MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 716/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 716         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 28 octombrie 2010

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

815. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea Normelor privind implementarea si dezvoltarea sistemului de mentinere a competentelor profesionale pentru personalul cu responsabilităti în siguranta circulatiei si pentru alte categorii de personal care desfăsoară activităti specifice în operatiunile de transport pe căile ferate din România si pentru actualizarea Listei functiilor cu responsabilităti în siguranta circulatiei, care se formează-califică, perfectionează si verifică profesional periodic la CENAFER

 

2.465. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfăsurată de autoritătile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice] sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

11.334/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Vâlcea

 

11.335/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Brasov

 

11.336/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Cluj

 

11.337/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Bacău

 

11.338/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Dâmbovita

 

11.339/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Caras-Severin

 

11.355/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - sediul central, Bucuresti

 

11.356/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - sediul central, Bucuresti

 

11.357/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - sediul central

 

11.358/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - sediul central

 

11.508/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Sectorului 2

 

11.512/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - sediul central

 

11.514/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Sectorului 5


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind implementarea si dezvoltarea sistemului de mentinere a competentelor profesionale pentru personalul cu responsabilităti în siguranta circulatiei

si pentru alte categorii de personal care desfăsoară activităti specifice în operatiunile de transport pe căile ferate din România si pentru actualizarea Listei functiilor cu responsabilităti în siguranta circulatiei, care se formează-califică, perfectionează si verifică profesional periodic la CENAFER

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), ale art. 5 alin. (1) lit. m) si ale art. 6 din anexa nr. 2 “Regulament de organizare si functionare al Centrului National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER” la Hotărârea Guvernului nr. 1.663/2004 privind organizarea si functionarea Centrului National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind implementarea si dezvoltarea sistemului de mentinere a competentelor profesionale pentru personalul cu responsabilităti în siguranta circulatiei si pentru alte categorii de personal care desfăsoară activităti specifice în operatiunile de transport pe căile ferate din România, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Lista functiilor cu responsabilităti în siguranta circulatiei, care se formează-califică, perfectionează si verifică profesional periodic la CENAFER, prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.663/2004 privind organizarea si functionarea Centrului National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 din 26 octombrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se actualizează si se înlocuieste cu lista prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Respectarea cerintelor obligatorii de sigurantă feroviară pe căile ferate din România impune implementarea si dezvoltarea unui sistem de mentinere a competentelor profesionale pentru personalul care desfăsoară activităti specifice în operatiunile de transport pe căile ferate.

(2) Prin personal care desfăsoară activităti specifice în operatiunile de transport pe căile ferate din România, în sensul prezentului ordin, se întelege:

a) personal cu responsabilităti în siguranta circulatiei pe căile ferate;

b) alte categorii de personal care desfăsoară activităti specifice în operatiunile de transport pe căile ferate.

Art. 4. - Pentru alte categorii de personal care desfăsoară activităti specifice în operatiunile de transport pe căile ferate din România, operatorii economici vor elabora proceduri specifice proprii, bazate pe implementarea si dezvoltarea unui sistem de mentinere a competentelor profesionale pentru acest personal, aprobate de conducerea acestora si avizate de conducerile Centrului National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER si Autoritătii de Sigurantă Feroviară Române - ASFRdin cadrul Autoritătii Feroviare Române - AFER.

Art. 5. - (1) Centrul National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER, organism national specializat al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, este organismul de certificare a competentelor profesionale desemnat de autoritatea de stat pentru aplicarea prezentului ordin.

(2) Autoritatea de Sigurantă Feroviară Română din cadrul Autoritătii Feroviare Române - AFER este autoritatea competentă desemnată de autoritatea de stat pentru aplicarea prezentului ordin.

(3) Operatorii economici care desfăsoară operatiuni de transport feroviar, denumiti în continuare operatori economici, sunt:

a) administratorul/administratorii de infrastructură feroviară;

b) gestionarii de infrastructură feroviară neinteroperabilă;

c) operatorii de transport feroviar;

d) operatorii economici care detin, în proprietate, în leasing sau cu chirie, linii ferate industriale racordate la infrastructura feroviară publică si/sau la infrastructura feroviară privată deschisă circulatiei publice;

e) operatorii economici care detin, în proprietate sau cu chirie, vehicule feroviare care circulă pe infrastructura feroviară;

f) operatorii economici care desfăsoară activităti conexe si adiacente transportului feroviar.

Art. 6. - Activitătile prestate de organismul de certificare a competentelor profesionale desemnat de autoritatea de stat se efectuează pe bază de tarife aprobate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.

Art. 7. - Autoritatea competentă, organismul de certificare a competentelor profesionale si operatorii economici care desfăsoară operatiuni de transport feroviar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data de 31 decembrie 2010, Ordinul Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor nr. 1.789/1984 privind organizarea activitătii de perfectionare a pregătirii profesionale a oamenilor muncii din unitătile Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor si a autorizării si verificării periodice a cunostintelor personalului care participă la asigurarea efectuării transporturilor în conditii de deplină sigurantă, pentru domeniul feroviar, publicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, se abrogă, iar Dispozitia presedintelui Societătii Nationale a Căilor Ferate din România nr. 1/75/1996 privind organizarea activitătii de perfectionare a pregătirii profesionale, a verificării periodice si a autorizării personalului SNCFR, publicată în Foaia Oficială CFR nr. 1 din data de 7 iunie 1996, îsi încetează aplicabilitatea.

(3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexa nr. 2 “Metodologie de organizare si de derulare a programelor de verificare profesională periodică a personalului care efectuează activităti specifice desfăsurării transportului feroviar” la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.261/2005 privind aprobarea metodologiilor de organizare si de derulare a programelor de formare-calificare, perfectionare si verificare profesională periodică a personalului care efectuează activităti specifice desfăsurării transportului feroviar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 8 februarie 2006, se abrogă.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea Normelor privind implementarea si dezvoltarea sistemului de mentinere a competentelor profesionale pentru personalul cu responsabilităti în siguranta circulatiei si pentru alte categorii de personal care desfăsoară activităti specifice în operatiunile de transport pe căile ferate din România îsi încetează aplicabilitatea.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 12 octombrie 2010.

Nr. 815.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME

privind implementarea si dezvoltarea sistemului de mentinere a competentelor profesionale pentru personalul cu responsabilităti în siguranta circulatiei si pentru alte categorii de personal care desfăsoară activităti specifice în operatiunile de transport pe căile ferate din România Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

 

Cadrul european al calificărilor (EQF) este un cadru de referintă care facilitează învătarea pe tot parcursul vietii. În contextul Cadrului european al calificărilor se definesc următoarele:

- competenta profesională reprezintă capacitatea dovedită de a utiliza cunostinte, abilităti si capacităti personale, sociale si/sau metodologice în situatii de muncă ori de studiu;

- cunostintele reprezintă rezultatul asimilării de informatii prin învătare. Acestea sunt ansamblul de fapte, principii, teorii si practici legate de un anumit domeniu de muncă sau de studiu. Cunostintele sunt descrise ca teoretice si/sau faptice;

- abilitătile reprezintă capacitatea de a aplica si de a utiliza cunostinte pentru a duce la îndeplinire sarcini si pentru a rezolva probleme. Abilitătile sunt descrise ca fiind cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, intuitive si creative) sau practice (implicând dexteritate manuală si utilizarea de metode, materiale, unelte si instrumente).

 

ARTICOLUL 2

 

(1) Sistemul de mentinere a competentelor profesionale este element de bază al sistemului de management al sigurantei.

(2) Pentru mentinerea si dezvoltarea competentelor profesionale la un nivel calitativ ridicat si în scopul respectării cerintelor privind siguranta feroviară, se impune ca personalul cu responsabilităti în siguranta circulatiei, precum si alte categorii de personal care desfăsoară activităti specifice în operatiunile de transport pe căile ferate din România să fie cuprinse si integrate într-un sistem de mentinere a competentelor profesionale.

(3) Sistemul de mentinere a competentelor profesionale reprezintă cadrul minim necesar pentru realizarea obiectivelor sigurantei circulatiei pe căile ferate si cuprinde totalitatea programelor de formare profesională continuă din domeniul feroviar.

(4) Programele de formare profesională continuă din domeniul feroviar cuprind totalitatea activitătilor de pregătire teoretică, practică, autoinstruire si de evaluare în vederea realizării obiectivelor de mentinere si dezvoltare a competentelor profesionale specifice functiei.

(5) Programele de formare profesională continuă din domeniul feroviar se efectuează prin:

a) instruirea profesională realizată prin:

- instruirea profesională teoretică;

- instruirea practică de serviciu;

- autoinstruirea profesională continuă;

b) verificarea profesională periodică realizată prin evaluarea pentru confirmarea periodică a competentelor profesionale.

 

ARTICOLUL 3

 

Pentru personalul care desfăsoară activităti specifice în operatiunile de transport pe căile ferate din România, altul decât cel cu responsabilităti în siguranta circulatiei, operatorii economici vor elabora proceduri specifice proprii, bazate pe implementarea si dezvoltarea unui sistem de mentinere a competentelor profesionale.

 

CAPITOLUL I

Programe de formare profesională continuă din domeniul feroviar

 

ARTICOLUL 4

 

(1) Pentru a fi cuprins si integrat într-un sistem de mentinere a competentelor profesionale, personalul cu responsabilităti în siguranta circulatiei pe căile ferate din România trebuie să posede, conform functiei cu responsabilităti în siguranta circulatiei si tipurilor de material rulant sau tipurilor de instalatii de siguranta circulatiei, următoarele documente specifice, după caz:

a) certificat de calificare profesională, obtinut prin evaluarea competentelor profesionale dobândite în urma absolvirii programelor de calificare profesională într-o ocupatie specifică transportului feroviar;

b) certificat de absolvire, obtinut prin evaluarea competentelor profesionale dobândite în urma absolvirii programelor de specializare/perfectionare;

c) certificat de competente profesionale sau pentru confirmarea periodică a competentelor profesionale, obtinut prin evaluarea competentelor profesionale;

d) autorizatie pentru exercitarea functiei personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei;

e) autorizatie pentru manipularea unor tipuri de instalatii de sigurantă si/sau pentru efectuarea de activităti specifice altor functii cu responsabilităti în siguranta circulatiei;

f) permis de mecanic de locomotivă;

g) certificat complementar al mecanicului de locomotivă.

(2) Documentele mentionate la alin. (1) lit. a)-c) se eliberează de către organismul de certificare a competentelor profesionale.

(3) Documentele mentionate la alin. (1) lit. d)-f) se eliberează de autoritatea competentă.

(4) Documentele mentionate la alin. (1) lit. g) se eliberează de operatorii economici care desfăsoară operatiuni de transport feroviar.


 

ARTICOLUL 5

 

Operatorii economici care desfăsoară operatiuni de transport feroviar sunt obligati să utilizeze în efectuarea activitătilor privind siguranta circulatiei numai personal care face parte din sistemul de mentinere a competentelor profesionale în operatiunile de transport pe căile ferate din România.

 

ARTICOLUL 6

 

(1) Obtinerea documentelor mentionate la art. 4 alin. (1) determină includerea posesorului în programul de formare profesională continuă.

(2) Pentru personalul cu responsabilităti în siguranta circulatiei pe căile ferate care a întrerupt programul de formare profesională continuă mai mult de 12 luni consecutive se impune redobândirea valabilitătii documentelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d)-f) detinute de către acesta.

(3) Programul de formare profesională continuă din domeniul feroviar contine 3 moduri de abordare a cerintelor dezvoltării profesionale continue:

- abordarea bazată pe informatii din exterior, prin stabilirea unei anumite cantităti de elemente ce trebuie învătate, fiind considerate corespunzătoare pentru dezvoltarea si mentinerea competentei;

- abordarea bazată pe informatii din interior, potrivit căreia personalului care efectuează activităti specifice desfăsurării transportului feroviar i se cere să demonstreze, prin intermediul rezultatelor, că mentine si dezvoltă competentele profesionale;

- abordarea combinată, prin care se îmbină în mod efectiv si eficient informatiile primite prin cele două moduri de abordare de mai sus, se fixează cantitătile de elemente de învătat cerute si se măsoară rezultatele obtinute.

