MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 635/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 635         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Vineri, 10 septembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

18. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

DECRETE

 

881. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Comandamentului Brigăzii de informatii militare

 

882. - Decret privind prelungirea mandatului sefului Statului Major General

 

885. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

894. - Hotărâre privind transmiterea din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale „Apele Române" în domeniul public al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti a Canalului colector ape uzate de sub râul Dâmbovita (Caseta de apă uzată)

 

907. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz

 

914. - Hotărâre privind trecerea unei suprafete de teren aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea acordării acesteia în compensare, ca măsură reparatorie prin echivalent

 

915. - Hotărâre privind trecerea unei suprafete de teren aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea acordării acesteia în compensare, ca măsură reparatorie prin echivalent

 

941. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 „Lista programelor finantate din Fondul pentru mediu în anul 2010" la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, precum si a Listei programelor finantate din Fondul pentru mediu în anul 2010

 

942. - Hotărâre pentru aprobarea finantării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii, înlăturării si/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase în perioada iunie-iulie 2010 la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivului din domeniul public al statului


 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) si ale art. 67 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările ulterioare,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic.- Hotărârea Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 20 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. XIV „Componenta Comisiei pentru privatizare si administrarea activelor statului":

- domnul senator Găină Mihăită - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat + Partidul Conservator - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Nicula Vasile Cosmin - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat + Partidul Conservator;

- domnul senator Rusanu Dan Radu - Grupul parlamentar al Partidului National Liberal - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Ichim Paul - Grupul parlamentar al Partidului National Liberal.

2. La anexa nr. XV „Componenta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii" - domnul senator Bădescu Iulian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat + Partidul Conservator - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Bălan Gheorghe Pavel - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat + Partidul Conservator.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 septembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 6 septembrie 2010.

Nr. 18.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Comandamentului Brigăzii de informatii militare

 

În temeiul prevederilor art. 92 si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităti si unitătilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Comandamentului Brigăzii de informatii militare.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 881.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind prelungirea mandatului sefului Statului Major General

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale prevederilor art. 32 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale si avizul primului-ministru,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului amiral cu patru stele Marin Gheorghe Gheorghe, sef al Statului Major General, i se prelungeste mandatul în această functie până la data de 31 decembrie 2010.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 882.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Aurelian Neagu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Japonia.

Art. 2. - Domnul Aurelian Neagu îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 885.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale „Apele Române" în domeniul public al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti a Canalului colector ape uzate de sub râul Dâmbovita (Caseta de apă uzată)

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale „Apele Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale „Apele Române" în domeniul public al municipiul Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti a Canalului colector ape uzate de sub râul Dâmbovita (Caseta de apă uzată), având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea Canalului colector ape uzate de sub râul Dâmbovita (Caseta de apă uzată), transmis potrivit art. 1, se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în starea actuală a casetei.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 25 august 2010.

Nr. 894.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale „Apele Române" în domeniul public al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

Nr. crt.

Denumirea

Locul unde este situat

Persoana juridică de la care se transmite

Persoana juridică la care se transmite

Nr. MFP

Descrierea tehnică

1.

Canal colector ape uzate

Municipiul Bucuresti

Ministerul Mediului si Pădurilor, din administrarea Administratiei Nationale „Apele Române"

Municipiul Bucuresti, în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

121.041

Priza Podul Eroilor, l = 2,866 km;

podul Eroilor - podul Vitan, l = 7,2 km;

podul Vitan - Glina, l = 7,695 km

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 11 ianuarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera m) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,m) substantă periculoasă - orice substantă care îndeplineste criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa nr. I la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1.999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006:

1. clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 si 2.7, 2.8 tipurile Asi B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 si 2, 2.14 categoriile 1 si 2, 2.15 tipurile A-F;

2. clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 - efecte adverse asupra functiei sexuale si a fertilitătii sau asupra dezvoltării, 3.8 - alte efecte decât efectele narcotice, 3.9 si 3.10;

3. clasa de pericol 4.1;

4. clasa de pericol 5.1;".

