MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 704/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 704        LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 21 octombrie 2010

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.080 din 16 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 96, art. 97 si art. 101 alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Decizia nr. 1.082 din 16 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Decizia nr. 1.090 din 21 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.031. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii

 

1.032. - Hotărâre privind rechemarea si numirea unui consul general

 

1.034. - Hotărâre pentru aprobarea finantării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

238. - Decizie pentru eliberarea domnului Constantin Dascălu, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

 

239. - Decizie privind numirea domnului Costin George în functia de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.568. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.520/2010 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distantă de către contribuabilii mari si mijlocii

 

2.600. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului 225 “Declaratie privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câstigul net anual impozabil pentru câstigurile obtinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise”

 

Rectificări la:

 - Decretul nr. 69/1996


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.080

din 16 septembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 96, art. 97 si art. 101 alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Marieta Safta - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 96, art. 97 si art. 101 alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Alexandru Marinescu în Dosarul nr. 9.945/325/2008 al Tribunalului Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că dispozitiile legale criticate nu încalcă prevederile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 20 ianuarie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 9.945/325/2008, Tribunalul Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 96, art. 97 si art. 101 alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Alexandru Marinescu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că instituirea unui regim sanctionator contraventional, cu consecinta posibilitătii aplicării, în mod cumulativ, de sanctiuni constând în puncte de amendă, suspendarea exercitării dreptului de a conduce, puncte de penalizare si măsuri tehnico-administrative constituie o restrângere excesivă a unor drepturi, în situatii care nu se încadrează în cele anume prevăzute de art. 53 alin. (1) din Constitutie. Se mai sustine că aceleasi texte determină o dublă incriminare, în sensul că “se dispune suspendarea permisului de circulatie pe o perioadă de 3 luni, precum si aplicarea punctelor de penalizare”.

Tribunalul Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările si completările ulterioare, cuprinse în art. 96, care reglementează sanctiunile contraventionale complementare, în art. 97 privind măsurile tehnico-administrative si în art. 101 alin. (3) lit. a), potrivit cărora: “Constituie contraventie si se sanctionează cu amenda prevăzută în clasa a lII-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile săvârsirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte:

a) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăsirea sau trecerea la culoarea rosie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.”

Dispozitiile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 53 - Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulată, Curtea constată următoarele:

I. Dispozitiile art. 96 alin. (6) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 au fost constatate ca fiind neconstitutionale prin Decizia nr. 661 din 4 iulie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 2 august 2007. Astfel fiind si având în vedere dispozitiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, potrivit cărora “Nu pot face obiectul exceptiei prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii Constitutionale”, în ceea ce priveste aceste dispozitii legale exceptia urmează să fie respinsă ca fiind inadmisibilă.

II. În ceea ce priveste dispozitiile art. 96 alin. (1)-(5), alin. (6) lit. a)-c) si alin. (7)-(8), precum si ale art. 97 si art. 101 alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, se constată că, în jurisprudenta sa, Curtea s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii acelorasi dispozitii legale, criticate fie distinct, fie împreună cu alte texte din acelasi act normativ, în raport de critici similare. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 822 din 22 iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 12 iulie 2010, Decizia nr. 280 din 18 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 1 aprilie 2010, si Decizia nr. 273 din 18 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 20 aprilie 2010, prin care Curtea a respins, pentru considerentele acolo retinute, exceptia de neconstitutionalitate invocată. Întrucât nu au intervenit elemente noi, cele statuate în jurisprudenta mentionată îsi păstrează valabilitatea.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 96 alin. (6) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Alexandru Marinescu în Dosarul nr. 9.945/325/2008 al Tribunalului Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ.

2. Respinge, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a art. 96 alin. (1)-(5), alin. (6) lit. a)-c), alin. (7)- (8), art. 97 si art. 101 alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar al aceleiasi instante.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 septembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.082