(4) Programele de formare profesională continuă din domeniul feroviar pentru personalul cu responsabilităti în siguranta circulatiei cuprind următoarele elemente si proceduri:

- elementele programelor de formare profesională continuă din domeniul feroviar:

a) mijloacele prin care se va asigura mentinerea competentelor;

b) dotările, echipamentele si materialele necesare;

c) programa de pregătire;

d) persoanele cu atributii de instruire teoretică si practică;

e) obiectivele programului de formare profesională continuă din domeniul feroviar - exprimate în competente profesionale, care urmează a fi mentinute, dezvoltate si confirmate periodic pentru fiecare persoană cu responsabilităti în siguranta circulatiei;

f) duratele de pregătire pentru realizarea obiectivelor propuse;

g) numărul minim si maxim de participanti pentru un ciclu sau o serie de pregătire;

- procedurile programelor de formare profesională continuă din domeniul feroviar:

a) procedura de efectuare a instruirii teoretice;

b) procedura de efectuare a instruirii practice de serviciu;

c) procedura de evaluare pentru confirmarea periodică a competentelor profesionale.

 

CAPITOLUL II

Elementele programului de formare profesională continuă din domeniul feroviar

 

ARTICOLUL 7

Mijloacele prin care se va asigura mentinerea competentelor

 

(1) Programul de formare profesională continuă din domeniul feroviar pentru personalul cu responsabilităti în siguranta circulatiei se derulează în centre de instruire feroviară ale operatorilor economici sau în centrele care apartin organismului de certificare a competentelor profesionale, denumite în continuare centre de instruire.

(2) Centrele de instruire urmăresc cresterea nivelului de pregătire profesională prin instruire în vederea mentinerii competentelor profesionale dobândite, precum si pentru dezvoltarea de noi competente în rândul personalului feroviar, folosind în acest scop cele mai moderne instrumente oferite de tehnologia informatiei.

 

ARTICOLUL 8

Dotările, echipamentele si materialele necesare

 

Centrele de instruire trebuie să detină următorul minim de dotări, echipamente si materialele necesare instruirii, după cum urmează:

- sală de clasă cu acces la spatii igienico-sanitare;

- tehnică didactică;

- material didactic;

- bibliotecă tehnică;

- tehnică audiovideo pentru instruire.

 

ARTICOLUL 9

Programa de pregătire

 

(1) Programul de formare profesională continuă din domeniul feroviar pentru personalul cu responsabilităti în siguranta circulatiei se organizează si se desfăsoară pe baza programei de pregătire.

(2) Programa de pregătire contine următoarele elemente componente: planurile-cadru, planuri specifice, planuri de lectie si programarea calendaristică a modulelor de instruire.

(3) Elaborarea planurilor-cadru se face de către organismul de certificare a competentelor profesionale împreună cu operatorii economici si vor fi avizate de autoritatea competentă. Calendarul întâlnirilor privind elaborarea planurilor-cadru va fi publicat pe site-ul web propriu al organismului de certificare a competentelor profesionale până la data de 1 octombrie a fiecărui an.

(4) Planurile-cadru se întocmesc în functie de specificul si complexitatea functiei si sunt elaborate până la data de 15 noiembrie a fiecărui an pentru anul de instruire următor.

(5) Organismul de certificare a competentelor profesionale, până în data de 15 noiembrie, va publica pe site-ul web propriu aceste planuri-cadru.

(6) Planurile specifice se întocmesc de către operatorii economici prin adaptarea prevederilor planurilor-cadru la conditiile concrete activitătii până la data de 15 decembrie a fiecărui an pentru anul următor de instruire. Planurile specifice contin module de instruire teoretică specifice fiecărei functii îndeplinite de către personalul cu responsabilităti în siguranta circulatiei pe căile ferate.

(7) Programarea calendaristică a modulelor de instruire teoretică se face de către fiecare centru de instruire. Aceasta se aduce la cunostinta personalului care urmează să fie instruit.

(8) Planurile de lectie se întocmesc de către persoanele cu atributii de instruire profesională teoretică înainte de data desfăsurării modulului de instruire teoretică respectiv, pe baza planului specific, si cuprind:

- functia;

- data si durata modulului de instruire teoretică;

- temele aferente modulului de instruire extrase din planul specific;

- testarea cunostintelor;

- teme suplimentare introduse ulterior întocmirii planului specific;

- analiza desfăsurării modulului de instruire si recomandări pentru studiu individual.

În planul de lectie se specifică:

- durata alocată;

- bibliografia aferentă;


- metodele de instruire utilizate;

- mijloacele si materialul didactic folosite;

- exemple de nereguli sau accidente si incidente feroviare în legătură cu continutul modulului.

 

ARTICOLUL 10

Persoanele cu atributii de instruire profesională teoretică si practică de serviciu

 

(1) Instruirea profesională teoretică si practică de serviciu a personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei se va face numai de către personal care detine certificat de absolvire a cursului de perfectionare “Metodologia instruirii adultului din domeniul feroviar” si care este atestat pentru instruirea personalului pe competentele profesionale specifice functiilor pe care urmează să le instruiască profesional.

(2) Personalul de instruire provine dintre salariatii cu experientă, cu o bună pregătire în domeniu, cu aptitudini psihopedagogice si care au absolvit cursul de perfectionare “Metodologia instruirii adultului din domeniul feroviar”, organizat de organismul de certificare a competentelor profesionale.

(3) Personalul prevăzut la alin. (1), încadrat de un operator economic, este obligat să se perfectioneze profesional la organismul de certificare a competentelor profesionale cel putin o dată la 2 ani. Operatorii economici transmit anual la organismul de certificare a competentelor profesionale necesarul de personal care urmează a fi perfectionat în acest sens.

 

ARTICOLUL 11

Obiectivele programului de formare profesională continuă din domeniul feroviar

 

(1) Obiectivele programului deformare profesională continuă din domeniul feroviar sunt crearea unui cadru comun de referintă pentru personalul cu responsabilităti în siguranta circulatiei si sunt exprimate în competente profesionale.

(2) Competentele profesionale ale personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei fac obiectul unui catalog specific, care include toate competentele functiilor personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei, stabilit si aprobat prin decizie a directorului general al organismului de certificare a competentelor profesionale, cu avizul autoritătii competente.

(3) în functie de dinamica dezvoltării, modernizării, infrastructurii de transport feroviar, precum si de cea a modificării reglementărilor, organismul de certificare a competentelor profesionale va elabora de fiecare dată un nou catalog specific al competentelor profesionale ale functiilor personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei.

(4) în anexa nr. 1.1 este prezentată structura de elaborare a competentelor profesionale pentru fiecare functie detinută de personalul cu responsabilităti în siguranta circulatiei.

 

ARTICOLUL 12

Duratele de pregătire pentru realizarea obiectivelor propuse, numărul minim si numărul maxim de participanti pentru un ciclu si o serie de pregătire

 

(1) Durata, numărul minim si numărul maxim de participanti pentru un ciclu sau o serie de pregătire, periodicitatea instruirii profesionale si a evaluării competentelor profesionale generale pentru realizarea obiectivelor propuse în cadrul programului de formare profesională continuă din domeniul feroviar, sunt stabilite în concordantă cu specificul si complexitatea functiei personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei, în conformitate cu anexa nr. 1.2.

(2) Prin procedurile proprii fiecare operator economic dispune asupra periodicitătii de derulare a modulelor de instruire teoretică - bilunar, lunar, la două luni, trimestrial, semestrial sau anual.

 

CAPITOLUL III

Procedurile programului de formare profesională continuă din domeniul feroviar

 

SECTIUNEA 1

Procedura de instruire profesională teoretică

 

ARTICOLUL 13

Organizarea instruirii profesionale teoretice

 

(1) Activitatea de instruire profesională teoretică a personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei se programează în tot cursul anului calendaristic.

(2) Instruirea profesională teoretică se desfăsoară institutionalizat - în centre de instruire, prin module de instruire teoretică, pe grupe pentru personalul din aceeasi functie sau functii cu activitate asemănătoare. Modul de cuprindere a personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei pe căile ferate la instruirea profesională teoretică este stabilit în planul-cadru.

(3) Programarea calendaristică a modulelor de instruire profesională teoretică trebuie să contină locul - centrul de instruire, data si temele de instruire, având la bază programa de pregătire. Aceasta se întocmeste de către personalul cu atributii de instruire cu respectarea duratei anuale de instruire profesională teoretică, specifică fiecărei functii a personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei pe căile ferate, prevăzută în anexa nr. 1.2.

 

ARTICOLUL 14

Desfăsurarea modulelor de instruire profesională teoretică

 

(1) Principalul mod de asimilare si aprofundare a cunostintelor teoretice este studiul individual. Acesta se efectuează de către fiecare participant la desfăsurarea modulelor de instruire pe baza recomandărilor date de personalul cu atributii de instruire privind titlul si continutul temei, precum si a materialului bibliografic necesar.

(2) Instruirea profesională teoretică institutionalizată este constituită în asa fel încât să abordeze mentinerea si dezvoltarea competentelor. În cadrul instruirii profesionale teoretice se desfăsoară obligatoriu, în ordinea prezentată, activitătile:

a) verificarea curentă si aprecierea cunostintelor din tematica modulului de instruire;

b) reîmprospătarea si aprofundarea unor probleme insuficient retinute de către participantii la desfăsurarea modulului de instruire;

c) prezentarea si dezbaterea temelor prevăzute în planul de lectie;

d) evaluarea curentă a nivelului de cunostinte si deprinderi corespunzătoare competentelor ce rezultă din tematica modulului de instruire;

e) analiza cauzelor neconformitătilor care au afectat cerintele obligatorii de sigurantă feroviară petrecute pe infrastructura feroviară natională si comunitară, prin utilizarea metodelor de instruire interactive de grup;

f) recomandări cu privire la studiul individual ce urmează a fi executat de către participantii la desfăsurarea modulului de instruire.

(3) Verificarea curentă si aprecierea cunostintelor teoretice a participantilor prezenti la desfăsurarea modulului de instruire se pot realiza prin conversatie, lucrare scrisă sau test-grilă.

(4) Reîmprospătarea si aprofundarea unor probleme insuficient retinute de către participantii la desfăsurarea modulului de instruire se realizează prin studiu individual.

(5) Prezentarea si dezbaterea temelor prevăzute în planul de lectie se organizează si se realizează prin metode utilizate în educatia adultilor, astfel:

- metode pasive de instruire:

- metode interogative;

- metode expozitive;


- metode active de instruire:

- metode simulative;

- metode demonstrative;

- metode interactive de grup;

- metode de instruire în sistem e-learning sau asistată de calculator.

(6) Evaluarea curentă a nivelului de cunostinte si deprinderi corespunzătoare unei competente profesionale, care rezultă din tematica de desfăsurare a modulului de instruire, se realizează pe parcursul activitătilor desfăsurate conform alin. (2) lit. a)-d), în cadrul desfăsurării modulului de instruire. Evaluarea nivelului de cunostinte corespunzătoare unei competente profesionale se defineste, sub formă de calificativ, astfel:

- calificativul A = competentă maximă;

- calificativul B = competentă medie;

- calificativul C = competentă minimă;

- calificativul D = competentă deficitară.

(7) Această evaluare se înscrie de către personalul cu atributii de instruire care a efectuat instruirea, pentru fiecare competentă în parte, în fisa individuală de instruire profesională teoretică a fiecărui participant la modulul de instruire, conform anexei nr. 1.3.

(8) Pentru personalul care a absentat de la modulul de instruire sau care în urma evaluării a fost apreciat cu D la una sau mai multe competente, se organizează module de instruire suplimentare ale căror durată si tematică sunt identice cu cele ale modulului de instruire la care a absentat sau a fost apreciat cu D. Aceste module de instruire suplimentare se organizează după o perioadă necesară desfăsurării unui studiu individual de către personalul implicat, dar nu mai mult de 10 zile.

(9) La desfăsurarea modulelor de instruire suplimentare poate participa si personalul care în urma evaluării a fost apreciat cu B sau C la una sau mai multe competente.

(10) Dacă si după modulul de instruire suplimentar există personal care în urma evaluării a fost apreciat cu D la una sau mai multe competente, acesta va fi retras din activitate până la redobândirea cunostintelor teoretice necesare ridicării nivelului competentei deficitare. Personalul în cauză se poate adresa organismului de certificare a competentelor profesionale în vederea reinstruirii si/sau evaluării competentei respective.

 

ARTICOLUL 15

 

(1) Instruirea profesională teoretică poate fi efectuată si prin alte metode de instruire moderne, respectiv instruirea în poligoane de instruire si/sau simulatoare.

