MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 698/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 698         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 19 octombrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

964. - Hotărâre privind înfiintarea Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie “Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

235. - Decizie privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Lorant Para, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Pădurilor

 

236. - Decizie privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Gheorghe Asănică, secretar general al Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

 

237. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general al Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului de către doamna Daniela Anghel

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

212. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind procedurile de lucru pentru activitătile autoritătilor nationale competente din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor aferente semnalărilor din Sistemul Informatic National de Semnalări sau Sistemul de Informatii Schenge


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie “Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 174 alin. (1) si (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se înfiintează Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie “Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătătii, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Constanta nr. 5, prin reorganizarea Spitalului Clinic de Urgentă “Prof. Dr. Octavian Fodor” din Cluj-Napoca, care se desfiintează.

Art. 2. - Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie “Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca are ca obiect de activitate furnizarea de servicii medicale si chirurgicale de specialitate în gastroenterologie si hepatologie, activităti de cercetare medicală.

Art. 3. - (1) Structura organizatorică si Regulamentul de organizare si functionare a Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie “Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii, în conditiile prevăzute de lege.

(2) Conducerea Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie “Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca va fi asigurată de un manager si de un comitet director, în conditiile prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare. Până la numirea conducerii în urma concursului organizat potrivit legii, conducerea Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie “Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca se numeste prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 4. - Sectiile de specialitate medicină internă, gastroenterologie, chirurgie generală si ATI, cu structurile aferente din cadrul Spitalului Clinic de Urgentă “Prof. Dr. Octavian Fodor” care functionează în str. Constanta nr. 5, Str. Croitorilor nr. 19-21 si Str. lasilor nr. 16, respectiv laboratorul de analize medicale, laboratorul de radiologie si imagistică medicală, laboratorul de explorări functionale, laboratorul de alergologie si imunologie clinică, laboratorul de medicină nucleară si laboratorul de radioterapie, blocul operator, farmacia, unitatea de transfuzii sanguine, serviciul de anatomie patologică, sterilizarea, compartimentul de endoscopie digestivă diagnostică si terapeutică, compartimentul de prevenire si control al infectiilor nozocomiale si cabinetele de profil din cadrul ambulatoriului integrat, se preiau de către Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie “Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca nou-înfiintat.

Art. 5. - (1) Sectiile de obstetrică-ginecologie, sectia de neonatologie, sectia ATI obstetrică-ginecologie, structurile paraclinice si ambulatorii care le deservesc, împreună cu personalul aferent, trec în structura Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.

(2) Sectiile de ortopedie si traumatologie, compartimentul ATI ortopedie si traumatologie, structurile paraclinice, ambulatorii si farmacia, care le deservesc, împreună cu personalul aferent, trec în structura Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Cluj-Napoca.

(3) Sectiile de psihiatrie, ambulatoriul de profil si farmacia, împreună cu personalul aferent, trec în structura Spitalului de Psihiatrie Cronici Borsa.

Art. 6. - (1) Personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar, apartinând structurilor de specialitate prevăzute la art. 4, precum si personalul tehnic-economic-administrativ si de întretinere aferent acestora, din cadrul Spitalului Clinic de Urgentă “Prof. Dr. Octavian Fodor”, se preia de către Institutul Regional de Gastroenterologie - Hepatologie “Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca, cu respectarea normativelor de personal.

(2) Personalul tehnic-economic-administrativ si de întretinere aferent structurilor prevăzute la art. 5, din cadrul Spitalului Clinic de Urgentă “Prof. Dr. Octavian Fodor”, va fi redistribuit la unitătile sanitare care preiau si structurile respective, cu respectarea normativelor de personal.

Art. 7. - (1) Patrimoniul Spitalului Clinic de Urgentă “Prof. Dr. Octavian Fodor”, stabilit pe baza ultimelor situatii financiare întocmite, se preia de către Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie “Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca, pentru structurile prevăzute la art. 4, pe baza bilantului contabil de închidere la data predării-preluării si a celorlalte anexe întocmite potrivit metodologiei în vigoare, prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Patrimoniul Spitalului Clinic de Urgentă “Prof. Dr. Octavian Fodor”, stabilit pe baza ultimelor situatii financiare întocmite, se preia de către Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, pentru structurile prevăzute la art. 5 alin. (1), pe baza bilantului contabil de închidere la data predării-preluării si a celorlalte anexe întocmite potrivit metodologiei în vigoare, prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Patrimoniul Spitalului Clinic de Urgentă “Prof. Dr. Octavian Fodor”, stabilit pe baza ultimelor situatii financiare întocmite, se preia de către Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Cluj-Napoca, pentru structurile prevăzute la art. 5 alin. (2), pe baza bilantului contabil de închidere la data predării-preluării si a celorlalte anexe întocmite potrivit metodologiei în vigoare, prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Patrimoniul Spitalului Clinic de Urgentă “Prof. Dr. Octavian Fodor”, stabilit pe baza ultimelor situatii financiare întocmite, se preia de către Spitalul de Psihiatrie Cronici Borsa, pentru structurile prevăzute la art. 5 alin. (3), pe baza bilantului contabil de închidere la data predării-preluării si a celorlalte anexe întocmite potrivit metodologiei în vigoare, prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Pentru Spitalul Clinic de Urgentă “Prof. Dr. Octavian Fodor”, predarea se realizează de comitetul director aflat în functie la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


Art. 8. - (1) Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie “Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca este institutie sanitară publică finantată integral din venituri proprii, care provin, în principal, din sumele încasate pentru serviciile medicale si alte prestatii efectuate pe bază de contract, precum si din alte surse, potrivit legii.

(2) Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie “Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca functionează pe principiul autonomiei financiare, elaborează si execută bugetul propriu de venituri si cheltuieli.

Art. 9. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Sănătătii a imobilelor în care îsi va desfăsura activitatea Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie “Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca, trecute în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Judetean Cluj nr. 143 din 14 iulie 2009, modificată prin Hotărârea Consiliului Judetean Cluj nr. 158 din 29 iunie 2010 si prin Hotărârea Consiliului Judetean Cluj nr. 256 din 29 septembrie 2010, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - La anexa nr. 2, litera A “Unităti aflate în subordinea Ministerului Sănătătii”, capitolul II “Unităti finantate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate” din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările si completările ulterioare, după punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 221, cu următorul cuprins:

“221. Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie «Prof. Dr. Octavian Fodor» Cluj-Napoca”.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 964.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor trecute în domeniul public al statului în care îsi va desfăsura activitatea Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie “Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca, care se dau în administrarea Ministerului Sănătătii

 

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul care se dă în administrare

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se dă în administrare imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1.

Cluj-Napoca, Str. Croitorilor nr. 19-21

Medicală III - interne I, II CF 3012

Cluj-Napoca Nr. topo 726

Consiliului Judetean Cluj

Ministerul Sănătătii - pentru Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie “Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca

S+P+2E

Suprafata construită = 903 m2

Suprafata desfăsurată = 3.456 m2

2.

Cluj-Napoca, Str. Croitorilor nr. 19-21

Medicală III - interne III CF 3012

Cluj-Napoca Nr. topo 726

S+P+6E

Suprafata construită = 416 m2

Suprafata desfăsurată = 2.600 m2

3.

Cluj-Napoca, Str. Croitorilor nr. 19-21

Laborator imunologie CF 3012

Cluj-Napoca Nr.topo 726

S+P+3E

Suprafata construită = 204 m2

Suprafata desfăsurată = 816 m2

4.

Cluj-Napoca, Str. Croitorilor nr. 19-21

Prosectura

CF 3012 Cluj-Napoca Nr. topo 726

P

Suprafata construită = 148 m2

Suprafata desfăsurată = 148 m2

5.

Cluj-Napoca, Str. Iasilor nr. 16

Chirurgie III + UPU

Clădire veche

CF 3012 Cluj-Napoca

Nr. topo 726

S+P+2E

Suprafata construită = 966 m2

Suprafata desfăsurată = 3.217 m2

6.

Cluj-Napoca, Str. lasilor nr. 16

Chirurgie III, clădire nouă CF 3012

Cluj-Napoca Nr. topo 726

S+P+3+M

Suprafata construită = 482 m2

Suprafata desfăsurată = 2.880 m2

7.

Cluj-Napoca, Str. Croitorilor nr. 19-21

Str. lasilor nr. 16

Teren

CF 3012 Cluj-Napoca

Nr. topo 726

Teren

Suprafata totală = 4.482 m2

8.

Cluj-Napoca, str. Constanta nr. 5

Clădire administrativă Nr. topo 693/2

S+P+2 E

Suprafata construită = 342,85 m2

Suprafata desfăsurată = 1.371,4 m2

Teren aferent,

Suprafată totală = 11.155 m2

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Lorant Para, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Pădurilor

 

Având în vedere solicitarea Ministerului Mediului si Pădurilor nr. 5.447/LB din 2 septembrie 2010, precum si Adresa Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 495.789 din 30 august 2010,

în temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administratiei publice, aprobată prin Legea nr. 18/2010,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se prelungeste pentru o perioadă de 3 luni exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Lorant Para, a functiei publice din categoria înaltilor functionari publici, de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Pădurilor, astfel cum a fost stabilită prin Decizia primului-ministru nr. 157/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 7 iulie 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2010.

Nr. 235.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Gheorghe Asănică, secretar general al Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) si ale art. 98 alin. (1) lit. d) si alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Gheorghe Asănică, secretar general al Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, ca urmare a comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2010.