din 16 septembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Alin Constantin Ciobanu în Dosarul nr. 9.3l2/302/CV/2009 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 11 ianuarie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 9.312/302/CV/2009, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor “art. 118 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice”. Exceptia a fost ridicată de Alin Constantin Ciobanu într-o cauză privind solutionarea unui recurs formulat într-o actiune având ca obiect anularea unui proces-verbal de contraventie.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile de lege criticate, stabilind competenta teritorială a judecătoriei în a cărei rază teritorială a fost constatată fapta pentru judecarea plângerii împotriva procesului-verbal de contraventie, afectează liberul acces la justitie si egalitatea în drepturi si răstoarnă prezumtia de nevinovătie, deoarece obligă contestatorul care nu locuieste în raza acestei instante la cheltuieli cu deplasarea. Apreciază că instante egale în grad există si în raza domiciliului contestatorului, iar politia rutieră dispune de un aparat care presupune o structură identică în toate unitătile administrativ-teritoriale, astfel încât să nu fie împiedicat accesul la justitie al contestatorului. Arată că, în alte materii ce vizează actiuni în justitie împotriva statului sau institutiilor sale, legea prevede reguli de competentă teritorială alternativă, astfel că dispozitiile de lege examinate operează o discriminare sub acest aspect, precum si, pe de altă parte, între contestator si unitatea de politie rutieră din care face parte agentul constatator.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal apreciază că textul de lege criticat nu contravine prevederilor Constitutiei. Reglementarea competentei teritoriale a instantelor judecătoresti în cauzele având ca obiect plângerile contraventionale este menită să dea expresie garantiilor constitutionale pretins încălcate, prin asigurarea administrării, cu celeritate, a probelor strânse de lucrătorii politiei rutiere.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului


Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, potrivit mentiunilor din încheierea de sesizare si potrivit motivării scrise a autorului exceptiei, dispozitiile “art. 118 alin. (5)” din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006.

Fată de criticile de neconstitutionalitate formulate, Curtea constată că, în realitate, obiectul exceptiei îl constituie prevederile art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, modificate prin art. I pct. 57 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 Drivind circulatia De drumurile Dublice. Dublicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2007. Acest text de lege are următorul continut:

- Art. 118 alin. (1): “împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competentă a fost constatată fapta.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate consideră că textele de lege mentionate încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 - Egalitatea în drepturi, art. 21 -Accesul liber la justitie si ale art. 23 alin. (11) referitoare la prezumtia de nevinovătie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că s-a pronuntat asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, prin raportare la critici de neconstitutionalitate asemănătoare cu cele invocate în prezenta cauză, prin Decizia nr. 640 din 11 mai 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 31 mai 2010. Cu acel prilej, Curtea a statuat că reglementarea competentei teritoriale a instantelor judecătoresti în cauzele având ca obiect plângerile împotriva proceselor-verbale de contraventie prin care se constată încălcări ale dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 este menită să dea expresie garantiilor constitutionale, prin asigurarea administrării, cu celeritate, a probelor strânse de lucrătorii politiei rutiere.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, care să determine reconsiderarea acestei jurisprudente, cele statuate anterior de Curte sunt valabile si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Alin Constantin Ciobanu în Dosarul nr. 9.312/302/CV/2009 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 septembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.090

din 21 septembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Marieta Safta - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie invocată de Pompiliu Bota în Dosarul nr. 20.636/215/2008 al Tribunalului Dolj - Sectia contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.


Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că dispozitiile legale criticate nu încalcă prevederile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 29 ianuarie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 20.636/215/2008, Tribunalul Dolj - Sectia contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie invocată de Pompiliu Bota.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că normele criticate sunt neconstitutionale, deoarece nu prevăd, ca alternativă, si posibilitatea ca plângerea să poată fi depusă la instanta de judecată pe raza căreia domiciliază petentul.

Tribunalul Dolj - Sectia contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 este neîntemeiată, acest text “oferind garantiile cuprinse în Constitutia României”.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

În ceea ce priveste obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, acesta îl constituie, potrivit dispozitivului încheierii de sesizare, dispozitiile art. 118 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările si completările ulterioare. Din examinarea considerentelor încheierii de sesizare, precum si a concluziilor scrise depuse de autorul exceptiei la dosarul instantei de judecată, rezultă însă că obiect al exceptiei îl constituie numai alin. (1) al art. 118 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, potrivit căruia: “împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competentă a fost constatată fapta.”

Dispozitiile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 21 privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, cu raportare la art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si la art. 10 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că dispozitiile art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi prevederi din Constitutie si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale invocate si în prezenta cauză si fată de critici similare. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 586 din 20 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 19 iunie 2008, si Decizia nr. 528 din 9 aprilie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 20 mai 2009, prin care Curtea Constitutională a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor de lege criticate, pentru motivele acolo arătate. Întrucât nu au apărut elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie invocată de Pompiliu Bota în Dosarul nr. 20.636/215/2008 al Tribunalului Dolj - Sectia contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 21 septembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Marieta Safta


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 20 iulie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Activitătile de specialitate care decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se realizează de Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii, denumit în continuare Consiliu, entitate fără personalitate juridică, ce functionează pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului.”