2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Materialele si componentele prevăzute la alin. (2) sunt etichetate sau identificate prin mijloace adecvate, conform legislatiei în vigoare."

3. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Se aprobă finantare din Fondul pentru mediu pentru proiecte de mediu, în conditiile legii, în scopul realizării obiectivelor de reutilizare/reciclare/valorificare a vehiculelor scoase din uz potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) si (2)."

4. La articolul 17 alineatul (1), după litera d) se introduc trei noi litere, literele e)-g), cu următorul cuprins:

,,e) nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 14, precum si a cerintelor minime prevăzute în anexa nr. 1, cu amendă de la 10.000lei la 20.000 lei;

f) transmiterea oricăror informatii sau date, prezentate în anexa nr. 2, care nu corespund cu realitatea, precum si nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 11 alin. (3), cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei;

g) nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 4 alin. (21), cu amendă de la 14.000 lei la 17.000 lei."

5. Anexa nr. 3 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor art. I pct. 1, care intră în vigoare la data de 1 decembrie 2010.

Art. III. - În tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificările si completările ulterioare, sintagma „Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor" se înlocuieste cu sintagma „Ministerul Mediului si Pădurilor".

Art. IV. - Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 11 ianuarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 25 august 2010.

Nr. 907.

 


ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004)

 

LISTA

materialelor si componentelor exceptate de la aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1)din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz

 

Nr. crt.

Materiale si componente

Obiectul si data de expirare a exceptării

Se etichetează sau se identifică în conformitate cu art. 4 alin. (21) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004

Plumbul ca element de aliere

1.

Otel pentru prelucrări mecanice si otel galvanizat cu continut de plumb de până la 0,35% în greutate

 

 

2.

a) Aluminiu pentru prelucrări mecanice cu continut de plumb de până la 2% în greutate

Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piată înainte de 1 iulie 2005

 

b) Aluminiu cu continut de plumb de până la 1,5% în greutate

Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piată înainte de 1 iulie 2008

 

c) Aluminiu cu continut de plumb de până la 0,4% în greutate

 

 

3.

Aliaj de cupru cu continut de plumb de până la 4% în greutate

 

 

4.

a) Bucse si carcase de lagăre

Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piată înainte de 1 iulie 2008

 

b) Bucse si carcase de lagăre în motoare, transmisii si compresoare de aer conditionat

1 iulie 2011 si ulterior acestei date ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piată înainte de 1 iulie 2011

 

Plumb si compusi ai plumbului în componente

5.

Baterii

 

X

6.

Amortizoare de vibratii

 

X

7.

a) Agenti de vulcanizare si stabilizatori pentru elastomeri în furtunuri de frână, furtunuri pentru combustibil, furtunuri pentru ventilarea aerului, piese din elastomeri/metal în sasiuri si ansambluri motoare

Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piată înainte de 1 iulie 2005

 

b) Agenti de vulcanizare si stabilizatori pentru elastomeri în furtunuri de frână, furtunuri pentru combustibil, furtunuri pentru ventilarea aerului, piese din elastomeri/metal în sasiuri si ansambluri motoare cu continut de plumb de până la 0,5% în greutate

Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piată înainte de 1 iulie 2006

 

c) Lianti pentru elastomeri în aplicatii ale sistemului de propulsie cu continut de plumb de până la 0,5%

Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piată înainte de 1 iulie 2009

 

8.

a) Plumbul din aliajele de sudură pentru atasarea componentelor electrice si electronice la plăcile electronice cu circuite imprimate si plumbul din finisajele de la bornele componentelor, altele decât condensatorii electrolitici cu aluminiu, pe contactii componentelor si pe plăcile electronice cu circuite imprimate

Vehicule omologate înainte de 1 ianuarie 2016 si piese de schimb pentru aceste vehicule

X1)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Plumbul din aliaje de sudură pentru aplicatii electrice, cu exceptia sudurii pe plăcile electronice cu circuite imprimate si pe sticlă

