MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 702/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 702         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 21 octombrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE BIROURILOR PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTATILOR SI SENATULUI

 

2. - Hotărâre privind numirea în functia de adjunct al Avocatului Poporului

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

28. - Hotărâre privind organizarea sedintei solemne a Camerei Deputatilor consacrate celebrării a 150 de ani de la înfiintarea Universitătii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

23. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

990. - Hotărâre privind transmiterea unei părti a unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului -Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Cluj în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

 

1.035. - Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor în Circumscriptia electorală nr. 22 - judetul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 3

 

1.036. - Hotărâre privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea actiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor care se vor desfăsura în Circumscriptia electorală nr. 22 - judetul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 3, în data de 5 decembrie 2010

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

183. - Hotărâre privind modificarea si completarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calitătii activitătii de audit financiar si a altor activităti desfăsurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 169/2010

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

34. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2010

 


HOTĂRÂRI ALE BIROURILOR PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTATILOR SI SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea în functia de adjunct al Avocatului Poporului

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

la propunerea Avocatului Poporului, cu avizul comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului României,

 

Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se numeste în functia de adjunct al Avocatului Poporului domnul Vaier Dorneanu.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului în sedinta comună din 18 octombrie 2010.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 18 octombrie 2010.

Nr. 2.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea sedintei solemne a Camerei Deputatilor consacrate celebrării a 150 de ani

de la înfiintarea Universitătii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

 

Având în vedere solicitarea grupului de deputati alesi în Circumscriptia electorală nr. 24 - lasi,

în temeiul prevederilor art. 67 din Constitutia României, republicată,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă organizarea unei sedinte solemne a Camerei Deputatilor consacrate celebrării a 150 de ani de la înfiintarea Universitătii “Alexandru Ioan Cuza” din lasi.

(2) Sedinta se va desfăsura în data de 2 noiembrie 2010 în Aula Universitătii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, cheltuielile ocazionate de această sedintă (transport auto si cazare pentru o noapte) urmând a fi suportate din bugetul Camerei Deputatilor.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 19 octombrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

 

Bucuresti, 19 octombrie 2010.

Nr. 28.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) si ale art. 67 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 20 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. III “Componenta Comisiei economice, industrii si servicii”, domnul senator Jurcan Dorel - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal - se include în componenta comisiei.

2. La anexa nr. VIII “Componenta Comisiei pentru muncă, familie si protectie socială”, domnul senator Rădulescu Cristian - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Jurcan Dorel - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

3. La anexa nr. XIII “Componenta Comisiei pentru egalitatea de sanse”, domnul senator Cibu Constantin Sever - Grupul parlamentar al senatorilor independenti - se include în componenta comisiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat in sedinta din 19 octombrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 19 octombrie 2010.

Nr. 23.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti a unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului -Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Cluj în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1), al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 80 alin. (15) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului -Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Cluj în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtii din imobilul prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de inventar a imobilului de la data transmiterii.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va efectua modificarea în mod corespunzător a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Marko Bela

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 septembrie 2010.

Nr. 990.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unei părti a imobilului, care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului -Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Cluj în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

 

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Descrierea tehnică

101531

partial

8.29.06

Sala Sporturilor H. Damian

Judetul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Splaiul Independentei

Din domeniul publicai statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului -Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia judeteană pentru Sport si Tineret Cluj

În domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Teren de 5.204 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea datei alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor în Circumscriptia electorală nr. 22 - judetul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 3

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 7 alin. (3) si al art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se stabileste ziua de duminică, 5 decembrie 2010, ca dată a desfăsurării alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor în Circumscriptia electorală nr. 22 - judetul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 3.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Octavian Opris

 

Bucuresti, 13 octombrie 2010.

Nr. 1.035.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea actiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor care se vor desfăsura în Circumscriptia electorală nr. 22 - judetul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 3, în data de 5 decembrie 2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 7 alin. (3), al art. 48 alin. (16) si al art. 69 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Programul calendaristic pentru realizarea actiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor care se vor desfăsura în Circumscriptia electorală nr. 22 -judetul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 3, în data de 5 decembrie 2010, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas,

Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Octavian Opris

 

Bucuresti, 13 octombrie 2010.

Nr. 1.036.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL CALENDARISTIC

pentru realizarea actiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor care se vor desfăsura în Circumscriptia electorală nr. 22 -judetul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 3, în data de 5 decembrie 2010

 

Nr. crt.

