MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 639/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 639         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Luni, 13 septembrie 2010

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.294. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001, si a Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr 405/2004


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001, si a Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 405/2004

 

Având în vedere:

- dispozitiile art. II si IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale;

- prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. I. - Declaratiile privind evidenta nominală a persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, prevăzută la alin. (13) al art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare, sunt declaratia privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, aprobată prin Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, cu modificările si completările ulterioare, precum si declaratia privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 405/2004 pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj, cu modificările si completările ulterioare.

Art. II. - Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La capitolul A „Contributia de asigurări sociale" sectiunea I „Dispozitii generale" (capitolul I din lege), la punctul 2, după paragraful al saselea se introduce un nou paragraf, paragraful sapte, cu următorul cuprins:

„Începând cu datade 10 septembrie 2010, data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale, asupra veniturilor de natură profesională, altele decât cele salariale, realizate din drepturi de autor si drepturi conexe, precum si asupra veniturilor din contracte/conventii încheiate potrivit Codului civil, se datorează contributia individuală de asigurări sociale. Obligatia declarării, calculării, retinerii si plătii contributiei individuale de asigurări sociale, corespunzătoare acestor venituri, revine plătitorului de venit. Plătitorii de venit au obligatia de a depune lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile, declaratia privind evidenta nominală a persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, completată conform anexei nr. 1.4 la prezentele norme."

2. Anexa nr. 1.4 la norme se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Procedura privind declararea lunară de către angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 405/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 20 august 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul V, cu următorul cuprins:

„Art. V. - (1) Plătitorii de venit prevăzuti în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale se asimilează angajatorilor în ceea ce priveste obligatia declarării, calculării, retinerii si plătii contributiilor individuale de asigurări pentru somaj corespunzătoare veniturilor care se realizează din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si din activităti profesionale desfăsurate în baza contractelor/conventiilor încheiate potrivit Codului civil.

(2) Obligatia depunerii/transmiterii de către plătitorii de venit prevăzuti în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 82/2010 a declaratiei privind evidenta nominală a persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, se realizează prin completarea declaratiei prevăzute la art. 1, constituită din documentele prezentate în anexele nr. 1 si 2."

2. La articolul 7 punctul 4, după litera f) se introduc două noi litere, literele g) si h), cu următorul cuprins:

,,g) persoanele care realizează venituri din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

h) persoanele care realizează venituri din activităti profesionale desfăsurate în baza contractelor/conventiilor încheiate potrivit Codului civil."

3. La articolul 7 punctul 5, după litera o) se introduc două noi litere, literele p) si r), cu următorul cuprins:

,,p) «98» - pentru contractele de drepturi de autor si drepturi conexe;

r) «99» - pentru contractele/conventiile încheiate potrivit Codului civil."

4. La articolul 7, punctul 9 se completează după cum urmează:

„Rubrica «Bază de calcul contributie individuală» pentru persoanele cu contracte de drepturi de autor si drepturi conexe (tip contract = 98) se completează cu suma reprezentând baza de calcul asupra căreia plătitorii de venit au obligatia de a retine si de a vira contributia individuală la bugetul asigurărilor pentru somaj, potrivit prevederilor legale, reprezentată de venitul brut diminuat cu cota de cheltuială prevăzută la art. 50 alin. (1) lit. a) sau, după caz, art. 50 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe, fără a depăsi în cursul unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Rubrica «Bază de calcul contributie individuală» pentru persoanele cu contracte/conventii încheiate potrivit Codului civil (tip contract = 99) se completează cu suma reprezentând baza de calcul asupra căreia plătitorii de venit au obligatia de a retine si de a vira contributia individuală la bugetul asigurărilor pentru somaj, potrivit prevederilor legale, reprezentată de venitul brut, pentru veniturile din activitătile profesionale desfăsurate în baza contractelor, fără a depăsi în cursul unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat."

5. La articolul 8, punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. Rubrica «Total contributii datorate de asigurati» se completează cu suma contributiilor individuale datorate, declarate de angajator potrivit anexei nr. 1 cap. 1 «Declaratie privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată ia bugetul asigurărilor pentru somaj», cu exceptia contributiilor individuale datorate de persoanele care realizează venituri din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si de persoanele care realizează venituri din activităti profesionale desfăsurate în baza contractelor/ conventiilor încheiate potrivit Codului civil."

6. La articolul 8, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

„11. Rubrica «Total contributii datorate de persoanele fizice» se completează cu suma contributiilor individuale declarate de plătitorul de venit asimilat angajatorului potrivit anexei nr. 1 cap. 1 «Declaratie privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj», datorate de persoanele care realizează venituri din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si din activităti profesionale desfăsurate în baza contractelor/conventiilor încheiate potrivit Codului civil."

7. La articolul 12 alineatul (3), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) câmpurile obligatorii sunt: LD, AD, DEN, CUI (CF/CNPA), TARA, LOC, JUD, CPOST, CAEN, BANCA, IBAN, TCID, TCIDACC, CAD1, CAD2, SCA, TCAD, RP, Rl, NA, NI, NTA, NTASCA, FS1, FS2, NUMEA, PREA, FUNCTA, SSRR, SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC, SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC, SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES, SUB116REC, SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC, SUB17ARES, SUB17BREC, SUB17BRES, SUB172REC si SUB172RES. Angajatorii care au sediul în municipiul Bucuresti vor completa câmpul «JUD» cu «Bucuresti» si, în mod obligatoriu, câmpul «SECT» cu numărul aferent sectorului (cu valori între 1 si 6). Contribuabilii nerezidenti vor completa câmpul «JUD» cu «nerezident». Câmpul «TARA» se va completa cu abrevierea tării de rezidentă a angajatorului/contribuabilului nerezident. Câmpurile SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC, SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC, SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES, SUB116REC, SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC, SUB17ARES, SUB17BREC, SUB17BRES, SUB172REC si SUB172RES se completează cu zero în cazul în care nu exista sume recuperate prin deducere si/sau de restituit de către agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti. Câmpurile FS1 si CAD1, respectiv, după caz, FS2 si CAD2 se completează cu zero în cazul în care nu există sume care să fie declarate potrivit art. 8 pct. 2 si 5, respectiv art. 8 pct. 3 si 6. Câmpul «SCA» si câmpul «NTASCA» se completează cu zefo în cazul în care angajatorul nu este scutit de plata contributiei datorate la bugetul asigurărilor pentru somaj, în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2010, pentru riiciuna dintre persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, declarate la cap. 1. Câmpul «TCIDACC» se completează potrivit art. 8 pct. 11 sau, în caz contrar, cu zero;".

8. La articolul 12 alineatul (3), litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,f) NA reprezintă numărul de persoane asigurate, declarate la cap. 1, cu exceptia persoanelor care realizează venituri din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si a persoanelor care realizează venituri din activităti profesionale desfăsurate în baza contractelor/ conventiilor încheiate potrivit Codului civil; o persoană este numărată o singură dată, chiar dacă are două sau mai multe înregistrări (contracte individuale de muncă cu acelasi angajator). Nu se iau în considerare înregistrările din cap. 1 care privesc contractele de drepturi de autor si drepturi conexe sau/si contractele/conventiile încheiate potrivit Codului civil."

9. La articolul 14, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Pentru persoanele care realizează venituri din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si pentru persoanele care realizează venituri din activităti  profesionale desfăsurate în baza contractelor/conventiilor încheiate potrivit Codului civil, perioadele în care s-au datorat si s-au plătit contributiile individuale de asigurări pentru somaj potrivit prevederilor legale constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru somaj, potrivit art. III alin. (25) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010, cu modificările ulterioare."

10. Anexele nr. 2 si 3 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 2 si 3 la prezentul ordin.

Art. IV. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

 

Bucuresti, 10 septembrie 2010.

Nr. 1.294.

 


ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1.4 la norme)

 

Modalităti de transmitere pe cale electronică a declaratiilor privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale

 

Conditii generale

Declaratiile privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat se vor face numai pe suport electronic.

Declaratiile în format electronic se depun odată cu declaratiile nominale pe suport hârtie (anexele nr. 1.1 si 1.2 la norme listate la calculator, semnate si stampilate) la casa teritorială de pensii pe raza căreia se află sediul sau domiciliul angajatorului.

Conditii tehnice standard pentru formatul electronic

Declaratiile în format electronic vor fi transmise numai pe suport tip: dischetă FD 3,5" Microsoft DOS sau CD+ROM, în dublu exemplar.

Suporturile vor fi etichetate cu informatiile următoare:

- denumirea fisierului;

- codul unic de înregistrare sau codul fiscal al angajatorului, după caz;

- numărul suportului magnetic în cadrul setului de suporturi ex: 1/3, 2/3, 3/3, dacă setul are 3 suporturi.

Suportul magnetic va contine două fisiere de tip DBF sau TXT (înregistrări de lungime fixă) pentru fiecare tip de declaratie, care vor avea în mod obligatoriu următoarele denumiri si continut:

- A11.DBF sauA11.TXT - (anexa nr. 1.1 la norme) contine datele aferente asiguratilor;

- A12.DBF sauA12.TXT- (anexa nr. 1.2 la norme) contine datele totalizatoare alefisierului;

- A11.DBF sauA11.TXT

Ordinea câmpurilor din structura fisierelor este obligatorie, indiferent dacă acestea se completează sau nu, si sunt de lungimefixă.

În descrierea de mai jos „Tipul câmpului" are următoarea semnificatie:

- N - numeric, aliniat la dreapta

- C - caracter (alfanumeric), aliniat la stânga, fără :,:„,.. (semne diacritice).

