MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 699/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 699         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 20 octombrie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

188. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) si (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

953. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) si (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.176 din 30 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (2) si (3) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

991. - Hotărâre privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a două părti de teren dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, ca urmare a retrocedării acestora fostilor proprietari

 

1.003. - Hotărâre privind constituirea Comisiei pentru solutionarea întâmpinărilor persoanelor fizice si juridice propuse pentru expropriere în vederea realizării lucrării de interes national “Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronson Drumul Taberei-Universitate”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

755. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea măsurilor de securitate alternative pentru operatiunile de aviatie civilă din toate categoriile prevăzute ia art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.254/2009 al Comisiei din 18 decembrie 2009 de stabilire a criteriilor care să permită statelor membre să deroge de la standardele de bază comune privind securitatea aviatiei civile si să adopte măsuri de securitate alternative

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE AASIGURÂRILOR

 

829. - Decizie privind aprobarea cererii Societătii Comerciale “Algoritm Broker de Asigurare” - S.R.L. de încetare a activitătii


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) si (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 155 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea alin. (4) si (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 21 decembrie 2007.

Art. II. - (1) Coloana “Numărul axelor si masa totală maximă autorizată” din tabelul prevăzut la alin. (4) al art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 

 

“Numărul axelor si masa totală maximă autorizată

I.

Vehicule cu două axe

 

1.

Masa de cel putin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

 

2.

Masa de cel putin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

 

3.

Masa de cel putin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

 

4.

Masa de cel putin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

 

5.

Masa de cel putin 18 tone

II.

Vehicule cu 3 axe

 

1.

Masa de cel putin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

 

2.

Masa de cel putin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

 

3.

Masa de cel putin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

 

4.

Masa de cel putin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

 

5.

Masa de cel putin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

 

6.

Masa de cel putin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

 

7.

Masa de cel putin 26 tone

III.

Vehicule cu 4 axe

 

1.

Masa de cel putin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

 

2.

Masa de cel putin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

 

3.

Masa de cel putin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

 

4.

Masa de cel putin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

 

5.

Masa de cel putin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

 

6.

Masa de cel putin 32 tone”

 

(2) Coloana “Numărul axelor si masa totală maximă autorizată” din tabelul prevăzut la alin. (5) al art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 

 

“Numărul axelor si masa totală maximă autorizată

I.

Vehicule cu 2+1 axe

 

1.

Masa de cel putin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

 

2.

Masa de cel putin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

 

3.

Masa de cel putin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

 

4.

Masa de cel putin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

 

5.

Masa de cel putin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

 

6.

Masa de cel putin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

 

7.

Masa de cel putin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

 

8.

Masa de cel putin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

 

9.

Masa de cel putin 28 tone

II.

Vehicule cu 2+2 axe

 

1.

Masa de cel putin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

 

2.

Masa de cel putin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

 

3.

Masa de cel putin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

 

4.

Masa de cel putin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

 

5.

Masa de cel putin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

 

6.

Masa de cel putin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

 

7.

Masa de cel putin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

 

8.

Masa de cel putin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

 

9.

Masa de cel putin 38 tone

III.

Vehicule cu 2+3 axe

 

1.

Masa de cel putin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

 

2.

Masa de cel putin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

 

3.

Masa de cel putin 40 tone

IV

Vehicule cu 3+2 axe

 

1.

Masa de cel putin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

 

2.

Masa de cel putin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

 

3.

Masa de cel putin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

 

4.

Masa de cel putin 44 tone

V

Vehicule cu 3+3 axe

 

1.

Masa de cel putin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

 

2.

Masa de cel putin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

 

3.

Masa de cel putin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

 

4.

Masa de cel putin 44 tone”


(3) Pentru anul 2011 impozitul datorat pentru fiecare mijloc de transport cu masa prevăzută la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, se stabileste prin hotărâre a Guvernului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 14 octombrie 2010.

Nr. 188.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) si (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) si (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 octombrie 2010.

Nr. 953.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.176

din 30 septembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (2) si (3) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (2) si (3) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, exceptie ridicată de Florea Gheorghe în Dosarul nr. 11.804/300/2009 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucuresti - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.


CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 21 ianuarie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 11.804/300/2009, Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (2) si (3) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti.

Exceptia fost ridicată de Floarea Gheorghe într-o cauză având ca obiect o cerere de recuzare a executorului judecătoresc.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate aduc atingere prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (2) si art. 24 alin. (1).

Instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 10 alin. (2) si (3) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii care au următorul cuprins:

“(2) Executorul judecătoresc pentru care este cerută recuzarea poate declara că se abtine.

(3) Partea interesată poate cere instantei de executare recuzarea executorului judecătoresc imediat ce a aflat despre una dintre situatiile prevăzute la alin. (1), dar numai până la încheierea executării silite. Încheierea instantei prin care s-a încuviintat ori s-a respins abtinerea, precum si cea prin care s-a încuviintat recuzarea nu sunt supuse niciunei căi de atac.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale în raport cu prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (2) privind accesul liber la justitie si art. 24 alin. (1) privind dreptul la apărare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că dispozitiile legale mentionate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 175 din 26 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 3 aprilie 2008, Curtea, făcând referire la jurisprudenta sa, a retinut că enumerarea limitativă a cazurilor în care executorul judecătoresc poate fi recuzat se circumscrie cazurilor de recuzare a judecătorilor prevăzute de Codul de procedură civilă, cu exceptia unor situatii care sunt specifice activitătii judecătorilor. Totodată, Curtea a observat că dispozitiile art. 27 din Codul de procedură civilă reglementează în mod limitativ cazurile de recuzare a judecătorilor, protejând astfel partea, dacă se presupune că judecătorul ar putea fi lipsit de obiectivitate.

În ceea ce priveste sustinerea conform căreia există o inegalitate între pozitia părtilor, având în vedere că numai creditorul are posibilitatea de a alege executorul judecătoresc, Curtea a constatat că această critică este neîntemeiată, întrucât în cadrul procedurii de executare silită ambele părti beneficiază de anumite garantii procesuale, printre care posibilitatea de a formula contestatie împotriva executării însesi ori împotriva oricărui act de executare. Totodată, alegerea executorului judecătoresc de către creditor este justificată prin faptul că acesta este interesat în realizarea pe cale silită a creantei sale, în conditiile în care debitorul nu si-a adus la îndeplinire obligatia ce îi revine.

Referitor la sustinerea că prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 nu reglementează expres motivele de recuzare a executorilor judecătoresti, ci cuprind o normă de trimitere, si anume art. 27 din Codul de procedură civilă, Curtea a constatat că nici aceasta nu poate fi primită, fiind o optiune de reglementare, de competenta exclusivă a autoritătii legislative.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, atât considerentele, cât si solutia deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a art. 10 alin. (2) si (3) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, exceptie ridicată de Florea Gheorghe în Dosarul nr. 11.804/300/2009 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucuresti - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 30 septembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a două părti de teren dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, ca urmare a retrocedării acestora fostilor proprietari

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a două părti de teren dintr-un imobil, terenuri în suprafată de 1.446 m2, respectiv 147 m2, înregistrat la pozitia nr. 101.521, aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, având datele de identificare prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării acestora către persoanele îndreptătite, în conditiile legii.

Art. 2. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2010.

Nr. 991.

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtilor de teren dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin UM 0460 Râmnicu Vâlcea, care se scad din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile tehnice

Valoarea contabilă

Număr de înregistrare al imobilului depus la M.F.P.

Râmnicu Vâlcea, zona Ostroveni, punct Meteor, judetul Vâlcea

Ministerul Administratiei si Internelor, prin UM 0460 Râmnicu Vâlcea

Suprafată teren 1 = 1.446,00 m2 Suprafată teren 2 = 147,00 m2

24.445,33 lei 2.942,94 lei

101.521

(partial)


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei pentru solutionarea întâmpinărilor persoanelor fizice si juridice propuse pentru expropriere în vederea realizării lucrării de interes national “Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronson Drumul Taberei-Universitate”

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constituie Comisia pentru solutionarea întâmpinărilor persoanelor fizice si juridice propuse pentru expropriere în vederea realizării lucrării de interes national “Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronson Drumul Taberei-Universitate”, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Functionarea si atributiile Comisiei sunt cele prevăzute de art. 15-19 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2010.