Termenul de realizare a actiunii, potrivit prevederilor Legii nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare

Descrierea actiunii

Autoritatea sau persoana care realizează actiunea

Modalitatea de realizare a actiunii

0

1

2

3

4

1.

Cu cel putin 45 de zile înainte de ziua votării,

21 octombrie 2010

Art. 7 alin. (1)si (3)

Aducerea la cunostinta publică a datei alegerilor

Guvernul

Prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului privind data alegerilor

2.

În termen de 24 de ore de la data stabilirii zilei votării, cel mai târziu la data de

22 octombrie 2010

Art. 38 alin. (2)

Formularea de solicitări către conducerea serviciilor publice de radio si televiziune în vederea acordării timpilor de antenă

Partidele politice, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantele politice, aliantele electorale si candidatii independenti care participă la alegeri

în scris

3.

În termen de 3 zile de la stabilirea datei alegerilor

23 octombrie 2010

Art. 14 alin. (3)

Constituirea Biroului Electoral Central din presedintele si vicepresedintii Autoritătii Electorale Permanente

 

Proces-verbal

4.

În termen de o zi de la constituirea Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de

24 octombrie 2010

Art. 14 alin. (9)

Adoptarea regulamentului de organizare si functionare, obligatoriu pentru toate birourile electorale

Biroul Electoral Central

Prin hotărâre ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

5.

În termen de 4 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de

24 octombrie 2010

Art. 34 alin. (1), art. 69 alin. (1) si art. 72 alin. (2)

Aprobarea măsurilor necesare pentru buna organizare si desfăsurare a alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor care se vor desfăsura în Circumscriptia electorală nr. 22 -judetul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 3

Guvernul

Prin hotărâre ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

6.

În termen de 24 de ore de la înfiintarea Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de

24 octombrie 2010 Art. 91 alin. (2)

Depunerea la Biroul Electoral Central a protocolului de constituire a aliantei electorale

Partidele politice, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale sau aliantele politice asociate la nivel national

În scris

7.

În termen de 24 de ore de la depunerea protocolului de constituire a aliantei electorale, cel mai târziu la data de

25 octombrie 2010

Art. 91 alin. (3)

Admiterea sau respingerea protocolului de constituire a aliantei electorale

Biroul Electoral Central

Prin decizie, pronuntată în sedintă publică

8.

În termen de 24 de ore de la pronuntarea deciziei de admitere sau respingere a protocolului, cel mai târziu la data de

26 octombrie 2010

Art. 91 alin. (4) si (5)

Contestarea la înalta Curte de Casatie si Justitie a deciziei Biroului Electoral Central de admitere sau, după caz, de respingere a protocolului de constituire a aliantei electorale

Orice persoană fizică ori juridică interesată sau, după caz, semnatarii protocolului

În scris


0

1

2

3

4

9.

În termen de 24 de ore de la înregistrarea contestatiei, cel mai târziu la data de

27 octombrie 2010

Art. 91 alin. (6)

Pronuntarea asupra contestatiilor împotriva deciziei Biroului Electoral Central de admitere sau, după caz, de respingere a protocolului de constituire a aliantei electorale

Înalta Curte de Casatie si Justitie

Prin hotărâre definitivă si irevocabilă

10.

Cu cel putin 24 de ore înainte de tragerea la sorti, cel mai târziu la data de

30 octombrie 2010

Art. 16 alin. (2)

Aducerea la cunostinta publică a datei sedintei în care se va efectua tragerea la sorti a judecătorilor în Biroul Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara

Presedintele Tribunalului Hunedoara

Prin publicare în presă

11.

În termen de 11 zile de la începerea perioadei electorale, cel mai târziu la data de

31 octombrie 2010

Art. 16 alin. (2) si (11)

Desemnarea judecătorilor în Biroul Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara

Presedintele Tribunalului Hunedoara

În sedintă publică, prin tragere la sorti, pe functii, dintre judecătorii în exercitiu ai Tribunalului Hunedoara

12.

În termen de 24 de ore de la data desemnării judecătorilor în Biroul Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara, cel mai târziu la data de

1 noiembrie 2010

Art. 16 alin. (2)

Alegerea presedintelui Biroului Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara si a loctiitorului acestuia

Judecătorii din cadrul Biroului Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara

Prin vot secret

13.

În termen de 24 de ore de la data desemnării judecătorilor în Biroul Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara, cel mai târziu la data de

1 noiembrie 2010

Art. 16 alin. (4)

Desemnarea reprezentantului Autoritătii Electorale Permanente în Biroul Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara

Autoritatea Electorală Permanentă

Prin hotărâre

14.

