MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 627/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 627         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Luni, 6 septembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

885. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Unitătii Executive a Consiliului National al Calificărilor si al Formării Profesionale a Adultilor

 

905. - Hotărâre privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei valorii zilnice/elev si a măsurilor adiacente distributiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum si a modalitătii de implementare efectivă si de gestionare la nivelul administratiei publice, în cadrul Programului de încurajare a consumului de fructe în scoli în anul scolar 2010-2011

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

168/2.039. - Ordin al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice pentru completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor

 

185. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea anexei nr. 7 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 445/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare si a metodologiilor de colectare, prelucrare, interpretare si difuzare a datelor statistice

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

168. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calitătii activitătii de audit financiar si a altor activităti desfăsurate de auditorii financiari

 

169. - Hotărâre privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calitătii activitătii de audit financiar si a altor activităti desfăsurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

12. - Lista partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti participanti la alegerile partiale din 22 august 2010 care au depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 705/2010 privind stabilirea datei alegerilor partiale pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale în unele circumscriptii electorale


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Unitătii Executive a Consiliului National al Calificărilor si al Formării Profesionale a Adultilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educatiei si cercetării,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se organizează si functionează Unitatea Executivă a Consiliului National al Calificărilor si al Formării Profesionale a Adultilor - UECNCFPA, denumită în continuare Unitate Executivă, institutie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

(2) Sediul Unitătii Executive este în municipiul Bucuresti, piata Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1.

Art. 2. - Unitatea Executivă asigură conditiile juridice, tehnice, economice, financiare si logistice pentru functionarea Consiliului National al Calificărilor si al Formării Profesionale a Adultilor ca autoritate natională pentru calificări.

Art. 3. - În îndeplinirea atributiilor sale, Unitatea Executivă poate:

a) să alcătuiască, pe baza unei metodologii transparente si folosind criterii de competentă si competitivitate, propriul registru de experti pentru elaborarea, gestionarea si actualizarea periodică a cadrului national al calificărilor, precum si a calificărilor, pe care îl supune avizării Consiliului National al Calificărilor si al Formării Profesionale a Adultilor;

b) să solicite autoritătilor, institutiilor publice si furnizorilor de formare profesională informatii, date statistice si studii elaborate în domeniul său de activitate, acestia având obligatia de a i le pune la dispozitie.

Art. 4. - Unitatea Executivă îndeplineste următoarele atributii si desfăsoară următoarele activităti, în sprijinirea si cu aprobarea Consiliului National al Calificărilor si al Formării Profesionale a Adultilor, pentru îndeplinirea misiunilor acestuia:

a) elaborează metodologii, instrumente si proceduri pentru dezvoltarea si actualizarea cadrului national al calificărilor;

b) elaborează criterii si proceduri unitare pentru dezvoltarea, actualizarea si validarea calificărilor;

c) elaborează criterii si proceduri unitare pentru certificarea si recunoasterea calificărilor;

d) asigură realizarea tehnică si actualizarea Registrului national al calificărilor;

e) elaborează instrumente si proceduri privind înscrierea calificărilor în Registrul national al calificărilor;

f) elaborează metodologii, instrumente si proceduri pentru corelarea sistemului national al calificărilor cu instrumentele existente la nivel european si international în domeniul calificărilor;

g) elaborează criterii si proceduri unitare pentru elaborarea si actualizarea standardelor ocupationale;

h) avizează standardele ocupationale noi si actualizate, pe care le prezintă spre aprobare Consiliului National al Calificărilor si al Formării Profesionale a Adultilor;

i) organizează procesul de autorizare a furnizorilor si programelor de formare profesională a adultilor;

j) elaborează metodologii, instrumente si proceduri pentru asigurarea calitătii programelor de formare profesională a adultilor;

k) organizează procesul de autorizare a centrelor de evaluare a competentelor profesionale si de certificare a evaluatorilor de competente profesionale;

l) elaborează metodologii, instrumente si proceduri pentru validarea rezultatelor învătării dobândite în contexte nonformale si informale;

m) colectează informatii si date privind participarea adultilor la programele de formare profesională si la insertia pe piata muncii a persoanelor care au finalizat programe de formare profesională;

n) dezvoltă si actualizează baze de date privind standardele ocupationale, furnizorii de formare profesională autorizati, centre de evaluare a competentelor profesionale autorizate si evaluatorii de competente profesionale certificati;

o) pune în aplicare politicile si strategiile de dezvoltare ale Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

p) publică manuale, ghiduri de bune practici, studii, buletine informative, precum si alte lucrări în domeniul calificărilor, al formării profesionale continue si în alte domenii conexe;

q) concepe si implementează programe si proiecte nationale sau internationale pentru îndeplinirea misiunilor sale si participă la derularea unor programe sau proiecte finantate din fondurile structurale sau de coeziune ale Uniunii Europene;

r) desfăsoară activităti de transfer de cunostinte, formare, consultantă si asistentă tehnică în domeniul său de activitate;

s) administrează si gestionează resursele financiare alocate de la bugetul de stat;

s) elaborează rapoarte de autoevaluare a calitătii propriei activităti în vederea pregătirii evaluării externe;

t) publică anual raportul de activitate;

t) elaborează, verifică, conformează pentru legalitate si avizează pentru conformitate documentele care vor fi prezentate pe ordinea de zi a Consiliului National al Calificărilor si al Formării Profesionale a Adultilor.

Art. 5. - Unitatea Executivă exercită si alte atributii si activităti specifice domeniului său de activitate, care se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, cu aprobarea Consiliului National al Calificărilor si al Formării Profesionale a Adultilor.

Art. 6. - (1) Unitatea Executivă este condusă de un director general, numit prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, pe bază de concurs organizat în conditiile legii. Directorul general are calitatea de ordonator tertiar de credite pentru Unitatea Executivă.

(2) Unitatea Executivă are un număr maxim de 70 de posturi, care se încadrează în numărul total de posturi aprobate pentru unitătile de învătământ si cercetare care functionează în subordinea si în coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, finantate de la bugetul de stat.

(3) Unitatea Executivă foloseste colaboratori externi si experti în domeniul său de activitate, remunerati conform legii.


Art. 7. - Salarizarea personalului Unitătii Executive se face în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare pentru institutiile publice centrale.

Art. 8. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Unitătii Executive se asigură integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

(2) Unitatea Executivă poate contribui, din bugetul propriu, cu o cotă-parte la proiectele din cadrul programelor europene si internationale acordate României, în conformitate cu cerintele acestora.

Art. 9. - Structura organizatorică, statul de functii si Regulamentul de organizare si functionare ale Unitătii Executive se aprobă prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, la propunerea Unitătii Executive, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 10. - (1) Pentru îndeplinirea atributiilor sale, Unitatea Executivă preia toate drepturile si obligatiile care decurg din acte administrative, contracte, conventii, proiecte finantate din fonduri nationale si externe, întelegeri, protocoale, memorandumuri si acorduri, litigii si din orice alte acte care produc efecte juridice ale secretariatului tehnic al Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, precum si ale Agentiei Nationale pentru Calificările din învătământul Superior si Parteneriat cu Mediul Economic si Social -ACPART.

(2) Structurile de personal, patrimoniul aferent, infrastructura logistică, baza de date si arhiva, precum si celelalte drepturi si obligatii ce decurg din aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educatiei si cercetării se preiau pe bază de protocol de predare-preluare, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Viceprim-ministru,

Marko Bela

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 august 2010.

