MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 628/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 628         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Marti, 7 septembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

854. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

94/1.378/1.071. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, al ministrului mediului si pădurilor si al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăsămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăsămintelor autorizate cu mentiunea RO-ÎNGRĂSĂMÂNT, pentru utilizarea si comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului si al ministrului sănătătii nr. 6/22/2004

 

676. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind publicarea acceptării amendamentelor la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin anexa nr. 1 la Rezolutia MSC.269(85) a Comitetului Securitătii Maritime din 4 decembrie 2008 si a amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1966 asupra liniilor de încărcare, asa cum a fost amendat, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.270(85) a Comitetului Securitătii Maritime din 4 decembrie 2008

 

677. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind publicarea acceptării amendamentelor la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.282(86) a Comitetului  Securitătii Maritime din 5 iunie 2009

678. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.283(86) a Comitetului  Securitătii Maritime din 5 iunie 2009

 

1.256. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 82/2008 privind aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

2.042. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru modificarea art. 9 lit. d) din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de interventie „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional si local” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

 

2.043. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru modificarea art. 12 lit. h) din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 261/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investitiilor în turism din cadrul Programului operational regional 2007-2013

 

2.044. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru modificarea art. 11 pct. 4 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operational regional 2007-2013

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, hr. 83 din 11 februarie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează, după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Oficiile teritoriale prevăzute la alin. (1) au un număr total de 89 de posturi.”

2. La articolul 7, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (51)-(53), cu următorul cuprins:

„(51) Agentia are în subordine 8 oficii teritoriale pentru Întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie - OTIMMC, cu sediul în municipiile: Brasov, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Iasi, Ploiesti, Timisoara si Târgu-Mures.

Următoarele 5 OTIMMC-uri, cu sediile în municipiile Bacău, Bucuresti, Galati, Satu Mare si Târgoviste se vor desfiinta prin comasarea prin absorbtie, astfel:

a) OTIMMC Bucuresti va fuziona prin absorbtie cu Agentia. Numărul total de posturi ale persoanei juridice absorbante va fi de 33;

b) OTIMMC Satu Mare va fuziona prin absorbtie cu OTIMMC Cluj-Napoca. Numărul total de posturi ale persoanei juridice absorbante va fi de 13;

c) OTIMMC Târgoviste va fuziona prin absorbtie cu OTIMMC Ploiesti. Numărul total de posturi ale persoanei juridice absorbante va fi de 10;

d) OTIMMC Bacău va fuziona prin absorbtie cu OTIMMC Iasi. Numărul total de posturi ale persoanei juridice absorbante vafide12;

e) OTIMMC Galati va fuziona prin absorbtie cu OTIMMC Constanta. Numărul total de posturi ale persoanei juridice absorbante va fi de 13.

Patrimoniul persoanelor juridice absorbite se preia prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu persoanele juridice absorbante.

(52) În cadrul OTIMMC-urilor absorbante se organizează centre de informare, asistentă si instruire, fără personalitate juridică, cu sediul în Bacău, Galati, Satu Mare si Târgoviste, functionând cu un număr maxim de două posturi.

(53) Personalul din cadrul OTIMMC-urilor absorbite va fi preluat de către institutiile absorbante în conditiile legii.

Persoanele juridice absorbante se substituie în toate drepturile si obligatiile persoanelor juridice absorbite decurgând din: acte normative si administrative, contracte, conventii, întelegeri, protocoale, memorandumuri, litigii si din orice acte care produc efecte juridice.”

3. La articolul 8, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi al aparatului propriu al Agentiei este de 31, exclusiv demnitarii si posturile aferente oficiilor teritoriale pentru Întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie.”

4. Anexa „Structura organizatorică a Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii” se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Încetarea raporturilor de serviciu/muncă determinată de reducerea numărului de posturi din structura organizatorică a Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. III. - Aplicarea măsurilor legale privind restructurarea si reorganizarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, precum si încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat se realizează în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în conformitate cu legislatia în vigoare si cu respectarea procedurilor stabilite de lege pentru fiecare categorie de personal în parte.

Art. IV. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 4 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare, la litera A punctul III, pozitia 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3. Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii - 122 de posturi.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Constantin Claudiu Stafie,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si

Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii,

Cristian Haiduc

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 august 2010.

Nr. 854.

 


ANEXĂ*)

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 65/2009)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii

 

Numărul maxim de posturi = 120, exclusiv demnitarii (31 posturi aparat propriu, exclusiv demnitarii, si 89 de posturi în cadrul OTIMMC-urilor)

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 94 din 19 aprilie 2010

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

Nr. 1.378 din 31 august 2010

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.071 din 26 iulie 2010

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăsămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăsămintelor autorizate cu mentiunea RO-ÎNGRĂSĂMÂNT, pentru utilizarea si comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului si al ministrului sănătătii nr. 6/22/2004

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 71.661 din 14 aprilie 2010 al Directiei generale politici agricole din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

tinând seama de prevederile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, ministrul mediului si pădurilor si ministrul sănătătii emit următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul privind organizarea si functionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăsămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăsămintelor autorizate cu mentiunea RO-ÎNGRĂSĂMÂNT, pentru utilizarea si comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului si al ministrului sănătătii nr. 6/22/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 29 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Autorizarea îngrăsămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăsămintelor autorizate cu mentiunea RO-ÎNGRĂSĂMÂNT pentru utilizare si comercializare în România se face de către Comisia interministerială pentru autorizarea îngrăsămintelor, denumită în continuare Comisie.

(2) Îngrăsămintele marcate «ÎNGRĂSĂMÂNT CE» în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.003/2003 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrăsămintele, cu modificările si completările ulterioare, circulă liber pe teritoriul României.

(3) Îngrăsămintele care nu se regăsesc în anexa nr. 1 la Regulamentul (CE) nr. 2.003/2003 al Parlamentului European si al Consiliului, cu modificările si completările ulterioare, si în anexa nr. 1 la prezentul regulament, indiferent de provenientă, se supun autorizării în vederea înscrierii în lista îngrăsămintelor autorizate cu mentiunea RO-ÎNGRĂSĂMÂNT.

(4) Prezenta reglementare nu se aplică produselor fabricate si/sau comercializate legal în alte state membre ale Uniunii Europene sau în Turcia ori fabricate legal într-un stat membru al Asociatiei Europene a Liberului Schimb (AELS) care este parte contractantă la Acordul privind Spatiul Economic European, cu conditia ca cerintele aplicabile acestor produse în statul respectiv să asigure un nivel echivalent de protectie cu cel prevăzut în prezentul regulament. Aplicarea prezentei reglementări produselor comercializate legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene intră sub incidenta Regulamentului (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor reguli tehnice nationale pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat membru si de abrogare a Deciziei 3.052/95/CE.”

2. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) În întelesul prezentului regulament, sub denumirea de îngrăsăminte sunt cuprinse toate produsele destinate îmbunătătirii fertilitătii solului si a nutritiei plantelor, aplicate atât pe sol, cât si pe plante, ca amendamente de sol, îngrăsăminte chimice, îngrăsăminte organominerale, îngrăsăminte biologice si stimulatori de crestere.


(2) Prin îngrăsământ biologic se întelege îngrăsământul care contine culturi omogene de microorganisme, micro- ori macroelemente si/sau substante organice esentiale în nutritia plantelor, ce influentează fertilitatea solului, fiind aplicat direct pe sol, prin picurare, ca tratament, la rădăcinile sau semintele plantelor ori prin stropire la nivel foliar.”

3. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) În România nu se introduc si nu se autorizează pentru utilizare ca îngrăsământ nămolurile de la statiile de epurare a apelor uzate orăsenesti de pe teritoriul altor state.

(2) Pentru utilizarea ca îngrăsământ, nămolul rezultat de la statiile de epurare a apelor uzate orăsenesti din România trebuie să fie conform prevederilor Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Materiile prime de categoriile 2 si 3, certificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.774/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, se pot utiliza ca fertilizanti pentru cereale dacă au continutul de substantă activă solubilă cu valori mai mari de 16% P2O5 si un adaos de CaC03 de minimum 20%. Este interzisă utilizarea acestor materii prime de categoriile 2 si 3 pentru păsuni, legume, vită-de-vie, pomi fructiferi.

(4) Operatorii economici care produc sau comercializează produsele prevăzute la alin. (3) trebuie să prezinte documente care să ateste continutul în P2O5 si CaC03.

(5) Produsele prevăzute la alin. (3) trebuie încorporate obligatoriu în ziua aplicării, iarîmprăstierea uniformă a acestora trebuie realizată cu masina de administrat îngrăsăminte chimice. Administrarea acestora se face la o distantă de minimum 500 de metri de zona populată.

(6) Aplicarea fertilizantilor de natură organică se face numai pe terenurile pe care s-au efectuat studii pedologice si agrochimice.”

4. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Comisia autorizează noile îngrăsăminte din productia internă si din import, altele decât cele prevăzute la art. 3 alin. (2) si art. 4 alin. (1), pentru folosirea acestora în agricultură si silvicultură.”

5. Articolul 21 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Pentru îngrăsămintele si/sau amestecurile de îngrăsăminte cu pesticide noi, precum si pentru îngrăsămintele biologice din productia internă si din import, supuse testării, solicitantul este obligat să obtină avizul de mediu care se eliberează de către Ministerul Mediului si Pădurilor.

(2) Dosarul produsului pentru care se solicită eliberarea avizului de mediu cuprinde următoarele:

a) solicitare din partea operatorului economic privind eliberarea avizului de mediu;

b) buletin de analiză fizico-chimică emis de laboratoarele acreditate si care sunt autorizate si notificate la Comisia Europeană pentru verificarea conformitătii îngrăsămintelor chimice;

c) fisă cu date de securitate conform art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei;

d) dosarul de ecotoxicitate, în copie, obtinut de la Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Plantelor Bucuresti, la solicitarea operatorului economic;

e) alte informatii considerate utile.”

6. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 211, cu următorul cuprins:

„Art. 211. - (1) Nu sunt permise importul si comercializarea amestecurilor fizice de îngrăsăminte.

(2) Amestecurile fizice de diferite îngrăsăminte solide omologate aduse la stare de pulbere si regranulate împreună de către diferiti producători sunt supuse unei analize chimice si se obtine un buletin de analiză.

(3) Amestecurile fizice de diferite îngrăsăminte solide omologate cu îngrăsăminte neomologate se autorizează pe bază de testare.

(4) Amestecurile fizice de diferite îngrăsăminte solide omologate care nu au aceeasi granulatie si densitate, motiv pentru care segregă în timpul transportului si manipulării, se pot efectua numai de către fermierii agricoli în momentul aplicării, fără a fi necesară autorizarea.”

7. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - În cuprinsul ordinului prevăzut la articolul I, sintagma „Directia generală implementare politici agricole” se înlocuieste cu sintagma „Directia generală politici agricole”, sintagma „Directia substante periculoase din cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile” se înlocuieste cu sintagma „directia de specialitate din cadrul Ministerului Mediului si Pădurilor” si sintagma „agentii economici” se înlocuieste cu sintagma „operatorii economici”.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul sănătătii

Cseke Attila


ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la regulament)

 

LISTA

îngrăsămintelor chimice si biologice autorizate de Comisia interministerială pentru folosirea acestora în agricultura si silvicultura României

 

Nr. crt.

Tipul de îngrăsământ si compozitia

Documentul de autorizare

Beneficiarul autorizatiei

Observatii

0

1

2

3

4

1. Îngrăsăminte cu azot

1.1

Azotat de amoniu (34,5% N)

-

Exceptat

-

1.2

Nitrocalcar (27,5% N)

-

Exceptat

-

1.3

Uree (46% N)

-

Exceptat

-

1.4

Sulfat de amoniu (21% N)

-

Exceptat

-

1.5

Azotat de uree (34,2% N)

A.44323/86

Exceptat

-

1.6

Ureosulfat de amoniu (33% N)

A.44323/86

Exceptat

-

1.7

Azotat de calciu Kemira (15,22% N; 21,74% Ca)

CO 52/2000

S.C. Agricultura Modernizată Timisoara

-

1.8

Azotat de calciu (Calcinit) Hydro (15,5% N; 19% Ca)

CO 93/2001

S.C. Norofert -S.R.L. Bucuresti

-

1.9

Azotat de magneziu (Magnisal) Haifa Chemicals (10,8% N; 9,7% MgO)

CO 30/2000

S.C. Petro Stedesa - S.R.L. Bucuresti

-

1.10

Azotat de potasiu (13,7% N; 46,2% K20)

A.290/2004

S.C. Gini Transcom - S.R.L. Craiova

-

1.11

Azotat de calciu hidrat (Nt - 15,0%)

A.374/2008

S.C. Azomures - S.A. Târgu Mures

-

1.12

Nitrocalcar (NH4N03 - 80%; CaC03 + MgC03 - 20%)

A.387/2008

S.C. Azomures - S.A. Târgu Mures

-

1.13

Azotat de amoniu (33,5% N; 10 ppm Cu; 13 ppm Fe)

A.386/2008

Ga Pro Co Chemicals -S.R.L. Săvinesti

-

2. Îngrăsăminte cu fosfor

2.1

Superfosfat simplu (16-22% P205)

-

Exceptat

-

2.2

Superfosfat concentrat (42-51% P205)

-

Exceptat

-

2.3

Fosforită activată granulată (20% P2O5)

A.53074/80

Exceptat

-

2.4

Fosforită activată pulbere (20-24% P205)

A.44323/86

Exceptat

-

3. Îngrăsăminte cu potasiu

3.1

Sulfat de potasiu Kali und Salz (50%K2O; 18% S)

CO 175/2003

Kali und Salz GmbH Kassel - Germania

-

3.2

Azotat de potasiu Haifa Chemicals (12,86% N; 46,05% K20)

CO 178/2003

S.C. Petro Stedesa - S.R.L. Bucuresti

-

3.3

Azotat de potasiu Haifa Chemicals (12,5% N; 43,0% K20; 2,0% MgO)

CO 62/2001

S.C. Petro Stedesa - S.R.L. Bucuresti

-

3.4

Azotat de potasiu Haifa Chemicals (12,0% N; 43,0% K20; 1,0% MgO; 1.000 ppm Fe; 1.000 ppm B; 500 ppm Zn; 250 ppm Mn; 30 ppm Mo; 30 ppm Cu)

CO 63/2001

S.C. Petro Stedesa - S.R.L. Bucuresti

-

3.5

Patentkali granular (sulfat de potasiu si magneziu) Kali und Salz (30,0% K20; 10,2% MgO; 17,6% S; 2,6% CI)

CO 94/2001

Kali und Salz GmbH Kassel - Germania

-

3.6

Sare potasică (Korn Kali) (40% K20; 6% MgO; 3% Na)

-

Kali und Salz GmbH Kassel - Germania

-


0

1

2

3

4

3.7

Sulfat de potasiu

A.D. 289/2004

S.C. Gini Transcom - S.R.L. Craiova

-

3.8

Clorură de potasiu (K20 - 60%)

A.372/2008

S.C. Fertil Agro - S.R.L. Brăila

-

4. Îngrăsăminte complexe

4.1

K-16-48-0 (DAP) (16,0% N; 48,0% P205)

-

Exceptat

-

4.2

K 12-52-0 (MAP) (12,0% N; 52,0% P205)

-

Exceptat

-

4.3

K-27-13,5-0

(27,0% N; 13,5% P205)

A.53074/80

Exceptat

-

4.4

K-22-22-0

(22,0% N; 22,0% P205)

A.53074/80

Exceptat

-

4.5

K-23-23-0

(23,0% N; 23,0% P205)

A. 20473/90

Exceptat

-

4.6

K-13-32-0

(13,0% N; 32,0% P205)

A. 20473/90

Exceptat

-

4.7

K-15-15-15

(15,0% N; 15,0% P205; 15,0% K20)

A.53074/80

Exceptat

-

4.8

K-16-16-16

(16,0% N; 16,0% P205; 16,0% K20)

A.53074/80

Exceptat

-

4.9

K-22-11-11

(22,0% N; 11,0% P205; 11,0% K20)

A.53074/80

Exceptat

-

4.10

K-10-25-10

(10,0% N; 25,0% P205; 10,0% K20)

A.53074/80

Exceptat

-

4.11

K-9-24-24

(9,0% N; 24,0% P205; 24,0% K20)

A. 20473/90

Exceptat

-

4.12

Fosfat de uree 17-44-0

A. 44323/86

Exceptat

-

4.13

Îngrăsământ complex 13-30-0 cu sulfat de calciu (12,6% N; 32,4% P205; 24,9% CaS04)

CO 88/2001

S.C. Sofert - S.A. Bacău

*

4.14

K-20-20-0 (20% N; 20% P205)

AD 347/2007

Exceptat

-

4.15

K-20-10-10 (20% N; 10% P205; 10% K20)

AD 348/2007

Exceptat

-

4.16

Îngrăsământ complex 13-36-0 cu sulfat de calciu (11,8% N; 34,5% P205; 23,2% CaS04)

CO 89/2001

S.C. Sofert - S.A. Bacău

*

4.17

Monofosfat de amoniu (MAP) 12-61-0 Haifa Chemicals (11,95% N; 61,6% P205)

CO 28/2000

S.C. Petro Stedesa - S.R.L. Bucuresti

-

4.18

Fosfat monopotasic (MKP) 0-51-34 Haifa Chemicals (51,0% P205; 37,94% K20)

CO 29/2000

S.C. Petro Stedesa - S.R.L. Bucuresti

-

4.19

K-8-8-8 (NPK) Tiszamenti Vegyimuvek RT Solnok (8% N; 8% P205; 8% K20)

CO 90/2001

S.C. Tiszamenti Vegyimuvek ROM - S.R.L. Făgăras

-

4.20

K-5-15-15 (NPK) Tiszamenti Vegyimuvek RT Solnok (5% N; 15% P205; 15% K20)

CO 91/2001

S.C. Tiszamenti Vegyimuvek ROM - S.R.L. Făgăras

-

4.21

K-10-5-10 (NPK) Tiszamenti Vegyimuvek RT Solnok (10% N; 5% P205; 10% K20; 1% MgO; 1% Fe)

CO 92/2001

S.C. Tiszamenti Vegyimuvek ROM - S.R.L. Făgăras

-

4.22

Cropcare 1 (11,22-15,95-16,56 + ME) (11,22% N; 15,95% P205; 16,56% K20; 1,55% Ca; 1,6% Mg; 0,75% Mn; 0,29% Fe; 0,158% B; 0,107% Cu; 0,12% Zn; 0,005% Mo; 9,0% S)

CO 112/2002

S.C. Agricultura Modernizată - S.R.L. Timisoara

-


0

1

2

3

4

4.23

Cropcare 2 (6,45-11,75-23,67 + ME)

(6,45% N; 11,75% P205; 23,6% K20; 12,0% Ca; 2,2% Mg; 0,76% Mn; 0,28% Fe; 0,4% B; 0,10% Cu; 0,12% Zn; 0,003% Mo; 11,0% S)

CO 113/2002

S.C. Agricultura Modernizată - S.R.L. Timisoara

-

4.24

Cropcare 3 (9,76-9,40-21,38 + ME) (9,76% N; 9,40% P205; 21,38% K20; 1,5% Ca; 2,11% Mg; 0,73% Mn; 0,9% Fe; 0,16% B; 0,8% Cu; 0,1% Zn; 0,0003% Mo; 11,0% S)

CO 114/2002

S.C. Agricultura Modernizată - S.R.L. Timisoara

-

4.25

Cropcare 4 (12,7-9,4-19,27 + ME)

(12,7% N; 9,40% P205; 19,27% K20; 0,4% Ca; 2,3% Mg; 0,15% Mn; 0,08% Fe)

CO 116/2002

S.C. Agricultura Modernizată - S.R.L. Timisoara

-

4.26

Monofosfat de potasiu (51,5% P205; 34,0% K20)

A.D. 287/2004

S.C. Gini Transcom - S.R.L. Craiova

*

4.27

Power Beta 5-10-30

(5,0% N; 10,0% P205; 30,0% K20; 3,0% Ca; 1,2% Mg; 6,0% S; 0,1% B; 0,02% Cu; 0,05% Fe; 0,04% Zn)

A.D. 325/2005

S.C. Agricultura Modernizată - S.R.L. Timisoara

-

4.28

DCM NPK 8-6-7 + MgO

(8,0% N; 6,0% P205; 7,0% K20; 30% MgO; 40% materie organică)

A.D. 318/2005

S.C. Aerom Products - S.R.L. Bucuresti

-

4.29

DCM NPK 9-3-6 + erbicide

(9,0% N; 3,0% P205; 6,0% K20; 30% MgO; 45% materie organică; 0,15% MCPA; 0,15% 2,4D; 0,165% mecaprop-P; 0,018% Dicamba)

A.D. 319/2005

S.C. Aerom Products - S.R.L. Bucuresti

-

4.30

Agrofeed 14-14-28+2MgO + ME (14,0% N; 14,0% P205; 28,0% K20; 2,0% MgO; 100 ppm B; 55 ppm Cu; 500 ppm Fe; 250 ppm Mn; 35 ppm Mo; 75 ppm Zn)

A.D. 304/2005

Haifa Chemicals Ltd, Israel

-

4.31

Agrofeed 11-0-0

(11,0% N; 16,0% MgO; 0,1% CaO; 300 ppm SO2-4; 700 ppm CI-; 15 ppm Fe; 300 ppm substantă insolubilă)

