MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 723/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 723         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 29 octombrie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

196. - Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distantă privind serviciile financiare

 

982. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distantă privind serviciile financiare

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.171 din 30 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

Decizia nr. 1.186 din 30 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39, 75 si 76 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

 

Decizia nr. 1.189 din 30 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 75 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.216. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea gastroenterologie

 

1.217. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea anatomie patologică

 

1.218. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea dermatovenerologie

 

1.219. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea chirurgie cardiacă

 

1.220. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea medicina muncii

 

1.221. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea oncologie medicală

 

1.222. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea recuperare, medicină fizică si balneologie

 

1.223. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea neurologie

 

1.770. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la criteriile si modalitătile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

35. - Circulară privind punerea în circulatie si lansarea în circuitul numismatic a unor monede dedicate aniversării a 100 de ani de la primul zbor românesc efectuat de Aurel Vlaicu cu un aparat de constructie proprie, precum si a setului de monetărie cu anul de emisiune 2010

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2009, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 85/2004 privind protectia

consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distantă privind serviciile financiare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Ordonanta Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distantă privind serviciile financiare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 13 mai 2008, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) în cazul în care serviciilor financiare ce fac obiectul prezentei ordonante le sunt aplicabile si prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, cu modificările ulterioare, dispozitiile privind informarea prevăzute la art. 4 alin. (1)-(4), cu exceptia celor cuprinse la art. 4 alin. (2) lit. c)-g), la art. 4 alin. (3) lit. a), d) si e), precum si la art. 4 alin. (4) lit. b) din prezenta ordonantă se înlocuiesc cu dispozitiile art. 91-93 si cu cele ale art. 97-99 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2009, cu modificările ulterioare.”

2. Articolul 14 se abrogă.

3. Articolul 25 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - Prezenta ordonantă transpune Directiva 2002/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 septembrie 2002 privind comercializarea la distantă a serviciilor financiare de consum si de modificare a Directivei 90/619/CEE a Consiliului si a directivelor 97/7/CE si 98/27/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L271 din 9 octombrie 2002, precum si prevederile art. 90 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pietei interne, de modificare a directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE si 2006/48/CE si de abrogare a Directivei 97/5/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 319 din 5 decembrie 2007.”

 

            Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

PRESEDINTELE SENATULUI

IOAN OLTEAN

MIRCEA-DAN GEOANĂ


Bucuresti, 22 octombrie 2010.

Nr. 196.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 85/2004

privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distantă privind serviciile financiare

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distantă privind serviciile financiare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 octombrie 2010.

Nr. 982.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.171

din 30 septembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (2)

din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute

în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, exceptie ridicată de Laura Monica Bălan în Dosarul nr. 7.417/333/2009 al Judecătoriei Vaslui si de Peter Fodor, Silvia Gheorghe, Gabriela Ionela Tapu (fostă Crăciun), Laura Sîrboiu, Ioana Lazăr (fostă Nicolae), Camelia Vasilica Manea (fostă Manolache), Dorina Guresoe, Lenuta Constantin, Florentina Oprea, Alice Laura Pescaru, lulia Neamtu, Andreea Mihaela Bîrlea, Bogdan Gabriel lonită, Mariana Afrasinei, Corina Oancea, Florina Luchian, Florenta Frâncu, Alina Violeta Diaconescu (fostă Vlaicu), Sanda Blaj, Simona Alina luriciuc, Elena Georgeta Bădită si Vasile Marius Badea în Dosarul nr. 22.134/299/2009 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul identic al exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 59D/2010 si nr. 72D/2010, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării cauzelor.

Curtea dispune, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, conexarea Dosarului nr. 72D/2010 la Dosarul nr. 59D/2010, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin încheierea din 18 decembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 7.417/333/2009, Judecătoria Vaslui a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.

Exceptia a fost ridicată de Laura Monica Bălan într-o cauză civilă având ca obiect o contestatie la executare.

Prin încheierea din 25 noiembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 22.134/299/2009, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a

sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.

Exceptia a fost ridicată de Peter Fodor, Silvia Gheorghe, Gabriela Ionela Tapu (fostă Crăciun), Laura Sîrboiu, Ioana Lazăr (fostă Nicolae), Camelia Vasilica Manea (fostă Manolache), Dorina Guresoe, Lenuta Constantin, Florentina Oprea, Alice Laura Pescaru, lulia Neamtu, Andreea Mihaela Bîrlea, Bogdan Gabriel lonită, Mariana Afrasinei, Corina Oancea, Florina Luchian, Florenta Frâncu, Alina Violeta Diaconescu (fostă Vlaicu), Sanda Blaj, Simona Alina luriciuc, Elena Georgeta Bădită si Vasile Marius Badea într-o cauză civilă având ca obiect plângere împotriva refuzului executorului judecătoresc.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile de lege criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (4), art. 16 alin. (1), art. 21, art. 44 alin. (2) si art. 53, precum si prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de  neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1) si (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992 să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 18 iunie 2009, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 20 mai 2010, dispozitii care au următorul cuprins:

“(1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoresti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salariată stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2009, se va realiza după o procedură de executare care începe astfel:

a) în anul 2012 se plăteste 34% din valoarea titlului executoriu;


b) în anul 2013 se plăteste 33% din valoarea titlului executoriu;

c) în anul 2014 se plăteste 33% din valoarea titlului executoriu.

(2) în cursul termenului prevăzut la alin. (1) orice cerere de executare silită se suspendă de drept.”

