MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 630/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 630         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Miercuri, 8 septembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

888. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, în vederea scoaterii din functiune si casării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

908. - Hotărâre pentru abrogarea unor acte normative

 

909. - Hotărâre privind aprobarea plătii debitului stabilit de Comisia Europeană, care a fost suportat din împrumutul nerambursabil acordat de Comunitatea Europeană pentru finantarea Proiectului PHARE RO 96.02 - Technology Transfer and Quality Management TTQM

 

910. - Hotărâre privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul public al judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.713. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a casei corpului didactic si a Metodologiei de încadrare a personalului didactic si didactic auxiliar în casele corpului didactic

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 776/2001;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 2.491/C/2008;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 3.241/C/2008;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 648/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.239/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.637/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.782/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.979/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.197/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.450/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.780/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.063/C/2009

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, în vederea scoaterii din functiune si casării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii situate în municipiul Piatra-Neamt, aflată în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, identificată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -Trecerea în domeniul privat al statului a constructiei prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si casării acesteia.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si casarea constructiei, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 25 august 2010.

Nr. 888.

 

ANEXA

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiei aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul M.F.P

Municipiul Piatra-Neamt,

str. Cuiejdi nr. 34,

judetul Neamt

CF331/N

Ministerul Administratiei si Internelor – Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă „Petrodava" al Judetului Neamt

„Magazie PSI" 48-100-07

Suprafată construită = 84,00 m2
Suprafată desfăsurată = 84,00 m2

Valoare contabilă = 21.729,40 lei

26.159 - partial -


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea unor acte normative

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.516/2009 privind unele măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor ce contin obiective de investitii în infrastructura de mediu, care se vor executa în perioada 2009- 2013 pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 10 decembrie 2009, si Hotărârea Guvernului nr. 1.517/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor ce contin obiective de investitii în infrastructura de mediu, care se vor executa în perioada 2009-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 10 decembrie 2009, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 25 august 2010.

Nr. 908.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plătii debitului stabilit de Comisia Europeană, care a fost suportat din împrumutul nerambursabil acordat de Comunitatea Europeană pentru finantarea Proiectului PHARE RO 96.02 - Technology Transfer and Quality Management TTQM

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata debitului stabilit de Comisia Europeană, care a fost suportat din împrumutul nerambursabil acordat de Comunitatea Europeană pentru finantarea Proiectului PHARE RO 96.02-Technology Transfer and Quality Management TTQM, în sumă de 169.479,06 euro, echivalentul a 691.559,30 lei.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se suportă din creditele bugetare aprobate pentru anul 2010 Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, la cap. 53.01 „Cercetare fundamentală si cercetare-dezvoltare", titlul „Alte transferuri".

Art. 3. - Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică va întreprinde măsurile legale pentru recuperarea sumei prevăzute la art. 1, sumă ce va fi virată la bugetul de stat.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Marko Bela

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 25 august 2010.

Nr. 909.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul public al judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1)si al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul public al judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita.

Art. 2. - Terenurile transmise potrivit prevederilor art. 1 vor fi utilizate pentru dezvoltarea turismului prin practicarea schiului si a altor sporturi de iarnă în zona Padina-Pestera-Valea lalomitei din judetul Dâmbovita.

Art. 3. - În cazul nefinalizării investitiei pentru care se transmit terenurile, în termen de 4 ani, suprafata de teren transmisă potrivit prezentei hotărâri va reveni în domeniul privat al statului si în administrarea Agentiei Domeniilor Statului.

Art. 4. - Predarea-preluarea terenurilor transmise potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

 

Bucuresti, 25 august 2010.

Nr. 910.

ANEXA

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor care se transmit din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul public al judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

 

Nr. crt.

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică de la care se transmite

Persoana juridică la care se transmite

Suprafata (m2)

Lungime tronson

(m)

Tarla - parcelă

0

1

2

3

4

5

6

1.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

20.977

-

T21 -P561

2.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

2.001

-

T21 - De 550

3.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

536.576

-

T21 -P572

4.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

3.949

-

T21 - De 555

5.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

4.169

-

T21 - P 550

6.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

5.924

-

T21 - P 572

7.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

220,8

11,04

T21 - P547

8.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

1.084

54,2

T21 - P576

9.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

65,5

3.275

T21 - P574

10.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

5.568,3

278.415

T21 - P573

11.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

7.485,6

374,28

T21 - P579

12.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

925,8

46,29

T21 - P582

13.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

43,1

2.155

T21 - P584

14.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

15.312,3

734.515

T36 - P725

15.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

2.997,1

149.855

T36 - P723

16.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

60,7

3.035

T36 - P703

17.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

7.125

356,25

T35 - P698/1

18.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

16.975,1

848.755

T35 - P698/1

19.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

69,6

3,48

T36 - P703

20.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

26.163,5

1.308.175

T36 - P723

21.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

439,1

21.955

T36 - P707/1

22.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

85,1

4.255

T36 - P788/1

23.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

386,2

19,31

T36 - P703/1

24.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

11.781,3

589.065

T35 - P702/1

25.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statu Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

