MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 618/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 618         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Miercuri, 1 septembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

883. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Clubul Sportiv „Muresul" Târgu Mures în domeniul public al municipiului Târgu Mures si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mures

 

884. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.450/2005 privind transmiterea unui obiectiv de investitii din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Turda si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda

 

886. - Hotărâre privind aprobarea Strategiei de descentralizare a activitătilor din domeniul tineretului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

130. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti miniere de explorare, privind concursul public de oferte - Runda nr 72/2010

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

30. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna septembrie 2010

 

Rectificări la:

- Decretul nr. 488/1997

- Decretul nr. 159/1998


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea

Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport

si Tineret - Clubul Sportiv „Muresul" Târgu Mures în domeniul public al municipiului Târgu Mures

si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 80 alin. (15) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea codului de clasificatie pentru imobilul cu numărul de identificare MF 104.111, din „8.29.09" în „8.29.06", identificat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului -Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Clubul Sportiv „Muresul" Târgu Mures în domeniul public al municipiului Târgu Mures si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mures a unor imobile, constructii si terenuri, identificate în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Personalul si posturile aferente din cadrul Clubului Sportiv „Muresul" Târgu Mures se preiau de către Consiliul Local al Municipiului Târgu Mures, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Numărul maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 141/2010 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret, cu modificările si completările ulterioare, se diminuează cu 6 posturi.

Art. 4. - (1) Consiliul Local al Municipiului Târgu Mures are obligatia de a mentine destinatia actuală pentru activitatea de sport a imobilelor mentionate la art. 2 alin. (1) si de a asigura Clubului Sportiv „Muresul" Târgu Mures atât conditiile necesare desfăsurării activitătii de performantă la nivel de club, cât si cofinantarea activitătii, în conditiile legii.

(2) Consiliul Local al Municipiului Târgu Mures are obligatia de a întretine si de a moderniza imobilele preluate în administrare si de a respecta standardele de calitate privind organizarea si desfăsurarea activitătilor specifice.

Art. 5. - (1) Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului va verifica si va controla periodic, prin Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret, modul de folosire a imobilelor transmise Consiliului Local al Municipiului Târgu Mures în conformitate cu destinatia acestora.

(2) Dacă se constată că imobilele transmise potrivit art. 2 alin. (1) nu sunt folosite în conformitate cu destinatia acestora, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret, îsi rezervă dreptul de a promova o hotărâre a Guvernului, prin care imobilele transmise conform anexelor nr. 1 si 2 să revină în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

Art. 6. - (1) Consiliul Local al Municipiului Târgu Mures va prelua în mod corespunzător imobilele prevăzute la art. 2 alin. (1) la valoarea de inventar de la data transmiterii, precum si toate drepturile si obligatiile privind personalul prevăzut la art. 2 alin. (2) si la art. 3, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) De la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri, se transmite Consiliului Local al Municipiului Târgu Mures situatia juridică a imobilelor prevăzute în anexele nr. 1 si 2.

Art. 7. - La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va efectua modificarea în mod corespunzător a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Marko Bela

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 august 2010.

Nr. 883.


 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării,

Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Clubul Sportiv „Muresul" Târgu Mures

în domeniul public al municipiului Târgu Mures si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mures

 

Nr. de

înregistrare

la Ministerul

Finantelor

Publice

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Descrierea tehnică a imobilului

104.111

8.29.06

Imobil 2843

Municipiul Târgu Mures, judetul Mures, Str. Plutelor  nr. 1

Statul român, prin Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Clubul Sportiv „Muresul" Târgu Mures

Municipiul Târgu Mures si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mures

- Suprafata construită = 827 m2

- Suprafata desfăsurată = 1.265 m2

- Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 27.900 m2

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării,

Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Clubul Sportiv „Muresul" Târgu Mures

în domeniul public al municipiului Târgu Mures si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mures,

respectiv Parcul Sportiv Municipal

 

Nr. crt.

Nr. de

înregistrare

la Ministerul

Finantelor

Publice

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Descrierea tehnică a imobilului

1.

37.008

8.29.06

Stadionul municipal

Judetul Mures, municipiul Târgu Mures, Parcul Sportiv Municipal, nr. 4

Statul român, prin Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Clubul Sportiv „Muresul" Târgu Mures

Municipiul Târgu Mures si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mures

Teren de fotbal cu tribune de 12.000 de locuri, pistă de atletism si anexe

2.

37.009

8.29.06

Terenuri pentru

tenis de câmp

Judetul Mures, municipiul Târgu Mures, Parcul Sportiv Municipal, nr. 4

Statul român, prin Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Clubul Sportiv „Muresul" Târgu Mures

Municipiul Târgu Mures si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mures

5 terenuri cu zgură, cu tribună de 200 de locuri si anexe

3.

37.014

8.29.06

Bac de

iarnă

Judetul Mures, municipiul Târgu Mures, Parcul Sportiv Municipal, nr. 4

Statul român, prin Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Clubul Sportiv „Muresul" Târgu Mures

Municipiul Târgu Mures si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mures

Simulator pentru canotaj, suprafată 15 x5 m


Nr. crt.

Nr. de

înregistrare

la Ministerul

Finantelor

Publice

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Descrierea tehnică a imobilului

4.

37.015

8.29.06

Centrală termică

Judetul Mures, municipiul Târgu Mures, Parcul Sportiv Municipal, nr. 4

Statul român, prin Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Clubul Sportiv „Muresul" Târgu Mures

Municipiul Târgu Mures si în administrarea Consiliului Local Târgu Mures

2 cazane si instalatia aferentă

5.