A.D. 302/2005

Haifa Chemicals Ltd, Israel

-

4.32

Agrofeed 0-52-34 (52,0% P205; 34,0% K20)

A.D. 308/2005

Haifa Chemicals Ltd, Israel

-

4.33

Agrofeed 11-44-11 + 1MgO + ME (11,0% N; 44,0% P205; 11,0% K20; 1,0% MgO; 100 ppm B; 55 ppm Cu; 500 ppm Fe; 250 ppm Mn; 35 ppm Mo; 75 ppm Zn)

A.D. 306/2005

Haifa Chemicals Ltd, Israel

-

4.34

Agrofeed 12-18-27 + 2MgO + ME (12,0% N; 18,0% P205; 27,0% K20; 2,0% MgO; 100 ppm B; 55 ppm Cu; 500 ppm Fe; 250 ppm Mn; 35 ppm Mo; 75 ppm Zn)

A.D. 305/2005

Haifa Chemicals Ltd, Israel

-

4.35

Agrofeed 12-0-43 + 1MgO + ME (12,0% N; 43,0% K20; 1,0% MgO; 1.000 ppm B; 30 ppm Cu; 1.000 ppm Fe; 250 ppm Mn; 30 ppm Mo; 500 ppm Zn)

A.D. 300/2005

Haifa Chemicals Ltd, Israel

-

4.36

Agrofeed 12-0-43 + 2MgO (12,0% N; 43,0% K20; 2,0% MgO)

A.D. 299/2005

Haifa Chemicals Ltd, Israel

-

4.37

Agrofeed 13-0-46 (13,0% N; 46,0% K20)

A.D. 298/2005

Haifa Chemicals Ltd, Israel

-

4.38

Cropcare 2N (15-5-20)

(15,0% N; 5,0% P205; 20,0% K20; 2,0% Ca; 1,2% Mg; 8,0% S; 0,02% B; 1,0% CI; 0,01% Zn)

A.D. 322/2005

S.C. Agricultura Modernizată - S.R.L. Timisoara

-

4.39

Idrosol 14-14-28 +TE

(14,0% N; 14,0% P205; 28,0% K20; 0,01% B; 0,002% Cu; 0,02% Fe; 0,01% Mn; 0,001% Mo; 0,002% Zn)

A.D. 313/2005

S.C. Petro Stedesa - S.R.L. Bucuresti

-


0

1

2

3

4

4.40

Idrosol 10-45-10 +TE

(10,0% N; 45,0% P205; 10,0% K20; 0,01% B; 0,002% Cu; 0,02% Fe; 0,01% Mn; 0,001% Mo; 0,002% Zn)

A.D. 312/2005

S.C. Petro Stedesa - S.R.L. Bucuresti

-

4.41

Maxi-Feed 20-20-20 + TE

(20,0% N; 20,0% P205; 20,0% K20; 0,01% B; 0,002% Cu; 0,02% Fe; 0,01% Mn; 0,001% Mo; 0,002% Zn)

A.D. 311/2005

S.C. Petro Stedesa - S.R.L. Bucuresti

-

4.42

Maxi-Feed 9-18-27 +TE

(9,0% N; 18,0% P205; 27,0% K20; 0,01% B; 0,002% Cu; 0,02% Fe; 0,01% Mn; 0,001% Mo; 0,002% Zn)

A.D. 310/2005

S.C. Petro Stedesa - S.R.L. Bucuresti

-

4.43

Nitrophoska Blue Special 12-12-17-2 + TE

(12,0% N; 12,0% P205; 17,0% K20; 2,0% MgO; 6,0% S; 0,02% B; 0,01% Zn)

A.D. 297/2005

COMPOGmbH, Munster, Germania

-

4.44

Agrofeed 12-0-42 + 2MgO (12,0% N; 42,0% K20; 2,0% MgO)

A.D. 301/2005

Haifa Chemicals Ltd, Israel

-

4.45

Agrofeed 12-61-0 (12,0% N; 61,0% P205)

A.D. 307/2005

Haifa Chemicals Ltd, Israel

-

4.46

Agrofeed 19-19-19 + 1MgO + ME (19,0% N; 19,0% P205; 19,0% K20; 1,0% MgO; 100 ppm B; 55 ppm Cu; 500 ppm Fe; 250 ppm Mn; 35 ppm Mo; 75 ppm Zn)

A.D. 303/2005

Haifa Chemicals Ltd, Israel

-

4.47

Power 8-24-24

(8,0% N; 24,0% P205; 24,0% K20; 1,0% Ca; 1,2% Mg; 2,5% S; 0,05% B; 0,02% Cu; 0,05% Fe; 0,04% Zn)

A.D. 324/2005

S.C. Agricultura Modernizată - S.R.L. Timisoara

-

4.48

CropcarelP (12-22-8)

(12,0% N; 22,0% P205; 8,0% K20; 2,0% MgO; 5,0% S; 0,03% B; 0,5% CI; 0,02% Mn; 0,001% Mo; 0,02% Zn)

A.D. 323/2005

S.C. Agricultura Modernizată - S.R.L. Timisoara

-

4.49

Agroblen Base 15-25-10 + 3MgO (15,0% N; 25,0% P205; 10,0% K20; 3,0% MgO; 0,17% Ca; 0,012% Cu; 0,194% Fe; 0,20% Mn; 0,016% Zn)

A.D. 353/2005

S.C. Holand Farming România - S.R.L. Bucuresti

-

4.50

Travena NPK 20-8-8 + 3% MgO

(20,0% N; 7,44% P205; 7,66% K20; 3,0% MgO)

A.D. 346/2005

S.C. Club 99 -S.R.L. Sfântu Gheorghe, Covasna

-

4.51

Basacote6M 11-9-19-2

(11,0% N; 9,0% P205; 19,0% K20; 2,0% MgO; 7,0% S; 0,02% B; 0,05% Cu; 0,23% Fe; 0,16% Mn; 0,015% Mo; 0,02% Zn)

A.D. 389/2006

COMPOGmbH, Munster, Germania

-

4.52

Basacote3M 16-8-12-2

(16,0% N; 8,0% P205; 12,0% K20; 2,0% MgO; 5,0% S; 0,02% B; 0,05% Cu; 0,04% Fe; 0,01% Mn; 0,015% Mo; 0,02% Zn)

A.D. 388/2006

COMPOGmbH, Munster, Germania

-

4.53

Entek Perfekt

(16,0% N; 8,0% P205; 12,0% K20; 2,0% MgO; 5,0% S; 0,02% B; 0,05% Cu; 0,04% Fe; 0,01% Mn; 0,015% Mo; 0,02% Zn)

A.D. 387/2006

COMPOGmbH, Munster, Germania

-

4.54

îngrăsământ pentru tufe de ornament 7-10-16,5 + Mg-0,8 (7,0% N; 10,0% P205; 16,5% K20; 0,8% MgO)

A.D. 379/2006

S.C. Club 99 -S.R.L. Sfântu Gheorghe, Covasna

-

4.55

Cererit 10-8,5-14 + MgO-1,3 (10,0% N; 8,5% P205; 14,0% K20; 1,3% MgO; 0,03-0,09% B; 0,04-0,12% Cu; 0,003-0,009% Mo; 0,008-0,016% Zn)

A.D. 380/2006

S.C. Club 99 -S.R.L. Sfântu Gheorghe, Covasna

-

4.56

Agrofeed 23-7-23 + ME (23,0% N; 7,0% P205; 23,0% K20; 200 ppm B; 110 ppm Cu; 100 ppm Fe; 500 ppm Mn; 70 ppm Mo; 150 ppm Zn)

A.D. 378/2006

Haifa Chemicals Ltd, Israel

-


0

1

2

3

4

4.57

Agrofeed 17-17-17 (17,0% N; 17,0% P205; 17,0% K20)

A.D. 377/2006

Haifa Chemicals Ltd, Israel

-

4.58

Complex NPK 25-5-5 (25% N; 5,0% P205; 5,0% K20)

A. 375/2008

S.C. Azomures - S.A. Târgu Mures

-

4.59

Complex NPK 27-6-6 (27% N; 6,0% P205; 6,0% K20)

A. 376/2008

S.C. Azomures - S.A. Târgu Mures

-

4.60

Scotts Garden Landscape Sierraform 22 + 05 + 05 + 2,4D + Dicamba (22,0% N; 11,0% P205; 3,9% K20; 0,80% 2,4D; 0,12% Dicamba)

A. 373/2008

S.C. Holland Farming RO - S.R.L. Bucuresti

-

5. Îngrăsăminte organominerale

5.1

L-120 (10-20-0+ SH 30%)

(10,0% N; 20,0% P205; 30,0% substante humice)

A 1/73

Exceptat

-

5.2

L-210 (20-10-0+ SH 25%)

(20,0% N; 10,0% P205; 25,0% substante humice)

A 1/73

Exceptat

-

5.3

L-110 (10-10-0+ SH 35%)

(10,0% N; 10,0% P205; 35,0% substante humice)

A 1/73

Exceptat

-

5.4

L-200 (20-0-0 + AH 24%)

(20,0% N; 24% acizi humici; 0,02% P205; 0,2% K20; 0,13% Mg; 0,78% Fe; 49 ppm Mn; 20 ppm Zn)

CO 36/2000

CNLO Târgu Jiu

-

5.5

L-300 (30-0-0 + AH 13,6%)

(30,0% N; 13,6% acizi humici; 0,1% P205; 0,26% K20; 0,08% Mg; 0,47% Fe; 30 ppm Mn; 25 ppm Zn)

CO 35/2000

CNLO Târgu Jiu

-

5.6

SuperH-210(20-10-0+AH 11,7%)

(16,0% N; 10,0% P205; 11,7% acizi humici; 0,12% K20; 0,09% Mg; 0,55% Fe; 85 ppm Mn; 72 ppm Zn)

CO 33/2000

CNLO Târgu Jiu

-

5.7

Super H-120 (10-20-0 + AH 13,8%)

(8,4% N; 10,0% P205; 13,8% acizi humici; 0,17% K20; 0,08% Mg; 0,68% Fe; 88 ppm Mn; 72 ppm Zn)

CO 34/2000

CNLO Târgu Jiu

-

5.8

PL-111 (7-7-7+ ME)

(7,0% N; 16,0% LSA; 7,0% P205; 7,0% K20; 0,24% B; 0,11% Mo; 0,56% Zn)

CO 31/2000

CNLO Târgu Jiu

-

5.9

GL-111 (7-7-7+ ME)

(7,0% N; 16,0% LSA; 7,0% P205; 7,0% K20; 0,24% B; 0,11% Mo; 0,56% Zn)

CO 32/2000

CNLO Târgu Jiu

-

6. Îngrăsăminte cu microelemente

6.1

Uree cu bor 2%

A. 44323/86

Exceptat

-

6.2

Uree cu zinc 2 si 5 %

A. 44323/86

Exceptat

-

6.3

Superfosfat simplu cu bor 0,2%

A. 20473/90

Exceptat

-

6.4

Superfosfat simplu cu zinc 1,5%

A. 20473/90

Exceptat

-

6.5

Microfer

(6,0% Fe; 1ppm As; 0,5 ppm Cd; 2 ppm Co; 25 ppm Cr; 0,5 ppm Hg; 0,15 ppm Ni; 35 ppm Pb; 0,5 ppm Se)

A.D. 278/2004

Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria

-

7. Îngrăsăminte lichide cu azot

7.1

A-290 (29% N)

A. 20473/90

Exceptat

-

7.2

A-320 (32% N)

A.53074/80

Exceptat

-

7.3

A-370 (37% N)

A.53074/80

Exceptat

-

7.4

A-400 (40% N)

A.53074/80

Exceptat

-

7.5

A-410(41%N)

A.53074/80

Exceptat

-

7.6

A-300 (30% N) cu inhibitori de coroziune

A. 44323/86

Exceptat

-


0

1

2

3

4

7.7

A-320 (32% N) cu inhibitori de coroziune

A. 44323/86

Exceptat

-

7.8

Apă amoniacală 18-20% N

A. 44323/86

Exceptat

-

7.9

LSA-300 (20,8-25% N)

A.8432/95

S.C. Celohart - S.A. Zărnesti si S.C. Chimenerg -S.A.