În situatia transmiterii fisierelor tip DBF se vor respecta obligatoriu denumirile câmpurilor date în structurile de fisier.

Descrierea organizării înregistrărilor din fisiere

 

Fisierul A11.DBF sau A11.TXT (anexa nr. 1.1 la norme) contine câte o înregistrare pentru fiecare asigurat si are următoarea structură:

 

 

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea

Explicatii

Anul

AN

N

4

Se completează cu anul pentru care se întocmeste declaratia.

Luna

LN

N

2

Se completează cu luna anului pentru care se întocmeste declaratia.

Cod unic de înregistrare (CUI)/CF pentru angajatori persoane juridice

CF

N

10

Se completează partea numerică a codului unic de înregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor persoane juridice.

Cod judet din nr. de înmatriculare în registrul comertului

RJ

C

3

Contine primele 3 caractere din numărul de înmatriculare în registrul comertului al angajatorului.

Nr. de înregistrare din registrul comertului

RN

N

5

Contine caracterele 4-8 din numărul de înmatriculare în registrul comertului al angajatorului (nr. În RC).

Anul din nr. de înmatriculare în registrul comertului

RA

N

4

Contine ultimele 4 caractere din numărul de înmatriculare în registrul comertului al angajatorului.

Nume si prenume asigurat

NUME

C

29

Contine numele si prenumele asiguratului.

Cod asigurat

CNP

N

13

Contine codul numeric personal al asiguratului.

Contract individual de muncă

CM

N

1

Se completează cu:

Pentru veniturile plătite începând cu 10 septembrie 2010:

6 - asigurati care realizează venituri profesionale prevăzute de art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 58/2010, din drepturi de autor si drepturi conexe;

7 - asigurati care realizează venituri profesionale prevăzute de art. III din OUG nr. 58/2010, cu modificările ulterioare, din desfăsurarea activitătii profesionale în baza contractelor/conventiilor încheiate potrivit Codului civil.

Începând cu luna februarie 2010, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2010

5 - asigurati ai căror angajatori si-au întrerupt temporar activitatea potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu

modificările si completările ulterioare, denumit în continuare Codul muncii, si care sunt beneficiari ai prevederilor art. 1 alin. (1), (3) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2010, privind reglementarea unor măsuri de protectie socială pentru anul 2010, aprobată prin Legea nr. 107/2010.

Începând cu 25 martie 2009

5 - asigurati ai căror angajatori si-au întrerupt temporar activitatea, potrivit art. 53 alin. (1) din Codul muncii, si care sunt beneficiari ai prevederilor art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protectie socială, aprobată cu

modificări prin Legea nr. 268/2009

Începând cu 17 august 2006

4 - asiguratii care beneficiază de indemnizatiile prevăzute la art. 42 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind  sigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului sănătătii publice nr. 450/825/2006, cu modificările si completările ulterioare, si care sunt preluati în plată de casa judeteană de pensii ca urmare a faptului că se află în situatiile prevăzute la art. 43 alin. (2) si (4) din aceleasi norme metodologice

Începând cu raportarea aferentă lunii august 2007

3 - în situatia persoanelor care realizează venituri la angajatorul care efectuează raportarea fără a avea contract de muncă sau raport de serviciu cu acesta;

1 - pentru asiguratii cu contract de muncă cu normă întreagă.

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

2 - pentru raportarea efectuată de casele de sănătate pentru asiguratii beneficiari ai Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 158/2005 - art. 1 alin. (2), art. 23 alin. (2) si art. 32 alin. (1) si (2);

0 în rest.

Contract individual de muncă cu timp partial (din martie 2003 s-a introdus contractul de muncă cu timp partial)

CV*)

N

1

Se completează cu:

1 pentru codificări anterioare;

2 pentru asiguratii care lucrează cu contract de muncă cu timp partial, 2 ore pe zi;

3 pentru asiguratii care lucrează cu contract de muncă cu timp partial, 3 ore pe zi;

 

*) La stabilirea stagiului de cotizare aceste câmpuri se vor corela cu câmpurile TT, NN, DD, SS, PP, PPS, PPD.

 


 

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea

Explicatii

 

 

 

 

4 pentru asiguratii care lucrează cu contract de muncă cu timp partial, 4 ore pe zi;

5 pentru asiguratii care lucrează cu contract de muncă cu timp partial, 5 ore pe zi;

6 pentru asiguratii care lucrează cu contract de muncă cu timp partial, 6 ore pe zi;

7 pentru asiguratii care lucrează cu contract de muncă cu timp partial, 7 ore pe zi;

8 pentru asiguratii care lucrează cu contract de muncă cu timp partial mai putin de două ore pe zi; 0 în rest

Pensionar

PE

N

1

Se completează cu:

1 pentru codificări anterioare;

2 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp partial, 2 ore pe zi;

3 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp partial, 3 ore pe zi;

4 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp partial, 4 ore pe zi;

5 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp partial, 5 ore pe zi;

6 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp partial, 6 ore pe zi;

7 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp partial, 7 ore pe zi;

8 pentru pensionarii cu contract de muncă cu normă întreagă;

9 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp partial, mai putin de două ore pe zi; 0 în rest

Somer

SOM

N

1

Se completează numai de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă/agentia judeteană pentru ocuparea fortei de muncă cu:

1 pentru beneficiarii de ajutor de somaj;

2 pentru beneficiarii de alocatie de sprijin;

3 pentru beneficiarii de plăti compensatorii;

4 pentru alte beneficii suportate din fondul de somaj, potrivit legii;

0 în rest.

Total zile

TT**)

N

2

Contine suma zilelor lucrate si a zilelor în care asiguratul a beneficiat de indemnizatii prevăzute de OUG nr. 158/2005, de prestatii prevăzute de Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, republicată, denumită în continuare Legea nr. 346/2002, si, respectiv, de prestatii de asigurări sociale conform Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 19/2000, în cazul declaratiilor rectificative anterioare datei de 1 ianuarie 2006, cu respectarea termenului general de prescriptie (3 ani). De asemenea, se includ si zilele nelucrate plătite din fondul de salarii si pentru care se achită contributie de asigurări sociale. Total zile nu poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din lună stabilit conform Codului muncii.


**) În cazul contractelor individuale de muncă cu timp partial se completează numărul total de zile lucrate, indiferent de numărul de ore prevăzut în contractul de muncă cu timp partial. În perioada 1 martie 2003-30 iunie 2005, stagiul se va calcula corelativ cu câmpul CV, în functie de numărul de ore prevăzut în contractul de muncă cu timp partial.

 


 

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea

Explicatii

Zile lucrate în conditii normale

N**)

N

2

Contine numărul de zile lucrate de asigurat în conditii normale de muncă.

Zile lucrate în conditii deosebite

DD**)

N

2

Contine numărul de zile lucrate de asigurat în conditii deosebite de muncă.

Zile lucrate în conditii speciale

SS**)

N

2

Contine numărul de zile lucrate de asigurat în conditii speciale de muncă.

Total zile indemnizatii în conditii normale

PP

N

2

Contine numărul total de zile în care asiguratul a beneficiat de indemnizatii prevăzute de OUG nr. 158/2005, de prestatii prevăzute de Legea nr. 346/2002 si, respectiv, de prestatii de asigurări sociale conform Legii nr. 19/2000, în cazul declaratiilor rectificative anterioare datei de 1 ianuarie 2006, cu respectarea termenului general de prescriptie (3 ani). (Număr total de zile lucrătoare aferente prestatiei si/sau indemnizatiei acordate)

Total venit brut realizat de asigurat

TV

N

10

Contine venitul brut total realizat de asigurat.

Venit brut realizat de asigurat în conditii normale

TVN

N

10

Pentru asiguratii care realizează venituri profesionale prevăzute de art. III din OUG nr. 58/2010, câmpul se completează cu baza de calcul la care se datorează contributia individuală de asigurări sociale si nu poate depăsi în cursul unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) si aprobat prin legea BASS. Se calculează conform art. III alin. (17) din OUG nr. 58/2010.

Contine venitul brut realizat de asigurat în conditii normale de muncă pentru toate celelalte cazuri.

Venit brut realizat de asigurat în conditii deosebite

TVD

N

10

Contine venitul brut realizat de asigurat în conditii deosebite de muncă.

Venit brut realizat de asigurat în conditii speciale

TVS

N

10

Contine venitul brut realizat de asigurat în conditii speciale de muncă.

CAS datorat de asigurat

CASAT

N

9

Pentru veniturile plătite Începând cu 10 septembrie 2010

Pentru asiguratii care realizează venituri profesionale prevăzute de art. III din OUG nr. 58/2010, baza de calcul a CAS datorat de asigurat se plafonează la echivalentul a 5 salarii medii brute.

Începând cu raportarea aferentă lunii august 2007

Baza de calcul a CAS datorat de asigurat nu se mai plafonează.

Conform Legii nr. 250/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 19 iulie 2007, cota CAS asigurat se aplică asupra sumei rezultate din cumulul venitului brut lunar realizat si baza de calcul a contributiei la BASS aferente indemnizatiilor conform art. 45 din OUG nr. 158/2005, proportional cu nr. de zile de concediu medical pentru care se calculează CAS.

CASAT = ROUND [(TV+BASS) * cota CAS asigurat/100,0]


**) În cazul contractelor individuale de muncă cu timp partial se completează numărul total de zile lucrate, indiferent de numărul de ore prevăzut în contractul de muncă cu timp partial. În perioada 1 martie 2003-30 iunie 2005, stagiul se va calcula corelativ cu câmpul CV, în functie de numărul de ore prevăzut în contractul de muncă cu timp partial.

