MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 697/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 697         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 19 octombrie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

181. - Lege pentru aderarea României la Acordul privind înfiintarea si Statutul Organizatiei de Drept Public European, încheiat la Atena la 27 octombrie 2004

 

Acord privind înfiintarea si Statutul Organizatiei de Drept Public European

 

946. - Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Acordul privind înfiintarea si Statutul Organizatiei de Drept Public European, încheiat la Atena la 27 octombrie 2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.006. - Hotărâre pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier national a terenului în suprafată de 3,7953 ha, proprietate publică a municipiului Vulcan, administrat de Societatea Comercială “Ocolul Silvic Carpatina” - S.R.L., cu compensare, în vederea realizării obiectivului “Modernizarea zonei turistice Pasul Vulcan - Construire instalatie nr. 1 de transport pe cablu cu telegondola, judetul Hunedoara”, beneficiar Consiliul Local al Municipiului Vulcan

 

1.029. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 279/2010 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe

 

1.033. - Hotărâre privind unele măsuri în domeniul finantării din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului pe anul 2010 a unor cheltuieli de capital pentru unităti si institutii de învătământ


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aderarea României la Acordul privind înfiintarea si Statutul Organizatiei de Drept Public European, încheiat la Atena la 27 octombrie 2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - România aderă la Acordul privind înfiintarea si Statutul Organizatiei de Drept Public European, încheiat la Atena la 27 octombrie 2004.

Art. 2. - Cu ocazia depunerii instrumentului de aderare, România formulează următoarea declaratie:

“În baza art. XXI alin. 2 teza a II-a din Acordul privind înfiintarea si Statutul Organizatiei de Drept Public European, România declară că devine parte la prezentul acord numai cu vot consultativ.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 14 octombrie 2010.

Nr. 181.

 

ACORD

privind înfiintarea si Statutul Organizatiei de Drept Public European

 

Părtile la prezentul acord,

recunoscând importanta dreptului public lato sensu si necesitatea promovării dimensiunilor sale stiintifice, de cercetare, educationale, de perfectionare profesională, de consolidare institutională si altele, în vederea formării unei generatii mai bune de juristi si unor institutii democratice la nivel mondial, precum si necesitatea promovării valorilor europene prin intermediul dreptului public la nivel global,

considerând că este de dorit în prezent înfiintarea unei organizatii de drept public european (ODPE) ca organizatie internatională cu guvernare adecvată, cu statut si personalitate juridică internatională deplină,

luând notă de dorinta părtilor semnatare de a promova si sprijini activitătile Organizatiei de Drept Public European în afara oricăror consideratii de ordin politic,

luând notă de disponibilitatea Republicii Elene de a accepta stabilirea sediului central al Organizatiei de Drept Public European în Grecia, odată ce Organizatia de Drept Public European a dobândit statutul international,

au convenit asupra următoarelor:

 

PARTEA I

înfiintarea si statutul

 

ARTICOLUL I

Organizatia

 

1. Organizatia de Drept Public European este înfiintată prin prezentul acord ca organizatie internatională, denumită în continuare Organizatia sau ODPE.

2. ODPE are personalitate juridică internatională deplină si se bucură de calitătile care îi sunt necesare pentru exercitarea functiilor si îndeplinirea atributiilor sale.

3. Consideratiile de ordin politic nu vor influenta Organizatia în ceea ce priveste desfăsurarea activitătilor sale, administrarea si resursele umane.

4. Organizatia va functiona în conformitate cu prevederile prezentului acord.

 

ARTICOLUL II

Obiective si activităti

 

1. Obiectivul Organizatiei este crearea si diseminarea cunostintelor în domeniul dreptului public lato sensu, inclusiv, inter alia, dreptul public national, comparativ si european, drepturile omului, dreptul mediului înconjurător eto, precum si promovarea valorilor europene prin intermediul dreptului public la nivel mondial. În acest sens, Organizatia va organiza si va sprijini activităti stiintifice, de cercetare, educationale, deformare profesională, de predare, de consolidare a capacitătii institutionale si alte activităti si va asigura asistentă pentru institutiile democratice din Europa si din lume.

2. Pentru a-si realiza obiectivele, Organizatia poate desfăsura orice fel de activităti, potrivit dispozitiilor cuprinse în regulamentul său si potrivit deciziilor ulterioare ale organelor sale proprii, si va promova cooperarea cu alte institutii, organizatii si asociatii si, în particular, cu organizatiile din sistemul Natiunilor Unite.

 

ARTICOLUL III

Sediul central

 

1. Sediul central al Organizatiei se va afla la Atena, în Grecia.

2. Organizatia poate înfiinta birouri si filiale în alte localităti sau tări, potrivit necesitătilor, pentru a-si sprijini programele si activitătile proprii.


 

ARTICOLUL IV

Prerogativele

 

Pentru îndeplinirea obiectivelor si desfăsurarea activitătilor sale, Organizatia va dispune de toate prerogativele specifice unei organizatii cu personalitate juridică internatională si, inter alia, de următoarele prerogative:

1. dobândirea si dispunerea de bunuri imobile si mobile;

2. Încheierea de contracte si alte tipuri de acorduri;

3. angajarea persoanelor;

4. declansarea procedurilor judiciare si exercitarea drepturilor procesuale specifice acestora;

5. investirea fondurilor si proprietătilor Organizatiei;

6. Încheierea de acorduri cu statele si cu alte organizatii internationale; si

7. luarea altor măsuri legale necesare îndeplinirii obiectivelor Organizatiei, asa cum sunt acestea stabilite în prezentul acord si detaliate în Regulament.

 

ARTICOLUL V

Drepturi, privilegii si imunităti

 

1. ODPE, oficialii săi si personalul auxiliar se bucură pe teritoriul statelor membre de privilegiile si imunitătile definite de Conventia asupra privilegiilor si imunitătilor Natiunilor Unite, adoptată de Adunarea Generală a Natiunilor Unite la 13 februarie 1946, potrivit necesitătilor, în vederea exercitării atributiilor într-o manieră independentă, în conformitate cu principiile si obiectivele prevăzute în prezentul acord.

2. ODPE se bucură, pe teritoriul fiecărui stat membru, în vederea comunicării oficiale, de un tratament la fel de favorabil ca cel acordat de acel stat misiunilor diplomatice ale oricărui alt stat. Nu se va aplica niciun fel de cenzură corespondentei oficiale si nici altor comunicări oficiale ale ODPE. Nu se va aplica niciun fel de cenzură publicatiilor, fotografiilor si înregistrărilor video si audio ale ODPE.

3. De asemenea, Organizatia, oficialii săi si personalul auxiliar se bucură în tara în care se află sediul central de drepturile, privilegiile si imunitătile necesare în vederea îndeplinirii atributiilor lor. Aceste privilegii si imunităti vor fi incluse într-un acord de stabilire a sediului central care urmează a fi încheiat cu Guvernul Republicii Elene. Alte tări pot acorda drepturi, privilegii si imunităti comparabile în sprijinul activitătilor desfăsurate de Organizatie pe teritoriul lor.

 

ARTICOLUL VI

Relatii de cooperare

 

1. Organizatia va stabili raporturi de cooperare cu alte institutii si programe, inclusiv universităti, centre de cercetare, ministere, autorităti locale, parlamente, instante judecătoresti etc, si va promova cooperarea institutională. Detaliile privind cooperarea vor fi prevăzute în Regulament.

2. Organizatia poate accepta personal care să desfăsoare o activitate temporară sau pe bază de detasare, oferit de părtile la prezentul acord sau din alte tări.

 

PARTEA a II-a

Organizarea

 

ARTICOLUL VII

Organele

 

ODPE este compusă din Adunarea generală (denumită în continuare Adunarea), Colegiul director (denumit în continuare Colegiul), Comitetul executiv, Consiliul stiintific european, director si personal auxiliar.