Nr. 236.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general al Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului de către doamna Daniela Anghel

 

Având în vedere Avizul favorabil nr. 502.005 din 11 octombrie 2010 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar a functiei publice vacante, din categoria înaltilor functionari publici, de secretar general al Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 92 alin. (11) si (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Daniela Anghel exercită, cu caracter temporar, functia publică de secretar general al Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2010.

Nr. 237.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind procedurile de lucru pentru activitătile autoritătilor nationale competente din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor aferente semnalărilor din Sistemul Informatic National de Semnalări sau Sistemul de Informatii Schengen

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării politienesti internationale, aprobată prin Legea nr. 104/2007, ale Conventiei semnate la Schengen la 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, ale Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, functionarea si utilizarea Sistemului de Informatii Schengen din a doua generatie (SIS II), ale Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înfiintarea, functionarea si utilizarea Sistemului de Informatii Schengen de a doua generatie (SIS II), ale Regulamentului (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.540/2008 pentru aprobarea Strategiei nationale privind aderarea la spatiul Schengen pentru perioada 2008-2011,

în temeiul art. 66 din Legea nr. 141/2010 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Sistemului Informatic National de Semnalări si participarea României la Sistemul de Informatii Schengen si al art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul ordin reglementează activitătile ce trebuie întreprinse de autoritătile nationale competente din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, denumit în continuare MAI, implicate în efectuarea de tranzactii cu semnalările din componenta natională a Sistemului de Informatii Schengen, precum si modalitatea de exercitare a dreptului de acces la datele cu caracter personal care sunt prelucrate în acest sistem.

(2) Prezentul ordin reglementează si activitătile ce trebuie întreprinse în cazul realizării unui rezultat pozitiv la o semnalare din componenta natională a Sistemului de Informatii Schengen.

Art. 2. - În cuprinsul prezentului ordin, termenii si expresiile folosite au următoarele semnificatii:

a) Sistemul Informatic National de Semnalări, denumit în continuare SINS - sistemul informatic compatibil cu Sistemul de Informatii Schengen de generatia a doua, care contine semnalări de interes national si semnalări de interes Schengen introduse de către autoritătile nationale competente;

b) Sistemul de Informatii Schengen, denumit în continuare SIS - sistemul informatic instituit la nivelul Uniunii Europene si utilizat de statele membre pentru cooperarea, prin schimb de informatii, în vederea mentinerii ordinii publice si securitătii nationale pe teritoriile acestora;

c) copia natională a SIS - copia completă sau partială a bazei de date a SIS, accesibilă pentru efectuarea de căutări de către autoritătile nationale competente;

d) componenta natională a SIS, denumită în continuare N.SIS - sistemul informatic constituit din SINS si copia natională a bazei de date centrale a SIS, care permite efectuarea de căutări de către autoritătile române;

e) semnalare - setul de date introduse în SINS referitoare la persoane sau bunuri cu privire la care au fost dispuse unele măsuri, în conditiile legii, în vederea realizării unui interes public, respectării regimului liberei circulatii a persoanelor si bunurilor ori asigurării ordinii si sigurantei publice si prevenirii unor amenintări la adresa securitătii nationale;

f) semnalare de interes national - semnalarea introdusă de o autoritate natională competentă în SINS;

g) semnalare de interes Schengen - semnalarea transmisă din SINS în SIS;

h) autorităti nationale competente - autoritătile publice române ale căror drepturi de acces la SINS sunt stabilite potrivit art. 5 din Legea nr. 141/2010 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Sistemului Informatic National de Semnalări si participarea României la Sistemul de Informatii Schengen;

i) stat membru - stat care utilizează SIS;

j) tranzactie - orice operatie de introducere, modificare, stergere sau consultare a datelor continute în N.SIS;

k) date aditionale - datele stocate în N.SIS în legătură cu semnalările din N.SIS si care sunt disponibile imediat după identificarea persoanelor ca urmare a căutărilor efectuate în acest sistem;

l) informatii suplimentare - informatiile care nu sunt stocate în SIS, dar care sunt în legătură cu semnalările din SIS si care urmează să fie transmise în cadrul schimbului de informatii suplimentare;

m) rezultat pozitiv- rezultatul obtinut în urma efectuării unei căutări în N.SIS, concretizat în identificarea unei persoane sau a unui bun care face obiectul unei semnalări;

n) Biroul SIRENE national- structura specializată din cadrul MAI care asigură realizarea schimbului de informatii suplimentare cu birourile SIRENE din celelalte state membre;

o) Manualul SIRENE-documentul adoptat la nivelul Uniunii Europene care cuprinde normele pentru schimbul de informatii suplimentare între statele membre;

p) controlul discret - obtinerea unor date si informatii referitoare la persoane sau bunuri cu privire la care a fost introdusă o semnalare în acest scop în SINS ori în SIS, cu ocazia desfăsurării de către autoritătile române a controlului la trecerea frontierei de stat sau altui tip de control politienesc ori vamal, fără ca persoanele în cauză să fie informate despre existenta respectivei semnalări, în scopul comunicării acestora către autoritatea care a introdus semnalarea;

q) indicator de validitate - set de informatii atasate unei semnalări din SIS care determină neexecutarea actiunilor în baza semnalării respective sau executarea unor actiuni alternative prevăzute de lege;

r) utilizator final - personalul autoritătilor nationale competente din cadrul MAI autorizat potrivit atributiilor de serviciu să efectueze tranzactii cu semnalările din N.SIS.

Art. 3. - (1) Autoritătile nationale competente din cadrul MAI sunt:

a) Politia Română;

b) Politia de Frontieră Română;

c) Jandarmeria Română;

d) Oficiul Român pentru Imigrări, denumit în continuare ORI;

e) Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare DEPABD;

f) Directia Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor, denumită în continuare DRPCIV;

g) Directia Generală de Pasapoarte, denumită în continuare DGP.

(2) în cuprinsul prezentului ordin bazele de date sunt sisteme informatice pentru evidenta diferitelor categorii de persoane, obiecte, documente, care fac obiectul activitătilor politienesti specifice si care sunt administrate de către structurile subordonate MAI.

(3) Pentru buna desfăsurare a activitătilor specifice în legătură cu semnalările din SINS structurile din subordinea MAI pot organiza în administrarea lor si alte baze de date.

Art. 4. -Autoritătile nationale competente din cadrul MAI introduc în SINS următoarele tipuri de semnalări:

a) semnalări cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării;

b) semnalări cu privire la persoane dispărute;

c) semnalări cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară;

d) semnalări cu privire la persoane sau bunuri, în scopul efectuării de controale discrete;

e) semnalări privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale;

f) semnalări privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice sederea pe teritoriul României.

 

CAPITOLUL II

Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării

 

Art. 5. - (1) Crearea unei semnalări nationale cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării în baza unui mandat de urmărire internatională reprezintă introducerea unui set de date în baza de date “Urmăriti” de la nivelul Politiei Române si transmiterea acestora în SINS si apoi în SIS.

(2) Introducerea se realizează de către structura Politiei Române care a solicitat emiterea mandatului european de arestare ori a mandatului de urmărire internatională sau pe a cărei rază teritorială domiciliază persoana urmărită, de către politisti anume desemnati din cadrul Directiei investigatii criminale, serviciilor de investigatii criminale de la nivelul inspectoratelor de politie judetene si Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, precum si din cadrul birourilor de investigatii criminale de la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 6. - (1) Pentru crearea unei semnalări se introduc în mod obligatoriu cel putin următoarele date:

a) numele si prenumele, iar atunci când este cazul, numele dat la nastere si numele anterior, orice pseudonime (alias) ce pot fi introduse separat;

b) sexul;

c) mentiuni cu privire la decizia sau hotărârea care a stat la baza semnalării;

d) măsura de urmat.

(2) Structurile de politie prevăzute la art. 5 alin. (2) introduc, în măsura în care sunt disponibile, si următoarele date cu privire la persoana căutată: semnele fizice particulare, obiective si inalterabile, data si locul nasterii, cetătenia, mentiunea că persoana vizată este înarmată, violentă sau evadată, motivul semnalării, legătura cu alte semnalări, tipul infractiunii.

(3) La semnalarea creată în baza de date “Urmăriti” se atasează, ca si date aditionale, în mod obligatoriu un fisier în format jpeg cuprinzând imaginea scanată a mandatului european de arestare, si, atunci când este disponibilă, o traducere a mandatului european de arestare în una sau mai multe dintre limbile oficiale ale institutiilor Uniunii Europene.

(4) La semnalarea creată în baza de date “Urmăriti” se atasează fotografia si amprentele persoanei în cauză, dacă sunt disponibile.

Art. 7. - (1) Concomitent cu introducerea datelor prevăzute la art. 6, structurile de politie mentionate la art. 5 alin. (2) transmit Biroului SIRENE national următoarele documente, numai în format electronic:

a) mandatul de executare a pedepsei închisorii, mandatul de arestare preventivă sau sentinta penală de internare la neuropsihiatrie;

b) sentinta penală sau rechizitoriul;

c) cazierul judiciar;

d) informatii referitoare la posibila locatie din străinătate.

(2) în conditiile prevăzute la alin. (1) se transmit si toate datele obtinute referitoare la zonele în care a fost semnalată persoana, numere de telefon utilizate, mijloace de transport utilizate si alte date care să conducă la localizarea acesteia.