Craiova

*

7.10

LSA-400 (28,8-30,0%N)

A. 8432/95

S.C. Celohart - S.A. Zărnesti si S.C. Chimenerg -S.A.

Craiova

*

7.11

LSU-230 (18,2-20,0% N)

A. 8432/95

S.C. Celohart - S.A. Zărnesti si S.C. Chimenerg -S.A.

Craiova

*

8. Îngrăsăminte lichide complexe

8.1

Fertisol C-411 (160 g/l N; 40 g/l P205; 40 g/l K20)

CO 83/2001

S.C. Chimenerg -S.A. Craiova

*

8.2

Fertisol C-141 (40 g/l N; 160 g/l P205; 40 g/l K20)

CO 84/2001

S.C. Chimenerg -S.A. Craiova

*

8.3

Fertisol C-011 (120 g/l P205; 120 g/l K20)

CO 85/2001

S.C. Chimenerg -S.A. Craiova

*

8.4

Fertisol C-313 (120 g/l N; 40 g/l P205; 120 g/l K20; 2,0 g/l Mg)

CO 86/2001

S.C. Chimenerg -S.A. Craiova

*

8.5

C-411 (274 g/l N; 52,7 g/l P205; 51,6 g/l K20)

CO 204/2003

S.C. Foliare -S.A. Craiova

*

8.6

C-313 (120 g/l N; 53,6 g/l P205; 133,2 g/l K20)

CO 205/2003

S.C. Foliare -S.A. Craiova

*

8.7

C-141 (45,4 g/l N; 186,4 g/l P205; 49,5 g/l K20)

CO 206/2003

S.C. Foliare -S.A. Craiova

*

8.8

C-011 (156,6 g/l P205; 142,8 g/l K20)

CO 203/2003

S.C. Foliare -S.A. Craiova

*

8.9

C-8-24-0 (8,0% N; 24% P205)

A. 20473/90

Exceptat

-

8.10

Mikro-Vital (suspensie cu Azospirillum brasiliense, Azotobacter croococcum, Bacilus megaterium)

A.D. 268/2004

S.C. Ecoland -S.R.L. Bucuresti

-

8.11

Bactofil A (0,12% N; 0,5% P205; 0,11% K20; 1,04% Ca; 0,014% Mg; 0,014 g/l Fe; 0,01 g/l Cu; 0,054 g/l Zn; 0,0004 g/l Cd; 0,008 g/l Co, număr germeni-celule/ml 3x108)

A.D. 291/2004

S.C. Agromec Dumbrăvita - S.A., comuna Dumbrăvita, judetul Timis

-

8.12

Bactofil B (0,12% N; 0,55% P205; 0,11% K20; 0,07% Ca; 0,015% Mg; 0,001 g/l Cu; 0,01 g/l Zn; 0,01 g/l Ni; 0,02 g/l Pb, număr germeni-celule/ml 3 x 108)

A.D 292/2004

S.C. Agromec Dumbrăvita - S.A., comuna Dumbrăvita, judetul Timis

-

8.13

Neb26

(11,24% materie organică, 0,03% Ca; 0,155% P; 0,09% K; 0,025% Mg; 0,048% Cu; 2,5 ppm B; 2,1 ppm Zn; 1,7 ppm Mn; 14,0 ppm Fe; 0,33 ppm Mo; 0,43 ppm Ni; 0,01 ppm Cd; 0,01 ppm Cr; agent de conservare 0,15%CuSO4)

A.D. 288/2004

Agmor INC., Montana, SUA

-

8.14

Maxiroot

(2,68% N; 29,75% materie organică; 3,78% K20; 0,78% Ca; 0,38% Mg; 1,94% Zn; 1,28% Fe; 0,024% Mn; 0,0015% Cr; 0,38% Cd; 0,0009% Co; 0,003% Ni)

A.D. 276/2004

Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria

-


0

1

2

3

4

8.15

Biostar

(2,08% N; 32,8% materie organică; 4,1% K20; 2,2% Ca; 0,96% Mg; 0,37% Zn; 1,68% Fe; 0,0009% Cu; 0,32% Mn; 0,0616% Cr; 0,0003% Cd; 0,001% Co)

A.D. 275/2004

Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria

-

8.16

Vitaflora 7 (pentru gazon)

(16,0% N; 4,0% P205; 4,0% K20; 0,01 g/l Cu; 0,01% Mn; 0,01% Mg; 0,02% B; 0,01% Zn; 0,001% Mo; 0,02% Fe)

A.D. 365/2006

S.C. Mont Rose, Cristesti, judetul Mures

-

8.17

Plantfert F (1-12-11) (Nt - 10,0 g/l; P205 - 145,0 g/l; K20 - 135,0 g/l; B - 0,4 g/l; Cu - 0,2 g/l; Zn - 0,1 g/l; Fe - 0,5 g/l; Mn - 0,2 g/l; Mg - 0,3 g/l; Mo - 0,01 g/l; Co -0,1 g/l; S -0,6 g/l)

A. 381/2008

S.C. Chimro -S.R.L. Craiova

-

9. Îngrăsăminte foliare

9.1

Folplant-411 (180-35-40) + ME

(180 g/l N; 35 g/l P205; 40 g/l K20; 0,2-0,4 g/l Fe; 0,6 g/l Zn; 0,6 g/l Cu; 0,008 g/l Mo; 0,2 g/l B; 0,3 g/l S; 0,008 g/l Co; 0,2 g/l Mg)

CO 12/99

S.C. Chimenerg -S.A. Craiova

-

9.2

Folplant-231 (80-130-40) + ME (80 g/l N; 130 g/l P205; 40 g/l K20; 0,2-0,4 g/l Fe; 0,06 g/l Zn; 0,6 g/l Cu; 0,008 g/l Mo; 0,2 g/l B; 0,3 g/l S; 0,008 g/l Co; 0,2 g/l Mg; 0,3 g/l Mn)

CO 11/99

S.C. Chimenerg -S.A. Craiova

-

9.3

Folplant-141 (35-200-40) + ME (35,0 g/l N; 180 g/l P205; 40 g/l K20; 0,2-0,4 g/l Zn; 0,6 g/l Cu; 0,008 g/l Mo; 0,2 g/l B; 0,3 g/l S; 0,008 g/l Co; 0,2 g/l Mg; 0,3 g/l Mn; 0,008 g/l Ni)

CO 10/99

S.C. Chimenerg -S.A. Craiova

-

9.4

Folplant-011 (57-141-176) + Me

(130 g/l P205; 130 g/l K20; 0,2-0,4 g/l Fe; 0,06 g/l Zn; 0,06 g/l Cu; 0,0008 g/l Mo; 0,2 g/l B; 0,3 g/l S; 0,8 g/l Co; 0,2 g/l Mg; 0,3 g/l Mn; 0,008 g/l Ni)

CO 9/99

S.C. Chimenerg -S.A. Craiova

-

9.5

Folamin-411 (195-49-48) + ME (195 g/l N; 49,5 g/l P205; 48,9 g/l K20; 2,9 g/l Mg; 0,23 g/l Cu; 0,153 g/l Fe; 0,177 g/l Zn; 0,23 g/l Mn; 0,21 g/l B; 0,023 g/l Mo)

CO 13/99

Centrul de Cercetare pentru îngrăsăminte Craiova

*

9.6

Folamin-133 (54-168-169) + ME

CO 14/99

Centrul de Cercetare pentru îngrăsăminte Craiova

*

9.7

Folamin-123 (57-141-176) + ME

CO 15/99

Centrul de Cercetare pentru îngrăsăminte Craiova

*

9.8

Plant Power 2003

(0,058% P205; 1,58% K20; 0,67 g/l Cu; 2,73% Mn; 0,024% Mg; 0,70% Zn; 3.740 mg/l aminoacizi)

CO 53098/98

S.C. Pegeros -S.R.L. Brasov

-

9.9

Folifag (72-25-38)

CO 16/99

S.C. Nitramonia -S.A. Făgăras

*

9.10

Polimet L (260-60-80 g/l) + ME

(260 g/l N; 60 g/l P205; 80 g/l K20; 1,0 g/l Mg; 0,2 g/l Cu; 1,0 g/l Fe; 0,5 g/l Zn; 1,0 g/l Mn; 0,2 g/l B; 0,005 g/l Mo; 0,007 g/l Co; 0,8 g/l Ca)

CO 95/2001

S.C. Polichim-Tim - S.R.L. Timisoara

-

9.11

Polimet Super (27-15-8) + ME

(27,0% N; 15,0% P205; 8,0% K20; 0,02 g/l Cu; 0,4% Mn; 0,3% Mg; 0,02% B; 0,05% Zn; 0,005% Mo; 0,1% Fe; 0,1% Ca; 0,001% Co)

CO 96/2001

S.C. Polichim-Tim - S.R.L. Timisoara

-

9.12

LSF 1-LSF 12 (foliare pe bază de lignosulfonati)

CO 8133/96

ICPAsi Celohart -S.A. Zărnesti

-


0

1

2

3

4

9.13

Nutri Leaf (20-20-20) + ME

CO 17/99

S.C. AectraAgro Chemicals -S.R.L. Bucuresti

-

9.14

Nutrient Expres (18-18-18) + ME

(18,0% N; 18,0% P205; 18,0% K20; 0,05 g/l Cu; 0,05% Mn; 0,5% Mg; 0,05% Zn; 0,01% Mo; 0,1% Fe)

CO 67/2001

S.C. AectraAgro Chemicals -S.R.L. Bucuresti

-

9.15

Calmax (15-22-0 + CaO 3%) + ME

CO 20/99

S.C. AectraAgro Chemicals -S.R.L. Bucuresti

-

9.16

NK-60 (8,04-0-27,1) (8,04% N; 27,1% K20)