100.922

8.29.06

Sală de sport

Judetul Mures, municipiul Târgu Mures, Parcul Sportiv Municipal, nr. 4

Statul român, prin Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Clubul Sportiv „Muresul" Târgu Mures

Municipiul Târgu Mures si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mures

Sală de 38/7 m, suprafată acoperită cu coritan, sală de fortă si anexe

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.450/2005 privind transmiterea unui obiectiv de investitii din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Turda si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 3 din Hotărârea Guvernului n r. 1.450/2005 privind transmiterea unui obiectiv de investitii din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Turda si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.103 din 7 decembrie 2005, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 3. - La darea în folosintă a blocului, în baza unui nou protocol, Ministerul Administratiei si Internelor redobândeste dreptul de administrare asupra unui număr de 5 apartamente cu 3 camere, 4 apartamente cu o cameră, având o suprafată locuibilă de 649 m2, precum si dreptul de administrare asupra cotelor-părti indivize aferente."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 august 2010.

Nr. 884.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei de descentralizare a activitătilor din domeniul tineretului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Strategia de descentralizare a activitătilor din domeniul tineretului, denumită în continuare Strategie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Se desemnează Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret, ca institutie responsabilă pentru coordonarea implementării Strategiei.

(2) În scopul îndeplinirii atributiei prevăzute la alin. (1), Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret colaborează cu Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Administratiei si Internelor si autoritătile administratiei publice locale, în conformitate cu atributiile legale ale acestora.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 563/2009 privind aprobarea Regulamentului privind descentralizarea activitătii sportive si de tineret, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 11 iunie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Marko Bela

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 august 2010.

Nr. 886.

 

ANEXĂ

 

STRATEGIA

de descentralizare a activitătilor din domeniul tineretului

 

CAPITOLUL I

Introducere

 

SECTIUNEA 1

Scop si argumente

 

Printre obiectivele prioritare ale Programului de guvernare 2009-2012, se numără si întărirea autonomiei locale, descentralizarea administrativă si descentralizarea fiscală. Pentru aceasta, autoritatea centrală va avea nevoie de o strânsă colaborare cu autoritătile administratiei publice locale si de relatii de parteneriat cu organizatiile private. Procesul de descentralizare în domeniul tineretului are la bază principiul plasării tinerilor în centrul sistemului, împreună cu responsabilizarea decidentilorîn fata lor si adaptarea ofertei de servicii specifice activitătii de tineret la cererea, nevoile si specificul fiecărei comunităti locale. Acest lucru presupune ca decizia să poată fi luată cât mai aproape de locul unde sunt furnizate si utilizate serviciile de tineret. În acest mod se vine în întâmpinarea nevoilor populatiei în aceste domenii. În acelasi timp, structurile centrale - în special Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret -, retrăgându-se din managementul de nivel local, se pot concentra pe functiile strategice, respectiv pe dezvoltarea de politici sectoriale, supravegherea si îndrumarea întregului sistem, incluzând activitătile din afara sistemului care au impact asupra domeniilor sale de activitate, precum si pe dezvoltarea mecanismelor si structurilor de cooperare intersectorială.

Un asemenea demers va conduce la dezvoltarea institutiilor care urmează a fi descentralizate si prin faptul că apartinând de autoritătile administratiei publice locale vor putea accesa fonduri structurale prin depunerea de proiecte pentru investitii si pentru reabilitarea infrastructurii. De asemenea, va contribui la cresterea nivelului de acces, participare si implicare a membrilor colectivitătii locale si la transformarea acestor institutii într-un factor de dezvoltare locală, dotând autoritătile locale cu instrumentele care să le permită să elaboreze si să definească directii si planuri de actiune în plan local în domeniul tineretului, pe fondul simplificării administrative si al descentralizării financiare si administrative.

 

SECTIUNEA a 2-a

Părtile implicate în elaborarea Strategiei

 

a) Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, denumit în continuare MECTS: autoritatea centrală cu rol de sinteză si coordonare în aplicarea Strategiei si Programului de guvernare în domeniul educatiei, învătământului, cercetării stiintifice, dezvoltării tehnologice, tineretului si sportului;

b) Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret, denumită în continuare ANST: autoritatea centrală în subordinea MECTS, cu atributii în domeniile sportului si tineretului;

c) Ministerul Administratiei si Internelor, denumit în continuare MAI: autoritate cu rol de coordonare si sustinere tehnică si metodologică a politicii de descentralizare;

d) Ministerul Finantelor Publice, denumit în continuare MFP: autoritate cu rol de suport pentru elaborarea aspectelor financiare ale descentralizării;

e) autorităti ale administratiei publice locale: factori interesati si care vor prelua competentele de tineret, aferente taberelor/centrelor de agrement care vor fi transferate;

f) Uniunea Natională a Consiliilor Judetene din România;

g) Asociatia Municipiilor din România;

h) Asociatia Oraselor din România;

i) Asociatia Comunelor din România.

 

SECTIUNEA a 3-a

Demersuri pregătitoare

 

În vederea elaborării Strategiei au fost parcurse următoarele etape procedurale:

a) a fost înfiintat grupul de lucru, care a avut prima întâlnire operativă;

b) a fost realizată analiza situatiei unitătilor din subordinea ANST (statutul de unităti deconcentrate sau alte tipuri de unităti subordonate);

c) a fost realizată analiza situatiei juridice si patrimoniale a unitătilor din subordinea ANST (au fost trecute în revistă aproximativ 159 de unităti);

d) a fost initiată analiza taberelor/centrelor de agrement din subordinea ANST si s-a constatat că acestea sunt de două categorii: de nivel si interes central (institutiile publice deconcentrate ale MECTS în subordinea ANST, Complexul Cultural Sportiv Studentesc „Tei" si unele tabere de interes national) si unităti de nivel si interes exclusiv judetean/local (o parte din taberele/centrele de agrement aflate în subordinea ANST);

e) s-a stabilit în consecintă că se vor descentraliza taberele/centrele de agrement de interes exclusiv judetean/local;

f) s-a stabilit în consecintă că taberele/centrele de agrement de interes national vor rămâne în administrarea ANST, pentru implementarea programelor de si pentru tineret de interes national si în vederea valorificării si aducerii acestora la standarde europene, conform Programului de guvernare 2009- 2012. Aceste bunuri vor putea fi valorificate prin închiriere sau concesiune;

g) a fost elaborat planul de actiune al grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei;

h) a fost initiat procesul de consultare si dezbatere publică asupra descentralizării în domeniul tineretului.