(3) Transmiterea în SIS a semnalării privind persoana căutată în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării în baza unui mandat de urmărire internatională se efectuează după validarea acesteia de către Biroul SIRENE national.

(4) în situatia în care Biroul SIRENE national nu validează introducerea semnalării, se contactează structura de politie care a initiat procesul de introducere, pentru remedierea de îndată a erorilor constatate.

Art. 8. - (1) Dacă pe numele aceleiasi persoane este emis de către autoritătile judiciare din România un alt mandat european de arestare sau mandat de urmărire internatională, acesta se atasează semnalării anterioare.

(2) Structura de politie sesizată cu privire la executarea celui de-al doilea mandat european de arestare sau mandat de urmărire internatională transmite structurii de politie care a introdus prima semnalare în sistem noul mandat european de arestare ori noul mandat de urmărire internatională, pentru atasarea acestuia la semnalarea anterioară.

(3) Modificarea semnalării, prin adăugarea unuia sau a mai multor mandate europene de arestare ori mandate de urmărire internatională, fotografii sau amprente, se validează de către Biroul SIRENE national.

Art. 9. - Utilizatorul final care obtine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare natională introdusă în SINS/SIS, referitoare la o persoană căutată pentru a fi arestată în vederea predării sau extrădării, retine persoana în cauză si informează de îndată cea mai apropiată unitate de politie ori de politie de frontieră. Biroul SIRENE national este informat telefonic si prin fax/e-mail, prin transmiterea formularului national de tip G, prevăzut în anexa nr. 1, de către structura care realizează rezultatul pozitiv.

Art. 10. - (1) Utilizatorul final care obtine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină referitoare la o persoană căutată pentru a fi arestată în vederea predării sau extrădării ia toate măsurile potrivit legislatiei nationale în vederea realizării scopului semnalării, precum si măsuri de informare, în regim de urgentă, a Biroului SIRENE national, telefonic si prin fax/e-mail, prin transmiterea formularului national de tip G.

(2) Prin formularul mentionat la alin.(1), transmis Biroului SIRENE national, utilizatorul final poate solicita informatii suplimentare cu privire la persoana care face obiectul semnalării. Răspunsul la solicitare se transmite de către Biroul SIRENE national prin intermediul unui formular national de tip M - persoane, prevăzut în anexa nr. 5, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 8 ore, prin mijloace electronice sau, în imposibilitatea utilizării acestora, prin orice mijloace care lasă urmă scrisă.

Art. 11. - (1) Persoana care face obiectul semnalării este prezentată, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 10 ore, procurorului delegat din cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel competentă în executarea mandatului european de arestare sau în procedura judiciară de extrădare, după caz.

(2) Odată cu prezentarea persoanei mentionate la alin. (1) la unitatea de parchet competentă se prezintă si cel putin următoarele documente:

a) semnalarea SIS, precum si formularele Asi, eventual, M aferente acesteia;

b) mandatul european de arestare, atasat la semnalarea SINS/SIS, după operationalizarea Sistemului de Informatii Schengen din a doua generatie;

c) fotografia persoanei în cauză, dacă este atasată la semnalarea SINS/SIS sau există în bazele de date nationale;

d) traducerea mandatului european de arestare în limba română, franceză sau engleză, dacă acesta este atasat la semnalarea SINS/SIS;

e) proces-verbal de depistare;

f) documentul de identitate sau proces-verbal de identificare.

(3) Predarea persoanei arestate autoritătilor din statul solicitant se realizează de către structurile Politiei Române ce au competente în acest sens, în termenele stabilite potrivit Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internatională în materie penală, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 12. - (1) în cazul în care se realizează în străinătate un rezultat pozitiv în legătură cu o semnalare natională privind o persoană căutată pentru a fi arestată în vederea predării sau extrădării, Biroul SIRENE national informează de îndată, în scris, structura Politiei Române care a introdus semnalarea, prin transmiterea unui formular national de tip G.

(2) Schimbul de informatii suplimentare cu privire la persoana ce face obiectul semnalării prevăzute la alin. (1) se efectuează prin intermediul Biroului SIRENE national prin utilizarea unui formular national de tip M - persoane.

(3) Toate structurile din subordinea MAI cărora Biroul SIRENE national le adresează o solicitare de informatii suplimentare cu privire la o astfel de semnalare furnizează aceste informatii în termen de maximum 8 ore de la primirea solicitării, printr-un formular national de tip M - persoane.

(4) Preluarea persoanei arestate din străinătate se realizează de către structurile Politiei Române ce au competente în acest sens, în termenele stabilite potrivit Legii nr. 302/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 13. - (1) Semnalările privind persoanele căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau extrădării sunt păstrate în sistem numai pentru perioada necesară realizării scopului pentru care au fost introduse conform legislatiei nationale în vigoare, dar fără a depăsi perioada de 3 ani.

(2) înainte de împlinirea termenului de 3 ani, SINS/SIS generează automat notificări către structura de politie care a introdus semnalarea, cu privire la stergerea programată a semnalărilor.

(3) Perioada de valabilitate a semnalărilor privind persoanele căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau extrădării poate fi prelungită de către structura Politiei Române care a introdus semnalarea ca urmare a analizării necesitătii mentinerii datelor în SINS/SIS si în urma validării de către Biroul SIRENE national.

Art. 14. - Stergerea semnalărilor nationale referitoare la persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau extrădării poate fi:

a) stergere automată efectuată de SINS/SIS ca urmare a expirării duratei de valabilitate a semnalărilor, dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilitătii conform art. 13 alin.(3);

b) stergere manuală a unei semnalări referitoare la persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau extrădării realizată de către structura prevăzută la art. 5 alin. (2), doar după validarea stergerii de către Biroul SIRENE national, în următoarele cazuri:

(i) după încheierea procedurilor de preluare a persoanei care a făcut obiectul semnalării;

(ii) dacă nu mai sunt îndeplinite conditiile de mentinere a semnalării în sistem.

 

CAPITOLUL III

Semnalări cu privire la persoane dispărute

 

Art. 15. - (1) în SINS si apoi în SIS se introduc semnalări privind următoarele categorii de persoane dispărute:

a) persoane dispărute care trebuie localizate;

b) persoane dispărute care după localizare trebuie aduse în institutii sau unităti sanitare;

c) minori sau persoane puse sub interdictie care după localizare trebuie reîntoarse alături de reprezentantii lor legali.

(2) Semnalările introduse în SINS si SIS trebuie să indice din ce categorie, dintre cele mentionate mai sus, face parte persoana dispărută.

Art. 16. - (1) Introducerea semnalărilor prevăzute la art.15 reprezintă inserarea unui set de date în baza de date “Urmăriti” de la nivelul Politiei Române si transmiterea acestora în SINS si apoi în SIS.

(2) Introducerea se realizează de personalul anume desemnat din cadrul Directiei investigatii criminale, serviciilor de investigatii criminale de la nivelul inspectoratelor judetene de politie si Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, precum si din cadrul birourilor de investigatii criminale de la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti.

(3) Cu ocazia introducerii semnalării structura Politiei Române mentionează dacă semnalarea este de interes Schengen sau este doar de interes national, cu exceptia semnalărilor referitoare la categoriile de persoane prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c), care se preiau automat în SINS si în SIS, la momentul implementării în baza de date “Urmăriti”.

(4) Pentru crearea unei semnalări este nevoie de introducerea a cel putin următoarelor date:

a) nume si prenume, iar atunci când este cazul, numele dat la nastere si numele anterior, orice pseudonime (alias) ce pot fi introduse separat;

b) sexul;

c) mentiuni cu privire la decizia sau hotărârea care a stat la baza semnalării;

d) măsura de urmat.

(5) O fotografie recentă si amprentele digitale ale persoanei se atasează la semnalare, în cazul în care acestea sunt disponibile. În situatia în care persoana dispărută este minoră, transmiterea fotografiei este obligatorie, în lipsa acesteia se transmite Biroului SIRENE national portretul vorbit al minorului.

Art. 17. - În vederea efectuării schimbului de informatii suplimentare, se transmit către Biroul SIRENE national, printr-un formular national de tip M - persoane, următoarele informatii, dacă acestea sunt disponibile:

a) date privind disparitia, cum ar fi locul, data si ora disparitiei sau circumstantele disparitiei;

b) elemente privind descrierea persoanei dispărute, cum ar fi vârsta, înăltimea, culoarea pielii, culoarea părului, culoarea ochilor, semne particulare - piercing, amputări, tatuaje sau cicatrice, particularităti psihologice - predispus la suicid, boli mintale sau comportament agresiv, dacă urmează un tratament medical, hainele purtate în momentul disparitiei, fotografia;

c) persoane care pot însoti persoana dispărută.

Art. 18. - Utilizatorul final care obtine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare natională introdusă în SINS/SIS, referitoare la o persoană dispărută, contactează structura Politiei Române care a introdus semnalarea, informează, telefonic si prin fax/e-mail, Biroul SIRENE national, prin formularul national de tip G, si realizează activitătile prevăzute la art. 20.

Art. 19. - (1) Utilizatorul final care obtine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină referitoare la o persoană dispărută ia toate măsurile potrivit legislatiei nationale în vederea realizării scopului semnalării, informează în regim de urgentă Biroul SIRENE national, telefonic si prin fax/e-mail, prin intermediul formularului national de tip G, si realizează activitătile prevăzute la art. 20.

