră sub incidenta legii atunci cānd sunt capabile să afecteze concurenta pe piata romānească ori pe o parte a acesteia, īn cazul art. 5 din lege, sau īn măsura īn care pot afecta activitatea economică ori pot prejudicia consumatorii, īn cazul art. 6 din lege. Ori de cāte ori Consiliul Concurentei aplică prevederile art. 5 si 6 din lege, īn măsura īn care faptele analizate pot afecta comertul dintre statele membre, acesta aplică, de asemenea, prevederile art. 101 si 102 din TFUE. Atunci cānd o īntelegere sau practică nu este capabilă să afecteze comertul dintre statele membre, se poate aplica legislatia natională, nu si legislatia comunitară.

(3) Actiunile sau inactiunile autoritătilor si institutiilor administratiei publice centrale ori locale, precum limitarea libertătii comertului sau a autonomiei īntreprinderilor, exercitate cu respectarea reglementărilor legale si/sau stabilirea de conditii discriminatorii pentru activitatea īntreprinderilor, sunt interzise dacă restrāng, īmpiedică sau denaturează concurenta. Autoritătile si institutiile publice au obligatia activă de a asigura respectarea liberei concurente, iar restrictiile de la aceasta trebuie să fie justificate temeinic pe motive de interes public general si să fie limitate ca durată si arie geografică īn măsura maximă posibilă.

(4) īntelegerile dintre īntreprinderi, deciziile asociatiilor de īntreprinderi sau practicile concertate care nu presupun o restrictionare apreciabilă a concurentei nu cad sub incidenta art. 5 din lege, potrivit prevederilor art. 8 din lege, care se aplică īn mod corespunzător.

(5) īntelegerile, deciziile si practicile concertate prevăzute la art. 5 alin. (1) din lege, care īndeplinesc conditiile prevăzute la art. 5 alin. (2) din lege sau se īncadrează īn categoriile prevăzute la art. 5 alin. (3) din lege, sunt considerate legale fără a fi necesare notificarea acestora de către părti si emiterea unei decizii de către Consiliul Concurentei. Categoriile de īntelegeri, decizii si practici concertate, exceptate prin aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) din lege, precum si conditiile si criteriile de īncadrare pe categorii sunt cele stabilite īn regulamentele Consiliului Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene cu privire la aplicarea prevederilor art. 101 alin. (3) din TFUE anumitor categorii de īntelegeri, decizii ale asociatiilor de īntreprinderi sau practici concertate, denumite regulamente de exceptare pe categorii, care se aplică īn mod corespunzător. (6) Pentru ca beneficiul exceptării să fie retras de către Consiliul Concurentei, acesta, după ce a procedat la o analiză individuală, trebuie să ajungă la concluzia că acordul căruia i se aplică aceste regulamente de exceptare pe categorii are efecte incompatibile cu art. 5 alin. (2) sau (3) din lege.

 

ARTICOLUL 6

Solutionarea plāngerilor

 

(1) Pe baza analizei efectuate īn cadrul compartimentelor de specialitate, Consiliul Concurentei va hotărī, după caz:

a) declansarea unei investigatii;

b) emiterea unei decizii de respingere a plāngerii, īn cazul īn care plāngerea nu prezintă suficient temei de fapt si de drept pentru a justifica declansarea unei investigatii;

c) transmiterea unei īnstiintări, īn scris, cu privire la faptul că plāngerea nu intră sub incidenta legii;

d) transmiterea unei īnstiintări, īn scris, a reclamantului cu privire la faptul că plāngerea nu va fi analizată de Consiliul Concurentei, īntrucāt Comisia Europeană sau o altă autoritate de concurentă dintr-un alt stat membru instrumentează sau a instrumentat aceeasi plāngere.

(2) Consiliul Concurentei poate decide să declanseze procedura de investigatie privind o eventuală īncălcare a art. 5, 6 sau 9 din lege si a art. 101 sau 102 din TFUE īn orice moment, dar nu mai tārziu de expirarea termenului de 60 de zile, prevăzut de art. 40 alin. (2) din lege, pentru emiterea unei decizii referitoare la o plāngere. Termenul de 60 de zile īncepe să curgă de la data la care i se confirmă reclamantului faptul că plāngerea este considerată completă si īndeplineste toate conditiile, potrivit art. 3 alin. (4) din prezentul regulament.