139,9

6.995

T36 - P705/1

26.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

3.894,3

194.715

T36 - P704

27.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

5.099

254,95

T77 -P1410

28.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

26.624

1.331,2

T77 -P1410

29.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

71.656

283.068

T15 -P433

30.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

1.529

14.494

T15 -P424

31.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

31.258

135.758

T15 -P433

32.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

5.752,6

287,63

T15 -P406

33.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

47,4

2,37

T15 -P405

34.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

3.892,6

-

T21 -P577

35.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

2.144,2

-

T21 -P531

36.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

3.463,9

-

T 36 - N 720

37.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

6.168,8

-

T 36 - N 728

38.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

7.391,5

-

T20 -N531

39.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

763,3

-

T 36 - De 703/1

40.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

2.557,7

-

T21 - N582

41.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

176,4

-

T 36 - N 730

42.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

4.017,2

-

T 36 - N 726

43.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

306,4

-

T21 -De 578

44.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

3.228,0

-

T 36 - De 788/1

45.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

3.256,5

-

T20 - De 535

46.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

13.578,3

-

T 36 - N 722

47.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

4.436,8

-

T36 - N 721/1

48.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

12.876,8

-

T 20 - N 532

49.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

3.805,7

-

T20 -P534

50.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

9.965,5

-

T36 - Pt 710/1

51.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

2.320,4

-

T 36 - N 709/1

52.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

1.477,2

-

T 20 - Hr 722/1

53.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

2.483,9

-

T36 - De 703

54.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

425,4

-

T21 - Hr584

55.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

4.241,9

-

T21 -P579

56.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

1.705,6

-

T 36 - De 724

57.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

128.870,0

-

T 36 - Pt 725

58.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

109.066,4

-

T 35 - P 698/1

59.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

719.073,6

-

T 36 - P 723

60.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

217.136,7

-

T 36 - P 723

61.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

22.497,0

-

T 20 - P 534/1

62.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

207.035,6

-

T 20 - P 534/1

63.

Comuna Moroeni, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

1.894

-

T43 - De 887/1


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a casei corpului didactic si a Metodologiei de încadrare a personalului didactic si didactic auxiliar în casele corpului didactic

 

În conformitate cu prevederile art. 50 si 162 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) si art. 32 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a casei corpului didactic, cuprins în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Metodologia de încadrare a personalului didactic si didactic auxiliar în casele corpului didactic, cuprinsă în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Cu data intrării în vigoare a acestui ordin, se abrogă orice dispozitii contrare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, inspectoratele scolare si casele corpului didactic vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetam, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 23 august 2010.

Nr. 4.713.

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a casei corpului didactic

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Casa corpului didactic este unitate conexă a învătământului preuniversitar, care functionează în fiecare judet, respectiv în municipiul Bucuresti, în baza prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Casa corpului didactic poate organiza filiale în judet, respectiv în sectoarele municipiului Bucuresti.

Art. 2. - (1) Casa corpului didactic este institutie cu personalitate juridică, cu sediu, patrimoniu, siglă si sigiliu, subordonată metodologic Directiei generale management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

(2) Pe plan local, activitatea casei corpului didactic este coordonată si controlată de inspectoratul scolar, conform prevederilor art. 142 alin. (m) din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Misiunea casei corpului didactic este de a promova inovatia si reforma în educatie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală si profesională a personalului din învătământul preuniversitar, în corelatie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate si competentele profesionale.

Art. 4. - Casa corpului didactic are ca obiectiv principal organizarea activitătilor de formare continuă si a activitătilor cu caracter stiintific, metodic si cultural pentru personalul din învătământul preuniversitar, în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Functiile casei corpului didactic:

a) organizator de programe de formare continuă pentru personalul didactic si didactic auxiliar din învătământul preuniversitar;

b) centru de resurse, inovatie si expertiză în formarea continuă a personalului didactic si a managerilor educationali;

c) centru de informare-documentare si consultantă pentru personalul din învătământul preuniversitar;

d) centru de initiere si de organizare de activităti stiintifice, metodice si culturale;

e) editare si difuzare de carte si publicatii;

f) consiliere în managementul proceselor de dezvoltare personală si organizatională;

g) centru metodologic pentru bibliotecarii si documentaristii din învătământul preuniversitar;


h) marketing educational: analiza nevoilor de formare, definirea produselor si serviciilor oferite (oferta de programe de formare continuă), promovarea si furnizarea acestora;

i) bancă de date pentru resursele umane cu statut de formator în principalele domenii (curriculum, evaluare, management etc), inspectori scolari responsabili cu formarea continuă, consultanti si experti;

j) centru de organizare a activitătilor de petrecere a timpului liber (excursii tematice, scoli de vară, festivităti jubiliare pentru institutii/personalităti, reuniuni traditionale de ziua învătătorului, ziua copilului etc, înfiintarea unui club al cadrelor didactice care să prilejuiască întâlniri, schimburi de opinii).