 


 

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea

Explicatii

 

 

 

 

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

Contine contributia de asigurări sociale retinută de la asigurat.

Cota CAS asigurat se aplică la venitul total realizat pentru perioada lucrată plus baza de calcul a contributiei la BASS aferente indemnizatiilor conform art. 45 din OUG nr. 158/2005, proportional cu nr. de zile de concediu medical pentru care se calculează CAS, suma plafonată la maximum 5 salarii medii brute.

- Dacă TV+BASS <= 5 * salariul mediu brut din legea BASS: CASAT = ROUND [(TV+BASS) * cota CAS asigurat/100,0].

- Dacă TV+BASS > 5 * salariul mediu brut din legea BASS: CASAT = ROUND (5 * salariul mediu brut din legea BASS * cota CAS asigurat/100,0).

Pentru perioada de raportare 2001-2005 Contine contributia de asigurări sociale retinută de la asigurat pentru venitul realizat.

Total venit asigurat din indemnizatii/prestatii

CASTOT

N

9

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

Contine cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă sau boală profesională plus baza de calcul a contributiei la BASS aferente indemnizatiilor conform art. 45 din OUG nr. 158/2005 (salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată, proportional cu nr. de zile de indemnizatie pentru care se calculează CAS), conform legilor în vigoare, exclusiv ajutorul de deces.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Contine cuantumul aferent prestatiilor de asigurări sociale, exclusiv ajutorul de deces, aplicabil doar în cazul declaratiilor rectificative anterioare datei de 1 ianuarie 2006.

Baza de calcul a contributiei la BASS aferente indemnizatiilor conform art. 45 din OUG nr. 158/2005, proportional cu nr. de zile de indemnizatie pentru care se calculează CAS (fost prestatii suportate din BASS)

BASS

N

9

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

Contine cuantumul rezultat din salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată proportional cu nr. de zile de indemnizatie, exclusiv ajutorul de deces.

Pentru perioada de raportare 2001-2005 Contine cuantumul aferent prestatiilor de asigurări sociale suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat, exclusiv ajutorul de deces, aplicabil doar în cazul declaratiilor rectificative anterioare datei de 1 ianuarie 2006.

Cod unic de înregistrare (CUI) angajator persoane fizice

CNPA

N

13

Contine codul unic de înregistrare atribuit prin certificatul de înregistrare angajatorilor persoane fizice si care reprezintă codul numeric personal al angajatorului.

Norma zilnică de lucru

NORMA

N

1

Se completează cu programul normal de lucru specific locului de muncă al asiguratului, exprimat în ore. Prin program normal de lucru se întelege programul prevăzut la art. 109 alin. (1) din Codul muncii sau programul normal de lucru sub 8 ore stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucrează în conditii deosebite - vătămătoare,


 

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea

Explicatii

 

 

 

 

grele sau periculoase sau ale art. 109 alin. (2) din Codul muncii.

Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore.

Tipul declaratiei

TIPD

C

1

Se completează cu R pentru declaratia rectificativă, spatiu în rest.

Declaratia rectificativă se completează astfel:

a) anexa a1.1 se completează numai pentru pozitiile modificate fată de declaratia initială (înregistrările cu modificări fată de declaratia initială, înregistrări noi fată de declaratia initială);

b) anexa a1.2 se recalculează, tinându-se cont de modificările efectuate fată de declaratia initială.

Tip rectificare

TIPR

C

1

Se completează cu următoarele caractere:

M - modificare sume, zile,

CNP sau nume asigurat pentru asiguratii raportati anterior;

A - adăugare asigurat nou;

S - stergere asigurat existent în declaratia anterioară.

Nume înainte de rectificare

NUMEANT

C

29

Nume înainte de rectificare se completează numai dacă se modifică numele (TIPR=M), spatiu în rest.

CNP înainte de rectificare

CNPANT

N

13

CNP înainte de rectificare se completează numai dacă se modifică CNP-ul (TIPR=M), 0 în rest.

Total zile indemnizatii în conditii speciale

PPS

N

2

Contine numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situatia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în conditii speciale de muncă. (Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu crestere copil, concediu îngrijire copil sau prestatii pentru prevenirea îmbolnăvirilor si recuperarea capacitătii de muncă, care sunt corespunzătoare în aceste situatii conditiilor normale de muncă.)

Total zile indemnizatii în conditii deosebite

PPD

N

2

Contine numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situatia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în conditii deosebite de muncă.

(Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu crestere copil, concediu îngrijire copil sau prestatii pentru prevenirea îmbolnăvirilor si recuperarea capacitătii de muncă, care sunt corespunzătoare în aceste situatii conditiilor normale de muncă.)

Zile prestatii suportate din BASS

PPBASS

N

2

Nu se mai completează începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006. Pentru perioada de raportare 2001-2005

Zile lucrătoare prestatii pentru cuantum prestatii suportat din BASS

Zile prestatii suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale {FAAMBP).

PPFAAMBP

N

2

Zile lucrătoare prestatii pentru cuantum prestatii suportat din FAAMBP

Total cuantum prestatii de asigurări sociale de suportat din Fondul pentru accidente de muncă si boli profesionale

FAAMBP

N

9

Contine total cuantum prestatii de asigurări sociale de suportat din Fondul de accidente de muncă si boli profesionale.

Acest câmp este completat numai pentru concediile medicale cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale.


 

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea

Explicatii

Zile indemnizatii pentru calculul CAS

PPCAS

N

2

Contine nr. zile indemnizatii pentru care se calculează CAS, conform OUG nr. 158/2005 - art. 45.

Indicativ conditii speciale

IND_CS

N

1

Contine temeiul legal al încadrării în conditii speciale de muncă Se completează cu:

1 -art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 19/2000;

2 - art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, zona I de radiatii;

3 - art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, zona II de radiatii;

4 - art. 20 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 19/2000;

5 - art. 20 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 19/2000;

6 - Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în conditii speciale;

0 - în rest

Zile de concediu fără plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, conform art. 61 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 148/2005

Atentie!

Se acordă pentru persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 1 după primele 3 nasteri sau, după caz, după primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situatiile prevăzute la art. 5 alin. (2)

NRZ_CFP

N

2

Contine numărul de zile de concediu fără plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, conform art. 61 alin. (1) si (2) din OUG nr. 148/2005. Se acordă integral (3 luni), o singură dată în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap. Se acordă pentru persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 1 după primele 3 nasteri sau, după caz, după primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situatiile prevăzute la art. 5 alin. (2).

Atentie!

Acest câmp nu se completează pentru persoanele aflate în concediu pentru cresterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap (cu activitate suspendată) si raportate de directiile de muncă si protectie socială judetene si a municipiului Bucuresti.

 

TT = NN + DD + SS + PP + PPD + PPS + NRZCFP, începând cu raportarea lunii ianuarie 2007 PPBASS + PPFAAMBP <= PP + PPD + PPS, unde, începând cu raportarea lunii ianuarie 2006, PPBASS = 0 PPCAS + PPFAAMBP <= PP + PPD + PPS, începând cu raportarea lunii ianuarie 2006 CASTOT <= BASS + FAAMBP

 

Fisierul A12.DBF sau A12.TXT (anexa nr. 1.2 la norme) contine o singură înregistrare cu date centralizatoare referitoare la obligatiile de plată ale angajatorului si are următoarea structură:

 

 

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea

Explicatii

Anul

AN

N

4

Se completează cu anul pentru care se întocmeste declaratia.

Luna

LN

N

2

Se completează cu luna anului pentru care se întocmeste declaratia.

Ziua lichidării drepturilor salariale

DCZZ

N

2

Se completează cu ziua lichidării drepturilor salariale.

Luna lichidării drepturilor salariale

DCLL

N

2

Se completează cu luna lichidării drepturilor salariale.

Anul lichidării drepturilor salariale

DCAA

N

4

Se completează cu anul lichidării drepturilor salariale.

Denumire angajator

DEN

C

29

Contine denumirea angajatorului.

Cod unic de înregistrare CUI/CF pentru angajatori persoane juridice

CF

N

10

Se completează partea numerică a codului unic de înregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor persoane juridice.

Cod judet din nr. de înmatriculare în registrul comertului

RJ

C

3

Contine primele 3 caractere din numărul de înmatriculare în registrul comertului al angajatorului.

Nr. de înregistrare din registrul comertului

RN

N

5

Contine caracterele 4-8 din numărul de înmatriculare în registrul comertului al angajatorului (nr. În RC).

Anul din nr. de înmatriculare în registrul comertului

RA

N

4

Contine ultimele 4 caractere din numărul de înmatriculare în registrul comertului al angajatorului.

Număr mediu asigurati

NRM

N

8(2)

Numărul mediu de asigurati se calculează cu două zecimale prin rotunjire matematică. Lungimea câmpului este 8.2 (5 cifre partea întreagă, respectiv 2 cifre partea zecimală). De exemplu, dacă din calcul rezultă 10,172895, atunci numărul mediu de asigurati este 10,17. Dacă din calcul rezultă 10,175110, atunci numărul mediu de asigurati este 10,18.

Începând cu 1 iulie 2005, numărul mediu de asigurati reprezintă media aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice de asigurati din luna respectivă, indiferent de tipul contractului individual de muncă cu care sunt încadrati, exclusiv zilele de repaus săptămânal si de sărbători legale, raportată la numărul total de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Codului muncii. La stabilirea numărului mediu de asigurati se iau în considerare numai perioadele pentru care se datorează contributia de asigurări sociale, conform legii.