 

ARTICOLUL VIII

Adunarea

 

1. Fiecare parte la prezentul acord va numi câte un reprezentant ca membru în cadrul Adunării. Fiecare parte, cu exceptia prevăzută la art. XXI alin. 2, va avea dreptul la un vot deplin în cadrul Adunării.

2. Sesiunile ordinare ale Adunării vor avea loc o dată la 2 ani, în vederea trecerii în revistă a activitătilor Organizatiei, precum si a alcătuirii Colegiului si a Comitetului executiv. Cu ocazia sesiunilor sale ordinare, Adunarea va aproba politica generală si bugetul Organizatiei si va lua notă de rapoartele financiare supuse procedurii de audit, depuse de către Colegiul director.

3. Sesiunile extraordinare pot fi convocate de Colegiul director sau la initiativa unei treimi din membrii Adunării care au drept deplin de vot.

4. Orice act al Adunării care necesită votul personal al membrilor Adunării va fi valabil si dacă a fost adoptat în baza consimtământului scris al acestor membri, fără a se mai organiza o reuniune.

5. Atunci când este întrunit cvorumul majoritătii membrilor cu vot deplin, deciziile Adunării se adoptă prin votul majoritătii părtilor cu drept de vot deplin prezente în cadrul deliberărilor, cu exceptia cazului în care prezentul acord sau Regulamentul prevede altfel.

 

ARTICOLUL IX

Colegiul director

 

1. Colegiul director se compune din director, în calitate de presedinte, membrii Comitetului executiv si reprezentanti ai tărilor participante, organizatiilor internationale sau ai altor institutii ori programe cu care ODPE stabileste raporturi de cooperare. ODPE îl va invita si pe un oficial/membru al Comisiei Europene să facă parte din Colegiu. Reprezentantii institutiilor sau programelor cu care ODPE stabileste raporturi de cooperare, precum si părtile la prezentul acord fără drept de vot deplin în cadrul Adunării vor face parte din Colegiu cu drept de vot consultativ, cu exceptia cazului în care se discută activităti la care participă în mod activ. Derogările de la această regulă pot fi prezentate în detaliu în Regulamentul Organizatiei.

Componenta detaliată a Colegiului director, drepturile de vot ale fiecărui membru, precum si procedurile de urmat vor fi prezentate în detaliu în Regulamentul Organizatiei.

2. Membrii Colegiului vor fi numiti după intrarea în vigoare a prezentului acord si ulterior, oricând este necesar, printr-un ordin al directorului, după consultarea fiecărei părti, institutii etc. care are un reprezentant. Odată numiti, membrii Colegiului îsi vor desfăsura activitatea în calitate personală si nu vor fi tinuti de directivele primite din partea guvernelor sau a organizatiilor lor.

3. Colegiul se întruneste cel putin o dată pe an, pentru a-si îndeplini atributiile, care constau în aprobarea politicii generale a ODPE si a bugetului si luarea la cunostintă a raportului financiar după ce a făcut obiectul procedurii de audit.

4. Atunci când este întrunit cvorumul majoritătii membrilor cu vot deplin, deciziile Colegiului se adoptă prin votul majoritătii membrilor cu drept de vot deplin prezenti în cadrul deliberărilor, cu exceptia cazului în care prezentul acord sau Regulamentul prevede altfel.

5. Colegiul va întocmi Regulamentul, care prevede în detaliu obiectivele si modul de administrare ale Organizatiei, în conformitate cu si în completarea prezentului acord.

 

ARTICOLUL X

Comitetul executiv

 

1. Comitetul executiv se compune din 4 persoane alese în baza realizărilor profesionale din domeniile stiintifice ale Organizatiei si care sunt stabilite în tara în care se află sediul central al acesteia, precum si din director, care îl prezidează.

2. Membrii Comitetului executiv vor fi numiti după intrarea în vigoare a prezentului acord si ulterior, oricând este necesar, în principiu din rândul membrilor Consiliului stiintific european, prin ordinul directorului.

3. Comitetul executiv va discuta si va aproba acele acte de administrare cotidiană/obisnuită a Organizatiei, pe care prevederile Regulamentului nu le atribuie exclusiv directorului.

4. Atunci când este întrunit cvorumul majoritătii membrilor, deciziile Comitetului executiv se adoptă prin votul majoritătii membrilor prezenti în cadrul deliberărilor, cu exceptia cazului în care prezentul acord sau Regulamentul prevede altfel.

 

ARTICOLUL XI

Consiliul stiintific european

 

1. Consiliul stiintific european (CSE) va fi un organ consultativ pe lângă Colegiu.

2. Se consideră că CSE a întrunit cvorumul indiferent de numărul membrilor prezenti la deliberări.

3. CSE îsi alege din rândul membrilor proprii un presedinte pentru un mandat de 3 ani, care poate fi reînnoit.

 

ARTICOLUL XII

Directorul

 

1. Organizatia va functiona sub conducerea unui director, numit de către Colegiu cu consultarea CSE, în baza unei proceduri speciale prevăzute de Regulament. Directorul va fi numit în baza realizărilor sale profesionale în domeniile stiintifice ale Organizatiei si în baza aptitudinilor sale manageriale. Directorul trebuie să fie stabilit în tara în care se află sediul central.

2. Directorul răspunde de functionarea si administrarea Organizatiei, în conformitate cu prezentul acord, cu Regulamentul si cu alte politici stabilite de organele competente.

 

ARTICOLUL XIII

Personalul

 

1. Directorul va numi personal specializat si de servicii generale în conformitate cu necesitătile de îndeplinire a obiectivelor Organizatiei.

2. Personalul ODPE îsi va desfăsura activitatea în calitate de functionari publici internationali, cu respectarea principiilor si obiectivelor Organizatiei. Conduita acestora va fi întotdeauna conformă cu principiile de integritate si impartialitate cerute de natura activitătii lor.

3. În îndeplinirea atributiilor, personalul nu va solicita si nu va primi instructiuni din partea niciunui guvern sau niciunei autorităti din afara ODPE. De asemenea, se va abtine de la orice manifestare care ar putea afecta pozitia lor de functionari publici internationali care răspund numai în fata Organizatiei.

4. Colegiul va aproba un plan de compensatii si beneficii pentru personalul ODPE, precum si un sistem integrat de solutionare a plângerilor.

 

PARTEA a lII-a

Prevederi financiare

 

ARTICOLUL XIV

Finantele

 

1. Organizatia îsi va obtine resursele financiare prin toate mijloacele legale, inclusiv, inter alia: contributii; contributii voluntare si donatii; sustinere de cursuri si seminare; realizare de proiecte; onorarii pentru ateliere de formare profesională si asistentă tehnică; venituri din publicatii; orice fel de venituri din servicii; venituri din dobânzi aferente depozitelor, alocatiilor si conturilor bancare etc.

2. Părtile la prezentul acord nu răspund, nici individual si nici solidar, pentru nicio datorie, răspundere sau obligatie a Organizatiei.

 

ARTICOLUL XV

Auditorul extern

 

Activitătile Organizatiei se supun procedurii de audit financiar integral desfăsurat anual de către contabili independenti. Rezultatele acestor proceduri de audit vor fi puse la dispozitia Colegiului si a Adunării.

 

PARTEA a IV-a

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL XVI

Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea si aderarea

 

1. Prezentul acord este deschis spre semnare de către state si organizatii internationale.

2. Prezentul acord este supus ratificării, acceptării sau aprobării.

3. Nu este admisă formularea de rezerve la prezentul acord.

4. Orice stat sau organizatie internatională care nu a semnat prezentul acord poate adera la acesta la o dată ulterioară.