CO 66/2001

S.C. AectraAgro Chemicals -S.R.L. Bucuresti

-

9.17

Nutri Vit (20-20-20) + ME

(20,0% N; 20,0% P205; 20,0% K20; 1,5% MgO; 0,02% B; 0,73% Cu; 0,146% Fe; 0,73% Mn; 0,0012% Mo; 0,080% Zn; 28% Kelpak; 0,012% Co)

CO 65/2001

S.C. AectraAgro Chemicals -S.R.L. Bucuresti

-

9.18

Polyfeed (14-14-28) + MgO 2%

CO 27/2000

S.C. Petro Stedesa - S.R.L. Bucuresti

-

9.19

Polyfeed (12-28-27) + MgO 2%

CO 26/2000

S.C. Petro Stedesa - S.R.L. Bucuresti

-

9.20

Polyfeed (19-19-19) + 1%MgO+ME

CO 61/2001

S.C. Petro Stedesa - S.R.L. Bucuresti

-

9.21

Cropmax (0,2-0,4-0,02) + ME

CO 5/99

S.C. Holland Farming Rom -S.R.L. Bucuresti

-

9.22

Soil plus (1,35-0,2-1,9) + ME

CO 68/2001

S.C. Holland Farming Rom -S.R.L. Bucuresti

-

9.23

Plantmax (0,2-0,06-0,01) + ME (0,20% N; 0,06% P205; 0,01% K20; 0,092% Mg; 0,038 % Fe; 0,005 g/l Cu; 0,009% Mn; 0,008% Zn; 0,0005% S+ vitamine, enzime)

CO 9/2001

S.C. Holland Farming Rom -S.R.L. Bucuresti

-

9.24

Topcrop

(900 mg/l CaC03; 1.000 mg/l MgO; 2.725 mg/l Fe; 139 mg/l Zn; 268 mg/l Mn; 285 mg/l B; 27 mg/l Cu; 12 mg/l Mo; 577 mg/l aminoacizi; 5,12% substante humice)

CO 158/2002

S.C. Holland Farming Rom -S.R.L. Bucuresti

-

9.25

Kristalon white labei (15-5-30) + ME

(15,0% N; 5,0% P205; 30,0% K20; 3,0% Mg; 0,025% B; 0,004% Mo; 0,07% Fe; 0,01% Cu; 0,04% Mn; 0,025% Zn)

CO 58/2001

SC Norofert -S.R.L. Bucuresti

-

9.26

Kristalon blue labei (19-6-20) + ME

(19,0% N; 6,0% P205; 20,0% K20; 3,0% MgO; 0,025% B; 0,004% Mo; 0,07% Fe; 0,01% Cu; 0,04% Mn; 0,025% Zn)

CO 59/2001

SC Norofert -S.R.L. Bucuresti

-

9.27

Bionat (84,47-0-3,73) + ME

CO 64/2001

SC Panetone -S.R.L. Timisoara

-

9.28

Ferticare I (14,33-11,25-27,4) + ME (14,33% N; 11,25% P205; 27,4% K20; 5,0% Ca; 1,85% Mg; 0,014% B; 0,002% Co; 0,135% Fe; 0,0094% Cu; 0,08% Mn; 0,0017% Mo; 0,0095% Zn)

CO 108/2002

SC Agricultura Modernizată - S.R.L. Timisoara

-

9.29

Ferticare II (22,2-8,75-19,57) + ME

(22,2% N; 8,75% P205; 19,57% K20; 0,075% Ca; 1,17% Mg; 0,024% B; 0,039% Fe)

CO 109/2002

SC Agricultura Modernizată - S.R.L. Timisoara

-

9.30

Ferticare III (10,2-5,10-27,4) + ME

(10,2% N; 5,10% P205; 27,4% K20; 0,075% Ca; 2,0% Mg; 0,032% Fe)

CO 110/2002

SC Agricultura Modernizată - S.R.L. Timisoara

-


0

1

2

3

4

9.31

Ferticare S (15,45-27,75-18,37) + ME (15,45% N; 27,75% P205; 18,37% K20; 0,065% Ca; 0,175% Mg; 0,014% B; 0,02% Co; 0,158% Fe; 0,007% Cu; 0,065% Mn; 0,001% Mo; 0,085% Zn)

CO 111/2002

SC Agricultura

Modernizată - S.R.L.

Timisoara

-

9.32

Folvifer 2001 (60-0-0 g/l) + ME

(60 g/l N; 30 g/l Fe; 0,2 g/l B; 1,5 g/l Mg; 16,0 g/l S; 0,08 g/l Cu; 0,08 g/l Zn; 0,08 g/l Mn)

CO 70/2001

SC Chimenerg -S.A. Craiova

-

9.33

Folvifer 3021 (90-0-40 g/l)

(90 g/l N; 40 g/l K2O;30 g/l Fe; 0,2 g/l B; 1,5 g/l Mg; 15,0 g/l S; 0,08 g/l Cu; 0,08 g/l Zn; 0,08 g/l Mn)

CO 70/2001

SC Chimenerg -S.A. Craiova

-

9.34

Basfoliar 36 Extra (286-0-0) + ME

(286,7 g/l N; 0,75 g/l Ca; 14,0 g/l Mg; 0,39 g/l B; 2,44 g/l Cu; 0,141 g/l Fe; 6,2 g/l Mn; 0,088 g/l Mo; 0,12 g/l Zn)

CO 105/2002

COMPOGmbH, Munster, Germania

-

9.35

Basfoliar combi stipp (131,5-0-0) + ME (131,5 g/l N; 150,0 g/l Ca; 9,75 g/l Mg; 0,267 g/l B; 0,008 g/l Cu; 0,008 g/l Fe; 5,35 g/l Mn; 0,04 g/l Mo; 0,004 g/l Zn)

CO 106/2002

COMPOGmbH, Munster, Germania

-

9.36

Nutribor (6,5-0-0) + ME

(6,5% N; 9,0% Mg; 12,0% S; 8,0% B; 1,0% Mn; 0,04% Mo; 0,1% Zn)

CO 107/2002

COMPOGmbH, Munster, Germania

-

9.37

Fertiltell (76,3-71,5-48,0 g/l) + ME (76,3 g/l N; 71,5 g/l P205; 48,0 g/l K20; 0,028 g/l Ca; 0,094 g/l Mg; 0,096 g/l Zn; 0,308 g/l Cu; 1,12 g/l Fe; 0,134 g/l Mn)

CO 177/2002

SC Tellurium Chemical Co - S.R.L. Timisoara

-

9.38

F-231 (102,8-130-48 g/l) + ME

CO 207/2003

SC Foliare - S.A. Craiova

*

9.39

F-141 (64,9-236-48 g/l) + ME

CO 208/2003

SC Foliare - S.A. Craiova

*

9.40

F-411 (209,6-52,7-49,2 g/l) + ME

CO 209/2003

SC Foliare - S.A. Craiova

*

9.41

F-011 (0-153-142,8 g/l)+ ME

CO 210/2003

SC Foliare - S.A. Craiova

*

9.42

Fertililly 3-2-1 (121,8-94-45,6 g/l)

CO 216/2003

SC Gini Transcom - S.R.L. Craiova

*

9.43

Fertililly 4-1-1 (217,6-52,2-45,6 g/l)

CO 217/2003

SC Gini Transcom - S.R.L. Craiova

*

9.44

Terra sorb foliar (14,0-0-0) + ME (14,0% materie organică; 2,18% N; 0,017% B; 0,046% Mn; 0,067% Zn; 0,025% Ca; 0,011% Mg; 9 ppm Fe; 5,8 ppm Cu; 2 ppm Mo; 130 g/l aminoacizi)

CO 115/2002

SC AectraAgro Chemicals -S.R.L. Bucuresti

-

9.45

Pokon -12-5-10 + ME

(12,0% N; 4,9% P205; 11,5% K20; 0,011% B; 0,024% Cu; 0,02% Fe; 0,01% Mn; 0,001% Mo; 0,002% Zn)

CO 128/2002

SC Decoflora Prexim - S.R.L. Bucuresti

-

9.46

Pokon -8-10-13 +ME

(7,54% N; 10,16% P205; 8,55% K20; 0,022% B; 0,004% Cu; 0,04% Fe; 0,02% Mn; 0,004% Zn)

CO 129/2002

SC Decoflora Prexim - S.R.L. Bucuresti

-

9.47

Substral 5,9-2,9-5,7 + ME (5,92% N; 2,90% P205; 5,70% K20; 0,006% Ca; 0,49% Mg; 0,0056% B; 0,42% Fe; 0,004% Cu; 0,008% Mn; 0,0017% Mo; 0,002% Zn)

CO 130/2002

SC Decoflora Prexim - S.R.L. Bucuresti

-

9.48

Biodor 05 (72-120-36 g/l) + ME

CO 124/2002

SC Chimenerg -S.A. Craiova

*

9.49

Biodor2311 (70-110-35 g/l) + ME

CO 125/2002

SC Chimenerg -S.A. Craiova

*


0

1

2

3

4

9.50

Biodor 2312 (60-95-30 g/l) + ME

CO 126/2002

S.C. Chimenerg -S.A. Craiova

*

9.51

Folplant 221 (90-95-40 g/l) + ME

CO 120/2002

S.C. Chimenerg -S.A. Craiova

*

9.52

Folplant 210 (160-85-0 g/l) + ME

CO 121/2002

S.C. Chimenerg -S.A. Craiova

*

9.53

Folplant 111 (90-90-80 g/l) + ME

CO 111/2002

S.C. Chimenerg -S.A. Craiova

*

9.54

Folplant 130 (65-185-0 g/l) + ME

CO 118/2002

S.C. Chimenerg -S.A. Craiova

*

9.55

Folplant 132 (40-135-80 g/l) + ME

CO 117/2002

S.C. Chimenerg -S.A. Craiova

*

9.56

Ecofert 212 (I) (43-20-44 g/l) + ME

CO 123/2002

S.C. Chimenerg -S.A. Craiova

*

9.57

Ecofert 101 (II) (88-2-50 g/l) + ME

CO 122/2002

S.C. Chimenerg -S.A. Craiova

*

9.58

Dacmarinure Maxi N

(202,2 g/l N; 36,8 g/l P205; 96,0 g/l K20; 0,366 g/l Ca; 0,446 g/l Mg; 50 ppm Zn; 14 ppm Cu; 58 ppm Fe; 34 ppm Mn; 38 ppm B)

A.D. 284/2004

S.C. Dacrom Primex - S.R.L. Bucuresti

-

9.59

Agrocs Special

(6,49% N; 5,24% P205; 5,13% K20)

A.D. 285/2004

S.C. Club 99 - S.R.L. Sfântu Gheorghe, Covasna

-

9.60

Agrocs Universal

(4,40% N; 2,78% P205; 3,05% K20)