(3) īn cazul plāngerilor privind o posibilă īncălcare a art. 9 din lege, īn situatia īn care se constată, la o primă evaluare, existenta unor posibile fapte de natură anticoncurentială prohibite expres de lege, Consiliul Concurentei poate comunica autoritătii sau institutiei administratiei publice centrale ori locale rezultatele primei sale evaluări cu privire la natura faptelor care formează obiectul plāngerii si poate da acesteia posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere, respectiv de a adopta măsurile si remediile necesare restabilirii unui mediu concurential normal. La expirarea termenului legal de 60 de zile pentru analiza plāngerii, īn functie de pozitia exprimată sau adoptată de autoritatea ori institutia administratiei publice centrale sau locale, Consiliul Concurentei poate decide declansarea unei investigatii sau respingerea plāngerii, conform prevederilor art. 40 alin. (1) sau (2) din lege.

(4) Declansarea procedurii de investigatie poate fi făcută publică īn orice mod, inclusiv pe pagina oficială de internet a Consiliului Concurentei.

(5) Procedura de investigatie se va derula potrivit dispozitiilor art. 41-44 din lege. Raportul asupra investigatiei, cu exceptia prevăzută la art. 42 alin. (1) din lege, va fi comunicat părtilor īn cauză, īmpreună cu convocarea pentru audiere, cu solicitarea ca, pānă la o anumită dată stabilită, acestea să comunice Consiliului Concurentei, īn scris, observatiile lor asupra continutului raportului. Termenul pentru comunicarea observatiilor de către părtile implicate va fi stabilit de la caz la caz, avāndu-se īn vedere complexitatea cazului, si nu va fi mai scurt de o lună de la data transmiterii raportului asupra investigatiei.

(6) Persoanelor a căror audiere a fost admisă conform art. 43 alin. (2) din lege li se va trimite, cu cel putin două săptămāni īnainte de data fixată pentru audiere, o copie a raportului asupra investigatiei, numai la cerere si dacă presedintele Consiliului Concurentei apreciază că este util īn interesul investigatiei, īmpreună cu convocările pentru audiere.

(7) īn convocarea pentru audiere se vor preciza:

a) data fixată pentru audiere;

b) posibilitatea si conditiile īn care poate fi consultat dosarul cauzei la sediul Consiliului Concurentei;

c) data pānă la care părtile implicate pot transmite, īn scris, observatiile lor asupra continutului raportului de investigatie;

d) faptul că neprezentarea sau renuntarea la audiere, precum si refuzul oricărei depozitii nu constituie, conform art. 43 alin. (3) din lege, impedimente pentru continuarea procedurii de investigatie īn cazul respectiv.

(8) Consiliul Concurentei nu este obligat să declanseze o investigatie pe baza fiecărei plāngeri primite, pentru a stabili dacă a fost săvārsită o īncălcare a legii. Consiliul Concurentei are datoria de a analiza cu atentie elementele de fapt si de drept aduse īn atentia sa de către reclamant, īn scopul de a stabili dacă aceste elemente indică un comportament care este īn măsură să īncalce prevederile art. 5, 6 sau 9 din lege si prevederile art. 101 sau 102 din TFUE, după caz.

(9) Atunci cānd Consiliul Concurentei, īn urma analizei plāngerii, consideră că, pe baza informatiilor pe care le are īn posesie, nu sunt suficiente temeiuri pentru a justifica declansarea unei investigatii, va informa autorul plāngerii despre intentia sa de a respinge plāngerea, inclusiv despre motivele care stau la baza acestei intentii, si va stabili un termen rezonabil īn cadrul căruia acesta să īsi prezinte punctul de vedere verbal īn fata comisiei care coordonează compartimentul de specialitate implicat. Reclamantul īsi poate exprima punctul de vedere si īn scris. Consiliul Concurentei nu este obligat să ia īn considerare orice alte informatii sau documente transmise ulterior expirării acestui termen de către reclamant, inclusiv īn scris.

(10) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), reclamantul poate solicita o prelungire a termenului fixat pentru furnizarea punctului său de vedere. Īn functie de circumstantele cazului, Consiliul Concurentei poate acorda o astfel de prorogare, dar va stabili un termen rezonabil, astfel īncāt Consiliul Concurentei să poată adopta solutia finală īn termenul de 60 de zile prevăzut la art. 40 alin. (2) din lege.