(2) Instruirea în poligoane de instruire si/sau pe simulatoare oferă posibilitatea evaluării complexe si cuprinzătoare a riscurilor, fără presiunea timpului si a conditiilor din teren, pentru angajatii neexperimentati si poate să garanteze învătarea corectă a limitării ori eliminării acestora. Constientizarea riscurilor prezente la locul de muncă permite personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei să participe din plin la procesul de instruire, ceea ce are ca rezultat o eficacitate ridicată a instruirii.

(3) Instruirea în poligoane de instruire si/sau pe simulatoare oferă posibilitatea evaluării întregului personal, în cazul situatiilor-limită, deosebite sau foarte rar întâlnite în exploatare, dar deosebit de periculoase si/sau care duc la incidente sau accidente feroviare.

 

ARTICOLUL 16

 

(1) Simulatoarele si poligoanele de instruire, de diverse tipuri, trebuie să îndeplinească următoarele cerinte:

- realizează obiectivele stabilite pentru instruire si evaluare;

- simulează posibilitătile de functionare a instalatiilor de sigurantă a circulatiei la un nivel de realism fizic corespunzător obiectivelor de instruire si evaluare;

- asigură un realism comportamental suficient pentru a permite personalului instruit sau evaluat să îsi demonstreze priceperile si deprinderile corespunzătoare obiectivelor;

- dispune de o interfată care permite personalului instruit sau evaluat să interactioneze cu instalatia si cu mediul simulat;

- asigură un mediu de functionare controlat capabil să simuleze o varietate de conditii, în care se pot include situatii de urgentă, de risc sau neobisnuite, relevante pentru obiective stabilite;

- permite celui care face evaluarea să tină sub control, să monitorizeze si să înregistreze exercitiile în vederea evaluării efective a performantei personalului instruit.

(2) Personalul cu atributii de instruire, care efectuează formarea si instruirea personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei folosind un simulator, este necesar să îndeplinească conditiile de la art. 10 alin. (1) si, în plus, să stăpânească tehnicile de formare profesională si instruire care implică utilizarea simulatorului.

(3) Cerintele mentionate la alin. (2) trebuie certificate de către organismul de certificare a competentelor profesionale.

(4) Raportul de evaluare a instruirii în poligoane de instruire si/sau pe simulatoare este parte componentă a fisei de instruire profesională teoretică si se anexează la portofoliul individual al personalului evaluat.

Ponderea acestuia în evaluarea nivelului de cunostinte si deprinderi corespunzătoare unei competente profesionale se defineste prin manualul de exploatare al poligonului sau simulatorului, în functie de metodele utilizate în instruire, conform prevederilor art. 14 alin. (5).

 

SECTIUNEA a 2-a

Procedura de instruire practică de serviciu

 

ARTICOLUL 17

Organizarea si desfăsurarea instruirii practice de serviciu

 

(1) Instruirea practică de serviciu este o modalitate de instruire a personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei legată în mod nemijlocit de locul de muncă, cu eficientă imediată asupra nivelului de cunostinte si deprinderi necesare fiecărei competente profesionale dobândite.

(2) Scopul instruirii practice de serviciu este depistarea si eliminarea deprinderilor gresite de lucru, respectiv mentinerea si aprofundarea celor însusite corect, dezvoltarea abilitătilor, determinând, în final, obiectivele principale ale instruirii practice de serviciu.

(3) Obiectivele principale se referă la mentinerea, respectiv îmbunătătirea performantelor pentru realizarea cu eficientă a unor sarcini complexe si reprezintă:

- executarea corectă si completă a unei operatii;

- aplicarea metodelor si procedeelor de lucru;

- manevrarea de masini, utilaje, instalatii si dispozitive;

- aplicarea metodelor de interventie în caz de defectiune, functionare necorespunzătoare a instalatiilor, dispozitivelor, incendii, avarii, conform ghidurilor/manualelor de depanare sau procedurilor specifice.

(4) Programarea calendaristică de desfăsurare a instruirii practice de serviciu se întocmeste de către personalul cu atributii de instruire cu respectarea duratei si periodicitătii de instruire practică specifică fiecărei functii cu responsabilităti în siguranta circulatiei, prevăzută în anexa nr. 1.2.

 

ARTICOLUL 18

Desfăsurarea instruirii practice de serviciu

 

(1) Instruirea practică de serviciu a personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei se desfăsoară individual sau în grupe mici si constă în actiuni si operatii specifice, desfăsurate prin monitorizarea acestuia de către personalul cu atributii de instruire. Actiunile si operatiile desfăsurate de către personalul monitorizat sunt cele specifice proceselor tehnologice de lucru.

(2) Personalul cu atributii de instruire consemnează sub semnătură în documentele postului sau locului de muncă data, ora începerii/terminării instruirii practice de serviciu, precum si numele, prenumele personalului instruit.


(3) Pentru atingerea scopului si obiectivelor în cadrul instruirii practice de serviciu, personalul cu atributii de instruire desfăsoară în ordinea prezentată următoarele activităti:

- subliniază activitătile executate corect;

- solicită personalului monitorizat să evidentieze operatiile executate gresit si consecintele acestora în exploatare;

- evidentiază operatiile executate gresit, nearătate de salariat si consecintele lor;

- demonstrează în fata personalului monitorizat modul corect de executare a operatiilor;

- solicită personalului monitorizat să repete operatiile demonstrate de către personalul de instruire, până la însusirea modului corect de lucru.

(4) Evaluarea curentă a nivelului deprinderilor si abilitătilor necesare fiecărei competente profesionale în parte se realizează pe parcursul activitătilor desfăsurate conform alin. (3), prin acordare de calificative, astfel:

- calificativul A = competentă maximă;

- calificativul B = competentă medie;

- calificativul C = competentă minimă;

- calificativul D = competentă deficitară.

(5) Această evaluare se înscrie de către personalul cu atributii de instruire, care a efectuat monitorizarea, pentru fiecare competentă în parte, în fisa individuală de instruire practică de serviciu a personalului monitorizat, conform anexei nr. 1.4.

(6) în cazul personalului care, în urma evaluării la instruirea practică de serviciu, a fost apreciat cu C pentru una sau mai multe competente, personalul cu atributii de instruire organizează si desfăsoară cu prioritate module de instruire practică de serviciu suplimentare pentru personalul în cauză, insistând pe competentele deficitare.

(7) Aprecierea cu D în urma evaluării la instruirea practică de serviciu duce la pierderea valabilitătii documentelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c)-g), detinute de personalul în cauză, până la dobândirea abilitătilor practice specifice competentei profesionale respective.

 

SECTIUNEA a 3-a

Procedura de evaluare pentru confirmarea periodică a competentelor profesionale

 

ARTICOLUL 19

Scopul, derularea si finalizarea

 

(1) Evaluarea pentru confirmarea periodică a competentelor profesionale în cadrul programelor de formare profesională continuă din domeniul feroviar ale personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei urmăreste 3 obiective principale:

- scopul administrativ - îndeplinirea cerintelor referitoare la personalul cu responsabilităti în siguranta circulatiei privind calificarea, instruirea, autorizarea, mentinerea în functie;

- scopul motivational - identificarea nevoilor în instruirea si dezvoltarea personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei;

- scopul informational - informarea personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei privind rezultatele evaluării lor si căile posibile de îmbunătătire a acestor rezultate.

(2) Evaluarea trebuie concepută astfel încât să fie respectate principii fundamentale precum: validitate, credibilitate, corectitudine si impartialitate. Aceasta are un caracter complex, de continuitate, orientată pe îmbunătătirea performantelor, iar rezultatele evaluării trebuie să fie analizate cu acuratete si comunicate tuturor celor implicati.

(3) Derularea si finalizarea evaluării, pentru confirmarea periodică a competentelor profesionale ale personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei pe căile ferate, în conformitate cu anexa nr. 1,1, revin:

a) organismului de certificare a competentelor profesionale, pentru setul de competente profesionale generale, corespunzătoare functiei personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei pe căile ferate, identificat cu A, în coloana 0, din anexa nr. 1,1;

b) operatorilor economici, pentru seturile de competente profesionale specifice tipurilor de material rulant sau tipurilor de instalatii de siguranta circulatiei pe căile ferate, identificate cu B si C, în coloana 0, din anexa nr. 1.1.

(4) Derularea si finalizarea evaluării pentru confirmarea periodică a competentelor profesionale ale personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei al operatorilor economici care efectuează programul de formare profesională continuă din domeniul feroviar în centrele organismului de certificare a competentelor profesionale revin organismului de certificare a competentelor profesionale.

(5) îndeplinirea obiectivelor definite la alin. (1) presupune respectarea unor obligatii specifice atât de către operatorii economici, cât si de către organismul de certificare a competentelor profesionale.

 

ARTICOLUL 20

Organizare

 

(1) Planurile-cadru pentru confirmarea periodică a competentelor profesionale sunt cele de la art. 9 alin. (4).

(2) Operatorii economici sunt obligati să trimită până la data de 15 noiembrie a fiecărui an la organismul de certificare a competentelor profesionale solicitarea pentru evaluarea în vederea confirmării periodice a competentelor profesionale ale personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei, cu termenul de evaluare scadent, pentru anul următor.

(3) în baza solicitărilor primite, organismul de certificare a competentelor profesionale întocmeste programarea calendaristică a perioadelor de evaluare în vederea confirmării periodice a competentelor profesionale ale personalului respectiv.

(4) Programarea calendaristică a perioadelor de evaluare va fi publicată pe site-ul web propriu al organismului de certificare a competentelor profesionale până la data de 1 decembrie a fiecărui an.

(5) Periodicitatea evaluării pentru confirmarea periodică a competentelor profesionale este stabilită în coloana 6 din anexa nr. 1.2 si se calculează pentru fiecare persoană cu responsabilităti în siguranta circulatiei de la data începerii programului de formare profesionala continuă din domeniul feroviar, numai în conditiile parcurgerii complete a tuturor modulelor de instruire si a obtinerii de calificative A, B sau C la toate modulele de instruire.

(6) Toti operatorii economici au obligatia de a lua toate măsurile organizatorice pentru prezentarea personalului propriu cu responsabilităti în siguranta circulatiei, la data scadentă, în vederea sustinerii evaluării.

 

ARTICOLUL 21

Comisia de evaluare a competentelor profesionale generale corespunzătoare functiilor personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei

 

(1) Examenul de evaluare a nivelului cunostintelor teoretice si practice, necesare fiecărei competente profesionale generale, se desfăsoară în fata unei comisii de evaluare.

(2) Comisia de evaluare este constituită dintr-un reprezentant al organismului de certificare a competentelor profesionale si un reprezentant al operatorului economic.

(3) Organismul de certificare a competentelor profesionale îsi desemnează un reprezentant, atestat de către autoritatea competentă, care este presedintele comisiei de evaluare a competentelor profesionale.

(4) Operatorii economici îsi desemnează un reprezentant, atestat de către autoritatea competentă, pentru a participa ca membru în comisia de evaluare a competentelor profesionale. În cazul în care operatorii economici nu îsi desemnează un reprezentant în comisie, organismul de certificare a competentelor profesionale desemnează încă un membru în comisia de evaluare a competentelor profesionale.


(5) Comisia de evaluare privind nivelul de cunostinte necesar competentelor profesionale generale are următoarele atributii specifice:

a) verifică identitatea si documentele aferente dosarului individual al fiecărui participant;

b) nu permite accesul în sala de examen al candidatilor sau al altor persoane care prin comportamentul lor pot perturba evaluarea celorlalti participanti;

c) stabileste modul si subiectele de evaluare a nivelului de cunostinte necesare fiecărei competente profesionale;

d) nu permite participantilor să părăsească sala în timpul derulării evaluării decât dacă s-a finalizat evaluarea lor sau în cazuri de fortă majoră;

e) supraveghează modul de desfăsurare a evaluării;

f) evaluează nivelul cunostintelor necesare fiecărei competente profesionale, stabilind pentru fiecare competentă a fiecărui participant un calificativ;

g) întocmeste catalogul de evaluare care contine rezultatele evaluării nivelului de cunostinte aferent fiecărei competente profesionale.