Art. 6. - (1) Pentru realizarea programelor proiectate, casa corpului didactic colaborează cu specialisti/experti atât din cadrul institutiilor furnizoare de pregătire initială, cât si al celor de formare continuă - institutii/organizatii acreditate de Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

(2) Extensia în teritoriu a programelor casei corpului didactic se poate asigura si prin derularea unor seturi de programe de formare la distantă.

Art. 7. - Casa corpului didactic functionează si în calitate de furnizor de programe de formare continuă pentru personalul din învătământul preuniversitar. Programele de formare continuă oferite de casa corpului didactic în această calitate se vor supune acreditării de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

Art. 8. - Casa corpului didactic stabileste relatii de parteneriat cu institutii de învătământ de toate gradele, institute de cercetare stiintifică, societăti stiintifice profesionale, biblioteci, organizatii guvernamentale si nonguvernamentale din tară si străinătate, persoane fizice/juridice etc, cu atributii în domeniul învătământului, educatiei si cercetării.

Art. 9. - Casa corpului didactic are drept de editură, tipografie, centru de multiplicare, librărie si poate realiza mijloace de învătământ, programe pe calculator, material didactic. Casa corpului didactic poate tipări/edita revistă proprie sau alte tipuri de publicatii (caiete metodice, studii, ghiduri metodice etc.) în care valorifică si popularizează experienta si activitatea de cercetare în educatie.

Art. 10. - Activitătile casei corpului didactic se desfăsoară cu prioritate în teritoriul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti si în reteaua natională a unitătilor de învătământ.

Art. 11. - (1) Activitatea care se desfăsoară în si de către casa corpului didactic este apolitică si nediscriminatorie.

(2) În spatiile apartinând casei corpului didactic sunt interzise:

- activităti contrare prevederilor Constitutiei României, republicată;

- activităti ale partidelor, formatiunilor politice;

- activităti de propagandă politică sau prozelitism religios;

- activităti care încalcă normele generale de moralitate.

(3) Casa corpului didactic poate închiria spatiile temporar disponibile, în conditiile respectării legislatiei în vigoare.

Art. 12. - (1) Casele corpului didactic pot avea denumirea simplă „Casa Corpului Didactic a Judetului............./Municipiului Bucuresti" sau pot purta numele unei personalităti reprezentative din domeniul educatiei, în semn de recunoastere a activitătii depuse.

(2) Atribuirea unei denumiri casei corpului didactic se face prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, la solicitarea institutiei, înaintată Directiei generale management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

(3) Solicitarea de aprobare privind atribuirea unei denumiri casei corpului didactic va fi însotită de:

- memoriu de fundamentare (expunere de motive);

- decizia consiliului de administratie al casei corpului didactic;

- acordul consiliului de administratie al inspectoratului scolar;

- avizul organelor administratiei publice locale (consiliul judetean/consiliul local).

 

CAPITOLUL II

Structura organizatorică si functională a casei corpului didactic

 

Art. 13. - Structura casei corpului didactic cuprinde:

a) conducerea:

- director;

- consiliu de administratie;

b) Serviciul resurse, informare, documentare, consultantă:

- compartimentul programe (profesori-metodisti);

- bibliotecă;

- informatizare;

- editură (după caz).

Domeniul de activitate al serviciului:

- investigarea nevoilor de perfectionare, rezultate din:

- introducerea unor continuturi/cerinte noi în programele/ legislatia actuală;

- nevoi rezultate din inspectia scolară care reclamă, pentru anumite cadre didactice, necesitatea perfectionării pe arii/domenii anume;

- nevoi concrete, exprimate de potentialii beneficiari;

- constituirea de cataloage cu oferte de programe de formare continuă, comunicarea ofertelor si receptarea înscrierilor pe canale organizatoric eficiente;

- organizarea/găzduirea unor programe de formare si dezvoltare profesională oferite de furnizori de formare acreditati;

- furnizarea de programe de formare continuă, acreditate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, pe baza unei oferte care răspunde exigentelor actuale de pregătire continuă, derivă din problematica reformei curriculare si tine cont de nevoile individuale de dezvoltare profesională exprimate de personalul din învătământul preuniversitar;

- consultantă/consiliere pentru dezvoltare profesională/ organizatională;

- organizarea de cursuri de initiere;

- activitate de cercetare, inovatie, expertiză;

- activitate de informare-documentare;

- organizarea de activităti metodico-stiintifice, sesiuni de comunicări, expozitii permanente de carte, manuale, prezentări si lansări de carte/lucrări de specialitate, mese rotunde, întâlniri tematice cu scriitori, artisti, oameni de stiintă;

- organizarea de activităti cultural-artistice si loisir (cenacluri, cluburi, formatii artistice/sportive, excursii);

- proiectare, editare, difuzare de mijloace de învătământ, carte si auxiliare educationale;

- gestionarea documentelor de intrare/iesire ale institutiei;

- inventarierea si arhivarea documentelor corespunzătoare stagiilor si activitătilor de formare continuă derulate (suporturi de curs, tabele nominale cu participantii etc);

c) Compartimentul financiar:

- răspunde de gestionarea resurselor financiare, de contabilitate.