5. Guvernul Republicii Elene este depozitarul prezentului acord.

 

ARTICOLUL XVII

Intrarea în vigoare

 

Prezentul acord va intra în vigoare la primirea de către depozitar a notificărilor transmise de către 3 părti la prezentul acord, cu privire la îndeplinirea formalitătilor prevăzute de legislatia internă a acestora în legătură cu prezentul acord.

 

ARTICOLUL XVIII

Modificările

 

1. Prezentul acord poate fi modificat de către Adunare prin votul unei majorităti de patru cincimi din totalul membrilor cu vot deplin, cu conditia transmiterii unei notificări privind modificarea, însotită de textui integral, tuturor membrilor Adunării, cu cel putin 4 săptămâni înainte de data stabilită pentru votul asupra modificării propuse.

2. Modificarea va intra în vigoare la momentul adoptării.

 

ARTICOLUL XIX

Dizolvarea

 

1. Organizatia poate fi dizolvată dacă toti membrii Adunării care au drept deplin de vot decid în unanimitate că Organizatia nu mai este necesară sau nu va mai putea functiona în mod eficient.

2. În caz de dizolvare, orice bunuri apartinând Organizatiei si care au rămas după achitarea obligatiilor legale ale acesteia vor fi distribuite institutiilor care desfăsoară activităti asemănătoare cu cele ale Organizatiei, prin decizia Adunării, cu consultarea Colegiului.

 

ARTICOLUL XX

Încetarea

 

Oricare dintre părti poate denunta prezentul acord si se poate retrage din Adunare prin intermediul unei notificări transmise depozitarului. Încetarea intră în vigoare la data precizată în notificare. În ceea ce priveste diversele obligatii ale părtii care se retrage, încetarea începe să producă efecte la sfârsitul anului financiar în decursul căruia a fost notificată.

 

ARTICOLUL XXI

Prevederi tranzitorii si diverse

 

1. La intrarea în vigoare a prezentului acord, Organizatia va absorbi în mod automat Centrul de Drept Public European (CDPE) înfiintat în anul 1995 potrivit legii Republicii Elene, în calitate de institutie elenă cu caracter international, si va prelua în mod automat drepturile, obligatiile, concesiunile, bunurile, dobânzile etc. ale acestuia.

2. Părtile la prezentul acord sunt obligate să îsi asume, prin acordul lor de participare, angajamentul de a asigura sprijin Organizatiei. Părtile care nu îsi asumă, în cuprinsul acordului lor de participare, angajamentul de a asigura sprijin Organizatiei pot fi părti la prezentul acord numai cu vot consultativ în cadrul Adunării, până la momentul când decid altfel.

Acordurile de participare întocmite deja de state sau organizatii internationale cu CDPE, dacă nu sunt revizuite, vor continua să functioneze potrivit prezentului acord. Statele si organizatiile internationale în cauză vor continua să fie reprezentate în cadrul Colegiului director al noii institutii, pe perioada de timp necesară în mod rezonabil pentru a deveni membri ai ODPE potrivit prevederilor prezentului acord.

3. Relatiile institutionale de orice fel cu alte părti decât statele sau organizatiile internationale reprezentate în cadrul Colegiului director al CDPE la momentul intrării în vigoare a prezentului acord, dacă nu sunt revizuite, vor fi transformate în raporturi de cooperare în sensul prezentului instrument.

4. Emblema si steagul CDPE vor constitui emblema si steagul ODPE. Ele pot fi schimbate prin decizia Colegiului director.

5. Activitătile în care erau implicate Comitetul executiv si Colegiul director ale CDPE vor fi guvernate de prezentul acord, până la constituirea noului Comitet executiv si, respectiv, a noului Colegiu director.

6. Directorul CDPE va îndeplini, potrivit prezentului acord, functia de director al ODPE în aceleasi conditii de lucru. Consiliul stiintific european (CSE), presedintele CSE si personalul CDPE vor continua să functioneze ca CSE, presedinte al CSE si, respectiv, personal, potrivit prezentului acord.

7. Oricând este prevăzută numirea unui reprezentant în diversele organe ale ODPE, numirea si a unui loctiitor este lăsată la aprecierea părtii care a formulat propunerea.

8. Dat fiind că Grupul european de drept public din cadrul CSE a jucat un rol important si decisiv în dezvoltarea CDPE, asa cum se prevede în legea de înfiintare a acestuia, diversele organe ale ODPE vor continua să fie în principiu selectate din rândul membrilor CSE.

9. Organizatia va fi acceptată de Republica Elenă ca fiind eligibilă pentru orice programe, proiecte, lucrări etc. oferite organizatiilor statului elen, organizatiilor nonprofit, organizatiilor neguvernamentale sau organizatiilor cu scop public.

Drept care subsemnatii, împuterniciti în mod corespunzător, au semnat prezentul acord.

Întocmit la Atena la 27 octombrie 2004.

 

Pentru Guvernul Republicii Cipru,

[semnătura]

Pentru Guvernul Estoniei,

[semnătura]

Pentru Guvernul Republicii Italiene,

[semnătura]

Pentru Guvernul Republicii Moldova,

[semnătura]

Pentru Guvernul Republicii Serbia si Muntenegru,

[semnătura]

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Acordul privind înfiintarea si Statutul Organizatiei de Drept Public European, încheiat la Atena la 27 octombrie 2004

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aderarea României la Acordul privind înfiintarea si Statutul Organizatiei de Drept Public European, încheiat la Atena la 27 octombrie 2004, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 octombrie 2010.

Nr. 946.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier national a terenului în suprafată de 3,7953 ha, proprietate publică a municipiului Vulcan, administrat de Societatea Comercială “Ocolul Silvic Carpatina” - S.R.L., cu compensare, în vederea realizării obiectivului “Modernizarea zonei turistice Pasul Vulcan - Construire instalatie nr. 1 de transport pe cablu cu telegondola, judetul Hunedoara”, beneficiar Consiliul Local al Municipiului Vulcan

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 36-38 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 3-6 din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului “Schi în România”, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă scoaterea definitivă din fondul forestier national a terenului forestier în suprafată de 3,7953 ha de către Consiliul Local al Municipiului Vulcan, cu compensare, în vederea realizării obiectivului “Modernizarea zonei turistice Pasul Vulcan - Construire instalatie nr. 1 de transport pe cablu cu telegondola, judetul Hunedoara”.

(2) Beneficiarul scoaterii definitive a terenului prevăzut la alin. (1) este Consiliul Local al Municipiului Vulcan.

(3) Terenul prevăzut la alin. (1) face parte din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Vulcan, este administrat de Societatea Comercială “Ocolul Silvic Carpatina” - S.R.L. si este localizat în U.B. Primăria Vulcan u.a. 92% = 0,4620 ha; u.a. 94A% = 0,4869 ha; u.a. 95B% = 0,3626 ha; u.a. 99% = 1,4569 ha si u.a. 100A% = 1,0269 ha.

(4) Scoaterea definitivă din fondul forestier national a terenului prevăzut la alin. (1) se face cu defrisarea vegetatiei forestiere pe suprafata de 3,7953 ha, după cum urmează: u.a. 92% = 0,4620 ha; u.a. 94A% = 0,4869 ha; u.a. 95B% = 0,3626 ha; u.a. 99% = 1,4569 ha si u.a. 100A% = 1,0269 ha.

Art. 2. - (1) Consiliul Local al Municipiului Vulcan compensează cu terenul în suprafată de 21,4224 ha, aflat în proprietatea publică a municipiului Vulcan, înscris în cartea funciară cu nr. 60471 si nr. 60489, având nr. cadastral 60471 si, respectiv, nr. cadastral 60489, localizat în Trup păsune 12, limitrof fondului forestier national.

(2) Terenul prevăzut la alin. (1) este limitrof fondului forestier national, u.a. 20 A, B; 21 A, B, C, D, E, 98, U.B. Primăria Vulcan, Societatea Comercială “Ocolul Silvic Carpatina” - S.R.L.