 

ARTICOLUL 22

Comisia de evaluare a competentelor profesionale specifice tipurilor de material rulant sau tipurilor de instalatii de siguranta circulatiei

 

(1) Examenul de evaluare a nivelului de cunostinte necesare fiecărei competente profesionale specifice, tipurilor de material rulant sau tipurilor de instalatii de siguranta circulatiei se desfăsoară în fata unei comisii de evaluare.

(2) Comisia de evaluare a competentelor profesionale specifice tipurilor de material rulant sau tipurilor de instalatii de siguranta circulatiei este stabilită prin procedurile proprii operatorilor economici si ale organismului de certificare a competentelor profesionale.

(3) Operatorul economic sau organismul de certificare a competentelor profesionale, după caz, se asigură că evaluarea competentelor profesionale specifice tipurilor de material rulant ori tipurilor de instalatii de siguranta circulatiei este organizată în asa fel încât se evită aparitia oricărui conflict de interese.

(4) în acest sens, comisia de evaluare a competentelor profesionale specifice tipurilor de material rulant sau tipurilor de instalatii de siguranta circulatiei este constituită din personal de specialitate, atestat de către autoritatea competentă, altul decât cel care a participat la instruirea personalului evaluat.

 

ARTICOLUL 23

Derularea evaluării periodice a competentelor profesionale generale corespunzătoare functiilor personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei

 

(1) Evaluarea periodică a competentelor profesionale generale corespunzătoare functiilor personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei se face în cadrul comisiei si se efectuează la nivelul următoarelor situatii:

- performanta în timpul instruirii profesionale teoretice;

- performanta la locul de muncă în timpul instruirii practice de serviciu;

- performanta în timpul evaluării periodice a competentelor profesionale.

(2) Aprecierea performantei în timpul instruirii profesionale teoretice, precum si la locul de muncă în timpul instruirii practice de serviciu se face, pentru personalul cu termenul de evaluare scadent, prin prezentarea de către reprezentantul operatorului economic a fiselor individuale de instruire profesională teoretică si practică corespunzătoare perioadei ce a trecut de la ultima evaluare a competentelor profesionale generale corespunzătoare functiilor personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei.

(3) Aprecierea performantei, în timpul evaluării periodice a competentelor profesionale generale, corespunzătoare functiilor personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei, se face prin sustinerea unei evaluări a nivelului cunostintelor necesare fiecărei competente profesionale.

 

ARTICOLUL 24

 

(1) Reprezentantul desemnat al operatorilor economici prezintă portofoliile individuale ale personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei care urmează a fi evaluat la centrul care apartine organismului de certificare a competentelor profesionale.

(2) Portofoliul individual al personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei este întocmit si detinut de către personalul de instruire al operatorilor economici.

(3) Portofoliul individual contine:

- documentele specifice prevăzute la art. 4 alin. (1), în copie;

- fisa individuală de instruire profesională teoretică corespunzătoare perioadei ce a trecut de la ultima evaluare a competentelor profesionale;

- fisa de instruire practică de serviciu corespunzătoare perioadei ce a trecut de la ultima evaluare a competentelor profesionale.

(4) înainte de începerea evaluării, comisia de evaluare verifică portofoliile individuale si îndeplinirea conditiilor de participare la evaluare pentru fiecare participant. După verificare, portofoliile individuale se returnează reprezentantului desemnat al operatorilor economici.

(5) Comisia de evaluare stabileste metoda prin care se va realiza evaluarea pentru certificarea competentelor profesionale generale, corespunzătoare functiilor^ personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei. În acest context, se recomandă ca testele de evaluare să fie de tipul:

- teste cu alegere multiplă sau cu răspuns selectat;

- teste folosind “metoda perechilor”;

- rezolvarea de probleme - situatii-problemă.

(6) Documentele prevăzute la alin. (3) pot fi prezentate si în format electronic-securizat de către reprezentantul desemnat al operatorului economic.

(7) Structura, continutul si baremul testelor pentru evaluarea nivelului cunostintelor necesare competentelor profesionale se stabilesc de către organismul de certificare a competentelor profesionale, prin procedură proprie, aprobată prin decizie a directorului general.

 

ARTICOLUL 25

Înregistrarea rezultatelor evaluării

 

(1) Evaluarea nivelului de cunostinte necesar fiecărei competente profesionale generale se realizează prin calificative acordate pentru fiecare competentă în parte, astfel:

- calificativ A = competentă maximă;

- calificativ B = competentă medie;

- calificativ C = competentă minimă;

- calificativ D = competentă deficitară.

(2) Calificativul obtinut pe fiecare competentă profesională generală în parte este cel stabilit de comun acord de către comisia de evaluare.

(3) Obtinerea în urma evaluării a unuia din calificativele A, B sau C, pentru fiecare competentă profesională generală în parte, reprezintă certificarea pentru confirmarea periodică a competentelor profesionale.

(4) Obtinerea calificativului D la una dintre competentele profesionale generale duce la necertificarea periodică a competentelor profesionale.

(5) Personalul cu responsabilităti în siguranta circulatiei care nu a obtinut certificarea periodică a competentelor profesionale generale poate solicita o nouă evaluare a competentelor deficitare. Programarea la o nouă evaluare se face la minimum 15 zile de la data desfăsurării evaluării anterioare.

(6) Personalul cu responsabilităti în siguranta circulatiei care nu a obtinut nici la a doua evaluare certificarea periodică a competentelor profesionale generale va fi programat la o nouă evaluare numai după efectuarea unui curs de instruire profesională teoretică, corespunzător functiei personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei, la organismul de certificare a competentelor profesionale, cu durata egală cu cea din coloana 2 din anexa nr. 1.2.

(7) Organismul de certificare a competentelor profesionale notifică autoritătii competente, în termen de 3 zile lucrătoare de la data evaluării, personalul care nu a obtinut certificarea periodică a competentelor profesionale.

(8) Documentele specifice, conform art. 4 alin. (1) lit. d), e), f), ale personalului care nu a obtinut certificarea periodică a competentelor profesionale, corespunzătoare functiilor personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei, se consideră suspendate si îsi încetează temporar valabilitatea în conformitate cu reglementările specifice în vigoare. Pe durata suspendării este interzisă utilizarea acestui personal în activităti cu responsabilităti în siguranta circulatiei.

 

ARTICOLUL 26

 

(1) Comisia de evaluare înregistrează rezultatele evaluării efectuate în Catalogul de evaluare a competentelor profesionale generale ale functiilor personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei pe căile ferate, denumit în continuare catalog de evaluare, pentru fiecare candidat, conform anexei nr. 1.5. Rezultatul evaluării va păstra caracterul de confidentialitate în conformitate cu legislatia în vigoare.

(2) După aprecierea nivelului de cunostinte profesionale generale si stabilirea rezultatului evaluării privind competentele profesionale generale, corespunzătoare functiilor personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei, comisia de evaluare completează catalogul de evaluare cu rezultatele evaluării competentelor profesionale generale, care contine, în principal, următoarele date:

a) locul si data (perioada) desfăsurării evaluării;

b) datele de identificare ale personalului, respectiv: numele si prenumele, codul numeric personal;

c) calificativele acordate competentelor profesionale;

d) componenta comisiei de evaluare.

(3) Catalogul de evaluare se întocmeste în două exemplare si se semnează de către comisia de evaluare.

 

ARTICOLUL 27

 

(1) în baza catalogului de evaluare, cu rezultatele evaluării competentelor profesionale generale, organismul de certificare a competentelor profesionale eliberează un certificat pentru confirmarea periodică a competentelor profesionale generale, corespunzătoare functiilor personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei, în conformitate cu anexa nr. 1.6. Certificatul pentru confirmarea competentelor profesionale generale este însotit de suplimentul descriptiv al competentelor profesionale ale personalului care a sustinut si promovat evaluarea.

(2) Certificatul pentru confirmarea competentelor profesionale generale este un document cu regim special si dă dreptul posesorului la efectuarea activitătilor cu responsabilităti în siguranta circulatiei specifice documentelor de la art. 4 alin. (1) lit. d)-g).

(3) Organismul de certificare a competentelor profesionale stabileste prin proceduri specifice modul de eliberare, evidentă si arhivare a certificatelor pentru confirmarea competentelor profesionale generale, corespunzătoare functiilor cu responsabilităti în siguranta circulatiei.

 

ARTICOLUL 28

Contestatii

 

(1) Contestatiile privind rezultatele examenului de evaluare se depun în scris la organismul de certificare a competentelor profesionale în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului evaluării.

(2) Solutionarea contestatiilor se va face în termen de maximum 5zile lucrătoare de la data primirii contestatiei, de către o comisie, având componenta nominalizată de directorul general al organismului de certificare a competentelor profesionale. Reprezentantii comisiei vor fi altii decât cei care au participat în comisia de evaluare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii

 

ARTICOLUL 29

 

(1) Procesele-verbale de verificare profesională periodică, emise de Centrul National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER, în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.261/2005 privind aprobarea metodologiilor de organizare si de derulare a programelor de formare-calificare, perfectionare si verificare profesională periodică a personalului care efectuează activităti specifice desfăsurării transportului feroviar, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, rămân valabile până la data eliberării certificatelor pentru confirmarea competentelor profesionale generale, corespunzătoare functiilor personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei, dacă nu îsi încetează definitiv valabilitatea pentru cazul prevăzut la art. 6 alin. (2) din prezentele norme.

(2) începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, verificările profesionale periodice, programate conform Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.261/2005, se suspendă.

(3) Operatorii economici sunt obligati să trimită până la data de 15 noiembrie 2010, la centrul organismului de certificare a competentelor profesionale, solicitarea pentru evaluarea în vederea confirmării periodice a competentelor profesionale generale, corespunzătoare functiilor personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei, pentru personalul propriu scadent pentru anii următori, după cum urmează:

a) pentru anul 2011, personalul ce a fost scadent la verificarea profesională periodică în anul 2010, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin;

b) pentru anul 2012, personalul ce a fost verificat profesional periodic în trimestrul I al anului 2010;

c) pentru anul 2013, personalul ce a fost verificat profesional periodic în trimestrele II si III ale anului 2010, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(4) După dobândirea certificatelor pentru confirmarea competentelor profesionale, generale, corespunzătoare functiilor cu responsabilităti în siguranta circulatiei, se respectă periodicitatea de evaluare a competentelor profesionale prevăzută în anexa nr. 1.2.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 30

 

Eliberarea certificatelor pentru confirmarea competentelor profesionale generale, corespunzătoare functiilor personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei, si a duplicatelor, precum si gestionarea acestora se asigură de către organismul de certificare a competentelor profesionale.

 

ARTICOLUL 31

 

(1) Expirarea si pierderea certificatelor pentru confirmarea competentelor profesionale generale, corespunzătoare functiilor personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei, se publică în publicatia oficială a organismului de certificare a competentelor profesionale.

(2) Certificatele pentru confirmarea competentelor profesionale generale, corespunzătoare functiilor personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei, pierdute se declară nule. La cererea operatorului economic sau, după caz, a persoanei fizice, organismul de certificare a competentelor profesionale poate elibera un duplicat.


 

ARTICOLUL 32

 

Organismul de certificare a competentelor profesionale arhivează documentele care au stat la baza eliberării certificatelor pentru confirmarea competentelor profesionale generale, corespunzătoare functiilor personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei.

 

ARTICOLUL 33

 

Catalogul specific, care include toate competentele functiilor personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei, este elaborat de către organismul de certificare a competentelor până la data de 30 noiembrie 2010.

 

ARTICOLUL 34

 

(1) Derularea evaluării periodice a competentelor profesionale specifice tipurilor de material rulant sau tipurilor de instalatii de siguranta circulatiei se face conform procedurilor proprii operatorilor economici si ale organismului de certificare a competentelor profesionale. Aceste proceduri trebuie să contină si să respecte principiile de evaluare prezentate în prezentele norme.

(2) Rezultatul evaluării periodice a competentelor profesionale specifice tipurilor de material rulant sau tipurilor de instalatii de siguranta circulatiei este consemnat, după caz, în documente specifice stabilite prin procedurile proprii operatorilor economici si ale organismului de certificare a competentelor profesionale.

(3) Personalul cu responsabilităti în siguranta circulatiei care pleacă de la un operator economic la alt operator economic are dreptul la o copie după documentul specific, stabilit prin proceduri, în care este consemnat rezultatul evaluării periodice a competentelor profesionale specifice tipurilor de material rulant sau tipurilor de instalatii de siguranta circulatiei.