 

CAPITOLUL III

Personalul angajat

 

Art. 14. - Casa corpului didactic are stat de functii propriu, avizat de inspectorul scolar general si aprobat de Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

Art. 15. - Casa corpului didactic îsi poate realiza programele si cu personal de specialitate din alte unităti, în sistem de plată cu ora sau pe baze contractuale, în conditiile legii.

Art. 16. - (1) Angajarea ca director al casei corpului didactic se face prin concurs, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului; numirea si revocarea directorului se fac prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

(2) În baza ordinului de numire în functie, directorul casei corpului didactic încheie un contract de management educational cu ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului, pe o perioadă determinată de cel mult 4 ani. Directorul casei corpului didactic este evaluat anual.

(3) Directorul casei corpului didactic beneficiază de indemnizatie de conducere, în conditiile legii, si de rezervare de catedră.

(4) Functia de director al casei corpului didactic este echivalentă cu functia de inspector scolar general adjunct. Directorul casei corpului didactic se subordonează direct inspectorului scolar general.

Art. 17. - Ocuparea posturilor vacante de profesor-metodist constituite în normă întreagă se realizează prin concurs specific, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

Art. 18. - (1) Consiliul de administratie al casei corpului didactic este format din 3-5 membri si are următoarea componentă:

- directorul casei corpului didactic - presedinte;

- un inspector scolar general adjunct;

- reprezentanti ai serviciului resurse, informare, documentare, consultantă;

- responsabilul compartimentului financiar;

- reprezentanti ai institutiilor partenere ale casei corpului didactic sau reprezentanti ai comunitătii locale.

Secretarul consiliului de administratie este numit de director dintre membrii acestuia; el consemnează într-un registru special procesele-verbale ale sedintelor.

(2) Consiliul de administratie are rol de decizie în domeniul administrativ.

(3) Consiliul de administratie este ales anual, în sedintă de analiză si proiectare a activitătii, si se întruneste lunar sau ori de câte ori consideră necesar directorul sau o treime din membrii consiliului.

(4) Hotărârile consiliului de administratie se iau cu majoritatea simplă de voturi din numărul membrilor componenti ai acestuia.

(5) În cazul în care hotărârile consiliului de administratie contravin legislatiei în vigoare, directorul are drept de veto, informând în acest sens inspectorul scolar general.

(6) Atributiile consiliului de administratie:

a) elaborează strategiile si planurile de activitate ale institutiei, pe care le înaintează spre aprobare inspectoratului scolar;

b) realizează proiectul de buget, pe care îl înaintează spre aprobare inspectoratului scolar;

c) elaborează regulamentul de ordine interioară al institutiei, pe care îl înaintează spre aprobare inspectoratului scolar. Prevederile acestuia nu trebuie să le încalce pe cele ale altor

acte normative elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

d) aprobă, la propunerea directorului, fisele de post pentru personalul angajat;

e) elaborează/aplică instrumentele de evaluare si stabileste calificativele anuale pentru personalul angajat în institutie;

f) aplică reglementările în vigoare privind acordarea stimulentelor salariale, precum si a sanctiunilor;

g) aprobă perioadele concediului de odihnă, pe baza solicitărilor scrise, pentru personalul angajat în institutie;

h) stabileste strategia de realizare si gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform legislatiei în vigoare.

Art. 19. - (1) Presedintele consiliului de administratie are obligatia de a convoca, cel putin semestrial, o adunare generală, la care participă toti angajatii permanenti ai institutiei.

(2) Modul de organizare si de desfăsurare, precum si competentele adunării generale se stabilesc prin regulamentul de ordine interioară al casei corpului didactic.

Art. 20. - (1) Încadrarea cu personal a casei corpului didactic se face în conformitate cu prevederile Metodologiei de încadrare cu personal didactic si didactic auxiliar în casa corpului didactic, elaborată de Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

(2) Personalul didactic care îsi desfăsoară activitatea în casa corpului didactic este încadrat, prin detasare în interesul învătământului sau prin concurs, la propunerea directorului institutiei, prin decizie emisă de inspectorul scolar general, iar personalul didactic auxiliar este încadrat prin decizie emisă de directorul casei corpului didactic.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 21. - Salarizarea personalului casei corpului didactic, cheltuielile materiale necesare functionării institutiei, precum si finantarea activitătilor de formare continuă, initiate si organizate de casa corpului didactic si avizate sau acreditate, se asigură de la bugetul de stat de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

Art. 22. - Cadrele didactice încadrate la casa corpului didactic beneficiază de toate drepturile prevăzute în Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 23. - Veniturile realizate de casa corpului didactic din diverse surse vor fi evidentiate într-un cont de venituri extrabugetare. Fondurile obtinute din cursuri contra cost, editură, tipografie, librărie, sponsorizări etc. se gestionează la nivelul institutiei, conform legislatiei în vigoare.