A.D.286/2004

S.C. Club 99 -S.R.L. Sfântu Gheorghe, Covasna

-

9.61

BIOPOW(D)ER DANU

(48,7% MgS04; 0,04% K2S04; 0,01% KCI; 0,0002% Fe; 0,00005% Mn; 0,02% CaS04; 0,02% NaCI; 0,00001% Zn)

A.D. 270/2004

BIOPOW(D)ER BV, Velddriel, Olanda

-

9.62

Microfert U

(107,8 g/l N; 34,8 g/l P205; 36,0 g/l K20; 0,03 g/l Ca; 0,24 g/l Mg; 0,25 g/l Fe; 0,31 g/l Cu; 0,46 g/l Zn; 0,4 g/l Mn; 0,5 g/l B; 0,07 g/l Mo)

A.D. 270/2004

S.C.AIchimex -S.A. Bucuresti

-

9.63

Glutaxin

(3,53% N; 7,78% materie organică; 15,27% K20; 0,06% Ca; 0,23% MgO; 0,0007% Co; 0,019% Fe; 0,001% Cu; 0,008% Mn; 0,006% Zn; 0,015% Cr; 0,002% Ni; 0,006% Pb)

A.D. 277/2004

Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria

-

9.64

PlantFeed 13-40-13

(13,26% N; 39,96% P205; 12,60% K20; 0,016% MgO; 0,008% Zn; 0,08% Fe; 0,004% Cu; 0,027% Mn; 0,02% B; 0,001% Mo)

A.D. 271/2004

Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria

-

9.65

PlantFeed 15-5-30+2

(13,94% N; 6,30% P205; 31,20% K20; 1,74% MgO; 0,01% Zn; 0,081% Fe; 0,05% Cu; 0,034% Mn; 0,001% Mo)

A.D. 274/2004

Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria

-

9.66

PlantFeed 17-6-18

(17,09% N; 5,15% P205; 17,7% K20; 0,33% MgO; 0,005% Zn; 0,045% Fe; 0,002% Cu; 0,023% Mn; 0,001% Mo)

A.D. 273/2004

Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria

-

9.67

PlantFeed 20-5-10

(19,36% N; 5,15% P205; 9,9% K20; 1,33% MgO; 0,347% Zn; 0,08% Fe; 0,004% Cu; 0,045% Mn; 0,02% B; 0,001% Mo)

A.D. 272/2004

Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria

-


0

1

2

3

4

9.68

Stimucrop 15-3-3 +TE

(14,4% N; 3,14% P205; 3,0% K20; 25 ppm Mg; 96 ppm Zn; 233 ppm Fe; 103 ppm Cu; 20 ppm B)

A.D. 279/2004

S.C. Transworld - S.R.L. Timisoara

-

9.69

Stimucrop 10-10-10 +TE

(7,5% N; 7,45% P205; 9,56% K20; 73 ppm Mg; 114 ppm Zn; 164 ppm Fe; 49 ppm Mn; 95 ppm Cu; 20 ppm B)

A.D. 280/2004

S.C. Transworld - S.R.L. Timisoara

-

9.70

EuroFertTM

A.D. 282/2004

S.C. Petrochem Research - S.R.L. Timisoara

-

9.71

Fosfertil (Cultură de Bacillus megaterium, concentratie 10i°UFC/ml)

A.D. 283/2004

Centrul de Cercetări pentru Antibiotice - S.A. Iasi

-

9.72

Folibor

(6,5% B; 17,0% Ca)

A.D. 264/2004

S.C. Natural Research - S.R.L. Craiova

-

9.73

Polyfeed 11-44-11 + 1% MgO + TE

(11,42% N; 43,68% P205; 10,8% K20; 0,93% MgO; 0,008% Zn; 0,065% Fe; 0,007% Cu; 0,03% Mn)

A.D. 252/2004

Haifa Chemicals Ltd., Israel

-

9.74

Nutriplant

(15,9 g/l N; 20,6 g/l P205; 43,9 g/l K20; 0,003 g/l Ca; 0,7 g/l Mg; 0,1 g/l Fe; 0,015 g/l Cu; 0,018 g/l Mn; 0,004 g/l Mo)

A.D. 249/2004

S.C. Dacomar Plus - S.R.L. Blaj

-

9.75

Uwafol L

(2,37% N; 7,9% P205; 3,96% K20; 0,017% Zn; 0,039% Fe; 0,018% Cu; 0,031% Mn; 0,005% B; 0,0001% Mo)

A.D. 250/2004

S.C. Uwachim -S.R.L. Făgăras

-

9.76

Uwafol S

A.D. 251/2004

S.C. Uwachim -S.R.L. Făgăras

-

9.77

PlantfertS 10-8-8

(124,6 g/l N; 101,2 g/l P205; 93,0 g/l K20; 0,13 g/l Mg)

A.D. 321/2005

S.C. Chimro - S.R.L. Craiova

-

9.78

Plantfert U 8-8-7

(19,46% N; 29,19% P205; 14,78% K20; 0,2% Mg; 0,07% B; 0,05% Fe; 0,15% Cu; 0,02% Mn; 0,02% Mo; 0,06% Zn)

A.D. 320/2005

S.C. Chimro -S.R.L. Craiova

-

9.79

Plantfert I 14-5-4

(170,0 g/l N; 61,3 g/l P205; 48,0 g/l K20; 0,2 g/l Mg; 0,39 g/l B; 0,510 g/l Fe; 0,186 g/l Cu; 0,320 g/l Mn; 0,9 g/l S; 0,30 g/l Zn; 0,01 g/l Co)

A.D. 317/2005

S.C. Chimro -S.R.L. Craiova

-

9.80

Folimax

(42,7 g/l N; 100,7 g/l P205; 78,0 g/l K20; 2,45 g/l Mg; 0,048 g/l B; 0,148 g/l Fe; 0,022 g/l Cu; 0,072 g/l Mn; 0,02 g/l Zn; 0,016 g/l Mo)

A.D. 326/2005

S.C. Agrofert - S.R.L. Panciu-Vrancea

-

9.81

Plante curgătoare (citrice)

(6,2% N; 6,8% P205; 10,9% K20; 0,01% Mg; 0,02% B; 0,01% Cu; 0,2% Fe; 0,01% Zn; 0,01% Mn; 0,01% Mo)

A.D. 314/2005

S.C. Montrose -S.R.L. Cristesti, judetul Mures

-

9.82

Plante vesnic verzi (conifere)

(10,9% N; 3,7% P205; 4,7% K20; 1,25% Mg; 0,02% B; 0,01% Cu; 0,02% Fe; 0,01% Zn; 0,01% Mn; 0,01% Mo)

A.D. 315/2005

S.C. Montrose -S.R.L. Cristesti, judetul Mures

-

9.83

Vitaflora 1

(13,0% N; 4,5% P205; 6,5% K20; 0,01% Mg; 0,02% B; 0,02% Fe; 0,01% Cu; 0,01% Mn; 0,01% Mo; 0,01% Zn)

A.D. 316/2005

S.C. Montrose -S.R.L. Cristesti, judetul Mures

-

9.84

Nitrophoska Foliar 30-10-10 (29,9% N; 10,2% P205; 10,2% K20; 0,6% MgO; 0,017% B; 0,05% Fe; 0,027% Cu; 0,049% Mn; 0,001% Mo; 0,021% Zn)

A.D. 295/05

COMPOGmbH, Munster, Germania

-


0

1

2

3

4

9.85

Nitrophoska Foliar 10-4-7-0,2 (10,68% N; 4,58% P205; 7,2% K20; 0,15% MgO; 0,01% B; 0,02% Fe; 0,028% Cu; 0,095% Mn; 0,001% Mo; 0,02% Zn)

A.D. 294/05

COMPOGmbH, Munster, Germania

-

9.86

Nitrophoska Foliar 14-6-24 (14,35% N; 5,92% P205; 24,1% K20; 2,6% MgO; 0,01% B; 0,046% Fe; 0,028% Cu; 0,049% Mn; 0,001% Mo; 0,021% Zn)

A.D. 296/05

COMPOGmbH, Munster, Germania

-

9.87

Kelpak (lichid extras din alge; 10,7 mg/kg auxină; 0,03 mg/kg citochinină

A.D. 331/05

S.C. Fitoserv -S.R.L. Bucuresti

-

9.88

Fitofolis 411

(183,0 g/l N; 43,0 g/l P205; 46,0 g/l K20; 0,4 g/l Fe; 0,06 g/l Cu; 0,086 g/l Mn; 0,01 g/l B; 0,05 g/l Zn; 0,004 g/l Mo)

A.D. 327/05

S.C. Chemtech - S.R.L. Târgu Mures

-

9.89

Fitofolis 231

(90,0 g/l N; 142,0 g/l P205; 46,0 g/l K20; 0,4 g/l Fe; 0,06 g/l Cu; 0,086 g/l Mn; 0,01 g/l B; 0,05 g/l Zn; 0,004 g/l Mo)

A.D. 328/05

S.C. Chemtech - S.R.L. Târgu Mures

-

9.90

Fitofolis 011

(148,0 g/l P205; 147,0 g/l K20; 0,4 g/l Fe; 0,06 g/l Cu;

0,086 g/l Mn; 0,01 g/l B; 0,05 g/l Zn; 0,004 g/l Mo)

A.D. 330/05

S.C. Chemtech - S.R.L. Târgu Mures

-

9.91

Fitofolis 141

(46,0 g/l N; 198,0 g/l P205; 43,0 g/l K20; 0,4 g/l Fe; 0,06 g/l Cu; 0,086 g/l Mn; 0,01 g/l B; 0,05 g/l Zn; 0,004 g/l Mo)

A.D. 329/05

S.C. Chemtech - S.R.L. Târgu Mures

-

9.92

Multifertil 14-9-5

(140,0 g/l N; 90,0 g/l P205; 49,0 g/l K20; 1,5 g/l Mg; 0,5 g/l B; 0,35 g/l Fe; 0,25 g/l Cu; 0,25 g/l Mn; 0,025 g/l Zn; 0,01 g/l Mo)

A.D. 309/05

S.C. Chimopar -S.A. Bucuresti

-

9.93

Amalgerol Premium

(16,5% solventi organici; 2,06% N; 0,14% K20; 0,14% Ca; 13,54 mg/kg B; 1,04 mg/kg Zn; 10,0 mg/kg As; 100 mg/kg Cr; 50,0 mg/kg Co; 1,0 mg/kg Hg; 50,0 mg/kg Ni; 100 mg/kg Pb)

A.D. 360/05

S.C. Ecoland -S.R.L. Bucuresti

-

9.94

Poly Feed 23-7-23 + ME (23,0% N; 7,0% P205; 23,0% K20; 70 ppm Mo; 970 ppm Fe; 500 ppm Mn; 110 ppm Cu; 200 ppm B; 147 ppm Zn)