NRM = I (NN + DD + SS)/Nr. zile lucrătoare din lună

Această formulă este valabilă si pentru perioada 1 aprilie 2001-28 februarie 2003. Pentru perioada 1 martie 2003-30 iunie 2005 se păstrează vechea formulă de calcul.

 

 

Formula de calcul al numărului mediu de asigurati pentru perioada 1 martie 2003-30 iunie 2005

Notatii:

A = Norma zilnică 1

B = Norma zilnică 2

C = Norma zilnică 3

Σ (suma) se calculează după numărul de zile lucrate.

 

Formula pentru calculul numărului mediu de asigurati este:

NRM = [Σ (Nr. asigurati cu contract de muncă cu normă întreagă* A * Zile lucrate) + Σ (Nr. asigurati cu contract de muncă cu timp partial * 2 ore * Zile lucrate) +......+ Σ (Nr. asigurati cu contract de muncă cu timp partial * 7 ore * Nr. zile lucrate) ]/(Zile lucrătoare din lună * A) ] + [Σ (Nr. asigurati cu contract de muncă cu normă întreagă*B * Zile lucrate) + Σ (Nr. asigurati cu contract de muncă cu timp partial * 2 ore * Zile lucrate)+......+ Σ (Nr. asigurati cu contract de muncă cu timp partial * 6 ore * Zile lucrate)]/(Nr. zile lucrătoare din lună * B) + [Σ (Nr. asigurati cu contract de muncă cu normă întreagă*C * Zile lucrate)+ Σ (Nr. asigurati cu contract de muncă cu timp partial * 2 ore * Zile lucrate) +......+ Σ (Nr. asigurati cu contract de muncă cu timp partial * 5 ore * Zile lucrate) ]/( Zile lucrătoare din lună * C)

 

Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore (câmpul NORMA).

Exemplu:

Norma 1 = 8 ore

Norma 2 = 7 ore

O firmă are 9 angajati în luna martie 2003, din care:

- cu norma 1:

3 angajati lucrează 21 de zile;

1 angajat lucrează 10 zile și 11 zile este în concediu medical;

1 angajat lucrează 21 de zile cu contract de muncă cu timp partial 3 ore;

1 angajat lucrează 18 zile cu contract de muncă cu timp partial 2 ore;

- cu norma 2:

1 angajat lucrează 21 de zile;

1 angajat lucrează 15 zile și 6 zile este în concediu medical;

1 angajat lucrează 21 de zile cu contract de muncă cu timp partial 4 ore.

 

NRM=[(((3*8*21)+(1*8*10)+(1*3*21)+(1*2*18))/(21*8))+(((1*7*21)+(1*7*15)+(1*4*21))/(21*7))] = 6,35

Rotunjirea aritmetică se efectuează la rezultatul final.

 

 

 

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea

Explicatii

Total venituri brute realizate lunar

FS

N

13

Contine totalul veniturilor brute lunare realizate de asiguratii înscrisi în anexa a11 la care se calculează contributia individuală de asigurări sociale, exclusiv baza de calcul a contributiei la BASS aferente indemnizatiilor conform OUG nr. 158/2005.

Total venituri brute realizate lunar în conditii normale de muncă

FSN

N

13

Contine totalul veniturilor brute lunare realizate în conditii normale de muncă de asiguratii înscrisi în anexa a11 la care se calculează contributia individuală de asigurări sociale, exclusiv baza de calcul a contributiei la BASS aferente indemnizatiilor conform OUG nr. 158/2005.

Total venituri brute realizate lunar în conditii deosebite de muncă

FSD

N

13

Contine totalul veniturilor brute lunare realizate în conditii deosebite de muncă de asiguratii înscrisi în anexa a11 la care se calculează contributia individuală de asigurări sociale, exclusiv baza de calcul a contributiei la BASS aferente indemnizatiilor conform OUG nr. 158/2005.

Total venituri brute realizate lunar în conditii speciale de muncă

FSS

N

13

Contine totalul veniturilor brute lunare realizate în conditii speciale de muncă de asiguratii înscrisi în anexa a11 la care se calculează contributia individuală de asigurări sociale, exclusiv baza de calcul a contributiei la BASS aferente indemnizatiilor conform OUG nr. 158/2005.

Total contributii individuale de asigurări sociale de virat

CASS

N

13

Contine total contributie individuală de asigurări sociale de virat.

Total CAS datorat de angajator conform Legii nr. 19/2000

CASAN

N

13

Contine total contributie de asigurări sociale datorată de angajator conform Legii nr. 19/2000.

Total cuantum prestatii de asigurări sociale de suportat din BASS

BASS

N

13

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

Contine numai cuantumul ajutorului de deces.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Contine total cuantum prestatii de asigurări sociale de suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv ajutorul de deces.

CASS conform art. 54 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/20021) privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 150/2002 (exclusiv accidente de muncă si boli profesionale)

CASS145

N

13

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Contine contributia de asigurări de sănătate aferentă concediilor medicale, exclusiv concediile medicale aferente accidentelor de muncă si bolilor profesionale, conform art. 54 alin. (2) din OUG nr. 150/2002.

Total CAS angajator de virat

CASVIR

N

13

Contine total CAS angajator de virat

Formula de calcul începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006:

CASVIR = (CASAN + CASAN_CM) – BASS

Formula de calcul începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006:

CASVIR = CASAN-BASS

Formula de calcul pentru perioada aferentă anilor 2001-2003:

CASVIR = CASS + CASAN - BASS - CASS145

Formula de calcul pentru perioada aferentă anului 2004:

CASVIR = CASAN - CASS 145 - BASS

Formula de calcul pentru perioada aferentă anului 2005:

CASVIR = CASAN - CASS 145 - BASS


1) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 a fost abrogată prin Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare.


 

 

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea

Explicatii

Număr total de file de la anexa nr. 1.1 la norme

NRF

N

3

Contine număr file de la anexa nr. 1.1

Banca**")

B1

C

16

 

Filiala****)

F1

C

16

 

Cont****)

C1

C

35

 

Banca****)

B2

C

16

 

Filiala****)

F2

C

16

 

Cont****)

C2

C

35

 

Banca****)

B3

C

16

 

Filiala****)

F3

C

16

 

Cont****)

C3

C

35

 

Banca****)

B4

C

16

 

Filiala****)

F4

C

16

 

Cont****)

C4

C

35

 

Cod unic de înregistrare (CUI) pentru angajatori persoane fizice

CNPA

N

13

Contine codul unic de înregistrare atribuit prin certificatul de înregistrare angajatorilor persoane fizice si care reprezintă codul numeric personal al angajatorului.

Contributie asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale (Legea nr. 346/2002)

CAAMBP

N

13

Contine contributie asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale (Legea nr. 346/2002).

Începând cu anul 2008:

(art. 101 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 91/2007): CAAMBP = ROUND ((FS + TBASS)* PCAMBP/100,0)

Pentru anii 2003,2004:

CAAMBP = ROUND (FS*0,5/100,0)

Începând cu anul 2005:

CAAMBP = ROUND (FS*PCAMBP/100,0)

Localitatea (oras, comună)

A_LOCA

C

21

Adresa sediu angajator - localitate (oras sau comună)

- se completează obligatoriu.

Strada (strada, satul)

A_STR

C

21

Adresa sediu angajator - stradă sau sat - dacă se completează orasul, se completează obligatoriu si strada.

Număr

A_NR

C

7

Adresa sediu angajator - număr

Bloc

A_BL

C

5

Adresa sediu angajator - bloc

Scara

A_SC

C

4

Adresa sediu angajator - scara

Etaj

A_ET

C

2

Adresa sediu angajator - etaj

Apartament

A_AP

C

4

Adresa sediu angajator - apartament


 

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea

Explicatii

Telefon

TELEFON

N

10

Telefon de legătură angajator

Judet

A_JUD

C

3

Adresa sediu angajator - cod judet - se completează obligatoriu*****).

Sector

A_SECT

N

2

Adresa sediu angajator - sector (numai pentru Bucuresti)

E-mail

E_MAIL

C

45

Adresa e-mail angajator

Tipul declaratiei

TIPD

C

1

Se completează cu R pentru declaratia rectificativă, spatiu în rest.

Declaratia rectificativă pentru anexa a12 se completează astfel:

- se recalculează a12, tinându-se cont de modificările efectuate în anexa a11 fată de declaratia initială.

Nr. cazuri indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă

NRCAZB

N

5

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Număr total cazuri indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă la nivel de unitate, exclusiv pentru accidente de muncă si boli profesionale

Nr. cazuri accidente de muncă si boli profesionale****)

NRCAZA

N

5

Număr total cazuri accidente de muncă si boli profesionale la nivel de unitate (câmpul nu se mai foloseste din anul 2005).

Nr. cazuri prevenire îmbolnăviri

NRCAZP

N

5

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Număr total cazuri prevenire îmbolnăviri la nivel de unitate = sumă de cazuri de:

- trecere temporară în altă muncă;

- reducere a timpului de muncă;

- carantină.