Nr. 1.003.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Comisiei pentru solutionarea întâmpinărilor persoanelor fizice si juridice propuse pentru expropriere în vederea realizării lucrării de interes national “Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronson Drumul Taberei-Universitate”

 

Presedinte: Mariana Ionită delegat al Guvernului

Membri:

1. Prof. dr. Sorin Mircea Oprescu primarul municipiului Bucuresti

2. Dumitru Prioteasa consilier superior - Directia generală investitii, achizitii si privatizare - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

3. Elena Voicu consilier superior - Directia infrastructură si transport feroviar - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

4. Cristian Gheorghe consilier superior - Directia generală investitii, achizitii si privatizare - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

5. Ioan Pop proprietar din Bucuresti

6. Ion Drăgan proprietar din Bucuresti

7. Gabriela Robe proprietar din Bucuresti


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea măsurilor de securitate alternative pentru operatiunile de aviatie civilă din toate categoriile prevăzute la art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.254/2009 al Comisiei din 18 decembrie 2009 de stabilire a criteriilor care să permită statelor membre să deroge de la standardele de bază comune privind securitatea aviatiei civile si să adopte măsuri de securitate alternative

 

Având în vedere prevederile art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.254/2009 al Comisiei din 18 decembrie 2009 de stabilire a criteriilor care să permită statelor membre să deroge de la standardele de bază comune privind securitatea aviatiei civile si să adopte măsuri de securitate alternative,

în temeiul prevederilor art. 4 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă măsurile de securitate alternative pentru operatiunile de aviatie civilă din toate categoriile prevăzute la art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.254/2009 al Comisiei din 18 decembrie 2009 de stabilire a criteriilor care să permită statelor membre să deroge de la standardele de bază comune privind securitatea aviatiei civile si să adopte măsuri de securitate alternative, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Măsurile de securitate alternative prevăzute la art. 1 se aplică:

a) aerodromurilor, inclusiv aeroporturilor sau heliporturilor, ori părtilor de aeroporturi desemnate ca zone demarcate ale aeroporturilor, unde se desfăsoară operatiuni de aviatie civilă din toate categoriile prevăzute la art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.254/2009 al Comisiei din 18 decembrie 2009;

b) transportatorilor aerieni care desfăsoară operatiuni de aviatie civilă din toate categoriile prevăzute la art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.254/2009 al Comisiei din 18 decembrie 2009.

Art. 3. - Monitorizarea aplicării măsurilor de securitate alternative prevăzute la art. 1 se efectuează de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin Directia generală infrastructură si transport aerian, în conformitate cu Programul national de asigurare a calitătii în domeniul securitătii aeronautice - PNAC-SECA, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.869/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 23 septembrie 2010.

Nr. 755.

ANEXA

 

Măsuri de securitate alternative pentru operatiunile de aviatie civilă din toate categoriile prevăzute la art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.254/2009 al Comisiei din 18 decembrie 2009 de stabilire a criteriilor care să permită statelor membre să deroge de la standardele de bază comune privind securitatea aviatiei civile si să adopte măsuri de securitate alternative

CAPITOLUL I

Măsuri de securitate alternative, specifice pentru aerodromuri

(inclusiv aeroporturi si heliporturi), aplicabile pentru operatiunile de aviatie civilă din toate categoriile prevăzute la art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.254/2009 al Comisiei din 18 decembrie 2009

 

1. Dispozitii generale

1.1. Administratorul aerodromului (inclusiv aeroportului sau heliportului) ori al părtilor de aeroport desemnate ca zone demarcate ale aeroporturilor, denumit în continuare administrator, trebuie să asigure implementarea măsurilor de securitate prevăzute în prezentul capitol.

1.2. Prezentele cerinte si măsuri de securitate se completează cu cerinte si măsuri de securitate aeronautică alternative, comune pentru aerodromuri (inclusiv aeroporturi si heliporturi) si transportatori aerieni, prevăzute în cap. III.

2. Declaratia-angajament

2.1. Administratorul trebuie să prezinte “Declaratia-angajament - administrator aerodrom”, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1. Această declaratie trebuie semnată de reprezentantul legal al administratorului sau de către persoana responsabilă cu securitatea. “Declaratia-angajament - administrator aerodrom” poate fi parte a programului de securitate.

2.2. “Declaratia-angajament - administrator aerodrom” semnată, în original, rămâne în păstrarea Directiei generale infrastructură si transport aerian, denumită în continuare DGITA.

3. Comitetul de securitate

3.1. Pe aerodromuri se înfiintează comitete de securitate aeronautică. Scopul principal al acestor comitete este de a se asigura elaborarea, aplicarea si coordonarea procedurilor si măsurilor de securitate pe aerodrom, în conformitate cu prezentele măsuri de securitate alternative.


3.2. Componenta, atributiile si responsabilitătile comitetului de securitate aeronautică al aerodromului, numărul întrunirilor periodice, precum si functionarea acestor comitete se stabilesc prin programul de securitate aeronautică al aerodromului.

4. Securitatea aerodromului

4.1. Cerinte cu privire la proiectare si construire

La proiectarea si construirea de noi facilităti de aerodrom sau la modificarea facilitătilor existente se iau pe deplin în considerare cerintele de aplicare a prezentelor măsuri de securitate alternative.

4.1.1. Stabilirea zonelor de pe aerodromuri

La aerodromuri se stabilesc următoarele zone:

a) zona nerestrictionată;

b) zona de operatiuni aeriene;

c) zonele de securitate cu acces restrictionat.

4.1.2. Demarcatii

4.1.2.1. Demarcatiile dintre zona publică, zona de operatiuni aeriene, zonele de securitate cu acces restrictionat si, după caz, zonele demarcate trebuie să fie clar identificabile pe fiecare aerodrom, pentru a se permite luarea măsurilor de securitate corespunzătoare în fiecare dintre aceste zone.

4.1.2.2. Demarcatia dintre zona nerestrictionată si zona de operatiuni aeriene trebuie să fie sub forma unui obstacol fizic, clar vizibil publicului larg, care să împiedice accesul neautorizat al persoanelor.

4.1.3. Zone de securitate cu acces restrictionat

4.1.3.1. Se stabilesc ca zone de securitate cu acces restrictionat următoarele:

- hangarul de aviatie cu anexele tehnice;

- platforma de îmbarcare/debarcare;

- platforma de parcare a aeronavelor;

- helipunctul;

- zona turnului de control;

- zona depozitului de carburanti.

4.1.3.2. Oricare dintre zonele prevăzute la pct. 4.1.3.1 este considerată ca fiind o zonă de securitate cu acces restrictionat cel putin pe parcursul perioadei în care au loc următoarele activităti:

- accesul si procesarea pasagerilor în vederea îmbarcării;

- procesarea bagajelor de cală, inclusiv păstrarea acestora, în vederea încărcării în aeronavă;

- parcarea aeronavei ce urmează a fi îmbarcată si/sau încărcată.

4.1.3.3. Atunci când se stabileste o zonă de securitate cu acces restrictionat, o examinare de securitate a părtilor care ar fi putut fi contaminate trebuie efectuată imediat înainte de stabilirea unei astfel de zone, în scopul de a se asigura în mod rezonabil că aceasta nu contine articole interzise.

4.1.3.4. Oricând persoane neautorizate ar fi putut avea acces în zone de securitate cu acces restrictionat, o examinare de securitate a părtilor care ar fi putut fi contaminate trebuie efectuată cât mai repede posibil, în scopul de a se asigura în mod rezonabil că acestea nu contin articole interzise.

4.1.3.5. Lista articolelor interzise este prezentată în Regulamentul (UE) nr. 185/2010 al Comisiei din 4 martie 2010 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securitătii aviatiei.

4.2. Controlul accesului

4.2.1. Generalităti

4.2.1.1. Accesul persoanelor si al vehiculelor în zona de operatiuni aeriene si în zonele de securitate cu acces restrictionat este permis numai în cazul în care acestea îndeplinesc conditiile prevăzute în prezenta anexă.

4.2.1.2. Administratorul aerodromului trebuie să stabilească puncte de control acces în zonele de securitate cu acces restrictionat.

4.2.1.3. Numărul punctelor de control acces în zonele de securitate cu acces restrictionat trebuie să fie limitat la minimum.

4.2.1.4. Pentru ase preveni accesul neautorizat în zonele de securitate cu acces restrictionat, punctele de acces trebuie să fie controlate:

a) cu un sistem electronic care limitează accesul la câte o persoană pe rând; sau

b) de către persoane autorizate să efectueze controlul accesului.