Art. 3. - Scoaterea definitivă din fondul forestier national a terenului prevăzut la art. 1 alin. (1) se face cu exceptarea de la plata obligatiilor bănesti, potrivit art. 4 alin. (1)-(3) din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului “Schi în România”, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - În cazul terenului prevăzut la art. 2 sunt obligatorii înscrierea în amenajamentele silvice, asigurarea administrării sau serviciilor silvice în termen de 30 de zile de la data aprobării scoaterii definitive din fondul forestier national, precum si împădurirea în maximum două sezoane de vegetatie, potrivit art. 37 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Este interzisă schimbarea destinatiei obiectivului “Modernizarea zonei turistice Pasul Vulcan - Construire instalatie nr. 1 de transport pe cablu cu telegondola, judetul Hunedoara” mai devreme de 5 ani de la data adoptării prezentei hotărâri, potrivit art. 38 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare Timisoara, Societatea Comercială “Ocolul Silvic Carpatina” - S.R.L. si Consiliul Local al Municipiului Vulcan răspund de aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2010.

Nr. 1.006.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 279/2010 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 279/2010 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 12 aprilie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

“HOTĂRÂRE

privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe si pentru măsuri de piată si interventie în agricultură”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) în vederea stimulării gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul schemelor de plăti directe pentru agricultură si pentru măsurile de piată si interventie în agricultură, se alocă temporar Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, până la finele anului 2010, suma de 1.400.000 mii lei, din veniturile obtinute din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, fără dobândă. Suma se restituie Ministerului Finantelor Publice de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale până la data de 31 decembrie 2010.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este destinată asigurării resurselor necesare efectuării cheltuielilor aferente schemelor de plată directe pe suprafată implicate în derularea Fondului european de garantare agricolă (F.E.G.A.) si pentru măsuri de piată si interventie în agricultură, pentru anii agricoli 2009 si 2010 inclusiv, avansul reprezentând 50% din suma aprobată a se acorda beneficiarilor schemei de plată directă unică pe suprafată, finantată din F.E.G.A., aferentă anului agricol 2010, pentru care au fost finalizate verificările conditiilor de eligibilitate, potrivit prevederilor art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003.

(3) Din suma prevăzută la alin. (1) se decontează cheltuielile aferente măsurilor de piată si interventie în agricultură, cu exceptia altor cheltuieli decât cele eligibile, precum si cele aferente schemelor de plată directe pe suprafată implicate în derularea F.E.G.A., respectiv:

a) schema de plată directă unică pe suprafată;

b) schema de plată pentru culturi energetice;

c) schema de plată separată pentru zahăr.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 13 octombrie 2010.

Nr. 1.029.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri în domeniul finantării din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului pe anul 2010 a unor cheltuieli de capital pentru unităti si institutii de învătământ

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 167 alin. (17) lit. f) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1, - Se aprobă finantarea în anul 2010, din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, a unor cheltuieli de capital pentru unităti si institutii de învătământ, în sumă de 80.000 mii lei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Sumele prevăzute la art. 1 se repartizează inspectoratelor scolare/unitătilor si institutiilor de învătământ cu personalitate juridică beneficiare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Marko Bela

Ministrul educatiei, cercetării,

tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 13 octombrie 2010.

Nr. 1.033.

 

ANEXA

 

Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitătilor si institutiilor de învătământ

 

Nr. crt.

Obiective

Judet

Suma

- mii lei -

0

1

2

3

1

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII Ion Bianu, comuna Valea Lungă

Alba

35

2

Reabilitare Scoala cu clasele I-IV sat Gârbova de Jos, municipiul Aiud

Alba

20

3

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII sat Câlnic, comuna Câlnic

Alba

20

4

Reabilitare Liceul Teoretic orasul Teius

Alba

10

5

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII sat întregalde, comuna întregalde

Alba

7

6

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII sat Stremt, comuna Stremt

Alba

7

7

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII sat Livezile, comuna Livezile

Alba

7

8

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII sat Ponor, comuna Ponor

Alba

7

9

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII “Sebes Pal”, sat Rimetea, comuna Rimetea

Alba

7

10

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII sat Râmet, comuna Râmet

Alba

7

11

Reabilitare Grup Scolar HCC, orasul Abrud

Alba

10

12

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII “Avram lancu” orasul Abrud

Alba

7

13

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII “I. Agârbiceanu” sat Sasa, comuna Bucium

Alba

7

14

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII sat Ciuruleasa, comuna Ciuruleasa

Alba

7

15

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII sat Mogos, comuna Mogos

Alba

7

16

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII “S. Balint” sat Rosia Montană, comuna Rosia Montană

Alba

7

17

Reabilitare Colegiul National “Avram lancu” orasul Câmpeni

Alba

10

18

Reabilitare Grup Scolar Forestier orasul Câmpeni

Alba

10

19

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII, orasul Câmpeni

Alba

7

20

Reabilitare Grup Scolar Agromontan “Tara Motilor” sat Albac, comuna Albac

Alba

107

21

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII “Avram lancu” sat Avram lancu, comuna Avram lancu

Alba

7

22

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII “N. Ganea” sat Bistra, comuna Bistra

Alba

7

23

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII “E. Racovită” sat Garda de Sus, comuna Garda de Sus

Alba

7

24

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII “Horea” sat Horea, comuna Horea

Alba

7

25

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII, sat Poiana Vadului, comuna Poiana Vadului

Alba

7

26

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII Scărisoara, comuna Scărisoara

Alba

7

27

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII sat Sohodol, comuna Sohodol

Alba

7

28

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII sat Vadul Motilor, comuna Vadul Motilor

Alba

7

29

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII sat Vidra, comuna Vidra

Alba

7

30

Reabilitare Grupul Scolar “Dr. L. Chirila” orasul Baia de Aries

Alba

10

31

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII “Dr. Petru Spân” sat Lupsa, comuna Lupsa

Alba

7

32

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII sat Ocolis, comuna Ocolis

Alba

7

33

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII sat Posaga de Jos, comuna Posaga

Alba

7

34

Reabilitare Scoala “Simion Pantea” cu clasele I-VIII sat Sălciua, comuna Sălciua

Alba

7

35

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII “Avram lancu” orasul Zlatna

Alba

7

36

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII sat Noslac, comuna Noslac

Alba

20

37

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII sat Gârbova, comuna Gârbova

Alba

20

38

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII sat Ampoita, comuna Metes

Alba

100

39

Reabilitare Grupul Scolar Industrial sat Jidvei, comuna Jidvei

Alba

50

40

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII “Ovidiu Hulea” municipiul Aiud

Alba

10

41

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-IV sat Buninginea, comuna Ciuruleasa

Alba

90

42

Reabilitare Grup Scolar “Alexandru Borza”, sat Ciumbrud, municipiul Aiud

Alba

60

43

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII, sat Petresti, municipiul Sebes

Alba

300

44

Reabilitare, investitie Grădinita cu program prelungit nr. 3 municipiul Blaj

Alba

300

45

Reabilitare, investitie Colegiul Economic “D. P. Martian”, municipiul Alba lulia

Alba

155

46

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII “lancu de Hunedoara”, sat Sântimbru, Sântimbru

Alba

60

47

Reabilitare, investitie Grup Scolar de Turism sat Arieseni, comuna Arieseni

Alba

357

48

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII sat Dostat, comuna Dostat

Alba

50

49

Reabilitare, investitie Liceul cu Program Sportiv municipiul Alba lulia

Alba

95

50

Reabilitare, investitie Grădinita cu program normal nr. 10 municipiul Alba lulia

Alba

350

51

Reabilitare, investitie Grădinita cu program prelungit nr. 13 municipiul Alba lulia