În termen de 24 de ore de la expirarea termenului de constituire a Biroului Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara, cel mai târziu la data de

2 noiembrie 2010

Art. 21 alin. (1)

Formularea de contestatii asupra modului de formare si componentei Biroului Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri, precum si candidatii independenti

În scris

15.

În cel mult 24 de ore de la constituirea biroului electoral de circumscriptie 2 noiembrie 2010

Art. 261

Comunicarea către Biroul Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara a numărului minim de semnături necesar pentru sustinerea candidaturilor independente

Structura teritorială a Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

În scris

16.

În termen de 24 de ore de la constituirea Biroului Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara, cel mai târziu la data de

2 noiembrie 2010

Art. 17 alin. (1)lit. k)

Aducerea la cunostinta publică a numărului de alegători înscrisi în listele electorale permanente ale Colegiului uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 3

Biroul Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara

Prin orice mijloc de comunicare


0

1

2

3

4

17.

În termen de cel mult 24 de ore de la înregistrare, cel mai târziu la data de

3 noiembrie 2010

Art. 21 alin. (2)

Solutionarea contestatiilor asupra modului de formare si componentei Biroului Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara

Biroul Electoral Central

Prin decizie definitivă

18.

În termen de 15 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de

4 noiembrie 2010

Art. 18 alin. (2) si (5)

Modificarea delimitării sectiilor de votare, cuprinsă în Registrul sectiilor de votare, dacă situatia o impune

Primarii, împreună cu prefectul judetului Hunedoara si seful structurii teritoriale a Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date

Prin dispozitie

19.

În termen de 15 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de

4 noiembrie 2010

Art. 18 alin. (3) si (5)

Modificarea numerotării sectiilor de votare, cuprinsă în Registrul sectiilor de votare, dacă situatia o impune

Prefectul judetului Hunedoara

Prin ordin

20.

În termen de 15 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de

4 noiembrie 2010

Art. 9 alin. (3)

Prezentarea la Biroul Electoral Central a listei de membri cuprinzând un număr de cel putin 15% din numărul total al cetătenilor care, la ultimul recensământ, s-au declarat ca apartinând minoritătii respective

Alte organizatii ale cetătenilor apartinând minoritătilor nationale definite potrivit art. 2 pct. 29 din Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare, legai constituite, care sunt de utilitate publică

În scris

21.

Cu cel putin 30 de zile înainte de ziua alegerilor, cel mai târziu la data de

5 noiembrie 2010

Art. 35 alin. (1)si(2)

Stabilirea semnelor electorale si comunicarea acestora la Biroul Electoral Central

Partidele politice, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantele politice si aliantele electorale care participă la alegeri

În scris

22.

În termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 35 alin. (1), cel mai târziu la data de

6 noiembrie 2010

Art. 35 alin. (6)

Formularea de contestatii privind înregistrarea semnelor electorale

Orice persoană

În scris

23.

În cel mult o zi de la înregistrarea contestatiei, cel mai târziu la data de

7 noiembrie 2010

Art. 35 alin. (6)

Solutionarea contestatiei privind înregistrarea semnelor electorale

Tribunalul Bucuresti

Prin hotărâre definitivă

24.

În cel mult 24 de ore de la pronuntare, cel mai târziu la data de

8 noiembrie 2010

Art. 35 alin. (6)

Comunicarea către părti si Biroul Electoral Central a hotărârii prin care a fost solutionată contestatia privind înregistrarea semnelor electorale

Tribunalul Bucuresti

În scris

25.

A doua zi după expirarea termenului prevăzut la art. 35 alin. (1) sau, după caz, a termenului prevăzut la art. 35 alin. (6) teza finală

6 noiembrie 2010 sau, după caz,

9 noiembrie 2010

Art. 35 alin. (8)

Aducerea la cunostinta publică a semnelor electorale

Biroul Electoral Central

Prin publicare pe pagina proprie de internet si în Monitorul Oficial al României, Partea I


0

1

2

3

4

26.

Cel mai târziu cu 23 de zile înaintea zilei alegerilor, termen-limită

12 noiembrie 2010

Art. 26 alin. (6) si art. 73 alin. (2)

Întocmirea si comunicarea către primari a listelor electorale permanente Punerea listelor electorale permanente la dispozitia alegătorilor spre consultare

Structura teritorială a Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date Primarii

 

27.