(11) Īn cazul īn care reclamantul īsi exprimă punctul de vedere īn termenul stabilit de Consiliul Concurentei, iar informatiile si documentele suplimentare furnizate sunt de natură a schimba analiza preliminară efectuată, Consiliul Concurentei poate declansa procedura de investigatie privind īntreprinderile īmpotriva cărora a fost formulată plāngerea.

(12) Īn cazul īn care reclamantul īsi exprimă punctul de vedere īn termenul stabilit de Consiliul Concurentei, iar informatiile si documentele suplimentare furnizate nu duc la o evaluare diferită a plāngerii, Consiliul Concurentei va respinge plāngerea prin decizie. Respingerea plāngerii se face, potrivit art. 7 din prezentul regulament, prin decizie a comisiei Consiliului Concurentei care coordonează compartimentul de specialitate implicat īn analiză.

(13) Dacă autorul plāngerii nu se prezintă sau nu transmite punctul său de vedere īn scris īn termenul stabilit de Consiliul Concurentei, plāngerea va fi considerată ca fiind retrasă.

(14) Īn cazul īn care plāngerea īnaintată nu cade sub incidenta legii, Consiliul Concurentei va răspunde, īn scris, īn termen de 30 de zile de la īnregistrarea plāngerii.

(15) Atunci cānd Consiliul Concurentei suspendă sau respinge o plāngere īn temeiul art. 13 din Regulamentul nr. 1/2003, acesta informează de īndată reclamantul, īn scris, cu privire la autoritatea de concurentă care instrumentează sau a instrumentat cauza.

 

ARTICOLUL 7

Decizia de respingere a unei plāngeri

 

(1) Atunci cānd Consiliul Concurentei respinge o plāngere prin decizie, īn baza art. 40 alin. (2) din lege, trebuie să arate motivele care au stat la baza acestei decizii, īntr-un mod care este adecvat actului īn discutie si luānd īn considerare circumstantele fiecărui caz īn parte.

(2) Expunerea motivelor avute īn vedere trebuie să se facă īntr-un mod clar si neechivoc, astfel īncāt să īi permită reclamantului să verifice motivele deciziei, iar instantei judecătoresti competente să exercite controlul asupra deciziei respective. Cu toate acestea, Consiliul Concurentei nu este obligat să adopte o pozitie asupra fiecărui argument invocat de reclamant īn sustinerea plāngerii sale, fiind suficient să expună considerentele de fapt si de drept care justifică adoptarea deciziei.

(3) Consiliul Concurentei comunică autorului decizia, īn scris, cu precizarea motivelor, īn termen de maximum 60 de zile de la data la care acestuia i se confirmă faptul că plāngerea este completă si īndeplineste toate conditiile prevăzute īn prezentul regulament. Decizia de respingere a plāngerii poate fi atacată la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia de contencios administrativ si fiscal, īn termen de 30 de zile de la comunicare.

(4) Decizia de respingere a plāngerii īl īmpiedică pe reclamant să solicite redeschiderea procedurii, īn afară de cazul īn care acesta aduce noi elemente de probă semnificative. Corespondenta ulterioară cu reclamantul cu privire la aceeasi presupusă īncălcare a legii nu va fi considerată ca fiind o nouă plāngere, cu exceptia cazului īn care informatii si documente noi semnificative, care sustin afirmatiile din cuprinsul plāngerii, sunt aduse īn atentia Consiliului Concurentei. Cu toate acestea, dreptul Consiliului Concurentei de a redeschide din oficiu un caz rămāne rezervat.

 

ARTICOLUL 8

Drepturi procedurale ale reclamantului

 

(1) Īn cazul īn care Consiliul Concurentei informează reclamantul cu privire la intentia sa de a respinge plāngerea īn temeiul art. 40 alin. (2) din lege, reclamantul poate solicita accesul la documentele pe care Consiliul Concurentei īsi bazează analiza preliminară. Reclamantul nu poate avea acces la secretele de afaceri si la alte informatii confidentiale care apartin altor părti implicate īn procedură.

(2) Documentele la care reclamantul a avut acces īn contextul procedurilor puse īn aplicare de Consiliul Concurentei īn temeiul art. 5, 6 sau 9 din lege si al art. 101 sau 102 din TFUE, după caz, nu pot fi utilizate de reclamant decāt īn proceduri judiciare sau administrative avānd ca obiect aplicarea respectivelor dispozitii din lege, respectiv tratat.