Nr. cazuri sarcină si lăuzie

NRCAZL

N

5

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Număr total cazuri sarcină si lăuzie la nivel de unitate

Nr. cazuri îngrijire copil bolnav

NRCAZI

N

5

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Număr total cazuri îngrijire copil bolnav la nivel de unitate

Nr. cazuri crestere copil până la 2 ani/3 ani

NRCAZC

N

5

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Nr. total cazuri crestere copil până la 2 ani/3 ani la nivel de unitate

Nr. cazuri ajutoare de deces

NRCAZD

N

5

Nr. total cazuri ajutoare de deces la nivel de unitate

Nr. cazuri indemnizatie de risc maternal

NRCAZR

N

5

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Nr. total cazuri cu indemnizatie de risc maternal la nivel de unitate


 

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea

Explicatii

Nr. total zile prestatii indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă

NRPPB

N

6

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Nr. total zile lucrătoare indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă la nivel de unitate din certificatele medicale

Nr. total zile prestatii accidente de muncă si boli profesionale****)

NRPPA

N

6

Nr. total zile lucrătoare prestatii accidente de muncă si boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale (câmpul nu se mai foloseste din anul 2005)

Nr. total zile prestatii prevenire îmbolnăviri

NRPPP

N

6

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Nr. total zile lucrătoare prestatii prevenire îmbolnăviri la nivel de unitate din certificatele medicale

Nr. total zile prestatii sarcină si lăuzie

NRPPL

N

6

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Nr. total zile lucrătoare prestatii sarcină si lăuzie la nivel de unitate din certificatele medicale

Nr. total zile prestatii îngrijire copil bolnav

NRPPI

N

6

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Nr. total zile lucrătoare prestatii îngrijire copil bolnav la nivel de unitate din certificatele medicale

Nr. total zile prestatii crestere copil până la 2 ani/3 ani

NRPPC

N

6

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Nr. total zile lucrătoare prestatii crestere copil până la 2 ani/3 ani la nivel de unitate

Nr. total zile prestatii indemnizatie de risc maternal

NRPPR

N

6

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Nr. total zile lucrătoare prestatii indemnizatie de risc maternal la nivel de unitate din certificatele medicale

Suma prestatii pentru indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă suportate din BASS

SUMAB

N

12

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Suma prestatii indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă la nivel de unitate suportate din BASS

Suma prestatii pentru accidente de muncă si boli profesionale suportate din BASS ****)

SUMAA

N

12

Suma prestatii pentru accidente de muncă si boli profesionale la nivel de unitate suportate din BASS (câmpul nu se mai foloseste din anul 2005)

Suma prestatii pentru prevenire îmbolnăviri suportate din BASS

SUMAP

N

12

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Suma prestatii pentru prevenire îmbolnăviri la nivel de unitate suportate din BASS


 

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea

Explicatii

Suma prestatii pentru sarcină si lăuzie suportate din BASS

SUMAL

N

12

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Suma prestatii pentru sarcină si lăuzie la nivel de unitate suportate din BASS

Suma prestatii pentru îngrijire copil bolnav suportate din BASS

SUMAI

N

12

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Suma prestatii pentru îngrijire copil bolnav la nivel de unitate suportate din BASS

Suma prestatii pentru crestere copil până la 2 ani/3 ani suportate din BASS

SUMAC

N

12

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Suma prestatii pentru crestere copil până la 2 ani/3 ani la nivel de unitate suportate din BASS

Suma ajutoare de deces suportate din BASS

SUMAD

N

12

Suma totală ajutoare de deces la nivel de unitate suportate din BASS

Suma prestatii pentru indemnizatie de risc maternal suportate din BASS

SUMAR

N

12

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Suma prestatii pentru indemnizatie de risc maternal la nivel de unitate suportate din BASS

Cod CAEN

CODCAEN

C

4

Se completează cu codul CAEN al angajatorului conform Nomenclatorului privind clasificarea activitătilor economice la nivel national.

Total zile prestatii pentru prestatiile de la pct. L1, L2, L3, L4, L5, L7, folosit la calculul contributiei de sănătate

TPP

N

6

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare 2001-2005

Contine nr. total zile prestatii (atât plătite de angajator, cât si suportate din BASS).

Procent contributie de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

PCAMBP

N

5(3)

Procent contributie de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale, în functie de încadrarea în clasele de risc (cod CAEN)

Total zile prestatii pentru prestatiile de la pct. 01, 02, 03, 04, folosit la calculul contributiei de sănătate

TPPA

N

6

Începând cu raportarea aferentă lunii iunie 2006

nu se mai completează.

Pentru perioada de raportare anterioară

Contine nr. total zile prestatii pentru accidente de muncă si boli profesionale (atât plătite de angajator, cât si suportate din FÂAMBP).

CASS aferentă concediilor medicale cauzate de accidente de muncă ce se suportă din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 95/2006, art. 260 alin. (3) coroborate cu art. 260 alin. (1) lit. b)

CASS145A

N

13

Începând cu raportarea aferentă lunii august 2008

formula de calcul care a fost stabilită în conformitate cu prevederile art. 260 alin. (3) coroborate cu cele ale art. 260 alin. (1) lit. b) din

Legea nr. 95/2006 devine: CASS145A=ROUND(SUMAIT* 5,5/100,0)

Începând cu raportarea aferentă lunii iulie 2008

formula de calcul devine: pASS145A= ROUND (TSUMAIT* 5,5/100,0)

Începând cu raportarea aferentă lunii iunie 2006

formula de calcul devine: CASS145A=ROUND(TSUMAIT* 6,5/100,0) CASS se calculează numai pentru indemnizatiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă sau boli profesionale.

Pentru perioada ianuarie-mai 2006 Contine contributia de asigurări de sănătate aferente concediilor medicale cauzate de accidente de muncă si boli profesionale, conform art. 54 alin. (2) din OUG nr. 150/2002 CASS145A=ROUND (salariul minim brut pe tară *2 * 6,5%/Nr. zile lucrătoare din luna de raportare)*Nr. total zile de indemnizatie,0).


 

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea

Explicatii

Total cuantum prestatii de asigurări sociale de suportat din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale

PFAAMBP

N

13

Contine total cuantum prestatii de asigurări sociale de suportat din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale.

Nr. cazuri indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă si boli profesionale

NRCAZIT

N

5

Nr. total cazuri indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă si boli profesionale la nivel de unitate

Nr. cazuri indemnizatie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă si boli profesionale

NRCAZTT

N

5

Nr. total cazuri indemnizatie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă si boli profesionale la nivel de unitate

Nr. cazuri indemnizatie pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă si boli profesionale

NRCAZRT

N

5

Nr. total cazuri indemnizatie pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă si boli profesionale la nivel de unitate

Nr. cazuri indemnizatie pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesională cauzate de accidente de muncă si boli profesionale

NRCAZCC

N

5

Nr. total cazuri indemnizatie pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesională cauzate de accidente de muncă si boli profesionale la nivel de unitate

Nr. total zile prestatii indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă si boli profesionale

NRPPIT

N

6

Nr. total zile lucrătoare prestatii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă si boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale

Nr. total zile prestatii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă si boli profesionale

NRPPTT

N

6

Nr. total zile lucrătoare prestatii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă si boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale

Nr. total zile prestatii pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă si boli profesionale

NRPPRT

N

6

Nr. total zile lucrătoare prestatii pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă si boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale

Nr. total zile prestatii pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesională cauzate de accidente de muncă si boli profesionale

NRPPCC

N

6

Nr. total zile lucrătoare prestatii pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesională cauzate de accidente de muncă si boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale

Suma prestatii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă si boli profesionale suportate din FAAMBP

SUMAIT

N

12

Suma prestatii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă si boli profesionale la nivel de unitate suportate din FAAMBP

Suma prestatii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă si boli profesionale suportate din FAAMBP

SUMATT

N

12

Suma prestatii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă si boli profesionale la nivel de unitate suportate din FAAMBP

Suma prestatii pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă si boli profesionale suportate din FAAMBP

SUMART

N

12

Suma prestatii pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă si boli profesionale la nivel de unitate suportate din FAAMBP


 

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea

Explicatii

Suma prestatii pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesională cauzate de accidente de muncă si boli profesionale suportate din FAAMBP

SUMACC

N

12

Suma prestatii pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesională cauzate de accidente de muncă si boli profesionale la nivel de unitate suportate din FAAMBP

Contributie de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale de virat

FAMBPV

N

13

Contine contributia de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale de virat.

Începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006

FAMBPV=CAAMBP-PFAAMBP-CASS145A- CONTR_CM

Pentru perioada anterioară

FAMBPV = CAAMBP-PFAAMBP-CASS145A

Datorează contributie pentru accidente de muncă si boli profesionale.

DATORAT

N

1

Se completează astfel:

1 - datorează contributie de accidente de muncă si boli profesionale

0 - nu datorează contributie de accidente de muncă si boli profesionale (pentru angajatorii la care nu se aplică prevederile Legii nr. 346/2002)

Cuantum total prestatii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă si boli profesionale

TSUMAIT

N

12

Cuantum total prestatii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă si boli profesionale la nivel de unitate

Cuantum total prestatii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă si boli profesionale

TSUMATT

N

12

Cuantum total prestatii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă si boli profesionale la nivel de unitate

Cuantum total prestatii pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă si boli profesionale

TSUMART

N

12

Cuantum total prestatii pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă si boli profesionale la nivel de unitate

Cuantum total prestatii pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesională cauzate de accidente de muncă si boli profesionale

TSUMACC

N

12

Cuantum total prestatii pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesională cauzate de accidente de muncă si boli profesionale la nivel de unitate

Total bază de calcul a contributiei la BASS aferente indemnizatiilor conform OUG nr. 158/2005

TBASS

N

13

Începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006

Contine total bază de calcul a contributiei la BASS aferente indemnizatiilor conform OUG nr. 158/2005, exclusiv ajutorul de deces.

Total bază de calcul a contributiei la BASS aferente indemnizatiilor conform OUG nr. 158/2005, în conditii normale de muncă

TBASS_N

N

13

Începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006

Contine total bază de calcul a contributiei la BASS aferente indemnizatiilor conform OUG nr. 158/2005, în situatia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în conditii normale de muncă, exclusiv ajutorul de deces.