Art. 24. - (1) Fondurile bănesti provenite de la buget sunt vărsate în contabilitatea inspectoratului scolar judetean. Consiliul de administratie al inspectoratului scolar, la începutul anului bugetar, repartizează bugetul casei corpului didactic în baza unei analize de nevoi, elaborată de casa corpului didactic în functie de oferta educatională si de planul managerial al acesteia.

(2) Bugetul alocat este adus la cunostinta consiliului de administratie al casei corpului didactic.

 

NOTĂ.

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, directorul si consiliul de administratie al casei corpului didactic vor elabora si aproba Regulamentul de ordine interioară.


ANEXA Nr. 2

 

METODOLOGIE

de încadrare a personalului didactic si didactic auxiliar în casele corpului didactic

 

I. Director

Art. 1. - Se normează un post de director pentru fiecare casă a corpului didactic.

Art. 2. - (1) Functia de director al casei corpului didactic se ocupă prin concurs, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului. Numirea si revocarea directorului se fac prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

(2) În baza ordinului de numire în functie, directorul casei corpului didactic încheie un contract de management educational cu ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, pe o perioadă de 4 ani, care poate fi prelungit, cu acordul părtilor, în urma evaluării performantelor manageriale.

Art. 3. - Conditiile de încadrare ca director al casei corpului didactic sunt precizate în Metodologia de organizare si desfăsurare a concursului pentru functiile de inspector scolar general, inspector scolar general adjunct din inspectoratul scolar si de director al casei corpului didactic, aprobată prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

Art. 4. - Norma de activitate a directorului casei corpului didactic este de 40 ore săptămânal, fără obligatie de predare la catedră; directorul beneficiază de indemnizatie de conducere, în conditiile legii, si de rezervare a catedrei.

II. Profesori-metodisti

Art. 5. - Normarea posturilor de profesori-metodisti la nivelul casei corpului didactic se realizează prin raportare la numărul de personal didactic si didactic auxiliar existent la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti. Astfel, se normează un post de profesor-metodist la un număr de circa 1.500 personal didactic, dar nu mai putin de două posturi pentru fiecare casă a corpului didactic.

Art. 6. - Conditii de încadrare pentru profesorul-metodist:

- studii universitare cu diplomă de licentă, corespunzătoare functiei didactice din învătământul preuniversitar (conform prevederilor art. 7 alin. 3 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare);

- titular în învătământul preuniversitar;

- cel putin gradul didactic II în învătământ;

- vechime în învătământ de minimum 6 ani, cu competente dobândite în managementul educational, managementul de proiect, precum si competente dobândite în activitatea cu adultii în domeniul formării continue.

Art. 7. - Angajarea ca profesor-metodist se face prin concurs specific, pe baza metodologiei elaborate de Directia generală management, resurse umane si retea scolară din Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

Art. 8. - Norma de activitate a profesorului metodist este de 40 de ore săptămânal, cu obligatie de predare la catedră, de două ore săptămânal, în specialitatea înscrisă pe diploma de studii.

Art. 9. - Cadrul didactic titular în învătământul preuniversitar si angajat prin concurs la casa corpului didactic beneficiază de rezervare a postului didactic sau a catedrei.

Art. 10. - Personalul didactic încadrat prin concurs la casa corpului didactic pe functia de profesor-metodist va fi evaluat anual de către o comisie propusă de directorul institutiei si avizată de inspectorul scolar general.

Art. 11. - (1) Casa corpului didactic poate angaja profesori- formatori, profesori-asociati, mentori de dezvoltare profesională care realizează efectiv activitate de formare în specialitatea lor si/sau aria curriculară respectivă.

(2) Profesorul-formator îsi poate desfăsura activitatea la catedră, cu normă întreagă si plata cu ora la casa corpului didactic.