Vehicule omologate înainte de 1 ianuarie 2011 si piese de schimb pentru aceste vehicule

X1)

c) Plumbul din finisajele de pe bornele condensatorilor electrolitici cu aluminiu

Vehicule omologate înainte de 1 ianuarie 2013 si piese de schimb pentru aceste vehicule

X1)

d) Plumbul utilizat la sudura pe sticlă în senzori de flux de masă de aer

Vehicule omologate înainte de 1 ianuarie 2015 si piese de schimb pentru aceste vehicule

X1)

e) Plumbul din aliaje de lipit cu temperatură de topire înaltă (respectiv aliaje de plumb care contin 85% în greutate sau mai mult plumb)

2)

X1)

f) Plumbul folosit la sisteme de conectori cu pini flexibili

2)

X1)

g) Plumbul din aliaje de lipit pentru realizarea unei conexiuni electrice viabile între purtător si substratul semiconductorului în carcasele de circuite integrate tip Flip Chip

2)

X1)

h) Plumbul din sudurile de fixare a radiatorului de căldură la ventilatorul de căldură în ansamblurile de semiconductori cu un cip de dimensiune de cel putin 1 cm2 a zonei de proiectie si o densitate a curentului nominal de cei putin 1 A/mm2 în zona cipului de siliciu

2)

X1)

i) Plumbul din aliaje de lipire pentru aplicatii electrice pe sticlă, cu exceptia lipiturilor pe sticlă stratificată

Vehicule omologate înainte de 1 ianuarie 2013 si piese de schimb pentru aceste vehicule3)

X1)

j) Plumbul din aliajele de lipire pe sticlă stratificată

2)

X1)

9.

Scaune de supapă

Ca piese de schimb pentru tipurile de motoare dezvoltate înainte de 1 iulie 2003

 

10.

Componentele electrice care contin plumb, inserate într-o matrice din sticlă sau ceramică, cu exceptia sticlei pentru baloanele becurilor si a izolatorilor ceramici ai bujiilor

 

X4)  (pentru alte componente decât cele piezoelectrice în motoare)

11.

Initiatori pirotehnici

Vehicule omologate înainte de 1 iulie 2006 si piese de schimb pentru aceste vehicule

 

Crom hexavalent

12.

 

 

a) Acoperiri anticorozive

Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piată înainte de 1 iulie 2007

 

b) Acoperiri anticorozive ale suruburilor si piulitelor de asamblare pentru sasiuri

Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piată înainte de 1 iulie 2008

 

13.

Răcitoare cu absorbtie în rulote auto

 

 

Mercur

14.

 

 

a) Lămpi cu descărcare pentru faruri

Vehicule omologate înainte de 1 iulie 2012 si piese de schimb pentru aceste vehicule

 

b) Tuburi fluorescente utilizate la afisajele panou instrumente

Vehicule omologate înainte de 1 iulie 2012 si piese de schimb pentru aceste vehicule

 

Cadmiu

15.

Baterii pentru vehiculele electrice

Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piată înainte de 31 decembrie 2008

 


1) Se dezmembrează în cazul în care, în corelatie cu nr. crt. 10, se depăseste pragul mediu de 60 de grame pe vehicul. Pentru aplicarea acestei clauze, dispozitivele electronice care nu sunt instalate de fabricant pe linia de productie nu se iau în considerare.

2) Această exceptare se va reexamina în 2014.

3) Această exceptare se va reexamina înainte de 1 ianuarie 2012.

4) Se dezmembrează în cazul în care, în corelatie cu nr. crt. 8 lit. a)-j), se depăseste pragul mediu de 60 de grame pe vehicul. Pentru aplicarea acestei clauze, dispozitivele electronice care nu sunt instalate de fabricant pe linia de productie nu se iau în considerare.

 

Observatii:

Se tolerează într-un material omogen plumb, crom hexavalent si mercur în concentratie maximă de 0,1% în greutate si cadmiu în concentratie maximă de 0,01% în greutate.