Total bază de calcul a contributiei la BASS aferente indemnizatiilor conform OUG nr. 158/2005, în conditii deosebite de muncă

TBASS_D

N

13

Începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006

Contine total bază de calcul a contributiei la BASS aferente indemnizatiilor conform OUG nr. 158/2005, în situatia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în conditii deosebite de muncă, exclusiv ajutorul de deces.

Total bază de calcul a contributiei la BASS aferente indemnizatiilor conform OUG nr. 158/2005, în conditii speciale de muncă

TBASS_S

N

13

Începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006

Contine total bază de calcul a contributiei la BASS aferente indemnizatiilor conform OUG nr. 158/2005, în situatia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în conditii speciale de muncă, exclusiv ajutorul de deces.

Total CAS datorat de angajator conform OUGnr. 158/2005

CASAN_CM

N

13

Contine total contributie de asigurări sociale datorat de angajator conform OUG nr. 158/2005.

Începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006

CASAN_CM = ROUND (((TBASS_N * cota CAS angajator pentru conditii normale/100) + (TBASS D * cota CAS angajator pentru conditii deosebite/100) + (TBASS_S * cota CAS angajator pentru conditii speciale/100)),0)

Contributia pentru concedii si indemnizatii conform art. 6 alin. (7) din OUG nr. 158/2005, suportată din FAAMBP

CONTR_CM

N

13

Contine contributia pentru concedii si indemnizatii conform art. 6 alin. (7) din OUG hr. 158/2005, suportată din FAAMBP.

Începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006

CONTR_CM=ROUND (SUMAIT* cota de contributie pentru concedii si indemnizatii/100,0)

 

TPPAdin a12 = NRPPIT + NRPPTT+ NRPPRT+ NRPPCC, începând cu raportarea aferentă lunii iunie 2006 TPPA= 0

Total PP + PPS + PPD din a11 >- NRPPIT + NRPPTT + NRPPRT + NRPPCC

Total PPFAAMBP din a11 <= NRPPIT + NRPPTT + NRPPRT + NRPPCC

Total (CASTOT - BASS) din a11 = T SUMAIT + TSUMATT + TSUMARTT + TSUMACC

Total BASS din a11 = TBASS, începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006

 

T BASS = TBASS_N + TBASS_D+ TBASS_S, începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006

Total FAAMBP din a11 = SUMAIT + SUMATT + SUMART + SUMACC PFAAMBP din a12 = SUMAIT + SUMATT + SUMART + SUMACC Total FAAMBP din a11 = PFAAMBP din a 12


****) Nu se completează (aceste câmpuri există pentru compatibilitate cu versiunea anterioară a programului).

*****) Codurile de judete

 

Codul judetului

Denumirea judetului

011

Alba

021

Arad

031

Arges

041

Bacău

051

Bihor

061

Bistrita

071

Botosani

081

Brasov

091

Brăila

101

Buzău

111

Caras-Severin

121

Cluj

131

Constanta

141

Covasna

151

Dâmbovita

161

Dolj

171

Galati

181

Gorj

191

Harghita

201

Hunedoara

211

Ialomita

221

Iasi

231

Giurgiu

241

Maramures

251

Mehedinti

261

Mures

271

Neamt

281

Olt

291

Prahova

301

Satu Mare

311

Sălaj

321

Sibiu

331

Suceava

341

Teleorman

351

Timis

361

Tulcea

371

Vaslui

381

Vâlcea

391

Vrancea

401

Călărasi

411

Bucuresti

471

Ilfov


ANEXA Nr. 2*)

(Anexa nr. 2 la procedură)

 

Capitol 2

DATE DESPRE ANGAJATOR - SUBVENTII, SCUTIRI SI REDUCERI

pentru luna ____ anul__________

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la procedură)

 

Fisierul Cap.lDBF sau Cap1.TXT

Contine câte o înregistrare pentru fiecare asigurat*1) si are următoarea structură:

 

 

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea câmpului

Semnificatia

1

2

3

4

5

Luna declaratiei

LD

N

2

Se completează cu luna anului pentru care se întocmeste declaratia.

Anul declaratiei

AD

N

4

Se completează cu anul pentru care se întocmeste declaratia.

Cod unic de înregistrare (CUI)/CF pentru angajatori persoane juridice

CF

N

10

Se completează partea numerică a codului unic de înregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor - persoane juridice.

Cod unic de înregistrare (CUI)/CNP angajatori persoane fizice

CNPA

N

13

Contine codul unic de înregistrare atribuit prin certificatul de înregistrare angajatorilor persoane fizice/codul numeric personal al angajatorului.

Numele si prenumele asiguratului

NUME

C

30

Contine numele si prenumele asiguratului.

Cod numeric personal

CNP

N

13

Contine codul numeric personal al asiguratului.

Cod numeric personal anterior

CNPANT

N

13

Se completează numai în cazul declaratiilor rectificative (REC =„C") si contine codul numeric personal al asiguratului din declaratia initială care trebuie schimbat.

Tipul contractului

TC

C

2

Se completează cu*):

„1" - pentru toate raporturile de muncă/serviciu cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 8 ore; „10" - pentru toate raporturile de muncă/serviciu cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 7 ore; „11" - pentru toate raporturile de muncă/serviciu cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;

„2" - pentru contractul individual de muncă cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;

„3" - pentru contractul individual de muncă cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de

7 ore;

„4" - pentru contractul individual de muncă cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de

6 ore;

„5" - pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă,

unde timpul normal de lucru este de 8 ore;

„50" - pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;

„51" - pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;

„6" - pentru contractul de muncă temporară cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de

8 ore;

„7" - pentru contractul de muncă temporară cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de

7 ore;

„8" - pentru contractul de muncă temporară cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;

„9" - pentru toate raporturile de muncă/serviciu ale angajatilor militari cu durata normală a timpului de

muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;

„90" - pentru toate raporturile de muncă/serviciu ale angajatilor militari cu durata normală a timpului de

muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;

„91" - pentru toate raporturile de muncă/serviciu ale angajatilor militari cu durata normală a timpului de

muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 6 ore.

*) în situatia directorilor si membrilor directoratului societătilor pe actiuni, numiti în conditiile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si în situatia salariatilor contribuabililor nerezidenti care sunt supusi legislatiei de asigurări sociale din România în conditiile reglementărilor comunitare cu privire la aplicarea regimurilor de securitate socială salariatilor, lucrătorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunitătii Europene, Spatiului

Economic European si Elvetiei, rubrica „tip contract" se va completa în mod corespunzător tipului de contract care poate fi asimilat contractului de mandat, respectiv contractului încheiat de salariatii contribuabililor nerezidenti.

„98" - pentru contractele drepturi de autor si drepturi conexe;

„99" - pentru contractele/conventiile încheiate conform Codului civil


*1) Pentru persoanele care au mai multe contracte individuale de muncă si/sau contracte drepturi de autor si drepturi conexe si/sau contracte/conventii încheiate conform Codului civil la acelasi angajator, declaratia se va completa cu câte o înregistrare pentru fiecare contract în parte.

 


1

2

3

4

5

Număr ore normă în lună

NOL

N

3

Se completează cu numărul de ore de lucru normate în lună.

Exemplul nr. 1:

- timpul de muncă/lucru cu normă întreagă: 8 ore/zi; zile lucrătoare în lună: 21 de zile; NOL= 8 ore/zi X 21 de zile = 168 de ore normate în lună.

Exemplul nr. 2:

- timpul de muncă/lucru, timp partial: 1 oră/zi; zile lucrătoare în lună: 22 de zile; NOL= 1 bră/zi X 22 de zile = 22 de ore normate în lună.

Exemplul nr. 3:

- în situatia unui program de lucru inegal format din două zile lucrătoare în care timpul de muncă/lucru este de 3 ore/zi si două zile lucrătoare în care timpul de muncă/lucru este de 7 ore/zi; total zile lucrate în cursul lunii: 4 zile; NOL= 3+3+7+7=20 de ore normate în lună.

Număr ore lucrate efectiv în lună

NOEL

N

3

Se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună. Pentru persoana care are raporturile de muncă sau de serviciu suspendate pentru incapacitate temporară de muncă de cel mult 30 de zile, rubrica se va completa în acelasi mod în care se completează pentru persoanele care au lucrat toată luna. (Orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă de cel mult 30 de zile sunt considerate ore efectiv lucrate.)

Număr ore suspendate în lună

NOS

N

3

Se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate, conform legii, cu exceptia suspendării pentru incapacitate temporară de muncă de cel mult 30 de zile. (Orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă de cel mult 30 de zile sunt considerate ore efectiv lucrate.)

Baza de calcul contributie individuală

BC

N

10

Se completează cu suma reprezentând baza lunară de calcul asupra căreia angajatorii au obligatia de a retine si de a vira contributia individuală la bugetul asigurărilor pentru somaj, potrivit prevederilor legale, reprezentată de venitul brut realizat lunar de persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevăzute la art. 19 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, determinat în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare. Pentru persoanele cu contracte drepturi de autor si drepturi conexe (tip contract = 98) se completează cu suma reprezentând baza de calcul asupra căreia plătitorii de venit au obligatia de a retine si de a vira contributia individuală la bugetul asigurărilor pentru somaj, potrivit prevederilor legale, reprezentată de venitul brut diminuat cu cota de cheltuială forfetară prevăzută la art. 50 alin. (1) lit. a) sau, după caz, art. 50 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, pentru veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe, fără a depăsi în cursul unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Pentru persoanele cu contracte/conventii încheiate potrivit Codului civil (tip contract = 99) se completează cu suma reprezentând Baza de calcul asupra căreia plătitorii de venit au obligatia de a retine si de a vira contributia individuală la bugetul asigurărilor pentru somaj, potrivit prevederilor legale, reprezentată de venitul brut, pentru veniturile din activitătile profesionale desfăsurate în baza contractelor, fără a depăsi în cursul unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.