4.2.1.5. Controlul accesului în zonele de securitate cu acces restrictionat se efectuează cel putin pe parcursul perioadei în care au loc activitătile prevăzute la pct. 4.1.3.2.

4.2.1.6. Persoanele care răspund unei situatii în care este grav amenintată viata sau proprietatea unei persoane si vehiculele utilizate în acest scop (de exemplu persoanele în misiuni de urgentă si vehiculele pe care le utilizează, cum ar fi ambulantele si masinile de interventie ale pompierilor) pot fi exceptate de la controlul accesului.

4.2.2. Accesul în zona de operatiuni aeriene

4.2.2.1. Accesul în zona de operatiuni aeriene este restrictionat pentru a se preveni accesul persoanelor si vehiculelor neautorizate în această zonă.

4.2.2.2. Accesul în zona de operatiuni aeriene poate fi autorizat numai dacă persoanele sau vehiculele au un motiv întemeiat să se afle în această zonă.

4.2.2.3. Pentru ca unei persoane să i se permită accesul în zona de operatiuni aeriene, aceasta trebuie să detină o autorizatie.

4.2.2.4. Pentru ca unui vehicul să i se permită accesul în zona de operatiuni aeriene, acesta trebuie să aibă afisat un permis de acces pentru vehicule.

4.2.3. Accesul în zonele de securitate cu acces restrictionat

4.2.3.1. Accesul în zonele de securitate cu acces restrictionat este controlat pentru a preveni accesul persoanelor si al vehiculelor neautorizate în aceste zone.

4.2.3.2. Accesul în zonele de securitate cu acces restrictionat poate fi permis numai dacă persoanele sau vehiculele au un motiv întemeiat să se afle în aceste zone.

4.2.3.3. Pentru ca unei persoane să i se permită accesul în zonele de securitate cu acces restrictionat, aceasta trebuie să prezinte una dintre următoarele autorizatii:

a) o carte de îmbarcare valabilă, un document echivalent sau dovada că persoana se află înscrisă pe lista de pasageri; sau

b) o legitimatie de membru de echipaj valabilă; sau

c) o legitimatie de aerodrom valabilă; sau

d) o legitimatie valabilă emisă de autoritatea natională competentă; sau

e) o legitimatie valabilă emisă de autoritatea natională competentă sau o autoritate de control al conformitătii, recunoscută de autoritatea natională competentă.

4.2.3.4. Verificarea documentelor

Cartea de îmbarcare sau documentul echivalent mentionat la pct. 4.2.3.3 lit. a) trebuie verificat(ă) înainte ca unei persoane să i se permită accesul în zonele de securitate cu acces restrictionat, în scopul de a se asigura în mod rezonabil că respectivul document este valabil. Legitimatiile mentionate la pct. 4.2.3.3 lit. b)-e) trebuie verificate înainte ca unei persoane să i se permită accesul în zonele de securitate cu acces restrictionat, în scopul de a se asigura în mod rezonabil că respectiva legitimatie este valabilă si că persoana care o prezintă este titularul.

4.2.3.5. Proceduri speciale pentru accesul pasagerilor

4.2.3.5.1. Pasagerilor li se permite accesul în zonele de securitate cu acces restrictionat, în vederea îmbarcării, si la bordul aeronavelor numai dacă un reprezentant al unui transportator aerian confirmă că în urma verificărilor fiecare dintre pasageri a fost identificat si declarat ca pasager cunoscut.


4.2.3.5.2. Administratorul aerodromului va obtine în avans din partea transportatorului aerian lista pasagerilor cu toate datele necesare stabilirii identitătii acestora.

4.2.3.6. Proceduri speciale pentru accesul membrilor echipajelor

Unui membru al echipajului i se permite accesul în zonele de securitate cu acces restrictionat numai după verificarea:

a) validitătii legitimatiei de membru al echipajului, a documentului echivalent sau, dacă este cazul, a legitimatiei de aerodrom;

b) documentului care atestă că membrul echipajului este în misiune de zbor pentru un zbor programat pentru ziua si intervalul orar care justifică prezenta acestuia pe aerodrom.

4.2.3.7. Accesul vehiculelor în zonele de securitate cu acces restrictionat

4.2.3.7.1. Pentru ca unui vehicul să i se permită accesul în zonele de securitate cu acces restrictionat, acesta trebuie să aibă afisat un permis valabil de acces pentru vehicule.

4.2.3.7.2. Pentru vehiculele utilizate pentru deplasarea frecventă între zona publică si zonele de securitate cu acces restrictionat se emit permise de acces permanente. Aceste permise se emit numai pentru vehiculele apartinând organizatiilor care au personal care are nevoie de acces în zonele de securitate cu acces restrictionat dintr-un motiv legitim, justificat si numai după ce administratorul aerodromului se convinge că utilizarea acestor vehicule în zonele de securitate cu acces restrictionat este absolut necesară pentru desfăsurarea activitătilor operationale ale personalului detinător de permise de acces permanente.

4.2.3.7.3. Permisele de acces permanente pentru vehicule se poartă într-o pozitie vizibilă, în partea din fată a vehiculului, si trebuie să fie astfel confectionate încât să nu poată fi modificate sau falsificate (să contină elemente de protectie împotriva falsificării).

4.2.4. Accesul cu însotire

4.2.4.1. Membrii de echipaj, altii decât cei care detin o legitimatie de aerodrom valabilă, trebuie să fie însotiti în permanentă atunci când se află în zone de securitate cu acces restrictionat, altele decât:

a) zonele în care pot fi prezenti pasageri; si

b) zonele aflate în imediata apropiere a aeronavei cu care au sosit sau cu care urmează să plece; si

c) zonele destinate echipajelor.

4.2.4.2. În mod exceptional, o persoană poate fi exceptată de la respectarea cerintelor de a detine o legitimatie de aerodrom si a obligatiilor privind verificarea antecedentelor, cu conditia ca aceasta să fie însotită în permanentă atunci când se află în zone de securitate cu acces restrictionat.

4.2.4.3. Un vehicul poate fi exceptat de la respectarea cerintelor prevăzute la pct. 4.2.6, cu conditia ca acesta să fie însotit în permanentă atunci când se află în zona de operatiuni aeriene.

4.2.4.4. Însotitorul trebuie:

a) să detină o legitimatie valabilă, conform prevederilor pct. 4.2.3.3 lit. c), d)sau e); si

b) să fie autorizat să însotească persoane în zonele de securitate cu acces restrictionat; si

c) să aibă în permanentă persoana (persoanele) însotită (însotite) în raza sa vizuală directă; si

d) să se asigure în mod rezonabil că persoana (persoanele) însotită (însotite) nu încalcă normele de securitate.

4.2.5. Cerinte cu privire la legitimatiile de membru de echipaj si legitimatiile de aerodrom

4.2.5.1. Înainte de a i se elibera o legitimatie de membru de echipaj sau o legitimatie de aerodrom care permite accesul neînsotit în zonele de securitate cu acces restrictionat, orice persoană, inclusiv personalul navigant, trebuie să fi trecut cu succes printr-o verificare a antecedentelor.

4.2.5.2. Legitimatia de membru de echipaj a unui membru de echipaj angajat de un transportator aerian comunitar si legitimatia de aerodrom pot fi emise numai pentru o persoană care are o necesitate operatională si care a trecut cu succes printr-o verificare a antecedentelor, în conformitate cu prevederile pct. 4.2.9.

4.2.5.3. Persoanei care nu trece cu succes de verificarea antecedentelor i se retrage imediat legitimatia de membru de echipaj sau legitimatia de aerodrom.

4.2.5.4. Verificarea antecedentelor, necesară înainte de eliberarea oricărei legitimatii care permite accesul neînsotit în zonele de securitate cu acces restrictionat, trebuie să acopere cel putin ultimii 5 ani. Această verificare trebuie repetată periodic, la intervale care nu depăsesc 5 ani.

4.2.5.5. Legitimatia de membru de echipaj si legitimatia de aerodrom se emit pentru o perioadă de maximum 5 ani.

4.2.5.6. Legitimatia de membru de echipaj si legitimatia de aerodrom se poartă la vedere cel putin atunci când titularul se află într-o zonă de securitate cu acces restrictionat.