Se admite reutilizarea nelimitată a părtilor de vehicule care existau pe piată la data expirării unei exceptări, întrucât acest aspect nu intră sub incidenta art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Piesele de schimb introduse pe piată după 1 iulie 2003, care sunt folosite pentru vehiculele introduse pe piată înainte de 1 iulie 2003, sunt exceptate de la aplicarea dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificările si completările ulterioare*).


*) Această clauză nu se aplică maselor pentru echilibrarea rotilor, periilor de grafit pentru motoare electrice si garniturilor de frână.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei suprafete de teren aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea acordării acesteia în compensare, ca măsură reparatorie prin echivalent

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (2) si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 1 alin. (2) si al art. 26 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă trecerea unei suprafete de teren, aflată în administrarea Ministerului Apărării Nationale, identificată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea acordării acesteia în compensare, ca măsură reparatorie prin echivalent, persoanelor îndreptătite la restituire.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 25 august 2010.

Nr. 914.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetei de teren aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea acordării acesteia în compensare, ca măsură reparatorie prin echivalent

 

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică care detine suprafata de teren

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale care alcătuiesc domeniul publicai statului

Caracteristicile tehnice ale terenului

Municipiul Făgăras, înscris în C.F. 925 Făgăras, nr. topo. 698/3 si nr. cadastral provizoriu 316

Statul român, Ministerul Apărării Nationale

- imobil 531 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F 104010

- Suprafata totală a terenului = 17.528,67 rrÎ2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei suprafete de teren aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea acordării acesteia în compensare, ca măsură reparatorie prin echivalent

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (2) si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 1 alin. (2) si al art. 26 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă trecerea unei suprafete de teren, aflată în administrarea Ministerului Apărării Nationale, identificată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea acordării acesteia în compensare, ca măsură reparatorie prin echivalent, persoanei îndreptătite la restituire.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 25 august 2010.

Nr. 915.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetei de teren aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea acordării acesteia în compensare, ca măsură reparatorie prin echivalent

 

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică care detine suprafata de teren

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale care alcătuiesc domeniul publicai statului

Caracteristicile tehnice ale terenului

Municipiul Bucuresti, Calea Plevnei nr. 114, sectorul 1

Statul român, Ministerul Apărării Nationale

- imobil 867 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103569

- Suprafata totală a terenului = 938,221 mz"


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 3 „Lista programelor finantate din Fondul pentru mediu în anul 2010" la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, precum si a Listei programelor finantate din Fondul pentru mediu în anul 2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. -Anexa nr. 3 „Lista programelor finantate din Fondul pentru mediu în anul 2010" la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, precum si a Listei programelor finantate din Fondul pentru mediu în anul 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 9 februarie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

Ministrul muncii, familiei

si protectiei sociale,

loan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 941.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010)

 

ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

LISTA

programelor finantate din Fondul pentru mediu în anul 2010

 

 

 

 

MII LEI

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

BVC realocat

A

B

C

TOTAL CHELTUIELI

55.10.01

 

I. Credite de angajament

 

3.056.434

II.Credite bugetare

 

1.889.884

finantate din:

 

 

venituri proprii

55.10.01

 

I. Credite de angajament

 

3.056.434

II.Credite bugetare

 

1.889 884

a) Programul Prevenirea poluării

55.10.01.01

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

0

II.Credite bugetare

 

33 500

b) Programul Reducerea impactului asupra atmosferei, apei, solului

55.10.01.02

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

11.699

II.Credite bugetare

 

16.675

c) Programul Reducerea nivelurilor de zgomot

55.10.01.03

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

0

II.Credite bugetare

 

0

d) Programul Utilizarea de tehnologii curate

55.10.01.04

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

0

II.Credite bugetare

 

0

e) Programul Gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase si

55.10.01.05

 

închiderea depozitelor de deseuri

 

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

97.878

II.Credite bugetare

 

77 848

f) Programul Protectia resurselor de apă, statiile de tratare, statiile de epurare pentru comunităti locale