După consultarea listei electorale permanente

Art. 26 alin. (7)

Formularea de întâmpinări împotriva omisiunilor, a înscrierilor gresite sau a oricăror alte erori din listele electorale permanente

Alegătorii interesati

În scris

28.

În cel mult două zile de la înregistrarea întâmpinării

Art. 26 alin. (7)

Pronuntarea asupra întâmpinării împotriva omisiunilor, a înscrierilor gresite sau a oricăror alte erori din listele electorale permanente

Primarul

Prin dispozitie

29.

În termen de 3 zile de la comunicarea dispozitiei

Art. 26 alin. (8)

Formularea de contestatii împotriva dispozitiei primarului

Alegătorii interesati

În scris

30.

În cel mult două zile de la înregistrarea contestatiei

Art. 26 alin. (8)

Solutionarea contestatiei împotriva dispozitiei primarului

Judecătoria în a cărei rază teritorială domiciliază alegătorul

Prin hotărâre definitivă si irevocabilă

31.

Cel mai târziu cu 20 de zile înainte de data alegerilor, termen-limită

15 noiembrie 2010

Art. 29 alin. (3)

DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri si candidatii independenti

În scris, în 4 exemplare

32.

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, dar până la începerea campaniei electorale

Art. 39 alin. (1)

Stabilirea si asigurarea locurilor speciale pentru afisajul electoral

Primarii

Prin dispozitii ce se afisează la sediul primăriilor

33.

În termen de 24 de ore de la înregistrarea fiecărei candidaturi, cel mai târziu la data de

16 noiembrie 2010 Art. 31 alin. (3)

Afisarea propunerilor de candidatură

Biroul Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara

Prin afisare la sediul biroului, într-un loc vizibil

34.

În termen de 24 de ore de la depunerea candidaturii, cel mai târziu la data de

16 noiembrie 2010

Art. 32 alin. (1) si (2)

Acceptarea sau respingerea candidaturii

Biroul Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara

Prin decizie, ce se afisează Se întocmesc procese-verbale din care rezultă data si ora

afisării

35.

În termen de cel mult 24 de ore de la restituire, cel mai târziu la data de

16 noiembrie 2010

Art. 31 alin. (2)

Înregistrarea unuia dintre exemplarele propunerii de candidatură restituite de Biroul Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara

Depunătorul

Prin depunere la Tribunalul Hunedoara

36.

În termen de 5 zile de la primirea listelor electorale permanente, cel mai târziu la data de

16 noiembrie 2010

Art. 73 alin. (3)

Punerea la dispozitia partidelor politice, a aliantelor politice si a aliantelor electorale, la cererea si pe cheltuiala acestora, a copiilor de pe listele electorale permanente

Primarii

 


0

1

2

3

4

37.

În termen de cel mult 24 de ore de la afisarea deciziei de acceptare a candidaturii, cel mai târziu la data de

17 noiembrie 2010

Art. 32 alin. (1)

Formularea de contestatii împotriva deciziei Biroului Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara de acceptare a unei candidaturi

Cetătenii cu drept de vot, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale

În scris

38.

În cel mult 24 de ore de la afisarea deciziei de respingere a candidaturii, cel mai târziu la data de

17 noiembrie 2010

Art. 32 alin. (2)

Formularea de contestatii împotriva deciziei Biroului Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara de respingere a unei candidaturi

Candidatul sau competitorii electorali care au propus candidatura respectivă

În scris

39.

În termen de 24 de ore de la înregistrarea contestatiei, cel mai târziu la data de

18 noiembrie 2010

Art. 32 alin. (5)

Solutionarea contestatiilor formulate împotriva deciziei Biroului Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara de admitere sau de respingere a candidaturii

Tribunalul Hunedoara

Prin hotărâre

40.

În termen de 24 de ore de la pronuntarea hotărârii Tribunalului Hunedoara, cel mai târziu la data de

19 noiembrie 2010

Art. 32 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii date în contestatie în cazul admiterii sau respingerii candidaturii

Cetătenii cu drept de vot, candidatii, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale

În scris

41.

Până la data rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu la data de

20 noiembrie 2010

Art. 35 alin. (81)

Comunicarea către prefectul judetului Hunedoara a semnelor electorale, în vederea imprimării lor pe buletinele de vot

Biroul Electoral Central

În scris

42.