Alba

40

52

Reabilitare Scoala generală “Ovidiu Hulea”, municipiul Aiud

Alba

50

53

Reabilitare, investitie Grădinita cu program prelungit orasul Chisineu-Cris

Arad

100

54

Reabilitare Scoala generală sat Iacobini, comuna Brazii

Arad

100

55

Investitie Scoala generală “Virgil lovanas”, localitatea Sofronea, comuna Sofronea

Arad

50

56

Reabilitare Scoala generală nr. 13 “Aron Cotrus”, municipiul Arad (pentru imobilul din municipiul Arad, Str. Ardealului nr. 8)

Arad

200

57

Investitie Grădinita cu program normal nr. 2, Pecica, Str. 304, nr. 45, orasul Pecica

Arad

80


0

1

2

3

58

Reabilitare Colegiul Tehnic de Constructii si Protectia Mediului, municipiul Arad, str. Hateg nr. 3 (pentru Scoala generală nr. 6)

Arad

200

59

Reabilitare Liceul Teoretic “Adam Muller Guttenbrunn”, municipiul Arad, str. Posada nr. 19, municipiul Arad

Arad

50

60

Reabilitare Colegiul Economic municipiul Arad, p-ta G. Enescu, municipiul Arad

Arad

100

61

Reabilitare Scoala generală nr. 3, str. Oituz nr. 108-114, municipiul Arad

Arad

50

62

Reabilitare Scoala generală “Adam Muller Gutenbrunn”, comuna Zăbrani

Arad

50

63

Reabilitare Grupul Scolar “Atanasie Marienescu”, orasul Lipova

Arad

100

64

Investitie Grădinita cu program prelungit, comuna Frumuseni

Arad

50

65

Investitie Grupul Scolar “Gheorghe Lazăr”, orasul Pecica (pentru clădire nouă la Scoala generală orasul Pecica)

Arad

1.000

66

Reabilitare sala de sport Grupul Scolar de Industrie Alimentară, str. Lucian Blaga nr. 15, municipiul Arad

Arad

200

67

Reabilitare Liceul Teoretic “Mihai Veliciu”, orasul Chisineu-Cris

Arad

200

68

Reabilitare Scoala generală si Grădinita cu program prelungit, comuna Vladimirescu (pentru grădinită)

Arad

50

69

Reabilitare Scoala generală comuna Zimandu Nou

Arad

50

70

Reabilitare investitie Scoala generală comuna Peregu-Mic, comuna Peregu Mare

Arad

250

71

Grupul Scolar “Josef Gregor Tajovski” oras Nădlac

Arad

250

72

Reabilitare, investitie Scoala generală comuna Sagu

Arad

110

73

Reabilitare Grădinita cu program prelungit nr. 18, municipiul Pitesti

Arges

50

74

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII, sat Hârsesti, comuna Hârsesti

Arges

200

75

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII “Dumitru Rădulescu”, comuna Oarja

Arges

40

76

Reabilitare scoală în vederea obtinerii de spatii necesare programului educational “Scoală după scoală”, Scoala cu clasele I-VIII nr. 20 “Tudor Vladimirescu”, str. Călugăreni nr. 3, municipiul Pitesti

Arges

80

77

Investitie campus, cămin nr. 3 fete din cadrul Colegiului Tehnic “Dimitrie Dima”, str. Războieni nr. 35, municipiul Pitesti

Arges

80

78

Reabilitare Colegiul National Pedagogic “Carol I”, municipiul Câmpulung

Arges

200

79

Reabilitare Scoala cu clasele I-IV, Valea Cetătuii, comuna Cetăteni

Arges

50

80

Reabilitare Grădinita cu program normal nr. 1, municipiul Câmpulung

Arges

250

81

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII nr. 11 Mihai Eminescu, municipiul Pitesti

Arges

70

82

Reabilitare Grupul Scolar Industrial Constructii de Masini Dacia Pitesti, municipiul Pitesti

Arges

130

83

Reabilitare Grădinita cu program prelungit nr. 1 cartier Găvana, municipiul Pitesti

Arges

50

84

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-IV nr. 2, comuna Vulturesti

Arges

95

85

Reabilitare, investitie Grădinita cu program normal comuna Corbeni

Arges

35

86

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII Zărnesti, comuna Mălureni

Arges

55

87

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII Serbănesti, comuna Rociu

Arges

15

88

Reabilitare Scoala cu clasele I-IV, satul Grosi, comuna Babana

Arges

50

89

Reabilitare Scoală cu clasele I-VIII nr. 2 comuna Bradu

Arges

100

90

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII “Alexandru Piru” comuna Mărgineni

Bacău

50

91

Reabilitare sala de sport, Scoala cu clasele I-VIII “George Enescu”, municipiul Moinesti

Bacău

200

92

Reabilitare Grădinita cu program normal satul Caraclău, comuna Bârsănesti

Bacău

50

93

Reabilitare Grădinita cu program normal nr. 6, orasul Buhusi

Bacău

50

94

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 sat Scurta, comuna Orbeni

Bacău

50

95

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII, sat Palanca, comuna Palanca

Bacău

50

96

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 comuna Ardeoani

Bacău

200

97

Reabilitare, investitie Scoala de Arte si Meserii comuna Agăs

Bacău

100


0

1

2

3

98

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII Cucuieti, comuna Dofteana

Bacău

100

99

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII comuna Filipeni

Bacău

20

100

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 orasul Târgu Ocna

Bacău

15

101

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII nr. 2 orasul Târgu Ocna

Bacău

16

102

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 Cosnea, comuna Agas

Bacău

20

103

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII “Dani Gherghely”, comuna Ghimes Făget

Bacău

90

104

Reabilitare, investitie Grădinita cu program normal Poiana, comuna Negri

Bacău

50

105

Reabilitare, investitie Grădinita cu program normal comuna Nicolae Bălcescu

Bacău

150

106

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII “Gh. Avramescu” comuna Prăjesti

Bacău

30

107

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-IV Grigoreni, comuna Scotieni

Bacău

30

108

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele 1-VIII “George Apostu” comuna Stănisesti

Bacău

40

109

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele 1-VIII comuna Poduri

Bacău

30

110

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele 1-VIII comuna Remetea

Bihor

100

111

Reabilitare Colegiul National “Emanuil Gojdu” municipiul Oradea

Bihor

130

112

Reabilitare Liceul cu Program Sportiv Bihorul pentru Clubul Sportiv Scolar “Bihorul”, municipiul Oradea

Bihor

100

113

Reabilitare Scoala cu clasele 1-VIII sat Viisoara, comuna Viisoara

Bihor

30

114

Reabilitare Scoala Generală cu clasele 1-VIII Gaspar Andras sat Biharia, comuna Biharia

Bihor

100

115

Reabilitare Scoala cu clasele 1-VIII si grădinita Sântimreu, comuna Sălard

Bihor

200

116

Reabilitare Liceul Teoretic “Joseph Kozacek”, localitatea Budoi, comuna Popesti

Bihor

150

117

Reabilitare Scoala cu clasele 1-VIII sat Rosia, comuna Rosia

Bihor

50

118

Reabilitare Scoala cu clasele 1-VIII comuna Răbăgani

Bihor

100

119

Reabilitare scoala cu clasele 1-VIII din Suiug, comuna Abram

Bihor

50

120

Reabilitare Grădinita din comuna Osorhei, sat Fughiu, comuna Osorhei

Bihor

50

121

Reabilitare Scoala cu clasele 1-VIII Uileacu de Cris, comuna Tileagd

Bihor

50

122

Reabilitare Liceul Teologic romano-catolic “Szent Lâszlo”, municipiul Oradea

Bihor

50

123

Reabilitare, investitie scoală cu clasele 1-VIII comuna Dobresti

Bihor

150

124

Reabilitare, investitie scoala cu clasele 1-VIII Arpăsel, comuna Batar

Bihor

65

125

Reabilitare, investitie Grădinita cu program normal orasul Nucet

Bihor

80

126

Reabilitare, investitie Grădinita cu program normal nr. 1 municipiul Marghita

Bihor

80

127

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII comuna Uileacu de Beius

Bihor

50

128

Reabilitare, investitie Grădinita cu program normal comuna Buntesti

Bihor

100

129

Reabilitare, investitie Scoala generală cu clasele I-VIII Husasau de Tinca

Bihor

80

130

Reabilitare, investitie Grădinita cu program normal Chesereu, comuna Cherechiu

Bihor

35

131

Reabilitare, investitie Scoala generală cu clasele I-VIII Cubulcut, orasul Sacuieni