Autorii exceptiei sustin că aceste dispozitii legale încalcă prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (4), art. 16 alin. (1), art. 21, art. 44 alin. (2) si art. 53 si prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că asupra dispozitiilor de lege criticate, raportate la aceleasi prevederi constitutionale si cu motivare similară, s-a pronuntat prin Decizia nr. 206 din 4 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 13 mai 2010, respingând exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009, pentru motivele acolo arătate.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, atât considerentele, cât si solutia deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a art. 1 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, exceptie ridicată de Laura Monica Bălan în Dosarul nr. 7.417/333/2009 al Judecătoriei Vaslui si de Peter Fodor, Silvia Gheorghe, Gabriela Ionela Tapu (fostă Crăciun), Laura Sîrboiu, Ioana Lazăr (fostă Nicolae), Camelia Vasilica Manea (fostă Manolache), Dorina Guresoe, Lenuta Constantin, Florentina Oprea, Alice Laura Pescaru, lulia Neamtu, Andreea Mihaela Bîrlea, Bogdan Gabriel lonită, Mariana Afrasinei, Corina Oancea, Florina Luchian, Florenta Frâncu, Alina Violeta Diaconescu (fostă Vlaicu), Sanda Blaj, Simona Alina luriciuc, Elena Georgeta Bădită si Vasile Marius Badea în Dosarul nr. 22.134/299/2009 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 30 septembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.186

din 30 septembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39, 75 si 76 din Ordonanta de urgentă

a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39, 75 si 76 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, exceptie ridicată de Daniel Paucă si Dănut Maftei în dosarele nr. 10.628/193/2009 si nr. 10.629/193/2009 ale Judecătoriei Botosani - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul identic al exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 537D/2010 si nr. 538D/2010, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării cauzelor.

Curtea dispune, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, conexarea Dosarului nr. 538D/2010 la Dosarul nr. 537D/2010, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin încheierile din 10 februarie 2010, pronuntate în dosarele nr. 10.628/193/2009 si nr. 10.629/193/2009, Judecătoria Botosani - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39, 75 si 76 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României.

Exceptia a fost ridicată de Daniel Paucă si Dănut Maftei în cauze civile având ca obiect plângeri conventionale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că textele de lege criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 41, 44 si 45, deoarece lasă la aprecierea politistului de frontieră dacă le permite să muncească unde sunt trimisi de angajator sau nu, dacă au dreptul să-si câstige existenta sau nu. De asemenea, arată că accesul în proprietătile private amplasate în zona de frontieră nu se poate face decât cu aprobarea politiei de frontieră.

Judecătoria Botosani apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 39, 75 si 76 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 8 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii care au următorul continut:

- Art. 39: “În zona de frontieră, pe adâncimea de 500 m de la linia de frontieră către interior, cu avizul sefului inspectoratului judetean al politiei de frontieră competent, se pot executa activităti cum sunt: mineritul, exploatările de titei, de gaze, de ape minerale, de ape termale, exploatările forestiere, balastiere sau de cariere, lucrările de îmbunătătiri funciare si irigatii, îndiguirile, lucrările ori constructiile pe cursurile de apă, lucrările de asigurare a conditiilor de navigatie, constructiile si amenajările turistice, de agrement sau de altă natură, cercetările ori prospectările geologice.”;

- Art. 75: “Sunt contraventii, dacă potrivit legii penale nu constituie infractiuni, următoarele fapte:

a) tragerea cu arma peste frontiera de stat, deteriorarea ori distrugerea semnelor de frontieră, a instalatiilor sau mijloacelor tehnice de pază, supraveghere si control ale Politiei de Frontieră Române, utilizarea focului deschis fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăti, în apropierea liniei de frontieră;

b) aducerea în România de către transportatorii aerieni, navali sau terestri a cetătenilor străini sau apatrizi fără documente de trecere a frontierei, cu documente sau vize false ori falsificate, sau ascunsi în mijloacele de transport;

c) refuzul sub orice formă de a permite autoritătilor de frontieră vizitarea aeronavelor, navelor, mijloacelor de transport rutiere sau feroviare, a magaziilor, hambarelor si a altor locuri ce prezintă interes pentru controlul de frontieră;

d) refuzul unei persoane de a da relatii pentru stabilirea identitătii sale, de a se legitima cu actele de identitate ori de a prezenta la control bagajele sau mijloacele de transport, la cererea organelor politiei de frontieră sau ale politiei;

e) accesul la uscat fără aprobarea sefului punctului de trecere a membrilor echipajelor navelor românesti de transport de mărfuri care, din motive justificate, sunt obligate să stationeze în raza portului; neprezentarea, după plecarea navei, a marinarilor rămasi pe teritoriul României la agentia companiei de navigatie de care apartine nava, pentru a li se rezolva situatia; accesul la bord al membrilor de familie ai marinarilor străini îmbarcati pe navele aflate în porturile românesti care navighează între porturile Constanta, Sulina si Moldova Veche fără pasaport ori alte documente de trecere a frontierei sau fără aprobarea sefului punctului de trecere; desfăsurarea oricărei activităti în punctele de trecere a frontierei de stat, alta decât efectuarea controlului de frontieră, fără avizul, după caz, al sefului inspectoratului judetean al politiei de frontieră competent, al sefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, al administratiei publice locale sau al altei autorităti prevăzute de lege; nerespectarea obligatiilor prevăzute în avizul eliberat de seful inspectoratului judetean al politiei de frontieră competent sau de seful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, potrivit prevederilor art. 45 alin. (1);