 

SECTIUNEA a 4-a

Situatia actuală a institutiilor de tineret

 

Există două niveluri ale domeniului tineretului în România:

a) nivelul central: - ANST, subordonată MECTS;

- Complexul Cultural Sportiv Studentesc „Tei" Bucuresti (unitate cu personalitate juridică aflată în subordinea ANST);

b) nivelul judetean: directiile judetene pentru sport si tineret, respectiv Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti (servicii publice deconcentrate ale ANST) si casele de cultură ale studentilor.

Taberele/Centrele de agrement ale MECTS, aflate în subordinea ANST, sunt de două categorii:

a) de interes national: cele prin care se desfăsoară actiuni, proiecte, programe de interes national;

b) de interes judetean/local: cele care deservesc exclusiv activitătile de tabără/agrement la nivelul judetelor/localitătilor.

 

SECTIUNEA a 5-a

Politici si cadrul juridic existent

 

5.1. Cadrul legal general în domeniul descentralizării:

a) Programul de guvernare 2009-2012, cap. 10 „Tineret si sport", cap. 19 „Reforma administratiei publice";

b) Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;

c) Hotărârea Guvernului nr. 139/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006;

d) Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

e) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

f) Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare;

g) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare;

h) Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

5.2. Cadrul legal specific în domeniul tineretului

a) Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

b) Hotărârea Guvernului nr. 141/2010 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret, cu modificările si completările ulterioare;

c) Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare;

d) Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările ulterioare;

e) Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările ulterioare;

f) Hotărârea Guvernului nr. 801/2004 privind organizarea si functionarea caselor de cultură ale studentilor si a Complexului Cultural Sportiv Studentesc „Tei";

g) Ordonanta Guvernului nr. 15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activitătilor de tineret si sport;

h) Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea si functionarea directiilor judetene pentru sport si tineret, respectiv a Directiei pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti;

i) Hotărârea Guvernului nr. 563/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind descentralizarea activitătii sportive si de tineret.

 

SECTIUNEA a 6-a

Analizele PEST si SWOT ale procesului de descentralizare a institutiilor din domeniul tineretului

 

Analiza PEST reprezintă o analiză a impactului si a tendintelor generale ale mediului extern, privită prin prisma factorilor politici, economici, sociali si tehnologici.

Analiza SWOT este o analiză a punctelor tari si slabe, ca elemente interne, precum si a oportunitătilor si riscurilor din mediul extern.

Aceste analize servesc la stabilirea obiectivelor si a directiilor de actiune ale strategiei de descentralizare a activitătilor din domeniul tineretului.

6.1. PEST:

6.1.1. Politic: Orientarea României spre valorile democratiei occidentale si spre alinierea la politicile europene, ca urmare a


aderării la Uniunea Europeană, constituie un factor propice dezvoltării unei administratii eficiente, orientată spre nevoile cetătenilor.

Preocuparea factorilor de decizie politică, în conditii de criză economică, de a valorifica la maxim potentialul unitătilor din subordinea ministerelor, pe principiul eficientei si eficacitătii, pentru a obtine maximum de fonduri la bugetul de stat cu resursele existente.

Descentralizarea taberelor nefunctionale si reabilitarea celor functionale ca obiectiv în Programul de guvernare 2009-2012.

6.1.2. Economic: Efectele crizei economice s-au accentuat în anul 2010 în România, fapt care a dus la luarea unor măsuri de diminuare a cheltuielilor bugetare, inclusiv cele destinate investitiilor. În aceste conditii, pentru dezvoltarea infrastructurii, atragerea fondurilor europene si dezvoltarea parteneriatelor publice-private se constituie ca alternative ale finantării publice.

6.1.3. Social: Raportat la nivelul tărilor europene, nivelul de trai al populatiei este scăzut, venitul pe cap de locuitor si câstigurile salariale sunt printre cele mai mici, iar reducerea salariilor si concedierile vor adânci decalajul fată de tările UE, fiind necesară luarea unor măsuri concertate ale autoritătilor administratiei publice centrale si locale, precum si ale mediului de afaceri care să ducă la păstrarea locurilor de muncă si mentinerea populatiei tinere în România.

6.1.4. Tehnologic: România este aliniată în mare măsură nivelului international în privinta echipamentelor si standardelor de tehnologie, minimul decalaj cunoscut fiind datorat capacitătii financiare reduse, si nu barierelor protectioniste sau de altă natură. Cu toate acestea, dotarea destinată structurilor de tineret prezintă un decalaj real fată de tările UE, impunându-se astfel măsuri corective.

 

6.2. SWOT:

S (Puncte tari)

- Cresterea gradului de autonomie locală

- Existenta unui interes pentru sustinerea tinerilor

- Adaptarea ofertei de servicii destinate tinerilor la cerintele si specificul comunitătilor

- Capacitatea administrativă si financiară a unora dintre consiliile judetene si locale de a prelua si valorifica unitătile nefunctionale sau nerentabile

W (Puncte slabe)

- Institutii diverse ca statut si organizare (institutii deconcentrate si alte unităti subordonate), de unde rezultă imposibilitatea descentralizării lor potrivit unei scheme unice

- Institutiile administratiei publice centrale si cele deconcentrate nu sunt eligibile pe anumite linii de finantare nerambursabilă, conform ghidurilor solicitantului (de exemplu: POR).