Bihor

65

132

Reabilitare Grupul scolar din comuna Feldru

Bistrita-Năsăud

50

133

Reabilitare Scoala generală “Sever Pop”, comuna Poiana llvei

Bistrita-Năsăud

10

134

Reabilitare Scoala generală, comuna Micestii de Câmpie

Bistrita-Năsăud

80

135

Reabilitare, investitie Scoala generală “Dsida Jeno” Vita, comuna Nuseni

Bistrita-Năsăud

70

136

Reabilitare, investitie Grupul Scolar Silvic Năsăud

Bistrita-Năsăud

50

137

Grădinita cu program prelungit nr. 1 Năsăud

Bistrita-Năsăud

100

138

Reabilitare, investitie Colegiul National “George Cosbuc” orasul Năsăud

Bistrita-Năsăud

80

139

Reabilitare, investitie Scoala generală comuna Târlisua

Bistrita-Năsăud

100

140

Reabilitare, investitie Grupul scolar comuna Telciu

Bistrita-Năsăud

100

141

Reabilitare, investitie Scoală generală comuna Matei

Bistrita-Năsăud

100

142

Reabilitare, investitie Scoala generală nr. 1, clasele V-VIII comuna Bistrita Bârgăului

Bistrita-Năsăud

100


0

1

2

3

143

Reabilitare, investitie Scoala generală Jelna, comuna Budacu de Jos

Bistrita-Năsăud

100

144

Reabilitare, investitie Grup Scolar Cetate, sat Pietris, comuna Cetate

Bistrita-Năsăud

100

145

Reabilitare, investitie Scoala generală comuna Chiochis

Bistrita-Năsăud

50

146

Reabilitare, investitie Scoala generală Cepari, comuna Dumitra

Bistrita-Năsăud

50

147

Reabilitare, investitie Scoala generală comuna Dumitrita

Bistrita-Năsăud

50

148

Reabilitare, investitie Scoala generală Budacu de Sus, comuna Dumitrita

Bistrita-Năsăud

100

149

Reabilitare, investitie Scoala generală clasele I-VIII comuna llva Mare

Bistrita-Năsăud

130

150

Reabilitare, investitie Grădinita cu program normal comuna llva Mare

Bistrita-Năsăud

120

151

Reabilitare, investitie Scoala de arte si meserii, comuna Maieru

Bistrita-Năsăud

100

152

Reabilitare, investitie Scoala generală sat Vita, comuna Nuseni

Bistrita-Năsăud

100

153

Reabilitare, investitie Scoala generală comuna Măgura llvei

Bistrita-Năsăud

100

154

Reabilitare, investitie Scoala generală comuna Sieu-Măgherus

Bistrita-Năsăud

100

155

Reabilitare, investitie Scoala generală Tureac, comuna Tiha Bârgăului

Bistrita-Năsăud

100

156

Reabilitare, investitie Scoala generală Poienile Zagrii, comuna Zagra

Bistrita-Năsăud

100

157

Reabilitare, investitie Scoala generală, comuna Zagra

Bistrita-Năsăud

100

158

Reabilitare, investitie Scoala generală Cociu, comuna Sintereag

Bistrita-Năsăud

100

159

Reabilitare, investitie Colegiul National Liviu Rebreanu, municipiul Bistrita

Bistrita-Năsăud

100

160

Reabilitare, investitie Grădinita Tureac, comuna Tiha Bârgăului

Bistrita-Năsăud

100

161

Reabilitare, investitie Scoala generală comuna Feldru

Bistrita-Năsăud

30

162

Reabilitare, investitie Grădinita Cartibav, comuna Sânt

Bistrita-Năsăud

50

163

Reabilitare Scoala clasele I-IV, sat Soldănesti, comuna Blândesti

Botosani

50

164

Reabilitare Scoala cu clasele I-IV sat Victoria, comuna Stăuceni

Botosani

35

165

Reabilitare Liceul de Artă Stefan Luchian, municipiul Botosani

Botosani

200

166

Reabilitare parc dejoacă pentru copii Grădinita nr. 14, municipiul Botosani

Botosani

100

167

Reabilitare centrală termică si instalatie de încălzire - sala de sport Scoala generală nr. 1 orasul Darabani

Botosani

50

168

Reabilitare Scoala generală Băiceni, comuna Curtesti

Botosani

50

169

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII comuna Concesti

Botosani

40

170

Reabilitare, investitie Grădinita cu program prelungit nr. 9 Stefan cel Mare si Sfânt, municipiul Dorohoi

Botosani

100

171

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 Leon Danaila oras Darabani

Botosani

100

172

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII Bajura, oras Darabani

Botosani

50

173

Reabilitare, investitie Colegiul National A. T. Laurian municipiul Botosani

Botosani

200

174

Reabilitare, investitie Palatul Copiilor municipiul Botosani

Botosani

100

175

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII Stefan cel Mare comuna Ibănesti

Botosani

50

176

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII Codreni, comuna Mileanca

Botosani

150

177

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII “Ion Băncilă” municipiul Brăila

Brăila

200

178

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII Anton Pann, municipiul Brăila, Str. Dorului nr. 38, cartier Lacu Dulce (inclusiv teren de sport)

Brăila

250

179

Reabilitare, investitie Grădinita nr. 1 oras însurătei

Brăila

100

180

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII comuna Bertestii de Jos

Brăila

70

181

Reabilitare, investitie Grădinita nr.1 lanca, municipiul Brăila

Brăila

110

182

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII sat Ciocile, comuna Ciocile

Brăila

50

183

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII Ion Creangă Brăila, municipiul Brăila

Brăila

200

184

Reabilitare, investitie Grădinita comuna Bordei Verde

Brăila

100

185

Reabilitare, investitie Grupul scolar “Gh. K. Constantinescu”, municipiul Brăila

Brăila

150

186

Investitie, reabilitare (inclusiv mansardare) Scoala generală nr. 11, municipiul Brasov

Brasov

500

187

Investitie, reabilitare Scoala Generală nr. 9, municipiul Brasov

Brasov

380


0

1

2

3

188

Reabilitare scolile cu clasele I-IV sat Oltet si sat Rucăr, comuna Vistea

Brasov

300

189

Reabilitare Scoala generală cu clasele I-VIII comuna Drăgus

Brasov

110

190

Reabilitare Scoala generală cu clasele I-VIII comuna Sercaia

Brasov

50

191

Reabilitare Scoala generală cu clasele I-VIII comuna Ucea

Brasov

50

192

Reabilitare Scoala generală nr. 1 Făgăras, municipiul Făgăras

Brasov

200

193

Reabilitare Grădinita Vistea de Sus, comuna Vistea

Brasov

115

194

Reabilitare Grădinita Recea, comuna Recea

Brasov

115

195

Reabilitare Liceul Nicolae Titulescu, corp B, municipiul Brasov

Brasov

500

196

Reabilitare Liceul Unirea municipiul Brasov

Brasov

200

197

Reabilitare Grădinită Moieciu de Jos, comuna Moieciu

Brasov

70

198

Reabilitare Scoala generală cu clasele I-IV, Grădinita pentru Scoala primară Crit, comuna Bunesti