(2) Prin formularul mentionat la alin. (1), transmis Biroului SIRENE national, utilizatorul final poate solicita informatii suplimentare cu privire la persoana ce face obiectul semnalării necesare realizării scopului semnalării. Răspunsul la solicitare se transmite de către Biroul SIRENE national, prin intermediul unui formular national de tip M - persoane.

Art. 20. - După stabilirea cu certitudine a identitătii persoanei, utilizatorul final realizează următoarele activităti:

a) dacă persoana face parte din categoria prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. a) - persoane dispărute care trebuie localizate (adulti sănătosi), după informarea acesteia despre faptul că face obiectul unei semnalări în SINS/SIS, i se cere consimtământul cu privire la transmiterea informatiilor privind adresa la care locuieste către biroul SIRENE din statul membru solicitant. În lipsa consimtământului, biroul SIRENE al statului membru solicitant va fi informat doar despre localizarea persoanei. Consimtământul persoanei va fi luat prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 9. În cazul în care persoana nu stie să scrie, formularul este completat de către utilizatorul final, pe baza datelor obtinute de la aceasta. Biroul SIRENE national este informat despre realizarea rezultatului pozitiv, prin intermediul unui formular national de tip G;

b) dacă persoana face parte din categoria prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. b) - persoane dispărute care după localizare trebuie aduse în institutii sau unităti sanitare, după identificare, aceasta este internată, la recomandarea directiei de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti, într-o institutie sau unitate sanitară ce are capacitatea de a-i acorda un tratament adecvat. Structura care a obtinut rezultatul pozitiv informează Biroul SIRENE national prin intermediul unui formular national de tip G;

c) dacă persoana face parte din categoria prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. c) - minori sau persoane puse sub interdictie care, după localizare, trebuie reîntoarse alături de reprezentantii lor legali, după identificare, aceasta este plasată într-o institutie de ocrotire în conditiile legii. Structura care a obtinut rezultatul pozitiv informează Biroul SIRENE national prin intermediul unui formular national de tip G.

Art. 21. - (1) în cazul în care se realizează în străinătate un rezultat pozitiv în legătură cu o semnalare natională privind o persoană dispărută, Biroul SIRENE national informează de îndată, prin intermediul unui formular national de tip G, structura Politiei Române care a introdus semnalarea.

(2) Schimbul de informatii suplimentare cu privire la persoana care face obiectul semnalării se efectuează prin intermediul Biroului SIRENE national, prin utilizarea unui formular national de tip M - persoane.

(3) Toate structurile din subordinea MAI cărora Biroul SIRENE national le adresează o solicitare de informatii suplimentare cu privire la o astfel de semnalare furnizează aceste informatii în termen de maximum 8 ore de la primirea solicitării, printr-un formular national de tip M - persoane.

(4) Biroul SIRENE national poate acorda asistentă în ceea ce priveste schimbul de date/informatii referitoare la activitătile de preluare a persoanelor dispărute.

(5) în cazul în care, în urma realizării unui rezultat pozitiv la o semnalare referitoare la o persoană care face parte din categoria prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. c) - minori, utilizatorul final constată că persoana în cauză a devenit majoră, va informa de îndată Biroul SIRENE national, prin intermediul unui formular national de tip H, prevăzut în anexa nr. 2.

(6) în cazul în care, în urma realizării unui rezultat pozitiv în străinătate la o semnalare natională referitoare la o persoană care face parte din categoria prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. c) - minori, care era majoră la data rezultatului pozitiv, Biroul SIRENE national informează structura Politiei Române care a introdus semnalarea, prin intermediul unui formular national de tip H, despre modificarea apărută si solicită stergerea semnalării, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 8 ore, prin mijloace electronice sau, în imposibilitatea utilizării acestora, prin orice mijloace care lasă urmă scrisă.

Art. 22. - (1) Semnalările cu privire la persoane dispărute sunt păstrate în SINS/SIS numai pentru perioada necesară realizării scopului pentru care au fost introduse, dar fără a depăsi perioada de 3 ani.

(2) înainte de împlinirea termenului de 3 ani, SINS/SIS generează automat notificări către Biroul SIRENE national si structura Politiei Române care a introdus semnalarea, cu privire la stergerea programată a acestor semnalări.

(3) Perioada de valabilitate a semnalărilor privind persoanele dispărute poate fi prelungită de către structura de politie care a introdus semnalarea ca urmare a analizării necesitătii mentinerii datelor în SINS/SIS si pe baza notificării referitoare la expirarea valabilitătii semnalării.

Art. 23. - Stergerea unei semnalări privind persoane dispărute se realizează:

a) automat de către sistem, la expirarea perioadei de valabilitate a semnalării, dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilitătii potrivit art. 22 alin. (3);

b) manual, de către structura Politiei Române prevăzută la art. 16 alin. (2), în următoarele situatii:

(i) după localizarea persoanelor dispărute prevăzute la art. 15 alin. (1)lit. a);

(ii) după internarea/plasarea sub protectie, pentru persoanele dispărute prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) si c).

 

CAPITOLUL IV

Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară

 

Art. 24. - Semnalările cu privire la persoanele căutate în vederea participării la o procedură judiciară se introduc în SINS/SIS pentru următoarele categorii de persoane:

a) martori;

b) persoane căutate pentru a fi citate în vederea prezentării în fata autoritătilor judiciare pentru a da declaratii în legătură cu faptele pentru care sunt cercetate în cadrul unui proces penal;

c) persoane cărora urmează să li se comunice o hotărâre judecătorească sau alte documente privind activitătile din cadrul unui proces penal în care sunt cercetate;

d) persoane căutate în vederea executării unei măsuri educative care implică privarea de libertate.


Art. 25. - (1) Introducerea semnalărilor prevăzute la art. 24 reprezintă inserarea unui set de date în baza de date eSIF de la nivelul Politiei de Frontieră Române si transmiterea acestora în SINSsi apoi în SIS.

(2) Introducerea semnalărilor se realizează de către Centrul Operational de Coordonare din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontieră, denumit în continuare COC-IGPF.

(3) COC-IGPF primeste solicitări scrise pentru introducerea acestor semnalări si din partea organelor de urmărire penală din cadrul altor autorităti publice, precum si din partea instantelor de judecată. Semnalările se introduc în termen de 24 de ore de la primirea solicitării. COC-IGPF cooperează cu autoritătile solicitante în vederea stabilirii exactitătii si actualitătii datelor cuprinse în semnalare.

(4) Fotografiile si amprentele digitale ale persoanei se adaugă la semnalare, în cazul în care sunt disponibile.

Art. 26. - Utilizatorul final care obtine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare natională introdusă în SINS/SIS, referitoare la o persoană căutată în vederea participării la o procedură judiciară, contactează COC-IGPF si informează Biroul SIRENE national, telefonic si prin fax/e-mail, prin formularul national de tip G.

Art. 27. - (1) Utilizatorul final care obtine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină referitoare la o persoană căutată în vederea participării la o procedură judiciară ia toate măsurile potrivit legislatiei nationale, în vederea realizării scopului semnalării, precum si măsuri de informare în regim de urgentă a Biroului SIRENE national, telefonic si prin fax/e-mail, prin intermediul formularului national de tip G.

(2) Prin formularul mentionat la alin. (1), transmis Biroului SIRENE national, utilizatorul final poate solicita informatii suplimentare cu privire la persoana ce face obiectul semnalării. Răspunsul la solicitare se transmite de către Biroul SIRENE national, prin intermediul unui formular national de tip M - persoane, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 8 ore, prin mijloace electronice sau, în imposibilitatea utilizării acestora, prin orice mijloace care lasă urmă scrisă.

Art. 28. - (1) După stabilirea cu certitudine a identitătii persoanei, utilizatorul final aduce la cunostinta persoanei că este căutată în vederea participării la o procedură judiciară si obtine informatiile referitoare la adresa unde locuieste sau la care poate fi citată, în conformitate cu legislatia natională.

(2) Persoanei i se ia o declaratie scrisă, utilizându-se formularul prevăzut în anexa nr. 9, din care să rezulte aspectele mentionate anterior. Pentru transmiterea informatiilor obtinute nu este necesar consimtământul persoanei.

Art. 29. - (1) în cazul în care se realizează în străinătate un rezultat pozitiv în legătură cu o semnalare natională privind o persoană căutată în vederea participării la o procedură judiciară, Biroul SIRENE national informează de îndată COC-IGPF, prin intermediul unui formular national de tip G.

(2) Schimbul de informatii suplimentare cu privire la persoana care face obiectul semnalării se efectuează prin intermediul Biroului SIRENE national, prin utilizarea unui formular national de tip M - persoane.

(3) Toate structurile din subordinea MAI cărora Biroul SIRENE national le adresează o solicitare de informatii suplimentare cu privire la o astfel de semnalare furnizează aceste informatii în termen de maximum 8 ore de la primirea solicitării, printr-un formular national de tip M - persoane.

Art. 30. - (1) Semnalările cu privire la persoanele căutate în vederea participării la o procedură judiciară sunt păstrate în SINS/SIS numai pentru perioada necesară realizării scopului pentru care au fost introduse, dar fără a depăsi perioada de 3 ani.

(2) înainte de îndeplinirea termenului de 3 ani, SINS/SIS generează automat notificări către structura prevăzută la art. 25 alin. (2), cu privire la stergerea programată a acestor semnalări.