(3) Dacă īn urma analizei unei plāngeri se declansează procedura de investigatie, la finalul investigatiei presedintele Consiliului Concurentei, conform prevederilor art. 43 alin. (2) din lege, poate admite audierea autorului plāngerii, la cererea acestuia. Cu toate acestea, procedurile Consiliului Concurentei īn cazurile de concurentă nu constituie proceduri contradictorii īntre reclamant, pe de o parte, si īntreprinderile investigate, pe de altă parte. Din acest motiv, drepturile procedurale ale reclamantilor sunt mult mai limitate decāt dreptul la apărare al īntreprinderilor investigate.

(4) Reclamantului a cărui audiere a fost admisă de către presedintele Consiliului Concurentei i se va trimite o copie a raportului de investigatie numai la cerere si dacă presedintele Consiliului Concurentei apreciază că este util īn interesul investigatiei. Īn acest caz, Consiliul Concurentei transmite reclamantului o copie a versiunii neconfidentiale a raportului de investigatie si stabileste un termen īn care reclamantul īsi poate exprima punctul de vedere īn scris.

(5) Conform prevederilor art. 43 alin. (3) din lege, neprezentarea sau renuntarea la audiere, precum si refuzul oricărei depozitii sau declaratii nu constituie impedimente pentru continuarea procedurii de investigatie.

 

ARTICOLUL 9

Tratamentul informatiilor confidentiale

 

(1) Informatiile, inclusiv documentele primite īn cadrul procedurii de analiză a unei plāngeri, nu vor fi comunicate sau făcute publice de către Consiliul Concurentei, īn măsura īn care acestea contin secrete de afaceri sau alte informatii confidentiale ale oricărei persoane.

(2) Orice reclamant care transmite Consiliului Concurentei informatii si documente īn baza art. 40 din lege, precum si orice alte informatii si documente transmise īn cadrul aceleiasi proceduri trebuie să identifice īn mod clar toate informatiile confidentiale, motivānd caracterul confidential, si să furnizeze o variantă neconfidentială a acestora.

(3) Dacă reclamantul nu furnizează o versiune neconfidentială a plāngerii, respectiv a documentelor care o īnsotesc, acestea sunt considerate că nu contin informatii confidentiale.

(4) Persoanele fizice care semnalează Consiliului Concurentei eventualele īncălcări ale art. 5, 6 sau 9 din lege si ale art. 101 sau 102 din TFUE, după caz, pot solicita să nu li se dezvăluie identitatea fată de īntreprinderile vizate de acuzatiile īn cauză. Consiliul Concurentei va respecta solicitarea acestora de a rămāne anonimi, mai putin īn cazul īn care o astfel de cerere este vădit nejustificată.

(5) Consiliul Concurentei poate solicita reclamantilor, īntreprinderilor sau asociatiilor de īntreprinderi si autoritătilor si institutiilor administratiei publice centrale ori locale care furnizează informatii si documente īn cadrul procedurii de analiză a plāngerii să identifice documentele sau părtile din anumite documente pe care acestia le consideră a contine secrete de afaceri ori alte informatii confidentiale apartinānd lor si să identifice părtile fată de care aceste documente să fie considerate confidentiale. Consiliul Concurentei poate stabili un termen īn care reclamantul, īntreprinderile sau asociatiile de īntreprinderi si autoritătile si institutiile administratiei publice centrale ori locale să detalieze solicitarea de protejare a confidentialitătii cu privire la fiecare document sau parte dintr-un document, să furnizeze Consiliului Concurentei o versiune neconfidentială a documentelor ori declaratiilor īn care pasajele confidentiale au fost sterse si să furnizeze o descriere concisă a fiecărei piese ce contine o informatie stearsă.

(6) Dacă reclamantul, īntreprinderile ori asociatiile de īntreprinderi ori autoritătile si institutiile administratiei publice centrale sau locale nu se conformează cererii Consiliului Concurentei, documentele ori declaratiile īn cauză sunt considerate că nu contin informatii confidentiale.

(7) Calificarea informatiilor ca fiind confidentiale nu īmpiedică Consiliul Concurentei să divulge si să folosească aceste informatii atunci cānd este necesar să probeze o īncălcare a prevederilor art. 5, 6 sau 9 din lege si a prevederilor art. 101 sau 102 din TFUE, după caz. Atunci cānd secretele de afaceri sau informatiile confidentiale sunt necesare pentru demonstrarea unei īncălcări a legii, Consiliul Concurentei trebuie să analizeze, pentru fiecare document īn parte, dacă necesitatea de a dezvălui acea informatie este mai mare decāt afectarea care ar rezulta din dezvăluire.