Nr. 885.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei valorii zilnice/elev si a măsurilor adiacente distributiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum si a modalitătii de implementare efectivă si de  gestionare la nivelul administratiei publice, în cadrul Programului de încurajare a consumului de fructe în scoli în anul scolar 2010-2011

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 alin. (2) si (5) si al art. 12 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în scoli,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Pentru anul scolar 2010-2011 se vor acorda gratuit mere, în limita valorii zilnice de 0,3 lei/elev, pentru o perioadă de maximum 93 de zile de scolarizare, începând cu data de 1 noiembrie 2010.

Art. 2. - (1) Măsurile adiacente distributiei de mere în anul scolar 2010-2011 sunt următoarele:

a) organizarea de vizite la ferme pomicole sau legumicole, la statiuni de cercetare pomicolă sau legumicolă, la zilele recoltei, expozitii, târguri ori alte evenimente si/sau activităti similare;

b) organizarea de concursuri tematice cu premii ca modalităti practice educative care să contribuie la dezvoltarea competentelor elevilor si prin activităti de grădinărit;

c) realizarea de brosuri sau de materiale didactice al căror scop este cunoasterea beneficiilor consumului de fructe si legume proaspete.

(2) Sumele necesare implementării măsurilor adiacente prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetele locale ale judetelor, sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, oraselor si municipiilor, după caz, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată si nu vor putea depăsi 10% din fondurile alocate consiliilor judetene, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, oraselor si municipiilor, după caz, pentru acordarea gratuită a merelor, asa cum sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Măsurile adiacente prevăzute la alin. (1) care se implementează în anul 2010 se suportă din bugetul programului de încurajare a consumului de fructe în scoli, aprobat conform art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în scoli, si cele aferente anului 2011 se suportă din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate prin legea bugetului de stat pe anul 2011.

(4) Consiliile judetene si/sau consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, oraselor si municipiilor, după caz, optează, în functie de preferinte si buget, pentru măsurile adiacente pe care le vor implementa si vor pune în aplicare în mod obligatoriu cel putin una dintre măsurile adiacente prevăzute la alin. (1).

(5) Consiliile judetene si/sau consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, oraselor si municipiilor, după caz, si unitătile scolare vor lua măsurile necesare astfel încât elevii prezenti la cursuri să beneficieze de implementarea măsurilor adiacente prevăzute la alin. (1).

(6) Consiliile judetene si/sau consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, oraselor si municipiilor, după caz, sunt responsabile de implementarea măsurilor adiacente prevăzute la alin. (1) si, respectiv, de organizarea procedurilor de achizitie publică, desemnarea câstigătorilor, încheierea contractelor cu furnizorii sau prestatorii, monitorizarea si controlul implementării măsurilor adiacente prevăzute la alin. (1).

(7) Consiliile judetene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, oraselor si municipiilor, după caz, vor recupera de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, sumele plătite pentru implementarea măsurilor adiacente, pe care le virează la bugetul de stat.

(8) În functie de specificul măsurilor adiacente pe care le vor implementa, consiliile judetene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, oraselor si municipiilor, după caz, vor beneficia de asistentă din partea inspectoratelor scolare judetene, respectiv a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti si/sau a directiilor de sănătate publică judetene, respectiv a Directiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti si/sau din partea directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală, conform prevederilor legale în vigoare.

(9) Consiliile judetene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, oraselor si municipiilor, după caz, au obligatia informării Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură cu privire la măsurile adiacente prevăzute la alin. (1) implementate.

Art. 3. - (1) Finantarea sumelor aprobate de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, care reprezintă sprijinul financiar pentru implementarea măsurilor adiacente prevăzute la art. (2) alin. (1), se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, de la titlul „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile post-aderare", articolul „Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)", reprezentând contributie publică natională totală.

(2) În privinta măsurilor adiacente prevăzute la art. (2) alin. (1), Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură are atributiile prevăzute la art. 12 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2010.

Art. 4. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, este autoritatea natională responsabilă pentru asigurarea evaluării programului.

(2) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură este responsabilă de organizarea procedurii de achizitie publică pentru realizarea de către un evaluator independent a exercitiului de evaluare prevăzut la alin. (1).

(3) Sumele alocate pentru evaluarea programului nu vor putea depăsi 10% din plafonul alocat României de către Uniunea Europeană prin Decizia Comisiei din 29 aprilie 2010 privind repartizarea definitivă a ajutoarelor Uniunii Europene între statele membre în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în scoli, pentru perioada cuprinsă între 1 august 2010 si 31 iulie 2011.

(4) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale va emite un ordin prin care se vor stabili indicatorii de evaluare a programului aferentă perioadei 15 septembrie 2010-15 iunie 2011 si obligatiile evaluatorului.

(5) Fondurile necesare realizării evaluării prevăzute la alin. (1) se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, reprezentând sprijin financiar aferent Fondului european de garantare agricolă.

Art. 5. - (1) Sumele necesare pentru implementarea Programului de încurajare a consumului de fructe în scoli în anul scolar 2010-2011, aferente acordării drepturilor mentionate la art. 1 si realizării măsurilor adiacente prevăzute la art. 2 alin. (1), sunt prevăzute în anexă.

(2) În situatia în care fondurile necesare pentru distributia merelor si/sau implementarea măsurilor adiacente prevăzute la art. 2 alin. (1) nu sunt disponibile în anul 2010, prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu luna ianuarie 2011, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru anul 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 25 august 2010.

Nr. 905.

 

BUGETUL

pentru implementarea Programului de încurajare a consumului de fructe în scoli - fonduri pentru distributia merelor si implementarea măsurilor adiacente -în anul scolar 2010-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