(3) Perioada de valabilitate a semnalărilor privind persoanele căutate în vederea participării la o procedură judiciară poate fi prelungită de către structura prevăzută la art. 25 alin. (2), ca urmare a analizării necesitătii mentinerii datelor în SINS/SIS si pe baza notificării referitoare la expirarea valabilitătii semnalării.

(4) Dacă semnalările au fost introduse la solicitarea organelor de urmărire penală din cadrul altor autorităti publice sau a instantelor de judecată, structura prevăzută la art. 25 alin. (2) cooperează cu acestea în vederea stabilirii necesitătii prelungirii valabilitătii semnalărilor.

Art. 31. - Stergerea unei semnalări privind persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară se realizează:

a) automat de către sistem, la expirarea perioadei de valabilitate a semnalării, dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilitătii potrivit art. 30 alin. (3).

b) manual, de către structura prevăzută la art. 25 alin. (2), în următoarele situatii:

(i) la obtinerea unui rezultat pozitiv;

(ii) în cazurile în care au dispărut motivele care au determinat introducerea semnalării.

 

CAPITOLUL V

Semnalări cu privire la persoane si bunuri, în scopul realizării unor controale discrete

 

Art. 32. - (1) Introducerea semnalărilor cu privire la persoane sau bunuri, în scopul realizării unor controale discrete, al căror obiectiv îl reprezintă prevenirea si combaterea faptelor penale, altele decât cele de natură a aduce atingere securitătii nationale, reprezintă inserarea unui set de date în baza de date eSIF de la nivelul Politiei de Frontieră Române de către COC-IGPF sau în baza de date “Supraveghere Operativ-lnformativă” (SOI) de la nivelul Politiei Române de către structurile operative anume desemnate si transmiterea acestora în SINS si apoi în SIS.

(2) Introducerea semnalărilor cu privire la persoane sau bunuri în scopul realizării unor controale discrete, al căror scop îl reprezintă prevenirea amenintărilor la adresa securitătii nationale, reprezintă inserarea unui set de date în baza de date SOI de la nivelul Politiei Române de către Biroul SIRENE national, la solicitarea organelor de stat cu atributii în domeniul sigurantei nationale, si transmiterea acestora în SINS si apoi în SIS.

(3) Introducerea unei semnalări la solicitarea unei alte structuri se realizează în termen de 24 de ore de la primirea solicitării. Structura care introduce semnalarea cooperează cu structura solicitantă în vederea stabilirii exactitătii si actualitătii datelor cuprinse în semnalare.

Art. 33. - Categoriile care pot face obiectul tipului de semnalare prevăzut la art. 32 sunt persoanele, vehiculele, ambarcatiunile, aeronavele si containerele.

Art. 34. - (1) Controlul discret are ca scop obtinerea de date si informatii privind:

a) faptul că a fost localizată persoana, vehiculul, ambarcatiunea, aeronava sau containerul;

b) locul, data sau motivul verificării;

c) ruta si destinatia călătoriei;

d) persoanele care însotesc persoanele în cauză sau ocupantii vehiculului, ai ambarcatiunii sau aeronavei despre care se poate presupune pe baza unui temei rational că sunt asociate cu persoanele în cauză;

e) vehiculul, ambarcatiunea, aeronava sau containerul;

f) bunurile transportate;

g) împrejurările în care a fost localizată persoana, vehiculul, ambarcatiunea, aeronava sau containerul.

(2) Informatiile prevăzute la alin. (1) se obtin în mod legendat.


Art. 35. - (1) La solicitarea organelor de stat cu atributii în domeniul sigurantei nationale, Biroul SIRENE national întreprinde demersuri necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate la semnalările în scopul efectuării de controale discrete introduse de alte state membre, dacă efectuarea acestui control nu este compatibilă cu legislatia natională, cu obligatiile asumate de România prin documente juridice de cooperare internatională sau cu interesul national. Acest indicator poate fi ridicat de către Biroul SIRENE national, la solicitarea autoritătilor competente ale statului membru solicitant, după consultarea prealabilă a organelor de stat cu atributii în domeniul sigurantei nationale.

(2) La solicitarea unui birou SIRENE dintr-un stat membru Schengen, Biroul SIRENE national adaugă un indicator de validitate la o semnalare de tipul celor prevăzute la art. 32 alin. (1) si (2) si informează de îndată structura solicitantă.

Art. 36. - (1) Utilizatorul final care obtine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare natională prevăzută la art. 32 informează telefonic/si în scris, prin formularul national de tip G, Biroul SIRENE national.

(2) Se culeg si se transmit maximum de date/informatii ce pot fi obtinute, dintre cele prevăzute la art. 34 alin. (1), fără a periclita caracterul discret al activitătii.

Art. 37. - (1) Utilizatorul final care obtine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină introdusă în scopul realizării unor controale discrete ia toate măsurile pentru a culege si transmite maximum de date/informatii ce pot fi obtinute, dintre cele prevăzute la art. 34 alin. (1), fără a periclita caracterul discret al activitătii.

(2) După realizarea unui rezultat pozitiv, utilizatorul final informează în regim de urgentă Biroul SIRENE national, telefonic si prin fax/e-mail, prin intermediul formularului national de tip G, si transmite informatiile obtinute în urma controlului discret.

Art. 38. - (1) în cazul în care se realizează în străinătate un rezultat pozitiv în legătură cu o semnalare natională introdusă în scopul realizării unor controale discrete, Biroul SIRENE national informează de îndată, în scris, autoritătile care au introdus semnalarea, prin transmiterea unui formular national de tip G.

(2) în cazul semnalărilor introduse conform art. 32 alin. (2), Biroul SIRENE national informează organele de stat cu atributii în domeniul sigurantei nationale care au solicitat introducerea semnalării.

Art. 39. - (1) Semnalările cu privire la persoane sau bunuri, introduse în scopul realizării unor controale discrete, sunt păstrate în SINS/SIS numai pentru perioada necesară realizării scopului pentru care au fost introduse, dar fără a depăsi perioada de un an pentru persoane si 5 ani pentru bunuri.

(2) înainte de împlinirea termenului de valabilitate a semnalărilor, SINS/SIS generează automat notificări către structurile prevăzute de art. 32, cu privire la stergerea programată a acestor semnalări.

(3) Perioada de valabilitate a acestor semnalări poate fi prelungită de către structurile prevăzute la art. 32 alin. (1) si (2), ca urmare a analizării necesitătii mentinerii datelor în SINS/SIS si pe baza notificării referitoare la expirarea valabilitătii.

Art. 40. - Stergerea semnalărilor cu privire la persoane sau bunuri, introduse în scopul realizării unor controale discrete, se realizează:

a) automat de către sistem, la expirarea perioadei de valabilitate, dacă nu a fost solicitată prelungirea acesteia potrivit art. 39 alin. (3);

b) manual, de către structurile prevăzute la art. 32 alin. (1) si (2), în următoarele situatii:

(i) după realizarea scopului pentru care au fost introduse;

(ii) dacă motivul introducerii nu mai există.

 

CAPITOLUL VI

Semnalări privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale

 

Art. 41. - (1) Categoriile de bunuri care pot face obiectul semnalărilor privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale sunt următoarele:

a) autovehicule cu o capacitate cilindrică de peste 50 centimetri cubi, ambarcatiuni si aeronave;

b) remorci cu o greutate care depăseste 750 kg fără încărcătură, caravane, echipamente industriale, motoare exterioare si containere;

c) arme de foc;

d) documente oficiale în alb care au fost furate, utilizate în mod fraudulos sau pierdute;

e) documente de identitate eliberate, de tipul pasapoartelor, cărtilor de identitate, permiselor de conducere, documentelor care atestă sederea, respectiv rezidenta pe teritoriul României, si documentelor de călătorie furate, însusite ilegal, pierdute sau anulate;

f) certificate de înmatriculare ale vehiculelor care au fost furate, utilizate în mod fraudulos, pierdute sau anulate;

g) bancnote;

h) valori mobiliare si mijloace de plată, cum ar fi cecuri, cărti de credit, obligatiuni si actiuni, care au fost furate, însusite ilegal, pierdute sau anulate.

(2) De asemenea, semnalări privind categoriile de bunuri prevăzute la alin. (1) pot fi introduse în SINS/SIS si în situatiile în care acestea sunt înmatriculate/înregistrate/emise în alte state decât România.

Art. 42. - Introducerea semnalărilor prevăzute la art. 41 alin. (1) reprezintă inserarea unui set de informatii necesare identificării bunului în functie de categoria din care face parte:

a) pentru bunurile furate ori folosite în mod fraudulos, în bazele de date “Obiecte”, “Furt-auto” si “RNA” de la nivelul Politiei Române si în baza de date e SIF de la nivelul Politiei de Frontieră Române;

b) pentru bunurile prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. d), e) si f) pierdute sau anulate fără a fi făcute inutilizabile printr-o actiune mecanică, în bazele de date administrate de autoritătile care le-au emis, respectiv Sistemul de Emitere a Documentelor de Identitate (IDIS) la nivelul DGP, Sistemul Informatic National de Evidentă a Permiselor de Conducere si a Vehiculelor înmatriculate (EVA) la nivelul DRPCIV, Registrul National de Evidentă a Persoanelor (RNEP) la nivelul DEPABD si Sistemul Informatic de Management al Străinilor (SIMS) la nivelul ORI;

c) pentru bunurile prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. d) si e) notificate autoritătilor emitente ca fiind furate în străinătate, în bazele de date administrate de autoritătile care le-au emis, respectiv IDIS la nivelul DGP, EVA la nivelul DRPCIV, RNEP la nivelul DEPABD si SIMS la nivelul ORI.