Art. 12. - Domeniile de competentă pentru profesorul-metodist:

- testarea, prin investigatii proprii de teren, în colaborare cu inspectorii scolari de specialitate, inspectorul responsabil cu dezvoltarea profesională, directorii unitătilor de învătământ, responsabilii cu formarea continuă din scoli, a nevoii reale de formare continuă la nivel individual si al unitătilor de învătământ;

- identificarea si valorificarea resurselor umane (formatori);

- întocmirea de proiecte de programe de formare continuă: obiective, suport de curs propus de formatori, buget estimativ pe categorii de cheltuieli;

- prezentarea proiectului de program de formare consiliului de administratie al casei corpului didactic, care avizează folosirea programului în cadrul ofertei de formare a institutiei;

- monitorizarea/evaluarea derulării programului;

- centralizarea si promovarea ofertei de formare educatională provenite de la institutii specializate si de la inovatorii din retea privind formarea continuă a personalului didactic, dezvoltarea parteneriatului social si comunitar eto;

- participarea la expertizarea proiectelor de programe prezentate casei corpului didactic pentru înscrierea la programele nationale si internationale în domeniul educatiei si descoperirea de surse alternative de finantare a acestora la nivel zonal;

- asigurarea consilierii metodologice a actiunilor de formare continuă în afara casei corpului didactic (unităti scolare, zone defavorizate) organizate de alti furnizori de formare continuă acreditati (societăti profesionale, asociatii, fundatii, organizatii nonguvernamentale etc).

III. Bibliotecar/Documentarist

Art. 13. - Se normează un post de bibliotecar sau de documentarist pentru fiecare bibliotecă a casei corpului didactic.

Art. 14. - Pentru ocuparea functiilor didactice auxiliare de bibliotecar si documentarist trebuie îndeplinite următoarele conditii de studii: absolvirea cu examen de diplomă a unei institutii de învătământ, sectia de biblioteconomie, sau a altor institutii de învătământ ai căror absolventi au studiat în timpul scolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa functia de bibliotecar/documentarist si alti absolventi ai învătământului superior, postliceal sau liceal cu diplomă, pe perioadă determinată, dacă au urmat un curs de initiere în domeniu. Functiile didactice auxiliare de bibliotecar si documentarist pot fi ocupate si de persoanele care au absolvit cu diplomă ciclul I de studii universitare de licentă sau ciclul II de studii universitare de masterat în profilul postului (conform prevederilor art. 8 lit. a) si i) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare).

Art. 15. - (1) Domeniile de competentă pentru bibliotecar/ documentarist:

- facilitarea accesului la informatie;

- facilitarea folosirii unor surse documentare, cu ajutorul tehnicilor de informare si comunicare educative;

- practicarea unei politici documentare prospective (elaborarea de dosare de documentare, de bibliografii care să sustină orientările politicilor educative si ale programelor scolare etc);

- asigurarea completării judicioase a fondului documentar (achizitii, abonamente, donatii, schimb, transfer), în conformitate cu programele scolare si în functie de nevoile de lectură ale utilizatorilor;

- contributii la crearea si gestionarea unui fond documentar pluridisciplinar si multimedia;

- contributii la dezvoltarea capacitătii de cercetare documentară;

- îndrumare bibliografică directă a beneficiarilor;

- realizarea operatiilor de evidentă - popularizare, depozitare, catalogare, clasificare, împrumut interbibliotecar, achizitii, casare (aprobate);

- organizarea actiunilor de popularizare a colectiilor bibliotecii/mediatecii;

- organizarea de standuri educationale, expozitii permanente de carte si/sau manuale, prezentări si lansări de carte/lucrări de specialitate, mese rotunde, întâlniri tematice cu scriitori etc;

- difuzare de mijloace de învătământ, carte, auxiliare educationale;

- organizarea, coordonarea activitătii de formare continuă pentru bibliotecarii din unitătile de învătământ;

- acordarea asistentei metodologice de specialitate pentru bibliotecarii institutiilor de învătământ preuniversitar din judet;

- stabilirea relatiilor cu institutiile editoare;

- promovarea/favorizarea relatiei cu presa.

(2) Atributiile angajatilor pe posturile de bibliotecar, respectiv documentarist sunt diferentiate si sunt prevăzute în fisa postului.

IV. Informatician

Art. 16. - Se normează un post de informatician pentru fiecare casă a corpului didactic care dispune de o retea de calculatoare.

Art. 17. - Conditii de încadrare pentru informatician: absolvirea cu diplomă a unei institutii de învătământ superior sau a unei unităti de învătământ preuniversitar de profil. Functia didactică auxiliară de informatician se poate ocupa si de persoanele care au absolvit cu diplomă ciclul I de studii universitare de licentă sau ciclul II de studii universitare de masterat în profilul postului.

Art. 18. - (1) Domeniul de competentă pentru informatician:

- tehnoredactarea cataloagelor cu oferte de programe de formare continuă;

- software educational;

- coordonarea operatiilor implicate de redactarea, editarea, multiplicarea oricăror publicatii ale casei corpului didactic;

- organizarea de cursuri de initiere în utilizarea computerului;

- realizarea bazelor de date utile desfăsurării optime a activitătii în casa corpului didactic;

- realizarea de demonstratii multimedia;

- organizarea, coordonarea activitătii de formare continuă pentru informaticienii din sistemul de învătământ.

(2) Atributiile angajatilor pe posturile de informatician sunt prevăzute în fisa postului.

Art. 19. - (1) Angajarea personalului didactic auxiliar (bibliotecar, documentarist, informatician ) se face prin concurs, organizat conform legii, la nivelul casei corpului didactic.