JUDETUL

Elevi clasele

I-VIII în anul scolar 2010-2011

SUMELE ALOCATE

ANUL SCOLAR 2010-2011

Fondurile necesare în 2010 pentru distributia de mere

Fondurile necesare în 2010 pentru implementarea măsurilor adiacente

Total fonduri 2010

Fondurile necesare în 2011 pentru distributia de mere

Fondurile necesare în 2011 pentru implementarea măsurilor adiacente

Total fonduri 2011

Alba

27734

851,15646

282,8868

28,28868

311,17548

490,8918

49,08918

539,98098

Arad

36505

1120,33845

372,351

37,2351

409,5861

646,1385

64,61385

710,75235

Arges

50464

1548,74016

514,7328

51,47328

566,20608

893,2128

89,32128

982,53408

Bacău

61316

1881,78804

625,4232

62,54232

687,96552

1085,2932

108,52932

1193,82252

Bihor

50025

1535,26725

510,255

51,0255

561,2805

885,4425

88,54425

973,98675

Bistrita-Năsăud

28335

869,60115

289,017

28,9017

317.9187

501,5295

50,15295

551,68245

Botosani

44858

1376,69202

457,5516

45,75516

503,30676

793,9866

79,39866

873,38526

Brasov

42962

1318,50378

438,2124

43,82124

482,03364

760,4274

76,04274

836,47014

Brăila

26477

812,57913

270,0654

27,00654

297,07194

468,6429

46,86429

515,50719

Buzău

38383

1177,97427

391,5066

39,15066

430,65726

679,3791

67,93791

747,31701

Caras-Scverin

24876

763,44444

253,7352

25,37352

279,10872

440,3052

44,03052

484,33572

Călărasi

28374

870,79806

289,4148

28,94148

318,35628

502,2198

50,22198

552,44178

Cluj

46300

1420,947

472,26

47,226

519,486

819,51

81,951

901,461

Constanta

58100

1783,089

592,62

59,262

651,882

1028.37

102,837

1131,207

Covasna

19717

605,11473

201,1134

20,11134

221,22474

348,9909

34,89909

383,88999

Dâmbovita

44766

1373,86854

456,6132

45,66132

502,27452

792,3582

79,23582

871,59402

Dolj

54102

1660,39038

551,8404

55,18404

607,02444

957,6054

95,76054

1053,36594

Calati

49794

1528,17786

507,8988

50,78988

558,68868

881,3538

88,13538

969,48918

Giurgiu

24443

750,15567

249,3186

24,93186

274,25046

432,6411

43,26411

475,90521

Gorj

32242

989,50698

328.8684

32,88684

361,75524

570,6834

57,06834

627,75174

Harghita

28627

878,56263

291,9954

29,19954

321,19494

506,6979

50,66979

557,36769

Hunedoara

34450

1057.2705

351,39

35,139

386,529

609,765

60,9765

670,7415


Ialomita

24115

740,08935

245,973

24,5973

270,5703

426,8355

42,68355

469,51905

Iasi

78536

2410,26984

801,0672

80,10672

881,17392

1390,0872

139,00872

1529,09592

Ilfov

24698

757,98162

251,9196

25,19196

277,11156

437,1546

43,71546

480,87006

Maramures

42053

1290,60657

428,9406

42,89406

471,83466

744,3381

74,43381

818,77191

Mehedinti

22700

696,663

231,54

23,154

254,694

401,79

40,179

441,969

Mures

48844

1499,02236

498,2088

49,82088

548,02968

864,5388

86,45388

950,99268

Neamt

43557

1336,76433

444,2814

44,42814

488,70954

770,9589

77,09589

848,05479

Olt

37455

1149,49395

382,041

38,2041

420,2451

662,9535

66,29535

729,24885

Prahova

59630

1830,0447

608,226

60,8226

669,0486

1055,451

105,5451

1160,9961

Satu Mare

32036

983,18484

326,7672

32,67672

359,44392

567,0372

56,70372

623,74092

Sălaj

21134

648,60246

215,5668

21,55668

237,12348

374,0718

37,40718

411,47898

Sibiu

34948

1072,55412

356,4696

35,64696

392,11656

618,5796

61,85796

680,43756

Suceava

67040

2057,4576

683,808

68,3808

752,1888

1186,608

118,6608

1305,2688

Teleorman

28681

880.21989

292,5462

29,25462

321,80082

507,6537

50,76537

558,41907

Timis

50878

1561,44582

518,9556

51,89556

570,85116

900,5406

90,05406

990,59466

Tukea

18880

579,4272

192,576

19,2576

211,8336

334,176

33,4176

367,5936

Vaslui

45235

1388,26215

461,397

46,1397

507,5367

800,6595

80,06595

880,72545

Vâlcea

31601

969,83469

322,3302

32,23302

354,56322

559,3377

55,93377

615,27147

Vrancea

29278

898,54182

298,6356

29,86356

328,49916

518,2206

51,82206

570,04266

Municipiul Bucuresti

108280

3323,1132.

1104,456

110,4456

1214,9016

1916,556

191.6556

2108,2116

TOTAL

1702429

52247,54601

17364,7758

1736,47758

19101,25338

30132,9933

3013,29933

33146,29263


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 168 din 28 iulie 2010

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 2.039 din 28 iulie 2010

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor

 

Având în vedere prevederile art. 1563 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. I. - La articolul 7 din Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 noiembrie 2006, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

„(11) Serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor competent verifică dacă din documentele prevăzute la alin. (1) rezultă că persoana care solicită înmatricularea a realizat achizitia intracomunitară a vehiculului, în sensul titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare. În acest caz, serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor competent verifică pe cale informatică dacă persoana care solicită înmatricularea mijlocului de transport achizitionat din alt stat membru al Uniunii Europene este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, situatie în care nu mai este necesară prezentarea altor documente. Verificarea pe cale informatică se realizează în conditii stabilite prin protocol încheiat între Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si Agentia Natională de Administrare Fiscală din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

(12) Dacă persoana care a realizat achizitia intracomunitară a mijlocului de transport si solicită înmatricularea acestuia nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) aceasta trebuie să depună, după caz:

a) formularul «Certificat privind atestarea plătii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi», prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.128/2009 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor «Certificat privind atestarea plătii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi» si «Certificat», precum si a procedurii de eliberare a acestora, dacă mijlocul de transport este nou în sensul titlului VI din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare; sau

b) formularul «Certificat», prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.128/2009, dacă mijlocul de transport nu este nou în sensul titlului VI din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare."

Art. II. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu


MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 7 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 445/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare si a metodologiilor de colectare, prelucrare, interpretare si difuzare a datelor statistice

 

Văzând Raportul Comitetului Comunitar de Inspectie cu privire la aplicarea grilei de clasificare a carcaselor de bovine, transmis după vizita efectuată în octombrie 2009, Adresa nr. 79 din 16 august 2010, transmisă de către Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si Referatul de aprobare al Directiei generale politici agricole nr. 74.074 din 27 august 2010,

tinând cont de prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.249/2008 al Comisiei din 10 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a grilelor comunitare de clasificare a carcaselor de bovine, porcine si ovine si privind raportarea preturilor acestora,

având în vedere prevederile art. 2, 7 si 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2009,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 7 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 445/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare si a metodologiilor de colectare, prelucrare, interpretare si difuzare a datelor statistice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 din 25 iulie 2008, se modifică după cum urmează:

1. La punctul 3 subpunctul 3.1 litera b), a doua liniută va avea următorul cuprins:

„- din ferma sau fermele proprie/proprii a/ale abatorului - să prezinte clasificatorului avizul de însotire a mărfii în care este înregistrat pretul, acesta fiind pretul mediu plătit de abator, în săptămâna precedentă, pentru bovinele sacrificate, provenite din tranzactiile comerciale si ale căror carcase au fost de categorie si clasă echivalente cu cele provenite din ferma sau fermele proprie/proprii a/ale abatorului. Pentru cazurile în care în abator nu există tranzactii comerciale cu bovine pentru sacrificare, pretul înregistrat pe avizul de însotire a mărfii, pentru bovinele provenite din ferma sau fermele proprie/proprii a/ale abatorului, este pretul mediu al carcaselor de categorie si clasă echivalente din ultima comunicare săptămânală de pe site-ul www.ccceurop.ro, la pagina «Rezultate operative clasificare», sectiunea «Informatii de piată»;".

2. La punctul 3 subpunctul 3.1, literele d) si e) vor avea următorul cuprins:

,,d) de a păstra în arhiva proprie timp de 4 ani, arhivate cronologic, seturi de documente pentru toate carcasele de bovine clasificate, pe care le va pune la dispozitia inspectiei de clasificare din România, reprezentantului Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine si Inspectiei comunitare. Setul de documente cuprinde:

- factură fiscală pentru persoane juridice sau borderou de achizitie pentru persoane fizice, în cazul animalelor care provin din tranzactii comerciale;

- document care atestă efectuarea plătii bovinelor, în cazul animalelor care provin din tranzactii comerciale;

- aviz de însotire a mărfii, în cazul animalelor care provin din ferma sau fermele proprie/proprii a/ale abatorului si din prestări de servicii;

- copie a pasapoartelor bovinelor (pe suport hârtie sau scanate electronic);

- raport de clasificare a carcaselor de bovine;

e) de a transmite Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, în fiecare an, până la 31 ianuarie, pentru anul precedent, informatii despre cheltuielile de transport ocazionate de achizitia bovinelor, conform anexei la prezenta metodologie;".