4.2.5.7. O persoană care nu îsi poartă legitimatia de membru de echipaj sau legitimatia de aerodrom la vedere în zonele de securitate cu acces restrictionat, altele decât cele în care sunt prezenti pasageri, trebuie somată de către persoanele care detin legitimatii care permit accesul neînsotit în zonele de securitate cu acces restrictionat.

4.2.5.8. O legitimatie de membru de echipaj a unui membru de echipaj angajat de un transportator aerian trebuie să prezinte următoarele elemente:

a) numele si fotografia titularului; si

b) numele transportatorului aerian; si

c) cuvântul “crew” în limba engleză; si

d) data expirării.

4.2.5.9. O legitimatie de aerodrom trebuie să prezinte următoarele elemente:

a) numele si fotografia titularului; si

b) numele angajatorului titularului, cu exceptia cazurilor în care acesta este programat electronic; si

c) numele entitătii emitente sau numele aerodromului; si

d) zonele pentru care titularul este autorizat să aibă acces; si

e) data expirării, cu exceptia cazurilor în care aceasta este programată electronic.

4.2.5.10. Pentru invitatii oficiali sau alte categorii de vizitatori, precum si pentru personalul tehnic/profesional care, de regulă, nu lucrează în zonele de securitate cu acces restrictionat ale aerodromului, se emit legitimatii de aerodrom tip “Vizitator”. Accesul acestor persoane este permis numai cu însotire de către persoane care detin legitimatii de aerodrom, în tot timpul cât se află în zonele de securitate cu acces restrictionat. Nu pot fi mai mult de 6 detinători de permise de acces tip “Vizitator” la un însotitor.

4.2.6. Cerinte cu privire la permisele de acces pentru vehicule

4.2.6.1. Un permis de acces pentru vehicule poate fi emis numai în cazul în care s-a constatat o necesitate operatională.

4.2.6.2. Un permis de acces pentru vehicule trebuie să fie propriu (să contină numărul de înmatriculare al vehiculului si denumirea societătii care detine/foloseste vehiculul în cauză) si trebuie să prezinte:

a) zonele pentru care vehiculul este autorizat să aibă acces; si

b) data expirării.

4.2.6.3. Nu este necesar ca permisele de acces pentru vehicule, de tip electronic, să indice zonele pentru care vehiculul este autorizat să aibă acces sau data expirării, cu conditia ca aceste informatii să poată fi citite electronic si verificate înainte de acordarea accesului în zonele de securitate cu acces restrictionat.


4.2.6.4. Un permis de acces pentru vehicule, de tip electronic, trebuie fixat pe vehicul într-un mod care să garanteze că nu poate fi transferat altui vehicul.

4.2.6.5. Un permis de acces pentru vehicule trebuie afisat într-un loc vizibil ori de câte ori vehiculul se află în zona de operatiuni aeriene.

4.2.7. Cerinte si proceduri privind gestionarea legitimatiilor de aerodrom si a permiselor de acces pentru vehicule

4.2.7.1. Accesul în zonele de securitate cu acces restrictionat ale aerodromului, inclusiv cel al vehiculelor, se controlează printr-un sistem a cărui implementare este în responsabilitatea administratorului.

4.2.7.2. Legitimatiile de aerodrom si permisele de acces pentru vehicule se emit numai în urma primirii unei solicitări scrise.

4.2.7.3. Pentru personalul angajat al aerodromului, cererile pentru emiterea legitimatiilor de aerodrom trebuie să fie făcute de seful ierarhic al angajatului, avizate de reprezentantul serviciului resurse umane si înaintate persoanei responsabile de administrarea sistemului de legitimatii de aerodrom al organizatiei emitente.

4.2.7.4. Pentru persoanele din afara aerodromului, cererile pentru emiterea legitimatiilor de aerodrom trebuie să fie făcute de către societatea angajatoare a persoanelor respective.

4.2.7.5. Se acceptă numai cererile depuse în original (nu se acceptă copii ale cererilor sau cereri transmise prin fax). Cererile nesemnate sau incomplete nu vor fi procesate.

4.2.7.6. Cererile pentru emiterea legitimatiilor de aerodrom si a permiselor de acces pentru vehicule trebuie să contină:

a) motivul pentru care se solicită accesul (descrierea atributiilor persoanei pentru care se solicită legitimatia, iar, în cazul vehiculului, scopul în care este utilizat acesta) si perioada pentru care se solicită legitimatia/permisul de acces;

b) zonele pentru care se solicită accesul;

c) mentiunea dacă persoana a mai detinut o legitimatie de acces în ultimii 5 ani, categoria de legitimatie si organizatia emitentă.

4.2.7.7. Orice cerere pentru emiterea unei legitimatii de aerodrom trebuie să fie însotită de:

a) o copie a actului de identitate al persoanei (certificat de nastere, buletin sau carte de identitate, pasaport) pentru care se solicită emiterea legitimatiei;

b) cazierul judiciar (obligatoriu în situatia în care se solicită acces într-o zonă de securitate cu acces restrictionat), în următoarele situatii:

- pentru personalul pentru care se solicită permis de acces pentru prima dată;

- dacă au trecut mai mult de 5 ani de la data înregistrării ultimului cazier depus la organizatia emitentă;

c) o fotografie (minimum 3/4 cm) recentă a persoanei pentru care se solicită legitimatia.

4.2.7.8. Face exceptie de la prevederile privind obligativitatea anexării cazierului judiciar personalul care îndeplineste o functie ce implică exercitiul autoritătii publice (Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Serviciul Român de Informatii, Ministerul Administratiei si Internelor, Autoritatea Natională a Vămilor etc).

4.2.7.9. Legitimatia de aerodrom si permisul de acces pentru vehicule se returnează imediat entitătii emitente:

a) la cererea entitătii emitente; sau

b) la încetarea contractului de muncă; sau

c) la schimbarea angajatorului; sau

d) la schimbarea necesitătii de a avea acces în zonele pentru care s-a acordat autorizatie; sau

e) la expirarea legitimatiei de aerodrom si a permisului de acces pentru vehicule; sau

f) la retragerea legitimatiei de aerodrom si a permisului de acces pentru vehicule.

4.2.7.10. Entitatea emitentă trebuie notificată imediat în cazul pierderii, furtului sau nereturnării unei legitimatii de aerodrom ori a unui permis de acces pentru vehicule.

4.2.7.11. Legitimatiile de aerodrom si permisele de acces pentru vehicule, de tip electronic, trebuie dezactivate imediat în urma returnării, expirării, retragerii sau notificării pierderii, furtului ori nereturnării acestora.

4.2.7.12. Pentru a împiedica utilizarea frauduloasă a legitimatiilor de aerodrom si a permiselor de acces pentru vehicule trebuie să existe un sistem care să ofere o asigurare rezonabilă că tentativele de utilizare a legitimatiilor si permiselor pierdute, furate sau nereturnate sunt detectate. La detectarea unor astfel de tentative trebuie să se ia măsuri corespunzătoare.

4.2.7.13. La emiterea permiselor de acces pentru vehicule emitentul se asigură că soferii sunt calificati să conducă acea categorie de vehicule pentru care s-a emis permisul si că au fost instruiti asupra regulilor de sigurantă necesar a fi respectate în zona de operatiuni aeriene a aerodromului.

4.2.8. Reguli pentru portul si uzul legitimatiilor de aerodrom

4.2.8.1. Portul la vedere al legitimatiilor de aerodrom este obligatoriu pentru toate persoanele (inclusiv vizitatorii), pe toată perioada cât acestea se află în zonele de securitate cu acces restrictionat ale aerodromului. Fac exceptie de la această cerintă situatiile în care portul legitimatiei de aerodrom este impracticabil, din motive legate de natura activitătii sau de siguranta functionării unor echipamente, sau poate fi periculos, contravenind unor reguli de protectie a muncii. Persoanele vor purta legitimatiile de aerodrom pe îmbrăcămintea exterioară, la nivelul pieptului. Conditiile în care se aplică exceptiile vor fi detaliate în programele de securitate ale organizatiilor emitente. Persoanele exceptate de la portul la vedere al legitimatiilor de aerodrom sunt obligate să le poarte asupra lor, gata oricând să le prezinte pentru control personalului de securitate.

4.2.8.2. Legitimatiile de aerodrom sunt strict personale si nu pot fi utilizate pentru a facilita accesul altor persoane în zonele cu acces limitat. Fac exceptie de la această conditie numai persoanele (de regulă personal de securitate) desemnate de administratorul aerodromului să îndeplinească activităti de însotire în zonele de securitate cu acces restrictionat pentru alte persoane sau vehicule.