- Legislatia insuficient reglementată privind descentralizarea în domeniile sportului si tineretului (Hotărârea Guvernului nr. 563/2009)

O (Oportunităti)

T (Amenintări)

- Existenta unor surse de finantare nerambursabilă pentru reabilitarea infrastructurii ale căror potentiali beneficiari sunt autoritătile administratiei publice locale si asociatiile de dezvoltare intercomunitară

- Interesul autoritătilor administratiei publice locale pentru preluarea unor tabere/centre de agrement din subordinea ANST

- Obiectivele referitoare la descentralizare, asumate prin Programul de guvernare 2009-2012

- Unele institutii sunt nerentabile financiar sau sunt nefunctionale si deci posibil neatractive pentru autoritătile administratiei publice locale.

- Slaba capacitate si insuficientele competente ale unor autorităti ale administratiei publice locale din zone mai putin dezvoltate de a prelua si valorifica unitătile descentralizate

 

SECTIUNEA a 7-a

Problemele curente ale institutiilor de tineret, beneficii si riscuri ale descentralizării

 

7.1. Probleme ale institutiilor de tineret

Această analiză are în vedere problemele de sistem care afectează activitatea institutiilor de tineret si nu abordează problemele specifice fiecărei institutii sau eventualele erori de management.

Cu toate că există încă un număr mare de unităti în domeniul tineretului subordonate ANST, unele dintre acestea răspund în principal nevoilor colectivitătilor judetene/locale. Prin urmare, se justifică includerea acestora în procesul de descentralizare si predarea lor către autoritătile administratiei publice locale. Exceptie fac numai unitătile/institutiile de interes national, prin care se pot implementa programe si proiecte nationale. Aceste institutii, în special cele care sunt destinate desfăsurării activitătilor nationale de tineret, pot si trebuie să rămână în subordinea ANST.

Actualul sistem cu finantări venite de la bugetul de stat nu este suficient. Totodată, nu permite atragerea de venituri suplimentare din fondurilor structurale nerambursabile pentru aceste institutii de tineret, limitând posibilitătile de reabilitare a infrastructurii si valorificare a potentialului acestora.

7.2. Beneficii ale descentralizării:

a) cresterea calitătii serviciilor publice în domeniul tineretului si îmbunătătirea accesului/participării tinerilor la acestea;

b) implicarea mai activă a tuturor actorilor locali în dezvoltarea durabilă a tineretului;

c) posibilitatea elaborării de către autoritătile administratiei publice locale a strategiilor judetene/locale în domeniul tineretului, în functie de specificul judetean/local;

d) includerea taberelor/centrelor de agrement în strategiile de dezvoltare judeteană/locală;

e) atragerea de fonduri europene nerambursabile de către autoritătile administratiei publice locale, pentru reabilitarea infrastructurii unitătilor preluate prin descentralizare, pornind de la faptul că în prezent ANST nu este eligibilă pentru a aplica pe aceste linii de finantare, conform ghidurilor solicitantului.

 


7.3. Matricea riscurilor descentralizării

Factori de risc

Măsuri de prevenire sau contracarare propuse

Responsabili

Riscul ca autoritătile administratiei publice locale să nu reabiliteze taberele nefunctionale preluate, iar acestea să rămână în continuare închise si în aceeasi stare

Informarea autoritătilor administratiei publice locale cu privire la potentialul acestor tabere, posibilitătile reabilitării lor cu fonduri europene nerambursabile si beneficiile repunerii lor în circuitul turistic

MECTS si ANST

Rezistenta la schimbare si rezistenta unor autorităti ale administratiei publice locale cu privire la preluarea taberelor ce necesită reabilitare

Informarea largă si sensibilizarea opiniei publice în legătură cu institutiile implicate si avantajele acestui proces

MECTS si ANST

Scăderea atractivitătii si varietatea redusă a ofertei de servicii pentru tineret oferite de autoritătile administratiei publice locale prin unitătile preluate

Oferirea de consultantă autoritătilor administratiei publice locale, în domeniul activitătilor si serviciilor de tineret Elaborarea standardelor de calitate si cost, tinând cont si de acest aspect

MECTS si ANST

Etapele descentralizării nu vor fi bine definite si nu se vor derula coerent, controlat si la termenele stabilite.

Actionarea în sensul desfăsurării procesului de descentralizare pe baza unei bune cunoasteri de către toti cei care îl pun în practică a principiilor de bază si a actelor normative care guvernează acest proces

Grupul de lucru

Nerespectarea standardelor de calitate si cost

Informarea cu privire la procedura si strategia de descentralizare si la prevederile legale

MECTS si ANST

Riscul unor capacităti de audit, control si monitorizare insuficiente, care să conducă la scăderea accesului sau calitătii ofertei de servicii de tabără/agrement

Crearea unui cadru institutional si metodologic de exercitare la toate nivelurile a unui audit si control eficient

Grupul de lucru

 

CAPITOLUL II

Principii, obiective, directii de actiune si activităti ale strategiei de descentralizare

 

SECTIUNEA 1

Principii ale descentralizării

 

1.1. Principii metodologice ale descentralizării

a) principiul subsidiaritătii, care constă în exercitarea competentelor de către autoritatea administratiei publice locale situată la nivelul administrativ cel mai apropiat de cetătean si care dispune de capacitate administrativă necesară;

b) principiul asigurării resurselor corespunzătoare competentelor transferate;

c) principiul responsabilitătii autoritătilor administratiei publice locale în raport cu competentele ce le revin, care impune obligativitatea realizării standardelor de calitate în furnizarea serviciilor publice si de utilitate publică;

d) principiul asigurării unui proces de descentralizare stabil, predictibil, bazat pe criterii si reguli obiective, care să nu constrângă activitatea autoritătilor administratiei publice locale sau să limiteze autonomia locală financiară;

e) principiul echitătii, care implică asigurarea accesului tuturor cetătenilor la serviciile publice si de utilitate publică;

f) principiul constrângerii bugetare, care interzice utilizarea de către autoritătile administratiei publice centrale a transferurilor speciale sau a subventiilor pentru acoperirea deficitelor finale ale bugetelor locale.