f) accesul persoanelor în fâsia de protectie a frontierei de stat până la culoarul de frontieră sau malul apelor, după caz, fără documente de identitate ori fără aprobarea sefului formatiunii locale a politiei de frontieră; accesul persoanelor pentru efectuarea unor activităti dincolo de fâsia de protectie a frontierei de stat, în situatia în care aceasta se constituie mai în adâncime, precum si în insulele si ostroavele apartinând statului român, situate în apele de frontieră, prin alte locuri sau în alte conditii decât cele stabilite de seful formatiunii locale a politiei de frontieră; accesul persoanelor în insulele si ostroavele de formatiune nouă din apele de frontieră înainte de determinarea apartenentei acestora; desfăsurarea activitătilor prevăzute la art. 39 fără avizul sefului inspectoratului judetean al politiei de frontieră; efectuarea pescuitului în apele de frontieră, apele maritime interioare si în marea teritorială în alte locuri sau în alte sectoare decât cele stabilite de autoritătile competente ori fără avizul prealabil al sefului inspectoratului judetean al politiei de frontieră competent; păstrarea bărcilor si ambarcatiunilor aflate pe apele de frontieră sau pe apele maritime interioare în alte locuri decât cele stabilite de autoritătile competente ori neluarea de către cei care le detin a măsurilor necesare pentru a preveni folosirea acestora la trecerea ilegală a frontierei de stat, la practicarea contrabandei sau la alte activităti ilicite; desfăsurarea activitătilor de agrement si sportive în apele de frontieră, marea interioară si marea teritorială, fără aprobarea căpităniei de port sau, după caz, a administratiei publice locale ori fără avizul sefului sectorului politiei de frontieră sau, după caz, al sefului grupului de nave al politiei de frontieră; acostarea fără drept a navelor, a ambarcatiunilor cu excursionisti în alte locuri decât porturile sau locurile special amenajate în acest scop; păsunatul animalelor în timpul zilei dincolo de fâsia de protectie a frontierei de stat; păsunatul animalelor în timpul noptii în alte locuri decât cele stabilite de autoritătile administratiei publice locale sau fără avizul sefului sectorului politiei de frontieră; vânătoarea de-a lungul frontierei de stat, pe adâncimea de 500 m de la fâsia de protectie a frontierei de stat către interior, pentru frontiera de uscat, si de la limita terenului inundabil, pentru frontiera de apă; desfăsurarea vânătorii prevăzute la art. 44 alin. (2), fără avizul prealabil al sefului sectorului politiei de frontieră; fixarea pe bandă magnetică, pe hârtie sau pe alt suport, a imaginilor care redau portiuni din teritoriul statelor vecine de persoanele care se deplasează ori care desfăsoară diferite activităti în apropierea frontierei de stat, dacă acest lucru este prevăzut în acordurile sau conventiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine; purtarea de convorbiri neautorizate peste linia de frontieră, dacă acest lucru este prevăzut în acordurile sau conventiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine; comiterea sau proferarea de persoanele care se deplasează ori desfăsoară activităti în apropierea frontierei de stat de fapte, gesturi sau expresii jignitoare la adresa statului vecin ori a cetătenilor acestuia, dacă acestea sunt prevăzute în acordurile sau conventiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine.”;


- Art. 76: “(1) Contraventiile prevăzute la art. 75 se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei cele de la lit. a);

b) cu amendă de la 3.000 lei la 15.000 lei cele de la lit. b);

c) cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei cele de la lit. e);

d) cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei cele de la lit. c) si d);

e) cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei cele de la lit. f).

(2) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) lit. b) se aplică transportatorului pentru fiecare persoană transportată.

(21) Săvârsirea în mod repetat a contraventiei de nerespectare a obligatiilor prevăzute în avizul eliberat de seful inspectoratului judetean al politiei de frontieră competent sau de seful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, potrivit prevederilor art. 45 alin. (1), se sanctionează cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei si cu retragerea avizului.

(3) Prevederile prezentei ordonante de urgentă se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

(4) Cuantumul amenzilor se actualizează prin hotărâre a Guvernului.”

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că aceste texte de lege contravin prevederilor constitutionale ale art. 41 privind munca si protectia socială a muncii, ale art. 44 privind dreptul de proprietate privată si ale art. 45 privind libertatea economică.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că măsurile impuse prin dispozitiile de lege criticate nu sunt de natură să îngrădească dreptul la muncă sau dreptul de proprietate privată, acestea putând fi exercitate în conditiile respectării măsurilor prevăzute de lege, măsuri al căror scop legitim este de a asigura controlul persoanelor ce pătrund în zona de protectie a frontierei de stat.

Textele de lege criticate sunt deci în deplin acord cu prevederile constitutionale invocate în sustinerea neconstitu-tionalitătii, reglementarea cadrului în care se realizează trecerea frontierei fiind justificată de necesitatea apărării securitătii nationale, a ordinii publice, precum si a drepturilor si libertătilor cetătenilor.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39, 75 si 76 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, exceptie ridicată de Daniel Paucă si Dănut Maftei în dosarele nr. 10.628/193/2009 si nr. 10.629/193/2009 ale Judecătoriei Botosani - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 30 septembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.189

din 30 septembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 75 lit. f) din Ordonanta de urgentă

a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 75 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, exceptie ridicată de Andrei Marin Viorel în Dosarul nr. 9.003/236/2009al Judecătoriei Giurgiu.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 24 noiembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 9.003/236/2009, Judecătoria Giurgiu a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 75 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României. Exceptia a fost ridicată de Andrei Marin Viorel într-o cauză civilă având ca obiect o plângere conventională.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că textul de lege criticat încalcă prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (3). În acest sens, arată că, prin impunerea necesitătii obtinerii avizului sefului sectorului Politiei de Frontieră, se îngrădesc drepturile conferite prin obtinerea permisului de pescuit recreativ sportiv.