Brasov

50

199

Reabilitare Centrul bugetar nr. 3 pentru Grădinita nr. 7, municipiul Făgăras

Brasov

20

200

Reabilitare Scoala Generală Drăuseni, comuna Cata

Brasov

50

201

Reabilitare Grădinita nr. 5, municipiul Săcele

Brasov

80

202

Reabilitare, investitie Scoala generală comuna Apata

Brasov

70

203

Reabilitare, investitie Grădinita cu program normal comuna Ormenis

Brasov

60

204

Reabilitare Colegiul National “Bogdan Petriceicu Hasdeu” - corp 6, municipiul Buzău

Buzău

200

205

Reabilitare centrul bugetar - Liceul Pedagogic “Spiru Haret”, pentru Scoala generală clasele I-IV Mărăcineni, comuna Mărăcineni

Buzău

110

206

Reabilitare Grădinita cu program normal Vadu Pasii, comuna Vadu Pasii

Buzău

110

207

Reabilitare centrul bugetar - Colegiul economic pentru Grădinita cu program normal Săgeata, comuna Săgeata

Buzău

50

208

Reabilitare Scoală cu clasele I-VIII sat Costieni, comuna Ziduri

Buzău

100

209

Reabilitare centrul bugetar - Liceul pedagogic “Spiru Haret” pentru Scoala generală cu clasele I-VIII Cernătesti, comuna Cernătesti

Buzău

100

210

Reabilitare Grup Scolar Agricol Smeeni pentru Scoala cu clasele I-VIII sat Udati, comuna Smeeni

Buzău

200

211

Reabilitare Grup Scolar Agricol Smeeni pentru Scoala cu clasele I-VIII sat Albesti, comuna Smeeni

Buzău

200

212

Reabilitare Grădinita cu program normal Smeeni, comuna Smeeni

Buzău

150

213

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII Podgoria, pentru Grădinita cu program normal comuna Podgoria

Buzău

100

214

Reabilitare centrul bugetar - Colegiul Economic pentru Scoala cu clasele I-VIII sat Vadu Soresti, comuna Zărnesti

Buzău

200

215

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII Valea Părului pentru Scoala cu clasele I-IV Izvoru Dulce, comuna Beceni

Buzău

200

216

Reabilitare Grădinita cu program normal nr. 2 Pogoanele, orasul Pogoanele

Buzău

50

217

Reabilitare Grup Scolar Tehnic Sfântul Mucenic Sava, comuna Berea

Buzău

50

218

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII, Mihail Kogălniceanu nr. 14, municipiul Buzău

Buzău

70

219

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-IV sat Vispesti, comuna Breaza

Buzău

20

220

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII sat Mânzălesti, comuna Mânzălesti

Buzău

40

221

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-IV sat Găgeni, comuna Săhăteni

Buzău

20

222

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII Pietroasele, comuna Pietroasele

Buzău

40

223

Reabilitare, investitie Scoală cu clasele I-VIII sat Bozioru, comuna Bozioru

Buzău

30

224

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII sat Movila Banului, comuna Movila Banului

Buzău

40

225

Reabilitare, investitie Grădinita cu program normal sat Cozieni, comuna Cozieni

Buzău

20

226

Reabilitare, investitie Scoală cu clasele I-VIII sat Odăile, comuna Odăile

Buzău

20

227

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-IV sat Caragele, comuna Luciu

Buzău

30


0

1

2

3

228

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-IV sat Tega, comuna Pănătău

Buzău

20

229

Reabilitare Liceul Bănătean orasul Otelu Rosu

Caras-Severin

40

230

Reabilitare Liceul Bilingv Româno-Croat, comuna Carasova

Caras-Severin

200

231

Reabilitare scoală cu clasele I-VIII comuna Sichevita

Caras-Severin

50

232

Reabilitare Liceul Tehnologic Sfântul Dimitrie comuna Teregova

Caras-Severin

50

233

Reabilitare, investitie Grup Scolar Agricol Oravita, oras Oravita

Caras-Severin

430

234

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-IV Fenes, comuna Armenis

Caras-Severin

70

235

Reabilitare, investitie Grădinita de copii cu program normal comuna Domasnea

Caras-Severin

130

236

Reabilitare, investitie Liceul Teoretic “Eftimie Murgu” comuna Bozovici

Caras-Severin

200

237

Reabilitare, investitie Grădinita de copii cu program prelungit, oras Băile Herculane

Caras-Severin

170

238

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII Padina Matei, comuna Garnic

Caras-Severin

70

239

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII Garnic, comuna Garnic

Caras-Severin

30

240

Reabilitare, investitie Liceul Teoretic “Traian Doda” municipiul Caransebes

Caras-Severin

50

241

Reabilitare, investitie Grup Scolar Constructii de Masini municipiul Caransebes

Caras-Severin

50

242

Reabilitare Liceul Pedagogic CD. Loga, municipiul Caransebes

Caras-Severin

100

243

Reabilitare Grup Scolar Budesti, orasul Budesti

Călărasi

50

244

Reabilitare Grădinita cu program normal comuna Radovanu

Călărasi

100

245

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII “Florenta Albu” comuna Vâlcelele

Călărasi

100

246

Reabilitare, investitie Grupul scolar agricol oras Fundulea

Călărasi

420

247

Reabilitare, investitie Grădinita cu program normal comuna Jegălia

Călărasi

180

248

Reabilitare Colegiul “Mihai Eminescu” municipiul Călărasi

Călărasi

50

249

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII, comuna Spantov

Călărasi

100

250

Reabilitare, investitie Colegiul agricol “Sandu Aldea”, municipiul Călărasi

Călărasi

200

251

Reabilitare Scoala generală Avram lancu, municipiul Dej

Cluj

50

252

Utilităti - alimentare cu apă Scoala din Poiana Horei, comuna Belis

Cluj

15

253

Utilităti - alimentare cu apă Scoala din Dealu Botii, comuna Belis

Cluj

15

254

Reabilitare termică la Grădinita din Belis, comuna Belis

Cluj

20

255

Reabilitare Liceul Teologic Baptist “Emanuel”, municipiul Cluj-Napoca

Cluj

45

256

Reabilitare acoperis clădire veche Grup Scolar Huedin, orasul Huedin

Cluj

30

257

Reabilitare mansardă Scoala generală cu clasele I-VIII “Radu Stanca”, Str. Zorilor nr. 27, Cluj-Napoca, municipiul Cluj-Napoca

Cluj

25

258

Reabilitare Clubul Sportiv Scolar “Viitorul” Cluj-Napoca, municipiul Cluj-Napoca

Cluj

20

259

Reabilitare Liceul Teoretic “Eugen Pora”, Cluj-Napoca, municipiul Cluj-Napoca

Cluj

160

260

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII, sat Boian, comuna Ceanu Mare

Cluj

20

261

Reabilitare Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Cluj-Napoca, municipiul Cluj-Napoca

Cluj

20

262

Reabilitare cămin internat Grup Scolar Industrial “Tehnofrig”, Str. Maramuresului nr. 165A, municipiul Cluj-Napoca

Cluj

20

263

Reabilitare Scoala generală Alexandru Vaida Voievod, Str. Oltului nr. 83, municipiul Cluj-Napoca

Cluj

20

264

Reabilitarea si finalizarea investitiei: mansardare, cantină si bucătărie, Scoala cu clasele I-VIII “Ady Endre”, comuna Sâncraiu

Cluj

550

265

Reabilitare Liceul Teoretic “Josika Miklos” Turda, clădirile: str. B.P Hasdeu nr. 4; str. Dr. I. Ratiu nr. 42, municipiul Turda