1.2. Principii ale descentralizării în domeniul tineretului

a) utilitate: descentralizarea nu este un scop în sine, ea trebuie să ducă la îmbunătătirea accesului si participării în domeniul tineretului în comunitătile locale;

b) participativitate: prin implicarea reală a autoritătilor administratiei publice locale în procesul de consultare în vederea descentralizării si implementarea planului de actiuni;

c) abordare selectivă: prin limitarea procesului la acele institutii de tineret unde descentralizarea se dovedeste a fi oportună comparativ cu toate solutiile posibile (mentinerea sub controlul autoritătii centrale, închiriere, concesionare);

d) abordare transsectorială (integrarea problematicii financiare, de salarizare etc).

 

SECTIUNEA a 2-a

Obiectivele, directiile de actiune si activitătile strategiei de descentralizare

 

2.1. Obiectiv general:

Adaptarea ofertei de servicii specifice activitătii de tineret la cererea, nevoile si specificul fiecărei comunitătii locale, astfel încât decizia să poată fi luată cât mai aproape de locul unde sunt furnizate si utilizate aceste servicii.

2.2. Obiective specifice Obiectiv specific 1:

Elaborarea actelor normative de transfer al competentelor si resurselor către autoritătile administratiei publice locale

Obiectiv specific 2:

Modificarea si adaptarea legislatiei specifice, conexe, în domeniul tineretului


Obiectiv specific 3:

Dezvoltarea si implementarea unor modalităti eficiente de control privind respectarea legislatiei în domeniul tineretului 2.3. Directii de actiune si activităti Pentru obiectivul specific 1:

a) elaborarea standardelor de calitate si cost si supunerea acestora spre aprobare prin hotărâre a Guvernului;

b) elaborarea hotărârii Guvernului de transfer a unitătilor descentralizate către autoritătile administratiei publice locale. Transferul taberelor/centrelor de agrement de interes exclusiv judetean/local către autoritătile administratiei publice locale, de la nivelul autoritătii centrale si al institutiilor deconcentrate ale ANST, va cuprinde unitătile, competentele si resursele aferente. Promovarea unui pachet legislativ care asigură transferul de competente si resurse de la nivel central la nivel local, pentru administrarea institutiilor de tineret.

1) competente care vor fi transferate:

- gestionarea taberelor/centrelor de agrement de nivel si interes judetean/local se va face de către autoritătile administratiei publice locale;

2) competente de nivel central care nu pot fi transferate:

a) elaborarea si coordonarea programelor, proiectelor nationale;

b) elaborarea strategiei si politicilor nationale de tineret;

c) asigurarea editării de lucrări si a unor publicatii de specialitate si de informare;

d) atributiile privind controlul respectării legalitătii în domeniu si asigurarea compatibilitătii cu legislatia europeană si cu cea internatională;

e) institutiile publice deconcentrate al ANST, deoarece acestea sunt reprezentarea în teritoriu a institutiei de nivel central;

f) tabere/centre de agrement de interes national pentru realizarea de programe si proiecte nationale si internationale;

g) serviciile oferite de Complexul Cultural Sportiv „Tei" Bucuresti.

Pentru obiectivul specific 2:

- elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 350/2006, cu modificările ulterioare.

Pentru obiectivul specific 3:

a) grupul de lucru va efectua primele activităti de monitorizare începând cu mijlocul anului viitor, având cel putin două întruniri anual;

b) stabilirea modului si a frecventei colectării datelor. Pentru fiecare indicator de performantă aferent fiecărei activităti se identifică datele necesare a fi colectate, sursa datelor, factorii responsabili de colectarea si transmiterea acestora, frecventa colectării datelor. Frecventa colectării datelor (calendarul colectării datelor). Sistemul de monitorizare trebuie să se bazeze pe strângerea de date comparabile, colectate cu o anumită periodicitate, pentru a se putea măsura progresul.

În functie de tipul indicatorului de performantă, colectarea datelor se poate face lunar, trimestrial, semestrial sau anual, după caz;

c) stabilirea modului de procesare si analiză a datelor si a modului de întocmire a rapoartelor de monitorizare semestriale, care trebuie să contină si informatii privind măsurile pe care ANST le are în vedere pentru redefinirea actiunilor în cazul în care acestea nu conduc la atingerea rezultatelor asteptate, precum si a raportului de evaluare.

Activitatea de monitorizare se va concentra pe urmărirea îndeplinirii măsurilor din planul de actiune si a evolutiei indicatorilor din strategie.

Vor fi urmărite, de către grupul de lucru, următoarele aspecte:

a) adoptarea si implementarea legislatiei privind descentralizarea;

b) managementul institutiilor descentralizate (gestionarea eficientă a resurselor umane si financiare);

c) întretinerea si, dacă este cazul, reabilitarea unitătilor preluate de către autoritătile administratiei publice locale de la ANST, prin descentralizare;

d) respectarea standardelor de calitate si cost;

e) dezvoltarea si diversificarea actiunilor de si pentru tineret;

f) adaptarea activitătilor de si pentru tineret la nevoile comunitătii;

g) identificarea de surse alternative de finantare (aportul veniturilor proprii prin atragerea de sponsorizări, organizarea unor activităti de strângere de fonduri);

h) dezvoltarea de parteneriate si participarea în cadrul unor programe nationale si internationale.