Judecătoria Giurgiu apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 75 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 8 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii care au următorul continut: “Sunt contraventii, dacă potrivit legii penale nu constituie infractiuni, următoarele fapte: [...]

f) accesul persoanelor în fâsia de protectie a frontierei de stat până la culoarul de frontieră sau malul apelor, după caz, fără documente de identitate ori fără aprobarea sefului formatiunii locale a politiei de frontieră; accesul persoanelor pentru efectuarea unor activităti dincolo de fâsia de protectie a frontierei de stat, în situatia în care aceasta se constituie mai în adâncime, precum si în insulele si ostroavele apartinând statului român, situate în apele de frontieră, prin alte locuri sau în alte conditii decât cele stabilite de seful formatiunii locale a politiei de frontieră; accesul persoanelor în insulele si ostroavele de formatiune nouă din apele de frontieră înainte de determinarea apartenentei acestora; desfăsurarea activitătilor prevăzute la art. 39 fără avizul sefului inspectoratului judetean al politiei de frontieră; efectuarea pescuitului în apele de frontieră, apele maritime interioare si în marea teritorială în alte locuri sau în alte sectoare decât cele stabilite de autoritătile competente ori fără avizul prealabil al sefului inspectoratului judetean al politiei de frontieră competent; păstrarea bărcilor si ambarcatiunilor aflate pe apele de frontieră sau pe apele maritime interioare în alte locuri decât cele stabilite de autoritătile competente ori neluarea de către cei care le detin a măsurilor necesare pentru a preveni folosirea acestora la trecerea ilegală a frontierei de stat, la practicarea contrabandei sau la alte activităti ilicite; desfăsurarea activitătilor de agrement si sportive în apele de frontieră, marea interioară si marea teritorială, fără aprobarea căpităniei de port sau, după caz, a administratiei publice locale ori fără avizul sefului sectorului politiei de frontieră sau, după caz, al sefului grupului de nave al politiei de frontieră; acostarea fără drept a navelor, a ambarcatiunilor cu excursionisti în alte locuri decât porturile sau locurile special amenajate în acest scop; păsunatul animalelor în timpul zilei dincolo de fâsia de protectie a frontierei de stat; păsunatul animalelor în timpul noptii în alte locuri decât cele stabilite de autoritătile administratiei publice locale sau fără avizul sefului sectorului politiei de frontieră; vânătoarea de-a lungul frontierei de stat, pe adâncimea de 500 m de la fâsia de protectie a frontierei de stat către interior, pentru frontiera de uscat, si de la limita terenului inundabil, pentru frontiera de apă; desfăsurarea vânătorii prevăzute la art. 44 alin. (2), fără avizul prealabil al sefului sectorului politiei de frontieră; fixarea pe bandă magnetică, pe hârtie sau pe alt suport a imaginilor care redau portiuni din teritoriul statelor vecine de persoanele care se deplasează ori care desfăsoară diferite activităti în apropierea frontierei de stat, dacă acest lucru este prevăzut în acordurile sau conventiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine; purtarea de convorbiri neautorizate peste linia de frontieră, dacă acest lucru este prevăzut în acordurile sau conventiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine; comiterea sau proferarea de persoanele care se deplasează sau desfăsoară activităti în apropierea frontierei de stat de fapte, gesturi sau expresii jignitoare la adresa statului vecin ori a cetătenilor acestuia, dacă acestea sunt prevăzute în acordurile sau conventiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine.”

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că acest text de lege contravine prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) privind statul român.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că măsurile impuse prin dispozitiile de lege criticate nu sunt de natură să îngrădească drepturile conferite prin obtinerea permisului de pescuit recreativ sportiv, acestea putând fi exercitate în conditiile respectării măsurilor prevăzute de lege, măsuri al căror scop legitim este de a asigura controlul persoanelor ce pătrund în zona de protectie a frontierei de stat.

Astfel, textul de lege criticat nu contravine sub niciun aspect prevederilor art. 1 alin. (3) din Constitutie, reglementarea cadrului în care se realizează supravegherea integrală si constantă a zonei de frontieră, precum si a activitătilor desfăsurate în acest spatiu fiind justificată de necesitatea apărării securitătii nationale, a ordinii publice, precum si a drepturilor si libertătilor cetătenilor.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 75 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, exceptie ridicată de Andrei Marin Viorel în Dosarul nr. 9.003/236/2009 al Judecătoriei Giurgiu. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 30 septembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea gastroenterologie

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei asistentă medicală nr. 9.127 din 27 august 2010,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 lit. c) din anexa nr. 1A “Regulament de organizare si functionare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii” la Ordinul ministrului sănătătii nr. 326/2009 privind înfiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si a Comisiei nationale de transparentă, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă ghidurile de practică medicală pentru specialitatea gastroenterologie prevăzute în anexele nr. 1-20, după cum urmează:

a) Boala de reflux gastroesofagian - anexa nr. 1;

b) Cancerul colorectal - anexa nr. 2;

c) Cancerul gastric - anexa nr. 3;

d) Ciroza biliară primitivă - anexa nr. 4;

e) Gastritele acute - anexa nr. 5;

f) Gastritele cronice - anexa nr. 6;

g) Protocoale terapeutice pentru tratamentul antiviral la pacientii adulti cu hepatită cronică virală B, C, si D, precum si la pacientii cu ciroză hepatică de etiologie virală B, C si D - anexa nr. 7;

h) Hepatocarcinomul - anexa nr. 8;

i) Steatohepatita nonalcoolică - anexa nr. 9;

j) Hemoragiile digestive superioare - anexa nr. 10;

k) Litiaza biliară - anexa nr. 11;

l) Ciroza hepatică - anexa nr. 12;

m) Pancreatita cronică - anexa nr. 13;

n) Patologia stomacului operat - anexa nr. 14;

o) Colectii intraabdominale - anexa nr. 15;

p) Ghid de management în hemoragiile digestive inferioare acute - anexa nr. 16;

q) Ghid privind recomandarea si monitorizarea terapiei biologice în bolile inflamatorii intestinale nespecifice (rectocolita ulcero-hemoragică si boala Crohn) - anexa nr. 17;

r) Protocol de diagnostic si management al pancreatitei acute - anexa nr. 18;

s) Tumorile gastrice benigne - anexa nr. 19;

t) Ulcer gastric si duodenal - algoritm diagnostic si terapeutic - anexa nr. 20.

Art. 2. - Anexele vor putea fi accesate pe site-ul Ministerului Sănătătii, la adresa www.ms.ro, rubrica “Ghiduri clinice”.

Art. 3. - Anexele nr. 1-20*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Directiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii, unitătile sanitare publice si private, precum si personalul medical implicat în furnizarea de servicii medicale din specialitătile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 16 septembrie 2010.