2. La articolul 3, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (11)-(14), cu următorul cuprins:

“(11) Consiliul este format din specialisti din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, al autoritătilor de supraveghere a pietei produselor pentru constructii, al altor autorităti centrale cu responsabilităti în domeniul liberei circulatii a mărfurilor, precum si din cadrul unor asociatii profesionale si patronale, institutii de învătământ superior si institute de cercetare-dezvoltare în domeniul constructiilor, numiti prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului, în baza nominalizărilor transmise de conducerile autoritătilor/institutiilor mentionate.

(12) Secretariatul tehnic al Consiliului se asigură de către Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă «URBAN-INCERC» si functionează ca un compartiment distinct în cadrul acestuia.

(13) Organizarea si functionarea Consiliului se stabilesc prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului.

(14) Documentele directoare elaborate de Consiliu în temeiul prezentei hotărâri se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului.”

3. La articolul 40, după primul alineat se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

“(2) Eliberarea de certificate de conformitate, rapoarte de încercări sau agremente tehnice neconforme cu produsele pentru constructii si/sau cu actele normative în vigoare conduce, după caz, în functie de gravitatea faptelor si efectele acestora, la restrictionarea, suspendarea sau retragerea de către autoritatea competentă a desemnării/notificării/autorizării/ atestării organismelor care le-au eliberat.

(3) Neconformitătile prevăzute la alin. (2) se constată si se aduc la cunostinta autoritătilor competente de către organele de control pentru supravegherea pietei produselor pentru constructii prevăzute la art. 30 alin. (1).”

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 13 octombrie 2010.

Nr. 1.031.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind rechemarea si numirea unui consul general

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Domnul Cornel Alecse se recheamă din calitatea de consul general, sef al Consulatului General al României la Marsilia, Republica Franceză.

Art. 2. - Domnul Cornel Alecse îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.


Art. 3. - Începând cu data încheierii misiunii domnului Cornel Alecse, domnul loan Morar se numeste consul general, sef al Consulatului General al României la Marsilia, Republica Franceză.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 13 octombrie 2010.

Nr. 1.032.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea finantării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 13 alin. (1) lit. o) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se alocă din Fondul pentru mediu, în limita bugetului aprobat, suma de 100.000 mii lei, sub formă de finantare nerambursabilă, pentru lucrările de închidere a iazurilor de decantare aferente obiectivelor din sectorul minier, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Suma prevăzută la art. 1 se acordă beneficiarului Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri esalonat, după cum urmează: în anul 2010 - suma de 20.000 mii lei; în anul 2011 - suma de 59.950 mii lei si în anul 2012-suma de 20.050 mii lei.

(2) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri contractează proiectarea, executia, asistenta si consultanta de specialitate pentru lucrările prevăzute la art. 1.

(3) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri urmăreste si controlează realizarea lucrărilor si efectuează receptia acestora.

(4) Ministerul Mediului si Pădurilor are drept de control asupra realizării lucrărilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri beneficiază de finantarea din Fondul pentru mediu în baza contractului de finantare încheiat cu Administratia Fondului pentru Mediu.

Art. 4. - (1) Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute de prezenta hotărâre vor fi notificate autoritătii de concurentă de către ministerul de resort, iar ajutorul de stat va fi efectiv acordat numai după autorizarea acestuia de către autoritatea de concurentă.

(2) în cazul actelor administrative emise si a contractelor administrative încheiate fără respectarea obligatiei prevăzute la alin. (1), Consiliul Concurentei va solicita instantelor de judecată competente anularea acestora, precum si recuperarea/ rambursarea ajutoarelor de stat legale, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007.

Art. 5. - (1) Suma alocată din Fondul pentru mediu în vederea realizării lucrărilor prevăzute la art. 1 se decontează Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri esalonat, în baza cererilor de tragere, însotite de documentele justificative numai pentru cheltuielile prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Fondul pentru mediu alocă suma prevăzută la art. 2 alin. (1), în mai multe transe, numai dacă lucrările prevăzute în respectivele transe sunt finalizate si întrunesc conditiile de calitate, sigurantă si de protectie a mediului.