Art. 43. - Competenta introducerii semnalărilor apartine:

a) pentru Politia Română, structurilor de investigatii criminale de la nivel central si teritorial până la nivelul politiilor orăsenesti;

b) pentru Politia de Frontieră Română, COC-IGPF;

c) pentru autoritătile prevăzute la art. 42 lit. b), introducerea se realizează doar la nivel central.

Art. 44. - Utilizatorul final care obtine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare natională introdusă în SINS/SIS, referitoare la bunurile prevăzute la art. 41, indisponibilizează sau ridică bunul în conformitate cu legislatia natională, în vederea confiscării sau a folosirii ca probă în cadrul unei proceduri penale, contactează structura care a introdus semnalarea si informează Biroul SIRENE national, telefonic si prin fax/e-mail, prin formularul national de tip G.

Art. 45. - (1) Utilizatorul final care obtine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină referitoare la bunurile prevăzute la art. 41 indisponibilizează sau ridică bunul în conformitate cu legislatia natională, în vederea confiscării sau a folosirii ca probă în cadrul unei proceduri penale, si informează, în regim de urgentă, Biroul SIRENE national, telefonic si prin fax/e-mail, prin intermediul formularului national de tip G.

(2) Prin formularul mentionat la alin. (1), transmis Biroului SIRENE national, utilizatorul final poate solicita informatii suplimentare cu privire la bunul semnalat, inclusiv detaliile procedurale necesare pentru predarea/preluarea acestuia. Răspunsul la solicitare se transmite de către Biroul SIRENE national, prin intermediul unui formular national de tip P, prevăzut în anexa nr. 8, pentru bunurile prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. a) si b), si prin intermediul unui formular national de tip M - bunuri, prevăzut în anexa nr. 5, pentru celelalte categorii de bunuri prevăzute la art. 41.

Art. 46. - (1) în cazul în care se realizează în străinătate un rezultat pozitiv în legătură cu o semnalare natională privind bunurile prevăzute la art. 41, Biroul SIRENE national informează de îndată structura care a introdus semnalarea, prin transmiterea unui formular national de tip G.

(2) Prin formularul mentionat la alin. (1), Biroul SIRENE national poate solicita structurii care a introdus semnalarea informatii suplimentare cu privire la bunul semnalat, inclusiv detaliile procedurale necesare pentru predarea/preluarea acestuia. Răspunsul la solicitare se transmite de către structura care a introdus semnalarea, prin intermediul unui formular national de tip P, pentru bunurile prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. a) si b), si prin intermediul unui formular national de tip M - bunuri, pentru celelalte categorii de bunuri prevăzute la art. 41.

(3) Schimbul de informatii suplimentare cu privire la bunul ce face obiectul semnalării, altul decât cel realizat în caz de rezultat pozitiv, se efectuează prin intermediul Biroului SIRENE national, prin utilizarea formularului national de tip M.

(4) Toate structurile din subordinea MAI cărora Biroul SIRENE national le adresează o solicitare de informatii suplimentare cu privire la o astfel de semnalare furnizează aceste informatii în termen de maximum 8 ore de la primirea solicitării, printr-un formular national de tip M sau de tip P, după caz.

Art. 47. - (1) Semnalările cu privire la bunurile prevăzute la art. 41 sunt păstrate în SINS/SIS numai pentru perioada necesară realizării scopului pentru care au fost introduse, dar fără a depăsi perioada de 10 ani.

(2) înainte de împlinirea termenului de 10 ani, SINS/SIS generează automat notificări către structurile prevăzute la art. 43, cu privire la stergerea programată a acestor semnalări.

(3) Perioada de valabilitate a semnalărilor bunurile prevăzute la art. 41 poate fi prelungită de către structurile prevăzute la art. 43, ca urmare a analizării necesitătii mentinerii datelor în SINS/SIS si pe baza notificării referitoare la expirarea valabilitătii semnalării.

Art. 48. - Stergerea unei semnalări privind bunurile prevăzute la art. 41 se realizează:

a) automat de către sistem, la expirarea perioadei de valabilitate a semnalării, dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilitătii potrivit art. 47 alin. (3);

b) manual, de către structurile prevăzute la art. 43, în următoarele situatii:

(i) după realizarea scopului pentru care a fost introdusă;

(ii) dacă motivul introducerii semnalării nu mai există.

 

CAPITOLUL VII

Semnalări privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice sederea pe teritoriul României

 

Art. 49. - (1) Introducerea semnalărilor privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul

executării unei măsuri prin care se interzice sederea pe teritoriul României, reprezintă inserarea unui set de informatii în bazele de date specifice SIMS de la nivelul ORI si eSIF de la nivelul Politiei de Frontieră Române si transmiterea acestora în SINS si apoi în SIS.

(2) Introducerea semnalării are la bază decizia sau actul administrativ emis de către autoritătile abilitate conform legislatiei nationale prin care s-a dispus măsura de nepermitere a intrării sau sederii pe teritoriul national sau spatiul Schengen.

Art. 50. - (1) Competenta pentru introducerea unei semnalări prevăzute la art. 49 apartine structurilor de specialitate ale ORI si ale Politiei de Frontieră Române.

(2) Anterior eliberării unui permis de sedere sau a unei vize unui străin, structurile mentionate la alin. (1) verifică obligatoriu dacă acesta face obiectul unei semnalări în SIS emise de un stat membru.

Art. 51. - (1) în cazul realizării unui rezultat pozitiv ca urmare a verificării prevăzute la art. 50 alin. (2), structurile mentionate declansează procedura de consultare cu statul emitent al semnalării prin intermediul Biroului SIRENE national, folosind un formular national de tip N, prevăzut la anexa nr. 6. Dacă în urma acestei proceduri se mentine decizia de acordare a permisului de sedere sau a vizei, se transmite o informare Biroului SIRENE national, care solicită statului emitent al semnalării stergerea acesteia.

(2) Regula prevăzută la alin. (1) este aplicabilă si în sens invers, cu mentiunea că semnalarea cu privire la străin poate fi păstrată la nivelul SINS.

(3) Dacă în termen de 30 de zile de la trimiterea formularului mentionat la alin. (1) nu se primeste un răspuns, structura competentă eliberează străinului permisul de sedere sau viza si informează Biroul SIRENE national despre aceasta.

(4) în cazul în care, ulterior introducerii unei semnalări privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice sederea pe teritoriul României, se constată existenta unui permis de sedere sau a unei vize, ORI declansează procedura de consultare cu statul care a eliberat permisul de sedere sau viza, prin Biroul SIRENE national, folosind un formular national de tip O, prevăzut în anexa nr. 7. Semnalarea rămâne în SINS în cazul în care statul care a eliberat permisul de sedere sau viza nu ia măsuri de retragere a acestuia/acesteia.

(5) în cazul în care structurile din subordinea MAI obtin un rezultat pozitiv la o semnalare străină privind un străin care este titularul unui permis de sedere sau al unei vize eliberat(ă) de unul dintre statele membre, acestea informează atât statul membru care a eliberat permisul de sedere, cât si statul membru care a emis semnalarea, prin intermediul Biroului SIRENE national, utilizând formularul national de tip H, solicitând declansarea procedurii de consultare între birourile SIRENE ale celor două state în cauză. În această situatie se permite tranzitul pe teritoriul României pentru a putea ajunge pe teritoriul statului membru care a eliberat permisul de sedere sau viza, în conformitate cu art. 5 alin. (4) lit. (a) din Codul Frontierelor Schengen.

Art. 52. - Structurile competente pot primi si transmite, prin orice mijloc care lasă urmă scrisă, prin intermediul Biroului SIRENE national, informatii cu privire la tipul si motivul deciziei, autoritatea care a luat decizia, data deciziei, data notificării deciziei (data la care decizia a fost emisă), data executării, termenul-limită al deciziei sau durata de valabilitate a acesteia.

Art. 53. - (1) Cu ocazia controlului efectuat la trecerea frontierei, structurile competente ale Politiei de Frontieră Române care obtin un rezultat pozitiv cu privire la un străin pentru care a fost emisă o semnalare prevăzută la art. 49 refuză intrarea acestuia pe teritoriul national, indiferent de statul emitent al semnalării.


(2) Utilizatorul final care obtine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare natională introdusă în SINS/SIS referitoare la un străin ia măsuri pentru verificarea identitătii si legalitătii sederii străinului pe teritoriul national, pentru informarea în regim de urgentă a Biroului SIRENE national, telefonic si prin fax/e-mail, prin utilizarea formularului national de tip G, iar străinul, dacă este cazul, va fi predat structurii competente, ORI sau formatiunilor teritoriale ale acestuia.

(3) Utilizatorul final care obtine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină introdusă în sistem referitoare la un străin ia măsuri pentru verificarea identitătii si legalitătii sederii străinului pe teritoriul national, pentru informarea în regim de urgentă a Biroului SIRENE national, telefonic si prin utilizarea formularului national de tip G, iar străinul, dacă este cazul, va fi predat structurii competente, ORI sau formatiunilor teritoriale ale acestuia.

(4) Schimbul de informatii suplimentare cu privire la identitatea străinului, semnalare sau alte informatii se efectuează prin Biroul SIRENE national, prin utilizarea formularului national de tip M.