În termen de 24 de ore de la înregistrarea recursului, cel mai târziu la data de

20 noiembrie 2010

Art. 32 alin. (6)

Solutionarea recursului declarat împotriva hotărârii pronuntate în solutionarea contestatiei privind admiterea sau respingerea candidaturii

Curtea de Apel Alba lulia

Prin hotărâre definitivă si irevocabilă

43.

Cu 15 zile înainte de ziua votării

20 noiembrie 2010

Art. 7 alin. (2)

ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE

 

 

44.

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugă termenele prevăzute la art. 32 alin. (1), (2), (5) si (6), cel mai târziu la data de

21 noiembrie 2010

Art. 33

CONSTATAREA RĂMÂNERII DEFINITIVE A CANDIDATURILOR

Biroul Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara

Proces-verbal Afisare la sediu a candidaturilor definitive

45.

Cu 24 de ore înainte de tragerea la sorti, cel mai târziu la data de 21 noiembrie 2010

Art. 34 alin. (3)

Aducerea la cunostinta publică a datei, locului si orei tragerii ia sorti în vederea stabilirii ordinii în care se tipăresc numele candidatilor pe buletinul de vot

Presedintele Biroului Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara

Prin afisare la sediul BirouluiElectoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara

46.

În termen de 24 de ore de la data rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu la data de

22 noiembrie 2010

Art. 16 alin (3)

Comunicarea către Biroul Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara a numelui si prenumelui reprezentantilor în Biroul Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara

Partidele politice parlamentare

În scris

 

0

1

2

3

4

47.

În termen de 24 de ore de la data rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu la data de

22 noiembrie 2010

Art. 17 alin. (1)lit. c)

Comunicarea către Biroul Electoral Central a partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale care au depus candidati, precum si a candidatilor independenti la nivelul Circumscriptiei electorale nr. 22 -judetul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 3.

Biroul Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara

În scris

48.

După primirea comunicării de la Biroul Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara, cel mai târziu la data de

22 noiembrie 2010

Art. 15 alin. (1)lit. e)

Centralizarea numărului de candidaturi definitive la nivelul Circumscriptiei electorale nr. 22 -judetul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 3

Biroul Electoral Central

 

49.

În termen de două zile de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de

22 noiembrie 2010

Art. 34 alin. (3)

Efectuarea tragerii la sorti în vederea stabilirii ordinii în care se tipăresc numele candidatilor pe buletinul de vot

Presedintele Biroului Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara, în prezenta câte unui reprezentant al fiecărui competitor electoral din respectiva circumscriptie

 

50.

Imediat după tragerea la sorti, cel mai târziu la data de 22 noiembrie 2010

Art. 34 alin. (3)

Formularea de contestatii privind rezultatul tragerii la sorti

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri si candidatii independenti

În scris

51.

De îndată după formularea contestatiei, cel mai târziu la data de

22 noiembrie 2010

Art. 34 alin. (3)

Solutionarea contestatiilor privind rezultatul tragerii la sorti

Biroul Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara

Prin decizie definitivă

52.

În termen de 24 de ore de la întocmirea situatiei centralizate, cel mai târziu la data de

23 noiembrie 2010 Art. 15 alin. (1)lit. e)

Comunicarea situatiei centralizate comisiei speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru atribuirea timpilor de antenă, precum si Societătii Române de Televiziune si Societătii Române de Radiodifuziune

Biroul Electoral Central

În scris

53.

În termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 16 alin. (3), cel mai târziu la data de

23 noiembrie 2010

Art. 16 alin. (5) si (11)

Completarea Biroului Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara cu reprezentantii partidelor politice parlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale dintre acestea care participă la alegeri

Presedintele Biroului Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara

Proces-verbal

54.

În cel mult 24 de ore de la completarea Biroului Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara, cel mai târziu la data de

24 noiembrie 2010

Art. 21 alin. (1)

Formularea de contestatii privind completarea Biroului Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara cu reprezentantii partidelor politice parlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale dintre acestea care participă la alegeri

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri, precum si candidatii independenti

În scris


0

1

2

3

4

55.

În termen de cel mult 24 de ore de la înregistrarea contestatiei, cel mai târziu la data de

25 noiembrie 2010

Art. 21 alin. (2)

Solutionarea contestatiei privind completarea Biroului Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara cu reprezentantii partidelor politice parlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale dintre acestea care participă la alegeri

Biroul Electoral Central

Prin decizie definitivă

56.