55.10.01.06

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

301 250

II.Credite bugetare

 

93.823

g) Programul Gospodărirea integrată a zonei costiere

55.10.01.07

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

0

II.Credite bugetare

 

0

h) Programul Conservarea biodiversitătii

55.10.01.08

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

1.000

II.Credite bugetare

 

3000

i) Programul Administrarea ariilor naturale protejate

55.10.01.09

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

0

II.Credite bugetare

 

2.350

j) Programul Educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului finantat din:

55 10.01.10

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

10 863

II.Credite bugetare

 

9.853

 

k) Programul Cresterea productiei de energie din surse regenerabile

55.10.01.11

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

710.334

II.Credite bugetare

 

140.000

l) Programul Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră finantat din:

55.10.01.12

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

0

II.Credite bugetare

 

0

m) Programul Reconstructia si gospodărirea durabilă a pădurilor finantat din:

55 10.01.13

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

600

II.Credite bugetare

 

454

n) Programul Împădurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare în păduri, stabilite în conditiile legii a terenurilor din fondul forestier national afectate de calamităti naturale

55,10.01.14

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

201.500

II.Credite bugetare

 

62.279

o) Programul Închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier finantat din:

55.10.01.15

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

100 000

II.Credite bugetare

 

20.000

p) Programul Lucrări destinate prevenirii, înlăturării si/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului

55.10.01.16

 

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

624.052

II.Credite bugetare

 

282 609

q) Programul de stimulare a înnoirii parcului auto national

55.10.01.17

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

0

II.Credite bugetare

 

722.000

r) Programul national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti

55.10.01.18

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

300.000

II.Credite bugetare

 

163.000

s) Proiecte de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară, energia geotermală si energia eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului

55.10.01.19

 

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

254 391

II.Credite bugetare

 

186 006


s) Proiecte privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, solară, biomasă, hidro

55.10.01.20

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

365 000

I. Credite de angajament II.Credite bugetare

 

30.000

t) Proiecte de renaturare a terenurilor scoase din patrimoniul natural

55.10.01.21

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

1.000

II.Credite bugetare

 

0

t) Proiecte de realizare a pistelor pentru biciclist!

55.10.01.22

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

54.250

I. Credite de angajament

 

5.000

II.Credite bugetare

 

 

u) Programul de stimulare a înnoirii parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate

55.10.01.23

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

0

II.Credite bugetare

 

19 385

v) Proiecte privind refacerea siturilor contaminate istoric, cu exceptia celor reglementate prin legi speciale

55.10.01.24

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

10.000

II.Credite bugetare

 

4.102

x) Proiecte privind reducerea riscului la fenomene hidrometeorologice periculoase, lucrări pt.eleborarea hărtilor de risc pentru bazine sau subazine hidrografice

55,10.01.25

 

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

12 617

II.Credite bugetare

 

18.000

y) Proiecte privind înlocuirea acoperisurilor din azbest finantat din:

55 10.01.26

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

0

II.Credite bugetare

 

0

 

La previziunea creditelor de angajament s-au avut în vedere disponibilul înregistrat în anii precedent, în valoare de 1.946 894 lei precum si veniturile estimate a se încasa pe durata derulării programelor multianuale


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea finantării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii, înlăturării si/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase în perioada iunie-iulie 2010 la lucrările de gospodărire a apelor

aferente obiectivului din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 13 alin. (1) lit. p) si alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă alocarea din bugetul Fondului pentru mediu a sumei de 43.460 mii lei, în perioada 2010-2011, sub formă de finantare nerambursabilă, pentru realizarea unor lucrări destinate prevenirii, înlăturării si/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase în perioada iunie-iulie 2010 la obiectivele de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Fondurile necesare pentru realizarea lucrărilor precizate la alin. (1) sunt prevăzute la lit. p) din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, precum si a Listei programelor finantate din Fondul pentru mediu în anul 2010, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - (1) Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se acordă beneficiarului Administratia Natională „Apele Române", care realizează lucrările prin administratiile bazinale de ape.