 

ARTICOLUL 35

 

Personalul cu responsabilităti în siguranta circulatiei, cuprins si integrat într-un sistem de mentinere a competentelor profesionale, are drept de acces la propriile date cu caracter personal prelucrate de către Centrul National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER, la cerere.

 

ARTICOLUL 36

 

Anexele nr. 1.1-1.6 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1.1

la norme

 

STRUCTURA

de elaborare a competentelor profesionale pentru fiecare functie detinută de personalul cu responsabilităti în siguranta circulatiei

 

Set de competente

Functia personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei

Evaluare curentă IPT-IPS

Evaluare pentru confirmarea periodică a competentelor profesionale

0

1

2

3

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competente profesionale generale, corespunzătoare  functiilor cu responsabilităti în siguranta circulatiei

Competente generale comune tuturor calificărilor din domeniul feroviar

Personalul cu atributii de instruire

Organismul de certificare a competentelor profesionale

1.

2.

….

m.

Competente profesionale generale

pentru exercitarea functiei cu responsabilităti în siguranta feroviară

1.

2.

….

n.

Competente specifice perfectionării/specializării

Cunostinte lingvistice - în limba gestionarului infrastructurii

1.

2.

….

o.

Competente privind infrastructura

1.

2.

….

p.

B

Competente profesionale specifice tipurilor de material rulant sau tipurilor de instalatii de siguranta circulatiei

Competente privind tipurile de material rulant

Personalul cu atributii de instruire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatori economici sau organismul de certificare a competentelor profesionale

1.

2.

….

r.

C

Competente privind manipularea tipurilor de instalatii de siguranta circulatiei

1.

2.

….

s.

 

ANEXA Nr.1.2

la norme

 

Durata, numărul minim si numărul maxim de participanti pentru un ciclu sau o serie de pregătire, periodicitatea instruirii profesionale si a evaluării competentelor profesionale generale

 

Nr. crt.

Functia

Program de formare profesională continuă

Instruire profesională

Periodicitatea evaluării

competentelor

profesionale

IPT*

IPS

Durată (ore/an)

Număr minim - maxim de participanti

Ore - însotire/periodicitate

Număr maxim de participanti

0

1

2

3

4

5

6

1.

Acar

12

10-20

1 oră/3 luni

Program de lucru/tură de serviciu

5 ani

2.

Frânar

12

10-20

1 oră/3 luni

Program de lucru/tură de serviciu

5 ani

3.

Păzitor barieră

12

10-20

1 oră/3 luni

Program de lucru/tură de serviciu

5 ani

4.

Revizor ace

16

10-20

1 oră/3 luni

Program de lucru/tură de serviciu

4 ani

5.

Conductor tren

12

10-20

1 oră/3 luni

Partidă de tren

5 ani

6.

Sef tren

16

10-20

1 oră/3 luni

Partidă de tren

4 ani

7.

Manevrant vagoane

12

10-20

1 oră/3 luni

Partidă de manevră

5 ani

8.

Sef manevră

16

10-20

1 oră/3 luni

Partidă de manevră

4 ani

9.

Electromecanic SCB

24

10-20

2 ore/3 luni

Echipă de lucru/individual

3 ani

10.

Electromecanic IFTE - LC

24

10-20

2 ore/3 luni

Echipă de lucru/individual

3 ani

11.

Electromecanic TTR

24

10-20

2 ore/3 luni

Echipă de lucru/individual

3 ani

12.

Montator TTR

16

10-20

2 ore/3 luni

Echipă de lucru/individual

4 ani

13.

Montator IFTE - LC

16

10-20

2 ore/3 luni

Echipă de lucru/individual

4 ani

14.

Montator SCB

16

10-20

2 ore/3 luni

Echipă de lucru/individual

4 ani

15.

Magaziner1

16

10-20

1 oră/3 luni

Program de lucru/tură de serviciu

4 ani

16.

Impiegat de miscare2

24

10-20

1 oră/3 luni

Program de lucru/tură de serviciu

3 ani

17.

Sef statie trafic

Autoinstruire profesională continuă

-

-

-

3 ani

18.

Sef statie OTF

Autoinstruire profesională continuă

-

-

-

3 ani

19.

Operator circulatie3

24

10-20

1 oră/3 luni

Tură de serviciu

3 ani

20.

Dispecer energetic feroviar4

24

10-20

1 oră/3 luni

Tură de serviciu

3 ani

21.

Revizor tehnic vagoane

24

10-20

1 oră/3 luni

Program de lucru/tură de serviciu

3 ani

22.

Conducător tren ajutor

8

10-20

1 oră/3 luni

Individual

4 ani

 

0

1

2

3

4

5

6

23.

Conducător tren macara

8

10-20

1 oră/3 luni

Individual

4 ani

24.

Macaragiu tren interventie

8

10-20

1 oră/3 luni

Individual

5 ani

25.

Mecanic de locomotivă5

24

10-20

1 oră

însotire/3 luni

+ 40 ore/lună interpretare parametrii

instalatiilor de control viteză si vigilentă

Individual

3 ani

26.

Mecanic ajutor de locomotivă

16

10-20

1 oră însotire/ 4 luni

Individual

4 ani

27.

Sudor întretinere cale si aparate cale

16

10-20

1 oră/3 luni

Individual

4 ani

28.

Revizor cale si/sau puncte periculoase

12

10-20

1 oră/3 luni

Individual

5 ani

29.

Picher

Autoinstruire profesională continuă

-

-

-

3 ani

30.

Sef echipă întretinere lucrări artă

12

10-20

1 oră/3 luni

Individual

5 ani

31.

Sef echipă întretinere cale

12

10-20

1 oră/3 luni

Individual

5 ani

32.

Maistru lucrări artă

Autoinstruire profesională continuă

-

-

-

4 ani

33.

Maistru constructii, modernizări-reabilitări, reparare si întretinere linii

Autoinstruire profesională continuă

-

-

-

4 ani

34.

Maistru lucrări constructii, modernizări-reabilitări, reparare si întretinere lucrări artă

Autoinstruire profesională continuă

-

-

-

4 ani

35.

Maistru sudura căii

Autoinstruire profesională continuă

-

-

-

4 ani

36.

Sef district poduri

Autoinstruire profesională continuă

-

-

-

3 ani

37.

Sef district linii

Autoinstruire profesională continuă

-

-

-

3 ani

38.

Sef district exploatare utilaje

Autoinstruire profesională continuă

-

-

-

3 ani

39.

Sef district SCB

Autoinstruire profesională continuă

-

-

-

3 ani

40.

Sef district TTR

Autoinstruire profesională continuă

-

-

-

3 ani

41.

Sef district IFTE - LC

Autoinstruire profesională continuă

-

-

-

3 ani

42.

Responsabil SC - LFI

Autoinstruire profesională continuă

-

-

-

3 ani

43.

Responsabil SC - FF-L

Autoinstruire profesională continuă

-

-

-

3 ani

44.

Responsabil SC - FF-IFTE

Autoinstruire profesională continuă

-

-

-

3 ani

45.

Responsabil SC - FF-SCB

Autoinstruire profesională continuă

-

-

-

3 ani

46.

Responsabil SC - FF-TC

Autoinstruire profesională continuă

-

-

-

3 ani

 

* În cazul instruirii teoretice profesionale simultane a unui număr de două functii care provin din specialitate comună, numărul maxim de participanti se reduce la 16, iar în cazul instruirii teoretice profesionale simultane a unui număr de 3 functii care provin din specialitate comună, numărul maxim de participanti se reduce la 12.

Grupa de instruire teoretică este de minimum 10 persoane si este compusă din:

1 La pozitia magaziner este cuprinsă si functia magaziner tranzit si magaziner comercial.

2 La pozitia impiegat de miscare este cuprinsă si functia sef tură miscare, s La pozitia operator circulatie este cuprinsă si functia sef tură regulator.

4 La pozitia dispecer energetic feroviar este cuprinsă si functia dispecer energetic feroviar sef.

5 La pozitia mecanic de locomotivă sunt cuprinse si functiile mecanic drezină pantograf, mecanic masini grele cale si mecanic masini grele sudura căii.

 

ANEXA Nr.1.3

la norme

 

Denumirea operatorului economic...........................

Centrul de instruire...........................

 

FISA INDIVIDUALĂ DE INSTRUIRE PROFESIONALĂ TEORETICĂ

a dlui/dnei ........................... în functia de ........................... pe anul ......................

 

Competentele functiei

Aprecierea nivelului de cunostinte profesionale prin module de instruire profesională teoretică (IPT), instruire profesională

teoretică suplimentară (IPTS) si pe simulator/poligon

Data

Calificativul acordat la IPT

Data

Calificativul acordat la IPTS

Data

Calificativul acordat la simulator/poligon

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.

 

 

 

 

 

 

 

Instructor/Personalul cu atributii de instruire:

 

Numele si prenumele...........................

 

Semnătura...........................................

 

ANEXA Nr. 1.4

la norme

 

Denumirea operatorului economic Centrul de instruire...................

 

FISA INDIVIDUALĂ DE INSTRUIRE PRACTICĂ DE SERVICIU

a dlui/dnei...........................în functia de...........................pe anul..................,

 

Competentele functiei

Aprecierea nivelului de cunostinte profesionale prin module de instruire practică de serviciu (IPS) si instruire

practică de serviciu suplimentară (IPSS)

Data

Calificativul acordat la IPS

Data

Calificativul* acordat la IPSS

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.

 

 

 

 

 

*Se completează numai în cazul evaluării anterioare cu calificativul C.

 

Instructor/Personalul cu atributii de instruire:

Numele si prenumele...........................

Semnătura...........................


 

ANEXA Nr. 1.5
la norme

 

Organismul de certificare a competentelor profesionale

Centrul de instruire feroviară..........................................

Nr..................................................................

 

CATALOGUL DE EVALUARE

a competentelor profesionale generale ale functiilor cu responsabilităti în siguranta circulatiei

 

Data

 

 

Functia

 

 

Denumirea operatorului economic

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

CNP

Calificative acordate

Competenta 1

Competenta 2

Competenta 3

Competenta 4

…….

Competenta n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de evaluare

Presedinte: .................................

Membru: .....................................


 

ANEXA Nr. 1.6

la norme*)

 

CERTIFICAT

pentru confirmarea periodica a competentelor profesionale generale

 

Pagina 1

Pagina a 2-a


*) Anexa nr. 1.6 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

functiilor cu responsabilităti în siguranta circulatiei care se formează-califică, perfectionează si verifică profesional periodic la CENAFER

 

Nr. crt.

Functia (meseria)

1.

Acar

2.

Frânar

3.

Păzitor barieră

4.

Revizor ace

5.

Conductor tren

6.

Sef tren

7.

Manevrant vagoane

8.

Sef manevră

9.

Electromecanic SCB

10.

Electromecanic IFTE - LC

11.

Electromecanic TTR

12.

Montator TTR

13.

MontatorIFTE -LC

14.

Montator SCB

15.

Magaziner1

16.

Impiegat de miscare2

17.

Sef statie trafic

18.

Sef statie OTF

19.

Operator circulatie3

20.

Dispecer energetic feroviar4

21.

Revizor tehnic vagoane

22.

Conducător tren ajutor

23.

Conducător tren macara

24.

Macaragiu tren interventie

25.

Mecanic de locomotivă5

26.

Mecanic ajutor de locomotivă

27.

Sudor din activitatea de întretinere cale si aparate cale

28.

Revizor cale si/sau puncte periculoase

29.

Picher

30.

Sef echipă întretinere lucrări artă

31.

Sef echipă întretinere cale

32.

Maistru lucrări artă

33.

Maistru constructii, modernizări-reabilitări, reparare si întretinere linii

34.

Maistru lucrări constructii, modernizări-reabilitări, reparare si întretinere lucrări artă

35.

Maistru sudura căii

36.

Sef district poduri

37.

Sef district linii

38.

Sef district exploatare utilaje

39.

Sef district SCB

40.

Sef district TTR

41.

SefdistrictLC

42.

Responsabil SC - LFI

43.

Responsabil SC - FF-L

44.

Responsabil SC - FF-IFTE

45.

Responsabil SC - FF-SCB

46.