 

CAPITOLUL IV

Actiunile īn despăgubire pentru īncălcarea regulilor de concurentă

 

ARTICOLUL 10

Complementaritatea de roluri a autoritătii publice si a persoanelor fizice si juridice īn vederea aplicării art. 5, 6 si 61 din lege si a art. 101 si 102 din TFUE, după caz

 

(1) Instantele judecătoresti sunt si ele competente să apere drepturile persoanelor fizice si ale celor juridice care decurg din īncălcarea prevederilor art. 5 si 6 din lege si a prevederilor art. 101 si 102 din TFUE. Avānd īn vedere recomandările Comisiei Europene, Consiliul Concurentei īncurajează actiunile formulate de către persoanele afectate de actiunile si comportamentele anticoncurentiale, pentru repararea daunelor suferite.

(2) Instantele judecătoresti pot decide asupra validitătii sau nulitătii contractelor īncheiate, īn baza art. 49 din lege, si numai ele pot acorda despăgubiri persoanelor fizice si juridice īn cazul īncălcării art. 5 si 6 din lege si a art. 101 si 102 din TFUE. Pentru a asigura eficacitatea deplină a regulilor īn domeniul concurentei, orice persoană poate solicita despăgubiri pentru prejudiciile suferite cauzate de un contract sau de un comportament susceptibil să restrāngă ori să denatureze concurenta. Aceste actiuni īn recuperarea daunelor īn fata instantelor judecătoresti, avānd natura de a descuraja īntreprinderile de a īncheia sau de a aplica acordurile ori practicile care restrāng concurenta, sunt susceptibile să contribuie semnificativ la mentinerea unei concurente efective.

(3) Actiunea īn fata instantelor judecătoresti are următoarele avantaje pentru persoanele afectate de actiunile si comportamentele anticoncurentiale:

a) instantele judecătoresti pot acorda despăgubiri pentru pierderile suferite ca o consecintă a īncălcării art. 5 si 6 din lege si a art. 101 si 102 din TFUE, după caz, pot dispune măsuri asigurătorii si pot acorda cheltuieli de judecată;

b) instantele judecătoresti pot decide asupra revendicărilor referitoare la plăti sau la executarea obligatiilor contractuale īntemeiate pe un contract sau acord analizat conform prevederilor art. 5 din lege, respectiv conform prevederilor art. 101 din TFUE.


(4) Actiunile īn despăgubire pot fi intentate atāt de cei afectati direct de către un comportament anticoncurential, cāt si de persoanele afectate īn mod indirect, de exemplu, de persoanele care cumpără bunuri si servicii de la cei afectati īn mod direct. Astfel de actiuni pot fi intentate atāt īnainte, cāt si după emiterea unei decizii de sanctionare de către Consiliul Concurentei. Deciziile Consiliului Concurentei prin care sunt aplicate amenzi contraventionale, rămase definitive si irevocabile, creează o prezumtie irefragabilă privind existenta faptului ilicit cauzator de prejudicii.

 

ARTICOLUL 11

Prevederi finale

 

(1) Prezentul regulament este pus īn aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei si se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

(2) La data intrării īn vigoare a prezentului regulament, Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, privind practicile anticoncurentiale īn cazul plāngerilor, pus īn aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 81/2004, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 430 din 13 mai 2004, si Instructiunile privind solutionarea de către Consiliul Concurentei a plāngerilor referitoare la prevederile art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, puse īn aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 90/2005, publicate īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 472 din 3 iunie 2005, se abrogă.

 

ANEXĂ

la regulament

 

FORMULAR DE PLĀNGERE

 

I. Informatii privind reclamantul si īntreprinderea sau asociatia de īntreprinderi/autoritatea ori institutia administratiei publice centrale sau locale īmpotriva căreia se formulează plāngerea

1. Furnizati informatii complete cu privire la identitatea persoanei fizice sau juridice care depune plāngerea. Īn cazul īn care autorul plāngerii este o īntreprindere, identificati grupul de īntreprinderi din care face parte si furnizati o prezentare succintă a naturii si a domeniului de activitate. Furnizati numele unei persoane de contact (inclusiv număr de telefon, adresă postală si electronică) de la care pot fi obtinute explicatii suplimentare.