Nr. 1.216.


*) Anexele nr. 1-20 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea anatomie patologică

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei asistentă medicală nr. 9.132 din 27 august 2010,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 lit. c) din anexa nr. 1A “Regulament de organizare si functionare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii” la Ordinul ministrului sănătătii nr. 326/2009 privind înfiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si a Comisiei nationale de transparentă, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă ghidurile de practică medicală pentru specialitatea anatomie patologică prevăzute în anexele nr. 1-3, după cum urmează:

a) Tehnici orientative de lucru pentru prelucrare si colorare a preparatelor citopatologice si histopatologice - anexa nr. 1;

b) Tehnica necropsiei anatomopatologice - anexa nr. 2;

c) Tehnici de prelevare, fixare, transport si punere în lucru a biopsiilor si pieselor chirurgicale - anexa nr. 3.

Art. 2. - Anexele vor putea fi accesate pe site-ul Ministerului Sănătătii, la adresa www.ms.ro, rubrica “Ghiduri clinice”.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Directiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii, unitătile sanitare publice si private, precum si personalul medical implicat în furnizarea de servicii medicale din specialitătile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Bucuresti, 16 septembrie 2010.

Nr. 1.217.


*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea dermatovenerologie

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei asistentă medicală nr. 9.125 din 27 august 2010,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 lit. c) din anexa nr. 1A “Regulament de organizare si functionare al Comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii” la Ordinul ministrului sănătătii nr. 326/2009 privind înfiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si a Comisiei nationale de transparentă, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă ghidurile de practică medicală pentru specialitatea dermatovenerologie prevăzute în anexele nr. 1-29, după cum urmează:

a) Ghid de tratament cu agenti biologici în psoriazis - anexa nr. 1;

b) Ghid de diagnostic si tratament pentru acnee - anexa nr. 2;

c) Ghid de diagnostic si tratament pentru alopecii - anexa nr. 3;

d) Ghid de diagnostic si tratament în candidozele cutaneo-mucoase - anexa nr. 4;

e) Ghid de diagnostic si tratament pentru carcinomul bazocelular - anexa nr. 5;

f) Declaratie de consimtământ informat pentru pacientul adult - anexa nr. 6;

g) Consimtământ pentru pacientul copil - anexa nr. 7;

h) Ghid de diagnostic si tratament pentru dermatita atopică - anexa nr. 8;

i) Ghid de diagnostic si tratament pentru dermatita herpetiformă - anexa nr. 9;

j) Ghid privind administrarea dermatocorticoizilor - anexa nr. 10;

k) Ghid de diagnostic si tratament pentru dermatofitii - anexa nr. 11;

l) Ghid de diagnostic si tratament pentru dermatomiozită - anexa nr. 12;

m) Ghid de diagnostic si tratament pentru eritemul nodos - anexa nr. 13;

n) Ghid de diagnostic si tratament pentru eritemul polimorf - anexa nr. 14;

o) Ghid de diagnostic si tratament pentru erizipel si celulita - anexa nr. 15;

p) Fisa de evaluare a pacientilor 8-17 ani cu psoriazis în plăci cronic moderat sau sever în vederea initierii/continuării tratamentului cu etanercept - anexa nr. 16;

q) Ghid de tratament insuficientă venoasă cronică a membrelor inferioare - anexa nr. 17;

r) Ghid de diagnostic si tratament pentru lichen plan - anexa nr. 18;

s) Ghid de diagnostic si tratament pentru lupusul eritematos acut/sistemic - anexa nr. 19;

t) Ghid de diagnostic si tratament pentru lupusul eritematos cronic - anexa nr. 20;

u) Ghid de diagnostic si tratament pentru melanom - anexa nr. 21;


v) Ghid de diagnostic si tratament pentru pediculoza - anexa nr. 22;

w) Ghid de diagnostic si tratament pentru pemfigoidul bulos - anexa nr. 23;

x) Ghid de diagnostic si tratament pentru pemfigus - anexa nr. 24;

y) Ghid de diagnostic si tratament pentru psoriasis - anexa nr. 25;

z) Ghid de diagnostic si tratament pentru rozacee - anexa nr. 26;

aa) Ghid de diagnostic si tratament pentru scabie - anexa nr. 27;

bb) Ghid de diagnostic si tratament pentru condiloame acuminate (vegetatii veneriene) - anexa nr. 28;

ce) Ghid de diagnostic si tratament pentru verucile vulgare - anexa nr. 29.

Art. 2. - Anexele vor putea fi accesate pe site-ul Ministerului Sănătătii, la adresa www.ms.ro, rubrica “Ghiduri clinice”.

Art. 3. - Anexele nr. 1-29*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Directiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii, unitătile sanitare publice si private, precum si personalul medical implicat în furnizarea de servicii medicale din specialitătile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 16 septembrie 2010.

Nr. 1.218.


*) Anexele nr. 1-29 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea chirurgie cardiacă

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei asistentă medicală nr. 9.123 din 27 august 2010,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 lit. c) din anexa nr. 1A “Regulament de organizare si functionare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii” la Ordinul ministrului sănătătii nr. 326/2009 privind înfiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si a Comisiei nationale de transparentă, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă ghidul de practică medicală pentru specialitatea chirurgie cardiacă “Ghid de diagnostic si tratament în stenoza mitrală”, prevăzut în anexă.

Art. 2. - Anexa va putea fi accesată pe site-ul Ministerului Sănătătii, la adresa www.ms.ro, rubrica “Ghiduri clinice”.

Art. 3. - Anexa*) face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Directiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii, unitătile sanitare publice si private, precum si personalul medical implicat în furnizarea de servicii medicale din specialitătile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii, Cseke Attila

 

Bucuresti, 16 septembrie 2010.