Cu 24 de ore înainte de tragerea la sorti

26 noiembrie 2010

Art. 19 alin. (2)

Anuntarea datei, orei si locului desfăsurării sedintei pentru tragerea la sorti a presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora

Presedintele Tribunalului Hunedoara

Prin publicare în presă

57.

Cu 8 zile înainte de ziua votării, cel mai târziu la data de 27 noiembrie 2010

Art. 19 alin. (2)

Desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare si a loctiitorului acestuia

Presedintele Tribunalului Hunedoara

Prin tragere la sorti, pe functii

58.

Cu cel putin 8 zile înaintea alegerilor, cel mai târziu la data de 27 noiembrie 2010 Art. 36 alin. (31)

Prezentarea machetei buletinului de vot membrilor Biroului Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara

Prefectul judetului Hunedoara

 

59.

Cel mai târziu la data de 27 noiembrie 2010

Art. 36 alin. (32)

Afisarea copiei machetei buletinului de vot

Presedintele Biroului Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara

Prin afisare la sediul Biroului Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara

60.

În termen de 24 de ore de la afisarea copiei machetei buletinului de vot, cel mai târziu la data de

28 noiembrie 2010

Art. 36 alin. (32)

Formularea de contestatii asupra machetei buletinului de vot

Persoanele interesate

În scris

61.

În cel mult 24 de ore de la desemnarea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora, cel mai târziu la data de

28 noiembrie 2010 Art. 21 alin. (1)

Formularea de contestatii privind desemnarea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri, precum si candidatii independenti

În scris

62.

În cel mult 24 de ore de la tragerea la sorti a presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora, cel mai târziu la data de

28 noiembrie 2010 Art. 19 alin. (7)

Comunicarea către Biroul Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara a listei persoanelor desemnate ca presedinti ai birourilor electorale ale sectiilor de votare si loctiitori ai acestora

Presedintele Tribunalului Hunedoara

În scris

63.

În termen de cel mult 24 de ore de la înregistrarea contestatiei, cel mai târziu la data de

29 noiembrie 2010

Art. 21 alin. (2)

Solutionarea contestatiei privind desemnarea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora

Biroul Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara

Prin decizie definitivă


0

1

2

3

4

64.

În cel mult o zi de la expirarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (7), cel mai târziu la data de

29 noiembrie 2010

Art. 19 alin. (8)

Comunicarea către Biroul Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara, în vederea completării birourilor electorale ale sectiilor de votare, a listei reprezentantilor partidelor politice, organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantelor politice si aliantelor electorale dintre acestea care participă la alegeri

Partidele politice, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantele politice si aliantele electorale dintre acestea care participă la alegeri

În scris, sub forma unui tabel

65.

În 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (8)

30 noiembrie 2010

Art. 19 alin. (9)

Completarea biroului electoral al sectiei de votare cu reprezentantii partidelor politice, organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantelor politice si aliantelor electorale ale acestora care participă la alegeri

Presedintele Biroului Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara

Proces-verbal

66.

Cu cel putin 5 zile înainte de data alegerilor, cel mai târziu la data de

30 noiembrie 2010

Art. 36 alin. (3)

Imprimarea buletinelor de vot Confectionarea stampilelor cu mentiunea “VOTAT”

Biroul Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara, prin intermediul prefectului judetului Hunedoara

Ministerul Administratiei si Internelor

 

67.

În cel mult 24 de ore de la completarea biroului electoral al sectiei de votare, cel mai târziu la data de

1 decembrie 2010

Art. 21 alin. (1)

Formularea de contestatii privind completarea biroului electoral al sectiei de votare cu reprezentantii partidelor politice, organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantelor politice, aliantelor electorale

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri, precum si candidatii independenti

În scris

68.

în o zi de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale ale sectiilor de votare, cel mai târziu la data de

1 decembrie 2010

Art. 19 alin. (11)

Comunicarea către primari a componentei birourilor electorale ale sectiilor de votare

Presedintele Biroului Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara, prin intermediul Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara

În scris

69.

În termen de cel mult 24 de ore de la înregistrarea contestatiei, cel mai târziu la data de

2 decembrie 2010

Art. 21 alin. (2)

Solutionarea contestatiei privind completarea biroului electoral al sectiei de votare cu reprezentantii partidelor politice, organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantelor politice, aliantelor electorale

Biroul Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara

Prin decizie definitivă

70.