(3) Transa finală se alocă din Fondul pentru mediu numai dacă lucrările sunt finalizate si receptionate cu respectarea prevederilor legale în vigoare, sunt validate si asumate de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

(4) Destinatia Fondului pentru mediu nu poate fi modificată. Art. 6. -Amplasamentele iazurilor de decantare care fac obiectul prezentei hotărâri se valorifică ulterior, în conditiile legii, prin dezvoltarea de activităti alternative, cu exceptia activitătilor privind depozitarea deseurilor din industria minieră.

Art. 7. - Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri asigură si este responsabil de monitorizarea postînchidere a lucrărilor prevăzute la art. 1, pentru o perioadă de cel putin 30 de ani, în conditiile legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

 

Bucuresti, 13 octombrie 2010.

Nr. 1.034.


 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

obiectivelor si a sumelor alocate lucrărilor de închidere a unor iazuri de decantare din sectorul minier, finantate din Fondul pentru mediu

 

Nr. crt.

Obiectiv

Hotărârea Guvernului de aprobare

Data încetării activitătii

Cheltuieli totale conform documentatiilor tehnice

(decembrie 2009)

(lei)

din care:

Perioada de derulare a lucrărilor (grafice de executie)

Buget de stat

(lei)

Fond pentru mediu

(lei)

Demararea lucrărilor

Termen de finalizare

2010

2011

2012

1

Mina Baia Sprie - laz Tăutii de Sus, Maramures

Hotărârea Guvernului nr. 644/2007

2006

44.572.665

5.372.665

39.200.000

septembrie

-

iunie

2

Mina Certej - laz V. Miresului si V. Mealu, Hunedoara

Hotărârea Guvernului nr. 644/2007

2006

24.463.967

4.463.967

20.000.000

septembrie

-

octombrie

3

laz Tăusani, Caras-Severin

Hotărârea Guvernului nr. 644/2007

2006

9.550.638

1.890.638

7.660.000

septembrie

decembrie

-

4

Mina Dealu Negru Inferior - laz Dealu Negru si laz Pârâul Cailor, Suceava

Hotărârea Guvernului nr. 1.846/2004

2003

27.024.555

7.634.555

19.390.000

septembrie

-

octombrie

5

Mina Teliuc - iazurile nr. 1,2 si 3, Hunedoara

Hotărârea Guvernului nr. 1.008/2006

Hotărârea Guvernului nr. 644/2007 - anexa nr. 4

2005

18.211.064

4.461.064

13.750.000

-

februarie

decembrie

Total general pentru închidere iazuri de decantare din sectorul minier (lei)

 

123.822.889

23.822.889

100.000.000

 

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cheltuielilor finantate din Fondul pentru mediu

 

Mina Baia Sprie, Maramures - iaz Tăutii de Sus

Organizare de santier

Amenajare drum industrial de acces la depozit

Lucrări de desecare a cuvetei iazului

Refacerea liniilor de evacuare (sonde inverse)