Cluj

200

266

Reabilitare Scoala generală în satul Vaida Cămăras, comuna Căianu

Cluj

80

267

Reabilitare Liceul “Pavel Dan”, Câmpia Turzii, municipiul Câmpia Turzii

Cluj

100

268

Reabilitare Scoală cu clasele I-VIII comuna Cornesti

Cluj

350

269

Reabilitare Scoala Viisoara, comuna Viisoara - lucrări de finalizare a investitiilor la Grădinita cu program prelungit din Viisoara si modernizare la corpul de clădire clasele I-IV, comuna Viisoara

Cluj

100


0

1

2

3

270

Reabilitare Scoala cu clasele I-IV, Gilău, comuna Gilău

Cluj

30

271

Reabilitare Scoala generală Bontida, comuna Bontida

Cluj

15

272

Reabilitare, investitie Grupul Scolar Industrial Constructii-Montaj municipiul Dej

Cluj

50

273

Reabilitare Scoala Generală “Avram lancu”, municipiul Turda

Cluj

50

274

Reabilitare internat-scoală din Gilău, comuna Gilău

Cluj

50

275

Reabilitare Scoală Generală din comuna Tureni

Cluj

50

276

Reabilitare, investitie Liceul Teoretic “Avram lancu” municipiul Cluj-Napoca

Cluj

300

277

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII, comuna Aghiresu, sat Aghiresu-Fabrici

Cluj

200

278

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII comuna Ciurila

Cluj

100

279

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII Aschileu Mare, comuna Aschileu

Cluj

200

280

Reabilitare, investitie Liceul Teoretic “Petru Maior” municipiul Gherla

Cluj

100

281

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII sat Măguri Bogdanesti, comuna Măguri-Răcătău

Cluj

80

282

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII sat Luna de Sus, comuna Floresti

Cluj

80

283

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-IV sat Gligoresti, comuna Luna

Cluj

80

284

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-IV sat Cublesu Somesan, comuna Panticeu

Cluj

50

285

Reabilitare Scoala generală, sat Sinoe, comuna Mihai Viteazu

Constanta

50

286

Reabilitare Colegiul Tehnic “Nicolae Titulescu”, municipiul Medgidia

Constanta

50

287

Reabilitare, investitie Grădinita cu program prelungit “Lumea povestilor” municipiul Constanta

Constanta

100

288

Reabilitare, investitie Colegiul National “Mircea Cel Bătrân” municipiul Constanta

Constanta

300

289

Reabilitare Grădinita cu program normal, comuna Amzacea

Constanta

50

290

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII, sat Cotu Văii, comuna Albesti

Constanta

115

291

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII, comuna Castelu

Constanta

80

292

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII “Adrian V Radulescu”, orasul Murfatlar

Constanta

40

293

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII “Gh. Titeica”, str. Flamanda, municipiul Constanta

Constanta

50

294

Reabilitare Grup Scolar Industrial de Electrotehnică si Telecomunicatii, bd. Lăpusneanu, municipiul Constanta

Constanta

40

295

Reabilitare Grădinita cu program normal, sat Dulcesti, comuna 23 August

Constanta

30

296

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 comuna Valu lui Traian si Scoala cu clasele I-VIII nr. 2 “Viceamiral Murgescu”, comuna Valu lui Traian

Constanta

30

297

Reabilitare Scoala de Arte si Meserii “Nicolae Bălcescu” comuna Nicolae Bălcescu

Constanta

35

298

Reabilitare Scoala de Arte si Meserii “Jean Dinu” comuna Adamclisi

Constanta

30

299

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII si Grădinita cu program normal, comuna Pecineaga

Constanta

225

300

Reabilitare Liceul Teoretic orasul Băneasa

Constanta

25

301

Reabilitare Colegiul National “Kemal Ataturk”, municipiul Medgidia

Constanta

50

302

Reabilitare Grădinita cu program normal nr. 1 bilingvă (româno-turcă), municipiul Medgidia

Constanta

50

303

Reabilitare, investitie Colegiul “Dobrogea” comuna Castelu

Constanta

250

304

Investitie si reabilitare Grădinita cu program prelungit Pinocchio, municipiul Sfântu Gheorghe

Covasna

240

305

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII Kâlnoki Ludmilla, comuna Valea Crisului

Covasna

150

306

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII “Bibo Jozsef Brates” pentru Scoala cu clasele I-IV “Horvâth Kâroly” Telechia si Grădinita cu program normal Telechia, comuna Brates

Covasna

56

307

Investitie si reabilitare Grădinita cu program prelungit nr. 1, orasul Covasna

Covasna

380


0

1

2

3

308

Reabilitare Scoala cu clase I-VIII “Kelemen Didâk Mereni” si Grădinita comuna Mereni

Covasna

225

309

Reabilitare Scoala cu clase I-VIII, comuna Poian

Covasna

67

310

Reabilitare Scoala cu clase I-VIII “Apor Istvân”, comuna Sânzieni

Covasna

67

311

Reabilitare Scoala clasele I-VIII “Bem Jozsef, comuna Lemnia

Covasna

50

312

Reabilitare Clubul sportiv Liceul Teoretic “Nagy Mozes”, municipiul Târgu Secuiesc

Covasna

110

313

Reabilitare Scoala Generală “Boloni Farkas Sândor”, comuna Belin

Covasna

50

314

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII “M. Eminescu” comuna Valea Mare

Covasna

100

315

Reabilitare, investitie Scoala cu Clasele I-VIII “Mihail Sadoveanu” oras întorsura Buzăului

Covasna

150

316

Reabilitare, investitie Grădinita cu program normal comuna Barcani

Covasna

10

317

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-IV nr. 2 comuna Lemnia

Covasna

80

318

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-IV “Lukacs Laszlo”, comuna llieni

Covasna

100

319

Reabilitare Scoala de Arte si Meserii Corbii Mari, comuna Corbii Mari

Dâmbovita

500

320

Reabilitare Liceul Teoretic “Ion Ghica”, orasul Răcari

Dâmbovita

100

321

Reabilitare Scoala generală Ghimpati si Scoala Generală Colacu Răcari, orasul Răcari

Dâmbovita

100

322

Reabilitare Scoala generală Baldana, comuna Tărtăsesti

Dâmbovita

50

323

Reabilitare Scoala sat Cojocaru, comuna Mogosani

Dâmbovita

50

324

Reabilitare, investitie Grădinita, comuna Mănesti

Dâmbovita

110

325

Reabilitare, investitie Grădinita “Dumbrava Minunată” oras Fieni

Dâmbovita

60

326

Reabilitare, investitie Grădinita comuna Vlădeni

Dâmbovita

30

327

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII comuna Voinesti

Dâmbovita

100

328

Reabilitare, investitie Grădinita comuna Pietrari

Dâmbovita

150

329

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 oras Găesti

Dâmbovita

80

330

Reabilitare, investitie Grădinita sat Crovu, comuna Odobesti

Dâmbovita

20

331

Reabilitare, investitie Grădinita sat Ziduri, comuna Odobesti

Dâmbovita

100

332

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 sat Grozăvesti, comuna Corbii Mari

Dâmbovita

20

333

Reabilitare, investitie Liceul “I. H. Rădulescu” municipiul Târgoviste

Dâmbovita

80

334

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII “Buica lonescu” comuna Glodeni

Dâmbovita

30

335

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII sat Gherghesti, comuna Petresti

Dâmbovita

30

336

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII comuna Bărbuletu

Dâmbovita

30

337

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII comuna Ocnita

Dâmbovita

30

338

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII comuna Visinesti

Dâmbovita

30

339

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII comuna Selaru

Dâmbovita

30

340

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII comuna Malu cu Flori

Dâmbovita

30

341

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII comuna Dobra

Dâmbovita

110

342

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII comuna Dragodana, sat Picior de Munte

Dâmbovita

30

343

Reabilitare, investitie Scoala cu clasele I-VIII comuna Iedera, sat Iedera de Jos

Dâmbovita

30