4.2.8.3. Când se află în zonele de securitate cu acces restrictionat, detinătorii de legitimatii de aerodrom sunt obligati să prezinte la control legitimatia atunci când li se solicită acest lucru de către personalul cu atributii specifice.

4.2.8.4. Administratorul aerodromului asigură verificarea, în mod permanent, a portului corect al legitimatiilor de aerodrom. Orice persoană care, aflându-se într-o zonă de securitate cu acces restrictionat, este văzută că nu poartă la vedere o legitimatie de aerodrom va fi imediat chestionată de către personalul de securitate al societătii.

4.2.9. Verificarea antecedentelor (background checks)

4.2.9.1. Administratorul aerodromului supune verificării antecedentelor pe toti angajatii săi, precum si pe cei ai transportatorilor aerieni si ai celorlalte entităti de aviatie civilă ale căror activităti presupun accesul fără însotire în zonele de securitate cu acces restrictionat.

4.2.9.2. Verificarea antecedentelor este repetată la intervale regulate de timp care nu vor depăsi 5 ani.

4.2.9.3. Anterior emiterii permisului de acces în zonele de securitate cu acces restrictionat, persoana este supusă verificării antecedentelor (background checks), astfel:

a) partea I: constă în verificarea ocupării în activităti profesionale si/sau scolare pe o perioadă de 5 ani, calculată să se împlinească la data începerii verificării; probele ocupării sunt: carnetul de muncă, diplome/certificate de absolvire a diferitelor forme de învătământ, alte înscrisuri cu fortă probantă;


b) partea a II-a: constă în verificarea cazierului judiciar pe o perioadă de 5 ani, calculată să se împlinească la data începerii verificării; înscrisul probator este certificatul de cazier judiciar emis de organele competente.

4.2.9.4. Etapele verificării antecedentelor (background checks):

a) persoanei supuse verificării i se cere să completeze un formular pus la dispozitie de administratorul aerodromului, având următoarele rubrici:

(i) nume, prenume, nume anterioare;

(ii) denumiri, date de contact, adrese ale angajatorilor anteriori;

(iii) declaratie privind motivele si împrejurările necontinuitătii activitătii pentru intervale care depăsesc 24 de luni consecutiv în perioada de 5 ani care face obiectul verificării;

(iv) declaratie privind condamnările suferite în perioada de 5 ani care face obiectul verificării;

(v) persoane care pot furniza informatii despre persoana în cauză;

(vi) declaratie privind acordul efectuării verificării;

(vii) declaratie privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal, în scopul efectuării verificării antecedentelor (background checks);

b) persoana supusă verificării este identificată, cerându-i-se să prezinte un document de identitate valabil;

c) se confruntă informatiile furnizate de persoana supusă verificării cu datele înscrise în documentele prezentate de aceasta (carnetul de muncă, diplome/certificate de absolvire, certificatul de cazier judiciar), în termenul de valabilitate prevăzut de emitent, si altele, precum si, după caz, informatiile obtinute de la angajatorii anteriori, organul care tine evidenta cazierului judiciar, persoanele prevăzute la lit. a) paragraful (v).

4.2.9.5. Criterii de respingere a cererii de emitere a permisului de acces în zonele cu acces limitat securizate:

a) declaratiile persoanei supuse verificării prevăzute la pct. 4.2.9.4 lit. a) paragrafele (iii) si (iv) nu coincid cu datele si informatiile obtinute potrivit prevederilor pct. 4.2.9.4 lit. c);

b) din certificatul de cazier judiciar reiese că persoana supusă verificării a fost condamnată la pedeapsa de închisoare cu executare mai mare de 2 ani pentru infractiuni săvârsite cu intentie.

4.2.9.6. Administratorul emite permise de acces fără însotitor în zonele cu acces limitat securizate, fără efectuarea verificării antecedentelor (background checks), potrivit procedurii prevăzute la pct. 4.2.9, pentru următoarele persoane:

a) inspectorii AVSEC - care au fost supusi verificării antecedentelor (background checks) în cadrul procesului de desemnare prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii;

b) personalul autoritătilor si organelor statului, cu activităti permanente sau temporare pe aeroporturile civile din România, care a fost supus de angajator verificării antecedentelor (background checks);

c) membrii echipajelor transportatorilor aerieni străini în ale căror programe de securitate sunt prevăzute proceduri similare de verificare a antecedentelor (background checks).

4.2.10. Protectia zonei de operatiuni aeriene a aerodromului, inclusiv a zonelor de securitate cu acces restrictionat

4.2.10.1. Zona de operatiuni aeriene a aerodromului este separată de zona nonrestrictionată a acestuia prin gard perimetral sau alte obstacole fizice prevăzute cu panouri de avertizare de securitate, a căror existentă si stare sunt controlate periodic.

4.2.10.2. Administratorul asigură paza aerodromului si a facilitătilor acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

4.2.10.3. Pe timp de noapte, platformele de îmbarcare/debarcare pentru pasageri si zonele de parcare a aeronavelor sunt iluminate corespunzător dacă pe acestea se află parcate aeronave. Vor fi întotdeauna iluminate zonele vulnerabile, cum ar fi punctele de acces în hangare.

5. Securitatea aeronavei

5.1. Administratorul aerodromului asigură supravegherea spatiilor de parcare/stationare a aeronavelor, fie acestea hangare, hale sau zone de parcare în spatii libere, pentru a se asigura că nicio persoană neautorizată nu are acces la aeronave. Aeronavele parcate în spatii libere vor fi protejate împotriva utilizării abuzive (neautorizate). Usile hangarelor vor fi tinute închise, iar în afara orelor de program sau atunci când personalul autorizat nu este prezent, usile vor fi tinute încuiate.

5.2. Cheile aeronavelor, ale hangarelor, precum si cele ale încăperilor în care se tin documentele de bord se păstrează în locuri sigure, la care au acces numai persoane autorizate din cadrul societătii.

5.3. Cheile aeronavelor si documentele de bord se predau, dacă este cazul, numai personalului autorizat, pe bază de proces-verbal.

5.4. Administratorul se asigură că transportatorii aerieni aplică următoarele măsuri atunci când personalul autorizat al acestora nu este prezent:

a) tin încuiate si sigilate punctele externe de acces (usi si panouri de acces) ale aeronavei;

b) dacă aeronava este dotată cu sistem de alarmă, acesta este armat;

c) scările si alte elemente de acces în aeronavă sunt retrase.

 

CAPITOLUL II

Măsuri de securitate alternative, specifice pentru transportatorii aerieni care desfăsoară operatiuni de aviatie civilă din toate categoriile prevăzute la art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.254/2009 al Comisiei din 18 decembrie 2009

 

1. Dispozitii generale

1.1. Transportatorul aerian trebuie să asigure implementarea măsurilor prevăzute în prezentul capitol.

1.2. Prezentele cerinte si măsuri de securitate se completează cu cerinte si măsuri de securitate aeronautică, comune pentru aerodromuri (inclusiv aeroporturi si heliporturi) si transportatori aerieni, prevăzute în cap. III.

2. Declaratia-angajament

2.1. Directorul general al transportatorului aerian trebuie să prezinte “Declaratia-angajament - transportator aerian”, al cărei model este prezentat în anexa nr. 2. Această declaratie trebuie semnată de reprezentantul legal al transportatorului aerian sau de către persoana responsabilă cu securitatea. “Declaratia-angajament - transportator aerian” poate fi parte a programului de securitate.

2.2. “Declaratia-angajament - transportator aerian” semnată, în original, rămâne în păstrarea DGITA.

3. Securitatea aeronavei

3.1. Transportatorul aerian va asigura controlul accesului în spatiile de parcare/stationare a aeronavelor, fie acestea hangare, hale sau zone de parcare în spatii libere, pentru a se asigura că nicio persoană neautorizată nu are acces la aeronave. Persoanele străine, cum ar fi vizitatorii, vor fi însotite în permanentă pe timpul cât se află în aceste spatii. Aeronavele parcate în spatii libere vor fi în mod special protejate împotriva utilizării abuzive (neautorizate). Usile hangarelor vor fi tinute închise, iar în afara orelor de program sau atunci când personalul autorizat nu este prezent, usile vor fi tinute încuiate.