La sfârsitul fiecărei sesiuni de monitorizare, grupul de lucru va elabora un raport în care va evalua, pe baza planului de actiune si a indicatorilor mentionati, activitatea institutiilor transferate în subordinea autoritătilor administratiei publice locale.

 

SECTIUNEA a 3-a

Planul de actiune al strategiei de descentralizare

 

Obiectiv general:

 

Adaptarea ofertei de servicii specifice activitătii de tineret la cererea, nevoile si specificul fiecărei comunitătii locale, astfel încât decizia să poată fi luată cât

mai aproape de locul unde sunt furnizate si utilizate aceste servicii.

Obiectiv specific 1:

elaborarea actelor normative

privind transferul competentelor

si resurselor către autoritătile

administratiei publice locale

Rezultatul asteptat aferent obiectivului specific 1:

hotărâre a Guvernului privind aprobarea

standardelor de calitate si cost, elaborată si

aprobată; hotărâre a Guvernului privind transferul unitătilor si competentelor si resurselor aferente, elaborată si aprobată; transferul unitătilor, competentelor si resurselor.

Indicator-cheie de performantă aferent obiectivului specific 1:

toate actele normative necesare pentru transferul competentelor si

resurselor elaborate si aprobate; transferul competentelor si resurselor, realizat în termenul specificat.


Activitate 1.1

 

Resurse necesare

Responsabili

Termene

Rezultatul activitătii

Indicatori de performantă

Umane

Financiare

Materiale

Elaborarea standardelor de calitate si cost si supunerea acestora spre aprobare prin hotărâre a Guvernului

MECTS, ANST si grupul de lucru

 

 

MECTS, ANST si grupul de lucru (doar conform atributiilor sale stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 139/2008)

Noiembrie 2010

Standarde de calitate si cost pentru

tabere/centre de agrement elaborate si aprobate pin hotărâre a Guvernului

Standarde de

calitate si cost

elaborate

Respectarea

termenului

pentru

aprobarea

Hotărârii

Guvernului

privind

standardele de

calitate si cost

aferente

unitătilor

descentralizate

Activitate 1.2

Resurse necesare

Responsabili

Termene

Rezultatul activitătii

Indicatori de performantă

Umane

Financiare

Materiale

Elaborarea hotărârii Guvernului privind transferul unitătilor descentralizate către autoritătile administratiei publice locale, împreună cu competentele si resursele aferente

MECTS, ANST si grupul de lucru

 

 

MECTS, ANST si grupul de lucru (doar conform atributiilor sale stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 139/2008)

Noiembrie 2010

Hotărâre a

Guvernului

privind

transferul

unitătilor

descentralizate

către

autoritătile

administratiei

publice locale,

împreună cu

competentele si

resursele

aferente,

proiect avizat

si aprobat

Respectarea

termenului

pentru

aprobarea

Hotărârii

Guvernului

privind

transferul

unitătilor

descentralizate

către

autoritătile

administratiei

publice locale,

împreună cu

competentele si

resursele

aferente

Predarea

unitătilor

descentralizate

prin hotărâre

a Guvernului

Obiectiv specific 2: Modificarea si adaptarea legislatiei specifice, conexe, în domeniul tineretului

Rezultatul asteptat aferent obiectivului specific 2: Legislatia în domeniul tineretului modificată, actualizată si conformă cu situatia nou-creată prin descentralizare

Indicator-cheie de performantă aferent obiectivului specific 2: Legislatia astfel modificată si actualizată va fi în conformitate cu situatia creată prin descentralizare

Activitate 2.1

Resurse necesare

Responsabili

Termene

Rezultatul activitătii

Indicatori de performantă

Umane

Financiare

Materiale

Elaborarea proiectului de act normativ de modificare a Legii nr. 350/2006, cu modificările ulterioare

MECTS si ANST

 

 

MECTS si ANST

Februarie 2011

Proiect de act

normativ de

modificare a

Legii

nr. 350/2006,

cu modificările

ulterioare,

aprobat

Respectarea

termenului

pentru

aprobarea

proiectului de

act normativ de

modificare a

Legii

nr. 350/2006,

cu modificările

ulterioare

Obiectiv specific 3: Dezvoltarea si implementarea unor modalităti eficiente de monitorizare si evaluare a strategiei de descentralizare si privind respectarea legislatiei în domeniul tineretului

Rezultatul asteptat aferent obiectivului specific 3: Modalităti eficiente de monitorizare si evaluare a strategiei de descentralizare si privind respectarea legislatiei în domeniul tineretului

Indicator-cheie de performantă aferent obiectivului specific 3: Respectarea legislatiei în domeniul tineretului Monitorizarea si evaluarea strategiei de descentralizare se fac pe baza unor modalităti eficiente.