Responsabil SC - FF-TC


1 La pozitia magaziner este cuprinsă si functia magaziner tranzit si magaziner comercial.

2 La pozitia impiegat de miscare este cuprinsă si functia sef tură miscare.

3 La pozitia operator circulatie este cuprinsă si functia sef tură regulator.

4 La pozitia dispecer energetic feroviar este cuprinsă si functia dispecer energetic feroviar sef.

5 La pozitia mecanic de locomotivă sunt cuprinse si functiile mecanic drezina pantograf, mecanic masini grele cale si mecanic masini grele sudura căii.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfăsurată de autoritătile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

 

În temeiul prevederilor art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 7 alin. (3) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Procedura de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfăsurată de autoritătile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Pentru aplicarea procedurii de restituire prevăzute la alin. (1) urmează a fi utilizate formularele:

a) “Cerere de certificare/restituire a sumelor plătite în plus fată de obligatia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestatii care nu a mai fost efectuată”, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;

b) “Dispozitie de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăsurată de autoritătile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat”, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3;

c) “Înstiintare de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăsurată de autoritătile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat”, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4;

d) “Cerere de restituire a unor sume virate eronat la bugetul de stat”, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.

(3) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Structurile competente din cadrul Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, precum si organele fiscale subordonate acesteia vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 20 octombrie 2010.

Nr. 2.465.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURĂ DE RESTITUIRE

a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfăsurată de autoritătile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

 

1. Prezenta procedură reglementează modalitatea de restituire a sumelor încasate de autoritătile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, cu modificările si completările ulterioare, reprezentând sume plătite în plus fată de obligatia legală ori sume plătite în vederea realizării unei prestatii care nu a mai fost efectuată.

2. Sumele prevăzute la pct. 1 se restituie la cerere, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, persoanelor care au drept de restituire, potrivit legii, denumite în continuare solicitanti.

3. Pentru certificarea dreptului de restituire, solicitantii vor depune o cerere de certificare/restituire a sumelor plătite în plus fată de obligatia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestatii care nu a mai fost efectuată, la autoritatea sau institutia publică ce a încasat suma solicitată la restituire, după caz. În situatia în care, ca urmare a aplicării dispozitiilor Legii nr. 329/2009, cu modificările si completările ulterioare, autoritatea sau institutia publică a fost desfiintată sau comasată, cererea de certificare a dreptului la restituire se adresează autoritătii sau institutiei publice care a preluat activitatea acesteia.

4. Cererile de certificare/restituire reprezintă si cereri de restituire a sumelor plătite în plus fată de obligatia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestatii care nu a fost efectuată, după caz. În cererea de certificare/restituire solicitantul va preciza următoarele:

a) suma de restituit si natura acesteia;

b) codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea, în cazul în care nu se optează pentru restituirea sumei în numerar;

c) banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei;

d) datele de identificare ale organului fiscal în a cărui administrare se află acesta.

5. Cererile de certificare/restituire depuse la autoritătile ori institutiile publice vor fi verificate de către acestea sub aspectul realitătii si exactitătii celor solicitate, precum si al încadrării în termenul legal de prescriptie a dreptului de a cere compensarea sau restituirea sumelor în cauză.

6. În conformitate cu rezultatele verificărilor, autoritatea sau institutia publică va emite, în termen de 15 zile, o dispozitie de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăsurată de autoritătile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, denumită în continuare dispozitie de restituire.

7. Modelul cererii de certificare/restituire si modelul dispozitiei de restituire sunt prevăzute în anexele nr. 2 si 3 la ordin.

8. Prin dispozitia de restituire, aprobată de conducătorul autoritătii sau institutiei publice, se confirmă sumele plătite în plus fată de obligatia legală sau, după caz, faptul că prestatia pentru care s-a făcut plata nu a mai fost realizată. După aprobare, originalul formularelor prevăzute la pct. 4 si 6 se transmite, în termen de 3 zile, unitătii Trezoreriei Statului la care este arondată autoritatea sau institutia publică în cauză.

9. (1) Unitatea Trezoreriei Statului la care este arondată autoritatea sau institutia publică verifică datele înscrise în dispozitia de restituire si în cererea de certificare/restituire în ceea ce priveste existenta următoarelor elemente: numărul si data documentului prin care s-a plătit suma la bugetul de stat, suma plătită, organul fiscal competent în administrarea solicitantului.

(2) în cazul în care suma plătită de solicitant a fost virată la bugetul de stat centralizat cu alte sume încasate de autoritatea sau institutia publică, în dispozitia de restituire se va preciza documentul prin care a fost plătită suma care include si suma primită de la solicitant.

(3) în cazul în care suma pentru care se dispune restituirea a fost virată de solicitant anterior intrării în vigoare a Legii nr. 329/2009, cu modificările si completările ulterioare, si aceasta nu a fost virată la bugetul de stat, fiind utilizată de autoritatea sau institutia publică potrivit bugetului de venituri si cheltuieli, se va face această mentiune în dispozitia de restituire.

10. (1) Unitatea Trezoreriei Statului la care este arondată autoritatea sau institutia publică în cauză întocmeste, în termen de 3 zile de la primirea documentelor, ordinul de plată prin care dispune transferul în format electronic al sumelor din contul de venituri ale bugetului de stat la care autoritatea sau institutia publică a virat initial sumele respective în contul de venituri ale bugetului de stat 20.36.01.21 “Venituri ale bugetului de stat - Sume restituite aferente veniturilor încasate din activităti desfăsurate de autoritătile si institutiile publice reorganizate”, codificat cu codul de identificare fiscală al solicitantului, deschis la unitatea Trezoreriei Statului la care acesta este arondat.

(2) în cazul în care dispozitia de restituire nu cuprinde toate informatiile solicitate, aceasta se restituie autoritătii sau institutiei publice, împreună cu documentatia anexată, pentru corectare.

11. Odată cu întocmirea ordinului de plată pentru transferul sumelor în cauză, unitatea Trezoreriei Statului prevăzută la pct. 10 va transmite în sistem electronic unitătii Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul formularele prevăzute la pct. 4 si 6, scanate.

12. Unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul va transmite organului fiscal competent, în termen de două zile de la primire, formularul prevăzut la pct. 6, însotit de o copie a celui prevăzut la pct. 4, si va solicita acestuia informatii cu privire la existenta unor eventuale obligatii fiscale neachitate stabilite în sarcina solicitantului.

13. Organul fiscal competent va efectua verificarea documentatiei depuse si a datelor din evidenta analitică pe plătitori, sub aspectul identificării eventualelor obligatii fiscale înregistrate de către solicitanti.

14. În cazul în care se constată că solicitantul nu înregistrează obligatii fiscale restante, cererea de certificare/restituire însotită de dispozitia de restituire se transmit unitătii Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul, care va efectua restituirea sumelor certificate.

15. În cazul în care se constată existenta unor obligatii fiscale restante ale solicitantului, cererea de certificare/restituire, însotită de dispozitia de restituire, se înregistrează la organul fiscal competent, iar sumele solicitate se restituie numai după efectuarea compensării cu obligatiile bugetare existente în evidenta analitică pe plătitori, întocmindu-se în acest sens Nota privind compensarea obligatiilor fiscale - M.F.P. - A.N.A.F. cod 14.13.41.99.

16. Cererea de certificare/restituire va fi solutionată în termenul prevăzut la art. 70 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, calculat de la data înregistrării acesteia de către serviciul/compartimentul cu atributii în evidenta analitică pe plătitori sau de către unitatea Trezoreriei Statului care va efectua restituirea sumei certificate, după caz.

17. În cazul în care suma de restituit este mai mare decât suma reprezentând obligatiile fiscale restante ale solicitantului, organul fiscal competent efectuează compensarea până la concurenta acestor obligatii fiscale, iar diferenta rezultată o restituie acestuia.

18. Restituirea de sume se face cu întocmirea deciziei de restituire prevăzute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire si rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăsirea termenului legal, în 3 exemplare. În baza deciziei de restituire aprobate, organul fiscal competent va întocmi, în 3 exemplare, Nota privind restituirea/rambursarea unor sume - M.F.P. - A.N.A.F. cod 14.13.41.99/a.

19. Nota privind compensarea obligatiilor fiscale împreună cu nota privind restituirea/rambursarea unor sume, după caz, se transmit la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent, în scopul efectuării operatiunilor de compensare si de restituire.

20. Unitatea Trezoreriei Statului va efectua restituirea sumei rămase după efectuarea operatiunii de compensare, din contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la pct. 10.

21. În cazul solicitantilor persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se va efectua numai prin decontare bancară, în contul indicat prin cererea de certificare/restituire, iar în cazul solicitantilor persoane fizice, restituirea se va efectua fie în contul bancar indicat prin aceeasi modalitate de acestia, fie în numerar, pentru sume mai mici de 500 lei, la ghiseul unitătii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume.

22. În vederea efectuării restituirii în numerar, organul fiscal va transmite unitătii Trezoreriei Statului, cu cel putin 7 zile lucrătoare înaintea împlinirii termenului legal de solutionare a cererii de restituire, nota privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau nota privind restituirea/rambursarea unor sume, împreună cu “înstiintarea de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăsurată de autoritătile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat”, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

23. Programarea pe zile a solicitantilor pentru care restituirea se face în numerar se va efectua de către unitatea Trezoreriei Statului, cu încadrarea în termenul legal de solutionare. Data la care a fost programat solicitantul în vederea ridicării în numerar a sumei va fi înscrisă de către unitatea Trezoreriei Statului în înstiintarea de restituire.

24. Unitatea Trezoreriei Statului va transmite organului fiscal competent, în ziua imediat următoare avizării acestora, două exemplare ale înstiintării de restituire si ale notei de compensare, după caz.

25. Organul fiscal competent, prin compartimentul cu atributii de compensare/restituire, va transmite solicitantului un exemplar al înstiintării de restituire si al notei privind compensarea obligatiilor fiscale, după caz, cel târziu în ziua imediat următoare primirii acestor documente de la unitatea Trezoreriei Statului.

26. În situatia în care solicitantul nu se prezintă la ghiseul unitătii Trezoreriei Statului la data stabilită, unitatea Trezoreriei Statului va efectua reprogramarea acestuia la o dată ulterioară, la solicitarea sa.

27. După efectuarea compensării si a restituirii, după caz, unitatea Trezoreriei Statului păstrează un exemplar al notei de compensare si al notei de restituire si le transmite pe celelalte două organului fiscal competent, în termen de două zile.

28. După primirea documentelor, organul fiscal competent va păstra un exemplar al notei privind compensarea obligatiilor fiscale si al notei privind restituirea/rambursarea unor sume, pentru înregistrarea operatiunilor în evidenta analitică pe plătitori, si îl va transmite pe celălalt solicitantului, în termen de 7 zile.

29. Concomitent, printr-o adresă, organul fiscal competent va informa autoritatea sau institutia publică emitentă a dispozitiei de restituire cu privire la efectuarea operatiunilor de compensare/restituire.

30. Dosarele întocmite în vederea solutionării solicitărilor de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfăsurată de autoritătile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat se arhivează la dosarul fiscal al solicitantului.

31. Cererile de restituire a sumelor plătite în plus fată de obligatia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestatii care nu a mai fost efectuată, înregistrate de autoritătile sau institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 329/2009, cu modificările si completările ulterioare, si nesolutionate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 329/2009, cu modificările si completările ulterioare, se solutionează potrivit procedurii prevăzute la pct. 1-30.

32. (1) Sumele prevăzute la art. 7 alin. (1) din Normele metodologice privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obtinute de autoritătile si institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.156/2009, sume virate eronat la bugetul de stat de către institutiile/autoritătile publice în contul de venituri ale bugetului de stat 20.36.01.05 “Vărsăminte din veniturile si/sau disponibilitătile institutiilor publice”, se restituie la cererea institutiilor/autoritătilor publice adresată unitătilor Trezoreriei Statului la care s-a efectuat plata eronată, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin. Restituirea sumelor se efectuează de către unitătile Trezoreriei Statului, din contul de venituri ale bugetului de stat în care sumele respective au fost virate în conturile autoritătilor sau institutiilor publice care solicită restituirea, prevăzute la art. 7 alin. (2) si (3) din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.156/2009, indicate în cererea de certificare/restituire.