Art. 54. - (1) în conformitate cu art. 5 alin. (4) lit. (c) din Codul Frontierelor Schengen, structura competentă din cadrul Politiei de Frontieră Române poate deroga de la principiul nepermiterii intrării pe teritoriul national în cazul unei persoane care face obiectul unei semnalări privind interdictia de intrare, din motive umanitare, de interes national sau în temeiul unor obligatii internationale.

(2) Structura competentă din cadrul Politiei de Frontieră Române informează imediat Biroul SIRENE national despre această situatie, utilizând formularul national de tip H.

(3) La solicitarea structurii din cadrul Politiei de Frontieră Române care a autorizat intrarea în România, Biroul SIRENE national informează biroul SIRENE din statul membru semnalant.

Art. 55. - În cazul realizării unui rezultat pozitiv cu privire la un străin care se bucură de prevederile Directivei 2004/38/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulatie si sedere pe teritoriul statelor membre pentru cetătenii Uniunii si membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1.612/68 si de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE si 93/96/CEE, se aplică următoarele reguli speciale:

a) la solicitarea utilizatorului final care a realizat rezultatul pozitiv, Biroul SIRENE national contactează imediat biroul SIRENE din statul membru semnalant, în vederea obtinerii informatiilor necesare pentru stabilirea actiunii de urmat;

b) Biroul SIRENE national informează biroul SIRENE din statul membru emitent al semnalării cu privire la rezultatul actiunii urmate.

Art. 56. - (1) Semnalările privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice sederea pe teritoriul României, sunt păstrate în SINS/SIS numai pentru perioada necesară realizării scopului pentru care au fost introduse, dar fără a depăsi perioada de 3 ani.

(2) înainte de împlinirea termenului de 3 ani, SINS/SIS generează automat notificări către structurile prevăzute la art. 50 alin. (1) cu privire la stergerea programată a acestor semnalări.

(3) Perioada de valabilitate a semnalărilor privind străinii poate fi prelungită de către structurile prevăzute la art. 50 alin. (1) ca urmare a analizării necesitătii mentinerii datelor în SINS/SIS si pe baza notificării referitoare ia expirarea valabilitătii semnalării.

Art. 57. - Stergerea semnalărilor se realizează:

a) automat de către sistem, la expirarea perioadei de valabilitate a semnalării, dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilitătii conform art. 56 alin. (3);

b) manual, de către structura prevăzută la art. 49 alin. (1), în următoarele situatii:

(i) după revocarea deciziei prin care s-a dispus măsura administrativă de nepermitere a intrării/sederii pe teritoriul national;

(ii) în cazul dobândirii cetăteniei unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene.

 

CAPITOLUL VIII

Dreptul de acces la informatiile din SINS/SIS

 

Art. 58. - (1) în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SINS/SIS, persoana fizică interesată se poate adresa Biroului SIRENE national cu o cerere întocmită în formă scrisă, datată si semnată, având atasată dovada identitătii.

(2) Cererea mentionată la alin. (1) se poate depune atât la Biroul SIRENE national, cât si la orice operator din cadrul MAI ori structură teritorială a acestuia, care transmite cererea către Biroul SIRENE national în termen de 5 zile de la data primirii acesteia.

(3) Pentru a comunica solicitantului informatii cu privire la datele cu caracter personal prelucrate în SINS/SIS, Biroul SIRENE national solicită acordul structurilor din subordinea MAI care au introdus semnalările în cauză, prin utilizarea unui formular national de tip K, prevăzut în anexa nr. 4.

(4) Acordul se comunică în termen de 20 de zile de la data primirii solicitării din partea Biroului SIRENE national, prin intermediul aceluiasi formular national. Formularul si termenul prevăzut de 20 de zile se aplică si în cazul solicitărilor primite din partea altor state membre prin birourile SIRENE.

(5) Biroul SIRENE national răspunde solicitantului cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data primirii cererii, în cazul exercitării dreptului de acces la datele personale, si cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data primirii cererii, în cazul exercitării dreptului de rectificare si stergere a datelor personale.

(6) Biroul SIRENE national transmite răspunsul persoanei vizate, în scris, la adresa indicată de aceasta prin scrisoare recomandată sau la o adresă de postă electronică, dacă aceasta a solicitat acest lucru în mod expres.

(7) Persoanei vizate nu îi sunt comunicate informatiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal în SINS/SIS atât timp cât acest lucru este indispensabil pentru realizarea actiunilor în baza semnalării ori a obiectivului semnalării sau pentru apărarea drepturilor si libertătilor altor persoane.

(8) La nivelul Centrului de Cooperare Politienească Internatională se constituie un registru pentru înregistrarea cererilor ce privesc exercitarea drepturilor persoanelor vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SINS/SIS.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii comune pentru semnalările continute în SINS si transmise în SIS

 

Art. 59. - (1) La nivel national, structurile subordonate MAI care au introdus semnalări în SINS/SIS sunt direct responsabile de exactitatea si actualitatea datelor introduse, fiind singurele competente pentru modificarea, actualizarea, prelungirea valabilitătii sau stergerea acestora.

(2) Orice utilizator final care constată faptul că cel putin una dintre datele cuprinse într-o semnalare introdusă de către o structură subordonată MAI este incorectă sau a fost introdusă ilegal comunică acest lucru structurii care a introdus semnalarea, de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile de la data la care a luat cunostintă de situatia respectivă. Totodată, utilizatorul final informează Biroul SIRENE national utilizând formularul national de tip J, prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Structura mentionată la alin. (2) are obligatia de a efectua verificări în termen de 5 zile lucrătoare si de a lua măsuri de corectare/stergere a datelor în cauză, dacă se constată că informarea este corectă, iar în situatia în care constată că aceasta nu este corectă, comunică acest lucru utilizatorului final care a transmis comunicarea.

(4) în cazul în care semnalarea este introdusă de către un stat membru (semnalare străină), utilizatorul final se adresează Biroului SIRENE national respectând prevederile alin. (2).

(5) Modificarea continutului unei semnalări nu atrage modificarea perioadei de valabilitate a respectivei semnalări.

(6) Structura care a introdus o semnalare este responsabilă de adăugarea pseudonimelor (aliasurilor), dacă acestea sunt cunoscute la momentul introducerii semnalării. Pseudonimul (aliasul) poate fi adăugat la semnalare si ulterior, dacă există informatii în acest sens.

(7) Utilizatorul final care descoperă un pseudonim (alias) la o semnalare străină, transmite Biroului SIRENE national, în maximum 10 zile de la data/momentul identificării, informatii despre acesta, folosind formularul national de tip J.

Art. 60. - (1)0 persoană/Un bun poate face obiectul unei singure semnalări în SINS în vederea transmiterii în SIS.

(2) Introducerea unei semnalări ulterioare cu privire la aceeasi/acelasi persoană/bun nu este posibilă fără respectarea regulilor de compatibilitate si prioritate prevăzute la art. 61 si 62, cu privire la semnalările multiple.

(3) Semnalările ulterioare cu privire la aceeasi/acelasi persoană/bun pot fi păstrate la nivel national, urmând a fi transmise către SIS după stergerea sau expirarea semnalării anterioare.

Art. 61. - (1) Semnalările multiple pot fi:

a) semnalările multiple compatibile, care au motivul semnalării si măsura de urmat diferite si compatibile, ceea ce permite păstrarea lor concomitentă în sistem;

b) semnalările multiple incompatibile, care au motivul semnalării si măsura de urmat diferite si incompatibile, ceea ce nu permite păstrarea lor concomitentă în sistem.

(2) Regulile de compatibilitate pentru semnalările privind persoanele sunt următoarele:

a) semnalările în vederea arestării sunt compatibile cu semnalările privind interdictia de intrare, semnalările privind persoane dispărute si cu semnalările privind participarea la o procedură judiciară. Ele nu sunt compatibile cu semnalările în vederea efectuării de controale discrete;

b) semnalările privind interdictia de intrare sunt compatibile cu semnalările în vederea arestării. Ele nu sunt compatibile cu semnalările privind persoane dispărute, semnalările în vederea efectuării de controale discrete si semnalările privind participarea la o procedură judiciară;

c) semnalările privind persoane dispărute sunt compatibile cu semnalările în vederea arestării si cu semnalările privind participarea la o procedură judiciară. Ele nu sunt compatibile cu semnalările privind interdictia de intrare si cu semnalările în vederea efectuării de controale discrete;

d) semnalările privind participarea la o procedură judiciară sunt compatibile cu semnalările în vederea arestării si cu semnalările privind persoane dispărute. Ele nu sunt compatibile cu semnalările în vederea efectuării de controale discrete si cu semnalările privind interdictia de intrare;

e) semnalările în vederea efectuării de controale discrete nu sunt compatibile cu semnalările în vederea arestării, semnalările privind interdictia de intrare, semnalările privind persoane dispărute si cu semnalările privind participarea la o procedură judiciară.

(3) Regulile de compatibilitate între semnalări privind bunurile sunt următoarele:

a) semnalările privind bunurile căutate pentru a fi folosite ca mijloace de probă sunt compatibile cu semnalările privind bunurile căutate în vederea confiscării. Ele nu sunt compatibile cu semnalările privind bunurile supuse controlului discret;

b) semnalările privind bunurile căutate în vederea confiscării sunt compatibile cu semnalările privind bunurile căutate pentru a fi folosite ca mijloace de probă. Ele nu sunt compatibile cu semnalările privind bunurile supuse controlului discret;

c) semnalările privind bunurile supuse controlului discret nu sunt compatibile cu celelalte categorii de semnalări privind bunurile.