(2) Persoanele angajate pe post de informatician la casa corpului didactic beneficiază de rezervarea catedrei dacă sunt titulare pe o catedră de specialitate în învătământ.

(3) Norma de activitate pentru personalul didactic auxiliar angajat la casa corpului didactic este de 40 de ore săptămânal.

V. Administrator financiar

Art. 20. - Se normează jumătate de post de administrator financiar, cu studii superioare sau medii, dacă institutia este ordonator tertiar de credite.

Art. 21. - La nivelul casei corpului didactic posturile se utilizează în functie de necesar si sunt avizate anual prin statele de functii de către inspectorul scolar general si aprobate de Directia generală management, resurse umane si retea scolară din Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

Art. 22. - Modificarea numărului de posturi se face cu aprobarea Directiei generale management, resurse umane si retea scolară din Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, la propunerea consiliului de administratie al casei corpului didactic, propunere avizată de inspectorul scolar general.

Art. 23. - Posturile se normează în limitele creditelor bugetare aprobate, conform legii.


 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 776/2001 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 27 august 2001, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexă, la pozitia 170, în loc de: „170. Mardekian Keyork, cetătean sirian, născut la 23 august 1970 în localitatea Alep, Siria, fiul lui Vartan si Elezabete, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Ludwig Van Beethoven nr. 2, se. B, ap. 38, sectorul 2."se va citi: „170. Mardikian Keyork, cetătean sirian, născut la 23 august 1970 în localitatea Alep, Siria, fiul lui Vartan si Elizabeth, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Ludwig Van Beethoven nr. 2, se. B, ap. 38, sectorul 2."

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.491/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 10 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 120, în loc de: „120. Lujanscaia Valentina, fiica lui Pelin Ion (născut la 24.02.1924 în Odesa) si Pelin Ana, născută la data de 22 iunie 1957 în localitatea Starokazatki, judetul Odesa, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Băltagi nr. 20. (15.470/2003)" se va citi: „120. Lujanscaia Valentina, fiica lui Pelin Ion (născut la 24.02.1924 în Odesa) si Pelin Ana, născută la data de 22 iunie 1957 în localitatea Faraonovka, judetul Odesa, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Băltagi nr. 20. (15.470/2003)".

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 3.241/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 15 ianuarie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 123, în loc de: „123. Suiu Lidia, fiica lui Onei Vasile (născut la 20.07.1922 în localitatea Fălesti) si Măria, născută la data de 13 august 1958 în localitatea Musteata, judetul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Truseni, str. Buiucani nr. 1, judetul Chisinău. (1.600/2004)" se va citi: „123. Suiu Lidia, fiica lui Onei Vasile (născut la 20.07.1922 în localitatea Fălesti) si Măria, născută la data de 13 august 1958 în localitatea Musteata, raionul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Truseni, str. Buiucani nr. 1, judetul Chisinău. (1.600/2004)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 648/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 5 martie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 59, în loc de: „59. Ceban Oleg, fiul lui Valentin si lulia (fiica lui Rotari Feodor si Parascovia, născută la 2.04.1934 în localitatea Călărasi), născut la data de 26 august 1988 în localitatea Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. Stefan cel Mare nr. 19, bl. 12. (6.220/2003)"se va citi: „59. Ceban Oleg, fiul lui Valentin si lulia (fiica lui Rotari Feodor si Parascovia, născută la 2.04.1934 în localitatea Călărasi), născut la data de 24 august 1988 în localitatea Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. Stefan cel Mare nr. 19, bl. 12. (6.220/2003)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.239/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 145, în loc de: „ 145. lanciu Liubovi, fiul lui Ivan si Nina (fiica lui Sajin Pantelei, născut la 9.08.1928 în localitatea Serpeni, judetul Anenii Noi, siZinaida), născut la data de 14 septembrie 1983 în localitatea Serpeni, judetul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. I. Vieru nr. 8, bl. 1, ap. 19. (5.272/2004)"se va citi: „145. lanciu Liubovi, fiica lui Ivan si Nina (fiica lui Sajin Pantelei, născut la 9.08.1928 în localitatea Serpeni, judetul Anenii Noi, si Zinaida), născută la data de 14 septembrie 1983 în localitatea Serpeni, judetul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. I. Vieru nr. 8, bl. 1, ap. 19. (5.272/2004)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.637/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 25 iunie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):


- în anexa nr. 1, la pozitia 207, în loc de: „207. Negru Larisa, fiica lui Mironov Gheorghe (născut la 16.11.1939 în localitatea Borciag, judetul Cahul) si Vera, născută la data de 16 septembrie 1969 în localitatea Borceag, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, sos. Hîncesti nr. 31, ap. 1. (5.812/2003) Copii minori: Negru Nicoleta, născută la data de 27.07. -/998. "se va citi: „207. Negru Larisa, fiica lui Mironov Gheorghe (născut la 14.11.1939 în localitatea Borceag, judetul Cahul) si Vera, născută la data de 16 septembrie 1969 în localitatea Borceag, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, sos. Hîncesti nr. 31, ap. 1. (5.812/2003) Copii minori: Negru Nicoleta, născută la data de 27.07.1998.";