A.D. 340/05

S.C. Petro Stedesa - S.R.L. Bucuresti

-

9.95

MULTICOTE 17-17-17

(17,0% N; 17,0% P205; 17,0% K20)

A.D. 339/05

S.C. Petro Stedesa - S.R.L. Bucuresti

-

9.96

Agrocs Special 5-6-6

(5,7% N; 6,2% P205; 5,9% K20)

A.D. 347/05

S.C. Club 99 -S.R.L. Sfântu Gheorghe, judetul Covasna

-

9.97

Palma 9-4-5

(9,0% N; 4,2% P205; 5,5% K20)

A.D. 348/05

S.C. Club 99 -S.R.L. Sfântu Gheorghe, judetul Covasna

-

9.98

Agrocs Special 8-4-4

(8,4% N; 4,2 % P205; 4,32% K20)

A.D. 349/05

S.C. Club 99 -S.R.L. Sfântu Gheorghe, judetul Covasna

-

9.99

Agrocs Special 7-4-5

(7,43% N; 4,0% P205; 4,7% K20)

A.D. 350/05

S.C. Club 99 -S.R.L. Sfântu Gheorghe, judetul Covasna

-

9.100

Foliar Sol 411

(180,0 g/l N; 60,0 g/l P205; 45,0 g/l K20; 0,175 g/l Mg; 0,6 g/l S; 0,15 g/l B; 0,01 g/l Co; 0,3 g/l Fe; 0,05 g/l Cu; 0,3 g/l Mn; 0,05 g/l Zn; 0,01 g/l Mo)

A.D. 342/05

S.C. Chimenerg Nova 2004 -S.R.L. Bucuresti, punct de lucru Craiova

*


0

1

2

3

4

9.101

Foliar Sol 011

(145,0 g/l P205; 125,0 g/l K20; 0,175 g/l Mg; 0,6 g/l S; 0,15 g/l B; 0,01 g/l Co; 0,3 g/l Fe; 0,05 g/l Cu; 0,3 g/l Mn; 0,05 g/l Zn; 0,01 g/l Mo)

A.D. 344/05

S.C. Chimenerg Nova 2004 -S.R.L. Bucuresti, punct de lucru Craiova

*

9.102

Foliar Sol 111

(90,0 g/l N; 90,0 g/l P205; 80,0 g/l K20; 0,175 g/l Mg; 0,6 g/l S; 0,15 g/l B; 0,01 g/l Co; 0,3 g/l Fe; 0,05 g/l Cu; 0,3 g/l Mn; 0,05 g/l Zn; 0,01 g/l Mo)

A.D. 343/05

S.C. Chimenerg Nova 2004 -S.R.L. Bucuresti, punct de lucru Craiova

*

9.103

Biomit Plussz

(55% substantă organică; 1,31% N; 3,45% K20; 7,0% Ca; 5,5% Mg; 0,05% B; 0,4% Fe; 0,8% Cu; 0,7 % Mn; 0,7% Zn; 2,5 mg/kg As; 1 mg/kg Cd; 10 mg/kg Co; 10 mg/kg Cr; 10 mg/kg Ni; 10 mg/kg Pb)

A.D. 351/05

S.C. Ecoland –S.R.L. Bucuresti

-

9.104

Bor Complex

(1,80 g/l P205; 12,0 g/l K20; 3,96 g/l Ca; 1,36 g/l Mg; 18,7 g/l B; 0,014 g/l Fe; 0,006 g/l Mn; 0,0008 g/l Zn)

A.D. 355/05

S.C. Natural Research - S.R.L. Craiova

-

9.105

Cupribor

(0,045 g/l Ca; 0,009 g/l Mg; 13,6 g/l B; 16,2 g/l Cu; 0,018 g/l Fe; 0,002 g/l Zn)

A.D. 354/05

S.C. Natural Research - S.R.L. Craiova

-

9.106

Florasol pentru plante de balcon (3,5% N; 3,5% P205; 3,5% K20)

A.D. 364/2006

S.C. Mont Rose, Cristesti, judetul Mures

-

9.107

Florasol universal

(5,0% N; 3,0% P205; 4,0% K20)

A.D. 363/2006

S.C. Mont Rose, Cristesti, judetul Mures

-

9.108

Multifertil 5-10-10

(51,4 g/l N; 102,5 g/l P205; 101,6 g/l K20; 0,5 g/l B; 0,1 g/l Mg; 0,01 g/l Co; 0,35g/l Fe; 0,3 g/l Cu; 0,25 g/l Mn; 0,25 g/l Zn; 0,01 g/l Mo)

A.D. 367/2006

S.C. Chimopar -S.A. Bucuresti

-

9.109

Aurora

(9,9% N; 0,5% P205; 3,27% K20; 0,09% Ca; 0,13% Mg; 0,16% B; 0,11% Fe; 0,42% Cu; 0,07 % Mn; 0,20% Zn; 0,36% S; 0,18% Co)

A.D. 373/2006

S.C. Aurochim Impex - S.A. Timisoara

-

9.110

Foliar complex 9-9-5 cu microelemente

(124,3 g/l N; 121,3 g/l P205; 54,5 g/l K20; 0,13 g/l Mg; 0,27 g/l S; 0,26 g/l B; 0,04 g/l Cu; 0,21 g/l Zn)

A.D. 369/2006

S.C.ArchimAgro Industrial -S.R.L. Arad

-

9.111

Lecol 60-30-30

(60,0 g/l N; 30,0 g/l P205; 30,0 g/l K20; 0,57 g/l Cu; 2,11 g/l Mn; 0,5 g/l Mg; 3,6 g/l S; 0,57 g/l Zn; 80 ml/l extract de plante)

A.D. 386/2006

S.C. Gini Transcom - S.R.L. Craiova

-

9.112

Lecol 30-30-30

(30,0 g/l N; 30,0 g/l P205; 30,0 g/l K20; 0,57 g/l Cu; 2,11 g/l Mn; 0,5 g/l Mg; 3,6 g/l S; 0,57 g/l Zn; 80 ml/l extract de plante)

A.D. 385/2006

S.C. Gini Transcom - S.R.L. Craiova

-

9.113

Lecol 20-30-30

(20,0 g/l N; 30,0 g/l P205; 30,0 g/l K20; 0,57 g/l Cu; 2,11 g/l Mn; 0,5 g/l Mg; 3,6 g/l S; 0,57 g/l Zn; 80 ml/l extract de plante)

A.D. 384/2006

S.C. Gini Transcom - S.R.L. Craiova

-

9.114

Fertcomplex C

(85,4 g/l N; 80,6 g/l P205; 65,4 g/l K20; 0,047 g/l Mg; 0,32 g/l B; 0,31 g/l Cu; 0,31 g/l Fe; 0,048 g/l Mn)

A.D. 383/2006

S.C. AB Chemical - S.R.L. Târgu Mures

-

9.115

Campfo Ca

(83,09 g/l N; 10,5 g/l K20; 26,9 g/l Ca; 3,79 g/l Mg; 0,37 g/l Cu; 0,83 g/l Fe; 0,3 g/l Mn; 0,29 g/l Zn; 0,001 g/l Cr; 0,0009 g/l Cd; 0,004 g/l Ni; 0,0047 g/l Pb)

A.D. 382/2006

S.C. Agroindustriala - S.A. Cluj-Napoca

-

9.116

Campfo NPK

(106,0 g/l N; 175,3 g/l P205; 234,9 g/l K20; 1,34 g/l Ca; 0,65 g/l Mg; 0,29 g/l Cu; 1,32 g/l Fe; 0,56 g/l Mn; 0,25 g/l Zn; 0,001 g/l Cr; 0,0009 g/l Ni; 0,004 g/l Pb)

A.D. 381/2006

S.C. Agroindustriala - S.A. Cluj-Napoca

-


0

1

2

3

4

9.117

Bionat PLUS

(74,5 g/l N; 0,029 g/l P205; 7,88 g/l K20; 0,5 g/l Ca; 4,89 g/l Mg; 3,7 g/l Cu; 1,9 g/l Fe; 0,64 g/l Mn; 1,2 g/l Zn; 1,7 g/l B; 13,25 g/l S; 2,0 g/l acid salicilic; 4,0 g/l acid citric; 90,0 g/l extract de plante)

A.D. 391/2007

S.C. Panetone - S.R.L. Timisoara

-

9.118

Fertifam311

(180,0 g/l N; 60,0 g/l P205; 50,0 g/l K20; 0,6 g/l S; 0,15 g/l Mg; 0,2 g/l B; 0,08 g/l Cu; 0,06 g/l Zn; 0,4 g/l Fe; 0,2 g/l Mn, 0,01 g/l Co)

A.D. 393/2007

S.C. Agrofam Holding -S.R.L. Fetesti

-

9.119

Fertifam 131

(60,0 g/l N; 180,0 g/l P205; 60,0 g/l K20; 0,6 g/l S; 0,15 g/l Mg; 0,2 g/l B; 0,08 g/l Cu; 0,06 g/l Zn; 0,4 g/l Fe; 0,2 g/l Mn, 0,01 g/l Co)

A.D. 394/2007

S.C. Agrofam Holding -S.R.L. Fetesti

-

9.120

Fertifam 111

(90,0 g/l N; 100,0 g/l P205; 90,0 g/l K20; 0,6 g/l S; 0,15 g/l Mg; 0,2 g/l B; 0,08 g/l Cu; 0,06 g/l Zn; 0,4 g/l Fe; 0,2 g/l Mn, 0,01 g/l Co)

A.D. 395/2007

S.C. Agrofam Holding -S.R.L. Fetesti

-

9.121

Folifert 9-9-7

(118,7 g/l N; 109,0 g/l P205; 87,0 g/l K20; 1.324 mg/l S; 240 mg/l B; 365 mg/l Cu; 374 mg/l Zn; 964 mg/l Fe; 257 mg/l Mn)

A.D. 396/2007

S.C. Sinteza -S.A. Oradea

-

9.122

Microfert - Fer

(9,0% N; 2,5% K20; 0,45% Mg; 2,5% S; 0,3% B; 2,5% Fe; 0,07 % Mn; 0,025% Zn)

A.D. 397/2007

S.C.AIchimex -S.A. Bucuresti

-

9.123

Me Forte

(5,20% N; 0,97% Mg; 0,033% B; 0,1% Fe; 0,056 % Mn; 0,012% Mo; 0,055% Zn)

A.D. 399/2007

S.C. Agrofert - S.R.L. Panciu -Vrancea

-

9.124

Ca Forte

(9,2% N; 1,47% MgO; 11,20% CaO)

A.D. 341/2007

S.C. Agrofert -S.R.L. Panciu -Vrancea

-

9.125

FoliagroF 2-1-2

(101,0 g/l N; 42,4 g/l P205; 80,4 g/l K20; 0,031 g/l Ca; 0,017 g/l Mg; 0,25 g/l Fe; 0,38 g/l Mn; 0,46 g/l Cu; 0,084 g/l Zn; 0,005 g/l Cd; 0,001 g/l Co; 0,007 g/l Ni; 0,003 g/l Pb)