(2) Eventualele sume încasate după intrarea în vigoare a prevederilor Legii nr. 329/2009, cu modificările si completările ulterioare, care rămân în continuare la dispozitia autoritătilor sau institutiilor publice potrivit hotărârilor Guvernului privind reorganizarea acestora si care au fost virate la bugetul de stat de către unitătile Trezoreriei Statului conform prevederilor art. 8 alin. (3) din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.156/2009, se restituie la cererea autoritătilor sau institutiilor publice adresată unitătilor Trezoreriei Statului la care s-a efectuat plata eronată, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin. Restituirea sumelor se efectuează de către unitătile Trezoreriei Statului, din contul de venituri ale bugetului de stat în care acestea au fost virate în contul de disponibilităti prin care se gestionează sumele care pot fi retinute ca venituri proprii de autoritătile sau institutiile publice reorganizate, indicat în cererea de certificare/restituire.

(3) în situatia în care, ca urmare a aplicării dispozitiilor Legii nr. 329/2009, cu modificările si completările ulterioare, autoritătile sau institutiile publice au fost desfiintate ori comasate, cererea de certificare/restituire care se depune la unitatea Trezoreriei Statului se întocmeste de autoritatea sau institutia publică care a preluat activitatea acestora.

33. Sumele aferente prefinantării fondurilor externe nerambursabile postaderare care nu au fost deduse de autoritătile de management din cererile de rambursare transmise de către autoritătile sau institutiile publice beneficiare, virate de către acestea în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la art. 5 alin. (1) din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.156/2009, se restituie la cererea acestora adresată unitătilor Trezoreriei Statului în contul prevăzut la art. 7 alin. (3) din aceleasi norme metodologice. Autoritătile sau institutiile publice beneficiare se vor adresa în prealabil autoritătii de management pentru avizarea cererilor respective si au obligatia de a returna sumele încasate, în termen de 5 zile de la primirea acestora, din contul prevăzut la art. 7 alin. (3) din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.156/2009, în care sumele respective au fost restituite, în contul autoritătii de management/autoritătii de certificare si plată, după caz, de la care au fost primite sumele initial.

34. Răspunderea privind legalitatea restituirii sumelor prevăzute la pct. 32 si 33 revine institutiilor publice/autoritătilor care solicită restituirea.


 

ANEXA Nr. 2

 

CERERE DE CERTIFICARE / RESTITUIRE

a sumelor plătite în plus fată de obligatia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestatii care nu a mai fost efectuată

Nr............din data de.......................

 

Către...............................1)/............................... 2)

 

Prin prezenta, .........................................3), cu sediul/domiciliul în localitatea ............................, str. ........................................ nr. ......., bl. .......sc. ......, ap. ......., judetul/sectorul ............................................, având C.U.I./C.N.P......................................, administrat de ...................................................4) si arondat unitătii Trezoreriei Statului .............................................................5),

rog a mi se certifica/restitui suma de ............................6), reprezentând ..................................7), achitată în data de ...................

Restituirea va fi efectuată în numerar/în contul..................................8), deschis la......................................9).

 

Semnătura

.........................................

L.S.

(dacă este cazul)

 

NOTĂ:

Restituirea sumelor cuvenite persoanelor fizice mai mici de 500 lei se va efectua fie în numerar, fie în contul bancar înscris de solicitant în cererea de certificare/restituire.

Exercitarea optiunii solicitatului se va face prin bararea, cu o linie orizontală, a denumirii necorespunzătoare. În situatia în care solicitantul nu îsi exercită optiunea, restituirea se va efectua în numerar, la ghiseul unitătii Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul.

Restituirea sumelor cuvenite persoanelor juridice se va efectua numai prin decontare bancară, în contul bancar înscris de solicitant în cererea de certificare/restituire.


1) Denumirea autoritătii/institutiei publice care a încasat suma.

2) Denumirea organului fiscal competent în administrarea solicitantului.

3) Numele sau denumirea solicitantului.

4) Denumirea organului fiscal competent în administrarea solicitantului: administratia finantelor publice a sectorului/municipiului/ orasului/comunei/administratia finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii judeteană sau a municipiului Bucuresti/Directia generală de administrare a marilor contribuabili, după caz.

5) Denumirea unitătii Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul sau organul fiscal competent în administrarea acestuia.

6) Cuantumul sumei pentru care se solicită certificarea si, respectiv, restituirea, în cifre si în litere.

7) Denumirea taxei/tarifului/comisionului/contributiei/etc. plătit(e) în plus fată de obligatia legală ori plătit(e) în vederea realizării unei prestatii care nu a mai fost efectuată, după caz.

8) Simbolul contului bancar în care se doreste restituirea sumei.

9) Denumirea băncii/trezoreriei/institutiei autorizate să desfăsoare operatiuni de plată, după caz, la care solicitantul are deschis contul.

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si păstrare a formularului “Cerere de certificare/restituire a sumelor plătite în plus fată de obligatia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestatii care nu a mai fost efectuată”

 

1. Denumirea: “Cerere de certificare/restituire a sumelor plătite în plus fată de obligatia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestatii care nu a mai fost efectuată”

2. Formatul: A4/t1

3. Difuzare: se difuzează gratuit de către organele fiscale.

4. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură fată;

- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare.

5. Se utilizează:

- pentru certificarea dreptului de restituire si individualizarea unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăsurată de autoritătile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, în relatie cu aceste institutii;

- pentru restituirea sumelor certificate, în relatie cu organele fiscale.

6. Se întocmeste un exemplar unic de către solicitant.

7. Circulă:

- se depune la autoritatea sau institutia publică către care a fost efectuată plata;

- se transmite, în original, alături de decizia de restituire, la unitatea Trezoreriei Statului care deserveste autoritatea sau institutia publică;

- în forma scanată, între unitatea Trezoreriei Statului si organul fiscal.

8. Se arhivează: la nivelul fiecărei institutii, în original, copie sau forma scanată, după caz.


 

 

ANEXA Nr. 3

 

Denumirea autoritătii/institutiei publice............................

Sediul: Localitatea.........................,

str........................nr.......,

judetul/sectorul......................

 

DISPOZITIE DE RESTITUIRE

a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăsurată de autoritătile si institutiile publice \reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat

 

Nr...............din data de.......................

În baza cererii nr. .............. din data de .................... a solicitantului ......................................, cu sediul/domiciliul în localitatea .........................., str. .............................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ....., judetul/sectorul ............................, având C.U.I./C.N.P..................................... înregistrată la autoritatea/institutia publică cu nr. ................. din data de ..................., au fost efectuate verificări cu privire la situatia sumelor plătite în plus fată de obligatia de plată, încasate cu documentul de plată ..................................... nr. ......... din data de ............., în sumă de ..................lei.

În urma verificărilor se certifică dreptul de creantă al solicitantului pentru suma totală de  ............ lei si se dispune restituirea acesteia de la bugetul de stat, din contul ................*) în contul 20.36.01.21 “Venituri ale bugetului de stat – Sume restituite aferente veniturilor încasate din activităti desfăsurate de autoritătile si institutiile publice reorganizate”.

Restituirea efectivă a sumei va fi efectuată de la bugetul de stat conform art. 7 alin. (3) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, cu modificările si completările ulterioare, de către organul fiscal competent, în temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Suma care face obiectul restituirii a fost/nu a fost virată la bugetul de stat în contul..................., cu OPTnr................... din data de..................., în sumă totală de......................**).

Conducătorul autoritătii/institutiei publice

Numele si prenumele........................

Semnătura

LS.

Verificat

Întocmit

Functia...............................

Numele si prenumele...............

Data..........................

 

Semnătura............................

Functia.....................

Numele si prenumele.................

Data.................

 

Semnătura...............


*) Se înscrie contul de venituri ale bugetului de stat în care a fost virată suma care se restituie. În cazul sumelor care nu au fost virate la bugetul de stat se înscrie contul de venituri ale bugetului de stat corespunzător naturii sumei care face obiectul acestei restituiri, potrivit anexei la Normele metodologice privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obtinute de autoritătile si institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.156/2009.

**) În cazul sumelor care nu au fost virate la bugetul de stat, se completează “nu” în câmpurile aferente contului, OPTnr......................., data si în sumă totală de.....................

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si păstrare a formularului “Dispozitie de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăsurată de autoritătile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat”

 

1. Denumirea: “Dispozitie de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăsurată de autoritătile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat”

2. Formatul: A4/t1

3. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură fată;

- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare, cu adaptări adecvate situatiei contribuabilului.

4. Se utilizează: pentru certificarea dreptului de restituire si individualizarea unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăsurată de autoritătile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat.

5. Se întocmeste în două exemplare de către autoritatea sau institutia publică reorganizată ca institutie publică finantată integral de la bugetul de stat, către care a fost efectuată plata si căreia i-a fost adresată cererea de certificare/restituire.

6. Circulă:

- un exemplar la autoritatea sau institutia publică emitentă;

- un exemplar la unitatea Trezoreriei Statului;

- în formă scanată, la organul fiscal competent.

7. Se arhivează: la nivelul fiecărei institutii, în original sau în forma scanată, după caz.


 

ANEXA Nr. 4

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

D.G.F.P.............../A.F.P................/D.G.A.M.C.

Str....................nr......., localitatea..............

ÎNSTIINTARE DE RESTITUIRE

a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăsurată de autoritătile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat

 

Nr................din data de................

 

Către

Solicitant ..........................................................,

cu sediul/domiciliul în localitatea ..................................,

str. ........................................... nr. ......., bl.  ...,

sc. ......, ap. ...... Judetul/sectorul ...............................,

având CU.I./C.N.P. ...........................

 

În urma cererii dumneavoastră de restituire a unei sume de ....................... lei, aferentă veniturilor încasate din activitatea desfăsurată de autoritătile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, si a compensării sumei de ..................... lei cu obligatiile fiscale neachitate înregistrate de dumneavoastră, a rezultat de restituit suma de ....................... lei.

În vederea restituirii în numerar a acestei sume este necesar să vă prezentati la Trezoreria .........................., cu sediul în str. ......................................, nr. ......, judet/sector ................................, pentru ridicarea sumei cuvenite, prezentând la ghiseu această înstiintare si buletinul/cartea dumneavoastră de identitate.

 

Conducătorul unitătii fiscale,

.........................................

Unitatea Trezoreriei Statului

.........................................

Aprobat programare pentru ridicarea numerarului în data de..................

Conducătorul unitătii Trezoreriei Statului,

.........................................

Data.............

 

Sef compartiment,

.........................................

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si păstrare a formularului “înstiintare de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăsurată de autoritătile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat”

 

1. Denumirea: “Înstiintare de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăsurată de autoritătile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat”

2. Formatul: A4/t1

3. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură fată;

- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare, cu adaptări adecvate situatiei contribuabilului.

4. Se utilizează: pentru înstiintarea contribuabilului persoană fizică, în situatia în care s-a solicitat restituirea în numerar si suma de restituit nu depăseste plafonul de 500 lei.

5. Se întocmeste în două exemplare de către organul fiscal competent.

6. Circulă:

- un exemplar la organul fiscal competent;

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la unitatea Trezoreriei Statului.

7. Se arhivează: de compartimentul cu atributii de organizare a evidentei analitice pe plătitori, persoane fizice.


 

ANEXA Nr. 5

 

Denumirea autoritătii/institutiei publice............................,

Sediul: localitatea......................................,

str...........................nr..........,

judetul/sectorul.............................

 

CERERE DE RESTITUIRE

a unor sume virate eronat la bugetul de stat

 

Nr.............din data de...............

 

Către .......................1)

 

Prin prezenta, .........................................................2), având C.U.I. ............................, vă rugăm să efectuati restituirea sumei de ........................ lei, reprezentând ............................................. ........................................................................................... ........................................................................................................................................................., virată eronat la bugetul de stat.

Suma pentru care se solicită restituirea a fost:

a) achitată de institutia noastră în data de ......................, cu OPHT/chitanta nr..................., din contul................................... în contul de venituri ale bugetului de stat .....................................;

b) achitată de institutia noastră, centralizat cu alte încasări, în data de..................., cu OPHT/chitanta nr. ...................., din contul ............................... în contul de venituri al bugetului de stat ............................................;

c) virată de unitatea Trezoreriei Statului................................ la data de ..................în contul prevăzut la art. 8 alin. (3) din Normele metodologice privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obtinute de autoritătile si institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.156/2009.

Restituirea sumei se efectuează în contul institutiei noastre nr. ....................., deschis la Trezoreria ......................

 

Ordonator de credite,

.........................................

Avizat

Control preventiv

.........................................

Director economic,

.........................................

 

1) Denumirea unitătii Trezoreriei Statului la care s-a efectuat plata.