Nr. 1.219.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea medicina muncii

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei asistentă medicală nr. 9.131 din 27 august 2010,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 lit. c) din anexa nr. 1A “Regulament de organizare si functionare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii” la Ordinul ministrului sănătătii nr. 326/2009 privind înfiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si a Comisiei nationale de transparentă, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă ghidul de practică medicală pentru specialitatea medicina muncii “Silicoza - ghid de practică medicală”, prevăzut în anexă.

Art. 2. - Anexa va putea fi accesată pe site-ul Ministerului Sănătătii, la adresa www.ms.ro, rubrica “Ghiduri clinice”.

Art. 3. - Anexa*) face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Directiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii, unitătile sanitare publice si private, precum si personalul medical implicat în furnizarea de servicii medicale din specialitătile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 16 septembrie 2010.

Nr. 1.220.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea oncologie medicală

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei asistentă medicală nr. 9.130 din 27 august 2010,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 lit. c) din anexa nr. 1A “Regulament de organizare si functionare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii” la Ordinul ministrului sănătătii nr. 326/2009 privind înfiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si a Comisiei nationale de transparentă, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă ghidul de practică medicală pentru specialitatea oncologie medicală “Recomandările Societătii Europene de Oncologie Medicală (ESMO) pentru diagnosticul, tratamentul si urmărirea postterapeutică în afectiunile oncologice”, prevăzut în anexă.

Art. 2. - Anexa va putea fi accesată pe site-ul Ministerului Sănătătii, la adresa www.ms.ro, rubrica “Ghiduri clinice”. Art. 3. - Anexa*) face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Directiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii, unitătile sanitare publice si private, precum si personalul medical implicat în furnizarea de servicii medicale din specialitătile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 16 septembrie 2010.

Nr. 1.221.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea recuperare, medicină fizică si balneologie

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei asistentă medicală nr. 9.121 din 27 august 2010,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 lit. c) din anexa nr. 1A “Regulament de organizare si functionare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii” la Ordinul ministrului sănătătii nr. 326/2009 privind înfiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si a Comisiei nationale de transparentă, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă ghidul de practică medicală pentru specialitatea recuperare, medicină fizică si balneologie “Ghidul de practică în specialitatea recuperare (reabilitare), medicină fizică si balneologie” prevăzut în anexă.

Art. 2. - Anexa va putea fi accesată pe site-ul Ministerului Sănătătii, la adresa www.ms.ro, rubrica “Ghiduri clinice”.

Art. 3. - Anexa*) face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Directiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii, unitătile sanitare publice si private, precum si personalul medical implicat în furnizarea de servicii medicale din specialitătile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sanatatn,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 16 septembrie 2010.

Nr. 1.222.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea neurologie

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei asistentă medicală nr. Cs.A. 9.129 din 27 august 2010,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 lit. c) din anexa nr. 1A “Regulament de organizare si functionare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii” la Ordinul ministrului sănătătii nr. 326/2009 privind înfiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si a Comisiei nationale de transparentă, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

 

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă ghidurile de practică medicală pentru specialitatea neurologie, prevăzute în anexele nr. 1-25, după cum urmează:

a) Ghid de diagnostic si tratament în demente - anexa nr. 1;

b) Ghid de diagnostic si tratament în distoniile primare si sindroamele distonie plus - anexa nr. 2;

c) Directivele EFNS pentru managementul sclerozei laterale amiotrofice: ghidul de diagnostic si atitudine terapeutică - anexa nr. 3;

d) Managementul sindroamelor neurologice paraneoplazice: raportul grupului de lucru EFNS - anexa nr. 4;

e) Recomandări EFNS privind sindromul picioarelor nelinistite si sindromul miscării periodice a membrelor în somn - anexa nr. 5;

f) Recomandări privind testele neurofiziologice si procedurile neuroimagistice în cefaleea non-acută - anexa nr. 6;

g) Ghidul EFNS privind terapia prin neurostimulare în durerea neuropatică - anexa nr. 7;

h) Ghidul EFSN/PNS pentru managementul neuropatiei motorii multifocale - anexa nr. 8;

i) Ghid de diagnostic si tratament în boala Parkinson - anexa nr. 9;

j) Ghid de diagnostic si tratament în scleroza multiplă - anexa nr. 10;

k) Ghid de diagnostic si tratament în epilepsia adultului - anexa nr. 11;

l) Ghidul EFNS de diagnostic si tratament al metastazelor cerebrale - anexa nr. 12;

m) Ghidul EFNS pentru tratamentul migrenei - anexa nr. 13;

n) Ghidurile EFNS pentru tratamentul cefaleei în “ciorchine” (“cluster headache”) si altor cafalalgii vegetative trigeminale - anexa nr. 14;

o) Ghidul EFNS de recuperare cognitivă - anexa nr. 15;


p) Ghidul EFNS pentru leziunea cerebrală traumatică usoară - anexa nr. 16;

q) Ghidurile EFNS de tratament al trombozei sinusurilor si venelor cerebrale - anexa nr. 17;

r) Ghidul EFNS de tratament farmacologic în durerea neuropatică - anexa nr. 18;

s) Ghidul EFNS pentru diagnosticul si managementul sindromului post-polio - anexa nr. 19;

t) Ghidul EFNS/PNS pentru managementul neuropatiilor demielinizante paraproteinemice - anexa nr. 20;

u) Recomandările AAN-EFNS privind managementul nevralgiei de trigemen - anexa nr. 21;

v) Ghidul EFNS pentru tratamentul bolilor autoimune neuromusculare - anexa nr. 22;

w) Ghidul EFNS pentru utilizarea imunoglobulinelor în tratamentul bolilor neurologice - anexa nr. 23;

x) Ghidul EFNS pentru managementul polineuropatiei cronice inflamatorii demielinizante - anexa nr. 24;

y) Raportul grupului de lucru EFNS privind managementul tulburărilor de somn la pacientii cu boli neurologice - anexa nr. 25.