Reprofilare taluz si dig de protectie

Desfiintarea iazului de avarii si a depozitului de la baza iazului

Rambleierea cuvetei si nivelarea platformei

Realizare de canale de gardă

Ecologizare platformă

Ecologizare taluz

Ecologizare perimetru iaz de avarii

Contingente

Mina Certej, Hunedoara - iaz Valea Miresului si iaz Valea Mealu

Organizare de santier

Sistem de tratare pasivă a apelor - iaz Valea Miresului

Lucrări pentru asigurarea stabilitătii în timp a iazului Valea Miresului

Lucrări de deviere a apelor - iaz Valea Mealu

Lucrări de reprofilare a paramentului aval - iaz Valea Mealu

Lucrări de ecologizare a iazului de avarii - iaz Valea Mealu

Drum de acces

Lucrări de impermeabilizare si ecologizare a iazului Valea Mealu

Contingente

laz Tăusani, Caras-Severin

Organizare de santier

Drum de acces si podete tubulare

Canal pereat pe taluzul iazului

Canal rapid pe taluzul iazului

Stabilizare taluz iaz

Ecologizare taluz iaz

Drum de acces pe plaja iazului

Canal pereat pe plaja iazului

Modelarea si nivelarea plajei iazului

Ecologizare iaz

Impermeabilizare iaz si sol vegetal

Contingente

Mina Dealu Negru Inferior, Suceava - iaz Dealu Negru si iaz Pârâul Cailor

Organizare de santier

Lucrări de reprofilare - iaz Dealu Negru

Santuri cu trepte de cădere - iaz Dealu Negru

Santuri din zidărie - iaz Dealu Negru

Zid de protectie la baza iazului Dealu Negru

Impermeabilizare platformă - iaz Dealu Negru

Impermeabilizare taluze - iaz Dealu Negru

Conductă de drenaj - iaz Dealu Negru

Canal cu trepte pe flancul stâng - iaz Dealu Negru

Ecologizare platformă - iaz Dealu Negru

Ecologizarea taluzelor - iaz Dealu Negru


Ecologizarea zonei amonte - iaz Dealu Negru

Lucrări pregătitoare pentru monitorizare - iaz Dealu Negru

Lucrări de reprofilare la taluze - iaz Pârâul Cailor

Lucrări de reprofilare la platformă - iaz Pârâul Cailor

Canale cu trepte de cădere - iaz Pârâul Cailor

Santuri pentru colectarea apelor pe taluze - iaz Pârâul Cailor

Lucrări de reamenajare la intrare în galeria hidrotehnică - iaz Pârâul Cailor

Lucrări de protectie la iesire din galeria hidrotehnică - iaz Pârâul Cailor

Lucrări de deviere ape - iaz Pârâul Cailor

Greble pentru retinere plutitori - iaz Pârâul Cailor

Canal cu conductă de drenaj pe platformă - iaz Pârâul Cailor

Canal cu conductă de drenaj pe taluze - iaz Pârâul Cailor

Prelungire canal cu trepte pe flancul drept - iaz Pârâul Cailor

Prelungire canal cu trepte pe flancul stâng - iaz Pârâul Cailor

Sant de pământ pe flancul stâng - iaz Pârâul Cailor

Impermeabilizare platformă - iaz Pârâul Cailor

Impermeabilizare taluze - iaz Pârâul Cailor

Contingente

Mina Teliuc, Hunedoara - iazurile nr. 1, 2 si 3

Organizare de santier

Lucrări de demolare, punere în sigurantă, reprofilare, modelare a iazurilor nr. 1,2 si 3

Lucrări de amenajare, impermeabilizare, asternere sol vegetal pe suprafata iazurilor nr. 1, 2 si 3

Lucrări de ecologizare prin revegetare si împădurire a iazurilor nr. 1, 2 si 3

Realizare canale de gardă mal la iazurile nr. 2 si 3

Lucrări de împrejmuire a perimetrului iazurilor nr. 1, 2 si 3

Contingente


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Constantin Dascălu, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

 

Având în vedere cererea de demisie a domnului Constantin Dascălu, înregistrată sub nr. 21.982 din 20 octombrie 2010,

în temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Constantin Dascălu se eliberează, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 21 octombrie 2010.

Nr. 238.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Costin George în functia de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 760/2003 privind organizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Costin George se numeste în functia de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 21 octombrie 2010.

Nr. 239.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.520/2010 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distantă de către contribuabilii mari si mijlocii

 

Având în vedere prevederile art. 83 si ale art. 228 alin. (21) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.520/2010 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distantă de către contribuabilii mari si mijlocii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 1 octombrie 2010, se modifică si se completează, după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Titularul unui certificat calificat poate fi desemnat/împuternicit pentru semnarea declaratiilor fiscale de către mai multi contribuabili.”

2. La articolul 2, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu următorul cuprins:

“(4) Cererea pentru utilizarea unui certificat calificat (formular 150), prevăzută la art. 7 alin. (2) din Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 858/2008, cu modificările si completările ulterioare, va fi însotită de următoarele documente:

- documentul de identitate al titularului certificatului calificat, în original si în copie;

- documentul, în original si în copie, care atestă calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului;

- documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaratiile fiscale pentru contribuabil. Acest document se depune în situatia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat.

(5) Documentele prevăzute la alin. (4) se depun de titularul certificatului calificat, pentru fiecare contribuabil reprezentat, la oricare unitate fiscală teritorială din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Pentru documentele prezentate în original si în copie organul fiscal va păstra copia documentelor, după verificarea conformitătii cu originalul.

(6) La primirea documentelor, organul fiscal procedează după cum urmează:

a) prelucrează cererea pentru utilizarea unui certificat calificat (formular 150) si verifică, în evidenta fiscală, datele de identificare a contribuabilului mentionate în cerere;

b) verifică dacă datele de identificare a titularului certificatului calificat, înscrise în documentul de identitate prezentat, corespund cu cele existente în registrul contribuabililor. În cazul constatării unor neconcordante între datele verificate, organul fiscal va efectua actualizarea datelor din registrul contribuabililor, potrivit documentului de identitate al titularului certificatului calificat.