- în anexa nr. 1, la pozitia 289, în loc de: „289. Strătari Vitalie, fiul lui Fiodor (fiul lui Grigore, născut la 8.03.1927 în localitatea Onitcani, judetul Chisinău) si Măria, născut la data de 5 septembrie 1978 în localitatea Onitcani, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Onitcani, raionul Criuleni. (3.264/2002)" se va citi: „289. Straistari Vitalie, fiul lui Fiodor (fiul lui Grigore, născut la 8.03.1927 în localitatea Onitcani, judetul Chisinău) si Măria, născut la data de 5 septembrie 1978 în localitatea Onitcani, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Onitcani, raionul Criuleni. (3.264/2002)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.782/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 22 iulie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 165, în loc de: „765. Luca Măria, fiica lui Ungureanu Gheorghe (născut la 16.12.1929 în localitatea Rădenii Vechi) si Ecaterina, născută la data de 17 octombrie 1955 în localitatea Rădenii Vechi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Albisoara nr. 76, bl. 6, ap. 130. (31/2003)" se va citi: „765. Luca Măria, fiica lui Ungureanu Gheorghe (născut la 16.10.1929 în localitatea Rădenii Vechi) si Ecaterina, născută la data de 17 septembrie 1955 în localitatea Rădenii Vechi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Albisoara nr. 76, bl. 6, ap. 130. (31/2003)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.979/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 29 iulie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 263, în loc de: „263. Sireteanu Ion, fiul lui Ion (fiul lui Anton, născut la 21.03.1916 în localitatea Străseni) si Eudochia, născut la data de 14 iulie 1979 în localitatea Străseni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Străseni, str. Mihail Sadoveanu nr. 19, ap. 6. (3.327/2002)" se va citi: „263. Siretanu Ion, fiul lui Ion (fiul lui Anton, născut la 21.03.1916 în localitatea Străseni) si Eudochia, născut la data de 14 iulie 1979 în localitatea Străseni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Străseni, str. Mihail Sadoveanu nr. 19, ap. 6. (3.327/2002)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.197/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 17 august 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 20, în loc de: „20. Banari Valeriu, fiul lui Larisa (fiica lui Banari Alexandra, născută în anul 1919), născut la data de 10 august 1963 în localitatea Grozintî, raionul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Edinet, str. V. Cupcea nr. 31, ap. 1. (1.045/2003) Copii minori: Banari Serghei, născut la data de 30.04.1995." se va citi: „20. Banari Valeriu, fiul lui Larisa (fiica lui Banari Alexandra, născută în anul 1919), născut la data de 10 august 1963 în localitatea Groznita, raionul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Edinet, str. V Cupcea nr. 31, ap. 1. (1.045/2003) Copii minori: Banari Serghei, născut la data de 30.04.1995."

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.450/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 1 octombrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 215, în loc de: „275. Topala lurii, fiul lui Constantin si Zinaida, născut la data de 16 iunie 1965 în localitatea Burlănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Toma Ciorbă nr. 26, ap. 2. (499/2006) Copii minori: Topala Daniel, născut la data de 18 decembrie 1998, si Topala Doinita, născută la data de 13 decembrie 1993." se va citi: „275. Topala lurii, fiul lui Constantin si Zinaida, născut la data de 16 iunie 1965 în localitatea Burlănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Toma Ciorbă nr. 26, ap. 2. (499/2006) Copii minori: Topala Daniel, născut la data de 13 octombrie 1993, si Topala Doinita, născută la data de 13 octombrie 1993."


 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.780/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 23 octombrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 124, în loc de: „ 124. Lupey Ivan, fiul lui Gheorghe si Olga, născut la data de 1 august 1983 în localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Storojinet, satul Ropcea. (5.338/2004)" se va citi: „ 124. Lupei Ivan, fiul lui Gheorghii si Olga, născut la data de 1 august 1983 în localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Storojinet, satul Ropcea. (5.338/2004)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.063/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 16 noiembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 20, în loc de: „20. Bozian Corina, fiica lui Popa Dionisie si Ana, născută la data de 10 octombrie 1975 în localitatea Pridestrovscoe, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Străseni, satul Cojusna, str. Zinevici nr. 6, ap. 14. (16.984/2003) Copii minori: Bozian Camelia- Andreea, născută la data de 8.09.2000." se va citi: „20. Bozian Corina, fiica lui Popa Dionisie si Ana, născută la data de 10 octombrie 1975 în localitatea Pridnestrovscoe, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Străseni, satul Cojusna, str. Zinevici nr. 6, ap. 14. (16.984/2003) Copii minori: Bozian Camelia- Andreea, născută la data de 8.09.2000."

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.