1

2

3

4

5

Contributia individuală datorată

CID

N

8

Contine contributia datorată de asigurat si retinută de angajator (cotă contributie individuală, stabilită potrivit legii, x BC - cu rotunjire potrivit prevederilor legale. De exemplu: 0,5% x BC)

Tip asigurat

TA

N

1

Se completează cu:

„1" - dacă pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru somaj, angajatorul are obligatia, conform Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;

„2" - dacă pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru somaj, angajatorul nu are obligatia, conform Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.

Rectificativă

REC

C

1

- spatiu, dacă declaratia nu este rectificativă;

- „M", dacă se doreste modificarea înregistrării initiale;

- „A", dacă se doreste adăugarea unei înregistrări noi;

- „S", dacă se doreste stergerea înregistrării initiale;

- „C", dacă se doreste modificarea CNP-ului din declaratia initială

Număr ore suspendate în lună, reprezentând somaj tehnic pentru care se beneficiază de scutire de la plata contributiilor sociale la bugetul asigurărilor pentru somaj în conditiile legii.

NOSST

N

3

Se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, si pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor la bugetul asigurărilor pentru somaj în conditiile legii.

(Se completează numai în situatia în care salariatii si angajatorul sunt scutiti de plata contributiilor sociale la bugetul asigurărilor pentru somaj în temeiul art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protectie socială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 268/2009, sau art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2010, aprobată prin Legea nr. 107/2010; în caz contrar se completează cu zero.)

Număr zile suspendare somaj tehnic pentru care se beneficiază de scutire de la plata contributiilor sociale la bugetul asigurărilor pentru somaj în conditiile legii

NZSST

N

2

Se completează cu numărul de zile lucrătoare din lună în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificările si completările ulterioare, si pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor la bugetul asigurărilor pentru somaj în temeiul art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 268/2009, sau art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2010, aprobată prin Legea nr. 107/2010; în caz contrar se completează cu zero. În situatia raporturilor de muncă cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 8, 7 sau 6 ore, NZSST este egal cu raportul dintre NOSST si numărul de ore reprezentând timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore).

În situatia raporturilor de muncă cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8, 7 sau 6 ore, NZSST este mai mare decât raportul dintre NOSST si numărul de ore reprezentând timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore), în luna martie 2009, numărul maxim de zile de suspendare pentru care se poate beneficia de scutire în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 268/2009, (NZSST) este 5.

Salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată utilizat la calculul IS

SB

N

4

Se completează cu salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată utilizat la calculul indemnizatiei de somaj în conditiile art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 268/2009, si art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2010, aprobată prin Legea nr. 107/2010 (salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată în vigoare în perioada de suspendare a raporturilor de muncă în temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor sociale la bugetul asigurărilor pentru somaj în temeiul art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 268/2009, sau art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2010, aprobată prin Legea nr. 107/2010, corespunzător numărului de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul aceluiasi articol si pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor la bugetul asigurărilor pentru somaj în temeiul art. 2 si, respectiv, art. 1 din ordonantele de urgentă mentionate).

Tip asigurat pentru scutire contributie angajator

TASCA

N

1

Se completează cu:

„1" - dacă pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru somaj, angajatorul nu este scutit de plata contributiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru somaj în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă si diminuării somajului în anul 2010;

„2" - dacă pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru somaj, angajatorul este scutit de plata contributiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru somaj în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2010.

 

Fisierul Cap2.DBF sau Cap2.TXT

Contine o singură înregistrare si are următoarea structură

 

 

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea câmpului

Semnificatie

1

2

3

4

5

Luna declaratiei

LD

N

2

Se completează cu luna anului pentru care se întocmeste declaratia.

Anul declaratiei

AD

N

4

Se completează cu anul pentru care se întocmeste declaratia.

Denumire angajator

DEN

C

30

Contine denumirea completă a angajatorului sau, după caz, numele si prenumele angajatorului persoană fizică.

Cod unic de înregistrare CUI)/CF pentru angajatori persoane juridice

CF

N

10

Se completează partea numerică a codului unic de înregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor - persoane juridice.

Cod unic de înregistrare anterior (CUI)/CF pentru angajatori persoane juridice

CFANT

N

10

Se completează numai în cazul declaratiilor rectificative (REC =„C") si contine codul fiscal al angajatorului din declaratia initială care trebuie schimbat (a fost introdus eronat în declaratia initială).

Cod unic de înregistrare (CUI)/CNP pentru angajatori persoane fizice

CNPA

N

13

Contine codul unic de înregistrare atribuit prin certificatul de înregistrare angajatorilor persoane fizice (codul numeric personal al angajatorului).

Cod unic de înregistrare (CUI)/CNP pentru angajatori persoane fizice

CNPAANT

N

13

Se completează numai în cazul declaratiilor rectificative (REC =„C") si contine codul numeric personal al angajatorului persoană fizică din declaratia initială care trebuie schimbat (a fost introdus eronat în declaratia initială).

Cod CAEN

CAEN

C

4

Codul CAEN al angajatorului pentru activitatea de bază

Tara

TARA

C

2

Abrevierea tării de rezidentă a angajatorului/ contribuabilului nerezident. Abrevieri utilizate*):

BE = Belgia; CZ = Republica Cehă; DK = Danemarca; DE = Germania; EE = Estonia; GR = Grecia; ES = Spania; FR = Franta; IE = Irlanda; IT = Italia; CY = Cipru; LV = Letonia; LT = Lituania; LU = Luxemburg; HU = Ungaria; MT = Malta; NL = Olanda; AT = Austria; PL = Polonia; PT = Portugalia; SI = Slovenia; SK = Slovacia; FI = Finlanda; SE = Suedia; UK = Marea Britanie; IS = Islanda; LI = Liechtenstein; NO = Norvegia; CH = Elvetia; RO = România; BG = Bulgaria. *) Se modifică în mod corespunzător în situatia în care se modifică abrevierile utilizate pentru completarea formularelor emise, conform reglementărilor comunitare, de către institutiile competente în materie de somaj.


1

2

3

4

5

Localitatea (oras, comună)

LOC

C

30

Adresa, sediul angajatorului - localitate (orasul sau comuna)

Strada (strada, satul)

STR

C

30

Adresa, sediul angajatorului - strada sau satul - dacă localitatea este oras, se completează obligatoriu si strada

Număr

NRA

C

10

Adresa, sediul angajatorului - număr

Bloc

BL

C

10

Adresa, sediul angajatorului - bloc

Scara

SC

C

4

Adresa, sediul angajatorului - scara

Etaj

ET

C

2

Adresa, sediul angajatorului - etaj

Apartament

AP

C

4

Adresa, sediul angajatorului - apartament

Sector

SECT

N

1

Adresa, sediul angajatorului - sector (numai pentru Bucuresti); câmp obligatoriu pentru angajatorii cu sediul în municipiul Bucuresti

Judet

JUD

C

15

Adresa, sediul angajatorului -judet

Telefon

TEL

N

10

Telefon de legătură al angajatorului (fără prefixul de tară)

Fax

FAX

N

10

Numărul de fax al angajatorului (fără prefixul de tară)

E-mail

MAIL

C

50

Adresa de e-mail a angajatorului de la care se trimite declaratia, respectiv cea comunicată în scris în conditiile art. 5 alin. (2) din procedură

Cod postal

CPOST

C

6

Codul postal

Cod IBAN

IBAN

C

24

Codul IBAN

Banca

BANCA

C

30

Banca la care angajatorul are deschis contul.

Baza de calcul contributie datorată angajator 1

FS1

N

15

Baza de calcul al contributiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru somaj, în situatia în care pentru asiguratii obligatoriu, prin efectul legii, prevăzuti la art. 19 lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare (salariatii încadrati în temeiul unui contract individual de muncă încheiat pentru normă întreagă sau cu timp partial ori a unui contract de muncă la domiciliu, de muncă temporară sau de ucenicie la locul de muncă, indiferent de durata acestora, cu exceptia persoanelor care au calitatea de pensionari), angajatorul are obligatia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale Se completează, după caz, astfel:

a) suma bazelor de calcul al contributiei individuale la bugetul asigurărilor pentru somaj ale asiguratilor obligatoriu, prin efectul legii, prevăzuti la art. 19 lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, determinate în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare, în situatia în care pentru această categorie de asigurati angajatorul are obligatia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;

b) cu zero, în situatia în care pentru asiguratii obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru somaj, prevăzuti la art. 19 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, angajatorul nu are obligatia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale; (de exemplu: institutii publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, care pot să angajeze fortă de muncă pe bază de contract individual de muncă, în conditiile prevăzute de Legea nr. 53/2003, cu modificările si completările ulterioare etc.)


1

2

3

4

5

Baza de calcul contributie datorată angajator 2

FS2

N

15

Baza de calcul al contributiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru somaj, în situatia în care pentru asiguratii obligatoriu, prin efectul legii, prevăzuti la art. 19 lit. a)-f) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, angajatorul nu are obligatia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale Se completează, după caz, astfel:

a) cu zero, în situatia în care în cadrul angajatorului îsi desfăsoară activitatea numai persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, din categoria celor prevăzute la art. 19 lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, si pentru care angajatorul are obligatia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;

b) cu suma bazelor de calcul al contributiei individuale la bugetul asigurărilor pentru somaj ale asiguratilor obligatoriu, prin efectul legii, prevăzuti la art. 19 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, determinate în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare, în situatia în care pentru acesti asigurati angajatorul nu are obligatia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.