Cu două zile înainte de data alegerilor

3 decembrie 2010

Art. 20 lit. a) si art. 73 alin. (4)

Punerea la dispozitia primarilor, în 3 exemplare, a copiilor de pe listele electorale permanente si transmiterea către birourile electorale ale sectiilor de votare a două exemplare ale copiei de pe lista electorală permanentă

Structura teritorială a Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, respectiv primarii

Procese-verbale

71.

Cu cel putin o zi înainte de data alegerilor, cel mai târziu la data de

4 decembrie 2010

Art. 36 alin. (4) si art. 41 alin. (4)

Distribuirea buletinelor de vot, respectiv a materialelor necesare birourilor electorale ale sectiilor de votare către presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare

Presedintele Biroului Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara, prin intermediul primarilor

Procese-verbale


0

1

2

3

4

72.

4 decembrie 2010, ora 7,00

Art. 7 alin. (2)

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

 

 

73.

Cu o zi înainte de alegeri

4 decembrie 2010

Art. 36 alin. (5)

Afisarea a două exemplare ale buletinelor de vot, vizate si anulate de presedintele Biroului Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara, la sediul judecătoriilor si al fiecărei sectii de votare

Biroul Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara

 

74.

În ajunul zilei alegerilor

4 decembrie 2010, ora 18,00

Art. 41 alin. (6) si (7)

Prezentarea presedintelui si a membrilor biroului electoral al sectiei de votare la sediul acesteia si luarea măsurilor pentru asigurarea ordinii si corectitudinii operatiunilor de votare si a pazei în jurul localului de vot

Presedintele si membrii biroului electoral al sectiei de votare

 

75.

În ziua alegerilor

5 decembrie 2010, ora 6,00

Art. 41 alin. (8)

Verificarea de către presedintele biroului electoral al sectiei de votare, în prezenta celorlalti membri, a existentei materialelor necesare votării (urne, liste electorale, buletine de vot, stampile, tusiere etc), închiderea si sigilarea urnelor prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare si aplicarea stampilei de control a sectiei de votare pe ultima pagină (albă) a buletinelor de vot

Presedintele si membrii biroului electoral al sectiei de votare

 

76.

5 decembrie 2010, ora 7,00

Art. 42 alin. (1)

ÎNCEPEREA VOTĂRII

 

 

77.

5 decembrie 2010, ora 21,00

Art. 42 alin. (1)

ÎNCHEIEREA VOTĂRII

 

 

78.

După încheierea votării Art. 45

Anularea buletinelor de vot rămase neîntrebuintate, numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale si întocmirea dosarelor cu rezultatele votării

Presedintele si membrii biroului electoral al sectiei de votare

Procese-verbale

79.

În cel mult 24 de ore de la încheierea votării, cel mai târziu la data de

6 decembrie 2010, ora 21,00

Art. 45 alin. (22)

Predarea către Biroul Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara a dosarului, sigilat si stampilat, cuprinzând rezultatul votării în sectia de votare, însotit de listele electorale utilizate la sectia de votare respectivă

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare însotit, la cerere, de reprezentantii partidelor politice, organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantelor politice, aliantelor electorale din biroul electoral al sectiei de votare, candidatii sau persoanele acreditate conform legii

Proces-verbal Transportul se face cu pază militară.

80.

În cel mult 24 de ore de la încheierea votării, cel mai târziu la data de

6 decembrie 2010, ora 21,00

Art. 15 alin. (3)

Formularea de cereri pentru anularea alegerilor pentru fraudă electorală

Competitorii electorali care au participat la alegeri

Cerere motivată, însotită de dovezile pe care se întemeiază, adresată Biroului Electoral Central

81.

În cel mult 24 de ore după primirea dosarelor de la birourile electorale ale sectiilor de votare, cel mai târziu la data de

7 decembrie 2010, ora 21,00

Art. 46 alin. (1), (2) si (3)

Centralizarea voturilor si constatarea rezultatelor alegerilor la nivelul Circumscriptiei electorale nr. 22 -judetul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 3

Biroul Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara

Proces-verbal

82.

După întocmirea procesului-verbal centralizator Art. 46 alin. (5)

Transmiterea la Biroul Electoral Central a două exemplare ale procesului-verbal, împreună cu întâmpinările si contestatiile

 

Dosar sigilat si semnat de membrii Biroului Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara Transportul se face cu pază militară.

83.

Până la data publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I Art. 15 alin. (3)

Solutionarea cererii de anulare a alegerilor la nivelul Circumscriptiei electorale nr. 22 -judetul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 3

Biroul Electoral Central

Prin decizie

84.