3. La punctul 3 subpunctul 3.2, literele c) si d) vor avea următorul cuprins:

,,c) de a raporta rezultatele clasificării si preturile pentru carcasele a căror greutate caldă, înscrisă în raportul de clasificare, este egală sau mai mare cu 70 kg;

d) de a introduce în Sistemul Informatic de Gestiune a Rezultatelor Activitătii de Clasificare (SIGRAC) fisierul continând toate datele privind rezultatele clasificării carcaselor de bovine, inclusiv preturile, de la toate abatoarele cu care au încheiat contracte de prestări de servicii, si de a-l transmite Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, în fiecare zi de luni a săptămânii, până la ora 12,00, pentru perioada de referintă cuprinsă între ziua de luni si ziua de duminică din săptămâna precedentă. În cazul în care în perioada de referintă nu s-au efectuat activităti de clasificare, se va notifica acest lucru prin SIGRAC. În cazuri exceptionale, atunci când nu este posibil accesul la SIGRAC sau atunci când se solicită explicit de către Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, se va transmite prin e-mail fisierul sau notificarea sus­mentionate, după caz."

4. La punctul 3 subpunctul 3.3, literele b) si h) vor avea următorul cuprins:

,,b) de a valida datele de clasificare si preturile pentru carcasele de bovine adulte pentru întocmirea raportului săptămânal national de preturi, care va cuprinde numai preturile individuale, fiabile, ale carcaselor de bovine adulte care au format obiectul unei tranzactii comerciale între abator si furnizor, precum si preturile fiabile ale carcaselor de bovine adulte provenite din ferma sau fermele proprie/proprii a/ale abatorului, preturi care trebuie să reprezinte 30% din numărul total de bovine adulte sacrificate în România;

h) de a comunica săptămânal pretul de piată al carcaselor de bovine pentru săptămâna precedentă pe site-ul www.ccceurop.ro, la pagina «Rezultate operative clasificare», sectiunea «Informatii de piată»."


5. La punctul 4, literele c) si d) vor avea următorul cuprins:

,,c) Clasificatorii independenti sau agentiile de clasificare răspund de corectitudinea înregistrării si transmiterii rezultatelor clasificării si a preturilor. Acestea sunt transmise Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine sub forma unui fisier ale cărui structură si format sunt stabilite de aceasta. Fisierul mentionat poate fi generat prin aplicatia informatică SIGRAC, distribuită gratuit de către Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine.

d) Clasificatorii independenti sau agentiile de clasificare, care utilizează si aplicatii informatice proprii, sunt obligati să respecte structura si formatul fisierului stabilite de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine prin aplicatia informatică SIGRAC."

6. La punctul 1, la litera d) a subpunctului 3.3 de la punctul 3 si la nota de după punctul 6, sintagma „Regulamentului (CE) nr. 295/1996" se înlocuieste cu sintagma „Regulamentului (CE) nr. 1.249/2008 al Comisiei din 10 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a grilelor comunitare de clasificare a carcaselor de bovine, porcine si ovine si privind raportarea preturilor acestora."

7. Anexa la metodologie „Raport privind cheltuielile de transport*)" se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

 

Bucuresti, 27 august 2010.

Nr. 185.

 

ANEXĂ

(Anexă la anexa nr. 7 la Ordinul nr. 445/2008)

 

Denumire abator......................................

Nr.............din.............

RAPORT privind cheltuielile de transport*)

pe anul.................

 

Cheltuieli de transport care nu sunt facturate direct furnizorilor de bovine

Lei/kg carcasă sau lei/animal

Cheltuieli medii de transport

 

Procentul animalelor pentru care abatorul înregistrează cheltuieli de transport (aproximativ)

 

 

Cheltuielile pentru transportul bovinelor trebuie înscrise în tabelul de mai sus. Cheltuielile trebuie să fie reprezentative si să corespundă cheltuielilor totale exprimate pe animal sau pe kg carcasă.

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în tabelul de mai sus sunt reale, complete, corecte si valabile, în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaratii.

NOTĂ:

Conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2009, „Declararea de către unitătile de raportare de date si informatii neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, refuzul de a prezenta persoanelor împuternicite din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale1) documentele si evidentele necesare în vederea verificării realitătii datelor si informatiilor de piată, nedeclararea la termenele stabilite si în forma solicitată a datelor si informatiilor care fac obiectul SIPPAA constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.[...]"

 

Numele reprezentantului abatorului care a completat formularul........................................................

Semnătura si stampila abatorului..........................................................................................................


*) Se va transmite prin fax Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine până la 31 ianuarie, pentru anul precedent.

1) Conform art. 16 alin. (2) lit. c)din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 29 decembrie 2009, denumirea „Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale" se înlocuieste cu denumirea „Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale".


 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calitătii activitătii de audit financiar si a altor activităti desfăsurate de auditorii financiari

 

În temeiul prevederilor:

- art. 6 alin. (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

- art. 24 si 26 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din data de 25 august 2010, hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind revizuirea calitătii activitătii de audit financiar si a altor activităti desfăsurate de auditorii financiari, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 139/2009 pentru aprobarea Normelor privind controlul calitătii activitătii de audit financiar si a serviciilor conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 11 mai 2009, se abrogă.

Art. 3. - Departamentul de monitorizare si competentă profesională va urmări punerea în aplicare a normelor specificate la art. 1.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 25 august 2010.

Nr. 168.

ANEXĂ

 

NORME

privind revizuirea calitătii activitătii de audit financiar si a altor activităti desfăsurate de auditorii financiari

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Sub supravegherea Organismului de supraveghere publică a activitătii de audit financiar (Organismul de supraveghere publică), Camera Auditorilor Financiari din România (Camera) este autoritatea competentă pentru efectuarea de revizuiri în vederea asigurării calitătii serviciilor prestate de auditorii financiari, fiind abilitată să emită norme si proceduri de revizuire a calitătii activitătii de audit financiar, precum si a altor activităti desfăsurate de auditorii financiari, potrivit legii.

(2) Revizuirea calitătii activitătii de audit desfăsurate de auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice si firme de audit active, se efectuează asupra:

a) politicilor si procedurilor de revizuire a controlului calitătii, aplicate de auditorul financiar la nivelul firmei de audit si, respectiv, a misiunii, conform cerintelor art. 11 din ISQC 1;

b) procedurilor stabilite de organismul profesional cu ocazia efectuării inspectiilor de calitate, pentru activitătile prevăzute la art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare, constând în:

- misiuni de audit financiar al situatiilor financiare anuale efectuate conform ISA;

- misiuni de revizuire a situatiilor financiare;

- alte misiuni de asigurare; si

- alte misiuni si servicii profesionale, în conformitate cu standardele internationale în domeniu si cu reglementările adoptate de Cameră (audit cu scop special, audit intern, efectuarea procedurilor convenite privind informatiile financiare, consultantă financiar-contabilă, pregătire profesională de specialitate în domeniu).

Art. 2. - (1) Toti auditorii financiari membri ai Camerei, persoane fizice si firme de audit, fac obiectul unui sistem de asigurare a calitătii, care este organizat potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările si completările ulterioare, ca un sistem independent si se desfăsoară de către Departamentul de monitorizare si competentă profesională (DMCP) din cadrul Camerei, sub supravegherea Organismului de supraveghere publică.