2. Identificati īntreprinderea (īntreprinderile) sau asociatia de īntreprinderi/autoritatea ori institutia administratiei publice centrale sau locale al cărei comportament constituie obiectul plāngerii. Īn cazul īntreprinderilor, furnizati toate informatiile disponibile cu privire la grupul de īntreprinderi din care aceasta (acestea) face (fac) parte si cu privire la natura si domeniul de activitate al acesteia (acestora). Indicati pozitia reclamantului fată de īntreprinderea sau asociatia de īntreprinderi pārāte (de exemplu, client, concurent etc).

II. Detalii privind presupusa īncălcare a legii si informatii si documente īn sustinerea acestora

3. Prezentati īn detaliu faptele din care rezultă, īn opinia dumneavoastră, că s-a săvārsit o īncălcare a prevederilor art. 5, 6 sau 9 din lege si a prevederilor art. 101 sau 102 din TFUE, după caz. Indicati, īn special, natura produselor (bunuri sau servicii) afectate de pretinsa īncălcare si explicati, atunci cānd este necesar, relatiile comerciale privind aceste produse. Furnizati toate detaliile disponibile despre īntelegerile sau practicile īntreprinderilor ori asociatiilor de īntreprinderi/actiunile sau inactiunile autoritătilor si institutiilor administratiei publice centrale ori locale care constituie obiectul plāngerii. Indicati, īn măsura posibilului, cotele de piată estimative detinute de către īntreprinderea/īntreprinderile īmpotriva cărora este formulată plāngerea.

4. Transmiteti toate documentele aflate īn posesia dumneavoastră referitoare sau aflate īn directă legătură cu faptele din plāngere (de exemplu: texte ale acordurilor, minute ale īntālnirilor sau ale negocierilor, termeni ai tranzactiilor, documente de afaceri, circulare, corespondentă, note ale conversatiilor telefonice etc). Precizati numele si adresa persoanelor īn măsură să depună mărturie asupra faptelor sustinute īn plāngere si, īn particular, ale persoanelor afectate de pretinsa īncălcare a prevederilor legii. Transmiteti statistici sau alte date aflate īn posesia dumneavoastră referitoare la faptele sustinute (de exemplu, referitoare la evolutia preturilor, cantităti vāndute etc).

5. Prezentati punctul dumneavoastră de vedere referitor la dimensiunea pietei geografice pe care a avut loc presupusa īncălcare a legii si explicati, dacă nu reiese īn mod evident, īn ce măsură a fost afectată concurenta. Īn cazul īncălcării art. 101 sau 102 din TFUE, explicati suplimentar si īn ce măsură este afectat comertul dintre statele membre.

6. Mentionati dacă, din informatiile de care dispuneti, īntreprinderea sau asociatia de īntreprinderi/autoritatea si institutia administratiei publice centrale ori locale īmpotriva căreia formulati plāngerea are cunostintă de intentia dumneavoastră de a vă adresa autoritătii de concurentă īn legătură cu faptele prezentate īn plāngere.

III. Solutionarea plāngerii de către Consiliul Concurentei si interesul legitim

7. Explicati ce concluzii sau măsuri asteptati ca rezultat al procedurii īntreprinse de Consiliul Concurentei.

8. Prezentati motivele īn temeiul cărora invocati un interes legitim ca reclamant īn temeiul art. 40 din lege. Prezentati, īn special, modul īn care comportamentul reclamat vă afectează si explicati modul īn care, din punctul dumneavoastră de vedere, interventia Consiliului Concurentei va putea remedia prejudiciul prezumat.


IV. Proceduri declansate īn fata altor autorităti de concurentă si a instantelor judecătoresti

9. Specificati dacă v-ati adresat cu privire la aceleasi probleme sau la probleme strāns legate de acestea unei autorităti de concurentă dintr-un alt stat membru sau Comisiei Europene si/sau dacă a fost intentat un proces īn fata instantelor judecătoresti. Īn caz afirmativ, furnizati informatii complete referitoare la autoritatea administrativă sau judecătorească īn cauză si informatiile pe care le-ati prezentat.

10. Prezentati o declaratie pe propria răspundere din care să reiasă că informatiile cuprinse īn acest formular si īn anexele la acesta sunt de bună-credintă.

 

Data si semnătura

..............................................


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.