În termen util Art. 49 alin. (3)

Aducerea la cunostinta publică a rezultatului alegerilor

Biroul Electoral Central

Prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, si în presă

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calitătii activitătii de audit financiar si a altor activităti desfăsurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 169/2010

În temeiul:

- art. 6 alin. (3) si al art. 40 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind calitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 24 si 26 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din data de 22 septembrie 2010, hotărăste:

Art. I. - Procedurile pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calitătii activitătii de audit financiar si a altor activităti desfăsurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 169/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 6 septembrie 2010, se modifică după cum urmează:

1. Capitolul I se modifică si va avea următorul cuprins:

“I. Camera monitorizează, pe parcursul a 3 inspectii anuale, efectuate pe parcursul a 3 ani consecutivi, auditorii financiari care au obtinut la inspectia calitătii calificativele D, C si B, prin stabilirea de măsuri pentru remedierea neconformitătilor si aplicarea, după caz, de sanctiuni disciplinare, în următoarele conditii:

1. Constatarea modului de remediere a neconformitătilor retinute cu ocazia primei inspectii se face prin repetarea inspectiei, în cadrul celor 3 ani de monitorizare prevăzuti la art. 29 din Normele privind revizuirea calitătii activitătii de audit financiar si a altor activităti desfăsurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010.

2. Programarea repetării inspectiei se va face pe baza informatiilor privind data desfăsurării primei inspectii, potrivit procedurilor existente, respectiv transmiterea scrisorii de anuntare a inspectiei, primirea confirmării auditorului si includerea actiunii în programul de activitate. Cu aceeasi ocazie poate fi programată si inspectia de calitate asupra activitătii desfăsurate de auditorii financiari în perioada curentă, cu conditia alocării unui fond de timp rezonabil pentru constatarea modului de remediere a neconformitătilor retinute cu ocazia primei inspectii.

3. Desfăsurarea inspectiei de calitate se va efectua conform normelor si procedurilor Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), astfel:

a) obiectivele si foile de lucru constatate ca insuficient fundamentate cu ocazia primei inspectii vor fi reverificate, urmărindu-se modul în care auditorul financiar a remediat lipsurile constatate la inspectia anterioară;

b) răspunsul transmis în scris CAFR de către auditorii financiari asupra modului de aducere la îndeplinire a recomandărilor acesteia va fi evaluat sub aspectul realitătii pe baza datelor si informatiilor obtinute cu ocazia repetării inspectiei;

c) în ceea ce priveste stadiul măsurilor aplicate pentru remedierea neconformitătilor, precum si faptul dacă auditorii financiari au participat la cursurile suplimentare de pregătire profesională, se vor face precizările necesare în nota de inspectie.

4. În cazul auditorilor financiari care au obtinut calificativul D, potrivit art. 29 lit. A din Normele privind revizuirea calitătii activitătii de audit financiar si a altor activităti desfăsurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010, inspectia de calitate urmează a se repeta de două ori, la intervale de câte un an, “cheltuielile ocazionate urmând a fi suportate de auditorii financiari în cauză, în conformitate cu decontul de cheltuieli”. În baza decontului de cheltuieli, CAFR va factura valoarea cheltuielilor ocazionate de repetarea inspectiei.

5. Procedura prevăzută la pct. 3 se aplică si auditorilor financiari care au obtinut calificativul C, după a doua inspectie, în cadrul perioadei de monitorizare de 3 ani.”

2. Partea introductivă a capitolului II se modifică si va avea următorul cuprins:

“II. În functie de gradul de îndeplinire a obligatiilor restante si de eliminare a neconformitătilor, la propunerea echipelor de inspectie, Consiliul CAFR este în drept să ia următoarele măsuri:”.

3. La capitolul II punctul 2, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) participarea la cursuri suplimentare, organizate anual de CAFR, cu suportarea costurilor de către auditorii financiari;”.

Art. II. - Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 169/2010 privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calitătii activitătii de audit financiar si a altor activităti desfăsurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se articolelor o nouă numerotare.

Art. III. - Departamentele de specialitate din cadrul Camerei Auditorilor Financiari din România vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. IV. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 22 septembrie 2010.

Nr. 183.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2010

 

În baza dispozitiilor art. 5 si art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în aplicarea prevederilor art. 15, 16 si 17 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2010, ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii sunt următoarele:

- 1,63% pe an, pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;

- 1,03% pe an, pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;

- 0,59% pe an, pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2010.

Nr. 34.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.