3.2. Cheile aeronavelor, ale hangarelor, precum si cele ale încăperilor în care se tin documentele de bord se păstrează în


locuri sigure, la care au acces numai persoane autorizate din cadrul transportatorului aerian.

3.3. Cheile aeronavelor si documentele de bord se predau numai personalului autorizat, pe bază de proces-verbal.

3.4. Când o aeronavă se află în alte locatii decât cele proprii, iar personalul autorizat al societătii nu este prezent, toate punctele externe de acces (usi si panouri de acces) ale aeronavei vor fi tinute încuiate si sigilate. Dacă aeronava este dotată cu sistem de alarmă, acesta va fi armat. Scările si alte elemente de acces în aeronavă vor fi retrase. Totodată, transportatorul aerian va asigura paza permanentă a aeronavei.

3.5. Aeronavele transportatorului aerian sunt operate numai cu piloti proprii, angajati pe bază de contract.

3.6. Înainte de fiecare zbor, echipajul sau altă categorie de personal al transportatorului aerian, pregătit în domeniul securitătii aeronautice, va efectua examinarea de securitate a aeronavei, conform procedurilor descrise în programul de securitate.

3.7. Transportatorul aerian se va asigura că deservirea la sol a aeronavei (alimentare cu combustibil, cu apă, încărcarea proviziilor de bord, curătenie etc.) în cadrul facilitătilor proprii va fi întotdeauna supravegheată de către un membru al departamentului de zbor.

3.8. Transportatorul aerian se va asigura că deservirea la sol a aeronavei (alimentare cu combustibil, cu apă, încărcarea proviziilor de bord, curătenie etc.) în alte facilităti decât cele proprii va fi întotdeauna supravegheată de către un membru al echipajului de comandă.

4. Verificarea si validarea entitătii care solicită închirierea serviciului de transport aerian (agentie de închiriere curse de zbor, client sau proprietar)

4.1. Scopul verificării si validării este de a se stabili dacă entitatea care solicită închirierea serviciului de transport aerian îndeplineste conditiile de acordare a statutului de client cunoscut.

4.2. Transportatorul aerian va acorda statutul de client cunoscut numai acelor entităti care îndeplinesc următoarele conditii:

a) Zboruri comerciale:

- entitatea comunică transportatorului aerian, odată cu solicitarea, datele de identificare ale acesteia: adresa sediului principal, numărul de înregistrare la registrul comertului, natura activitătii de bază, forma de proprietate etc;

- entitatea declară că:

- are angajat personal de încredere pentru activitătile de închiriere a serviciilor de transport aerian;

- are un program de recrutare a personalului care asigură angajarea de personal integru din punct de vedere profesional si moral;

- dispune de un protocol (proceduri) de închiriere care asigură integritatea procesului de închiriere.

- există un acord scris (contract) între entitate si transportatorul aerian care detaliază termenii si conditiile de furnizare a serviciului de transport aerian. Acest acord va contine o listă exhaustivă a pasagerilor care urmează să aibă acces direct la aeronavele transportatorului aerian care va furniza următoarele date despre fiecare pasager: numele si prenumele, nationalitatea, data nasterii si seria si numărul actului de identitate;

- plătile pentru serviciul de transport aerian se vor face numai prin cărti de credit, transfer bancar sau altă metodă de plată directă din contul entitătii. Transportatorul aerian nu va accepta plata cash sau plătile făcute prin terti.

b) Zboruri necomerciale:

- transportatorul aerian, în calitate de detinător al aeronavei, stabileste cu departamentul său operational un acord care va contine următoarele elemente:

- transportatorul aerian se asigură că are un sistem de recrutare/angajare a personalului care garantează integritatea angajatilor săi;

- transportatorul aerian stabileste cu departamentul său operational o listă aprobată de pasageri care au dreptul de a închiria aeronavele companiei. Acordul va contine un protocol prin care aceste persoane (“sefi de delegatie”) pot să valideze pasagerii care îi însotesc;

- transportatorul aerian stabileste cu departamentul său operational o procedură de închiriere care asigură integritatea procesului de închiriere.

5. Identificarea pasagerului pentru stabilirea statutului de pasager cunoscut

5.1. Transportatorul aerian se asigură că rezultatul verificărilor de la pct. 4 este pozitiv.

5.2. Transportatorul aerian va obtine în avans din partea beneficiarului serviciului de transport aerian lista pasagerilor cu toate datele necesare stabilirii identitătii acestora.

5.3. Înainte de fiecare zbor, transportatorul aerian va întocmi lista de pasageri (passenger manifest), care va contine, pentru fiecare pasager, următoarele date: numele, nationalitatea, data nasterii, seria si numărul actului de identitate.

5.4. Dacă zborul este comercial, transportatorul aerian va solicita beneficiarului ca, împreună cu lista de pasageri, să transmită si o declaratie prin care să confirme, după caz, că fiecare pasager:

- este proprietarul/un proprietar, un director sau un simplu angajat al beneficiarului; sau

- este un partener în cadrul societătii beneficiarului; sau

- lucrează pentru beneficiar în baza unui contract sau pentru remuneratie.

5.5. Dacă zborul este necomercial, departamentul operational al transportatorului aerian va solicita conducerii societătii ca, împreună cu lista de pasageri, să transmită si o declaratie prin care să confirme, după caz, că fiecare pasager:

- este proprietarul/un proprietar, un director sau un simplu angajat al operatorului aerian; sau

- este un partener în cadrul operatorului aerian; sau

- lucrează pentru operatorul aerian în baza unui contract sau pentru remuneratie.

6. Măsuri de securitate pentru pasageri si bagaje

6.1. Înainte de îmbarcarea pentru zbor, un reprezentat autorizat al transportatorului aerian din cadrul echipajului de zbor, echipajului de cabină sau din cadrul altei structuri a societătii, trebuie:

- să verifice identitatea fiecărui pasager, prin confruntarea datelor de identitate din lista de pasageri cu cele din documentele de identitate ale pasagerilor. Sunt acceptate numai documente de identitate emise de autorităti competente ale statului (buletin, carte de identitate, pasaport), care contin o fotografie a persoanei;

- să stabilească, după terminarea verificării, că toti pasagerii care se îmbarcă au fost inclusi în lista de pasageri;

- să solicite pasagerilor să îsi identifice fiecare bagaj. Bagajele care nu pot fi identificate ca apartinând unui pasager vor fi îndepărtate;

- să se asigure că, după preluarea bagajelor de la pasageri si până la încărcarea acestora în aeronavă, nicio persoană neautorizată nu are acces la bagaje.

6.2. În situatia în care nu sunt îndeplinite cerintele de la pct. 5.3 si 6.1, transportatorul aerian va refuza îmbarcarea pasagerilor si încărcarea bagajelor acestora în aeronavă. Transportatorul aerian va permite îmbarcarea acestor pasageri numai după supunerea acestora si a bagajelor lor controalelor de securitate prevăzute în Programul national de securitate aeronautică si în actele normative ale Uniunii Europene din domeniul securitătii aviatiei civile.


6.3. În situatia în care cerintele de la pct. 5.3 si 6.1 sunt îndeplinite, iar pasagerii au ca destinatie un aeroport (se consideră că operatorul aeroportuar aplică măsurile de securitate prevăzute de standardele de bază ale Uniunii Europene din domeniul securitătii aviatiei civile) sau o zonă demarcată a unui aeroport, transportatorul aerian va notifica aeroportului respectiv, în avans, despre categoria zborului.

 

CAPITOLUL III

Măsuri de securitate aeronautică alternative, comune pentru aerodromuri (inclusiv aeroporturi si heliporturi) si transportatori aerieni, aplicabile pentru operatiunile de aviatie civilă din toate categoriile prevăzute la art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.254/2009 al Comisiei din 18 decembrie 2009

 

1. Dispozitii generale

Administratorul aerodromului (inclusiv aeroportului sau heliportului) sau al părtilor de aeroport desemnate ca zone demarcate ale aeroporturilor si transportatorul aerian trebuie să asigure implementarea măsurilor de securitate prevăzute în prezentul capitol, suplimentar măsurilor prevăzute, după caz, în cap. I sau în cap. II.

2. Programul de securitate

2.1. Entitătile prevăzute la pct. 1 trebuie să elaboreze, în formă scrisă, să aplice si să actualizeze un program de securitate, care să descrie metodele si procedurile de securitate pe care le aplică pentru implementarea măsurilor de securitate prevăzute în prezentul capitol.