(7) Unitatea fiscală teritorială organizează o evidentă separată care să asigure păstrarea, administrarea si utilizarea informatiilor din documentele primite conform alin. (4).”

Art. II. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de tehnologia informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, după caz, directiile de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 19 octombrie 2010.

Nr. 2.568.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului si continutului formularului 225 “Declaratie privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câstigul net anual impozabil pentru câstigurile obtinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise”

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, al prevederilor art. 66 alin. (5), (51), (61), art. 67 alin. (3) lit. a) si ale art. 83 alin. (21) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, al prevederilor art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare, precum si al prevederilor art. 228 alin. (2) si (21) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul si continutul formularului 225 “Declaratie privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câstigul net anual impozabil pentru câstigurile obtinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise”, cod M.FR - A.N.A.F 14.13.01.13/a.t.v., prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Formularul prevăzut la alin. (1) se completează si se depune conform instructiunilor prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Formularul prevăzut la alin. (1) se completează de către contribuabili pe baza informatiilor transmise de intermediari, societătile de administrare a investitiilor sau alti plătitori de venit, potrivit dispozitiilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Formularul prevăzut la alin. (1) se utilizează pentru declararea câstigurilor nete/pierderilor nete determinate la sfârsitul fiecărui trimestru si a impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câstigul net anual impozabil pentru câstigurile obtinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, începând cu data de 1 iulie 2010.

Art. 2. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare a formularului prevăzut la art. 1 alin. (1) sunt stabilite în anexa nr. 3.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de tehnologia informatiei, Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 20 octombrie 2010.

Nr. 2.600.


 

ANEXA Nr. V)

 

DECLARATIE

privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul

impozitului pe câstigul net anual impozabil pentru câstigurile obtinute

din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise

 

 


1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 225 “Declaratie privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câstigul net anual impozabil pentru câstigurile obtinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise”, cod M.F.P. -A.N.A.F. 14.13.01.13/a.t.v.

 

Declaratia se depune de persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câstiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise si au obligatia stabilirii trimestriale a câstigului net/pierderii nete, calculării si virării impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câstigul net anual impozabil, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Pentru anul fiscal 2010, stabilirea plătilor anticipate se efectuează pentru câstigurile realizate din tranzactii cu titluri de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, începând cu data de 1 iulie 2010.

Declaratia se completează de către contribuabili sau de către împuternicitii acestora, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citet si corect, datele prevăzute de formular.

Termen de depunere:

- trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărui trimestru;

- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaratia anterioară, prin completarea unei declaratii rectificative până la termenul prevăzut de lege, situatie în care se va înscrie “X” în căsuta special prevăzută în formular în acest scop.

Declaratia se completează în două exemplare:

- originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îsi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal competent, definit potrivit legii, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.

- copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Declaratia se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Declaratia se pune gratuit la dispozitia contribuabilului sau a împuternicitului acestuia.

Data depunerii declaratiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la postă, după caz.

Declaratia se completează de către contribuabili/împuterniciti pe baza informatiilor transmise de intermediari, societătile de administrare a investitiilor sau alti plătitori de venit, potrivit dispozitiilor Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Contribuabilii depun o singură declaratie, indiferent de numărul tranzactiilor efectuate sau de numărul intermediarilor/societătilor de administrare a investitiilor ori alti plătitori de venit prin intermediul cărora au fost realizate câstigurile din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise.

I. Date de identificare a contribuabilului

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agentia Natională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

II. Date privind stabilirea plătilor anticipate

La rândul 1 “Câstig cumulat, la sfârsitul perioadei de raportare” se înscrie suma reprezentând câstigurile înregistrate cumulat de la începutul anului până la sfârsitul trimestrului de raportare de la toti intermediarii, ca urmare a tranzactionării titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise.

La rândul 2 “Pierdere cumulată, la sfârsitul perioadei de raportare” se înscrie suma reprezentând pierderile înregistrate cumulat de la începutul anului până la sfârsitul trimestrului de raportare de la toti intermediarii, ca urmare a tranzactionării titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise.

La rândul 3 “Câstig net, la sfârsitul perioadei de raportare (rd. 1-rd. 2)” se înscrie suma reprezentând diferenta dintre câstigurile (rd. 1) si pierderile (rd. 2) înregistrate cumulat de la începutul anului până la sfârsitul trimestrului de raportare, ca urmare a tranzactionării titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise.