Contributie angajator 1

CAD1

N

10

Contributia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru somaj, aferentă categoriilor de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru somaj, pentru care, potrivit prevederilor legale, angajatorul are obligatia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, cu rotunjire potrivit prevederilor legale. [CAD1 = FS1 x cota contributiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru somaj, stabilită potrivit legii]

Contributie angajator 2

CAD2

N

10

Contributia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru somaj, aferentă categoriilor de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru somaj, pentru care, potrivit prevederilor legale, angajatorul nu are obligatia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contributia la Fondul de garantare pentru

plata creantelor salariale, cu rotunjire potrivit prevederilor legale.

[CAD2 = FS2 x cota contributiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru somaj, stabilită potrivit

legii]


1

2

3

4

5

Total contributie datorată de angajator

TCAD

N

10

Contributia totală datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru somaj (este egală cu suma dintre CAD1 si CAD2)

Total contributii individuale datorate de asigurati si colectate de angajator

TCID

N

10

Suma contributiilor individuale datorate la bugetul asigurărilor pentru somaj, declarate de angajator în cap. 1, cu exceptia contributiilor individuale datorate de persoanele care realizează venituri din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si de persoanele care realizează venituri din activităti profesionale desfăsurate în baza contractelor/ conventiilor încheiate potrivit Codului civil

Subventii, scutiri si reduceri recuperate

SSRR

N

10

Suma subventiilor, scutirilor si reducerilor recuperate din contributia datorată de angajator, potrivit prevederilor legale, din care s-a scăzut suma reprezentând contributia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru somaj, aferentă categoriilor de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru somaj, pentru care angajatorul indiferent dacă are sau nu obligatia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale este scutit de plată în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2010. (SSRR<TCAD- SCA)

Rest de plată

RP

N

10

Se completează cu suma pe care angajatorul o virează la bugetul asigurărilor pentru somaj, în cazul în care TCAD - SCA > SSRR.

[RP = (TCAD - SCA) - SSRR, în cazul în care TCAD -SCA > SSRR], după efectuarea, în conditiile legii, a scutirii si a deducerilor din contributia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru somaj potrivit legii.

Rest de încasat

Rl

N

10

Se completează cu suma pe care angajatorul o are de încasat de la bugetul asigurărilor pentru somaj, în cazul în care TCAD - SCA = SSRR [reprezintă suma subventiilor, scutirilor si reducerilor de restituit de către AJOFM/AMOFM (SUB80RES, SC80144RES, SUB85RES, SC85144RES, SUB58RES, SUB116RES, RED9394RES, SUB17ARES, SUB17BRES, SUB172RES), după efectuarea, în conditiile legii, a scutirii si a deducerilor din contributia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru somaj potrivit legii].

Numărul de asigurati din cap. 1

NA

N

6

Numărul de asigurati (CNP-uri unice) din cap. 1, cu exceptia persoanelor care realizează venituri din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, precum si a persoanelor care realizează venituri din activităti desfăsurate în baza contractelor/conventiilor încheiate potrivit Codului civil


1

2

3

4

5

Numărul de înregistrări din cap. 1

NI

N

6

Numărul de înregistrări din cap. 1; poate fi mai mare decât numărul de asigurati (NA) în cazul în care cel putin un asigurat are mai mult de un contract de muncă cu respectivul angajat.

Numărul de asigurati de tip asigurat = 2

NTA

N

6

Numărul de asigurati care în cap. 1 sunt de tip asigurat 2{TA = 2)

Subventii, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, recuperate din TCAD - SCA

SUB80REC

N

10

Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, recuperate prin deducere din TCAD - SCA

Subventii, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, de restituit

SUB80RES

N

10

Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Scutire de la plata contributiei datorate de angajator, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, recuperată din TCAD - SCA

SC80144REC

N

10

Scutire de la plata contributiei datorate de angajator, aferentă absolventilor încadrati, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, recuperată prin deducere din TCAD - SCA

Scutire de la plata contributiei datorate de angajator, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, de restituit

SC80144RES

N

10

Scutire de la plata contributiei datorate de angajator, aferentă absolventilor încadrati, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, de restituit de către AJOFM/ÂMOFM

Subventii, conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, recuperate din TCAD - SCA

SUB85REC

N

10

Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, recuperate prin deducere din TCAD - SCA

Subventii, conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, de restituit

SUB85RES

N

10

Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Scutire de la plata contributiei datorate de angajator, conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, recuperată din TCAD - SCA

SC85144REC

N

10

Scutire de la plata contributiei datorate de angajator, aferentă persoanelor încadrate din categoriile prevăzute de lege, conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, recuperată prin deducere din TCAD - SCA

Scutire de la plata contributiei datorate de angajator, conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, de restituit

SC85144RES

N

10

Scutire de la plata contributiei datorate de angajator, aferentă persoanelor încadrate din categoriile prevăzute de lege, conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Subventii, conform art. 7 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2001, cu modificările si completările ulterioare, recuperate din TCAD - SCA

SUB58REC

N

10

Subventii, conform art. 7 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2001, recuperate prin deducere din TCAD - SCA

Subventii, conform art. 7 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2001, cu modificările si completările ulterioare, de restituit

SUB58RES

N

10

Subventii, conform art. 7 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2001, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Subventii, în baza Legii nr. 116/2002 pentru prevenirea si combaterea marginalizării sociale si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 116/2002 pentru prevenirea si combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002, recuperate din TCAD - SCA

SUB116REC

N

10

Subventii, în baza Legii nr. 116/2002 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 116/2002 pentru prevenirea si combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002, recuperate prin deducere din TCAD - SCA


1

2

3

4

5

Subventii, în baza Legii nr. 116/2002 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 116/2002 pentru prevenirea si combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002, de restituit

SUB116RES

N

10

Subventii, în baza Legii nr. 116/2002 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 116/2002 pentru prevenirea si combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002, de restituit de către AJ O FM/AM O FM

Reduceri ale contributiei datorate de angajator, conform art. 93 si 94 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, recuperate din TCAD - SCA

RED9394REC

N

10

Reduceri ale contributiei datorate de angajator, conform art. 93 si 94 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, recuperate prin deducere din TCAD - SCA

Reduceri ale contributiei datorate de angajator, conform art. 93 si 94 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, de restituit

RED9394RES

N

10

Reduceri ale contributiei datorate de angajator, conform art. 93 si 94 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Subventii, conform art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările si completările ulterioare, recuperate din TCAD - SCA

SUB17AREC

N

10

Sume cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005, cu modificările si completările ulterioare, recuperate prin deducere din TCAD - SCA

Subventii, conform art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005, cu modificările si completările ulterioare, de restituit

SUB17ARES

N

10

Sume cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005, cu modificările si completările ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Subventii, conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 279/2005, cu modificările si completările ulterioare, recuperate din TCAD - SCA

SUB17BREC

N

10

Contravaloarea lunară a serviciilor de instruire teoretică a ucenicilor, conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 279/2005, cu modificările si completările ulterioare, recuperată prin deducere din TCAD - SCA

Subventii, conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 279/2005, cu modificările si completările ulterioare, de restituit

SUB17BRES

N

10

Contravaloarea lunară a serviciilor de instruire teoretică a ucenicilor, conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 279/2005, cu modificările si completările ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Subventii, conform art. 1 din Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor si studentilor, cu modificările ulterioare, recuperate din TCAD - SCA

SUB172REC

N

10

Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 1 din Legea nr. 72/2007, cu modificările ulterioare, recuperate prin deducere din TCAD - SCA

Subventii, conform art. 1 din Legea nr. 72/2007, cu modificările ulterioare, de restituit

SUB172RES

N

10

Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 1 din Legea nr. 72/2007, cu modificările ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Numele persoanei autorizate

NUMEA

C

15

Numele persoanei autorizate să depună declaratia

Prenumele persoanei autorizate

PREA

C

15

Prenumele persoanei autorizate să depună declaratia

Functia persoanei autorizate

FUNCTA

C

15

Functia persoanei autorizate să depună declaratia

Rectificativă

REC

C

1

- spatiu, dacă declaratia nu este rectificativă;

- „M", dacă se doreste modificarea înregistrării initiale;

- „C", dacă se doreste modificarea CF/CNPA-ului din declaratia initială.

Scutire contributie angajator

SCA

N

10

Se completează cu suma reprezentând contributia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru somaj, aferentă categoriilor de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru somaj, pentru care angajatorul, indiferent dacă are sau nu obligatia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, este scutit de plată în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2010;

[SCA = (suma BC a asiguratilor din cap. 1 care sunt TA = 1 si TASCA = 2) x cota contributiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru somaj, stabilită potrivit legii, cu rotunjire potrivit prevederilor legale + (suma BC a asiguratilor din cap. 1 care sunt TA = 2 si TASCA -2) x cota contributiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru somaj, stabilită potrivit legii, cu rotunjire potrivit prevederilor legale].

Numărul de asigurati de tip asigurat pentru scutire contributie angajator = 1

NTASCA

N

6

Numărul de asigurati care în cap. 1 sunt de tip asigurat pentru scutire contributie angajator 2 (TASCA = 2).

Total contributii datorate de persoanele fizice

TCIDACC

N

6

Se completează cu suma contributiilor individuale declarate de angajator în cap. 1 datorate de persoanele care realizează venituri din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si din activităti profesionale desfăsurate în baza contractelor/conventiilor încheiate potrivit Codului civil.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.