2.2. Programul de securitate sau un document separat trebuie să descrie modul în care entitătile prevăzute la pct. 1 urmează să monitorizeze respectarea metodelor si procedurile de securitate prevăzute în programul de securitate.

2.3. Programul de securitate trebuie să indice persoana responsabilă de elaborarea si actualizarea acestuia si de informarea DGITAcu privire la orice modificări ale acestuia.

2.4. Programul de securitate trebuie să descrie rolul si responsabilitătile personalului de conducere în implementarea măsurilor de securitate, atributiile personalului cu atributii de securitate, structura de securitate a aerodromului/ transportatorului aerian, precum si măsurile si procedurile legate de furnizarea si protectia informatiilor sensibile referitoare la măsurile de securitate aplicabile si la mijloacelor de comunicatie din dotare.

2.5. În cazul aerodromului, programul de securitate trebuie să descrie si caracteristicile fizice si facilitătile aerodromului, astfel:

- descrierea generală a aerodromului/părtilor de aeroport desemnate ca zone demarcate ale aeroportului;

- planul general si descrierea zonelor si facilitătilor relevante;

- zonele de securitate ale aerodromului/părtilor de aeroport desemnate ca zone demarcate ale aeroportului;

- programul de functionare al aerodromului/părtilor de aeroport desemnate ca zone demarcate ale aeroportului;

- categorii de activităti ce se desfăsoară pe aerodrom/în părtile de aeroport desemnate ca zone demarcate ale aeroportului.

2.6. Programul de securitate mentionat la pct. 2.1, precum si amendamentele la acesta se supun aprobării DGITA.

3. Persoana responsabilă de aplicarea programului de securitate

3.1. Entitătile prevăzute la pct. 1 trebuie să desemneze cel putin o persoană care să fie responsabilă de aplicarea programului de securitate aprobat.

3.2. Persoana prevăzută la pct. 3.1 trebuie să fi trecut cu succes printr-o verificare a antecedentelor, în conformitate cu prevederile pct. 4.2.9 din cap. I.

4. Controlul intern al calitătii

Entitătile prevăzute la pct. 1 aplică măsurile de control intern al calitătii prevăzute mai jos:

4.1. Revizuirea programului de securitate

4.1.1. Responsabilul de securitate va mentine si va actualiza în mod regulat programul de securitate pentru a se asigura că acesta este în conformitate cu cerintele comunitare si nationale si că reflectă cu acuratete procedurile operationale ale societătii.

4.1.2. Responsabilul de securitate va informa Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MT/)/DGITA despre orice amendament la programul de securitate si, în special, despre orice modificare a adresei societătii.

4.2. Măsuri de control intern al calitătii

4.2.1. Entitătile prevăzute la pct. 1 asigură evaluarea, la intervale regulate de timp, a măsurilor, procedurilor si metodelor de securitate aeronautică pe care le aplică, în scopul de a asigura conformitatea cu cerintele nationale si comunitare din domeniul securitătii aeronautice. Acestea elaborează si aplică măsuri de control al calitătii pentru a asigura eficacitatea si eficienta măsurilor, procedurilor si metodelor de securitate aeronautică. Măsurile de control al calitătii sunt descrise într-un program anual care încorporează verificarea măsurilor, procedurilor si metodelor de securitate aeronautică prevăzute în programul de securitate al societătii.

4.2.2. Programul anual de control intern al calitătii va contine scopul verificărilor, frecventa acestora, precum si procedurile de analiză si raportare. Aceste proceduri vor include pe cele privind consemnarea implementării măsurilor de securitate, precum si pe cele privind raportarea deficientelor către persoana responsabilă de controlul intern al calitătii la nivelul societătii.

4.2.3. Programul anual de control intern al calitătii va descrie mecanismul stabilit pentru aplicarea măsurilor corective în cazul deficientelor identificate. De asemenea, va fi descrisă procedura de verificare a faptului că măsurile corective au fost implementate în mod corespunzător.

4.3. Raportarea către MTI/DGITA

Entitătile prevăzute la pct. 1 asigură transmiterea, anuală, la MTI/DGITA a raportului cu privire la rezultatele măsurilor de control intern al calitătii.

5. Recrutarea si pregătirea personalului

5.1. Entitătile prevăzute la pct. 1 asigură recrutarea si pregătirea personalului, pe grupuri-tintă, în conformitate cu Programul de pregătire a personalului al societătii, întocmit în baza Programului national de pregătire în domeniul securitătii aeronautice - PNPSA, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 870/2008.

5.2. Întregul personal a cărui prezentă în zonele de securitate cu acces restrictionat ale aeroportului sau ale aerodromului, inclusiv ale heliportului, este necesară si pentru care se emit documente de acces în aceste zone va urma cursuri periodice de pregătire (awareness training), care vor include informări privind riscurile din domeniul securitătii aviatiei civile si instructiuni privind raportarea, către autoritătile cu atributii în domeniul securitătii aeronautice, a oricărui eveniment care poate să constituie o amenintare la adresa securitătii operatiunilor aviatiei civile.

6. Raportarea incidentelor de securitate

6.1. Generalităti

6.1.1. În cazul unui act de interventie ilicită, a unei tentative de deturnare sau a unei deturnări, a unei amenintări cu bombă la sol ori în cazul altui eveniment de securitate aeronautică, entitătile prevăzute la pct. 1.1 vor asigura raportarea evenimentului imediat la DGITA din cadrul MTI, în conformitate cu prevederile Reglementării aeronautice civile române - RACR-ROAII-ESAC - Raportarea obligatorie a actelor de interventie ilicită si a evenimentelor care privesc securitatea aviatiei civile, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor,


constructiilor si turismului nr. 1.132/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 26 august 2004.

6.2. Descrierea procedurilor de raportare a incidentelor de securitate

6.2.1. Procedurile de raportare a incidentelor de securitate se descriu în programul de securitate al societătii. Acesta va contine cel putin următoarele informatii:

a) datele de contact ale DGITA si ale societătii care raportează incidentul;

b) persoana desemnată pentru comunicarea cu autoritătile abilitate pe linie de securitate aeronautică, de regulă, responsabilul cu securitatea aeronautică al societătii. În cazuri speciale, directorul general al societătii poate desemna o altă persoană pentru mentinerea contactului cu autoritătile legale, cu conditia ca aceasta să facă parte din comitetul de criză al societătii.

7. Managementul situatiilor de criză

7.1. Managementul situatiilor de criză urmăreste reducerea la minim a efectelor acestor situatii, obiectivele majore fiind salvarea si protejarea vietilor omenesti, precum si mentinerea la un nivel cât mai apropiat de normalitate a activitătilor operationale de aviatie civilă.

7.2. Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la pct. 7.1, entitătile prevăzute la pct. 1.1 elaborează, actualizează si aplică Planul de management al situatiilor de criză.

7.3. Planul de management al situatiilor de criză contine următoarele elemente:

a) tipul situatiilor de criză avute în vedere la elaborarea planului, cum sunt: pericole privind aeronava, sabotaj la aeroport, amenintare cu bombă, capturarea nelegală a aeronavei, incidente referitoare la bunurile periculoase, incendii la facilitătile aeroportului, dezastre naturale;

b) prevederi si proceduri pentru coordonarea actiunilor diferitelor entităti participante la rezolvarea crizei;

c) rolul si responsabilitătile fiecărei entităti participante la rezolvarea crizei, pentru fiecare tip de situatie de criză;

d) prevederi privind cooperarea cu structurile autoritătii publice locale (politie), unde este cazul;

e) numele si datele de contact ale autoritătilor si persoanelor cu responsabilităti specifice;

f) hărti ale aeroportului, ale aerodromului, inclusiv ale heliportului, si ale vecinătătilor sale;

g) prevederi referitoare la aplicarea permanentă a măsurilor de securitate aeronautică pe durata unor eventuale acte de interventie ilicită, incidente de securitate, conflicte de muncă sau modificare a nivelului de amenintare;

h) prevederi privind stabilirea si dispunerea unui centru fix de conducere a actiunilor de răspuns, disponibil pe toată durata situatiei de criză.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

1. MTI, prin DGITA, poate să acorde exceptări de la aplicarea unora dintre măsurile de securitate alternative prevăzute la cap. I entitătilor prevăzute la art. 2 lit. a) din ordin care nu desfăsoară activităti de transport aerian comercial de pasageri.