(2) Resursele necesare functionării sistemului de asigurare a calitătii organizat de Cameră (cheltuielile cu salariile, sporurile si stimulentele acordate inspectorilor, cheltuielile de deplasare, alte cheltuieli materiale, inclusiv cele de capital) sunt asigurate de către Cameră, fiind prevăzute în bugetul anual de venituri si cheltuieli aprobat pentru DMCP.

Art. 3. - (1) DMCP efectuează verificările pentru asigurarea calitătii prin inspectori principali, inspectori si asistenti inspectori, care au calitatea de salariati în cadrul aparatului executiv al Camerei, selectati pe următoarele criterii:


- să aibă pregătire profesională si experientă relevantă în auditul statutar si raportarea financiară;

- să aibă pregătire specifică cu privire la efectuarea de inspectii de calitate;

- să nu le fie afectată independenta si să nu se afle în conflict de interese cu auditorul financiar/firma de audit inspectată.

(2) Inspectorii care efectuează verificări de asigurare a calitătii semnează anual declaratia de conformitate cu cerintele profesionale ale Camerei privind controlul calitătii auditului. De asemenea, cu ocazia primirii delegatiei de inspectie, declară dacă se află sau nu în una dintre situatiile de conflict de interese prevăzute de Codul etic al profesionistilor contabili, în raport cu auditorul financiar sau firma de audit la care urmează să efectueze inspectia calitătii.

(3) Persoanele alese drept coordonatori ai echipei de inspectori, precum si o parte din membrii echipelor de inspectori sunt membri ai profesiei.

(4) Organismul de supraveghere publică are dreptul de a participa la inspectii si de a avea acces la dosarele de inspectie, foile de lucru si alte documente relevante.

 

CAPITOLUL II

Programarea activitătii de inspectie a calitătii activitătii de audit

 

Art. 4. - Programarea activitătii de inspectie desfăsurată de către DMCP se realizează, în principal, pe baza următoarelor documente:

a) situatia auditorilor financiari membri ai Camerei, persoane fizice si firme de audit active, cărora Camera Ie-a acordat viza anuală de exercitare a profesiei;

b) programul de inspectie trimestrial care prevede auditorii financiari a căror activitate urmează a fi revizuită pentru asigurarea calitătii, perioada supusă revizuirii, precum si echipele care efectuează inspectia.

Art. 5. - DMCP întocmeste si prezintă documentele prevăzute la art. 4 lit. b) Consiliului Camerei pentru a fi aprobate, urmând a fi transmise spre informare Organismului de supraveghere publică.

Art. 6. - DMCP, în exercitarea atributiilor care îi revin conform Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările si completările ulterioare, are dreptul de a fi informat, pe baza evidentelor Departamentului de servicii pentru membri, asupra situatiei auditorilor financiari membri ai Camerei, persoane fizice si firme de audit active, cărora Camera Ie-a acordat viza anuală de exercitare a profesiei, precum si asupra tipurilor de angajamente desfăsurate la entităti de auditorii financiari, inclusiv a listei societătilor de interes public ale căror situatii financiare au fost auditate.

Art. 7. - (1) DMCP va asigura cuprinderea auditorilor financiari în programele trimestriale de inspectie, astfel încât, de regulă, fiecare membru al Camerei care a primit autorizatia de exercitare a profesiei să fie verificat o dată la 6 ani sau la 3 ani, în cazul auditorilor entitătilor de interes public, în conditiile stabilite prin regulament emis de Organismul de supraveghere publică conform prevederilor art. 31 alin. (2) lit. h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Atunci când este necesară o expertiză si pentru a se asigura încadrarea în termenul de repetare a reviziilor pentru asigurarea calitătii activitătii auditorilor statutari si firmelor de audit ale entitătilor de interes public, la aceste inspectii pot participa, cu aprobarea Organismului de supraveghere publică, si experti care nu sunt inspectori, dar care actionează sub controlul unui inspector, cu respectarea conditiilor referitoare la independentă.

Art. 8. - (1) Prevederile programelor de inspectie vor fi comunicate, în scris, membrilor prevăzuti a fi inspectati, acestia exprimându-si disponibilitatea în perioada propusă sau într-o altă perioadă care să nu depăsească cu mai mult de două săptămâni perioada propusă.

(2) Eventualele modificări în programele de inspectie trimestriale vor fi aduse la cunostinta Consiliului Camerei, în vederea informării Organismului de supraveghere publică, înainte de începerea inspectiei la membrii respectivi sau imediat după aceea, în cazul primirii unor sarcini urgente.

Art. 9. - Documentele de planificare a inspectiilor trebuie întocmite si păstrate astfel încât să se asigure confidentialitatea obiectivelor inspectiei.

 

CAPITOLUL III

Organizarea revizuirilor pentru asigurarea calitătii activitătii de audit

 

Art. 10. - Revizuirile pentru asigurarea calitătii activitătii de audit si a activitătilor conexe se efectuează pe baza procedurile emise de Cameră, în ordinea si la datele prevăzute în programele de inspectie trimestriale.

Art. 11. - Principalele obiective ale inspectiei calitătii activitătii de audit financiar sunt următoarele:

a) cunoasterea ariei de cuprindere a activitătii de audit financiar si a altor servicii profesionale, pe baza examinării continutului scrisorilor de misiune/contractelor de prestări servicii, precum si a concordantei acestora cu Standardele internationale de audit (ISA) sau cu standardele de audit intern ori alte standarde relevante, precum si cu normele si reglementările emise de Cameră si de Organismul de supraveghere publică;

b) verificarea conformitătii activitătii desfăsurate cu datele înscrise în cererea/declaratia pentru obtinerea autorizatiei de exercitare a profesiei; corectitudinea raportării veniturilor din activitatea de audit financiar, audit statutar, precum si alte servicii profesionale, a achitării integrale si la termen a cotizatiilor si a celorlalte obligatii către Cameră;

c) îndeplinirea obligatiilor cu privire la pregătirea continuă a auditorilor financiari, precum si la frecventarea cursurilor suplimentare pentru auditorii financiari monitorizati pentru rezultate nesatisfăcătoare;

d) verificarea implementării de către firma de audit/auditorul financiar persoană fizică a unui sistem intern de control al calitătii conform ISQC 1 si ISA 220 pentru misiunile de audit al situatiilor financiare ale entitătilor cu care a încheiat contracte de prestări servicii sau alte misiuni efectuate în calitate de auditor financiar;

e) evaluarea sistemului intern de asigurare a calitătii sub aspectul conformitătii cu ISA relevante si cu cerintele de independentă prevăzute de Codul etic al profesionistilor contabili;

f) verificarea elaborării de către firmele de audit/auditorii financiari persoane fizice, pentru entitătile aflate sub supravegherea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, precum si a oricăror entităti definite prin lege sau reglementări ca entităti de interes public, a unor proceduri de revizuire a asigurării calitătii, specifice acestor categorii de misiuni;

g) inspectarea foilor de lucru ale misiunii de audit al situatiilor financiare, selectată pentru revizuirea gradului de adecvare a controlului calitătii, pentru a evalua:

- conformitatea cu standardele profesionale si cu cerintele normative si legale;


- respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisă a auditului financiar în conformitate cu ISAsi cu procedurile de audit cuprinse în Ghidul privind auditul calitătii;

h) verificarea implementării de către firma de audit/auditorul financiar persoană fizică, în temeiul obligatiilor stabilite prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 91/2007 privind aplicarea legislatiei specifice privind combaterea si prevenirea operatiunilor de spălare a banilor si/sau de finantare a actelor de terorism de către auditorii financiari, a unor proceduri specifice, aplicabile clientilor de audit si ai altor servicii profesionale, pentru identificarea cazurilor de intermediere de către acestia a actelor de terorism si/sau de spălare a banilor astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare;

i) evaluarea continutului celui mai recent raport privind transparenta, publicat de auditorii sau firmele de audit inspectate, care au efectuat misiuni de audit statutar la entităti de interes public.