Activitate 3.1

Resurse necesare

Responsabili

Termene

Rezultatul activitătii

Indicatori de performantă

Umane

Financiare

Materiale

Stabilirea modului si a frecventei colectării datelor (calendarul colectării datelor)

Grupul de lucru

 

 

Grupul de lucru

Permanent

Documentul cu privire la modul si frecventa colectării datelor, elaborat si aprobat de membrii grupului de lucru

Mod si frecventă de colectare a datelor adecvată scopului si obiectivelor descentralizării în domeniul tineretului

Activitate 3.2

Resurse necesare

Responsabili

Termene

Rezultatul activitătii

Indicatori de performantă

Umane

Financiare

Materiale

Stabilirea modului de procesare si analiză a datelor si a modului de întocmire a rapoartelor de monitorizare semestriale

Grupul de lucru

 

 

Grupul de lucru

Permanent

Documentele cu privire la modul de procesare si analiză a datelor, modul de întocmire a rapoartelor de monitorizare, elaborat si aprobat de membrii grupului de lucru

Mod de procesare si analiză a datelor, mod de întocmire a rapoartelor de monitorizare adecvate scopului si obiectivelor descentralizării în domeniul tineretului si prevederilor legale

Activitate 3.3

Resurse necesare

Responsabili

Termene

Rezultatul activitătii

Indicatori de performantă

Umane

Financiare

Materiale

Stabilirea aspectelor ce vor fi monitorizate

Grupul de lucru

 

 

Grupul de lucru

Permanent

Document cu privire la aspectele urmărite în monitorizare, elaborat si aprobat de membrii grupului de lucru

Aspectele urmărite în monitorizare sunt utile pentru evaluarea descentralizării în domeniul tineretului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti miniere de explorare,

privind concursul public de oferte - Runda nr. 72/2010

 

În temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, organizează concurs public de oferte – Runda nr. 72/2010, pentru concesionarea de activităti miniere de explorare în perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin.

Art. 2. - Perimetrele în cuprinsul cărora urmează a fi concesionate activităti de explorare, inclusiv coordonatele topogeodezice, perimetrele exceptate si resursa minerală sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Ofertele redactate în limba română vor fi depuse, în original si copie, potrivit legii, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale din Bucuresti, str. I.D. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.

(2) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a celei de-a 35-a zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 4. - Ofertele persoanelor juridice române sau străine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor art. 42-45 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, următoarele documente si informatii:

I. plic exterior:

A. În cazul persoanelor juridice române:

a) declaratie de participare, semnată si stampilată de ofertant, fără stersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a mentine valabilitatea ofertei, mentionarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, pozitia din anexa la prezentul ordin potrivit art. 2 si coordonatele topogeodezice, asa cum au fost publicate, precum si asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor si declaratiilor din ofertă.

Mentionarea în cuprinsul declaratiei de participare a altor coordonate topogeodezice decât cele publicate în conformitate cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior;

b) declaratie cuprinzând date si informatii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociatii/actionarii, precum si numele, functia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant cu care se vor face comunicările;

c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv si certificatul de înregistrare ale ofertantului;

d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul registrului comertului, în termen de valabilitate, în original sau copie legalizată;

e) lista cuprinzând mentionarea datelor si informatiilor incluse în fondul geologic national si/sau în fondul national de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei; în cazul utilizării de date si informatii publice referitoare la resurse minerale se va indica sursa din care provin acestea;

f) dovada privind detinerea legală a datelor si informatiilor incluse în fondul geologic national si/sau în fondul national de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de Agentia Natională pentru Resurse Minerale si ordinul de plată sau chitanta corespunzătoare, precum si acordul de confidentialitate pentru utilizarea datelor si informatiilor geologice încheiat între ofertant si Agentia Natională pentru Resurse Minerale;

g) scrisoare de bonitate, în original sau copie legalizată, cuprinzând următorii indicatori economici exprimati în procente: lichiditate globală, solvabilitate patrimonială, rata profitului brut si rentabilitate financiară. Lipsa oricărui indicator economic solicitat atrage depunctarea ofertei. Prezentarea oricărui alt indicator decât cei mentionati nu se ia în considerare;

h) certificate constatatoare/adeverinte, în original sau copie legalizată, emise de autoritătile/institutiile publice care administrează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale, precum si bugetele locale;

i) - certificat de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentatiilor si/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică si memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate ori în curs de executare, în cazul ofertantilor specializati si atestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale; sau

- documentatie privind dotarea tehnică a ofertantului, care va cuprinde cel putin informatii privind instalatiile si utilajele specifice activitătilor miniere de cercetare geologică, detinute de ofertant, si titlul detinerii acestora, precum si personalul ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific activitătilor miniere, si un memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertantilor cu dotare tehnică proprie, neatestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale; sau

- copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentatiilor si/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică a persoanei juridice cu care urmează să fie executate activitătile miniere, semnată si stampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum si actul juridic prin care s-a convenit obligatia fermă de executare a activitătilor miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertantilor fără capacitate tehnică proprie.

Pentru capacitatea tehnică se vor depune documente numai pentru unul dintre cele 3 cazuri prezentate anterior.

În situatia în care un operator economic depune oferte pentru mai multe perimetre din lista aprobată prin prezentul ordin, originalele prevăzute la lit. d), g) si h) vor fi prezentate în oferta aflată pe pozitia superioară din listă. Pentru celelalte oferte se prezintă copii certificate în conformitate cu originalul, cu specificarea expresă în care dintre oferte se găsesc originalele.

Documentele prevăzute la lit. d), g) si h) se vor prezenta în termen de valabilitate la data depunerii ofertei;

B. În cazul persoanelor juridice străine, plicul exterior va cuprinde documentele si informatiile prevăzute la lit. A.a), b), e), f) si i), precum si următoarele:

a) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuti la art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;

b) raportul anual auditat.

Documentele cuprinse în plicul exterior se vor prezenta îndosariate, cu paginile numerotate si filă finală;

II. plic interior care, atât în cazul persoanelor juridice române, cât si în cazul celor străine, contine oferta propriu-zisă, respectiv:

a) programul de explorare propus;

b) proiectul tehnic de refacere a mediului.

Programul de explorare propus si proiectul tehnic de refacere a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrări, defalcate pe ani contractuali, si valorile estimative corespunzătoare acestora.

Art. 5. - (1) În conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, lipsa oricărui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.