Se completează numai în situatia în care câstigurile sunt mai mari decât pierderile.

La rândul 4 “Pierdere netă, la sfârsitul perioadei de raportare (rd. 2-rd. 1)” se înscrie suma reprezentând diferenta dintre pierderile (rd. 2) si câstigurile (rd. 1), înregistrate cumulat de la începutul anului până la sfârsitul trimestrului de raportare, ca urmare a tranzactionării titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise.

Se completează numai în situatia în care pierderile sunt mai mari decât câstigurile.

atentie: Pentru anul 2010, la rândurile 1-4 se înscriu, după caz, sumele reprezentând câstigurile, pierderile, câstigul net sau pierderea netă înregistrate cumulat începând cu 1 iulie 2010 până la sfârsitul trimestrului de raportare, ca urmare a tranzactionării titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise.

La rândul 5 “Impozit datorat pe câstigul net cumulat de la începutul anului până la sfârsitul perioadei de raportare (rd. 3 x 16%)” se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozit de 16% asupra câstigului net, la sfârsitul perioadei de raportare la care se referă declaratia (rd. 3).

În situatia în care la sfârsitul trimestrului de raportare a rezultat pierdere netă din tranzactionarea titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, la rd. 5 se înscrie cifra “0”.

La rândul 6 “Impozit datorat pe câstigul net cumulat de la începutul anului până la sfârsitul perioadei de raportare precedente” se înscrie suma reprezentând impozitul datorat pe câstigul net cumulat de la începutul anului până la sfârsitul trimestrului anterior, respectiv se preia suma înscrisă la rd. 5 din declaratia depusă pentru perioada de raportare precedentă.

La rândul 7 “Impozit de plată (rd. 5-rd. 6)” se înscrie suma reprezentând diferenta dintre impozitul datorat pe câstigul net cumulat de la începutul anului până la sfârsitul perioadei de raportare (rd. 5) si impozitul datorat pe câstigul net cumulat de la începutul anului până la sfârsitul perioadei de raportare precedente (rd. 6).

Se completează numai în situatia în care impozitul datorat pe câstigul net cumulat de la începutul anului până la sfârsitul perioadei de raportare este mai mare decât impozitul datorat pe câstigul net cumulat de la începutul anului până la sfârsitul perioadei de raportare precedente.


La rândul 8 “Impozit de restituit (rd. 6-rd. 5)” se înscrie suma reprezentând diferenta dintre impozitul datorat pe câstigul net cumulat de la începutul anului până la sfârsitul perioadei de raportare precedente (rd. 6) si impozitul datorat pe câstigul net cumulat de la începutul anului până la sfârsitul perioadei de raportare (rd. 5).

Se completează numai în situatia în care impozitul datorat pe câstigul net cumulat de la începutul anului până la sfârsitul perioadei de raportare precedente este mai mare decât impozitul datorat pe câstigul net cumulat de la începutul anului până la sfârsitul perioadei de raportare.

III. Date de identificare a împuternicitului

Se completează numai în cazul în care obligatiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.

 

 

ANEXA Nr. 3

 

CARACTERISTICI

de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare a formularului 225 “Declaratie privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câstigul net anual impozabil pentru câstigurile obtinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise” cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.01.13/a.t.v.

 

1. Denumire: “Declaratie privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câstigul net anual impozabil pentru câstigurile obtinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise” (formular 225)

2. cod: M.F.P. -A.N.A.F. 14.13.01.13/a.t.v.

3. Format: A4/t1

4. U/M: seturi

5. Caracteristici de tipărire: se tipăreste pe o singură fată. Se poate utiliza si echipament informatic pentru completare si editare.

6. Se difuzează: gratuit

7. Se utilizează la: stabilirea plătilor anticipate si a câstigului net/pierderii nete trimestriale din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise.

8. Se întocmeste: în două exemplare de contribuabil sau de împuternicitul acestuia, după caz.

9. Circulă:         - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

- copia la contribuabil sau împuternicitul acestuia, după caz.

10. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

 

RECTIFICĂRI

 

La Decretul nr. 69/1996 privind conferirea medaliei “Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 si 105 bis din 23 mai 1996, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexă, în loc de: “Mihai E. Gheorghe”se va citi: “Mihai P. Gheorghe”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.