Art. 12. - (1) Procedurile de revizuire pentru asigurarea calitătii în realizarea misiunilor de audit financiar, inclusiv audit statutar, revizuire a situatiilor financiare, misiuni de asigurare, audit intern si alte misiuni si servicii profesionale în conformitate cu standardele internationale în domeniu, precum si alte activităti desfăsurate de auditorii financiari sunt elaborate de către DMCP sub forma „listelor obiectivelor de inspectie", pe naturi de misiuni, pe care le prezintă spre aprobare Consiliului Camerei si spre avizare Organismului de supraveghere publică.

(2) Hotărârile de aprobare a acestor proceduri de revizuire a calitătii auditului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 13. - (1) În functie de factorii de risc materializati în:

a) numărul de clienti - societăti cotate la bursă;

b) numărul entitătilor considerate a fi de interes public;

c) rezultatele anterioare ale inspectiilor pentru asigurarea calitătii, inclusiv:

(i) încălcarea cerintelor de pregătire profesională continuă;

(ii) încălcarea principiului independentei;

(iii) deficiente în proiectul sau conformitatea cu sistemul societătii de control al calitătii, Consiliul Camerei poate să dispună efectuarea controlului calitătii activitătii desfăsurate de membrii Camerei la perioade mai mici decât cele prevăzute la art. 7 alin. (1).

(2) Camera sau Organismul de supraveghere publică poate organiza actiuni pentru documentarea, informarea, analiza si urmărirea implementării unor noi reglementări, verificarea remedierii deficientelor constatate cu ocazia inspectiilor anterioare, precum si de către Organismul de supraveghere publică prin sistemul de investigatii instituit conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 14. - Durata verificării se stabileste în functie de natura inspectiei, de volumul activitătii firmei de audit/auditorului financiar persoană fizică, ce urmează a fi inspectată, precum si de alti factori care pot influenta aria de cuprindere a inspectiei (de exemplu: achizitionarea de către firmă a unei părti semnificative a afacerilor unei alte societăti sau renuntarea la o parte semnificativă a afacerilor sale, înainte de începerea inspectiei).

Art. 15. - Inspectia se efectuează în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul activitătii membrilor Camerei, precum si cu frecventa abaterilor constatate anterior, cuprinzându-se un număr reprezentativ de rapoarte si documente, care să permită formularea unor concluzii temeinice asupra caracterului adecvat al sistemului de control al calitătii, conformitătii cu acesta si asupra modului de respectare a dispozitiilor normative din domeniul auditului financiar si a altor servicii profesionale si activitătii desfăsurate de auditori, conform standardelor internationale si altor reglementări legale.

Art. 16. - (1) Persoanele împuternicite să exercite, în numele Camerei, revizuirea calitătii activitătii desfăsurate de membrii săi în exercitarea profesiei trebuie să respecte prevederile Codului etic al profesionistilor contabili, normele profesionale emise de Cameră, precum si regulamentele emise de Organismul de supraveghere publică.

(2) Pentru fiecare inspectie trebuie să fie desemnat un coordonator al echipei de inspectori.

Art. 17. - (1) Prin derogare de la principiul confidentialitătii, auditorii financiari inspectati au datoria profesională de a prezenta informatii confidentiale, pentru a se conforma controlului calitătii efectuat de organismul profesional, în conformitate cu cerintele Codului etic al profesionistilor contabili adoptat de Cameră.

(2) La solicitarea echipei de inspectori, auditorii au obligatia:

a) să pună la dispozitie toate documentele justificative si să dea toate explicatiile necesare verificării corectitudinii datelor din raportul anual al membrilor, din cererea/declaratia pentru obtinerea autorizatiei de exercitare a profesiei, inclusiv a veniturilor din activitatea de audit, precum si a achitării cotizatiilor si a celorlalte obligatii către Cameră;

b) să asigure accesul inspectorilor care efectuează revizuirea privind asigurarea calitătii la dosarele de angajament, foile de lucru, dosarele permanente, situatiile financiare proprii ale firmei, actele si documentele de orice fel pe care le gestionează sau le au în păstrare, care intră sub incidenta verificării si servesc pentru documentarea probelor care sustin concluziile inspectiei;

c) să recunoască constatările inspectiei pentru asigurarea calitătii, prin semnarea notelor de inspectie, si să comunice în scris Camerei, la termenele fixate, modul de aplicare a actiunilor si măsurilor stabilite în urma inspectiei.

(3) În cazul nepermiterii accesului inspectorilor la documentele de lucru ale misiunilor, în vederea efectuării revizuirii calitătii activitătii, acest fapt se consideră incident în domeniul propriu de activitate, Consiliul Camerei fiind în drept să dispună sanctionarea auditorilor financiari în cauză, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 18. - Echipa de inspectie desemnată să efectueze verificarea calitătii auditului consemnează constatările în cadrul notei de inspectie.

Art. 19. - (1) Nota de inspectie este un document bilateral, încheiat între părti (echipa de inspectori, pe de o parte, si auditorul financiar inspectat, pe de altă parte), care se întocmeste în două exemplare si se înregistrează la auditorul financiar inspectat.

(2) Un exemplar al notei de inspectie este luat de organele de inspectie, care au obligatia să îl înregistreze la Secretariatul Camerei.

Art. 20. - (1) În nota de inspectie se înscriu, documentat, aspectele de neconformitate cu ISA relevante, cu normele si procedurile de audit emise de Cameră si cu prevederile Codului etic al profesionistilor contabili, constatate ca urmare a inspectiei.

(2) Modelul notei de inspectie se stabileste de către DMCP, cu acordul Consiliului Camerei.

(3) În nota de inspectie si în anexele la aceasta se vor mentiona concret elementele sondajelor efectuate la auditorul financiar inspectat, documentele si evidentele supuse inspectiei, răspunderea organelor de inspectie revenind numai în legătură cu acestea.

Art. 21. - Nota de inspectie va cuprinde, orientativ, următoarele elemente:

a) componenta echipei de inspectie, delegatia în baza căreia s-a efectuat inspectia de asigurare a calitătii, data sau perioada la care s-a efectuat inspectia;

b) datele de identificare ale auditorului controlat;

c) datele de identificare ale asociatilor si auditorilor financiari care reprezintă auditorul controlat;

d) perioada supusă controlului, clientii de audit ale căror situatii financiare au fost auditate în perioada respectivă si identificarea dosarelor de audit selectate pentru inspectia de asigurare a calitătii;

e) date referitoare la modul în care auditorul controlat si auditorii asociati ai acestuia si-au îndeplinit obligatiile fată de Cameră privind determinarea si plata cotizatiilor fixe si a celor variabile, precum si modul de respectare a normelor privind asigurarea profesională, depunerea raportului anual, participarea la cursurile de pregătire profesională continuă;

f) obiectivele pe care auditorul financiar controlat Ie-a abordat în realizarea misiunii, potrivit cerintelor ISA relevante, normelor si procedurilor de audit emise de Cameră si ale cadrului legal de raportare financiară;

g) obiectivele pe care auditorul controlat nu Ie-a abordat, potrivit cerintelor reglementărilor de mai sus;

h) motivatia auditorului controlat cu privire la neîndeplinirea obiectivelor urmărite;

i) calificativul obtinut de către auditorul supus reviziei de calitate;

j) concluzii si recomandări pentru măsuri corective;

k) data si semnăturile membrilor echipei de inspectie si a auditorului financiar verificat.