(2) Lipsa oricărui document din plicul interior atrage descalificarea ofertei, conform art. 72 alin. (6) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - (1) În vederea formulării ofertelor, Agentia Natională pentru Resurse Minerale pune la dispozitia persoanelor juridice interesate date si informatii geologice existente în fondul geologic national si/sau în fondul national de resurse/rezerve minerale.

(2) Accesul la datele si informatiile geologice se face, conform art. 11 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, în baza solicitării scrise, cu respectarea conditiilor impuse de legislatia privind informatiile clasificate, a acordului de confidentialitate si în conditiile achitării de către solicitant a tarifelor pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din fondul geologic national referitoare la resurse minerale, altele decât petrolul, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 131/2009 privind aprobarea tarifelor în domeniul minier si a taxelor în domeniul petrolier, percepute pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din fondul geologic national referitoare la resursele minerale.

Art. 7. - Ofertele vor fi deschise la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale la ora 10,00 a celei de-a 3-a zile lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3 alin. (2).

Art. 8. - (1) Organizarea si desfăsurarea concursului public de oferte pentru concesionarea de activităti de explorare se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare.

(2) Modalitatea de evaluare a capacitătii financiare, capacitătii tehnice, programului de explorare si a proiectului tehnic de refacere a mediului, precum si datele-limită ale evaluării ofertelor si cea a declarării câstigătorului pot fi obtinute gratuit de participantii la concursul public de oferte de la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

(3) Relatii suplimentare pot fi obtinute la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale sau la telefon: 021.317.00.96, 021.317.00.18, 021.317.00.94 ori 021.317.00.95/interior 132.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

 

Bucuresti, 24 august 2010.

Nr. 130.

 

ANEXA

 

LISTA

perimetrelor pentru concesionarea de activităti miniere de explorare, privind concursul public de oferte

Runda nr. 72/2010

 

Nr. crt.

 

Denumirea perimetrului

 

Coordonate

Suprafata

- km2 -

Judetul

 

Substanta

 

X

Y

1

2

3

4

5

6

7

1.

Valea Râsagului

607141 606749 606659 606525 606368 606197 606082 606392 606612 606806

275881 275974 275974 275959 276025 276172 275732 275631 275670 275586

0,312

Bihor

calcar industrial si de constructie

2.

Bors Nord

630853 630497 629602 629958

257771 259042 258847 257524

1,239

Bihor

nisip si pietris

3.

Hotar Vest

614855 614669 614300 614005 613489 613488 613787 614526

294383 294566 294630 295000 294701 294168 293791 293714

1,162

Bihor

marnă

4.

Poiana Almasu Mic

511000 511350 510300 508800 508750

350400 351200 352400 352100 351350

3,102

Hunedoara

bazalt

5.

Vorta Dedii

507443 507722 507453 507203 507089 506782 506425 506510 506854

317636 318766 318917 318957 319025 319097 319491 318218 318052

1,278

Hunedoara

bazalt

6.

Seaca

415236 415236 414736 414736

448152 448652 448652 448152

0,250

Vâlcea

apă geotermală

7.

Rozalia

474500 474500 470500 470500

282000 285000 285000 282000

12,000

Timis

minereuri polimetalice

8.

Borsa

678397 678395 678395 678396 678386 678396 678404 678380 678354 678333 678312 678328 678325 678338 678352 678362 678378 678386 678392

483532 483524 483510 483499 483491 483476 483457 483421 483409 483390 483418 483441 483466 483475 483483 483493 483510 483521 483534

0,006

Maramures

dioxid de carbon mofetic

9.

llieni Chichis

477912 477986 478029 477096 475729 475735 475496

561201 561616 561922 561988 562064 561957 561730

1,823

Covasna

nisip si pietris


1

2

3

4

5

6

7

 

 

475047 475249 475960 476216 476274 476284 476219 476436 476407

561652 561152 561346 561469 561530 561626 561914 561901 561313

 

 

 

10.

Bucsani - Hăbeni

371998 372278 373943 373515 373061 372958 372612 372416 372247 372050

551936 552347 551016 550540 551059 551193 551356 551478 551581 551847

1,174

Dâmbovita

nisip si pietris

11.

Feldioara

489638 489665 489626 489601 489557 490012 490119 489947 489735 489531 489454 489370 489359 489373 489412 489534

340646 340714 340888 340897 341067 341155 341188 341685 341611 341609 341459 341221 341115 341036 340933 340774

0,385

Hunedoara

nisip si pietris

12.

Golet

424125 425000 424000 423000

283500 284000 286000 285000

2,438

Caras-Severin

lignit

13.

Ciolpani

358500 358500 355500 355500

586000 589000 589000 586000

9,000

Ilfov

apă geotermală

14.

Episcopia Club Bravo

629725 629098 628702 628977 629160 629471

263423 263935 263514 263267 263456 263139

0,375

Bihor

nisip si pietris

15.

Vărzari Est

637200 637439 637322 637153 636835 636860

308000 308334 308403 308436 308535 308240

0,178

Bihor

lignit

16.

Sâncrai

474220 475126 474525 474144 473437

340141 342124 342604 342185 340453

2,007

Hunedoara

gips


ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna septembrie 2010

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna septembrie 2010, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 6,25% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Bucuresti, 1 septembrie 2010.

Nr. 30.

 

RECTIFICĂRI

 

În Decretul nr. 488/1997 privind conferirea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 si 244 bis din 18 septembrie 1997, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la nr. crt. 1780, în loc de: „WetwrovA. Dumitru"se va citi: „WetrovA. Dumitru".

 

În Decretul nr. 159/1998 privind conferirea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 si 190 bis din 22 mai 1998, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la nr. crt. 6555, în loc de: „Strugari I. Stefan" se va citi: „Strugaru I. Stefan";

- la nr. crt. 6993, în loc de: „Tudose S. Vasile"se va citi: „Todosi S. Vasile".


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.