Art. 2. - Anexele vor putea fi accesate pe site-ul Ministerului Sănătătii, la adresa www.ms.ro, rubrica “Ghiduri clinice”.

Art. 3. - Anexele nr. 1-25*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Directiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii, unitătile sanitare publice si private, precum si personalul medical implicat în furnizarea de servicii medicale din specialitătile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 16 septembrie 2010.

Nr. 1.223.


*) Anexele nr. 1-25 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la criteriile si modalitătile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 205.617 din 21 octombrie 2010 al Directiei politici si strategii în silvicultură, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora, precum si ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 pentru organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice referitoare la criteriile si modalitătile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

 

Bucuresti, 26 octombrie 2010.

Nr. 1.770.


 

ANEXA

 

NORME METODOLOGICE

referitoare la criteriile si modalitătile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

Art. 1. - (1) În sensul prezentelor norme metodologice, prin trecere se întelege trecerea, cu titlu gratuit, a drumurilor forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora.

(2) Drumurile forestiere care pot face obiectul trecerii trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

a) să nu deservească fond forestier proprietate publică a statului;

b) să nu facă obiectul lucrărilor de investitii în derulare;

c) să fie trecute integral, inclusiv lucrările de artă aferente;

d) să fie situate, partial sau integral, pe teritoriul unitătii/unitătilor administrativ-teritoriale solicitante.

Art. 2. - Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (2) lit. a) si c), pot face obiectul trecerii si drumurile forestiere care deservesc partial fond forestier proprietate publică a statului, respectiv părti de drumuri forestiere, la solicitarea unitătii administrativ-teritoriale si cu aprobarea conducerii Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva.

Art. 3. - (1) Trecerea drumurilor forestiere se face la cererea consiliilor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale interesate.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie însotită de următoarea documentatie:

a) hotărârea consiliului local/consiliilor locale interesate, privind trecerea drumurilor forestiere;

b) datele de identificare a drumurilor forestiere si a terenurilor aferente acestora, astfel cum sunt înscrise în amenajamentele silvice si în inventarul mijloacelor fixe, inclusiv numărul de inventar de la Ministerul Finantelor Publice, vizate de seful ocolului silvic care administrează drumul forestier;

c) copia fisei mijlocului fix - drum auto forestier, vizată “conform cu originalul” de seful ocolului silvic care administrează drumul forestier;

d) copiile fiselor mijloacelor fixe - lucrări de artă aferente, vizate “conform cu originalul” de seful ocolului silvic care administrează drumul forestier, dacă este cazul;

e) declaratia sefului ocolului silvic care administrează drumul forestier, din care să rezulte că drumul forestier nu deserveste fond forestier proprietate publică a statului;

f) avizul favorabil al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva;

g) hotărârea consiliului de administratie al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, pentru exceptiile prevăzute la art. 2, după caz.

(3) Cererea însotită de documentatia prevăzută la alin. (2) se depune la consiliul judetean care are obligatia elaborării si promovării proiectului de hotărâre a Guvernului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. - (1) Predarea-primirea drumurilor forestiere si a terenurilor aferente acestora care fac obiectul trecerii se face pe bază de protocol, de către o comisie care este numită de conducătorul directiei silvice din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) este alcătuită din:

a) seful ocolului silvic care administrează drumul forestier - presedinte;

b) contabilul-sef al ocolului silvic - membru;

c) responsabilul de investitii din cadrul directiei silvice - secretar;

d) delegatul inspectoratului teritorial de regim silvic si vânătoare - membru;

e) pădurarul/pădurarii titulari ai cantoanelor silvice în care sunt situate drumurile forestiere - membru;

f) primarul/primarii unitătii/unitătilor administrativ-teritoriale - membru;

g) contabilul-sef/contabilii-sefi al/ai unitătii/unitătilor administrativ-teritoriale - membru.

(3) Protocolul prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă:

a) suprafata de fond forestier aferentă drumului forestier, conform amenajamentului silvic, cu mentionarea unitătilor amenajistice limitrofe acestuia;

b) fisa mijlocului fix - drum auto forestier, în original, cu valoarea de inventar si cu numărul de inventar de la Ministerul Finantelor Publice;

c) fisele mijloacelor fixe - lucrări de artă aferente, în original, cu valorile de inventar si cu numerele de inventar de la Ministerul Finantelor Publice, după caz;

d) stadiul lucrărilor de întretinere-reparatii, dacă acestea se află în desfăsurare conform devizului si situatiilor de lucrări receptionate;

e) harta amenajistică, în copie, cu traseul drumului forestier.

(4) în cazul trecerii unei părti dintr-un drum forestier, protocolul prevăzut la alin. (1) cuprinde si valoarea de inventar a fiecărei părti, stabilită de comisia prevăzută la alin. (2).

Art. 5. - După efectuarea predării-primirii, Regia Natională a Pădurilor - Romsilva ia măsuri de scoatere din evidenta patrimoniului public al statului a drumurilor forestiere si a terenurilor aferente care au făcut obiectul trecerii. Suprafata de fond forestier aferentă drumurilor predate va fi operată în evidentele amenajamentelor silvice în baza protocolului de predare-primire prevăzut la art. 4 alin. (3).

Art. 6. - Unitatea administrativ-teritorială care a preluat drumul forestier are următoarele obligatii:

a) să evidentieze preluarea drumurilor forestiere si, după caz, a lucrărilor de artă aferente, în patrimoniul public local, conform prevederilor legale;

b) să respecte regimul silvic;

c) să transmită raportările statistice anuale, specifice silviculturii, în perioada 1-15 ianuarie, inspectoratului teritorial de regim silvic si vânătoare competent teritorial.

Art. 7. - Constatarea contraventiei prevăzute la art. 4 alin (1) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora se face de către agentii constatatori prevăzuti la art. 24 alin. (1) lit. a), d) si e)din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice.