(2) Administratia Natională „Apele Române" contractează executia lucrărilor cu aplicarea prevederilor legislatiei în vigoare privind achizitiile publice referitoare la situatiile de fortă majoră.

(3) Administratia Natională „Apele Române", direct sau prin administratiile bazinale de ape, urmăreste si controlează realizarea lucrărilor si efectuează receptia acestora.

Art. 3. - (1) Beneficiarul lucrărilor încasează suma prevăzută la art. 1 alin. (1) în baza cererii si a contractului de finantare încheiat cu Administratia Fondului pentru Mediu.

(2) Suma alocată din Fondul pentru mediu în vederea realizării lucrărilor prevăzute la art. 2 se decontează de către beneficiar în mod esalonat, în baza cererilor de tragere, pe măsura executării lucrărilor.

Art. 4. - Se aprobă suplimentarea cu 3.600 mii lei a sumei alocate prin Hotărârea Guvernului nr. 796/2010 pentru aprobarea finantării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii, înlăturării si/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase, pentru lucrările prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 942.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

lucrărilor de înlăturare a efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii în perioada mai-iulie 2010, finantate din bugetul Fondului pentru mediu

 

Nr. crt.

Judetul/Denumirea obiectivului

Suma totală alocată (mii lei)

1.

Acumulare nepermanentă pe pârâul Mansentea-Valea Fânatelor, Miercurea-Ciuc, judetul Harghita

4.000

2.

Regularizarea râului Feernic si a afluentilor, judetul Harghita

3.500

3.

Supraînaltare dig si consolidări de mal în zona localitătii Sendreni, judetul Galati

7.000

4.

Regularizarea râului Drăghici, judetul Arges

3.700

5.

Amenajarea râului Somes în zona localitătii Ulmeni, judetul Maramures

3.700

6.

Amenajarea bratului stâng si pragului de fund pe pârâul Sucevita în zona localitătii Marginea, judetul Suceava

2.500

7.

îndiguirea malului stâng al râului Siret în zona localitătilor Negri si Prăjesti, judetul Bacău

8.000

8.

Amenajarea malului stâng al râului Siret în aval de podul DJ 208 D în zona localitătii Hântesti-Bucecea, judetul Botosani

2.000

9.

Amenajarea albiei râurilor Siret si Moldova la Roman, judetul Neamt

3.600

10.

Regularizarea albiei pâraielor Bisericii si Turcului la Piatra-Neamt, judetul Neamt

750

11.

Regularizarea albiei pârâului Tasca la Tasca, comuna Tasca, judetul Neamt

350

12.

Regularizarea albiei pârâului Hamzoaia la Tasca, comuna Tasca, judetul Neamt

360

13.

Consolidarea râului Siret pe zona Suraia, judetul Vrancea

4.000

TOTAL:

43.460

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

lucrărilor de înlăturare a efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii în perioada mai-iulie 2010 în judetele Covasna, Harghita, Tulcea, lasi si Suceava, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 796/2010 pentru aprobarea finantării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii, înlăturării si/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase, pentru care se suplimentează suma alocată initial

 

Nr. crt.

Judetul/Denumirea obiectivului

Suma totală alocată (mii lei)

1.

Recalibrarea si decolmatarea râului Belinul Mare, consolidare mal, praguri de fund, judetul Covasna

2.000

2.

Consolidarea malului pârâului Covasna în intravilanul orasului Covasna, judetul Covasna

300

3.

Decolmatarea pârâului Saciova între Saciova si confluenta cu pârâul Covasna

300

4.

Recalibrarea pârâului Cormos, executare dig de apărare în Tălisoara mal drept, judetul Covasna

200

5.

Recalibrarea si decolmatarea pârâului Lisnau, judetul Covasna

300

6.

Recalibrarea si decolmatarea pârâului Turia, judetul Covasna

300

7.

Consolidarea malului pârâului Bretcu în intravilanul localitătii, judetul Covasna

200

TOTAL:

3.600

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.