2) Denumirea autoritătii/institutiei publice care solicită restituirea.

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si păstrare a formularului “Cerere de restituire a unor sume virate eronat la bugetul de stat”

 

1. Denumirea: “Cerere de restituire a unor sume virate eronat la bugetul de stat”

2. Formatul: A4/t1

3. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură fată;

- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare, cu adaptări adecvate situatiei autoritătii sau institutiei publice.

4. Se utilizează: la restituirea de către unitătile Trezoreriei Statului a unor sume virate eronat la bugetul de stat de către autoritătile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat.

5. Se întocmeste în două exemplare de către autoritatea sau institutia publică reorganizată ca institutie publică finantată integral de la bugetul de stat.

6. Circulă:

- un exemplar la autoritatea sau institutia publică emitentă;

- un exemplar la unitatea Trezoreriei Statului la care a fost efectuată plata eronată.

 

7 .Qo arhi\/03”7ă” la ni\/olul fiorămi inctiti itii


 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Vâlcea

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 8- 17 septembrie 2010 s-a efectuat controlul finantării la Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Vâlcea pentru anul 2009.

Constatări:

Veniturile înregistrate de către Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Vâlcea au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 4.385,40 lei si alte venituri în sumă de 0,70 lei.

 

Bucuresti, 21 octombrie 2010.

Nr. 11.334/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Brasov

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 20- 29 septembrie 2010 s-a efectuat controlul finantării Partidului Conservator - Organizatia Judeteană Brasov pentru anul 2009.

Constatări:

Veniturile Partidului Conservator - Organizatia Judeteană Brasov au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 14.770,00 lei si alte venituri în sumă de 0,17 lei provenind din dobânzi bancare.

 

Bucuresti, 21 octombrie 2010.

Nr. 11.335/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Cluj

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 8- 21 septembrie 2010 s-a efectuat controlul finantării la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Cluj pentru anul 2009.


Constatări:

Veniturile înregistrate de Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Cluj au fost obtinute din: cotizatii în cuantum de 77.850,00 lei, sumă înregistrată în contul 731 “Venituri din cotizatiile membrilor si contributiile bănesti sau în natură ale membrilor si simpatizantilor”, si în cuantum de 112.859,65 lei, sumă înregistrată în contul 472 “Venituri înregistrate în avans”; donatii în cuantum de 1.365.820,00 lei, din care: 597.820,00 lei donatii ale persoanelor fizice si 768.000,00 lei donatii ale persoanelor juridice; alte surse de venituri (dobânzi bancare) - în cuantum de 208,21 lei conform extraselor de cont, însă în balanta de verificare centralizată pe perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2009 este trecută suma de 281,29 lei, existând o diferentă de 73,08 lei (plus în balantă).

Echipa de control a solicitat Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Cluj note justificative privind diferenta dintre suma totală a încasărilor conform chitantelor si extraselor de cont si suma totală a încasărilor ce se regăseste în balanta de verificare centralizată pe perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2009 si a recomandat ca această diferentă să se evidentieze în situatia contabilă aferentă anului 2010.

 

Bucuresti, 21 octombrie 2010.

Nr. 11.336/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Bacău

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 6-15 septembrie 2010 s-a efectuat controlul finantării Partidului Conservator - Organizatia Judeteană Bacău pentru anul 2009.

Constatări:

Veniturile înregistrate de Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Bacău au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 2.994,00 lei.

Nu au fost identificate abateri care să impună aplicarea sanctiunilor de ordin financiar formatiunii politice controlate.

 

Bucuresti, 21 octombrie 2010.

Nr. 11.337/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Dâmbovita

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 6-17 septembrie 2010 s-a efectuat controlul finantării Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Dâmbovita pentru anul 2009.


Constatări:

Veniturile Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Dâmbovita au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 327.847,79 lei, donatii în valoare de 7.000,00 lei si alte venituri în sumă de 15,55 lei provenind din dobânzi bancare.

S-a constatat respectarea prevederilor legale privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale.

 

Bucuresti, 21 octombrie 2010.

Nr. 11.338/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Caras-Severin

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 13-24 septembrie 2010 s-a efectuat controlul finantării Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Caras-Severin pentru anul 2009.

Constatări:

Veniturile Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Caras-Severin au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 32.110 lei, donatii în sumă de 6.500 lei si alte venituri în sumă de 3.669,55 lei provenind din chirii si dobânzi.

 

Bucuresti, 21 octombrie 2010.

Nr. 11.339/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - sediul central, Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 6-24 septembrie 2010 s-a efectuat controlul finantării Partidului Democrat Liberal - sediul central, Bucuresti, pentru anul 2009.

Constatări:

Veniturile Partidului Democrat Liberal - sediul central, Bucuresti, au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 100.600 lei, donatii în valoare de 2.738.867,50 lei (persoane fizice 1.579.467,50 lei, persoane juridice 1.159.400,00 lei), alte venituri în sumă de 22.423,41 lei si subventii de la bugetul de stat în sumă de 2.635.999,71 lei.

Nu au fost identificate abateri cu caracter financiar-contabil, respectându-se prevederile Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

 

Bucuresti, 21 octombrie 2010.

Nr. 11.355/1.


 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - sediul central, Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 6-24 septembrie 2010 s-a efectuat controlul finantării Partidului Social Democrat - sediul central, Bucuresti, pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile Partidului Social Democrat - sediul central, Bucuresti, au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 10.896.150,62 lei, donatii în valoare de 9.407.884,56 lei, donatii cu caracter confidential în valoare de 16.800,00 lei si alte venituri în sumă de 424.865,80 lei.

Partidul Social Democrat, pe parcursul anului 2009, a încheiat 14 contracte de împrumut pentru o valoare cumulată de 4.191.018,70 lei. Toate cele 14 contracte sunt înregistrate în contabilitatea Partidului Social Democrat în contul 462 “Creditori diversi”, conform notelor contabile. Mentionăm că un număr de 7 contracte de împrumut au termen scadent de restituire a sumei împrumutate anul 2009 si din situatiile contabile rezultă că nu au fost respectati termenii din contract. Pentru 3 contracte de împrumut părtile au convenit la stabilirea unui alt termen de restituire, respectiv anul 2010, prin acte aditionale la contractele de împrumut. Controlorii financiari au constatat că în 11 situatii facturi emise de furnizori către Partidului Social Democrat au fost achitate direct de către împrumutant, astfel că în contabilitatea Partidului Social Democrat aceste operatiuni nu se regăsesc. Controlorii financiari au solicitat explicatii referitoare la acest aspect contabilului-sef, care la pct. 3 din nota explicativă afirmă “conform Codului civil plătile pot fi efectuate de împrumutător direct. Prevederile Codului civil au stat la baza hotărârilor Partidului Social Democrat privind speta în cauză”.

În timpul efectuării verificărilor documentelor contabile, controlorii financiari au identificat 12 documente de plată în favoarea domnului Cernat Ilie. Baza legală pentru plata acestor sume o reprezintă un contract de împrumut din anul 2008.

II. Recomandări:

Având în vedere cele constatate si prezentate, s-a recomandat Partidului Social Democrat actualizarea în mod permanenta procedurilor financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Bucuresti, 21 octombrie 2010.

Nr. 11.356/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - sediul central

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 6-24 septembrie 2010 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Liberal - sediul central pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile Partidului National Liberal - sediul central au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 3.417.131,80 lei, donatii în valoare de 8.661.754,33 lei si alte venituri în sumă de 263.735,50 lei.

Din actul de control întocmit rezultă că au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea


Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare, încasându-se prin casă, pe bază de chitantă, cotizatii într-o singură transă cu valoare mai mare de 3 salarii minime brute pe tară, aferente anului 2009. Pentru neregulile constatate, Partidului National Liberal a fost avertizat verbal, recomandându-i-se să respecte dispozitiile legale.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

II. Recomandări:

A fost recomandată Partidului National Liberal utilizarea Planului de conturi conform Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial.

 

Bucuresti, 21 octombrie 2010.

Nr. 11.357/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - sediul central

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 20 septembrie-5 octombrie 2010 s-a efectuat controlul finantării Partidului Conservator - sediul central pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile Partidului Conservator - sediul central au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 683.851,64 lei, donatii în valoare de 206.458 lei, alte venituri în sumă de 250.182 lei, venituri din dobânzi în valoare de 15 lei si subventii de la bugetul de stat în sumă de 68.677,49 lei.

În urma analizării si verificării modului de respectare a prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare, Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si ale Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial, s-au constatat următoarele: contul 733 “Venituri din donatii si sume sau bunuri primite prin sponsorizare” nu a fost defalcat pe analitice, persoane fizice si juridice; înregistrări eronate de sume în conturi de venituri; neconcordantă între sumele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, si bilantul contabil; nu s-a impus verificarea operatiunilor financiare desfăsurate în campaniile pentru alegerile europarlamentare si prezidentiale care au avut loc în anul 2009, deoarece situatia cheltuielilor si veniturilor a fost gestionată de Partidul Social Democrat. Partidul Conservator a format la nivel national o aliantă politică cu Partidul Social Democrat. Conform documentelor contabile si notei de relatii a doamnei contabile, nu s-au efectuat transferuri nici prin contul bancar, nici prin casă către Partidul Social Democrat.

II. Recomandări:

Au fost recomandate Partidului Conservator - sediul central următoarele: întocmirea bilantului contabil să aibă la bază documentele financiar-contabile ale tuturor organizatiilor teritoriale ale Partidului Conservator; actualizarea în mod permanenta procedurilor financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare; evidentierea contabilă pe conturi analitice a donatiilor persoanelor fizice si juridice; înregistrarea corectă în balanta de verificare a sumelor provenite din alte surse; sumele declarate în Monitorul Oficial al României, Partea I, să concorde cu cele declarate în bilantul contabil depus la Agentia Natională de Administrare Fiscală si completarea formularului FD6 prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

 

Bucuresti, 21 octombrie 2010.

Nr. 11.358/1.


 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Sectorului 2

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 6-11 octombrie 2010 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Liberal - Organizatia Sectorului 2 pentru anul 2009.

I. Constatări:

Partidul National Liberal - Organizatia Sectorului 2 nu a avut surse de venit provenite din cotizatii, donatii si alte venituri conform balantei de verificare întocmite la 31.12.2009.

II. Recomandări:

Au fost recomandate Partidului National Liberal - Organizatia Sectorului 2 următoarele: actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare; conturile de venituri si cheltuieli trebuie să răspundă cerintelor de evidentă si raportare pentru fiecare activitate electorală sau curentă; evidentierea contabilă pe conturi analitice ale donatiilor persoanelor fizice si juridice; înregistrarea corectă în balanta de verificare a sumelor provenite din alte surse.

Nu au fost constatate deficiente care puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 21 octombrie 2010.

Nr. 11.508/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat -sediul central

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 4-15 octombrie 2010 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - sediul central pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - sediul central au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 37.575,35 lei, donatii în sumă de 1.389.711 lei (donatii încasate de la persoane fizice în sumă de 646.111 lei si donatii încasate de la persoane juridice în sumă de 743.600 lei) si venituri obtinute din alte surse în valoare de 1.076.887,29 lei.

Partidul National Tărănesc Crestin Democrat nu a efectuat inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii în anul 2009, încălcând prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

Partidul National Tărănesc Crestin Democrat a respectat prevederile Legii nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

II. Recomandări:

Au fost recomandate Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - sediul central următoarele: actualizarea în mod permanenta procedurilor financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare; efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; balanta de verificare întocmită la 31 decembrie la nivelul Partidului National Tărănesc Crestin Democrat să cuprindă toate informatiile contabile ale celor 48 de organizatii ale Partidului National Tărănesc Crestin Democrat.

 

Bucuresti, 21 octombrie 2010.

Nr. 11.512/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Sectorului 5

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 4-15 octombrie 2010 s-a efectuat controlul finantării Partidului Social Democrat - Organizatia Sectorului 5 pentru anul 2009.

Constatări:

Veniturile Partidului Social Democrat - Organizatia Sectorului 5 au fost obtinute din donatii în sumă de 12.000,00 lei si alte venituri în sumă de 0,30 lei provenind din dobânzi bancare.

Nu au fost identificate abateri care să impună aplicarea sanctiunilor de ordin financiar formatiunii politice controlate.

 

Bucuresti, 21 octombrie 2010.

Nr. 11.514/1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.