 


ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie si lansarea în circuitul numismatic a unor monede dedicate aniversării a 100 de ani de la primul zbor românesc efectuat de Aurel Vlaicu cu un aparat de constructie proprie, precum si a setului de monetărie cu anul de emisiune 2010

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 25 octombrie 2010, două monede metalice cu valoarea nominală de 50 bani, dedicate aniversării a 100 de ani de la primul zbor românesc efectuat de Aurel Vlaicu cu un aparat

de constructie proprie, si anume: o monedă metalică de circulatie cu caracter comemorativ si o monedă metalică pentru colectionare.

Art. 2. - Cele două monede au aceleasi caracteristici tehnice ca si monedele de 50 bani, emisiunea2005, aflate în prezent în circulatie:

 

Caracteristici tehnice

Monedă de circulatie cu caracter comemorativ

Monedă pentru colectionare

Metal

alamă Cu8oZn15Ni5

Formă

Rotundă

Diametru

23,75 mm

Greutate

6,1 g

Grosime la chenar

1,9 mm

Cant

inscriptionat cu “ROMÂNIA” de două ori, cu stelută între cele două cuvinte

Calitate

necirculată

proof

Ambalare

-

capsulă din metacrilat transparent

 

Art. 3. - Ambele monede au acelasi design:

Aversul prezintă, de sus în jos, următoarele elemente: anul emisiunii “2010”, valoarea nominală “50 BANI”, stema României si inscriptia în arc de cerc “ROMÂNIA”; pe un fundal cu linii orizontale este reluată, la dimensiuni mai mari, valoarea nominală a monedei “50”.

Reversul prezintă, în stânga, pe un fundal cu linii verticale, inscriptia în arc de cerc “AUREL VLAICU” si anul “1910”, când a avut loc primul zbor efectuat de Aurel Vlaicu cu un aparat de constructie proprie, iar în dreapta, portretul acestuia; în partea de jos, aeroplanul “Vlaicu I” si anii între care a trăit Aurel Vlaicu “1882” si “1913”.

Art. 4. - Ambele monede au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Monedele metalice de circulatie cu caracter comemorativ vor circula în paralel cu monedele de 50 bani, emisiunea 2005, aflate în prezent în circulatie.

Art. 6. - Punerea în circulatie a monedelor metalice de circulatie cu caracter comemorativ se va face prin sucursalele Bucuresti, Cluj, lasi si Timis ale Băncii Nationale a României, cu ocazia efectuării plătilor în numerarcătre institutiile de credit/Trezoreria Statului.

Art. 7. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedelor metalice proof pentru colectionare se realizează prin ghiseele sucursalelor Bucuresti, Cluj, lasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

Art. 8. - Începând cu data de 25 octombrie 2010, Banca Natională a României va lansa, în circuitul numismatic, un set de monetărie dedicat aniversării a 150 de ani de la înfiintarea Universitătii “Alexandru loan Cuza” din lasi.

Art. 9. - Setul de monetărie contine toate monedele românesti aflate în circulatie: 1 ban, 5 bani, 10 bani, 50 bani, inclusiv moneda comemorativă de 50 bani dedicată aniversării a 100 de ani de la primul zbor românesc efectuat de Aurel Vlaicu cu un aparat de constructie proprie, precum si o medalie din argint cu următoarele caracteristici tehnice:

 

Metal

Argint

Titlu

800%o

Formă

Rotundă

Diametru

28 mm

Greutate

15,5 g

Margine

Netedă

 

Aversul medaliei prezintă, în jumătatea superioară, clădirea Universitătii “Alexandru loan Cuza” din lasi; dedesubt, primul sediu al universitătii, iar la exterior, inscriptiile “UNIVERSITATEA «ALEXANDRU IOAN CUZA» IASI”, sus, si “1860-2010”, jos.

Reversul medaliei prezintă, în centru, inscriptia “150 ANI”; în stânga, o strofă din imnul academic “Gaudeamus Igitur”: Vivat Academia, Vivant Professores, Vivat membrum quodlibet, Vivant membra quaelibet, Semper sint in flore!, iar în dreapta, stema Universitătii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi.

Atât medalia, cât si monedele care alcătuiesc setul sunt realizate în conditii de calitate proof.

Art. 10. - Setul de monetărie se prezintă sub formă de pliant, introdus într-un etui, piesele componente fiind încastrate în locasuri speciale.

Art. 11. - Lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie cu anul de emisiune 2010, dedicat aniversării a 150 de ani de la înfiintarea Universitătii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi se realizează prin ghiseele sucursalelor Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 22 octombrie 2010.

Nr. 35.

 


CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2009, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

Partidul Social Democrat Organizatia Judeteană Cluj

 

Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2009 cotizatii a căror valoare însumată depăseste 10 salarii minime brute pe tară

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Cetătenia

CNP

Valoarea totală a cotizatiei

- lei -

1.

Anastase Claudia Gina

Română

2710916052132

6.028

2.

Dimitriu Stefan

Română

1530428120734

83.300

3.

Dragos Laura

Română

2750503323915

7.100

4.

Itu Cornel

Română

1551017120704

8.175

5.

Julean Florinei

Română

1650809124036

9.499,09

6.

Lapusan Remus

Română

1710219120650

24.334,5

7.

Oleleu Ioan

Română

1701002125175

6.300

8.

Pop Puscas Teodor

Română

1541205120665

29.600

9.

Soporan Vasile

Română

1540330120716

18.300

10.

Vuscan loan

Română

1541227120671

11.250

 

total:

 

 

203.886,59

 

Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2009 donatii a căror valoare cumulată depăseste 10 salarii minime brute pe tară

 

Denumirea societătii

Sediul social

Nationalitatea

CUI

Reprezentant legal

Felul donatiei

Valoarea

Data donatiei

Fundatia Institutului Social Democrat din Transilvania

Cluj-Napoca, Str. Taberei

 

14971615

 

bani

8.400

6.900/29.01.2009

- banca 1.500/30.04.2009

- casa

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.