Art. 22. - Nota de inspectie si celelalte documente de inspectie vor fi înregistrate, arhivate si păstrate de Cameră timp de 7 ani de la efectuarea controlului si valorificarea rezultatelor acestuia.

Art. 23. - Fiecare obiectiv din lista de obiective se va completa cu „Da" sau „Nu", în functie de modul în care auditorul supus inspectiei a răspuns cerintelor ISA aplicabile, normelor si procedurilor de audit, făcându-se referire la deficientele constatate si cauzele pentru care unele obiective nu au fost abordate.

Art. 24. - (1) Pe baza constatărilor, DMCP va stabili un procentaj cuprins între 0% si 100%, obtinut atât prin raportarea numărului obiectivelor pentru care răspunsul este „Da" la numărul total de obiective, cât si în functie de relevanta constatărilor reiesite ca urmare a inspectiei.

(2) În functie de acest procentaj, auditorul inspectat va obtine un calificativ, după cum urmează:

 

Procentaj

Până la 35%

De la 36% la 70%

De la 71 % la 85%

De la 86% la 100%

Calificativ

D

C

B

A

 

Art. 25. - Potrivit prevederilor Codului etic al profesionistilor contabili, inspectorii DMCP au obligatia de a respecta confidentialitatea informatiilor dobândite cu ocazia inspectiilor pentru asigurarea calitătii, atât a celor referitoare la activitatea auditorului financiar, cât si a celor referitoare la clientii acestuia.

Art. 26. - Conducerea executivă a Camerei este în drept să emită, în atentia auditorilor financiari inspectati, scrisori prin care să facă recomandări pentru corectarea sistemului propriu de control al calitătii, conformitatea cu politicile si procedurile adoptate, completarea dosarelor de lucru inspectate cu probele de audit nedocumentate corespunzător.

Art. 27. - Recomandările efectuate de Cameră ca urmare a verificărilor calitătii activitătii de audit vor fi urmărite de auditorul membru într-o perioadă rezonabilă de timp, stabilită de comun acord cu echipa de inspectori din cadrul DMCP.

Art. 28. - (1) Auditorul inspectat va transmite Camerei un răspuns în scris cu privire la modul de realizare a măsurilor recomandate atât în nota de inspectie, cât si în scrisoarea de atentionare, referindu-se inclusiv la actiunile planificate si la data finalizării si implementării acestora.

(2) În cazul în care recomandările la care se face referire la alin. (1) nu sunt puse în practică, auditorul financiar sau firma de audit, dacă este cazul, va face obiectul sistemului de investigatii si sanctiuni, asa cum este prevăzut de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 29. - Camera monitorizează, pe parcursul a 3 inspectii consecutive, auditorii financiari care au obtinut la inspectia calitătii calificativele D, C si B, prin stabilirea de măsuri pentru remedierea neconformitătilorsi aplicarea, după caz, de sanctiuni disciplinare, diferentiate după cum urmează:

A. Pentru calificativul D

1. Măsuri ce se vor lua la prima inspectie în urma căreia s-a stabilit un procentaj corespunzător acestui calificativ:

a) repetarea inspectiei după un an, cheltuielile ocazionate de această nouă inspectie urmând a fi suportate integral de către

auditorii financiari în cauză, în conformitate cu decontul de cheltuieli;

b) participarea la cursuri suplimentare de pregătire profesională, al căror tarif va fi suportat integral de către cei în cauză;

c) aplicarea de sanctiuni disciplinare:

- mustrare;

- avertisment scris;

- suspendarea dreptului de exercitare a activitătii de audit financiar pe o perioadă de la 3 luni la 6 luni;

- retragerea calitătii de membru al Camerei.

2. Măsuri ce se vor lua pentru a doua inspectie în urma căreia s-a stabilit un procentaj corespunzător acestui calificativ:

a) repetarea inspectiei după un an, cheltuielile ocazionate de această nouă inspectie urmând a fi suportate integral de către auditorii financiari în cauză, în conformitate cu decontul de cheltuieli;

b) participarea la cursuri suplimentare de pregătire profesională, al căror tarif va fi suportat integral de către cei în cauză;

c) aplicarea de sanctiuni disciplinare:

- avertisment scris;

- suspendarea dreptului de exercitare a activitătii de audit financiar pe o perioadă de la 3 luni la 6 luni;

- retragerea calitătii de membru al Camerei.

3. Măsuri ce se vor lua pentru a treia inspectie în urma căreia s-a stabilit un procentaj corespunzător acestui calificativ:

- aplicarea de sanctiuni disciplinare:

- suspendarea dreptului de exercitare a activitătii de audit financiar pe o perioadă de la 3 luni la 6 luni;

- retragerea calitătii de membru al Camerei.

B. Pentru calificativul C

1. Măsuri ce se vor lua la prima inspectie în urma căreia s-a stabilit un procentaj corespunzător acestui calificativ:

a) repetarea inspectiei după un an, cheltuielile ocazionate de această nouă inspectie urmând a fi suportate integral de către auditorii financiari în cauză, în conformitate cu decontul de cheltuieli;

b) participarea la cursuri suplimentare de pregătire profesională, al căror tarif va fi suportat integral de către cei în cauză;

c) aplicarea de sanctiuni disciplinare:

- mustrare;

- avertisment scris.

2. Măsuri ce se vor lua pentru a doua inspectie în urma căreia s-a stabilit un procentaj corespunzător acestui calificativ: în acest caz, membrul Camerei intră sub incidenta sanctiunilor prevăzute pentru calificativul D.

C. Pentru calificativul B

1. Măsuri ce se vor lua la prima inspectie în urma căreia s-a stabilit un procentaj corespunzător acestui calificativ:

a) participarea la cursuri suplimentare de pregătire profesională, al căror tarif va fi suportat integral de către cei în cauză;

b) promovarea de propuneri către Organismul de supraveghere publică, pentru aplicarea de sanctiuni disciplinare cu avertisment.

2. Măsuri ce se vor lua pentru a doua inspectie în urma căreia s-a stabilit un procentaj corespunzător acestui calificativ:

a) participarea la cursuri suplimentare de pregătire profesională, al căror tarif va fi suportat integral de către cei în cauză;

b) aplicarea de sanctiuni disciplinare:

- avertisment scris.

Art. 30. - (1) În functie de relevanta neconformitătilor constatate în urma actiunilor de control, precum si în cazul în care nu se aplică recomandările Camerei, inspectorii DMCP pot propune, pe lângă măsurile de întocmire a documentelor potrivit normelor si reglementărilor legale, oricare dintre măsurile de sanctionare prevăzute la art. 29, potrivit procedurilor disciplinare si competentelor stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Sanctiunile aplicate pentru calitatea necorespunzătoare a activitătii desfăsurate de auditorii financiari vor fi publicate prin intermediul mijloacelor de comunicare ale Camerei.