A.D. 343/2007

S.C. Sof-Chem - S.R.L. Bacău

-

9.126

Foliagro F 2-2-1

(79,1 g/l N; 73,3 g/l P205; 42,6 g/l K20; 0,055 g/l Ca; 0,019 g/l Mg; 0,162 g/l Fe; 0,324 g/l Mn; 0,029 g/l Cu; 0,1 g/l Zn; 0,007 g/l Cd; 0,001 g/l Co; 0,008 g/l Ni; 0,003 g/l Pb)

A.D. 344/2007

S.C. Sof-Chem - S.R.L. Bacău

-

9.127

Foliagro F 1-2-2

(42,2 g/l N; 91,6 g/l P205; 103,2 g/l K20; 0,16 g/l Ca; 0,46 g/l Mg; 0,55 g/l Fe; 0,096 g/l Mn; 0,05 g/l Cu; 0,105 g/l Zn; 0,003 g/l Cr; 0,004 g/l Cd; 0,003 g/l Co; 0,0012 g/l Ni; 0,005 g/l Pb)

A.D. 345/2007

S.C. Sof-Chem - S.R.L. Bacău

-

9.128

Foliagro F 1-2-3

(43,0 g/l N; 89,3 g/l P205; 136,8 g/l K20; 0,170 g/l Ca; 0,43 g/l Mg; 0,027 g/l Fe; 0,082 g/l Mn; 0,05 g/l Cu; 0,0096 g/l Zn; 0,001 g/l Cr; 0,003 g/l Cd; 0,003 g/l Ni; 0,012 g/l Pb)

A.D. 346/2007

S.C. Sof-Chem - S.R.L. Bacău

-

9.129

Fertifam 311-PP

(Nt-150,0 g/l; P205 -50 g/l; K20 - 40 g/l; B - 0,15 g/l; Cu - 0,5 g/l; Fe - 0,3 g/l; Zn - 0,5 g/l; Mn - 2,0 g/l; Mo - 0,01 g/l; S - 0,6 g/l; Mg - 0,1 g/l; Co - 0,01 g/l, solutie PP - 80 ml/l)

A. 371/2008

S.C. Agrofam Holding -S.R.L. Fetesti

-

9.130

Fertifam 131-PP

(Nt -50,0 g/l; P205 -150 g/l; K20 - 50 g/l; B - 0,15 g/l; Cu - 0,5 g/l; Fe - 0,3 g/l; Zn - 0,5 g/l; Mn - 2,0 g/l; Mo - 0,01 g/l; S - 0,6 g/l; Mg - 0,1 g/l; Co - 0,01 g/l, solutie PP - 80 ml/l)

A. 371/2008

S.C. Agrofam Holding -S.R.L. Fetesti

-


0

1

2

3

4

9.131

Fertifam 111-PP

(Nt - 75,0 g/l; P205 - 85 g/l; K20 - 75 g/l; B - 0,15 g/l; Cu - 0,5 g/l; Fe - 0,3 g/l; Zn - 0,5 g/l; Mn - 2,0 g/l; Mo - 0,01 g/l; S - 0,6 g/l; Mg - 0,1 g/l; Co - 0,01 g/l, solutie PP -80 ml/l)

A. 371/2008

S.C. Agrofam Holding -S.R.L. Fetesti

-

9.132

Nutrimax Start

(Nt - 150,0 g/l; N-NH4 - 20 g/l; N-N03 - 16 g/l; N-NH2 - 114 g/l; P205 - 100 g/l; K20-54 g/l; Mg - 4,0 g/l; Fe - 100 ppm; Mn - 50 ppm;

B - 25 ppm; Zn - 15 ppm; Cu - 11 ppm; Mo - 7 ppm; 6 aminoacizi esentiali)

A. 377/2008

S.C. Agrofert - S.R.L. Panciu

-

9.133

Folplex 111

(Nt - 95,6 g/l; P205 - 93,0 g/l; K20 - 89,0 g/l; B -0,147 g/l; Cu -0,198 g/l; Fe -0,32 g/l; Mn -0,235 g/l; Mg - 0,143 g/l, Zn - 0,162 g/l)

A. 379/2008

S.C. Genalis Prest - S.R.L. Făgăras

-

9.134

Folplex 411

(Nt - 184,8 g/l; P205 - 49,2 g/l; K20 - 48,0 g/l; B -0,147 g/l; Cu -0,198 g/l; Fe -0,33 g/l; Mn -0,257 g/l; Mg - 0,129 g/l; Zn - 0,191 g/l)

A. 378/2008

S.C. Genalis Prest - S.R.L. Făgăras

-

9.135

Folplex 011

(P205 - 143,6 g/l; K20 - 145,0 g/l; B - 0,147 g/l; Cu - 0,205 g/l; Fe - 0,31 g/l; Mn - 0,222 g/l; Mg - 0,173 g/l, Zn - 0,198 g/l)

A. 380/2008

S.C. Genalis Prest - S.R.L. Făgăras

-

9.136

Haifa Bonus 19-19-19 + 1 MgO + ME

(Nt - 19,0%; P205 - 19,0%; K20 - 19,0% + 1 MgO + ME + adeziv din polizaharide)

A. 385/2008

Haifa Chemicals Ltd, Israel

-

9.137

Haifa Bonus 23-7-23 + ME

(Nt - 23,0%; P205 - 7,0%; K20 - 23,0% + ME + adeziv din polizaharide)

A. 384/2008

Haifa Chemicals Ltd, Israel

-

9.138

Bonus NPK 13-2-44

(Nt - 13,0%; P205 - 2,0%; K20 - 44,0% + adeziv din polizaharide)

A. 383/2008

Haifa Chemicals Ltd, Israel

-

9.139

Bonus Multiprotek

(P205 - 26,0%; K20 - 37,0%; HP042 - 30,0% + adeziv din polizaharide)

A. 382/2008

Haifa Chemicals Ltd, Israel

-

9.140

Folifert K (N-12; P-8; K-12) (Nt - 160,0 g/l; P205 - 104 g/l; K20 - 156 g/l; CaO - 100 g/l; MgO - 158 g/l; S - 1.400 mg/l; B - 215 mg/l; Cu - 420 mg/l; Fe - 900 mg/l; Mn - 410 mg/l; Zn - 425 mg/l)

A. 407/2008

S.C. Sinteza -S.A. Oradea

-

9.141

Folifert P (N-12; P-12; K-8) (Nt-165,0 g/l; P205 -156 g/l; K20 - 104 g/l; CaO - 154 g/l; MgO - 110 g/l; S - 1.350 mg/l; B - 216 mg/l; Cu - 412 mg/l; Fe - 880 mg/l; Mn - 420 mg/l; Zn - 412 mg/l)

A. 406/2008

S.C. Sinteza -S.A. Oradea

-

9.142

Folifert Ca (N-9; CaO-11, Mg-2)

A. 405/2008

S.C. Sinteza -S.A. Oradea

-

9.143

Folicer103

(Nt - 56,0 g/l; P205 - 102,5 g/l; K20 - 34,5 g/l; Ca - 0,085 g/l; B - 0,037 g/l; Cu - 0,063 g/l; Fe - 0,083 g/l; Mn - 0,075 g/l; Mg - 0,048 g/l; Zn - 0,120 g/l; Co - 0,002 g/l; Cr - 0,002 g/l; Mo -0,02 g/l; Ni -0,005 g/l)

A. 404/2008

S.C. Cerasil -S.A. Oradea

-

9.144

Agzyme

(B - 0,02 %; Cu - 0,05 %; Co - 0,0005%; Fe - 0,10 %; Mn - 0,05 %; Mo - 0,0005%; Zn - 0,05%; solutie cu enzime bacteriene 99,77%)

A. 408/2008

AG Concepts Corp, Boise, SUA

-

9.145

Pervaide (enzime fungice si bacteriene 65,5%; agenti pentru reducerea tensiunii superficiale 33,0%; polimeri stabilizatori de sol 0,09%, agenti de chelatare 0,03%)

A. 409/2008

AG Concepts Corp, Boise, SUA

-


0

1

2

3

4

10. Îngrăsăminte biologice

10.1

Azotophos

CO 57/2000

S.C. Terapia -S.A. Cluj-Napoca

-

10.2

Azotofertil

CO 163/2002

S.C. Antibiotice - S.A.Iasi

-

10.3

Rizobium Japoni-cum BAC-soia

CO 60/2001

S.C. Pioneer Bucuresti

-

10.4

Biofert

(37,0% substantă organică; 6,2% N; 0,33% P205; 1,12% K20; 0,082% Ca; 0,024% Mg; 0,015% Fe; 2,0% aminoacizi)

CO 127/2002

S.C. Verkas Impex - S.R.L. Cluj-Napoca

-

10.5

Vinassa Rompak

CO 176/2003

S.C. Rompak -S.R.L. Pascani - Iasi

-

10.6

Humat de potasiu lichid din turbă

(67,2% materie organică; 40,1% acizi humici;

1,2% N; 13,32% K20)

A.D. 267/2004

Flexom - M Ltd, Moscova, Rusia

-

10.7

Simbac - Plus

(Cultură omogenă de Bradyrhizobium japonicum si Bacillus megaterium, concentratie 1 x 1010 UFC/ml; stimulează formarea de nodozităti; fixare simbiotică a azotului si solubilizarea fosforului din sol)

A.D. 340/2007

Centrul de Cercetări

pentru Antibiotice -

S.A., Iasi

-

10.8

Ecofertil - P

(Cultură omogenă de Bacillus megaterium, concentratie 1010 UFC/ml; produce solubilizarea fosforului din sol)

A.D. 342/2007

S.C. Antibiotice -S.A. Iasi

-

11. Îngrăsăminte ureoformaldehidice

11.1

Nitroform 38 P

(38,38% N; N solubil în apă 18,27%)

A.D. 398/2007

S.C. Viromet -S.A. Victoria, Brasov

-

 

Producerea este oprită temporar.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind publicarea acceptării amendamentelor la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin anexa nr. 1 la Rezolutia MSC.269(85) a

Comitetului Securitătii Maritime din 4 decembrie 2008 si a amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1966 asupra liniilor de încărcare, asa cum a fost amendat, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.270(85)

a Comitetului Securitătii Maritime din 4 decembrie 2008

 

În temeiul prevederilor art. 2 pct. 18 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin anexa nr. 1 la Rezolutia MSC.269(85) a Comitetului Securitătii Maritime din 4 decembrie 2008, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se publică amendamentele la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1966 asupra liniilor de încărcare, asa cum a fost amendat, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.270(85) a Comitetului Securitătii Maritime din 4 decembrie 2008, prevăzute în anexa nr. 2.


Art. 3. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,