2. Pentru acordarea exceptărilor prevăzute la pct. 1, entitatea trebuie să transmită o solicitare la DGITA si să declare, în scris, că nu desfăsoară activităti de transport aerian comercial de pasageri.

3. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele măsuri de securitate alternative.

 

ANEXA Nr. 1

la măsurile de securitate alternative

 

Declaratia-angajament - administrator aerodrom

 

Denumirea societătii:.................................................................

Forma de organizare/Datele de identificare:..............................

Adresa societătii:........................................................................

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 755/2010 pentru aprobarea măsurilor de securitate alternative pentru operatiunile de aviatie civilă din toate categoriile prevăzute la art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.254/2009 al Comisiei din 18 decembrie 2009 de stabilire a criteriilor care să permită statelor membre să deroge de la standardele de bază comune privind securitatea aviatiei civile si să adopte măsuri de securitate alternative,

subsemnatul,.............................., în numele..............................(numele societătii), declar că:

- după câte stiu, informatiile cuprinse în programul de securitate al societătii sunt adevărate si corecte;

- practicile si procedurile prevăzute în acest program de securitate vor fi aplicate si mentinute la aerodromul pe care societatea îl administrează;

- programul de securitate va fi actualizat si adaptat pentru a tine seama de toate modificările relevante aduse ulterior legislatiei române din domeniul securitătii aviatiei civile, cu exceptia cazului în care [numele societătii] informează Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Directia generală infrastructură si transport aerian (MTI-DGITA) că nu mai doreste să functioneze ca administrator al aerodromului;

-..............................(numele societătii) va informa MTI-DGITA în scris despre:

a) modificări minore aduse programului său de securitate, cum ar fi numele societătii, numele si datele de contact ale persoanei responsabile cu securitatea, cu promptitudine si cel târziu în termen de 10 zile lucrătoare; si

b) modificări majore planificate, cum ar fi proceduri noi de aplicare a măsurilor de securitate, lucrări de constructie majore care ar putea afecta conformitatea acesteia cu legislatia română din domeniul securitătii aviatiei civile sau modificarea adresei, cu cel putin 15 zile lucrătoare înainte de data începerii lor/modificării planificate.

- în scopul asigurării conformitătii cu legislatia română din domeniul securitătii aviatiei civile, ..............................

(numele societătii) va coopera în totalitate în cadrul tuturor inspectiilor pe care le va efectua MTI-DGITA, după cum i se solicită, si va acorda acces la toate documentele, conform solicitărilor formulate de inspectori;

-..............................(numele societătii) va informa MTI-DGITA despre orice încălcare gravă a normelor de securitate

si despre orice circumstantă care ridică suspiciuni cu privire la securitatea aerodromului, în special despre orice tentativă de acces neautorizat în zonele de securitate cu acces restrictionat sau la bordul unei aeronave pregătite pentru zbor;


-.............................. (numele societătii) se va asigura că întregul personal relevant beneficiază de o pregătire

corespunzătoare si este constient de responsabilitătile în materie de securitate care îi revin în cadrul programului de securitate al societătii; si

-..............................(numele societătii) va informa MTI-DGITAÎn cazul în care:

a) îsi încetează activitatea;

b) nu se mai ocupă de administrarea aerodromului; sau

c) nu mai poate îndeplini cerintele legislatiei române din domeniul securitătii aviatiei civile relevante.

Îmi asum întreaga responsabilitate pentru cele declarate în prezenta.

 

Numele:..............................

Functia în cadrul societătii:..............................

Data:..............................

Semnătura:..............................

 

ANEXA Nr. 2

la măsurile de securitate alternative

 

Declaratia-angajament - transportator aerian

 

Denumirea societătii:..................................................................

Forma de organizare/Datele de identificare:..............................

Adresa societătii:........................................................................

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 755/2010 pentru aprobarea măsurilor de securitate alternative pentru operatiunile de aviatie civilă din toate categoriile prevăzute la art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.254/2009 al Comisiei din 18 decembrie 2009 de stabilire a criteriilor care să permită statelor membre să deroge de la standardele de bază comune privind securitatea aviatiei civile si să adopte măsuri de securitate alternative,

subsemnatul,.............................., în numele..............................(numele societătii), declar că:

- după câte stiu, informatiile cuprinse în programul de securitate al societătii sunt adevărate si corecte;

- practicile si procedurile prevăzute în acest program de securitate vor fi aplicate si mentinute de către transportatorul aerian;

- programul de securitate va fi actualizat si adaptat pentru a tine seama de toate modificările relevante aduse ulterior

legislatiei române din domeniul securitătii aviatiei civile, cu exceptia cazului în care .............................. (numele societătii)

informează Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Directia generală infrastructură si transport aerian (MTI-DGITA) că nu mai doreste să functioneze ca transportator aerian;

-..............................(numele societătii) va informa MTI-DGITAÎn scris despre:

a) modificări minore aduse programului său de securitate, cum ar fi numele societătii, numele si datele de contact ale persoanei responsabile cu securitatea, cu promptitudine si cel târziu în termen de 10 zile lucrătoare; si

b) modificări majore planificate, cum ar fi proceduri noi de aplicare a măsurilor de securitate sau modificarea adresei, cu cel putin 15 zile lucrătoare înaintea modificării planificate.

- în scopul asigurării conformitătii cu legislatia română din domeniul securitătii aviatiei civile, ..............................

(numele societătii) va coopera în totalitate în cadrul tuturor inspectiilor pe care le va efectua MTI-DGITA, după cum i se solicită, si va acorda acces la toate documentele, conform solicitărilor formulate de inspectori;

-..............................(numele societătii) va informa MTI-DGITA despre orice încălcare gravă a normelor de securitate

si despre orice circumstantă care ridică suspiciuni cu privire la securitatea aeronavei, în special despre orice tentativă de acces neautorizat la bordul unei aeronave pregătite pentru zbor;

-.............................. (numele societătii) se va asigura că întregul personal relevant beneficiază de o pregătire

corespunzătoare si este constient de responsabilitătile în materie de securitate care îi revin în cadrul programului de securitate al societătii; si

-..............................(numele societătii) va informa MTI-DGITAÎn cazul în care:

a) îsi încetează activitatea;

b) nu mai desfăsoară operatiuni de transport aerian; sau

c) nu mai poate îndeplini cerintele legislatiei române din domeniul securitătii aviatiei civile relevante.

Îmi asum întreaga responsabilitate pentru cele declarate în prezenta.

 

Numele:..............................

Functia în cadrul societătii:..............................

Data:..............................

Semnătura:..............................


 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind aprobarea cererii Societătii Comerciale “Algoritm Broker de Asigurare” - S.R.L. de încetare a activitătii

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, Bucuresti, cod de înregistrare fiscală 14045240/1.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în proces ui-verb al al sedintei din data de 28 septembrie 2010, conform art. 4 alin. (22) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. XII.3.364 din 30 septembrie 2010 privind controlul efectuat ca urmare a cererii de încetare a activitătii, la Societatea Comercială “Algoritm Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul în municipiul Brăila, Bd. Independentei nr. 12, bl. B3, sc. 1, et. 3, ap. 17, judetul Brăila, J09/219/15.04.1998, CUI 10500143, RBK-012/10.04.2003, reprezentată legal de doamna Daniela Alina Radu, director general/administrator,

a constatat următoarele:

Societatea Comercială “Algoritm Broker de Asigurare” - S.R.L. a virat către societătile de asigurare primele de asigurare încasate, conform termenelor si clauzelor stipulate în contracte si a notificat societătilor de asigurare încetarea contractelor de mandat/intermediere încheiate cu acestea.

Din evidentele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor rezultă că Societatea Comercială “Algoritm Broker de Asigurare” - S.R.L. nu are debite în contul taxei de functionare datorate.

Fată de motivele arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 28 septembrie, aprobarea cererii Societătii Comerciale “Algoritm Broker de Asigurare” - S.R.L. de retragere a autorizatiei,

drept care decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) si ale art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se retrage autorizatia de functionare a Societătii Comerciale “Algoritm Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul în municipiul Brăila, Bd. Independentei nr. 12, bl. B3, se. 1, et. 3, ap. 17, judetul Brăila, J09/219/15.04.1998, CUI 10500143, RBK-012/10.04.2003, reprezentată legal de doamna Daniela Alina Radu, director general/administrator.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2010.

Nr. 829.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.