(3) În cazurile în care în cursul unei inspectii s-a constatat că un raport privind transparenta contine informatii denaturate semnificativ, inclusiv cele cu privire la eficienta sistemului de control al calitătii firmei de audit, Camera poate recomanda auditorului inspectat amendarea fără întârziere a acestui raport, informând despre aceasta Organismul de supraveghere publică.

Art. 31. - (1) În baza constatărilor din notele de inspectie prezentate de organele de inspectie, Camera întocmeste si prezintă Organismului de supraveghere publică un raport anual, rezumând rezultatele globale ale sistemului de asigurarea calitătii, fără specificarea detaliilor legate de anumiti auditori financiari - membri ai Camerei sau clienti ai acestora.

(2) Organismul de supraveghere publică, după analizarea raportului anual, este în drept să emită recomandări si instructiuni sub orice formă Camerei căreia i-a fost delegată efectuarea de revizuiri pentru asigurarea calitătii serviciilor prestate de auditori sau de firmele de audit.

(3) După aprobarea de către Organismul de supraveghere publică, raportul se publică pe site-ul Camerei si este disponibil pentru informarea autoritătilor de reglementare ale entitătilor auditate.

Art. 32. - Seful DMCP poate fi invitat să participe la sedintele Consiliului Camerei si la sedintele Consiliului superior al Organismului de supraveghere publică, în care sunt dezbătute documentele de control si măsurile propuse de DMCP.

Art. 33. - Responsabilitatea finală pentru sistemul de asigurare externă a calitătii pentru auditorii financiari si firmele de audit care efectuează auditul statutar la entităti de interes public apartine Organismului de supraveghere publică.

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calitătii activitătii de audit financiar si a altor activităti desfăsurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010

 

În temeiul prevederilor:

- art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 29 din Normele privind revizuirea calitătii activitătii de audit financiar si a altor activităti desfăsurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din 25 august 2010, h o t ă r ă s t e:

Art. 1. - Se aprobă Procedurile pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calitătii activitătii de audit financiar si a altor activităti desfăsurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îsi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 82/2007 privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind controlul calitătii activitătii de audit financiar si a serviciilor conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 13 iunie 2007, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Departamentul monitorizare si competentă profesională va urmări punerea în aplicare a procedurilor prevăzute la art. 1.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 25 august 2010.

Nr. 169.


ANEXA

 

PROCEDURI

pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calitătii activitătii de audit financiar si a altor activităti desfăsurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010

 

I. Constatarea modului de remediere a neconformitătilor retinute cu ocazia primei inspectii se face prin repetarea inspectiei în cadrul celor 3 ani de monitorizare prevăzuti la art. 29 din Normele privind revizuirea calitătii activitătii de audit financiar si a altor activităti desfăsurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010.

1. Programarea repetării inspectiei se va face pe baza informatiilor privind data desfăsurării primei inspectii, potrivit procedurilor existente, respectiv transmiterea scrisorii de anuntare a inspectiei, primirea confirmării auditorului si includerea actiunii în programul de activitate. Cu aceeasi ocazie poate fi programată si inspectia de calitate asupra activitătii desfăsurate de auditorii financiari în perioada curentă, cu conditia alocării unui fond de timp rezonabil pentru constatarea modului de remediere a neconformitătilor retinute cu ocazia primei inspectii.

2. Desfăsurarea inspectiei de calitate se va efectua conform normelor si procedurilor Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), astfel:

a) obiectivele si foile de lucru constatate ca fiind insuficient fundamentate cu ocazia primei inspectii vor fi reverificate, urmărindu-se modul în care auditorul financiar a remediat lipsurile constatate la inspectia anterioară;

b) răspunsul transmis în scris CAFR de către auditorii financiari asupra modului de aducere la îndeplinire a recomandărilor acesteia va fi evaluat sub aspectul realitătii pe baza datelor si informatiilor obtinute cu ocazia repetării inspectiei;

c) în ceea ce priveste stadiul măsurilor aplicate pentru remedierea neconformitătilor, precum si faptul dacă auditorii financiari au participat la cursurile suplimentare de pregătire profesională, se vor face precizările necesare în nota de inspectie.

3. În cazul auditorilor financiari care au obtinut calificativul D, potrivit art. 29 lit. A pct. 1.a) din Normele privind revizuirea calitătii activitătii de audit financiar si a altor activităti desfăsurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului

Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010, inspectia de calitate urmează a se repeta de două ori, la intervale de câte un an, cheltuielile ocazionate urmând a fi suportate de auditorii financiari în cauză, în conformitate cu decontul de cheltuieli. În baza decontului de cheltuieli, CAFR va factura valoarea cheltuielilor ocazionate de repetarea inspectiei.

4. Procedura prevăzută la pct. 3 se aplică si auditorilor financiari care au obtinut calificativul C, după a doua inspectie, în cadrul perioadei de monitorizare de 3 ani.

II. În functie de gradul de îndeplinire a obligatiilor restante si de eliminare a neconformitătilor, la propunerea echipelor de inspectie, Consiliul CAFR este în drept să ia măsuri de anulare sau de extindere a sanctiunilor aplicate, astfel:

1. În situatia remedierii deficientelor:

a) încetarea efectelor sanctiunii aplicate după prima inspectie, această măsură urmând a fi adusă la cunostintă, în scris, auditorilor financiari implicati;

b) radierea auditorilor financiari din lista publicată pe site-ul CAFR, cuprinzând nominalizarea persoanelor care au obtinut calificative profesionale necorespunzătoare, această măsură urmând a fi scoasă în evidentă printr-un comunicat al CAFR postat pe site.

2. În situatia mentinerii deficientelor:

a) participarea la cursuri suplimentare, nou-organizate de CAFR, cu suportarea costurilor de către auditorii financiari care nu au participat la cursurile anuale desfăsurate initial;

b) aplicarea sanctiunii superioare celei aplicate initial, pe scara gravitătii abaterilor, mergând până la retragerea autorizării, potrivit art. 29 din Normele privind revizuirea calitătii activitătii de audit financiar si a altor activităti desfăsurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010, respectiv art. 75 si art. 94 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările si completările ulterioare, astfel:

 

Sanctiunea

Calificativul D

Calificativul C

Calificativul B

Mustrare

X

la prima inspectie

la a doua inspectie

Avertisment scris

la prima inspectie

- la a doua inspectie

- în cazul neparticipării la a doua convocare pentru cursuri suplimentare

X

Suspendarea dreptului de exercitare a activitătii de audit financiar pe o perioadă de la 3 luni la 6 luni

- la a doua inspectie

- în cazul neparticipării la a doua convocare pentru cursuri suplimentare

- la a treia inspectie

- în cazul neparticipării la a treia convocare pentru cursuri suplimentare

X

Retragerea autorizării

- la a treia inspectie

- în cazul neparticipării la a treia convocare pentru cursuri suplimentare

X

X

Publicarea sanctiunii

la prima inspectie

la prima inspectie

X


 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti participanti la alegerile partiale din 22 august 2010 care au depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 705/2010 privind stabilirea datei alegerilor partiale pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale în unele circumscriptii electorale

 

1. Judetul Alba, comuna Rosia de Secas

- Partidul Social Democrat

- Partidul Democrat Liberal

- Partidul National Liberal

- Partidul Conservator

- Uniunea Natională pentru Progresul României

2. Judetul Timis, comuna Secas

- Partidul Social Democrat

- Partidul Democrat Liberal

- Partidul National Liberal

- Partidul Noua Generatie Crestin Democrat

 

Bucuresti, 2 septembrie 2010.

Nr. 12.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.