Art. 62. - (1) Ordinea de prioritate a semnalărilor privind persoanele este următoarea:

a) semnalările cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării;

b) semnalării privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice sederea pe teritoriul României;

c) semnalările cu privire la persoane dispărute;

d) semnalările cu privire la persoane, în scopul efectuării de controale discrete;

e) semnalările cu privire la persoanele dispărute adulte si semnalările cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară.

(2) Ordinea de prioritate a semnalărilor privind bunurile este următoarea:

a) folosirea ca probe;

b) confiscare;

c) control discret (aplicabil doar pentru vehicule, ambarcatiuni, aeronave sau containere).

(3) Derogări de la ordinea prioritătii indicată la alin. (1) si (2) se pot face în cazul în care interese nationale esentiale sau obligatii internationale impun acest lucru si după o consultare între statele membre.

Art. 63. - În cazul unui rezultat pozitiv obtinut din interogarea simultană a mai multor baze de date, actiunea de urmat prioritară este cea dată de semnalarea din SIS, chiar dacă rezultatul pozitiv contine si informatii din bazele de date nationale si/sau din SINS, cu exceptia cazurilor reglementate la art. 5 alin. (4) din Codul Frontierelor Schengen.

Art. 64. - (1) în momentul introducerii unei semnalări cu privire la o/un persoană/bun, SINS si SIS notifică structurii din subordinea MAI si Biroului SIRENE national despre existenta unei semnalări identice introduse anterior de către o altă structură/alt stat. Structura emitentă are obligatia să efectueze verificări detaliate pentru a stabili dacă semnalările sunt identice sau nu.

(2) Schimbul de informatii suplimentare cu privire la stabilirea identitătii persoanei/bunului se realizează prin intermediul Biroului SIRENE national, în cazul unei semnalări străine. Fotografiile si amprentele digitale se folosesc doar pentru a se stabili identitatea persoanei.

(3) După stabilirea faptului că semnalarea priveste aceeasi/acelasi persoană/bun si ca urmare a constatării că există compatibilitate între cele două semnalări, ambele vor fi păstrate în SINS/SIS.

(4) După stabilirea faptului că semnalarea priveste aceeasi/acelasi persoană/bun si ca urmare a constatării existentei unei incompatibilităti, prioritatea va fi stabilită conform prevederilor art. 62 si 63 si în urma schimbului de informatii între cele două structuri, iar în cazul incompatibilitătii cu o semnalare străină, schimbul de informatii se realizează prin intermediul Biroului SIRENE national.

(5) în cazul în care semnalarea natională este incompatibilă cu o semnalare străină si nu poate fi transmisă în SIS, fiind păstrată la nivel national, Biroul SIRENE national atasează o notă de stergere la respectiva semnalare în scopul informării în momentul stergerii acesteia din SIS. În această situatie SINS notifică structurii interesate si Biroului SIRENE national cu privire la stergerea semnalării străine.

(6) Biroul SIRENE national verifică existenta cazurilor de semnalare multiplă privind o/un persoană/bun, prin intermediul schimbului de informatii suplimentare, folosind criteriile de identificare prevăzute în Manualul SIRENE.

(7) în cazuri justificate, Biroul SIRENE national este competent a solicita structurii emitente stergerea unei semnalări din SINS/SIS.

(8) Semnalarea natională cu privire la persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau extrădării are prioritate fată de orice semnalare străină. În acest sens, Biroul SIRENE national consultă biroul SIRENE străin în vederea stergerii semnalării străine incompatibile, conform prevederilor Manualului SIRENE.

Art. 65. - (1) Structurile emitente pot crea conexiuni între diferite semnalări, în conformitate cu legislatia internă, în vederea evidentierii legăturii dintre două sau mai multe semnalări de interes national ori de interes Schengen.

(2) Conexiunea dintre două sau mai multe semnalări nationale poate fi modificată sau stearsă prin adăugarea/eliminarea unei semnalări la/din legătură, de către structura emitentă a semnalării respective. Conexiunea este vizibilă utilizatorilor dacă acestia au drept de acces la toate semnalările care se află în legătură.

(3) Stabilirea de conexiuni între semnalări nu necesită proceduri speciale pentru schimbul de informatii suplimentare. În cazul obtinerii unui rezultat pozitiv pentru două sau mai multe semnalări între care există conexiuni, utilizatorul final care a obtinut rezultatul pozitiv informează telefonic si prin fax/e-mail Biroul SIRENE national.

(4) Conexiunea dintre semnalări poate fi modificată sau stearsă, prin adăugarea/stergerea unei semnalări la o/dintr-o legătură, doar de către structurile emitente ale semnalărilor participante la o conexiune.

(5) De asemenea, conexiunea poate fi stearsă si automat de către sistem în conditiile în care se sterge una sau mai multe semnalări între care există legătura respectivă.

Art. 66. - (1) Dacă în momentul introducerii unei semnalări privind o persoană ori ulterior introducerii semnalării structura emitentă are informatii conform cărora datele de identitate folosite sunt datele de identificare ale unei alte persoane, cetătean român sau tert cu drept de sedere în România, solicită acesteia din urmă date suplimentare de identificare pentru a le atasa semnalării.

(2) Datele suplimentare solicitate pot fi date privind documentele de călătorie si de identitate, fotografii, amprente.

(3) Datele suplimentare pot fi obtinute si prelucrate doar cu acordul persoanei în cauză obtinut în scris prin completarea formularului prevăzut în anexa nr. 10.

(4) Structura emitentă modifică semnalarea mentionând în categoria de identitate că este posibil ca persoana localizată în urma realizării rezultatului pozitiv să nu fie aceeasi cu persoana care face obiectul semnalării. Cu această ocazie, în cadrul semnalării se adaugă mentiunea “Codul 3 (identitate uzurpată)”. Acest cod poate fi adăugat la semnalare si fără consimtământul persoanei ale cărei date de identificare sunt folosite abuziv, dacă există fotografia si amprentele persoanei care face obiectul semnalării.

(5) Structura emitentă transmite Biroului SIRENE national informatiile privind uzurparea de identitate, în scopul informării celorlalte birouri SIRENE despre posibila identificare eronată ce poate surveni la o semnalare privind persoana respectivă.

(6) Procedura descrisă la alin. (1)-(3) se aplică si în cazul în care un utilizator final constată că persoana care este localizată în urma realizării unui rezultat pozitiv nu este aceeasi cu persoana care face obiectul unei semnalări nationale, luând măsura transmiterii informatiilor suplimentare obtinute atât structurii emitente a semnalării, care procedează potrivit prevederilor alin. (4), cât si Biroului SIRENE national.

(7) Dacă în urma unui rezultat pozitiv se constată că persoana care face obiectul unei semnalări este posibil să nu fie aceeasi cu persoana localizată, se procedează la retinerea persoanei conform legii, până la momentul luării deciziei privind legitimitatea folosirii acelei identităti. Pentru acest scop, utilizatorul final solicită informatiile suplimentare prevăzute la alin. (2) si efectuează o comparatie între acestea si informatiile declarate de persoana verificată, procedând după caz:

a) dacă se constată că persoana în cauză nu este una si aceeasi cu persoana care face obiectul semnalării, atunci aceasta va putea să îsi continue deplasarea;

b) dacă se constată că persoana verificată este aceeasi cu persoana subiect al semnalării, atunci utilizatorul final va proceda la realizarea actiunii de urmat prevăzute în semnalare.

Art. 67. - (1) Datele de identificare ale persoanei victimă a uzurpării de identitate pot fi folosite doar în următoarele scopuri:

a) pentru a permite autoritătii competente care realizează rezultatul pozitiv să distingă între persoana care este localizată si persoana care face obiectul semnalării;

b) pentru a permite persoanei care este localizată în urma realizării unui rezultat pozitiv să dovedească faptul că nu este persoana care face obiectul semnalării;

c) pentru a permite persoanei victimă a uzurpării de identitate continuarea călătoriei fără alte întârzieri.

(2) în situatia în care datele persoanei a cărei identitate a fost uzurpată sunt deja existente în bazele de date administrate de către structurile din subordinea MAI, acestea vor fi utilizate si pentru scopurile pentru care au fost colectate.

(3) Datele persoanei victimă a uzurpării de identitate sunt sterse concomitent cu stergerea semnalării la care sunt atasate sau la solicitarea persoanei în cauză.

Art. 68. - Utilizatorul final care realizează un rezultat pozitiv la o semnalare străină care contine mentiunea “Cod 3” informează imediat Biroul SIRENE national, solicitând informatii suplimentare, si actionează conform procedurii descrise la art. 66 alin. (7).

Art. 69. - Dacă utilizatorul final care obtine un rezultat pozitiv la o semnalare străină constată că se află în imposibilitatea de a urma procedura prevăzută de semnalare, informează Biroul SIRENE national despre această situatie, printr-un formular national de tip H.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii finale

 

Art. 70. - (1) în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, conducătorii autoritătilor nationale competente din cadrul MAI emit dispozitii pentru stabilirea procedurilor de lucru necesare punerii în aplicare a acestuia.

(2) Proiectele dispozitiilor prevăzute la alin. (1) se transmit spre avizare Biroului SIRENE national.

Art. 71. - Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 72. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 23 septembrie 2010.

Nr. 212.


*) Anexele nr. 1-10 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.